Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy"

Transkript

1 Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? Můžeme žádat, když je naše organizace nově registrovaná? Můžeme podat více než jednu žádost? 4 2 Konzultace Do kterého data je možné směřovat do NROS dotazy? Můžeme před oficiálním podáním projektu zaslat návrh projektu ke kontrole, abychom se ujistili, že je všechno v pořádku a projekt je oprávněný? Budeme moci projekt konzultovat? 4 3 Náležitosti žádosti o nadační příspěvek/grant Je třeba všechny povinné přílohy přikládat 4x nebo je stačí přiložit pouze k originálu žádosti? Jaké údaje musí být uvedeny na obálce žádosti? Jaké referenční číslo máme na obálku uvést? Aby naše organizace byla oprávněná jako žadatel o nadační příspěvek/grant, provede ještě do termínu uzávěrky přechod na podvojné účetnictví. Jakým způsobem máme při předložení žádosti o nadační příspěvek/grant přechod na podvojné účetnictví prokázat? Jak má být ověřena účetní závěrka a kdo ji má podepsat? 5 4 Způsob a datum doručení žádosti Kdy nejpozději musíme žádost o nadační příspěvek/grant doručit NROS? Rozhoduje datum odeslání žádosti prostřednictvím pošty (razítko na obálce)? Je možné představit projekt vedle písemné formy také osobně? 6 5 Partner projektu Může být naším oficiálním partnerem zahraniční organizace? Musí náš partner splňovat stejná kritéria jako my? Musíme nějak upravit vztahy mezi námi a naším oficiálním partnerem? Pokud ano, jakou formou? Jakou formou bude řešena otázka vzájemného finančního vyrovnání mezi žadatelem a partnerem? Vede o příslušné části projektu účetnictví partner nebo žadatel? 6 6 Plán projektu Co znamená věta, že žadatel musí být zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a nesmí vystupovat jen jako prostředník? Co má obsahovat plán aktivit? Co přesně se míní větou Projekt musí být realizován na území České republiky? Když je doba trvání projektu 12 měsíců, znamená to, že všechny jeho aktivity musí po této době skončit? Máme do 4. sloupce v logickém rámci uvádět i možná rizika která ohrožují realizaci projektu? 8

2 6.6 Co přesně se myslí termínem kvantifikace indikátorů? Jak máme rozumět pojmu: vzájemné sdílení informací? Je toto sdílení povinné? Jak pak bude v praxi vzájemné sdílení informací probíhat? 9 7 Rozpočet Jaký kurz se používá při zpracování rozpočtu pro přepočet korunových nákladů na EUR? Jaké je v tomto programu povinné spolufinancování projektů? Lze vyčíslit dobrovolnou práci jako formu spolufinancování projektu? Jak správně vyplnit tabulky rozpočtu projektu (Příloha B)? Pokud náš zaměstnanec pracuje na částečný úvazek, v jaké výši uvádím jeho mzdu v tabulce B3.? Je možné upravit formulář rozpočtu? Můžeme měnit názvy jednotlivých kapitol/položek a jejich číslování a přidávat nové řádky (položky)? Slyšeli jsme, že častým důvodem vyřazení žádosti během formální kontroly bývá nedodržení minimálního procenta spolufinancování. Jak se máme této chyby vyvarovat? Jak v rozpočtu uvádět režijní náklady? Jakým způsobem je nutné v rozpočtu zohlednit výnosy, které vzniknou v rámci realizace projektu? Můžeme bankovní poplatky zahrnout mezi oprávněné náklady projektu? Je možné z projektu hradit finanční leasing? Lze žádat o prostředky na koupi budov a pozemků a výdaje na rekonstrukce? Je možné z projektu hradit investice? Jak máme rozumět formulaci o daních coby neoprávněném nákladu (viz Směrnice, 2.1.4)? Jak máme postupovat v případě, že naše organizace, která podává žádost, není plátcem DPH, ale partner na rozdíl od nás je plátcem DPH? Máme to v rozpočtu nějak zohlednit? Pokud si naše organizace zajišťuje sama konferenci, kam máme v rozpočtu uvést náklady na občerstvení, materiály, pronájem apod.? Je možné hradit účastníkům semináře stravné? Do jakých položek rozpočtu patří náklady účastníků seminářů (ne zaměstnanců projektu)? Co je obsahem podkapitoly 2.6 Cestovné? Je nutné u dohody o provedení práce uvádět úvazek přepočtený na hodiny nebo lze použít jinou jednotku, např. normostranu? Jak budeme moci v závěrečné zprávě vyúčtovat náklady na energie v případě, že nebudeme mít k dispozici vyúčtování od dodavatele za spotřebu, která ještě bude spadat do období realizace projektu? Bude možné použít tzv. dohadné položky? Co je to zakázka/veřejná zakázka? Jaká pro ni platí pravidla? Co je to subdodávka? Jaká platí pravidla pro subdodávky? Je nákup motorového vozidla, havarijní pojištění a pojištění proti krádeži automobilu považováno za uznatelný náklad? 14 8 Finance obecně S přípravou projektů je spojena řada nákladů. Můžeme tyto náklady zařadit do projektu? Kdy můžeme začít čerpat finance? Kdo může auditovat projekt? Musí to být pouze auditor nebo postačí, když audit realizuje certifikovaný účetní? Obdržíme grant v eurech nebo v českých korunách? Je nutné v případě přidělení nadačního příspěvku/grantu zřídit samostatný bankovní účet pro projekt? Jakým způsobem nám bude, v případě podpory, poskytnut grant? 15 2 / 16

3 9 Obecné Jak probíhá hodnocení projektů? Jaký NUTS II máme v žádosti uvést? Musí mít naše organizace webové stránky? 16 3 / 16

