Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března Směrnice nabývá účinnosti dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013"

Transkript

1 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán Základní škly Karla Klíče Hstinné tut směrnici. Šklní řád byl schválen šklsku radu dne 7. března 2013 Směrnice nabývá účinnsti dne Strana 1 (celkem 10)

2 Základní škla Karla Klíče Hstinné Šklní řád Svbda jednh knčí tam, kde začíná svbda druhéh. (Jhn Stuart Mill) Nedpvím-li sám za sebe, kd za mne dpví? Ale dpvídám-li jen sám za sebe, jsem t ještě já? (Talmud, Pirke Avt 6a) Legislativní rámec Všechna ustanvení šklníh řádu vycházejí z platné legislativy, především ze Zákna č. 561/ 2004 Sb. (šklskéh zákna) v platném znění, vyhlášky č. 48/2005 Sb. základním vzdělávání a některých náleţitstech plnění pvinné šklní dcházky v platném znění, dále ze Zákníku práce (zákn č. 262/2006 Sb.), Pracvníh řádu pr zaměstnance škl a šklských zařízení (vyhláška č. 263/2007 Sb.) a z předpisů týkajících se chrany zdraví a bezpečnsti. Platnst a účinnst Tent šklní řád je platný pr všechny ţáky, zaměstnance škly a záknné zástupce ţáků. Vychází z předpkladu, ţe všichni si šklu zvlili dbrvlně (i ţáci a jejich záknní zástupci na základě svbdné vlby škly), a prt předpkládá svbdné vyuţívání práv, ale stejně tak plnění pvinnstí. Nabývá účinnsti d Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC... 2 PLATNOST A ÚČINNOST PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV, POVINNOSTÍ A VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŢÁKŮ, JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY Ţák má práv: Ţák má pvinnst: Záknný zástupce ţáka má práv: Záknný zástupce má pvinnst: Pravidla vzájemných vztahů ţáků, jejich záknných zástupců a zaměstnanců škly PROVOZ A VNITŘNÍ REŢIM ŠKOLY Reţim uvnitř škly Reţim mim šklu PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ Zajištění BOZP Omluvání absence ţáků Pstup škly při zvýšené mluvené neb při nemluvené absenci Primární prevence rizikvéh chvání PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ŢÁKŮ VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Pchvaly a jiná cenění Kázeňská patření PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Strana 2 (celkem 10)

3 Základní škla Karla Klíče Hstinné 1. Pdrbnsti k výknu práv, pvinnstí a vzájemných vztahů ţáků, jejich záknných zástupců a zaměstnanců škly 1.1 Ţák má práv: 1. na vzdělávání a šklské sluţby dle šklskéh zákna, 2. na infrmace průběhu a výsledcích svéh vzdělávání, 3. zakládat v rámci škly samsprávné rgány ţáků a studentů, vlit a být d nich vlen, pracvat v nich a jejich prstřednictvím se bracet na ředitele škly s tím, ţe ředitel škly je pvinen se stanvisky a vyjádřeními těcht samsprávných rgánů zabývat, 4. vyjadřvat se ke všem rzhdnutím týkajícím se pdstatných záleţitstí jeh vzdělávání, přičemţ jeh vyjádřením musí být věnvána pzrnst dpvídající jeh věku a stupni vývje, 5. na infrmace a pradensku pmc škly v záleţitstech týkajících se vzdělávání, 6. na chranu před jakukli frmu diskriminace a násilí, na vzdělání a na svbdu myšlení, prjevu, shrmaţďvání, nábţenství, na dpčinek a ddrţvání základních psychhygienických pdmínek, má práv být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeh pbytu a činnsti ve škle, 7. na důstjné zacházení respektující jeh sbnst a rzvíjení jeh dvednstí a schpnstí 8. bracet se s názry, návrhy a připmínkami na vyučujícíh, třídníh učitele, výchvnéh pradce, šklníh metdika prevence a vedení škly, 9. vstupvat p vyzvání d ředitelny, sbrvny a kabinetů, 10. na pmc, citne-li se v nesnázích či prblémech, neb pkud ptřebuje dplnit či vysvětlit zameškané učiv, na knkrétních pdmínkách se dmluví ţák s vyučujícím. Veškerá další práva, která tent šklní řád výslvně neupravuje, jsu dána v suladu s Úmluvu právech dítěte" a dalšími becně závaznými právními předpisy. 