Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti"

Transkript

1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE Nárok na náhradní vozidlo 8 Proè být èlenem odborù to je mimo jiné motto propagaèních kampaní, do kterých se na veøejnosti (viz naše foto z Plznì) zapojují pøedevším mladí kováci. Pøesvìdèovací akce na toto téma jsou vše jiné než lehké. I když doby se mìní, v mnoha lidech jsou stále zakoøenìné mnohé pøedsudky, které protiodborová propaganda neustále pøiživuje. Odbory jsou sice stále výraznìjší souèástí obrazu spoleènosti vyspìlého svìta, u nás jsou vydávány za jakýsi pozùstatek minulosti. A skuteèností je, že to stále ještì má dopady. I když OS KOVO nových èlenù v posledních letech pøibývá, mohlo by jich být mnohem více. Nìkdy i proto, že ostatní zamìstnanci si èasto myslí, že odbory to prostì udìlají za nì a není tudíž tøeba do nich vstupovat. Jak na to reagovat? Jak pøesvìdèit váhavé, že èlenství v odborech je pøínosem a dokonce potøebou i pro nì? Kovák na toto téma zahajuje diskusi. K jejímu odstartování pomohl dopis mladého odboráøe Michala Žáka, který najdete na str. 4. Komentujeme Kauza ÈEZ: Sneseme více, než Bulhaøi ÈEZu hrozí odebrání licence na distribuci elektrického proudu v Bulharsku. Zdá se, že na Balkánì již mají zpùsobù èeského monopolu dost. ÈEZ øíká, že vìc je zpolitizovaná, firmy se zastali i prezident Klaus a premiér Neèas. Skuteèností však je, že vysoké úèty za elektrickou energii a zøejmì i necitlivá komunikace pøi zavádìní zmìn v distribuci odstartovaly masové demonstrace obyvatel, nespokojených s pomìry v zemi a vedly až k demisi vlády. Nedávno pøišel ÈEZ o licenci v Albánii, teï se s Albánci soudí. Možná si øíkáte, co mají balkánské problémy ÈEZu spoleèného s kováky. Nìco bohužel ano. Vysoké ceny elektrické energie v tuzemsku jsou jednou z vážných pøíèin dalšího hrozícího útlumu hutních výrob v Èeské republice. Pozoruhodné je, že právì v Bulharsku, kde mají výraznì nižší pøíjmy, dokáže firma nabídnout elektøinu témìø dvakrát levnìji. V Èechách ÈEZ stále zdražuje, poslední nárùst je zdùvodòován poplatkem za nešťastnou solární energii. V minulých dnech Lidové noviny zjistily jména dvaceti hlavních solárních baronù, pobírajících od státu nejvìtší dotace. Nejvíce ze všech pobírá skupina ÈEZ. Jen pøedloni získala na pøíspìvcích za elektøinu, vyrobenou ze sluneèního záøení, pøes 1,6 miliardy korun! V letech nejvìtšího solárního boomu (2009 až 2010) skupovala sluneèní elektrárny od jiných investorù a spekulantù. Polostátní ÈEZ si prostì užívá na domácím trhu svého monopolu až do dna, bez ohledu na zájmy místní ekonomiky. Zdá se, že sneseme více nestydatosti, než Bulhaøi. Evžen Stanìk Kovák se ptal pøedsedy OS KOVO Josefa Støeduly Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti Rekordní nezamìstnanost pøimìla premiéra Neèase k jednání s odbory. Co tomu øíkáte? Pouze se potvrzuje, že nikdo v této zemi nemyslí na lidi tolik, jako ÈMKOS. Jednání se uskuteènilo z iniciativy odborù a jsem rád, že se uskuteènilo. Ale mrzí mne, že vláda ani nepøedvídá, co se v ekonomice dìje. Na jednání tripartity jsme jasnì øekli, že situace je vážná. Nám je samozøejmì nejbližším tématem nezamìstnanost, ale situace je vážná v celé ekonomice. Jestliže by se mìlo nìco zaèít opravdu dít, tak by musela vláda zaèít svolávat jedno mimoøádné zasedání za druhým na témata jak nastartovat ekonomiku, jaké impulsy použít, jak vytvoøit pracovní místa, jaké prostøedky použít na zastavení rùstu nezamìstnanosti Ekonomiky kolem nás mají plusové hodnoty vývoje, naše ne. Naprosto zoufale se snaží Josef Støedula zajišťovat pøíjmy státního rozpoètu, napøíklad zvyšováním DPH, ale lidé se chovají naprosto racionálnì. Mnohdy jdou pro levnìjší zboží, nebo nakoupí mimo hranice republiky a finanèní prostøedky odplynou jinam. Vláda dlouhodobì opomíjela aktivní opatøení pro udržení zamìstnanosti. Co lze dle Vašeho názoru nyní s vysokou nezamìstnaností dìlat? Jestliže poctivì platím danì, tak bych tento úkol mìl vztahovat na ty, kteøí jsou za to placeni tedy na vládu a ministerstva. Protože jsou vìci dlouhodobì v nepoøádku, zamìstnavatelé nebo odbory pøicházejí s vlastními pøedstavami. pokraèování na str. 2

