Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -"

Transkript

1 Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

2 Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu 1.1 Závislost prokazatelné ztráty na tržbách a jiných faktorech 1.2 Jak výpočet funguje? 2. Výpočet ztráty pro rok Použitá data a zdroje 2.2 Přepočet ceny dopravního výkonu a kompenzace ztráty za období leden až červen Výpočet ztráty za rok 2013 a rozpočet pro rok Dodržení rozpočtu na rok Nástroje ke snížení výše kompenzace prokazatelné ztráty 3.3 Rizika

3 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního V březnu roku 2010 zvítězila společnost ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. ve výběrovém řízení č Městská hromadná doprava v České Lípě a Sosnové. S tímto vítězem výběrového řízení Město Česká Lípa uzavřelo dne Smlouvu o závazku veřejné služby ve městské autobusové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Česká Lípa na vymezených linkách města Česká Lípa a obce Sosnová (dále jen Smlouva ). V roce 2010 zanikla společnost ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. bez likvidace a její nástupnickou organizací se stala společnost BusLine a.s., která od provozuje městskou autobusovou dopravu v České Lípě a to na základě Smlouvy a její dodatků. Společnost BusLine a.s. bude provozovat městskou autobusovou dopravu v České Lípě po dobu plnění smlouvy 96 měsíců, to je od do Výběrové řízení bylo vytvořeno na základě legislativy EU - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Objednatel Město Česká Lípa a dopravce BusLine a.s. dodržují ustanovení zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ustanovení nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících a ustanovení vyhlášky č. 296/2010 Sb. o postupech pro sestavování finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. Městská autobusová doprava v České Lípě používá nový model financování. 1.1 Závislost prokazatelné ztráty na tržbách a jiných faktorech Prokazatelná ztráta v městské autobusové dopravě je rozdílem mezi cenou dopravního výkonu a tržbami dopravce bez DPH. Prokazatelnou ztrátu hradí objednatel, tedy Město Česká Lípa. Jedná se o spojité nádoby. Čím jsou tržby bez DPH vyšší, tím je nižší ztráta a naopak. Tržby jsou tedy ovlivněny výší DPH, počtem prodaných jízdenek a tarifem. Prokazatelná ztráta je závislá na ekonomicky oprávněných nákladech dopravce včetně přiměřeného zisku dopravce, na tržbách a výnosech. Počet přepravených osob je důležitý ukazatel, tržbu nám však výrazně ovlivňuje především způsob placení jízdného. Od došlo k navýšení cen papírových jízdenek pro dospělé osoby o 2 Kč a tím nám výrazně poklesl počet prodaných papírových jízdenek. Počet prodaných elektronických jízdenek sice výrazně narostl, ale ne o tolik o kolik poklesl počet prodaných papírových jízdenek. Z toho vyplývá, že je velmi mnoho konzervativních cestujících především ve věku 50 až 65 let, kteří upřednostňují papírové jízdenky a než by přešli na elektronické, tak raději sníží počet jízd. S tímto aspektem je potřebné v budoucnu počítat. Tržby jsou tedy přímo závislé na počtu prodaných jízdenek a na způsobu placení jízdného a nepřímo na počtu přepravených osob. Počet přepravených osob nemá rozhodující vliv na celkovou výši tržby a to z těchto důvodů: Všechny jízdenky jsou v MAD Česká Lípa přestupní (cestující může absolvovat více cest na jednu jízdenku v daném časovém limitu). Přechod cestujících od plateb v hotovosti na platbu kartou z elektronické peněženky nebo využívání časového jízdného (1, 7, 30 dní, rok). Tato změna chování cestujících je však pozitivním signálem, kterým je důvěra v systém MAD v České Lípě a jeho stabilita (kvalita). Zvýšení DPH snižuje reálně tržby a zvyšuje ztrátu.

