doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Ing. Jan Plaček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Ing. Jan Plaček 26.5.2015"

Transkript

1 Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek, na délku vymáhání a na další parametry exekučního řízení, návrhy alternativních legislativních řešení doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Ing. Jan Plaček stran

2 Obsah Obsah... 1 Úvod, poznámky ke vzniku studie... 2 Zdroje informací... 3 Princip teritoriality... 3 Omezení věřitelů a transakční náklady... 5 Personální pokrytí a sociální aspekt teritoriality... 6 Rovnoměrnost nápadu exekucí... 9 Regionální problematika a riziko nulové diverzifikace Snížení vymahatelnosti Kvantifikace dopadů teritoriality Formulace propočtů Návrh legislativních cílů Literatura Přílohy Poznámky Stránka 1 z 40

3 Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek, na délku vymáhání a na další parametry exekučního řízení, návrhy alternativních legislativních řešení Úvod, poznámky ke vzniku studie Luboš Smrčka * Jan Plaček ** Tato studie vychází z dat získaných několika způsoby. Autoři se cítí být povinováni v této souvislosti ozřejměním některých detailů souvisejících se způsoby a mechanismy získávání dat, neboť jde o situace a postupy, které jsou jinak z vědeckého hlediska nestandardní. Především autoři cítí potřebu formulovat svoje překvapení nad faktem, že co se týká ekonomických výsledků a reálného průběhu exekučních řízení, neexistují žádné veřejně dostupné seriózní statistiky nad rámec zcela bazálních informací. Jestliže jsou exekuční řízení primárně ekonomické procesy, což lze považovat za zcela nesporný fakt, pak jednotlivým stranám musí být k dispozici příslušné informace o jejich průběhu, neboť pokud takové informace dostupné nejsou, vzniká stav informační asymetrie. V souladu s ekonomickou teorií tvrdíme, že čím větší je informační asymetrie účastníků tržních vztahů, tím vyšší vznikají těmto účastníkům transakční náklady, což má negativní dopady do efektivity hospodářství. K nyní dostupným informacím patří počet příslušných soudních rozhodnutí, počet zahájených exekučních řízení, celkový počet řízení, která v daném období probíhají, počet povinných a některé další naprosto elementární údaje. Tato data ale nejsou dostupná v žádné rozumné struktuře, například rozlišená podle okresů, soudních krajů a podobně i toto členění je již nutné získávat poměrně pracně vlastním výzkumem, což je nepraktické a jde o překážku standardního ekonomického zkoumání dějů odehrávajících se v rámci exekučních řízení. Z hlediska statistických analýz a obecně z hlediska možnosti analyzovat činnost jednotlivých soudních exekutorů (exekutorských úřadů) i celý systém exekučních řízení, jsou tyto informace absolutně nepostačující. Podle názoru autorů této studie by tato data měla být zcela veřejně k dispozici, což by také napomohlo veřejné kontrole exekučních řízení a činnosti jednotlivých soudních exekutorů. Především však nyní běžně dostupné informace neumožňují zkoumat ekonomické okolnosti činnosti soudních exekutorů z hlediska efektivity. Z toho však také plyne, že je velmi obtížné vytvořit jakékoliv racionální návrhy směřující k tomu, aby bylo v legislativním procesu dosaženo zlepšení zákonů a jejich kvality tak, aby se toto zlepšení promítlo následně do zvýšení kvality exekučních řízení. Jak zdůrazníme v závěru, považujeme tuto situaci principiálně za chybnou a musíme konstatovat, že jakýkoliv rozhodovací a také legislativní proces v takovém prostředí nutně musí být nebezpečným způsobem ovlivnitelný nátlakovými skupinami ať již prosazují jakékoliv Analýza byla zpracována na základě zadání Ministerstva spravedlnosti České republiky. * doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. člen pracovní skupiny MSp ČR pro zavedení teritoriality exekutorských úřadů. ** Ing. Jan Plaček člen pracovní skupiny MSp ČR pro zavedení teritoriality exekutorských úřadů. Stránka 2 z 40

4 řešení situace (v dané souvislosti zavedení takzvané teritoriality nebo ponechání současného stavu). Zavedení teritoriality v exekučním řízení by znamenalo nové pojetí individuálního vymáhání pohledávek a to vysoce pravděpodobně s celou řadou dopadů do dalších oblastí reálného světa, mimo jiné s množstvím vlivů na oblast insolvenčních řízení jako mechanismu kolektivního vymáhání. Zdroje informací Jak jsme již zmínili, nejsou však k dispozici téměř žádná relevantní data, která by umožňovala seriózním způsobem jednoduše prozkoumat efektivitu exekučních řízení a především sledovat efektivitu práce jednotlivých exekutorských úřadů. V této situaci bylo nezbytné obrátit se ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti České republiky na jednotlivé exekutorské úřady se žádostí o vstřícnost a o poskytnutí některých informaci. Tímto způsobem byly získány alespoň dílčí údaje, neboť většina exekutorských úřadů potřebná data neposkytla. Tyto dílčí údaje budou dále interpretovány. Nicméně data ze samotných exekutorských úřadů mohou být z mnoha důvodů neodpovídající realitě, neboť logicky zachycují pouze jednu stranu vztahů a navíc mohou být velmi nebezpečně ovlivněna některými extrémními případy zcela vybočujícími z obvyklého rámce. Jedná se zejména o zcela odlišnou strukturu oprávněných (věřitelů) a povinných (dlužníků) u jednotlivých exekutorských úřadů. Z tohoto důvodu byla požádána o součinnost také skupina věřitelů (oprávněných). Někteří z nich nám poskytli velmi cenné informace, na kterých v dalších částech této studie do značné míry stavíme. Ačkoliv nejde o čísla natolik sofistikovaná, jako byly údaje některých exekutorských úřadů, převažují zde významné bonusy v podobě porovnatelnosti a vypovídající hodnotě takto získaných dat, které zcela zastiňující malusy v podobě omezeného vzorku. Dalším zdrojem se nám staly oficiální soudní statistiky Ministerstva spravedlnosti ČR, které umožňují (po provedení poměrně rozsáhlé unifikace těchto záznamů a aplikaci zmíněných výzkumů) definovat jednotlivá rozhodnutí podle okresů, soudních krajů i správních krajů, což pak otevírá prostor pro racionální práci s datovými soubory. Tato data byla podstatná k analýze toho, jakým způsobem by se teritorialita promítla do rozložení činnosti na jednotlivé exekutorské úřady. K tomuto je pro úplnost třeba podotknout, že ne všechna data bylo možné do uvedených statistik zahrnout, neboť některé exekutorské úřady nebyly dostatečně identifikovány, jedná se zejména o chybné zápisy soudních úředníků. V absolutním vyjádření se jedná o 635 exekučních titulů, tj. 0,015% ze zpracovávaného vzorku nápadů exekučních titulů vydaných jednotlivými soudy od 1. ledna 2010 do 28. února Data za rok 2015 jsou zcela nevyhovující. Pro další analýzy tak byla nejčastěji uvažována data roku Princip teritoriality Pod pojmem teritorialita je v dané studii chápána situace, ve které místně příslušný soudní exekutor (na různé úrovni místní příslušnosti viz dále) dostává přiděleny případy od místně příslušného soudu a to takzvaně rovnoměrně, tedy např. podle pořadí, v jakém se jednotlivé případy dostaly do fáze, ve které mohou být předány exekutorovi k vymožení pohledávky oprávněného (rovný nápad). Pokud tedy hovoříme o teritorialitě, pak ve smyslu teritoriality s takzvaným rovným nápadem činnosti. To tedy znamená, že věřitel (oprávněný) nemá vůbec možnost zvolit si k vymáhání pohledávky exekutorský úřad. Stránka 3 z 40

