Struktura granátu. R 2+ : Ca,Mg,Mn,Fe. (AlO 6 ) -9. (SiO 4 ) -4

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura granátu. R 2+ : Ca,Mg,Mn,Fe. (AlO 6 ) -9. (SiO 4 ) -4"

Transkript

1 Granát

2 Granáty Silikáty s izolovanými tetraedry SiO 4 (ortosilikát) Vzorec: X 3 Y 2 Z 3 O 12 X = Mg, Fe2+, Mn2+, Ca,.Na Y = Fe3+, Al, Mn3+, Cr3+, V3+, Y, Zr, Ti Z = Al, Si Struktura: Herrman-Mauguin oddělení (4/m -3 2/m) Prostorová grupa: Ia3d

3 Struktura granátu R 2+ : Ca,Mg,Mn,Fe (AlO 6 ) -9 (SiO 4 ) -4

4 Struktura granátu Si tetraedry jsou červené Al oktaedry jsou modré. Mg, které je v středu dodekaedru, je nakresleno jako zelené kuličky.

5 Struktura tetragonálního vysokotlakého granátu - majoritu Si tetraedry červené (T1), oranžové (T2) nebo zelené (T3). Al oktaedry jsou červené (O1) nebo modré (O2) R 2+ je nakresleno jako zelené (D1) nebo žluté (D2) kuličky.

6 Vlastnosti granátu Tvrdost (Mohs) = 7 Měrná hmotnost: pyrop = 3.56 almandin = 4.32 spessartin = 4.19 grossular = 3.59 andradit = 3.86

7 Habitus granátových krystalů

8 Hlavní koncové členy pyralspitová řada Pyralspito vá řada Vzorec Barva (chromofor) Lokality pyrop Mg 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 červená, ohnivě červený bezbarvý (Mg, Al), (Cr +3 ) almandin Fe 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 tmavočervený (Fe +2 ), purpurový, hnědý, hnědočervený, černý, černočervený spessartin Mn 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 oranžový (Mn +2 ), tmavočerveně oranžový Ultrabazické vyvřeliny - Alpy, Čechy, Mongolsko, Zoblitz (SRN) Metamorfity, pegmatity - Colorado, Aljaška, Nepál Magmatické, metamorfované horniny, pegmatity. Spessart Německo.

9 Nemísitelnost v pyralspitové řadě

10 Koncový člen Hlavní koncové členy ugranditová řada Vzorec Barva (chromofor) Lokality uvarovit Ca 3 Cr 2 (SiO 4 ) 3 tmavozelený Střední Ural grossular Ca 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 andradit Ca 3 Fe 2 (SiO 4 ) 3 růžový (Fe +2 ), bezbarvý (čistý), světle zelený, oranžově hnědý (Mn +2 ) žlutozelený (Cr +3 ), černý, žlutohnědý, červený, šedý, černý (melanit) Kontaktně metamorfované horniny. Žulová, Mexiko, Tanzanie, Kanada Vyvřelé a metamorfované horniny, Magnet Cove (USA), Itálie

11 Omezená mísitelnost pyralspitové a ugranditové řady

12 Parageneze akcesorického granátu Nejvíce rozšířen v metamorfitech nejrůznějšího typu svorech, rulách, amfibolitech, granulitech Z vyvřelých hornin nalézán nejčastěji v některých granitech a pegmatitech v kyselých vulkanitech v kimberlitech a jiných (ultra)bazických horninách

13 Průměrné zastoupení konc. členů (Wright 1938) Hornina ALM AND GRS PRP SPS pegmatity 41,8 47,1 granity 56,8 30,7 Kont.met. křemité h. 56,4 30,7 Btt ruly, svory 73,0 6,0 13,8 Amf. ruly 53,6 20,7 20,3 Eklogity 18,5 39,1 37,4 Kimberlity, peridotity 13,4 9,0 72,3 Různá bazika 34,4 15,6 28,7 20,7 Vápenaté kont. hor. 40,8 51,5

14 Pyrop Mg 3 Al 2 [Si 3 O 12 ] Pyropový granát je jedním z nejběžnějších ATM ultrabazik Neexistuje čistý konc. člen (většinou příměs ALM, méně SPS; max. obsah 73% PRP. Často obsahuje příměs Cr český granát (1,7 2,3 % Cr 2 O 3 ) Peridotity, kimberlity, diamantonosné eklogity (69 70% PRP) Jistá příměs Na (do 0,06%): substituce Ca 2+ Al 3+ Na + Si 4+

15 Vztah mezi barvou pyropu a obsahem Cr2O3

16 Chemismus granátu v bazikách 1 Titanový pyrop K, GL 1 High-titanium pyrope K 3 Calcic pyrope-almandine K, Gl 4 Titanian, calcic, magnesian, almandine K, Ec 5 Magnesian almandine K, Ec 6 Pyrope-grossular- almandine GPx, EC 7 Ferro-magnesian uvarovite-grossular K 8 Ferro-magnesian grossular 9 Chrome-pyrope K, GL, EC 10 Low-calcium chrome-pyrope K l1 Titanian uvarovite- pyrope K, GL l1 Knorringitic uvarovite-pyrope K, GS

