EUROPEAN TRANSLATOR E5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROPEAN TRANSLATOR E5"

Transkript

1 TEE-106 EUROPEAN TRANSLATOR E5 ENGLISH DEUTSCH ČESKÝ MAGYARUL POLSKI User s Guide Bedienungsanleitung Průvodce pro uživatele Használati útmutató Instrukcja obsługi AnvŠndarhandbok 1

2 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI PODMÍNKY SMLOUVY. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, MŮŽETE VÝROBEK S DOKLADEM O ZAKOUPENÍ VRÁTIT PRODEJCI, U KTERÉHO JSTE JEJ ZAKOUPILI A PENÍZE VÁM BUDOU VRÁCENY. VÝROBKEM se rozumí software a dokumentace, která je součástí sady a FRANKLIN je společnost Franklin Electronic Publishers, Inc. LICENCE S OMEZENÍM Všechna práva VÝROBKU jsou vlastnictvím společnosti FRANKLIN. Zakoupením výrobku vám společnost FRANKLIN uděluje osobní a nevýhradní licenci k používání tohoto VÝROBKU. Nesmíte si pořizovat žádné kopie VÝROBKU ani dat v něm uložených, ať už elektronicky nebo vytištěním. Zmíněné kopírování je porušením příslušných zákonů copyright. Nesmíte dále tento VÝROBEK modifikovat, adaptovat, rozkládat, dekompilovat, překládat, používat k vytvoření odvozených děl nebo jakkoli měnit jeho konstrukci. Nesmíte VÝROBEK přímo či nepřímo exportovat nebo opětovně exportovat v rozporu z příslušnými státními předpisy. VÝROBEK obsahuje důvěrné a vlastnické informace společnosti Franklin a vy se zavazujete, že podniknete příslušné kroky k ochraně před jejich neautorizovaným zveřejněním nebo použitím. Tato licence je platná do doby jejího vypršení. Licence bude bez upozornění okamžitě zrušena společností FRANKLIN, pokud nedodržíte jakékoli její podmínky. 39

3 Průvodce klávesami Jazykové klávesy ENG DEU ČES Určuje zdrojový jazyk pro zvolené klávesy na obrazovce zdrojového jazyka. MAG POL Překládá slovo nebo frázi do jazyka příslušné klávesy. Zvolí jazyk klávesy jako komunikační jazyk. Funkční klávesy BACK Vrací se o krok zpět (např. vymaže napsaná písmena). CLEAR Zruší všechny operace a vrátí se na obrazovku zdrojového jazyka. A, S, D,Umožňuje přístup k nabídkám F, G, H frází, kalkulačky, konverze, her, cestování nebo nastavení. DATA Umožňuje přístup k nabídce databanky. ENTER Přepíná mezi zdrojovým jazykem a posledním cílovým jazykem, volí položky nabídky, počítá matematické funkce nebo přepíná mezi jmény a telefonními čísly v databance. ON/OFF Zapíná a vypíná překladače. Umožňuje přístup ke klávesám pro ikony. 40

4 Průvodce klávesami Klávesy kalkulačky A (+), S ( ), Sčítá, odčítá, násobí nebo dělí D (x), F ( ) čísla. B ( ) Počítá odmocniny. C (C) Vynuluje kalkulačku. N ( ) Zapíše desetinnou čárku. H (MC) Zruší paměť kalkulačky. J (MR) Zobrazí celkovou hodnotu v paměti. K (M -) Odečte číslo z paměti. L (M +) Přičte číslo k paměti. Q - P (0-9) Zapíše čísla. V (%) Vypočítá procenta. X (+/-) Změní označení (+/ ) čísla. Klávesy označující směr Posunuje doprava nebo zapíše mezeru. Posunuje doleva nebo vymaže zapsaná písmena. Posunuje nahoru nebo označí zapsaná písmena diakritickými znaménky. Posunuje dolů nebo označí zapsaná písmena diakritickými znaménky. 41

