Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni

2 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí Identifikace operačního programu Přehled provádění operačního programu Dosažený pokrok a jeho analýza A Informace o věcném pokroku operačního programu B Informace o finančních údajích operačního programu C Informace o rozpisu využití fondů D Informace o pomoci podle cílových skupin E Vrácená nebo znovu použitá pomoc F Kvalitativní analýza Informace o souladu s právními předpisy Společenství Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu Případná podstatná změna Doplňkovost s jinými nástroji Opatření k monitorování a průběžné evaluace Případná národní výkonnostní rezerva Provádění podle prioritních os Prioritní osa 1 Dostupnost center Dosažený pokrok a jeho analýza Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Dosažený pokrok a jeho analýza Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Dosažený pokrok a jeho analýza Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa 4 Technická pomoc Dosažený pokrok a jeho analýza Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Programy ESF: Soudržnost a zaměření Programy ERDF/ Fond soudržnosti Technická pomoc Informování a publicita Různé, výměna zkušeností a osvědčené postupy Přílohy

3 Seznam zkratek ČD ČHMÚ ČR ČSAD ČSÚ EAFRD ECB EK ERDF ES ESF EU FS GIS HDP HSS CHKO IA IDS IOP IPRM IPRÚ IS KÚ KV MD MF MFTK MHD MMR MO MP MPO MŠ MŠMT MV MŽP NČI NOK NP NPR NSRR OAČ/OAP OFÚ OKČ/OKP OLAF České dráhy Výroční zpráva o provádění Český hydrometeorologický ústav Česká republika Česká a slovenská autobusová doprava Český statistický úřad Evropský zemědělský fond rozvoje venkova Evropská centrální banka Evropská komise Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské společenství Evropský sociální fond Evropská unie Fond soudržnosti Geoinformační systém Hrubý domácí produkt Hospodářská a sociální soudržnost Chráněná krajinná oblast Útvar interního auditu Integrovaný dopravní systém Integrovaný operační program Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje území Informační systém Krajský úřad Koordinační výbor Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období Městská hromadná doprava Ministerstvo pro místní rozvoj Metodické oznámení Metodický pokyn Ministerstvo průmyslu a obchodu Mateřská škola Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Monitorovací výbor Ministerstvo životního prostředí Národní číselník indikátorů Národní orgán pro koordinaci Navazující projekt Národní památková rezervace Národní strategický referenční rámec Oddělení administrace žádostí Oddělení finančního útvaru Oddělení kontroly realizace Evropský úřad pro boj proti podvodům 3

4 OM OME OP OP OP D OP LZZ OP PI OP TP OP VK OP ŽP OŘ ORP OTP OVS PAS PCO PČR PD PP PPP PPP PPŽ PR PRV PS JMS PSN RIP ROP RRRSJ ŘKV ŘO SF EU SOŠ SPŠ SR TOP TP ÚČ/ÚP ÚOHS ÚRR JZ ÚSES VRR ZMS ZS ZŠ Operační manuál Oddělení monitoringu, evaluace a absorpční kapacity Oblast podpory Operační program Operační program Doprava Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Podnikání a inovace Operační program Technická pomoc Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost Operační program Životní prostředí Odbor řízení programu Obec s rozšířenou působností Oddělení technické pomoci a publicity Občanská vybavenost a služby Pověřený auditní subjekt Platební a certifikační orgán Policie České republiky Prováděcí dokument Počáteční projekt Příručka pro příjemce Public Private Partnership, spolupráce veřejného a soukromého sektoru Příručka pro žadatele Památková rezervace Program rozvoje venkova Pracovní skupina pro Jednotný monitorovací systém Pracovní skupina nesrovnalosti Regionální investiční podpory Regionální operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Řídicí a koordinační výbor Řídicí orgán Strukturální fondy Evropské unie Střední odborná škola Střední průmyslová škola Státní rozpočet Tematický operační program Technická pomoc Územní odbor implementace Útvar na ochranu hospodářské soutěže Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Územní systém ekologické stability Výbor Regionální rady Závazné metodické stanovisko Zprostředkující subjekt Základní škola 4

5 Manažerské shrnutí Výroční zpráva o provádění Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ) byl schválen dne a určuje priority pro čerpání strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SF EU") v programovém období pro region NUTS II Jihozápad, tvořený Jihočeským a Plzeňským krajem. Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu soudržnosti Jihozápad v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života jeho obyvatel. se člení na čtyři prioritní osy a 16 oblastí podpory, jejichž prostřednictvím se úzce zaměřuje na plnění stanovených specifických cílů, kterými jsou rozvoj regionální a místní silniční sítě, modernizace dopravní infrastruktury, modernizace sociálních a zdravotnických zařízení v regionu, revitalizace městských částí či zanedbaných areálů a ploch v obcích a městech či zvýšení atraktivity regionu z hlediska zlepšení infrastruktury cestovního ruchu. Celková výše alokace na programové období v současné době dosahuje 633,65 mil. EUR (příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje, dále jen ERDF ), respektive 745,47 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Z původních 619,65 mil. EUR (ERDF), respektive 729,00 mil. EUR (veřejné prostředky celkem) byla navýšena v průběhu roku 2011 díky dodatečné alokaci 10,31 mil. EUR, jenž na základě článku č. 17 Meziinstitucionální dohody a dle výsledků provedených analýz putovala do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, a dále díky realokaci finančních prostředků ve výši 3,69 mil. EUR z Operačního programu Technická pomoc (dále jen OP TP ) do oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Zacílení dodatečných finančních prostředků do vybraných oblastí podpory vycházelo z provedených analýz. Výroční zpráva je jedním ze základních nástrojů sledování průběhu implementace programu. Slouží jako hlavní zdroj informací o prováděných investicích mezi Evropskou komisí (dále jen EK") a Řídicím orgánem (dále jen ŘO ). Poskytnuté informace slouží k neustálému zdokonalování celkového výkonu SF EU. Kromě tohoto umožňuje Výroční zpráva Monitorovacímu výboru (dále jen MV " nebo MV ) každý rok provést revizi ROP NUTS II Jihozápad. Výroční zprávu o realizaci programu připravuje ŘO a předkládá ji ke schválení MV. Legislativní základ Výroční zprávy o provádění udává čl. 67 Nařízení č. 1083/2006. Její strukturu dále specifikuje především příloha XVIII Nařízení č. 1828/2006. Národní orgán pro koordinaci (dále jen NOK") vydal Doporučené postupy pro tvorbu výroční a závěrečné zprávy o provádění operačního programu v období , které vychází z výše zmíněného Nařízení a též upravují strukturu Výroční zprávy o provádění ROP NUTS II Jihozápad. Jejím základem jsou informace o věcném a finančním pokroku za uplynulý rok a od počátku realizace programu ke stanovenému referenčnímu datu. Neméně důležitá je však také část týkající se vyskytnuvších se problémů v procesu implementace a přijatá opatření vedoucí k jejich eliminaci. Výroční zpráva musí být za uplynulý kalendářní rok 2011 zaslána EK do 30. června Komise následně uvědomí ŘO o přípustnosti Výroční zprávy do deseti pracovních dní ode dne jejího doručení. O svém stanovisku k obsahu přípustné Výroční zprávy o provádění ROP NUTS II Jihozápad uvědomí Komise tento program do dvou měsíců ode dne doručení. Poté, co je Výroční zpráva postoupena EK, začne EK a ŘO posuzovat hlavní výstupy z předchozího roku. Po tomto posouzení může EK vznést připomínky k Výroční zprávě a ŘO ROP NUTS II Jihozápad následně informuje EK o opatřeních přijatých na základě těchto připomínek. Pokud EK dojde k závěru, že přijatá opatření jsou nedostatečná, může doporučit změny vedoucí k zefektivnění monitorování nebo řízení podpory. ŘO by měl na takovéto doporučení reagovat zavedením doporučených změn anebo vysvětlením, proč navržená doporučení nebyla akceptována. Poté, co EK vydá konečné rozhodnutí, na jehož základě považuje Výroční zprávu o provádění ROP NUTS II Jihozápad za schválenou, celý schvalovací proces je tímto ukončen. EK doporučuje ŘO klást při tvorbě výroční zprávy důraz na probíhající procesy vlastní implementace programu, podávat více informací o aktivitách v oblasti publicity. 5

6 Přehled absorpční kapacity Výroční zpráva o provádění Od počátku implementace se tento program v drtivé většině výzev setkal s obrovským zájmem o poskytnutí finanční podpory z řad potencionálních žadatelů a příjemců. Jak ukazuje graf č. 1, v některých výzvách byl zaznamenán výrazný převis požadavků žadatelů nad alokací. Pro názornost uveďme čtyři nejvyšší procentuální převisy finančních požadavků nad alokací na výzvu: v 5. výzvě v oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (696 %), v 6. výzvě v oblasti podpory 2.3 Revitalizace částí měst a obcí (793 %), v 11. výzvě v oblasti podpory 3.1 A Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (751 %) a ve 13. výzvě v oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací (929 %). Údaje o absorpční kapacitě v jednotlivých oblastech podpory a výzvách jsou podrobně zpracovány v příloze č. 2 této Výroční zprávy. Vysoké nebyly ve zmíněných výzvách pouze finanční objemy v předložených žádostech, nýbrž také počty předložených žádostí, které musely následně projít jednotlivými fázemi procesu hodnocení, což kladlo značné nároky na projektové manažery oddělení administrace žádostí. Nicméně v současné době (na přelomu let 2011 a 2012) se pozornost přesouvá spíše od výzev k realizační fázi projektového cyklu, neboť většina dostupné alokace programu na programové období již byla rozdělena. Graf 1: Porovnání výše vyhlášené alokace a objemu finančních prostředků v předložených žádostech dle výzev (Monit7+ k ) Pozn.: V grafu není 4. a 15. kontinuální výzva na oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center (končí v roce 2013), 8. kontinuální výzva na oblasti podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu (končí v roce 2013) ani 16. výzva na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (končí , tedy po referenčním datu této Výroční zprávy ). Ne ve všech výzvách však panoval takto výrazný převis finančních požadavků žadatelů nad alokací. Naopak v některých z nich alokace nebyla dočerpána. Ve 3. výzvě činily finanční požadavky žadatelů v oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě pouze 18 procent vyhlášené alokace, v 6. a 13. výzvě byly dokonce v některých oblastech podpory nulové (v 6. výzvě nebyl předložen žádný projekt v rámci výzvy k předkládání projektů PPP neboli Public Private Partnership, partnerství veřejného a soukromého sektoru) do oblasti podpory 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, 2.2 Rozvojové projekty spádových center ani 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a ve 13. výzvě žadatelé neprojevili zájem o oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě). 6

7 Přehled implementace Výroční zpráva o provádění Od počátku implementace ke dni bylo vyhlášeno 18 kol výzev, z toho 14 ukončeno, jedna (8. výzva na oblasti podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu) je kontinuální s trváním do roku 2013 a tři (15. výzva na oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center, respektive na předkládání dílčích projektů Integrovaných plánů rozvoje měst, dále jen IPRM, 16. výzva na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, respektive na předkládání synergických projektů s vazbou na Integrovaný operační program, dále jen IOP, a 18. výzva na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě) mají být ukončeny po referenčním datu, k němuž se vztahuje tato zpráva. Celkem bylo ve všech doposud vyhlášených výzvách (včetně výzev kontinuálních) předloženo projektových žádostí za 1 511,85 mil. EUR (ERDF), respektive 1 897,78 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), což činí bezmála 239 procent alokace na programové období S příjemci bylo podepsáno 593 smluv o podmínkách poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ) v souhrnné hodnotě 464,83 mil. EUR (ERDF), respektive 591,92 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Je tedy zasmluvněno 73 procent alokace na programové období Ke stejnému referenčnímu datu, tedy k , bylo příjemcům proplaceno 244,20 mil. EUR (ERDF), respektive 298,03 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Certifikováno bylo 190,63 mil. EUR (ERDF, po odpočtu vratek), respektive 234,54 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), což je 30 procent alokace na programové období V roce 2011 certifikace pokročila, což bylo klíčové pro fungování programu. Graf 2: Přehled implementace (MSC2007 k ) Porovnáme-li mezi sebou jednotlivé prioritní osy, nejsilnější z nich je prioritní osa 1 Dostupnost center. Na tuto osu připadá nejvyšší díl alokace na programové období (286,06 mil. EUR, ERDF, respektive 336,54 mil. EUR, veřejné prostředky celkem, tj. 45 procent). Zasmluvněno již bylo 186,13 mil. EUR (ERDF), respektive 246,90 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), což je 65 procent alokace prioritní osy 1 na programové období Naopak z pohledu proplacených finančních prostředků příjemcům je na prvním místě prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, kde již bylo proplaceno 109,75 mil. EUR (ERDF), respektive 138,11 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). V prioritní ose 2 byl rovněž certifikován největší objem finančních prostředků, a sice 87,17 mil. EUR (ERDF, po odpočtu vratek), respektive 111,10 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), což je 43 procent alokace osy 2 na období

8 Graf 3: Přehled implementace v prioritních osách (MSC2007 k ) Pozn.: v grafu č. 3 jsou obsaženy finanční objemy ve složení příspěvek z ERDF proto, aby byly navzájem porovnatelné údaje o předložených žádostech, podepsaných smlouvách, proplacených prostředcích a certifikovaných prostředcích s alokací na období Významné události roku 2011 spojené s implementací Kontrola PCO a udělení finanční opravy V lednu 2011 byla ukončena kontrola Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí (dále jen PCO MF ČR ), jež probíhala od (MV vzal výsledky kontroly na vědomí na svém 8. zasedání dne Usnesením č. 65/2011). Jejím cílem bylo prověřit postupy pro výběr a hodnocení projektů spolufinancovaných z. PCO dospěl k názoru, že došlo k selhání fungování klíčového prvku řídicího a kontrolního systému, kterým je výběr a hodnocení projektů. Lze konstatovat, že tento klíčový prvek systému funguje, ale nedostatečně a neposkytuje tak dostatečné ujištění o řádnosti výdajů vykazovaných v žádostech o platbu. Vzhledem k systémové povaze identifikovaných pochybení a skutečnosti, že finanční dopad těchto pochybení není možné přesně vyčíslit, je nutné aplikovat plošnou korekci. Procentní výše finanční opravy je v návaznosti na dokument EK (Guidelines on the principles, criteria and indicative scales to be applied by Commission departments in determining financial correction under Article 39(3) of Regulation (EC) No. 1260/1999) stanovena ve výši 5 % dotčených výdajů. S ohledem na skutečnosti, že u všech projektů 5. a 6. výzvy již přehodnocením došlo k provedení nápravy, výzvy č. 4 (IPRM) a č. 8 (technická pomoc) jsou kontinuální a jejich hodnocení probíhá v jiném režimu a u výzev č. 1, 7, 9 a 10 dle šetření PCO nebylo prokázáno ovlivnění hodnocení a výběru projektů, se stanovená finanční oprava vztahuje pouze k výdajům projektů schválených v rámci 2. a 3. výzvy. U projektů již finančně ukončených je to částka vyplacená příjemcům na základě schválených žádostí o platbu; u projektů, které ještě nejsou finančně ukončené, je to zatím částka ze Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Částka tak bude postupně zpřesňována dle ukončování jednotlivých projektů, v současné době činí přibližně 9,4 mil. EUR (tj. cca 242,6 mil Kč, pro přepočet byl použit kurz Evropské centrální banky, dále jen ECB, 1 EUR = 25,91 Kč, leden 2012). Tato finanční oprava je provedena rovněž u podílu prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a není uplatněna vůči příjemcům. Celková alokace operačního programu nebude o tuto finanční opravu krácena. Prostředky ERDF odpovídající objemu provedené finanční opravy bude možné znovu použít na nové projekty z nově vyhlášených výzev. Úhrada finanční opravy je realizována z krajských rozpočtů postupnými splátkami na účet PCO, kam putuje podíl prostředků z ERDF, a na účet Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ), kam putuje podíl prostředků ze státního rozpočtu. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen 8

9 RRRSJ ) odeslala dne hejtmanům Jihočeského a Plzeňského kraje dopis č. j. RRRSJ1922/2011, ve kterém je vyzvala k projednání financování finanční opravy z rozpočtu obou krajů. Předseda i místopředseda RRRSJ pak následně jednali se zástupci krajských zastupitelstev a PCO ohledně přístupu k zaplacení finanční opravy. Dne Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen VRR ) vzal na vědomí Usnesením č. 544/2011 veškerou dokumentaci a korespondenci vztahující se ke kontrole PCO a zavázal se k provedení finanční opravy navržené PCO, a to s vědomím toho, že VRR při svém rozhodnutí vychází z protokolu PCO a neprovádí vlastní skutková zjištění ani právní hodnocení kontrolních zjištění PCO. Dne schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje Usnesením č. 782/11 navýšení prostředků ke spolufinancování projektů (tj. uhrazení korekce na účet ROP NUTS II Jihozápad) ve výši 93 mil. Kč. Zároveň zastupitelstvo pověřilo hejtmana Plzeňského kraje podpisem smlouvy o tomto převodu finančních prostředků. Smlouva byla podepsána dne Dne schválilo zastupitelstvo Jihočeského kraje Usnesením č. 281/2011/ZK-25 poskytnutí dotace na provedení finanční opravy rovněž ve výši 5 procent z proplacených prostředků 2. a 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a to ve výši 150 mil. Kč. Zároveň byli pověřeni členové VRR, aby prověřili možnost podání žalobního návrhu, který by prověřil legálnost postupů PCO a v této věci. Dne schválilo zastupitelstvo Jihočeského kraje znění smlouvy o převodu finančních prostředků. Smlouva byla podepsána dne Korekce je převáděna po částech na účet RRRSJ, která ji následně převádí na účty PCO a MMR. Jak vyplývá z uzavřených smluv mezi RRRSJ, Jihočeským a Plzeňským krajem, je částka korekce poměrově rozdělena mezi oba kraje na základě podílu úspěšných projektů 2. a 3. výzvy. V roce 2011 proběhly celkem čtyři splátky na účet RRRSJ, po dvou z obou krajů. Z jihočeského kraje bylo v termínech a převedeno 20,16 mil. Kč (tj. 778,08 tis. EUR, přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 25,91 CZK, leden 2012), respektive 18,32 mil. Kč (tj. 707,06 tis. EUR). Z Plzeňského kraje bylo v termínech a převedeno 13,03 mil. Kč (tj. 502,89 tis. EUR), respektive 13,49 mil. Kč (tj. 520,65 tis. EUR). Splátky převedené v roce 2012 nejsou předmětem této Výroční zprávy. Podání podnětu Nejvyššímu státnímu zastupitelství k podání žaloby na postup PCO ve věci provedení finanční opravy RRRSJ V průběhu 33. zasedání VRR konaného dne podal právní zástupce RRRSJ informaci o právním stanovisku ze dne k otázce možnosti přezkumu zákonnosti postupu PCO MF ČR, který vedl k provedení finanční opravy RRRSJ. Dle uvedeného stanoviska není možné soudní cestou napadnout přímo protokol PCO MF ČR, ale pouze postup tohoto orgánu, který přiměl RRRSJ k provedení finanční opravy. Žalobu proti rozhodnutí, jež lze v postupu PCO MF ČR spatřovat, je v posuzovaném případě oprávněn vznést pouze Nejvyšší státní zástupce, neboť lhůta pro její podání již uplynula (ne však v důsledku pochybení RRRSJ, která je k procesním krokům povinna až na základě smlouvy s Jihočeským krajem). Na základě výše uvedených skutečností byl VRR na jeho 34. zasedání dne předložen návrh na podání podnětu Nejvyššímu státnímu zastupitelství k podání žaloby podle ustanovení 66 odst. 2 soudního správního řádu. Usnesením č. 589/2011 vzal VRR na vědomí samotný text podnětu k podání žaloby, stejně jako informaci o podání podnětu, a zároveň doporučil projednání podání návrhu podnětu v orgánech Jihočeského a Plzeňského kraje. V případě, že v průběhu schvalovacího procesu by bylo navrženo provedení určitých úprav v podnětu, bude konečná verze návrhu opětovně předložena VRR ke schválení. Ze strany VRR tak bude vždy schválena ta verze návrhu, která bude podána. Pozastavení a znovuobnovení certifikace finančních prostředků V souvislosti s nahlášenou nesrovnalostí v procesu hodnocení projektových žádostí, předložených do 5. a 6., respektive 2. a 3. výzvy, oznámil PCO ještě v roce 2010 (konkrétně ) pozastavení certifikace finančních prostředků. V roce 2011 byla certifikace stále pozastavena a její znovuobnovení PCO podmínil uhrazením stanovené finanční opravy (viz předchozí bod). Jak je uvedeno v předchozím bodě, zastupitelstva Jihočeského i Plzeňského kraje schválila uhrazení finanční opravy z vlastních rozpočtů a v roce 2011 již proběhly čtyři splátky korekce (přesněji dvě za každý kraj). Dne požádala RRRSJ PCO o obnovení certifikace. Dne oznámil PCO obnovení certifikace výdajů zaúčtovaných v IS Viola v období od do Zároveň PCO požádal o dodání souvisejících dokumentů do , včetně smluv s Jihočeským a Plzeňským krajem. Dokumenty byly dle požadavku dodány v termínu. Dne

10 byla certifikace schválena na úrovni PCO a odeslána z této úrovně EK ke schválení. Platba z EK proběhla dle MSC Byla tak završena v pořadí druhá certifikace finančních prostředků, v níž bylo certifikováno 172,23 mil. EUR (ERDF, po odpočtu vratek), respektive 212,54 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Nicméně projekt CZ.1.14/3.1.00/ Skiareál Lipno regionální zimní centrum (výdaje 2,65 mil. EUR, ERDF, respektive 3,12 mil. EUR, veřejné prostředky celkem) byl dočasně odložen a vyjmut z 2. certifikace na základě zjištěných nesrovnalostí. Celkem činí podíl certifikovaných prostředků ROP NUTS II Jihozápad 190,63 mil. EUR (ERDF, po odpočtu vratek), respektive 234,54 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Projekty v držení Policie České republiky Dne zaslal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ÚRR JZ ) dopis na Ing. Cysaře, odbor rozpočtu, MMR ve věci informování MMR o nových skutečnostech a o dosavadní komunikaci s dalšími orgány a požadavku o změnu stanoviska ohledně možnosti proplácení projektů v držení Policie České republiky (dále jen PČR ). Dopis uvádí následující skutečnosti: Důsledkem nahlášených nesrovnalostí v rámci 5. a 6. výzvy a dále v rámci 2. a 3. výzvy bylo pozastavení certifikace dopisem PCO ze dne , přičemž obnovení procesu certifikace bylo podmíněno vyřešením obou nahlášených nesrovnalostí. Zároveň MMR pozastavilo financování. Dopisem ze dne bylo financování ze strany MMR podmíněně obnoveno s tím, že poskytnutá dotace nesmí být použita na proplácení projektů dotčených vyšetřováním či jiným pochybením. ÚRR JZ vznesl dne požadavek na upřesnění stanoviska MMR ze dne , na kterou dostal odpověď dne , ve kterém je uvedeno, že MMR nečiní rozdíl mezi vyšetřováním a prověřováním podle příslušných paragrafů trestního řádu. Na ÚRR JZ dále proběhla od listopadu 2010 kontrola na základě zákona o finanční kontrole, kterou vykonal PCO. Kontrola PCO shledala výběr a hodnocení projektů v rámci jako funkční, nicméně funkční ne zcela dostatečně a spolehlivě pro ujištění o řádnosti výdajů vykazovaných v žádostech o platby. Výsledkem kontroly je tedy potvrzení pochybení při výběru a hodnocení projektů 2. a 3. výzvy, které již není možné napravit. Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné finanční aspekty nesprávného postupu vyjádřit, přiklonil se PCO k plošné korekci ve výši 5 % dotčených výdajů. MF odeslalo ÚRR JZ dne příslib obnovení pozastavené certifikace podmíněné přijetím usnesení obou krajů o schválení úhrady finanční opravy. Usnesení byla přijata. Na ÚRR JZ byla příjemcem podána žaloba na nečinnost, tedy neproplacení projektů v držení PČR. Někteří příjemci v dané věci požadují poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Dále ÚRR JZ eviduje stížnost a výzvu k proplácení. Na základě výše uvedených informací žádal ÚRR JZ MMR o zvážení toho, zda je možné obnovit proplacení alespoň části projektů, u nichž PČR zadržela pro účely vyšetřování pouze část projektu (tedy složku projektu). Na dopis ÚRR JZ reagoval Ing. Cysař z MMR dopisem dne (č. j / ), ve kterém uvádí, že na základě uskutečněného jednání ze dne , povoluje financování přehodnocených projektů 5. a 6. výzvy, a to od Neproplacené projekty 2. a 3. výzvy, které podléhají plošné korekci výdajů, bude možné financovat až po schválení úhrady této korekce Plzeňským i Jihočeským krajem. Do té doby trvá stanovisko MMR ze dne , rozšířené dopisem ze dne Dopisem ÚRR JZ ze dne Ing. Cysařovi (MMR) informoval MMR o tom, že VRR dne vzal na vědomí doporučení PCO k provedení paušální finanční opravy ve výši 5 % z proplacených prostředků 2. a 3. výzvy a dále provedl plošnou finanční opravu navrženou PCO. Úhrada korekce byla schválena zastupitelstvy obou krajů, zastupitelstvem Plzeňského kraje dne a zastupitelstvem Jihočeského kraje dne MMR bylo v dopise dotázáno, na jaký účet mají být jednotlivé splátky korekce zaslány. Dále ÚRR JZ informoval MMR o tom, že obdržel dne od PČR stanovisko, ve kterém neshledává důvod pro neproplacení zajištěných projektů 2., 3. a 5. výzvy. Součástí stanoviska je dále seznam konkrétních projektů 2. a 3. výzvy, u kterých proplacení není vhodné z důvodu předcházení trestné činnosti, ostatní projekty mohou být proplaceny a budou ÚRR JZ navráceny v září MMR bylo v této souvislosti dále požádáno o stanovisko k proplácení projektů, zejména 2. a 3. výzvy, které by navazovalo na stanovisko MMR ze dne Na dopis ÚRR JZ ze dne reagoval Ing. Cysař z MMR dopisem dne , ve kterém uvádí číslo účtu, na které mají být splátky korekce zaslány a potvrzuje možnost proplacení dotčených projektů 2. a 3. výzvy. Na projekty, které 10

11 Policie označila za nevhodné k financování, se dále vztahuje stanovisko MMR ze dne , rozšířené dopisem ze dne MMR jakožto člen Monitorovacího výboru bylo průběžně informováno a stavu projektů na PČR a o řešení dotčené nesrovnalosti, např. na jeho řádném 10. jednání dne bylo informováno o těchto skutečnostech ve Zprávě o realizaci ze dne Dopisem ze dne na Ing. Šumpelu (odbor Národního strategického referenčního rámce, dále jen NSRR, MMR) ÚRR JZ informoval MMR o tom, že byly dne navráceny projektové složky 2., 3. a 5. výzvy, které byly v držení PČR. Ze strany PČR však nebyly navráceny všechny projektové složky. MMR bylo v dopise dotázáno, zda je možné zahájit proplácení těch projektů, u kterých PČR konstatovala, že nebudou potřeba pro další šetření v rámci trestního řízení a byly již ÚRR JZ navráceny. Dne PČR zaslala na ÚRR JZ dopis, ve kterém je uvedeno, že některé složky 2. a 3. výzvy byly ve dnech a již navráceny, ale PČR si ponechala pro další průběh trestního řízení ještě dalších 20 projektových složek, u kterých neshledává důvod pro neproplacení. PČR však opětovně upozorňuje, že o proplacení/neproplacení rozhoduje MMR. V navrácených projektech/složkách projektů od PČR jsou zařazeny i projekty, které původně PČR označila v dopise ze dne za nevhodné k financování. Některé projekty evidují nesrovnalosti, které jsou na úrovní ŘO šetřeny. Projekt Modernizace jihočeského letiště České Budějovice a realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť Dne zaslala EK ÚRR JZ dopis, ve kterém po důkladném prošetření poskytnutých informací týkajících se projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice sdělila svoje nedoporučující stanovisko k realizaci projektu (projekt byl VRR doporučen k financování na jeho 30. řádném zasedání dne Usnesením č. 500/201). Za hlavní argumenty EK označila neexistenci dlouhodobé strategie rozvoje letecké dopravy ČR, problematickou udržitelnost projektu, diskutabilní závěr odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví krajského úřadu Jihočeského kraje, že projekt nepodléhá screeningu SEA, stejně jako dosavadní nezveřejnění tohoto stanoviska v informačním systému EIA/SEA. EK vyjádřila rovněž svoje pochybnosti k etapizaci projektu. ÚRR JZ následně informoval žadatele, kterým je v tomto případě Jihočeský kraj, o stanovisku EK k projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice. Zastupitelstvo Jihočeského kraje v reakci na obdržené informace schválilo na svém zasedání dne Usnesením č. 26/ZK/12 vzetí zpět žádosti do, prioritní osy 1 oblasti podpory 1.4 v projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice (CZ.1.14/1.4.00/ ). Vzhledem k nedoporučujícímu postoji EK k projektu letiště následně započala jednání o realokaci finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť. S ohledem na více než dostatečnou absorpční kapacitu a akutní potřebu investic do regionální silniční sítě se jeví jako nejvhodnější varianta realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. I dle vyjádření EK je vhodnější se spíše zaměřit na propojení center s již existujícími letišti s tím, že EK bude i nadále podporovat mj. také investice do rozvoje silniční sítě. ÚRR JZ o tomto svém záměru realokace finančních prostředí informoval EK ve svém dopise ze dne Realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 do oblasti podpory 1.1 byla součástí Prováděcího dokumentu, verze 3.0 revize č. 5 ke dni (projednána a schválena MV na jeho 11. zasedání dne Usnesením č. 87/2012). Důsledkem nerealizace projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice a realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě nedojde k naplnění indikátoru Počet upravených regionálních letišť. Dosažená hodnota indikátoru zůstane nulová, nebude tak naplněna cílová hodnota tohoto ukazatele. Dle vyjádření EK není nutná revize cílové hodnoty indikátoru, ŘO vždy zdůvodní její nenaplnění v relevantních dokumentech. Řešení nedokryvu s Programem rozvoje venkova Nedokryv je řešen v prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu. V rámci obou programů jsou podporovány obdobné aktivity určené k rozvoji cestovního ruchu. Z je možné podpořit obce nad 500 obyvatel, zatímco v Programu rozvoje venkova (dále jen PRV) jsou 11

12 oprávněnými žadateli obce do 500 obyvatel. Nicméně dalším určujícím kritériem je minimální a maximální přípustná dotace na projekt (stanovená danou výzvou). Předloží-li obec do 500 obyvatel projekt, jehož výdaje jsou vyšší než maximální přípustná dotace z PRV, není tudíž oprávněným žadatelem ani v PRV, ani v. proto zavedl do svého Programového dokumentu řešení tohoto nedokryvu, a sice možnost podpořit obce do 500 obyvatel, když výdaje jejich projektu převyšují maximální přípustnou dotaci na projekt v PRV. Změna byla schválena v rámci revize č. 3 ke dni (Usnesení č. 41/2010 přijaté dne na 3. korespondenčním zasedání MV ). Při posuzování změny NOK postupoval podle v té době platného stanoviska EK z roku 2008 (viz dopis ze dne ), které říká, že tyto změny je možné realizovat po jejich schválení Monitorovacím výborem (schválení této změny MV viz výše). V únoru 2010 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí do oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, obsahující tuto změnu. V rámci této výzvy byl VRR dne Usnesením č. 499/2011 schválen k realizaci s výhradou projekt č. CZ.1.14/3.1.00/ Zámek Týnec (ve změněném režimu). Onou výhradou schválení projektu byla podmínka schválení revize EK. V roce 2010 došlo ke změně přístupu EK k posuzování změn operačních programů. V dubnu 2010 NOK vydal nový Metodický pokyn k revizi operačních programů Na základě změny přístupu EK byla revize zaslána EK ke schválení ( ). Z dopisů EK zaslaným ŘO jednoznačně vyplynulo, že EK není této změně nakloněna. Revizi projednal NOK několikrát se zástupci EK (na všech úrovních). Stanovisko EK se do této doby nezměnilo, což bylo potvrzeno na jednání MV dne i v rámci diskuze Stálého zastoupení Brusel DG REGIO. Podle názoru NOK a Stálého zastoupení Brusel je pro další postup v této věci důležité najít nové argumenty, které by danou změnu podpořily. Zdůvodnění změny je plně v gesci ŘO, který je zodpovědný za řízení programu. Z oficiálních stanovisek EK nicméně jednoznačně vyplývá, že na základě schválených pravidel podpory v rámci ERDF a Evropského zemědělského fondu na podporu venkova (dále jen EAFRD ) programového období není předkládané žádosti o změnu pozitivně nakloněna. Dle vyjádření ŘO je složité nalézt nové argumenty, nicméně argumenty dosud předložené považuje ŘO za dostatečné. Zástupce Stálého zastoupení ŘO také doporučil prověřit, zda v těchto případech neudělila EK podobnou výjimku jinému členskému státu. Zástupce NOK a Stálého zastoupení navrhují žadateli i jiné cesty, jak podpořit dotčený projekt: např. z dotací, které poskytuje Ministerstvo kultury ČR, případně zjistit možnosti získání finančních prostředků z komunitárních programů, Norských fondů apod. ŘO tedy navrhované varianty prověří a o výsledku bude informovat žadatele, kterého se tento případ týká. Rozhodnutí, zda ŘO bude pokračovat v této revizi ROP, závisí na ŘO. Ten důkladně zváží aktuální stav věci a rozhodne na základě dosud získaných informací a oficiálních stanovisek EK. Z dosavadního vývoje jednání zástupců ČR a EK a na základě schváleného legislativního rámce lze však usuzovat, že možnost modifikace pravidel využívání finančních prostředků z ERDF je v období velmi malá. Přehled implementace v roce 2011 Navzdory výše popsaných skutečnostem, které způsobily nemalé problémy a zpoždění v procesu implementace, došlo i v roce 2011 k významnému pokroku. S příjemci byly podepsány smlouvy v hodnotě 160,61 mil. EUR (ERDF), respektive 216,34 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), což je 35 procent všech doposud zasmluvněných finančních prostředků ROP NUTS II Jihozápad. Navzdory dočasně pozastavenému proplácení tranší ze strany MMR, které však bylo po intenzivním vyjednávání dne naplno obnoveno, došlo také k nárůstu objemu proplacených finančních prostředků příjemcům o 70,49 mil. EUR (ERDF), respektive 85,29 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), což je 29 procent proplacených finančních prostředků ke dni Nicméně největší pokrok zaznamenal právě v objemu certifikovaných 12

