ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Transkript

1 Súd: Okresný súd Pezinok Spisová značka: 8C/375/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Králová ECLI: ECLI:SK:OSPK:2011: ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Pezinok, so sídlom v Pezinku, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Michaelou Královou v právnej veci navrhovateľa: B. I., bytom: Z. X, K., proti odporcovi: Q. C., bytom: A. X, O., o zaplatenie 995,50 EUR s príslušenstvom takto r o z h o d o l : Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi sumu 995,50 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 995,50 EUR od až do zaplatenia, a náhradu trov konania vo výške 59,50 EUR a to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. o d ô v o d n e n i e : Návrhom doručeným súdu dňa sa navrhovateľ domáha od odporcu zaplatenia sumy 995,50 EUR s príslušenstvom a náhrady trov konania. Svoj návrh na začatie konania odôvodnil tým, že na základe žiadosti odporcu požičal navrhovateľ odporcovi dňa peniaze vo výške ,- Sk. Navrhovateľ v uvedený deň peňažné prostriedky vybral zo Všeobecnej úverovej banky a tieto následne požičal odporcovi. Navrhovateľ uviedol, že odporca sa zaviazal vrátiť predmetnú sumu do bezúročne. O uvedenom si navrhovateľ a odporca spísali písomný doklad označený ako pôžička, ktorý odporca vlastnoručne podpísal. Nakoľko odporca požičanú sumu navrhovateľovi nevrátil, navrhovateľ sa týmto domáha od odporcu vrátenia uvedenej pôžičky spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne z dlžnej sumy od do zaplatenia. Odporca sa k návrhu na začatie konania a k prílohám písomne vyjadril tak, že s navrhovateľom sa dohodol tak, že požičané peniaze mu vráti tým spôsobom, že odporca uhradí cestu a pobyt do USA na majstrovstvá sveta vo futbale robotov Robocup Odporca uviedol, že navrhovateľovi vybavil víza do USA, súčasne zakúpil letenky Viedeň - New York a späť, a taktiež zaplatil ubytovanie v Atlante, pričom súčasne uhradil aj účastnícke poplatky. Odporca poukázal na to, že navrhovateľ 4 dni pred odletom zrušil cestu, pričom storno poplatok za letenky stál 5.000,- Sk, poplatok za ubytovanie v Atlante bol 210,- USD, účastnícke a iné poplatky boli vo výške 65,35 USD, t.j. všetko spolu pri vtedajšom kurze predstavovalo sumu vo výške ,- Sk. Odporca vo svojom písomnom vyjadrení uviedol, že zvyšné finančné prostriedky vo výške ,- Sk navrhovateľovi vrátil. Na základe uvedeného má za to, že návrh na začatie konania nie je dôvodný.