2 2 KOVÁK èíslo února Zaznamenáno pokraèování ze str. 1 Dlouhodobým prvkem, podporujícím zamìstnanost, je z našeho pohledu rozhodnì vzdìlávání. Obávám se, že se v Èeské republice soustøedíme èasto na nepotøebné kroky, které mají mnohdy klientelistický charakter napøíklad maturity. A pak zjistíme, že na tom nìkdo neuvìøitelnì vydìlal. V tomto pøípadì se mi zdá, že vymýšlíme vìci tak sofistikované, že jsou až neupotøebitelné a zbyteèné. Jedna skupina jsou ti, kdo se na vzdìlání pøipravují dìti ve školách, studenti. Ale je zde velký zdroj, se kterým se nepracuje ekonomicky aktivní lidé. Jde o obrovskou èást populace a jediné vzdìlání, kterého se jí dostává, je zpravidla spojeno s jejich aktuální profesí a èasto jen proto, že to napøíklad bezpeènostní pøedpisy vyžadují. Myslím, že v zamìstnaných lidech Støípky z jednání Rady sekce leteckého prùmyslu OS KOVO Rada sekce leteckého prùmyslu OS KOVO jednala v Praze ve dnech 18. až Projednala mj. informace o stavu kolektivního vyjednávání KSVS. Dne 18. prosince 2012 se uskuteènilo 2. kolo kolektivního vyjednávání s Asociací leteckých výrobcù. V rámci tohoto kola byl sjednán mzdový vývoj ve znìní: Smluvní strany se dohodly, že v roce 2013 dojde u jednotlivých zamìstnavatelù k nárùstu prùmìrných nominálních mezd ve srovnání s rokem 2012 o 2 %. Pøitom prùmìrná nominální mzda zamìstnancù v jednotlivých kategoriích u jednotlivých zamìstnavatelù v roce 2013 vzroste ve srovnání s rokem Souèasnì byl sjednán paragraf, umožòující zmìnu KSVS v dobì její úèinnosti v paragrafech mzdový vývoj a výjimky. Tarifní stupnice byla s výjimkou 1 TS povýšena o 400 Kè ve srovnání s KSVS roku KSVS byla zástupci smluvních stran podepsána dne 16. ledna 2013 s úèinností od do a je závazná pro 14 zamìstnavatelù z oblasti leteckého prùmyslu. (ev) Podpora stávkujícím v Maïarsku Odborový svaz KOVO podpoøil zamìstnance a kolegy z maïarského odborového svazu VASAS v Dunaferu, kteøí vstoupili do stávky za úèelem dosažení uzavøení kolektivní smlouvy s výrobcem oceli ISD Dunaferr Zrt (válcovna za tepla a za studena). Stávka byla vyhlášena ve støedu od 13:00 na neurèito. Pøedmìtem sporu je nárùst mezd, požadovaný zamìstnanci a to ve výši 5,2 %, v souladu s mírou inflace. První návrh managementu byl 2,1 %, pøièemž minulý týden došlo k jeho navýšení na 3,5 % a vzrostla nadìje, že dojde k dohodì. Pokud nebude støedeèní stávka úspìšná, dojde k dalším protestním akcím a demonstracím (blokáda železnice využívané pro dovoz surových materiálù z Ukrajiny, demonstrace pøed Ruskou ambasádou v Maïarsku, atd.). (Mezinárodní odbor OS KOVO) je obrovský potenciál, ale mnohdy zamìstnavatelé nemají ochotu ho rozvíjet. Napøíklad v dobì, kdy práce je ménì, lze využít napøíklad kurzarbeitu ke vzdìlávání, ale ne vždy pro to, co právì potøebuje konkrétní zamìstnavatel. Nìkdy mùže být øešením skuteènost, že zamìstnanec se vzdìlá ve zcela nové dovednosti, kterou využije v jiném zamìstnání, nebo profesi. To je pøece také jedna z velkých pøíležitostí. Ve vzdìlávání se jedná o dlouhodobé a udržitelné efekty. Politici mnohdy do této oblasti nechtìjí vstupovat proto, že se výsledek neprojeví ještì v dobì jejich volebního období. Další vìc, o které si myslíme, že je zajímavá, je zvyšování vlivu èeské vìdy a výzkumu na rozvoj firem, pùsobících na území republiky. Co lze tedy nyní konkrétnì dìlat? Máme zde krizi takového øádu, že by vláda koneènì mìla dojít i k nìjakému operativnímu øešení. Napøíklad že zaène hledat operativní nástroje, které by mohly èeské ekonomice pomoci. Bylo by naivní se domnívat, že budou vznikat nová pracovní místa v situaci, kdy nemáme odbyt pro produkty, vyrábìné na našem území. Pro vznik nových pracovních míst potøebujeme samozøejmì funkèní firmy, ekonomiku. Nyní vznikla iniciativa Evropské komise, související se zvýšením možnosti zamìstnávání pro studenty. Ale v Èeské republice se na tom zatím pøíliš nepracuje, takže to chceme projednat na úrovni tripartity. Další vìcí je, aby se navýšila minimální mzda, protože úroveò mezd je dùležitým pøedpokladem, aby lidé mohli utrácet. A pokud zamìstnavatelé nechtìjí dávat zamìstnancùm vyšší mzdy, je logické, že lidé nechtìjí více utrácet a tím pádem se ekonomika sekundárnì dusí. Vláda doposud nereflektovala na návrhy odborù na téma nezamìstnanosti. Myslíte, že je za této situace možno vést s ní ještì dialog? Odbory zde nejsou od toho, aby øíkaly, zda vláda bude nebo nebude. To urèuje obèan ve chvíli, kdy je volièem. My upozoròujeme, že vláda se chová nevhodnì, nebo nedìlá vìci z našeho pohledu správné. A to dìláme poctivì po celou dobu. Zdali má s touto vládou smysl diskutovat? Jiná zde není, musíme tedy dìlat vše, abychom ji pøesvìdèili. Podobnì, jako pøi vyjednávání kolektivní smlouvy. Myslím, že vláda se pøíliš zabývá vìcmi, které nesouvisí s krizí, je zahledìná do vlastních problémù. Jestliže se budou na poslední chvíli obsazovat místa ve správních radách a teplé diplomatické posty, samozøejmì se naštvou lidi ještì více. Jestli vládì pùjde o zájem Èeské republiky, urèitì najde podporu. Nauèili jsme se rozpoznat, co je dobré a nikdo po nás nemùže chtít, abychom podporovali hlouposti. Dìkujeme za rozhovor. Zdravotníci chystají protesty Na tiskové konferenci byly oznámeny dùvody protestù 1. bøezna Proè nemocnice chudnou a zdravotní pojišťovny bohatnou? to bylo jedno z hlavních témat spoleèné tiskové konference OS zdravotnictví a sociální péèe a ÈMKOS. Pøedsedkynì OS Dagmar Žitníková pøedsedkynì OS zdravotnictví a sociální péèe ÈR na ní informovala o souèasném stavu zdravotnictví. Mj. hovoøila o tom, že se stále snižují úhrady pojišťoven za poskytnutou zdravotní péèi. V porovnání rokem 2011 mají letos dosáhnout jen 87 % tehdejší èástky. To by podle jejích slov mohlo vést k devastaci celého zdravotního systému. Úspory by se totiž mìly projevit ve snižování platù i poètu zdravotnického personálu, což by i dále umocnilo již tak rekordní nezamìstnanost u nás. Škrty v oblasti úhrad už napø. u lázeòství vedly k propadu pøíjmù o 50 procent a ohrožuje jeho existenci. I proto odboráøi ze zdravotnictví vyzývají veøejnost, aby podpoøila jejich protestní akce 1. bøezna za odstoupení ministra Hegera a zkvalitnìní zdravotní politiky. Mj. jde také o to, aby zdravotní pojišťovny byly hodnoceny podle struktury svých klientù, aby se zavedl poøádek do lékové politiky, øešil se rozdíl mezi tím, co na zdravotní pojištìní platí zamìstnanci a OSVÈ a hlavnì, aby peníze vložené do zdravotnictví se do nìho skuteènì také vracely. Dagmar Žitníková zdùraznila, že protestní akce 1. bøezna nijak neovlivní bìžnou péèi o pacienty. Pøedseda ÈMKOS Jaroslav Zavadil na dotaz Kováka, jak hodnotí své jednání s premiérem Neèasem na téma rekordní nezamìstnanost, odpovìdìl, že k dialogu došlo na podnìt odborù a premiér to údajnì uvítal, ale že hodnocení bude možné teprve tehdy, až pøinese nìjaké konkrétní výsledky. (fav)