13 finančních prostředků, a to díky dlouho pozastavenému procesu certifikace, který byl obnoven po téměř dvouleté pauze. V roce 2011 se certifikovalo rekordních 172,23 mil. EUR (ERDF), respektive 212,54 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), tj. 90 procent certifikovaných prostředků. Výhled na rok 2012 Tabulka 1: Plán výzev na rok 2012 (schválen ) Číslo výzvy Číslo oblasti podpory Datum vyhlášení výzvy/zahájení příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Plánovaná alokace ERDF (není-li uvedeno jinak v Kč) 19. výzva , výzva , výzva ,00 polovina , výzva 2.1 IPRM Tematický plán ČB polovina ,98 EUR 1 Zdroj: Webové stránky Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze indikativní alokace z ERDF v Kč, přičemž míra spolufinancování bude závislá na typu projektu (zakládající nebo nezakládající veřejnou podporu) a typu žadatele. Závěr manažerského shrnutí V roce 2011 byla implementace do velké míry ovlivněna následujícími událostmi: ukončení kontroly PCO a udělení finanční opravy ve výši 5 % ze skutečně vyplacených finančních prostředků na projekty 2. a 3. výzvy z důvodu zjištěného selhání procesu výběru a hodnocení projektů jakožto klíčového prvku řídicího a kontrolního systému, obnovení procesu certifikace finančních prostředků, stažení projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice a s tím spojená realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a v neposlední řadě vyjednávání s MMR a PČR ohledně možnosti proplácení projektů z jednotlivých výzev, které jsou více či méně dotčeny vyšetřováním nesrovnalosti ÚRR JZ. Implementace pokračuje, dochází k ukončování a proplácení dalších projektů a na rok 2012 je plánováno vyhlášení nových výzev k předkládání projektových žádostí o poskytnutí podpory na modernizaci školských zařízení, krajských silnic a infrastruktury cestovního ruchu. Strukturu Výroční zprávy o provádění určují Doporučené postupy pro tvorbu Výroční zprávy o provádění operačního programu v období , verze prosinec 2011 s platností do (dále jen Doporučené prostupy ). Primárním zdrojem dat je centrální monitorovací systém MSC2007, v opodstatněných případech IS Monit7+ či jiné zdroje. Referenční datum je ve většině případů , v případě údajů o věcném pokroku V kapitole 2.1.E Vrácená nebo znovu použitá pomoc této Výroční zprávy je referenčním datem dle zprávy o stavu vratek u, která byla zpracována pro PCO ke Částky jsou uváděny v EUR a přepočítány měnovým kurzem ECB, platným v měsíci lednu 2012 (byla-li data generována k i k , v celé Výroční zprávě je použit shodný měnový kurz), 1 EUR = 25,91 CZK. Certifikované prostředky jsou uváděny před odpočtem vratek (zdrojem MSC2007, výstupní sestava č. 210) a po odpočtu vratek (zdrojem MSC2007, výstupní sestava č. 188/SFA). Dvojí interpretace certifikovaných finančních prostředků je vždy zdůrazněna a vysvětlena. Výroční zpráva o provádění zmiňuje i některé události roku Tyto jsou z pohledu natolik významné, že byly do Výroční zprávy zahrnuty, aby byla zajištěna kontinuita a úplnost poskytnutých informací. 1 Vzhledem k vývoji směnného kurzu je tato částka v plánu výzev uvedena v EUR. Přesná částka v CZK bude vyčíslena s ohledem na makroekonomické predikce až přímo v samotné výzvě. 13

14 1. Identifikace operačního programu Operační program Výroční zpráva o provádění Výroční zpráva o provádění Dotčený cíl: Konvergence Dotčená způsobilá oblast: NUTS I: Česká republika CZ0 NUTS II: Jihozápad CZ03 Programové období: Číslo programu: CZ 1.14 Název programu: Regionální operační program NUTS II Jihozápad 2011 Datum schválení Monitorovacím výborem: Region NUTS II Jihozápad se nachází při jižní a jihozápadní hranici České republiky (dále jen ČR ) a je tvořen Jihočeským a Plzeňským krajem. Celková rozloha regionu činí km 2 (Český statistický úřad, dále jen ČSÚ") a je zde nejnižší hustota osídlení ze všech regionů ČR (67 obyv./km 2 ), což je téměř o 50 % méně ve srovnání s průměrem ČR. Reliéf regionu se vyznačuje pásem pohoří při státní hranici a kotlinami ve vnitrozemí. V jihočeské kotlině se rozkládají dvě pánve Českobudějovická a Třeboňská se soustavami rybníků. Z naprosté většiny území regionu spadá do povodí řeky Vltavy. Plzeňský kraj se vyznačuje velkým rozdílem mezi zásadním významem krajského města a dalšími centry. V Plzni žije více než 30 procent obyvatel kraje a včetně aglomerace je to téměř polovina obyvatel kraje. Výsledkem je zřetelně monocentrická sídelní struktura kraje. V Jihočeském kraji není rozdíl mezi krajským městem a ostatními velkými městy tak propastný, přesto i zde jsou České Budějovice dominantním centrem. Většina ostatních okresních měst plní pro své okolí i vyšší funkce. Mezi významná regionální centra na republikové úrovni tak patří i táborská aglomerace a dále okresní města Písek, Strakonice, Český Krumlov, Prachatice a Jindřichův Hradec. je jedním ze sedmi regionálních operačních programů v ČR a určuje priority pro čerpání finančních prostředků ze SF EU v programovém období pro uvedený region soudržnosti Jihozápad tvořený Jihočeským a Plzeňským krajem. Je realizován pro cíl Konvergence dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropském sociálním fondu (dále jen ESF ) a Fondu soudržnosti (dále jen FS ). se prostřednictvím čtyř prioritních os, které se dále člení na 16 oblastí podpory, zaměřuje na realizaci stanovených specifických cílů, kterými jsou zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu, včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podpora rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, příprava menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově, především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu soudržnosti Jihozápad v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života jeho obyvatel. 14

15 Prioritní osy a oblasti podpory Výroční zpráva o provádění Prioritní osa 1 Dostupnost center 1.1. Modernizace regionální silniční sítě 1.2. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 1.3. Modernizace vozového parku veřejné dopravy 1.4. Rozvoj regionálních letišť 1.5. Rozvoj místních komunikací Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí 2.1. Integrované projekty rozvojových center 2.2. Rozvojové projekty spádových center 2.3. Revitalizace částí měst a obcí 2.4. Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 2.6. Rozvoj zdravotnické péče Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 4 Technická pomoc 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 3.2. Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu 3.3. Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu 4.1. Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu 4.2. Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Rozdělení alokace dle prioritních os Zdroj: Programový dokument, revize č. 4 k Celková výše alokace, vyčleněné pro, je rovna EUR (ERDF), respektive EUR (veřejné prostředky celkem). V průběhu roku 2011 došlo k navýšení alokace o EUR v prioritní ose 1 na základě čl. 17 Meziinstitucionální dohody (podrobně viz kapitolu 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu této Výroční zprávy) a o EUR v prioritní ose 2 na základě realokace finančních prostředků z OP TP (podrobně viz kapitolu 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu této Výroční zprávy). Indikativní rozdělení alokace na prioritní osy je uvedeno v tabulce č. 2. Nejvyšší podíl na celkové alokaci má prioritní osa 1 Dostupnost center, zaměřená na modernizace silnic II. a III. třídy a tříd nižších, infrastruktury veřejné dopravy apod. Tabulka 2: Indikativní rozdělení alokace dle prioritních os Název prioritní osy Příspěvek z ERDF v EUR Podíl na celkovém příspěvku v % Národní zdroje v EUR Celkové zdroje v EUR Podíl na celkových zdrojích v % Dostupnost center Stabilizace a rozvoj měst a obcí Rozvoj cestovního ruchu Technická pomoc Celkem ROP NUTS II Jihozápad Zdroj: Programový dokument, revize č. 4 k

16 Klíčovými programovými dokumenty, které určují priority pro čerpání ze strukturálních fondů v programovém období a jimiž se řídí implementace programu a z nichž vychází veškeré další metodické a jiné materiály, jsou Programový dokument ROP NUTS II Jihozápad na období a Prováděcí dokument na období Oba tyto dokumenty určují strategii, stanovují rozdělení na prioritní osy a oblasti podpory a navazují na zastřešující strategické dokumenty, kterými jsou: Strategické obecné zásady společenství vazba prioritních os a oblastí podpory na zásady ES, kterými jsou Přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující (rozšíření a zlepšení dopravní infrastruktury viz prioritní osa 1 Dostupnost center, zatraktivnění životních podmínek obyvatel viz prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí), Zlepšení znalostí a inovace pro růst (hmotné investice do infrastruktury a technologické rozvoje dopravní infrastruktury viz prioritní osa 1 Dostupnost center, investice do regenerace a revitalizace částí obcí a měst ve spojení s rozvojem služeb viz prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí a 3 Rozvoj cestovního ruchu), Vytváření více a lepších pracovních míst (závazek naplňování stanovených indikátorů Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy a muže ), Národní strategický referenční rámec (NSRR) - globální cíl, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu, přímo navazuje na záměr trvalého zvyšování konkurenceschopnosti ČR, jenž je globálním cílem Národního strategického referenčního rámce, dále pak jednotlivé oblasti podpory úzce navazují na priority tohoto rámce; zároveň přispívá k vyváženému rozvoji regionů a snižování disparit, což je jedním z rámcových témat tohoto dokumentu, prostřednictvím rozvoje dopravní infrastruktury a revitalizace částí měst a obcí, Národní program reforem (Národní Lisabonský program) tento koordinuje kroky vedoucí ke stimulaci růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti ČR, což se odráží v rozdělení na prioritní osy, Programy rozvoje Jihočeského a Plzeňského kraje - určují strategické cíle a rozvojové aktivity jednotlivých krajů ve formě konkrétních opatření a projektů, jež se dále promítají do rozdělení na prioritní osy a oblasti podpory, Nařízení Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a FS a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se ERDF, ESF a SF a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF, Nařízení Komise (ES) č.1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a další právní předpisy EU a ČR. 16

17 2. Přehled provádění operačního programu 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu Obsahem této části Výroční zprávy jsou informace o naplňování hodnot všech měřitelných/kvantifikovatelných věcných indikátorů z Národního číselníku indikátorů (dále jen NČI"), nastavených v, a zejména pak core indikátorů, týkajících se cílů a očekávaných výsledků pro příslušný rok (tedy hlavních indikátorů obsažených v Programovém dokumentu, nikoliv indikátorů vedlejších nebo doplňkových). Průběžná hodnota naplňování indikátorů je generována z informačního systému MSC2007, konkrétně ze sestavy 241 A (úroveň program) a 241 B (úroveň prioritní osy, viz kapitola 3 Provádění podle prioritních os této Výroční zprávy). Stav průběžného naplňování indikátorů se sleduje dle projektů, jež se nacházejí ve stavu P6 - Financování projektu ukončeno, P5 - Realizace projektu ukončena nebo P4 - Smlouva podepsána (respektive P45 - Projekt v realizaci, do tohoto stavu projekt automaticky přechází v systému po podpisu Smlouvy), avšak zde pouze s předloženou Monitorovací zprávou, jak určuje dokument Doporučené postupy pro tvorbu Výroční zprávy o provádění operačního programu v období , verze prosinec 2011 s platností do Jedná se tedy o skutečně realizované výstupy, nikoliv pouze o nasmlouvané závazky příjemců. Lze proto předpokládat další naplňování většiny ukazatelů indikátorové soustavy, neboť spousta projektů je aktuálně ve fázi realizace, ale dosud u nich nedošlo k předložení Monitorovací zprávy, proto jejich dosažené hodnoty nejsou prozatím reflektovány touto Výroční zprávou. Referenčním datem pro generování údajů o věcném pokroku bylo datum Pozn: naplňování konkrétních indikátorů řeší kapitola 3 Provádění podle prioritních os této Výroční zprávy. V kapitole 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu jsou shromážděny pouze informace obecnějšího rázu, týkající se soustavy monitorovacích indikátorů, případně jsou okomentovány dosažené hodnoty u indikátorů na úrovni programu a statistických indikátorů, jelikož tyto nejsou předmětem kapitoly 3 této Výroční zprávy. 17

18 Tabulka 3: Přehled indikátorů Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Lisabon Výstup Dopad Kontext Kontext Kontext Core 2 Kontext Core 3 Kontext Název indikátoru Míra zaměstnanosti v terciárním sektoru Regionální hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele, EU 25 = 100 Čistý disponibilní důchod na obyvatele v běžných cenách (střední stav) Počet obyvatel celkem Roční přírůstek stěhováním - migrační saldo Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Měrná jednotka Počet procent Počet procent Korun českých Počet osob Počet osob Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Výroční zpráva o provádění Zdroj Hodnota ČSÚ ČSÚ ČSÚ ČSÚ ČSÚ Gestor operačního programu (OP) Gestor OP Cílová hodnota 2015 Celkem Dosažená 51,1 51,8 54,1 53,6 52,5 N/A 52,5 Výchozí 52,1 51,1 51,8 54,1 53,6 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená 68,4 65,8 67,5 N/A N/A N/A 67,5 Výchozí 68,1 68,4 65,8 67,5 N/A N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená N/A N/A Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená N/A N/A Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená N/A N/A 302 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená ,5 74,5 N/A 74,5 Výchozí ,5 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená ,25 149,75 N/A 149,75 Výchozí ,25 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A

19 Kontext Kontext Kontext Kontext Core 29 Výstup Dopad Výsledek Výsledek Výsledek Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů REZZO tuhé částice Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů REZZO SO2 Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů REZZO NOx Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů REZZ CO Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Počet podpořených projektů celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Tisíce tun na kilometr čtvereční Tisíce tun na kilometr čtvereční Tisíce tun na kilometr čtvereční Tisíce tun na kilometr čtvereční Plocha v ha Počet projektů Plocha v ha Plocha v m 2 Plocha v m 2 Výroční zpráva o provádění Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ČHMÚ ČHMÚ ČHMÚ Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Dosažená 0,58 0, N/A 0 Výchozí 0 0,58 0, N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená 1,16 1, N/A 0 Výchozí 1,20 1,16 1, N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená 1,62 1, N/A 0 Výchozí 1,62 1,61 1, N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená 3,03 2,86 0, N/A 0 Výchozí 2,99 3,03 2,86 0,01 0 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená 0 0 4,85 11,66 16,51 N/A 16,51 Výchozí ,85 11,66 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 429 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená 0 0 3,17 5,73 7,51 N/A 7,51 Výchozí ,17 5,73 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená 0 668, , ,72 N/A ,72 Výchozí , ,22 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená , , , ,96 N/A ,96 Výchozí , , ,86 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Zdroj: MSC2007, sestava 241 A k , případně údaje zaslané ĆSÚ (u indikátorů, kde je garantem ČSÚ) k

20 Stupeň plnění cílových hodnot monitorovacích ukazatelů je na úrovni programu velice dobrý. Ke stejnému zjištění dospěl i zpracovatel evaluační studie Zhodnocení implementace v polovině programového období (viz kapitola 2.7 Opatření k monitorování a průběžné evaluace této Výroční zprávy). Věnujme se pouze indikátorům, jejichž gestorem je. Na více než 100 procent cílové hodnoty je naplňován indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže (149 %), Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy (300 %) a Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (110 % plus jeden projekt registrovaný ve stavu N6 Projekt pozastaven). V případě indikátorů tvorby pracovních míst je povoleno vytvářet pracovní místa až rok po ukončení realizace projektu (stejně, jako v průběhu realizace projektu). Vyšší procento plnění cílových hodnot uvedených indikátorů je způsobeno vysokým zájmem příjemců o tyto indikátory (tedy vysokou absorpční kapacitou ve vybraných aktivitách). tedy nepovažuje přesah stupně plnění cílových hodnot těchto indikátorů za negativní jev. Naopak nižší procento plnění cílových hodnot registrujeme u indikátorů Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem (75 %, nicméně smluvní závazky činí 93 % cílové hodnoty indikátoru) a Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem (74 %, avšak smluvní závazky činí 125 % cílové hodnoty indikátoru). Jak ale ukazují uvedené smluvní závazky příjemců, v případě bezproblémové realizace projektů lze očekávat další zvýšení dosažené hodnoty zmíněných indikátorů. V roce 2011 došlo k revizi cílových hodnot vybraných indikátorů (viz revizi č. 4 ke dni a revizi PD č. 4 ke dni ). Důvodem byly původní vysoce přeplňované, nebo naopak nedostatečně naplňované cílové hodnoty. Tyto byly stanoveny na počátku implementace v roce 2007, kdy bylo nesmírně obtížné přesně odhadnout očekávanou poptávku z řad žadatelů, respektive příjemců, ačkoliv cílové hodnoty byly v roce 2007 stanoveny na základě provedených studií a analýz. V polovině programového období tak prostřednictvím revize ROP a PD č. 4 došlo k aktualizaci cílových hodnot vybraných indikátorů, které byly nastaveny přesněji a reálněji v reakci na dosavadní zkušenosti s průběhem implementace. Co se týče indikátorů na úrovni programu (uvedeny v tabulce č. 3), zrevidovány byly cílové hodnoty indikátorů Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem. Dle metodického pokynu Doporučené postupy pro tvorbu Výroční zprávy o provádění operačního programu v období , verze prosinec 2011 s platností do , a dále dle způsobu načítání dosažených hodnot monitorovacích ukazatelů do MSC2007, konkrétně do výstupní sestavy 241A/B, která je zdrojem dat v této kapitole, nejsou v tabulce č. 3 obsaženy dosažené hodnoty indikátorů, které jsou navázány na projektech ve stavu N6 Projekt pozastaven. Z pohledu systému se jedná o negativní stav projektu, nicméně z pohledu jde o projekty v šetření PČR nebo jiné instituce (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, dále jen ÚOHS ), o projekty, u nichž bylo provedeno určité zjištění. Toto je posuzováno danou institucí a po vyřešení tohoto zjištění bude administrace projektu obnovena (v případě kladného závěru), nebo zcela zastavena (v případě záporného závěru). 20

21 Přehled vyhlášených nebo probíhajících výzev v roce 2011 Výroční zpráva o provádění Tabulka 4: Přehled vyhlášených nebo probíhajících výzev v roce 2011 Pořadové číslo výzvy Podání projektových žádostí - Datum zahájení příjmu projektových žádostí Podávání projektových žádostí - Datum ukončení výzvy Druh výzvy Kolová Číslo prioritní osy/ oblasti podpory Alokace na výzvu v EUR (ERDF+státní rozpočet - SR) Podané žádosti o podporu Počet Objem v EUR (ERDF+SR) Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Objem Počet v EUR (ERDF+SR) 1/ ,06 0 0,00 0 0,00 1/ , , ,92 2/ , , , /1.3 A , ,57 0 0,00 Kolová /1.3 C , ,74 0 0,00 2/2.1 Levý břeh Vltavy 2/2.1 Plzeňuniverzitní Kontinuální město /2.1 Plzeň evropské hlavní město kultury /3.1 Centrum stavitelského dědictví v Plasích 3/3.1 Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Kolová synergie k projektům Kolová 3/3.1 Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií ,97 0 0,00 0 0, ,53 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0, ,64 0 0,00 0 0, ,64 0 0,00 0 0, ,64 0 0,00 0 0,00 3/3.1 A , ,04 0 0,00 3/3.1 B , ,09 0 0, Kolová 1/ ,06 0 0,00 0 0,00 Zdroj: Webové stránky MSC2007, sestava 246 k , Monit7+, sestava M23 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Jednokolové výzvy jsou vyhlašovány v Kč a pro přepočet je pro potřeby této Výroční zprávy použit kurz ECB, leden 2012, 1 EUR = 25,91 Kč. Kontinuální výzvy ROP NUTS II Jihozápad jsou vyhlašovány v EUR. Zdrojem údajů o výzvách je IS MSC2007, sestava č. 246, přičemž tato data byla dále doplněna údaji z webových stránek konkrétně z oficiálních textů výzev, neboť zmíněná sestava z MSC2007 č. 246 neobsahovala kompletní údaje o výzvách v roce 2011 (neobsahovala údaje o výzvě patnácté a šestnácté). V rámci 14. výzvy byly ke dni registrovány dva projekty ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen v oblasti podpory 1.3A a 1.3C (dohromady čtyři projekty). V rámci 17. výzvy ke dni nebyl ukončen proces hodnocení předložených projektových žádostí, právě probíhala fáze věcného hodnocení projektů. 21

22 2.1.B Výroční zpráva o provádění Informace o finančních údajích operačního programu Tabulka 5: Prioritní osy podle zdrojů financování v EUR Název priority Finanční prostředky operačního programu celkem (veřejné prostředky celkem) Základ pro výpočet příspěvku ERDF (z veřejných zdrojů nebo celkem) Celkové certifikované způsobilé výdaje vynaložené příjemci Příslušný příspěvek z veřejných zdrojů Podíl certifikovaných způsobilých výdajů na celkovém financování programu v % Prioritní osa ,00 Public , ,88 20,51 Prioritní osa ,00 Public , ,34 48,14 Prioritní osa ,00 Public , ,76 43,22 Prioritní osa ,00 Public , ,58 29,98 Celkový součet ,00 Public , ,56 34,17 Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li program spolufinancován ERDF Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li program spolufinancován ESF Zdroj: MSC2007, Výkaz výdajů k , pro přepočet certifikovaných výdajů se používá kurz platný k datu zaúčtování dané Souhrnné žádosti o platbu v IS Viola, po odpočtu vratek Tabulka 6: Finanční plán Prioritní osa/ oblast podpory Fond Příspěvek ERDF v EUR Veřejné prostředky celkem v EUR Podíl na celkové alokaci ROP NUTS II Jihozápad 1. Dostupnost center ERDF Modernizace regionální silniční sítě 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy ERDF ERDF ERDF Rozvoj regionálních letišť ERDF Rozvoj místních komunikací ERDF Stabilizace a rozvoj měst a obcí ERDF Integrované projekty rozvojových center 2.2 Rozvojové projekty spádových center ERDF ,5 ERDF ,5 2.3 Revitalizace částí měst a obcí ERDF Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství ERDF

23 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci ERDF Rozvoj zdravotnické péče ERDF Rozvoj cestovního ruchu ERDF Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu ERDF ERDF ERDF Technická pomoc ERDF Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu ERDF ,8 ERDF ,2 Celkem ERDF Zdroj: MSC2007 k Finanční plán prodělal v roce 2011 významnou změnu. Jak je uvedeno v kapitole 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu této Výroční zprávy, došlo k navýšení alokace v prioritní ose 1 Dostupnost center, konkrétně pak v oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě (o 10,31 mil. EUR) a v prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, konkrétně v oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (o 3,69 mil. EUR). Tím se zvýšila alokace na programové období o cca 14 mil. EUR, z původních 619,65 mil. EUR (ERDF), respektive 729,00 mil. EUR (veřejné prostředky celkem) na 633,65 mil. EUR (ERDF), respektive 745,47 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Dodatečné finanční prostředky byly alokovány do na základě čl. 17 Meziinstitucionální dohody a v souvislosti s rozhodnutím o jejich realokaci z OP TP. Zacílení dodatečných finančních prostředků do vybraných oblastí podpory vycházelo z identifikovaných potřeb a z provedených analýz. Seznam zálohových a průběžných plateb Tabulka 7: Přehled plateb z EK v EUR Typ platby Datum přijetí platby na účtu PCO Částka v EUR (ERDF) Zálohová ,08 Zálohová ,62 Zálohová ,08 Zálohová ,08 Průběžná ,36 Průběžná ,75 Celkem ,97 Zdroj: MSC2007 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) 23

24 Plnění pravidla n+3 (resp. n+2) a predikce plateb Tabulka 8: Přehled stavu čerpání v EUR Výroční zpráva o provádění Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční v EUR N+3 / N+2 limity - souhrnné v EUR Předběžné platby z EK - roční v EUR Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční v EUR Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční v EUR Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné v EUR Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné v EUR a b c d=b+c e f=e-a Celkem Zdroj: MSC2007 k Pravidlo n+3/2 je legislativně zakotveno v oddíle 7 "Automatické zrušení závazku" nařízení ES č. 1083/2006. Plněním pravidla n+3/2 se rozumí zaslání žádosti o platbu EK za daný operační program v rámci certifikace výdajů. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010 byla schválena změna Obecného Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spočívající ve zrušení pravidla n+3 pro rok 2007 (nověla čl. 93 Obecného Nařízení). Rozpočtový závazek na rok 2007 byl rovnoměrně rozdělen do šesti následujících let programového období. Pro alokace let 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo n+3, ale pro alokace ostatních let se termín na vyčerpání prostředků zkracuje na 2 roky, proto mluvíme o pravidlu n+2. V praxi to znamená, že prostředky alokace ROP NUTS II Jihozápad na rok 2008 by měly být certifikovány do konce roku To samé platí i pro alokace ostatních let viz následující tabulka. Alokace roku Podmínka vyčerpání do roku Pozn.: Alokace roku 2007 byla rozhodnutím EK z roku 2010 rozpuštěna do ostatních let vždy 1/6. Na základě informací PCO se do pravidla n+3/2 započítávají předběžné platby z EK ve výši EUR a žádosti o průběžnou platbu předložené EK ve výši EUR. De Metodiky certifikace výdajů pro programové období 2007 až 2013 se certifikace výdajů provádí pro každý program zpravidla 3 x ročně v obdobích , , daného roku pro výdaje vynaložené příjemci a zaúčtované v souhrnné žádosti o platbu v IS Viola. První certifikace proběhla na základě výzvy PCO v září 2009 a v lednu 2010 obdržel PCO od EK finanční prostředky ve výši ,36 EUR, čímž došlo k završení 1. certifikace za. V souvislosti s nahlášenou nesrovnalostí v procesu hodnocení projektových žádostí, předložených do 5. a 6., respektive 2. a 3. výzvy, oznámil PCO ještě v roce 2010 (konkrétně ) pozastavení certifikace finančních prostředků. V roce 2011 byla certifikace stále pozastavena a její znovuobnovení PCO podmínil uhrazením stanovené finanční opravy (viz předchozí 24

25 bod). Jak je uvedeno v předchozím bodě, zastupitelstva Jihočeského i Plzeňského kraje schválila uhrazení finanční opravy z vlastních rozpočtů a v roce 2011 již proběhly čtyři splátky korekce (přesněji dvě za každý kraj). Dne požádala RRRSJ PCO o obnovení certifikace. Dne oznámil PCO obnovení certifikace výdajů zaúčtovaných v IS Viola v období od do Zároveň PCO požádal o dodání souvisejících dokumentů do , včetně smluv s Jihočeským a Plzeňským krajem. Dokumenty byly dle požadavku dodány v termínu. Dne byla druhá certifikace schválena na úrovni PCO a odeslána z této úrovně EK ke schválení. Platba z EK ve výši ,75 EUR proběhla dle MSC Byla tak završena 2. certifikace finančních prostředků, v níž bylo certifikováno 212,54 mil. EUR (veřejné prostředky celkem, po odpočtu vratek). Ve druhé certifikaci již byly promítnuty vratky odeslané na PCO do , tj. z první splátky korekce a za porušení rozpočtové kázně. Nicméně projekt CZ.1.14/3.1.00/ Skiareál Lipno regionální zimní centrum (výdaje 2,65 mil. EUR, ERDF, respektive 3,12 mil. EUR, veřejné prostředky celkem) byl dočasně odložen a vyjmut z 2. certifikace na základě zjištěných nesrovnalostí. Celkem činí podíl certifikovaných prostředků ROP NUTS II Jihozápad 190,63 mil. EUR (ERDF, po odpočtu vratek), respektive 234,54 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Viz přehled v tabulkách č. 9 a 10. Na účet PCO bylo EK doposud zasláno 199,36 mil. EUR (EDRF), respektive 234,54 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Tabulka 9: Přehled certifikovaných finančních prostředků (po odpočtu vratek) Pořadí certifikace Certifikováno v EUR (ERDF) Certifikováno v EUR (ERDF plus národní zdroje) Certifikováno v EUR (ERDF plus národní zdroje plus soukromé zdroje) , , , , , ,43 Celkem , , ,09 Korekce , , ,00 Celkem po úpravách , , ,09 Zdroj: MSC2007, výstupní sestava 188A k , pro přepočet byl použit kurz zaúčtování v IS Viola Tabulka 10: Stručný přehled certifikovaných finančních prostředků (před odpočtem vratek) Pořadí certifikace Certifikováno v EUR (ERDF) Certifikováno v EUR (ERDF plus národní zdroje) Celkem po úpravách , ,89 Zdroj: MSC2007, výstupní sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz zaúčtování v IS VIOLA Pravidlo n+3/2 k je již za uplynulé dvě certifikace výdajů splněno, dokonce při započtení předběžných plateb přeplněno. V roce 2012 tedy nehrozí ztráta alokace, protože čerpání programu je dostatečné. Rizikovější čerpání může nastat k , kdy dojde k souběhu pravidla n+3 a n+2, nicméně při naplňování predikcí plateb dle harmonogramů uzavřených smluv s příjemci by nemělo dojít k žádným výraznějším komplikacím. 2.1.C Informace o rozpisu využití fondů Pomoc spolufinancovaná z fondů se zaměřuje na priority EU, které jsou definovány v Nařízení č.1828/2006 a členský stát je povinen uvedené priority v souladu s tímto Nařízením naplňovat. K této problematice se samozřejmě přihlásil i ŘO. V tabulce č. 11 jsou uvedena jednotlivá témata s odpovídající výší alokace. Prioritní téma ochrana a rozvoj přírodního dědictví" nemá vlastní oblast podpory v rámci, stejně tak téma rozvoj kulturní infrastruktury" (tato témata spadají pod oblasti podpory 2.2 a 2.3). 25

26 Tabulka 11: Kategorizace pomoci v Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Téma 5 Prioritní téma 16 - Železnice 18 - Mobilní majetek železnic 23 - Regionální / místní komunikace 24 - Cyklistické stezky 25 - Městská doprava 28 - Inteligentní dopravní systémy 29 - Letiště 52 - Podpora čisté městské dopravy 56 - Ochrana a rozvoj přírodního dědictví 57 - Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu 58 - Ochrana a zachování kulturního dědictví 59 - Rozvoj kulturní infrastruktury 61 - Integrované projekty pro obnovu měst a venkova 75 - Vzdělávací infrastruktura 76 - Zdravotní infrastruktura 77 - Infrastruktura péče o děti 79 - Jiná sociální infrastruktura 81 - Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů. Forma financování 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc Typ území Výroční zpráva o provádění Hospodářská činnost Zeměpisná poloha Dosažená hodnota P4 (ERDF v EUR) Indikativní alokace na téma v OP (v EUR) 01 - Město 11 - Přeprava CZ03 0, , Město 11 - Přeprava CZ , , Město 05 Venkovské oblasti 01 Město 05 Venkovské oblasti 11 - Přeprava CZ , , Přeprava CZ , , Město 11 - Přeprava CZ , , Město 11 - Přeprava CZ , , Město 11 - Přeprava CZ , , Město 11 - Přeprava CZ , , Město 05 Venkovské oblasti 01 - Město 05 Venkovské oblasti 01 - Město 05 Venkovské oblasti 01 - Město 05 Venkovské oblasti 01 Město 05 Venkovské oblasti 01 Město 05 Venkovské oblasti 01 Město 05 Venkovské oblasti 01 - Město 05 Venkovské oblasti 01 - Město 05 Venkovské oblasti 01 - Město 05 Venkovské oblasti 21 - Činnosti týkající se živ. prostředí 22- Jiné nespecifikované služby 00- Nevztahuje se 22- Jiné nespecifikované služby 00- Nevztahuje se CZ , ,00 CZ , ,00 CZ , ,00 CZ , ,00 CZ , , Vzdělávání CZ , , Činnosti týkající se lidského zdraví 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby 00- Nevztahuje se CZ , ,00 CZ , ,00 CZ , ,00 CZ , ,00 26

27 85 - Příprava, provádění, monitorování a kontrola 86 - Hodnocení a studie, informace a komunikace 01 - Nevratná pomoc 01 - Nevratná pomoc 01 - Město 05 Venkovské oblasti 01 - Město 05 Venkovské oblasti 00- Nevztahuje se 00- Nevztahuje se CZ , ,00 CZ , ,00 Zdroj: MSC2007, sestava 232 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) V roce 2011 došlo v návaznosti na přísun dodatečných finančních prostředků do oblastí podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství k navýšení indikativní alokace na prioritní témata 23 Regionální/místní komunikace a 75 Vzdělávací infrastruktura. V rámci prioritních témat 29 Letiště; 52 Podpora čisté městské dopravy; 56 Ochrana a rozvoj přírodního dědictví a 81 - Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů nedošlo v roce 2011 k žádnému pokroku a ke dni tak byly zjištěny stejné dosažené hodnoty jako ke dni , což bylo referenční datum předchozí Výroční zprávy o provádění za rok 2010, respektive údajů týkajících se kategorizace pomoci. V kumulativní rovině registruje ROP NUTS II Jihozápad nulový pokrok v prioritním tématu 16 Železnice. Zde je však nicméně nutné doplnit informaci o tom, že v souvisejícím prioritním tématu 18 Mobilní majetek železnic již došlo k výraznému překročení indikativní alokace (dosažená hodnota činí téměř dvojnásobek výše indikativní alokace). Kromě tématu 16 registrujeme nízký pokrok také v tématech 24, 56 a 59. Ve všech případech je tento nízký pokrok způsoben faktem, že žadatelé si při vyplňování projektové žádosti v aplikaci Benefit 7 zmíněná témata nevybrali (neexistuje závazná metodika pro výběr prioritních témat, ŘO žadatelům do jejich výběru prioritního tématu prozatím nijak nezasahoval). Ačkoliv je výše alokace na jednotlivá prioritní témata indikativní, ŘO ROP NUTS II Jihozápad v případě předkládání další revize přistoupí ke změně alokace na jednotlivá prioritní témata s nízkým procentem čerpání. Tímto způsobem bude odstraněn extrémně nízký pokrok ve zmíněných tématech. V rámci prioritního tématu 24 Cyklistické stezky došlo v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 k poklesu dosažené hodnoty. Byly zde uzavřeny dodatky ke smlouvám o podmínkách poskytnutí dotace u projektů CZ.1.14/3.1.00/ Cyklostezka Jindřichův Hradec - Dolní Skrýchov a CZ.1.14/3.1.00/ Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň, Jiráskova ulice, znamenající snížení celkových způsobilých nákladů dotčených projektů, čímž došlo k poklesu dosažené hodnoty v rámci prioritního tématu o ,75 EUR (přepočteno z CZK na EUR kurzem ECB, 1 EUR = 25,91 CZK, leden 2012). 2.1.D Informace o pomoci podle cílových skupin Většina intervencí, směřujících do regionu soudržnosti Jihozápad, je zaměřena na cílové skupiny obyvatel a návštěvníků (popřípadě investorů) tohoto regionu. Jediná z oblastí regionu NUTS II Jihozápad, území okresu Tachov, je součástí přílohy k novému Usnesení Vlády ze dne 22. února 2010 č. 141, které mění Usnesení Vlády č. 560/2006 a které jednoznačně vymezuje strukturálně postižené regiony (okresy), hospodářsky slabé regiony (okresy) a regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (okresy, obce s rozšířenou působností). Ve specifických případech je strukturální pomoc blíže cílena na tyto specifické skupiny: žáci a studenti (oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství); senioři, zdravotně a mentálně postižení, sociálně vyloučené osoby, rodiče s dětmi (oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci); turisté, podnikatelé ve službách cestovního ruchu, profesní sdružení, obce a svazky obcí (oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu) Řídicí orgán (oblasti podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu, 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu). 27