1.2 Ţák má pvinnst: 1. řádně dcházet d škly a řádně se vzdělávat a připravvat se na vyučvání ţák nese za své vzdělávání spludpvědnst, 2. ddrţvat šklní řád a předpisy a pkyny škly k chraně zdraví a bezpečnsti, s nimiţ byl seznámen, 3. chvat se ve škle i při akcích přádaných šklu tak, aby svým jednáním nepškzval dbré jmén škly, 4. respektvat práva, sbnst, důstjnst, čest a pvěst svých spluţáků, učitelů i jiných sb, 5. známit nedkladně jakékliv prušvání svých práv či práv svých spluţáků kterémukliv zaměstnanci škly, 6. plnit pkyny pedaggických pracvníků škly vydané v suladu s právními předpisy a šklním řádem, 7. zdrţet se přizvání audivizuálních a ftgrafických záznamů při vyučvání, na všech šklních akcích a ve všech prstrách škly, 8. nsit d škly učebnice a šklní ptřeby pdle rzvrhu hdin a pkynů učitelů, 9. nsit d škly ţákvsku kníţku, hlásit její zapmenutí neb ztrátu, na pţádání ji předlţit pedaggickému pracvníkvi škly, 10. nsit d škly puze věci ptřebné k výuce; cennsti, větší bnsy peněz a věci, které mhu hrzit zdraví neb hrţvat mravní výchvu ţáků, d škly nensí; v případě nutnsti dlţení cenných předmětů, hdinek apd. (např. při Tv, Pč) tak učiní na míst, určené vyučujícím, 11. plnit pvinnsti ţákvské sluţby, 12. je-li pvěřen sluţbu, vyknávat tut sluţbu tak, jak byl s jejími pvinnstmi seznámen, pkud se s třídním učitelem nedmluví na změně, 13. nenarušvat průběh výuky, 14. zdrţet se knzumace ptravin v průběhu vyučvání, pitný reţim bude ddrţván, 15. udrţvat své pracvní míst v přádku a čisttě, 16. hlásit se zdviţením ruky a vyčkat na vyzvání učitele, chce-li dpvídat neb se na něc zeptat, 17. dplňvat si učiv v případě nemci či jiné absence, 18. připravvat se na výuku sučástí je i písemná příprava. Strana 3 (celkem 10)

4 Základní škla Karla Klíče Hstinné 1.3 Záknný zástupce ţáka má práv: 1. na infrmace průběhu a výsledcích vzdělávání svéh dítěte a na infrmace týkající se pbytu ve šklní druţině, 2. vlit a být vlen d šklské rady, 3. vyjadřvat se ke všem rzhdnutím týkajícím se pdstatných záleţitstí vzdělávání jeh dětí, 4. na infrmace a pradensku pmc škly neb šklskéh pradenskéh zařízení v záleţitstech týkajících se vzdělávání, 5. u dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami na vzdělávání (v suladu s dpručením pedaggickpsychlgické pradny), jehţ bsah, frmy a metdy dpvídají jejich vzdělávacím ptřebám a mţnstem, na vytvření nezbytných pdmínek, které tt vzdělávání umţní, a v tét suvislsti na pradensku pmc škly a dyslektických asistentek, 6. na zhlédnutí přímé práce ţáků ve výuce při dnech tevřených dveří, sprtvních a prjektvých dnech, 7. pţádat přezkušení neb kmisinální přezkušení ţáka, 8. pţádat pvlení pkračvat v základním vzdělávání p sknčení pvinné šklní dcházky za účelem získání úplnéh základníh vzdělání 1.4 Záknný zástupce má pvinnst: 1. zajistit, aby ţák dcházel řádně d škly, 2. infrmvat včas šklu a šklské zařízení změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btíţích ţáka neb jiných závaţných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání, 3. znamvat škle údaje pdle 28 dst. 2 a 3 šklskéh zákna a další údaje, které jsu pdstatné pr průběh vzdělávání neb bezpečnst ţáka, a změny v těcht údajích, 4. kntrlvat ţákvsku kníţku nejméně jednu týdně a kntrlu stvrdit pdpisem, 5. řádně mluvat nepřítmnst ţáka a sbně si jej vyzvedávat v případě předčasnéh dchdu ze škly, 6. p návratu ţáka d škly, z důvdu nemci neb jiné absence, dhlédnut na dplnění učiva, 7. dstavit se na vyzvání vyučujícíh d škly k prjednání výchvně vzdělávacích prblémů jeh dítěte; v pdstatněných případech v suladu s 22 dst. 3 písm. b šklskéh zákna se na vyzvání ředitele škly sbně zúčastnit prjednání závaţných tázek týkajících se vzdělávání ţáka, 8. v případě ţádsti vypracvání individuálně vzdělávacíh plánu, resp. dluhdbé uvlnění z některéh předmětu (tělesná výchva, pracvní činnsti apd.) tak učinit frmu písemné ţádsti; ţádst dlţit dpručujícím psudkem pedaggick-psychlgické pradny, resp. dpručením lékaře, 9. pţádat prstřednictvím frmuláře škly uvlnění ţáka. 1.5 Pravidla vzájemných vztahů ţáků, jejich záknných zástupců a zaměstnanců škly 1. Vztahy mezi ţáky, jejich záknnými zástupci a zaměstnanci škly se uskutečňují na základě pravidel slušnéh chvání s hledem na specifiku šklníh prstředí, zde jsu ty hlavní: 1. Vstupil jsi, ptkal jsi pzdrav. 