OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5"

Transkript

1 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený pohyb Volný pád 15 B Dynamika 1. Newtonovy pohybové zákony Mechanická práce Mechanická energie Výkon 22 C Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Dvojice sil a jejich otáčivý účinek na těleso Skládání sil Rozklad sil Těžiště tělesa Rovnovážné polohy tělesa Jednoduché stroje 26 D Mechanika tekutin Tlak Hydrostatický tlak Hydrostatická vztlaková síla 32 III. Molekulová fyzika a termika Částicová stavba látek Vnitřní energie Teplo Tepelná výměna Teplota Teplotní délková roztažnost Teplotní objemová roztažnost Výpočet tepla Změny skupenství 37 1

2 IV. Kmitání a vlnění 1. Periodický pohyb Kmitavý pohyb Matematické kyvadlo Druhy kmitání Mechanické vlnění 42 V. Elektřina a magnetismus A Elektrické pole Elektrický proud v pevných látkách 47 Příklady 51 2

3 I. Úvod do učiva fyziky Úkolem fyziky je popsat svět kolem nás, popsat vlastnosti objektů (těles) pomocí fyzikálních veličin a nacházet zákonitosti mezi nimi. Původně fyzika (název pochází z řeckého slova fysis = příroda) shromažďovala všechny poznatky. S novými poznatky o přírodě se pak od fyziky postupně oddělovaly např. biologie, chemie, astronomie a řada dalších věd. Současná fyzika zkoumá nejobecnější zákonitosti přírody, tj. zákonitosti, které platí pro přírodu živou i neživou, pro všechna tělesa kolem nás, pro každou částici těchto těles, pro naši Zemi a celou sluneční soustavu, pro celý vesmír. Vytváří rámec, na kterém mohou ostatní vědy spolehlivě stavět. Solidní zvládnutí základních principů fyziky a osvojení si fyzikálních způsobů uvažování pomůžou i při studiu jiných oborů: - lékařství : rentgen, laser, - stavebnictví : stroje, statika, - chemie : plynový kahan, - archeologie : stáří vykopávek, - biologie : mikroskop Největší význam má však pro techniku : elektrotechnika, výpočetní technika, vojenství, kosmický výzkum, 1. Hmota a formy její existence Současná fyzika se zabývá studiem obecných zákonitostí hmoty, které platí pro živou i neživou přírodu, pro Zemi i pro celý vesmír. Přírodní jevy popisujeme pomocí fyzikálních pojmů. Základními fyzikální pojmy jsou hmota, prostor a čas. Zkoumání hmoty je v současnosti již v úrovni filozofie podstaty lidského poznání: Hmota z filozofického pohledu je objektivní realitou - matérií v nejrozmanitějších formách, působí na naše smysly a odráží se v našem vědomí. Prostor a čas jsou obecné vlastnosti hmoty. Formu hmoty možno nazvat látka převládá její korpuskulární povaha, má přetržitou strukturu. Ke strukturám látkových forem hmoty patří základní mikročástice (elektrony, protony, neutrony), z nich jsou vytvářeny složitější částice (atomy, ionty, molekuly), z nich pak makroskopické částice v různých skupenstvích (tuhé látky, kapaliny, plyny). Formu hmoty možno nazvat pole převládá její vlnová povaha, má nepřetržitou strukturu. Obecnou vlastností látek i polí je vzájemné setrvačné a silové působení částic, jehož mírou je hmotnost [kg]. 3

4 hmota proton jádro atomu neutron látka pevná molekula atom kapalná elektronový obal elektron plynná fyzikální pole gravitační elektrické magnetické 2. Fyzikální veličiny a jednotky Poznatky o fyzikálních jevech získáváme pozorováním přírody nebo pokusy. Současně s pozorováním provádíme obvykle i měření.to je základem fyziky. Objevovat fyziku znamená také poznávat možností měření veličin, které jsou s ní spjaty. Nazýváme je fyzikálními veličinami. Fyzikální veličiny jsou měřitelné vlastnosti fyzikálních těles. Jsou určeny číselnou hodnotou a jednotkou. Abychom mohli fyzikální veličinu popsat, zavedeme nejprve její jednotku, tj. takovou míru této veličiny, které přisoudíme číselnou hodnotu přesně 1,0. Poté vytvoříme standart, s nímž budeme všechny ostatní hodnoty dané fyzikální veličiny porovnávat. Například jednotkou délky je metr. Fyzikální jednotky jsou určeny dohodou ( ČSN; SI ). Základní jednotky SI Zkratka SI pochází z francouzského výrazu Systéme International d'unités (tj. mezinárodní systém jednotek). fyzikální veličina značka jednotka značka délka a,b,c,l,s,r, metr m hmotnost m kilogram kg čas t sekunda s teplota T kelvin K elektrický proud I ampér A svítivost I kandela cd látkové množství n mol mol 4

