Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje."

Transkript

1 Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních grantů OP VK Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Červenec 2009 (Text vzorové žádosti ze dne zůstal nezměněn)

2 1. Modelové projekty Cílem zpracování souboru modelových projektů pro 2. kolo výzvy globálních grantů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Plzeňského kraje je pomoci školám a školským zařízením při zpracování jejich žádostí o podporu z tohoto finančního zdroje. K tomuto účelu bylo vybráno deset prioritních témat. Pro každý z deseti modelových projektů byla připravena a vyplněna vzorová žádost, která je přílohou tohoto textu. Dále byl zpracován podrobný položkový rozpočet (Příloha žádosti č. 9), splňující požadavky operačního programu a globálních grantů Plzeňského kraje (viz soubor Podrobný rozpočet 10, který je také ke stažení v tabulce). V tabulce je dále připraven ke stažení soubor s dalšími přílohami žádosti a příručky k modelovým projektům pro obě oblasti podpory, kterých se připravené projekty týkají, tj. oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání a 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Soubor těchto dokumentů pro každý modelový projekt vytváří podle názoru zpracovatele užitečný podklad pro zpracování vlastních žádostí pro školy a školská zařízení. Modelové projekty byly zpracovány pro fiktivní situace, proto údaje a formulace v nich obsažené je nutno považovat jen za inspiraci a vodítko pro jejich uživatele, tj. především pro školy a školská zařízení v Plzeňském kraji, při přípravě skutečných projektů a žádostí. Věnujte proto pozornost i dalšímu textu, který vysvětlí smysl a využití jednotlivých částí modelového projektu, tj. vzorové žádosti, podrobného rozpočtu a příručky k modelovým projektům. Zvláštní pozornost si zaslouží poslední kapitola, tzv. obsah modelového projektu, který obsahuje specifické informace ke každému projektu. 2. Vzorová žádost Vzorová žádost (příloha tohoto textu) tvoří jádro modelového projektu, neboť shrnuje všechny podstatné informace o něm do podoby žádosti. Vzhled vzorové žádosti v maximální možné míře respektuje podobu jednotlivých listů skutečné žádosti v internetové aplikaci BENEFIT (adresa je Podrobnosti o přihlášení a vytvoření žádosti jsou ve II. části obou příruček. Ve vzorové žádosti jsou vyplněny všechny relevantní položky jako ve skutečné žádosti. V případě, že jsou některé důležité údaje zadávány opakovaně (např. do tabulky), jsou uvedeny jednotlivé záznamy pod sebou, což sice zcela neodpovídá fungování BENEFITu, ale pomůže to uživateli při vyplňování, neboť vidí všechny vyplňované údaje. Texty ve vzorové žádosti se liší typem písma popř. podbarvením. Obyčejným písmem jsou uvedeny zpravidla texty volené z menu nebo jiné jednoznačné údaje. Kurzívou jsou vyznačeny popisné texty a jiné textové údaje, které musí uživatel upravit podle svých podmínek, a vyžadují tedy jeho pozornost. Zeleně jsou podbarveny informace, které se vyplňují automaticky, resp. na základě dříve vyplněných údajů. Číselná data jsou uvedena obyčejným písmem, i když jim uživatel vzorové žádosti samozřejmě musí věnovat náležitou pozornost. Vzorová žádost, resp. celý tento text, je přístupný ve formátech DOC (MS Word) i PDF (Adobe), neboť text ve formátu DOC lze použít bez problémů pro vyplnění žádosti, ale může působit potíže na různých počítačích vzhledem ke složitosti vzorové žádosti (vzájemný posun oken, tabulek, grafických prvků). Proto byla zveřejněna vzorová žádost také ve formátu PDF, který zachovává její vzhled, ale může působit potíže při kopírování textů.

