Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -"

Transkript

1 Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

2 Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu 1.1 Závislost prokazatelné ztráty na tržbách a jiných faktorech 1.2 Jak výpočet funguje? 2. Výpočet ztráty pro rok Použitá data a zdroje 2.2 Přepočet ceny dopravního výkonu a kompenzace ztráty za období leden až červen Výpočet ztráty za rok 2013 a rozpočet pro rok Dodržení rozpočtu na rok Nástroje ke snížení výše kompenzace prokazatelné ztráty 3.3 Rizika

3 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního V březnu roku 2010 zvítězila společnost ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. ve výběrovém řízení č Městská hromadná doprava v České Lípě a Sosnové. S tímto vítězem výběrového řízení Město Česká Lípa uzavřelo dne Smlouvu o závazku veřejné služby ve městské autobusové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Česká Lípa na vymezených linkách města Česká Lípa a obce Sosnová (dále jen Smlouva ). V roce 2010 zanikla společnost ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. bez likvidace a její nástupnickou organizací se stala společnost BusLine a.s., která od provozuje městskou autobusovou dopravu v České Lípě a to na základě Smlouvy a její dodatků. Společnost BusLine a.s. bude provozovat městskou autobusovou dopravu v České Lípě po dobu plnění smlouvy 96 měsíců, to je od do Výběrové řízení bylo vytvořeno na základě legislativy EU - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Objednatel Město Česká Lípa a dopravce BusLine a.s. dodržují ustanovení zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ustanovení nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících a ustanovení vyhlášky č. 296/2010 Sb. o postupech pro sestavování finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. Městská autobusová doprava v České Lípě používá nový model financování. 1.1 Závislost prokazatelné ztráty na tržbách a jiných faktorech Prokazatelná ztráta v městské autobusové dopravě je rozdílem mezi cenou dopravního výkonu a tržbami dopravce bez DPH. Prokazatelnou ztrátu hradí objednatel, tedy Město Česká Lípa. Jedná se o spojité nádoby. Čím jsou tržby bez DPH vyšší, tím je nižší ztráta a naopak. Tržby jsou tedy ovlivněny výší DPH, počtem prodaných jízdenek a tarifem. Prokazatelná ztráta je závislá na ekonomicky oprávněných nákladech dopravce včetně přiměřeného zisku dopravce, na tržbách a výnosech. Počet přepravených osob je důležitý ukazatel, tržbu nám však výrazně ovlivňuje především způsob placení jízdného. Od došlo k navýšení cen papírových jízdenek pro dospělé osoby o 2 Kč a tím nám výrazně poklesl počet prodaných papírových jízdenek. Počet prodaných elektronických jízdenek sice výrazně narostl, ale ne o tolik o kolik poklesl počet prodaných papírových jízdenek. Z toho vyplývá, že je velmi mnoho konzervativních cestujících především ve věku 50 až 65 let, kteří upřednostňují papírové jízdenky a než by přešli na elektronické, tak raději sníží počet jízd. S tímto aspektem je potřebné v budoucnu počítat. Tržby jsou tedy přímo závislé na počtu prodaných jízdenek a na způsobu placení jízdného a nepřímo na počtu přepravených osob. Počet přepravených osob nemá rozhodující vliv na celkovou výši tržby a to z těchto důvodů: Všechny jízdenky jsou v MAD Česká Lípa přestupní (cestující může absolvovat více cest na jednu jízdenku v daném časovém limitu). Přechod cestujících od plateb v hotovosti na platbu kartou z elektronické peněženky nebo využívání časového jízdného (1, 7, 30 dní, rok). Tato změna chování cestujících je však pozitivním signálem, kterým je důvěra v systém MAD v České Lípě a jeho stabilita (kvalita). Zvýšení DPH snižuje reálně tržby a zvyšuje ztrátu.