5 Odvozené jednotky Jednotky ostatních fyzikálních veličin. Lze je zapsat pomocí základních jednotek. newton [N], metr čtvereční [m 2 ], metr krychlový [m 3 ], pascal [Pa], kilogram na metr krychlový [ 3 m Celsia [ C],.. kg ], volt [V], ohm [ ] Ω, joul [J], watt [W], coulomb [C], hertz [Hz], stupeň Násobné a dílčí jednotky Tvoří se pomocí předpon : název zkratka poměr k základní jednotce název zkratka poměr k základní jednotce deka da 10 1 deci d 10-1 hekto h 10 2 centi c 10-2 kilo k 10 3 mili m 10-3 mega M 10 6 mikro µ 10-6 giga G 10 9 nano n 10-9 tetra T piko p Vedlejší jednotky litr (l), tuna (t), den, hod (h), minuta (min), Doplňkové jednotky plošný úhel : radián (rad) prostorový úhel : steradián (sr) 3. Základy fyzikálního měření Měření je porovnávání neznámé veličiny s jednotkou veličiny. Měření délky : používáme délková měřidla - metr skládací, svinovací, krejčovský - pásmo - posuvné měřítko - mikrometr 5

6 Jednotka délky metr byl zaveden 1792 ve Francii. Definován byl jako jedna desetimiliontina vzdálenosti od severního pólu k rovníku. Zkratka m vychází z názvu poledníku meridián. Současná definice metru (od roku 1983): Jeden metr je vzdálenost,kterou světlo urazí ve vakuu za dobu 1 / sekundy. Prototypu metru je uložen v archívu Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v Sévres u Paříže. Protože je uložen v archívu, říká se mu také někdy archivní metr. Tento prototyp slouží jako vzor pro výrobu národních kopií, ze kterých se pak odvozují všechna vyráběná měřidla. Konečnou podobu získal prototyp metru roku Je to tyč ze slitiny platiny a iridia ( 9 : 1 ) s průřezem ve tvaru H, na které je dvěma vrypy vyznačena vzdálenost 1 m Prototyp metru Průřez prototypu metru Převody jednotek délky : V historii se používaly různé délkové jednotky. Odvozovaly se většinou z rozměrů lidského těla (sáh = rozpažení, loket, stopa, píď, pěst, palec). Hodnoty téže veličiny se ale lišily svou velikostí podle místa vzniku. Převody jednotek obsahu : 6

7 Převody jednotek objemu : Měření hmotnosti : používáme váhy - laboratorní - kuchyňské - obchodní - decimálky Všudypřítomná elektrotechnika a elektronika pronikla i do tohoto oboru. I když první patent na elektromechanický snímač tíhy pochází už z roku 1908, začaly se tyto váhy vyvíjet v USA teprve před II. světovou válkou a v Evropě dokonce až po ní. Teprve později však dosáhly přesnosti klasických pákových vah. V současné době se jako snímače deformace měrného tělesa používají polovodiče a údaj je zobrazován na displeji. Váhy jsou schopny vážit s přesností 1 mikrogramu, mohou být propojeny s počítačem, tiskárnou atd., takže mohou využívat všech softwarových výhod. Standardní jednotkou hmotnosti je kilogram. Původně byl definován jako hmotnost jednoho litru (tj.1dm 3 ) vody. Nyní je podle mezinárodní úmluvy určen hmotností válce vyrobeného ze slitiny platiny a iridia, který je uložen v Mezinárodním ústavu pro míry v Sevres u Paříže Prototyp kilogramu 7