4 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? Ne, žádat mohou pouze organizace s právní subjektivitou. 1.2 Můžeme žádat, když je naše organizace nově registrovaná? Nově registrovaná organizace může žádat o grant anebo být partnerem, pouze pokud je schopna doložit požadované dokumenty (viz Směrnice pro žadatele). Organizace, která vznikla změnou právní formy, sloučením, splynutím nebo rozdělením jiné organizace, musí být schopna doložit výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2008, případně 2007 předešlé organizace. Současně musí doložit dokumenty prokazující nástupnictví, společně s ověřeným prohlášením statutárního orgánu o tom, že nástupnická organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Vždy musí být splněna podmínka oprávněnosti právní formy žadatelů. 1.3 Můžeme podat více než jednu žádost? Ano, v rámci jedné výzvy může žadatel podat více návrhů projektů, a to i v rámci jedné priority. V rámci výběrového řízení může být podpořeno více projektů jednoho žadatele. Je však třeba uvážit, zda organizace bude mít v případě úspěšnosti více podaných žádostí zajištěno dostatečné spolufinancování pro všechny projekty a také dostatečnou administrativní a technickou kapacitu pro jejich realizaci. Pokud jedna organizace podává více žádostí, neměly by být projekty v žádném ohledu duplicitní, z hlediska plánovaných aktivit ani z hlediska rozpočtovaných nákladů. 2 Konzultace 2.1 Do kterého data je možné směřovat do NROS dotazy? Klást dotazy je možné od vyhlášení programu do 2. března Odpovědi důležité i pro ostatní žadatele se budou průběžně aktualizovat na tomto místě, v odpovídající kapitole. 2.2 Můžeme před oficiálním podáním projektu zaslat návrh projektu ke kontrole, abychom se ujistili, že je všechno v pořádku a projekt je oprávněný? Budeme moci projekt konzultovat? V zájmu rovného přístupu pro všechny žadatele a při obsáhlosti všech podmínek a množství potenciálních žadatelů nemůže NROS konzultovat detaily jednotlivých konkrétních projektů a jejich oprávněnost k podpoře. Pravidla jsou uvedena ve Směrnicích pro žadatele. Konkrétní dotazy je možné klást pouze prostřednictvím formuláře na webu telefonicky na číslech , nebo em na případně poštou. 3 Náležitosti žádosti o nadační příspěvek/grant 3.1 Je třeba všechny povinné přílohy přikládat 4x nebo je stačí přiložit pouze k originálu žádosti? Formulář žádosti, rozpočet a logický rámec musejí být dodány v tištěné podobě v jednom originále a třech kopiích a současně i v elektronické podobě na CD (1x). Všechny ostatní podpůrné přílohy: stanovy/statut/výpis z rejstříku, kompletní účetní závěrku za poslední kalendářní rok (žadatele a všech partnerů, pokud jsou partneři zapojeni) a aktuální výroční zprávu je třeba dodat pouze v jednom originálu (nebo v podobě úředně ověřené kopie). 4 / 16

5 3.2 Jaké údaje musí být uvedeny na obálce žádosti? Úplné jméno žadatele (organizace) Adresa žadatele DOPORUČENĚ referenční číslo : CZ výzva název programu: Blokový grant pro NNO Finančních mechanismů EHP/Norska Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO název priority nebo podpriority a její označení: (doplňte dle směrnic,bod 1.2) název projektu: (...) Neotvírat před zahajovací schůzkou! Nadace rozvoje občanské společnosti Jelení 196/ Praha 1 Nesprávné uvedení údajů na obálce bude důvodem k vyřazení žádosti, proto si ověřte, zda obálka splňuje všechny formální náležitosti. 3.3 Jaké referenční číslo máme na obálku uvést? Tento program má referenční číslo: CZ výzva. 3.4 Aby naše organizace byla oprávněná jako žadatel o nadační příspěvek/grant, provede ještě do termínu uzávěrky přechod na podvojné účetnictví. Jakým způsobem máme při předložení žádosti o nadační příspěvek/grant přechod na podvojné účetnictví prokázat? Pokud organizace účtovala v předchozím účetním období (v roce 2008, případně 2007) v soustavě jednoduchého účetnictví, je potřeba kromě účetní závěrky (výkaz o majetku a závazcích, výkaz o příjmech a výdajích) za dané účetní období (za rok 2008, případně 2007) dodat také počáteční rozvahu (k nebo ), spolu s ověřeným prohlášením statutárního orgánu, které dokládá, že v aktuálním účetním období organizace již účtuje v soustavě podvojného účetnictví. 3.5 Jak má být ověřena účetní závěrka a kdo ji má podepsat? Povinnou součástí žádosti o grant je roční účetní závěrka za rok 2008 (pokud tato není k dispozici do termínu pro podání žádosti, je možné předložit roční účetní závěrku za rok 2007). Roční účetní závěrka musí obsahovat Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu. Musí být sestavena a schválena v souladu s příslušnými právními předpisy v závislosti na právní formě organizace. Takto sestavenou a schválenou roční účetní závěrku je potřeba přiložit k žádosti s podpisem příslušné osoby, odpovědné za její schválení, formou originálu nebo úředně ověřené kopie. 5 / 16

6 4 Způsob a datum doručení žádosti 4.1 Kdy nejpozději musíme žádost o nadační příspěvek/grant doručit NROS? Rozhoduje datum odeslání žádosti prostřednictvím pošty (razítko na obálce)? Uzávěrka pro podání žádosti o grant je v 16:00. Do této doby je nutné doručit Vaši žádost do NROS osobně, poštou, kurýrem apod. Datum odeslání nerozhoduje, pokud bude žádost doručena po uvedeném termínu, bude automaticky vyřazena z hodnocení. 4.2 Je možné představit projekt vedle písemné formy také osobně? Ne. V zájmu rovného přístupu všech žadatelů je hodnocení projektů prováděno pouze na základě písemných dokumentů, žádný žadatel nebude mít možnost projekt osobně prezentovat. 5 Partner projektu 5.1 Může být naším oficiálním partnerem zahraniční organizace? Ano, pokud se jedná o neziskovou organizaci sídlící ve státech: Norsko, Lichtenštejnsko a Island. (dále viz Směrnice pro žadatele, kapitola 2.1.2). 5.2 Musí náš partner splňovat stejná kritéria jako my? V rámci posouzení žádosti o nadační příspěvek/grant musí partner splňovat stejné podmínky oprávněnosti jako žadatel. POZOR!!! Nesplnění podmínek oprávněnosti ze strany partnera je důvodem k zamítnutí celé žádosti. Počet partnerů není omezen. U partnerů jejichž sídlo se nachází v Norsku, Lichtenštejnsku či Islandu si NROS ve spolupráci s Norským velvyslanectvím v Praze a Norským helsinským výborem ověří skutečnost, že partnerská organizace pocházející z dárcovských států splňuje podmínky oprávněnosti. 5.3 Musíme nějak upravit vztahy mezi námi a naším oficiálním partnerem? Pokud ano, jakou formou? Žadatel je povinen zajistit, aby partner postupoval v souladu s ustanoveními dle článku 2.3 Přílohy II. Smlouvy. S přihlédnutím k uvedenému článku se na partnera vztahují stejné podmínky (včetně podmínek stanovených pro oprávněnost nákladů) jako na žadatele. Úprava vztahů mezi žadatelem a partnerem nicméně nemá žádný vliv na smluvní vztah mezi NROS a žadatelem. Za realizaci projektu a splnění všech plánovaných aktivit a cílů projektu zůstává vůči NROS vždy zodpovědný žadatel, který jediný je pro NROS smluvní stranou. Žadatel je hlavním nositelem projektu a musí realizovat významnější část aktivit projektu (viz otázka č. 6.1). Žadatel zodpovídá za realizaci aktivit, za celkové vyúčtování projektu a také za konečné finanční vypořádání projektu vůči NROS. 5.4 Jakou formou bude řešena otázka vzájemného finančního vyrovnání mezi žadatelem a partnerem? Vede o příslušné části projektu účetnictví partner nebo žadatel? Způsob finančního vyrovnání mezi žadatelem a partnerem musí vycházet z toho, že partnerství v projektu nemá charakter dodavatelsko-odběratelského vztahu. Partner svou účastí na projektu neposkytuje žadateli plnění za úhradu. Pokud by partner vystavil žadateli souhrnnou fakturu ve smyslu fakturujeme Vám za (služby)..., takový účetní doklad by nebyl podkladem pro oprávněný náklad projektu. Za celkové vyúčtování projektu je vůči NROS zodpovědný žadatel. V celkovém vyúčtování musí být uvedeny veškeré projektové náklady, to znamená jak náklady žadatele, tak náklady partnera. Partner je povinen (stejně jako žadatel) vést veškeré náklady, které mu v souvislosti s realizací jeho části projektu vznikly, ve svém účetnictví odděleným způsobem. Pro potřebu sestavení celkového vyúčtování projektu pak musí partner žadateli poskytnout účetní sestavu a seznam jednotlivých účetních položek všech svých oprávněných nákladů, podpořený kopiemi příslušných účetních a prvotních dokladů. Rozhodně doporučujeme, aby partner informoval žadatele o čerpání svých projektových nákladů nejenom na konci projektu, ale také průběžně. 6 / 16