2 Súd vykonal dokazovanie listinnými dôkazmi - potvrdením o prevzatí pôžičky zo dňa , návrhom vo veci samej, výsluchom navrhovateľa, výsluchom odporcu, výsluchom svedka O. C., ako aj ďalšími dôkazmi založenými v spise a zistil nasledovný skutkový stav veci: Súd nariadil vo veci pojednávanie na deň Navrhovateľ a zástupca navrhovateľa sa pojednávania riadne zúčastnili, odporca zobral termín pojednávania na vedomie na predchádzajúcom pojednávaní. Dňa bolo súdu doručené ové podanie od odporcu označené ako ospravedlnenie neprítomnosti na pojednávaní. V rámci predmetného ového podania odporca požiadal súd o ospravedlnenie jeho neúčasti na pojednávaní z dôvodu PN predvolaného svedka T.. M. K. a súčasne požiadal o vytýčenie nového termínu pojednávania. Podľa ust. 42 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom doplniť netreba. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené sa neprihliada. Na základe uvedeného súd na ové podanie zo strany odporcu označené ako ospravedlnenie neprítomnosti na pojednávaní neprihliadol, nakoľko toto podanie bolo urobené elektronickými prostriedkami, a nebolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Súd taktiež poukazuje na skutočnosť, že v každom jednom prípade ospravedlnenie a žiadosť o odročenie pojednávania musia byť podložené dôležitým dôvodom, to znamená, že je potrebné, aby účastník tvrdil také skutočnosti, ktoré sú vzhľadom ku svojej povahe spôsobilé jeho účasť na pojednávaní ospravedlniť. Súd má totiž za to, že svedok T.. M. K. mal doručenie predvolania riadne vykázané a to dňom , pričom samotný svedok svoju neúčasť na pojednávaní ničím neospravedlnil a taktiež súdu neuviedol, že by bol práceneschopný. Na základe vyššie uvedeného a poukazujúc na ust. 101 ods. 2 O. s. p. súd vec prejednal a rozhodol v neprítomnosti odporcu. Navrhovateľ v konaní pred súdom na návrhu zotrval a žiadal mu vyhovieť s tým, že nie je pravdou tvrdenie odporcu ohľadom cesty do USA, nakoľko má za to, že na započítaní týchto úhrad sa účastníci nedohodli. Súčasne navrhovateľ v konaní pred súdom uviedol, že odporca mu žiadnu sumu z predmetnej pôžičky nevrátil. Odporca v konaní pred súdom uviedol, že je pravdou, že od navrhovateľa si požičal sumu vo výške ,- Sk, pričom vrátiť mu túto sumu mal do Odporca v konaní pred súdom poukázal na to, že navrhovateľ na neho nahneval z dôvodu, že mali ísť spolu aj do Kanady aj do Viedne, avšak odporca z dôvodu neodkladných pracovných povinností nemohol odísť, preto navrhovateľ následne zrušil cestu do USA. Na základe uvedeného odporcovi vznikli výdavky, ktoré odporca navrhovateľovi vyčíslil. Odporca v konaní pred súdom ďalej uviedol, že sumu vo výške ,- Sk t.j. zostatok pôžičky navrhovateľovi vrátil, pričom prítomný pri vrátení finančných prostriedkov bol O. C.. Odporca taktiež poukázal na to, že navrhovateľ sa sťažoval T.. K., že mu je odporca dlžný ešte sumu ,- Sk. Z výsluchu svedka O. C. súd zistil, že má vedomosť o tom, že navrhovateľ odporcovi požičal finančné prostriedky vo výške ,- Sk, pričom toto sa dozvedel od navrhovateľa a videl aj dlžobný úpis. Na otázku súdu, či bol svedok prítomný pri tom, že by odporca navrhovateľovi vrátil časť finančných prostriedkov svedok uviedol, že nie, pri takomto prítomný nebol a nevie o tom, že by odporca vrátil navrhovateľovi nejakú finančnú čiastku. Svedok uviedol, že on sa pýtal navrhovateľa, či už je to vyrovnané a navrhovateľ mu na to povedal, že nie.

