Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -"

Transkript

1 Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

2 Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu 1.1 Závislost prokazatelné ztráty na tržbách a jiných faktorech 1.2 Jak výpočet funguje? 2. Výpočet ztráty pro rok Použitá data a zdroje 2.2 Přepočet ceny dopravního výkonu a kompenzace ztráty za období leden až červen Výpočet ztráty za rok 2013 a rozpočet pro rok Dodržení rozpočtu na rok Nástroje ke snížení výše kompenzace prokazatelné ztráty 3.3 Rizika

3 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního V březnu roku 2010 zvítězila společnost ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. ve výběrovém řízení č Městská hromadná doprava v České Lípě a Sosnové. S tímto vítězem výběrového řízení Město Česká Lípa uzavřelo dne Smlouvu o závazku veřejné služby ve městské autobusové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Česká Lípa na vymezených linkách města Česká Lípa a obce Sosnová (dále jen Smlouva ). V roce 2010 zanikla společnost ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. bez likvidace a její nástupnickou organizací se stala společnost BusLine a.s., která od provozuje městskou autobusovou dopravu v České Lípě a to na základě Smlouvy a její dodatků. Společnost BusLine a.s. bude provozovat městskou autobusovou dopravu v České Lípě po dobu plnění smlouvy 96 měsíců, to je od do Výběrové řízení bylo vytvořeno na základě legislativy EU - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Objednatel Město Česká Lípa a dopravce BusLine a.s. dodržují ustanovení zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ustanovení nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících a ustanovení vyhlášky č. 296/2010 Sb. o postupech pro sestavování finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. Městská autobusová doprava v České Lípě používá nový model financování. 1.1 Závislost prokazatelné ztráty na tržbách a jiných faktorech Prokazatelná ztráta v městské autobusové dopravě je rozdílem mezi cenou dopravního výkonu a tržbami dopravce bez DPH. Prokazatelnou ztrátu hradí objednatel, tedy Město Česká Lípa. Jedná se o spojité nádoby. Čím jsou tržby bez DPH vyšší, tím je nižší ztráta a naopak. Tržby jsou tedy ovlivněny výší DPH, počtem prodaných jízdenek a tarifem. Prokazatelná ztráta je závislá na ekonomicky oprávněných nákladech dopravce včetně přiměřeného zisku dopravce, na tržbách a výnosech. Počet přepravených osob je důležitý ukazatel, tržbu nám však výrazně ovlivňuje především způsob placení jízdného. Od došlo k navýšení cen papírových jízdenek pro dospělé osoby o 2 Kč a tím nám výrazně poklesl počet prodaných papírových jízdenek. Počet prodaných elektronických jízdenek sice výrazně narostl, ale ne o tolik o kolik poklesl počet prodaných papírových jízdenek. Z toho vyplývá, že je velmi mnoho konzervativních cestujících především ve věku 50 až 65 let, kteří upřednostňují papírové jízdenky a než by přešli na elektronické, tak raději sníží počet jízd. S tímto aspektem je potřebné v budoucnu počítat. Tržby jsou tedy přímo závislé na počtu prodaných jízdenek a na způsobu placení jízdného a nepřímo na počtu přepravených osob. Počet přepravených osob nemá rozhodující vliv na celkovou výši tržby a to z těchto důvodů: Všechny jízdenky jsou v MAD Česká Lípa přestupní (cestující může absolvovat více cest na jednu jízdenku v daném časovém limitu). Přechod cestujících od plateb v hotovosti na platbu kartou z elektronické peněženky nebo využívání časového jízdného (1, 7, 30 dní, rok). Tato změna chování cestujících je však pozitivním signálem, kterým je důvěra v systém MAD v České Lípě a jeho stabilita (kvalita). Zvýšení DPH snižuje reálně tržby a zvyšuje ztrátu.