7 Do vyúčtování projektu tedy budou vstupovat jednotlivé oprávněné náklady evidované v účetnictví žadatele a také jednotlivé oprávněné náklady evidované v účetnictví partnera, přičemž náklady obou budou muset být doložitelné příslušnými účetními a prvotními doklady. Způsob finančního vyrovnání mezi žadatelem a partnerem projektu je ponechán na dohodě těchto dvou subjektů, musí však odpovídat výše uvedeným principům. Preferovanou možností je převést finanční prostředky ze strany žadatele partnerovi ve výši, která odpovídá soupisu oprávněných nákladů partnera (podpořeného kopiemi účetních dokladů) na konci projektu. Případně je možné poskytnout partnerovi zálohu ve výši předpokládaných nákladů na začátku projektu a následně tuto zálohu obdobným způsobem zúčtovat. Originály účetních dokladů žadatele, soupisky nákladů všech partnerů (podpořené kopiemi účetních dokladů) musí být k dispozici u žadatele nejen v průběhu implementace BG, ale ještě 10 let po ukončení programu. Pro partnery platí stejné podmínky archivace dokumentů jako pro žadatele. 6 Plán projektu 6.1 Co znamená věta, že žadatel musí být zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a nesmí vystupovat jen jako prostředník? Toto ustanovení je zaměřeno na ochranu proti tzv. papírovým žadatelům, to znamená proti organizacím, které svým jménem podají žádost a jakmile získají grant, předají realizaci projektu jiné organizaci. Zmíněná pasáž je dále konkretizována ve smluvních podmínkách, které stanovují, že žadatel musí realizovat nejméně 51% oprávněných nákladů projektu, tudíž náklady všech partnerů v součtu nesmí přesáhnout 49% oprávněných nákladů projektu. Rovněž není možné, aby žadatel delegoval manažerské funkce a celkovou odpovědnost za realizaci projektu na jinou organizaci. Zároveň platí podmínka, že náklady na subdodávky, kterými může být zajištěna část realizace aktivit projektu, nesmí přesáhnout 49% z nákladů žadatele ani žádného z partnerů. Výše uvedené poměrové vztahy jsou znázorněny v následujícím schématu: 7 / 16

8 CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 100% (náklady financované z nadačního příspěvku i ze spolufinancování) ŽADATEL min. 51% nákladů projektu (subdodávky + jiné náklady) VÍCE PARTNERŮ v součtu max. 49% nákladů projektu (subdodávky + jiné náklady) Jiné náklady min. 51% nákladů Žadatele Subdodávky max. 49% nákladů Žadatele Jiné náklady min. 51% nákladů Partnera 1 Subdodá vky max. 49% nákladů Partnera 1 Jiné náklady min. 51% nákladů Partnera 2 Subdodá vky max. 49% nákladů Partnera Co má obsahovat plán aktivit? Plán aktivit se nachází ve Formuláři žádosti o grant, v kapitole 1.9. Plán aktivit musí obsahovat seznam jednotlivých aktivit. Jejich názvy musí odpovídat názvům uvedeným v kapitole 1.7 a v logickém rámci. Ke každé aktivitě má být identifikováno období, ve kterém bude probíhat: měsíc 1, měsíc 2 apod. Neuvádí se zde ovšem, co bude v jednotlivých měsících konkrétně realizováno. Upozorňujeme, že v případě, kdy je v projektu plánováno uskutečnění výběrového řízení, je nutné do plánu aktivit zahrnout i jeho přípravnou fázi, tedy přípravu zadávací dokumentace, vyhlášení apod. 6.3 Co přesně se míní větou Projekt musí být realizován na území České republiky? Aktivity projektu musí být realizovány na území ČR, to znamená, že zpravidla není možné, aby příjemce realizoval aktivity pro cílovou skupinu např. workshopy, konference atp. v zahraničí a to včetně Slovenska. Toto pravidlo však neomezuje příjemce v realizaci vlastních zahraničních cest, např. účasti na konferencích. 6.4 Když je doba trvání projektu 12 měsíců, znamená to, že všechny jeho aktivity musí po této době skončit? Projekt by měl za 12 měsíců období jeho realizace dosáhnout stanoveného cíle a uskutečnit všechny aktivity, ke kterým se žadatel v projektu zavázal. Je ale samozřejmě žádoucí, aby aktivity pokračovaly i po ukončení projektu a aby byla zajištěna jejich udržitelnost. Oprávněné náklady budou ale pouze ty, které vzniknou v období realizace projektu. Toto období bude přesně definováno ve Smlouvě. 6.5 Máme do 4. sloupce v logickém rámci uvádět i možná rizika která ohrožují realizaci projektu? Žadatel by měl být schopen identifikovat předpokládaná rizika, která by mohla ovlivnit realizaci projektu a dosažení stanovených cílů. Pokud je žadatel uvede již v logickém rámci, poukazuje 8 / 16