4 Velmi důležitým faktorem je cena dopravního výkonu. Dle Smlouvy cena dopravního výkonu v průběhu roku nezůstává stabilní, ale přepočítává se každý rok, resp. při každé změně kilometrů resp. podle jasně stanovených podmínek Smlouvou. Závisí na několika faktorech: Dopravní výkon za rok (počet ujetých kilometrů za rok), ten se mění ve snaze k vyšší efektivitě systému a má vliv jak na rozložení fixních nákladů na km, tak i na výši variabilních nákladů. Inflace za předchozí rok. Ceny pohonných hmot (dále jen PHM). Jak výpočet funguje, bude vysvětleno v dalším textu. 1.2 Jak výpočet funguje? Cena je přepočítána na základě Smlouvy, dle článku 4 odst. 2 4, viz citace níže: 2. Cena dopravního výkonu se skládá z variabilní a fixní složky. Variabilní složku tvoří náklady závislé na dopravním výkonu. Fixní složku tvoří náklady závislé na počtu a druhu vozidel použitých v dopravním systému k plnění zakázky dle této smlouvy. 3. Při změně rozsahu dopravní obslužnosti bude cena dopravního výkonu přepočítána na nový stav podle následujících pravidel: 1.1 V případě, že nedojde ke změně počtu a typu vozidel, bude celková cena pro příslušné období změněna o variabilní náklady v závislosti na změně dopravního výkonu v km. 1.2 V případě, že bude změněn počet nebo typ vozidla, bude o příslušnou změnu změněna i celková fixní složka ceny dopravního výkonu. 4. Cena dopravního výkonu bude každoročně upravena k 1.7. příslušného roku: 1. Položka pohonné hmoty bude upravena výpočtem podle průměrné ceny vyhlášené ČSÚ za předcházející rok. 2. V položce odpisy bude uvedena skutečná hodnota skutečně uplatněných účetních odpisů předchozího kalendářního roku, shodná s hodnotou vedenou v účetnictví Dopravce a zahrnující pouze vozidla, použitá k plnění zakázky nebo její části. 3. Ostatní nákladové položky budou upraveny o míru inflace (procento přírůstku ročních indexů spotřebitelských cen), vyhlášenou ČSÚ v cenovém věstníku za předchozí rok. Rozdíl mezi novou CDV a v 1. pololetí roku vyplacenou cenou bude zúčtován ve vyúčtování za měsíc červenec a uhrazen v obvyklém termínu v srpnu příslušného roku. Česká Lípa má vytvořen software, který přepočítá sám cenu dle nastavených parametrů. Výpočty vychází z nabídkové ceny dopravce z výběrového řízení, které byly uchazeči kalkulovány v cenách roku S počátkem provozu městské autobusové dopravy v České Lípě s novým dopravcem od , musela být podle Smlouvy cena dopravního výkonu přepočtena nejprve k cenám roku 2010 a pak k cenám roku Výpočet ztráty pro rok 2013 Dle článku 4 Smlouvy je nutné každoročně k 1.7. přepočítat ceny dopravního výkonu k cenám předcházejícího roku a dle nové jednotkové ceny také dopočítat rozdíl, který v tomto období nebyl vyplacen. Dopravce BusLine a.s. provozoval veřejnou službu za období leden až červen 2013 v cenách roku Proto je nutné provést tento přepočet na ceny pro rok 2013 a rozdíl cen BusLine a.s. uhradit.

