EUROPEAN TRANSLATOR E5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROPEAN TRANSLATOR E5"

Transkript

1 TEE-106 EUROPEAN TRANSLATOR E5 ENGLISH DEUTSCH ČESKÝ MAGYARUL POLSKI User s Guide Bedienungsanleitung Průvodce pro uživatele Használati útmutató Instrukcja obsługi AnvŠndarhandbok 1

2 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI PODMÍNKY SMLOUVY. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, MŮŽETE VÝROBEK S DOKLADEM O ZAKOUPENÍ VRÁTIT PRODEJCI, U KTERÉHO JSTE JEJ ZAKOUPILI A PENÍZE VÁM BUDOU VRÁCENY. VÝROBKEM se rozumí software a dokumentace, která je součástí sady a FRANKLIN je společnost Franklin Electronic Publishers, Inc. LICENCE S OMEZENÍM Všechna práva VÝROBKU jsou vlastnictvím společnosti FRANKLIN. Zakoupením výrobku vám společnost FRANKLIN uděluje osobní a nevýhradní licenci k používání tohoto VÝROBKU. Nesmíte si pořizovat žádné kopie VÝROBKU ani dat v něm uložených, ať už elektronicky nebo vytištěním. Zmíněné kopírování je porušením příslušných zákonů copyright. Nesmíte dále tento VÝROBEK modifikovat, adaptovat, rozkládat, dekompilovat, překládat, používat k vytvoření odvozených děl nebo jakkoli měnit jeho konstrukci. Nesmíte VÝROBEK přímo či nepřímo exportovat nebo opětovně exportovat v rozporu z příslušnými státními předpisy. VÝROBEK obsahuje důvěrné a vlastnické informace společnosti Franklin a vy se zavazujete, že podniknete příslušné kroky k ochraně před jejich neautorizovaným zveřejněním nebo použitím. Tato licence je platná do doby jejího vypršení. Licence bude bez upozornění okamžitě zrušena společností FRANKLIN, pokud nedodržíte jakékoli její podmínky. 39

3 Průvodce klávesami Jazykové klávesy ENG DEU ČES Určuje zdrojový jazyk pro zvolené klávesy na obrazovce zdrojového jazyka. MAG POL Překládá slovo nebo frázi do jazyka příslušné klávesy. Zvolí jazyk klávesy jako komunikační jazyk. Funkční klávesy BACK Vrací se o krok zpět (např. vymaže napsaná písmena). CLEAR Zruší všechny operace a vrátí se na obrazovku zdrojového jazyka. A, S, D,Umožňuje přístup k nabídkám F, G, H frází, kalkulačky, konverze, her, cestování nebo nastavení. DATA Umožňuje přístup k nabídce databanky. ENTER Přepíná mezi zdrojovým jazykem a posledním cílovým jazykem, volí položky nabídky, počítá matematické funkce nebo přepíná mezi jmény a telefonními čísly v databance. ON/OFF Zapíná a vypíná překladače. Umožňuje přístup ke klávesám pro ikony. 40

4 Průvodce klávesami Klávesy kalkulačky A (+), S ( ), Sčítá, odčítá, násobí nebo dělí D (x), F ( ) čísla. B ( ) Počítá odmocniny. C (C) Vynuluje kalkulačku. N ( ) Zapíše desetinnou čárku. H (MC) Zruší paměť kalkulačky. J (MR) Zobrazí celkovou hodnotu v paměti. K (M -) Odečte číslo z paměti. L (M +) Přičte číslo k paměti. Q - P (0-9) Zapíše čísla. V (%) Vypočítá procenta. X (+/-) Změní označení (+/ ) čísla. Klávesy označující směr Posunuje doprava nebo zapíše mezeru. Posunuje doleva nebo vymaže zapsaná písmena. Posunuje nahoru nebo označí zapsaná písmena diakritickými znaménky. Posunuje dolů nebo označí zapsaná písmena diakritickými znaménky. 41