9 tím mimo jiné na to, že si jich je vědom a je lépe připraven na ně reagovat, pokud skutečně nastanou. 6.6 Co přesně se myslí termínem kvantifikace indikátorů? Požadavek kvantifikace má za cíl vyjádřit přesnými čísly výstupy projektu. Naplněním uvedených čísel bude aktivita považována za úspěšnou (např. 4 semináře pro min. 80 osob). Indikátor může být vyjádřen i procentuálně, je však třeba pamatovat na to, že žadatel bude naplnění těchto indikátorů v závěrečné zprávě vyhodnocovat. 6.7 Jak máme rozumět pojmu: vzájemné sdílení informací? Je toto sdílení povinné? Jak pak bude v praxi vzájemné sdílení informací probíhat? Vzájemné sdílení informací je povinnou součástí všech projektů. Slouží k výměně zkušeností a informací mezi jednotlivými příjemci, jež realizují projekty podobného zaměření. Sdílení informací přispěje k zefektivnění služeb poskytovaných cílové skupině, k zamezení vzniku duplicitních publikací a výstupů a k efektivnímu využití prostředků BG. NROS zprostředkuje kontakty příjemců podpořených v rámci 3.výzvy. Příjemci pak sami ze svého týmu vyberou kompetentního pracovníka, který bude vyhledávat funkční kontakty na další příjemce, kteří realizují projekty podobného zaměření. Během realizace projektu pak tito příjemci realizují konkrétní aktivity, které vzájemné informování a sdílení zkušeností umožní. Všechny související náklady vynaložené na tyto aktivity jsou oprávněnými náklady projektu (lidské zdroje, cestovné, apod). O vzájemném sdílení informací budou příjemci informovat NROS na monitorovací návštěvě a v závěrečné zprávě. 7 Rozpočet 7.1 Jaký kurz se používá při zpracování rozpočtu pro přepočet korunových nákladů na EUR? Fixní směnný kurz pro tuto výzvu je stanoven na: 1,0 = 24,485 Kč. Tento kurz je závazný pro sestavování rozpočtů projektů jednotlivých žádostí v této výzvě. Předem ovšem upozorňujeme, že pro potřeby pozdějšího vyúčtování projektu (v případě, že bude vybrán k podpoře) nebude tento kurz relevantní a pro přepočet skutečných oprávněných nákladů projektu bude nutné použít postup dle Přílohy II. Smlouvy (blíže viz otázka 8.4.). 7.2 Jaké je v tomto programu povinné spolufinancování projektů? V tomto programu je povinné spolufinancování u všech projektů minimálně 10% z celkových oprávněných nákladů projektu. Nadační příspěvek/grant nesmí přesáhnout 90% z celkových oprávněných nákladů projektu, a to ani v řádech desetinných míst. Procentuální vyjádření přislíbeného spolufinancování bude závazné pro vyúčtování a finanční vypořádání projektu. Zároveň platí, že příspěvek finančních mechanismů musí tvořit minimálně 51% z celkových nákladů projektu. Výše spolufinancování se tedy musí pohybovat v intervalu 10% až 49% z celkových nákladů projektu. Spolufinancování nesmí být tvořeno prostředky pocházejícími z nástrojů pomoci EU nebo z Finančních mechanismů EHP/Norska. Spolufinancování také nesmí být tvořeno příspěvky v naturáliích. 7.3 Lze vyčíslit dobrovolnou práci jako formu spolufinancování projektu? Nikoli. Dobrovolná práce je jednou z forem příspěvků v naturáliích, které nepředstavují oprávněné náklady projektu (viz Příloha II. Smlouvy, čl. 14(3)). 7.4 Jak správně vyplnit tabulky rozpočtu projektu (Příloha B)? Detailní návod k vyplnění tabulek rozpočtu naleznete v samostatném souboru Instrukce k vyplnění tabulek rozpočtu. Další pokyny jsou uvedeny přímo v jednotlivých vyplňovaných listech rozpočtu jako vysvětlivky pod tabulkou, komentáře v záhlaví sloupců nebo komentáře ke konkrétním buňkám. 9 / 16