3 Servis 25. února KOVÁK èíslo 8 3 Pokraèování výherní ankety o pobyt v Lázeòském hotelu Dìvín Relaxace jak má být Základním a zároveò nejvýhodnìjším druhem pobytu v lázeòském hotelu Dìvín v Mariánských Lázních je pobyt, který se specializuje na poskytování lázeòských a relaxaèních služeb hostùm pod lékaøským dozorem vlastního hotelového lékaøe. Bìhem úvodní lékaøské konzultace, která se uskuteèòuje druhý den ráno po nástupu, je sestaven plán èerpání procedur. Skladbu procedur urèuje lékaø na základì indikace pacienta, zároveò však pøihlíží k jeho pøáním. Nad rámec poètu procedur, které lázeòský pobyt obsahuje (10 za týden, 20 za 14 dnù, 30 za 21 dnù), je možno si další lázeòské procedury pøikoupit. Optimální z lékaøského hlediska je dvou až tøítýdenní pobyt, již týdenní pobyt má však uvolòující a relaxaèní význam. Standardní vybavení pokoje hotelu Dìvín. Kuriozity a zajímavosti Mariánských Lázní Nejstarší výletní kavárna Byl jí Mariánskolázeòský mlýn (dnešní hotel Cristal). Mlynáø tu zøídil šenk pro koèí a formany a podával obèerstvení i pøicházejícím lázeòským hostùm. Tak se mlýn postupnì mìnil ve výletní kavárnu. První rychtáø Stal se jím v roce 1812 Franz Josef Seidl. Narodil se v roce 1781 ve Vlkovicích, byl krejèím, znalým písma. Zprvu bydlel s rodièi v malé Fischerovì chaloupce u Køížového pramene. Majitel Anton Fischer byl jedním ze dvou døevorubcù, kteøí tu postavili první chalupu. Seidl jako rychtáø zapisoval od roku 1815 pøíchozí lázeòské hosty do sešitu. Seidlovi v prùbìhu let postavili v Mariánských Lázních øadu domù Pražský dùm (dnes Snìžka), Bílý beránek (dnes Labe), Regensburg (bývalá Alexandria), Bílý lev, Varšava. Mariánskolázeòská polka Ve 40. letech minulého století vydával J. Hoffmann v Praze sešity národních polek. První sešit s názvem Hiterer Sinn obsahoval èeské polky od Josefa Labického, který kdysi pùsobil jako první houslista v Mariánských Lázních a pak jako dlouholetý dirigent karlovarského lázeòského orchestru. Druhý a osmý sešit polek uvádí díla hudebního skladatele Františka Hilmara. V osmém sešitì nalezneme také Mariánskolázeòskou polku (Marienbader Polka). Nejstarší lázeòská budova Nenajdeme ji v lázeòské ètvrti na pùvodním katastru Mariánských Lázní. Je to Hamrnický zámeèek, vzdálený 2 kilometry od hotelu Dìvín, který sloužil lázeòskému léèení již roku V zámku bývaly koupelny. V roce 1781 tu bydlel opat Trautmannsdorf a doktor Nehr v budovì se rodila myšlenka založení Mariánských Lázní. Pozdìji byl zámeèek výletním místem pro lázeòské hosty, kolem byl parèík, lavièky a sochy, ale už se tu nikdy neléèilo. Nejtìžší host Aèkoliv se nevede rekordní listina mariánskolázeòských hostù cvalíkù, existují o nich zprávy na rùzných místech. Sigmund Münz v knize o Eduardovi VII. uvádìl, že tehdy pobýval v lázních na léèení Egypťan takové váhy, že se pohyboval jen pomocí opìradel vìžièkové konstrukce. Byl to pravdìpodobnì El Gamal Bey, oznaèovaný zdejšími novinami za nejtìžšího hosta lázní. Pøijíždìl pravidelnì: pøi prvních kúrách shodil 54 kg a zlepšil si svùj zdravotní stav. Pozdìji je jako nejtìžší uvádìn Anglièan William Campbell z Londýna. Vážil 240 kg. V roce 1970 se léèil v Mariánských Lázních pan Žemlièka, který vážil na poèátku léèení 235 kg. Nejbohatší host Aèkoliv v minulosti pøijíždìlo do Mariánských Lázní mnoho bohatých králù a panovníkù, zámožná ruská velkoknížata i západní milionáøi jako Morgan, který financoval výstavbu Panamského prùplavu, olejový magnát Gulbenkian èi francouzský automobilový král Renault, za nejbohatšího hosta, který kdy navštívil mìsto, je považován perský šách Muzzefír-Eddin, vládce Persie v letech Mariánské Láznì navštívil roku Zlato v okolí V dávných dobách se v okolních potocích tìžilo zlato. Velmi stará zpráva uvádìla, že zlato se tìží za Mnichovem v lese øeèeném Háj. Nad Lunaparkem v okolí Tøebízského potoka jsou dodnes podivné hromady, prý po rýžování zlata. Kdysi se jim øíkalo Koèièí jámy. V Èeském lese pøes Ferdinandùv pramen. Tachovskou, Plánskou a Chodovskou Huť teèe Zlatý potok (Schladabach). U zaniklé obce Slatina pøi hranici se SRN bývaly Zlaté Šachtièky (Goldschachtelr). Pùvod nìmeckých názvù se Schlata-, Slata-, Schlada- je nutno hledat v èeském zlatý. Byly to potoky, na nichž se rýžovalo zlato. (Další info: Lázeòské pobyty) 2. Soutìžní otázka: Jak se jmenoval nejbohatší host Mariánských Lázní? Odpovìdi zasílejte poštou na adresu: Hotel Dìvín, Pøíkrá 618, Mariánské Láznì Zasíláte-li odpovìï em, zasílejte ji na adresu: nebo Do dopisu s odpovìdí nebo do u nezapomeòte pøipsat: Výherní anketa OS KOVO. Hlavní výhrou soutìžní ankety èasopisu Kovák a hotelu Dìvín je Relaxaèní víkend prodloužený (3 noci) pro dvì osoby s polopenzí. Vylosování ankety se pøedpokládá v polovinì bøezna tohoto roku. (es) Foto: archiv hotelu Dìvín, redakce Anketní lístek: Jméno a pøíjmení:... Bydlištì (ulice, PSÈ, mìsto): Telefon: Odpovìdi Otázka è. 1:... Otázka è. 2:... Otázka è. 3:... Datum:... Podpis:... (Všechny údaje je nutno poskytnout, bez nich je lístek neplatný. Totéž platí, zašlete-li odpovìdi em.)