2. Odcházíš rzluč se. 3. Chceš-li, ptřebuješ-li řekni prsím. 4. Nečiň jiným t, c nechceš, aby činili tbě nikmu neubliţuj ani se mu nevysmívej. 5. Neskákej nikmu d řeči, všechny vyslechni kaţdý má práv vyjádřit svůj názr. 6. Vše, c ti psluţil, psluţí i druhým nenič. 7. Leţ, pmluva a drzst nepatří mezi slušné lidi nelţi a buď slušný. 8. Jen ten, kd nic nedělá, nic nezkazí nebj se neúspěchu. 9. Pkud něc pkazíš, přiznej se, zjednej nápravu mluv se. 10. Nebj se pţádat radu a pmc, všechny dveře jsu ti tevřeny pmůţeme ti! 11. Máme tebe starst a chceme z tebe mít radst pmz nám! 12. Nebj se překnávat překáţky, i neúspěch Tě psílí a můţeš se z něj pučit. 2. ţák při vstupu učitele neb dspělé sby d třídy pzdraví tím, ţe vstane, 3. ţák se chvá slušně k dspělým i k jiným ţákům škly, ddrţuje pravidla splečenskéh chvání, zdraví Strana 4 (celkem 10)

5 Základní škla Karla Klíče Hstinné srzumitelně pzdravem Dbrý den všechny zaměstnance škly a plní jejich pkyny; slušně se chvá i k návštěvám škly a zdraví je, 4. pr pedaggické pracvníky a statní zaměstnance škly jsu závazné pkyny dané pracvním řádem, zákníkem práce, rganizačním řádem škly, šklním řádem, vnitřními směrnicemi škly, předpisy a zákny platnými pr blast šklství, 5. všichni zaměstnanci škly jsu pvinni pskytnut ţákvi pmc a chranu v případě, ţe jsu t ţákem pţádáni. V statních případech pstupují pdle svéh nejlepšíh vědmí a svědmí, 6. všichni zaměstnanci škly, ţáci a jejich záknní zástupci se vzájemně respektují, dbají vytváření partnerských vztahů pdlţených vzájemnu úctu, důvěru a spravedlnstí a ddrţují základní splečenská pravidla a pravidla slušné a zdvřilé kmunikace, 7. zvláště hrubé slvní a úmyslné fyzické útky ţáků vůči zaměstnancům škly jsu pvaţvány za závaţné prušení šklníh řádu a vedení škly z takvéh jednání vyvdí důsledky v suladu s pracvněprávními předpisy a ustanveními zákna č. 561/2004Sb. Šklskéh zákna ( 31, dst. 3), 8. pedaggičtí pracvníci a zaměstnanci škly jsu dále pvinni řídit se záknem č. 359/1999 Sb. sciálněprávní chraně dětí, 9. učitelé mhu hdntit ţáky (pchvala, napmenutí) v suladu s tímt řádem, dále pravidly pr hdncení výsledků vzdělávání ţáků, vyhlášku č. 454/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy, 10. pedaggičtí pracvníci a záknní zástupci ţáků si uvědmují, ţe svým chváním a jednáním jdu ţákům příkladem, 11. pedaggický pracvník upřednstňuje puţití pzitivních mtivačních prstředků před kázeňským pstihem, 12. zaměstnanci škly budu ţáky chránit před všemi frmami špatnéh zacházení; budu dbát, aby ve škle a při šklních akcích nepřicházeli d styku s materiály a infrmacemi pr ně nevhdnými; nebudu se vměšvat d jejich sukrmí; zjistí-li, ţe dítě je týrán, krutě trestán neb je s ním jinak špatně zacházen, učiní veškeré krky veducí k pmci dítěti; speciální pzrnst bude věnvána chraně před návykvými látkami a dalšími negativními jevy jak je šikana, násilí, sexuální btěţvání či psychické týrání, 13. infrmace, které záknný zástupce ţáka pskytne d šklní matriky neb jiné důleţité infrmace ţákvi (zdravtní způsbilst, ) jsu důvěrné a všichni pedaggičtí pracvníci se řídí se záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů, 14. pkud ţák během výuky či přestávce pcítí zdravtní nevlnst (teplty, dušnst, mdlby aj.), vyučující či dhlíţející pracvník zajistí patřičný a nepřetrţitý dhled a pmc a dle váţnsti situace neprdleně kntaktuje rdiče či lékaře, 15. učitel můţe ţákvi v důvdněných případech zabavit jeh sbní vlastnictví, které bude vydán jeh záknnému zástupci, 16. jednání s rdiči prbíhá mim vyučvací hdiny, pkud není dmluven jinak. 