5 Velmi často je pak zmiňována podpora myšlenky teritoriality ze strany některých profesních sdružení, zejména pak ze strany Exekutorské komory České republiky. Ve skutečnosti je jakákoliv podpora ze strany profesní organizace irelevantní, neboť v jakémkoliv z myslitelných řešení vždy platí, že většinové rozhodnutí kteréhokoliv orgánu složeného z exekutorů nebude vyjadřovat preference věřitelů nebo preference sociální či politické, ale preference samotných exekutorů, tedy dojde k podpoře takového řešení, které bude z hlediska exekutorů kombinovat v optimálním poměru výnos a míru rizika a bude se tedy z ekonomického hlediska jednat o řešení pro tuto skupinu nejvýhodnější. Z ekonomického hlediska, které by mělo být pro rozhodovací procesy a legislativní činnost nejdůležitější, je třeba vidět otázku teritoriality jako oblast střetu dvou zájmů, které je nutné vyvažovat. Za prvé jde o náklady exekuce a s tím související efektivitu exekuce a za druhé jde o lepší kontrolu soudních exekutorů a zájem na jejich profesionalitě a obecně řečeno kvalitě výkonu jejich profese vzhledem ke konkurenčnímu prostředí soudních exekutorů. Dosavadní snahy o zavedení principu teritoriality byly neúspěšné, neboť převážily snahy o ponechání neomezené teritoriality exekutorů z důvodu volného trhu, přesněji konkurence, který má mít blahodárný vliv na řádný výkon exekuce. 1 Podle skupin prosazujících teritorialitu jako příští princip exekučního řízení by vzorem měla být dosavadní úprava notářství, ve kterém se princip teritoriality uplatňuje ve skutečnosti však v případě notářů existuje teritorialita pouze v omezené agendě dědických řízení, kde notář zastupuje státní moc, v ostatních notářských agendách není teritorialita uplatňována vůbec. 2 Dále je nutné připomenout, že v minulosti se při úvahách nad zavedením tohoto principu uvažovalo nad tím, že by jeden exekutorský úřad připadal na jeden okres. 3 Taková situace by jednoznačně vedla k poklesu počtu exekutorských úřadů. K tomuto považujeme za potřebné poznamenat, že samotný fakt snížení počtu exekutorských úřadů by nepředstavoval hospodářský problém, naopak lze předpokládat, že díky sníženým fixním nákladům a nesporně značným úsporám plynoucím z množství případů (úspory z rozsahu) by bylo možné v případě zavedení teritoriality požadovat snížení nákladů ze strany exekutorských úřadů a bylo by možné uvažovat i o poklesu odměny soudních exekutorů, což by z hlediska národního hospodářství bylo jevem bezpochyby pozitivním. V současné době je v podstatě velmi obtížné představit si mechanismus, kterým by mělo být dosaženo snížení počtu úřadů na ekonomicky vhodnější a únosnější úroveň. Ve skutečnosti je problém ještě hlubší, neboť v současnosti není řešen ani mechanismus zániku exekutorského úřadu nebo mechanismus, kterým by byly řešeny případné problémy tehdy, když by exekutor pověřený výkonem úřadu v některém regionu soustavně neplnil své povinnosti a zároveň odmítal součinnost při řešení situace. Obecně platí, že v oblasti exekuční není rozpracován žádný mechanismus, který by připomínal nucenou správu nebo podobný akt, navíc existuje pouze nedostatečná možnost kontroly toho, jak exekutor zachází s penězi oprávněných a toto zacházení s cizími penězi je navíc fatálně nedostatečně opatřeno nutnými termíny a lhůtami. 1 Uvedené závěry mj. přináší Korbel, František, Prudíková, Dana. Velké změny exekučního práva od 1. ledna s. 1 a násl. In: Právní rozhledy. č. 1. Praha: C.H. Beck, Nehledě na skutečnost, že co se agendy dědických řízení týká, notáři jsou relativně často předmětem kritiky kvůli délce těchto řízení a jejich efektivitě. 3 Viz např. Beníková, Dagmar. Několik úvah nad připravovanou změnou exekučního řádu. s. 40 a násl. In: Bulletin advokacie. č. 6. Praha: Česká advokátní komora, Stránka 4 z 40

6 Nicméně existují teoreticky zajímavé kladné aspekty teritoriality. Uvádí je například Platforma za teritorialitu soudních exekutorů 4, podle které by soudní exekutor velmi dobře znal svůj obvod a měl by jistotu nápadu případů. To by pak mělo vést k tomu, že výkon exekuce by podle této platformy nebyl pouze podnikatelskou činností, ale mohl by být sociálně a společensky citlivější. Byl by také řešen problém se slučováním exekucí jednoho dlužníka, ačkoliv to není vždy procesně možné. Rovněž by v takovém případě mohl být výkon profese soudního exekutora lépe kontrolován (resp. dohlížen), neboť příslušný soud by měl k dispozici veškeré informace a disponoval by podrobnou místní znalostí. Jako další pozitivum se jeví úspora nákladů exekuce (vzhledem ke vzdálenostem, resp. cestovnému atp.). K výše uvedenému je vhodné odkázat na analýzu stávající teritoriality dále v této studii, ze které jednoznačně vyplývá, že v soudním obvodu Brno město celých 40% nápadů exekucí připadne místně příslušným exekutorům. Z tohoto vyplývá, že by u tohoto soudu měly být výše uvedené předpoklady snadno ověřitelné. Klíčovým negativem uvažované změny současného stavu, který uvádějí primárně všichni odpůrci teritoriality, je skutečnost, že soudní exekutor nebude zpravidla in concreto tlakem konkurence přiváděn ke kvalitnímu výkonu své profese. Významným argumentem proti zavedení principu teritoriality je dále to, že v současné době převládá imobiliární exekuce, v takovém případě se místo, kde leží nemovitá věc a bydliště, resp. sídlo povinného nemusí shodovat a výsledek zavedení principu teritoriality de-facto nemusí přinést úsporu nákladů. 5 Ve skutečnosti proti teritorialitě existuje značné množství dalších argumentů zpochybňujících její výhodnost z hlediska celospolečenských nákladů. Často je např. zmiňován protiargument, že přibližně 40 procent povinných ve skutečnosti nebydlí v místě nahlášeného trvalého bydliště, tyto povinné osoby tedy pobývají, minimálně teoreticky, mimo teritoriální příslušnost svého exekučního soudu (resp. úřadu). 6 Omezení věřitelů a transakční náklady Současné uspořádání umožňuje zákazníkovi svobodnou volbu. Výběr zákazníka není v ničem limitován, a tak v případě velkého firemního zákazníka je možná dlouhodobá a komplexní spolupráce s vybraným exekučním úřadem. Výhodou tohoto uspořádání z mikroekonomického pohledu je, že se snižují transakční náklady, které by zákazník musel vynaložit při každé jinak místně příslušné kauze, protože by vždy musel zahájit iniciační jednání s jiným exekutorem. Existence transakčních nákladů implikuje to, že pokud by transakční náklady převyšovaly předpokládanou hodnotu získanou vymožením pohledávky, tak by se zákazník takové pohledávky ani nesnažil vymáhat, čímž by docházelo k tomu, že pohledávky o nízké nominální hodnotě by nebyly vymáhány vůbec nebo by byly vymáhány jinými způsoby. 7 Zároveň by to i posilovalo tendence vedoucí k odkupu pohledávek a pohledávky by se tak mohly a v případě zavedení teritoriality i pravděpodobně 8 budou řetězit (balíkovat) dle své místní příslušnosti. 4 Srov. např. Kučera, Petr. Polanský, Petr. Platforma za teritorialitu. Dostupné na: 5 Viz např. Beníková, Dagmar. Několik úvah nad připravovanou změnou exekučního řádu. s. 40 a násl. In: Bulletin advokacie. č. 6. Praha: Česká advokátní komora, Údajně platí, že ovšem většina z těchto lidí reálně bydlí nedaleko svého trvalého bydliště, avšak tuto skutečnost není možné žádným seriozním způsobem ověřit. 7 Již dříve jsme je eufemisticky nazvali alternativními. 8 Vycházejme z předpokladu aplikace pravidla úspory z rozsahu, tj. rozpuštění fixních nákladů exekuce mezi větší počet nápadů (z pohledu oprávněného). Stránka 5 z 40