5 Software má pevně nastaveny tyto vstupní hodnoty dopravce : Vstupní hodnoty dopravce po výběrovém řízení : VÝKAZ stav k Počet km dle jízdních řádů za rok km 2 Počet režijních, nájezdových a manipulačních km km 10,0% 3 Skutečná výše tržeb jízdného Kč 10,00 Kč/km 4 Provozní dotace z rozpočtu objednatele na období Kč 28,77 Kč/km 5 Provozní příjmy dopravce za zajištění dopravní obsluhy Kč 38,77 Kč/km 6 Investiční dotace MDČR v roce Invest.dotace do obnovy z veřejných rozpočtů v Celkové příjmy za zajištění dopravní obslužnosti Kč 38,77 Kč/km 9 Z toho dotace z veřejných rozpočtů v úč. roce 2009 celkem 0 V2 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT DLE KALKULACE ZA ROK: 2009 z toho Položka VLAD ř. konstantní náklady variabilní Celkem Kč/km % Kč/km % Kč/km tis.kč 1 Pohonné hmoty, oleje 6,90 0% 0,00 100% 6, Pryžové obruče 0,10 0% 0,00 100% 0, Ostatní přímý materiál, energie 2,14 0,00 100% 2, Přímé mzdy 10,17 0,00 100% 10, Odpisy 10,46 100% 10,46 0% 0, Pronájem dopr.prostř.(leasing) 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0 Autobusy 7 Opravy a udržování autobusů 1,50 0,00 100% 1, celkem 8 Silniční daň 0,00 100% 0,00 0% 0, Pojištění (zákonné, havarijní) 0,16 100% 0,16 0% 0, Ostatní Cestovné 0,00 0% 0,00 100% 0, přímé Odvody do fondů 3,56 0% 0,00 100% 3, náklady Jiné ostatní přímé náklady 1,31 0,00 100% 1, Režijní náklady 2,37 0,00 100% 2, Provozní náklady celkem 38,67 27% 10,62 73% 28, Přiměřený zisk (jako zdroj obnovy vozidel) 0,10 100% 0,10 0% 0, Cena dopravního výkonu CDV 38,77 28% 10,72 72% 28, Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Hodnoty pro přepočet cen pro rok 2013 : K1 Plán financování dopravní obslužnosti od Počet km dle jízdních řádů za rok km 2 Počet režijních, nájezdových a manipulačních km km 7,0% 3 Předpokládaná výše tržeb z jízdného Kč 11,00 Kč/km 4 Provozní dotace z rozpočtu objednatele na období Kč 33,90 Kč/km 5 Provozní příjmy dopravce za zajištění dopravní obsluhy Kč 44,90 Kč/km 6 Investiční dotace MDČR v předchozím účetně uzavřeném období 7 Invest.dotace do obnovy z veřejných rozpočtů v předchozím úč.uzavř.období 8 Dotace do obnovy v kalkulovaném období (předpoklad celkem ze všech zdrojů) 9 z toho z programu obnovy MDČR 10 Celkové příjmy za zajištění dopravní obslužnosti (Celkové provozní zdroje) Kč 44,90 Kč/km 11 Kompenzace ztrát z veřejných rozpočtů v účetním roce 2013 celkem Kč 33,90 Kč/km 12 Nevyčerpaná část investiční dotace minulých období 0 13 Cena nafty v Kč na l bez DPH 29,99 Kč/l Daň z příjmu práv. osob v % = 19% 14 Cena CNG v Kč na kg bez DPH 20,69 Kč/kg Daňový koeficient k = 0,81 15 Náklady na oleje a maziva v Kč na km 0,50 Kč/km Koeficient odvodů do fondů k = 0,35 16 Inflační přirážka 7,7% BONUS (dopravci při splnění kvalitativních 17 Ostatní příjmy (výnosy z reklam, autob.nádr.apod.) ukazatelů náleží podíl na ostatních příjmech: 100% K2 Náklady : z toho Položka VLAD ř. fixní náklady variabilní Celkem Kč/km % Kč/km % Kč/km tis.kč 1 Pohonné hmoty, oleje 9,71 0% 0,00 100% 9, Pryžové obruče 0,11 0% 0,00 100% 0, Ostatní přímý materiál, energie 2,30 0% 0,00 100% 2, Přímé mzdy 10,95 0% 0,00 100% 10, Odpisy 7,13 100% 7,13 0% 0, Pronájem dopr.prostř.(leasing) 2,86 100% 2,86 0% 0, Autobusy 7 Opravy a udržování autobusů 1,62 0% 0,00 100% 1, celkem 8 Silniční daň 0,00 100% 0,00 0% 0, Pojištění (zákonné, havarijní) 0,17 100% 0,17 0% 0, Ostatní Cestovné 0,00 0% 0,00 100% 0, přímé Odvody do fondů 3,83 0% 0,00 100% 3, náklady Jiné ostatní přímé náklady 1,41 0% 0,00 100% 1, Režijní náklady 2,55 0% 0,00 100% 2, Provozní náklady celkem 42,65 24% 10,16 76% 32, Přiměřený zisk (jako zdroj obnovy vozidel) 0,10 100% 0,10 0% 0, Výkonnostní odpis vozidel 0,23 0% 0,00 100% 0, Cena dopravního výkonu CDV 42,98 24% 10,26 76% 32,