17 Almandin Fe 3 Al 2 [Si 3 O 12 ]

18 Existují sice téměř čisté spessartiny, nejčastěji ale ve směsi s almandinovou složkou, pyropu většinou do 5%. Existují i spessartiny s 22 33% grosularu Stopové prvky V, Sc, Zn, nejvýznamnější - Y Granáty s převahou SPS některé skarny, Mn ložiska (metasomatická, metamorfovaná), manganonosné regionálně metamorfované krystalické břidlice (New Zealand, California), Typický granát granitických pegmatitů, aplitů Yttriové spessartiny jen v pegmatitech Spessartin (SPS)

19 Uvarovit Ca 3 Cr 2 (SiO 4 ) 3 Nejčastěji v řadě uvarovit grosulár, méně často uvarovit andradit Známy i granáty s 91% uvarovitové složky Nejvzácnější ze šesti hlavních konc. členů Čisté uvarovity známy jen ze serpentinitů svázaných s ložisky Cr, skarnů a mramorů. Lokality: Karélie, Outokumpu

20 Andradit Typickým prostředím pro andradit jsou termálně metamorfované nečisté vápnité sedimenty a zvláště skarny: V alkalických vyvřelinách (nefelinické syenity apod.)jsou andradity tmavě hnědé až černé, zonální a obsahují hodně Ti 3CaCO 3 + Fe 2 O 3 + 3SiO 2 Ca 3 Fe 2 Si 3 O CO 2 Andradit je též znám z pyroxenických granulitů (spolu s almandinem) Mnohé andradity mají složení blízké koncovému členu; časté jsou však i pevné roztoky andraditu a spessartinu Mnohé skarnové andradity jsou opticky a chemicky zonální (AND GRS); společné chování zde mají Ca a Mg (odlišné od Mn) V některých skarnech jsou známé i cínonosné andradity s až 1,5% SnO 2 (substituce Ca 2+ -Sn 2+ nebo (SiO 4 ) 4- (SnO 4 ) 4- - F. Novák, Dadák 1965)

21 Titanonosné granáty Je-li Fe 3+ > Ti (O), nazývá se melanit, je-li Fe 3+ < Ti schorlomit V pozici X (dodelaedrické) se nacházejí Ca, Mg, Mn, Fe 2+ V pozici Y (oktaedrické) se nacházejí Al, Fe 2+, Fe 3+, Ti 3+ V pozici Z (tetraedrické) se nalézají Si, Fe 3+, Ti 4+ Titanonosné granáty se vyznačují zvýšeným obsahem dalších prvků Zr, REE, Cr, Zn, Sn, V a P Hlavními substitucemi jsou: 1. Ti 4+ (Y) + Fe 3+ (Z) Si 4+ (Z) +M 3+ (Y); M = Al, Fe, Ti 2. (O 4 H 4 ) 4- (SiO 4 ) 4-3. Fe 2+ (Y) + Ti 4+ (Z) + (OH) - Fe 3+ (Y) + Si 4+ (Z) + O 2-4. U andraditů s nejvyšším obsahem Ti (max. známý obsah TiO2 27,4%) i substituce v Z pozici (Si Ti) a R 2+ + Ti 4+ 2R 3+ U nás se vyskytují granáty s Ti a Zr (schorlomity) v Českém středohoří

22 Andradit drahokamové odrůdy démantoid topazolit

23 Granáty s V a Zr Goldmanit Ca 3 V 2 3+ Si 3 O 12 (Muto, Meyerowirz 1964) Rusko, Čína. Pevný roztok goldmanit grosulár. Zelený, žlutozelený; v metamorfovaných vanadem bohatých sedimentech. Kimzeyit Ca 3 Zr 2 (Al 2 Si)O 12 (Milton et al. 1961); Zr bývá zastupováno Ti a Al nahrazováno Fe 3+. Znám z karbonatitů, šošonitického čediče, lamprofyrů. Ito a Frondel (1967) zjistili téměř úplnou mísivost v řadě Ca 3 Fe 2 Si 3 O 12 -Ca 3 Zr 2 Fe 2 SiO 12 -Ca 3 Ti 2 Fe 2 SiO 12 a navrhli pro ni názvy konc. členů andradit kimzeyit schorlomit; Ringwood navrhoval ponechat název kimzeyit pro Ca 3 Zr 2 (Al 2 Si)O 12 a Ca 3 Zr 2 Fe 2 SiO 12 nazvat ferrikimzeyit

24 Grossulár Typický pro kontaktně metamorfované horniny (rodingity, mramory, skarnech aj.) Méně běžný pro regionálně metam. horniny mramory, některé ruly, diopsidické granulity a serpentinity Odrůda tsavorit grossular obohacený Cr 3+ a V 3+