28 Tabulka 12: Pomoc podle cílových skupin Výroční zpráva o provádění Cílová skupina Oblast podpory Počet Projektové žádosti Podepsané smlouvy Čerpáno ERDF v EUR Veřejné prostředky celkem v EUR Počet ERDF v EUR Veřejné prostředky celkem v EUR ERDF v EUR Veřejné prostředky celkem v EUR Žáci a studenti , , , , , ,96 Senioři, zdravotně a mentálně postižení, sociálně vyloučené osoby, rodiče s dětmi, děti Turisté, podnikatelé ve službách cestovního ruchu, profesní sdružení Řídicí orgán ROP NUTS II Jihozápad , , , , , ,58 3.1, , , , , , ,32 4.1, , , , , , ,33 Zdroj: MSC2007, sestavy 209 a 210 k Pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) V tabulce č. 12 můžeme sledovat, kolik finančních prostředků bylo požadováno na základě předložených projektů dle jednotlivých cílových skupin (sloupec Žádost ). Dále jsou zde uvedeny finanční částky, které budou zprostředkovány příjemcům na základě smluv (tedy těm, s nimiž byly podepsány smlouvy). Poslední sloupec ukazuje, kolik finančních prostředků již bylo příjemcům proplaceno Řídicím orgánem (sloupec Čerpáno ). Z tabulky je patrné, že zdaleka největší počet projektových žádostí předložily cílové skupiny turisté, podnikatelé ve službách cestovního ruchu, profesní sdružení, spadající do prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu. Rovněž objem finančních požadavků je v této skupině nejvyšší, stejně jako objem zazávazkovaných finančních prostředků, které jsou kryty podepsanými smlouvami o podmínkách poskytnutí dotace, či objem proplacených finančních prostředků. Naopak nejnižší finanční částky registrujeme u cílové skupiny Řídicí orgán, což je samozřejmě logické vzhledem k faktu, že je pouze jakousi doplňkovou cílovou skupinou a dotčené finanční prostředky slouží k financování chodu a aktivit právě Řídicího orgánu. 28

29 2.1.E Vrácená nebo znovu použitá pomoc K vrácení finančních prostředků příjemci došlo v důsledku nesrovnalostí. Výroční zpráva o provádění Vrácené finanční prostředky za podíl EU byly odvedeny na univerzální účet PCO MF ČR. Takto vrácené částky nejsou považovány z hlediska pravidla n+3/n+2 za vyčerpané, částky vratek budou odečteny od Výkazu výdajů v následující certifikaci výdajů. Tabulky č. 13, 14 a 15 obsahují informace o částkách vyňatých z výkazu výdajů, o částkách získaných zpět, o částkách, které mají být získány zpět, a o částkách, u kterých bylo ŘO ROP NUTS II Jihozápad v předchozím roce rozhodnuto, že jsou nevymožitelné nebo ŘO neočekává, že budou vymoženy. Tabulky jsou ve formátu přílohy XI čl. 20 Implementačního nařízení dle povinnosti řídících orgánů uvedené v kap. 2.1 bodu 26. Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období s platností od Údaje jsou dále přes centrální systém SFC2007 zasílány EK. Částky v tabulce č. 13, jež byly získány zpět, jsou vratky z nesrovnalostí, které byly k odeslány na účet PCO a zároveň již byly certifikovány (tzn., bylo o ně sníženo čerpání alokace). Všechny vratky vyplývaly z činnosti členského státu, nikoliv z činnosti EU. Hodnoty ve sloupcích h a i jsou podmnožinou údajů ze sloupců f a g a jedná se pouze o částky vratek, které byly hlášeny na vnější úrovni Evropského úřadu pro boj proti podvodům - European Anti-fraud Office (dále jen OLAF"), tj. převyšují 10 tisíc EUR za podíl EU. Částky v tabulce č. 14, které bylo třeba vybrat, k představují vratky zaslané na účet PCO či vratky, u kterých byl vydán platební výměr na odvod v rámci daňového řízení. Podmínkou však je, že vratky ještě nebyly certifikovány, přičemž výdaj dotčený nesrovnalostí certifikován již byl. Tyto vratky budou odečteny od Výkazu výdajů v příští certifikaci výdajů. Hodnoty ve sloupcích e a f jsou podmnožinou údajů ze sloupců c a d a jedná se pouze o částky vratek, které byly hlášeny na vnější úrovni OLAF, tj. převyšují EUR za podíl EU. Tabulka č. 15 má zajistit přehled o částkách, které nelze získat zpět, a v případě ROP NUTS II Jihozápad není k žádný projekt, u kterého by tato situace nastala. Všechny údaje byly čerpány ze sestavy 188 B z MSC2007, generované k datu Referenční datum je zde odlišné od zbytku Výroční zprávy, neboť údaje v kapitole Vrácená nebo znovu použitá pomoc pochází ze zprávy o stavu vratek u, která byla zpracována pro PCO právě ke dni

30 Tabulka 13: Výroční výkaz částek, jež byly odejmuty nebo byly získány zpět Výroční zpráva o provádění A) Odejmuté částky (1) B) Částky získané zpět (2) a b c d e f g h i Výše Výše příspěvku odpovídajícího Celková výše z veřejných odejmutého Celková výše odejmutých zdrojů příspěvku výdajů Celková výše Odpovídající výdajů Příspěvek získaného zpět z veřejných Celková výše v souvislosti odejmutých odejmutý v souvislosti z veřejných v souvislosti s zdrojů výdajů s nesrovnalostmi Prioritní osy výdajů příspěvek s nesrovnalostmi zdrojů nesrovnalostmi v souvislosti vynaložených nahlášenými vynaložených z veřejných nahlášenými získaný zpět nahlášenými s nesrovnalostmi příjemci (8) podle čl. 28 odst. příjemci (3) zdrojů (4) podle čl. 28 odst. (7) podle čl. 28 nahlášenými 1 nařízení (ES) 1 nařízení (ES) odst. 1 nařízení podle čl. 28 odst. č. 1828/2006 (10) č. 1828/2006 (5) (ES) č. 1 nařízení (ES) 1828/2006 (9) č. 1828/2006 (6) 1 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,74 2 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,98 3 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 117,55 255,55 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,27 Zdroj: MSC2007, sestava 188 B k

31 Tabulka 14: Výroční výkaz částek, které je třeba vybrat Výroční zpráva o provádění Částky, které je třeba vybrat a b c d e f Celková výše Výše příspěvku z veřejných Rok, kdy bylo Příspěvek z Celková výše výdajů v souvislosti způsobilých zdrojů, který má být získán zpět zahájeno řízení k veřejných zdrojů, s nesrovnalostmi nahlášenými Prioritní osy výdajů v souvislosti s nesrovnalostmi získání prostředků který má být podle čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. vynaložených nahlášenými podle čl. 28 odst. 1 zpět získán zpět (1) 1828/2006 (3) příjemci (2) nařízení (ES) č. 1828/2006 (4) ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,06 557,25 557,25 312, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Celkem , , , ,01 Zdroj: MSC2007, sestava 188 B k

32 Tabulka 15: Výroční výkaz částek, které nelze získat zpět Výroční zpráva o provádění Částky, které nelze získat zpět a b c d e f g h i j k Příspěvek Celkové z výdaje Přijatá Uveďte, zda Datum Rok, kdy veřejných vynaložené opatření k by měl být poslední Případné bylo zdrojů příjemci získání podíl platby Datum identifikační zahájeno vykázaný vykázané Důvod prostředků Společenství příspěvku stanovení Název operace Prioritní osy číslo řízení k jako jako nenávratnosti zpět uhrazen z z nenávratnosti nesrovnalosti získání částka, částka, částky včetně rozpočtu veřejných částky (1) prostředků kterou kterou data Evropské zdrojů zpět nelze nelze příkazu k unie příjemci získat získat zpět inkasu (ano/ne) (4) zpět (2) (3) ROP NUTS II Jihozápad 1 0,00 0,00 ROP NUTS II Jihozápad 2 0,00 0,00 ROP NUTS II Jihozápad 3 0,00 0,00 ROP NUTS II Jihozápad 4 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 Zdroj: MSC2007, sestava 188 B k

33 2.1.F Kvalitativní analýza Finanční pokrok na úrovni programu a prioritních os Výroční zpráva o provádění Tabulka 16: Finanční pokrok (příspěvek Společenství) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům Certifikované prostředky předložené EK (před a po odpočtu vratek viz také další tabulky) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sest. 210 a 188/SFA k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Tabulka 17: Finanční pokrok (veřejné prostředky celkem) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům Certifikované prostředky předložené EK a související platby z národních zdrojů EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sest. 210 a 188/SFA k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK a související platby z národních zdrojů jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Tabulka 18: Kumulativní finanční pokrok (příspěvek Společenství) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům Certifikované prostředky předložené EK EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sest. 210 a 188/SFA k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Tabulka 19: Kumulativní finanční pokrok (veřejné prostředky celkem) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům Certifikované prostředky předložené EK a související platby z národních zdrojů EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem

34 Zdroj: MSC2007, sest. 210 a 188/SFA k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK a související platby z národních zdrojů jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Pozn.: Procento čerpání lze uvádět pouze u příspěvku Společenství, neboť v tabulkách s celkovým objemem finančních prostředků z veřejných zdrojů jsou finanční prostředky ve sloupcích alokace tvořeny příspěvkem Společenství a příspěvkem ze státního rozpočtu, zatímco finanční prostředky v ostatních sloupcích příspěvkem Společenství, příspěvkem ze státního rozpočtu, příspěvkem z rozpočtu krajů a příspěvkem z rozpočtu obcí. Tyto údaje jsou tak vzájemně neporovnatelné. Nejvýznamnějšími událostmi roku 2011, spojenými s procesem implementace ROP NUTS II Jihozápad, bylo navýšení alokace programu o dodatečné finanční prostředky a obnovení dočasně pozastaveného procesu certifikace finančních prostředků. Dodatečné finanční prostředky v objemu EUR navýšily alokaci v prioritní ose 1 Dostupnost center, konkrétně pak v oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. A dále finanční prostředky v objemu EUR navýšily alokaci v prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, konkrétně v oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Detailní informace o zvýšení alokace na programové období přináší kapitola 2.4 této Výroční zprávy. Celková alokace programu na programové období se tím zvýšila na EUR (EDRF), respektive EUR (veřejné prostředky celkem, potažmo ERDF+SR). Další událostí, jež byla klíčová pro další fungování programu, bylo obnovení procesu certifikace, jež byl pozastaven od K jeho obnovení došlo Dne proběhla 2. certifikace finančních prostředků ve výši 172,23 mil. EUR (ERDF, po odpočtu vratek), respektive 212,54 mil. EUR (veřejné prostředky celkem, po odpočtu vratek). Nicméně projekt CZ.1.14/3.1.00/ Skiareál Lipno regionální zimní centrum (výdaje 2,65 mil. EUR, ERDF, respektive 3,12 mil. EUR, veřejné prostředky celkem) byl dočasně odložen a vyjmut z 2. certifikace na základě zjištěných nesrovnalostí. Proto je v tabulkách č. 16 a 17 uveden objem finančních prostředků certifikovaných v rámci 2. certifikace ve výši 169,58 mil. EUR (ERDF, po odpočtu vratek), resp. 209,42 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Ke dni bylo zasmluvněno 73 procent alokace na programové období , což je vzhledem k fázi procesu implementace příznivá hodnota. V roce 2011 pak byly podepsány smlouvy v objemu 25 procent alokace programu na programové období a 35 procent celkového objemu doposud zasmluvněných finančních prostředků v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Také podíl proplacených prostředků je, ve vazbě na fázi implementace, poměrně vysoký. Doposud bylo proplaceno 39 procent alokace programu na programové období (vezmeme-li v úvahu alokaci navýšenou o dodatečné finanční prostředky). V roce 2011 bylo proplácení žádostí o platby komplikováno dočasným pozastavením tranší, zasílaných MMR. Nicméně díky jeho následnému obnovení bylo v tomto roce příjemcům proplaceno11 procent alokace programu na programové období a 29 procent celkového objemu doposud proplacených finančních prostředků v rámci.. A jak již bylo řečeno, zaznamenal v roce 2011 klíčové navýšení objemu certifikovaných finančních prostředků na 30 procent alokace na programové období Jen v roce 2011 tak bylo v rámci 2. certifikace zcertifikováno 27 procent alokace programu na programové období Pozn.: V celé Výroční zprávě jsou pro úplnost uváděny objemy certifikovaných finančních prostředků jak před, tak po odečtení vratek. Skutečnost je taková, že v některých zdrojových sestavách se tyto vratky vyskytují, zatímco v jiných sestavách nikoliv. 34

35 Graf 4: Grafické znázornění kumulativního pokroku v jednotlivých prioritních osách (MSC2007 k ) Ze všech prioritních os dosáhla doposud největšího procentuálního pokroku prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí. Zasmluvněno je 83 procent alokace této prioritní osy, proplaceno 54 procent alokace a certifikováno celých 43 procent alokace prioritní osy 2. V roce 2011 zaznamenaly pokrok všechny prioritní osy ve všech hodnocených kategoriích. Největšího pokroku pak dosáhla prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí. V kategorii nasmlouvaných finančních prostředků se zde objem zvýšil o 35 procent alokace této osy. Objem proplacených finančních prostředků se v prioritní ose 2 navýšil o 16 procent alokace osy. A konečně objem certifikovaných finančních prostředků vzrostl o celých 39 procent alokace prioritní osy 2. Věcný pokrok Stupeň plnění cílových hodnot monitorovacích ukazatelů je na úrovni programu velice dobrý (při jeho hodnocení je třeba brát v úvahu nejen dosažené hodnoty, ale také smluvní závazky příjemců a projekty nacházející se ve stavu N6 Projekt pozastaven, jejichž administrace je dočasně pozastavena z důvodu šetření jinou institucí, nicméně nejedná se prozatím o projekty definitivně nedokončené). Viz kapitola 2.1. A Informace o věcném pokroku operačního programu této Výroční zprávy. Na úrovni prioritních os je však značně nerovnoměrný (některé druhy aktivit vykazují vysoký zájem i úspěšnost příjemců, jiné naopak zaostávají). Podrobně viz kapitoly A, A, A a A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy této Výroční zprávy. Nicméně v tomto ohledu zcela respektuje princip volné soutěže, na němž je založen proces čerpání finanční podpory z tohoto programu. I přesto však bylo v uplynulých letech vyhlášeno několik úzce zaměřených výzev pouze na vybrané aktivity, případně na vytipovaná území (konkrétně pátá, jedenáctá a sedmnáctá výzva). Důvodem zde bylo jednak podpořit plnění některých indikátorů, které se doposud plnily nedostatečně, ale zejména pak zajistit co možná nejefektivnější rozdělení nevelkého objemu zbývající alokace na programové období V roce 2011 proběhla revize č. 4 ke dni , jejíž součástí byly změny cílových hodnot vybraných ukazatelů, které byly výrazně přeplňovány, nebo naopak nedostatečně naplňovány (neboť byly při jejich nastavování v roce 2007 nepřesně odhadnuty). Po schválení této revize ROP ze strany MV i EK se míra plnění cílových hodnot monitorovacích ukazatelů výraznou měrou zlepšila a především je nyní rovnoměrnější. 35

36 I po provedení revize cílových hodnot indikátorů zůstávají problematickými ukazatele Počet upravených regionálních letišť v prioritní ose 1 Dostupnost center a Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras v prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu. Nižší hodnoty plnění mají také indikátory v oblasti podpory 2.1. V případě indikátoru vydala EK nedoporučující stanovisko k projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice (podrobně viz kapitolu 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění této Výroční zprávy), ačkoliv byl již projekt schválen k realizaci a spolufinancování z VRR. Žadatel tak svoji žádost stáhl a nevyčerpané finanční prostředky byly přesunuty do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě (viz kapitolu 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu této Výroční zprávy). Cílová hodnota indikátoru tak již nebude v programovém období naplněna. A co se týče indikátoru , ŘO již opakovaně prokázal snahu o navýšení procenta plnění jeho cílové hodnoty (v rámci 5., 11. a 17. výzvy byly vyhlášeny samostatné výzvy na aktivitu budování cyklostezek a cyklotras v regionu NUTS II Jihozápad). Neboť nebyly v rámci 17. výzvy vyčerpány všechny alokované prostředky, lze předpokládat vyhlášení další výzvy na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, navíc v reakci na nízké plnění indikátoru zaměřené na zmíněnou aktivitu (viz Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad, který je součástí Manažerského shrnutí této Výroční zprávy). Plnění cílů na úrovni programu a prioritních os Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel. Zvýšení konkurenceschopnosti regionu je podmíněno především růstem konkurenceschopnosti stávajících podnikatelských subjektů a vhodnými podmínkami pro příliv dalších investic, což souvisí s moderní a diverzifikovanou strukturou ekonomiky a rozvojem základního a aplikovaného výzkumu včetně inovací. Tyto oblasti jsou především v kompetenci státu, a jsou tedy obsahem tematických operačních programů. Regionální a místní správa přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti s ohledem na princip subsidiarity zejména: zlepšováním dopravní dostupnosti s vazbou na nadřazenou dopravní infrastrukturu zlepšováním infrastrukturní vybavenosti center zvyšováním konkurenceschopnosti pracovní síly tj. rozvojem vzdělávací soustavy a další sociální infrastruktury celkovým zvyšováním atraktivity území Pro zvyšování atraktivity regionu a zlepšování kvality života jeho obyvatel je nutné rozvíjet také estetickou hodnotu sídel a krajiny, zvyšovat ekologickou stabilitu a biologickou rozmanitost krajiny. Dále byly definovány tzv. specifické cíle na úrovni prioritních os programu. Cíli prioritní osy 1 Dostupnost center je zlepšit technické a bezpečnostní parametry a stavební stav silnic II. a III. třídy, zastavit pokles zájmu o veřejnou dopravu, zvýšit význam letecké dopravy a zlepšit stav místních komunikací. Cíli prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí je zvýšit kvalitu životních podmínek a životního prostředí obyvatel, vytvořit podmínky pro rozvoj sídelních funkcí měst a obcí, zkvalitnit infrastrukturu pro vzdělávání, zlepšit infrastrukturu sloužící pro sociální integraci obyvatel a zkvalitnit zdravotnickou infrastrukturu. Cíli prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu je zvýšit počet návštěvníků a prodloužit průměrnou délku jejich pobytu a zvýšit podíl zahraničních návštěvníků. Cíli prioritní osy 4 Technická pomoc je zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro realizaci ROP NUTS II Jihozápad, zajistit plynulé plnění veškerých úkolů řízení, implementace, monitoringu a kontroly a podpořit absorpční schopnost regionu nejen v rámci ROP NUTS II Jihozápad, ale i v rámci dalších operačních programů. Stupeň naplnění cílů programu i cílů prioritních os je nejvhodnější sledovat na stupni naplňování věcných ukazatelů, tzv. indikátorů. Věcným pokrokem se detailně zabývají kapitoly 2.1.A. Informace o věcném pokroku operačního programu, A. Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 1 Dostupnost center, A. Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, A. Informace o fyzickém a finančním 36

37 pokroku prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu a A. Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 4 Technická pomoc této Výroční zprávy. Analýza plnění globálního cíle a specifických cílů programu, uvedených v Programovém dokumentu, byla jednou z dílčích částí evaluační studie Zhodnocení implementace ROP NUTS II Jihozápad v polovině programového období , která byla zpracována v období od června do prosince 2011 externím zpracovatelem, společností DHV CR, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. Níže jsou uvedeny stěžejní závěry této studie v souvislosti s plněním cílů programu. Stupeň naplňování globálního cíle je podle zpracovatele studie dostatečný a odpovídá stupni implementace. Investice do infrastruktury a další aktivity podpořené z ROP NUTS II Jihozápad vytváří vhodný základ rozvoje území v podobě rozvoje materiálních zdrojů. Co se týče specifických cílů prioritní osy 1 Dostupnost center, jsou naplňovány téměř bez obtíží a program tak výrazně přispívá ke zlepšení technického stavu a bezpečnosti silniční sítě, vytváří podmínky pro zvýšení atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy nebo výraznou měrou přispívá k odstraňování bodových závad na silnicích v regionu. Jediným nedostatečně nebo v tomto případě dokonce zcela nenaplněným specifickým cílem prioritní osy 1 je zvýšení významu letecké dopravy. V rámci byl za celou dobu implementace zaregistrován jediný projekt, který by skutečně významnou měrou přispěl k naplnění tohoto cíle, potažmo souvisejících monitorovacích indikátorů. Nicméně k datu zpracování této Výroční zprávy byl projekt ke stavu P3 Projekt doporučen/schválen a s žadatelem nebyla podepsána Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace. Později žadatel od podpisu Smlouvy odstoupil. Pokud jde o specifické cíle prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, jsou naplňovány velmi dobře nebo alespoň uspokojivě (v některých případech byly dokonce cílové hodnoty indikátorů, které reflektují plnění cílů prioritní osy, výrazně překročeny, proto byly předmětem, revize č. 4 ke dni , podrobně viz kapitolu 2.5 této Výroční zprávy), pouze s jedinou výjimkou a tou je zvýšení kvality životních podmínek a životního prostředí obyvatel (tento cíl je naplňován prostřednictvím oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center). O nedostatečném plnění monitorovacích indikátorů oblasti podpory 2.1 pojednává kapitola 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění této Výroční zprávy. Také dodejme, že v oblasti podpory 2.5 je plnění cílů poměrně nerovnoměrné vzhledem k široké škále podporovaných aktivit, nicméně globálně je uspokojivé. Specifické cíle prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu jsou vzhledem k široké škále podporovaných aktivit naplňovány poměrně nerovnoměrně. Nejsilnější zastoupení má, co se týče sektoru cestovního ruchu a rozvoje jeho infrastruktury, aktivita budování či úpravy ubytovacích kapacit. Naopak za nedostatečné označil zpracovatel zmíněné evaluační studie zejména plnění cíle rekonstrukce movitých kulturních památek, nicméně zde je třeba poznamenat (a zpracovatel studie toto sám připomíná), že se často jedná o velice složitý proces determinovaný celou řadou dalších aspektů (např. omezený počet dodavatelů specifických stavebních prací, vyšší finanční náročnost, náročnost stavebního řízení, zainteresovanost subjektů apod.). by se měl také dle zpracovatele studie více zaměřit na budování ucelených produktů cestovního ruchu. V současné době realizované projekty jsou spíše oddělené. Důležité je také do budoucna dále rozšiřovat využití informačních a komunikačních technologií (nejen) v cestovním ruchu. Nyní je na poměrně vysoké úrovni, do budoucna by měl tento trend podle zpracovatele zmíněné studie přetrvat. A konečně specifické cíle prioritní osy 4 Technická pomoc jsou dle dostupných informací naplňovány uspokojivě prostřednictvím realizovaných aktivit. Dostatečná administrativní kapacita je zajištěna prostřednictvím jednotlivých celoročních projektů (s překryvem pro pokrytí přesahů aktivit mezi jednotlivými roky), i přesto však ŘO reaguje na aktuální potřeby (např. navýšení administrativních kapacit na oddělení kontroly realizace o stavebního experta). Dle vyjádření ŘO jsou současné administrativní kapacity dostatečné. ŘO ROP NUTS II Jihozápad je připraven (a dělo se tak již v minulosti) reflektovat administrativní potřeby vycházející z pokroku realizace programu (např. přesun pracovníků mezi odděleními). ŘO ROP NUTS II Jihozápad také usiluje o akumulaci a uchování lidského potenciálu, který je žádoucí zachovat i pro příští programové období. ŘO doposud realizoval řadu aktivit podporujících 37

38 absorpční kapacitu regionu. Jednotlivé aktivity v průběhu času reflektovaly pokrok implementace programu, na počátku tak byly zaměřeny spíše plošně s cílem oslovit širokou veřejnost, kdežto v současné době je přistupováno ke konkrétnějším akcím a odborně zaměřeným aktivitám zejména pro příjemce. Samozřejmě ŘO i nadále využívá plošné aktivity a nástroje, které však nyní plní roli spíše doplňkovou (informační bulletin, webové stránky, publikace apod.). Přínos k cílům Lisabonské strategie Indikativní alokace na intervence realizované v rámci tzv. earmarkingu, které vyjadřují podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách, činí EUR, což představuje 4,40 % z celkové alokace ERDF v ve výši EUR (uvažujeme zde alokaci navýšenou o dodatečné finanční prostředky). Region NUTS II Jihozápad je způsobilý pro financování v rámci Cíle Konvergence. Regulační závazek, v souladu s článkem 9 Obecného nařízení 1083/2006, zajistit, že 60 % výdajů pro Cíl Konvergence je určeno prioritám EU podporovat konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst, včetně splnění cílů Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa, není závazný pro ČR, protože přistoupila k EU až po Česká republika se nicméně k earmarkingu zavázala oficiálním dopisem doručeným EK Důvody, proč je podíl earmarkingových intervencí v rámci celkové alokace EU k tomuto Cíli pouze 4,40 % jsou zejména následující: - Intervence v oblasti T&TD jsou mimo rámec regionálních operačních programů, - Z důvodů efektivity je to především Operační program Podnikání a inovace (dále jen OP PI"), který podporuje inovaci a soukromé podnikání v regionech, - Z důvodů efektivity jsou informační a komunikační technologie v regionech kofinancovány především z Integrovaného operačního programu (IOP), - TEN-T je kofinancován z Operačního programu Doprava (dále jen OP D"). Během implementace by měl ŘO upřednostňovat ty projekty, které spadají do intervencí v rámci earmarkingu. Ke dni již došlo k vyčerpání určitého procenta indikativní alokace témat Inteligentní dopravní systémy", Letiště" a Podpora čisté městské dopravy. Co se týče tématu Inteligentní dopravní systémy", indikativní alokace byla nastavena nedostatečně, jelikož se již reálně vyčerpala podstatně vyšší částka, než jakou tvořila právě indikativní výše alokace na toto téma. Ohledně tématu Letiště" je skutečnost taková, že v rámci 3. kola výzev byl do oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť podán projekt za ,28 EUR (ERDF) na pořízení technického vybavení letiště, který je v současné době ve stavu P7 Výdaje projektu certifikovány. V rámci 12. kola výzev byl pak předložen projekt za ,68 EUR (ERDF) na rekonstrukci samotného letiště, nicméně EK vyjádřila nedoporučující stanovisko k realizaci projektu, o čemž byl informován i žadatel, a projektová žádost byla v návaznosti na tyto nové skutečnosti žadatelem stažena (viz kapitola 2.3 této Výroční zprávy). 38

39 Tabulka 20: Kódy oblastí intervencí v rámci earmarkingu Prioritní téma Indikativní alokace v EUR Výroční zpráva o provádění Vyčerpáno v EUR Doprava Vyčerpáno v % vzhledem k alokaci Železnice ,00 0,00 0 Inteligentní dopravní systémy , , Letiště , ,28 3 Ochrana životního prostředí a předcházení rizikům Podpora čisté městské dopravy , ,71 87 Celkem , ,39 32 Zdroj: MSC2007, sestava 232 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Region NUTS II Jihozápad je způsobilý pro financování v rámci Cíle Konvergence Regulační závazek, v souladu s článkem 9 Obecného nařízení 1083/2006. Dále je způsobilý zajistit, že 60 % výdajů pro Cíl Konvergence je určeno prioritám EU, zajišťujícím podporu konkurenceschopnosti a tvorbu pracovních míst, včetně splnění cílů Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa, jenž není závazný pro ČR, neboť přistoupila k EU až po Přínos k horizontálním cílům EU Tzv. horizontálními tématy EU se rozumí udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. Dle Programového dokumentu se k nim vážou indikátory horizontálních témat. Tabulka 21: Indikátory horizontálních témat Indikátor Jednotka Zdroj Úroveň indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže ( ) Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy ( ) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ( ) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ( ) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem ( ) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem ( ) Měrné emise z mobilních zdrojů (REZZO 4) a) tuhé částice ( ) b) SO 2 ( ) c) NO x ( ) d) CO ( ) Měrné emise ze stacionárních zdrojů (REZZO 1-3) a) tuhé částice ( ) b) SO 2 ( ) c) NO x ( ) d) CO ( ) Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Gestor OP Gestor OP Kontext Kontext Plocha v ha Gestor OP Výstup Plocha v ha Gestor OP Výsledek Plocha v m 2 Gestor OP Výsledek Plocha v m 2 Gestor OP Výsledek Tisíce tun na 2 ČHMÚ Kontext km Tisíce tun na 2 ČHMÚ Kontext km Zdroj: Programový dokument, revize č. 4 k

40 K jejich aplikaci dochází prostřednictvím konkrétních projektů, spolufinancovaných z ROP NUTS II Jihozápad. Žadatel si již při vyplňování projektové žádosti v Benefit7 volí ta kritéria (dobrovolně, není nucen si zvolit horizontální kritéria), jenž bude možné naplnit v rámci realizace projektu v případě jeho schválení ke spolufinancování z. Následně dochází k posuzování relevantnosti žadatelem zvolených kritérií projektovým manažerem oddělení administrace žádostí (dále jen OAČ/OAP ÚRR JZ") při věcném hodnocení žádosti. V případě, že si žadatel při vyplňování žádosti nezvolí žádné z horizontálních kritérií, nebo projektový manažer posoudí žadatelem zvolená kritéria jako nerelevantní vzhledem k náplni projektu, obdrží takovýto projekt 30 b. při věcném hodnocení ( projekt je k horizontálním kritériím neutrální"). Pokud si žadatel zvolí, případně je mu projektovým manažerem uznáno 1 horizontální kritérium, obdrží takovýto projekt při věcném hodnocení 50 b. Pokud si žadatel při vyplňování projektové žádosti v Benefit 7 zvolí, nebo jsou mu při věcném hodnocení projektovým manažerem uznána 2 a více horizontálních kritérií, obdrží takovýto projekt 100 b. Takto jsou nastavena výběrová kritéria pro projekty předkládané v rámci. V tabulkách č. 22 a 23 jsou uvedena kritéria rovných příležitostí, potažmo enviromentální kritéria tak, jak si je zvolili žadatelé na projektech, jenž byly následně schváleny k realizaci a spolufinancování z a s nimiž byla podepsána Smlouva (přešly tudíž do fáze realizace, případně již byly ke dni ukončeny). Neodráží tedy bodové hodnocení projektových manažerů OAČ/OAP ÚRR JZ. Tabulka 22: Kritéria rovných příležitostí na projektech realizovaných v rámci Číslo kritéria Název kritéria Počet výskytů 13 Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o problematice týkající se rovných příležitostí žen a mužů, diskriminace a sociálního vyloučení Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin. V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro osoby se specifickými potřebami. 7 V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života. 52 Celkem Zdroj: Monit7+ k

41 Pozn: V tabulce č. 22 jsou zahrnuty pouze kritéria na projektech ve stavech P45 - projekt v realizaci, P5 - realizace projektu ukončena, P6 - financování projektu ukončeno a P7 - výdaje projektu certifikovány. Nefigurují zde projekty ve stavech N6 projekt pozastaven, N7 projekt nedokončen ani N8 - Rozhodnutí/Smlouva ukončena ze strany ŘO/Zprostředkujícího subjektu (dále jen ZS ). Tabulka 23: Enviromentální kritéria na projektech realizovaných v rámci Číslo kritéria Název kritéria Počet výskytů 91 Bude mít realizace projektu vliv na snížení emisí skleníkových plynů (CO 2 ekvivalent)? Bude projekt realizován s využitím brownfields? Bude v rámci projektu investováno do rozvoje systémů veřejné dopravy? Dojde realizací projektu ke snížení počtu obyvatel, žijících v prostředí, kde je podle hlukové mapy překročen limit hluku? 2 16 Dojde realizací projektu ke zvýšení přepravních výkonů v železniční dopravě? 1 13 Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech? 69 7 Dojde v souvislosti s realizací projektu k přírůstku nebo úbytku plochy ohnisek biodiverzity? (Pozn. za ohniska biodiverzity lze považovat např. 1. a 2. zóny národního parku a CHKO, NPR, PR, ÚSES) 1 10 Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie? (Porovnat lze na základě konečné spotřeby energie, jak je definována ve statistické ročence.) Dojde v souvislosti s realizací projektu ke snížení objemu produkovaných nebezpečných odpadů? 1 6 Dojde v souvislosti s realizací projektu ke zvýšení nebo úbytku délky přirozených koryt vodních toků? 0 9 Dojde v souvislosti s realizací projektu ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů? Je projekt zaměřený na podporu enviromentálně šetrných forem dopravy? Nedochází vlivem projektu k záboru dosud nezastavěné půdy? 39 8 Obsahuje projekt aktivity vedoucí k odstranění starých ekologických zátěží? Obsahuje projekt podporu výrobků šetrných k životnímu prostředí? Pokud je projekt realizován na území CHKO, je v souladu s jeho plánem péče? Pokud je projekt realizován na území zařazeném do soustavy NATURA 2000 je v souladu s podmínkami jeho ochrany? Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích? 49 5 Přispěje projekt k obnově stabilního vodního režimu krajiny a prvků ekologické stability? 12 4 Přispěje projekt ke zvýšení celkové výměry dopravou nefragmentovaných území? [Pozn.: nefragmentovaná území: území o plošném rozsahu větším než 100 km 2 (limity fragmentace jsou silnice s intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel/den 0 a vícekolejné železnice 38 Přispěje projekt ke zvýšení počtu přepravených osob MHD? 5 2 Přispěje realizace projektu ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek, spojených s danou činností (jedná se o tuhé částice, SO 2, NO x, NH 3, těkavé 1 organické látky? 43 Přispěje realizace projektu ke snížení emisí jednotlivých látek spojených s danou činností? Přispěje realizace projektu ke snížení emisí prioritních nebezpečných látek, spojených s danou činností? 2 19 Zahrnuje projekt enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu Zahrnuje projekt vybudování nízkoenergetické budovy? 3 11 Zahrnuje projekt využívání recyklátů? 101 Celkem 888 Zdroj: Monit7+ k

