Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1"

Transkript

1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech 1 4. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území Vliv na posílení slabých stránek řešeného území Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 7 5. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování 8 6. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozboru území Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích 9 Příloha č. 1 Vyhodnocení vlivu ÚP Brantice na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (zprac. fa AQUATEST a.s., Praha) str.

2 INFORMACE O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Územní plán Brantice je posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rámci samostatné zakázky (zprac. fa zprac. AQUATEST a.s., 2012). Toto posouzení je zpracováno jako samostatná část. Bude projednáváno současně s Územním plánem Brantice. Závěry vyplývající z tohoto posouzení budou zapracovány do této kapitoly Územního plánu Brantice po jeho projednání. 2. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000 Územní plán Brantice není vyhodnocen z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k tomu, že Odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě vyloučil možnost, že by návrh Územního plánu Brantice mohl mít vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a vzhledem k tomuto vyjádření nebylo vyhodnocení na území Natura 2000 ve schváleném Zadání pro ÚP Brantice požadováno. 3. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH Horninové prostředí a geologie Územní plán Brantice neovlivňuje horninové prostředí a geologii území. Návrh řešení se ale přizpůsobuje geomorfologii území obce. Sesuvná území nebo jiné svahové deformace nejsou na území obce Brantice evidována. Ve výkrese B.1 Koordinačním výkrese jsou zakreslena ložiska nerostných surovin evidované nadějné prognózní zdroje stavebního kameniva č , , Tato ložiska jsou vymezena mimo zastavěné území nebo zastavitelné plochy. Nad těmito prognózními zdroje jsou navrženy prvky ÚSES, včetně prvků nadregionálních a regionálních, které byly vymezeny v souladu se ZÚR MSK. V případě zájmu o těžbu stavebního kameniva (povrchová těžba) bude nutno vyhodnotit dopad na vymezený ÚSES. Vodní režim Dle Plán oblasti povodí Odry je na vodním toku Krasovka v ř. km navržena obnova přirozené členitosti vodního toku v rámci koryta. Tato úprava nemá vliv na řešení územního plánu. Z hlediska územního plánu je velmi významné zapracování plochy pro realizací opatření na snížení povodňových rizik (OPR) dle projektu Investiční záměr opatření na horní Opavě 1

3 (zprac. Pöyry Environment a.s., ). Jedná se o rozsáhlou plochu vymezenou v nivě řeky Opavy, v rámci které budou realizována v blízkosti zastavěného území v k.ú. Brantice protipovodňová opatření za účelem ochrany sídla. Jde především o stavby hrází, ochranných zdí, nezbytných staveb technické a dopravní infrastruktury, nezbytných přeložek vodních toků a odvodňovacích příkopů. Zásah do stávajících komunikací a do zastavěného území bude minimalizován na nezbytně nutný rozsah s ohledem na ochranu přírodních a kulturních hodnot území. Sítě technické infrastruktury a zařízení na těchto sítích budou buď respektovány nebo přeloženy do nové polohy tak, aby byla zachována jejich plná funkčnost. Územní plán připouští realizaci mělkých zatravněných příkopů nebo trativodů zaústěných do vhodného recipientu pro odvod přebytečných srážkových vod kdekoliv v území dle potřeby, aniž jsou plochy pro tato zařízení vymezeny v grafické části. Ve stanoveném záplavovém území nejsou územním plánem vymezeny zastavitelné plochy s výjimkou plochy veřejného prostranství. Územním plánem je stanoven zákaz výstavby nových objektů a oplocení, které by znemožňovaly údržbu koryta a břehů vodního toku Opavy v šířce do 8 m a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehových hran. Návrhem řešení územního plánu nedojde k narušení vodního režimu. Hygiena životního prostředí Územní plán navrhuje opatření na zlepšení hygieny životního prostředí především v oblasti čistoty vodních toků návrhem veřejné kanalizace a pro k.ú. Radim u Brantic i návrhem čistírny odpadních vod. Realizací kanalizace dojde ke snížení odvádění nedostatečně vyčištěných odpadních vod do řeky Opavy a ostatních vodních toků na území obce. Zlepšení čistoty ovzduší především v topné sezóně je možné využíváním ušlechtilých paliv jejichž spalováním nedochází ke znečišťování ovzduší. ú zemním plánem je navrženo rozšíření středotlaké plynovodní sítě pro vymezené zastavitelné plochy a zástavbu v k.ú. Radim u Brantic, kde dosud plynofikace nebyla provedena. Výstavbou realizovanou na vymezených zastavitelných plochách se nepředpokládá výrazné zvýšení zátěže životního prostředí vzhledem k tomu, že zástavba bude probíhat postupně v průběhu následujících 10 až 15 let a zároveň lze předpokládat, že nebudou využity všechny zastavitelné plochu. Také se nepředpokládá zvýšení hlukové zátěže na silnicích a železnici vzhledem k tomu, že se nepředpokládá žádné významné zvýšení automobilové ani železniční dopravy. Podnikatelské záměry na ploše výroby a skladování lehkého průmyslu bude nutno posuzovat individuálně, vzhledem k tomu, že dosud nejsou známi investoři, s výjimkou předpokládané výstavby čerpací stanice pohonných hmot. Ochrana přírody a krajiny Koncepcí řešení územního plánu jsou v maximální možné míře chráněny významné krajinné prvky ze zákona a pomocí stanovených podmínek pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití v neurbanizovaném území (v krajině) jsou omezeny nevhodné zásahy do těchto ploch. Územním plánem jsou vymezeny plochy přírodní pro realizaci územního systému ekologické stability, a to pro prvky nadregionální, regionální a lokální s upřesněním nad katastrální mapou. U ploch přírodních pro ÚSES vymezený podél vodního toku Opavy je nutno počítat se zásahem do těchto ploch při realizaci ochranných hrází, zdí a doprovodných staveb v ploše pro realizaci opatření na snížení protipovodňových rizik, vzhledem k tomu, že se tyto plochy z velké části překrývají. Územní systém ekologické stability a plocha pro protipovodňová 2