8 Převody jednotek hmotnosti : Staré jednotky hmotnosti : jednotka porovnání s kilogramem Poznámka karát 10,7 g Dodnes se užívá v klenotnictví, r v Paříži stanovili metrický karát - 0,2 g. Původně odvozen z hmotnosti semene svatojánského chleba Tento karát a váhy nemají nic společného s ryzostí zlata unce 32,11 g česká libra 0,51375 kg kámen 10,28 kg Neurčitá jednotka hmotnosti hřivna 256,88 g Slovo má údajně stejný původ jako hříva, což byla ozdoba na krk náhrdelník. Z 1 hřivny zlata se razila kopa (60) grošů cent 61,6 kg Stonásobek libry, používal se téměř ve všech zemích denár 0,932 g Jednotka v mincovnictví grán zrno 1,127 g Zejména v lékárnictví, význam slova grán je zrno ječmene. kvintlík 4,014 g lot 16,06 g Poznámka na okraj, pro ty, kterým vrtají karáty v hlavě: Ryzí zlato má dle dohody 24 karátů. Ryzost třeba u šperků je udána v karátech zlata a ostatní jsou příměsi, hlavně stříbro. Tato ryzost je vlastně počet dvacetičtvrtin čistého zlata. Pak lehce spočítáme, že např. 14ti karátový prstýnek obsahuje 14/24 zlata, což když vydělíme, dostaneme 0,5833 a protože chceme procenta, celé krát 100 a máme 58,33% zlata, ostatní je ostatní. Měření času : používáme hodiny - sluneční, vodní, ručičkové, kyvadlové, elektrické, atomové - stopky Pojem čas můžeme chápat různými způsoby. V běžném životě potřebujeme znát denní čas, abychom mohli popsat sled událostí. Ve vědecké práci je zase většinou důležité, jak dlouho daná událost trvala. Každý standart času tedy musí umožňovat odpověď na dvě otázky: - Kdy se to stalo? - Jak dlouho to trvalo? Standardem času může být jakýkoliv jev, který se pravidelně opakuje. Po staletí sloužilo tomuto účelu otáčení Země, které určovalo délku dne. Od roku 1967 je za základní jednotku času považována sekunda, odvozená od frekvence kmitů cesiových hodin. Jejich přesnost je taková, že by trvalo let, než by se dvoje hodiny rozešly o více než 1 s. 8

9 Převody jednotek času : 1 den = 24 h = 1 44 min = s 1 h = 60 min = s 1 6 min = 0,1 h 1 min = 60 s 1min = h s = 0,1 min 1 s = min 60 Zvykli jsme si měřit čas podle svých lidských měřítek, a proto je pro nás tisícina vteřiny totéž co nic. Takové krátké časové úseky se začaly objevovat v naši praxi teprve nedávno. Když ještě lidé určovali čas podle výšky Slunce nebo délky stínu, nemohlo být ani řeči o přesnosti třeba jen na minutu; lidé považovali minutu za tak nepatrnou veličinu, že jim nestála za měření. Starověký člověk žil tak beze spěchu, že na jeho hodinách - ať již slunečních, vodních nebo přesýpacích - nebyly minuty zvlášť vyznačeny. Teprve od začátku 18. století se začala na hodinových číselnících objevovat minutová ručička. A na začátku 19. století se objevila i ručička vteřinová. Co se může za takovou tisícinu vteřiny přihodit? Velmi mnoho! Vlak sice urazí za tuto dobu jen asi 3 cm, ale zvuk již 33 cm, letadlo asi půl metru; zeměkoule uběhne po své dráze kolem Slunce za tento zlomek vteřiny 30 m, světlo dokonce 300 km. A kdyby drobní tvorové kolem nás uměli myslit, jistě by tisícinu vteřiny nepovažovali za nicotný zlomek času. Pro hmyz je to už veličina zcela závažná. Komár mávne za vteřinu křidélky krát, to znamená, že za tisícinu vteřiny dokáže křídla zvednout nebo spustit. Člověk ovšem není schopen tak rychlého pohybu jako hmyz. Nejrychlejší náš pohyb je mrkání, "okamžik" v původním smyslu slova. Je tak rychlé, že si ani nevšimneme, že se naše zorné pole na chvíli zatmělo. Ale jen málokdo ví, že i tento pohyb, který je synonymem nepředstavitelné rychlosti, probíhá dosti pomalu, měříme-li jej na tisíciny vteřiny. Přesným měřením se zjistilo, že "okamžik" trvá průměrně 0,4 vteřiny, tj. 400 tisícin vteřiny. Dělí se na tyto fáze: víčko se zavírá (75-90 tisícin vteřiny), je zavřeno a nehýbe se ( tisícin), víčko se zvedá (asi 170 tisícin). Jak vidíte, je "okamžik" v doslovném smyslu doba dosti dlouhá a oční víčko si při něm stačí ještě trochu odpočnout. Kdybychom mohli odděleně vnímat jevy trvající tisícinu vteřiny, postřehli bychom v jediném "okamžiku" dva pozvolné pohyby očního víčka oddělené chvilkou klidu. 1 Jaký nejmenší časový úsek dovede dnešní věda změřit? Ještě na začátku minulého století to byla vteřiny, dnes už však fyzik dovede ve své laboratoři bezpečně změřit i vteřiny. Tento zlomek vteřiny je k celé jedné vteřině asi v takovém poměru jako vteřina k 3000 let. Měření hustoty pevné látky Hustotu ( ρ ) určujeme jako podíl hmotnosti tělesa (m) a objemu tohoto tělesa (V). Těleso musí být stejnorodé a bez dutin. Objem nepravidelného tělesa měříme pomocí odměrného válce, objem pravidelného tělesa lze vypočítat pomocí vzorců z matematiky. Platí : ρ = V m kg g Jednotka hustoty : 3 ( 3 ) m cm kg g 1 3 = 0,001 3 m cm Hustotu látek (prvků) lze také najít v MFCH tabulkách. 9