10 7.5 Pokud náš zaměstnanec pracuje na částečný úvazek, v jaké výši uvádím jeho mzdu v tabulce B3.? Do sloupce F (Hrubá mzda v Kč) tabulky B3. je nutné uvést výši hrubé mzdy, která odpovídá plnému úvazku. I v případě, že ve mzdovém výměru zaměstnance na částečný úvazek je jeho hrubá mzda stanovena pouze ve výši odpovídající tomuto částečnému úvazku, je nutné dopočíst výši hrubé mzdy odpovídající plnému úvazku a tuto pak uvést v sloupci F. Úvazek zaměstnance v projektu je vyjádřen v sloupci I (Výše úvazku v projektu). Pokud jde o zaměstnance, který je v organizaci zaměstnán např. na poloviční úvazek a celým tímto úvazkem je zaměstnán v projektu, uvedete zde hodnotu 0,5. Pokud by byla z jeho polovičního úvazku přidělena práci na projektu polovina, uvedete zde hodnotu 0,25. V sloupci J (Počet měsíců v projektu) vyjádříte, kolik měsíců v rámci období realizace projektu se bude daný zaměstnanec s daným úvazkem (vyjádřeným v sloupci I ) účastnit na projektu. 7.6 Je možné upravit formulář rozpočtu? Můžeme měnit názvy jednotlivých kapitol/položek a jejich číslování a přidávat nové řádky (položky)? Základní strukturu rozpočtu tj. zelené řádky s číslováním první a druhé hierarchické úrovně (rozpočtové kapitoly a subkapitoly) neměňte a nemažte. Nicméně formulář rozpočtu je vzor, který je nutné dále doplnit o konkrétní údaje tak, aby odpovídal projektovému záměru. Při tvorbě rozpočtu Vašeho projektu dle potřeby přidávejte do přednastavené struktury další řádky s číslováním třetí resp. další hierarchické úrovně ( bílé řádky). Podrobnější pokyny k sestavení rozpočtu naleznete přímo ve formuláři rozpočtu (Příloha B žádosti) a v souboru Instrukce k vyplnění tabulek rozpočtu. 7.7 Slyšeli jsme, že častým důvodem vyřazení žádosti během formální kontroly bývá nedodržení minimálního procenta spolufinancování. Jak se máme této chyby vyvarovat? Celkové oprávněné náklady pro kontrolu vynásobte číslem 0,9. Požadovaná částka nadačního příspěvku/grantu nesmí být vyšší než výsledné číslo, ani v řádech desetinných míst. 7.8 Jak v rozpočtu uvádět režijní náklady? Režijní náklady uváděné v rozpočtu musí být vždy stanoveny adekvátně podílu projektu vzhledem k další činnosti organizace (např. část nájmu odpovídající kanceláři, kde pracuje projektový tým) a vždy musí být doložitelné účetními a prvotními doklady. Dbejte na to, aby režijní náklady byly na projekt přiděleny poměrným dílem na základě řádně zdůvodněné, poctivé a spravedlivé metody. 7.9 Jakým způsobem je nutné v rozpočtu zohlednit výnosy, které vzniknou v rámci realizace projektu? Žadatel bude při vyúčtování projektu povinen zajistit rovnováhu mezi celkovými oprávněnými náklady projektu a celkovými výnosy projektu. Z realizace projektu jemu ani partnerovi nesmí vzniknout žádný zisk. Jakékoliv výnosy, které vzniknou jako přímý důsledek realizace aktivit projektu (např. inkasované vstupné na akce, poplatky za kurzy či za prodej materiálů, financovaných v rámci projektu), budou považovány za přímé výnosy projektu. Tyto výnosy si žadatel nesmí ponechat, ale musí je v souladu s výše uvedenou podmínkou vrátit do projektu, to znamená použít je jako zdroj pro financování projektových nákladů mohou být zdrojem spolufinancování projektu. Pokud žadatel předpokládá, že jemu nebo partnerovi vzniknou v důsledku realizace aktivit projektu přímé výnosy, může tuto skutečnost uvést již v rozpočtu předkládaném v rámci žádosti (Tabulka B2. Předpokládané zdroje financování nákladů projektu, řádek Přímé výnosy projektu ). Tím pokryje část povinného spolufinancování projektu a sníží tak nároky na další zdroje spolufinancování ve zbylé výši tak, aby byla splněna hranice povinného spolufinancování projektu (blíže viz otázka č. 7.2). 10 / 16

11 7.10 Můžeme bankovní poplatky zahrnout mezi oprávněné náklady projektu? Bankovní poplatky nepatří mezi oprávněné náklady projektu Je možné z projektu hradit finanční leasing? Náklady související s finančním leasingem nejsou oprávněnými náklady projektu Lze žádat o prostředky na koupi budov a pozemků a výdaje na rekonstrukce? Výdaje spojené s nákupem budov a pozemků nejsou oprávněné stejně jako výdaje na rekonstrukci. Oprávněné mohou být pouze náklady na opravy a údržbu budov a to jen v případě, že tyto opravy jsou nezbytné pro realizaci projektu. Zhodnocení dlouhodobého majetku (investice) není oprávněným nákladem. V rámci projektu je možné pořídit pouze plnění, která jsou v souladu s příslušnými právními předpisy účtovaná v plné výši přímo do nákladů (mimo jiné dle Zákona o daních z příjmů - v současné době do výše Kč u hmotného majetku a do výše Kč u nehmotného majetku) Je možné z projektu hradit investice? Pořízení vybavení nebo jakékoli jiné plnění, o kterém bude účtováno jako o dlouhodobém majetku v souladu s příslušnými právními předpisy nepředstavuje oprávněný náklad projektu. V rámci projektu je možné pořídit pouze plnění, která jsou v souladu s příslušnými právními předpisy účtovaná v plné výši přímo do nákladů (mimo jiné dle Zákona o daních z příjmů - v současné době do výše Kč u hmotného majetku a do výše Kč u nehmotného majetku) Jak máme rozumět formulaci o daních coby neoprávněném nákladu (viz Směrnice, 2.1.4)? Oprávněným nákladem projektu není žádná daň, kde organizace vystupuje jako poplatník. Daň z přidané hodnoty může být oprávněným nákladem projektu jenom tehdy, pokud neexistuje nárok na její vrácení a zároveň je zaúčtována tak, že je zcela zřejmé, k jakému nákladu se váže. DPH, u níž se má za to, že ji lze vrátit, ať už jakýmkoli způsobem, není považována za oprávněný náklad, a to i když ve skutečnosti není příjemcem (partnerem) získána zpět. Pokud příjemce (partner) není plátcem DPH (nemá tedy, pokud by to bylo relevantní, možnost nárokovat odpočet na vstupu) a neexistuje ani žádná jiná možnost nárokovat vrácení příslušné DPH, bude tato DPH vždy oprávněným nákladem projektu samozřejmě za podmínky, že je oprávněný samotný základ daně. NROS vypracovala pomůcku ve formě tokového diagramu (ke stažení na zejména pro plátce DPH, který nastiňuje postup organizace při posuzování oprávněnosti DPH Jak máme postupovat v případě, že naše organizace, která podává žádost, není plátcem DPH, ale partner na rozdíl od nás je plátcem DPH? Máme to v rozpočtu nějak zohlednit? Vztah mezi příjemcem a partnerem projektu nemá charakter dodavatelsko-odběratelského vztahu (viz otázka č. 5.4), tudíž otázka plátcovství DPH má na rozpočet projektu vliv pouze z pohledu posouzení, jestli bude DPH představovat oprávněné náklady či nikoli. U plátce DPH (v tomto případě u partnera projektu) tato daň nemusí být vždy oprávněným nákladem, zatímco v případě neplátce DPH je daň téměř určitě vždy oprávněným nákladem (podrobněji viz otázka č. 7.14). Posouzení DPH jako oprávněného nákladu projektu musí být provedeno u každého subjektu zvlášť. Každý subjekt bude mít ve svém účetnictví evidovány náklady, které mu v souvislosti s realizací jeho části projektu vznikly. Pokud se k těmto nákladům váže DPH, organizace musí posoudit její oprávněnost v projektu v kontextu dané účetní jednotky. 11 / 16