4 Velmi důležitým faktorem je cena dopravního výkonu. Dle Smlouvy cena dopravního výkonu v průběhu roku nezůstává stabilní, ale přepočítává se každý rok, resp. při každé změně kilometrů resp. podle jasně stanovených podmínek Smlouvou. Závisí na několika faktorech: Dopravní výkon za rok (počet ujetých kilometrů za rok), ten se mění ve snaze k vyšší efektivitě systému a má vliv jak na rozložení fixních nákladů na km, tak i na výši variabilních nákladů. Inflace za předchozí rok. Ceny pohonných hmot (dále jen PHM). Jak výpočet funguje, bude vysvětleno v dalším textu. 1.2 Jak výpočet funguje? Cena je přepočítána na základě Smlouvy, dle článku 4 odst. 2 4, viz citace níže: 2. Cena dopravního výkonu se skládá z variabilní a fixní složky. Variabilní složku tvoří náklady závislé na dopravním výkonu. Fixní složku tvoří náklady závislé na počtu a druhu vozidel použitých v dopravním systému k plnění zakázky dle této smlouvy. 3. Při změně rozsahu dopravní obslužnosti bude cena dopravního výkonu přepočítána na nový stav podle následujících pravidel: 1.1 V případě, že nedojde ke změně počtu a typu vozidel, bude celková cena pro příslušné období změněna o variabilní náklady v závislosti na změně dopravního výkonu v km. 1.2 V případě, že bude změněn počet nebo typ vozidla, bude o příslušnou změnu změněna i celková fixní složka ceny dopravního výkonu. 4. Cena dopravního výkonu bude každoročně upravena k 1.7. příslušného roku: 1. Položka pohonné hmoty bude upravena výpočtem podle průměrné ceny vyhlášené ČSÚ za předcházející rok. 2. V položce odpisy bude uvedena skutečná hodnota skutečně uplatněných účetních odpisů předchozího kalendářního roku, shodná s hodnotou vedenou v účetnictví Dopravce a zahrnující pouze vozidla, použitá k plnění zakázky nebo její části. 3. Ostatní nákladové položky budou upraveny o míru inflace (procento přírůstku ročních indexů spotřebitelských cen), vyhlášenou ČSÚ v cenovém věstníku za předchozí rok. Rozdíl mezi novou CDV a v 1. pololetí roku vyplacenou cenou bude zúčtován ve vyúčtování za měsíc červenec a uhrazen v obvyklém termínu v srpnu příslušného roku. Česká Lípa má vytvořen software, který přepočítá sám cenu dle nastavených parametrů. Výpočty vychází z nabídkové ceny dopravce z výběrového řízení, které byly uchazeči kalkulovány v cenách roku S počátkem provozu městské autobusové dopravy v České Lípě s novým dopravcem od , musela být podle Smlouvy cena dopravního výkonu přepočtena nejprve k cenám roku 2010 a pak k cenám roku Výpočet ztráty pro rok 2013 Dle článku 4 Smlouvy je nutné každoročně k 1.7. přepočítat ceny dopravního výkonu k cenám předcházejícího roku a dle nové jednotkové ceny také dopočítat rozdíl, který v tomto období nebyl vyplacen. Dopravce BusLine a.s. provozoval veřejnou službu za období leden až červen 2013 v cenách roku Proto je nutné provést tento přepočet na ceny pro rok 2013 a rozdíl cen BusLine a.s. uhradit.