10 Hustoty vybraných látek : látka kg ρ 3 m benzín 720 bronz cín cukr dřevo 750 glycerol hliník korek 300 křemen led 920 líh 790 litina měď mosaz nafta 940 ocel olej 920 olovo petrolej 800 písek platina rtuť sklo stříbro titan voda vosk 960 vzduch 1,3 zlato

11 II. Mechanika Je to část fyziky, která zkoumá klid a pohyb těles a hledá příčiny a zákonitosti mechanického pohybu. Rozdělení : - kinetika : část mechaniky, která zkoumá pohyb bez ohledu na jeho příčinu - dynamika : část mechaniky která zkoumá příčiny klidu nebo pohybu tělesa Mechanický pohyb je každá změna polohy tělesa vůči jiným tělesům. Klid je stav, kdy těleso vzájemně nemění polohu vůči jinému tělesu. Klid a pohyb a klid těles jsou relativní. (relativní = vztažný, poměrný) Fyzikální těleso je každá ohraničená část látky bez ohledu na skupenství. Hmotný bod je každé těleso, jehož rozměry lze vzhledem k uvažovaným vzdálenostem zanedbat. Trajektorie pohybu je souvislá čára, kterou opisuje hmotný bod při mechanickém pohybu. A) Kinetika Dráha - přímka (křivka) po nichž se těleso (hmotný bod) určitý čas pohybuje. - délka trajektorie při jeho pohybu - fyzikální veličina značka : s jednotka : metr (m), kilometr (km) - úsek dráhy : s = s 2 s 1 Symbol s čteme : delta s. Řecké písmeno (delta) užíváme pro označení změny fyzikální veličiny. Zpravidla jím označujeme zvětšení (přírůstek) dané veličiny. 11

12 Čas - každý pohyb trvá určitou dobu - fyzikální veličina značka : t jednotka : sekunda (s), hodina (h) - časový interval : t = t 2 t 1 Rychlost 1. okamžitá - rychlost tělesa (bodu) v libovolném místě jeho trajektorie - fyzikální veličina značka : v m km jednotka :, s h - v dopravních prostředcích se měří tachometrem 2. průměrná : - rychlost, kterou by se těleso muselo pohybovat po celou dobu pohybu, aby urazilo tutéž dráhu značka : v p m km jednotka :, s h vzorec pro výpočet : v p = s t m km Vztah pro převod rychlostí : 1 = 3,6 s h Rozdělení pohybu podle tvaru dráhy : - přímočarý : trajektorií je přímka (pohyb výtahu, čelisti svěráku) - křivočarý : trajektorií je křivka (téměř všechny pohyby) - zvláštním případem křivočarého pohybu je pohyb hmotného bodu po kružnici 12

13 Rozdělení pohybu podle rychlosti : - rovnoměrný : rychlost je po celou dobu pohybu stálá (konstantní) - nerovnoměrný : rychlost se během pohybu mění 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb Hmotný bod urazí ve stejných a libovolně malých časových intervalech stejné dráhy. Rychlost se během pohybu nemění, je konstantní. Vzorce pro výpočet dráhy, rychlosti a času : s s s = v. t v = t = t v Závislost rychlosti na čase Závislost dráhy na čase 2. Rovnoměrně zrychlený pohyb Pohybuje-li se bod po přímé trajektorii tak, že velikost jeho rychlosti vzroste každou sekundu stejně, je jeho pohyb rovnoměrně zrychlený 13

14 Zrychlení - fyzikální veličina značka : a m jednotka : 2 = m.s -2 s v vzorec pro výpočet : t - zrychlení je podíl přírůstku velikosti rychlosti ( v) a doby ( t) Vzorce pro výpočet dráhy, rychlosti a času rovnoměrně zrychleného pohybu : s = 2 1 a.t 2 + v 0. t s = 2 1 a. t 2 v = v 0 + a.t v = a.t t = 2s v t = a a 14

15 3.Volný pád V blízkosti povrchu Země padají volně puštěná tělesa svisle k Zemi. Jestliže můžeme zanedbat vliv odporu vzduchu, nazýváme tento pohyb volný pád Volný pád je přímočarý rovnoměrně zrychlený pohyb. Zrychlení volného pádu se nazývá tíhové zrychlení. značka : g m jednotka : 2 s m m velikost : g = 9,81 2 ( g =10 2 ) s s Pro volný pád platí : m 1. zrychlení tíhové : g = 10 s 2 2. rychlost : v = g.t, 3. dráha : s = 2 1 g.t 2 4. čas : t = 2s g B) Dynamika Je to část mechaniky, která zkoumá zákonitosti pohybu tělesa z hlediska jeho příčin. Příčinou změny pohybu tělesa je jeho vzájemné působení s jinými tělesy. Síla : fyzikální veličina, která se projevuje ve vzájemném působení těles. Chápeme ji jako míru tohoto působení těles. Jestliže má síla za následek změnu pohybového stavu tělesa, mluvíme o pohybovém neboli dynamickém účinku síly. Jestliže má síla za následek deformaci tělesa, jde o deformační neboli statický účinek síly. značka : F jednotka : N (newton) 15