12 V dané souvislosti upozorňujeme na ustanovení 94 odst.2 ZDPH: v případě, kdy příjemce a partner uzavřou smlouvu, která má charakter smlouvy o sdružení, stávají se všichni členové sdružení automaticky plátci DPH Pokud si naše organizace zajišťuje sama konferenci, kam máme v rozpočtu uvést náklady na občerstvení, materiály, pronájem apod.? Pokud si konferenci bude zabezpečovat organizace (žadatele nebo partnera) sama, související náklady je nutné rozdělit do jednotlivých kapitol/subkapitol rozpočtu dle typu konkrétních nákladů. Například mzda lektora (který je zaměstnancem organizace např. na DPP) se objeví v Kapitole 1 (samostatný řádek), případný nákup spotřebního materiálu se objeví v rámci subkapitoly 2.2. (samostatný řádek pokud se jedná o významnější sumu) atd. Položky rozpočtu, které souvisí výlučně s konferencí, doporučujeme pro přehlednost označit (např. názvem konference), aby je bylo možné v rozpočtu identifikovat. Pro náklady související s nákupem služeb pro konferenci, jako např. náklady na lektora (který není zaměstnancem organizace), na pronájem prostor, cateringové služby, na ubytování, případně náhradu jízdních výdajů pro účastníky slouží subkapitola 2.9. Pro každou konferenci (příp. školení apod.) doporučujeme v rámci subkapitoly 2.9 vytvořit samostatný řádek např Konference 1 a v rámci něj uvést výše uvedené položky např Lektor, Ubytování účastníků atd. Pokud je organizace konference zabezpečena kompletně formou subdodávky, tyto náklady mají být uvedeny pouze v rámci subkapitoly 2.9. Dle potřeby se v rámci této subkapitoly vytvoří nové položky (např Konference 1 ; Konference 2 atd.). Pokud v tomto případě žádné další náklady nevznikají, je možné uvést celý náklad v jedné sumární hodnotě odpovídající předpokládané částce, která bude fakturována ze strany subdodavatele. Podrobný popis předpokládané subdodávky pak žadatel musí uvést ve formuláři žádosti v části 1.7. Upozorňujeme zde na nutnost postupovat při výběru subdodavatele v souladu se stanovenými pravidly (blíže viz otázka č. 7.21) Je možné hradit účastníkům semináře stravné? Do jakých položek rozpočtu patří náklady účastníků seminářů (ne zaměstnanců projektu)? Stravné ve smyslu cestovních náhrad je možné poskytovat pouze zaměstnancům organizace dle příslušných předpisů. Účastníkům semináře je možné zabezpečit stravování pouze centrálně ze strany organizátora semináře. Není tedy možné proplácet účastníkům stravné tak, jako by byli zaměstnanci organizace. Na druhé straně organizace může účastníkům proplatit jejich náklady spojené s přepravou na akci, případně i jejich ubytování v době trvání akce (v případě, že není zabezpečeno centrálně) pokud jsou tyto náklady hospodárné. Tyto náklady je možné účastníkovi proplatit pouze ve skutečné výši proti předloženému dokladu (jízdenka, paragon) v tom smyslu, že účastník dané plnění pořídil a uhradil ve jménu organizace. Organizace bude tyto náklady účtovat jako svoji spotřebu, stejně jako kdyby dané plnění pořídila sama. Účel nákladu by měl být uveden na příslušném účetním dokladu, nebo na hromadném prohlášení statutárního orgánu se seznamem účetních dokladů, kterých se týká, podpořeném prezenční listinou s podpisy účastníků. Uvedené náklady patří do subkapitoly 2.9 rozpočtu. Bližší pokyny ke způsobu vyjádření nákladů v subkapitole 2.9 naleznete přímo ve formuláři rozpočtu, v listu B1. (vysvětlivky pod tabulkou B1.). Způsob vyjádření nákladů na konference/semináře, jejichž součástí mohou být i výše uvedené náklady, je řešen i v otázce č Co je obsahem podkapitoly 2.6 Cestovné? V podkapitole 2.6 jsou uváděny cestovní náhrady zaměstnanců organizace (žadatele příp. partnera). Cestovní náhrady je možno v rámci projektu rozpočtovat pouze ve výši zákonných nároků dle Zákoníku práce, v platném znění. Součástí cestovních náhrad jsou zvýšené stravovací výdaje, jízdní výdaje, výdaje za ubytování a nutné vedlejší výdaje. Kapesné není oprávněným nákladem projektu. 12 / 16

13 Cestovní náhrady zaměstnanců v rámci pracovních cest v tuzemsku se uvádí do subkapitoly Zahraniční pracovní cesty se uvádí do subkapitoly 2.6.2, přičemž je nutné pro každou zahraniční pracovní cestu vytvořit samostatnou položku (samostatný řádek na čtvrté hierarchické úrovni) se stručným popisem - destinace a účel cesty Je nutné u dohody o provedení práce uvádět úvazek přepočtený na hodiny nebo lze použít jinou jednotku, např. normostranu? U dohody o provedení práce je nutné uvádět počet hodin, za které byla zadaná práce provedena. Tato jednotka je jediná možná. Dle současné legislativní úpravy může jeden zaměstnanec na DPP odpracovat u jednoho zaměstnavatele za jeden kalendářní rok max. 150 hodin Jak budeme moci v závěrečné zprávě vyúčtovat náklady na energie v případě, že nebudeme mít k dispozici vyúčtování od dodavatele za spotřebu, která ještě bude spadat do období realizace projektu? Bude možné použít tzv. dohadné položky? U některých dodavatelů energií je možné vyžádat si vyúčtování skutečné spotřeby za časově vymezené období podle přání zákazníka mimo obvyklé termíny vyúčtování. Pokud nebude možné od dodavatele včas získat vyúčtování skutečné spotřeby, bude přípustné zaúčtovat do nákladů předpokládanou spotřebu vytvořením položky na dohadných účtech pasivních. Suma nákladu (dohadné položky) ovšem bude muset být určena pomocí zdůvodnitelné metody - např. kvalifikovaným odhadem na základě skutečné spotřeby minulých období, které jsou odběrově porovnatelné Co je to zakázka/veřejná zakázka? Jaká pro ni platí pravidla? Zakázka je jakékoli plnění které bylo v rámci projektu přijato (ze strany žadatele nebo partnera) od dodavatele. Jakákoli zakázka realizovaná v rámci projektu je považována za veřejnou zakázku a žadatel (partner) je povinen postupovat v souladu s Přílohou IV. Smlouvy. Partner nemůže být v rámci projektu zároveň dodavatelem. Ze stanovených postupů je zejména nutné upozornit na to, že pokud konečná cena zakázky překročí 5000 EUR (bez DPH), je žadatel (partner) povinen realizovat zjednodušené výběrové řízení na dodavatele, dle postupu uvedeného v Příloze IV. Smlouvy. Pokud by při kontrole vyúčtování projektu bylo zjištěno, že tyto povinnosti nebyly splněny, veškeré náklady předmětné zakázky budou neoprávněné Co je to subdodávka? Jaká platí pravidla pro subdodávky? Subdodávka je druh zakázky (viz také otázka č. 6.1, 7.21), prostřednictvím které je ze strany žadatele (partnera) přenesena realizace některé aktivity projektu (nebo její části) na subdodavatele. O subdodávku se jedná tehdy, pokud aktivita bude vstupovat do obsahu projektu (lektor přednášky, zpracování analýzy apod.). V principu se tudíž může jednat pouze o služby, nikoli o dodávky vybavení nebo materiálu a rozhodně nikoli o osobní náklady. Do kategorie subdodávek ovšem nespadají ani úplně všechny služby dle uvedené definice se za subdodávku nepovažují např. energie, nájemné, telefony, internet nebo pravidelné dodávky služeb, které jsou organizaci poskytovány bez ohledu na realizaci daného projektu (např. služby účetního, který není zaměstnancem organizace je potřeba uvádět v rámci položky rozpočtu). Mezi subdodávky nepatří ani povinný závěrečný audit projektu. Pokud je rozpočet vyplněn správně dle zadaných pokynů, mohou se v něm subdodávky objevit prakticky pouze v subkapitolách 2.9, 2.10 a V kapitole 2.11 budou obsaženy jenom subdodávky, jak to vyplývá z charakteru náplně kapitoly. Položky v kapitolách 2.9 a 2.10 budou jednoznačně subdodávkami v případě, kdy se bude jednat o zakázku na klíč. Takové položky mají být uvedeny souhrnně v jednom řádku na třetí hierarchické úrovni. Pokud ovšem jednotlivé akce v rámci těchto dvou subkapitol (např. školení, publikace) nebudou zadány na klíč, ale budou se skládat z více typů dílčích nákladových položek (tyto mají být rozepsány v 13 / 16