2. Prvz a vnitřní reţim škly 2.1 Reţim uvnitř škly 1. V dalším textu budu zmiňvány šklní budvy pdle jejich značení A, B a C. Budva A sídlí na adrese Hrská 130 a nacházejí se v ní 4. a 5. třídy a ředitelství. 1 Budva B sídlí na adrese Šklní 321 a nacházejí se v ní 1., 2. a 3. třídy a šklní druţina. 2 Budva C sídlí na adrese B. Němcvé 411 a nacházejí se v ní 6., 7., 8. a 9. třídy. 2. Šklní budvy se tvírají v 7:30 a zamykají v 15:00 neb p sknčení dpledníh vyučvání, budva B v 16:00 (p sknčení prvzní dby šklní druţiny), vyučvání začíná v 7:50. Ţáci vstupují d budvy sami před vyučváním, v jinu dbu puze na vyzvání vyučujícíh. 3. Ţákům je umţněn vstup a pbyt v budvě škly 20 minut před začátkem vyučvání a přestávce 1 Od se v ní budu nacházet 1., 2., 3., 4. a 5. třídy. 2 Od se v tét budvě bude nacházet puze šklní druţina. Strana 5 (celkem 10)

6 Základní škla Karla Klíče Hstinné mezi dpledním a dpledním vyučváním. 4. PŘEHLED ZVONĚNÍ hdina rčník rčník :50 8:35 7:50 8: :45 9:30 8:45 9: :50 10:35 9:45 10: :45 11:30 10:40 11: :40 12:25 11:35 12: :35 13:20 12:30 13: :50 13: :45 14: P příchdu d budvy si ţáci dkládají buv a svršky d šaten a ihned dcházejí d učeben. 6. Šatny jedntlivých tříd uzamyká určená sluţba a klíč pnechá ve třídě aţ d dchdu ze škly dmů. Pté klíč na budvě A pnechá v zámku a na budvě C devzdá dzírajícímu učiteli k ulţení ve sbrvně. Hlavní dveře k šatnám jsu v průběhu dne zamčené. 7. Ţáci chdí d škly pravidelně a včas pdle rzvrhu hdin a účastní se činnstí rganizvaných šklu; d škly přichází 15 minut před začátkem vyučvání a nejpzději 5 minut před zahájením vyučvání jsu na svém místě. 8. Před začátkem vyučvací hdiny si ţáci včas připraví ptřebné pmůcky a ţákvsku kníţku. 9. P zvnění ţáci zaujmu své míst. 10. Pkud p zvnění nepřijde vyučující d pěti minut, ţákvská sluţba známí tent fakt jakémukliv pedaggickému pracvníkvi. 11. Vyučvací hdinu zahajuje učitel. 12. Ţáci nesmějí nsit třídní knihu mim budvu. 13. Ţák musí nahlásit zapmenutí ŢK vyučujícímu první hdiny. 14. Ţák mluvá svji nepřipravenst či zapmenutí pmůcek na začátku hdiny. 15. V průběhu vyučvání musí být ddrţvány stanvené přestávky. 16. Ţáci musí mít v dbě vyučvání (včetně přestávek) a při šklních akcích mbilní telefn vypnutý a ulţený v tašce (výjimky pvluje učitel). 17. O malých přestávkách ţáci třídu bezdůvdně nepuštějí, velké přestávce mhu. Návštěvy spluţáků v jiných třídách bez vědmí pedagga pvleny nejsu. 18. Velké přestávky mhu ţáci z budv B a C za příznivéh pčasí a se suhlasem dzírajícíh učitele trávit venku v areálu škly, jsu však pvinni ddrţvat jeh pkyny. 19. Během velké přestávky mhu ţáci vyuţít nabídky šklní knihvny, na budvě C mhu vlně pracvat s pčítači v pčítačvé učebně, na budvě A je jim k dispzici infrmační kisek. 20. Během vyučvání ţáci mhu pustit třídu puze v dprvdu záknných zástupců neb se suhlasem vyučujícíh (např. na taletu). Taktéţ pustit budvu před uknčením vyučvání mhu puze se svlením vyučujícíh. 21. Na taletě tráví ţáci puze nezbytně nutnu dbu. 22. V šatnách se v průběhu dne nephybují ţáci vůbec, výjimku tvří dchd na tělesnu výchvu či jinu aktivitu, ppř. při pzdním příchdu d škly či při předčasném dchdu, vţdy však jen na nezbytně nutnu dbu. 23. Odchází-li ţák ze škly předčasně či přichází-li p začátku vyučvání, vyzvedne si klíč d příslušné 3 Od bude zvnění pr všechny rčníky stejné, viz druhý slupec. 4 Plední přestávky mezi 5. a 7., resp. mezi 6. a 8. vyuč. hdinu se krátí na minimálně 30 min. Strana 6 (celkem 10)