16 Síla je vektor. Je jednoznačně určena 1. působištěm 2. velikostí 3. směrem 4. orientací Znázorňujeme jí pomocí orientované sečky 1. Newtonovy pohybové zákony První pohybový zákon zákon setrvačnosti Každé těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrně přímočarém pohybu, dokud není přinuceno silovým působením jiných těles tento stav změnit. Vlastnost tělesa setrvat v klidu nebo v rovnoměrném pohybu se nazývá setrvačnost tělesa. Praxe : bezpečnostní pásy, opěrka hlavy, nasazování kladiva na násadu, vyklepávání prachu z koberce, vytřepávání vody ze srsti zvířat Druhý pohybový zákon zákon síly Zrychlení a, které uděluje síla F tělesu o hmotnosti m, je přímo úměrné velikosti F této síly a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa m, tedy a = m F Pro sílu platí : F = m.a Setrvačnou hmotnost vypočítáme : m = F a Definice newtonu : m Jeden newton (N) je síla, která udělí tělesu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 2. s N = kg. m. s -2 16

17 Tíhová síla : F G F G je síla, kterou působí Země na každé těleso při svém povrchu a uděluje mu tíhové zrychlení g. Je to síla, která je příčinou volného pádu těles. značka : F G jednotka : N Tíha : G Je to síla, kterou nehybné těleso působí na vodorovnou podložku nebo na svislý závěs. Je to důsledek tíhové síly, kterou působí Země na těleso. platí : G = F G = m. g Jestliže je těleso v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu má tíhová síla i tíha stejný směr i stejnou velikost. Značka : G jednotka : N Odporové síly Smykové tření Při pohybu tělesa po podložce působí tzv. třecí síly,jejichž příčinou jsou přitažlivé síly mezi částicemi a vzájemné nerovnosti povrchu. Třecí síla F t : brzdí pohyby těles a způsobí, že každé těleso se zastaví, jestliže ne ně nepůsobí síla, která kryje ztráty vzniklé třením. Normálová síla F n : síla, kterou těleso působí kolmo na podložku platí : F t = f. F n f : součinitel smykového tření, pro každou látku jiný, lze najít v MFCH tabulkách 1. Valivý odpor Vzniká při valení oblého tělesa po rovině. Jeho příčinou je změna tvaru podložky. Platí F t = ξ. R F n ξ (ksí): rameno valivého odporu Praxe : kuličková a válečková ložiska, přemisťování těžkých strojů pomocí válečků, válečkový dopravník,.. 17

18 Třetí pohybový zákon zákon akce a reakce Síly, kterými na sebe vzájemně působí dvě tělesa, jsou stejně velké, navzájem opačného směru, současně vznikají a zanikají a každá z nich působí na jiné těleso. Praxe : raketový motor, proudové motory, veslování., střelba z pušky, přetahování lanem, lustr + háček Hybnost tělesa Hybnost tělesa p definujeme jako součin hmotnosti m a rychlosti v tělesa. p = m. v m 1.v 1 jednotka : kg. s m = kg. m.s -1 = m 2.v 2 v 1 = v 2 m m 2 1 Impuls síly Impuls síly I je součin síly F a doby t, po kterou síla na těleso působí. I = F. t jednotka : N. s Impuls síly se rovná změně hybnosti tělesa : F. t = m. v Impuls síly nezávisí pouze na velikosti působící síly, ale také na době, po kterou síla působí. dlouhodobé krátkodobé působení síly 18

19 Dostředivá a odstředivá síla Představují při vzájemném působení těles akci a reakci. Jsou při daném pohybu stejně velké, působí na různá tělesa. F d : dostředivá síla F o : odstředivá síla 2. Mechanická práce Jestliže na těleso působí stálá síla ((F) a těleso se přemisťuje po přímé trajektorii ve směru působící síly pak k popisu účinku síly zavádíme veličinu mechanická práce. značka :W jednotka : joul [J] ; [džaul] Společným znakem všech těles konajících práci je 1. silové působení na jiné těleso 2. přemisťování tohoto tělesa nebo jeho částí Mechanická práce je přímo úměrná součinu síly F a dráhy s po které síla působí. W = F. s Jeden joul je práce, kterou vykoná stálá síla 1N působící po dráze 1m ve směru působící síly. 1 J = N. s = kg. m. s -2. m = kg. m -2. s -2 Práce je menší, působí-li síla šikmo. W = F. s. cosa Jestliže těleso podpíráme nebo držíme na závěsu a těleso se nepohybuje nekonáme z fyzikálního hlediska mechanickou práci 19