14 podřízených řádcích na čtvrté hierarchické úrovni viz také otázka č. 7.16), je potřeba posoudit individuálně, které z těchto nákladových položek budou spadat mezi subdodávky. Posouzení musí vycházet z uvedené definice. Tudíž např. jízdní výdaje nebo ubytování účastníků školení není subdodávkou. Mezi subdodávky nepatří ani zabezpečení občerstvení a pronájem prostor nebo techniky pro seminář. Na druhé straně subdodávkou bude např. položka na lektora (který není zaměstnancem organizace). V případě publikace nebude spadat mezi subdodávky její tisk (pokud není součástí komplexní subdodávky na klíč ). Naopak mezi subdodávky bude spadat příprava textů, konzultační činnost, grafická úprava, distribuce apod. (samozřejmě pokud tyto činnosti nejsou realizovány zaměstnanci organizace). Obdobným způsobem je nutno postupovat u všech položek, které se objeví v kapitole 2.9 nebo 2.10 rozpočtu. Rozlišení mezi subdodávkami a ostatními zakázkami je nezbytné zejména z toho důvodu, že formou subdodávek může být realizována pouze omezená část projektu (podrobněji viz otázka č. 6.1). Pro subdodávky jinak platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní zakázky, včetně povinnosti realizovat zjednodušené výběrové řízení v případě překročení stanovené hranice (viz otázka č. 7.21) Je nákup motorového vozidla, havarijní pojištění a pojištění proti krádeži automobilu považováno za uznatelný náklad? Nákup motorového vozidla není oprávněným výdajem projektu, pokud se jedná o pořízení dlouhodobého majetku. Pojištění vozidla může být oprávněným nákladem projektu v poměrné výši, dle jeho využití v projektu, pokud jsou splněny ostatní obecné podmínky z hlediska časové a věcné oprávněnosti nákladů. 8 Finance obecně 8.1 S přípravou projektů je spojena řada nákladů. Můžeme tyto náklady zařadit do projektu? Nikoli (viz Směrnice pro žadatele, Oprávněnost nákladů). Je tomu tak proto, že oprávněné náklady mohou vznikat pouze v období realizace projektu, které počíná dnem následujícím po dni podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran. Z rozpočtu projektu tedy není možné financovat náklady, které vznikly před začátkem realizace projektu. Náklad vzniká v okamžiku převzetí předmětného plnění do spotřeby ze strany organizace příjemce grantu nebo partnera projektu. Schopnost organizace pokrýt náklady spojené s přípravou projektu svědčí mimo jiné o její odpovídající kapacitě. Ta je důležitá zejména po ukončení projektu a vyčerpání nadačního příspěvku/grantu s ohledem na zajištění další udržitelnosti projektu. 8.2 Kdy můžeme začít čerpat finance? Období realizace projektu začíná dnem následujícím po dni podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran. Od tohoto data jsou vzniklé náklady z časového hlediska oprávněné. Náklad vzniká v okamžiku převzetí předmětného plnění do spotřeby ze strany organizace příjemce grantu nebo partnera projektu. Nicméně je nutné počítat s lhůtou 15 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy, kterou má NROS (za splnění dalších smluvních podmínek) k dispozici na převod zálohové platby nadačního příspěvku/grantu. 8.3 Kdo může auditovat projekt? Musí to být pouze auditor nebo postačí, když audit realizuje certifikovaný účetní? Finanční audit projektu musí být proveden nezávislým a nestranným auditorem, který je členem Komory auditorů České republiky (www.kacr.cz). 8.4 Obdržíme grant v eurech nebo v českých korunách? Žadatel sestavuje rozpočet v a veškeré částky uvedené ve Smlouvě (včetně nadačního příspěvku/grantu) se uvádí také v. Platby/převody nadačního příspěvku/grantu ze strany 14 / 16