3 Z potvrdenia zo dňa označeného ako pôžička súd zistil, že odporca - Q. C. prehlásil, že dňa si požičal od B. I. - navrhovateľa sumu vo výške ,- Sk. Uvedenú sumu má odporca vrátiť do Vykonaným dokazovaním mal súd za preukázané, že účastníci konania dňa uzavreli ústnu zmluvu o pôžičke peňazí a taktiež dňa odporca podpísal potvrdenie, označené ako pôžička z ktorého vyplýva, že odporca si od navrhovateľa požičal sumu ,- Sk t.j. 995,82 EUR, ktorú sa zaviazal navrhovateľovi vrátiť do Odporca v konaní pred súdom tvrdil, že účastníci sa dohodli tak, že časť dlhu sa započíta na výdavky za zrušenú cestu do USA a súčasne že časť finančných prostriedkov odporca navrhovateľovi vrátil, pričom pri vrátení finančných prostriedkov mal byť prítomný svedok O. C.. Na pojednávaní konanom dňa súd uznesením zamietol návrh odporcu na vykonanie dôkazu - výsluchom svedka T.. M. K.. Z ústavného princípu nezávislosti súdu vyplýva aj zásada voľného hodnotenia dôkazov, ktorá je expressis verbis vyjadrená v ust. 132 O.s.p.a odôvodňuje postup súdu predpokladaný v 120 ods. 1O.s.p. Pokiaľ je súd povinný podľa čl. 37 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd a podľa 18 O.s.p. dbať na rovné postavenie účastníkov, potom z toho vyplýva povinnosť zaistiť im rovnaké t.j. rovnocenné možnosti k uplatneniu ich práv, ale neznamená to povinnosť súdu vyhovieť všetkým dôkazným návrhom účastníka. Rozhodnutie o rozsahu dokazovania spadá výlučne do kompetencie všeobecného súdu. Súd mal v danom prípade dostatočným spôsobom preukázané všetky skutočnosti potrebné na rozhodnutie vo veci. Súd v uvedenom prípade pokladal výsluch svedka T.. M. K., ktorý podľa tvrdení odporcu nebol pri priamom odovzdávaní peňažných prostriedkov navrhovateľovi za nadbytočný. Súd preto návrh na vykonanie predmetného dôkazu uznesením zamietol. Súd vychádzal pri rozhodovaní zo skutkového stavu zisteného vykonaným dokazovaním, pričom prihliadol na ďalší obsah spisového materiálu ( 120 ods. 1 O.s.p.). Navrhovateľ vo svojom návrhu bol povinný v zmysle ust. 79 ods. 1 O.s.p. pravdivo opísať rozhodujúce skutočnosti a označiť dôkazy, ktorých sa dovoláva a ďalej prispieť k dosiahnutiu účelu konania pravdivým a úplným opísaním potrebných skutočností a označením dôkazných prostriedkov v zmysle ust. 101 ods. 1 O.s.p. Odporcovi bolo uložené sa k veci písomne vyjadriť, uviesť vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu a označiť dôkazy na preukázania svojich tvrdení, respektíve na spochybnenie v návrhu uvádzaných skutočností, pripojiť zároveň k vyjadreniu listiny, na ktoré sa odvoláva. Podľa ust. 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke veriteľ prenecháva dlžníkovi veci určené podľa druhu spravidla peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Podľa ust. 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis. Súd má za to, že zmluva o pôžičke má reálnu (v žiadnom prípade nie konsenzuálnu) povahu. Vznik pôžičky predpokladá nielen dohodu strán, ale aj skutočné odovzdanie predmetu pôžičky dlžníkovi. Ako pre každú zmluvu je aj pre zmluvu o pôžičke náležitým predpokladom zhodná vôľa oboch strán (konsenz). Ako náhle je zmluva na základe ponuky a jej prijatia uzatvorená vzniká medzi stranami záväzný právny vzťah, ktorého obsahom sú dohodnuté práva a povinnosti, avšak až odovzdaním veci dlžníkovi sa tento vzťah medzi nimi stáva právnym vzťahom z pôžičky. Pôžička sa radí k tzv. reálnym kontraktom (ako je napr. výpožička či úschova), kedy okrem samotného uzavretia zmluvy je potrebný ešte ďalší úkon- a to odovzdanie predmetu pôžičky dlžníkovi. Teda nie iba zmluvným dojednaním ale aj odovzdaním predmetu pôžičky, vzniká dlžníkovi záväzok vrátiť veriteľovi to, čo mu bolo požičané, a tomu zodpovedajúce právo veriteľa požadovať vrátenie pôžičky.