25 Grosulár Obsahuje většinou jen málo ALM, SPS, PRP (nejčistší známý 98% GRS) Existence manganatých grosulárů (Grudněv 1977, Němec 1967, Hashimoto 1968) ukazuje, že za příhodných podmínek existuje úplná mísitelnost mezi GRS a SPS (ruly, metam. granodiorit) Mnohé uvarovity jsou ve skutečnosti Cr-bohaté grosuláry V slaběji metamorfovaných horninách může existovat pevný roztok GRS ALM v širokém rozmezí (GRS 49 ALM 38 GRS 39 ALM 54 ) Grosulary s významnější příměsí pyropové složky se vyskytují v HP metamorfitech (grospydity) Grosulary bohatší na Fe obsahují většinou i něco Ti zřejmě nahrazuje část Fe v andraditové složce Existuje úplná mísivost v řadě grosulár hydrogrosulár - katoit

26 Hydrogrosulár a jiné hydrogranáty Jiná jména hibschit, plazolit Patrně běžnější, než se myslí; Často v kontaktně metamorfovaných horninách, zejména rodingitech (Ca metasomatóza na okraji ultrabazických těles) - Ruda. U nás znám z též z metamorfovaných slínů (Pabst 1942) Znám též hydroandradit (hydrougrandit) z alterovaného serpentinitu Mn-hydrogranát henritermiérit Ca 3 Mn 1,5 Al 0,5 )(SiO 4 ) 2 (OH) 4

27 almandin pyrop grosular Zonálnost granátu spessartin Fe/(Fe+Mg)

28 Zonálnost almandinů V pelitických horninách vzniká kontinuální reakcí muskovit + chlorit + plagioklas +ilmenit + křemen almandin + biotit + rutil + H 2 O Typický pro biotitovou zónu U vápníkem chudých Rotované granáty

29 Prográdní zonálnost granátu

30 Cyklická zonálnost Příklad: Vápenaté pelitické břidlice z kontaktní aureoly plutonu Grand Island (JV Aljaška), obsahují granáty s kompoziční zonálností, která je výsledkem epizodického metasomatismu (Stowell et al., 1996). Zonálnost hlavních prvků ukazuje na periodický přínos vápníkem bohatých fluid, při kterých vznikaly zóny s vysokým podílem GRS. Navíc zonálnost stopových prvků ukazuje na to, že tato fluida obsahovala i mnoho dalších prvků.

31 Kompoziční zonálnost granátu Obraz granátu s výraznou cyklickou zonálností (BSE). Rozměr pole cca 450 mikronů. Extrémní cyklická zonálnost by vyžadovala cyklické změny P nebo T v rozsahu několika kbarů nebo nekolika set oc, pokud by hornina byla metamorfována v uzavřeném systému. To není pravděpodobné; namísto toho lze zonálnost vysvětlit epizodickým přínosem Ca. Metasomatóza je v souhlase s výskytem andraditu nalezeného v žilách v témže výchoze. Opakovaná metasomatóza může být důsledkem opakované polyfázové intruze dioritu.grand Island.

32 Zonálnost stopových prvků v granátu Na má opačný průběh distribuce než Ca, což ukazuje, že koncentrace anortitu se mění shodně s koncentrací GRS. V takovém případě musel být k dispozici ještě další zdroj Ca kromě granátu a plagioklasu. Yttrium má rovněž opačný průběh distribuce než Ca, což naznačuje že epidot (běžný koncentrátor Y) krystaloval ve stejném období, kdy v granátu rostly zóny s vysokým grossularu. Spolu s cyklickou zonálností to ukazuje na to, že Y, Ca a další prvky byly do horniny přineseny během metamorfózy. Zonálnost Ti může odráže epizodický růst titanitu během těchto fází.

33 Interpretace granátové zonálnosti zjištění časového vztahu mezi přínosem korového materiálu a růstem granátu Grs Sps Alm Prp Interpretace granátové zonálnosti : Pokles Mn od jádra k okraji - Kompatibilní s frakcionací během kontinuálního 'prográdního' růstu granátu Pokles Ca od jádra k okraji - Kompatibilní s vzrůstem teploty během růstu granátu

34 Interpretace granátové zonálnosti Grs Sps Alm Prp Koncentrický pokles Mn od jádra k okrajům - Kompatibilní s frakcionací během kontinuálního 'prográdního' růstu granátu Relativně plochý koncentrační profil Ca možný menší vzrůst tlaku spolu se zvýšenou teplotou během růstu krystalu

35 Ortorula Fault Lake Ridge střednozrnná kryst. břidlice s porfyroblasty granátu a cca. 0.7 cm velké prizmatické polyminerální křemen-plagioklas-biotitové pseudomorfózy po andaluzitu Interpretace granátové zonálnosti Koncentrický pokles Mn od jádra k okrajům - kompatibilní s frakcionací během kontinuálního 'prográdního' růstu granátu Vápníkem bohaté mezikruží kompatibilní s konzumací nějaké vápníkem bohaté (apatit?) fáze během růstu granátu Vzrůst tlaku následovaný poklesem během růstu granátu Výrazný vzrůst poměru Fe/(Fe+Mg) na okraji indikuje střední množství difuzní reekvilibrace na okraji krystalu.