6 Výsledek výpočtu pro přepočet cen pro rok 2013 : KALKULACE CDV Podmínka udržitelnosti obnovy vozidel je splněna O.K. Tok hotovosti zajišťuje krytí závazků ve splatnosti O.K. Předpokládaná ztráta je kryta rozpočtem objenatele O.K. PLÁN Rezervní investiční zdroje v rozpočtu objednatele: ,33 Kč Provozní zůstatek cash: ,49 Kč Cash po úhradě investic: ,62 Kč Rezervní provozní zdroje v rozpočtu objednatele: ,49 Kč K1 Plán financování dopravní obslužnosti od 1 Počet km dle jízdních řádů za rok km 2 Počet režijních, nájezdových a manipulačních km km 7,0% 3 Předpokládaná výše tržeb z jízdného Kč 11,00 Kč/km 4 Provozní dotace z rozpočtu objednatele na období Kč 33,90 Kč/km 5 Provozní příjmy dopravce za zajištění dopravní obsluhy Kč 44,90 Kč/km 6 Investiční dotace MDČR v předchozím účetně uzavřeném období 7 Invest.dotace do obnovy z veřejných rozpočtů v předchozím úč.uzavř.období 8 Dotace do obnovy v kalkulovaném období (předpoklad celkem ze všech zdrojů) 9 z toho z programu obnovy MDČR 10 Celkové příjmy za zajištění dopravní obslužnosti (Celkové provozní zdroje) Kč 44,90 Kč/km 11 Kompenzace ztrát z veřejných rozpočtů v účetním roce 2013 celkem Kč 33,90 Kč/km 12 Nevyčerpaná část investiční dotace minulých období 0 13 Cena nafty v Kč na l bez DPH 29,99 Kč/l Daň z příjmu práv. osob v % = 19% 14 Cena CNG v Kč na kg bez DPH 20,69 Kč/kg Daňový koeficient k = 0,81 15 Náklady na oleje a maziva v Kč na km 0,50 Kč/km Koeficient odvodů do fondů k = 0,35 16 Inflační přirážka 7,7% BONUS (dopravci při splnění kvalitativních 17 Ostatní příjmy (výnosy z reklam, autob.nádr.apod.) ukazatelů náleží podíl na ostatních příjmech: 100% Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Po přepočtu cen na rok 2013 je vypočten rezervní provozní zdroj ve výši cca tisíc Kč, takže roční rozpočet 40 miliónů Kč nebude v roce 2013 určitě překročen, neboť je zde dostatečná rezerva. Rezerva vznikla vyšší tržbou a nižší cenou dopravního výkonu, než byla v roce 2012 odborně odhadnuta, neboť ceny pohonných hmot se ustálily. 2.1 Použitá data a zdroje K výpočtu jsou použita následující data a zdroje : Průměrné ceny motorové nafty za období červen květen 2013 : měsíc červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen průměr rok cena s DPH (Kč/l) cena bez DPH (Kč/l) 35,72 35,37 36,47 37,20 36,96 36,42 35,82 35,80 36,20 36,34 35,86 35,25 36,12 29,77 29,48 30,39 31,00 30,80 30,35 29,85 29,59 29,92 30,03 29,64 29,13 29,99 Zdroj : Český statistický úřad Průměrné ceny zemního plynu CNG za období červen květen 2013 : měsíc červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen průměr rok cena s DPH (Kč/kg) cena bez DPH (Kč/kg) 24,79 24,70 24,69 24,71 24,84 24,79 24,85 25,10 25,10 25,12 25,17 25,16 24,92 20,66 20,58 20,58 20,59 20,70 20,66 20,71 20,74 20,74 20,76 20,80 20,79 20,69 Zdroj : Česká plynárenská unie - Ing. Lubomír Kolman