4 Pre zmluvu o pôžičke nie je predpísaná žiadna forma. Pri peňažných pôžičkách spravidla vyžaduje veriteľ od dlžníka písomné vyhlásenie o dlhu (tzv. dlžobný úpis). Súd na základe vyššie uvedeného a z vykonaných dôkazov mal za preukázané, že účastníci konania dňa uzavreli ústnu zmluvu o pôžičke peňazí a taktiež dňa odporca podpísal potvrdenie, označené ako pôžička z ktorého vyplýva, že odporca si od navrhovateľa požičal sumu ,- Sk t.j. 995,82 EUR, ktorú sa zaviazal navrhovateľovi vrátiť do Na základe vyššie uvedeného skutkového stavu mal súd za preukázané, že došlo k reálnemu odovzdaniu peňazí tak, ako sa to v prípade reálneho kontraktu vyžaduje a to dňa Odporca však v konaní pred súdom tvrdil, že účastníci sa dohodli tak, že časť dlhu sa započíta na výdavky za zrušenú cestu do USA a súčasne, že časť finančných prostriedkov navrhovateľovi vrátil, pričom pri vrátení finančných prostriedkov mal byť prítomný svedok O. C.. Z vykonaného dokazovania súd zistil, že odporca nepreukázal svoje tvrdenia týkajúce sa skutočnosti, že účastníci sa dohodli na tom, že časť dlhu sa započíta na výdavky za zrušenú cestu do USA. Tieto skutočnosti navrhovateľ poprel a odporca vo vzťahu k týmto tvrdeným skutočnostiam nepredložil súdu žiaden dôkaz. Súd z vykonaného dokazovania ako aj z výsluchu svedka O. C. nemal za preukázané, že by odporca časť finančných prostriedkov navrhovateľovi vrátil, pričom pri odovzdaní finančných prostriedkov mal byť prítomný iba svedok O. C.. Súd má teda za to, že odporca ním tvrdené skutočnosti súdu nepreukázal. S poukazom na vykonané dôkazy ako aj s poukazom na to, že odporca nepreukázal ním tvrdené skutočnosti súd návrhu na začatie konania v celom rozsahu vyhovel. Súd priznal navrhovateľovi aj úrok z požadovanej istiny, avšak a to vo výške 9% od do zaplatenia. Úrok z omeškania je zákonným dôsledkom omeškania; veriteľovi priamo zo zákona vzniká nárok na úroky z omeškania vo výške stanovenej právnym predpisom, a to bez ohľadu na to, či omeškanie spôsobuje súčasne vznik ďalších finančných povinností dlžníka voči veriteľovi. Súd má za to, že odporca sa dostal do omeškania s vrátením peňažných prostriedkov, dňa nakoľko odporca mal vrátiť požičané finančné prostriedky do Výšku úroku z omeškania posúdil súd podľa 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., podľa ktorého výška úrokov z omeškania bola dvojnásobok diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu, a ktorá bola ku dňu vo výške 4,5 % stanovená ako limitná úroková sadzba pre 2 týždňové REPO tendre. Vzhľadom na vyššie uvedené súd priznal navrhovateľovi úrok z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 995,50 EUR od do zaplatenia. O trovách konania súd rozhodol podľa ustanovenia 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a priznal úspešnému navrhovateľovi náhradu trov konania pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 59,50 EUR za podanie predmetného návrhu. Iné trovy navrhovateľovi nevznikli, preto mu ich súd nepriznal. Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia na Okresný súd Pezinok, písomne, vo dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podľa 42 ods. 3 O.s.p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku možno odôvodniť podľa 205, ods. 2 O.s.p. len tým, že a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v 221 ods. 1, b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

5 c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené / 205a/ f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie. Ak povinný dobrovoľne nesplní čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 19C/167/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111228993 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Stolárová ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2012:7111228993.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa Spisová značka: 2C/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8512202533 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Danka Majdáková ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 19C/141/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112214894 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Stolárová ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2014:7112214894.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Ružomberok Spisová značka: 3C/52/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5912201026 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Renáta Krajčiová ECLI: ECLI:SK:OSRK:2012:5912201026.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš Spisová značka: 4C/211/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5613207043 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Bajlová ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trebišov Spisová značka: 15C/74/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7914205924 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viera Petrová ECLI: ECLI:SK:OSTV:2015:7914205924.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 7C/168/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114207773 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Farkášová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2015:8114207773.1

Více

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa:

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: 9.12.2011 R O Z H O D C O V S K Ý R O Z S U D O K Dolu podpísaný Ing. Miloš Valach, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, rozhodca Rozhodcovského Súdu

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trenčín Spisová značka: 17C/128/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3112233829 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erik Kačmár ECLI: ECLI:SK:OSTN:2013:3112233829.2

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava V Spisová značka: 7C/48/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1514215167 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šajmovičová ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 15C/40/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110217800 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Anna Vargová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2012:8110217800.3

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 11C/229/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214215863 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Hana Posluchová ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Lučenec Spisová značka: 12C/76/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6614210248 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Šulajová ECLI: ECLI:SK:OSLC:2015:6614210248.4

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Skalica Spisová značka: 1C/22/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2712208180 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jarmila Bíliková ECLI: ECLI:SK:OSSI:2013:2712208180.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trenčín Spisová značka: 27C/77/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3113233826 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Sopková ECLI: ECLI:SK:OSTN:2015:3113233826.6

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Topoľčany Spisová značka: 5C/195/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4614207373 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Dagmar Snopeková ECLI: ECLI:SK:OSTO:2014:4614207373.1

Více

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Čl. I. Úvodné ustanovenia uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 v spojení s ust. 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Dohoda ) Zmluvné strany: 1. Obchodné meno: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného

Více

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013 S.R.O. - v súlade s právom 1 1.4.2013 - - Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur - - 2 Organizácia a fungovanie s.r.o. S.R.O. - v súlade s právom - - - - - - - S.R.O.