20 3. Mechanická energie Pojem energie je velmi široký toto slovo užíváme v běžné řeči naprosto samozřejmě a do značné míry i volně. Definovat ji jako fyzikální veličinu však není vůbec snadné. My se spokojíme s velmi hrubou a neúplnou charakteristikou pojmu energie. Energie je veličina, jejíž hodnota je určena stavem fyzikální soustavy. Rozdělení : - pohybová (kinetická) - polohová (potencionální) tíhová - pružnosti Kinetická energie Mají ji všechna tělesa, která jsou v pohybu. značka : E k jednotka : J vztah : E k = 2 1 m.v 2 Odvozené vztahy : 2E m = k 2 v = v 2E k m Potencionální energie a) tíhová Mají ji všechna tělesa vzhledem k zemskému povrchu. Na povrchu Země je potencionální energie tíhová rovna nule. značka : E p jednotka : J vztah : E p = m. g. h E p = G.h h : výška tělesa nad zemským povrchem g : tíhové zrychlení b) pružnosti Mají všechna tělesa, jestliže do nich vložíme mechanickou práci. Např.: natažena (stlačená) pružina, vzduch v pneumatice, 20

21 Zákon zachování mechanické energie U mechanických dějů probíhajících v izolované soustavě těles je celková mechanická energie E stálá. Mění se pouze potencionální energie E p a kinetická energie E k. E = E k + E p = konst. 21

22 4. Výkon Míra toho jak rychle koná určitá síla práci. Je to veličina, pomocí které porovnáváme velikost vykonané práce za určitý čas. značka : P jednotka : watt [W] W vztah : P = t Mechanickou práci můžeme vypočítat i ze vztahu : W = P. t Další jednotka mechanické práce : wattsekunda [Ws]. platí: 1 J = 1 Ws 3,6 MJ = 1 kwh [kilowatthodina] (1kWh = W s = Ws) 5. Účinnost Zavádíme ji k posouzení hospodárnosti strojů. Určujeme ji jako podíl užitečné práce W a celkové práce W 0 stroji dodané, nebo jako podíl výkonu P a příkonu P 0. W P Tedy účinnost stroje : η = = W 0 P0 Účinnost všech strojů η < 1 neboli η < 100 %. C) Mechanika tuhého tělesa Statika : část mechaniky, která se zabývá podmínkou rovnováhy sil. Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se působením libovolně velkých sil nemění. 22

23 1. Pohyby tuhého tělesa Tuhé těleso může konat : - posuvný pohyb (translace) každá přímka spojená s tělesem je stále rovnoběžná s původní polohou - otáčivý pohyb (rotace) body tělesa opisují kružnice, jejichž středy leží na ose otáčení - mnohá tělesa konají posuvný a otáčivý pohyb současně : Země koná posuvný pohyb kolem Slunce a současně rotuje kolem své osy, podobně se pohybují kola jedoucího automobilu 2. Moment síly vzhledem k ose otáčení - vyjadřuje otáčivý účinek síly na tuhé těleso - fyzikální veličina značka : M jednotka : N. m vztah : M = F. d - moment síly vzhledem k ose otáčení se rovná součinu velikosti síly F a ramene síly d 23

24 Dohoda : - momenty sil uvádějící těleso do otáčivého pohybu v kladném smyslu (proti směru hodinových ručiček) mají kladné znaménko - momenty sil uvádějící těleso do otáčivého pohybu v záporném smyslu (po směru hodinových ručiček) mají záporné znaménko 3. Dvojice sil a jejich otáčivý účinek na těleso Dvojice sil tvoří dvě stejně velké rovnoběžné síly opačného směru, které působí ve dvou různých bodech tuhého tělesa otáčivého kolem nehybné osy. Mají také otáčivý účinek na těleso. Ten vyjadřuje moment dvojice sil D = F. d F : velikost jedné síly d : rameno dvojice sil, d = 2r 4. Skládání sil Skládání sil je postup, kterým se z jednotlivých sil působících na těleso určí výsledná síla (výslednice). Účinek všech sil je pak stejný jako účinek výslednice. Skládání sil stejného směru Velikosti sil se sečtou, směr výslednice je stejný jako směr jednotlivých sil. F = F 1 + F 2 Skládání sil opačného směru Velikosti opačných sil se odečtou, výslednice má směr větší ze sil. F = F 1 - F 2 24