4 Velmi důležitým faktorem je cena dopravního výkonu. Dle Smlouvy cena dopravního výkonu v průběhu roku nezůstává stabilní, ale přepočítává se každý rok, resp. při každé změně kilometrů resp. podle jasně stanovených podmínek Smlouvou. Závisí na několika faktorech: Dopravní výkon za rok (počet ujetých kilometrů za rok), ten se mění ve snaze k vyšší efektivitě systému a má vliv jak na rozložení fixních nákladů na km, tak i na výši variabilních nákladů. Inflace za předchozí rok. Ceny pohonných hmot (dále jen PHM). Jak výpočet funguje, bude vysvětleno v dalším textu. 1.2 Jak výpočet funguje? Cena je přepočítána na základě Smlouvy, dle článku 4 odst. 2 4, viz citace níže: 2. Cena dopravního výkonu se skládá z variabilní a fixní složky. Variabilní složku tvoří náklady závislé na dopravním výkonu. Fixní složku tvoří náklady závislé na počtu a druhu vozidel použitých v dopravním systému k plnění zakázky dle této smlouvy. 3. Při změně rozsahu dopravní obslužnosti bude cena dopravního výkonu přepočítána na nový stav podle následujících pravidel: 1.1 V případě, že nedojde ke změně počtu a typu vozidel, bude celková cena pro příslušné období změněna o variabilní náklady v závislosti na změně dopravního výkonu v km. 1.2 V případě, že bude změněn počet nebo typ vozidla, bude o příslušnou změnu změněna i celková fixní složka ceny dopravního výkonu. 4. Cena dopravního výkonu bude každoročně upravena k 1.7. příslušného roku: 1. Položka pohonné hmoty bude upravena výpočtem podle průměrné ceny vyhlášené ČSÚ za předcházející rok. 2. V položce odpisy bude uvedena skutečná hodnota skutečně uplatněných účetních odpisů předchozího kalendářního roku, shodná s hodnotou vedenou v účetnictví Dopravce a zahrnující pouze vozidla, použitá k plnění zakázky nebo její části. 3. Ostatní nákladové položky budou upraveny o míru inflace (procento přírůstku ročních indexů spotřebitelských cen), vyhlášenou ČSÚ v cenovém věstníku za předchozí rok. Rozdíl mezi novou CDV a v 1. pololetí roku vyplacenou cenou bude zúčtován ve vyúčtování za měsíc červenec a uhrazen v obvyklém termínu v srpnu příslušného roku. Česká Lípa má vytvořen software, který přepočítá sám cenu dle nastavených parametrů. Výpočty vychází z nabídkové ceny dopravce z výběrového řízení, které byly uchazeči kalkulovány v cenách roku S počátkem provozu městské autobusové dopravy v České Lípě s novým dopravcem od , musela být podle Smlouvy cena dopravního výkonu přepočtena nejprve k cenám roku 2010 a pak k cenám roku Výpočet ztráty pro rok 2013 Dle článku 4 Smlouvy je nutné každoročně k 1.7. přepočítat ceny dopravního výkonu k cenám předcházejícího roku a dle nové jednotkové ceny také dopočítat rozdíl, který v tomto období nebyl vyplacen. Dopravce BusLine a.s. provozoval veřejnou službu za období leden až červen 2013 v cenách roku Proto je nutné provést tento přepočet na ceny pro rok 2013 a rozdíl cen BusLine a.s. uhradit.