Více

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 0T/163/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1218010441 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Szabóová ECLI:

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trnava Spisová značka: 36Cb/77/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2113214666 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Smolko ECLI: ECLI:SK:OSTT:2013:2113214666.2

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 15Cpr/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112238119 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Otília Belavá ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Brezno Spisová značka: 2Ps/7/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6313205867 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 08. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Zlocha ECLI: ECLI:SK:OSBR:2013:6313205867.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/21/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108235780 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7108235780.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Ružomberok Spisová značka: 9C/85/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5915201684 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Topoľančík ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 15C/243/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1210228527 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Donnerová

Více

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Žalobu o určenie neplatnosti výpovede zo dňa danej žalovanou žalobkyni z a m i e t a.

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Žalobu o určenie neplatnosti výpovede zo dňa danej žalovanou žalobkyni z a m i e t a. Súd: Okresný súd Poprad Spisová značka: 17Cpr/25/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8712215430 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Markéta Marečková ECLI: ECLI:SK:OSPP:2013:8712215430.5

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bánovce n/b Spisová značka: 4C/48/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3213201342 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Sitáriková ECLI:

Více

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA)

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) (podľa 138 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/276/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4110223314 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Pribula ECLI: ECLI:SK:KSNR:2011:4110223314.1

Více

Rozhodnutie. Okresný súd Lučenec

Rozhodnutie. Okresný súd Lučenec Súd: Okresný súd Lučenec Spisová značka: 11C/80/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6614201105 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Červenková ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/215/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3712203543 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3712203543.1

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Piešťany Spisová značka: 10C/157/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2511209074 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 12. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimíra Slobodová ECLI:

Více

Uznesenie. r o z h o d o l : Návrh povinného na zastavenie a odklad exekúcie zo dňa sa z a m i e t a. o d ô v o d n e n i e :

Uznesenie. r o z h o d o l : Návrh povinného na zastavenie a odklad exekúcie zo dňa sa z a m i e t a. o d ô v o d n e n i e : Súd: Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Spisová značka: 4Er/601/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3512211431 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Emília Brešťanská

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

Osobitné ustanovenia. 2. Postupník sa v prípade omeškania so zaplatením Odplaty zaväzuje zaplatiť Postupcovi úrok z omeškania vo výške 10,00 % p. a..

Osobitné ustanovenia. 2. Postupník sa v prípade omeškania so zaplatením Odplaty zaväzuje zaplatiť Postupcovi úrok z omeškania vo výške 10,00 % p. a.. Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFH/SK/001/2015 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Piešťany Spisová značka: 10C/61/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2512200545 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimíra Slobodová ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Galanta Spisová značka: 10C/345/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2312229009 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Foltánová ECLI: ECLI:SK:OSGA:2013:2312229009.4

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Revúca Spisová značka: 3C/50/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6814201573 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Csank ECLI: ECLI:SK:OSRA:2014:6814201573.1

Více

Veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu všeobecné. a osobitné náležitosti

Veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu všeobecné. a osobitné náležitosti Veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu všeobecné a osobitné náležitosti podľa Zákona č. 348/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/65/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209211511 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7209211511.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 26Cb/46/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112220729 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Zsiga ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2014:7112220729.5

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Humenné Spisová značka: 17C/71/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8314202179 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Černegová ECLI: ECLI:SK:OSHE:2014:8314202179.1

Více

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 /

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 / Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení 611 Občianskeho zákonníka v spojení s 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka, v zmysle ustanovenia 9a/ ods.8 písmena e/ Zákona č. 138/1991 Zb.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/759/2014 6113214734 02.09.2015 JUDr. Jaroslav Mikulaj

Více

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní Prehľad o spôsobe vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy (do orgánov samosprávy obcí starosta a obecné zastupiteľstvo) konané 8. a 9. decembra 998 A. Voľby konané v riadnom termíne

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trebišov Spisová značka: 10C/41/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7913205232 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Edita Pavková ECLI: ECLI:SK:OSTV:2014:7913205232.5

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Považská Bystrica Spisová značka: 9Cb/247/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3709206181 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 10. 2010 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ivana Šlesarová

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trnava Spisová značka: 23Cb/26/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2113213178 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Tóthová ECLI: ECLI:SK:OSTT:2013:2113213178.6

Více

MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Ing. František Halmo, hlavný kontrolór Číslo materiálu: 909/2013 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly uplatňovania

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa Spisová značka: 6C/30/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1412215322 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miriam Szárazová ECLI:

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z.