5 Jak začít Nastavení komunikačního jazyka Při prvním použití překladače musíte nastavit komunikační jazyk. Komunikační jazyk je jazyk, ve kterém je napsán návod na obrazovce a položky nabídky. 1. Stiskněte klávesu ON/OFF. 2. Stiskněte jednu z jazykových kláves ( ENG, DEU, ČES, MAG, nebo POL ) a zvolte komunikační jazyk. Změna komunikačního jazyka 1. Stiskněte klávesu, a potom klávesu H abyste získali přístup do nabídky Nastavení. 2. Stiskněte klávesu ENTER a zvolte Jazyk oznámení. 3. Stisknutím jazykové klávesy změníte komunikační jazyk. Zobrazení ukázky Při prvním použití tohoto výrobku uvidíte ukázku toho, co tento výrobek dokáže. 1. Stiskněte klávesu ON/OFF. Ukázka se objeví automaticky. 2. Ukázku zastavíte stisknutím klávesy CLEAR. Zablokování a nová aktivace ukázky Pravděpodobně nechcete, aby se ukázka objevila při každém použití tohoto výrobku. V následující části najdete návod k zablokování a nové aktivaci ukázky: 42

6 Jak začít 1. Stisknutím klávesy a potom klávesy H získáte přístup do nabídky Nastavení. 2. Pomocí klávesy zvolte Demo zapnuto. 3. Stiskněte klávesu ENTER. 4. Ukázku znovu aktivujete tak, že zopakujete předcházející kroky. Při druhém kroku se objeví volba Demo vypnuto. Úprava kontrastu obrazovky 1. Stisknutím klávesy CLEAR se vrátíte na obrazovku zdrojového jazyka. 2. Pomocí kláves nebo můžete upravit kontrast obrazovky na tmavší nebo světlejší. Poznámka: Kontrast obrazovky můžete upravit pouze tehdy, jste-li na obrazovce zdrojového jazyka. Automatické vypnutí Pokud zapomete překladače vypnout, vypne se sám během dvou minut. Když jej znovu zapnete, funkce budou probíhat v nastavení, které jste naposled zadali. O grafice Některá grafická zobrazení v této příručce pro uživatele se mohou lišit od těch, která uvidíte na obrazovce. Příklady v české části této příručky pro uživatele používají jako komunikační jazyk češtinu. 43

7 Překládání slov Tohoto překladače můžete používat k překládání ze zdrojového jazyka do cílového jazyka. Na obrazovce zdrojového jazyka můžete změnit zdrojový jazyk stisknutím klávesy požadovaného jazyka. 1. Stiskněte klávesu CLEAR. 2. Zdrojový jazyk změníte stisknutím jazykové klávesy. 3. Zapište slovo nebo slovo ve frázi, kterou chcete najít. Mezeru zapíšete stisknutím klávesy. Písmeno vymažete stisknutím klávesy BACK nebo. 4. Stisknutím jazykové klávesy zvolíte cílový jazyk. Nebo stisknutím klávesy ENTER přeložíte slovo do naposled zvoleného cílového jazyka. 5. Pomocí klávesy nebo můžete podle potřeby zvolit požadované slovo nebo frázi a potom stiskněte klavesu ENTER. Abyste mohli přečíst slova nebo fráze, které se nevejdou na obrazovku, tiskněte opakovaně klávesu. 6. Stisknutím klávesy ENTER můžete přepínat mezi zdrojovým jazykem a cílovým jazykem. 44

8 Překládání slov Nebo se stisknutím klávesy BACK vraťte na předcházející obrazovku. 7. Slovo přeložíte do jiného cílového jazyka stisknutím jedné z jazykových kláves. 8. Po skončení stiskněte klávesu CLEAR. Opravení nesprávného zapsání Pokud jste slovo v kterémkoli jazyce špatně napsali, nebo pokud jste zapsali slovo, které není obsaženo v tomto překladači, objeví se seznam oprav. Pomocí klávesy nebo vyhledejte správné slovo a stiskněte klávesu ENTER. Řiďte se šipkami Blikající šipky na pravé straně obrazovky značí, kterou klávesu se šipkou můžete stisknout, abyste se mohli pohybovat po obrazovce. Zapisování zvláštních znaků Můžete zapsat přízvuky, diakritická znaménka, jiná než anglická písmena a velká písmena, ale k vyhledání odpovídajících slov to není nutné. Zvláštní znaky lze zapsat tak, že nejdříve zapíšete požadované písmeno a potom opakovaně tisknete klávesu nebo, až se objeví požadovaný znak. Interpunkční znaménko zapíšete tak, že stisknete klávesu a potom opakovaně nebo až se objeví požadovaný znak. 45