42 Pozn: V tabulce č. 23 jsou zahrnuta kritéria rovných příležitostí na projektech ve stavech P45 - projekt v realizaci, P5 - realizace projektu ukončena, P6 - financování projektu ukončeno a P7 - výdaje projektu certifikovány. Nefigurují zde projekty ve stavech N6 projekt pozastaven, N7 projekt nedokončen ani N8 - Rozhodnutí/Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS. Analýza plnění horizontálních témat byla jednou z částí mid-term evaluace Zhodnocení implementace v polovině programového období , která vznikala v období od června do prosince 2011 ve spolupráci externího zpracovatele, společnosti DHV CR, s.r.o., se zástupci ŘO, kteří zpracovateli poskytovali potřebné pokladové informace, údaje a data (podrobně o této evaluaci hovoří kapitola 2.7 Opatření k monitorování a průběžné evaluace této Výroční zprávy). Analýza přinesla na základě studie metodických dokumentů, dokumentů EK ve vztahu k horizontálním tématům, analýzy výstupů z IS Monit7+ a výstupů z rozhovorů a workshopu s vybranými pracovníky ÚRR JZ na téma horizontálních témat následující zjištění: Obsahové i procesní zapojení horizontálních témat do je, z pohledu dokumentů EK, uspokojivé. Relativně vysokou vypovídací hodnotu pro analýzu má způsob implementace horizontálních témat udržitelného rozvoje, naopak informace poskytované předkladateli projektů nejsou dostatečné pro robustní vyhodnocení naplňování horizontálních témat rovných příležitostí do rámce ROP NUTS II Jihozápad. Zapojování horizontálních témat do předkládaných projektů vykazuje vysokou míru deklarativního charakteru. Příčinou se jeví skutečnost, že neexistují definice horizontálních kritérií společně s navázanými aktivitami, čímž je jejich vzájemná provázanost obtížně uchopitelná jak samotnými žadateli, tak ze strany ŘO při hodnocení či kontrole projektů. Z tohoto zjištění (a na základě kvalitativní a kvantitativní analýzy) vyplývá závěr, že u řady projektů je jednou z nejsilnějších motivací pro zapojení kritérií horizontálních témat do dopadů projektů snaha o dosažení bodové bonifikace ze strany žadatele, a to, v některých případech, také navzdory (či kvůli) nejasné provázanosti horizontálních témat a aktivit projektu, tato horizontální témata do své projektové žádosti zakomponuje. Z tohoto důvodu jsou ve většině vybírána spíše hodnotící kritéria, která buďto na příjemce podpory kladou velmi slabý (stěží měřitelný a tedy ověřitelný) závazek, nebo jde o přeformulování aktivit, které by byly standardně realizovány (případně výstupů, kterých by bylo standardně dosahováno) do jazyka environmentálních kritérií. Na druhou stranu je nutné uvést, že žadatelé většinou vykazují relevantní horizontální kritéria. To může být do značné míry způsobeno faktem, že udělování bodových bonifikací za pozitivní dopady projektu na horizontální témata není automatické hodnotitelé projektů mohou kritéria, která posoudí jako nerelevantní, neuznat, respektive nebrat v úvahu při bodování horizontálních témat. Je ovšem rovněž nutné uvést, že relevance identifikovaných pozitivních efektů v oblasti horizontálních témat je do určité míry závislá na žadatelem vnímané pravděpodobnosti úspěchu projektu (tedy žadatelům známém podílu předložených a schválených projektů v dané oblasti podpory). V oblastech podpory, v jejichž výzvách počet předložených projektů pravidelně vysoce překračuje počet projektů vybraných k financování, je možné zaznamenat tendence k identifikaci někdy i pochybně relevantních dopadů na horizontální témata. Tento problém byl identifikován i v mid-term evaluaci NSRR, ze které vyplývá doporučení tuto oblast lépe ošetřit v následujícím programovém období. I přes výše uvedené je možné zejména v horizontálních tématech udržitelného rozvoje identifikovat okruhy, které mají potenciál skutečně zvýšit kvalitu a přidanou hodnotu projektů v této oblasti. Na nedostatečný monitoring horizontálních témat ve fázi realizace (a následně udržitelnosti) projektů poukazuje také analýza zpracovaná ŘO evaluační studie Důvody vyřazení projektů schválená MV v roce V návaznosti na tato zjištění navrhuje zpracovatel studie následující doporučení: Vyžadovat komentář k identifikovaným potencionálním pozitivním vlivům předkládaných projektů na rovné příležitosti, případně udržitelný rozvoj (tedy komentář ke kritériím rovných příležitostí, případně i udržitelného rozvoje, které byly žadateli vybrány). 42

43 Vzhledem k nedostatečnosti informací ze zdrojů v projektových žádostech a k řádnému kvalitativnímu hodnocení příspěvku k naplňování horizontálních témat zvážit zadání zpracování specializované tematické studie na tuto problematiku, která bude zahrnovat široké spektrum kvalitativních metod evaluace. Pro budoucí programové období navrhl zpracovatel studie následující doporučení: Zvážit kvantifikaci horizontálního tématu rovných příležitostí v podobném formátu, jako tomu je u kvantifikace environmentálních kritérií. Zpracovatel požadavky na vykazování plnění horizontálních témat v takové podobě, aby byla posílena jejich validita. Především tedy požadovat silnější důraz na podložení skutečného vlivu projektu na dané kritérium a vyžadovat přesný způsob naplnění kritéria. Takové požadavky by mohly filtrovat projekty, které plnění horizontálních kritérií vykazují bez reálného základu, poněvadž podmínky horizontálních kritérií jsou snadno splnitelné. Implementace doporučení ovšem závisí na implementační struktuře strukturální pomoci EU v ČR jako celku a míře autonomie ŘO v této oblasti (tedy v oblasti požadavků na vykazování a podkládání žadatelem identifikovaných horizontálních kritérií) na centrálních koordinačních strukturách (zejm. NOK). Aplikace principu partnerství v Od samotného počátku implementace je kladen důraz na aplikaci principu partnerství v praxi v souladu s článkem 11 Nařízení č. 1083/2006 ES. Již samotný proces tvorby programových dokumentů ( na období ) byl řízen Koordinační skupinou pro přípravu, ustavenou na základě usnesení RRRSJ č. 20/2005 z května roku 2005, složenou z politických představitelů Jihočeského a Plzeňského kraje a pověřených pracovníků obou krajských úřadů. Společně s výše uvedenou Koordinační skupinou se na přípravě podílelo pět tematicky zaměřených pracovních skupin složených ze zástupců krajských i obecních samospráv. Ty na základě analytické části tohoto dokumentu přispívaly k formování jednotlivých oblastí podpory. Pracovní skupiny působily v následujících oblastech podpory: regionální infrastruktura a dostupnost, ekonomický rozvoj, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj lidských zdrojů a financování. Princip partnerství je naplňován i při implementaci, a to prostřednictvím požadavků MV, zvoleného na základě principu partnerství, který vyváženým způsobem zohledňuje princip rovných příležitostí a zastoupení orgánů veřejné moci, hospodářských a sociálních partnerů a dalších subjektů reprezentujících společenství občanů na regionální úrovni. V neposlední řadě dochází k aplikaci principu partnerství při samotné realizaci projektů, finančně podpořených z. Prokáže-li příjemce a realizátor projektu existenci partnera, jeho projekt je bodově zvýhodněn v procesu hodnocení. V prioritní ose 1 Dostupnost center ve většině případů nedochází ke vzniku partnerství. V prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí jsou partnerství naopak poměrně častá. Organizace založená nebo zřízená obcí či krajem jakožto typ žadatele (např. školská zařízení, zařízení sociální či zdravotní péče, apod.) navazuje partnerství s příslušnou obcí či krajem, přičemž toto partnerství má především podobu spolufinancování. V prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu se mohou stát partnerem realizátora projektu subjekty zabývající se obdobnou činností (např. partnerem muzea je jiné muzeum), kdy si tyto subjekty navzájem poskytnou know-how či zkušenosti. V jiném případě se partnerem projektu stává příslušný kraj či obec. V tomto typu partnerství nejde o spolufinancování, nýbrž o spolupráci v oblasti šíření informovanosti, kdy se obec či kraj zaváže k propagaci projektu v informačních centrech či letácích. Vazba na NSRR Globální cíl zvýšením konkurenceschopnosti a atraktivity regionu přímo navazuje na záměr trvalého zvyšování konkurenceschopnosti ČR obsažený v globálním cíli NSRR. 43

44 Tabulka 24: Vazba prioritních os na NSRR Priorita 1.A Konkurenceschopný podnikatelský sektor Priorita 1.B Podpora kapacit V & V pro inovace Priorita 1.C Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního dědictví Priorita 2.A Vzdělávání Priorita 2.B Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnost Priorita 2.C Posilování sociální soudržnosti Priorita 2.D Rozvoj informační společnosti Priorita 2.E Smart Administration Priorita 3.A Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Priorita 3.B Zlepšení dostupnosti dopravou Výroční zpráva o provádění Dostupnost center Konkurenceschopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost X Atraktivní prostředí Stabilizace a rozvoj měst a obcí X XX X XX Rozvoj cestovního ruchu X X X X XX Vyvážený rozvoj prostředí Priorita 4.A Vyvážený rozvoj regionů XX XX XX Priorita 4.B Rozvoj městských oblastí XX XX X Priorita 4.C Rozvoj venkovských oblastí XX XX XX Zdroj: Programový dokument, revize č. 4 k Věcný a finanční pokrok v oblastech podpory 1.1, 1.3 a 2.1 Jak ukazují finanční údaje za jednotlivé oblasti podpory (viz kapitolu 3 Provádění podle prioritních os této Výroční zprávy), nejnižší procento čerpání ve srovnání s alokací registrujeme u oblastí podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě (proplaceno 25 % alokace oblasti podpory, certifikováno 17 % alokace), 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy (proplaceno 7 % alokace, certifikováno nebylo doposud nic) a 2.1 Integrované projekty rozvojových center (proplaceno 18 % alokace, certifikováno 13 % alokace oblasti podpory). Oblast podpory 1.1 je zaměřena na modernizaci silnic II. a III. třídy na území regionu NUTS II Jihozápad. Předkládané projekty jsou velice náročné jak finančně, tak realizačně (např. z pohledu řešení komplikovaných vlastnických vtahů k dotčeným pozemkům). Proto mají často nastavenu poměrně dlouhou dobu realizace. Dalším faktorem, který ovlivnil procento finančního pokroku, byl přísun dodatečných finančních prostředků do OP 1.1 v roce 2011, který navýšil alokaci OP 1.1 o 10,31 mil. EUR. Nejen díky těmto dodatečným finančním prostředkům, ale také díky realokaci prostředků ve výši téměř 16 mil. EUR z OP 1.4 Rozvoj regionálních letišť do OP 1.1 z důvodu zamítavého stanoviska EK k projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice, je možné vyhlašovat další výzvy na OP 1.1 a podpořit tak další tolik potřebné projekty zaměřené na modernizaci krajské silniční sítě. Z hlediska kvality se v drtivé většině jedná o kvalitně připravené projekty; jejich předkladatelem je kraj (Jihočeský, potažmo Plzeňský), který má několikaleté X XX 44

45 zkušenosti s čerpáním dotací z různých operačních programů a k dispozici zkušený projektový tým. Významným faktorem, který částečně zpomaluje čerpání v této oblasti podpory je fakt, že několik velkých projektů je pozastaveno z důvodu prověřování ze strany ÚOHS, tzn. jejich administrace, a tím pádem i čerpání prostředků, je zastaveno. Finanční prostředky alokované do oblasti podpory 1.3 slouží naopak k modernizaci vozového parku veřejné dopravy (tzn. městské hromadné dopravy, regionální hromadné dopravy apod.). Z důvodu dlouho probíhajícího procesu notifikace EK byla první výzva na OP 1.3 vyhlášena až v roce Doposud byly vyhlášeny a ukončeny tři výzvy a přijato bylo 11 projektů, z toho 4 projekty jsou ve stavu realizace, dva projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven a další 4 projekty byly doporučeny k financování VRR (pouze jeden projekt tedy neprošel hodnocením). Z toho vyplývá vysoká procentuální úspěšnost projektů podaných do OP 1.3. Nicméně datum ukončení projektů je v drtivé většině případů v letech Proto lze očekávat vyčerpání alokace OP 1.3 až ke konci programového období A konečně projekty realizované v OP 2.1 slouží k revitalizaci a zvýšení životní úrovně v městech nad 50 tis. obyvatel, tedy ve statutárních městech České Budějovice a Plzeň. Schváleny byly čtyři IPRM, v jejichž rámci jsou postupně realizovány dílčí projekty (výzva je kontinuální s trváním do 2013). Nicméně v roce 2011 došlo ke zrušení kofinancování ze státního rozpočtu od roku Byla zrušena původní 4. výzva a vyhlášena nová 15. výzva (kontinuální), musely být vyhotoveny dodatky ke smlouvám. Jednalo se o vnější faktory, které do značné míry ovlivnily průběh realizace IPRM. Pokud jde o samotné projekty, došlo k úpravám a aktualizacím původních časových i finančních plánů, jednání manažerů IPRM s ÚRR JZ se vedla i k otázce monitorovacích ukazatelů. Z výše uvedeného vyplývá komplikovanost dosavadního průběhu realizace IPRM. Na riziko pomalého čerpání v OP 2.1 upozornily i externí evaluační studie Evaluace nastavení indikátorové soustavy, finančního a věcného pokroku (realizována v roce 2010, informace o ní přinesla Výroční zpráva o provádění za rok 2010) a Zhodnocení implementace v polovině programového období (viz kapitolu 2.7 Opatření k monitorování a průběžné evaluace této Výroční zprávy). Každopádně obě strany jsou si tohoto rizika plně vědomy, proto probíhaly a stále probíhají pravidelná setkání zástupců ÚRR JZ, pověřených administrací dílčích projektů IPRM, s manažery IPRM (tedy zástupci statutárních měst České Budějovice a Plzeň), na nichž obě strany intenzivně spolupracují na zefektivnění průběhu realizace a čerpání projektů IPRM. 2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství V roce 2011 nebyly při provádění zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy EU, a to ani na straně ŘO, ani na straně příjemců pomoci z operačního programu. Toto potvrzuje i souhrnné vyjádření MMR-NOK za všechny operační programy spolufinancované v ČR ze strukturálních fondů EU, kdy v roce 2011 nebyly u těchto programů zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy EU. Řídicí orgán OP vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace programu, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly: hospodářské soutěže, veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, podpory rovných příležitostí. Pravidla hospodářské soutěže Prostředky na realizaci OP jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalé články 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského společenství). V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo 45

46 mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou dále zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie. V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých operačních programů. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. Změny v zákoně o veřejné podpoře Pravidla pro poskytování veřejné podpory se v roce 2011 nezměnila; k posledním legislativním změnám došlo v roce Dne 1. června 2009 nabyl účinnosti zákon č. 109/2009 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Novela zákona zavádí nový pojem koordinační orgán veřejné podpory, který souhrnně označuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo zemědělství jakožto orgány kompetentní k výkonu činnosti v zákonně vymezených oblastech veřejné podpory. ÚOHS vykonává působnost koordinačního orgánu mimo oblast zemědělství a rybolovu. V řízeních před Komisí mají poskytovatelé povinnost si vyžádat předchozí stanovisko koordinačního orgánu k podáním učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu. Koordinační orgán vydá stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, v případě zemědělství a rybolovu do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že koordinační orgán v této lhůtě stanovisko nevydá, má se za to, že jeho stanovisko k podání je kladné. Veřejné zakázky V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace OP pro všechny příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon o veřejných zakázkách ), ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES, a současně také postupovat podle doplňujících pravidel OP. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany ŘO. Na základě provedených auditů a zkušeností z období přistoupilo MMR-NOK ve spolupráci s PCO k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem dokumentu Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovacím období (dále Závazné postupy ) je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument byl schválen Usnesením vlády ČR dne č. 48. Závazné postupy slouží také jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro územní finanční orgány při výkonu kontroly zadávání zakázek. V roce 2011 proběhla aktualizace Závazných postupů, která spočívala v úpravě a upřesnění vybraných ustanovení, která se v průběhu implementace jevila jako nejasná nebo poskytovala více možných výkladů - aktualizace byla připravena na základě podnětů od řídicích orgánů a zkušeností plynoucích z procesu implementace a v zavedení jednotného systému sankcí za porušení pravidel pro zadávání tohoto typu zakázek, což bylo učiněno v souladu s plněním usnesení vlády ze dne 20. října 2010 č Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy EU musí být striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou problematiku sjednotit, k zadávání 46

47 zakázek a postihu nerespektování stanovených principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky ne/spadající pod zákonnou úpravu. V průběhu roku 2011 nabyla účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách, která vyplynula z novelizací jiných právních norem (jednalo se o úpravu terminologie), resp. která přinesla změny v souvislosti s veřejnými zakázkami v oblasti obrany a bezpečnosti. Tato legislativní změna však neměla zásadní vliv na zadávací řízení v případě veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie. Ochrana životního prostředí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Podpora rovných příležitostí Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 16 Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace. Tato kapitola výroční zprávy informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU. Popis zakomponování těchto klíčových oblastí do nastavení OP je uveden v kvalitativní analýze Výroční zprávy, tj. v kapitole 2.1.F. 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Kontrola PCO a udělení finanční opravy V lednu 2011 byla ukončena kontrola PCO MF ČR, jež probíhala od (MV vzal výsledky kontroly na vědomí na svém 8. zasedání dne Usnesením č. 65/2011). Jejím cílem bylo prověřit postupy pro výběr a hodnocení projektů spolufinancovaných z. PCO dospěl k názoru, že došlo k selhání fungování klíčového prvku řídicího a kontrolního systému, kterým je výběr a hodnocení projektů. Lze konstatovat, že tento klíčový prvek systému funguje, ale nedostatečně a neposkytuje tak dostatečné ujištění o řádnosti výdajů vykazovaných v žádostech o platbu. Vzhledem k systémové povaze identifikovaných pochybení a skutečnosti, že finanční dopad těchto pochybení není možné přesně vyčíslit, je nutné aplikovat plošnou korekci. Procentní výše finanční opravy je v návaznosti na dokument EK (Guidelines on the principles, criteria and indicative scales to be applied by Commission departments in determining financial correction under Article 39(3) of Regulation (EC) No. 1260/1999) stanovena ve výši 5 % dotčených výdajů. S ohledem na skutečnosti, že u všech projektů 5. a 6. výzvy již přehodnocením došlo k provedení nápravy, výzvy č. 4 (IPRM) a č. 8 (technická pomoc) jsou kontinuální a jejich hodnocení probíhá v jiném režimu a u výzev č. 1, 7, 9 a 10 dle šetření PCO nebylo prokázáno ovlivnění hodnocení a výběru projektů, se stanovená finanční oprava vztahuje pouze k výdajům projektů schválených v rámci 2. a 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. U projektů již finančně ukončených je to částka vyplacená příjemcům na základě schválených žádostí o platbu; u projektů, které ještě nejsou finančně ukončené, je to zatím částka ze Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Částka tak bude postupně zpřesňována dle ukončování jednotlivých projektů, v současné době činí přibližně 9,4 mil. EUR (tj. cca 242,6 mil Kč, pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 Kč, leden 2012). Tato finanční oprava je provedena rovněž u podílu prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a není uplatněna vůči příjemcům. Celková alokace operačního programu nebude o tuto finanční opravu krácena. Prostředky ERDF odpovídající objemu provedené finanční opravy bude možné znovu použít na nové projekty z nově vyhlášených výzev. Úhrada finanční opravy je realizována z krajských rozpočtů postupnými splátkami na účet PCO, kam putuje podíl prostředků z ERDF, a na účet MMR, kam putuje podíl prostředků ze státního rozpočtu. RRRSJ odeslala dne hejtmanům Jihočeského a Plzeňského kraje dopis č. j. RRRSJ1922/2011, ve kterém je vyzvala k projednání financování finanční opravy z rozpočtu obou krajů. Předseda i místopředseda RRRSJ pak následně jednali se zástupci krajských zastupitelstev a PCO ohledně přístupu k zaplacení finanční opravy. Dne VRR vzal na vědomí 47

48 Usnesením č. 544/2011 veškerou dokumentaci a korespondenci vztahující se ke kontrole PCO a zavázal se k provedení finanční opravy navržené PCO, a to s vědomím toho, že VRR při svém rozhodnutí vychází z protokolu PCO a neprovádí vlastní skutková zjištění ani právní hodnocení kontrolních zjištění PCO. Dne schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje Usnesením č. 782/11 navýšení prostředků ke spolufinancování projektů (tj. uhrazení korekce na účet ) ve výši 93 mil. Kč. Zároveň zastupitelstvo pověřilo hejtmana Plzeňského kraje podpisem smlouvy o tomto převodu finančních prostředků. Smlouva byla podepsána dne Dne schválilo zastupitelstvo Jihočeského kraje Usnesením č. 281/2011/ZK-25 poskytnutí dotace na provedení finanční opravy rovněž ve výši 5 procent z proplacených prostředků 2. a 3. výzvy a to ve výši 150 mil. Kč. Zároveň byli pověřeni členové VRR, aby prověřili možnost podání žalobního návrhu, který by prověřil legálnost postupů PCO a v této věci (viz následující bod této kapitoly). Dne schválilo zastupitelstvo Jihočeského kraje znění smlouvy o převodu finančních prostředků. Smlouva byla podepsána dne Korekce je převáděna po částech na účet RRRSJ, která ji následně převádí na účty PCO a MMR. Jak vyplývá z uzavřených smluv mezi RRRSJ, Jihočeským a Plzeňským krajem, je částka korekce poměrově rozdělena mezi oba kraje na základě podílu úspěšných projektů 2. a 3. výzvy. V roce 2011 proběhly celkem čtyři splátky na účet RRRSJ, po dvou z obou krajů. Z jihočeského kraje bylo v termínech a převedeno 20,16 mil. Kč (tj. 778,08 tis. EUR, přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 25,91 CZK, leden 2012), respektive 18,32 mil. Kč (tj. 707,06 tis. EUR). Z Plzeňského kraje bylo v termínech a převedeno 13,03 mil. Kč (tj. 502,89 tis. EUR), respektive 13,49 mil. Kč (tj. 520,65 tis. EUR). Podání podnětu Nejvyššímu státnímu zastupitelství k podání žaloby na postup PCO ve věci provedení finanční opravy RRRSJ V průběhu 33. zasedání VRR konaného dne podal právní zástupce RRRSJ informaci o právním stanovisku ze dne k otázce možnosti přezkumu zákonnosti postupu PCO MF ČR, který vedl k provedení finanční opravy RRRSJ. Dle uvedeného stanoviska není možné soudní cestou napadnout přímo protokol PCO MF ČR, ale pouze postup tohoto orgánu, který přiměl RRRSJ k provedení finanční opravy. Žalobu proti rozhodnutí, jež lze v postupu PCO MF ČR spatřovat, je v posuzovaném případě oprávněn vznést pouze Nejvyšší státní zástupce, neboť lhůta pro její podání již uplynula (ne však v důsledku pochybení RRRSJ, která je k procesním krokům povinna až na základě smlouvy s Jihočeským krajem). Na základě výše uvedených skutečností byl VRR na jeho 34. zasedání dne předložen návrh na podání podnětu Nejvyššímu státnímu zastupitelství k podání žaloby podle ustanovení 66 odst. 2 soudního správního řádu. Usnesením č. 589/2011 vzal VRR na vědomí samotný text podnětu k podání žaloby, stejně jako informaci o podání podnětu, a zároveň doporučil projednání podání návrhu podnětu v orgánech Jihočeského a Plzeňského kraje. V případě, že v průběhu schvalovacího procesu by bylo navrženo provedení určitých úprav v podnětu, bude konečná verze návrhu opětovně předložena VRR ke schválení. Ze strany VRR tak bude vždy schválena ta verze návrhu, která bude podána. Pozastavení a znovuobnovení certifikace finančních prostředků ROP NUTS II Jihozápad V souvislosti s nahlášenou nesrovnalostí v procesu hodnocení projektových žádostí, předložených do 5. a 6., respektive 2. a 3. výzvy, oznámil PCO ještě v roce 2010 (konkrétně ) pozastavení certifikace finančních prostředků. V roce 2011 byla certifikace stále pozastavena a její znovuobnovení PCO podmínil uhrazením stanovené finanční opravy (viz předchozí bod). Jak je uvedeno v předchozím bodě, zastupitelstva Jihočeského i Plzeňského kraje schválila uhrazení finanční opravy z vlastních rozpočtů a v roce 2011 již proběhly čtyři splátky korekce (přesněji dvě za každý kraj). Dne požádala RRRSJ PCO o obnovení certifikace. Dne oznámil PCO obnovení certifikace výdajů zaúčtovaných v IS Viola v období od do Zároveň PCO požádal o dodání souvisejících dokumentů do , včetně smluv s Jihočeským a Plzeňským krajem. Dokumenty byly dle požadavku dodány v termínu. Dne byla certifikace schválena na úrovni PCO a odeslána z této úrovně EK ke schválení. Platba z EK proběhla dle MSC Byla tak završena v pořadí druhá certifikace finančních prostředků, v níž bylo certifikováno 172,23 mil. EUR (ERDF, po odpočtu 48

49 vratek), respektive 212,54 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Nicméně projekt CZ.1.14/3.1.00/ Skiareál Lipno regionální zimní centrum (výdaje 2,65 mil. EUR, ERDF, respektive 3,12 mil. EUR, veřejné prostředky celkem) byl dočasně odložen a vyjmut z 2. certifikace na základě zjištěných nesrovnalostí. Celkem činí podíl certifikovaných prostředků ROP NUTS II Jihozápad 190,63 mil. EUR (ERDF, po odpočtu vratek), respektive 234,54 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Tabulka 25: Přehled pozastavených a obnovených certifikací v roce 2011 Datum pozastavení certifikace Pořadí certifikace Důvod Vyšetřování ze strany Policie ČR Datum obnovení certifikace Projekty v držení Policie České republiky Zdroj: Dokumenty Policie ČR a PCO k Dne zaslal ÚRR JZ dopis na Ing. Cysaře, odbor rozpočtu, MMR ve věci informování MMR o nových skutečnostech a o dosavadní komunikaci s dalšími orgány a požadavku o změnu stanoviska ohledně možnosti proplácení projektů v držení PČR. Dopis uvádí následující skutečnosti: Důsledkem nahlášených nesrovnalostí v rámci 5. a 6. výzvy a dále v rámci 2. a 3. výzvy bylo pozastavení certifikace dopisem PCO ze dne , přičemž obnovení procesu certifikace bylo podmíněno vyřešením obou nahlášených nesrovnalostí. Zároveň MMR pozastavilo financování ROP NUTS II Jihozápad. Dopisem ze dne bylo financování ze strany MMR podmíněně obnoveno s tím, že poskytnutá dotace nesmí být použita na proplácení projektů dotčených vyšetřováním či jiným pochybením. ÚRR vznesl dne požadavek na upřesnění stanoviska MMR ze dne , na kterou dostal odpověď dne , ve kterém je uvedeno, že MMR nečiní rozdíl mezi vyšetřováním a prověřováním podle příslušných paragrafů trestního řádu. Na ÚRR JZ dále proběhla od listopadu 2010 kontrola na základě zákona o finanční kontrole, kterou vykonal PCO. Kontrola PCO shledala výběr a hodnocení projektů v rámci jako funkční, nicméně funkční ne zcela dostatečně a spolehlivě pro ujištění o řádnosti výdajů vykazovaných v žádostech o platby. Výsledkem kontroly je tedy potvrzení pochybení při výběru a hodnocení projektů 2. a 3. výzvy, které již není možné napravit. Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné finanční aspekty nesprávného postupu vyjádřit, přiklonil se PCO k plošné korekci ve výši 5 % dotčených výdajů. MF odeslalo ÚRR JZ dne příslib obnovení pozastavené certifikace podmíněné přijetím usnesení obou krajů o schválení úhrady finanční opravy. Usnesení byla přijata. Na ÚRR JZ byla příjemcem podána žaloba na nečinnost, tedy neproplacení projektů v držení PČR. Někteří příjemci v dané věci požadují poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Dále ÚRR JZ eviduje stížnost a výzvu k proplácení. Na základě výše uvedených informací žádal ÚRR JZ MMR o zvážení toho, zda je možné obnovit proplacení alespoň části projektů, u nichž PČR zadržela pro účely vyšetřování pouze část projektu (tedy složku projektu). Na dopis ÚRR JZ reagoval Ing. Cysař z MMR dopisem dne (č. j / ), ve kterém uvádí, že na základě uskutečněného jednání ze dne , povoluje financování přehodnocených projektů 5. a 6. výzvy, a to od Neproplacené projekty 2. a 3. výzvy, které podléhají plošné korekci výdajů, bude možné financovat až po schválení úhrady této korekce Plzeňským i Jihočeským krajem. Do té doby trvá stanovisko MMR ze dne , rozšířené dopisem ze dne Dopisem ÚRR JZ ze dne Ing. Cysařovi (MMR) informoval MMR o tom, že VRR dne vzal na vědomí doporučení PCO k provedení paušální finanční opravy ve výši 5 % z proplacených prostředků 2. a 3. výzvy a dále provedl plošnou finanční opravu navrženou PCO. Úhrada korekce byla schválena zastupitelstvy obou krajů, zastupitelstvem Plzeňského kraje dne a zastupitelstvem Jihočeského kraje dne MMR bylo v dopise dotázáno, na jaký účet mají být jednotlivé splátky korekce zaslány. Dále ÚRR JZ informoval MMR o tom, že obdržel dne od PČR stanovisko, ve kterém neshledává důvod pro neproplacení zajištěných projektů 2., 3. a 5. výzvy. Součástí stanoviska je dále seznam konkrétních projektů 2. a 3. výzvy, u kterých proplacení není vhodné z důvodu předcházení trestné činnosti, ostatní projekty mohou být proplaceny a budou ÚRR JZ navráceny v září MMR bylo v této 49

50 souvislosti dále požádáno o stanovisko k proplácení projektů, zejména 2. a 3. výzvy, které by navazovalo na stanovisko MMR ze dne Na dopis ÚRR JZ ze dne reagoval Ing. Cysař z MMR dopisem dne , ve kterém uvádí číslo účtu, na které mají být splátky korekce zaslány a potvrzuje možnost proplacení dotčených projektů 2. a 3. výzvy. Na projekty, které Policie označila za nevhodné k financování, se dále vztahuje stanovisko MMR ze dne , rozšířené dopisem ze dne MMR jakožto člen Monitorovacího výboru bylo průběžně informováno a stavu projektů na PČR a o řešení dotčené nesrovnalosti, např. na jeho řádném 10. jednání dne bylo informováno o těchto skutečnostech ve Zprávě o realizaci ze dne Dopisem ze dne na Ing. Šumpelu (odbor NSRR, MMR) ÚRR JZ informoval MMR o tom, že byly dne navráceny projektové složky 2., 3. a 5. výzvy, které byly v držení PČR. Ze strany PČR však nebyly navráceny všechny projektové složky. MMR bylo v dopise dotázáno, zda je možné zahájit proplácení těch projektů, u kterých PČR konstatovala, že nebudou potřeba pro další šetření v rámci trestního řízení a byly již ÚRR JZ navráceny. Dne PČR zaslala na ÚRR JZ dopis, ve kterém je uvedeno, že některé složky 2. a 3. výzvy byly ve dnech a již navráceny, ale PČR si ponechala pro další průběh trestního řízení ještě dalších 20 projektových složek, u kterých neshledává důvod pro neproplacení. PČR však opětovně upozorňuje, že o proplacení/neproplacení rozhoduje MMR. V navrácených projektech/složkách projektů od PČR jsou zařazeny i projekty, které původně PČR označila v dopise ze dne za nevhodné k financování. Některé projekty evidují nesrovnalosti, které jsou na úrovní ŘO šetřeny. Projekt Modernizace jihočeského letiště České Budějovice a realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť Dne zaslala EK ÚRR JZ dopis, ve kterém po důkladném prošetření poskytnutých informací týkajících se projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice sdělila svoje nedoporučující stanovisko k realizaci projektu (projekt byl VRR doporučen k financování na jeho 30. řádném zasedání dne Usnesením č. 500/201). Za hlavní argumenty EK označila neexistenci dlouhodobé strategie rozvoje letecké dopravy ČR, problematickou udržitelnost projektu, diskutabilní závěr odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví krajského úřadu Jihočeského kraje, že projekt nepodléhá screeningu SEA, stejně jako dosavadní nezveřejnění tohoto stanoviska v informačním systému EIA/SEA. EK vyjádřila rovněž svoje pochybnosti k etapizaci projektu. ÚRR JZ následně informoval žadatele, kterým je v tomto případě Jihočeský kraj, o stanovisku EK k projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice. Zastupitelstvo Jihočeského kraje v reakci na obdržené informace schválilo na svém zasedání dne Usnesením č. 26/ZK/12 vzetí zpět žádosti do, prioritní osy 1 oblasti podpory 1.4 v projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice (CZ.1.14/1.4.00/ ). Vzhledem k nedoporučujícímu postoji EK k projektu letiště následně započala jednání o realokaci finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť. S ohledem na více než dostatečnou absorpční kapacitu a akutní potřebu investic do regionální silniční sítě se jeví jako nejvhodnější varianta realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. I dle vyjádření EK je vhodnější se spíše zaměřit na propojení center s již existujícími letišti s tím, že EK bude i nadále podporovat mj. také investice do rozvoje silniční sítě. ÚRR JZ o tomto svém záměru realokace finančních prostředí informoval EK ve svém dopise ze dne Realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 do oblasti podpory 1.1 byla součástí Prováděcího dokumentu, verze 3.0 revize č. 5 ke dni (projednána a schválena MV na jeho 11. zasedání dne Usnesením č. 87/2012). Důsledkem nerealizace projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice a realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě nedojde k naplnění indikátoru Počet upravených regionálních letišť. Dosažená hodnota indikátoru zůstane nulová, nebude tak naplněna cílová hodnota tohoto ukazatele. Dle vyjádření EK není nutná revize cílové hodnoty indikátoru, ŘO vždy zdůvodní její nenaplnění v relevantních dokumentech. 50

51 Řešení nedokryvu s Programem rozvoje venkova Nedokryv je řešen v prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu. V rámci obou programů jsou podporovány obdobné aktivity určené k rozvoji cestovního ruchu. Z je možné podpořit obce nad 500 obyvatel, zatímco v PRV jsou oprávněnými žadateli obce do 500 obyvatel. Nicméně dalším určujícím kritériem je minimální a maximální přípustná dotace na projekt (stanovená danou výzvou). Předloží-li obec do 500 obyvatel projekt, jehož výdaje jsou vyšší než maximální přípustná dotace z PRV, není tudíž oprávněným žadatelem ani v PRV, ani v. proto zavedl do svého Programového dokumentu řešení tohoto nedokryvu, a sice možnost podpořit obce do 500 obyvatel, když výdaje jejich projektu převyšují maximální přípustnou dotaci na projekt v PRV. Změna byla schválena v rámci revize č. 3 ke dni (Usnesení č. 41/2010 přijaté dne na 3. korespondenčním zasedání MV ). Při posuzování změny NOK postupoval podle v té době platného stanoviska EK z roku 2008 (viz dopis ze dne ), které říká, že tyto změny je možné realizovat po jejich schválení Monitorovacím výborem (schválení této změny MV viz výše). V únoru 2010 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí do oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, obsahující tuto změnu. V rámci této výzvy byl VRR dne Usnesením č. 499/2011 schválen k realizaci s výhradou projekt č. CZ.1.14/3.1.00/ Zámek Týnec (ve změněném režimu). Onou výhradou schválení projektu byla podmínka schválení revize EK. V roce 2010 došlo ke změně přístupu EK k posuzování změn operačních programů. V dubnu 2010 NOK vydal nový Metodický pokyn k revizi operačních programů Na základě změny přístupu EK byla revize zaslána EK ke schválení ( ). Z dopisů EK zaslaným ŘO jednoznačně vyplynulo, že EK není této změně nakloněna. Revizi projednal NOK několikrát se zástupci EK (na všech úrovních). Stanovisko EK se do této doby nezměnilo, což bylo potvrzeno na jednání MV dne i v rámci diskuze Stálého zastoupení Brusel DG REGIO. Podle názoru NOK a Stálého zastoupení Brusel je pro další postup v této věci důležité najít nové argumenty, které by danou změnu podpořily. Zdůvodnění změny je plně v gesci ŘO, který je zodpovědný za řízení programu. Z oficiálních stanovisek EK nicméně jednoznačně vyplývá, že na základě schválených pravidel podpory v rámci ERDF a EAFRD programového období není předkládané žádosti o změnu pozitivně nakloněna. Dle vyjádření ŘO je složité nalézt nové argumenty, nicméně argumenty dosud předložené považuje ŘO za dostatečné. Zástupce Stálého zastoupení ŘO také doporučil prověřit, zda v těchto případech neudělila EK podobnou výjimku jinému členskému státu. Zástupce NOK a Stálého zastoupení navrhují žadateli i jiné cesty, jak podpořit dotčený projekt: např. z dotací, které poskytuje Ministerstvo kultury ČR, případně zjistit možnosti získání finančních prostředků z komunitárních programů, Norských fondů apod. ŘO tedy navrhované varianty prověří a o výsledku bude informovat žadatele, kterého se tento případ týká. Rozhodnutí, zda ŘO bude pokračovat v této revizi ROP, závisí na ŘO. Ten důkladně zváží aktuální stav věci a rozhodne na základě dosud získaných informací a oficiálních stanovisek EK. Z dosavadního vývoje jednání zástupců ČR a EK a na základě schváleného legislativního rámce lze však usuzovat, že možnost modifikace pravidel využívání finančních prostředků z ERDF je v období velmi malá. 51