5 Software má pevně nastaveny tyto vstupní hodnoty dopravce : Vstupní hodnoty dopravce po výběrovém řízení : VÝKAZ stav k Počet km dle jízdních řádů za rok km 2 Počet režijních, nájezdových a manipulačních km km 10,0% 3 Skutečná výše tržeb jízdného Kč 10,00 Kč/km 4 Provozní dotace z rozpočtu objednatele na období Kč 28,77 Kč/km 5 Provozní příjmy dopravce za zajištění dopravní obsluhy Kč 38,77 Kč/km 6 Investiční dotace MDČR v roce Invest.dotace do obnovy z veřejných rozpočtů v Celkové příjmy za zajištění dopravní obslužnosti Kč 38,77 Kč/km 9 Z toho dotace z veřejných rozpočtů v úč. roce 2009 celkem 0 V2 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT DLE KALKULACE ZA ROK: 2009 z toho Položka VLAD ř. konstantní náklady variabilní Celkem Kč/km % Kč/km % Kč/km tis.kč 1 Pohonné hmoty, oleje 6,90 0% 0,00 100% 6, Pryžové obruče 0,10 0% 0,00 100% 0, Ostatní přímý materiál, energie 2,14 0,00 100% 2, Přímé mzdy 10,17 0,00 100% 10, Odpisy 10,46 100% 10,46 0% 0, Pronájem dopr.prostř.(leasing) 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0 Autobusy 7 Opravy a udržování autobusů 1,50 0,00 100% 1, celkem 8 Silniční daň 0,00 100% 0,00 0% 0, Pojištění (zákonné, havarijní) 0,16 100% 0,16 0% 0, Ostatní Cestovné 0,00 0% 0,00 100% 0, přímé Odvody do fondů 3,56 0% 0,00 100% 3, náklady Jiné ostatní přímé náklady 1,31 0,00 100% 1, Režijní náklady 2,37 0,00 100% 2, Provozní náklady celkem 38,67 27% 10,62 73% 28, Přiměřený zisk (jako zdroj obnovy vozidel) 0,10 100% 0,10 0% 0, Cena dopravního výkonu CDV 38,77 28% 10,72 72% 28, Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Hodnoty pro přepočet cen pro rok 2013 : K1 Plán financování dopravní obslužnosti od Počet km dle jízdních řádů za rok km 2 Počet režijních, nájezdových a manipulačních km km 7,0% 3 Předpokládaná výše tržeb z jízdného Kč 11,00 Kč/km 4 Provozní dotace z rozpočtu objednatele na období Kč 33,90 Kč/km 5 Provozní příjmy dopravce za zajištění dopravní obsluhy Kč 44,90 Kč/km 6 Investiční dotace MDČR v předchozím účetně uzavřeném období 7 Invest.dotace do obnovy z veřejných rozpočtů v předchozím úč.uzavř.období 8 Dotace do obnovy v kalkulovaném období (předpoklad celkem ze všech zdrojů) 9 z toho z programu obnovy MDČR 10 Celkové příjmy za zajištění dopravní obslužnosti (Celkové provozní zdroje) Kč 44,90 Kč/km 11 Kompenzace ztrát z veřejných rozpočtů v účetním roce 2013 celkem Kč 33,90 Kč/km 12 Nevyčerpaná část investiční dotace minulých období 0 13 Cena nafty v Kč na l bez DPH 29,99 Kč/l Daň z příjmu práv. osob v % = 19% 14 Cena CNG v Kč na kg bez DPH 20,69 Kč/kg Daňový koeficient k = 0,81 15 Náklady na oleje a maziva v Kč na km 0,50 Kč/km Koeficient odvodů do fondů k = 0,35 16 Inflační přirážka 7,7% BONUS (dopravci při splnění kvalitativních 17 Ostatní příjmy (výnosy z reklam, autob.nádr.apod.) ukazatelů náleží podíl na ostatních příjmech: 100% K2 Náklady : z toho Položka VLAD ř. fixní náklady variabilní Celkem Kč/km % Kč/km % Kč/km tis.kč 1 Pohonné hmoty, oleje 9,71 0% 0,00 100% 9, Pryžové obruče 0,11 0% 0,00 100% 0, Ostatní přímý materiál, energie 2,30 0% 0,00 100% 2, Přímé mzdy 10,95 0% 0,00 100% 10, Odpisy 7,13 100% 7,13 0% 0, Pronájem dopr.prostř.(leasing) 2,86 100% 2,86 0% 0, Autobusy 7 Opravy a udržování autobusů 1,62 0% 0,00 100% 1, celkem 8 Silniční daň 0,00 100% 0,00 0% 0, Pojištění (zákonné, havarijní) 0,17 100% 0,17 0% 0, Ostatní Cestovné 0,00 0% 0,00 100% 0, přímé Odvody do fondů 3,83 0% 0,00 100% 3, náklady Jiné ostatní přímé náklady 1,41 0% 0,00 100% 1, Režijní náklady 2,55 0% 0,00 100% 2, Provozní náklady celkem 42,65 24% 10,16 76% 32, Přiměřený zisk (jako zdroj obnovy vozidel) 0,10 100% 0,10 0% 0, Výkonnostní odpis vozidel 0,23 0% 0,00 100% 0, Cena dopravního výkonu CDV 42,98 24% 10,26 76% 32,