7 V případě nespokojenosti zákazníka není dokonce i v současnosti nejmenší problém exekutorský úřad vyměnit za jiný v průběhu konkrétního exekučního řízení (ačkoliv tento proces není zcela snadný). Toto vytváří a posiluje konkurenční prostředí trhu. Snahou je pak poskytovat dobré a kvalitní služby, protože v opačném případě může oprávněný odejít i s dalšími případy ke konkurenci nebo přistoupit k alternativnímu způsobu řešení situace. Co konkurenční prostředí neutváří zcela, je regulovaná cena. Existence regulované ceny by nás mohla vést k závěru, že pokud dojde k další regulaci trhu, tak to nijak neovlivní konkurenci a chování exekutorských úřadů, protože tyto nebudou moci ani díky své zvýšené monopolní síle manipulovat s cenou poskytované služby, která je již regulována. Rychlé vyslovení tohoto závěru by bylo ovšem chybné, věc vyžaduje další analýzu a rozbor. Přiřazování kauz dle místní příslušnosti ale de facto zajišťuje exekutorským úřadům zakázky bez ohledu na poskytovanou kvalitu a přístup ke klientovi a řešení jeho kauzy. Budou-li mít exekutorské úřady z titulu regulace zajištěny zakázky, tak nejsou motivovány k nejlepší možné činnosti. Jejich cílem zůstává sice maximalizace ekonomického zisku, ale tu musíme uvažovat vůči nějaké vztažné základně, kterou zde právě mohou být vynaložené zdroje, čas a úsilí, které by mohly být podstatně nižší než v případě dokonalé konkurence. Motivace exekutorských úřadů bude v nastalé situaci lokálních monopolů nižší, minimálně proto, že by si propříště nemusely zakázky shánět samy primárně na základě dosažených výsledků (popř. zkušeností oprávněných s činností konkrétního exekutorského úřadu). Bylo by velmi ekonomicky naivní předpokládat, že kvalitu služby bude možné v prostředí lokálního monopolu nastoleného prostřednictvím teritoriality prosadit díky regulované ceně. Stále totiž platí, že zde existují zálohové platby nákladů (v podstatě bez ohledu na jejich skutečné vynaložení) a dále je zde otázka kvality služby, neboť vymáhání velmi pravděpodobně bude (v průměru) pomalejší a pro klienta méně výhodné. Připomeňme, že jde o klienta (oprávněného, věřitele), který si již nebude moci zvolit exekutora, ale kterému bude exekutor přidělen na základě místní příslušnosti a případně na základě náhodného pořadí jeho exekučního příkazu mezi jinými exekučními příkazy. Exekutor v prostředí nemožnosti růstu (neboť teritorialita znamená zároveň uzákonění velikosti exekutorského úřadu) minimalizuje činnost svého úřadu, neboť jeho maximalizací by pouze vytvářel další náklady. Rozdíl mezi plněním získaným elementárními metodami a plněním vyzískaným při maximálním zaujetí nebude odpovídat významným nákladům vynaloženým při maximální pečlivosti. Na tuto argumentaci je možné opovědět odkazem na akceptaci etických pravidel, formulaci etických kodexů a s odkazem na profesní čest, která nedovolí soudnímu exekutorovi nevymáhat pohledávku, i když by to pro něj bylo ekonomicky nevýhodné. Výše zmíněná fakta jsou naprosto objektivní a není možné je zpochybňovat bez toho, že by došlo k popření zcela většinových a dominantní ekonomických názorů. Na straně druhé z výše uvedeného nelze ve skutečnosti kvantifikovat odhad, nakolik dojde ke snížení vymahatelnosti a jaké škody tedy ponesou oprávnění. Tato celková metoda není k podobným konkrétním zkoumáním vhodná je však možné postupovat na základě některých konkrétních čísel a takové pokusy o odhad potenciální budoucí situace budou učiněny dále. Personální pokrytí a sociální aspekt teritoriality Ve spolupráci s Exekutorskou komorou České republiky se analytickému týmu podařilo získat (anonymizované) informace o personálním obsazení jednotlivých exekutorských úřadů, díky čemuž bylo možné zpracovat analýzu personální připravenosti jednotlivých úřadů v případě zavedení teritoriality. Stránka 6 z 40

8 Uvedený přehled uvádí vedle celkového počtu nápadů exekucí jednotlivých úřadů počty jejich kandidátů, koncipientů, vykonavatelů a ostatních zaměstnanců. Protože se jedná o oficiální data poskytnutá Exekutorskou komorou, vycházíme z předpokladu, že tato data jsou úplná, v několika málo případech jsou však důvodné pochyby, zda EK disponuje aktuálními údaji u všech exekutorských úřadů (viz níže). Podrobnější analýzou byly odhaleny signifikantní rozdíly v personálním obsazení jednotlivých exekutorských úřadů. Například rozdíl u dvou úřadů se srovnatelným nápadem 10 tisíc exekucí ročně činí celých 58 zaměstnanců. Tento rozdíl je natolik markantní, že je nutné být velmi opatrný při vyvozování větších závěrů z těchto hodnot, neboť exekutorský úřad s evidovaným menším počtem zaměstnanců může volit například jinou formu spolupráce s externími spolupracovníky (OSVČ), nebo u tohoto úřadu nemusí Exekutorská komora evidovat aktuální údaje o počtu zaměstnanců. Z došlých podkladů také vyplývá absolutní nepoměr mezi jednotlivými skupinami zaměstnanců (kandidáti, koncipienti, vykonavatelé a ostatní zaměstnanci) u jednotlivých exekutorských úřadů. S ohledem na nemožnost objektivního posouzení skutečné náplně práce zaměstnanců dle jejich zařazení v jednotlivých skupinách byla personální síla jednotlivých exekutorských úřadů hodnocena souhrnně, tedy počet zaměstnanců celkem a dále byl proveden přepočet nápadu exekucí na 1 zaměstnance exekutorského úřadu. Z níže uvedeného grafu (Graf 1) je patrné, že jako optimální (či spíše obvyklý) se jeví počet maximálně 600 exekucí na 1 zaměstnance exekutorského úřadu ročně. V tomto pásmu se nachází přibližně 90 procent všech exekutorských úřadů a lze tedy předpokládat, že se jedná o praxí ověřené pravidlo. Vyšší nápady exekucí připadající na 1 zaměstnance pak lze považovat spíše za extrémy, které jsou velmi pravděpodobně způsobeny nedostatky v dostupných statistikách. Graf 1 Přepočtený počet ročních nápadů na jednoho zaměstnance exekutorského úřadu Přepočtený počet nápadů na 1 zaměstnance EÚ tis. nápadů tis. nápadů 5-10 tis. nápadů 2,5-5 tis. nápadů 0-2,5 tis. nápadů Zdroj: vlastní výpočty Stránka 7 z 40

