U S N E S E N Í. 76. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 76. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově"

Transkript

1 Rada města KRNOVA SM 076/14/Pa U S N E S E N Í 76. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2711/ /76 Rozdělovník - členové zastupitelstva města - tajemník MěÚ - vedoucí odborů MěÚ - kronikář města Krnova 1

2 2711/76 Rada města po projednání zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci stavby "Rekonstrukce ulice Městská, Krnov" s následujícím pořadím uchazečů: 1. Dominik Berka, IČ Nádražní 11, Bruntál s nabídkovou cenou ,55 Kč bez DPH 2. Aleš Fousek, IČ ČSA 835/36, Krnov s nabídkovou cenou ,66 Kč bez DPH 3. SILNICE.CZ s.r.o., IČ Červený Dvůr 918/7, Krnov s nabídkovou cenou ,56 Kč bez DPH 4. KARETA s.r.o., IČ Krnovská 51, Bruntál s nabídkovou cenou ,70 Kč bez DPH 5. SILNICE MORAVA s.r.o., IČ Revoluční 904/30, Krnov s nabídkovou cenou ,00 Kč bez DPH 6. JR STaKR s.r.o., IČ s nabídkovou cenou ,99 Kč bez DPH 2712/76 Rada města po projednání text výzvy více zájemcům k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Partyzánů. 2

3 2713/76 Rada města po projednání zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zpracování DÚR a PDSP pro stavbu "Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Cvilín - Mariánské Pole" s následujícím pořadím uchazečů: 1. B K N, spol. s r. o., IČ Vladislavova 29/1, Vysoké Mýto s nabídkovou cenou ,00 Kč bez DPH 2. Lesprojekt Krnov s.r.o., IČ Revoluční 1138/76, Krnov s nabídkovou cenou ,00 Kč bez DPH 3. AgPOL s.r.o., IČ Jungmannova 153/12, Olomouc s nabídkovou cenou ,00 Kč bez DPH 4. HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s., IČ října 1495, Frýdek Místek s nabídkovou cenou ,00 Kč bez DPH 5. KONEKO, spol. s r.o., IČ Výstavní 2224/8, Ostrava s nabídkovou cenou ,00 Kč bez DPH 6. DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., IČ Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava s nabídkovou cenou ,00 Kč bez DPH 3

4 2714/76 Rada města po projednání sportovce k udělení ocenění "Nejlepší sportovec, sportovní kolektiv a trenér města Krnova za rok 2013" a udělení "Ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj mládežnického sportu" dle přílohy: Návrh na ocenění. 2715/76 Rada města po projednání návrh pravidel pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací ve správě odboru školství, kultury a sportu. - hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se /76 Rada města po projednání návrhy na Ocenění v kultuře za rok 2013 v kategoriích významný kulturní počin jednotlivec, významný kulturní počin kulturní těleso a ocenění za celoživotní dílo, dle předložené přílohy. 2717/76 Rada města po projednání vyhlášení 2. kola dotačních programů pro rok 2014 v oblasti sportu a s tím související Dodatek k Podmínkám vyhlášených dotačních programů pro rok

5 2718/76 Rada města po projednání b e r e n a v ě d o m í Smlouvu o výpůjčce na 1 ks jednonásobného nabíječe HR 5870 AC a 1 ks ruční radiostanice Easy Plus TR 1028 /PA od Česká republika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, a to pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Krnova. 2719/76 Rada města po projednání podepsání smlouvy o pronájmu zařízení Pultu centrální ochrany objektů v majetku města Krnova umístěného v objektu MP Krnov včetně zajištění kompletního servisu tohoto zařízení. Zároveň rada města schvaluje podepsání smlouvy o servisu elektronických zabezpečovacích systémů spojených s provozem a údržbou elektronických zabezpečovacích systémů, nainstalovaných v objektech města Krnova a to mezi městem Krnov jako objednavatelem a panem jako pronajimatelem a zhotovitelem služby. 2720/76 Rada města po projednání přidělení bytu č. v Krnově paní.. 5

