Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost"

Transkript

1 Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány související hodnoty řekročení secifikace a ARL. Modul umožňuje výočet indexů i ro jednostranné secifikace a ro data s asymetrickým (nenormálním) rozdělením. Data a arametry Vstuními daty jsou naměřené hodnoty sledovaného znaku jakosti. Tento modul očekává data v jednom slouci. V dialogovém anelu je dále nutno zadat cílovou hodnotu a alesoň jednu secifikační mez LSL (sodní secifikační mez, Lower Secification Limit) a USL (horní secifikační mez, Uer Secification Limit). V oli Slouce se vybere říslušný slouec s daty a říadně zvolíme výočet ro označená nebo neoznačená data v oli Data. V oli Grafy můžeme vybrat grafy, které chceme mít v grafickém výstuu, řehled grafů je uveden níže v odstavci 0. Je-li u sledovaného rocesu definována jen jedna secifikační mez, ať už sodní nebo dolní, zaíše se tato mez do dialogového anelu, druhá mez se onechá rázdná. Zadaná Hladina významnosti je oužita ro výočet intervalu solehlivosti jednotlivých indexů zůsobilosti a výkonnosti. Mezní je hodnota, indexu zůsobilosti, od kterou chceme ovažovat roces za nezůsobilý. V rotokolu se všechny hodnoty indexů i mezí jejich intervalů solehlivosti, které jsou menší než mezní, zvýrazní červeně. Obvyklá hodnota mezního bude zřejmě 1. Je-li zaškrtnuto olíčko Klasické indexy, vyočítají se a uvedou v rotokolu klasické indexy zůsobilosti a výkonnosti c, c k, c m,, k, m odle níže uvedených vztahů a k nim říslušné další arametry. okud je uvedena ouze jedna secifikační mez, klasické indexy se neočítají. V tom říadě je nutno zaškrtnout olíčko Obecné indexy a oužít index c * k. Je-li zaškrtnuto olíčko Obecné * indexy, vyočítají se a uvedou v rotokolu zobecněný index zůsobilosti c k založené na ravděodobnostním řístuu. Tento zobecněný index lze oužít i ro jednostrannou secifikační mez nebo ro asymetrická data, která nevyhovují ředokladu normálního rozdělení. (Test normality rozdělení dat je obsažen v modulu Základní statistika. Je-li zaškrtnuto olíčko Asymetrická data, * očítá rogram s možností asymetrického (sešikmeného) rozdělení dat a řisůsobí výočet c k skutečnému rozdělení dat za omocí exonenciální transformace dat, která je oužita k výočtu říslušné hodnoty kvantilové funkce F 1 ve vztahu ro c * k. ozor, není-li olíčko Asymetrická data zaškrtnuté, rogram oužije násilně model normálního rozdělení ro výočet c * k i v říadě, že data z normálního rozdělení neocházejí. okud si tedy nejsme jisti, necháme toto olíčko zaškrtnuté. Další odrobnosti o exonenciální transformaci viz modulu Transformace, říadně v Kuka: Statistické řízení jakosti, viz dooručená literatura. Nemají-li data normální rozdělení, klasické indexy jsou nerealistické, často silně nadhodnocené (avšak mohou být i odhodnocené) a není vhodné jich tedy oužívat.

2 Obrázek 1 Dialogový anel ro Zůsobilost c USL LSL min USL x, x LSL, c, 6 k 3 c m USL 2 LSL x 2 6 T USL LSL 6 1 d min USL x, x LSL 3, k, 2 n i2 x i x n1 i1 n 1, 2 xi x, d 2 = 1,128 n 1 i1 m 2 LSL x 2 USL 6 T zm F N x LSL 1 F N USL x ARL * c k F 1 ARL, 3 kde F -1 je inverzní distribuční funkce (neboli kvantilová funkce) normálního rozdělení. oznámka: rotože skutečná hodnota indexu zůsobilosti se nerovná vyočítanému odhadu, ale může ležet kdekoliv uvnitř intervalu solehlivosti, je jistější ovažovat za skutečnou hodnotu indexu sodní mez intervalu solehlivosti. Je nutno mít na aměti, že vyjde-li naříklad index c =1.001 s intervalem solehlivosti 0.8 až 1.2, je roces s 50% ravděodobností nezůsobilý (tedy c <1)! Vyjde-li však index c =1.2 s intervalem solehlivosti 1.0 až 1.4, je ravděodobnost (riziko), že roces je nezůsobilý, jen asi 2.5%. zm

