- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně."

Transkript

1 OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při jejím rozmnožování. Minimálně jedním znakem se musí nová odrůda odlišovat od odrůd jiných. Pro pěstitele mají rozhodující význam vlastnosti hospodářské, mezi než např. náleží: - výnosový potenciál, - nároky na klimatické a půdní podmínky a přizpůsobivost pro různé oblasti (plasticita odrůdy), speciální požadavky na intenzitu pěstebního systému (předplodiny, hnojení, ochrana proti chorobám a škůdcům), - kvalita produkce, - ranost (délka vegetační doby), - zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - odolnost proti vyzimování (ozimé plodiny), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. Výběr vhodných odrůd do konkrétních klimatických a půdních podmínek zásadním způsobem ovlivňuje výnosy, jakost produktů a rentabilitu pěstování plodiny. Pěstitel při volbě odrůd bere v úvahu: - účel pěstování plodiny - požadovanou kvalitu produkce, - přírodní podmínky farmy, - předpokládanou pěstební technologii, - dosavadní vlastní zkušenosti s odrůdami, seznam doporučených odrůd a výsledky různých srovnávacích odrůdových pokusů. Při větší osevní ploše je vhodnější pěstovat alespoň dvě až tři odrůdy stejné plodiny s některými odlišnými vlastnostmi (např. o rozdílné ranosti). Lze tak zajistit větší stabilitu produkce i při proměnlivosti povětrnostních podmínek. Důležitým kritériem při výběru odrůdy je ekonomické hledisko tj. cena osiva odrůdy (přepočtená na 1 ha) a zisk z 1 ha při realizaci produkce. Rozmnožovací materiál odrůd pěstovaných rostlin se smí na území ČR uvádět na trh nebo dovážet jen tehdy, jedná-li se o odrůdu povolenou. Odrůda je povolována na podkladě výsledků jejího ověřování ve státních odrůdových zkouškách. Povolená odrůda je zapsána ve Státní odrůdové knize (Listina povolených odrůd). Dispoziční právo k registrované odrůdě má jen majitel šlechtitelského osvědčení. Registrace odrůdy je časově omezená.

2 Praktickou pomůckou pěstitele při výběru odrůd by se měl stát Seznam doporučených odrůd. Ten aktuálně každoročně informuje odbornou veřejnost o důležitých hospodářských vlastnostech registrovaných odrůd, včetně doporučení rajonizace. Majitelem odrůdy je osoba, která je vlastníkem šlechtitelského osvědčení odrůdy. Semenářská terminologie: Osivo - semena určená k výsevu. Sadba - hlízy, oddenky, cibule a jiné podzemní části rostlin sloužící k rozmnožování. Udržovací šlechtění - šlechtitelský postup, kterým se vytváří základní rozmnožovací materiál odrůdy, zajišťující její uniformitu, stálost a užitkové vlastnosti. Za jeho správný průběh zodpovídá majitel nebo udržovatel odrůdy. Uznávací řízení - kontrola výroby osiva a sadby registrovaných odrůd, kterou je pověřen SKZÚZ. Hodnotí se kvalitativní znaky porostu a upraveného osiva (sadby). Partie osiva (sadby) - osivo jedné odrůdy, shodného stupně množení a jednotných semenářských hodnot. Stupně množení - získání potřebného množství osiva odrůdy z materiálu po udržovacím šlechtění vyžaduje několikaletý rozmnožovací cyklus. Počet přesevů navazujících na udržovací šlechtění je označován stupni množení. Příprava osiva všech stupňů i předstupňů množení podléhá uznávacímu řízení. Počet stupňů množení nemusí být u jednotlivých plodin shodný a závisí na rozmnožovacím koeficientu plodiny a potřebném množství osiva (sadby) k zabezpečení poptávky. Většina stupňů množení má význam pro množitele. Pěstitel, nakupující osivo pro svoji potřebu využívá hlavně osivo certifikované (ekonomické hledisko, zaručená kvalita). V současném období se semenářská praxe a kontrola přizpůsobuje mezinárodním normám a prochází řadou změn, které se týkají i označování stupňů množení. Z tohoto důvodu jsou dále uvedeny termíny platné v roce 1994 a termíny nově navrhované a označení mezinárodní.