36 Oscilační zonálnost u granátu Sekrorová / oscilační zonálnost dvojlom u granátu

37 Granát-biotitová termometrie Granát-biotitový teploměry jsou založeny na kationtové výměně Fe 3 Al 2 Si 3 O 12 + KMg 3 AlSi 3 O 10 (OH) 2 = Mg 3 Al 2 Si 3 O 12 + KFe 3 AlSi 3 O 10 (OH) 2 Pyrop + Annit = Almandin + Flogopit Prvně byl kalibrován Thompsonem (1976, Am. J. Sci. 276, ): T C = ( P)/(ln K D ) kde K D = (Fe/Mg) Grt /(Fe/Mg) Bt a P je tlak v kilobarech. I když jde o empirickou kalibraci, která předpokládá ideální chování roztoků, pracuje dobře směrodatná odchylka vypočtené teploty je cca ± 50 C.

38 Granát biotitový termometr

39 Další granát-biotitové termometry Thompson 76 Hold/Lee 77 Ferry/Spear Perchuk Dasgupta et al. 91 Bhattacharya et al 92 -HW Bhattacharya et al 92 -GS T C = ( P)/(ln K D ) T C = ( P)/(ln K D ) T C = ( P)/(ln K D ) T C = ( P)/(ln K D ) T C = ( P)/(ln K D ) T C = ( P)/(ln K D ) T C = ( P)/(ln K D ) - 273

40 Granát staurolitový termometr (Perchuk 1969)

41 Chemismus granátů v moldanubických horninách

Proč jsou granáty tak důležité

Proč jsou granáty tak důležité Proč jsou granáty tak důležité Granát je běţný minerál v magmatických, metamorfových i sedimentárních horninách. S rozvojem elektronové mikroanalýzy v průběhu šedesátých let minulého století se stal objektem

Více

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci silikátů 2. Nesosilikáty 3. Shrnutí 1. Co je minerál? Anorganická

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Cesta ke správnému určení a pojmenování hornin Přednáší V. Vávra Cíle předmětu 1. bezpečně určovat hlavní horninotvorné minerály 2. orientovat se ve vedlejších a akcesorických

Více

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4 Monazit (Ce,La,Th)PO 4 Monazit-(Ce) Monazit-(La) Monazit-(Nd) Izostrukturní minerály Brabantit CaTh(PO 4 ) 2 Huttonit ThSiO 4 Gasparit-(Ce) (Ce,La,Nd)AsO 4 Směsný člen - cheralit (Ce,Th,Ca,)(P,Si)O 4 (Th

Více

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3.

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3. Mineralogie II Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3. Shrnutí 1. Cyklosilikáty Poměrně malá ale důležitá skupina silikátů,

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

Systematická mineralogie

Systematická mineralogie Systematická mineralogie Silikáty - základní klasifikace na základě struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupiny silikátů. Přehled technického použití vybraných minerálů a jejich

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III Pro studenty Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra Obsah prezentace rombické amfiboly 3 monoklinické amfiboly 5 skupina granátu

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Přednáška 4 Serpentinová skupina, glaukonit, wollastonit, sádrovec, rutil, baryt, fluorit Skupina serpentinu Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus v bazických,

Více

Akcesorické minerály

Akcesorické minerály Akcesorické minerály Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Al 2 SiO 5 modifikace a další Al-bohaté minerály Osnova přednášky: 1. Úvod 2. Skupina Al 2 SiO 5 3. Alterace Al 2 SiO 5 4. Příbuzné minerály 5. Další

Více

Dopočet trojmocného železa v krystalografickém vzorci granátu. vypracoval: Michal Juřena

Dopočet trojmocného železa v krystalografickém vzorci granátu. vypracoval: Michal Juřena Rešerše odborné literatury k bakalářské práci Dopočet trojmocného železa v krystalografickém vzorci granátu vypracoval: Michal Juřena vedoucí práce: RNDr. Václav Vávra, Ph.D. Brno 2012 Obsah: 1. Úvod...3

Více

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Sorosilikáty 2. Cyklosilikáty 3. Inosilikáty 4. Shrnutí 1. Sorosilikáty skupina epidotu Málo významná skupina,

Více

METAMORFOVANÉ HORNINY

METAMORFOVANÉ HORNINY Cvičení V METAMORFOVANÉ HORNINY - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi - poznání pouze výsledků metamorfních procesů - intenzita metamorfózy obecně lepší mechanicko-fyzikální vlastnosti (ocenění

Více

Přednáška č. 8. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur.

Přednáška č. 8. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Přednáška č. 8 Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů z třídy silikátů. Přehled technického použití vybraných

Více

Metamorfóza, metamorfované horniny

Metamorfóza, metamorfované horniny Metamorfóza, metamorfované horniny Přednáška 6 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Metamorfóza (metamorfismus) - přeměna hornin účinkem teploty, tlaku a chemicky aktivních

Více

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7.