52 Vysoký počet neschválených a nedoporučených projektů k realizaci Tabulka 26: Počet zaregistrovaných projektových žádostí v ukončených jednokolových výzvách a srovnání výše finančních požadavků s výší vyhlášené alokace 2 (Monit7+ k ) Číslo výzvy Typ výzvy Počet zaregistrovaných projektových žádostí Alokace na výzvu v EUR (ERDF+SR) Výše finančních požadavků v předložených žádostech v EUR (ERDF+SR) Procentuální podíl výše finančních požadavků na alokaci 1 Jednokolová , , % Kontinuální , ,76 48 % 2 Jednokolová , , % 3 Jednokolová , , % 4 Kontinuální , ,10 70 % 5 Jednokolová , , % Jednokolová , , % 6 Jednokolová (projekty PPP) ,49 0,00 0 % 7 Jednokolová , ,79 93 % 8 Kontinuální , ,18 41 % 9 Jednokolová , ,01 99 % 10 Jednokolová , ,38 92 % 11 Jednokolová , , % 12 Jednokolová , , % 13 Jednokolová , , % 14 Jednokolová , , % 17 Jednokolová , ,13 65 % Celkem x ,77 x Pozn.: vyhlašuje výzvy ve složení příspěvek Společenství plus příspěvek ze státního rozpočtu, ve sloupci výše finančních požadavků v předložených žádostech v EUR figuruje objem finančních požadavků rovněž ve složení příspěvek Společenství plus příspěvek ze státního rozpočtu tak, aby bylo možné vzájemně tyto dvě částky porovnat. Již od 2. kola výzev panuje v regionu soudržnosti Jihozápad enormní zájem o poskytnutí finanční podpory z. Počet předložených projektových žádostí v jednotlivých kolech výzev je znázorněn v tabulce č. 26. Za pozornost stojí samozřejmě zejména velké" výzvy, a to druhá, třetí, pátá a jedenáctá, v nichž došlo k vyhlášení výzev více existujících oblastí podpory a požadavky žadatelů několikanásobně převýšily alokaci. K bylo zaregistrováno žádostí za 1 511,85 mil. EUR (ERDF), respektive 1 897,78 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Ke stejnému datu však bylo schváleno k realizaci pouze 603 projektů za 501,39 mil. EUR (ERDF), respektive 644,99 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), z čehož bylo podepsáno 593 smluv za 464,83 mil. EUR (ERDF), respektive 591,92 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Úspěšnost tak v činí pouze 24 procent z pohledu schválených projektů a 23 procent z pohledu podepsaných smluv o podmínkách poskytnutí dotace. Především z důvodu výše uvedeného převisu finančních požadavků žadatelů nad dostupnou alokací registrujeme v vysoký počet neúspěšných projektů (viz tučně vyznačené stavy projektů v tabulce č. 26). má navíc 2. nejnižší objem alokace na operační program ze všech regionálních operačních programů v ČR ( EUR, ERDF, respektive EUR, veřejné prostředky celkem), ačkoliv pozitivním jevem, k němuž došlo v roce 2011, bylo navýšení alokace v prioritních osách 1 a 2 (podrobně viz kapitolu 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu této Výroční zprávy). Nicméně zájem o poskytnutí finanční podpory je ohromný a kvalita zpracování projektových žádostí se od počátku implementace výrazně zvýšila. 2 Tabulka č. 26 v této Výroční zprávě obsahuje pouze doplňkové informace a není vyžadována ze strany EK, respektive NOK v metodickém dokumentu Doporučené postupy pro tvorbu Výroční zprávy. 3 Zbytková alokace z alokace ve výši ,00 EUR, která byla vyhlášena v rámci 1. výzvy. 52

53 Tabulka 27: Počty a finanční objemy projektových žádostí v jednotlivých pozitivních a negativních stavech (tato tabulka obsahuje pouze doplňkové informace a není vyžadována ze strany EK, respektive NOK v metodickém dokumentu Doporučené postupy pro tvorbu Výroční zprávy). Kód stavu žádosti v IS Monit7+ Název stavu žádosti v IS Monit7+ Pozitivní / negativní stav žádosti Počet žádostí Finanční objem žádostí v EUR (veřejné prostředky celkem) P1 Projektová žádost zaregistrována Pozitivní 0 0,00 P12 Projektová žádost splnila podmínky formálních náležitostí Pozitivní x X P11 Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti Pozitivní x X P21 Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí Pozitivní ,49 N12 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Negativní N11 Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti Negativní ,10 P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice Pozitivní x 4 x N13 Projekt ohodnocen, nedosáhl minimální Negativní bodové hranice ,10 N2 Projekt nedoporučen / neschválen Negativní P3 Projekt doporučen/schválen Pozitivní ,00 N3 P4 N4 Projekt doporučen / schválen jako náhradní projekt Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy Negativní ,62 Pozitivní ,01 Negativní ,81 N5 Projektová žádost stažena žadatelem Negativní ,59 N6 Projekt pozastaven Negativní ,02 P45 Projekt v realizaci Pozitivní x 5 x P5 Realizace projektu ukončena Pozitivní ,10 P6 Financování projektu ukončeno Pozitivní ,91 P7 Výdaje projektu certifikovány Pozitivní ,67 N7 Projekt nedokončen / stažen 6 Negativní ,02 N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS Negativní ,94 Celkový počet zaregistrovaných projektových žádostí v ROP NUTS II Jihozápad ke dni ,69 Zdroj: MSC2007, sestava 209 k Vysoký počet neúspěšných projektů a nedočerpání vyhlášené alokace v rámci 17. výzvy vyhlášené na Integrované plány rozvoje území 17. kolo výzev bylo vyhlášeno dne a projektové žádosti bylo možné předkládat od do Výzva směřovala do oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, přičemž byla rozdělena na dva dílčí cíle: 3.1 A Zkvalitnění a rozvoj zejména doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch s alokací ve výši 270 mil. Kč a 3.1 B Zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky na cestovním ruchu v regionu s alokací 50 mil. Kč. V rámci cíle 3.1 A směřovala výzva k předkládání žádostí do hospodářsky slabých oblastí s potenciálem rozvoje cestovního ruchu: Blatensko (vybrané obce obce s rozšířenou působností, dále jen ORP, Blatná, ORP Nepomuk, ORP Písek a ORP Strakonice), česko-rakouské pohraničí České Kanady, jižního Třeboňska a Novohradských hor (vybrané obce ORP Dačice, ORP Jindřichův Hradec, ORP Kaplice, ORP Trhové Sviny a ORP Třeboň), Český les (vybrané obce ORP Domažlice, 4 Počet projektových žádostí, nacházejících se ke dni ve stavu P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice, je obsažen v řádku P3 Projekt doporučen/schválen. 5 Počet projektových žádostí, nacházejících se ke dni ve stavu P45 Projekt v realizaci, je obsažen v řádku P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou. 6 Tento stav projektu však nastane až po jeho schválení k realizaci a spolufinancování z. 53

54 ORP Horšovský Týn, ORP Stříbro a ORP Tachov), Kralovicko a Bezdružicko (vybrané obce ORP Kralovice, ORP Nýřany a ORP Stříbro). V rámci cíle 3.1 B směřovala výzva v souvislosti s aktivitou podpora vodácké turistiky na atraktivnější vodní toky (řeky Vltava, Otava, Lužnice, Nežárka a Berounka), v souvislosti s aktivitou podpora cyklostezek a cyklotras na páteřní koridory, dálkové cyklotrasy a cyklostezky, propojující území regionu NUTS II Jihozápad se sousedními kraji a státy (Vltavská cyklostezka, Otavská cyklostezka, Česko-rakouská příhraniční cyklostezka, cyklotrasa Greenways Praha Sien, cyklotrasa Praha Plzeň Regensburg, Panevropská cyklotrasa Plzeň Stříbro Bělá nad Radbuzou Železná/Tilischanz, cyklotrasa č. 36 Iron Curtain Greenway, Magistrála Český les a konečně Šumavská magistrála.). Oblasti a tematické aktivity, které byly předmětem 17. výzvy, identifikovala analýza Integrovaných plánů rozvoje území (dále jen IPRÚ ) externí společnosti GaREP, s.r.o., jež zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném ÚRR JZ (podrobně viz kapitolu 2.7 Opatření k monitorování a průběžné evaluace této Výroční zprávy). Důvodem, proč se rozhodl pro zacílení výzvy pouze na vybrané aktivity, případně oblasti, byl fakt, že ve značně pokročilé fázi implementace programu již byla k dispozici pouze značně omezená suma alokace. Tento krok byl oceněn jako krok správným směrem zástupcem Evropské komise na zasedání Monitorovacího výboru, který proběhl dne a na němž byly všem jeho členům a přizvaným hostům představeny stěžejní výsledky analýzy. Celkem bylo v rámci 17. výzvy přijato 32 projektových žádostí, z toho osmnáct do oblasti podpory 3.1 A Zkvalitnění a rozvoj zejména doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch a čtrnáct do oblasti podpory 3.1 B Zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky na cestovním ruchu v regionu. Z dosavadních zkušeností ÚRR JZ s výzvami k předkládání žádostí do oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu vyplynulo, že se jedná o nebývale nízký počet žádostí. V rámci hodnocení formálních náležitostí, hodnocení přijatelnosti a věcného hodnocení bylo vyřazeno 15 projektových žádostí, naopak schváleno VRR a doporučeno k financování bylo 17 projektů, což je 53 % z původních 32 projektů. 11 projektů uspělo v rámci cíle 3.1 A a šest projektů v rámci cíle 3.1 B. Z výsledků analýzy je patrné, že nedojde k vyčerpání celé vyhlášené částky alokace na 17. výzvu. Za hlavní důvody nízkého zájmu považujeme zejména velice specifické zaměření výzvy (toto nicméně byl primární záměr ŘO a navíc zaměření výzvy reflektovalo výsledky odborné studie) a pak také krátký časový interval mezi zveřejněním výsledků zmíněné studie a vyhlášením samotné výzvy, což pravděpodobně znemožnilo žadatelům kompletní přípravu žádostí, respektive žádosti nebyly v mnoha případech připraveny zcela podle podmínek ROP NUTS II Jihozápad, a proto neprošly hodnocením. Analýza bude dána na vědomí členům MV ROP NUTS II Jihozápad na jeho 12. zasedání. Pomalé čerpání v oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center V současné době se realizují 2 IPRM města Českých Budějovic a 2 IPRM města Plzně. Nicméně v případě některých dílčích projektů dochází již dlouhodobě k nedostatečnému finančnímu i věcnému pokroku v realizaci. Bližší informace přináší kapitola Závažné problémy, které se objevily v prioritní ose 2, a přijatá opatření k jejich odstranění. 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu Navýšení alokace na období Dne 30. srpna 2010 byla rozhodnutím EK (2010/475/EU a 2010/476/EU) na základě článku 17 Meziinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení stanovena dodatečná alokace pro ČR pro roky v celkové výši EUR. Následně bylo na národní úrovni Usnesením Vlády ČR č. 817/2010 ze dne 16. listopadu 2010 rozhodnuto o rozdělení dodatečných prostředků mezi jednotlivé operační programy. Na základě tohoto usnesení byly pro určeny dodatečné prostředky ve výši EUR pro alokaci Dodatečné prostředky ve výši EUR byly alokovány do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě ROP 54

55 NUTS II Jihozápad a budou využity v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 817/2010 na projekty zaměřené na rekonstrukci nebo výstavbu dopravní infrastruktury. Na základě Usnesení Vlády ČR č. 382/2011 ze dne 18. května 2011, kdy Vláda ČR rozhodla o schválení změn operačních programů ve smyslu návrhů předložených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, proběhla realokace prostředků do oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Přesun prostředků z OP TP byl schválen v celkové výši 800 mil. Kč pro všechny regionální operační programy ČR, což dle multikriteriálního klíče, jímž byla stanovena alokace pro jednotlivé programy na začátku programovacího období , znamená, že pro bylo vyčleněno EUR. Revize Programového a Prováděcího dokumentu MV schválil na svém řádném zasedání dne Usnesením č. 76/2011, revizi č. 4 ke dni a pověřil Řídící orgán k zapracování Usnesení Vlády č. 382/2011 a též změny cílových hodnot indikátorů do předkládané revize ROP NUTS II Jihozápad. Upravená verze, revize č. 4 ke dni , byla schválena MV na jeho korespondenčním hlasování Usnesením č. 77/2011. Předmětem této revize bylo zahrnutí dodatečných finančních prostředků do celkové alokace na období , respektive do oblastí podpory 1.1 modernizace regionální silniční sítě a 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (viz výše). Společně s navýšením alokace byla odpovídajícím způsobem navýšena cílová hodnota příslušných monitorovacích ukazatelů v prioritní ose 1 a 2. V souvislosti s touto revizí byl také aktualizován výčet programových monitorovacích ukazatelů, a to jednak z důvodu formálních změn v NČI (změny se týkají zejména úprav v názvech měrných jednotek) a také na základě požadavku NOK na agregaci výstupů projektů/programu, kdy bylo provedeno rozdělení některých monitorovacích ukazatelů na město/venkov, s čímž souvisela i úprava dílčích cílových hodnot, jež v součtu dosahují původně deklarované hodnoty. Dále byly revidovány cílové hodnoty indikátorů, jež byly výrazně přeplňovány (nad 200 procent cílové hodnoty), nebo naopak naplňovány nedostatečně (pod 80 procent cílové hodnoty). Posledním bodem revize bylo řešení nedokryvu s PRV. V oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu se PRV doposud zaměřoval na investice v obcích do 500 obyvatel, zatímco na investice v obcích nad 500 obyvatel. Předmětem revize je následující úprava: bude podporovat projekty v obcích nad 500 obyvatel, popř. v obcích do 500 obyvatel, jejichž požadovaná dotace je vyšší než maximální přípustná výše dotace poskytovaná v PRV. V případě, že budou v oblasti zachování kulturního dědictví schváleny projekty v obcích do 500 obyvatel, řídící orgán bude informovat řídící orgán PRV o těchto projektech, aby bylo zamezeno případnému dvojímu financování těchto projektů. Revize č. 4 ke dni byla dne vložena do evropského informačního systému SFC2007, čímž byla postoupena EK k posouzení. Dne byl ze strany EK doručen dopis týkající se technického postupu předkládaní revizi ROP prostřednictvím systému. Po vyjasnění technických záležitostí byla revize č. 4 ke dni opět vložena do systému SFC2007. Dne byla revize EK vrácena k doplnění informací: je třeba přesně vyspecifikovat aktivity, jenž bude možné podpořit z dodatečné alokace v oblastech podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (následně doplněno do ROP NUTS II Jihozápad), EK nesouhlasí s navrhovaným řešením nedokryvu s PRV (následně byl tento bod z revize č. 4 ke dni vyjmut a o jeho opětovném zařazení do se bude jednat na počátku roku 2012, neboť v rámci 11. výzvy byl k realizaci schválen projekt s výhradou, kterou je právě schválení navrhovaného řešení nedokryvu s PRV ze strany EK). EK požaduje v případě revize ROP NUTS II Jihozápad opětovné provedení screeningu SEA (dne podána žádost o provedení screeningu SEA na Ministerstvo životního prostředí, dále jen MŽP, screening byl proveden a ÚRR JZ byl o jeho provedení informován , dne byl, revize č. 4 ke dni včetně závěrů screeningového šetření opět vložen do SFC2007). Dne byl, revize č. 4 ke dni , schválen EK. 55

56 V souvislosti s revizí č. 4 ke dni byla rovněž provedena revize Prováděcího dokumentu (dále jen PD ) na období verze 3.0 revize č. 4 ke dni (schválena MV na jeho 11. zasedání dne Usnesením č. 87/2012). Obsahuje stejné změny jako revize č. 4 ke dni Nad rámec změn uvedených výše doznal PD, revize č. 4 ke dni , změnu ve stanovení minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt v oblasti podpory 3.1 v aktivitě Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení. Tato úprava byla provedena na základě analýz dosavadního průběhu implementace oblasti podpory 3.1. V souladu s modifikacemi NČI byl upraven název a číslo indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby občanské vybavenosti a služeb - OVS (venkov) ( ), jenž v předchozí verzi měl přídomek (města) a číslo ( ). Další změnou v revizi PD č. 4 je doplnění bližšího zaměření aktivit podpořených z prostředků dodatečné alokace do oblasti podpory 1.1. Následně schválil MV na svém 11. zasedání dne Usnesením č. 87/2012) PD na období , verze 3.0 revize č. 5 ke dni Změny provedené v této revizi zohledňují důsledky nedoporučujícího postoje EK k již předloženému projektu č. CZ.1.14/1.4.00/ Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, II. etapa. Revize tak zahrnuje realokaci finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. S ohledem na více než dostatečnou absorpční kapacitu a akutní potřebu investic do regionální silniční sítě se jevila tato varianta jako nejvhodnější. I dle vyjádření EK je vhodnější se spíše zaměřit na propojení center s již existujícími letišti s tím, že EK bude i nadále podporovat mj. také investice do rozvoje silniční sítě. V revizi PD č. 5 ke dni jsou, kromě výše uvedeného přesunu prostředků z oblasti podpory 1.4 do oblasti podpory 1.1, zohledněny i další realokace v rámci prioritních os, tak aby nedošlo k přezávazkování jednotlivých oblastí podpory (z OP 1.2 do OP 1.1, z OP 3.2 do OP 3.1). K těmto realokacím bylo přistoupeno na základě interních analýz (Komplexní analýza čerpání alokace, VRR vzal na vědomí dne Usnesením č. 588/2011) a provedených evaluačních studií (např. Zhodnocení implementace ROP NUTS II Jihozápad v polovině programového období nebo IPRÚ NUTS II Jihozápad). Pro takto významné navýšení alokace OP 1.1 svědčí z pohledu absorpční kapacity vyčerpání % alokace v téměř každé výzvě, schválení téměř všech předložených projektů k financování (tedy minimální úmrtnost předkládaných projektů), kvalitní projektový management a projektový tým (jedná se o projekty krajů, které jsou zkušenými žadateli nejen v rámci, ale i dalších operačních programů). Rovněž se jedná o oblast, kde je zjevně a dlouhodobě registrován nedostatek finančních prostředků, neboť se jedná o finančně velice náročné aktivity. V tomto ohledu je rovněž nutné dbát na komplexní přístup k modernizaci regionální silniční sítě, což výše uvedenou tezi podporuje. Stejně tak i investice do regionální silniční sítě (zejména pak napojené na TEN-T) mnohem více přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti regionu než investice lokálního a tedy i značně roztříštěného charakteru např. do modernizace místních komunikací v jednotlivých obcích. Navýšením alokace v OP 3.1 se z hlediska absorpční kapacity podaří alespoň částečně odstranit extrémní převis zájmu žadatelů nad dosud každou z vyhlašovaných alokací na výzvy (zejm. 2., 3., 5. a 11. výzva, kdy byl zájem několikanásobně vyšší než alokace). Navíc je zde široká škála podporovaných aktivit a budoucí výzvu tak bude možné zacílit jen na ty opravdu nejpotřebnější aktivity (např. cyklostezky, zážitková a vodácká turistika, základní infrastruktura cestovního ruchu apod.). V těchto případech se často jedná o projekty, jež jsou z časového hlediska kratšího charakteru a jsou tedy vhodné právě pro konec programovacího období. Z OP 3.2 byla alokace přesunuta poté, co byly podpořeny i náhradní projekty z této oblasti podpory (cca 3,5 mil. ) a zbývající alokace (cca 1,3 mil. ) není dostatečná pro vyhlášení samostatné výzvy. Změna režimu Regionální investiční podpory (dále jen RIP ) Dle Rozhodnutí EK ze dne ve věci: Státní podpora N 510/2006 Česká republika, Mapa regionální podpory na období se od snížila intenzita podpory poskytnuté v režimu RIP u regionu NUTS II Jihozápad z 36 na 30 procent, případně navýšení o 10 či 20 procent v případě středních a malých podniků. Pro smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad, které byly s příjemci podepsány po , je již platná snížená intenzita podpory. 56

57 Změna režimu RIP od roku 2011 byla avizována v Programovém dokumentu již od jeho schválení v roce Zrušení kofinancování ze státního rozpočtu Usnesení Vlády ČR č. 64/2011 upravuje spolufinancování regionálních operačních programů od roku 2011, konkrétně ruší příspěvek ze státního rozpočtu 7,5 %. Jeho přílohou jsou Pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů. Na jejich základě jsou od prostředky státního rozpočtu na spolufinancování poskytovány již jen na projekty, které byly schválené k 22. září 2010, přičemž projektem se rozumí dílčí, nikoli rámcový (např. IPRM), projekt. Za schválený se považuje takový projekt, který schválil Výbor Regionální rady, resp. Zastupitelstvo hlavního města Prahy, na svém zasedání do (včetně) a o tomto úkonu je pořízen písemný záznam. Schválení projektů se zpětnou platností tedy nelze považovat za splnění výše uvedené podmínky. Pro však toto Usnesení, respektive dokument Pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů, povoluje výjimku pro projekty 5. a 6. výzvy. Za projekty schválené do jsou považovány i všechny nově schválené projekty 5. a 6. výzvy, které musely být z důvodu závažné nesrovnalosti přehodnoceny a následně schváleny znovu." Podíl státního rozpočtu je nyní hrazen z rozpočtu krajů. Změny metodiky (změny a dodatky dokumentů ) 1. Programový dokument (viz výše) 2. Prováděcí dokument (viz výše) 3. Operační manuály na období : Operační manuál s platností od (verze 2.0, revize č. 18) Do revize byly zapracovány zejména změny související s revidovaným vydáním dokumentu Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období , platné od (dále jen MFTK ). Na základě nového vydání MFTK dochází ke zkrácení lhůty pro proplacení žádosti o platbu z 55 pracovních dnů na 50 pracovních dnů od přijetí dané žádosti o platbu. Změna se dotkla kapitoly 10 ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY a 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ. V rámci revize byla zároveň aktualizována kapitola 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC. V kapitole 10 byl dále upřesněn princip možnosti konzultací zadávání veřejných zakázek příjemci a byla doplněna odpovědnost za zanesená data do registru de minimis. Na základě revidované Metodiky certifikace byly provedeny drobné změny v kapitole 11 ve specifikaci k výkazu výdajů a v rozšíření informace k pozastavení certifikace. Změna se projevila i v kapitole 18 - PŘÍLOHY. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, byly v kapitole 12 - KONTROLA upraveny odkazy, dále mj. došlo k úpravě členů Pracovní skupiny pro nesrovnalost v souladu s aktualizací Rozhodnutí ředitele č. 9. V kapitole 18 byl aktualizován pracovní profil Metodik řízení operačního programu 1. Operační manuál s platností od (verze 2.0, revize č. 19) Při revizi byly provedeny úpravy, které vycházejí z praktických potřeb ÚRR JZ a z provedených auditů Pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS ) popř. ze změn centrálních metodických dokumentů a legislativy. Text byl na několika místech upraven rovněž formálně. Drobné změny se týkaly úpravy a doplnění pojmu referenční období v kapitole 3 - DEFINICE ZKRATEK A POJMŮ, dále v kapitole 4 - SYSTÉM ŘÍZENÍ DOKUMENTACE OP došlo k doplnění možnosti stvrdit převzetí řízené kopie Operačního manuálu kromě podpisu i např. em. V kapitole 10 - ADMINISTRATIVNÍ PROCESY nebude informace o nevyčerpaných alokacích pro náhradní projekty zasílána územním odborům měsíčně, ale pouze vždy po obdržení informace o změně vzniklé neuzavřením či odstoupením od smlouvy apod. V této kapitole rovněž došlo k úpravě odpovědností za zasílání oznámení náhradním projektům. Kapitola 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ byla doplněna o vybírání správních poplatků v daňovém řízení a o další změny na základě revize Rozhodnutí ředitele č. 1. Kapitola 12 KONTROLA doznala změn v podobě zpřesnění textu u procesů PAS, a změny termínů pro předkládání Roční zprávy o výsledku finančních kontrol a hlášení nesrovnalostí na vnější úroveň. Dále bylo doplněno, že v případě promíjení odvodu nebude na základě stanoviska ÚOHS nutné posuzovat veřejnou podporu, toto bylo doplněno 57

58 i u pojmu veřejná podpora v kapitole 3. V kapitole 18 PŘÍLOHY byla opravena formální chyba ve vahách výběrových kritérií pro oblast podpory 2.1 a příloha tak byla slazena s kritérii, které byly schváleny MV a dle kterých hodnocení projektů probíhá. Dále byl v kapitole 18 změněn seznam členů VRR. Operační manuál s platností od (verze 2.0, revize č. 20) V rámci této předložené verze byl revidován legislativní rámec a platnost uvedených metodik (kapitola 2 - LEGISLATIVNÍ RÁMEC OM). V kapitole 4 - SYSTÉM ŘÍZENÍ DOKUMENTACE byla zrevidována tabulka č. 5 - Přehled Zpracovatelů, Revizorů a Schvalovatelů. Do kapitoly 6 - IMPLEMENTACE PROGRAMU byla vložena aktualizovaná organizační struktura, která byla schválena VRR dne Další úpravy se týkaly převážně kapitoly 10 - ADMINISTRATIVNÍ PROCESY. Jednalo se především o změnu kontroly projektů technické pomoci, která spočívala ve zpřesnění postupu a frekvence kontrol. Tyto změny se dotkly i postupů v kapitole 12 a 13. Další zpřesnění postupu bylo provedeno u vytváření rozpisu hlavních a vedlejších finančních manažerů. Projektu je vždy přidělen pouze hlavní finanční manažer, vedlejší je přidělen až při předložení monitorovací zprávy nebo před fyzickou kontrolou. Tento postup se dotkl i kapitoly 18. Kapitola 10 nově umožnila v případě využití externího experta v rámci realizace projektu upřednostnit oslovení experta, se kterým již byla navázána spolupráce a který se již ve spolupráci s ÚRR JZ osvědčil. V rámci kapitoly 10 byla rovněž zrevidována část I. 6, která se týká konzultací a jejich evidence a dále byla upřesněna skartace složky Kopie. Drobná úprava se týkala vystavování resp. nevystavování dokladu o předběžném závazku. V kapitole 12 KONTROLA byla zpřesněna administrativní kontrola v tom smyslu, že hlavní finanční manažer odpovídá za věcnou stránku prováděné kontroly a vedlejší finanční manažer kontroluje již jen správnost vyhotovení kontrolního listu, popřípadě může na základě částečné kontroly zpřesnit uvedená tvrzení. Kromě výše zmíněné kontroly projektů technické pomoci, byla upravena také ustanovení týkající se daňového řízení, které je nyní prováděno právníkem ÚRR JZ (došlo k personální změně přesunu právníka odboru řízení na pozici právníka ÚRR JZ, což bylo projednáno na VRR ). Dále v této kapitole a v návaznosti na to v celém dokumentu byl upraven odkaz na Metodiku realizace kontrol, jejíž postupy byly začleněny do dokumentu Příručka pro kontrolora. V rámci vnitřního kontrolního systému byla rovněž doplněna obecná možnost zkontrolovat procesy v rámci ÚP vedoucím ÚČ a opačně. A konečně kapitola 18 PŘÍLOHY zaznamenala změny především v příloze č. 2, kam byla vložena aktualizovaná výběrová kritéria pro oblast podpory 3.1, schválená MV dne Od revize č. 20 nebudou již součástí Operačního manuálu pracovní profily. Tato rozsáhlá příloha byla přetvořena do podoby Rozhodnutí ředitele č. 26. V souvislosti se změnou rozpisu finančních manažerů byla aktualizována příloha č. 19. Operační manuál s platností od (verze 2.0, revize č. 21) V revizi byla upravena především kapitola 10 - ADMINISTRATIVNÍ PROCESY, do které byla doplněna povinnost generovat Souhrnné zprávy o hodnocení formálních náležitostí/přijatelnosti/věcném hodnocení za příslušný územní odbor vedoucím OAČ/OAP. Nově přibyla možnost ve fázi hodnocení přijatelnosti a věcného hodnocení přehodnotit projekty projektovými manažery z opačného územního odboru (pouze v případech, kdy je projekt vrácen do předchozí fáze hodnocení na základě dodatečně odhalené chyby). Dále bylo upraveno předkládání materiálů do VRR v případě podstatných změn většího rozsahu, nyní je osobou odpovědnou za předložení stanoven vedoucí územního odboru implementace (dále jen ÚČ/ÚP ) ÚRR JZ (popř. ÚČ u projektů technické pomoci). Další změnou je, že při přechodu zaměstnance z OAČ/OAP na oddělení kontroly realizace (dále jen OKČ/OKP ) ÚRR JZ nesmí hlavní finanční manažer hodnotit stejný projekt, který hodnotil při věcném hodnocení. Nově byla do kapitoly doplněna možnost žadatele učinit podání proti Oznámení o vyřazení projektu před podpisem Smlouvy. Revize kapitoly se dotkla rovněž zpřesnění počtu pare Smluv o podmínkách poskytnutí dotace. Budou vyhotoveny tři pare Smlouvy, které mají znaky originálu (podpisy obou smluvních stran) a jedno vyhotovení Smlouvy, které znaky originálu nemá (není podepsáno příjemcem), zůstává u předsedy RRRSJ. V celé kapitole 10 byly vyspecifikovány druhy dokumentů (originál/kopie), které jsou založeny ve složce projektu a dále byly provedeny formální úpravy textu. Změny se dotkly rovněž kapitoly 11 FINAČNÍ ŘÍZENÍ, kde byl zpřesněn postup pro vyhlašování výzev a evidenci čerpání alokace dle Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na 58

59 programové období Dále byl zaktualizován termín, do kterého musí být schválen závěrečný účet dle novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje účinné od Mezi další změny patří zpřesnění evidence čerpání alokace dle pravidla n+3, resp. n+2 a doplnění predikce čerpání alokace dle pravidla n+3, resp. n+2 na základě pokynů NOK. Dále zde byla upravena formulace o nastavení běhu lhůty na proplácení projektů. Nově byla doplněna povinnost pro oddělení finančního útvaru (dále jen OFÚ ) ÚRR JZ vést celkovou predikci plateb a doplněn postup evidence Souhrnných žádostí. Poslední změnou v této kapitole je doplnění kontroly výkazů výdajů o vratky gestorem vratek a vypuštění kontroly zpracování podkladů pro certifikaci vedoucím OFÚ. V kapitole byly rovněž provedeny formální úpravy textu, stejně jako v kapitole 12 KONTROLA. Kapitola 15 MONITORING zaznamenala pouze drobnou změnu týkající se komunikace s poskytovatelem IS Monit7+ a nápravy nedostatků, které lze řešit operativně. A konečně kapitola 18 PŘÍLOHY zaznamenala změny především v příloze č. 14, kde byly vyspecifikovány druhy požadovaných příloh před podpisem Smlouvy (originál/kopie), dále zde byla doplněná nově požadovaná příloha před podpisem Smlouvy - Indikátory projektu a provedeny formální úpravy textu. Do přílohy č. 18 byly doplněny odpovědné osoby za zasílání některých dokumentů pro účely certifikace výdajů. Operační manuál s platností od (verze 2.0, revize č. 22) V rámci této předložené verze byla revidována kapitola 8, 10, 12 a 18. Celá kapitola 8 ŘÍZENÍ RIZIK prošla úpravou ve smyslu zjednodušení vykazování rizik na základě dohody členů Výboru pro řízení rizik v červenci V kapitole 10 - ADMINISTRATIVNÍ PROCESY byl zaktualizován odkaz na kapitolu 12 Příručky kontrolora. Dále byl v rámci této kapitoly revidován postup pro vedení Složky výzvy. Kapitola 12 KONTROLA zaznamenala pouze drobnou změnu týkající se aktualizace odkazu na MFTK. Úpravy se dotkly rovněž kapitoly 18 PŘÍLOHY. V příloze č. 2 a 17 této kapitoly bylo zrevidováno vložení výběrových kritérií schválených na předešlých MV. V příloze č. 18 byl rovněž zaktualizován odkaz na MFTK. Přílohy č. 19 a 20 doznaly změn ve smyslu úpravy dokumentů obsažených ve složce výzvy a projektu tak, aby byly v souladu s textem kapitoly 10. A konečně v přílohách č. 21 a 22 byly provedeny úpravy ve formulářích B1 a B2 týkajících se certifikace výdajů. Výjimka z Operačního manuálu č. 14, která stanovuje podmínku schválení projektu dle dosud neschválené revize Evropskou komisí 4. Příručky pro žadatele : Příručka pro žadatele pro oblast podpory 1.1 s platností od pro 18. výzvu (verze 7.0) Příručka pro žadatele pro oblast podpory 1.3 s platností od pro 14. výzvu (verze 3.0) Příručka pro žadatele pro oblast podpory 2.1 s platností od pro 15. výzvu (verze 2.0) Příručka pro žadatele pro oblast podpory 3.1 s platností od pro 17. výzvu (verze 5.0) Příručka pro žadatele pro oblast podpory 3.1 s platností od pro 16. výzvu (verze 6.0) 5. Příručka pro příjemce s platností od (verze 3.8) 6. Příručky kontrolora: Příručka kontrolora s platností od (verze 3.0, revize č. 12) Příručka kontrolora s platností od (verze 3.0, revize č. 13) 7. Metodické pokyny (dále jen MP"): MP pro projekty vytvářející příjmy s platností od (verze 1.6) MP pro projekty vytvářející příjmy s platností od (verze 1.7) 59