6 2721/76 Rada města po projednání přidělení bytu č. v Krnově paní /76 Rada města po projednání přidělení bytu č. v Krnově panu 2723/76 Rada města po projednání úhradu části nákladů na provoz výtahu na Hlavním náměstí 104/29, Krnov ve výši Kč z provozních položek na správu nebytových prostor. - hlasování: pro 6, proti 0, zdr. se /76 Rada města po projednání n e d o p o r u č u j e ZM schválit záměr prodeje pozemků parcelní číslo 5457/4, zastavěná plocha a nádvoří a jehož součásti je stavba garáže bez čp./če, pozemek parcelní číslo 5455, zastavěná plocha a nádvoří jehož součásti je stavba čp. 1816, část pozemku parcelní číslo 5452/1, ostatní plocha vše v k. ú. Krnov - Horní Předměstí. Jedná se o část nemovitostí ze souboru bývalé plicní léčebny na Ježníku. - hlasování: pro nedop. 9, proti 0, zdr. se 0 6

7 2725/76 Rada města po projednání r u š í své usnesení č. 1584/40 ze dne /76 Rada města po projednání d o p o r u č u j e ZM schválit záměr prodeje níže uvedených nemovitostí za celkovou kupní cenu ve výši Kč. Prodej bude zveřejněn v prodlouženém termínu po dobu 60 dnů. Jedná se o soubor budov a pozemků bývalé plicní léčebny na Ježníku. Předmětné nemovitosti: - pozemek parcelní číslo 5445, zastavěná plocha a nádvoří součástí pozemku je stavba občanské vybavenosti čp pozemek parcelní číslo 5447, zastavěná plocha a nádvoří součástí pozemku je stavba technického vybavení bez čp/če - pozemek parcelní číslo 5455, zastavěná plocha a nádvoří součástí pozemku je stavba technického vybavení čp pozemek parcelní číslo 5456, zastavěná plocha a nádvoří součástí pozemku je stavba technického vybavení bez čp/če - pozemek parcelní číslo 5457/4, zastavěná plocha a nádvoří součástí pozemku je stavba garáže bez čp/če - pozemek parcela číslo 5446, ostatní plocha - pozemek parcela číslo 5448, ostatní plocha - pozemek parcela číslo 5452/1, ostatní plocha - pozemek parcela číslo 5454, ostatní plocha vše k. ú. Krnov - Horní Předměstí, část Pod Bezručovým vrchem, obec Krnov, zapsáno na LV V případě více zájemců proběhne prodej formou obálkového metody. 7

8 2727/76 Rada města po projednání r u š í své usnesení č. 1182/32 ze dne /76 Rada města po projednání d o p o r u č u j e ZM schválit záměr prodeje níže uvedených nemovitostí za celkovou kupní cenu Kč. Prodej bude zveřejněn v prodlouženém termínu po dobu 60 dnů. Jedná se o budovy bývalé školy a školní jídelny na adrese Bruntálská 81, 81a v Krnově. Předmětné nemovitosti: - pozemek parcelní číslo 3693, zastavěná plocha a nádvoří součástí pozemku je stavba občanské vybavenosti čp pozemek parcelní číslo 3694, zastavěná plocha a nádvoří součástí pozemku je stavba občanské vybavenosti čp pozemek parcelní číslo 3697, ostatní plocha - pozemek parcelní číslo 3696, zahrada - pozemek parcelní číslo 3695, zahrada - pozemek parcelní číslo 3688/2, ostatní plocha vše v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, část obce Pod Bezručovým vrchem, obec Krnov. V případě více zájemců proběhne prodej formou obálkové metody. Budova č. p. 1241, část obce Pod Bezručovým vrchem, bude před prodejem zatížená služebností - věcným břemenem spočívajícím v právu zachování a údržby elektronické sirény pro oprávněného Město Krnov. 8