9 Překládání frází POZNÁMKA: Fráze v tomto výrobku budou uvedeny v současném zdrojovém jazyku. 1. Stiskněte klávesu a potom klávesu A. 2. Pomocí kláves nebo vyhledejte kategorii. Například zvolte heslo Dělat obchod. 3. Stiskněte klávesu ENTER. 4. Pomocí kláves nebo vyhledejte frázi nebo ji začněte psát. Abyste mohli přečíst frázi, která se nevejde na obrazovku, tiskněte opakovaně klávesu. 5. Frázi přeložíte stisknutím jazykové klávesy. Chcete-li vidět jiný překlad, stiskněte jinou jazykovou klávesu. 6. Po ukončení stiskněte klávesu CLEAR. 46

10 Vyhledávání telefonních čísel Můžete vyhledat telefonní čísla aerolinií, letišť a velvyslanectví po celém světě. 1. Stisknutím klávesy a potom G získáte přístup k nabídce Cestování. 2. Tiskněte klávesu nebo dokud se neobjeví heslo Aerolinie, Letiště, Ambasády a potom stiskněte klávesu ENTER. 3. Začněte psát název aerolinií nebo letiště či země hledaného velvyslanectví a opakovaně tiskněte klávesu nebo, dokud se neobjeví na obrazovce. Rovněž můžete zapsat zkratku pro aerolinie nebo letiště. 4. Stiskněte klávesu ENTER. 5. Pokud jste ve 4. kroku zvolili aerolinie, zapište název města nebo země. Pokud jste zvolili velvyslanectví, zapište název města nebo země. Můžete rovněž stisknout klávesu nebo dokud se neobjeví heslo zvolené v kterékoli kategorii. Pokud potřebujete, stisknutím klávesy si můžete zobrazit v závorkách telefonní předčíslí dané země. 6. Stisknutím klávesy ENTER zobrazíte telefonní číslo. 7. Po ukončení stiskněte klávesu CLEAR. 47

11 Ukládání jmen a telefonních čísel Tento výrobek obsahuje databanku, do které je možno uložit přibližně 100 jmen a telefonních čísel. Celkový počet jmen a čísel, které můžete uložit, závisí na počtu znaků každého záznamu. Přidání zápisu do telefonního seznamu 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Pomocí klávesy nebo vyhledejte heslo Dodat a stisknete klávesu ENTER. 3. Zapište jméno a stiskněte klávesu ENTER. Každé jméno může obsahovat až 23 znaků (pouze v podobě velkých písmen) a mezer. Znak můžete vymazat stisknutím klávesy BACK nebo. Mezeru zapíšete stisknutím klávesy. 4. Telefonní čísla zapište pomocí numerických kláves, potom stiskněte klávesu ENTER. Pomlčky mezi částmi telefonního čísla zapíšete stisknutím klávesy, potom tiskněte opakovaně klávesu, až se objeví pomlčka. V telefonních číslech nemohou být písmena. Kontrola paměti Pokud chcete zjistit, kolik volné paměti je v telefonním seznamu, abyste mohli přidat další jména a čísla, stiskněte klávesu DATA a pomocí klávesy zobrazte % dispozici: XX%. 48