3 3. Podrobný rozpočet Podrobný rozpočet je samostatný soubor ve formátu XLS (MS Excel), který lze stáhnout ze stejného místa jako tento text. Jedná se o klíčovou přílohu žádosti, jež je nutná pro vyplnění více údajů (nejen pro samotný rozpočet). K tomu účelu vytvořil zpracovatel tento model podrobného položkového rozpočtu, který má nastaveny všechny potřebné matematické vztahy mezi položkami a zároveň sleduje limity podílu jednotlivých kapitol, pokud jsou stanoveny (červeně označená políčka s uvedením limitu). Hodnota ve sloupci % v příslušném řádku nesmí tuto hodnotu přesáhnout! Dále tento model umožňuje rozdělit náklady na jednotlivé položky mezi aktivity projektu a zvlášť sledovat náklady, které se nepřiřazují jednotlivým aktivitám, tj. výdaje na administrativní pracovníky (kód odvody), cestovní náhrady (kód 02), místní kancelář (kód 04) a náklady vyplývající přímo ze smlouvy (kód08), které v souhrnu nesmí ve 2. kole výzvy přesáhnout 30 %. Pokud má projekt partnery s finanční účasti (jako je tento), jsou nákladové položky rozpočítány na partnery (červeně označené položky). Struktura položkového rozpočtu odpovídá danému projektu, tj. byly přidány řádky podle potřeby, a byly zachovány všechny předepsané položky, i když zůstaly prázdné. Na tomto principu jsou také nastaveny všechny matematické vztahy mezi položkami. NEVYPLŇUJTE žádné buňky: 1. ve sloupcích Celkem, %, Limit a Kontrola, 2. v řádcích nadřazených položek (lze určit podle kódu), 3. v řádcích Sociální pojištění (01.02) a Zdravotní pojištění (01.03), 4. v součtových řádcích 09 až 14, neboť budou dopočítány. Narušil by se jejich výpočet. Rozdělení celkového nákladu na položku do Klíčových aktivit + Ostatní provádějte podle stejných zásad a nejlépe odkazem na příslušnou buňku ve sloupci Celkem. Při nutnosti rozdělení částky ze sloupce Celkem do Klíčových aktivit vyjádřete podíl na aktivitu zlomkem nebo desetinným číslem. Správnost kontrolujte ve sloupci Kontrola. Nula znamená, že rozdělení částky do aktivit je správné. POZOR! V případě přidávání nových položek je nutné kontrolovat rozsah všech součtových polí nadřazené položky, aby nedocházelo k matematickým chybám!!! Všechny součty, vč. dílčích, VŽDY pečlivě zkontrolujte. Toto jsou hlavní zásady pro tvorbu, resp. úpravu, připraveného podrobného položkového rozpočtu, které je nutno dodržet pro jeho správné fungování! Na další list souboru Podrobný rozpočet 10 byl umístěn tzv. Pracovní rozpočet pro kontrolu základních finančních parametrů projektu ve fázi jeho formulace, kdy nejsou známy detaily rozpočtu (podrobněji I. část příručky). Na posledním listu tohoto XLS souboru je Harmonogram projektu podle aktivit a měsíců. K žádosti se nepřikládají! Důvodem pro umístění těchto podkladů do jednoho souboru je snaha o omezení počtu souborů nezbytných k přípravě žádosti. 4. Příručka k modelovým projektům Byly zpracovány dvě Příručky k modelovým projektům, které se liší podle oblastí podpory. Příručka k oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje navíc např. informace o dětech se SVP a o asistentech pedagoga.