9 Pro lepší porovnatelnost byly úřady rozděleny do pěti skupin dle počtu nápadů a to následujícím způsobem: Roční nápad exekucí Tabulka 1 Změny v počtech zaměstnanců v případě zavedení teritoriality Počet exekutorských úřadů Počet nápadů celkem Počet nápadů nově celkem Změna nápadů + / - Změna v počtu zaměstnanců tis tis tis ,5 tis ,5 0 tis Zdroj: vlastní výpočty Jak už bylo řečeno, v případě zavedení teritoriality tedy musí nutně následovat přeskupení počtu nápadů mezi jednotlivé exekutorské úřady dle okresu, ve kterém tyto úřady působí. 9 Toto přeskupení agendy tak bude muset být reflektováno v personálním obsazení jednotlivých exekutorských úřadů. Na základě výše přijatého předpokladu, že optimální nápad exekucí na 1 zaměstnance exekutorského úřadu činí ročně maximálně 600 exekučních titulů, vyplývá zejména nutnost personálního posílení zejména menších exekutorských úřadů (velikost úřadů posuzujeme podle počtu nápadů / rok). Ve sledovaném souboru dat byly nejvíce zastoupeny nejmenší exekutorské úřady s nápadem do 2,5 tis. exekucí za rok v počtu 90. Z dostupných dat vyplývá, že by každý z těchto 90 úřadů musel personálně posílit v průměru o 6,8 zaměstnance. Poněkud lepší je situace v případě úřadů s nápadem 2,5 5 tis. exekucí ročně. Na základě provedeného propočtu vychází, že by těchto 27 úřadů bylo nutno posílit o 93 osob, tj. průměrně o 3,4 zaměstnance na úřad. Větší úřady by pak byly nuceny řešit situaci naprosto opačnou, totiž značnou přezaměstnanost. Největší úřady by tedy musely velmi výrazně propouštět zaměstnance. Ve svém důsledku se tak (teoreticky) v případě zavedení teritoriality jedná o vytvoření cca 700 a zániku stejného počtu pracovních míst. 10 S ohledem na omezenou (geografickou) mobilitu pracovních sil na trhu práce České republiky nelze předpokládat, že zaměstnanci exekutorských úřadů, kteří budou propuštěni pro nadbytečnost, obsadí nově vytvořené pozice u jiných exekutorských úřadů. 11 Samozřejmě není možné takový vývoj vyloučit u menšího množství těchto kvalifikovaných pracovníků, velmi pravděpodobně však půjde pouze o menšinu z celkového množství propuštěných. Snížení poptávky po službách exekutorských úřadů bude mít několik důvodů. Část věřitelů se přikloní k využívání alternativních postupů. 12 Dále je velmi pravděpodobné, že část věřitelů rezignuje na vymáhání zcela, neboť existence obligatorní zálohy zvýší riziko další 9 Vycházíme zde z předpokladu, že přijatá forma teritoriality by byla tak zvaná okresní teritoriality, tedy podle místně příslušného soudu dlužníka (povinného). 10 Pomineme skutečnost, že malé exekutorské úřady mohou mít v současné době volnou kapacitu, kterou odhadujeme na cca 18 tis. exekučních nápadů ročně. 11 Zároveň se nabízí úvaha, které zaměstnance budou exekutorské úřady propouštět, tj. zda budou odcházet ti spolehliví, či zda budou propuštěni ti méně schopní. 12 Eufemismus alternativní postupy vymáhání používáme primárně pro takové postupy, které obsahují větší psychický nebo i fyzický nátlak na dlužníka a to s různou intenzitou tohoto nátlaku, což zároveň znamená s různou variantou balancování na hraně zákonnosti nebo i za hranou zákona. Stránka 8 z 40

10 ztráty z celého obchodu nebo pohledávky, což bude vyhodnoceno jako riziko nepřiměřené vzhledem k potenciálu vymožení pohledávky. Později pojednáme také předpoklad, že zálohy se stanou v monopolistickém vztahu obligatorními i bez toho, že by bylo exekutorům přímo přikázáno zálohy požadovat. A znovu musíme konstatovat, že především velcí věřitelé v minulosti svým odklonem od přidělování případů podle místní příslušnosti a příklonem k některým výkonnějším exekutorským úřadům prokázali, že analyzují situaci a eliminovali skutečnost informační asymetrie. Pak je ale naprosto logické a zcela předpokládatelné, že stejně jako v letech 2001 až 2014 změnili tito věřitelé svoji preferenci z původních 90 procent případů přidělených podle místa působnosti exekutora na pouhých devět procent takto přidělených případů, zareagují i v případě prosazení teritoriality a naleznou ze svého pohledu optimální ekonomické řešení. Je velmi pravděpodobné, že součástí takového řešení bude odpis některých pohledávek, u nichž se nevyplatí další vymáhání. Lze však také předpokládat velmi masivní prodeje pohledávek velkých věřitelů specializovaným firmám s tím, že u těchto firem není racionální očekávat stejný důraz na ochranu dobrého jména věřitele, jako u bankovních domů, pojišťoven, leasingových společností a podobně. Je tedy možné a dokonce vysoce pravděpodobné, že právě u nových nabyvatelů budou nacházeny cesty k alternativním metodám vymáhání. To by však znamenalo ve své podstatě zhoršení pozice povinných v procesu vymáhání vykonatelných pohledávek, neboť pokud kritizujeme (oprávněně) excesivní chování některých exekutorů, jde stále většinou o chování v rámci daných zákonů (i když lze diskutovat o tom, že někdy s využitím veškerého poskytnutého prostoru). V případě alternativních postupů se však dostáváme do oblasti zcela mimo zákonný rámec definovaný pro exekuční řízení a novou hranicí vymáhání jsou pak definice různých trestných činů. Přičemž není třeba pochybovat o tom, že některé subjekty fungující v tomto prostoru mají pouze minimální zábrany při jejich překračování. Lze tedy dovodit, že zavedení teritoriality bude mít za jeden z důsledků pokles poptávky po službách exekutorských úřadů, což bude znamenat dopad do zaměstnanosti v řádu stovek pracovních míst. Tento úbytek poptávky se částečně přesune do oblasti alternativních postupů vymáhání pohledávek, částečně tato poptávka zmizí, neboť pro věřitele bude nejjednodušší a nejlevnější odepsání pohledávky. Rovnoměrnost nápadu exekucí Získaná data byla dále podrobena analýze z hlediska případného přerozdělení nápadu exekucí na jednotlivé exekutorské úřady. Ačkoliv jedním z hlavních argumentů pro zavedení teritoriality bylo tzv. rovnoměrné rozdělení exekučních řízení mezi jednotlivé exekutorské úřady, nezdá se, že by teritorialita vlastní úkol důsledně splnila. V tomto ohledu je významným, nikoliv ale rozhodujícím aspektem skutečnost, že některé okresy mají místně příslušný pouze jeden exekutorský úřad, v okrese Louny pak exekutorský úřad dokonce není žádný (přesněji řečeno se ho nedaří dlouhodobě obsadit). Ačkoliv by zavedením teritoriality došlo k rovnoměrnějšímu rozložení nápadu exekucí mezi jednotlivé exekutorské úřady, samotným opatřením nedojde v žádném případě k odstranění výrazných odlišností (ačkoliv tyto by byly oproti současnému stavu nesporně zmírněny). Stávající výpočty nasvědčují, že zavedením teritoriality se zvýší medián počtu exekucí na jeden exekutorský úřad na případů ročně (oproti případů v současnosti). To je významný argument pro myšlenku teritoriality. Nicméně i při jejím zavedení by stále existovalo asi osm úřadů s nápadem vyšším jak 10 tisíc exekucí ročně, Stránka 9 z 40