5 Jak začít Nastavení komunikačního jazyka Při prvním použití překladače musíte nastavit komunikační jazyk. Komunikační jazyk je jazyk, ve kterém je napsán návod na obrazovce a položky nabídky. 1. Stiskněte klávesu ON/OFF. 2. Stiskněte jednu z jazykových kláves ( ENG, DEU, ČES, MAG, nebo POL ) a zvolte komunikační jazyk. Změna komunikačního jazyka 1. Stiskněte klávesu, a potom klávesu H abyste získali přístup do nabídky Nastavení. 2. Stiskněte klávesu ENTER a zvolte Jazyk oznámení. 3. Stisknutím jazykové klávesy změníte komunikační jazyk. Zobrazení ukázky Při prvním použití tohoto výrobku uvidíte ukázku toho, co tento výrobek dokáže. 1. Stiskněte klávesu ON/OFF. Ukázka se objeví automaticky. 2. Ukázku zastavíte stisknutím klávesy CLEAR. Zablokování a nová aktivace ukázky Pravděpodobně nechcete, aby se ukázka objevila při každém použití tohoto výrobku. V následující části najdete návod k zablokování a nové aktivaci ukázky: 42

6 Jak začít 1. Stisknutím klávesy a potom klávesy H získáte přístup do nabídky Nastavení. 2. Pomocí klávesy zvolte Demo zapnuto. 3. Stiskněte klávesu ENTER. 4. Ukázku znovu aktivujete tak, že zopakujete předcházející kroky. Při druhém kroku se objeví volba Demo vypnuto. Úprava kontrastu obrazovky 1. Stisknutím klávesy CLEAR se vrátíte na obrazovku zdrojového jazyka. 2. Pomocí kláves nebo můžete upravit kontrast obrazovky na tmavší nebo světlejší. Poznámka: Kontrast obrazovky můžete upravit pouze tehdy, jste-li na obrazovce zdrojového jazyka. Automatické vypnutí Pokud zapomete překladače vypnout, vypne se sám během dvou minut. Když jej znovu zapnete, funkce budou probíhat v nastavení, které jste naposled zadali. O grafice Některá grafická zobrazení v této příručce pro uživatele se mohou lišit od těch, která uvidíte na obrazovce. Příklady v české části této příručky pro uživatele používají jako komunikační jazyk češtinu. 43

7 Překládání slov Tohoto překladače můžete používat k překládání ze zdrojového jazyka do cílového jazyka. Na obrazovce zdrojového jazyka můžete změnit zdrojový jazyk stisknutím klávesy požadovaného jazyka. 1. Stiskněte klávesu CLEAR. 2. Zdrojový jazyk změníte stisknutím jazykové klávesy. 3. Zapište slovo nebo slovo ve frázi, kterou chcete najít. Mezeru zapíšete stisknutím klávesy. Písmeno vymažete stisknutím klávesy BACK nebo. 4. Stisknutím jazykové klávesy zvolíte cílový jazyk. Nebo stisknutím klávesy ENTER přeložíte slovo do naposled zvoleného cílového jazyka. 5. Pomocí klávesy nebo můžete podle potřeby zvolit požadované slovo nebo frázi a potom stiskněte klavesu ENTER. Abyste mohli přečíst slova nebo fráze, které se nevejdou na obrazovku, tiskněte opakovaně klávesu. 6. Stisknutím klávesy ENTER můžete přepínat mezi zdrojovým jazykem a cílovým jazykem. 44

8 Překládání slov Nebo se stisknutím klávesy BACK vraťte na předcházející obrazovku. 7. Slovo přeložíte do jiného cílového jazyka stisknutím jedné z jazykových kláves. 8. Po skončení stiskněte klávesu CLEAR. Opravení nesprávného zapsání Pokud jste slovo v kterémkoli jazyce špatně napsali, nebo pokud jste zapsali slovo, které není obsaženo v tomto překladači, objeví se seznam oprav. Pomocí klávesy nebo vyhledejte správné slovo a stiskněte klávesu ENTER. Řiďte se šipkami Blikající šipky na pravé straně obrazovky značí, kterou klávesu se šipkou můžete stisknout, abyste se mohli pohybovat po obrazovce. Zapisování zvláštních znaků Můžete zapsat přízvuky, diakritická znaménka, jiná než anglická písmena a velká písmena, ale k vyhledání odpovídajících slov to není nutné. Zvláštní znaky lze zapsat tak, že nejdříve zapíšete požadované písmeno a potom opakovaně tisknete klávesu nebo, až se objeví požadovaný znak. Interpunkční znaménko zapíšete tak, že stisknete klávesu a potom opakovaně nebo až se objeví požadovaný znak. 45