4 4 KOVÁK èíslo února Servis Proè být èlenem odborù Do redakce Kováka jsme dostali otevøený dopis od kolegy Michala Žáka z ZO OS KOVO Letov v Praze. Zdùvodòuje v nìm, proè je potøeba, aby mladí zamìstnanci vstupovali do oborù. V dopise píše: Pocházím z rodiny, která se vždy zajímala o politiku a byla v ní také èinná. Za doby minulého režimu stála na stranì odpùrcù tohoto režimu a spolupodílela se na disidentských aktivitách. Listopad 1989 jsem zažil samozøejmì jako velmi mladý, ale dodnes si živì vybavuji tu atmosféru, která panovala v dobì pøevratu a první léta po nìm. Byl jsem plný dojmù a vše kolem mì bylo plné nadìje. Tak jako øada mých vrstevníkù jsem hltal nové vìci a vlajka USA byla pro mì symbolem toho pravého. Samozøejmì èas plynul a já i moji vrstevníci jsme pochopili, že to nebude tak rùžové jak v USA, tak i u nás doma. Po vyuèení (jsem vyuèen v oboru mechanik opraváø letadel) jsem ve své mateøské firmì vstoupil do odborù, ale musím pøiznat, že pøíliš aktivní nebyly a to ve mnì o nich vyvolalo øadu pochybností. Zaèal jsem se zajímat o sociálnì demokratickou politiku. Její vývoj a souèasný stav mì ale pøesvìdèil, že se nevyvíjí tak, jak by mìla a jaké má dnes možnosti. Zdá se, že moderní skandinávský styl, který mohla strana již dávno následovat, je jí stále cizí. Po pøechodu k mému souèasnému zamìstnavateli (Letov letecká výroba) jsem dlouho nereagoval na nabídky ZO ke vstupu do odborù z dùvodù mé pøedešlé zkušenosti a také kvùli znechucení z politiky jako takové. Jenže roky plynuly a já si uvìdomil, že znechucení mùže trvat celý život. Že nadávat v hospodì je sice pìkné, èlovìk tam má pøeci vždy zastánce jednoduchých øešení hubou, ale že tím se nic nezmìní. V té dobì už jsem byl èlenem naší ZO, ale ta opìt nefungovala tak, jak by mìla, pøesnìji øeèeno nefungovala vùbec. Pak se u nás ve firmì vytvoøila skupina odbojáøù, kteøí byli nespokojeni s dosavadní èinností naší ZO. Podaøilo se nám aktivizovat øadové èleny, byly volby a vedení se zmìnilo. Byl jsem zvolen do VZO a najednou jsem dostal možnost dìlat skuteènou odboráøskou práci. Je to, kamarádi, vìc sice nesnadná, ale dùležitá. Od zaèátku nám v tom pomáhají zástupci našeho svazu, za což jim patøí dík. Vyjel jsem na setkání mladých, kde jsem mohl prezentovat svoje názory a nápady, setkal jsem se se zahranièními kolegy, atd. Následnì jsem byl zvolen do Komise mladých za KS Praha. Zaèal jsem se prostì díky odborùm mìnit a pozitivnì ovlivòovat jak sebe, tak i lidi okolo sebe. Mohu jim pomáhat, mohu mìnit k dobrému atmosféru a jistoty v naší firmì, ale i mimo ni. Mimo ni proto, že díky školení a pomoci odborníkù z našeho svazu mohu dnes pomoci a poradit nejen lidem mimo naší firmu, ale i tìm, kteøí v odborech nejsou a tím jim dokázat, že odbory mají svùj smysl. Je to daleko lepší, než být souèástí nìjaké politické strany, protože jako odboráø pomáhám a øeším vìci pøímo. Jen lituji, že jsem to nepochopil døíve. I proto apeluji na mladé kolegy, hlavnì na ty, kteøí dosud nejsou èleny odborù: nebojte se vstoupit do odborù a hlavnì v nich být èinní. Nebuïte lhostejní k sobì, ke spoleènosti Michal Žák a svým blízkým a pokuste se aktivnì mìnit vìci k lepšímu. A proto odbory! Tolik mladý odboráø Michal Žák. Co mu vzkážete pøes redakci Kováka vy? Jaké jsou vaše zkušenosti. Co si myslíte o náboru nových èlenù OS KOVO? Kde se podle vás daøí a proè a kde naopak skøípe (a proè). Pøispìjte do diskuse. Klíèové pøíspìvky v Kovákovi rádi zveøejníme, pokud jejich autoøi nebudou proti (vìøíme že ne). Psát nám mùžete na adresy, které najdete v tiráži na této stranì (platí bìžná doruèovací pošta i všechny y). Oèekáváme, že nás zavalíte svými podnìtnými názory. (red) O tom, jak získávat nové èleny odborù, se živì diskutovalo i na loòském Setkání mladých OS KOVO v Louòovicích pod Blaníkem. I tam Michal (druhý napravo) patøil k tìm, co se èasto zapojovali do debaty. Vydává OS KOVO IÈO: Redakèní uzávìrka ve ètvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Stanìk, redaktor Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakèní rada: J. Švec - pøedseda, tel.: Grafická úprava Matouš Johanides Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o. Objednávky vyøizuje redakce Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., odštìpný závod-praha, è.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ÈR E 4605