3 rotokol Zůsobilost a výkonnost ro normální rozdělení Název úlohy : Výočty ro normální rozdělení se rovádějí ouze ři zadání obou secifikačních mezí. Je-li zadána jen jedna mez, oužijí se výsledky odstavce k ro asymetrická data. Název sešitu s daty. ílová hodnota: Zadaná ožadovaná hodnota arametru (cílová hodnota, target). Secifikační meze LSL Sodní secifikační mez, je-li zadána. USL Horní secifikační mez, je-li zadána. Mezní Nejnižší říustná hodnota zůsobilosti, res. výkonnosti. Hodnoty nižší než mezní budou v rotokolu označeny červeně a tučně. Indexy zůsobilosti Aritmetický růměr Aritmetický růměr dat. Směrodatná odchylka Směrodatná odchylka dat. +/- 3sigma Sodní a horní mez intervalu 3 kolem aritmetického růměru. Z-skore Hodnoty Z-skóre odovídající sodní a horní části rozdělení dat. Index Hodnota klasického indexu zůsobilosti c na základě. k Hodnota klasického indexu zůsobilosti c k na základě. m Hodnota klasického indexu zůsobilosti c m na základě. Dolní mez Dolní mez intervalu solehlivosti ro říslušné indexy. Udává nejnižší Horní mez Horní mez intervalu solehlivosti ro říslušné indexy. Udává nejvyšší Indexy výkonnosti Aritmetický růměr Aritmetický růměr dat. Směrodatná odchylka Směrodatná odchylka dat. +/- 3sigma Sodní a horní mez intervalu 3 kolem aritmetického růměru. Z-skore Hodnoty Z-skóre odovídající sodní a horní části rozdělení dat. Index Hodnota klasického indexu výkonnosti na základě. k Hodnota klasického indexu výkonnosti k na základě. m Hodnota klasického indexu výkonnosti m na základě. Dolní mez Dolní mez intervalu solehlivosti ro říslušné indexy. Udává nejnižší Horní mez Horní mez intervalu solehlivosti ro říslušné indexy. Udává nejvyšší ravd. řekročení ravděodobnost řekročení horní, res. sodní secifikační meze, zm. Toto číslo lze cháat jako ravděodobnost, že říští měření adne od sodní, res. nad horní secifikační mez ravd. řekročení % ravděodobnost řekročení horní, res. sodní secifikační meze (v rocentech). Toto číslo lze cháat jako očet měření, která adnou od sodní, res. nad horní secifikační mez z říštích 100 měření, okud se v rocesu nic nezmění.

4 ravd. řekročení M ravděodobnost řekročení horní, res. sodní secifikační meze (v M). Toto číslo lze cháat jako očet měření, která adnou od sodní, res. nad horní secifikační mez z říštích měření, okud se v rocesu nic nezmění. ravd. mimo SL ravd. mimo SL % ravd. mimo SL M ARL ravděodobnost řekročení kterékoliv ze secifikačních mezí. Toto číslo lze cháat jako ravděodobnost, že říští měření adne mimo secifikační meze. ravděodobnost řekročení kterékoliv ze secifikačních mezí. Toto číslo se rovná součtu říslušných hodnot ro sodní a horní mez z ředchozího odstavce. Lze jej cháat jako očet měření, která adnou mimo secifikační meze z říštích 100 měření, okud se v rocesu nic nezmění. ravděodobnost řekročení kterékoliv ze secifikačních mezí v rocentech. Toto číslo se rovná součtu říslušných hodnot ro sodní a horní mez z ředchozího odstavce. Lze jej cháat jako očet měření, která adnou mimo secifikační meze z říštích měření, okud se v rocesu nic nezmění. Střední (očekávaná) délka běhu (anglicky ARL = Average Run Length) mezi dvěma o sobě následujícími řekročeními secifikačních mezí. k ro asymetrická data 1) očet hodnot Oravený růměr ílová hodnota Mezní očet dat ro výočet Odhad střední hodnoty s ohledem na sešikmení dat. V říadě symetrických dat se rovná aritmetickému růměru, viz modul Transformace. Zadaná cílová hodnota (target). Nejnižší říustná hodnota zůsobilosti, res. výkonnosti. Hodnoty nižší než mezní budou v rotokolu označeny červeně a tučně. Secifikační meze Zadané secifikační meze. ravd. řekročení ravděodobnost řekročení horní, res. sodní secifikační meze, zm. Toto číslo lze cháat jako ravděodobnost, že říští měření adne od sodní, res. nad horní secifikační mez. ravd. řekročení % ravděodobnost řekročení horní, res. sodní secifikační meze (v rocentech). Toto číslo lze cháat jako očet měření, která adnou od sodní, res. nad horní secifikační mez z říštích 100 měření, okud se v rocesu nic nezmění. ravd. řekročení M ravděodobnost řekročení horní, res. sodní secifikační meze (v M). Toto číslo lze cháat jako očet měření, která adnou od sodní, res. nad horní secifikační mez z říštích měření, okud se v rocesu nic nezmění. ravd. mimo SL ravděodobnost řekročení kterékoliv ze secifikačních mezí. Toto číslo lze cháat jako ravděodobnost, že říští měření adne mimo secifikační meze. ravd. mimo SL % ravděodobnost řekročení kterékoliv ze secifikačních mezí. Toto číslo se rovná součtu říslušných hodnot ro sodní a horní mez z ředchozího odstavce. Lze jej cháat jako očet měření, která adnou mimo secifikační meze z říštích 100 měření, okud se v rocesu nic