7 Poznámka : Data o cenách CNG nejsou u Českého statistického úřadu k dispozici, proto jsou použita data poskytnutá Českou plynárenskou unií. Průměrná inflace za rok 2009 až 2012 : ROK celkem Inflace (%) 1,0 1,5 1,9 3,3 7,7 Zdroj : Český statistický úřad 2.2 Přepočet ceny dopravního výkonu a kompenzace ztráty za období leden až červen 2012 Cena dopravního výkonu dle výběrového řízení uzavřením Smlouvu o závazku veřejné služby ve městské autobusové dopravě byla stanovena na 38,77 Kč na rok Cena dopravního výkonu byla k výpočtem stanovena na 40,63 Kč. Cena dopravního výkonu byla k výpočtem stanovena na 41,72 Kč/km a tato cena byla platná pro celý rok Cena dopravního výkonu byla k výpočtem stanovena na 42,89 Kč/km a tato cena byla platná pro celý rok V 1. polovině roku 2013 byla použita cena platná pro rok 2012 (42.89 Kč) a dle Smlouvy k byla vypočtena nová cena dopravního výkonu pro rok 2013 a to 42,98 Kč, která bude platná pro celý rok Proto je nutný dopočet za období leden až červen Dopočet cen dopravního výkonu za období leden 2013 až červen 2013 : Cena dopravního výkonu stanovená v roce 2011 Cena dopravního výkonu stanovená v roce 2012 Navýšení ceny dopravního výkonu Dopravní výkon za leden až červen 2012 Částka k doplacení za leden až červen ,89 Kč 42,98 Kč + 0,09 Kč ,2 km ,46 Kč Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Stejným způsobem bude dopočten i rozdíl za měsíce červenec až prosinec 2013, neboť změna ceny dopravního výkonu je aplikovaná na celý rok Výše prokazatelné ztráty se však tento výpočet nedotkne, neboť je zahrnut již ve výpočtech. 3. Výpočet ztráty za rok 2013 a rozpočet pro rok 2013 V kapitole 1 a 2 jsou vysvětleny principy předběžného výpočtu částky nutné ke kompenzaci ztráty z provozu MAD v České Lípě. V návrzích rozpočtu pro rok 2013 požadoval odbor dopravy ke kompenzaci ztráty při provozování MAD v České Lípě 40,0 mil. Kč a tento rozpočet mu byl přidělen. Výpočtem ztráty pro rok 2013 přepočtem cen k je zjištěn rezervní provozní zdroj ve výši cca tisíc Kč, takže roční rozpočet 40 miliónů Kč v roce 2013 nebude určitě překročen. 3.1 Dodržení rozpočtu na rok 2013 Jak již bylo v předcházejícím textu vysvětleno, na základě Smlouvy dochází k přepočtu ceny dopravního výkonu k 1.7. každého kalendářního roku. Na první pohled se zdá tato metoda komplikovaná, nicméně je v podstatě jednoduchá. Způsob jakým je nově nastaveno financování,

8 umožní zpřehlednit financování, poměrně přesně určit výši kompenzace za rok a modelovat zátěž rozpočtu pro další rok. Odhad výše přebytku k reálnému rozpočtu za rok 2013 : Schválený rozpočet na rok 2013 Předběžný odhad ztráty na rok 2013 Výsledek ,00 Kč ,51 Kč ,49 Kč Odhad výše přebytku nemůže být naprosto přesný, neboť nelze přesně odhadnout celkovou výši tržeb za celý rok. Odhad přebytku je však jistý, deficit v roce 2013 nemůže v žádném případě nastat. 3.2 Nástroje ke snížení výše kompenzace prokazatelné ztráty Jak již bylo zmíněno výše kompenzace ztráty, je rozdílem nákladů a tržeb bez DPH. Cena dopravního výkonu se dá poměrně dobře odhadnout (vyjma rizikových faktorů cen ropy a výše nepřímých daní). Pro udržení ztráty na rozumné úrovni je pak možné využít několik nástrojů: Změnou požadavků na vozidlový park. Zvolení přiměřeně velkých vozidel s dostatečnou kapacitou a nižší energetickou náročností, se podařilo udržet cenu dopravního výkonu na velmi solidní úrovni. Tento nástroj však je na hranici a není zde velká možnost dalších výraznějších úspor. Vyřazení neefektivních spojů a snížení dopravního výkonu. Zde již také není příliš velký prostor, snad jen v období prázdnin, kdy je poptávka po dopravě nižší. To by také mohlo znamenat odliv cestujících k individuální dopravě. Stávající počet spojů je na hranici potřebné k zajištění potřebné kvality obsluhy města a každé další neuvážené snižování spojů, by mohlo vést k jejímu výraznému snížení až destrukci systému. Zvýšení cen jízdenek. V roce 2012 byl zaveden nový tarif, ve kterém byly od navýšeny ceny jednorázových jízdenek placených v hotovosti pro dospělé osoby o 2 Kč (ze 14 Kč na 16 Kč). Tím se navýšil rozdíl ceny pro dospělé osoby mezi jednorázovou jízdenkou placenou v hotovosti a jízdenkou placenou elektronickou kartou na 6 Kč. Mnoho cestujících si ve slevové akci Opuscard zakoupilo elektronické karty a začalo je používat. Tržba se však v roce 2012 nezvýšila, neboť elektronické jízdné je levnější než papírové jízdné. Je zde jistý prostor pro navýšení cen u elektronických jízdenek. Vzhledem k tomu, že si však lidé stále cestu k MAD hledají a vzhledem k velikosti města, není ani tato varianta zatím příliš vhodná. V takovém případě by mohlo dojít úbytku cestujících a v konečném důsledku i ještě většímu snížení tržeb bez DPH. Nenásilné upřednostňování veřejné dopravy, před individuální dopravou, tj. budování záchytných parkovišť, omezování individuální dopravy v centru města, zvýšení cen parkovného nad cenu základního jízdného MAD, zvyšování kvality MAD atd. 3.3 Rizika Největšími riziky jsou taková rizika, která město či dopravce nejsou schopni předvídat nebo ovlivnit. Typickým příkladem jsou ceny ropy, které jsou závislé na ekonomické a politické situaci na světových trzích ropy. Česká republika nemá možnost výrazně ovlivnit cenu ropy, neboť je plně závislá na dodávkách ropy ze zahraničí. Česká republika ovlivňuje cenu ropy jen prostřednictvím nepřímých daní spotřební daní a vyšší sazbou daně přidané hodnoty (DPH). Dalším rizikem je zvyšování nižší sazby DPH, neboť ta přímo ovlivňuje tržbu dopravce. V roce 2012 byla nižší sazba DPH zvýšena z 10 % na 14 %. V 2013 bylo provedeno navýšením nižší sazby DPH z 14 % na 15. Tržby dopravce jsou daněny nižší sazbou DPH a toto navýšení má vliv na tržby dopravce.