60 MP ke způsobilým výdajům projektu s platností od (verze 2.0, revize č. 7) MP k posouzení veřejné podpory s platností od (verze 2.0) MP k poskytování stanoviska k veřejné podpoře s platností od (verze 1.2) MP Indikátorová soustava s platností od (verze 6.0) 8. Metodická oznámení (dále jen MO"): MO č. 11, revize č. 2 ke změnám rozpočtu v souvislosti se zadávacím řízením (vícepráce vícenáklady, méněpráce) s platností od MO č. 12, revize č. 3 k upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh, výdajů spojených s řízením projektu, supervize projektu a výdajů na technický dozor apod. s platností od MO č. 12, revize č. 4 k upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh, výdajů spojených s řízením projektu, supervize projektu a výdajů na technický dozor apod. s platností od MO č. 14, revize č. 1 k bližší specifikaci změn v projektech s platností od MO č. 14, revize č. 2 k bližší specifikaci změn v projektech s platností od MO č. 21, revize č. 1 Změny v certifikaci ubytovacích zařízení v rámci projektů v ROP NUTS II Jihozápad s platností od MO č. 24 k systému náhradních projektů s platností od MO č. 25 k předběžné kontrole zadávací dokumentace a dokumentů vztažených k zahájení zakázky před vlastním vyhlášením veřejné zakázky s platností od MO č. 26 k zákazu používání smluvní pokuty a dalších smluvních podmínek jako dílčího hodnotícího kritéria při zadávání veřejných zakázek a k zákazu náhodného výběru losem s platností od MO č. 27 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z s platností od Závazná metodická stanoviska (dále jen ZMS ): ZMS č. 9, revize č. 2 k dodržení zásady hospodárnosti a přiměřenosti způsobilých výdajů s platností od ZMS č. 11, revize č. 5 Doplňující interní postup při zjištění podezření na nesrovnalost s platností od Jiné metodické materiály: Uživatelská příručka Benefit7 s platností od (verze 2.0, revize č. 8) Uživatelská příručka Benefit7 s platností od (verze 2.0, revize č. 9) Monit 7+ Uživatelská příručka s platností od (verze 1.0, revize č. 4) Vybrané postupy při zadávání oprav v monitorovacích systémech Benefit7, Monit7+ a MITIS s platností od (verze 1.0) Manuál komunikace s žadateli a příjemci s platností od (verze 5.1) Příručka technické pomoci s platností od (verze 1.0, revize č. 6) Strategie řízení rizik pro roky s platností od (verze 4.0). 60

61 2.5 Případná podstatná změna Výroční zpráva o provádění Není relevantní pro průběh implementace v roce Doplňkovost s jinými nástroji Doplňkovost s jinými operačními programy SF EU vychází přímo z programového dokumentu ROP NUTS II Jihozápad. Synergické vazby mezi projekty a ostatními operačními programy jsou sledovány a hodnoceny v rámci věcného hodnocení projektů dle výběrových kritérií, jejichž revize schvaluje MV. Pro zajištění plynulého toku informací, posílení synergického efektu, zabránění překryvům a k co nejúčinnějšímu využití prostředků ze SF EU a FS je nezbytná spolupráce mezi Řídicím orgánem a ostatními řídicími orgány. Klíčové a dosud nejvíce funkční jsou spolupráce s ŘO ostatních operačních programů, ŘO IOP a ZS OP Vzdělání a konkurenceschopnost (dále jen OP VK ). Důležitými partnery pro ŘO ROP NUTS II Jihozápad jsou také ŘO OP D, ŘO OP Životní prostředí (dále jen OP ŽP ), ŘO OP PI. Spolupráce probíhá na úrovni ředitelů řídicích orgánů (zprostředkujících subjektů) za koordinační role NOK. Nadstandardní spolupráce probíhá na úrovni všech ROP a IOP, s nimiž jsou vyměňovány základní informace o připravovaných a probíhajících výzvách, resp. projektech, které by měly přispět k podpoře synergií. Mezi Regionálními radami všech sedmi regionů soudržnosti a MMR ČR byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci IOP a Regionálních operačních programů. V souladu s touto dohodou budou zástupci ŘO IOP zastoupeni v MV ROP NUTS II Jihozápad a recipročně zástupci řídicího orgánu budou zastoupeni v MV IOP. Synergické projekty IOP a byly identifikovány především v oblastech podpory národních kulturních památek (z IOP) a následných synergických projektů z ROP NUTS II Jihozápad. Po sérii třístranných jednání v roce 2010 dospěl ŘO k vyhlášení řízené synergické výzvy k podpořeným projektům v rámci oblasti podpory 5.1 IOP. Jednalo se o 16. výzvu, jež byla vyhlášena , přičemž projekty byly VRR schváleny dne (Usnesením č. 603/2012) s předpokládaným termínem pro podpis smlouvy Tabulka 28: Synergické projekty IOP a Projekt Projekt IOP Registrační číslo Název projektu Registrační číslo Název projektu CZ.1.14/2.3.00/ CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/2.2.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Revitalizace socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit Muzeum vltavínů Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově 1. etapa Centrum fotografie a moderních médií CZ.1.06/5.1.00/ CZ.1.06/5.1.00/ CZ.1.06/5.1.00/ Centrum stavitelského dědictví v Plasích Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Zdroj: MSC2007 k , projekty z 16. výzvy byly schváleny k realizaci

62 V IOP prioritní ose 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví byly rovněž vytvořeny vazby s projekty ROP NUTS II Jihozápad, které nesou prvky komplementarity, nikoli synergie, avšak dokazují vysokou míru komplexity pomoci ze Strukturálních fondů. Jedná se např. o projekty CZ 1.06/3.2.00/ Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice České Budějovice a CZ 1.06/3.2.00/ Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra Nemocnice České Budějovice, které mají komplementární vazbu na projekt realizovaný v : CZ.1.14/2.6.00/ Pavilon dětského oddělení (příjemcem podpory Nemocnice České Budějovice). S OP D, který je obecně zaměřený na rozvoj dopravní infrastruktury, mohou probíhat doplňkové vazby v oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy. Společným cílem obou programů je jednak zlepšení silniční sítě všech úrovní a jednak zvýšení atraktivity a dostupnosti veřejné dopravy. OP D se zaměřuje převážně na dopravní problematiku sítě TEN-T, což s ohledem na špatnou dostupnost regionu komplementárně posiluje úsilí zaměřené na rozvoj regionální a místní dopravní sítě a zlepšení dopravní obslužnosti. Ministerstvo dopravy má své zastoupení v MV a tím je zajištěn přístup ŘO OP D k stanovení kritérií pro výběr projektů v a ke zprávám o průběhu realizace. Poskytování informací je zajištěno prostřednictvím MSC2007. ŘO také využívá odborných konzultací s Ministerstvem dopravy (dále jen MD ) při stanovení technických podmínek pro výběr drážních vozidel. Žádné doplňkové projekty s tímto programem nebyly dosud identifikovány. OP ŽP je zacílen na podporu aktivit pro zlepšování životního prostředí a rovněž výstavbu vodohospodářské infrastruktury obcí a protipovodňovou ochranu. Tím je zajištěna komplementarita k, který vodohospodářskou infrastrukturu a ochranu životního prostředí neřeší. S OP ŽP korelují aktivity z prioritní osy 2, jejichž společným cílem je zejména vyvážený rozvoj regionů, městských oblastí a atraktivita prostředí pro tamní obyvatele. Regenerací brownfields pak odstraňování starých ekologických zátěží v centrech a opětovné využití zanedbaných objektů a ploch pro inovační aktivity. Tento program se rovněž zaměřuje na snižování energetické náročnosti veřejných budov. V této souvislosti byl identifikován např. doplňkový projekt CZ 1.02/3.1.00/ Rekonstrukce zdroje vytápění objektů ZŠ a MŠ Borek (příjemce podpory obec Borek), který má vazbu na projekt CZ.1.14/2.4.00/ Modernizace základní školy Borek (příjemce podpory obec Borek). K rozvoji podnikání a podpůrných podnikatelských služeb ve městech bude přispívat OP PI, který představuje pro region NUTS II Jihozápad příležitost rozvoje v oblastech nutného zvýšení intenzity inovačních procesů, posílení spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích kapacit s podnikatelskou sférou a v oblasti celkového zkvalitnění struktury ekonomické základny regionu. Řídicí orgány se vzájemně informují o připravovaných výzvách v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží (OP ŽP) a regenerace brownfields (, OP PI). MŽP poskytuje ŘO a ŘO OP PI podle potřeby informace z databáze starých ekologických zátěží, jejichž mapování v současné době MŽP provádí. a OP kofinancované z ESF se vzájemně doplňují a podmiňují a v průběhu realizace konkrétních projektů vytvářejí synergické efekty, které znásobují výsledky a dopady těchto programů. Operační programy Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ) a OP VK znamenají příležitost k rozvoji a zkvalitnění potenciálu lidských zdrojů, což je jednou ze základních priorit rozvoje regionu. Regionální operační program pomáhá podporou investičních aktivit zlepšit podmínky základního, středního a vyššího odborného školství s cílem zkvalitnění výuky a zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Na úrovni Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Jihočeského kraje a Plzeňského kraje byla podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a globálních grantů v rámci prioritních os 1 a 3 OP VK Jihočeského kraje a Plzeňského kraje. Tato spolupráce již funguje. Předmětem dohod je spolupráce a koordinace mezi RRRSJ a kraji zejména prostřednictvím vzájemného informování o vyhlašování nových výzev, předávání seznamů vybraných projektů, předávání informací o vybraných projektech do materiálů pro jednání MV, bonifikace synergických efektů jednotlivých projektů. 62

63 Během měsíce června 2008 byly rámcově nastaveny čtyři oblasti synergie mezi ŘO ROP NUTS II Jihozápad a OP VK, které vyplynuly ze společných setkání zástupců ŘO se zástupci krajského úřadu (dále jen KÚ ) Plzeňského a Jihočeského kraje v rámci příslušných odborů krajských úřadů a se zástupci samotného ŘO OP VK (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, sekce Řízení operačních programů, dále jen MŠMT ). Za klíčový bod koordinace bylo zvoleno vzájemné informování o projektech obou programů. ŘO průběžně odesílá ŘO OP VK seznam projektů schválených k realizaci v rámci vyhlášených výzev pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, které by mohly naplnit podstatu synergického efektu s projekty OP VK. Téma synergií a OP VK bylo předmětem prezentace zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Výroční konferenci. Dosud byly jako projekty s možným synergickým efektem detekovány projekty uvedené v tabulce č. 29. Tabulka 29: Přehled projektů s možným synergickým efektem Projekt Projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Registrační číslo Název projektu CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ Zkvalitnění výukových prostor a zajištění bezbariérovosti SPŠ strojní a stavební Rozvoj vzdělávacích kapacit Gymnázia Mikulášské náměstí 23, Plzeň Regionální vzdělávací centrum v oblasti autoopravárenství a technických oborů CZ.1.07/1.1.10/ CZ.1.07/1.1.12/ CZ.1.07/1.1.10/ CZ.1.14/2.4.00/ Bolzanova barevná škola CZ.1.07/1.1.10/ CZ.1.14/2.4.00/ Modernizace vybavení školy vedoucí k vyšší efektivitě a modernizaci výuky CZ.1.07/1.1.10/ Náskok díky kvalitě - rozvoj technických oborů na jihočeských průmyslových školách Blended learning ve vyučovacím procesu na gymnáziu Využívání ICT ve vzdělávání Bolzanova kreativní škola S jazyky bez hranic Synergické projekty ROP JZ s náhradními projekty OP VK Zdroj: MSC2007 k CZ.1.14/2.4.00/ Rozvoj SOŠ veterinární za účelem zkvalitnění vzdělávání CZ.1.07/1.1.10/ Vzděláváním ke konkurenceschopnosti absolventů CZ.1.14/2.4.00/ Modernizace a zkvalitnění odborných předmětů - mechanizace a služby CZ.1.07/1.1.10/ Vzděláváním ke konkurenceschopnosti absolventů Koordinace s programy přeshraniční spolupráce Zdroj: MSC2007 k Společným tématem a programů přeshraniční spolupráce (OP Rakousko Česká republika , OP Česká republika Svobodný stát Bavorsko ) je zaměření na posilování dopravní dostupnosti, na cestovní ruch, kulturu a hospodářské aktivity v oblasti volného času v příhraničních oblastech. U aktivit projektů v programech přeshraniční spolupráce je nutný přeshraniční dopad na obě strany hranice. U projektů programů přeshraniční spolupráce jsou vždy realizovány za spolupráce minimálně dvou partnerů z obou stran hranice, kteří musí splnit minimálně dvě ze čtyř kritérií přeshraniční spolupráce. Tato problematika je primárně řešena na úrovni jednotlivých krajských úřadů, jejichž zástupci jsou členy jak VRR, tak MV ROP NUTS II Jihozápad a mají tak přístup k relevantním informacím o průběhu implementace ROP NUTS II Jihozápad. 63

64 Koordinace s OP Technická pomoc Výroční zpráva o provádění v prioritní ose 4 Technická pomoc (dále jen TP ) podporuje implementaci programu a zvyšování absorpční kapacity v intervenčních oblastech, které jsou v působnosti ROP NUTS II Jihozápad. OP TP řeší intervence na centrální úrovni (monitorovací systémy apod.). Využívání finančních nástrojů EU V rámci nejsou využívány žádné další finanční nástroje EU. V roce 2010 nechalo MMR ČR vypracovat evaluační studii k implementaci finančního nástroje JESSICA v ČR. Jejím zpracovatele byla společnost PricewaterhouseCoopers. Ve stejném roce proběhl na ÚRR JZ specifický seminář k tomuto finančnímu nástroji (tedy JESSICA). Z výsledků studie i semináře je patrné, že v současné době neexistuje reálný zájem o tento typ finančních nástrojů, přičemž ROP NUTS II Jihozápad předpokládá jejich širší zapojení v dalším programovém období. Koordinace a synergické vazby v IPRM V se realizují čtyři IPRM, se kterými byly podepsány smlouvy poté, co uspěly v hodnocení předložených IPRM dle výběrových kritérií, která schválil MV. V rámci realizovaných IPRM se značně naplňují koordinační a synergické vazby mezi ROP a ostatními tematickými operačními programy (dále též TOP ). Naplňování vazeb aktivně probíhá na úrovni řídících orgánů a ostatních TOP např. při schvalování dokumentu a jeho případných změn, při jednání Pracovní skupiny Koordinace urbánní politiky při MMR ČR. Synergické vazby jsou v neposlední řadě naplňovány realizací IPRM obecně. V realizovaných IPRM jsou začleněny partnerské organizace, které předkládají a realizují synergické projekty v TOP. O těchto skutečnostech je ÚRR JZ pravidelně informován prostřednictvím účasti konzultanta IPRM na Řídících výborech jednotlivých IPRM či v předkládaných monitorovacích zprávách. Tabulka 30: Přehled tematických oblastí a konkrétních dvojic oblastí podpory mezi operačními programy 7 Tematická oblast Synergické oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad Rozvoj cestovního ruchu 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cest. ruchu 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cest. ruchu 4.1a Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Návaznost na oblasti podpory IOP: Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP 8 ) a ŘO (NP 9 ANO ): Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV 10 /tematických mikrotýmech svolaných pod KV 11 /monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP 12 aj.): Mezi řídícími orgány probíhá pravidelná komunikace v oblasti vyhlašování výzev, schválených projektech, vzájemné posuzování a uznání synergických vazeb apod. Tento postup byl nastaven na základě uzavření Dohody o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci Integrovaného operačního programu a regionálních operačních programů. V průběhu implementace probíhají intenzivní jednání se zástupci IOP a dotčených měst, či institucí, které jsou realizátory projektů v IOP. Ve druhé polovině 2011 proběhla řízená výzva pro předkládání návazných projektů na počáteční projekty předložené v IOP (OP 5.1) v oblasti zachování kulturního dědictví. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu - sestava MSC2007 č. 221 Výběrová kritéria: Program = OP/ROP Pořadové č. Č. synerg. projektu OP/ROP 1(PP, NP) Název projektu OP/ROP 1 Popis synergie Přiřazený kód synergie Č. synerg. projektu OP/ROP 2 Název projektu OP/ROP 2 7 Povinnost pro sledování a vykazování synergické vazby je na straně partnerských ŘO (OP VK, OP LZZ,..). Do dnešního dne nebyla těmito ŘO zadána jediná synergická vazba do MSC Z tohoto důvodu jsou relevantní pole v tabulkách prázdná. 8 Počáteční projekt 9 Navazující projekt 10 Řídicí a koordinační výbor 11 Koordinační výbor 12 Příručka pro žadatele/příručka pro příjemce 64

65 Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negat. stavu. Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Žádné Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: Žádné Další poznámky: Žádné Vypracoval: Mgr. Jan Vlášek Pozn: Projekty jsou uvedeny v tabulce výše. Dle NOK se jedná sice o synergické projekty, ale nebonifikované, tudíž jim nejsou přidělovány kódy synergie, v této sestavě č. 221 proto nefigurují. Tematická oblast: Název synergických oblastí podpory : Návaznost na oblast podpory OP VK Vzdělávání 2.1 Integrované projekty rozvojových center 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je uzavřena dohoda o spolupráci ANO mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotýmech svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.): Na zasedání odborné pracovní skupiny AK ČR pro evropské fondy ve dnech byl předložen požadavek, aby zástupci ROP informovali ŘO OP VK o vyhlášených výzvách v oblasti školství. Na jeho základě probíhá mezi řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty (krajské úřady) pravidelná komunikace v oblasti vyhlašování výzev, schválených projektech, vzájemné posuzování a uznání synergických vazeb apod. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu - sestava MSC2007 č. 221 Výběrová kritéria: Program = OP/ROP Pořadové č. Č. synerg. projektu OP/ROP 1(PP, NP) Název projektu OP/ROP 1 Popis synergie Přiřazený kód synergie Č. synerg. projektu OP/ROP 2 Název projektu OP/ROP 2 Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,...): Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Žádné Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: Žádné Další poznámky: Žádné Vypracoval: Mgr. Jan Vlášek Tematická oblast: Sociální integrace Název synergických oblastí podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center ROP JZ: 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci Návaznost na oblast podpory OP 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb LZZ: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Je uzavřena dohoda o spolupráci NE mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotýmech svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.): 65

66 Řídící orgán OP LZZ (jako navazující projekt) má v případě zjištění synergické vazby povinnost informovat ROP NUTS Jihozápad. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu - sestava MSC2007 č. 221 Výběrová kritéria: Program = OP/ROP Pořadové č. Č. synerg. projektu OP/ROP 1(PP, NP) Název projektu OP/ROP 1 Popis synergie Přiřazený kód synergie Č. synerg. projektu OP/ROP 2 Název projektu OP/ROP 2 Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,...): Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Žádné Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: Žádné Další poznámky: Žádné Vypracoval: Mgr. Jan Vlášek Zdroj: MSC2007 k , vzor tabulky viz Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období Opatření k monitorování a průběžné evaluace Celkovou odpovědnost za monitorování programu má v souladu s obecným nařízením ŘO ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada v souladu s článkem 63 a 64 nařízení 1083/2006 zřídila MV ROP NUTS II Jihozápad. Úkolem MV je zajistit kontrolu souladu realizace ROP NUTS II Jihozápad s příslušnými nařízeními ES a legislativou ČR, cílů a efektivního využívání veřejných finančních prostředků určených pro realizaci ROP NUTS II Jihozápad. Monitorovací systém se vyvíjí na základě specifických a společných požadavků řídicích orgánů, předkládaných na jednáních Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém (dále jen PS JMS ). Všechny požadavky jsou následně předepsanou procedurou posuzovány a po svém schválení zapracovány do monitorovacího systému. ŘO je rovněž zastoupen v PS JMS a své požadavky předkládá v rámci souhrnných požadavků za všechny regionální operační programy. Jedná se o kontinuální proces, u kterého není prakticky možné dosáhnout 100% splnění požadavků v daném okamžiku. V současné době je zajištěna většina funkčností systému. ŘO řeší tyto problémy operativně pomocí komunikace se správcem monitorovacího systému. Materiály předkládané a následně schválené MV jsou hlavním opatřením k zajištění kvality a efektivity provádění, tedy kroky směřující mj. k zajištění shromažďování dat a jejich vyhodnocování. Statut a Jednací řád slouží k vlastnímu vymezení působnosti MV. Výběrová kritéria slouží zejména k efektivnímu hodnocení a následné selekci projektových žádostí o podporu. Rámcový evaluační plán pro celé období i jeho roční konkretizace jsou pak účinným nástrojem k hodnocení uskutečněných intervencí. Evaluační aktivity, realizované v roce 2011, stanovil Evaluační plán na rok 2011, který schválil MV dne Usnesením č. 64/2011. V souladu s takto schváleným Evaluačním plánem na rok 2011 vznikly následující evaluace, studie a analýzy: Interní (autorem oddělení monitoringu, evaluace a absorpční kapacity, dále jen OME ÚRR JZ ) Zprávy o realizaci a Výroční zpráva o provádění ROP NUTS II Jihozápad za rok 2010 Jedná se o interní analýzy, které jsou povinným dokumentem sloužícím k monitorování proběhu implementace na základě Nařízení Rady č. 1083/200 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a FS a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999). Jsou předkládány na řádném zasedání MV (Zpráva o realizaci na každém řádném zasedání MV, tedy v prvním a třetím kvartálu, a Výroční zpráva na prvním řádném zasedání MV v daném roce, tedy v prvním až druhém kvartálu). Zpráva o realizaci přináší zejména aktuální 66

67 informace o průběhu implementace programu, Výroční zpráva pak shrnuje povinné a stěžejní informace související s průběhem implementace programu za uplynulý rok. V případě identifikace problémů v implementaci programu obě tyto zprávy přináší též informace o navržených, případně přijatých opatřeních k nápravě zjištěných problémů. Územní aspekty implementace Cílem této interní analýzy, jenž byla doposud zpracována v několika verzích podle ukončených výzev, je zdokumentovat územní rozložení předložených žádostí a projektů schválených k realizaci v rámci regionu soudržnosti Jihozápad, výši a rozložení přidělené dotace či identifikovat nejčastější typy žadatelů, respektive příjemců finanční podpory z mimo jiné pro potřeby cíleného plánování aktivit absorpční kapacity. Studie využívá výsledků získaných monitoringem implementace, resp. výsledků při administraci projektových žádostí. V roce 2011, respektive v prvním až druhém kvartálu, vznikala studie mapující výsledky 5. a 6. výzvy (původní a v aktualizované verzi po přehodnocení projektových žádostí předložených do 5. a 6. výzvy) a dále pak ve druhém až třetím kvartálu vznikala studie shrnující výsledky všech doposud proběhlých a ukončených kol výzev ROP NUTS II Jihozápad. Hodnocení se provádí za pomocí geoinformačních systémů (dále jen GIS") a analýzy dat o čerpání a plnění indikátorů. Hodnoceny jsou postupně různě velké oblasti regionu - nejprve region soudržnosti jako celek, poté kraje, okresy (ačkoliv tyto správní jednotky již fakticky neexistují, avšak pro potřeby této analýzy jsou velmi vhodné, jelikož umožňují zacílit územní rozložení projektů do menších území, než jsou kraje, a přináší tudíž podrobnější výsledky), obce s rozšířenou působností, a nakonec samotné obce. Jihozapad-5.-a-6.-vyzva.pdf Analýza absorpční kapacity za rok 2010 Absorpční kapacita v regionu soudržnosti Jihozápad je od počátku implementace ROP NUTS II Jihozápad nejvyšší ze všech regionů soudržnosti v České republice. Svědčí o tom jednak nejvíce přijatých projektových žádostí ze všech regionálních operačních programů, a dále také obrovský přesah požadovaných finančních prostředků v přijatých žádostech nad vyhlášenou alokací. Dle výsledků této analýzy lze konstatovat, že v roce 2010 byly realizovány zejména standardní aktivity absorpční kapacity, jako jsou semináře pro žadatele a příjemce a Výroční konference ROP NUTS II Jihozápad. Vzhledem k rostoucímu počtu projektů v realizaci a ukončených projektů je třeba aktivně podporovat zejména příjemce, např. formou seminářů zaměřených na nejproblematičtější aspekty realizační fáze projektového cyklu. Analýza vznikala v prvním až druhém kvartálu roku Evaluace komunikačních a publicitních aktivit ŘO měl, stejně jako všechny ostatní řídicí orgány, povinnost zahrnout do Výroční zprávy o provádění za rok 2010 rozšířené informace o provádění komunikačních a publicitních aktivit v dosavadním období Do Výroční zprávy tak byl promítnut souhrn nejdůležitějších závěrů evaluace komunikačních a publicitních aktivit, která byla další evaluační aktivitou ÚRR JZ realizovanou v roce Jednalo se o interní evaluaci, která vznikala v prvním až druhém kvartálu roku Cílem bylo podat ucelený obraz o komunikační a publicitní strategii, zhodnotit jejich dosavadní způsob realizace, efektivitu a dopad jednotlivých publicitních aktivit a nástrojů komunikace na širokou veřejnost. Na základě identifikace nedostatků byla navržena napravná opatření. Globálně byla komunikační a publicitní strategie ÚRR JZ zhodnocena jako kvalitní a úspěšná, o čemž svědčí mimo jiné vysoký počet 67

68 předložených projektových žádostí do většiny vyhlášených výzev. Doporučení k úpravám byla navržena zejména v souvislosti s těmito publicitními nástroji: Výroční konference (uspořádat tematické přednášky odborníků, panelové diskuze, nadále prezentovat úspěšně realizované projekty ), webové stránky (kompletní obměna webu, zejména způsob členění informací do sekcí a nová grafická úprava webu), dokument Výroční zpráva pro veřejnost (jeho zestručnění a grafické zatraktivnění) a semináře pro příjemce (častější konání seminářů, tematicky zaměřené semináře na jednotlivá témata spojená s projektovým cyklem, např. monitorovací zprávy, žádosti o platbu apod.). ROP-NUTS-II-Jihozapad.pdf Externí Analýza Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad Vzhledem k pokročilé fázi implementace, kdy již byla rozdělena většina dostupných finančních prostředků v doposud vyhlášených kolech výzev, vyvstala potřeba nadále úžeji zacílit (územně nebo tematicky) další připravované výzvy. Volné finanční prostředky se nacházely v prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu. Proto byla zadána externí evaluační studie (analýza), jejímž cílem bylo identifikovat územní a tematické oblasti v sektoru cestovního ruchu, které v současné době patří k hospodářsky slabým, nicméně zároveň mají potenciál k rozvoji právě cestovního ruchu. Vypracováním studie byla pověřena firma GaREP, vítěz výběrového řízení. Externí forma byla zvolena zejména z důvodu rozsáhlosti studie a zajištění objektivity zkoumání. Realizace studie probíhala v prvním kvartálu roku 2011, studie byla následně vzata na vědomí členy MV ROP NUTS II Jihozápad na zasedání dne Usnesením č. 82/2011. Zpracovatel studie vytipoval tyto územní oblasti vhodné k zacílení podpory z plánované výzvy: Blatensko, Česko-rakouské pohraničí v oblasti České Kanady, Český Les a Kralovicko/Bezdružicko. Dále vytipoval tyto tematické oblasti rovněž vhodné k zacílení plánované výzvy: zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky na cestovním ruchu v regionu a zkvalitnění a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch. V návaznosti na výsledky této analýzy byla dne vyhlášena 17. výzva, která byla jednokolová a trvala do Přijalo bylo celkem 32 projektových žádostí a k datu tvorby této Výroční zprávy nebyl ukončen proces hodnocení, projekty tudíž nebyly schváleny k realizaci a nedošlo ani k podpisu smluv s příjemci. Zhodnocení implementace ROP JZ v polovině programového období (tzv. mid-term evaluace ) Záměrem zpracování studie je zhodnotit průběh implementace v polovině programového období , konkrétně pak analyzovat plnění cílů programu, plnění horizontálních témat, věcný a finanční pokrok, identifikovat problémové oblasti procesu implementace programu a navrhnout adekvátní a efektivní způsoby jejich eliminace s cílem poskytnout kvalitní podkladový materiál zejména pro plánování příštího programového období (studie mimo jiné navrhuje i strategii na další programové období). Jejím zpracováním v tomto případě nebylo pověřeno evaluační pracoviště ÚRR JZ, evaluační studie byla realizována externě společností DHV CR, vybranou ve výběrovém řízení, především z důvodu zajištění objektivity hodnocení. Realizace zakázky probíhala od konce června 2011 do Stručně lze říci, že ROP NUTS II Jihozápad byl ve své stávající podobě nastaven dobře, navíc je schopen vcelku pružně reagovat na měnící se podmínky a potřeby. Prostřednictvím realizovaných výzev a opatření dochází k plnění cílů programu, věcný i finanční pokrok ve většině oblastí podpory odpovídá fázi implementace ROP NUTS II Jihozápad. Za nejzásadnější problémovou oblast zpracovatel studie označil především z důvodu dosavadních nedostatečných zkušeností proces uzavírání programu. Nicméně v současné době je program v tomto ohledu metodicky vhodně nastaven a do budoucna se předpokládají další metodické úpravy v souvislosti s pokrokem např. na straně MMR, které vydá centrální metodickou úpravu pro uzavírání operačních programů, na kterou metodické dokumenty následně navážou a budou podle ní postupovat. 68

69 Pilíře indexu konkurenceschopnosti regionů Výroční zpráva o provádění V souvislosti s plánováním dalšího programového období vznikly dva klíčové dokumenty: Strategie Evropa 2020 a Pátá kohezní zpráva. Strategie Evropa 2020 určuje směry budoucích intervencí a podporovaných aktivit. Hlavními tématy jsou podpora konkurenceschopnosti, inovací, vzdělávání, digitální společnost, podpora sociální společnosti (tvorba pracovních míst), celoživotní učení, boj proti chudobě a ekologická ekonomika (zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení spotřeby energie). Pátá kohezní zpráva analyzuje dopady a výsledky evropské kohezní politiky v uplynulém programovém období a slouží jako výchozí bod pro celoevropskou diskusi o evropských fondech po roce Spíše než intervencemi se zpráva zabývá způsoby implementace. Akcentuje například budoucí větší orientaci na výsledky a efektivitu projektů, demonstruje konkrétní způsoby měření výsledků apod. Za klíčový krok k rozvoji regionů považuje podporu konkurenceschopnosti. Proto vznikla na celostátní úrovni studie s názvem Zpět na vrchol: Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až Jejím autorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO ). Strategie si klade za cíl připravit Českou republiku pro budoucnost v globalizovaném světě. Její součástí jsou klíčové a dílčí opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k nárůstu konkurenceschopnosti České republiky v celosvětovém měřítku. Faktory ovlivňující právě konkurenceschopnost České republiky shrnuje do následujících základních pilířů konkurenceschopnosti: instituce, infrastruktura, makroekonomická stabilita, zdravotnictví, vzdělanost, trh práce, finanční trhy, efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování podnikání a inovací. Nicméně z pohledu regionálních operačních programů v České republice je, co se týče plánování budoucí podoby kohezní politiky, významným aspektem akcentovat efektivitu a funkčnost právě regionální dimenze kohezní politiky, která funguje v programovém období Jinými slovy, kraje se zasazují o zachování regionálního uspořádání kohezní politiky a regionálních institucí, jejichž prostřednictvím je kohezní politika implementována. Kraje tak nechtějí zcela ztratit vliv na alokování finančních prostředků z EU do regionů. Proto vznikla v návaznosti na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, jejíž dimenze je celostátní, studie s názvem Index konkurenceschopnosti regionů, kterou nechaly vypracovat právě kraje společností Ernst&Young. Studie navrhuje možnou podobu tzv. modelu konkurenceschopnosti. Stanovuje základní pilíře (faktory) konkurenceschopnosti regionů: Instituce, Makroekonomická stabilita, Infrastruktura, Zdraví a zdravotnictví, sociální služby, Kvalita základního a středoškolského vzdělávání, Vysokoškolské vzdělávání a celoživotní učení, Efektivita trhu práce, Velikost trhu, Technologická připravenost, Sofistikovanost podnikání a Inovace. Dále tato studie navrhuje soustavu měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pilíře. Studie je v současné době dopracována do finální podoby, nicméně se uvažuje o možném rozšíření výzkumu na menší územní jednotky (obce s rozšířenou působností), případně může být předmětem další diskuze právě autory navrhovaná sada kvantifikovatelných ukazatelů. Tvorbu interních evaluačních studií zajišťuje oddělení monitoringu, evaluace a absorpční kapacity (dále jen OME ÚRR JZ ). Tvorbu externích evaluačních studií pak realizuje společnost vybraná ve výběrovém řízení. Na úrovni ÚRR JZ nejsou pořádány interní pracovní skupiny evaluace, pouze interní pracovní skupiny monitoringu. Nicméně zástupci ÚRR JZ se pravidelně účastní pracovních skupin evaluace NOK i pracovních skupin evaluace regionálních operačních programů. V průběhu roku 2011 se konaly dvě pracovní skupiny evaluace NOK (ve dnech a ). Projednávala se zde aktualizace Evaluačního plánu NSRR na období , byly podány informace o aktuálních evaluacích realizovaných na úrovni NSRR i na úrovni řídicích orgánů operačních programů, dále pak informace o připravované metaevaluaci prováděných aktivit, o připravované Strategické zprávě za rok 2012, o Analýze věcného pokroku operačních programů a informace z konaného Evaluation network meeting i ze zasedání se zástupci EK. Jako bod programu Pracovní skupiny evaluace NOK konané dne byla zařazena i prezentace výsledků ex-post evaluace předchozího programového období zpracovateli V závěru roku 2011 proběhla Výroční konference (ve dnech 28. a ) v Českých Budějovicích a v Plzni. Hlavním cílem této akce bylo představit široké i odborné veřejnosti výsledky implementace a prezentovat úspěšné projekty, spolufinancované z. Hlavním tématem konference pak bylo Řízení, kontrola 69

70 a audit prostředků z EU. V souvislosti s tématem zde byl představen proces kontroly projektů z pozice ÚRR JZ, zkušenosti ROP NUTS II Jihovýchod s kontrolou projektů, ale také audit a kontrola vynaložených finančních prostředků ze strany Evropského účetního dvora. V průběhu roku 2011 probíhaly semináře pro žadatele: k 13. výzvě (21. a ), k 17. výzvě ( ). Na seminářích pro žadatele byli účastníci seznámeni s pravidly a principy ROP NUTS II Jihozápad a dané výzvy tak, aby mohli zpracovat projektovou žádost v souladu s nimi. Dále proběhly semináře pro příjemce: k 11. výzvě (13. a ), k 13. výzvě (11. a ). Na nich byli příjemci seznámeni s pravidly týkajícími se realizace projektů schválených k realizaci a spolufinancování z. Vedle seminářů pro příjemce ke konkrétním výzvám proběhly semináře pro příjemce ve dnech , (tématem byly nejčastější chyby příjemců při realizaci projektů a doporučení k jejich eliminaci), dále pak ve dnech 23. a , kde se příjemci školili ohledně veřejných zakázek, a ve dnech , kde byla tématem udržitelnost Kromě seminářů žadatelé i příjemci mají možnost neustále a průběžně zdarma konzultovat své projektové záměry, respektive realizované projekty. 2.8 Případná národní výkonnostní rezerva Tento oddíl není v současné době relevantní. 70