5 nezmění. ravd. mimo SL M ravděodobnost řekročení kterékoliv ze secifikačních mezí v rocentech. Toto číslo se rovná součtu říslušných hodnot ro sodní a horní mez z ředchozího odstavce. Lze jej cháat jako očet měření, která adnou mimo secifikační meze z říštích měření, okud se v rocesu nic nezmění. ARL Střední (očekávaná) délka běhu (anglicky ARL = Average Run Length) mezi dvěma o sobě následujícími řekročeními secifikačních mezí. k Hodnota zobecněného indexu zůsobilosti c * k ro symetrická i asymetrická data latná ro oboustranné i jednostranné symetrické i asymetrické secifikační meze. Tato hodnota ck by se měla oužívat vždy v říadě rokazatelně asymetrických dat. Meze ro k Dolní a horní mez intervalu solehlivosti indexu zůsobilosti c * k. Udává nejnižší a nejvyšší 1) Výočty ro asymetrická data jsou založeny na transformované klasické směrodatné odchylce Grafy Modul Zůsobilost oskytuje čtyři grafy, z nichž tři mají charakter hustoty ravděodobnosti a jeden distribuční funkce. rvní tři grafy, tedy Histogram, Distribuční funkce a Hustoty ravděodobnosti se zobrazí ouze bylo-li zaškrtnuto olíčko Klasické indexy, oslední graf, Transformovaná hustota ravděodobnosti, se vytváří ouze bylo-li zaškrtnuto olíčko Obecné indexy. Orientační graf orovnávající data se secifikačními mezemi. Data jsou ředstavována histogramem, jádrovým odhadem hustoty ravděodobnosti (červeně) a křivkou hustoty normálního rozdělení (Gaussovou křivkou). Svislé čáry označují cílovou hodnotu, sodní a horní secifikační mez. Vrchol Gaussovy křivky (zeleně) odovídá aritmetickému růměru, který má být co nejblíže cílové hodnotě. Křivka distribuční funkce normálního rozdělení (neboli kumulativní hustota ravděodobnosti) vyočítaná z dat za ředokladu normálního rozdělení dat. Svisle jsou oět vyznačeny cílová hodnota (target) a secifikační meze. Vodorovná římka odovídá ravděodobnosti 0.5 a její růsečík s křivkou odovídá aritmetickému růměru dat. Z tohoto grafu lze římo odečítat ravděodobnosti ro odovídající hodnoty arametru. ro řesnější odečet oužijte funkci Detail v interaktivním režimu grafu. Křivky hustoty ravděodobnosti. Červeně je vyznačen jádrový odhad hustoty, zeleně je vyznačena Gaussova křivka hustoty normálního rozdělení. Odlišuje-li se výrazně tvar těchto dvou křivek může to svědčit o tom, že data neocházejí z normálního rozdělení. ro objektivní osouzení je však nutno oužít test normality, který je obsažen v modulu Základní statistika. řerušovanými svislými římkami jsou vyznačeny secifikační meze a cílová hodnota. Data jsou rerezentována černými body od osou x. Tyto body jsou náhodně roztýleny ve svislém směru ro leší řehlednost. V záhlaví grafu je uveden vyočítaný odhad klasických indexů c, c k a c m.

