EUROPEAN TRANSLATOR E5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROPEAN TRANSLATOR E5"

Transkript

1 TEE-106 EUROPEAN TRANSLATOR E5 ENGLISH DEUTSCH ČESKÝ MAGYARUL POLSKI User s Guide Bedienungsanleitung Průvodce pro uživatele Használati útmutató Instrukcja obsługi AnvŠndarhandbok 1

2 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI PODMÍNKY SMLOUVY. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, MŮŽETE VÝROBEK S DOKLADEM O ZAKOUPENÍ VRÁTIT PRODEJCI, U KTERÉHO JSTE JEJ ZAKOUPILI A PENÍZE VÁM BUDOU VRÁCENY. VÝROBKEM se rozumí software a dokumentace, která je součástí sady a FRANKLIN je společnost Franklin Electronic Publishers, Inc. LICENCE S OMEZENÍM Všechna práva VÝROBKU jsou vlastnictvím společnosti FRANKLIN. Zakoupením výrobku vám společnost FRANKLIN uděluje osobní a nevýhradní licenci k používání tohoto VÝROBKU. Nesmíte si pořizovat žádné kopie VÝROBKU ani dat v něm uložených, ať už elektronicky nebo vytištěním. Zmíněné kopírování je porušením příslušných zákonů copyright. Nesmíte dále tento VÝROBEK modifikovat, adaptovat, rozkládat, dekompilovat, překládat, používat k vytvoření odvozených děl nebo jakkoli měnit jeho konstrukci. Nesmíte VÝROBEK přímo či nepřímo exportovat nebo opětovně exportovat v rozporu z příslušnými státními předpisy. VÝROBEK obsahuje důvěrné a vlastnické informace společnosti Franklin a vy se zavazujete, že podniknete příslušné kroky k ochraně před jejich neautorizovaným zveřejněním nebo použitím. Tato licence je platná do doby jejího vypršení. Licence bude bez upozornění okamžitě zrušena společností FRANKLIN, pokud nedodržíte jakékoli její podmínky. 39

3 Průvodce klávesami Jazykové klávesy ENG DEU ČES Určuje zdrojový jazyk pro zvolené klávesy na obrazovce zdrojového jazyka. MAG POL Překládá slovo nebo frázi do jazyka příslušné klávesy. Zvolí jazyk klávesy jako komunikační jazyk. Funkční klávesy BACK Vrací se o krok zpět (např. vymaže napsaná písmena). CLEAR Zruší všechny operace a vrátí se na obrazovku zdrojového jazyka. A, S, D,Umožňuje přístup k nabídkám F, G, H frází, kalkulačky, konverze, her, cestování nebo nastavení. DATA Umožňuje přístup k nabídce databanky. ENTER Přepíná mezi zdrojovým jazykem a posledním cílovým jazykem, volí položky nabídky, počítá matematické funkce nebo přepíná mezi jmény a telefonními čísly v databance. ON/OFF Zapíná a vypíná překladače. Umožňuje přístup ke klávesám pro ikony. 40

4 Průvodce klávesami Klávesy kalkulačky A (+), S ( ), Sčítá, odčítá, násobí nebo dělí D (x), F ( ) čísla. B ( ) Počítá odmocniny. C (C) Vynuluje kalkulačku. N ( ) Zapíše desetinnou čárku. H (MC) Zruší paměť kalkulačky. J (MR) Zobrazí celkovou hodnotu v paměti. K (M -) Odečte číslo z paměti. L (M +) Přičte číslo k paměti. Q - P (0-9) Zapíše čísla. V (%) Vypočítá procenta. X (+/-) Změní označení (+/ ) čísla. Klávesy označující směr Posunuje doprava nebo zapíše mezeru. Posunuje doleva nebo vymaže zapsaná písmena. Posunuje nahoru nebo označí zapsaná písmena diakritickými znaménky. Posunuje dolů nebo označí zapsaná písmena diakritickými znaménky. 41

5 Jak začít Nastavení komunikačního jazyka Při prvním použití překladače musíte nastavit komunikační jazyk. Komunikační jazyk je jazyk, ve kterém je napsán návod na obrazovce a položky nabídky. 1. Stiskněte klávesu ON/OFF. 2. Stiskněte jednu z jazykových kláves ( ENG, DEU, ČES, MAG, nebo POL ) a zvolte komunikační jazyk. Změna komunikačního jazyka 1. Stiskněte klávesu, a potom klávesu H abyste získali přístup do nabídky Nastavení. 2. Stiskněte klávesu ENTER a zvolte Jazyk oznámení. 3. Stisknutím jazykové klávesy změníte komunikační jazyk. Zobrazení ukázky Při prvním použití tohoto výrobku uvidíte ukázku toho, co tento výrobek dokáže. 1. Stiskněte klávesu ON/OFF. Ukázka se objeví automaticky. 2. Ukázku zastavíte stisknutím klávesy CLEAR. Zablokování a nová aktivace ukázky Pravděpodobně nechcete, aby se ukázka objevila při každém použití tohoto výrobku. V následující části najdete návod k zablokování a nové aktivaci ukázky: 42