11 3,0% 4,6% 8,6% 12,5% 16,4% 20,4% 24,3% 28,3% 32,2% 36,2% 40,1% 44,1% 48,0% 52,0% 55,9% 59,9% 63,8% 67,8% 71,7% 75,7% 79,6% 83,6% 87,5% 91,4% 95,4% 99,3% Celkový nápad exekucí Počet exekucí kumulovaně extrémem v tomto monopolistickém prostředí by byl exekutorský úřad, který by zahajoval více jak 25 tisíc exekucí ročně. 13 Z provedeného srovnání dále vychází absolutní disproporce u některých úřadů v objemu stávající agendy a objemu agendy v případě zavedení teritoriality. Zavedením teritoriality dojde ke snížení počtu zahajovaných řízení přibližně u 59 exekutorských úřadů, u 18 z nich nastane pokles o více než 10 tisíc exekucí ročně. Opačný efekt by měla změna u zhruba 90 exekutorských úřadů. U nichž při teritorialitě dojde ke zvýšení nápadu (v extrémních případech dokonce více jak 300 krát) Graf 2 Rozdělení nápadu exekucí mezi jednotlivé úřady (2013) Rozdělení exekucí mezi jednotlivé úřady (2013) 100% ,008% 90% 80% ,235% Celkový nápad exekucí (za 1 úřad) Počet exekucí kumulovaně 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0 0% % zastoupení exekutorských úřadů Zdroj: Data Exekutorské komory ČR, vlastní úprava V této souvislosti je vhodné připomenout existenci takzvaného Paretova pravidla (principu). Podle něj vytváří v tržním prostředí dvacet procent prvků osmdesát procent výkonu (například dvacet procent výrobků firmy přináší osmdesát procent zisku, dvacet procent zaměstnanců odvádí osmdesát procent výkonu a podobně). 14 Aniž bychom situaci mezi 159 exekutorskými úřady zkoumali z tohoto ohledu detailně, můžeme tvrdit, že Paretovo pravidlo v oblasti exekučních řízení skutečně platí. I když nikoliv doslovně. Graf 3 pracuje nejen s počtem zahájených exekucí v roce 2013, ale také s kumulovaným počtem exekucí. Co se kumulovaného počtu exekučních řízení týká, je limit osmdesáti procent těchto řízení naplněn na hladině zhruba 35 procent z celku exekutorských úřadů. Dvacet procent úřadů (to znamená asi 30 exekutorských úřadů) vykazuje dohromady 65 procent z celkového kumulovaného počtu zahájených exekučních řízení. 13 Když v této souvislosti hovoříme o extrému, je tím myšlen extrém v rámci systému založenému na teritoriální působnosti soudních exekutorů. V současném uspořádání je ale úřadů, které ročně zahájí více než 25 tisíc exekucí několik (viz Graf 3). 14 Základní formulace zní, že osmdesát procent důsledků pramení z dvaceti procent příčin. Stránka 10 z 40

12 Lze připomenout, že rozhodování Exekutorské komory České republiky o podpoře zavedení krajské teritoriality se také řídilo Paretovým pravidlem 27. května 2014 hlasovalo ze 102 přítomných exekutorů pro teritorialitu 85 exekutorů, tedy 83,3 procenta. 15 V této souvislosti se tedy otevírá otázka, nakolik je tlak většiny členů Exekutorské komory České republiky na zavedení teritoriality dán snahou o zlepšení celkového prostředí vymáhání pohledávek a nakolik jde spíše o formu přerozdělení trhu jinými způsoby než standardní soutěží. Autoři této studie se necítí být oprávněni k vynášení jakýchkoliv etických soudů. Musí však upozornit na možnost, že ona osmdesátiprocentní (nebo o něco vyšší) podpora zavedení teritoriality je postavena především na hlasech exekutorů s menším nápadem exekučních řízení. Z tohoto hlediska je možné říci, že tlak na zavedení teritoriality je zřejmě spíše formou vzájemného ekonomického boje vedeného prostřednictvím jiných mechanismů, než je soutěž při vymáhání pohledávek. Stávající teritorialita V souvislosti s analýzou dopadů teritoriality bylo také zjišťováno, kolik stávajících nápadů exekucí připadne místně příslušnému exekutorovi (ve vztahu k povinnému). Na těchto případech by pak následně bylo možné ověřit případné pozitivní dopady zavedení teritoriality. Z provedených analýz vyplývá, že v tomto ohledu je na tom nejlépe okres Brno-město, kde je přibližně 38% všech exekučních nápadů přiděleno místně příslušným exekutorským úřadům. Tento okres je následován okresním soudem v Olomouci a okresním soudem Plzeňměsto. Úplný přehled je k dispozici v níže přiloženém grafu. (Graf 3) Z dostupných údajů a statistik se nepodařilo prokázat či vyvrátit, že by samotná místní příslušnost exekutorského úřadu měla jakoukoliv (ať kladnou či zápornou) příčinnou souvislost ve vazbě na úspěšnost procesu vymáhání pohledávky. V celorepublikovém průměru pak vychází, že cca 9 % všech exekučních titulů je vymáháno místně příslušným exekutorským úřadem (ve vztahu k povinnému). 15 Přesné znění příslušného usnesení: Usnesením Sněmu č. 7/14/S27 bylo rozhodnuto, že Exekutorská komora České republiky, jako samosprávná stavovská organizace všech soudních exekutorů, podporuje urychlené zavedení systému místní příslušnosti soudních exekutorů s rovnoměrným přidělováním exekucí soudním exekutorům místně příslušným podle místa bydliště (sídla) povinného a žádá o urychlené provedení legislativních změn, které k zavedení tohoto principu garantujícího faktickou nestrannost a nezávislost soudních exekutorů povedou a odstraní stav, kdy exekutoři jsou si navzájem konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí. Sněm soudních exekutorů, jako nejvyšší orgán Exekutorské komory, ukládá prezidiu komory a jeho členům aktivně prosazovat zavedení systému místní příslušnosti soudních exekutorů s rovnoměrným přidělováním exekucí soudním exekutorům místně příslušným podle místa bydliště (sídla) povinného. Za povšimnutí stojí, že v usnesení není jasně řečeno, jakou teritorialitu Exekutorská komora vlastně prosazuje, neboť použitá formulace sice nejvíce směřuje k teritorialitě okresní, nicméně jde o záležitost interpretace, nikoliv přesného určení. Stránka 11 z 40