12 Ukládání jmen a telefonních čísel Zobrazení telefonního seznamu 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Pomocí klávesy nebo zvýrazněte heslo Zobrazení a stiskněte klávesu ENTER. 3. Jméno zobrazíte buď pomocí klávesy nebo jej zapište. Písmeno můžete vymazat stisknutím klávesy BACK. 4. Stisknutím klávesy ENTER zobrazíte telefonní číslo. 5. Jiné jméno a číslo zobrazíte pomocí klávesy nebo, nebo jméno zapište a stiskněte klávesu ENTER. Editování zápisů telefonního seznamu 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Pomocí klávesy nebo zvýrazněte heslo Upravte jména a stiskněte klávesu ENTER. 3. Zapište jméno, které chcete editovat nebo jej zvolte pomocí klávesy nebo a stiskněte klávesu ENTER. Postupujte podle návodu na obrazovce. Znaky vymažete pomocí klávesy BACK nebo. Zapište změny a stisknutím klávesy ENTER zápis uložte. Editování můžete zrušit stisknutím klávesy DATA. 4. Pomocí klávesy BACK se vrátíte k volbám telefonního seznamu. 49

13 Ukládání jmen a telefonních čísel Vymazání zápisu z telefonního seznamu 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Stisknutím klávesy ENTER zvolte heslo Vymazat jména. 3. Zápis, který chcete vymazat vyhledejte pomocí klávesy. 4. Stiskněte klávesu ENTER. 5. Stiskněte klávesu A a zápis vymažte nebo operaci zrušte stisknutím klávesy N. Odstranění všech zápisů z telefonního seznamu Upozornění! Tímto způsobem trvale vymažete všechna jména a čísla ve svém telefonním seznamu. 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Pomocí klávesy nebo vyhledejte heslo Smazat vše a stiskněte klávesu ENTER. 3. Stiskněte klávesu A a vymažte všechny zápisy nebo zrušte operaci stisknutím klávesy N. Udělejte si kopie všech důležitých dat Upozornění! Informace z vašeho telefonního seznamu jsou bezpečně uloženy v paměti dokud se nevybije baterie. Pokud se však baterie vybije, informace budou trvale ztraceny. Měli byste mít vždy písemné kopie důležitých informací. 50

14 Používání hesla Chcete-li, aby informace ve vašem telefonním seznamu zůstaly důvěrné, můžete použít heslo. Pokud kdokoli zapne přístroj a stiskne klávesu DATA, bude požádán o toto heslo. Upozornění! Jakmile jste si nastavili heslo, budete o něj požádáni, kdykoli budete chtít poprvé během provozu přistoupit k telefonnímu seznamu. Proto si vždy své heslo zapište a uložte na jiném místě. 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Stisknutím klávesy vyhledejte heslo Heslo a stiskněte klávesu ENTER. 3. Zápište heslo a stiskněte klávesu ENTER. Budete požádáni, abyste jej potvrdili. Zapište heslo přesně tak jako poprvé a stiskněte klávesu ENTER. Nezapomeňte si heslo zapsat a uložit zvlášť. 4. Použití hesla můžete zkontrolovat tak, že stisknete dvakrát klávesu ON/OFF, potom stisknete klávesu DATA, zapíšete heslo a stisknete klávesu ENTER. 5. Pokud chcete heslo zrušit, zopakujte kroky 1 a 2 popsané výše a stisknete klávesu ENTER, jakmile se objeví heslo Uveďte heslo. 51

15 Používání kalkulačky Jak používat kalkulačku 1. Stiskněte klávesu, a potom klávesu S. 2. Pomocí numerických kláves zapište číslo. Desetinnou čárku zapište stisknutím klávesy N. POZNÁMKA: u tohoto výrobku se používá ( ) jako desetinný indikátor. 3. Stiskněte A (+), S ( ), D (x), nebo F ( ) chcete-li sčítat, odčítat, násobit nebo dělit. 4. Zapište další číslo. 5. Stisknutím klávesy ENTER (=) vypočítáte výsledek. Chcete-li vypočítat procenta, stiskněte klávesu V (%). 6. Stisknutím klávesy C (C) kalkulačku vynulujete. Jak používat paměť kalkulačky 1. Proveďte výpočet tak, jak je uvedeno výše nebo jednoduše zapište do kalkuačky číslo. 2. Stisknete-li klávesu L (M +) přidáte číslo do paměti kalkulačky jako kladné číslo, stiskneteli klávesu K (M -) přidáte číslo do paměti kalkulačky jako záporné číslo. Na obrazovce bliká celková hodnota v paměti. 3. Stisknutím klávesy C (C) kalkulačku vynulujte nebo pokračujte v počítání. 4. Pokud chcete zjistit celkovou hodnotu v paměti, stiskněte J (MR). 5. Stisknutím klávesy H (MC) paměť kalkulačky vynulujete. 52