5 Zimní radovánky ve Švýcarsku Vítejte v kolébce sjezdového lyžování Historické èásti Grätchenu. cest a freeride parkù. Nejvyšší bod sjezdových tratí leží v nadmoøské výšce m. Na své si pøijdou i vyznavaèi bìžek a bruslaøi. Støedisko nabízí aktivity jako carving, chùze na snìžnicích a další. Luxusní støedisko Davos ve východní èásti Švýcarska je živé mìsteè- ko s bohatým noèním životem, Vrcholy Taschhorn a Rothorn. pamatuje na všechny kategorie milovníkù snìhu. Nejvìtším lákadlem pro lyžaøe a snowboardisty je 14 kilometrová trasa do údolí. Své schopnosti mùžete využít i na ledovci Vorab. Støedisko je vhodné pro rodiny s dìtmi, i pro nejzdatnìjší lyžaøe. Pohled na zasnìžené svahy Švýcarských Alp, zalité sluncem, je úchvatný. Servis 25. února KOVÁK èíslo 8 5 Gornergrat. Pohled na Matterhorn z lyžaøského støediska Zermatt. K rychlému rozvoji lyžování ve Švýcarsku pøispìli na konci 19. století hlavnì angliètí turisté, kteøí se chtìli pøi své zimní dovolené také bavit a zaèala vznikat první turistická centra. Nejoblíbenìjším se stal Svatý Moøic, kde byla také založena první švýcarská ly- Moderní støedisko Les Diablerets žaøská škola. Nyní je v zemi více než 150 kvalitních lyžaøských støedisek. Švýcarsko je kolébkou sjezdového lyžování. Je to èlenitá zemì s nejvìtším poètem ètyøtisícovek. Švýcarské hory jsou vhodným místem nejen pro lyžaøe, bìžkaøe, snowboardisty, ale i turisty, kteøí chtìjí poznat krásu zdejších se spoustou hospùdek a restaurací. Oblast Davos je spojena systémem nìkolika lanovek pøes støedisko Parsenn a je snadno dostupná pomocí lanovky Parsennbahn na vrchol Weissfluhjoch. v jihozápadní èásti Švýcarska nabízí kromì bohaté snìhové nadílky i krásnou pøírodní scenérii. Nejvyšším dosažitelným bodem je Scex Rouge s pohledem na Mont Blanc. Pro lyžaøe bude nejvìtším lákadlem 14 kilometrový sjezd obøím kotlem Combe D Audon. horských velikánù. Do vìtšiny zim- Engelberg je nejvìtší støedisko Saas Fee patøí mezi nejmodernìjší ních støedisek se bez problémù dostanete vlakem nebo po udržovaných silnicích automobilem. Existují ale výjimky, kam je vjezd autem zakázán. Tìmito støedisky jsou Saas Fee a Zermatt, kde transport zajišťují elektromobily a koòská spøežení. Švýcaøi chápou lyžování jako životní styl, proto jejich dokonalé lyžaøské svahy navštìvují lidé z celého svìta a obdivují jejich krásu, kvalitu, preciznost až dokonalost. v centrálním Švýcarsku. Je velmi dobøe dostupné po dálnici a lyžaøi se tak pohodlnì dostanou do lyžaøského ráje. Støedisku vévodí nejvyšší vrchol støedního Švýcarska Titlis, vysoký m. Dostanete se na nìj panoramatickou lanovkou Rotair Titlis. Jungfrau patøí mezi nejvìtší lyžaøské oblasti v Evropì. Kromì skvìlých lyžaøských tratí stojí za návštìvu místní dominanta Jungfraujoch s nejvýše položenou støediska na hranicích Švýcarska a Itálie v nadmoøské výšce m. Je obklopeno nejvyššími horami ve Švýcarských Alpách. Jsou zde všechny varianty sjezdovek. Na vrchol Mittelallalin, ze kterého vede 9 km dlouhá trať, mùžete vyjet jednou z nejmodernìjších visutých lanovek Alpin Express, na kterou navazuje nejvýše položená podzemní dráha svìta Metro Alpin. Zermatt na pomezí Švýcarska a Itálie je propojeno s italským støediskem Lyžaøské cíle Støedisko Arosa je známé horskými láznìmi v Graubünden. Je zde vždy dostatek snìhu díky severním svahùm. I když Arosa v porovnání s blízkými švýcarskými støedisky Davos a Klosters nevyniká velikostí, je zde k dispozici mnoho upravovaných sjezdovek, zimních turistických železnièní stanicí v Evropì s krásným výhledem na okolní vrcholy. Je zde nìkolik vybraných funparkù pro snowboardisty, ale i øada míst pro zaèáteèníky. Unikátní je otáèivá restaurace na Schilthornu. Lyžaøská oblast Laax disponuje pøes 200 km sjezdových svahù mezi vrcholy Bündner Vorab a Cassongrat. Støedisko Cervinia. Je zde více než 300 km upravených sjezdových tratí lyžaøský ráj pro všechny vìkové kategorie sportovcù a lyžaøù. Naleznete tu pohádkovou pøírodu, množství majestátních horských štítù a velmi kvalitní lyžaøský areál s ledovcem. (lab) Foto: archiv autorky