9 Překládání frází POZNÁMKA: Fráze v tomto výrobku budou uvedeny v současném zdrojovém jazyku. 1. Stiskněte klávesu a potom klávesu A. 2. Pomocí kláves nebo vyhledejte kategorii. Například zvolte heslo Dělat obchod. 3. Stiskněte klávesu ENTER. 4. Pomocí kláves nebo vyhledejte frázi nebo ji začněte psát. Abyste mohli přečíst frázi, která se nevejde na obrazovku, tiskněte opakovaně klávesu. 5. Frázi přeložíte stisknutím jazykové klávesy. Chcete-li vidět jiný překlad, stiskněte jinou jazykovou klávesu. 6. Po ukončení stiskněte klávesu CLEAR. 46

10 Vyhledávání telefonních čísel Můžete vyhledat telefonní čísla aerolinií, letišť a velvyslanectví po celém světě. 1. Stisknutím klávesy a potom G získáte přístup k nabídce Cestování. 2. Tiskněte klávesu nebo dokud se neobjeví heslo Aerolinie, Letiště, Ambasády a potom stiskněte klávesu ENTER. 3. Začněte psát název aerolinií nebo letiště či země hledaného velvyslanectví a opakovaně tiskněte klávesu nebo, dokud se neobjeví na obrazovce. Rovněž můžete zapsat zkratku pro aerolinie nebo letiště. 4. Stiskněte klávesu ENTER. 5. Pokud jste ve 4. kroku zvolili aerolinie, zapište název města nebo země. Pokud jste zvolili velvyslanectví, zapište název města nebo země. Můžete rovněž stisknout klávesu nebo dokud se neobjeví heslo zvolené v kterékoli kategorii. Pokud potřebujete, stisknutím klávesy si můžete zobrazit v závorkách telefonní předčíslí dané země. 6. Stisknutím klávesy ENTER zobrazíte telefonní číslo. 7. Po ukončení stiskněte klávesu CLEAR. 47

11 Ukládání jmen a telefonních čísel Tento výrobek obsahuje databanku, do které je možno uložit přibližně 100 jmen a telefonních čísel. Celkový počet jmen a čísel, které můžete uložit, závisí na počtu znaků každého záznamu. Přidání zápisu do telefonního seznamu 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Pomocí klávesy nebo vyhledejte heslo Dodat a stisknete klávesu ENTER. 3. Zapište jméno a stiskněte klávesu ENTER. Každé jméno může obsahovat až 23 znaků (pouze v podobě velkých písmen) a mezer. Znak můžete vymazat stisknutím klávesy BACK nebo. Mezeru zapíšete stisknutím klávesy. 4. Telefonní čísla zapište pomocí numerických kláves, potom stiskněte klávesu ENTER. Pomlčky mezi částmi telefonního čísla zapíšete stisknutím klávesy, potom tiskněte opakovaně klávesu, až se objeví pomlčka. V telefonních číslech nemohou být písmena. Kontrola paměti Pokud chcete zjistit, kolik volné paměti je v telefonním seznamu, abyste mohli přidat další jména a čísla, stiskněte klávesu DATA a pomocí klávesy zobrazte % dispozici: XX%. 48

12 Ukládání jmen a telefonních čísel Zobrazení telefonního seznamu 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Pomocí klávesy nebo zvýrazněte heslo Zobrazení a stiskněte klávesu ENTER. 3. Jméno zobrazíte buď pomocí klávesy nebo jej zapište. Písmeno můžete vymazat stisknutím klávesy BACK. 4. Stisknutím klávesy ENTER zobrazíte telefonní číslo. 5. Jiné jméno a číslo zobrazíte pomocí klávesy nebo, nebo jméno zapište a stiskněte klávesu ENTER. Editování zápisů telefonního seznamu 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Pomocí klávesy nebo zvýrazněte heslo Upravte jména a stiskněte klávesu ENTER. 3. Zapište jméno, které chcete editovat nebo jej zvolte pomocí klávesy nebo a stiskněte klávesu ENTER. Postupujte podle návodu na obrazovce. Znaky vymažete pomocí klávesy BACK nebo. Zapište změny a stisknutím klávesy ENTER zápis uložte. Editování můžete zrušit stisknutím klávesy DATA. 4. Pomocí klávesy BACK se vrátíte k volbám telefonního seznamu. 49