6 Jak začít 1. Stisknutím klávesy a potom klávesy H získáte přístup do nabídky Nastavení. 2. Pomocí klávesy zvolte Demo zapnuto. 3. Stiskněte klávesu ENTER. 4. Ukázku znovu aktivujete tak, že zopakujete předcházející kroky. Při druhém kroku se objeví volba Demo vypnuto. Úprava kontrastu obrazovky 1. Stisknutím klávesy CLEAR se vrátíte na obrazovku zdrojového jazyka. 2. Pomocí kláves nebo můžete upravit kontrast obrazovky na tmavší nebo světlejší. Poznámka: Kontrast obrazovky můžete upravit pouze tehdy, jste-li na obrazovce zdrojového jazyka. Automatické vypnutí Pokud zapomete překladače vypnout, vypne se sám během dvou minut. Když jej znovu zapnete, funkce budou probíhat v nastavení, které jste naposled zadali. O grafice Některá grafická zobrazení v této příručce pro uživatele se mohou lišit od těch, která uvidíte na obrazovce. Příklady v české části této příručky pro uživatele používají jako komunikační jazyk češtinu. 43

7 Překládání slov Tohoto překladače můžete používat k překládání ze zdrojového jazyka do cílového jazyka. Na obrazovce zdrojového jazyka můžete změnit zdrojový jazyk stisknutím klávesy požadovaného jazyka. 1. Stiskněte klávesu CLEAR. 2. Zdrojový jazyk změníte stisknutím jazykové klávesy. 3. Zapište slovo nebo slovo ve frázi, kterou chcete najít. Mezeru zapíšete stisknutím klávesy. Písmeno vymažete stisknutím klávesy BACK nebo. 4. Stisknutím jazykové klávesy zvolíte cílový jazyk. Nebo stisknutím klávesy ENTER přeložíte slovo do naposled zvoleného cílového jazyka. 5. Pomocí klávesy nebo můžete podle potřeby zvolit požadované slovo nebo frázi a potom stiskněte klavesu ENTER. Abyste mohli přečíst slova nebo fráze, které se nevejdou na obrazovku, tiskněte opakovaně klávesu. 6. Stisknutím klávesy ENTER můžete přepínat mezi zdrojovým jazykem a cílovým jazykem. 44

8 Překládání slov Nebo se stisknutím klávesy BACK vraťte na předcházející obrazovku. 7. Slovo přeložíte do jiného cílového jazyka stisknutím jedné z jazykových kláves. 8. Po skončení stiskněte klávesu CLEAR. Opravení nesprávného zapsání Pokud jste slovo v kterémkoli jazyce špatně napsali, nebo pokud jste zapsali slovo, které není obsaženo v tomto překladači, objeví se seznam oprav. Pomocí klávesy nebo vyhledejte správné slovo a stiskněte klávesu ENTER. Řiďte se šipkami Blikající šipky na pravé straně obrazovky značí, kterou klávesu se šipkou můžete stisknout, abyste se mohli pohybovat po obrazovce. Zapisování zvláštních znaků Můžete zapsat přízvuky, diakritická znaménka, jiná než anglická písmena a velká písmena, ale k vyhledání odpovídajících slov to není nutné. Zvláštní znaky lze zapsat tak, že nejdříve zapíšete požadované písmeno a potom opakovaně tisknete klávesu nebo, až se objeví požadovaný znak. Interpunkční znaménko zapíšete tak, že stisknete klávesu a potom opakovaně nebo až se objeví požadovaný znak. 45

9 Překládání frází POZNÁMKA: Fráze v tomto výrobku budou uvedeny v současném zdrojovém jazyku. 1. Stiskněte klávesu a potom klávesu A. 2. Pomocí kláves nebo vyhledejte kategorii. Například zvolte heslo Dělat obchod. 3. Stiskněte klávesu ENTER. 4. Pomocí kláves nebo vyhledejte frázi nebo ji začněte psát. Abyste mohli přečíst frázi, která se nevejde na obrazovku, tiskněte opakovaně klávesu. 5. Frázi přeložíte stisknutím jazykové klávesy. Chcete-li vidět jiný překlad, stiskněte jinou jazykovou klávesu. 6. Po ukončení stiskněte klávesu CLEAR. 46