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Register úpadcov Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Za účelom legislatívneho zavedenia informačného systému Register úpadcov bola na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/106/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012200783 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašíková PhD.

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice Názov Základná,, 040 23 Smernica č. o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Účinnosť od : 1. februára 2016 Záväznosť pre: Riaditeľka školy, hospodárka školy, vedúca školskej

Více

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzavretá dnešného dňa, mesiaca a roku v súlade s ust. 588 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb., Občianky zákonník v znení neskorších predpisov,

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Obec Poniky, v zast. starostom obce Mgr. Samuelom Bračom IČO: 00313734 Sídlo: Malá Stráňa č. 32, 976 33 Poniky Číslo účtu: 1245943001/5600 Bankové spojenie: Prima banka

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 13C/11/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114201767 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Peter Revický ECLI: ECLI:SK:OSPO:2015:8114201767.5

Více

VÝŽIVNÉ zvýšenie výživného na maloleté dieťa/deti

VÝŽIVNÉ zvýšenie výživného na maloleté dieťa/deti VÝŽIVNÉ zvýšenie výživného na maloleté dieťa/deti Bratislava, marec 2012 Spracované: pracovníkmi Centra právnej pomoci 2 UPOZORNENIE: ÚDAJE UVEDENÉ V TEXTE SÚ INFORMAČNÉHO CHARAKTERU. ZHODA VŠETKÝCH OSOBNÝCH

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Svidník Spisová značka: 7C/205/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8611206686 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Keselicová ECLI: ECLI:SK:OSSK:2012:8611206686.2

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to:

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to: Kúpna zmluva uzavretá podľa 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a 11 Zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien

Více

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi Zámenná zmluva uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi I. Zamieňajúci : Obec Borovce IČO: 00 312 304 Sídlo: 922 09 Borovce 168, Slovenská republika Zastúpená: Ivan Šiška, starosta obce

Více

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l :

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. K., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, pobočka Banská Bystrica, Kapitulská č. 27, Banská

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice II Spisová značka: 41C/143/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7215205207 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Oreničová ECLI: ECLI:SK:OSKE2:2015:7215205207.3

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 375 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 15 k Nájomnej zmluve

Více

Slovenská komora exekútorov Disciplinárna komisia Disciplinárny senát č. 6 DS č. k.: DK 23/ R O Z H O D N U T I E.

Slovenská komora exekútorov Disciplinárna komisia Disciplinárny senát č. 6 DS č. k.: DK 23/ R O Z H O D N U T I E. Slovenská komora exekútorov Disciplinárna komisia Disciplinárny senát č. 6 DS č. k.: DK 23/2016-20 R O Z H O D N U T I E 6. disciplinárny senát Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov (ďalej

Více

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi Vyživovacia povinnosť medzi manželmi Bratislava, máj 2015 UPOZORNENIE: ÚDAJE UVEDENÉ V TEXTE SÚ INFORMAČNÉHO CHARAKTERU. ZHODA VŠETKÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ČISTO NÁHODNÁ. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trnava Spisová značka: 17C/87/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2112215205 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Ďumbalová ECLI: ECLI:SK:OSTT:2012:2112215205.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/55/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711205425 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711205425.1

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky. r o z h o d o l :

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky. r o z h o d o l : SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 255/03-28 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. decembra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY Štádiá exekučného konania Začatie exekučného konania Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného Vykonanie exekúcie Skončenie exekučného

Více

Zmluva o dielo č. 3/2012

Zmluva o dielo č. 3/2012 Zmluva o dielo č. 3/2012 uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len Obchodný zákonník) v zmysle ustanovení 261, 536 a násl. Zmluvné strany: 1. Objednávateľ:

Více

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Účinnosť: 1.7.2009 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 1) Investičné životné poistenie 2 IŽP1 Variant

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Žilina Spisová značka: 5Cbi/1/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5109200972 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Novotná Mlinárcsik ECLI:

Více

Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E

Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ----------------------------------------------------------------------------------- S M E R N I C A č. 116 URČENIE ŠKOLNÉHO, POPLATKOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM,

Více