7 Základní škla Karla Klíče Hstinné 2.2 Reţim mim šklu šatny ve třídě, vyučující mu zapůjčí klíč d hlavních dveří k šatnám. 24. Na tělesnu výchvu, pracvní činnsti a další splečné akce dchází vţdy celá třída splečně dle pkynů vyučujícíh. 25. D dbrných učeben, tělcvičen, kabinetů apd. vstupují ţáci puze s dprvdem učitele. 26. P sknčení vyučvání ţáci vyjmu z lavice všechny věci, vnitřní přihrádka zůstane prázdná. 27. Při dchdu ze třídy zanechávají ţáci třídu uklizenu, tabuli smazanu, světla vypnutá. 28. Na budvě A a B zůstávají třídní knihy ve stle učitele, na budvě C v příslušné přihrádce sbrvny. 29. Ţáci mhu zůstávat v dbě mim vyučvání ve škle puze se svlením vyučujících a pd jejich dhledem. 1. Bezpečnst a chranu zdraví při akcích a vzdělávání mim šklu zajišťuje škla vţdy nejméně jedním zaměstnancem škly pedaggickým pracvníkem. Splečně s ním můţe akci zajišťvat i zaměstnanec, který není pedaggickým pracvníkem, pkud je způsbilý k právním úknům. 2. Při akcích mim míst, kde škla uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu sbu zajišťující bezpečnst a chranu zdraví ţáků připadnut více neţ 25 ţáků. U šklní druţiny 30 ţáků. 3. Při akcích mim míst, kde škla uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje rganizující pedagg bezpečnst a chranu zdraví na předem určeném místě 15 minut před zapčetím akce. P sknčení akce knčí zajišťvání bezpečnsti a chrany zdraví ţáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Míst a čas pčátku a knce akce známí rganizující učitel záknným zástupcům nejméně 2 dny předem zápisem d ţákvské kníţky neb jinu písemnu infrmací. 4. Při přecházení ţáků na místa vyučvání či jiných akcí mim budvu škly se ţáci řídí pravidly silničníh prvzu a pkyny dprvázejících sb. 5. Sprtvních aktivit lyţařskéh výcviku, výcviku plavání, bruslení apd. se mhu účastnit puze ţáci zdravtně k tmu způsbilí. 6. Chvání ţáka na mimšklních akcích je sučástí celkvéh hdncení ţáka včetně klasifikace na vysvědčení. 3. Pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví ţáků a jejich chrany před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí 3.1 Zajištění BOZP - Infrmace hygienických a bezpečnstních zásadách ve škle a při akcích, které škla přádá, jsu náplní prvních vyučvacích hdin na začátku kaţdéh šklníh rku. O pučení ţáků se prvede zápis d třídní knihy. - Ţáci ddrţují pravidla hygieny a bezpečnsti ve škle i mim šklu. Při kaţdém svém pčínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Jsu pvinni chránit své zdraví i zdraví svých spluţáků a pracvníků škly. - Kaţdý úraz, pranění či nehdu, k níţ djde během vyučvání ve třídě, na chdbě neb na hřišti a při akcích přádaných šklu, jsu pvinni ihned hlásit vyučujícímu neb dzírajícímu učiteli. Pkud k tmu dšl při splečné činnsti ţáků v rámci mimšklní akce přádané šklu, je třeba úraz nahlásit kamţitě. Na ddatečné hlášení úrazu nebude brán zřetel. - Ţákům je zakázán manipulvat s tevřeným hněm, s elektrickými sptřebiči, vypínači, regulátry tpení, ţaluziemi a kny. - Před akcemi mim šklu dprvázející učitel ţáky zvlášť pučí bezpečnsti. Pr splečné zájezdy tříd, exkurze, lyţařský kurz, plavecký výcvik apd. platí zvláštní bezpečnstní předpisy (vnitřní směrnice škly, metdické pkyny MŠMT), se kterými jsu ţáci předem seznámeni. - Při výuce v tělcvičnách, dbrných učebnách, dílnách, na pzemku atd. ţáci zachvávají specifické bezpečnstní předpisy pr tyt učebny, které jsu dané vnitřním řádem dbrné učebny. Vyučující danéh předmětu jsu pvinni s nimi seznámit ţáky při své první vyučvací hdině šklníh rku a ddatečně pučit ţáky, kteří na první hdině chyběli. O pučení učitel prvede zápis d třídní knihy. - O přestávkách musí být kna z bezpečnstních důvdů zavřená s výjimku hrní ventilace, během vyučvací hdiny kna tvírá a zavírá vyučující. Ţáci se nesmí v ţádném případě vyklánět z ken, sedat na parapety, ckliv vyhazvat. Strana 7 (celkem 10)