13 Ukládání jmen a telefonních čísel Vymazání zápisu z telefonního seznamu 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Stisknutím klávesy ENTER zvolte heslo Vymazat jména. 3. Zápis, který chcete vymazat vyhledejte pomocí klávesy. 4. Stiskněte klávesu ENTER. 5. Stiskněte klávesu A a zápis vymažte nebo operaci zrušte stisknutím klávesy N. Odstranění všech zápisů z telefonního seznamu Upozornění! Tímto způsobem trvale vymažete všechna jména a čísla ve svém telefonním seznamu. 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Pomocí klávesy nebo vyhledejte heslo Smazat vše a stiskněte klávesu ENTER. 3. Stiskněte klávesu A a vymažte všechny zápisy nebo zrušte operaci stisknutím klávesy N. Udělejte si kopie všech důležitých dat Upozornění! Informace z vašeho telefonního seznamu jsou bezpečně uloženy v paměti dokud se nevybije baterie. Pokud se však baterie vybije, informace budou trvale ztraceny. Měli byste mít vždy písemné kopie důležitých informací. 50

14 Používání hesla Chcete-li, aby informace ve vašem telefonním seznamu zůstaly důvěrné, můžete použít heslo. Pokud kdokoli zapne přístroj a stiskne klávesu DATA, bude požádán o toto heslo. Upozornění! Jakmile jste si nastavili heslo, budete o něj požádáni, kdykoli budete chtít poprvé během provozu přistoupit k telefonnímu seznamu. Proto si vždy své heslo zapište a uložte na jiném místě. 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Stisknutím klávesy vyhledejte heslo Heslo a stiskněte klávesu ENTER. 3. Zápište heslo a stiskněte klávesu ENTER. Budete požádáni, abyste jej potvrdili. Zapište heslo přesně tak jako poprvé a stiskněte klávesu ENTER. Nezapomeňte si heslo zapsat a uložit zvlášť. 4. Použití hesla můžete zkontrolovat tak, že stisknete dvakrát klávesu ON/OFF, potom stisknete klávesu DATA, zapíšete heslo a stisknete klávesu ENTER. 5. Pokud chcete heslo zrušit, zopakujte kroky 1 a 2 popsané výše a stisknete klávesu ENTER, jakmile se objeví heslo Uveďte heslo. 51

15 Používání kalkulačky Jak používat kalkulačku 1. Stiskněte klávesu, a potom klávesu S. 2. Pomocí numerických kláves zapište číslo. Desetinnou čárku zapište stisknutím klávesy N. POZNÁMKA: u tohoto výrobku se používá ( ) jako desetinný indikátor. 3. Stiskněte A (+), S ( ), D (x), nebo F ( ) chcete-li sčítat, odčítat, násobit nebo dělit. 4. Zapište další číslo. 5. Stisknutím klávesy ENTER (=) vypočítáte výsledek. Chcete-li vypočítat procenta, stiskněte klávesu V (%). 6. Stisknutím klávesy C (C) kalkulačku vynulujete. Jak používat paměť kalkulačky 1. Proveďte výpočet tak, jak je uvedeno výše nebo jednoduše zapište do kalkuačky číslo. 2. Stisknete-li klávesu L (M +) přidáte číslo do paměti kalkulačky jako kladné číslo, stiskneteli klávesu K (M -) přidáte číslo do paměti kalkulačky jako záporné číslo. Na obrazovce bliká celková hodnota v paměti. 3. Stisknutím klávesy C (C) kalkulačku vynulujte nebo pokračujte v počítání. 4. Pokud chcete zjistit celkovou hodnotu v paměti, stiskněte J (MR). 5. Stisknutím klávesy H (MC) paměť kalkulačky vynulujete. 52

16 Převádění měr a měny Hodnoty pro teplotu, váhu, objem tekutin, délku můžete převádět z britské do metrické soustavy a zpět. Rovněž můžete převádět měny pomocí směnné hodnoty, kterou jste zapsali. 1. Stiskněte klávesu, a potom klávesu D. 2. Stisknutím klávesy zvolte kategorii konverze a stiskněte klávesu ENTER. 3. Opakovaným tisknutím klávesy vyhledejte konverze (např. o C o F) a potom stiskněte klávesu ENTER. 4. Převeďte hodnotu podle návodu na obrazovce a stiskněte klávesu ENTER. 5. Chcete-li provést jinou konverzi, stiskněte klávesu BACK. Přepočet měnových kurzů Při prvním použití převodníku peněz budete požádáni o nastavení směnné hodnoty odpovídající jednotce domácí měny. Zapište směnnou hodnotu a stiskněte klávesu ENTER. Potom stisknutím klávesy nebo zvolte konverzi (např. Doma jinde). Stiskněte klávesu ENTER a zapište hodnotu, kterou chcete převést. Pokud chcete změnit převodní hodnotu, z nabídky Zvolte přepočet zvolte heslo Měny, dále zvolte Nastavit kurz a zapište novou směnnou hodnotu. 53