5 Software má pevně nastaveny tyto vstupní hodnoty dopravce : Vstupní hodnoty dopravce po výběrovém řízení : VÝKAZ stav k Počet km dle jízdních řádů za rok km 2 Počet režijních, nájezdových a manipulačních km km 10,0% 3 Skutečná výše tržeb jízdného Kč 10,00 Kč/km 4 Provozní dotace z rozpočtu objednatele na období Kč 28,77 Kč/km 5 Provozní příjmy dopravce za zajištění dopravní obsluhy Kč 38,77 Kč/km 6 Investiční dotace MDČR v roce Invest.dotace do obnovy z veřejných rozpočtů v Celkové příjmy za zajištění dopravní obslužnosti Kč 38,77 Kč/km 9 Z toho dotace z veřejných rozpočtů v úč. roce 2009 celkem 0 V2 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT DLE KALKULACE ZA ROK: 2009 z toho Položka VLAD ř. konstantní náklady variabilní Celkem Kč/km % Kč/km % Kč/km tis.kč 1 Pohonné hmoty, oleje 6,90 0% 0,00 100% 6, Pryžové obruče 0,10 0% 0,00 100% 0, Ostatní přímý materiál, energie 2,14 0,00 100% 2, Přímé mzdy 10,17 0,00 100% 10, Odpisy 10,46 100% 10,46 0% 0, Pronájem dopr.prostř.(leasing) 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0 Autobusy 7 Opravy a udržování autobusů 1,50 0,00 100% 1, celkem 8 Silniční daň 0,00 100% 0,00 0% 0, Pojištění (zákonné, havarijní) 0,16 100% 0,16 0% 0, Ostatní Cestovné 0,00 0% 0,00 100% 0, přímé Odvody do fondů 3,56 0% 0,00 100% 3, náklady Jiné ostatní přímé náklady 1,31 0,00 100% 1, Režijní náklady 2,37 0,00 100% 2, Provozní náklady celkem 38,67 27% 10,62 73% 28, Přiměřený zisk (jako zdroj obnovy vozidel) 0,10 100% 0,10 0% 0, Cena dopravního výkonu CDV 38,77 28% 10,72 72% 28, Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Hodnoty pro přepočet cen pro rok 2013 : K1 Plán financování dopravní obslužnosti od Počet km dle jízdních řádů za rok km 2 Počet režijních, nájezdových a manipulačních km km 7,0% 3 Předpokládaná výše tržeb z jízdného Kč 11,00 Kč/km 4 Provozní dotace z rozpočtu objednatele na období Kč 33,90 Kč/km 5 Provozní příjmy dopravce za zajištění dopravní obsluhy Kč 44,90 Kč/km 6 Investiční dotace MDČR v předchozím účetně uzavřeném období 7 Invest.dotace do obnovy z veřejných rozpočtů v předchozím úč.uzavř.období 8 Dotace do obnovy v kalkulovaném období (předpoklad celkem ze všech zdrojů) 9 z toho z programu obnovy MDČR 10 Celkové příjmy za zajištění dopravní obslužnosti (Celkové provozní zdroje) Kč 44,90 Kč/km 11 Kompenzace ztrát z veřejných rozpočtů v účetním roce 2013 celkem Kč 33,90 Kč/km 12 Nevyčerpaná část investiční dotace minulých období 0 13 Cena nafty v Kč na l bez DPH 29,99 Kč/l Daň z příjmu práv. osob v % = 19% 14 Cena CNG v Kč na kg bez DPH 20,69 Kč/kg Daňový koeficient k = 0,81 15 Náklady na oleje a maziva v Kč na km 0,50 Kč/km Koeficient odvodů do fondů k = 0,35 16 Inflační přirážka 7,7% BONUS (dopravci při splnění kvalitativních 17 Ostatní příjmy (výnosy z reklam, autob.nádr.apod.) ukazatelů náleží podíl na ostatních příjmech: 100% K2 Náklady : z toho Položka VLAD ř. fixní náklady variabilní Celkem Kč/km % Kč/km % Kč/km tis.kč 1 Pohonné hmoty, oleje 9,71 0% 0,00 100% 9, Pryžové obruče 0,11 0% 0,00 100% 0, Ostatní přímý materiál, energie 2,30 0% 0,00 100% 2, Přímé mzdy 10,95 0% 0,00 100% 10, Odpisy 7,13 100% 7,13 0% 0, Pronájem dopr.prostř.(leasing) 2,86 100% 2,86 0% 0, Autobusy 7 Opravy a udržování autobusů 1,62 0% 0,00 100% 1, celkem 8 Silniční daň 0,00 100% 0,00 0% 0, Pojištění (zákonné, havarijní) 0,17 100% 0,17 0% 0, Ostatní Cestovné 0,00 0% 0,00 100% 0, přímé Odvody do fondů 3,83 0% 0,00 100% 3, náklady Jiné ostatní přímé náklady 1,41 0% 0,00 100% 1, Režijní náklady 2,55 0% 0,00 100% 2, Provozní náklady celkem 42,65 24% 10,16 76% 32, Přiměřený zisk (jako zdroj obnovy vozidel) 0,10 100% 0,10 0% 0, Výkonnostní odpis vozidel 0,23 0% 0,00 100% 0, Cena dopravního výkonu CDV 42,98 24% 10,26 76% 32,