71 3. Provádění podle prioritních os 3.1 Prioritní osa 1 Dostupnost center Dosažený pokrok a jeho analýza A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 1 Dostupnost center Tabulka 31: Indikátory prioritní osy 1 Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota Cílová hodnota 2015 Celkem Dopad Míra nehodovosti v regionu - počet nehod Počet nehod/ 10 tisíc aut PČR Dosažená 238,1 198,68 68,4 198,68 198,68 N/A 198,68 Výchozí 68,8 238,1 198,68 68,4 198,68 N/A 68,8 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Core 14 Výsledek Délka nových silnic II. a III: třídy Počet kilometrů Gestor OP Dosažená ,34 11,41 N/A 11,41 Výchozí ,34 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Core 16 Výsledek Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Počet kilometrů Gestor OP Dosažená 0 2,09 3,06 5,38 15,69 N/A 15,69 Výchozí 0 0 2,09 3,06 5,38 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Výsledek Počet obcí zapojených do IDS Počet obcí Gestor OP Dosažená N/A 668 Výchozí N/A 47 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Výsledek Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě Počet Gestor OP Dosažená N/A 6 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A

72 Core 14 Výsledek Core 16 Výsledek Výstup Core 13 Výstup Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Počet upravených regionálních letišť Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet kilometrů Počet kilometrů Počet Počet projektů Výroční zpráva o provádění Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Dosažená 0 1,11 5,48 8,64 9,13 N/A 9,13 Výchozí 0 0 1,11 5,48 8,64 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená 0 14,64 30,95 51,54 64,15 N/A 64,15 Výchozí ,64 30,95 51,54 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 0 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 Dosažená N/A 130 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Zdroj: MSC2007, sestava 241 B k Cílové hodnoty indikátorů Délka nových silnic II. a III. třídy a Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy byly navýšeny v souvislosti s dodatečnými finančními prostředky alokovanými do oblasti podpory 1.1. Tabulka č. 31 sice ukazuje nízké procento plnění cílových hodnot obou těchto indikátorů (54 %, respektive 7 %), nicméně je třeba připomenout, že 4 projekty OP 1.1 se nachází ve stavu N6 Projekt pozastaven a v případě jejich obnovení se procento plnění cílových hodnot indikátorů a zvýší. Dále se procento plnění zvýší, budou-li k realizaci schváleny 2 projekty nacházející se nyní ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen. A v neposlední řadě je třeba mít na paměti nejenom dosažené hodnoty, ale také smluvní závazky příjemců, které jsou rovněž výrazně vyšší než právě dosažené hodnoty zmíněných indikátorů. V OP 1.1 doposud probíhala realizace projektů podle podmínek a registrujeme zde jednu z nejvyšších procentuálních úspěšností žadatelů z důvodu vysoké kvality předkládaných projektů. Dle aktuálně platného Plánu výzev na rok 2012 jsou pro OP 1.1 plánovány 2 výzvy. Cílová hodnota indikátoru Počet obcí zapojených do IDS byla také předmětem revize č. 4 ke dni Odstranilo se extrémní procento plnění cílové hodnoty. Co se týče indikátoru Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě, dosažená hodnota sice činí 60 % cílové hodnoty, smluvní závazek příjemců je však výrazně vyšší, proto lze v případě úspěšně pokračující realizace projektů očekávat bezproblémové plnění tohoto indikátoru. V OP 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy také registrujeme jednu z nejvyšších procentuálních úspěšností žadatelů, stejně jako kvalitně zpracované projekty. Cílová hodnoty indikátoru Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem se v současné chvíli plní na 71 %. Ovšem smluvní závazek příjemců je zde výrazně vyšší a v OP 1.5 Rozvoj místních komunikací registrujeme 1 projekt ve stavu N6 Projekt pozastaven. Proto i pro tento indikátor platí výše uvedená tvrzení. Indikátor Počet upravených regionálních letišť se plní na nula procent. V souvislosti s nedoporučujícím stanoviskem EK vůči realizaci projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice, který byl předložen a schválen v rámci 12. výzvy, byly finanční prostředky z OP 1.4 Rozvoj regionálních letišť realokovány do OP 1.1. Dosažená hodnota indikátoru byla v roce 2010 nenulová (jedna). Tuto hodnotu naplňoval projekt CZ.1.14/1.4.00/ Zlepšení bezpečnostního vybavení letiště České Budějovice - speciální hasičské vozidlo. Dne byl však uzavřen Dodatek ke Smlouvě z důvodu změny monitorovacího indikátoru. Indikátor byl změněn na vedlejší Nákup zařízení na zlepšení vybavení regionálních letišť. Proto se v roce 2011 dosažená hodnota indikátoru změnila z 1 na 0. 72

73 3.1.1.B Kvalitativní analýza Tabulka 32: Finanční pokrok prioritní osy 1 v roce 2011 (příspěvek Společenství) Oblasti podpory Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou Výroční zpráva o provádění Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a , Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Tabulka 33: Finanční pokrok prioritní osy 1 v roce 2011 (veřejné prostředky celkem) Oblasti podpory Certifikované výdaje Proplacené Alokace Prostředky kryté předložené EK a související prostředky Rozhodnutím/Smlouvou platby z národních zdrojů příjemcům (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Tabulka 34: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 1 (příspěvek Společenství) Oblasti podpory Certifikované výdaje Alokace Prostředky kryté Proplacené prostředky předložené EK (před Rozhodnutím/Smlouvou příjemcům odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) 73

74 Tabulka 35: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 1 (veřejné prostředky celkem) Oblasti podpory Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK a související platby z národních zdrojů (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Pozn.1: U OP 1.2 a 1.4 figuruje v tabulce č. 34 a částečně v tabulce č. 35 vyšší objem certifikovaných finančních prostředků, než proplacených finančních prostředků. Tento rozdíl je způsoben značnými výkyvy ve směnném kurzu EUR a CZK. Projekty byly v obou případech propláceny v průběhu let 2009 a 2010, avšak certifikovány byly až v roce Pozn.2: U oblasti podpory 1.4 došlo v roce 2011 k finančnímu pokroku pouze ve smyslu uzavření Dodatku ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace k projektu CZ.1.14/1.4.00/ Zlepšení bezpečnostního vybavení letiště České Budějovice - speciální hasičské vozidlo. Cílem prioritní osy 1 Dostupnost center je zlepšit dopravní dostupnost center osídlení z dalších obcí a měst regionu, z center mimo region a také zlepšit vazby uvnitř regionu. Přispívá k naplňování horizontálních témat EU. Modernizací silniční sítě je zajištěn princip rovných příležitostí a udržitelnosti i pro menší obce regionu soudržnosti Jihozápad, jimž je zajištěna lepší dopravní dostupnost a tím se zvyšuje jejich atraktivita pro přísun nových investic či pro rozvoj cestovního ruchu. Zajištění specifických potřeb osob tělesně handicapovaných, starších či rodičů s dětmi ve veřejné dopravě vede k zajištění principu rovných příležitostí. Princip rovných příležitostí je naplňován i zlepšením dostupnosti služeb a pracovních příležitostí ve venkovském prostoru. Z hlediska indikativní výše alokace je prioritní osa 1 Dostupnost center tou nejvýznamnější, jelikož celkem je zde na pět oblastí podpory k dispozici 286,06 mil. EUR (ERDF), respektive 336,54 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), což je ze všech prioritních os částka nejvyšší (45 procent indikativní alokace programu na programové období ). Do této prioritní osy, konkrétně pak do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, byly navíc v roce 2011 alokovány dodatečné finanční prostředky ve výši EUR. Co se týče rozdělení indikativní alokace mezi jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 1, tak zdaleka nejvýznamnější je právě oblast podpory 1.1, kde alokace dosahuje 200,58 mil. EUR (ERDF), respektive 235,97 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), tj. 70 % celkové alokace prioritní osy 1. Význam této oblasti podpory pro rozvoj regionu je nesporný, jelikož se zaměřuje na modernizaci regionální silniční sítě, tedy silnic II. a III. třídy, což jsou hlavní dopravní tepny každého regionu a umožňují jeho napojení na celonárodní a následně celoevropskou silniční sít. Aktivity, realizované v rámci oblasti podpory 1.1, patří mezi finančně nejnáročnější projekty, spolufinancované z. V rámci prioritní osy 1 bylo doposud nasmlouváno 65 procent indikativní alokace této osy, proplaceno příjemcům bylo 27 procent alokace. Certifikované výdaje v roce 2011 díky obnovené certifikaci vzrostly na 20 procent alokace prioritní osy 1. Nejúspěšnější oblastí podpory prioritní osy 1 je oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, kde již bylo k nasmlouváno 95 procent indikativní alokace této oblasti podpory, proplaceno 62 procent a certifikováno 56 procent alokace. Naopak nejhůře je na tom oblast podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť, kde doposud došlo k zasmluvnění, proplacení i zcertifikování pouhých tří procent alokace této oblasti. Co se týče oblasti podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy, doposud zde bylo zasmluvněno 83 procent finančních prostředků, nicméně proplaceno pouhých sedm procent. Důvodem je fakt, že první výzva na tuto oblast podpory byla vyhlášena až v roce 2009, další pak v roce 2009 s přesahem do roku 2010 a poslední v roce Přijaté a schválené projekty jsou tak ve fázi realizace (čtyři projekty, respektive šest projektů včetně 74

75 dvou ve stavu N6 Projekt pozastaven), případně těsně před ní (tedy ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen). Jedna projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti. Z uvedených údajů tak lze usuzovat, že realizace projektů, nebo alespoň většiny z nich (v případě dvou projektů, jež jsou ve stavu N6 Projekt pozastaven, o jejich pokračování rozhodnou příslušné orgány), bude i nadále pokračovat a v případě souladu s podmínkami lze očekávat postupné dokončování a uzavírání projektů. V roce 2011 došlo v prioritní ose 1 k poměrně významnému pokroku, zejména v objemu podepsaných smluv, kde byl zaznamenán nárůst o 21 procent alokace prioritní osy, v absolutních číslech o 59,12 mil. EUR (ERDF), respektive 88,88 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Nicméně jen o tři procentní body nižší byl pokrok v objemu certifikovaných finančních prostředků. V roce 2011 bylo díky obnovené certifikaci zcertifikováno 50,24 mil. EUR (ERDF), respektive 59,96 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Celkem již bylo zcertifikováno 20 procent alokace prioritní osy 1, jen v roce 2011 to bylo 18 procent, tedy drtivá většina. Příklady projektů v realizaci či úspěšně ukončených projektů prioritní osy 1 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Rekonstrukce komunikace Ke Škále v Kaznějově Město Kaznějov Kč Kč Termín realizace 11/ /2011 Příprava projektu Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy. Realizace Projekt byl zaměřen na rekonstrukci klíčové místní komunikace ve městě Kaznějov v ulici Ke Škále. Předmětem rekonstrukce byla místní komunikace v celkové délce 0,608 km, vybudování chodníků a odstranění závad staré komunikace. Komunikace přímo napojuje obytnou zónu města na silnicí I/27 spojující Plzeň a Most. Komunikace umožňuje přístup obyvatel místní části Kaznějova k městskému úřadu, základní škole, mateřské škole, zastávce ČSAD a ČD a k zdravotnímu středisku. VÝSTUPY PROJEKTU: - rekonstruovaná místní komunikace v délce 0,608 km - odstranění bodových závad v celkovém počtu 10 (propustek - nevyhovující šířka - 1, nevyhovující oblouky a rozhledové poměry - 3, řešení dopravně závadných křižovatek - 6) PŘÍNOSY PROJEKTU - zvýšení bezpečnosti chodců (dobudování chybějících chodníků) - zpřístupnění obytné lokality pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - snížení hlučnosti a prašnosti prostředí lokality - úspora pohonných hmot - nižší opotřebení vozidel Kontrola ÚRR provedl celkem 2 kontroly realizace projektu. Ukončení projektu Projektové práce započaly v březnu roku Rekonstrukce byla dokončena 30. září a předána do užívání. V Kaznějově se jednalo o největší investiční akci roku Projekt byl administrativně ukončen v únoru roku 2011 a proplacen příjemci v září. 75

76 3.1.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 1 Dostupnost center, zejména v oblastech podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.5 Rozvoj místních komunikací a 1.4 Rozvoj regionálních letišť je za jeden z problémů možné považovat složité dokazování vlastnických vztahů k pozemkům dotčeným realizací projektu, jež jsou předmětem hodnocení formálních náležitostí. Věnujeme-li se hodnocení, je třeba zmínit také problematiku některých indikátorů, zejména pak indikátoru Počet odstraněných bodových závad. U tohoto indikátoru je nejzávažnějším problémem jeho nedostatečné prokazování žadatelem v projektové dokumentaci a často také jeho chybné pochopení (žadatelé v mnohých případech považují za bodové závady aktivity, které ve skutečnosti definici bodové závady nesplňují). Pokud totiž není indikátor řádně prokázán v projektové dokumentaci, projektový manažer jej není povinen uznat a přidělit za něj předepsaný počet bodů ve fázi věcného hodnocení. Žadatelé jsou na problematiku tohoto věcného ukazatele zvlášť upozorňování projektovými manažery OAČ/OAP ÚRR JZ při konzultacích a na seminářích pro žadatele. V průběhu roku 2011 došlo také k dalšímu zpřesnění definice indikátoru v metodickém pokynu Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci a k úpravě další dokumentace (konkrétně Příručky pro žadatele). Za významný problém v prioritní ose 1 je potřeba zmínit nedoporučující stanovisko zástupců EK k projektu na rekonverzi bývalého vojenského letiště v Českých Budějovicích na moderní mezinárodní letiště. Problematika se nese zejména ve dvou rovinách. Prvním úskalím je, že předložený a schválený projekt v celkové hodnotě přes 1,2 mld. korun je EK vnímán jako potenciálně tzv. velký projekt, jehož administrace podléhá zcela odlišným principům a postupům. Druhým problémem je samotná otázka relevantnosti takového projektu, kdy v dle EK je v širším perimetru z hlediska dostupnosti dostatek letištních kapacit a zejména pak konkurence, která by mohla přinést problémy při udržitelnosti projektu. Po několika jednáních s EK dospěli zástupci žadatele k odstoupení od výše uvedeného záměru. Tím však vzniká zásadní problém v nenaplnění plánovaných aktivit v této oblasti podpory, přičemž je zcela zřejmé, že žádné jiné letiště v regionu nemůže vzniklou mezeru zaplnit. Nevyčerpaná alokace této oblasti podpory byla převedena do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. 76

77 3.2 Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Dosažený pokrok a jeho analýza A Informace o věcném pokroku prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Tabulka 36: Indikátory prioritní osy 2 Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota Cílová hodnota 2015 Celkem Core 29 Výstup Výsledek Výsledek Výsledek Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha v ha Plocha v ha Plocha v m 2 Plocha v m 2 Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Dosažená 0 0 4,85 11,66 16,51 N/A 16,51 Výchozí ,85 11,66 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená 0 0 3,17 5,73 7,51 N/A 7,51 Výchozí ,17 5,73 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená 0 668, , ,72 N/A ,72 Výchozí , ,22 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená , , , ,96 N/A ,96 Výchozí , , ,86 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A

78 Výsledek Výsledek Výsledek Core 1 Výsledek Core 1 Výsledek Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (venkov) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha v m 2 Plocha v m 2 Plocha v m 2 Plocha v m 2 Počet pracovních míst Počet pracovních míst Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Výroční zpráva o provádění Dosažená , , , ,82 N/A ,82 Výchozí , , ,72 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená , ,5 N/A 9 420,5 Výchozí ,5 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená , , ,02 N/A ,02 Výchozí , ,12 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená , ,47 N/A 4 759,47 Výchozí ,17 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 79 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená ,75 17,75 N/A 17,75 Výchozí ,75 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A

79 Core 39 Výsledek Core 2 Kontext Core 3 Kontext Výstup Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet projektů Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet projektů Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Výroční zpráva o provádění Dosažená N/A 32 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 23 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená ,75 73,75 N/A 73,75 Výchozí ,75 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 37 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Zdroj: MSC2007, sestava 241 B k Cílová hodnota indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) byla navýšena v souvislosti s dodatečnými finančními prostředky realokovanými z OP TP do OP 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Při pohledu na tabulku č. 36 vidíme nízké procento plnění zejména u indikátorů Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města), Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (venkov) v obou případech pod 50 % cílových hodnot indikátorů; a spíše nižší procento plnění u indikátorů Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem a Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem v obou případech cca 75 % cílových hodnot indikátorů. Nicméně je třeba vzít v úvahu další výzvu, která je dle aktuálně platného Plánu výzev plánována pro OP 2.4 na rok 2012, a také smluvní závazky příjemců, které již v současné době dosahují cca 94 % cílové hodnoty indikátoru (lze tedy předpokládat navýšení dosažené hodnoty indikátoru ). Obdobná je situace s indikátorem , kde sice dosažená hodnota činí 48 % cílové hodnoty, ale smluvní závazky příjemců v současné chvíli představují 95 % cílové hodnoty. Dále pak s indikátorem , kde dosažená hodnota činí 74 % té cílové, ale smluvní závazky příjemců přesahují 90 procent, a s indikátorem , kde dosažená hodnota činí 75 % cílové hodnoty, ale smluvní závazky příjemců rovněž přesahují 90 procent. Proto lze předpokládat bezproblémové naplnění cílových hodnot všech indikátorů prioritní osy 2 v případě pokračující realizace projektů. Naopak u indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy registrujeme již v tuto chvíli procento plnění na 295 % jeho cílové hodnoty, nicméně z pohledu je tento stav pozitivní, nikoliv negativní (počet registrovaných pracovních míst přesáhl očekávání programu). 79

80 3.2.1.B Kvalitativní analýza Tabulka 37: Finanční pokrok prioritní osy 2 v roce 2011 (příspěvek Společenství) Oblasti podpory Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou Výroční zpráva o provádění Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Tabulka 38: Finanční pokrok prioritní osy 2 v roce 2011 (veřejné prostředky celkem) Oblasti podpory Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK a související platby z národních zdrojů (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Tabulka 39: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 2 (příspěvek Společenství) Oblasti podpory Certifikované výdaje Alokace Prostředky kryté Proplacené prostředky předložené EK (před Rozhodnutím/Smlouvou příjemcům odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a , Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) 80

81 Tabulka 40: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 2 (veřejné prostředky celkem) Oblasti podpory Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK a související platby z národních zdrojů (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Cílem prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí je stabilizovat venkovské oblasti vyváženým rozvojem sídelních funkcí měst a obcí. Spadají sem zejména komplexní rozvojové projekty s výraznými pozitivními efekty na zvyšování kvality života obyvatel a zlepšování životního prostředí. Zajištění naplňování horizontálních témat probíhá díky revitalizaci zanedbaných částí, kdy se snižují rozdíly v rámci regionu soudržnosti Jihozápad, čímž dochází k rovnoměrnějšímu rozvoji celého regionu soudržnosti a tím je podpořen princip udržitelnosti nově revitalizovaných částí regionu. Posílení soudržnosti městských komunit, restrukturalizace měst zlepšení sídelních funkcí, posílení atraktivity sídel - tímto dochází k revitalizaci a tím i ke zvýšení atraktivity daných sídel, ke zlepšení úrovně poskytovaných služeb, což přispívá k zajištění udržitelného rozvoje těchto oblastí. Zlepšením dostupnosti služeb a pracovních příležitostí ve venkovském prostoru a zlepšením kvality a dostupnosti vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb s důrazem na znevýhodněné osoby je zajišťován princip rovných příležitostí. Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí je druhou nejvýznamnější prioritní osou ROP NUTS II Jihozápad, alespoň pokud jde o výši alokace na programové období Ta činí 205,08 mil. EUR (ERDF), respektive 241,27 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), což je 32 % celkové indikativní alokace programu. Stejně jako je tomu u prioritní osy 1 Dostupnost center, tak také do prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí byla v roce 2011 realokována dodatečná alokace ve výši EUR z OP TP. Prioritní osa 2 je dále rozdělena do šesti oblastí podpory. Tou nejvýznamnější je z hlediska výše alokace oblast podpory 2.6 Rozvoj zdravotnické péče. Alokace zde činí 46,49 mil. EUR (ERDF), respektive 54,70 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), tedy 20 procent alokace prioritní osy 2. Nicméně rozložení alokace mezi oblasti podpory je v prioritní ose 2 rovnoměrnější než v dříve zmiňované prioritní ose 1, kde je zdaleka nejdominantnější oblastí podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. V prioritní ose 2 došlo doposud k zasmluvnění 83 procent alokace. Příjemcům pak bylo proplaceno 54 procent alokace. Certifikované výdaje v roce 2011 významně vzrostly na 43 procent alokace. Nejúspěšnější oblastí podpory prioritní osy 2 je z hlediska celkového objemu zasmluvněných a proplacených finančních prostředků oblast podpory 2.6 Rozvoj zdravotnické péče, kde již bylo k nasmlouváno téměř 100 procent a proplaceno 76 procent indikativní alokace. Z hlediska výše certifikovaných finančních prostředků je na tom nejlépe oblast podpory 2.3 Revitalizace částí měst a obcí s 61 procenty alokace. Naopak nejhorší kumulativní pokrok již dlouhodobě zaznamenává oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center. Míra zaostávání za ostatními oblastmi podpory je skutečně markantní. Pomalému tempu čerpání v oblasti podpory 2.1 se věnuje také kapitola 2.3 této Výroční zprávy. V roce 2011 došlo v prioritní ose 2 k poměrně významnému pokroku, zejména v objemu certifikovaných finančních prostředků, kde byl zaznamenán nárůst o celých 39 procent. Celkem již bylo v prioritní ose 2 certifikováno 43 procent alokace, což znamená, že drtivá většina finančních prostředků byla certifikována právě v roce Z oblastí podpory bylo nejvíce finančních prostředků 81

82 v roce 2011 certifikováno v oblastech podpory 2.2 Rozvojové projekty spádových center, 2.3 Revitalizace částí měst a obcí a 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Také v objemu podepsaných smluv byl zaznamenán značný pokrok o 71,36 mil. EUR (ERDF), respektive 89,19 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), což je 35 procent alokace prioritní osy 2. Příklady projektů v realizaci a úspěšně realizovaných projektů prioritní osy 2 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Modernizace interních ambulancí v Milevsku a Soběslavi Všeobecná interní ambulance s.r.o ,00 Kč ,87 Kč Termín realizace 02/ /2011 Příprava projektu Ambulance v Milevsku a Soběslavi jsou jedinými ambulancemi v oblasti vnitřního lékařství a kardiologie na katastru těchto obcí s rozšířenou působností. Stávající ultrazvukové přístroje používané pro detekci onemocnění kardiovaskulárních, cévních a dalších onemocnění oběhového systému jsou naprosto nevyhovující pro moderní postupy vyšetřování. Přístroje byly navíc zastaralé a používáním poškozené. Finanční prostředky potřebné na jejich opravu by převyšovaly náklady na pořízení nových zařízení. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy. Realizace Žadatel projektu Všeobecná interní ambulance s. r. o. je nestátní zdravotnické zařízení poskytující služby v oborech interního lékařství a kardiologie v ambulancích v Táboře, Milevsku a Soběslavi. Projekt si klade za cíl zlepšit kvalitu poskytované péče v oboru vnitřního lékařství a kardiologie prostřednictvím pořízení špičkových ultrazvukových přístrojů, které výrazně zvyšují kvalitu vyšetření, urychlují diagnostiku a léčbu, snižují nutnost hospitalizace a riziko vážných zdravotních komplikací. Díky projektu bylo zastaralé zařízení ordinací nahrazeno novou technikou - 2 kusy ultrazvukových diagnostických přístrojů. Jeden přístroj byl nainstalován a zprovozněn v ordinaci Všeobecné interní ambulance v Milevsku a druhý v Soběslavi. Vybavení ambulancí v Milevsku a Soběslavi umožňuje rozšíření počtu výkonů o 2000 ročně, rozšíření pracovních míst o 1 úvazek a zrychlení diagnostiky a léčby. Zlepšení kvality vyšetření vedlo ke snížení potřeby hospitalizace, pracovní neschopnosti, nemocnosti a úmrtnosti na nemoci oběhového systému. Kontrola Projekt podléhal 2 kontrolám, obě konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad. Ukončení projektu Realizace projektu proběhla na začátku roku oba přístroje byly předány do ordinací dne Projekt byl administrativně ukončen v dubnu a dotace byla příjemci proplacena v červenci téhož roku. 82

83 3.2.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Nejzávažnějším problémem prioritní osy 2 je pomalé tempo finančního i věcného pokroku v oblasti podpory 2.1, tedy ohrožení naplnění pravidla n+2/n+3 (na toto riziko upozornila mimo jiné externí Evaluace nastavení indikátorové soustavy, finančního a věcného pokroku, jenž schválil MV na svém 4. korespondenčním zasedání Usnesením č. 54/2010). Do oblasti podpory 2.1 byla vyhlášena kontinuální výzva k předkládání dílčích projektů IPRM. Jedinými oprávněnými žadateli jsou v této oblasti podpory statutární města České Budějovice a Plzeň. V současné době se realizují 2 IPRM města Českých Budějovic a 2 IPRM města Plzně. Nicméně v případě některých dílčích projektů dochází již dlouhodobě k nedostatečnému finančnímu i věcnému pokroku v realizaci. Pomalé tempo čerpání je v této oblasti způsobeno změnami kofinancování ze státního rozpočtu, změnami výzvy na straně i dílčích projektů IPRM na straně statutárních měst (změnami časového a finančního harmonogramu některých projektů, změnami monitorovacích ukazatelů). Dalším faktorem, který způsobuje zpožďování čerpání alokace je výskyt velkého množství nesrovnalostí a s tím související agendy (jednání o nesrovnalostech, čekání na stanoviska ÚOHS apod.), které administraci projektů brzdí, což má pochopitelně podstatný vliv na implementaci celé oblasti podpory. V současné době je jeden dílčí projekt v držení PČR a jeden je zkoumán ÚOHS - problematika zadávání veřejných zakázek. Výše zmíněná evaluační studie v souvislosti s touto problematikou doporučila zejména posílit pozornost věnovanou projektům IPRM na straně zástupců měst a politické reprezentace či udělit manažerům IPRM (zástupci měst) větší pravomoci. Tím by mělo dojít k urychlení procesu schvalování dílčích projektů IPRM a tím také k zajištění rychlejšího čerpání disponibilních finančních prostředků v této oblasti podpory. Jelikož si ÚRR JZ riziko plně uvědomuje, dochází ke schůzkám zástupců Úřadu se zástupci statutárních měst, na nichž se obě strany vzájemně informují o pokroku, změnách, problémech apod. IPRM České Budějovice Na schůzkách zástupců ÚRR JZ se zástupci statutárního města České Budějovice bylo koncem roku 2011 domluveno např. snížení procenta dotace projektu s nepodepsanou Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace CZ.1.14/2.1.00/ z 92,5 % na 33,93 % tak, aby došlo k vyčerpání pouze té alokace, která byla vyhlášena v rámci 4. výzvy. Dalším z bodů jednání bylo vyhlášení nové výzvy pro Tematický IPRM, aby mohl Magistrát města České Budějovice předkládat nové projekty, naplnit veškeré cíle, aktivity a indikátory Tematického IPRM. V první polovině roku 2012 se na těchto setkání domluvil následující postup. Magistrát města České Budějovice odstoupil od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace projektu CZ.1.14/2.1.00/ a dále odstoupil od projektu s podepsanou Smlouvou, který vyšetřuje Policie ČR (CZ.1.14/2.1.00/ ). V tomto období také ukončil ÚOHS své vyšetřování projektu CZ.1.14/2.1.00/ a první etapa tohoto projektu byla v květnu 2012 příjemci proplacena. V neposlední řadě jsou na těchto schůzkách řešeny změny Tematického IPRM i IPRM Levý břeh Vltavy, které jsou následně ošetřovány Dodatky ke Smlouvám. Jednou z těchto změn je například zařazení náhradních projektů do Tematického IPRM, ze kterého byly vyřazeny dva projekty v závazné části IPRM. IPRM Plzeň Uskutečněná jednání v roce 2011 se týkala dopadů zastavení kofinancování ze státního rozpočtu (snížení objemu alokací IPRM, nutnost vypracování Dodatku ke Smlouvě, nutnost vyhlášení 15. výzvy). Dále bylo dojednáno nastavení způsobu dočerpání alokace IPRM stanovené v EUR v souvislosti s plánovaným předložením posledního projektu, a to včetně schválení postupu ze strany PCO. V dalším IPRM byla jednání vyvolána s plánovanými změnami v indikativním seznamu projektů, které odrážely rozpočtovou situaci města (Plzně) a připravenost resp. nepřipravenost projektů k realizaci ve vztahu k řízení alokace ROP JZ, kdy původní finanční a časový harmonogram IPRM byl ze strany nositele v minulosti opakovaně posouván. Bylo upozorněno na nejzazší možné termíny pro předložení projektů, tak aby nebylo ohroženo dočerpání alokace. Pozn.: Informace o závěrech jednání, která se konala v roce 2012, jsou v textu Výroční zprávy obsaženy záměrně z důvodu zachování kompaktnosti poskytnutých informací a z důvodu vysoké důležitosti těchto informací pro dosavadní průběh realizace IPRM a oblasti podpory

84 3.3 Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Dosažený pokrok a jeho analýza Výroční zpráva o provádění A Informace o věcném pokroku prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu Tabulka 41: Indikátory prioritní osy 3 Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota Cílová hodnota 2015 Celkem Dopad Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek Návštěvníci v regionu - počet přenocování Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet Počet kilometrů Počet Počet Počet objektů ČSÚ Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Dosažená N/A Výchozí 1 492, N/A 1 492,6 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená 0 2,3 5,63 17,41 25,91 N/A 25,91 Výchozí 0 0 2,3 5,63 17,41 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 38 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 900 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 30 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A

85 Výsledek Core 35 Výsledek Core 2 Kontext Core 3 Kontext Core 34 Výstup Počet vytvořených produktů pro orientaci a směřování návštěvníků Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet produktů Počet pracovních míst Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Dosažená N/A 24 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená ,5 N/A 124,5 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená ,5 51,5 N/A 51,5 Výchozí ,5 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená ,5 76 N/A 76 Výchozí ,5 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 136 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Zdroj: MSC2007, sestava 241 k Podle údajů v tabulce č. 41 jsou na méně než 100 % plněny cílové hodnoty indikátorů Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras, Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem, Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem a Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu. Indikátoru se budeme věnovat v následujícím odstavci. Co se týče indikátorů , a , jejich dosažené hodnoty jsou sice v současné době nízké, nicméně smluvní závazky příjemců ve všech případech bez problémů dosahují cílových hodnot indikátorů ( %), nebo je dokonce převyšují ( %, %). Proto lze předpokládat v případě úspěšné realizace projektů bezproblémové naplnění cílových hodnot zmíněných indikátorů. Dále registrujeme projekty ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen, na které jsou navázány indikátory a A v neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven, které také, bude-li obnovena jejich administrace, dále navýší dosažené hodnoty indikátorů v prioritní ose 3. Projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven se dotýkají indikátorů , i Cílová hodnota indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras se plní na 32 %. Smluvní závazky příjemců navyšují procento plnění na 36 %. Dále registrujeme projekty ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen, které v případě podpisu smluv s příjemci a úspěšné realizace projektů navýší dosaženou hodnotu na 53 % cílové hodnoty. Z uvedených dat vyplývá, že i přes opakovanou snahu ŘO o zvýšení počtu úspěšných projektů, zaměřených na výstavbu cyklostezek a cyklotras, na území regionu NUTS II Jihozápad, zůstává procento plnění indikátoru stále nízké. ŘO cíleně podpořil tuto aktivitu v rámci 5., 11. a 17. výzvy. Dle aktuálně platného Plánu výzev lze další výzvu vyhlášenou na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu očekávat v průběhu roku Dle výsledků věcného pokroku lze také předpokládat opětovné zacílení alespoň části této výzvy právě na aktivitu budování sítě cyklostezek a cyklotras v regionu NUTS II Jihozápad. 85

86 3.3.1.B Kvalitativní analýza Tabulka 42: Finanční pokrok prioritní osy 3 v roce 2011 (příspěvek Společenství) Oblasti podpory Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou Výroční zpráva o provádění Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Tabulka 43: Finanční pokrok prioritní osy 3 v roce 2011 (veřejné prostředky celkem) Oblasti podpory Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlou vou Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK a související platby z národních zdrojů (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Tabulka 44: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 3 (příspěvek Společenství) Oblasti podpory Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Tabulka 45: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 3 (veřejné prostředky celkem) Oblasti podpory Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK a související platby z národních zdrojů (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) 86

87 Cílem prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu je zlepšení využití primárního potenciálu území a posílení ekonomického významu cestovního ruchu jako nástroje stabilizace a diverzifikace ekonomické základny ve venkovském i městském prostoru. Lepší dopravní dostupnost, zvyšování atraktivity regionu má za následek přísun nových investic a rozvoj cestovního ruchu. K naplňování horizontálních témat EU dále přispívá také zajištění stejných služeb a možností venkovským oblastem jako oblastem městským, revitalizací a tím i zvyšování atraktivity daných sídel, zlepšování úrovně poskytovaných služeb, což přispívá k zajištění udržitelného rozvoje těchto oblastí. Prioritní osa 3 je třetí nejvýznamnější prioritní osou. Výše indikativní alokace na programové období činí 123,93 mil. EUR (ERDF), respektive 145,80 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), což je 20 procent celkové alokace programu. Na rozdíl od prioritních os 1 a 2 nedošlo v prioritní ose 3 v roce 2011 k nárůstu alokace prostřednictvím přísunu dodatečných finančních prostředků z jiných programů. Prioritní osa 3 je rozdělena na tři oblasti podpory. Tou nejvýznamnější je z hlediska výše alokace oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Alokace zde činí 84,27 mil. EUR (ERDF), respektive 99,14 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), tedy 68 procent alokace prioritní osy 3. Oblast podpory 3.1 je tedy silně dominantní ve srovnání s oblastmi podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu a 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu, stejně jako je tomu v prioritní ose 1, kde výší alokace i finančním objemem přidělené dotace výrazně dominuje oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. Oblast podpory 3.1 slouží ke spolufinancování projektů a aktivit zaměřených na rozvoj ubytovacích kapacit v regionu, sportovně-rekreační a kulturní vybavenosti, výstavbu a modernizaci zařízení pro kongresovou turistiku, ale i objektů určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty wellness či na rozvoj sítě turistických cest, jako jsou cyklostezky, hippostezky, vodní cesty. Jedná se, vedle oblastí podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací a 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství o jednu z nejžádanějších oblastí podpory, kde byl v uplynulých výzvách opakovaně zaznamenán výrazný převis zájmu žadatelů nad dostupnými finančními možnostmi. Takovýto zájem je samozřejmě na jednu stranu potěšující, nicméně s sebou přináší extrémní počet neschválených projektů, způsobený právě převisem poptávky nad alokací. V prioritní ose 3 došlo k k zasmluvnění 77 procent alokace. Příjemcům pak bylo proplaceno 41 procent alokace. Certifikované výdaje v roce 2011 významně vzrostly na 32 procent alokace. Z procentuálního hlediska (tedy vůči alokaci) je nejúspěšnější oblastí podpory prioritní osy 3 oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví k rozvoji cestovního ruchu, kde již bylo zasmluvněno 84 a proplaceno 47 procent alokace této oblasti podpory. Z pohledu procenta certifikovaných finančních prostředků je nejúspěšnější oblast podpory 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu s 37 procenty alokace. V absolutních, nikoliv relativních, číslech je však nejúspěšnější oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, kde byl doposud nasmlouváno 62,91 mil. EUR (ERDF), respektive 77,53 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), zatímco v procentuálně nejúspěšnější oblasti podpory 3.2 to bylo 27,16 mil. EUR (ERDF), respektive 31,95 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). V oblasti podpory 3.1 byl také proplacen (32,30 mil. EUR, ERDF, respektive 38,75 mil. EUR, veřejné prostředky celkem) a certifikován (26,17 mil. EUR, ERDF, respektive 31,53 mil. EUR, veřejné prostředky celkem) největší objem finančních prostředků. Procentuálně je míra pokroku v rámci prioritní osy 3 poměrně vyrovnaná, žádná z oblastí podpory zde nijak výrazně nezaostává. V roce 2011 došlo v prioritní ose 3 k poměrně významnému pokroku, zejména v objemu certifikovaných finančních prostředků, kde byl zaznamenán nárůst o celých 29 procent. Celkem již bylo v prioritní ose 3 certifikováno 32 procent alokace, což znamená, že drtivá většina finančních prostředků byla certifikována právě v roce Také v objemu podepsaných smluv byl zaznamenán značný pokrok o 28,01 mil. EUR (ERDF), respektive 35,79 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), což je 23 procent alokace prioritní osy 3. 87