4 opatření. Západně od centra obce zasahuje do ploch přírodních návrh ochranné hráze v délce cca 200 m a šířce cca 20 až 25 m. Svahy hráze budou osázeny. Na koruně hráze bude vybudována zpevněná komunikace v šířce 3 m. Vybudování hráze je nezbytné z důvodu ochrany stávající zástavby obce v případě záplav. Úprava koryta vodního toku Opavy bude provedena tak, aby úpravy měly charakter přírodě blízkých opatření. Kapacita koryta bude odpovídat průtoku třicetidenní vody Q30d. Realizací územního systému ekologické stability se zlepší retenční schopnost krajiny, částečně se sníží erozní vlivy v krajině způsobené jak větrnou tak vodní erozí a rozšíří se krajinná zeleň. Z výše uvedených údajů je zřejmé, že z hlediska ochrany přírody a krajiny bude mít realizovaný ÚSES pozitivní vliv. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa V případě realizace staveb v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí Územního plánu Brantice dojde také k záborům zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany. Největší zábor půdy představuje plocha pro realizaci opatření na snížení protipovodňových rizik (OPR) 82,40 ha, z toho 70,15 ha zemědělských pozemků. Zde je ale nutno vzít na vědomí, že pro stavby bude využito jen malá část z uvedené výměry cca 16 ha, a to především pro ochranné hráze a opěrné zdi. Po koruně hrází by měla být vedena účelová komunikace. Převážná zbývající část plochy OPR je součástí ploch přírodních a do doby realizace ÚSES budou plochy dále využívány jako pastviny. Část pozemků určených k záboru je odvodněných. V rámci této plochy dojde také k záborům lesních pozemků. Vzhledem k tomu, že není navržena rozptýlená zástavba, nedojde k narušení obhospodařování velkých půdních celků. Přesto je nutno vnímat poměrně velký zábor zemědělské půdy jako mírně negativní. Dopravní infrastruktura Územním plánem jsou ve východní části k.ú. Brantice vymezeny zastavitelné plochy pro dopravní infrastrukturu silniční, v rámci kterých bude realizována přeložka silnice I/45 (západní obchvat Krnova). Ostatní silniční komunikace jsou v území považovány za stabilizované, pokud jejich úpravy nejsou vyvolány přeložkou silnice I/45. Navržené plochy komunikací jsou vymezeny za účelem dopravní obsluhy vymezených zastavitelných ploch. Technická infrastruktura Vodní hospodářství Územní plán navrhuje rozšíření vodovodní sítě pro zastavitelné plochy a způsob odvádění a likvidace splaškových vod jak pro zastavěné území, tak pro zastavitelné plochy vzhledem k tomu, že v obci dosud není vybudována veřejná kanalizace. Navržené řešení má pozitivní vliv na atraktivitu území z hlediska zvýšení pohody a standardu bydlení a zlepšení kvality životního prostředí. Energetika a spoje Územní plán navrhuje řešení pro dostatečné zásobování zastavěného území a zastavitelných ploch elektrickou energií a rozšíření středotlakého plynovodu pro zastavitelné plochy v k.ú. Brantice a pro zastavěné území a zastavitelné plochy v k.ú. Radim u Brantic. 3