10 Vyhledávání telefonních čísel Můžete vyhledat telefonní čísla aerolinií, letišť a velvyslanectví po celém světě. 1. Stisknutím klávesy a potom G získáte přístup k nabídce Cestování. 2. Tiskněte klávesu nebo dokud se neobjeví heslo Aerolinie, Letiště, Ambasády a potom stiskněte klávesu ENTER. 3. Začněte psát název aerolinií nebo letiště či země hledaného velvyslanectví a opakovaně tiskněte klávesu nebo, dokud se neobjeví na obrazovce. Rovněž můžete zapsat zkratku pro aerolinie nebo letiště. 4. Stiskněte klávesu ENTER. 5. Pokud jste ve 4. kroku zvolili aerolinie, zapište název města nebo země. Pokud jste zvolili velvyslanectví, zapište název města nebo země. Můžete rovněž stisknout klávesu nebo dokud se neobjeví heslo zvolené v kterékoli kategorii. Pokud potřebujete, stisknutím klávesy si můžete zobrazit v závorkách telefonní předčíslí dané země. 6. Stisknutím klávesy ENTER zobrazíte telefonní číslo. 7. Po ukončení stiskněte klávesu CLEAR. 47

11 Ukládání jmen a telefonních čísel Tento výrobek obsahuje databanku, do které je možno uložit přibližně 100 jmen a telefonních čísel. Celkový počet jmen a čísel, které můžete uložit, závisí na počtu znaků každého záznamu. Přidání zápisu do telefonního seznamu 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Pomocí klávesy nebo vyhledejte heslo Dodat a stisknete klávesu ENTER. 3. Zapište jméno a stiskněte klávesu ENTER. Každé jméno může obsahovat až 23 znaků (pouze v podobě velkých písmen) a mezer. Znak můžete vymazat stisknutím klávesy BACK nebo. Mezeru zapíšete stisknutím klávesy. 4. Telefonní čísla zapište pomocí numerických kláves, potom stiskněte klávesu ENTER. Pomlčky mezi částmi telefonního čísla zapíšete stisknutím klávesy, potom tiskněte opakovaně klávesu, až se objeví pomlčka. V telefonních číslech nemohou být písmena. Kontrola paměti Pokud chcete zjistit, kolik volné paměti je v telefonním seznamu, abyste mohli přidat další jména a čísla, stiskněte klávesu DATA a pomocí klávesy zobrazte % dispozici: XX%. 48

12 Ukládání jmen a telefonních čísel Zobrazení telefonního seznamu 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Pomocí klávesy nebo zvýrazněte heslo Zobrazení a stiskněte klávesu ENTER. 3. Jméno zobrazíte buď pomocí klávesy nebo jej zapište. Písmeno můžete vymazat stisknutím klávesy BACK. 4. Stisknutím klávesy ENTER zobrazíte telefonní číslo. 5. Jiné jméno a číslo zobrazíte pomocí klávesy nebo, nebo jméno zapište a stiskněte klávesu ENTER. Editování zápisů telefonního seznamu 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Pomocí klávesy nebo zvýrazněte heslo Upravte jména a stiskněte klávesu ENTER. 3. Zapište jméno, které chcete editovat nebo jej zvolte pomocí klávesy nebo a stiskněte klávesu ENTER. Postupujte podle návodu na obrazovce. Znaky vymažete pomocí klávesy BACK nebo. Zapište změny a stisknutím klávesy ENTER zápis uložte. Editování můžete zrušit stisknutím klávesy DATA. 4. Pomocí klávesy BACK se vrátíte k volbám telefonního seznamu. 49

13 Ukládání jmen a telefonních čísel Vymazání zápisu z telefonního seznamu 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Stisknutím klávesy ENTER zvolte heslo Vymazat jména. 3. Zápis, který chcete vymazat vyhledejte pomocí klávesy. 4. Stiskněte klávesu ENTER. 5. Stiskněte klávesu A a zápis vymažte nebo operaci zrušte stisknutím klávesy N. Odstranění všech zápisů z telefonního seznamu Upozornění! Tímto způsobem trvale vymažete všechna jména a čísla ve svém telefonním seznamu. 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Pomocí klávesy nebo vyhledejte heslo Smazat vše a stiskněte klávesu ENTER. 3. Stiskněte klávesu A a vymažte všechny zápisy nebo zrušte operaci stisknutím klávesy N. Udělejte si kopie všech důležitých dat Upozornění! Informace z vašeho telefonního seznamu jsou bezpečně uloženy v paměti dokud se nevybije baterie. Pokud se však baterie vybije, informace budou trvale ztraceny. Měli byste mít vždy písemné kopie důležitých informací. 50