15 NROS příjemci se provádí v, ale mohou být zaslány podle rozhodnutí příjemce na běžný bankovní účet vedený v Kč nebo v. V případě účtu vedeného v příjemce obdrží částku v. V případě účtu vedeného v Kč bude příjemci odeslána stejná částka v, ovšem příjemce na svůj účet obdrží částku v Kč, která bude ekvivalentem zaslané sumy v přepočtené dle aktuálního denního kurzu příslušné banky. Pro závěrečné vyúčtování bude žadatel dokládat čerpání nákladů projektu opět v. Je proto důležité upozornit, že bez ohledu na kurz dané výzvy (1,0 = 24,485 Kč), bez ohledu na aktuální bankovní kurz platný v den převodu finančních prostředků na bankovní účet žadatele a také bez ohledu na zvolený způsob účtování operací v cizích měnách v účetnictví žadatele (partnera), bude žadatel (partner) převádět při vyúčtování projektu náklady v Kč na způsobem stanoveným v Příloze II. Smlouvy to znamená za použití příslušných směnných kurzů platných v předposlední pracovní den měsíce, který předchází měsíci, kdy byly příslušné náklady uhrazeny. Příslušné směnné kurzy jsou publikovány v sérii C Úředního věstníku Evropských společenství naleznete je na stránkách: Správnost zvoleného denního kurzu je možné ověřit také v přehledu měsíčních kurzů Inforeuro, které naleznete na stránkách: Language=en Výše uvedený denní kurz dle Úředního věstníku by totiž měl být identický s měsíčním kurzem Inforeuro platným pro následující měsíc. Prakticky to znamená, že příslušným kurzem pro přepočet oprávněných nákladů projektu by měl být také měsíční kurz Inforeuro, platný pro měsíc, kdy byly dané oprávněné náklady uhrazeny. Kurzové rozdíly jdou na vrub nebo ve prospěch žadatele a nebudou zohledněny při vyúčtování projektu. Nebude se tedy jednat o oprávněné náklady, ale ani o přímé výnosy projektu. Směnné kurzy naleznete také na stránkách 8.5 Je nutné v případě přidělení nadačního příspěvku/grantu zřídit samostatný bankovní účet pro projekt? Pro potřeby projektu není nutné zřizovat samostatný bankovní účet. V případě přidělení nadačního příspěvku/grantu je ale nutné specifikovat na předepsaném formuláři (Příloha VI. Smlouvy) běžný bankovní účet vedený v Kč nebo v (viz otázka č. 8.4), na který budou žadateli ze strany NROS převáděny platby nadačního příspěvku/grantu. Kreditní úroky, které vzniknou příjemci v důsledku držby poskytnutých finančních prostředků, nejsou pro potřeby vyúčtování projektu považovány za přímý výnos projektu a příjemce je může využít dle svého uvážení např. na krytí možných kursových ztrát nebo bankovních poplatků. 8.6 Jakým způsobem nám bude, v případě podpory, poskytnut grant? Žadateli (příjemci) bude poskytnuta zálohová platba ve výši 80% nadačního příspěvku/grantu hned v úvodu projektu (do 15 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran). Závěrečná platba ve výši maximálně 20% nadačního příspěvku/grantu bude poskytnuta až po ukončení projektu (po schválení závěrečné zprávy). 15 / 16

16 9 Obecné 9.1 Jak probíhá hodnocení projektů? Projekty jsou posuzovány externími posuzovateli, kteří používají výhradně tabulky publikované v rámci Směrnic pro žadatele (viz 2.3 Hodnotící tabulka). V tabulce se uvádí, k čemu se které kritérium vztahuje a kde se o dané oblasti pojednává v žádosti o grant. Zveřejnění kriterií hodnocení a přesný popis oprávněnosti žadatelů, oprávněných aktivit i oprávněných nákladů je součástí snahy o transparentní administraci grantových prostředků. Tato snaha zahrnuje i zveřejnění vzorových smluv a dalších dokumentů na aby byl žadatel ještě před podáním žádosti informován o rozsahu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Každý z projektů je v procesu hodnocení posouzen dvěma externími posuzovateli. Na základě bodových hodnocení a komentářů posuzovatelů rozhodne hodnotící komise (hlasující členové HK jsou externími odborníky v dané oblasti) o udělení či neudělení grantových prostředků. Doporučení HK je předloženo ke schválení ředitelce NROS a následně Správní radě NROS. Podpořené projekty budou zveřejněny na webových stránkách NROS po podpisu smluv s vybranými příjemci (předpoklad: ). 9.2 Jaký NUTS II máme v žádosti uvést? V žádosti uveďte název NUTS II označující region, ve kterém svůj projekt realizujete. Tabulku rozřazení regionů do NUTS II naleznete ve Směrnicích pro žadatele. Realizujete-li projekt ve více NUTS II, uveďte název toho NUTS II, ve kterém realizujete převážnou část aktivit. Místo realizace projektu žadatel označí jako celá ČR pouze v případě celorepublikové působnosti projektu. Pokud bude v bodě 1.2 uveden více jak jeden NUTS II., bude žádost vyřazena z formálních důvodů. 9.3 Musí mít naše organizace webové stránky? Každý příjemce blokového grantu musí prezentovat projekt na svých webových stránkách. Náklady na zřízení a provoz stránek jsou oprávněnými náklady projektu. 16 / 16

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

POMOZTE DĚTEM 17. ročník

POMOZTE DĚTEM 17. ročník Pokyny k vyplnění Rozpočtu projektu. Rozpočet je v rámci formuláře žádosti tvořen třemi listy: Rozpočet_Zaměstnanci Rozpočet_Struktura Rozpočet_Zdroje POMOZTE DĚTEM V uvedeném pořadí také doporučujeme

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.:

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.: Vážení příjemci, přestože většina projektů již běží naplno a samotné vykazování nákladů k proplacení v rámci předkládaných finančních zpráv je na mnohem lepší úrovni, existují stále nedostatky v oblasti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

Phare 2003 RLZ Financování

Phare 2003 RLZ Financování Phare 2003 RLZ Financování květen 2005 regionální informativní semináře Ing. Kateřina Auerveková auervekova@nvf nvf.cz Národní vzdělávací fond Obsah 1. Rozpočet 2. Předpokládané zdroje financování 3. Platební

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s. Místní akční skupina OSLAVKA, o.p.s. Výzva k předkládání projektů 1) Název programu: Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.. 2) Celkový objem finančních prostředků:

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb.

Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb. SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV Obecné podmínky grantového programu pro rok 2015 Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb. Způsob

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Místní akční skupina Bohumínsko zájmové sdružení právnických osob PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Verze příručky platná pro tréninkovou výzvu 2014 Stránka 1 z 10 Obsah MAS Bohumínsko 3 1. PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ/NABÍDEK

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ 1. ÚVODEM Účelem těchto pravidel je poskytnout informace o systému grantového řízení a pomoci tak žadatelům o příspěvek připravit

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: REALIZACE PROJEKTŮ 2013-2014 1. Úvod

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1 Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Vyplňování rozpočtu, prosím věnujte mimořádnou pozornost. V případě schválení vaší žádosti se k němu budete vracet viz Návod jak správně vyúčtovat nadační příspěvek

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

METODICKÝ POKYN RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR VE VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH

METODICKÝ POKYN RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR VE VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH METODICKÝ POKYN RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR VE VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH Způsob a podmínky přidělování dotací ze státního rozpočtu

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1 Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 3/2007

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více