6 6 KOVÁK èíslo února Servis Sociální poradna Ing. Marcela Høíbalová, specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Lze zastavit nemocenskou? Manželka trpí závažným onemocnìním. Je sice v léèení, ale její zdravotní stav jí neumožòuje vykonávat ani bìžné životní úkony, natož pracovní èinnost. Je nemocná již pìt mìsícù a pøi poslední návštìvì lékaøky jí bylo sdìleno, že její neschopenka bude pøíští mìsíc ukonèena, protože uplyne 180 dní její nemoci. Mùže se nìjak bránit? Bohuslav K., Litomìøice Zøejmì se jedná o nedorozumìní. Zákon è. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištìní uvádí dùvody ukonèení doèasné pracovní neschopnosti ve svém 59. Zde pod písm. b) se uvádí, že ošetøující lékaø rozhodne o ukonèení pracovní neschopnosti pojištìnce mj. i v pøípadì, když uplyne alespoò 180 dnù doèasné pracovní neschopnosti a vyšetøením se zjistí, že zdravotní stav je stabilizovaný a je pøedpoklad, že pojištìnec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištìnou èinnost. V takovém pøípadì lékaø rozhodne o ukonèení neschopnosti 30. kalendáøním dnem následujícím po dni tohoto vyšetøení. Za stabilizovaný se pøitom pro úèely tohoto zákona považuje takový zdravotní stav, který se ustálil na urèité úrovni zdraví a pracovní schopnosti, která umožòuje pojištìnci vykonávat dosavadní nebo jinou pojištìnou èinnost bez zhoršení zdravotního stavu, a který další léèení již podstatnì nemùže ovlivnit. Udržení stabilizace zdravotního stavu mùže být pøitom podmínìno zavedením urèité léèby nebo pracovních omezení. V pøípadì vaší paní se zjevnì o stabilizovaný zdravotní stav zatím nejedná. Ošetøující lékaøka patrnì obdržela od okresní správy sociálního zabezpeèení upozornìní, že pracovní neschopnost vaší paní bude trvat již 180 dní. OSSZ totiž ze zákona upozoròují písemnì ošetøujícího lékaøe a zamìstnavatele na trvání doèasné pracovní neschopnosti v délce 180 dní, a to alespoò 15 dní pøedem. Pracovní neschopnost pøitom nemùže být ukonèena pouze z dùvodu, že trvá již 180 dnù, další nutnou podmínkou by musel být stabilizovaný zdravotní stav. Podpùrèí doba nemocenského èiní obecnì 380 kalendáøních dnù od poèátku trvání pracovní neschopnosti. Pokud by ošetøující lékaøka pøesto po uplynutí 180 kalendáøních dnù rozhodla o ukonèení pracovní neschopnosti, mùže se vaše paní proti tomuto rozhodnutí odvolat. Daòová odpovìdna Jindra Plesníková, specialistka na danì, úsek odborové politiky OS KOVO Pøepoèet mìnových kurzù Jsem èlenka odborù a souèasnì mzdová úèetní a pomáhám nìkterým našim èlenùm s daòovým pøiznáním, pokud si toto musí udìlat sami. V jednom pøípadì má náš èlen pøíjmy ze zahranièí. Jak mám pøepoèítat pøíjem v Eurech. K. V., Praha Každý rok vydává Generální finanèní øeditelství (døíve MF) pokyn, kterým se stanoví jednotné kurzy pro pøepoèet zahranièních mìn v souladu s ustanovením 38 zákona è. 586/1992 Sb. o daních z pøíjmù. Za rok 2012 se jedná o pokyn GFØ è. 14 a kurz Eura je zde stanoven ve výši 25,12 Kè/ 1 Euro. Daò z pøevodu nemovitosti Budeme v letošním roce prodávat nemovitost a chtìli bychom se zeptat, jak vysoká bude daò z pøevodu nemovitosti. Jednu nemovitost jsme prodali na konci loòského roku a i ke konci roku jsme uèinili vklad do katastru nemovitosti. Do dnešního dne ale vklad nebyl zapsán. A tak nevíme, jaká bude daò z pøevodu nemovitosti u tohoto prodeje. M. L., Slaný Dne 7. ledna 2013 vyšla na stránkách Generálního finanèního øeditelství vydána následující informace. Informace Generálního finanèního øeditelství ke zvýšení sazby danì z pøevodu nemovitostí Zákonem è. 500/2012 Sb., o zmìnì daòových, pojistných a dalších zákonù v souvislosti se snižováním schodku veøejných rozpoètù, byl mimo jiné novelizován i zákon è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Touto novelou se k zvyšuje sazba danì z pøevodu nemovitostí ze 3 % na 4 % ze základu danì. Zvýšená sazba se vztahuje na pøípady zmìny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo od Znamená to tedy, že pokud byl vklad do katastru nemovitostí uèinìn do platí 3% sazba danì a z nemovitosti prodávané až v letošním roce sazba 4%.