16 Převádění měr a měny Hodnoty pro teplotu, váhu, objem tekutin, délku můžete převádět z britské do metrické soustavy a zpět. Rovněž můžete převádět měny pomocí směnné hodnoty, kterou jste zapsali. 1. Stiskněte klávesu, a potom klávesu D. 2. Stisknutím klávesy zvolte kategorii konverze a stiskněte klávesu ENTER. 3. Opakovaným tisknutím klávesy vyhledejte konverze (např. o C o F) a potom stiskněte klávesu ENTER. 4. Převeďte hodnotu podle návodu na obrazovce a stiskněte klávesu ENTER. 5. Chcete-li provést jinou konverzi, stiskněte klávesu BACK. Přepočet měnových kurzů Při prvním použití převodníku peněz budete požádáni o nastavení směnné hodnoty odpovídající jednotce domácí měny. Zapište směnnou hodnotu a stiskněte klávesu ENTER. Potom stisknutím klávesy nebo zvolte konverzi (např. Doma jinde). Stiskněte klávesu ENTER a zapište hodnotu, kterou chcete převést. Pokud chcete změnit převodní hodnotu, z nabídky Zvolte přepočet zvolte heslo Měny, dále zvolte Nastavit kurz a zapište novou směnnou hodnotu. 53

17 Hraní her Jak hrát hru Oběšenec Oběšenec zvolí záhadné slovo a vy se jej pokoušíte uhodnout písmeno po písmeni. 1. Stiskněte klávesu a potom klávesu F. 2. Stisknutím klávesy nebo vyhledejte heslo Oběšenec a stiskněte klávesu ENTER. 3. Chcete-li změnit jazyk záhadného slova, stiskněte jednu z jazykových kláves. 4. Zapište váš odhad. Otazníky představují písmena záhadného slova. Čísla ukazují počet odhadů, které zbývají. 5. Slovo zobrazíte a kolo hry ukončíte stisknutím klávesy ENTER. 6. Pokud chcete hrát další kolo, stisknete opět klávesu ENTER. Jak hrát Kvíz Pomocí kvízu si vyzkoušíte své překladatelské znalosti. Poznámka: chcete-li změnit jazyk kvízu, musíte před zahájením změnit zdrojový jazyk. V části Překládání slov naleznete další informace. 1. Stiskněte klávesu a potom klávesu F. 2. Stisknutím klávesy vyhledejte heslo Kvíz a stiskněte klávesu ENTER. Řekněte slovo a zkuste uhodnout jeho překlad. 3. Překlad slova zobrazíte stisknutím jazykové klávesy. 4. Pokud chcete hrát další kolo, stisknete opět klávesu ENTER. 54

18 Péče o výrobek Parametry Model TEE-106: European Translator E5 Baterie: 1 lithiová baterie CR2032 Velikost: 6,9 x 10,1 x 0,8 cm Váha: 45,36 g Výměna baterií Tento výrobek používá jednu 3-voltovou lithiovou baterii CR2032. Pokud potřebujete baterii vyměnit, malým šroubovákem odšroubujte šroubky na zadní straně a opatrně sejměte kryt. Nainstalujte novou baterii označením (+) směrem k sobě a kryt opět zašroubujte. Čištění, skladování, problémy Při čištění nastříkejte slabý přípravek na čištění oken na hadřík a otřete povrch. Nestříkejte přípravek přímo na tento výrobek. Nepoužívejte a neuskladňujte tento výrobek v extrémních nebo dlouhodobých podmínkách vysokých nebo nízkých teplot či vlhkosti nebo v jiných nepříznivých podmínkách. Pokud se u tohoto výrobku setkáte s problémy, přečtěte si část o záruce. Oznámení FCC Toto zařízení odpovídá 15. části požadavků FCC. Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit nebezpečnou interferenci; a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakoukoli přijímanou interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí provoz. Tato jednotka může změnit provozní režimy z důvodu uvolnění elektrostatické elektřiny. Běžný provoz lze obnovit stisknutím klávesy ON/OFF nebo vyjmutím/výměnou baterií. Copyrights, patenty, ochranné známky 2000 Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, N.J USA. Všechna práva vyhrazena. U.S. PATENTS; 4,490,811; 4,830,618; 4,891,775; 5,113,340; 5,203,705; 5,218,536; 5,396,606. Euro. Pat Patenty v projednávání. ISBN Všichni zeme. 55