6 Výsledek výpočtu pro přepočet cen pro rok 2013 : KALKULACE CDV Podmínka udržitelnosti obnovy vozidel je splněna O.K. Tok hotovosti zajišťuje krytí závazků ve splatnosti O.K. Předpokládaná ztráta je kryta rozpočtem objenatele O.K. PLÁN Rezervní investiční zdroje v rozpočtu objednatele: ,33 Kč Provozní zůstatek cash: ,49 Kč Cash po úhradě investic: ,62 Kč Rezervní provozní zdroje v rozpočtu objednatele: ,49 Kč K1 Plán financování dopravní obslužnosti od 1 Počet km dle jízdních řádů za rok km 2 Počet režijních, nájezdových a manipulačních km km 7,0% 3 Předpokládaná výše tržeb z jízdného Kč 11,00 Kč/km 4 Provozní dotace z rozpočtu objednatele na období Kč 33,90 Kč/km 5 Provozní příjmy dopravce za zajištění dopravní obsluhy Kč 44,90 Kč/km 6 Investiční dotace MDČR v předchozím účetně uzavřeném období 7 Invest.dotace do obnovy z veřejných rozpočtů v předchozím úč.uzavř.období 8 Dotace do obnovy v kalkulovaném období (předpoklad celkem ze všech zdrojů) 9 z toho z programu obnovy MDČR 10 Celkové příjmy za zajištění dopravní obslužnosti (Celkové provozní zdroje) Kč 44,90 Kč/km 11 Kompenzace ztrát z veřejných rozpočtů v účetním roce 2013 celkem Kč 33,90 Kč/km 12 Nevyčerpaná část investiční dotace minulých období 0 13 Cena nafty v Kč na l bez DPH 29,99 Kč/l Daň z příjmu práv. osob v % = 19% 14 Cena CNG v Kč na kg bez DPH 20,69 Kč/kg Daňový koeficient k = 0,81 15 Náklady na oleje a maziva v Kč na km 0,50 Kč/km Koeficient odvodů do fondů k = 0,35 16 Inflační přirážka 7,7% BONUS (dopravci při splnění kvalitativních 17 Ostatní příjmy (výnosy z reklam, autob.nádr.apod.) ukazatelů náleží podíl na ostatních příjmech: 100% Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Po přepočtu cen na rok 2013 je vypočten rezervní provozní zdroj ve výši cca tisíc Kč, takže roční rozpočet 40 miliónů Kč nebude v roce 2013 určitě překročen, neboť je zde dostatečná rezerva. Rezerva vznikla vyšší tržbou a nižší cenou dopravního výkonu, než byla v roce 2012 odborně odhadnuta, neboť ceny pohonných hmot se ustálily. 2.1 Použitá data a zdroje K výpočtu jsou použita následující data a zdroje : Průměrné ceny motorové nafty za období červen květen 2013 : měsíc červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen průměr rok cena s DPH (Kč/l) cena bez DPH (Kč/l) 35,72 35,37 36,47 37,20 36,96 36,42 35,82 35,80 36,20 36,34 35,86 35,25 36,12 29,77 29,48 30,39 31,00 30,80 30,35 29,85 29,59 29,92 30,03 29,64 29,13 29,99 Zdroj : Český statistický úřad Průměrné ceny zemního plynu CNG za období červen květen 2013 : měsíc červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen průměr rok cena s DPH (Kč/kg) cena bez DPH (Kč/kg) 24,79 24,70 24,69 24,71 24,84 24,79 24,85 25,10 25,10 25,12 25,17 25,16 24,92 20,66 20,58 20,58 20,59 20,70 20,66 20,71 20,74 20,74 20,76 20,80 20,79 20,69 Zdroj : Česká plynárenská unie - Ing. Lubomír Kolman