3 Kategorie Předstupně Označení v ČR r nový návrh S1, S2, S3 SE1, SE2,SE3 Označení mezinárodní PB (Pre-Basic) Použití osiva K množení Elita základní osivo E E B (Basic Seed) K množení Originál Přesev OR OR C1 (Certiseed Seed 1.) Plochy běžného pěstování a k množení P P C2 (Certified Seed 2.) Plochy běžného pěstování Obchodní osivo (sadba) - rozmnožovací materiál, který neprošel uznávacím řízením, ale splňuje požadavky kvality stanovené na přechodnou dobu ministerstvem. Obchodování se povoluje výjimečně při nedostatku certifikovaného osiva dané plodiny. Hybridní osivo je získáváno speciálním postupem heterozního šlechtění na základě každoročního křížení základních komponent. Využíváno je u kukuřice a některých zelenin. Standardní osivo - speciální kategorie osiva, kde není při prodeji předepsaná certifikace. Osivo musí splňovat kvalitativní kritéria a podléhá následné kontrole. Zavádí se u zelenin a některých hospodářsky málo významných plodin. Návěsky na obalech podle stupňů množení: - předstupně barva bílá s diagonálním fialovým pruhem - elita základní osivo barva bílá - originál, hybridy barva modrá - přesev barva žlutá - standardní barva žlutá - obchodní osivo barva hnědá - směsi barva zelená Skutečného hospodářského významu nabývá odrůda až v podobě osiva (sadby). Kvalita osiva a sadby ovlivňuje polní vzcházivost, úplnost a vyrovnanost porostu. Osivem jsou přenosné některé choroby a do značné míry se jím mohou rozšiřovat plevele. Ve svém důsledku ovlivňuje kvalita osiva a sadby konečný výnos a často též i zvýšené náklady, potřebné k nápravě špatně založených porostů. Osivo a sadba mají svoji biologickou a semenářskou hodnotu.

4 Biologická hodnota osiva vyjadřuje vnitřní vlastnosti osiva dané kvalitou živé hmoty semen. Základem jsou geneticky zafixované vlastnosti odrůdy, které mohou být modifikovány (pozměněny) prostředím tj. přírodními podmínkami množení (provenience) a vlastní technologií výroby osiva (úrovní agrotechniky, kvalitou sklizně a posklizňového ošetření, podmínkami uskladnění a konečnou úpravou osiva). Nelze ji komplexně vyjádřit žádným laboratorním testem na rozdíl od hodnoty semenářské. Biologická hodnota osiva představuje potenciální produkční hodnotu osiva dané odrůdy za určitých podmínek prostředí. odrůda OSIVO biologická hodnota semenářská hodnota vzcházivost PODMÍNKY PROSTŘEDÍ výnosová schopnost porostu porost - hustota - vyrovnanost - zdravotní stav - zaplevelení AGROTECHNIKA redukující faktory tvorba hospodářského výnosu VÝNOS JAKOST PRODUKCE Semenářská hodnota osiva se stanoví laboratorním rozborem vzorku osiva. K základním semenářským hodnotám náleží procento klíčivosti a životaschopnosti, čistota, hmotnost 1000 semen a vlhkost osiva. Mimořádný význam nabývá hodnocení zdravotního stavu osiva, respektive výskytu významných patogenů přenosných osivem. Uvedené semenářské hodnoty osiva ovlivňují kvalitu založených porostů i výsledný výnos a jakost produkce a to tím více, čím plodina a odrůda má menší autoregulační a kompenzační schopnost. Takovými plodinami jsou např. luskoviny, kukuřice a cukrovka. Schéma znázorňuje vzájemný vztah biologické a semenářské hodnoty osiva, podmínek prostředí, agrotechniky a výskytu redukujících faktorů při tvorbě výnosu. Semenářské hodnoty jsou, spolu s výsledky polních přehlídek množitelských porostů, podkladem pro uznání osiva a sadby (certifikaci). Kritéria certifikace tvoří limitní hodnoty některých znaků, při jejichž nesplnění dochází k zamítnutí porostu a vyprodukovaný materiál nemůže být uznán jako osivo (sadba). V polních podmínkách se u množitelského porostu hodnotí čistota druhu a odrůdy, zaplevelení, zdravotní stav a izolační vzdálenosti. Kritéria semenářských hodnot jsou rozdílná u