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7. Mineralogie I Milan Novák Ústav geologických věd, PřF MU v Brně MINERALOGICKÝ SYSTÉM 2 SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře

Více

Petrologie G Metamorfóza a metamorfní facie

Petrologie G Metamorfóza a metamorfní facie Petrologie G3021 14. Metamorfóza a metamorfní facie 3. Metamorfóza a metamorfní facie Osnova: Metamorfní zóny, indexové minerály izogrády Metamorfní facie Geotektonická pozice metamorfózy 1. Metamorfní

Více

6. Metamorfóza a metamorfní facie

6. Metamorfóza a metamorfní facie 6. Metamorfóza a metamorfní facie 3. Metamorfóza a metamorfní facie Osnova: Metamorfní zóny, indexové minerály izogrády Metamorfní facie Geotektonická pozice metamorfózy 1. Metamorfní zóny, indexové minerály

Více

Struktura zirkonu. Projekce na (001) 4/m 2/m 2/m ditetragonálnědipyramidální. Střídající se řetězce tetraedrů SiO 4

Struktura zirkonu. Projekce na (001) 4/m 2/m 2/m ditetragonálnědipyramidální. Střídající se řetězce tetraedrů SiO 4 Zirkon Struktura zirkonu Projekce na (001) 4/m 2/m 2/m ditetragonálnědipyramidální oddělení Střídající se řetězce tetraedrů SiO 4 a dodekaedrů ZrO 8 rovnoběžné s osou Z. Tyto řetězce způsobují velký dvojlom

Více

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Metamorfované horniny Pavlína Pancová

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Silikáty. cca 1050 minerálů, tj. 26 % známých minerálů (údaj k r. 2002)

Silikáty. cca 1050 minerálů, tj. 26 % známých minerálů (údaj k r. 2002) Přednáška č. 6 Silikáty - základní klasifikace na základě struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupiny silikátů. Přehled technického použití vybraných minerálů a jejich výskyt. Silikáty

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny Libovolná hornina se může během geologického vývoje dostat do odlišných podmínek, než které existovaly při jejím vzniku. Na odlišné teploty, tlaky, případně složení reaguje hornina

Více

GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu

GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu Pro Jirka Zikeš 5. 9. 2016 Co je (granitický) pegmatit? Základní pojmy Systém studovaná část prostoru; systém může být otevřený nebo uzavřený, případně izolovaný

Více

G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin

G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin Vyučující: doc. Zdeněk Losos, doc. Jindřich Štelcl Rozsaha forma výuky: podzimní semestr: 2 hodiny týdně, praktická cvičení Určeno: bakalářský program geologie

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II Pro studenty přednášek Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra Obsah prezentace slídy biotit 3 slídy muskovit 18 skupina olivínu

Více

Struktury minerálů a krystalochemické přepočty. Přednáška ze Strukturní krystalografie

Struktury minerálů a krystalochemické přepočty. Přednáška ze Strukturní krystalografie Struktury minerálů a krystalochemické přepočty Přednáška ze Strukturní krystalografie Struktury silikátů Základní stavební jednotkou struktury silikátů je tetraedr SiO 4. Jeho tvar je definován vazebnou

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I Pro studenty předmětů Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin Sestavil Václav Vávra Obsah prezentace křemen obraz 3 ortoklas obraz 16 mikroklin obraz

Více

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty. Osnova přednášky:

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty. Osnova přednášky: Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Fylosilikáty 2. Tektosilikáty 3. Shrnutí 4. Shrnutí silikáty 1. Fylosilikáty Velmi významná skupina silikátů,

Více

PETROGRAFIE METAMORFITŮ

PETROGRAFIE METAMORFITŮ 1 PETROGRAFIE METAMORFITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik metamorfitů

Více

Přehled hornin vyvřelých

Přehled hornin vyvřelých Přehled hornin vyvřelých KYSELÉ více jak 65% křemičitanové složky, až 50 nezvětraného křemene, 40-50% živců (Kživce, nebo kyselé plagioklasy) barevné součástky vždycky ve vedlejších složkách (biotit, amfibol,

Více

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná Rešerše k bakalářské práci Gabriela Pospěchová VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Pro studenty přednášek Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra 1 Obsah prezentace titanit 3 karbonáty 11 epidot 18 klinozoisit

Více

Spinely a romboedrické oxidy. Spinely

Spinely a romboedrické oxidy. Spinely Spinely a romboedrické oxidy Spinely Struktura se skládá z do krychle uspořádaných kyslíků, v nichž je kationty obsazena jedna čtvrtina tetraedrických pozic (pozice A) a polovina oktaedrických pozic (pozice

Více

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS Vliv na utváření primární struktury krajiny Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů (CZ.1.07/2.2.00/15.0222) Projekt

Více

Přednáška č. 9. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur.