8 Základní škla Karla Klíče Hstinné - Ţáci nsí d škly vhdnu buv, nekluzavu, d třídy se přezuvají. Na dbrné předměty (tělesná výchva, pracvní činnsti dílny, kuchyňka) se blékají přiměřeně k druhu činnsti a dle pkynů vyučujícíh. Jak přezůvky se nepvlují bty určené pr tělesnu výchvu a na venkvní nšení. Ţáci jsu pvinni puţívat v určených prstrách a činnstech chranné prstředky. - Ţáci smějí puţívat průlezku v přízemí na budvě C puze za přítmnsti dhlíţejícíh učitele. - P pslední vyučvací hdině vyučující předává v šatně ţáky, kteří jsu přihlášeni d šklní druţiny, ppř. ty, kteří jdu na běd d šklní jídelny z budvy B, vychvatelkám šklní druţiny Omluvání absence ţáků Záknný zástupce ţáka je pvinen: - dlţit důvdy nepřítmnsti ţáka ve vyučvání jiţ první den, nejpzději však třetí kalendářní den jeh nepřítmnsti; mluvit ţáka lze i telefnicky neb elektrnicky; v důvdněných případech a na základě písemné ţádsti můţe uvlnit ţáka aţ na dva dny třídní učitel, na více dnů ředitel škly; v důvdněných případech má škla práv vyţadvat lékařské ptvrzení, - mluvit nepřítmnst ţáka zápisem d mluvnéh listu v ţákvské kníţce d tří kalendářních dnů p uknčení absence s přesným uvedením její délky; pzdější mluvy jsu v rzpru se záknem a tedy nepřípustné. Odchd ţáka z vyučvání před jeh uknčením je mţný puze v dprvdu záknnéh zástupce, ppř. jím pvěřenu sbu na základě plné mci, neb na základě písemné mluvy rdičů (puze z dpledníh vyučvání), kteru ţák předlţí vyučujícímu hdiny (při uvlnění na jednu hdinu), neb třídnímu učiteli při uvlnění na více hdin; písemná mluva musí mít tyt náleţitsti: datum a hdinu uvlnění, případně čas návratu ţáka d škly, stručný důvd uvlnění, jmén a příjmení ţáka, pdpis záknnéh zástupce ţáka. Pkud nebude písemná mluva splňvat pţadvané náleţitsti, nebude ţák z vyučvání uvlněn. Lékařské vyšetření není důvdem k celdenní absenci ţáka. V případě, ţe ţák není nemcen, dstaví se p vyšetření d škly a zapjí se d výuky. Předem známu delší nepřítmnst ţáka ze závaţných důvdů je třeba mluvit prstřednictvím předepsanéh frmuláře s dstatečným předstihem. S tut nepřítmnstí musí suhlasit třídní učitel i ředitel škly. 3.3 Pstup škly při zvýšené mluvené neb při nemluvené absenci - O nemluvené i zvýšené mluvené nepřítmnsti infrmuje třídní učitel výchvnéh pradce, který tyt údaje vyhdncuje: Při zvýšené mluvené nepřítmnsti věřuje její věrhdnst. Nemluvenu nepřítmnst d sučtu 10 vyučvacích hdin řeší se záknným zástupcem ţáka třídní učitel. Při sučtu nemluvených hdin svlává ředitel škly dle závaţnsti a charakteru nepřítmnsti ţáka šklní výchvnu kmisi 6, záknné zástupce pzve na jednání dpručeným dpisem. Přesáhne-li nemluvená absence v sučtu 25 hdin, ředitel škly zašle bezdkladně známení záškláctví s náleţitu dkumentací příslušnému rgánu sciálně-právní chrany dětí neb pvěřenému becnímu úřadu. Tat hlašvací pvinnst vychází z platné legislativy. Sučasně ředitel škly svlá výchvnu kmisi 6, záknné zástupce pzve na jednání dpručeným dpisem. 3.4 Primární prevence rizikvéh chvání - Ţákům je zakázán kuřit v budvě škly, v areálu škly a na šklních akcích. V případě kuření v 5 Od neplatí část, týkající se bědvajících ţáků (na budvě B nebude prbíhat výuka). 6 Za účelem bjektivníh pršetření, prjednání a psuzení závaţných prušení pravidel stanvených tímt Šklním řádem, příp. jinými závaznými předpisy, svlává ředitel škly výchvnu kmisi. Jejími členy mhu být krmě ředitele škly, výchvnéh pradce, šklníh metdika prevence, třídníh učitele a dalších pedaggických pracvníků škly i externí pracvníci, jejichţ prfese, vzdělání a zkušenst suvisejí s řešenu prblematiku, především zástupce rgánu sciálně právní chrany dětí, ppř. další dbrníci. Výchvná kmise připravuje pdklady pr prjednání chvání ţáka v pedaggické radě a navrhuje řediteli škly vhdné způsby řešen prblému. Strana 8 (celkem 10)