5 jednotlivých skupin plodin. Zpravidla jde o vyjádření minimální klíčivosti a čistoty a nejvyšší vlhkosti a obsahu některých skupin plevelů nebo chorobných semen. U sadby jsou běžnými kritérii pro uznání velikost hlíz (cibulí) a zdravotní stav. Uznávání množitelských porostů a certifikace osiva a sadby je možné pouze u povolených odrůd. Uvádění osiva a sadby na trh - obchodovat lze pouze se základním a certifikovaným osivem a sadbou, případně se standardním rozmnožovacím materiálem. Osivo a sadba se dodává v obalech zajištěných proti jakékoliv manipulaci s daným materiálem (např. zaplombovaných). Dovážené osivo a sadba musí odpovídat tuzemským požadavkům. Pěstitel má možnost získat osivo nákupem anebo si jej vypěstovat z vlastních zdrojů. Třebaže druhá možnost je méně nákladná, záruka kvality je zabezpečena u certifikovaného osiva a sadby. Certifikací je pověřen SKZÚZ, kontrolující kvalitu množitelských porostů i sklizeného a upraveného osiva. Výroba vlastního kvalitního osiva vyžaduje zkušenost pěstitele a uplatnění některých speciálních semenářských zásad v agrotechnice, při sklizni a úpravě. Důležitá je i obměna osiva (nákup osiva certifikovaného) při zhoršení kvality osiva vlastního. Stupeň množení se při dodržování všech semenářských zásad nemusí projevit na biologické hodnotě. S vlastní výrobou osiva nelze počítat u hybridních odrůd, neboť pěstitel nemá k dispozici výchozí materiál pro křížení (zpravidla čisté linie). Semenářské znaky osiva Čistota osiva vyjadřuje procentický podíl semen příslušné plodiny v osivu. Kontrola čistoty zajišťuje odstranění nežádoucích nečistot a příměsí z osiva. K nim náleží v prvé řadě semena jiných rostlin plevelných i kulturních. Zdravotní stav vyjadřuje přítomnost chorob přenosných osivem nebo sadbou. Dobrý zdravotní stav umožňuje, spolu se šlechtěním na rezistenci, omezit používání pesticidů. Prvořadý význam má při výsevu nemořeného osiva (např. u alternativního systému hospodaření). Osivo v těchto případech musí pocházet ze zdravých porostů a laboratorní zkouška zdravotního stavu osiva by měla být samozřejmostí. Sledování zdravotního stavu je velmi důležité u sadbového materiálu (brambory, sazečky zeleniny), kde možnost přenosu chorob je zvlášť velká. Základním opatřením k zabránění přenosu chorob je dobrý zdravotní stav porostu, ze kterého bude osivo (sadba) připravováno. Velikost a hmotnost semen je u osiva vyjadřována hodnotou hmotnosti 1000 semen (HTS). Velikost semen je vlastností odrůdy, avšak v závislosti na podmínkách dozrávání může hodnota HTS značně kolísat. Menší semena se mohou vyznačovat sníženými semenářskými hodnotami, ale za optimálních podmínek (při správné agrotechnice) lze získat srovnatelně vysoký výnos i při výsevu malých semen. Při přípravě osiva jsou běžně drobná semena z osiva odstraňována tříděním. Velikost a třídění podle velikosti jsou důležité znaky kvality sadby (brambory, zeleniny).