25 Skládání sil různého směru Výsledná síla vzniká vektorovým součtem, graficky se dá určit jako úhlopříčka v rovnoběžníku sil, tj. v takovém čtyřúhelníku, jehož dvě strany tvoří jednotlivé síly a zbývající strany jsou s těmito stranami rovnoběžné. V případě kolmých sil platí pro velikost výslednice: 2 F = F 1 + F Rozklad sil Rozklad sil je postup, kterým se síla rozkládá na jednotlivé složky, jejichž složením lze určit původní sílu. Jsou-li známy směry, ve kterých mají složky působit, pak tyto směry tvoří směry stran rovnoběžníku sil, jehož úhlopříčkou je původní síla. Velikosti stran vzniklého rovnoběžníku představují velikosti složek. 6. Těžiště tuhého tělesa Těžiště tělesa je působiště výslednice všech tíhových sil působících na jednotlivé hmotné body tělesa. Poloha těžiště je stálá a záleží na rozložení látky v tělese. - u stejnorodých a pravidelných těles leží v geometrickém středu (koule, krychle, ) - u nestejnorodých a nepravidelných těles ho určujeme výpočtem nebo experimentálně - některá tělesa (prázdná sklenice, sud, obruč, ) mají těžiště mimo látku tělesa 25

26 7. Rovnovážné polohy tělesa Těleso je v rovnovážné poloze, jestliže síly, které na ně působí jsou v rovnováze. 1. Stálá (stabilní) rovnovážná poloha Má ji těleso, které se po vychýlení z této polohy opět do ní vrací 2. Vratká (labilní) rovnovážná poloha Má ji těleso, které se pop vychýlení z této polohy do ní samovolně nevrátí, ale přechází do nové stálé polohy 3. Volná (indiferentní) rovnovážná poloha Má ji těleso, které po vychýlení zůstává v jakékoli nové poloze. Stabilitu tělesa měříme prací, kterou musíme vykonat, abychom těleso uvedli ze stálé rovnovážné polohy do polohy vratké. 8. Jednoduché stroje Jsou to zařízení, které přenášejí sílu a mechanický pohyb z jednoho tělesa na jiné. Přitom mohou měnit směr i velikost síly a tím usnadňovat konání mechanické práce, ale nemohou ji ušetřit. Kolikrát zvětší naši sílu, tolikrát zmenší dráhu. 26

27 1. Stroje založené na rovnováze momentů sil a.) Páka Páka je pevná tyč otáčivá kolem osy, která je k tyči kolmá. F 1. d 1 = F 2. d 2 1. dvojzvratná : síly F 1 a F 2 působí na různých stranách od osy páky 2. jednozvratná : síly F 1 a F 2 působí na jedné straně od osy Na principu páky pracují různé nástroje : kleště, nůžky, louskáček na ořechy. Páku tvoří také vahadlo vah, železniční závory, jednoduchá houpačka připravená podepřením delší desky, tyč nadzvedající těžkou skříň, ale i předloktí naší ruky b.) Kladka 1. volná : - pracuje jako jednozvratná páka, jejíž ramena jsou r, 2r F2 - umožňuje zvedat těleso poloviční silou než je tíha tělesa F 1 = 2 2. pevná: - pracuje jako dvojzvratná páka, jejíž obě ramena tvoří poloměr r kladky - umožňuje zvedat náklad silou působící směrem dolů F 1 = F 2 3. kladkostroj: - vzniká spojením volné a pevné kladky až několika volných a pevných kladek F 1 = n F 2 27

28 c.) Kolo na hřídeli: pracuje jako dvojzvratná páka, jejíž ramena tvoří poloměr hřídele r a poloměr kola R F 1.R = F 2. r 2. Stroje založené na rovnováze sil a.) Nakloněná rovina: rovina svírající s vodorovným směrem úhel α Praxe : líha používaná k přemisťování těžkých nákladů, šikmo postavený žebřík, schodiště, silnice se stoupáním F. l = F G. h b.) Klín : - založen na principu nakloněné roviny - známe klín s jednostranným úkosem a s oboustranným úkosem - patří k historicky nejstarším nástrojům člověka - funkci klínu plní sekera, dláto, nůž, pluh a všechny ostré nástroje používané k rozdělování těles na dvě části - při větším úkosu potřebujeme na zaražení větší sílu c.) Šroub F 1. 2.π.r = F 2. h - založen na principu nakloněné roviny - jeho pomocí lze vyvinout síly značné velikosti - velké tlakové síly dosahujeme šroubovým lisem - používá se ke spojování materiálů r : poloměr závitu h : výška závitu 28