17 Hraní her Jak hrát hru Oběšenec Oběšenec zvolí záhadné slovo a vy se jej pokoušíte uhodnout písmeno po písmeni. 1. Stiskněte klávesu a potom klávesu F. 2. Stisknutím klávesy nebo vyhledejte heslo Oběšenec a stiskněte klávesu ENTER. 3. Chcete-li změnit jazyk záhadného slova, stiskněte jednu z jazykových kláves. 4. Zapište váš odhad. Otazníky představují písmena záhadného slova. Čísla ukazují počet odhadů, které zbývají. 5. Slovo zobrazíte a kolo hry ukončíte stisknutím klávesy ENTER. 6. Pokud chcete hrát další kolo, stisknete opět klávesu ENTER. Jak hrát Kvíz Pomocí kvízu si vyzkoušíte své překladatelské znalosti. Poznámka: chcete-li změnit jazyk kvízu, musíte před zahájením změnit zdrojový jazyk. V části Překládání slov naleznete další informace. 1. Stiskněte klávesu a potom klávesu F. 2. Stisknutím klávesy vyhledejte heslo Kvíz a stiskněte klávesu ENTER. Řekněte slovo a zkuste uhodnout jeho překlad. 3. Překlad slova zobrazíte stisknutím jazykové klávesy. 4. Pokud chcete hrát další kolo, stisknete opět klávesu ENTER. 54

18 Péče o výrobek Parametry Model TEE-106: European Translator E5 Baterie: 1 lithiová baterie CR2032 Velikost: 6,9 x 10,1 x 0,8 cm Váha: 45,36 g Výměna baterií Tento výrobek používá jednu 3-voltovou lithiovou baterii CR2032. Pokud potřebujete baterii vyměnit, malým šroubovákem odšroubujte šroubky na zadní straně a opatrně sejměte kryt. Nainstalujte novou baterii označením (+) směrem k sobě a kryt opět zašroubujte. Čištění, skladování, problémy Při čištění nastříkejte slabý přípravek na čištění oken na hadřík a otřete povrch. Nestříkejte přípravek přímo na tento výrobek. Nepoužívejte a neuskladňujte tento výrobek v extrémních nebo dlouhodobých podmínkách vysokých nebo nízkých teplot či vlhkosti nebo v jiných nepříznivých podmínkách. Pokud se u tohoto výrobku setkáte s problémy, přečtěte si část o záruce. Oznámení FCC Toto zařízení odpovídá 15. části požadavků FCC. Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit nebezpečnou interferenci; a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakoukoli přijímanou interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí provoz. Tato jednotka může změnit provozní režimy z důvodu uvolnění elektrostatické elektřiny. Běžný provoz lze obnovit stisknutím klávesy ON/OFF nebo vyjmutím/výměnou baterií. Copyrights, patenty, ochranné známky 2000 Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, N.J USA. Všechna práva vyhrazena. U.S. PATENTS; 4,490,811; 4,830,618; 4,891,775; 5,113,340; 5,203,705; 5,218,536; 5,396,606. Euro. Pat Patenty v projednávání. ISBN Všichni zeme. 55

19 Omezená záruka (mimo Spojené státy) Společnost Franklin poskytuje na tento výrobek, kromě baterií, záruku po dobu jednoho roku od data zakoupení. Výrobek bude zdarma vyměněn nebo opraven (podle rozhodnutí společnosti Franklin), pokud u něj nastane jakákoli porucha z důvodů závady při výrobě nebo vadného materiálu. Výrobky zakoupené mimo území Spojených států, které jsou vráceny v rámci záruky, by měly být vráceny původnímu prodejci s dokladem o zakoupení a popisem závady. Bez předložení platného dokladu o zakoupení budou za všechny opravy účtovány poplatky. Tato záruka explicitně vylučuje závady způsobené nesprávným použitím, náhodným poškozením nebo opotřebováním. Tato záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníků. 56