7 Poznámka : Data o cenách CNG nejsou u Českého statistického úřadu k dispozici, proto jsou použita data poskytnutá Českou plynárenskou unií. Průměrná inflace za rok 2009 až 2012 : ROK celkem Inflace (%) 1,0 1,5 1,9 3,3 7,7 Zdroj : Český statistický úřad 2.2 Přepočet ceny dopravního výkonu a kompenzace ztráty za období leden až červen 2012 Cena dopravního výkonu dle výběrového řízení uzavřením Smlouvu o závazku veřejné služby ve městské autobusové dopravě byla stanovena na 38,77 Kč na rok Cena dopravního výkonu byla k výpočtem stanovena na 40,63 Kč. Cena dopravního výkonu byla k výpočtem stanovena na 41,72 Kč/km a tato cena byla platná pro celý rok Cena dopravního výkonu byla k výpočtem stanovena na 42,89 Kč/km a tato cena byla platná pro celý rok V 1. polovině roku 2013 byla použita cena platná pro rok 2012 (42.89 Kč) a dle Smlouvy k byla vypočtena nová cena dopravního výkonu pro rok 2013 a to 42,98 Kč, která bude platná pro celý rok Proto je nutný dopočet za období leden až červen Dopočet cen dopravního výkonu za období leden 2013 až červen 2013 : Cena dopravního výkonu stanovená v roce 2011 Cena dopravního výkonu stanovená v roce 2012 Navýšení ceny dopravního výkonu Dopravní výkon za leden až červen 2012 Částka k doplacení za leden až červen ,89 Kč 42,98 Kč + 0,09 Kč ,2 km ,46 Kč Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Stejným způsobem bude dopočten i rozdíl za měsíce červenec až prosinec 2013, neboť změna ceny dopravního výkonu je aplikovaná na celý rok Výše prokazatelné ztráty se však tento výpočet nedotkne, neboť je zahrnut již ve výpočtech. 3. Výpočet ztráty za rok 2013 a rozpočet pro rok 2013 V kapitole 1 a 2 jsou vysvětleny principy předběžného výpočtu částky nutné ke kompenzaci ztráty z provozu MAD v České Lípě. V návrzích rozpočtu pro rok 2013 požadoval odbor dopravy ke kompenzaci ztráty při provozování MAD v České Lípě 40,0 mil. Kč a tento rozpočet mu byl přidělen. Výpočtem ztráty pro rok 2013 přepočtem cen k je zjištěn rezervní provozní zdroj ve výši cca tisíc Kč, takže roční rozpočet 40 miliónů Kč v roce 2013 nebude určitě překročen. 3.1 Dodržení rozpočtu na rok 2013 Jak již bylo v předcházejícím textu vysvětleno, na základě Smlouvy dochází k přepočtu ceny dopravního výkonu k 1.7. každého kalendářního roku. Na první pohled se zdá tato metoda komplikovaná, nicméně je v podstatě jednoduchá. Způsob jakým je nově nastaveno financování,