5 Rozšíření středotlakého plynovodu do k.ú. Brantice bude mít pozitivní vliv na čistotu ovzduší především v topné sezóně. Územním plánem nejsou navrženy plochy nebo zařízení spojů, ponechává se stávající stav, přeložky spojů se v případě potřeby nevylučují. Nakládání s odpady Odpady z území obce jsou odváženy k likvidaci mimo správní území obce Brantice. Územním plánem není vymezena plocha pro zpracování nebo likvidaci odpadů, stávající způsob likvidace je respektován. Demografické podmínky Na základě demografického rozboru a prognózy vývoje počtu obyvatel a předpokládané výstavby bytů byly vymezeny zastavitelné plochy smíšené obytné s více než 100% převisem nabídky. Zástupci obce je předpokládán zájem o výstavbu v Branticích také od občanů z blízkých Nových Heřminov, kde bude realizována vodní nádrž jako protipovodňové opatření. Vymezené zastavitelné plochy přispějí ke stabilizaci počtu obyvatel, zachování sociálních vazeb a zlepšení věkového průměru v obci. Bydlení Rozvoj obytného území a navazující dopravní a technické infrastruktury je nezbytný s ohledem na předpokládaný mírný nárůst počtu obyvatel a zachování standardu bydlení. Vymezené zastavitelné plochy navazují koncepčně na dosavadní urbanistický rozvoj území a dále ho rozvíjejí do nových ploch s ohledem na limity území, především záplavové území řeky Opavy. Vzhledem k nedostatku proluk v území jsou zastavitelné plochy vymezeny v návaznosti na zastavěné území a to jak v k.ú. Brantice, tak v k.ú. Radim u Brantic. Zastavitelné plochy smíšené obytné umožňují především výstavbu bytů, ale také staveb občanského vybavení a drobného podnikání především z oblasti obchodu a služeb. Rekreace Územním plánem jsou respektovány stabilizované plochy rekreace rodinné, a je vymezena jedna rozvojová plocha pro tuto funkci v k.ú. Radim u Brantic. Infrastruktura pro cyklisty v obci je považována územním plánem za stabilizovanou. Nové cykloturistické trasy lze případně, vzhledem k nízkému provozu, vést ve stávajících stopách komunikací (mimo silnici I/45). Nové turistické trasy, lyžařské běžecké trasy nebo naučné stezky je rovněž přípustné, s ohledem na jejich charakter realizovat ve všech plochách v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Hospodářské podmínky Stávající plochy s podnikatelskými aktivitami jsou respektovány. Jedná se o plochy smíšené výrobní, plochy výroby a skladování výroby zemědělské a plochy zemědělské lesní školky. Návrhem protipovodňových opatření budou dotčeny plochy v centru zástavby v k.ú. Brantice, plocha smíšená výrobní a plocha zemědělská lesní školky. V obci není žádná stabilizovaná plocha výroby a skladování pro výrobní služby a případně lehký průmysl. Územní plán Brantice přebírá plochu výroby a skladování lehkého průmyslu z Územního plánu obce Brantice. Územním plánem jsou stanoveny podmínky pro využívání těchto ploch. Vymezením zastavitelné plochy pro výrobu a skladování je podpořen hospodářská rozvoj obce, tvorba pracovních míst s ohledem na rozvoj obytné zástavby. 4