Přednáška č. 9. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Přednáška č. 9 Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů z třídy silikátů. Přehled technického použití vybraných

Více

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát Malý atlas minerálů. achát Acháty vznikají v dutinách vyvřelých hornin. Jsou tvořené soustřednými vrstvičkami různě zbarvených odrůd křemene a chalcedonu, které vyplňují dutinu achátová pecka. Nauč se

Více

Mineralogie Křemžska. Pro Jihočeský Mineralogický Klub Jirka Zikeš Jihočeský mineralogický klub

Mineralogie Křemžska. Pro Jihočeský Mineralogický Klub Jirka Zikeš Jihočeský mineralogický klub Mineralogie Křemžska Pro Jihočeský Mineralogický Klub Jirka Zikeš 12. 7. 2010 Vymezení zájmového území Pojem Křemžská kotlina se v mineralogii spojuje často pouze s výskytem hadců. V okolí Křemže je však

Více

ALLANIT-(Ce) A MINERÁLY PRVKŮ VZÁCNÝCH ZEMIN VZNIKLÉ JEHO ALTERACÍ VE VLASTĚJOVICÍCH

ALLANIT-(Ce) A MINERÁLY PRVKŮ VZÁCNÝCH ZEMIN VZNIKLÉ JEHO ALTERACÍ VE VLASTĚJOVICÍCH Tomáš Kadlec, Stínadla 1041, 584 01 Ledeč nad Sázavou, E-mail: tomas.kadlec@eurovia.cz ALLANIT-(Ce) A MINERÁLY PRVKŮ VZÁCNÝCH ZEMIN VZNIKLÉ JEHO ALTERACÍ VE VLASTĚJOVICÍCH Allanit-(Ce) {CaCe}{Al 2 Fe 2+

Více

Přednáška č. 7. Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Oxidů, karbonátů, sulfátů a fosfátů

Přednáška č. 7. Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Oxidů, karbonátů, sulfátů a fosfátů Přednáška č. 7 Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Oxidů, karbonátů, sulfátů a fosfátů Třída oxidů Oxidy tvoří skupinu minerálů s relativně vysokou tvrdostí a hustotou a vyskytují se zpravidla

Více

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 16. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými zástupci

Více

Struktura přednášky. Krystalochemie spinelidů Přepočet a grafické znázornění chemického složení Al-spinely Cr-spinely Fe 3+ -spinely

Struktura přednášky. Krystalochemie spinelidů Přepočet a grafické znázornění chemického složení Al-spinely Cr-spinely Fe 3+ -spinely Struktura přednášky Minerály skupiny spinelu (spinelidy) - AB 2 O 4 Krystalochemie spinelidů Přepočet a grafické znázornění chemického složení Al-spinely Cr-spinely Fe 3+ -spinely Skupina spinelu (spinelidy)

Více

Oxidy. Křemen. Křišťál bezbarvá odrůda křemene. Růženín růžová odrůda. křemene. Záhněda hnědá odrůda křemene. Ametyst fialová odrůda.

Oxidy. Křemen. Křišťál bezbarvá odrůda křemene. Růženín růžová odrůda. křemene. Záhněda hnědá odrůda křemene. Ametyst fialová odrůda. Oxidy Sloučeniny kovů s kyslíkem Křišťál bezbarvá odrůda Ametyst fialová odrůda Křemen Složení: oxid křemičitý SiO2 Vzhled: krystalový šestiboké hranoly Barva: čirý, bělavý, šedavý barevné odrůdy h= 2,6

Více

Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub. Jihočeský Mineralogický Klub

Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub. Jihočeský Mineralogický Klub Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub Jihočeský Mineralogický Klub Témata přednášek 1. Minerály a krystaly 2. Fyzikální vlastnosti nerostů 3. Chemické vlastnosti nerostů 4. Určování

Více

Obecné základy týkající se magmatu

Obecné základy týkající se magmatu Obecné základy týkající se magmatu 1. Ochlazování 2. Výstup a umístění magmat v kůře felsické intruze magmatický stoping (stoped stock) zóna tavení kotlovitý pokles (cauldron subsidence) prstencové ţíly

Více

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS. Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS. Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek Vliv geologického podloží Různý způsob zvětrávání hornin Př. pískovce hornina

Více

Základní horninotvorné minerály

Základní horninotvorné minerály Základní horninotvorné minerály Optická mikroskopie v geologii Vyučují: V. Vávra N. Doláková Křemen (SiO 2 ) Morfologie: Tvoří xenomorfní zrna, pouze ve výlevných horninách může být automotfně omezený

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

Akcesorické minerály

Akcesorické minerály Akcesorické minerály Minerály Nb,Ta,Ti, Sn, W Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Osnova přednášky: 1. Úvod 2. Minerály Nb, Ta, Ti, Sn a W s dominantními 3. Minerály Sn 4. Minerály Nb, Ta, Ti, Sn a W s dominantními

Více

Litogeochemická prospekce. - primární geochemické aureoly

Litogeochemická prospekce. - primární geochemické aureoly Litogeochemická prospekce - primární geochemické aureoly Definice litogeochemie Litogeochemie vzorkování a analýza podložních hornin, sloužící k definování geochemické distribuce či mechanismů primárního

Více

Environmentální geomorfologie

Environmentální geomorfologie Nováková Jana Environmentální geomorfologie Chemické zvětrávání Zemská kůra vrstva žulová (= granitová = Sial) vrstva bazaltová (čedičová = Sima, cca 70 km) Názvy granitová a čedičová vrstva neznamenají