14 Používání hesla Chcete-li, aby informace ve vašem telefonním seznamu zůstaly důvěrné, můžete použít heslo. Pokud kdokoli zapne přístroj a stiskne klávesu DATA, bude požádán o toto heslo. Upozornění! Jakmile jste si nastavili heslo, budete o něj požádáni, kdykoli budete chtít poprvé během provozu přistoupit k telefonnímu seznamu. Proto si vždy své heslo zapište a uložte na jiném místě. 1. Stiskněte klávesu DATA. 2. Stisknutím klávesy vyhledejte heslo Heslo a stiskněte klávesu ENTER. 3. Zápište heslo a stiskněte klávesu ENTER. Budete požádáni, abyste jej potvrdili. Zapište heslo přesně tak jako poprvé a stiskněte klávesu ENTER. Nezapomeňte si heslo zapsat a uložit zvlášť. 4. Použití hesla můžete zkontrolovat tak, že stisknete dvakrát klávesu ON/OFF, potom stisknete klávesu DATA, zapíšete heslo a stisknete klávesu ENTER. 5. Pokud chcete heslo zrušit, zopakujte kroky 1 a 2 popsané výše a stisknete klávesu ENTER, jakmile se objeví heslo Uveďte heslo. 51

15 Používání kalkulačky Jak používat kalkulačku 1. Stiskněte klávesu, a potom klávesu S. 2. Pomocí numerických kláves zapište číslo. Desetinnou čárku zapište stisknutím klávesy N. POZNÁMKA: u tohoto výrobku se používá ( ) jako desetinný indikátor. 3. Stiskněte A (+), S ( ), D (x), nebo F ( ) chcete-li sčítat, odčítat, násobit nebo dělit. 4. Zapište další číslo. 5. Stisknutím klávesy ENTER (=) vypočítáte výsledek. Chcete-li vypočítat procenta, stiskněte klávesu V (%). 6. Stisknutím klávesy C (C) kalkulačku vynulujete. Jak používat paměť kalkulačky 1. Proveďte výpočet tak, jak je uvedeno výše nebo jednoduše zapište do kalkuačky číslo. 2. Stisknete-li klávesu L (M +) přidáte číslo do paměti kalkulačky jako kladné číslo, stiskneteli klávesu K (M -) přidáte číslo do paměti kalkulačky jako záporné číslo. Na obrazovce bliká celková hodnota v paměti. 3. Stisknutím klávesy C (C) kalkulačku vynulujte nebo pokračujte v počítání. 4. Pokud chcete zjistit celkovou hodnotu v paměti, stiskněte J (MR). 5. Stisknutím klávesy H (MC) paměť kalkulačky vynulujete. 52

16 Převádění měr a měny Hodnoty pro teplotu, váhu, objem tekutin, délku můžete převádět z britské do metrické soustavy a zpět. Rovněž můžete převádět měny pomocí směnné hodnoty, kterou jste zapsali. 1. Stiskněte klávesu, a potom klávesu D. 2. Stisknutím klávesy zvolte kategorii konverze a stiskněte klávesu ENTER. 3. Opakovaným tisknutím klávesy vyhledejte konverze (např. o C o F) a potom stiskněte klávesu ENTER. 4. Převeďte hodnotu podle návodu na obrazovce a stiskněte klávesu ENTER. 5. Chcete-li provést jinou konverzi, stiskněte klávesu BACK. Přepočet měnových kurzů Při prvním použití převodníku peněz budete požádáni o nastavení směnné hodnoty odpovídající jednotce domácí měny. Zapište směnnou hodnotu a stiskněte klávesu ENTER. Potom stisknutím klávesy nebo zvolte konverzi (např. Doma jinde). Stiskněte klávesu ENTER a zapište hodnotu, kterou chcete převést. Pokud chcete změnit převodní hodnotu, z nabídky Zvolte přepočet zvolte heslo Měny, dále zvolte Nastavit kurz a zapište novou směnnou hodnotu. 53