6 4. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ Výchozím podkladem pro zpracování vlivu územního plánu na silné a slabé stránky území, příležitosti a hrozby území je SWOT analýza zpracovaná v Územně analytických podkladech pro správní obvod obce s rozšířenou působností Krnov aktualizace VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Hrozby v řešeném území dle ÚAP a vliv řešení ÚP na jejich snížení 1) Povodně ve správním území obce Územním plánem je vymezena plocha pro realizaci opatření na snížení protipovodňových rizik včetně stanovení podmínek pro využívání této plochy. 2) Další zhoršování kvality podzemních vod v důsledku nerealizace investic do kanalizace a ČOV Územní plán nezajišťuje investice, ale podporuje možnost realizace technické infrastruktury z oblasti likvidace odpadních vod návrhem páteřních řadů veřejné kanalizace a vymezením zastavitelné plochy pro výstavbu ČOV pro odpadní vody z k.ú. Radim u Brantic. 3) Degradace dochovaných přírodních hodnot, snižování druhové diverzity, zánik přírodních biotopů, vodní a větrná eroze, nízká ekologická stabilita krajiny Územní plán vymezuje plochy přírodní pro územní systém ekologické stability, jehož realizace v území pomůže zachování druhové biodiverzity v území, přírodních biotopů a zároveň bude mít příznivý vliv na snížení eroze v území. Převážná část ploch potřebných pro územní systém ekologické stability je navržena na lesních pozemcích, na zemědělských pozemcích je návrh jen v menším rozsahu. Místy jde o pozemky zarostlé náletovou nebo břehovou zelení. Dále jsou územním plánem vymezeny plochy smíšené nezastavěného území (remízky, břehová zeleň, vzrostlá zeleň mimo lení pozemky) a plochy lesní, pro které jsou stanoveny podmínky využívání tak, aby byla zachována jejich funkce v území. 4) Neřešení problematiky čistění odpadních vod Viz bod 2. 5) Dlouhodobá vysoká úroveň nezaměstnanosti Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro stabilizaci a rozvoj podnikatelských aktivit v území vymezením ploch smíšených výrobních a ploch výroby a skladování. Vytváření nových pracovních míst v obci bude souviset se zájmem investorů o realizaci podnikatelských záměrů v zastavitelné ploše výroby a skladování lehkého průmyslu situované u silnice I/45. 5

7 4.2 VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Slabé stránky v řešeném území dle ÚAP a vliv řešení ÚP na jejich snížení 1) Nedostatek vodních ploch ke koupání Územním plánem není navržena vodní plocha vhodná ke koupání. Obcí nebylo ani požadováno vymezení plochy s touto funkcí. 2) Výskyt záplav v povodí horní Opavy (obci Brantice). Územním plánem je vymezena plocha pro realizaci opatření na snížení protipovodňových rizik včetně stanovení podmínek pro využívání této plochy. 3) Nevyhovující stav páteřní komunikace silnice I/45 Územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro realizaci přeložky silnice I/45 (západní obchvat Krnova) ve východní části k.ú. Brantice. 4) Absence soustavné kanalizace a čistíren odpadních vod Územním plánem Brantice je navržena pro k.ú. Radim u Brantic soustavná splašková kanalizace s ČOV a soustavná splašková kanalizace pro k.ú. Brantice s odvedením splaškových vod na ČOV Krnov. 5) Absence domů pro seniory Územním plánem není vymezena zastavitelná plocha pro realizaci domu pro seniory, toto sociální zařízení lze realizovat dle potřeby kdekoliv v plochách smíšených obytných. 6) Nedostatek pracovních příležitostí Vytváření nových pracovních míst v obci bude souviset se zájmem investorů o realizaci podnikatelských záměrů v zastavitelné ploše výroby a skladování lehkého průmyslu situované u silnice I/45, v blízkosti města Krnov. S rozvojem obytné zástavby bude vznikat také potřeba rozvoje podnikání v oblasti služeb a obchodu. Toto drobné podnikání lze realizovat v plochách smíšených obytných v souladu s podmínkami stanovenými pro tuto plochu. 4.3 VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Silné stránky a příležitosti řešeného území dle ÚAP a vliv řešení ÚP na jejich posílení 1) Nadbytek množství podzemních vod V obci Brantice se nachází několik obecních studní, monitorovacích vrtů a jeden pozorovací vrt ČHMÚ. Studny byly dříve využívány k zásobování obyvatel pitnou vodou, dnes jsou mimo provoz. Kvalita vody odpovídá požadavkům na pitnou vodu pouze u vrtané studny HV 117. Studna HV 117 se nachází se ve východní části zastavěného území k. ú. Brantice. Voda ze této studny je přes čerpací stanici přiváděná do obce Býkov- Láryšov. Územní plán respektuje využívané vodní zdroje. 2) Zajištění přiměřené protipovodňové ochrany Územním plánem je vymezena plocha pro realizaci opatření na snížení protipovodňových rizik včetně stanovení podmínek pro využívání této plochy. Především se předpokládá 6