6 Výsledek výpočtu pro přepočet cen pro rok 2013 : KALKULACE CDV Podmínka udržitelnosti obnovy vozidel je splněna O.K. Tok hotovosti zajišťuje krytí závazků ve splatnosti O.K. Předpokládaná ztráta je kryta rozpočtem objenatele O.K. PLÁN Rezervní investiční zdroje v rozpočtu objednatele: ,33 Kč Provozní zůstatek cash: ,49 Kč Cash po úhradě investic: ,62 Kč Rezervní provozní zdroje v rozpočtu objednatele: ,49 Kč K1 Plán financování dopravní obslužnosti od 1 Počet km dle jízdních řádů za rok km 2 Počet režijních, nájezdových a manipulačních km km 7,0% 3 Předpokládaná výše tržeb z jízdného Kč 11,00 Kč/km 4 Provozní dotace z rozpočtu objednatele na období Kč 33,90 Kč/km 5 Provozní příjmy dopravce za zajištění dopravní obsluhy Kč 44,90 Kč/km 6 Investiční dotace MDČR v předchozím účetně uzavřeném období 7 Invest.dotace do obnovy z veřejných rozpočtů v předchozím úč.uzavř.období 8 Dotace do obnovy v kalkulovaném období (předpoklad celkem ze všech zdrojů) 9 z toho z programu obnovy MDČR 10 Celkové příjmy za zajištění dopravní obslužnosti (Celkové provozní zdroje) Kč 44,90 Kč/km 11 Kompenzace ztrát z veřejných rozpočtů v účetním roce 2013 celkem Kč 33,90 Kč/km 12 Nevyčerpaná část investiční dotace minulých období 0 13 Cena nafty v Kč na l bez DPH 29,99 Kč/l Daň z příjmu práv. osob v % = 19% 14 Cena CNG v Kč na kg bez DPH 20,69 Kč/kg Daňový koeficient k = 0,81 15 Náklady na oleje a maziva v Kč na km 0,50 Kč/km Koeficient odvodů do fondů k = 0,35 16 Inflační přirážka 7,7% BONUS (dopravci při splnění kvalitativních 17 Ostatní příjmy (výnosy z reklam, autob.nádr.apod.) ukazatelů náleží podíl na ostatních příjmech: 100% Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Po přepočtu cen na rok 2013 je vypočten rezervní provozní zdroj ve výši cca tisíc Kč, takže roční rozpočet 40 miliónů Kč nebude v roce 2013 určitě překročen, neboť je zde dostatečná rezerva. Rezerva vznikla vyšší tržbou a nižší cenou dopravního výkonu, než byla v roce 2012 odborně odhadnuta, neboť ceny pohonných hmot se ustálily. 2.1 Použitá data a zdroje K výpočtu jsou použita následující data a zdroje : Průměrné ceny motorové nafty za období červen květen 2013 : měsíc červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen průměr rok cena s DPH (Kč/l) cena bez DPH (Kč/l) 35,72 35,37 36,47 37,20 36,96 36,42 35,82 35,80 36,20 36,34 35,86 35,25 36,12 29,77 29,48 30,39 31,00 30,80 30,35 29,85 29,59 29,92 30,03 29,64 29,13 29,99 Zdroj : Český statistický úřad Průměrné ceny zemního plynu CNG za období červen květen 2013 : měsíc červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen průměr rok cena s DPH (Kč/kg) cena bez DPH (Kč/kg) 24,79 24,70 24,69 24,71 24,84 24,79 24,85 25,10 25,10 25,12 25,17 25,16 24,92 20,66 20,58 20,58 20,59 20,70 20,66 20,71 20,74 20,74 20,76 20,80 20,79 20,69 Zdroj : Česká plynárenská unie - Ing. Lubomír Kolman