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MHD Česká Lípa pro rok 2015. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2015 Přílohy: -

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MHD Česká Lípa pro rok 2015. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2015 Přílohy: - Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MHD Česká Lípa pro rok 2015 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2015 Přílohy: - Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu

Více

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU 1. POJMY Cena dopravního výkonu: Cena dopravního výkonu C DV příslušné období

Více

č. OLP/158/2009 uzavřené dne mezi Libereckým krajem a OSNADO spol. s r.o.

č. OLP/158/2009 uzavřené dne mezi Libereckým krajem a OSNADO spol. s r.o. Dodatek č. 3 k Dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého pro období od roku 2004

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

Dodatek č. 4. uzavřené níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Dodatek č. 4. uzavřené níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: Dodatek č. 4 SMLOUVY O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA VYMEZENÝCH LINKÁCH MĚSTA ČESKÁ LÍPA A OBCE SOSNOVÁ uzavřené níže

Více

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2010 do roku 2014

Více

2 Základní pojmy. a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby,

2 Základní pojmy. a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby, PŘÍLOHY PŘÍLOHA A Vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy Ministerstvo dopravy stanoví podle 39a odst. 3 a 39b odst.

Více

I. Smluvní strany. II. Všeobecná ustanovení

I. Smluvní strany. II. Všeobecná ustanovení SMLOUVA o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017 uzavřená ve smyslu zák. č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění a podle 1746,

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Dodatek č. 16 ke S M L O U V Ě

Dodatek č. 16 ke S M L O U V Ě Dodatek č. 16 ke S M L O U V Ě O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY A ÚHRADĚ PROKAZATELNÉ ZTRÁTY Z PROVOZU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ ÚSTÍ NAD LABEM uzavřený mezi Statutárním městem Ústí nad Labem

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Informační materiál na jednání zastupitelstva města dne Navýšením ceny dopravního výkonu - MHD - Busline

Informační materiál na jednání zastupitelstva města dne Navýšením ceny dopravního výkonu - MHD - Busline Informační materiál na jednání zastupitelstva města dne 15. 2. 2017 Navýšením ceny dopravního výkonu - MHD - Busline Předkládá: Odbor dopravy Starostka města obdržela dne 21. 12. 2016 žádost od společnosti

Více

PŘÍLOHA č. 5. Závazné pokyny. pro vyplnění nástroje. pro výpočet nabídkové ceny

PŘÍLOHA č. 5. Závazné pokyny. pro vyplnění nástroje. pro výpočet nabídkové ceny PŘÍLOHA č. 5 Závazné pokyny pro vyplnění nástroje pro výpočet nabídkové ceny Závazné pokyny pro vyplnění výpočtového nástroje pro stanovení Cenové nabídky Dopravcem poskytovaných služeb Úvodní informace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

č. OLP/159/2009 uzavřené dne 25.2.2009 mezi Libereckým krajem a COMPAG SEVER s.r.o.