9 2729/76 Rada města po projednání zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, právo na svod dešťové vody, služebnost stezky, průhonu a cesty na služebném pozemku parcelní číslo 1199/2, k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Služebný pozemek č. 1199/2, k. ú. Opavské Předměstí je ve vlastnictví povinného Města Krnova. Vlastníkem panujícího pozemku č. 1199/18, k. ú. Opavské Předměstí a oprávněnými z věcného břemene - služebnosti jsou manželé, bytem... Za zřízení služebností zaplatí oprávnění manželé Městu Krnov Kč Kč + příslušná sazba DPH. Výše úplaty byla stanovena znaleckým posudkem. - hlasování: pro 6, proti 1, zdr. se /76 Rada města po projednání zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, právo na svod dešťové vody, služebnost stezky, průhonu a cesty na služebném pozemku parcelní číslo 1199/2, k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Služebný pozemek č. 1199/2, k. ú. Opavské Předměstí je ve vlastnictví povinného Města Krnova. Vlastníkem panujících pozemků č. 1199/16, 1200, 1201, k. ú. Opavské Předměstí a oprávněným z věcného břemene služebnosti jsou manželé, bytem... Za zřízení služebností zaplatí oprávnění manželé Městu Krnov Kč + příslušná sazba DPH. Výše úplaty byla stanovena znaleckým posudkem. - hlasování: pro 6, proti 1, zdr. se 2 9

10 2731/76 Rada města po projednání s c h v a l u je budoucí zřízení služebnosti - věcného břemene pro stavbu "IE , Krnov, Cechovní, Příční, Hlubčická, obnova vnn" na části služebného pozemku parcelní číslo 1347 k. ú. Krnov - Horní Předměstí. Město Krnov je vlastníkem pozemku a budoucím povinným z věcného břemene. Budoucím oprávněným z věcného břemene je ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ /76 Rada města po projednání zřízení služebnosti - věcného břemene spočívajícího v právu vedení, užívání, oprav a nezbytné údržby náhonu malé vodní elektrárny Krnov. Služebným pozemkem je parcelní číslo 2812/3, k. ú. Krnov - Horní Předměstí. Panující nemovitost je stavba čp malé vodní elektrárny postavená na pozemcích č. 2812/4, 5791/32, k. ú. Krnov - Horní Předměstí. Za zřízení věcného břemene zaplatí oprávněný 1. Povltavská s.r.o., IČ , se sídlem Praha 1, Ostrovní 30/126 povinnému Městu Krnov Kč + příslušná sazba DPH. Výše úplaty byla stanovena znaleckým posudkem. 2733/76 Rada města po projednání r u š í své usnesení č. 564/21 ze dne

11 2734/76 Rada města po projednání přidělení bytu č. v Krnově paní /76 Rada města po projednání přidělení bytu č. v Krnově paní /76 Rada města po projednání záměr pronájmu části pozemku parc. č. 6 o výměře cca 60 m², k. ú. Krásné Loučky, obec Krnov, pro umístění prodejního stánku, za cenu dle Opatření obce č. 2/2011, pro pronájem pozemků. 2737/76 Rada města po projednání pronájem části pozemku parc.č. 3169/1 o výměře cca 30 m², k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, firmě SEKAN s.r.o., se sídlem Opavská 498/55, Krnov, zast. paní Věrou Šebkovou, za cenu dle Opatření obce č. 2/2011. Na pozemku se nachází stavba schodiště k restauraci. 11

12 2738/76 Rada města po projednání se záměrem pronájmu části pozemku parc.č o výměře 560 m², k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, za cenu dle Opatření obce č. 2/2011. Pozemek bude využíván pro volnočasové aktivity. 2739/76 Rada města po projednání uzavření Dohody o ukončení nájmu mezi Městem Krnovem a nájemcem prostoru sloužících k podnikání - místností č. 2, 3 + podíl společně užívaných prostor v budově, která je součástí pozemku parc. č. 81/1, zastavěná plocha a nádvoří, na adrese Hlavní náměstí 4, Krnov, společností RENT Computers s.r.o., IČ: , zast. jednatelem Ing. Pavlem Malíkem. Nájem skončí dohodou ke dni /76 Rada města po projednání pronájem prostor určených k podnikání č. 4, 5 a 11 o výměře 47,61 m 2, 59,16 m 2, 11,34 m 2 + podíl společně užívaných prostor v budově č.p. 39, která je součástí pozemku parc. č. 81/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, na adrese Hl. náměstí 4, Krnov, paní Lence Sloupské,, Krnov, IČ: , pro účel: Fitness centrum II. tř. Výše nájmu bude stanovena dle Opatření obce č. 2/2014 pro pronajímání prostor sloužících k podnikání a jiných prostor ve vlastnictví města Krnova. Nájemce je povinen vyřídit si na příslušném stavebním úřadě "Změnu účelu užívání". 12