7 Servis 25. února KOVÁK èíslo 8 7 Pracovní právo Ing. František Kocáb, specialista pro mzdy a kolektivní vyjednávání, RP Brno Náhrada mzdy pøi doèasné pracovní neschopnosti pøi nerovnomìrnì rozvržené pracovní dobì Za dobu pracovní neschopnosti v rozsahu jedenácti kalendáøních dnù zamìstnavatel poskytl náhradu mzdy pouze v rozsahu devíti hodin. Nejsme pøesvìdèeni o správnosti tohoto postupu, prosím o provìøení pøiloženého výplatního listu. Pracujeme v nerovnomìrnì rozvržené pracovní dobì v 11 hodinových pracovních cyklech. L. F., Brno Náhrada mzdy v období prvních 21 kalendáøních dní doèasné pracovní neschopnosti dle ust. 192 ZP nenáleží zamìstnanci za první 3 pracovní dny (smìny), nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených smìn. V následující dny až do 22. kalelndáøního dne se poskytuje náhrada mzdy ve výši 60 % redukovaného prùmìrného výdìlku. Od 22. kalendáøního dne náleží dávky nemocenského pojištìní. Pøi karanténì je náhrada mzdy poskytována již od první smìny. Z rozpisu pracovní doby u Vašeho zamìstnavatele je patrné, že pracovní dobu máte rozvrženou nerovnomìrnì. Zamìstnanec pracuje v pøíslušném kalendáøním mìsíci buï v nedìli, pondìlí a úterý a jednu v sobotu nebo ve støedu, ètvrtek, pátek a jednu sobotu, pøièemž délka každé smìny èiní bez pøestávek na jídlo a oddech 11 hodin. Za daných podmínek a v uvedeném období doèasné pracovní neschopnosti pøísluší zamìstnanci náhrada mzdy opravdu ve výši pouze devíti hodin. Zamìstnavatel tedy postupoval správnì. Právo spotøebitele Pøipravila JUDr. Zdenka Vejvalková Nárok na náhradní vozidlo Dali jsme automobil zakoupený pøed pùl rokem v rámci reklamace do servisu prodejce. Sdìlil nám, že oprava bude provedena do tøí týdnù. Nejprve slíbil náhradní vozidlo, ale pak si chtìl za každý den úètovat nemalou èástku. Jak to v tomto pøípadì je? Máme nárok na bezplatné poskytnutí náhradního vozidla nebo na náhradu škody, která nám vznikne tím, že auto nemùžeme užívat? H. Holásková, Brno-Líšeò Asi Vás zklamu. V tomto pøípadì nárok na bezplatné poskytnutí náhradního vozidla nebo náhradu škody nárok mít nebudete. Jinak by tomu bylo, kdybyste auto používala ke své práci, pak by Vám nárok na náhradu škody vznikl. Není-li tomu tak, máte ze zákona právo jen na úhradu nutných nákladù spojených s reklamací. Nejèastìji se jedná o úhradu ceny dopravy zboží od Vás k prodejci. Požadované náklady musíte doložit. Výmìna vadného zboží Pøestal mi v dobì záruky fungovat kuchyòský robot. V obchodì vadu vyhodnotili jako neodstranitelnou. Vedoucí mi dal na výbìr mezi výmìnou zboží a vrácením penìz. Chce však, abych zaplatil rozdíl ceny mezi novým robotem a tím, co jsem koupil, prý stejný se již nedìlá a nový je dražší. Nelíbí se mi to, protože parametry jsou témìø stejné jako u pøedcházejícího typu, který stál o 500 Kè ménì. V pøípadì vrácení penìz ve výši, kterou jsem zaplatil døíve, si žádný obdobný robot nekoupím. Domnívám se, že mám nárok na zaplacení rozdílu v cenì. Emil Pokorný, Pardubice V tomto pøípadì postupoval prodejce v souladu s platnou právní úpravou i judikátem Nejvyššího soudu. 622 odst. 2 obèanského zákoníku uvádí: Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby vìc mohla být øádnì užívána jako vìc bez vady, má kupující právo na výmìnu vìci nebo má právo od smlouvy odstoupit (tj. kupující vrátí zboží, prodejce zaplacenou cenu) O tom spor není, toto právo Vám prodávající pøiznává. Z judikatury Nejvyššího soudu v Brnì (ze dne ) vyplývá, že kupující má právo na výmìnu vadné vìci za takovou vìc, která je znaèkou, typem, provedením shodná s pùvodní vìcí. K výmìnì vadné vìci dochází na základì existující smlouvy o prodeji v obchodì, prodávající ani kupující nemá pøi zmìnì ceny v dobì od jejího prodeje do výmìny vìci právo na zaplacení rozdílu v cenì. To znamená, že pokud by došlo k soudnímu sporu, nemìl byste nadìji na to, že spor vyhrajete. Stejnì tak jako prodejce by nemìl možnost po Vás požadovat rozdíl v cenì, pokud by byla v dobì výmìny nižší. Pro úplnost dodávám, že dle 627 odst. 2 Vám pøi výmìnì zboží zaène bìžet záruèní doba znovu od pøevzetí nové vìci. Toto Vaše právo nesmí být omezeno. Požadujte od prodejce nový záruèní list, paragon nebo potvrzení o tom, kterého dne Vám bylo zboží vymìnìno. Dále máte nárok na to, aby Vám prodejce uhradil veškeré nutné, doložené výdaje spojené s vyøízením reklamace. Nezapomeòte je tedy u prodejce uplatnit. Nìkdy se prodejci snaží zbavit odpovìdnosti a namítají, že takto by kupující mohl postupovat opakovanì a mìl by stále nové zboží. V pøípadì, že by nové zboží bylo v záruèní dobì znovu neopravitelné, tak ano. Nenechte se tedy odbýt a trvejte na svých právech!