č. OLP/159/2009 uzavřené dne 25.2.2009 mezi Libereckým krajem a COMPAG SEVER s.r.o. Dodatek č. 1 k Dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku

Více

č. OLP/156/2009 2. Obchodní společnost: KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí IČ: 49812947

č. OLP/156/2009 2. Obchodní společnost: KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí IČ: 49812947 Dodatek č. 5 k Dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého pro období od roku 2004

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 Odbor dopravy V Písku dne: 20.02.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Oprava usnesení č. 261/11. NÁVRH USNESENÍ a) Zastupitelstvo města po překalkulaci

Více

Liberecký kraj a Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka

Liberecký kraj a Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka Liberecký kraj a Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje číslo smlouvy: OLP/2564/2016

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Zadání úlohy : Velká automobilka očekává Vaši nabídku pro výběrové

Více

Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.xls

Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.xls Příklad OSOBNÍ AUTO Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.ls Základní data (zjednodušená, platná pro rok 2015): - cena pořízení

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Zpráva Odboru dopravy a občanskosprávních agend Městského úřadu Česká Lípa o městské autobusové dopravě v České Lípě za rok 2012

Zpráva Odboru dopravy a občanskosprávních agend Městského úřadu Česká Lípa o městské autobusové dopravě v České Lípě za rok 2012 Zpráva Odboru dopravy a občanskosprávních agend Městského úřadu Česká Lípa o městské autobusové dopravě v České Lípě za rok 2012 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 29. 3. 2013 Přílohy: Zpráva o plnění povinnosti

Více

Unitender, s.r.o. consulting a management

Unitender, s.r.o. consulting a management V Ostravě: 06.04.2013 Vyřizuje, tel.: Ing. Jiří Kiml, +420 733 759 339 Věc: Dodatečné informace č. 04 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku Městská autobusová doprava v Přerově 2013-2023 v souladu

Více

D O D A T E K Č. 1. Krajský úřad. Číslo objednatele: 2721/2009

D O D A T E K Č. 1. Krajský úřad. Číslo objednatele: 2721/2009 Krajský úřad Číslo objednatele: 2721/2009 D O D A T E K Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMNÍHO OBVODU ÚSTECKÉHO KRAJE

Více

Způsob financování sociálních služeb v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji

Způsob financování sociálních služeb v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji Způsob financování sociálních služeb v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji Ing. Pavel Poles Odbor strategického rozvoje kraje 24. 9. 2015 Obsah Financování projektu Definice pojmů

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek Sídlo Zástupce IČ DIČ Bankovní spojení Číslo účtu Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna,

Více

Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě

Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Příloha návrhu č. 214/ZK/14 Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě dle ust. 39 až 39b zákona č. 266/1994

Více

Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2018 E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Smlouva o závazku veřejné služby

Smlouva o závazku veřejné služby U%\ (, ýň KUJCP01AJ3CB /fciž> vv // '^ 2/ d o 7 * xw kr*.v' Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/46/00/14 (dodatek

Více

NÁVRH ROZPOČTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UK NA ROK 2002

NÁVRH ROZPOČTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UK NA ROK 2002 (UPRAVENÁ VERZE 21. KVĚTNA 2002) Rozpočet na rok 2002 Fakulta /součást: Filozofická fakulta údaje jsou v tis. Kč. Položka rozpočtu Řádek Hlavní činnost Doplňková Celkem HČD HČMD činnost Příjmy a výnosy

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

PŘÍLOHA č. 2. Pravidla. pro výpočet a aktualizaci nákladotvorných položek Odměny

PŘÍLOHA č. 2. Pravidla. pro výpočet a aktualizaci nákladotvorných položek Odměny PŘÍLOHA č. 2 Pravdla pro výpočet a ualzac nákladotvorných položek Odměny PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI NÁKLADOTVORNÝCH POLOŽEK ODMĚNY 1. ÚVOD Příloha této Smlouvy stanovuje pravdla a postup Objednatele

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Zodpovědnost kraje ze zákona Základní dopravní obslužností území kraje je zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu,

Více

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících 1. Město Mariánské Lázně sídlem: Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně jehož jménem jedná: Ing. Petr Třešňák, starosta města IČ: 002 54 061 DIČ: CZ00254061

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

ČOV Tři Studně provoz

ČOV Tři Studně provoz Pro kalendářní rok: Návrh 2013 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE

KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav logistiky a managementu dopravy KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE Ing. Jan Tichý, Ph.D. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o.