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

Geochemie endogenních procesů 8. část

Geochemie endogenních procesů 8. část Geochemie endogenních procesů 8. část zemský plášť má tloušťku 2800 km a tvoří tak 62 % Země spodní, svrchní plášť, transitní zóny diskontinuity (410 km a 660 km) velmi málo informací (převážně geofyzika

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 )

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Magmatické horniny Druhy magmatu Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Alkaklicko vápenaté Podle obsahu SiO 2: kyselé ( > 65 %) neutrální (52-65 %) bazické (44-52 %) ultrabazické (< 44 %) Láva AA Klesá hustota

Více

Geopark I. Úvodní tabule

Geopark I. Úvodní tabule Geopark I. Úvodní tabule 1) Vypište a najděte na mapě některá místa, odkud pocházejí horniny v Geoparku. 2) Jakými horninami je převážně tvořena tzv. Dlouhá mez? Zaškrtni: žula, pískovce, serpentinit,

Více

Geochemie endogenních procesů 7. část

Geochemie endogenních procesů 7. část Geochemie endogenních procesů 7. část Hlavní prvky základní klasifikace hornin petrogeneze magmat nízká citlivost, často velké ovlivnění zvětráváním Stopové prvky vysoká citlivost, převážně nemobilní

Více

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY MINERÁLY - HORNINOTVORNÉ - - MINERÁLY - Environmentáln lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad MINERÁL JE anorganická homogenní přírodnina, složená z prvků nebo jejich sloučenin o stálém chemickém složení,

Více

Geochemie endogenních procesů 9. část

Geochemie endogenních procesů 9. část Geochemie endogenních procesů 9. část proces obohacení pláště fluida a taveniny různé typy metasomatózy v závislosti na geotektonickém prostředí různý výsledný chemismus silně ovlivňuje chemismus výchozích

Více

Beryl a Be-minerály. Akcesorické minerály Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., ÚGV PřF MU v Brně

Beryl a Be-minerály. Akcesorické minerály Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., ÚGV PřF MU v Brně Beryl a Be-minerály Akcesorické minerály Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., ÚGV PřF MU v Brně Úvod Berylium patří vzhledem ke svým amfoterním vlastnostem k důležitým stopovým prvkům. Rozměr kationtů - Be IV

Více

Metamorfované horniny. - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi. - poznání pouze výsledků metamorfních procesů

Metamorfované horniny. - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi. - poznání pouze výsledků metamorfních procesů Metamorfované horniny - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi - poznání pouze výsledků metamorfních procesů - čím vyšší intenzita metamorfózy obecně lepší mechanicko- fyzikální vlastnosti (ocenění

Více

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin.

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. Přednáška V. Petrologie klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. 1 Petrologie je obor geologických věd, který se zabývá studiem hornin. Zabývá se vznikem hornin,

Více

Apatit. Jeden z nejrozšířenějších akcesorických minerálů

Apatit. Jeden z nejrozšířenějších akcesorických minerálů Motto Čtyři nejvýznamnější ATM apatit, monazit, xenotim a zirkon ve většině hornin korového původu 80 90% celkového množství Zr, REE, Y, Th, a U (Bea, 1996). Apatit Jeden z nejrozšířenějších akcesorických

Více

Struktura přednášky. Úvod REE

Struktura přednášky. Úvod REE Struktura přednášky Úvod REE Monazit LREEPO 4 - monoklinický Krystalochemie monazitu Přepočet chemických analýz monazitu a grafické zpracování CHIME datování monazitu Monazit v magmatických horninách Monazit

Více

Úvod Klasifikace granitických pegmatitů Jednoduché pegmatity Hybridní pegmatity Diferenciované pegmatity

Úvod Klasifikace granitických pegmatitů Jednoduché pegmatity Hybridní pegmatity Diferenciované pegmatity 1. ÚVOD - 1 - 2. GRANITICKÉ PEGMATITY 2.1. Úvod Granitické pegmatity jsou magmatické horniny porfyrické struktury granitového složení, tj. jsou složeny převážně z křemene, živců a slíd. Mohou tvořit hnízda

Více

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit.

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit. 1 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno 2 University of Manitoba, Winnipeg R3T 2N2, Manitoba, Canada Masiv Ulugei Khid je součástí rozsáhlé stejnojmenné vulkanoplutonické asociace alkalických

Více

Určování hlavních horninotvorných minerálů

Určování hlavních horninotvorných minerálů Určování hlavních horninotvorných minerálů Pro správné určení horniny je třeba v prvé řadě poznat texturu a strukturu horninového vzorku a poté rozeznat základní minerály, které horninu tvoří. Každá hornina

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

4bII. Přehled metamorfovaných hornin

4bII. Přehled metamorfovaných hornin 4bII. Přehled metamorfovaných hornin III. Regionálně metamorfované horniny bohaté hořčíkem a vápníkem metamorfovaný vápenec (Tišnov) Ultramafické horniny Diagram řady amfibolit-rula: 1 - amfibolická skalina

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Rešeršní část k bakalářské práci Vypracoval: Libor Veverka Vedoucí práce: RNDr. Václav Vávra, Ph.D. Obsah 1. Skupina amfibolů 3 1.1.