8 realizace protipovodňových hrází a zdí za účelem ochrany obytné zástavby a občanského vybavení včetně nemovitých kulturních památek. 3) Zvýšení biodiverzity krajiny v rámci realizace navržených prvků ÚSES Územní plán vymezuje plochy přírodní pro územní systém ekologické stability, jehož realizace v území pomůže zachování druhové biodiverzity v území. Převážná část ploch potřebných pro územní systém ekologické stability je navržena na lesních pozemcích, z části na zemědělských pozemcích a pozemcích zarostlých náletovou nebo břehovou zelení. 4) Zásobení obyvatel pitnou vodou je z veřejných vodovodů Obec Brantice má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě Krnovských vodovodů a kanalizací. Zdrojem pitné vody je prameniště Kostelec, který se nachází na území města Krnov, v místní části Kostelec. Územní plán navrhuje v obci Brantice stávající vodovodní síť rozšířit o další vodovodní řady pro zásobování zastavitelných ploch. Navržené řady budou rovněž plnit funkci vodovodu požárního. 5) Území je plně elektrifikováno Potřebný příkon pro obec Brantice bude i nadále zajištěn z rozvodné soustavy 22 kv, linky VN 278, která je pro přenos potřebného příkonu dostatečně dimenzována. Potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost a objekty druhého bydlení bude zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic 22/0,4 kv, s případným zvýšením jejich výkonu a výstavbou nových trafostanic v k.ú. Brantice i v k.ú. Radim u Brantic. Zajištění potřebného transformačního výkonu pro plochu výroby a skladování lehkého průmyslu bude řešeno na základě potřeb jednotlivých podnikatelských subjektů. 6) Stabilizace osídlení Územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy za účelem stabilizace počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury, podporování sociálních vazeb a podpory hospodářského rozvoje včetně vytváření nových pracovních míst. Vymezení plochy pro realizaci opatření na snížení protipovodňových rizik také přispívá ke stabilizaci osídlení a po realizaci protipovodňových hrází a zdí bude umožněna intenzifikaci zástavby v zastavěném území, které je dotčeno vymezením záplavového území řeky Opavy. 4.4 VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Vliv územního plánu na stav a vývoj přírodních, krajinářských, urbanistických a kulturních hodnot území obce Brantice 1) Územním plánem je respektována ochrana významných krajinných prvků ze zákona. 2) Rozvoj zástavby obce je předpokládán i na zemědělské půdě s nejvyšším stupněm ochrany, ale s ohledem na dosavadní urbanistickou koncepci zástavby a návaznost zastavitelných ploch na zastavěné území není možné se těmto záborům vyhnou. K významnému záboru půdy dochází vymezením plochy pro realizaci na snížení protipovodňových rizik, u této plochy však skutečný zábor bude odpovídat cca 20 % výměry z plochy, a to pro především pro realizaci protipovodňových hrází a zdí. Zbývající část plochy bude nadále využívaná 7

9 jako pastviny pro hospodářská zvířata do doby realizace ÚSES vymezeného na podstatné části plochy pro protipovodňová opatření. 3) Krajinářské a urbanistické hodnoty jsou chráněny stanovením podmínek pro využívání ploch v neurbanizovaném území, stanovením procenta zastavitelnosti pro urbanizovaná území a stanovením výškové hladiny pro nově realizované stavby a změny staveb. Na krajinu bude mít významný pozitivní vliv realizace územního systému ekologické stability na plochách přírodních vymezených územním plánem. 4) Územním plánem jsou respektovány stávající kulturní hodnoty území nemovité kulturní památky, které jsou označeny ve výkres B.1 Koordinační výkres. Jejich ochrana je dána zákonem a jsou limitem v území. Územním plánem nejsou navrženy další stavby nebo plochy k ochraně jako kulturní dědictví. 5. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s nadřazenou dokumentací Moravskoslezského kraje, tj. se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a s Politikou územního rozvoje České republiky Územní plánem: je stanovena základní koncepce rozvoje správního území obce Brantice, ochrana jeho hodnot, urbanistická koncepce včetně plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury. je vymezeno zastavěné území, zastavitelné plochy a jsou stanoveny podmínky pro využívání těchto ploch. je navrženo uspořádání nezastavěného území krajiny včetně vymezení územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, opatření proti povodním apod. jsou stanoveny veřejně prospěšné stavby a opatření, a to s možností vyvlastnění dle 170 stavebního zákona. jsou v grafické části zobrazeny jevy odpovídající účelu a měřítku výkresů, např. stávající páteřní sítě technické infrastruktury a sítě navržené územním plánem. Zároveň jsou upřesněny nad katastrální mapou plochy pro veřejnou dopravní infrastrukturu a plochy přírodní (územní systém ekologické stability), které jsou vymezeny v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK). Priority pro územní plánovaní dle ZÚR MSK jsou popsány v kapitole 2.3 Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou MSK. 8