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o. Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky

Více

Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.xls

Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.xls Příklad OSOBNÍ AUTO Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.ls Základní data (zjednodušená, platná pro rok 2017): - cena pořízení

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje CZ Česká spořitelna, a.s /0800

Ostrava, 28. října 117, PSČ Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje CZ Česká spořitelna, a.s /0800 Í J «". >-,E ;y\'.'y'tl Sídlo Zástupce IČ DIČ Bankovní spojení Číslo účtu Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 330181-1650676349/0800

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

,4 0.5 Celkem 4317,3 Financování 6, ,7 9.0 Celkem 4324,1

,4 0.5 Celkem 4317,3 Financování 6, ,7 9.0 Celkem 4324,1 U HOŘOVICKA Příjmy Dotace obcí na dopravu r. 2016 Příspěvek na režii Ostatní příjmy 4253.4 63,4 0.5 Celkem 4317,3 Financování 6,8 Vvdaje Příspěvek obcí na autobus.dopravu r. 2016 Odměny vč. odvodů Ostatní

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ zahrnuje: 1. rozpočetnictví 2. kalkulace 3. vnitropodnikové účetnictví 4. podnikovou statistiku 5. operativní evidenci MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Eviduje účetní případy

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011, rozpočet na rok 2012 Ministerstvo financí ČR říjen 2011 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných

Více

Smlouva í P n i < '?> > fp-i ' -'kr oa o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obsiužnosti

Smlouva í P n i < '?> > fp-i ' -'kr oa o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obsiužnosti KUÍ1SP00REJI7 : '! ' f ' -V ',! V\ i! ; OIAAl ;-.' < ; Smlouva í P n i < '?> > fp-i ' -'kr oa o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obsiužnosti Článek 1 Smluvní strany Moravskoslezský

Více

Udržitelnost projektu. Projektové a finanční řízení - pokročilí

Udržitelnost projektu. Projektové a finanční řízení - pokročilí Udržitelnost projektu Projektové a finanční řízení - pokročilí Požadavky na udržitelnost Udržitelnost projektu 5 let od finančního ukončení projektu Provoz výsledků projektu v daném rozsahu a účelu, aktivity,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

Příloha č. 1 Výpočet měrných provozních nákladů

Příloha č. 1 Výpočet měrných provozních nákladů Příloha č. 1 Výpočet měrných provozních nákladů 1. Výpočet měrných nákladů na energii Pro výpočet spotřeby energií jsem stanovil měrné trakční odpory a účinnost vozby a z nich jsem vypočetl měrnou spotřebu

Více

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel plní funkci důvodové zprávy k rozpočtu fakulty. Vycházejí ze Zásad tvorby a správy rozpočtu Mendelovy univerzity v Brně pro příslušný

Více

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016 Bod pořadu jednání: Zpráva o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce,

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Přepočet finanční mezery. Kraj Vysočina. Přepočet finanční mezery. 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. projekt není finalizován

Přepočet finanční mezery. Kraj Vysočina. Přepočet finanční mezery. 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. projekt není finalizován Název dokumentu: Název projektu: Žadatel: Operační program: Oblast podpory: Datum finalizace: Jazyk tiskové sestavy: Měna tiskové sestavy: Přepočet finanční mezery Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění

Více

/ f / W ^ f ^ ^., KUJCP019U4BR

/ f / W ^ f ^ ^., KUJCP019U4BR Á / f / W ^ f ^ ^., KUJCP019U4BR Smlouva o zavazku verejne služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/59/00/08 (dodatek č.8) uzavřená podle 19

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1)

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) 1) Sestavení podkladů pro operativní plán Podnik vyrábí brzdové destičky. V budoucnu mohou nastat různé změny, na které je nutné reagovat. Prodej brzdových destiček

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

TEPLICE. Smluvní strany. Krajský úřad. Číslo objednatele: 1476/2006 Číslo dopravce:

TEPLICE. Smluvní strany. Krajský úřad. Číslo objednatele: 1476/2006 Číslo dopravce: Krajský úřad Číslo objednatele: 1476/2006 Číslo dopravce: DODATEK Č. 13 KE SMLOUVĚ O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ČÁSTI ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou

Více