8 8 KOVÁK èíslo února Zajímavost/køížovka Švýcarský trh práce bez problémù? Zatímco se drtivá vìtšina èlenských státù Evropské unie v poslední dobì a zejména v minulém roce marnì potýkala s rostoucí nezamìstnaností, Švýcarska, stojícího doposud mimo Unii, jakoby se tento palèivý problém takøka netýkal. Na konci tøetího ètvrtletí 2012 stoupl tento ukazatel jen o 0,1 na v celoevropském i celosvìtovém srovnání nízká 4,3 procenta. Oproti zoufale vysokému poètu lidí bez práce pøedevším v Øecku a Španìlsku, kde koncem roku 2012 dosáhla nezamìstnanost již 26 a 25 procent (v Èesku je kolem 8 procent), ve Švýcarsku tak bylo tímto sociálním zlem postiženo pøibližnì pouze pìtkrát ménì obèanù v práceschopném vìku. Za další indikátor stability trhu práce v zemi helvetského køíže oznaèil Spolkový úøad pro statistku (BfS) fakt, že za první tøi ètvrtletí pøibylo o 1,6 procenta lidí s pracovními úvazky na celkem 4,81 miliónu osob. Na tom se však podílely v rozhodující míøe zahranièní síly, jejichž poèet vzrostl o 3,6 procenta, zatímco Švýcarù jen o 0,8 procenta oproti stejnému údobí roku Z uvedeného 4,81 miliónu zamìstnaných mìlo 71,1 procenta švýcarské doklady, zatímco 28,9 procenta cizinecké prùkazy. Ještì pøed 20 lety byli ètyøi z pìti lidí s pracovními úvazky ètyøi Švýcaøi a jen jeden cizinec. Statistika BfS prokázala i postupné zmìny na skladbì pracovního trhu, kde ještì pøed 20 lety mìlo 74,6 procenta osob práci na plný úvazek, zatímco nyní jich je takto zamìstnáno jen 69 procent. Lidí se švýcarskou státní pøíslušností má zamìstnání na plnou pracovní dobu více než 85 procent, z nich však jen 39 procent žen. Jan Hála Ani Švýcarsko už dávno není žádná idyla: Jsou tam také demonstrace i stávky. Kolem 2500 lidí vyjádøilo z podnìtu odborové centrály SGB v sobotu 16. února svoji podporu stávkujícím zamìstnancùm nemocnice La Provedience v Neuenburgu (Neuchatell). Požadovali stažení již oznámených výpovìdí, respektování práva na stávku a platné kolektivní smlouvy Santé 21 a od vlády kantonu, aby koneènì pøijala potøebná opatøení. V prohlášení demonstrantù se uvádí: Není možné, aby soukromé nemocnice vytváøely zisky tím, že prodlužují pracovní dobu, seškrtávají pøíplatky za práci v noci a o víkendech a souèasnì pobíraly subvence, které mùže získat jen ten, kdo dodržuje ustanovení kolektivní smlouvy Santé 21. (fav) Správné znìní tajenky z èísla 6: Sejde z oèí, sejde z mysli. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl František Nikodým z Jihlavy. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 5., 19. a 29. bøezna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 6. bøezna na doruèovací adrese redakce nebo na u:

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Dialog s odbory pøináší ovoce

Dialog s odbory pøináší ovoce 28 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 26. srpna 2013 CENA: 6 KÈ 2 MZDY 3 6 Od 1. 8. platí nové minimum MLADÍ KOVÁCi Vzdìlávání i hrátky na vodì PODPORY Náhradní doby u nezamìstanosti V IG Watteeuw

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Stop rizikové zamìstnanosti

Stop rizikové zamìstnanosti 30 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 9. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 CESTOVÁNÍ 4 5 PØÍSPÌVEK 6 Ischia: ostrov, který léèí REGIONY Co nového ve Zlínském kraji NA PÉÈI Kdo a kdy na nìj má nárok BYDLENÍ

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jak jsou na tom kováci v plzeòském Panasonicu

Jak jsou na tom kováci v plzeòském Panasonicu 7 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. dubna 2015 CENA: 6 KÈ 2 9 11 Konference KS Automobilový prùmysl O èem se jednalo v Jihlavì Odvìtvová sekce zvolila a Litomìøicích nového pøedsedu

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni!

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni! 8 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 27. dubna 2015 CENA: 6 KÈ 6 Nemovitost Na co si dát pozor pøi koupi domu 8 Danì Dokdy musí stát vrátit pøeplatek 9 11 Exekuce Proè mohou ohrozit každého

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ekonomický systém pro subjekty zpracovávající úèetnictví Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ježek software s.r.o. Copyright 2008 Rozdílová pøíruèka pro DUEL od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Únor 2008

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

V Nìmecku o budoucnosti automobilek

V Nìmecku o budoucnosti automobilek 31 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 16. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 2 Vzdìlávání 4 6 7 Jde o finanèní gramotnost Zamìstnanost Jaké jsou globální trendy Regiony Co nového v Praze a srdci Èech Exekuce

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA Obsah 3 OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA...13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI...15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT...16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ...17 1.4 OSOBNÍ SPIS...18 1.5

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více