9 Základní škla Karla Klíče Hstinné prstrách škly a při akcích přádaných šklu bude vůči ţákvi uplatněn výchvné patření, v případě pakvanéh přestupku bude infrmván rgán sciálně právní chrany dětí. Ve všech případech infrmuje škla záknné zástupce a splupracuje s nimi. - Ţáci rvněţ nesmějí d škly přinášet ani v ní uţívat návykvé látky, včetně alkhlických nápjů. Jakékliv puţívání mamných látek a alkhlu a manipulace s nimi je neprdleně hlášen rgánům činným v trestním řízení a pstihván aţ 3. stupněm z chvání. - Další specifické pstupy, týkající se prevence rizikvéh chvání, se řídí následujícími dkumenty: Minimální preventivní plán škly (tvří šklní metdik prevence v sučinnsti s statními vyučujícími) Metdické dpručení k primární prevenci rizikvéh chvání u dětí a mládeţe (dkument MŠMT č. j.: 21291/ ) Metdický pkyn ministra šklství, mládeţe a tělvýchvy k prevenci a řešení šikanvání mezi ţáky škl a šklských zařízení (dkument MŠMT č. j.: 24246/2008-6) Zákn č. 561/2004 předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) Zákn č. 563/2004 Sb. pedaggických pracvnících a změně některých záknů Zákn č. 379/2005 Sb., patřeních k chraně před škdami půsbenými tabákvými výrbky, alkhlem a jinými návykvými látkami a změně suvisejících záknů 4. Pdmínky zacházení s majetkem škly neb šklskéh zařízení ze strany ţáků - Ţák zachází s vybavením a zařízením škly a se svěřenými předměty, učebnicemi a pmůckami šetrně a hleduplně, způsbem, jenţ je v suladu s účelem, ke kterému jsu určeny. - Ţák má práv uţívat zařízení škly, pmůcky a učebnice v suvislsti s výuku. Je při tm pvinen řídit se pkyny učitelů a jiných právněných sb. - Ţákvská kníţka je majetkem škly a je nepřípustné ji pškzvat, na knci šklníh rku ji ţák vrátí škle, která ji ulţí jak dkument p dbu 1 rku. Pté bude skartvána. - Za ztrátu ţákvské kníţky z nedbalsti bude ţákvi udělen výchvné patření. - Zapůjčené učebnice a učební pmůcky vrací v přádku, ppř. pravené. Znehdncené, zničené a ztracené nahradí. Při ztrátě učebnic zakupí ţák nvé, při jejich nadměrném pškzení uhradí částku předepsanu šklu. - Ţák je pvinen udrţvat v přádku a nepškzené všechny věci, které tvří zařízení třídy a škly a také ty, které mu byly v suvislsti s výuku svěřeny. Kaţdé pškzení neb závadu je nutn neprdleně hlásit vyučujícímu neb třídnímu učiteli. Škdu způsbenu svévlně či z nedbalsti nahradí ten, kd ji způsbil. - Platí přísný zákaz jakkli manipulvat se šklním zařízením, pkud není přítmen vyučující a nedá k těmt úknům příkaz. - Nalezené věci se devzdávají kterémukli pedaggvi. - Pkud ţák úmyslně šklní majetek pškdí, je pvinen záknný zástupce pskytnut škle plnu finanční náhradu, neb na vlastní náklady tut škdu dstranit. V případě vědméh neb nedbaléh pakvání pškzvání cizíh majetku či jiných prjevů vandalismu bude ve škle svlána výchvná kmise, škla bude splupracvat s ddělením sciálně právní chrany dětí, s Plicií ČR a přestupkvu kmisí. 5. Výchvná patření 5.1 Pchvaly a jiná cenění Ţák má práv, aby jeh aktivní přístup k ţivtu ve škle byl ceněn. Za příkladné chvání, za statečný čin neb jiné mimřádné skutky můţe být ţák ceněn následujícími způsby: Ředitel škly můţe na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu jiné sby ţákvi udělit pchvalu neb jiné cenění za mimřádný prjev lidsksti, bčanské neb šklní iniciativy, zásluţný neb statečný čin neb za dluhdbu úspěšnu práci. Třídní učitel můţe na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu statních vyučujících ţákvi udělit pchvalu neb jiné cenění za výrazný prjev šklní iniciativy neb za déletrvající úspěšnu práci. Kterýkliv učitel můţe ţáka cenit ústní i písemnu pchvalu. Škla neprdleně známí udělení pchvaly a jeh důvdy prkazatelným způsbem ţákvi a jeh záknnému Strana 9 (celkem 10)