13 2741/76 Rada města po projednání záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání - místností č. 2 (53,86 m 2 ) a 3 (61,44 m 2 ) ve II. NP v budově č. p. 39, postavené na pozemku parc. č. 81/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Krnov - Horní předměstí, na adrese Hlavní náměstí 4, Krnov. Závazný účel nájmu pro podnikání v těchto prostorách se nestanovuje.výše nájmu bude stanovena dle platného Opatření obce č. 2 Pro pronajímání prostor sloužících k podnikání a jiných prostor ve vlastnictví města Krnova. 2742/76 Rada města po projednání záměr dalšího využití budovy č. p. 496, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1141, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opavské Předměstí, v obci Krnov, na adrese Opavská 51, pro komerční pronájem dle Opatření obce č. 2/2014 pro pronajímání prostor sloužících k podnikání a jiných prostor ve vlastnictví Města Krnova. - hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se /76 Rada města po projednání záměr prodeje nemovitosti - části pozemku parc. č o výměře cca 400 m 2 v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, dle situace. Prodej bude uskutečněn za cenu dle Opatření obce č. 4/ příslušná sazba DPH, využití pozemku bude dle schváleného Územního plánu. - hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se 1 13

14 2744/76 Rada města po projednání b e r e n a v ě d o m í Analýzu a zhodnocení stavu kulturních objektů v majetku Města Krnova včetně předloženého seznamu nutných investic z pohledu energetických úspor. 2745/76 Rada města po projednání možnost pořezání a ponechání dřeva na otop žadateli panu, bytem Krnov... Jedná se o vyvrácenou jabloň na části pozemku parc. č. 1523/1 v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. 2746/76 Rada města po projednání n e d o p o r u č u j e ZM schválení záměru prodeje pozemku parcelní číslo 3375, jehož součástí je stavba bytového domu čp a pozemku parcelní číslo 3378, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 1167, v části obce Pod Bezručovým vrchem, obec Krnov, katastrální území Krnov - Horní Předměstí (jedná se o bytové domy na adresách Mánesova 2, Alšova 14). - hlasování: pro nedop. 8, proti 0, zdr. se /76 Rada města pro projednání záměr pachtu k nemovitosti - části pozemku parc. č o výměře cca 170 m 2 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, dle situace. Smlouva o pachtu bude uzavřena v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předmětná část 14

15 pozemku bude užívána jako zahrada. Výše pachtovného bude stanovena dohodou ve výši 2 Kč/m 2 /rok. Plnění je osvobozeno od daně dle 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 2748/76 Rada po projednání výzvu k veřejné zakázce na akci výměna oken Revoluční 28, Krnov. - hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se /76 Rada města pro projednání záměr pachtu k nemovitosti pozemku parc. č. 5134/59 o výměře 117 m 2 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, dle situace. Smlouva o pachtu bude uzavřena v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Část předmětného pozemku bude užívána jako zázemí k domu (cca 17 m 2 ) a část jako ostatní plocha (cca 100 m 2 ). Výše pachtovného bude stanovena dohodou ve výši 4 Kč/m 2 /rok (resp. 0,50 Kč/m 2 /rok). Plnění je osvobozeno od daně dle 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. - hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se /76 Rada města po projednání výzvu k veřejné zakázce na akci výměna oken SPC D9 Krnov. - hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se 0 15

16 2751/76 Rada města pro projednání záměr zemědělského pachtu k nemovitosti - pozemku parc. č o výměře 72 m 2 v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, dle situace. Smlouva o zemědělském pachtu bude uzavřena v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předmětný pozemek bude užíván jako zázemí k domu. Výše pachtovného bude stanovena dohodou ve výši 4 Kč/m 2 /rok. Plnění je osvobozeno od daně dle 56 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. - hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se /76 Rada města po projednání výzvu k veřejné zakázce na akci výměna oken Hlavní náměstí 26 Krnov. - hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se /76 Rada města pro projednání záměr zemědělského pachtu k nemovitosti - pozemku parc. č o výměře m 2 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, dle situace. Smlouva o zemědělském pachtu bude uzavřena v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předmětný pozemek bude užíván jako zahrada. Výše pachtovného bude stanovena dohodou ve výši 2 Kč/m 2 /rok. Plnění je osvobozeno od daně dle 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. - hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se 0 16