6 Laboratorní klíčivost vyjadřuje procento životaschopných semen v partii osiva. Stanovuje se v laboratoři za optimálních podmínek vlhkostních a teplotních. Vysoké procento klíčivosti je nejvýznamnějším znakem kvality osiva. Výsevem osiva o snížené klíčivosti se nejen zvyšují náklady vyvolané potřebou vyššího výsevku, ale narůstá též riziko méně kvalitního porostu. Přes zásadní význam klíčivosti osiva, nevyjadřuje tato hodnota u některých plodin dostatečně dobře skutečnou semenářskou kvalitu. Po výsevu na poli nejsou podmínky pro vzcházení tak příznivé jako v laboratoři a část klíčivých semen nevzejde z důvodu snížené vitality. Vitalita osiva představuje přirozenou vnitřní sílu zdravých semen, která umožní rychlé klíčení a vzcházení po zasetí za rozmanitých přírodních podmínek. Obecně vyjadřuje vitalita stupeň tolerance osiva k nepříznivým podmínkám při klíčení a vzcházení, ale též stabilitu kvality při uskladnění osiva. Projevem snížené vitality osiva není jen pokles polní vzcházivosti, ale také pomalejší a nevyrovnané vzcházení, abnormality v růstu klíčních rostlin, zvýšená vnímavost vůči infekci půdními mikroorganizmy a snížená výnosová schopnost porostu. K poklesu vitality může docházet již před sklizní anebo pak při sklizni, posklizňovém ošetření a při skladování. U přeskladňovaných partií osiva, které mají sníženou vitalitu se urychluje proces stárnutí, jehož konečným projevem je pokles klíčivosti. Metody stanovení základních semenářských hodnot v provozních podmínkách. Hmotnost 1000 semen (HTS) - z vyčištěného osiva se odpočítá bez výběru 2x 500 semen. Každé opakování se zvlášť zváží. Součet opakování vyjadřuje HTS. Podmínkou je malý rozdíl mezi opakováními (do 5 % u semen s HTS nad 25 g). Klíčivost - zkouška klíčivosti se zakládá minimálně ve 3, raději ve 4 opakováních. Semena každého opakování v počtu 100 (u velkosemenných druhů postačí 50 semen) se kladou na vlhké lůžko, nemají se vzájemně dotýkat. Počet dnů klíčení závisí na druhu plodiny, zpravidla je 7-10 dnů. Během celé doby klíčení musí být semenům na lůžku zajištěn dostatečný přísun vody (semena však nesmí být ve vodě utopena) a dodržena stanovená teplota (zpravidla 20 C). Prostor nakličování má mít dostatečnou vzdušnou vlhkost. Osvětlení je potřebné jen u některých plodin ( u druhů, které se běžně vysévají na povrch půdy, např. u trav). Vhodné typy lůžek: - filtrační papír - nakličuje se buď na povrchu papíru (malá semena) anebo mezi dvěma vrstvami, které např. vzniknou stočením papíru (po rozložení semen do 1 řady) do roličky. - vyžíhaný křemitý písek, který je navlhčen na % své vodní jímavosti (po stlačení v dlani se hrouda nerozpadá ani nevytéká voda). - cihlová drť o zrnitosti 2-4 mm. Po stanovené době se počítají normální klíčky, jejichž podíl se vyjadřuje procentem klíčivosti. Normální klíček má předpoklad rovnoměrného vývinu v normální rostlinu tj. má vyvinuty všechny životně důležité orgány (kořenovou část i výhonek s listy).