10 6. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 6.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA ZJIŠTĚNA V ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZBORU ÚZEMÍ Pro hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se řešeného území jsou výchozím dokumentem ÚAP Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o., 2009 a aktualizace z r. 2011). K hodnocení zde byla použita základní 7 stupňová škála, hodnotící převahu silných nebo slabých stránek pilířů udržitelného rozvoje (životního prostředí, hospodářských podmínek, soudržnosti obyvatel území). Výhodou je srovnání provedené jednotně na úrovni celého kraje. Výsledné (zpřesněné) hodnocení územního plánu se liší vzhledem k ÚAP MSK zejména v horším hodnocení hospodářských podmínek území a naopak lepším hodnocením soudržnosti obyvatel území. Soudržnost území byla v aktualizaci ÚAP MSK 2011 hodnocena o 1 kategorii hůře, což je v rozporu zejména se sociodemografickým vývojem obce. Pro výsledné hodnocení byly použity aktualizované ÚAP SO ORP Krnov (2010), ale také vlastní zjištění územního plánu, které zpřesnila výsledné hodnocení. Tab. Hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se řešeného území Pilíř-podmínky hodnocení (hodnoty: 1-nejlepší, 4-průměrné, 7-nejhorší) ÚAP MSK aktualizace 2011 ÚAP SO ORP Krnov aktualizace 2010 výsledné hodnocení územního plánu Životní prostředí 3 nadprůměrné 4 průměrné 4 průměrné Soudržnost obyvatel 5 podprůměrné 3 nadprůměrné 3 nadprůměrné území Hospodářské podmínky území (zhoršené) 3 nadprůměrné 5 podprůměrné 5 podprůměrné S ohledem na funkci obce ve struktuře osídlení (především bydlení, dopravní funkce) a přírodní podmínky jejího rozvoje je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného území zlepšení, posílení hospodářského rozvoje v obci a zejména v rámci širšího regionu. Dále pak ve vlastním řešeném území posílení obytné funkce obce, při minimalizaci dopadů v oblasti životního prostředí (zejména omezení negativních vlivů rozvoje dopravy, rekreace, zhoršení kvality ovzduší). Optimalizace funkcí řešeného území s ohledem na širší region je předpokladem přiměřeného rozvoje obce, který by však neměl překročit limity obce (jak z hlediska tradice obytné zástavby, její výrazné podpory, udržení soudržnosti společenství obyvatel, vývoje věkové struktury obyvatel zlepšení migračního salda, tak i podmínek vybavenosti obce). 9

11 6.2 SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY SOUČASNÉ GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH Územní plán Brantice vytváří předpoklady pro posílení soudržnosti obyvatel obce, snížení rizika trvalého poklesu počtu obyvatel a zvyšování průměrného věku obyvatel vymezením nových zastavitelných ploch s hlavní funkcí obytnou. Kvalita života souvisí také s možností zaměstnání v dobré dostupné vzdálenosti od místa bydliště a územním plánem jsou vytvořeny předpoklady pro rozvoj hospodářského pilíře, tj. podnikatelských aktivit a vytváření pracovních míst ve správním území obce. Oprávněné požadavky na kvalitní životní prostředí a pohodu bydlení jsou podpořeny především návrhem na rozvoj nezbytné technické a dopravní infrastruktury, stanovením ochrany krajiny jako nezastavitelného území, ochranou přírodních a kulturních o hodnot území. 10

12 PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVU ÚP BRANTICE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 11

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE OBSAH ELABORÁTU A. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE A. TEXTOVÁ

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST Atelier Archplan Ostrava s.r.o., červenec 2008 ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

IIa) koordinační výkres IIb) výkres širších vztahů výkres předpokládaných záborů ZPF, IIc) OBSAH ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

IIa) koordinační výkres IIb) výkres širších vztahů výkres předpokládaných záborů ZPF, IIc) OBSAH ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění 4. změny územního plánu Grafická část odůvodnění 4. změny územního plánu: IIa) koordinační výkres IIb) výkres širších vztahů výkres předpokládaných

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více