7 Poznámka : Data o cenách CNG nejsou u Českého statistického úřadu k dispozici, proto jsou použita data poskytnutá Českou plynárenskou unií. Průměrná inflace za rok 2009 až 2012 : ROK celkem Inflace (%) 1,0 1,5 1,9 3,3 7,7 Zdroj : Český statistický úřad 2.2 Přepočet ceny dopravního výkonu a kompenzace ztráty za období leden až červen 2012 Cena dopravního výkonu dle výběrového řízení uzavřením Smlouvu o závazku veřejné služby ve městské autobusové dopravě byla stanovena na 38,77 Kč na rok Cena dopravního výkonu byla k výpočtem stanovena na 40,63 Kč. Cena dopravního výkonu byla k výpočtem stanovena na 41,72 Kč/km a tato cena byla platná pro celý rok Cena dopravního výkonu byla k výpočtem stanovena na 42,89 Kč/km a tato cena byla platná pro celý rok V 1. polovině roku 2013 byla použita cena platná pro rok 2012 (42.89 Kč) a dle Smlouvy k byla vypočtena nová cena dopravního výkonu pro rok 2013 a to 42,98 Kč, která bude platná pro celý rok Proto je nutný dopočet za období leden až červen Dopočet cen dopravního výkonu za období leden 2013 až červen 2013 : Cena dopravního výkonu stanovená v roce 2011 Cena dopravního výkonu stanovená v roce 2012 Navýšení ceny dopravního výkonu Dopravní výkon za leden až červen 2012 Částka k doplacení za leden až červen ,89 Kč 42,98 Kč + 0,09 Kč ,2 km ,46 Kč Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Stejným způsobem bude dopočten i rozdíl za měsíce červenec až prosinec 2013, neboť změna ceny dopravního výkonu je aplikovaná na celý rok Výše prokazatelné ztráty se však tento výpočet nedotkne, neboť je zahrnut již ve výpočtech. 3. Výpočet ztráty za rok 2013 a rozpočet pro rok 2013 V kapitole 1 a 2 jsou vysvětleny principy předběžného výpočtu částky nutné ke kompenzaci ztráty z provozu MAD v České Lípě. V návrzích rozpočtu pro rok 2013 požadoval odbor dopravy ke kompenzaci ztráty při provozování MAD v České Lípě 40,0 mil. Kč a tento rozpočet mu byl přidělen. Výpočtem ztráty pro rok 2013 přepočtem cen k je zjištěn rezervní provozní zdroj ve výši cca tisíc Kč, takže roční rozpočet 40 miliónů Kč v roce 2013 nebude určitě překročen. 3.1 Dodržení rozpočtu na rok 2013 Jak již bylo v předcházejícím textu vysvětleno, na základě Smlouvy dochází k přepočtu ceny dopravního výkonu k 1.7. každého kalendářního roku. Na první pohled se zdá tato metoda komplikovaná, nicméně je v podstatě jednoduchá. Způsob jakým je nově nastaveno financování,