19 Omezená záruka (mimo Spojené státy) Společnost Franklin poskytuje na tento výrobek, kromě baterií, záruku po dobu jednoho roku od data zakoupení. Výrobek bude zdarma vyměněn nebo opraven (podle rozhodnutí společnosti Franklin), pokud u něj nastane jakákoli porucha z důvodů závady při výrobě nebo vadného materiálu. Výrobky zakoupené mimo území Spojených států, které jsou vráceny v rámci záruky, by měly být vráceny původnímu prodejci s dokladem o zakoupení a popisem závady. Bez předložení platného dokladu o zakoupení budou za všechny opravy účtovány poplatky. Tato záruka explicitně vylučuje závady způsobené nesprávným použitím, náhodným poškozením nebo opotřebováním. Tato záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníků. 56

20 Technical Support/Ayuda técnica /Technische Hilfe/Aiuto tecnico/aide technique/technische Steun Deutschland Bitte schicken Sie dieses Österreich Produkt im Garantiefall mit Kaufbeleg an folgende Service-Adresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstrasse 13, D Feldkirchen. Den technischen Support erreichen Sie unter Tel Bestellinformationen erhalten Sie unter Tel oder im Internet unter Mexico Para Soporte Técnico llamar al tel USA & Canada Technical Support is open from 9AM to 5PM EST Monday through Friday. Please call (609) and choose option 3, or fax (609) or visit us at All other countries Todos los otros paises Alle anderen Länder Altri paesi Tous les autres pays Alle Overige Landen Todos os outros países È fiïâ ÙÈ ÏÏÂ ÒÚÂ FPS P/N Rev B

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Pokročilý globální překladač

Pokročilý globální překladač Pokročilý globální překladač Licenční smlouva (Pouze pro oblasti mimo EU a Švýcarsko) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ,

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

ROLODEX RF-128b Personal Organiser

ROLODEX RF-128b Personal Organiser ROLODEX RF-128b Personal Organiser Obj.č. : 772006 Úvod Blahopřejeme! Stal jste se majitelem Rolodex Electroniscs Personal Organizéru s paměťovou kapacitou 128 KB. Organizér Vám nabízí následující funkce:

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

ACTIVmarker Uživatelská příručka

ACTIVmarker Uživatelská příručka ACTIVmarker Uživatelská příručka Verze pro PC České vydání TP-1445-CS 2. vydání Uživatelská příručka pro tablet ACTIVote2 Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka I Pozměňovací návrhy online...3 Co jsou pozměňovací návrhy online?... 3 Připojení k Portálu členů... 3 Vstup do modulu Pozměňovací návrhy... 4 Předložení

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Obsah : MAJITEL Správa uživatelů Nastavení účtu Nastavení typů výkonů Nastavení témat výkonů Statistika účtu SPRÁVCE

Obsah : MAJITEL Správa uživatelů Nastavení účtu Nastavení typů výkonů Nastavení témat výkonů Statistika účtu SPRÁVCE MANUÁL evicka.info Obsah : MAJITEL Správa uživatelů Nastavení účtu Nastavení typů výkonů Nastavení témat výkonů Statistika účtu 2 3 3 4 5 6 SPRÁVCE Správa uživatelů Nastavení délky výkonu Seznam klientů

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Approach S6: Návod k obsluze

Approach S6: Návod k obsluze Approach S6: Návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace. Při prvním

Více

Návod pro i.concept machines

Návod pro i.concept machines Návod pro i.concept machines Nejdříve některá vysvětlení Jak se podívat jakou verzi ANDROID máte ve Vašem zařízení 1.) Přejděte do Settings což znamená nastavení Vašeho přístroje. Jak se podívat jakou

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více