13 Brno-město Olomouc Plzeň-město Přerov Prostějov Praha 5 Šumperk Tábor Brno-venkov Svitavy Písek Plzeň-sever Cheb Kladno Havlíčkův Brod Třebíč Klatovy Hodonín Zlín Chrudim Liberec Český Krumlov Znojmo Karviná Nový Jičín Děčín Jihlava Jeseník Mladá Boleslav Ostrava Strakonice Benešov Mělník Praha 10 Prachatice Teplice Praha-východ Praha 3 Pardubice Rakovník Frýdek-Místek Praha-západ Pelhřimov Praha 7 Praha 2 Břeclav Žďár nad Sázavou České Budějovice Litoměřice Trutnov Náchod Praha 9 Nymburk Praha 1 Vyškov Karlovy Vary Most Ústí nad Labem Příbram Opava Kroměříž Sokolov Jablonec nad Nisou Praha 4 Blansko Praha 6 Hradec Králové Rokycany Beroun Praha 8 Jičín Chomutov Domažlice Ústí nad Orlicí Česká Lípa Kutná Hora Jindřichův Hradec Tachov Vsetín Semily Plzeň-jih Kolín Bruntál Uherské Hradiště Rychnov nad Kněžnou % místně řešených nápadů počet nápadů v tisících Graf 3 Analýza stávající teritoriality Analýza stávající teritoriality 40% 70 35% 30% 25% 20% 15% Počet nápadů vydaných místně příslušným soudem % nápadů řešených místně příslušným úřadem % 5% % 0 Okres Zdroj: Soudní statistiky, vlastní úprava Regionální problematika a riziko nulové diverzifikace Při zpracování analýzy exekučních řízení ve vazbě na teritorialitu je nutné přihlédnout i k dalšímu rizikovému faktoru, totiž k různé výtěžnosti obdobných pohledávek v odlišných regionech. Výtěžnost pravděpodobně souvisí velmi úzce s celkovou mzdovou hladinou v dané oblasti a také s mírou nezaměstnanosti, lze předpokládat i vliv některých dalších parametrů. 16 Následující analýzy dokazují, že existují také významná teritoriální specifika ve skladbě povinných i oprávněných. Ke srovnání teritoriálních specifik byla použita data, které poskytl jeden konkrétní oprávněný s celorepublikovou působností, jehož pohledávky vymáhá jediný exekutorský úřad, znovu v rámci celé země. V následujících analýzách je tedy zcela splněn požadavek srovnatelné povahy pohledávek. Případná úvaha o rozdílné efektivitě jednotlivých exekutorských úřadů zde taktéž není přípustná, neboť data se týkají jediného úřadu. Na straně druhé není samozřejmě statisticky ideální, když je k dispozici pouze jeden takový vzorek a není možnost konfrontovat dále předkládané výsledky s analýzou druhého popřípadě i dalších vzorků (obdobných z hlediska struktury a dalších náležitostí). 16 Znovu se zde dostáváme do statistické nouze, neboť pouze obtížně je možné najít odpovídající data. Tedy je jenom značně obtížné zjišťovat například závislost počtu exekucí na tisíc obyvatel například na podílu sociálně vyloučeného obyvatelstva, dosaženém vzdělání, míře religiozity a podobně. Míru religiozity v této souvislosti zmiňujeme zejména proto, že v některých zemích je považována za významný faktor v přístupu k dluhu a jeho splácení. Stránka 12 z 40

14 Graf 4 Teritoriální rozdíly ve výtěžnosti pohledávek (soudní kraje) Teritoriální rozdíly - ČR severomoravský kraj (soudní) jihomoravský kraj (soudní) hlavní město Praha 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% středočeský kraj (soudní) jihočeský kraj (soudní) východočeský kraj (soudní) 2010 úspěšnost k v % 2011 úspěšnost k v % 2012 úspěšnost k v % 2013 úspěšnost k v % severočeský kraj (soudní) západočeský kraj (soudní) Zdroj: institucionální věřitel, vlastní výpočet Graf 4 znázorňuje efektivitu vymáhání pohledávek dle místní příslušnosti povinného za jednotlivé regiony, kterými jsou v tomto případě soudní kraje (jde tedy o dosti odlišné členění oproti vyšším územně správním celkům neboli správním krajům). Jednoznačně z něj vyplývá, že rozdíly mezi jednotlivými regiony jsou zásadní. Soudní kraje jako je například hlavní město Praha, Severní Čechy (krajský soud v Ústí nad Labem) či Severní Morava (krajský soud v Ostravě) se vyznačují obecně nižší vymahatelností pohledávek (což je překvapivé zvláště v případě hlavního města Prahy). Ve srovnání s Jižními Čechami (krajský soud v Českých Budějovicích) či Středočeským krajem činí rozdíl v úspěšnosti vymáhání srovnatelných pohledávek jednoho oprávněného jedním exekutorským úřadem i více než 10 procentních bodů. Je nezbytné podotknout, že jsou rozdíly nejen mezi jednotlivými územími spadajícími pod krajské soudy, ale i mezi jednotlivými okresy v jejich rámci (resp. městskými částmi v případě Prahy). Tyto rozdíly jsou dobře patrné například v hlavním městě. Z níže uvedeného grafu (Graf 5) vyplývá, že také rozdíly v rámci kraje mohou činit i více jak 10 procentních bodů přitom je schválně použit příklad hlavního města Praha, které by jinak mělo být teoreticky velmi homogenní. Pro úplnost jsou další grafy sledující úspěšnost vymáhání pohledávek ve všech soudních krajích uvedeny v kapitole Přílohy. Za pozornost stojí mimo jiné situace na severu Moravy, kde například vymahatelnost typově velmi obdobných pohledávek osciluje mezi 55 procenty na straně jedné a 15 procenty na straně druhé horní číslo se týká okresu Jeseník, dolní naopak okresu Karviná. Stránka 13 z 40

15 Graf 5 Teritoriální rozdíly ve výtěžnosti pohledávek (Praha) Praha 9 Praha 10 Teritoriální rozdíly - Praha Praha 1 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Praha 2 Praha 3 Praha 8 Praha úspěšnost k v % 2011 úspěšnost k v Praha % úspěšnost k v % 2013 úspěšnost k v % Praha 6 Praha 5 Zdroj: institucionální věřitel, vlastní výpočet Rozdílná úspěšnost vymáhání exekučních titulů v řádu desítek procentních bodů se může jevit z určitého pohledu jako marginální záležitost, kterou například vyrovná četnost případů nebo jiné okolnosti. Provedená analýza úspěšnosti vymáhání ve vazbě na konkrétní teritorium ale jednoznačně prokazuje, že existuje rozdílná bonita teritorií, přičemž se tato teritoria liší naprosto zásadně. Ekonomický úspěch exekutora je však závislý na úspěšnosti vymožení pohledávky, neboť z toho je vypočítávána jeho odměna. Dramatické rozdíly v bonitě teritoria jsou doprovázeny výkyvy v čase. další grafy v části Přílohy (Přílohy Graf 11 - Graf 19) ukazují, že mezi vymahatelností exekucí započatých v různých letech mohou být v rámci jednoho regionu nemalé rozdíly, což signalizuje možnou nestability ve financování činnosti významnou potenciální nestabilitu cash flow exekutorského úřadu odkázaného na příjmy pouze z jednoho regionu (což platí zvláště v případě teritoriality okresní). Z hlediska principu teritoriality posuzovaného z ekonomického hlediska jde o významně problematickou okolnost. Zde je nutné podat dvě vysvětlení. Prvním je, jak číst Grafy 5 a 6 (a obdobné v části Přílohy). Teoreticky by nejvyšší procento vymožení (k ) měly vykazovat exekuce započaté v roce 2010 a každý další rok by pak měl být o něco blíže středu grafu, který reprezentuje nulovou vymoženou částku. Jak vidíme, v některých případech tomu tak není například Graf 4 a západní Čechy, tedy oblast působnosti Krajského soudu v Plzni. Zde je stav vymožení exekucí započatých v roce 2010 horší, než situace exekučních řízení let 2011 a Podobnou situaci vidíme i v Grafu 6 u Prahy 5. Při pozornějším zkoumání obou grafů nalezneme i další i když menší anomálie. A jestliže prozkoumáme další podklady Stránka 14 z 40