8 umožní zpřehlednit financování, poměrně přesně určit výši kompenzace za rok a modelovat zátěž rozpočtu pro další rok. Odhad výše přebytku k reálnému rozpočtu za rok 2013 : Schválený rozpočet na rok 2013 Předběžný odhad ztráty na rok 2013 Výsledek ,00 Kč ,51 Kč ,49 Kč Odhad výše přebytku nemůže být naprosto přesný, neboť nelze přesně odhadnout celkovou výši tržeb za celý rok. Odhad přebytku je však jistý, deficit v roce 2013 nemůže v žádném případě nastat. 3.2 Nástroje ke snížení výše kompenzace prokazatelné ztráty Jak již bylo zmíněno výše kompenzace ztráty, je rozdílem nákladů a tržeb bez DPH. Cena dopravního výkonu se dá poměrně dobře odhadnout (vyjma rizikových faktorů cen ropy a výše nepřímých daní). Pro udržení ztráty na rozumné úrovni je pak možné využít několik nástrojů: Změnou požadavků na vozidlový park. Zvolení přiměřeně velkých vozidel s dostatečnou kapacitou a nižší energetickou náročností, se podařilo udržet cenu dopravního výkonu na velmi solidní úrovni. Tento nástroj však je na hranici a není zde velká možnost dalších výraznějších úspor. Vyřazení neefektivních spojů a snížení dopravního výkonu. Zde již také není příliš velký prostor, snad jen v období prázdnin, kdy je poptávka po dopravě nižší. To by také mohlo znamenat odliv cestujících k individuální dopravě. Stávající počet spojů je na hranici potřebné k zajištění potřebné kvality obsluhy města a každé další neuvážené snižování spojů, by mohlo vést k jejímu výraznému snížení až destrukci systému. Zvýšení cen jízdenek. V roce 2012 byl zaveden nový tarif, ve kterém byly od navýšeny ceny jednorázových jízdenek placených v hotovosti pro dospělé osoby o 2 Kč (ze 14 Kč na 16 Kč). Tím se navýšil rozdíl ceny pro dospělé osoby mezi jednorázovou jízdenkou placenou v hotovosti a jízdenkou placenou elektronickou kartou na 6 Kč. Mnoho cestujících si ve slevové akci Opuscard zakoupilo elektronické karty a začalo je používat. Tržba se však v roce 2012 nezvýšila, neboť elektronické jízdné je levnější než papírové jízdné. Je zde jistý prostor pro navýšení cen u elektronických jízdenek. Vzhledem k tomu, že si však lidé stále cestu k MAD hledají a vzhledem k velikosti města, není ani tato varianta zatím příliš vhodná. V takovém případě by mohlo dojít úbytku cestujících a v konečném důsledku i ještě většímu snížení tržeb bez DPH. Nenásilné upřednostňování veřejné dopravy, před individuální dopravou, tj. budování záchytných parkovišť, omezování individuální dopravy v centru města, zvýšení cen parkovného nad cenu základního jízdného MAD, zvyšování kvality MAD atd. 3.3 Rizika Největšími riziky jsou taková rizika, která město či dopravce nejsou schopni předvídat nebo ovlivnit. Typickým příkladem jsou ceny ropy, které jsou závislé na ekonomické a politické situaci na světových trzích ropy. Česká republika nemá možnost výrazně ovlivnit cenu ropy, neboť je plně závislá na dodávkách ropy ze zahraničí. Česká republika ovlivňuje cenu ropy jen prostřednictvím nepřímých daní spotřební daní a vyšší sazbou daně přidané hodnoty (DPH). Dalším rizikem je zvyšování nižší sazby DPH, neboť ta přímo ovlivňuje tržbu dopravce. V roce 2012 byla nižší sazba DPH zvýšena z 10 % na 14 %. V 2013 bylo provedeno navýšením nižší sazby DPH z 14 % na 15. Tržby dopravce jsou daněny nižší sazbou DPH a toto navýšení má vliv na tržby dopravce.

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MHD Česká Lípa pro rok 2015. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2015 Přílohy: -

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MHD Česká Lípa pro rok 2015. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2015 Přílohy: - Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MHD Česká Lípa pro rok 2015 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2015 Přílohy: - Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu

Více

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU 1. POJMY Cena dopravního výkonu: Cena dopravního výkonu C DV příslušné období

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

Dodatek č. 4. uzavřené níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Dodatek č. 4. uzavřené níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: Dodatek č. 4 SMLOUVY O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA VYMEZENÝCH LINKÁCH MĚSTA ČESKÁ LÍPA A OBCE SOSNOVÁ uzavřené níže

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2010 do roku 2014

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

PŘÍLOHA č. 5. Závazné pokyny. pro vyplnění nástroje. pro výpočet nabídkové ceny

PŘÍLOHA č. 5. Závazné pokyny. pro vyplnění nástroje. pro výpočet nabídkové ceny PŘÍLOHA č. 5 Závazné pokyny pro vyplnění nástroje pro výpočet nabídkové ceny Závazné pokyny pro vyplnění výpočtového nástroje pro stanovení Cenové nabídky Dopravcem poskytovaných služeb Úvodní informace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 Odbor dopravy V Písku dne: 20.02.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Oprava usnesení č. 261/11. NÁVRH USNESENÍ a) Zastupitelstvo města po překalkulaci

Více

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek Sídlo Zástupce IČ DIČ Bankovní spojení Číslo účtu Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna,

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

č. OLP/156/2009 2. Obchodní společnost: KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí IČ: 49812947

č. OLP/156/2009 2. Obchodní společnost: KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí IČ: 49812947 Dodatek č. 5 k Dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého pro období od roku 2004

Více

Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.xls

Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.xls Příklad OSOBNÍ AUTO Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.ls Základní data (zjednodušená, platná pro rok 2015): - cena pořízení

Více

č. OLP/159/2009 uzavřené dne 25.2.2009 mezi Libereckým krajem a COMPAG SEVER s.r.o.