88 Příklady projektů v realizaci a úspěšně realizovaných projektů prioritní osy 3 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Lezecké centrum LezeTop Písek VERTIGO Písek s.r.o Kč Kč Termín realizace 01/ /2011 Příprava projektu Projektový záměr se rodil v hlavě Martina Altmana, jednoho z iniciátorů projektu, již od roku Tehdy pracoval v kanadském Nelson Gravity centru. Později získal zkušenosti z lezeckých center také v Anglii. Na základě této zkušenosti založil firmu LezeTop s.r.o. a poprvé předložil projekt do ROP Jihozápad. Projekt nebyl dostatečně připraven, a proto projektová žádost neuspěla. Klíčové pak bylo spojení s firmou Vertigo Písek s.r.o. a napojení na poradenskou firmu z oblasti dotací KP projekt s.r.o. Poté následovalo opětné předložení přepracované projektové žádosti v roce 2009, která již v hodnocení uspěla. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy. Realizace O lezeckém centru: Centrum situované v nevyužívaném areálu firmy Jitex v ulici U Vodárny v Písku nabízí možnost zajímavě stráveného dne široké veřejnosti. Centrum je přístupné pro všechny nezávisle na zkušenostech, věku a fyzičce. Je zde dokonce dětská lezecká stěna. "Chtěli jsme, aby naše centrum zaujalo širokou veřejnost a začínající lezce, nejen sportovce, kteří si tu však najdou také svoje cesty. Plné vyžití pro všechny není podle nás ani cenově náročné. Otevřeno je denně od 10 do 22 hodin a základní vstupné stojí kolem 100 korun. Navíc si lze za 50 korun půjčit kompletní vybavení," říká provozovatel centra Martin Altman. Při návštěvě centra můžete vyzkoušet různé typy lezení umělé stěny nabízejí v současné době téměř 80 cest různé obtížnosti, každý den však přibývají nové. Pokud si netroufáte rovnou na stěnu, můžete si techniku lezení trénovat v tak zvaném bouldru - bez jištění a v malé výšce váš případný pád ztlumí měkké duchny. Lezecké centrum poskytuje mimo možnosti aktivního trávení volného času i celou řadu doprovodných služeb - možnost pořádání firemního vzdělávání tzv. firemní dny, organizace prestižních závodů, které do regionu přilákají nové návštěvníky, výcvikové kurzy lezení pro širokou škálu cílových skupin, dny otevřených dveří v době konání městských akcí a jiné. V centru se nachází i příjemný bar s výhledem na stěny. Služba příjemci Projekt byl zpracován vlastními silami a s pomocí poradenské firmy. Kontrola Úřad Regionální rady má v plánu provedení cekem 6 kontrol. Kontroly, které prozatím proběhly, neprokázaly pochybení. V současné době projekt končí i administrativně - byla předložena závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu. Ukončení projektu Centrum bylo slavnostně otevřeno Pásku v tomto případě horolezecké lano přestřihl starosta města Písku O. Veselý. Následovalo exhibiční lezení juniorské reprezentace ČR, večer zpříjemnila hudební kapela Congrass. 88

89 3.3.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu se s komplikovanými aspekty setkávají projektoví manažeři OAČ/OAP ÚRR JZ při hodnocení předložených projektových žádostí. Týkají se zejména aspektů spojených s hodnocením přijatelnosti žádostí. Aspekty, které nejčastěji způsobují vyřazení žádostí v tomto stupni hodnocení z důvodu špatného zvolení (v rozporu s platnou dokumentací ROP NUTS II Jihozápad), jsou: aktivity, jež plánují žadatelé realizovat v rámci projektů a které nejsou vždy v souladu s aktivitami podporovanými v rámci (zejména v režimu RIP), chybně nastavený harmonogram projektového cyklu (rovněž se často objevuje u projektů v režimu RIP), chybně zvolené věcné indikátory (problém nastává zejména u rozlišení cyklostezky a cyklotrasy nebo u produktu či služby cestovního ruchu; cyklostezka i cyklotrasa jsou sice obsaženy v jednom indikátoru, ale každá z nich nese zcela jinou definici). ÚRR JZ poskytuje žadatelům kvalitní konzultace, na nichž je možné všechny tyto aspekty projektové žádosti předem konzultovat. Problematickým aspektem spojeným s věcnými ukazateli v prioritní ose 3 bude také kontrola udržitelnosti výstupů projektů v budoucnu, a to např. u indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst, kdy se v některých (ojedinělých) případech ukazuje, že příjemci přecenili potřebu počtu zaměstnanců pro provoz podniku (také s přihlédnutím k dalšímu těžko předvídatelnému vývoji socioekonomické situace na pracovním trhu ČR). U projektů prioritní osy 3 je často řešen soulad projektu s pravidly pro poskytnutí veřejné podpory. Posouzení projektu z pohledu veřejné podpory je žadatelům umožněno prostřednictvím specifického formuláře před samotným podáním projektové žádosti. V průběhu realizace projektu je u projektů mj. kontrolováno dodržování pravidel pro poskytnutí veřejné podpory a v případě pochybností jsou specifika projektu řešena interními či externími odborníky pro oblast veřejné podpory. Samozřejmě nejen v prioritní ose 3, ale i v ostatních prioritních osách (v prioritní ose 3 se však s tímto problémem setkáváme nejčastěji) je dalším kritickým bodem projektového cyklu vysoký počet výběrových řízení. Veřejné zakázky jsou samy o sobě nejkomplikovanějším aspektem v průběhu realizace projektu, v případě jejich vysokého počtu v rámci jednoho projektu hrozí příjemci vyšší riziko pochybení. Značný převis finančních požadavků žadatelů v předložených projektových žádostech nad vyhlášenou alokací je evergreenem nejen v oblasti podpory 1.5, 2.2 a 2.3, ale rovněž v oblasti podpory 3.1. Výjimkou byla cílená výzva v rámci tzv. Integrovaných plánů rozvoje území, jejichž smyslem bylo zacílit podporu do cestovního ruchu v méně rozvinutých regionech. Zaměření výzvy bylo směřováno na aktivity rozvoje sportovně rekreační vybavenosti v subregionálních centrech cestovního ruchu, bohužel však řada projektových záměrů odpovídala více obnově či rozvoji občanské vybavenosti v sídlech a postrádala hlavní akcentaci na cestovní ruch. Výsledkem byl poměrně nízký počet projektů, který poměrně ostře kontrastoval s předchozími výzvami. 89

90 3.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc Dosažený pokrok a jeho analýza Výroční zpráva o provádění A Informace o věcném pokroku prioritní osy 4 Technická pomoc Tabulka 46: Indikátory prioritní osy 4 Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Výsledek Výsledek Výsledek Výstup Název indikátoru Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet zasedání řídicích a poradních orgánů Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Měrná jednotka počet Počet Počet Počet projektů Zdroj Hodnota Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Cílová hodnota 2015 Celkem Dosažená N/A 20 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 25 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 90 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 8 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A Zdroj: MSC2007, sestava 241 B k Jak ukazuje tabulka č. 46, v roce 2011 došlo k velice příznivému navýšení procenta plnění většiny indikátorů prioritní osy 4 Technická pomoc, zejména pak indikátoru Realizace evaluačních studií a zpráv celkem, jehož cílová hodnota se ještě v roce 2010 plnila na pouhých 10 procent, nyní však toto procento vzrostlo na 67. Díky revizi cílové hodnoty indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc se také procento jejího plnění zvýšilo na 67. Cílová hodnota zde byla snížena, neboť v roce 2007 se předpokládala jiná strategie realizace projektů technické pomoci, než která byla nakonec v průběhu implementace přijata a implementována B Kvalitativní analýza Prioritní osa 4 Technická pomoc hraje ve srovnání s ostatními třemi prioritními osami ROP NUTS II Jihozápad pouze doplňkovou roli, jelikož finanční prostředky alokované do jejích dvou oblastí podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu slouží zejména k financování chodu ÚRR JZ a dalších orgánů programu, nikoliv k financování individuálních projektů předložených žadateli z Jihočeského a Plzeňského kraje. 90

91 Tabulka 47: Finanční pokrok prioritní osy 4 v roce 2011 (příspěvek Společenství) Oblasti podpory Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Tabulka 48: Finanční pokrok prioritní osy 4 v roce 2011 (veřejné prostředky celkem) Oblasti podpory Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK a související platby z národních zdrojů (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % A b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Tabulka 49: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 4 (příspěvek Společenství) Oblasti podpory Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) Tabulka 50: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 4 (veřejné prostředky celkem) Oblasti podpory Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK a související platby z národních zdrojů (před odpočtem vratek) EUR EUR % EUR % EUR % A b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007, sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 25,91 CZK (leden 2012) 91

92 Alokace na tuto prioritní osu je nejnižší a tvoří tři procenta alokace programu na celé programové období Ani v této prioritní ose nedošlo, na rozdíl od prioritních os 1 a 2, k nárůstu alokace v průběhu roku Prioritní osa 4 je tvořena dvěma oblastmi podpory, 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu, z níž je financován chod ÚRR JZ, a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu, z níž se financují aktivity směřující na podporu absorpční kapacity v regionu NUTS II Jihozápad. Oblast podpory 4.1 je z hlediska výše alokace významnější, neboť na ni připadá 92 procent alokace celé prioritní osy 4. K bylo v prioritní ose zasmluvněno 70 procent alokace, proplaceno příjemci, kterým je RRRSJ, bylo 31 procent a certifikováno bylo 30 procent finančních prostředků. Úspěšnější je v tomto ohledu oblast podpory 4.1, kde již bylo zasmluvněno 71 procent alokace, proplaceno 31 procent a stejně tak certifikováno 31 procent alokace (rozdíly mezi oblastmi podpory 4.1 a 4.2 jsou znázorněny v tabulkách č. 49 a 50). V roce 2011 byl zaznamenán zdaleka největší pokrok v objemu certifikovaných finančních prostředků, a to nárůst o 23 procent, z toho o 24 procent v oblasti podpory 4.1 a o 13 procent v oblasti podpory 4.2. Co se týče procenta zasmluvněných a proplacených finančních prostředků v roce 2011, mezi oblastmi podpory prioritní osy 4 byly pouze minimální rozdíly (viz tabulky č. 47 a 48) Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 4 Technická pomoc ŘO neidentifikoval v roce 2011 žádné závažné problémy, které by nějakým způsobem ohrožovaly další průběh implementace ROP NUTS II Jihozápad. 4. Programy ESF: Soudržnost a zaměření Regionální operační program NUTS II Jihozápad, financovaný z ERDF, nevyužívá formu křížového financování. 5. Programy ERDF/ Fond soudržnosti Regionální operační program NUTS II Jihozápad nemá a v budoucnu ani neplánuje provádění Velkých projektů. 6. Technická pomoc Realizace technické pomoci je zajišťována prostřednictvím projektů v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc. Alokace na tuto prioritní osu činí EUR (ERDF), respektive EUR (veřejné prostředky celkem), což jsou tři procenta z celkové alokace, vyčleněné pro ROP NUTS II Jihozápad na programové období (celková alokace činí EUR, ERDF, respektive EUR, veřejné prostředky celkem). Zpracování projektů (v souladu s ročními plány čerpání TP pro příslušný rok) zajišťuje oddělení publicity a technické pomoci (dále jen OTP ÚRR JZ"). Z prostředků Technické pomoci jsou propláceny mzdy všech zaměstnanců ÚRR JZ, náklady na nájmy, režijní náklady, náklady na vzdělávání zaměstnanců a zajištění publicity programu. V průběhu roku 2011 bylo zajišťováno profesní vzdělávání pracovníků formou školení, které bylo zaměřené na prohlubování a zdokonalování znalostí používaných softwarových nástrojů, řídících a monitorovacích systémů a cizích jazyků. V oblasti podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu byly v roce 2011 realizovány dva projekty - projekt Efektivní implementace 2011 pro oblast podpory 4.1 a projekt Podpora zvyšování absorpční kapacity 2011 v rámci oblasti podpory

93 Realizace projektů je prováděna v souladu s pravidly programu - projekty jsou vždy předloženy na OAČ ÚRR JZ, projdou kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí a jsou VRR doporučeny k financování, poté je převezme OKČ ÚRR JZ, pod jehož dozorem jsou předkládány žádosti o platbu, monitorovací zprávy a probíhá kontrola průběhu projektů. Oblast podpory Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu Globálním cílem oblasti podpory 4.1 je zajistit efektivní a účelnou realizaci programu ROP NUTS II Jihozápad. Toto je prováděno prostřednictvím Úřadu Regionální rady - konkrétně na základě následujících aktivit: a) zajištění řízení a provádění programu, b) monitorování a hodnocení programu, c) archivace a správa dokumentů týkajících se programu, d) aktualizace programu a prováděcí dokumentace. Projekt Efektivní implementace 2011 je realizován od a jeho způsobilé náklady činí ,38 EUR (neboť projekt prozatím nebyl ukončen, doposud neproběhlo jeho konečné vyúčtování; toto bude provedeno v roce 2012). Oblast podpory Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Globálním cílem oblasti podpory 4.2 je zvyšování absorpční kapacity v regionu Jihozápad a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU konkrétně z, a to na základě následujících aktivit: a) vypracování studií, plánů a analýz absorpční kapacity v regionu soudržnosti Jihozápad, b) organizace seminářů a konferencí pro zvýšení povědomí o možnosti čerpání prostředků ze SF EU a z programu, c) zajišťování dostatečné informovanosti o podmínkách podpory, d) podávání informací pro zlepšení schopnosti potenciálních žadatelů připravovat, předkládat a realizovat projekty, e) vydávání informačních materiálů, brožur a publikací, atd. Projekt Podpora zvyšování absorpční kapacity 2011 je realizován od a jeho způsobilé náklady činí ,26 EUR (neboť projekt prozatím nebyl ukončen, doposud neproběhlo jeho konečné vyúčtování; toto bude provedeno v roce 2012). Financování projektů Technické pomoci probíhá prostřednictvím žádostí o platbu ex-ante. V roce 2011 nečerpal z OP TP žádné finanční prostředky na vlastní projekty realizované v rámci technické pomoci. Celková alokace na OP TP činí EUR (ERDF), respektive EUR (veřejné prostředky celkem). V roce 2011 došlo k jejímu snížení v souvislosti s realokací části finančních prostředků z OP TP do regionálních operačních programů. 93

94 7. Informování a publicita ROP Jihozápad se ve svém programovém období přehoupl do své druhé poloviny. Velká část prostředků již byla rozdělena mezi příjemce a dostáváme se do fáze, kdy se můžeme radovat z konkrétních výsledků programu, tedy dokončených projektů. Pozornost publicitních aktivit ROP Jihozápad se tedy přesouvá stále více směrem ke komunikaci fáze realizace projektů a budování povědomí veřejnosti o přínosech programu a strukturálních fondů obecně, a to zejména prostřednictvím dokončených projektů, které mají na občany přímý dopad. Rok 2011 byl navíc pro ROP Jihozápad rokem stabilizace a rokem dobrých zpráv. Veřejnost jsme s radostí informovali o obnovení proplácení pozastavených projektů, o úspěšné certifikaci, nebo o dodatečné alokaci. Komunikační aktivity směřující k publicitě ROP Jihozápad byly prováděny na základě Komunikačního plánu na rok 2011, vypracovaného Oddělením publicity a technické pomoci a schváleného Výborem Regionální rady Usnesením č. 449/2010 ze dne V plánu jsou detailně rozpracovány jednotlivé nástroje informování a publicity, včetně rozpočtu a stanovených cílů na tento rok. Hlavní cíle informování a publicity pro rok 2011: Vzdělávání příjemců v oblasti administrace a realizace projektů tak, aby se předcházelo možným problémům a nesrovnalostem Heslo: Buď o krok napřed a pouč se z chyb ostatních. Budování povědomí veřejnosti o přínosu ROP Jihozápad a strukturálních fondů obecně, a to zejména prostřednictvím realizovaných projektů Heslo: Rozhlédni se okolo sebe a poznej projekty ROP Jihozápad. Budování pozitivní image Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad se snahou o přiblížení práce úředníků, tak aby byli chápáni jako efektivní a vstřícní poradci. To vše s důrazem na transparentnost procesů čerpání dotací. Heslo: ROP Jihozápad blíže lidem. Příklady úspěšných realizovaných aktivit v roce 2011: Semináře Semináře se staly v roce 2011 prioritou pro vzdělávání žadatelů a zejména příjemců. Celkem jsme uspořádali 20 seminářů. Kromě běžných školení, které se vážou na vyhlášené výzvy, jsme školili příjemce v konkrétních oblastech, které dělají nejčastější problémy ve fázi realizace, nebo ve fázi udržitelnosti. Výstupy a prezentace ze seminářů jsou zveřejňovány na webových stránkách ROP Jihozápad. Příklady realizovaných seminářů: Realizace veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb. a pravidel. Nejčastější pochybení ve fázi realizace, jejich předcházení a řešení. Realizace projektových změn, jejich hlášení, změny menšího a většího rozsahu, pronájem či převod majetku. Semináře k udržitelnosti projektu aneb jak neusnout na vavřínech. Realizace projektu aneb z chyb se člověk učí. Kromě seminářů příjemci i žadatelé hojně využívali osobních konzultací jak na oddělení administrace žádostí, tak na oddělení kontroly realizace. Webové stránky (www.rr-jihozapad.cz) v novém kabátě Webové stránky jsou stále stěžejní nástroj publicity ROP Jihozápad, který umožňuje oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení. Vzhledem k tomuto faktu jsou stránky denně aktualizovány. V květnu 2011 spustil ÚRR dlouho očekávanou novou verzi internetových stránek ROP Jihozápad. V podstatě došlo k vytvoření stránek zcela nových, jejichž hlavním cílem bylo zjednodušit a zpřehlednit vyhledávání informací. Výrazně se snížil počet položek hlavního menu, které se přesunuly z vertikálního na horizontální umístění. Větší prostor je dán i prezentaci realizovaných projektů. Projektové video-reportáže jsou nyní umístěny hned na titulní straně, zároveň 94

95 byl přidán i zásadní grafický prvek rotátor fotografií z projektů, pod kterými se skrývá odkaz na projektové karty. Byl zaveden také nový systém odběru novinek. Ty jsou posílány vždy jeden den v týdnu všem registrovaným uživatelům, kterých ÚRR evidoval v roce 2011 kolem stovky. Obrázek 1: Titulní strana nových webových stránek Zdroj: webové stránky V průběhu roku 2011 navštívilo webové stránky ROP Jihozápad (titulní stranu) celkem návštěvníků. Obecně platí, že navštěvovanější jsou měsíce, kdy je vyhlášena výzva. V průměru máme návštěv měsíčně. Zpravodaje a letáky, aby byly informace ještě blíže Ve sledovaném období byla vydána tři čísla zpravodaje HEJ ROP. 12. letní číslo bylo rozšířeno o přílohu TURISTICKÝ SPECIÁL, ve které jsme představili 12 turisticky zajímavých projektů. 13. číslo zpravodaje je celé věnované kontrolním procesům v rámci projektů ROP Jihozápad. Dále jsme v průběhu roku 2011 nechávali, pro velký zájem, dotisknout leták na téma veřejných zakázek a vytvořili jsme zcela nový materiál leták Nejčastější nedostatky v monitorovacích zprávách, žádostech o platbu a v samotné realizaci projektu. Všechny typy zmíněných materiálů jsou distribuovány na seminářích a při osobních konzultacích. Zpravodaj HEJ ROP ještě putuje do infocenter EU. Tiskové zprávy, tiskové konference Celkem jsme za v roce 2011 vydali 15 tiskových zpráv v reakci na aktuální dění na ROP Jihozápad. V dlouhodobém průměru vydáváme celkem 1,25 tiskových zpráv měsíčně. Výroční konference ROP Jihozápad Přes sto zájemců se zúčastnilo Výroční konference ROP Jihozápad Letošním tématem bylo Řízení, kontrola a audit prostředků z EU. Na konferenci vystoupila ředitelka Úřadu Regionální rady Jihozápad, která hovořila o pokroku v realizaci programu v roce Mezi dalšími řečníky byl zástupce Regionální rady Jihovýchod, který popsal zkušenosti s kontrolou Evropského účetního dvora, dále zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropského účetního dvora a Pověřeného auditního subjektu Ministerstva financí ČR. Jednotlivé příspěvky řečníků a panelová diskuze se 95

96 zaměřily na zkušenosti kontrolních a auditorských orgánů s realizací kontrol u příjemců dotací z EU. Nechyběly konkrétní příklady pochybení při realizaci projektů. Mottem konference se stalo upozornění příjemcům dotace z ROP Jihozápad, že přidělením podpory jejich úsilí na zdárné realizaci projektu teprve začíná. Výroční zpráva pro veřejnost V první polovině roku 2012 je plánováno vytvoření Výroční zprávy za rok 2011, určené pro veřejnost, v níž budou shrnuty nejdůležitější události uplynulého roku, spojené s implementací programu, stejně jako dosavadní pokrok v implementaci programu. Výtvarná soutěž Obrázek 2: Hodnocení soutěžních obrázků Více jak 30 škol, které získaly dotaci z ROP Jihozápad, mělo možnost účasti ve výtvarné soutěži. Děti ve věku do patnácti let kreslily, nebo malovaly na téma Co bys pořídil do svého okolí, kdybys získal dotaci z EU. Sešlo se nám zde téměř 100 povedených příspěvků. Po těžkém rozhodování jsme zvolili vítěze Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice. Cenou pro vítěze byly výtvarné pomůcky dle výběru školy. Zaujala nás jak fantazie, tak uvědomělost některých dětí. Nejčastějším tématem byly aqvaparky a hřiště, objevily se ale i návrhy na nové mateřské školky a domov pro bezdomovce. Obrázky 3 a 4: Jeden ze soutěžních obrázků, za něž si vítězná škola kromě klasických výtvarných pomůcek vysoutěžila i dva výtvarné stojany Tipy na výlet po Jihozápadě Čech aneb cestujte s ROP Jihozápad a MF DNES V letních měsících probíhala také publicitní kampaň v novinách (MF DNES) a na zpravodajském serveru (IDNES). Vyšlo celkem 16 článků o turisticky zajímavých projektech v Jihočeském a Plzeňském kraji. Kampaň byla spojena se soutěží, která se těšila velkému zájmu a byla vyhodnocena v průběhu září. Soutěže se účastnilo na 400 soutěžících. V souvislosti s touto kampaní se nám podařilo uzavřít výhodné mediální partnerství s MF DNES. Vzhledem že se tato kampaň napříč několika informačními kanály osvědčila, hodláme ji i do budoucna opakovat. Obrázek 5: Banner letní kampaně Tipy na výlet 96

97 Obrázek 6: Spokojený návštěvník Domu pohádek v Plzni ROP Jihozápad na silnicích Výroční zpráva o provádění Obrázek 7: Nové plynové ROPácké minibusy brázdí centrum města Tábor Kromě odpovědí jsme získali i několik pozitivních reakcí. Níže uvádíme reakci jedné soutěžící. Moje vnoučata byla minulý týden s rodiči v Pohádkovém domě a v plzeňské ZOO. Byli všichni strašně nadšeni, vnouček Matýsek se nechtěl nechat ani umýt, protože byl na obličeji krásně vymalován. Připojuji foto. Většinu Tipů na výlet po našem jihozápadě jsme již absolvovali - Techmanii, klášter v Plasích, Mariánskou Týnici, klášter v Kladrubech, Dům strašidel, Plzeňské podzemí. Byli jsme na Boleváku - Městu her, atd. Je to u nás zkrátka supr. Je kam jezdit a chodit za každého počasí, díky za tipy a nápady. Dalším efektivním publicitním nástrojem je označení prostředků hromadné dopravy. Podle pravidel ROP Jihozápad je příjemce, který nakoupí z dotace vozy hromadné dopravy, povinen zajistit polep celého vozu podle grafického návrhu dodaného poskytovatelem dotace. S náklady na polep se počítá již v projektové žádosti. Regionální Rada regionu soudržnosti Jihozápad hradí pouze náklady na grafický návrh. Takto označené vozy jezdí již v Plzni, Českých Budějovicích a Táboře. Naplňování indikátorů v roce 2011 Komunikační aktivity byly plněny dle nastavených indikátorů Komunikačního plánu ROP NUTS II Jihozápad pro období 2011 a v souvislosti s významnými událostmi průběhu realizace ROP Jihozápad (vyhlášení výzev, průběžné hodnocení projektů, publikace projektů podpořených prostřednictvím ROP Jihozápad) za účelem naplnění hlavních cílů Rámcového komunikačního plánu na období Všechny aktivity byly primárně zaměřeny na 3 cílové skupiny: široká veřejnost, žadatelé o dotace a příjemci podpory. K byly nastavené hodnoty indikátorů uvedené v Komunikačním plánu ROP Jihozápad na období 2011 splněny. Cílová hodnota byla ve většině případů překročena, což svědčí o vysoké frekvenci komunikačních aktivit v roce Cílovou hodnotu vysoko překročil počet otištěných článků v regionálních denících, a to zejména díky letní kampani, kdy se vydalo během 2 měsíců celkem 16 článků o projektech. V roce 2011 jsme také, díky kampani zaměřené na vzdělávání příjemců, zorganizovali podstatně více seminářů, než bylo v plánu a semináře navštívil velký počet osob. Díky novému abonentnímu systému na našich webových stránkách máme také výrazně více odběratelů novinek než v roce předchozím. Poklesla však návštěvnost webových stránek. To si můžeme vysvětlit tím, že se již nevyhlašovali tak obsáhlé výzvy, nebo také tím, že vzhledem k novým webovým stránkám, nemáme přesné údaje o návštěvnosti v měsíci květnu. Tento měsíc ještě nebyl zprovozněn systém počítající návštěvnost. Můžeme tak vypočítat pouze průměr z ostatních měsíců. 97

98 8. Různé, výměna zkušeností a osvědčené postupy Audity provedené v roce 2011 V této kapitole se věnujeme auditům provedeným v roce Dle ročního plánu interního auditu a aktualizovaného plánu auditu PAS měly být v roce 2011 uskutečněny 4 audity PAS (vše audity systému; audity operace nebyly, vzhledem k pozastavené certifikaci výdajů, ve sledovaném období plánované) a 4 interní audity. Z plánovaného počtu interních auditů a auditů PAS byly Útvarem interního auditu a nesrovnalostí ( IA ÚRR JZ ) v roce 2011 dokončeny 3 audity PAS (u 1 auditu byl dále ukončen audit na místě, avšak nebyla zpracována a projednána auditní zpráva) a 2 interní audity (u 1 interního auditu byl ukončen audit na místě, avšak nebyla zpracována a projednána auditní zpráva, u 1 interního auditu nebyly ukončeny auditní práce na místě). Nad rámec plánované auditní činnosti byla na základě požadavku vedení ÚRR JZ rovněž provedena 1 konzultační zakázka s cílem zmapovat projekty, v rámci kterých byla pořizována zdravotnická technika (vybavení pro zdravotnické účely). Ve sledovaném období byly rovněž dokončeny audity č. PAS/03/2010, č. PAS/04/2010, č. IA/03/2010 a č. IA/04/2010, zahájené v roce Přehled dokončených auditů k : PAS/03/ Audit systému zaměřený na vybrané klíčové prvky řídícího a kontrolního systému (řídící kontrola, kontrola v odpovědnosti řídícího orgánu); audit trail; postupy pro implementaci preventivních a nápravných opatření; PAS/04/2010 Audit systému zaměřený na systém veřejné podpory a projektů generujících příjmy; PAS/01/2011 Audit systému zaměřený na horizontální téma rovné příležitosti a zákaz diskriminace; PAS/02/2011 Audit systému zaměřený na horizontální téma udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí; PAS/03/2011 Audit systému zaměřený na horizontální téma veřejné zakázky; IA/03/2010 Interní audit zaměřený na dodržování smluvních vztahů definovaných v dodavatelských smlouvách; IA/04/2010 Interní audit zaměřený na vnitřní kontrolní systém dle zákona o finanční kontrole IA/01/2011 Interní audit zaměřený na dodržování interních předpisů v oblasti evidence a plnění závazků; evidence a vymáhání pohledávek; IA/02/2011 Interní audit zaměřený na proces výběru nových zaměstnanců V rámci dokončených auditů PAS bylo identifikováno celkem 41 zjištění, z toho 5 zjištění vykazovalo vysoký stupeň významnosti, 27 zjištění bylo vyhodnoceno středním stupněm významnosti, 9 zjištění nízkým stupněm významnosti a žádné zjištění malým stupněm významnosti viz tabulka č. 52. Tabulka 51: Počet zjištění Významnost zjištění Počet zjištění ÚIA Vysoká 5 Střední 27 Nízká 9 Malá 0 Celkem 41 Zdroj: IA ÚRR JZ k V rámci interních auditů bylo identifikováno celkem 21 zjištění, z toho 2 zjištění vykazovala vysoký stupeň významnosti, 6 zjištění bylo vyhodnoceno středním stupněm významnosti a 13 zjištění nízkým stupněm významnosti viz tabulka č

99 Tabulka 52: Počet zjištění Významnost zjištění Počet zjištění ÚIA Vysoká 2 Střední 6 Nízká 13 Celkem 21 Zdroj: IA ÚRR JZ k V souladu s metodikou upravující postup interního auditu a auditu PAS je v rámci IA ÚRR JZ vytvořen systém pro sledování plnění přijatých opatření ke zjištěním z jednotlivých auditů. Z dílčích zpráv o plnění opatření a databáze zjištění a nápravných opatření vyplývá, že z celkového počtu 66 přijatých opatření ke zjištěním z auditu PAS bylo ke dni splněno v termínu 18 přijatých opatření, v náhradním termínu splněna 2 přijatá opatření, 2 přijatá opatření byla splněna pouze částečně a u 44 přijatých opatření nebylo ke dni ověřováno jejich splnění. Z celkového počtu 24 přijatých opatření ke zjištěním z interního auditu bylo v termínu splněno 1 přijaté opatření, u 23 přijatých opatření nebylo ke dni ověřováno jejich splnění, nebo neuplynul termín pro předložení zprávy o plnění opatření. Na základě interních auditů a auditů PAS provedených (dokončených) k lze konstatovat, že klíčové prvky řídícího a kontrolního systému fungují dobře či fungují a je potřeba provést několik zlepšení. Nad rámec shora uvedených závěrů je nutno konstatovat, že Auditní orgán vydal za auditní období od do výroční stanovisko s výhradami, neboť rozsah přezkumu byl omezený, a to s ohledem na skutečnost, že od do nebyly vykázány žádné certifikované výdaje, takže ve sledovaném období nebyly prováděny audity operací. Z výročního stanoviska však dále vyplývá závěr Auditního orgánu, že řídicí systém na základě výsledků auditů systému funguje účinně, nicméně jsou nutná určitá zlepšení. 99

100 9. Přílohy Příloha č. 1: Projekty schválené k realizaci ke konci roku 2011 Na následujícím hypertextovém odkazu se nachází seznam příjemců finanční podpory z ROP NUTS II Jihozápad, aktualizovaný ke dni (tedy seznam projektů schválených k realizaci k financování). 100

101 Příloha č. 2: Přehled rozdílů mezi výší vyhlášené alokace a výší požadovaných finančních prostředků v předložených žádostech po výzvách a oblastech podpory Číslo výzvy Číslo oblasti podpory Vyhlášená alokace v Kč Požadováno v žádostech v Kč Procento 1. výzva , ,50 104% 2. výzva 3. výzva 5. výzva 6. výzva PPP projekty , ,63 88% , ,27 120% , ,09 380% , ,75 210% , ,94 302% , ,93 467% , ,48 292% , ,46 242% , ,65 301% , ,50 234% , ,98 254% , ,00 18% , ,79 84% , ,00 100% , ,22 429% , ,27 223% , ,62 580% , ,60 591% , ,65 389% , ,65 182% , ,77 481% , ,41 261% , ,00 344% , ,90 103% , ,45 195% , ,48 539% , ,37 696% , ,35 397% , ,03 241% 3.1 A , ,91 444% 3.1 B , ,63 373% 3.1 C , ,25 67% , ,67 516% , ,24 222% ,73 0,00 0% ,00 0,00 0% 101

102 ,00 0,00 0% 6. výzva , ,60 428% , ,11 793% 7. výzva 1.3 B (MHD) , ,94 93% 9. výzva 1.3 A , ,80 99% 10. výzva , ,65 92% , ,75 99% 11. výzva 3.1 A , ,63 751% 3.1 B , ,31 87% 12. výzva , ,70 100% ,72 0,00 0% 13. výzva , ,87 929% , ,38 546% 14. výzva 1.3C , ,00 100% 1.3A , ,00 119% 17. výzva 3.1 A IPRÚ , ,38 40% 3.1 B IPRÚ , ,92 201% 102

103 103 Výroční zpráva o provádění

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Brno, duben 2012 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 10 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 11 1.1.1 Prioritní

Více

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod...

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 7 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 7 1.1.1 Prioritní osa 1 Dostupnost

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST. pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST. pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST ZA ROK 2014 pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3. 2015 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROSINEC

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

KONFERENCE ISSS 2010

KONFERENCE ISSS 2010 KONFERENCE ISSS 2010 Finanční toky Strukturálních fondů Finanční toky z národní úrovně až do EK prostřednictvím monitorovacího systému strukturálních fondů Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor správy monitorovacích

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. 11. 2011 Č.j.: 85912/ENV/11 ZÁVĚR SCREENINGOVÉHO ŠETŘENÍ podle článku 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Rizikové operační programy

Rizikové operační programy III. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci Rizikové operační programy Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce. Vydáno Ministerstvem

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST stav za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK procedura per rollam PRAHA & EU INVESTUJEME

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. revize č. 3 ke dni 15. 1. 2010 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY MODERNIZACE

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2009

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2009 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2009 Zpracoval: Sekce strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 2010 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy

Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy prosinec 2012 1 Obsah zprávy 1 Úvod... 3 2 Odpovědi na evaluační otázky... 4 3 Hlavní závěry... 7 4 Klíčová doporučení

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR BŘEZEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více