Více

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Jaromír Starý, Josef Godany Želešice 2012: stavební kámen - hornblendit 1 Základní informace o stavebních surovinách v ČR Termín

Více

Číslo klíčové aktivity: V/2

Číslo klíčové aktivity: V/2 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: V/2 Název DUM: Číslo DUM: Vzdělávací předmět: Tematická oblast: Jméno autora: Anotace: Klíčová slova: Metodické

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamrfvané hrniny Metamrfóza Přeměna hrnin v důsledku změny fyzikálních pdmínek (T a P) Změny: Nestabilní minerály stabilní minerály Primární struktury sekundární struktury Stupně metamrfózy pdle teplt

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/)

PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/) Ústav geoniky AVČR, v. v. i. Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Studentská 1768 70800 Ostrava-Poruba Smlouva o dílo č. 753/11/10 Zadavatel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem

Více

Chemické složení Země

Chemické složení Země Chemické složení Země Geochemie: do hloubky 16 km (zemská kůra) Clark: % obsah prvků v zemské kůře O, Si, Al = 82,5 % + Fe, Ca, Na, K, Mg, H = 98.7 % (Si0 2 = 69 %, Al 2 0 3 =14%) Rozložení prvků nerovnoměrné

Více

Mineralogie. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. 4. Systematická mineralogie. Silikáty

Mineralogie. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. 4. Systematická mineralogie. Silikáty Mineralogie pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF 4. Systematická mineralogie Silikáty Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. J441 Silikáty (křemičitany) cca 1050 minerálů, tj. 26

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

Informace k Terénnímu cvičení z geologie Nízkého a Hrubého Jeseníku

Informace k Terénnímu cvičení z geologie Nízkého a Hrubého Jeseníku Exkurzní průvodce k předmětu Terénní cvičení z geologie Nízkého a Hrubého Jeseníku Texty sestaveny převážně podle Mineralogicko-petrografického exkurzního průvodce po území Moravy a Slezska http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/

Více

NEROSTNÉ ZDROJE PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY

NEROSTNÉ ZDROJE PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY NEROSTNÉ ZDROJE PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY ॐVANAD Vanadinit - Pb 5 (VO 4 ) 3 Cl soustava hexagonální barva je žlutá, hnědá či červená, vryp bílý, lesk diamantový tvrdost 3, naleziště Zimbabwe, Mexiko, Kazachstán,

Více

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Systém magmatických hornin Cvičení III MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Vznik: chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu nabývá interakcí se zemskou kůrou různého složení) Diferenciace

Více

Mineralogie systematická /soustavná/

Mineralogie systematická /soustavná/ Mineralogie systematická /soustavná/ - je dílčí disciplínou mineralogie - studuje a popisuje charakteristické znaky a vlastnosti jednotlivých minerálů a třídí je do přirozené soustavy (systému) Minerál

Více

HORNINY. Lucie Coufalová

HORNINY. Lucie Coufalová HORNINY Lucie Coufalová Hornina Soubor minerálů v tuhém stavu Horniny se navzájem liší svým minerálním složením, fyzikálními vlastnostmi a stářím Většina hornin se skládá ze dvou či více minerálů Monominerální

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více

Retrográdně metamorfovaný eklogit od Čejkova u Nového Rychnova (Moldanubikum, Česká republika)

Retrográdně metamorfovaný eklogit od Čejkova u Nového Rychnova (Moldanubikum, Česká republika) Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 2014. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 311 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Retrográdně metamorfovaný eklogit od Čejkova u Nového Rychnova (Moldanubikum,

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny Magma a vyvřelé horniny Magma je: žhavá tavenina nerostů silikáty, oxidy prvků Mg, Ca, Fe, Mn obsahuje vodu a plyny CO2, SO2,H2S, O2 a další Magma: vzniká v hlubinách v hloubce 40 100 km teplota magmatu

Více

Přeměněné horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Přeměněné horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU. Přeměněné horniny pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list je tvořen šesti učebními úlohami. Je možné jej využít jako celek při ověření znalostí

Více

Sasko-durynská oblast (saxothuringikum)

Sasko-durynská oblast (saxothuringikum) Sasko-durynská oblast (saxothuringikum) Rozsah sasko-durynské zóny v sz. části Českého masivu Pozice saxothuringika ve variském orogénu Postavení saxothuringika ve středoevropských variscidách Průběh předpokládané

Více

Geochemie endogenních procesů 12. část

Geochemie endogenních procesů 12. část Geochemie endogenních procesů 12. část granitoidy granity diority tonality pegmatity bazalty, andezity sedimenty kimberlity, karbonatity nejrozšířenější plutonické horniny ve svrchní kůře v drtivé většině

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut. Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.cz Doporučená literatura skripta: Chamra,S.- Schröfel,J.- Tylš,V.(2004):

Více

Přípravný den projekt Kameny a voda

Přípravný den projekt Kameny a voda Přípravný den projekt Kameny a voda Cíl exkurze pro studenty gymnázia Praktické osvojení teoretických znalostí z výuky Získání obecných i technologických znalostí o těžbě a zpracování kamene Shlédnutí

Více