8 umožní zpřehlednit financování, poměrně přesně určit výši kompenzace za rok a modelovat zátěž rozpočtu pro další rok. Odhad výše přebytku k reálnému rozpočtu za rok 2013 : Schválený rozpočet na rok 2013 Předběžný odhad ztráty na rok 2013 Výsledek ,00 Kč ,51 Kč ,49 Kč Odhad výše přebytku nemůže být naprosto přesný, neboť nelze přesně odhadnout celkovou výši tržeb za celý rok. Odhad přebytku je však jistý, deficit v roce 2013 nemůže v žádném případě nastat. 3.2 Nástroje ke snížení výše kompenzace prokazatelné ztráty Jak již bylo zmíněno výše kompenzace ztráty, je rozdílem nákladů a tržeb bez DPH. Cena dopravního výkonu se dá poměrně dobře odhadnout (vyjma rizikových faktorů cen ropy a výše nepřímých daní). Pro udržení ztráty na rozumné úrovni je pak možné využít několik nástrojů: Změnou požadavků na vozidlový park. Zvolení přiměřeně velkých vozidel s dostatečnou kapacitou a nižší energetickou náročností, se podařilo udržet cenu dopravního výkonu na velmi solidní úrovni. Tento nástroj však je na hranici a není zde velká možnost dalších výraznějších úspor. Vyřazení neefektivních spojů a snížení dopravního výkonu. Zde již také není příliš velký prostor, snad jen v období prázdnin, kdy je poptávka po dopravě nižší. To by také mohlo znamenat odliv cestujících k individuální dopravě. Stávající počet spojů je na hranici potřebné k zajištění potřebné kvality obsluhy města a každé další neuvážené snižování spojů, by mohlo vést k jejímu výraznému snížení až destrukci systému. Zvýšení cen jízdenek. V roce 2012 byl zaveden nový tarif, ve kterém byly od navýšeny ceny jednorázových jízdenek placených v hotovosti pro dospělé osoby o 2 Kč (ze 14 Kč na 16 Kč). Tím se navýšil rozdíl ceny pro dospělé osoby mezi jednorázovou jízdenkou placenou v hotovosti a jízdenkou placenou elektronickou kartou na 6 Kč. Mnoho cestujících si ve slevové akci Opuscard zakoupilo elektronické karty a začalo je používat. Tržba se však v roce 2012 nezvýšila, neboť elektronické jízdné je levnější než papírové jízdné. Je zde jistý prostor pro navýšení cen u elektronických jízdenek. Vzhledem k tomu, že si však lidé stále cestu k MAD hledají a vzhledem k velikosti města, není ani tato varianta zatím příliš vhodná. V takovém případě by mohlo dojít úbytku cestujících a v konečném důsledku i ještě většímu snížení tržeb bez DPH. Nenásilné upřednostňování veřejné dopravy, před individuální dopravou, tj. budování záchytných parkovišť, omezování individuální dopravy v centru města, zvýšení cen parkovného nad cenu základního jízdného MAD, zvyšování kvality MAD atd. 3.3 Rizika Největšími riziky jsou taková rizika, která město či dopravce nejsou schopni předvídat nebo ovlivnit. Typickým příkladem jsou ceny ropy, které jsou závislé na ekonomické a politické situaci na světových trzích ropy. Česká republika nemá možnost výrazně ovlivnit cenu ropy, neboť je plně závislá na dodávkách ropy ze zahraničí. Česká republika ovlivňuje cenu ropy jen prostřednictvím nepřímých daní spotřební daní a vyšší sazbou daně přidané hodnoty (DPH). Dalším rizikem je zvyšování nižší sazby DPH, neboť ta přímo ovlivňuje tržbu dopravce. V roce 2012 byla nižší sazba DPH zvýšena z 10 % na 14 %. V 2013 bylo provedeno navýšením nižší sazby DPH z 14 % na 15. Tržby dopravce jsou daněny nižší sazbou DPH a toto navýšení má vliv na tržby dopravce.

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Johnson & Kramařík www.johnsonkramarik.com

Johnson & Kramařík www.johnsonkramarik.com MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY PŘÍPADOVÁ STUDIE AIRCON PŘÍPADOVÁ STUDIE KOMBINACE PPP PROJEKTU A FONDŮ EU SPOJENÍ PRAHA KLADNO LETIŠTĚ RUZYNĚ Listopad 2005 Johnson & Kramařík www.johnsonkramarik.com

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 26. listopadu 2013 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více