17 2754/76 Rada města po projednání n e záměr využití budovy č.p. 811, stavba k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 2532, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, v obci Krnov, na adrese Albrechtická 8, pro účely komerčního pronájmu podle Opatření č. 2/2014 pro pronajímání prostor sloužících k podnikání a jiných prostor ve vlastnictví Města Krnova. - hlasování: pro neschv. 6, proti 0, zdr. se /76 Rada města pro projednání záměr zemědělského pachtu k nemovitosti - pozemku parc. č o výměře 760 m 2 v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, dle situace. Smlouva o zemědělském pachtu bude uzavřena v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předmětný pozemek bude užíván jako zahrada. Výše pachtovného bude stanoveno dohodou ve výši 2 Kč/m 2 /rok. Plnění je osvobozeno od daně dle 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 2756/76 Rada města po projednání budoucí zřízení věcného břemene - osobní služebnosti spočívající v právu umístění a provozování zařízení distribuční soustavy pro stavbu "Přeložení části stávajících zařízení distribuční soustavy nadzemního vedení VN do nové trasy, Krnov, Červený dvůr, II. Etapa, EP " na části pozemku parcelní číslo 2788, k. ú. Opavské Předměstí. Budoucím povinným z věcného břemene je Město Krnov a budoucím oprávněným z věcného břemene je ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO

18 2757/76 Rada města po projednání r u š í své usnesení č. 2592/71 ze dne /76 Rada města pro projednání záměr pachtu k nemovitosti - pozemku parc. č. 1173/1 o výměře m 2 v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, dle situace. Smlouva o pachtu bude uzavřena v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předmětný pozemek bude užíván jako zázemí k domu. Výše pachtovného bude stanoveno dohodou ve výši 4 Kč/m 2 /rok. Plnění je osvobozeno od daně dle 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 2759/76 Rada města pro projednání záměr zemědělského pachtu k nemovitosti - pozemku parc. č o výměře 35 m 2 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, dle situace. Smlouva o zemědělském pachtu bude uzavřena v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předmětný pozemek bude užíván jako zázemí k domu. Výše pachtovného bude stanovena dohodou ve výši 4 Kč/m 2 /rok. Plnění je osvobozeno od daně dle 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 18

19 2760/76 Rada města pro projednání záměr zemědělského pachtu k nemovitosti - pozemku parc. č o výměře 588 m 2 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, dle situace. Smlouva o zemědělském pachtu bude uzavřena v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předmětný pozemek bude užíván jako zahrada. Výše pachtovného bude stanovena dohodou ve výši 2 Kč/m 2 /rok. Plnění je osvobozeno od daně dle 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zároveň RM pachtýři slevu na pachtovném za užívání části pozemku parc. č v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov. Výše ročního pachtovného po slevě činí 0,50 Kč/m /76 Rada města pro projednání záměr zemědělského pachtu k nemovitosti - pozemkům parc. č. 1372/1 o výměře 117 m 2, parc. č. 1372/2 o výměře 169 m 2 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, dle situace. Smlouva o zemědělském pachtu bude uzavřena v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předmětné pozemky budou užívány jako zahrada. Výše pachtovného bude stanovena dohodou ve výši 2 Kč/m 2 /rok. Plnění je osvobozeno od daně dle 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na pozemku parc. č. 1372/1 se nachází zahradní chatka o půdorysných rozměrech cca 4,20 m x 4,80 m, která je ve vlastnictví Města Krnova (věc opuštěná) a zároveň RM za užívání zahradní chatky úhradu ve výši 1 Kč/rok. 19