7 Minimální požadovaná klíčivost certifikovaného osiva Druh Klíčivost (%) Druh Klíčivost (%) Pšenice a ječmen 88 Cukrovka obal.osivo 85 Žito a tritikale 85 Krmná řepa neupr.osivo 65 Oves setý a proso 85 - uprav.osivo 70 Pohanka a oves nahý 80 Brukvovité okopaniny 70 Hrách a bob 75 Čekanka 70 Peluška a vikve 80 Mrkev 55 Čočka 80 Jetel luční 78 Fazol a lupiny 70 Vojtěška setá 70 Sója 80 Jílky a kostřavy 80 Řepka 85 Srha a psineček 75 Řepice a slunečnice 80 Lipnice a psárka 70 Mák a hořčice bílá 80 Ovsík vyvýšený 70 Len a konopí 80 Trojštět žlutavý 65 Bojínky 78 Vlhkost - stanovení lze provést elektrickým vlhkoměrem (podle typu vlhkoměru se u některých plodin vyžaduje vzorek předem sešrotovat), nebo vysoušením přesně naváženého množství vzorku. Nemáme-li k dispozici elektrickou sušárnu, lze orientačně stanovit vlhkost vysoušením vzorku v nádobce umístěné pod infračerveným zářičem. Vysoušíme až do konstantní hmotnosti. Vzorky většiny semen (mimo olejnatých)se před vysoušením šrotují. Vlhkost se vypočítá: (hmotnost navázky - hmotnost vzorku po vysušení ) x 100 V % = hmotnost navázky

8 Výpočet normy výsevu: N kg/havýsevek v kg na 1 ha HMKS hmotnost milionu čistých klíčivých semen (údaj uvedený u certifikovaného osiva r optimální počet rostlin na 1 m 2 HTS hmotnost 1000 semen (g) č = čistota osiva (%) k = klíčivost osiva nebo hodnota TTC (životaschopnost) - % Norma výsevu při setí na stanovenou vzdálenost: a = výsevní vzdálenost v řádku (mm) Potřeba sadby brambor: h = průměrná hmotnost 1 hlízy v kg (přibližně 0,06) a = vzdálenost hlíz v řádku v metrech ( v rozmezí 0,20-0,28) b = meziřádková vzdálenost v metrech (zpravidla 0,75, ale též méně) b = meziřádková vzdálenost (mm) Rozdělení semen v osivu dle vitality a hlavní příčiny změn: 1. semena, která dosáhla vysoké vitality a udržela si ji: - semena ze zdravých rostlin a optimálních pěstebních podmínek pro daný genotyp, šetrně sklizená ve fyziologické zralosti, vhodně ošetřená a uskladněná, nepoškozená, 2. semena, která nikdy vysoké vitality nedosáhla: - předčasně sklizená, nevyzrálá, - z nemocných rostlin, N kg/ha = HMKS x 0,01r N kg = (HTS x r x 100):(č x k) N kg/ha = (1000 x HTS):(a x b) N t/ha = (1000 x h):(b x a) - z nevhodných ekologických a pěstitelských podmínek, 3. semena, která dosáhla vysoké vitality a částečně nebo zcela ji ztratila:

9 - pozdní sklizeň, - nešetrná sklizeň a manipulace s osivem, - nevhodná posklizňová úprava (mechanické a tepelné poškození) - špatné uskladnění - (vlhkost, teplota - stárnutí) Návěsky na obalech podle stupňů množení - předstupně - barva bílá s diagonálním fialovým pruhem - elita - barva bílá - originál, hybridy - barva modrá - přesev - barva červená - standard - barva žlutá - obchodní osivo - barva hnědá - směsi - barva zelená

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Systémy zpracování půdy

Systémy zpracování půdy Systémy zpracování půdy Zemědělci určují systém, kterým budou zpracovávat půdu, zčásti kopírováním tradičních postupů a zčásti využíváním výhod, které přináší technický pokrok. Obecně si zemědělci na celém

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku?

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Babinec,CSc., AGROGEN Troubsko spol. s r.o., Šlechtitelská stanice Želešice

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky Sadební materiál lesních d SADEBNÍ MATERIÁL LESNÍCH DŘEVIN FOREST TREE PLANTING STOCK V. NÁROVEC, A. SEK, J. LEUGNER, J. NÁROVCOVÁ, J. MARTINCOVÁ 13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006 s účinností

Více

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní 4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní Nástroje v odpadovém hospodářství, stejně jako ostatní nástroje v ochraně životního prostředí je možné dělit podle různých hledisek. Následující dělení

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více