16 shromážděné v části Přílohy, pak tam existuje velké množství mnohdy nepochopitelných rozdílů. Druhým nutným vysvětlením je, že detailnější zkoumání anomálií v obou grafech v textu i v dalších grafech v části Přílohy vylučuje možnou hypotézu, že takové situace jsou vysvětlitelné průběhem hospodářské krize nebo specifickou a jedinečnou (ve smyslu neopakovatelnou) regionální událostí. Situace je totiž taková, že zmíněné anomálie nemají společný časový průběh, nemají ani žádnou regionální logiku, vyskytují se z našeho pohledu chaoticky, v podstatě náhodně. To je vskutku těžko přijatelná myšlenka, avšak v danou chvíli se nezdá, že by byla k dispozici racionální interpretace zjištěných dat. Tou by mohla být statistická nedostatečnost vzorku, který je základem těchto výpočtů a předmětem analytických zkoumání. Faktem je, že v jednotlivých okresech je počet zkoumaných případů relativně nižší, pohybuje se v desítkách až stovkách, tedy je podstatně nižší, než medián, jehož bude teoreticky dosaženo v případě zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. Avšak připomeňme v této souvislosti fakt, že v analýzách jsou zkoumána exekuční řízení, která se týkají pohledávek jednoho oprávněného, tedy pohledávek do značné míry standardizovaných co do míry podstupovaného rizika (předběžného zjišťování bonity), způsobu čerpání, smluvního vztahu, předchozího způsobu vymáhání a podobně. To značí, že výsledky nemohou být zkresleny jednotlivými zvláštními exekucemi, které by výrazně a zásadně měnily celková data. 17 Z výše popsaných analýz vyplývají určité závěry, které je třeba brát jako vážné ekonomické varování. Jestliže exekutorský úřad nebude mít diverzifikované teritorium, ale toto teritorium bude úzké ve smyslu jeho ekonomické homogennosti, pak může docházet k častým a neustále se opakujícím krizím exekutorských úřadů. 18 Pokud je totiž vymahatelnost obdobných pohledávek, u kterých začala exekuce i jenom ve dvou po sobě jdoucích letech, významným způsobem odlišná (při stejném regionu a stejném exekučním úřadu), což ukazují Grafy 5 a 6, pak nutně musí příjmy úřadu z vymáhání těchto pohledávek významným způsobem kolísat. Snížení vymahatelnosti Zcela rozhodující otázkou při posuzování problematiky teritoriality s rovným nápadem případů je problematika změny ve vymahatelnosti pohledávek. Následující argumentace má za cíl směřovat k vytvoření odhadu toho, na kolik by monopolistický systém snížil schopnost 17 Během spolupráce s řadou soudních exekutorů byla například diskutována myšlenka srovnávání výkonnosti konkrétních exekutorských úřadů mezi sebou pomocí průměru procentuální úspěšnosti vymáhání. Zde byl důkladně analyzován případ, kde jeden z exekutorských úřadů dosahoval relativně nízkého výsledku (řádově mezi pěti až deseti procenty z vymáhané sumy), nicméně po vyjmutí pouhých dvou exekučních řízení vzrostla takto měřená schopnost vymáhat výrazně nad průměr. I když celý zmíněný úřad vymáhá desítky tisíc pohledávek (kumulované množství), několik málo exekučních řízení, v nichž jde o částky v rovině jednotek miliard, významným způsobem zkresluje statistiku (neboť vymahatelnost zmíněných pohledávek je extrémně nízká a dosahuje úrovně desítek tisíc korun, tedy procentuálně zcela nepodstatné úrovně). 18 K takovým krizím dochází zřejmě i nyní, pouze o nich není veřejnost informována. To souvisí s obecně nízkou mírou informovanosti o skutečném průběhu exekučních řízení, kdy tato složitá řízení nemohou v principu důsledně sledovat ani oprávnění a ani povinní. Stránka 15 z 40

17 exekutorských úřadů vymáhat pohledávky (na kolik by snížil průměrnou vymoženou sumu v procentech celkové vymáhané pohledávky). 19 Tato argumentace je založena na následujících faktech: - mezi jednotlivými exekutorskými úřady existují významné rozdíly v jejich schopnostech měřených vymoženým procentem z pohledávky, - dokazují to data získaná od oprávněných (systémových věřitelů), - Graf 6 (Splátková společnost 1): exekutorský úřad označený jako Exe6 vymohl během dvou let cca 31,2 procent z celkového objemu pohledávek, úřad označený jako Exe5 ve stejném období zhruba 6,8 procenta z objemu svěřených pohledávek, rozdíl tedy činí 25 procentních bodů: efektivita výkonnějšího exekutorského úřadu je oproti nejméně výkonnému 4,6násobná (takový rozdíl není možné vysvětlit odlišností balíčků pohledávek - ty jsou podle ujištění oprávněného konstruovány, průměrná výše pohledávky byla definována jako malé desítky tisíc korun ), průměr zkoumaných exekutorských úřadů v tomto případě dosáhl 19,8 procenta vymožené částky během 24 měsíců od zahájení exekuce (po zaplacení nákladů exekuce). To znamená, že i průměr je trojnásobný oproti nejméně úspěšnému úřadu, pod průměrem se pohybuje nejhorší úřad plus dalších pět exekutorských úřadů (většina ze zkoumaného celku), Graf 6 Zkušenosti s úspěšností exekutorských úřadů (splátková společnost 1) Zdroj: Oprávněný (údaj anonymizován) - Graf 7 další srovnání: Splátková společnost 2 - čtyři exekutorské úřady (označení Exe1 a další v tomto a v předchozím grafu neoznačují stejný exekutorský úřad, pokud tomu tak je, jde o náhodu.), nejvýkonnější exekutorský úřad dosahuje cirka 3,5násobné úspěšnosti ve vymáhání proti úřadu nejméně výkonnému, ze čtyř zde porovnávaných exekutorských úřadů jsou pod průměrem tři, přičemž nejméně výkonný úřad nedosahuje 19 Důvody zhoršení efektivity jsme detailně odůvodnili v předchozí části tohoto textu. Stránka 16 z 40