20 Technical Support/Ayuda técnica /Technische Hilfe/Aiuto tecnico/aide technique/technische Steun Deutschland Bitte schicken Sie dieses Österreich Produkt im Garantiefall mit Kaufbeleg an folgende Service-Adresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstrasse 13, D Feldkirchen. Den technischen Support erreichen Sie unter Tel Bestellinformationen erhalten Sie unter Tel oder im Internet unter Mexico Para Soporte Técnico llamar al tel USA & Canada Technical Support is open from 9AM to 5PM EST Monday through Friday. Please call (609) and choose option 3, or fax (609) or visit us at All other countries Todos los otros paises Alle anderen Länder Altri paesi Tous les autres pays Alle Overige Landen Todos os outros países È fiïâ ÙÈ ÏÏÂ ÒÚÂ FPS P/N Rev B

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

Obsah návodu 1. INSTALACE 3

Obsah návodu 1. INSTALACE 3 JAZYKOVÝ PŘEKLADAČ VOCAL 44L Obsah návodu 1. INSTALACE 3 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.2. VÝMĚNA PRACOVNÍCH BATERIÍ 3 1.3. VÝMĚNA BATERIE PAMĚTI 3 1.3. RESTARTOVÁNÍ PŘEKLADAČE (RESET) 4 2. OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití Elektronický slovník Comet 52T Návod k použití Vložení baterií... 3 Výměna hlavních baterií... 3 Výměna záložní baterie... 3 Resetování elektronického slovníku... 3 Mapa tlačítek... 4 Jak používat elektronický

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Pokročilý globální překladač do 12 jazyků

Pokročilý globální překladač do 12 jazyků Pokročilý globální překladač do 12 jazyků Licenční smlouva (Pouze pro oblasti mimo EU a Švýcarsko) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM VÝROBKU POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17 NÁVOD K OBSLUZE DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel Obj. č.: 92 01 17 Verze 12/01 Tato malá databáze DataFish v podobě přívěsku na klíče Vám nabízí 5 užitečných a zábavných

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

PREDATOR SV 85. User s manual V1.0

PREDATOR SV 85. User s manual V1.0 PREDATOR SV 85 User s manual SK V1.0 PREDATOR SV 85 GR DK SE HU Děkujeme vám za zakoupení produktu. Registrovat produkt můžete na našem internetovém serveru na adrese www.trust.com/register, získáte tak

Více

Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014

Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014 Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014 Vytištěno dne 30 March, 2015 Copyright 1999-2015 ApSIC S.L. Všechna práva vyhrazena Software popsaný v této dokumentaci obsahuje vlastnické

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes internet 1. Úvodní stránka Stránku, kde si můžete nastavit nahrávání,

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Pokročilý globální překladač

Pokročilý globální překladač Pokročilý globální překladač Licenční smlouva (Pouze pro oblasti mimo EU a Švýcarsko) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ,

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití Automatická zavlažovací řídící jednotka Pokyny pro instalaci a použití J + J závlahové systémy, s.r.o., Senice 24, 290 01 Poděbrady, tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, mobil: 602 248 366, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz,

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Projektory Acer s technologií 3D. Stručný návod

Projektory Acer s technologií 3D. Stručný návod Projektory Acer s technologií 3D Stručný návod 2014 Všechna práva vyhrazena. Řada projektorů Acer - stručný návod Původní vydání: 10/2014 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka SMART Ink software pro operační systém Mac OS X Uživatelská příručka Upozornění o ochranných známkách SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, loo SMART a všechny doplňující texty SMART jsou

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 96 15 Obsah Strana Úvod... 3 Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 4 Zobrazení na displeji... 5 Ovládací tlačítka... 6 Pouzdro přístroje... 6 Bezpečnostní předpisy...

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018

INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018 INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018 2 IntelliMeasure POPIS VÝROBKU Ultrazvukový dálkoměr Intelli-Measure je určen pro rychlé a snadné odhadování vzdáleností,

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka cs A B C SETTINGS CHRONOGRAPH / DATE MEMORY ALTITUDE RECORDING TIME COMPASS CALIBRATION cs ZAČÍNÁME Děkujeme za zvolení přístroje Suunto Elementum Terra, digitálních

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB-2038 n á v o d k p o u ž í v á n í VLASTNOSTI Zobrazení jména a čísla volajícího Vícejazyčné menu včetně češtiny a slovenštiny 550 položek jmenného seznamu Seznam

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL SWS 105 User s manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi WEATHER STATION WITH 2-DAY WEATHER FORECAST METEOROLOGICKÁ STANICE S 2DENNÍ PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ METEOROLOGICKÁ

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios - iphone) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více