17 Hraní her Jak hrát hru Oběšenec Oběšenec zvolí záhadné slovo a vy se jej pokoušíte uhodnout písmeno po písmeni. 1. Stiskněte klávesu a potom klávesu F. 2. Stisknutím klávesy nebo vyhledejte heslo Oběšenec a stiskněte klávesu ENTER. 3. Chcete-li změnit jazyk záhadného slova, stiskněte jednu z jazykových kláves. 4. Zapište váš odhad. Otazníky představují písmena záhadného slova. Čísla ukazují počet odhadů, které zbývají. 5. Slovo zobrazíte a kolo hry ukončíte stisknutím klávesy ENTER. 6. Pokud chcete hrát další kolo, stisknete opět klávesu ENTER. Jak hrát Kvíz Pomocí kvízu si vyzkoušíte své překladatelské znalosti. Poznámka: chcete-li změnit jazyk kvízu, musíte před zahájením změnit zdrojový jazyk. V části Překládání slov naleznete další informace. 1. Stiskněte klávesu a potom klávesu F. 2. Stisknutím klávesy vyhledejte heslo Kvíz a stiskněte klávesu ENTER. Řekněte slovo a zkuste uhodnout jeho překlad. 3. Překlad slova zobrazíte stisknutím jazykové klávesy. 4. Pokud chcete hrát další kolo, stisknete opět klávesu ENTER. 54

18 Péče o výrobek Parametry Model TEE-106: European Translator E5 Baterie: 1 lithiová baterie CR2032 Velikost: 6,9 x 10,1 x 0,8 cm Váha: 45,36 g Výměna baterií Tento výrobek používá jednu 3-voltovou lithiovou baterii CR2032. Pokud potřebujete baterii vyměnit, malým šroubovákem odšroubujte šroubky na zadní straně a opatrně sejměte kryt. Nainstalujte novou baterii označením (+) směrem k sobě a kryt opět zašroubujte. Čištění, skladování, problémy Při čištění nastříkejte slabý přípravek na čištění oken na hadřík a otřete povrch. Nestříkejte přípravek přímo na tento výrobek. Nepoužívejte a neuskladňujte tento výrobek v extrémních nebo dlouhodobých podmínkách vysokých nebo nízkých teplot či vlhkosti nebo v jiných nepříznivých podmínkách. Pokud se u tohoto výrobku setkáte s problémy, přečtěte si část o záruce. Oznámení FCC Toto zařízení odpovídá 15. části požadavků FCC. Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit nebezpečnou interferenci; a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakoukoli přijímanou interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí provoz. Tato jednotka může změnit provozní režimy z důvodu uvolnění elektrostatické elektřiny. Běžný provoz lze obnovit stisknutím klávesy ON/OFF nebo vyjmutím/výměnou baterií. Copyrights, patenty, ochranné známky 2000 Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, N.J USA. Všechna práva vyhrazena. U.S. PATENTS; 4,490,811; 4,830,618; 4,891,775; 5,113,340; 5,203,705; 5,218,536; 5,396,606. Euro. Pat Patenty v projednávání. ISBN Všichni zeme. 55

19 Omezená záruka (mimo Spojené státy) Společnost Franklin poskytuje na tento výrobek, kromě baterií, záruku po dobu jednoho roku od data zakoupení. Výrobek bude zdarma vyměněn nebo opraven (podle rozhodnutí společnosti Franklin), pokud u něj nastane jakákoli porucha z důvodů závady při výrobě nebo vadného materiálu. Výrobky zakoupené mimo území Spojených států, které jsou vráceny v rámci záruky, by měly být vráceny původnímu prodejci s dokladem o zakoupení a popisem závady. Bez předložení platného dokladu o zakoupení budou za všechny opravy účtovány poplatky. Tato záruka explicitně vylučuje závady způsobené nesprávným použitím, náhodným poškozením nebo opotřebováním. Tato záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníků. 56

20 Technical Support/Ayuda técnica /Technische Hilfe/Aiuto tecnico/aide technique/technische Steun Deutschland Bitte schicken Sie dieses Österreich Produkt im Garantiefall mit Kaufbeleg an folgende Service-Adresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstrasse 13, D Feldkirchen. Den technischen Support erreichen Sie unter Tel Bestellinformationen erhalten Sie unter Tel oder im Internet unter Mexico Para Soporte Técnico llamar al tel USA & Canada Technical Support is open from 9AM to 5PM EST Monday through Friday. Please call (609) and choose option 3, or fax (609) or visit us at All other countries Todos los otros paises Alle anderen Länder Altri paesi Tous les autres pays Alle Overige Landen Todos os outros países È fiïâ ÙÈ ÏÏÂ ÒÚÂ FPS P/N Rev B

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli, 1 1 Úvod Dymo Labelpoint 300 umožňuje vytvářet širokou řadu kvalitních samolepicích štítků max. s 90 znaky. Labelpoint používá kazety s páskou o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm v několika barvách štítků.

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

SUUNTO M5 Uživatelská příručka

SUUNTO M5 Uživatelská příručka SUUNTO M5 Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více