29 D) Mechanika tekutin Je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, tj. silami v kapalinách a plynech a pohybem kapalin a plynů (prouděním). Tekutiny pod tento společný název zahrnujeme kapaliny a plyny, případně i plazma (žhavý ionizovaný plyn) mají základní význam pro náš život. Dýcháme je a pijeme, základní životní tekutina - krev obíhá v našich tepnách a žilách. Moře i ovzduší je tekuté. Základní vlastností je tekutost, ta způsobuje, že tekutiny mohou měnit svůj tvar. Rozdílná tekutost souvisí s vnitřním třením kapaliny (viskozita, vazkost) Ideální kapalina : nemá vnitřní tření, je dokonale tekutá a zcela nestlačitelná, je-li v klidu vytváří v tíhovém poli Země volný vodorovný povrch, vodorovnou hladinu Ideální plyn : nemá vnitřní tření, je dokonale tekutý a dokonale stlačitelný 1. Tlak Fyzikální veličina charakterizující stav tekutiny v klidu ( prudce vytékající voda z kohoutku, napjatá stěna kopacího míče). značka : p N jednotka : Pa (Pascal) 1 Pa = 1 2 m V praxi používáme : 1 hpa = 100 Pa 1 kpa = Pa 1 MPa = Pa F vztah : p = F : tlaková síla S S : obsah plochy, na kterou síla působí v kolmém směru 29

30 K měření tlaku používáme manometry. 1. otevřené kapalinové manometry - porovnávají hydrostatický tlak kapaliny v trubici s tlakem plynu (pro menší tlaky) 2. uzavřené kapalinové manometry - porovnávají hydrostatický tlak kapaliny s atmosférickým tlakem nebo jiným tlakem plynu (pro větší tlaky) 3. kovové manometry - porovnávají deformaci kovu (pružiny, tenkostěnného pásku nebo krabičky) s atmosférickým tlakem nebo jiným tlakem plynu. Tlaková síla : F = p. S 2. Hydrostatický tlak Tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny. Závisí na hustotě kapaliny a na hloubce pod volným povrchem kapaliny. značka : p h vztah : p h = h. ρ. g ρ : hustota kapaliny m g : gravitační zrychlení ( g = 10 2 ) s h hloubka (výška sloupce kapaliny) Pascalův zákon Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalinu v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný. 30

31 Pascalův zákon mluví o přenosu tlaku do libovolného místa v kapalině, přitom se tlak nikde neztrácí. Přenos tlaku je umožněn pohybem částic kapaliny a rozkladem vzájemných sil mezi nimi do všech směrů. Pascalův zákon neříká, že tlak je v celé kapalině stejný. Např. hydrostatický tlak je v menší hloubce menší, ve větší hloubce větší. Tlačením na kapalinu vzroste tlak ve všech místech stejně, ale rozdíly z hydrostatického tlaku zůstanou. Tento zákon platí i pro plyny. Praxe: hydraulické brzdy, zvedák, vysouvání podvozku letadel, zubařské křeslo, hydraulický lis, pneumatické buchary, pneumatická kladiva a vrtačky, pneumatické brzdy u vlaků, Odvozené vztahy : F 2 S 2 F = F2 = 1.S 2 F S S F 1 = S 1 F S 2 2 Hydrostatická tlaková síla Touto silou působí kapalina na dno a na stěny nádoby a na všechna tělesa ponořená v kapalině značka :F h vztah : F h = ρ. g. h. S Hydrostatické paradoxon: je skutečnost, že hydrostatická tlaková síla na dno nádoby naplněné do stejné výšky stejnou kapalinou je vždy stejná bez ohledu na množství (objem, hmotnost) kapaliny. Nádoby stejně vysoké se stejně velkým dnem se mohou lišit jedině tvarem nádoby - nahoře zužující se nádoba pojme menší množství kapaliny, nahoře rozšiřující se nádoba pojme větší množství kapaliny. Tíha kapalin v těchto nádobách bude různá, tlaková síla na dno však bude stejná. Rozdíl mezi tíhou kapaliny a tlakovou silou kapaliny na dno je způsoben silou reakce stěn, která u rozšiřující se nádoby působí na kapalinu směrem šikmo vzhůru (kapalinu nadlehčuje), u zužující se nádoby působí na kapalinu šikmo dolů (kapalinu přitlačuje na dno). 31

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

E X P E R I M E N T Y Z F Y Z I K Y

E X P E R I M E N T Y Z F Y Z I K Y UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA K A T E D R A F Y Z I K Y IVO VOLF - PAVEL KABRHEL E X P E R I M E N T Y Z F Y Z I K Y PRACOVNÍ LISTY K LABORATORNÍM PRACÍM A DOMÁCÍM EXPERIMENTŮM HRADEC

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více