20 2762/76 Rada města po projednání budoucí zřízení služebnosti - věcného břemene spočívající v právu umístění nové parovodní přípojky "KR - byty, Barvířská" na části pozemku parcelní číslo 303/1, k. ú. Krnov - Horní Předměstí. Budoucím povinným z věcného břemene a vlastníkem dotčeného pozemku je Město Krnov a budoucím oprávněným je Dalkia Česká republika, a. s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, IČO /76 Rada města po projednání b e r e n a v ě d o m í Plán společných zařízení zpracovaný společností AGROPROJEKT PSO s.r.o. v rámci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov. 2764/76 Rada města po projednání b e r e n a v ě d o m í Plán společných zařízení zpracovaný společností AGROPROJEKT PSO s. r. o. v rámci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. 2765/76 Rada města po projednání přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014, projekt Týden zdraví a sociálních služeb 2014, v celkové výši Kč. 20

21 2766/76 Rada města po projednání uzavření Smlouvy o financování z Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014, projekt Týden zdraví a sociálních služeb 2014, dle předloženého návrhu. 2767/76 Rada města po projednání účast Krnova na Samogitian Capital Festival 2014, který se uskuteční v partnerském městě Telšiai v termínu června hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se /76 Rada města po projednání účast krnovské taneční skupiny Calipso na Samogitian Capital Festival 2014, který se uskuteční v partnerském městě Telšiai v termínu června 2014, a to včetně výše příspěvku na dopravu, dle předloženého návrhu. 2769/76 Rada města po projednání výběr dodavatele autobusové dopravy na Samogitian Capital Festival 2014 v Telšiai, dle předloženého návrhu. 21

22 2770/76 Rada města po projednání zahraniční služební cestu zástupcům města Krnova do litevského Telšiai, v termínu 5. až 9. června 2014, ve složení: Mgr. Alena Krušinová, Renata Ramazanová, Ing. Tomáš Kolárik, Mgr. Veronika Kozlíková. Náhradník: Mgr. Pavel Moravec. Renata Ramazanová v. r. Mgr. Alena Krušinová v. r. místostarostka starostka Usnesení je v anonymizaci. 22

23 Materiály projednané na 76. schůzi RM vyřazené, bez přijatého usnesení Materiál č. 20 neschválení úpravy nájemného za pronájem pozemku parc.č. 2812/3, k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, sjednaného - hlasování o stažení materiálu: pro 8, proti 0, zdr. se 0 23

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 045/08/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1307/45 1338/45 Rozdělovník - členové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Mgr. Jan

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 4. Změna rozpočtu roku 2012 rozpočtové opatření č. 4/2012; Bytové záležitosti (tisk R/423, R/429)

U S N E S E N Í. 4. Změna rozpočtu roku 2012 rozpočtové opatření č. 4/2012; Bytové záležitosti (tisk R/423, R/429) U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 25. dubna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Provoz MŠ Kojetín, příspěvkové

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 019/11/Pa U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 726/19-745/19 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 020/15/Šm U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 717/20 764/20 Rozdělovník - členové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 032/16/Ko U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1303/32 1334/32 Rozdělovník - členové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu Bohuslava

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 V Soběšovicích dne 12.2.2015 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 54. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. srpna 2013 čís. 769/54 787/54 1/7 769/54 Rada městského obvodu Martinov 12. srpna 2013

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 14/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 14/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 14/2012 z 14. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 11. července 2012 V Horních Bludovicích dne

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.2015 Projednané návrhy: 1. Přijetí účelové neinvestiční dotace určené na výkon

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Město Broumov Majetkové záležitosti

Město Broumov Majetkové záležitosti Město Broumov Majetkové záležitosti Předkladatel SMM Mikulenková Marie,Ing. Projednáno se určeno RM č. 8 k jednání dne 21.2. 2011 Předloženo RM dne 18.2.2011 MK 14.2.2011 1) Prodej pozemkových parcel v

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 808/R/100815 Dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 2/2013, Organizační řád, v souladu s předloženým návrhem.

Usnesení. 808/R/100815 Dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 2/2013, Organizační řád, v souladu s předloženým návrhem. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 24. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 10.08.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Rada města Usnesení č. 09/10

Rada města Usnesení č. 09/10 Rada města Usnesení č. 09/10 z jednání rady města konaného dne 10.5.2010 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 247-287 RM schvaluje 247) záměr vybudovat ve spolupráci s majitelem vantrok p. Vackem v oblasti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.09.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jana

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více