18 ani poloviční úrovně vymožení pohledávky (velikost pohledávek obdobná jako u předchozího příkladu), Graf 7 Zkušenosti s úspěšností exekutorských úřadů (splátková společnost 2) Zdroj: Oprávněný (údaj anonymizován) - Graf 8 (Banka 1) uvádí pro čtyři úřady, se kterými spolupracuje (zbylé pro nízkou výkonnost nevyužívá), během tří let trvání exekuce rozpětí mezi 39,8 procenta až 25,3 procenta z objemu pohledávky, Graf 8 Zkušenosti s úspěšností exekutorských úřadů (banka 1) Stránka 17 z 40

19 Zdroj: Oprávněný (údaj anonymizován) - Graf 9 (Banka 2) uvádí mezi svými čtyřmi kooperujícími úřady po třech letech vymáhání rozpětí 11 až 23 procent vymožené pohledávky. Obě banky definují průměrný objem svých pohledávek vymáhaných zmíněnými exekutorskými úřady jako vyšší desítky tisíc korun, Graf 9 Zkušenosti s úspěšností exekutorských úřadů (banka 2) Zdroj: Oprávněný (údaj anonymizován) - Graf 10 (Telefonní operátor), který spolupracuje se značným množstvím soudních exekutorů (zhruba dvacet úřadů) eviduje po uplynutí 36 měsíců od zahájení exekuce příjmy mezi 11 a 34 procenty z požadované sumy, po 86 měsících to je 26 až 82 procent. Balíky svěřených pohledávek obsahují pohledávky v obvyklé výši tisíců korun. Stránka 18 z 40

20 Graf 10 Zkušenosti s úspěšností exekutorských úřadů (telefonní operátor) Zdroj: Oprávněný (údaj anonymizován) - Všichni systémoví věřitelé uskutečňují předvýběr vhodných exekučních úřadů a primárně spolupracují s těmi, které mu zajišťují lepší výsledky, než jaké jsou obvyklé (jimi vybírané úřady tak můžeme považovat za prémiové ). Nejvyšší úroveň vymožení (%) Průměr úspěšnosti vymáhání (%) Nejnižší úroveň vymožení (%) Procentní poměr nejnižšího výkonu vůči průměru (%) Procentní poměr nejnižšího výkonu vůči nejvyššímu (%) Tabulka 2 Rozdíly exekutorských úřadů za jednotlivé oprávněné Splátky 1 (24) Splátky 2 (24) Banka 1 (36) Banka 2 (36) Operátor (36) Operátor (84) 31,2 15,8 39,2 23,0 34,0 80,0 19,2 8,3 30,8 15,8 20,0 46,0 6,8 4,2 25,3 11,0 11,0 25,0 35,4 50,6 82,1 69,6 55,0 54,3 21,8 26,6 64,5 47,8 32,4 31,3 Zdroj: Oprávnění (údaje anonymizovány) Uvedené příklady ukazují dramatické rozdíly mezi výsledky činnosti exekutorských úřadů, přičemž všichni oprávnění, kteří poskytli data, jsou zkušení účastníci trhu, kteří využívají služeb soudních exekutorů velmi dlouho a znají dobře prostředí. Svoje pohledávky směřují k úřadům, které na základě svých dlouhodobých zkušeností považují za výkonnější než je na trhu obvyklé. Přesto dosahují nejhorší exekutorské úřady z této skupiny výkonnosti na úrovni pouhých 37 procentních bodů výkonnosti úřadů nejlepších. Lze tedy racionálně předpokládat (ve shodě s ekonomickou teorií), že při srovnání všech 159 exekutorských úřadů bychom dostali rozdíly ještě podstatně větší. Stránka 19 z 40

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice Milada Horáková červen 2002 Obsah Úvod 3 1. Trendy ve vývoji pobytu cizinců v ČR v letech 1993-2001 4 1.1. Vývoj pobytu cizincům v oblastech

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí.

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Penzion se nachází na úpatí Rýchorského hřebene, jehož vrcholem

Více

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ 1 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO VYJÁDŘENÍ

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ 1 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO VYJÁDŘENÍ ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ k dokumentu: Smrčka, L., Plaček, J. Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek, na délku vymáhání a na další parametry exekučního řízení, návrhy alternativních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JE U MOCI KARTA Q.14 strana 5 VELMI ZÁLEŽÍ NA TOM,

Více

VYBRANÉ OTÁZKY BYTOVÉ POLITIKY v ČR po r. 1989

VYBRANÉ OTÁZKY BYTOVÉ POLITIKY v ČR po r. 1989 Hlavní body: VYBRANÉ OTÁZKY BYTOVÉ POLITIKY v ČR po r. 1989 (1) Privatizace bytového fondu (2) Fungování bytového trhu (3) Varianty získávání bytu (4) Slabá místa české bytové politiky - - - - - - - -

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Mgr. Veronika Šprincová

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Komentář k rozhraní verze 2.2 Ve verzi 2.2 došlo pouze k úpravě číselníku zdravotních pojišťoven.

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

TOPTRANS EU, a.s. TOPTRANS TP NITRA SPEDICE TOPTRANS

TOPTRANS EU, a.s. TOPTRANS TP NITRA SPEDICE TOPTRANS TOPTRANS EU, a.s. TOPTRANS EU, a.s. je významná společnost nabízející expresní přepravu kusových zásilek a logistická řešení v České Rpublice a na Slovensku. Historie firmy sahá do roku 1993. Přepravní

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 :

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 : Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 : CACIT : Písek Pohár premonstrát.kláštera Milevsko (CACIT) - PZ+SZVP OH 03.-04.09.2011 Plzeň Memoriál Františka Hebedy (CACIT) LZ+BZH jezevčíků 15.-16.10.2011

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 1 Česká pojišťovna v roce 1 Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 2 Nová Česká pojišťovna Poslání: Jako odpovědný lídr trhu pomáháme klientům v klíčových okamžicích jejich života

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství

Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4 Řízení ve školství Ročník: XXII. Číslo: 5/2014 2014 1 Ř í z e n í v e š k o l s t v í Publikace pro řídící pracovníky ve školství Vychází

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb. a č. 111/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24

Více

Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412

Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412 Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412 04/11 Finanční prostředky kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložené a vybírané v rámci ochrany zaměstnanců

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Svazek 5 Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. SYSTÉM VYMEZENÍ... 3 2. VYMEZENÍ REGIONŮ... 3 2.1 STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ REGIONY... 3 2.1.1 Ukazatele

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

tková Ing. Jaroslava Syrovátkov Členění obcí Podle objemu výkonu přenesené působnosti se člení obce do tří stupňů:

tková Ing. Jaroslava Syrovátkov Členění obcí Podle objemu výkonu přenesené působnosti se člení obce do tří stupňů: Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková I Členění obcí Podle objemu výkonu přenesené působnosti se člení obce do tří stupňů: obce I. stupně obce II. stupně = obce s pověřeným obecním úřadem

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia Příloha č. 1 Seznam institucí pro diseminaci (Aktualizace 02/2013) Následující instituce jsou příjemci elektronického Zpravodaje ReferNetu ČR (2-3x ročně), který obsahuje novinky z oblasti odborného vzdělávání

Více

Parametrická struktura databáze Erbitux

Parametrická struktura databáze Erbitux Parametrická struktura databáze Erbitux Diagnostika a předchozí léčba... 2 Vstupní parametry... 2 Diagnostika... 4 Pokročilé onemocnění... 5 Předchozí léčba... 6 Předchozí operace v souvislosti s dg. kolorektálního

Více