10 Základní škla Karla Klíče Hstinné zástupci a zaznamená je d dkumentace škly, resp. ţáka. Udělení pchvaly a jinéh cenění se zaznamená na vysvědčení z plletí, v němţ byl udělen. 5.2 Kázeňská patření Při prušení pvinnstí stanvených tímt šklním řádem lze pdle závaţnsti prušení ţákvi ulţit některé z uvedených patření: - napmenutí třídníh učitele zejména za jakékliv 3 pznámky; nevhdné chvání, vyrušvání, neplnění zadaných úklů, - důtku třídníh učitele zejména za jakýchkliv 6 pznámek; pakvané nevhdné chvání, vyrušvání, neplnění zadaných úklů; nemluvenu absenci v pčtu 1 3 hdiny, - důtku ředitele škly zejména za jakýchkliv 9 pznámek; svévlné puštění škly v dbě vyučvání; nemluvenu absenci v pčtu 4 9 vyučvacích hdin; závaţné či pakvané prušení šklníh řádu; úmyslné ničení šklníh majetku a majetku ţáků a zaměstnanců; úmyslné ublíţení spluţákvi; ztrátu ţákvské kníţky, Ve specifických případech lze ţáka hdntit sníţenu známku z chvání tímt způsbem: - sníţenu známku z chvání jeden stupeň zejména za nemluvenu absenci v pčtu vyučvacích hdin; pakvané svévlné puštění škly v dbě vyučvání; pdvdy (falšvání pdpisů, známek a hdncení); drţení, pţití a distribuci mamných psychtrpních látek včetně tabáku a alkhlu v dbě šklníh vyučvání neb v rámci akcí přádaných šklu, kde škla za ţáka přebírá dpvědnst; pakvané ublíţení spluţákvi; krádeţ v areálu škly neb na akcích přádaných šklu, kde škla za ţáka přebírá dpvědnst; pakvanu ztrátu ţákvské kníţky; přizvání zvukvéh či brazvéh záznamu bez svlení natáčené sby, hrubé slvní a úmyslné fyzické útky na pracvníka škly, sustavné neplnění šklních pvinnstí a pakvané prušvání šklníh řádu, - sníţenu známku z chvání dva stupně zejména za nemluvenu absenci v pčtu 25 a více vyučvacích hdin; pakvané drţení, pţití a distribuci mamných psychtrpních látek včetně tabáku a alkhlu v dbě vyučvání neb v rámci akcí přádaných šklu, kde škla za ţáka přebírá dpvědnst; pakvanu krádeţ v areálu škly neb na akcích přádaných šklu, kde škla za ţáky přebírá dpvědnst; bzvlášť hrubé ublíţení spluţákvi, hrubé slvní a úmyslné fyzické útky na pracvníka škly, sustavné neplnění šklních pvinnstí a pakvané prušvání šklníh řádu, Při pakvaném či zvlášť hrubém prušení ustanvení šklníh řádu bude dán pdnět výchvné kmisi, dále bude kntaktván OSPOD (rgán sciálně-právní chrany dětí), ppř. přestupkvá kmise. U ţáka, jemuţ byl pvlen pkračvat v základním vzdělávání p sknčení pvinné šklní dcházky, lze rzhdnut jeh pdmíněném vylučení neb vylučení ze škly. Ţák, který pkračuje v základním vzdělávání p splnění pvinné šklní dcházky, můţe být vylučen, pkud pakvaně či zvlášť hrubě prušuje ustanvení šklníh řádu, včetně nemluvené absence, nezájmu výuku a neprspěchu, a t p prjednání ve výchvné kmisi a v pedaggické radě. Škla neprdleně známí ulţení napmenutí neb důtky a jeh důvdy prkazatelným způsbem ţákvi a jeh záknnému zástupci a zaznamená je d dkumentace škly. 6. Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání ţáků Zásady hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání ve škle a na akcích přádaných šklu, způsb získávání pdkladů pr hdncení, způsb hdncení ţáků, u kterých byl puţit slvní hdncení, způsb hdncení ţáků se speciálními vzdělávacími ptřebami, hdncení nadaných ţáků, hdncení individuálně vzdělávanéh ţáka a zásady a pravidla pr sebehdncení ţáků jsu uvedeny v samstatném dkumentu Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání ţáků, který je dle zákna sučástí tht šklníh řádu. Závěrečná ustanvení 1. Se šklním řádem seznamuje ţáky na začátku šklníh rku třídní učitel, tét skutečnsti učiní záznam. 2. Vedení škly si vyhrazuje práv upravvat šklní řád, pkud vzniknu nvé skutečnsti, které tent řád neřeší. P prjednání pedaggicku radu a p schválení šklsku radu změnách bezprstředně infrmuje všechny zaměstnance škly, ţáky a dále jejich záknné zástupce vyvěšením šklníh řádu a uveřejněním na internetvých stránkách škly, ppř. dalšími způsby. 3. Nabytím účinnsti tht šklníh řádu se zrušuje předchzí znění šklníh řádu č.j. D-1/2010 Strana 10 (celkem 10)

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prsinec 2015 Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, 690 02, Břeclav

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více