6 Transformovaná hustota ravděodobnosti. Jedná se o graf s obdobným významem jako graf ředchozí. Hustota ravděodobnosti je vyočtena metodou exonenciální transformace (další odrobnosti o exonenciální transformaci viz modulu Transformace). Není-li řed výočtem zaškrtnuto olíčko Asymetrická data, transformace se nerovádí a křivka v grafu ředstavuje hustotu normálního rozdělení. Křivka hustoty ravděodobnosti odráží říadné sešikmení rozdělení dat. V záhlaví je uvedena hodnota indexu c k * a v závorce (jsouli zadány obě secifikační meze) i klasického indexu c k. Liší-li se výrazně tyto hodnoty, je vhodnější oužít rvní hodnotu c k *. Ilustrace vlevo uvádí tvary grafu ro symetrická data a ro sešikmená data.

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII Doc. Ing. Boris ŠIMÁK, CSc. racoviště: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky; mail: simak@feld.cvut.cz Abstrakt: Tento řísěvek si klade za cíl seznámit

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere 35 brazy Bar ve Foles-Berge re Edouarda Maneta okouzluje dv ky od roku 882, kdy byl namalov n.» st jeho vabu soëìv v kontrastu mez ublkem raven m k edstavenì a barmankou, jejìû oë rozrazujì navu. Ale jeho

Více

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů Porovnán dostunosti různých konfigurac redundance ro naájen stojanů White Paer č. 48 Resumé K zvýšen dostunosti výočetnch systémů jsou ro zařzen IT oužvány řenače a duáln rozvody naájen. Statistické metody

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Základní analýza dat. Úvod

Základní analýza dat. Úvod Základní analýza dat literatura: Hendl, J. 2006: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Jak správně interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti výrobního procesu

Jak správně interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti výrobního procesu Jak správně interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti výrobního procesu Jiří Michálek Ukazatele způsobilosti a výkonnosti C p, C pk, P p, P pk byly zavedeny ve snaze popsat stav výrobního procesu,

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série 100 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série 100 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Série Oběhová čeradla série z Obsah Všeobecné údaje Výkonový rozsah Výrobní rogram, x V, z Tyové klíče 6 GRUNDFOS ALPA 6 GRUNDFOS ALPA+ 6 UP, UPS 6 GRUNDFOS COMFORT 6 Použití

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

StatSoft Jak se pozná normalita pomocí grafů?

StatSoft Jak se pozná normalita pomocí grafů? StatSoft Jak se pozná normalita pomocí grafů? Dnes se podíváme na zoubek speciální třídě grafů, podle názvu článku a případně i ilustračního obrázku vpravo jste jistě již odhadli, že půjde o třídu pravděpodobnostních

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

HiPath 4000. optipoint 410 advance. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 advance. Návod k použití HiPath 4000 otipoint 410 advance Návod k oužití K návodu k oužití K návodu k oužití Tento návod k oužití oisuje telefon otipoint 410 advance ve soluráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí 2.0.

Více

2007 Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. MP6025274-181 120707. Referenční příručka ke zprávám CareLink Pro

2007 Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. MP6025274-181 120707. Referenční příručka ke zprávám CareLink Pro S O FT WA R E P R O K O N T R O L U D I A B E T U Referenční příručka ke zprávám Report Interpretation Guide 2007 Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. MP6025274-181 120707 Referenční příručka ke

Více

Malé statistické repetitorium Verze s řešením

Malé statistické repetitorium Verze s řešením Verze s řešením Příklad : Rozdělení náhodné veličiny základní charakteristiky Rozdělení diskrétní náhodné veličiny X je dáno následující tabulkou x 0 4 5 P(X = x) 005 05 05 0 a) Nakreslete graf distribuční

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU Aleš Kresta Klíčová slova: modelování výnosů, kopula funkce, NIG model, VaR Key words: returns modelling, copula functions, NIG

Více

Hydrostatické hladinoměry princip, vlastnosti a použití

Hydrostatické hladinoměry princip, vlastnosti a použití měření oloy ladiny Hydrostatické ladinoměry rinci, vlastnosti a oužití Hydrostatické ladinoměry atří mezi rinciiálně jednoducé snímače, které moou solelivě racovat za různýc odmínek v celém sektru rovozníc

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více