č. OLP/159/2009 uzavřené dne 25.2.2009 mezi Libereckým krajem a COMPAG SEVER s.r.o. Dodatek č. 1 k Dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Zpráva Odboru dopravy a občanskosprávních agend Městského úřadu Česká Lípa o městské autobusové dopravě v České Lípě za rok 2012

Zpráva Odboru dopravy a občanskosprávních agend Městského úřadu Česká Lípa o městské autobusové dopravě v České Lípě za rok 2012 Zpráva Odboru dopravy a občanskosprávních agend Městského úřadu Česká Lípa o městské autobusové dopravě v České Lípě za rok 2012 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 29. 3. 2013 Přílohy: Zpráva o plnění povinnosti

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PŘÍLOHA č. 2. Pravidla. pro výpočet a aktualizaci nákladotvorných položek Odměny

PŘÍLOHA č. 2. Pravidla. pro výpočet a aktualizaci nákladotvorných položek Odměny PŘÍLOHA č. 2 Pravdla pro výpočet a ualzac nákladotvorných položek Odměny PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI NÁKLADOTVORNÝCH POLOŽEK ODMĚNY 1. ÚVOD Příloha této Smlouvy stanovuje pravdla a postup Objednatele

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

ČOV Tři Studně provoz

ČOV Tři Studně provoz Pro kalendářní rok: Návrh 2013 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární

Více

KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE

KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav logistiky a managementu dopravy KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE Ing. Jan Tichý, Ph.D. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor dopravy V Písku dne: 10.10.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Ceník jízdného MHD Písek návrh dopravce na vyrovnání ceny časového jízdného a

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému založeno 1995 20 let práce v oblasti dopravy Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému Ing. Tomáš Matras, Ph.D. technický ředitel t.matras@czechconsult.cz Stanovení ekonomických

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Vyhlásené: 21.07.1969 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 78 Z Á K O N N É O P A T

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Přepočet finanční mezery. Kraj Vysočina. Přepočet finanční mezery. 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. projekt není finalizován

Přepočet finanční mezery. Kraj Vysočina. Přepočet finanční mezery. 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. projekt není finalizován Název dokumentu: Název projektu: Žadatel: Operační program: Oblast podpory: Datum finalizace: Jazyk tiskové sestavy: Měna tiskové sestavy: Přepočet finanční mezery Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění

Více

NÁVRH MODELU VJEZDOVÉHO POPLATKU NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ PROPOSAL OF THE ENTRANCE FEE MODEL TO THE BUS TERMINAL

NÁVRH MODELU VJEZDOVÉHO POPLATKU NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ PROPOSAL OF THE ENTRANCE FEE MODEL TO THE BUS TERMINAL NÁVRH MODELU VJEZDOVÉHO POPLATKU NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ PROPOSAL OF THE ENTRANCE FEE MODEL TO THE BUS TERMINAL Martina Lánská 1 Anotace: Článek řeší problematiku tvorby modelu vjezdového poplatku na autobusové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL Rada města Liberce se usnesla dne 4. prosince 2012

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT

Více

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o.

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Obsah prezentace: > Představení RWE Energo; > Trh CNG v ČR a ve světě aktuální stav; > Nabídka spolupráce s RWE

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ORGANIZAČNÍ INTEGRACE. Tarif, dělba tržeb a smlouvy

ORGANIZAČNÍ INTEGRACE. Tarif, dělba tržeb a smlouvy ORGANIZAČNÍ INTEGRACE Tarif, dělba tržeb a smlouvy Organizační opatření tarif, dělba tržeb a smlouvy Zavedení integrovaného tarifu Sjednocení přepravních podmínek Rozdělení tržeb z jízdného Smluvní zajištění

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny.

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny. Informace o ověření platnosti stanovené maximální ceny osobní taxislužby 1. Úvod Hlavní město Praha se pravidelně zabývá situací na trhu v taxislužbě poskytované na území hl. m. Prahy z důvodu ověření,

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Vídeňská 89, Brno IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno u MV

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více