4 Příručky k modelovému projektu shrnují poznatky zpracovatele a pokyny z různých dokumentů, které jsou potřebné pro formulaci projektu a přípravu žádosti. Těmto dvěma úrovním se také věnují obě části příručky. Část I. ve čtyřech krocích stručně osvětluje postup formulace projektu se zaměřením na projekty pro operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Část II. vychází z příručky Jak vyplnit webovou žádost OP VK, kterou vydalo MŠMT. Její mírně zkrácená verze je doplněná podstatnými pokyny z Příručky pro příjemce, dalšími pokyny MŠMT a praktickými zkušenostmi zpracovatele. Uvedené zdroje jsou rozlišeny různým písmem textu (Jak vyplnit webovou žádost OP VK Times New Roman, ostatní zdroje MŠMT Ariel kurzíva, poznatky zpracovatele Ariel obyčejný). Zpracovatel se tak snažil shrnout vše podstatné pro vypracování žádosti do jednoho textu. Příručka, vzorová žádost a podrobný rozpočet tvoří základní podklady pro zpracování žádosti do globálních grantů OP VK Plzeňského kraje s využitím modelového projektu. Specifické poznatky a pokyny týkající se konkrétního modelového projektu se zdůrazněním důležitých skutečností jsou obsahem následující kapitoly, kterou lze považovat za stručnou, ale konkrétní pomůcku nezbytnou pro pochopení daného modelového projektu. 5. Obsah modelového projektu Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu Žadatelem o podporu projektu Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu je nevládní nezisková organizace, která se delší dobu věnuje uvedené problematice. Spolupracuje přitom se školami v území (např. okres) a vybudovala si již síť vztahů. Tyto školy tvoří partnery projektu. Cílem projektu je zkvalitnit metody prevence sociálně patologických jevů (SPJ) a rozvíjet sociální kompetence žáků na školách v regionu, čímž směřuje do oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsahem projektu je vytvoření metodiky prevence SPJ pro partnerské školy (klíčová aktivita 1), její aplikace v partnerských školách (klíčová aktivita 2) a vyhodnocení výsledků aplikace metodiky (klíčová aktivita 3). Projekt má též působit mimo školní výuky, např. formou Dětských dnů prevence SPJ (klíčová aktivita 4). Vzhledem k významu tématu je klíčová aktivita 5 zaměřená na šíření výsledků projektu širší pedagogické veřejnosti (publikace, konference). Z hlediska přípravy žádosti i samotné realizace projektu je podstatné zapojení většího množství partnerů, a to s finanční účastí. Každý z partnerů musí před podáním žádosti podepsat Prohlášení o partnerství a Čestné prohlášení partnera (povinné přílohy č. 3 a č. 6 žádosti). Před zahájením projektu pak žadatel a všichni partneři podepisují Smlouvu o partnerství. V průběhu projektu musí partner zřídit samostatný bankovní účet, vést oddělené analytické účetnictví, předkládat žadateli podklady pro monitorovací zprávy, zajišťovat svůj podíl na publicitě, řádně uschovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu apod. Již ve fázi přípravy projektu je tedy nutno dobře rozdělit jednotlivé činnosti a náklady s nimi spojené mezi žadatele a partnery. Z hlediska nákladů (rozpočtu) není projekt příliš náročný na vybavení a nevyžaduje křížové financování. Všichni partneři získají 1 notebook a 1 dataprojektor s plátnem. Také všechny ostatní náklady, na kterých se partneři podílí, jsou mezi ně rozděleny (v našem případě stejným dílem). Pro přehlednost je většina položek rozpočtu označena zkráceně číslem příslušné aktivity, např. (A2), a položky týkající se partnerů jsou psány červeně. Více než polovinu nákladů tvoří osobní náklady, jak to vyžadují různorodé aktivity, široké zapojení partnerů a účast většího počtu odborníků na přípravě analýz, studií a metodik. Osobní

5 náklady odpovídají rozsahu projektu z hlediska území a velikosti cílových skupin. Podrobné časové nároky na členy odborného týmu projektu, vč. partnerů, a z nich vyplývající mzdové náklady jsou zřejmé ze vzorové žádosti (část Realizační tým). V projektu Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu má významný podíl nákup služeb (kód 05 v rozpočtu), ať už se jedná o tisk publikací nebo odborné služby (studie, analýzy, PR kampaně). Do této kapitoly patří také Podpora účastníků (stravné, ubytování kód 05.04), což jsou např. náklady na občerstvení účastníků pořádaných akcí. Do přímé podpory (kód 07) lze zařadit např. cestovné účastníků pořádaných akcí, kteří jsou cílovou skupinou projektu (pedagogičtí pracovníci, žáci). Cestovné a stravné členů týmů projektu je obsahem kapitoly 02 rozpočtu. Ze vzorové žádosti (část Realizační tým) je patrný i rozsah zapojení tzv. Řídící skupiny zodpovídající za administraci projektu, kterou tvoří Manažer projektu a Finanční manažer. Tyto výdaje včetně povinných odvodů, stejně jako veškeré cestovní náhrady (kód 02), výdaje na místní kancelář (kód 04) a náklady vyplývající ze smlouvy (kód 08), přímo nesouvisejí s klíčovými aktivitami, a proto mohou tvořit maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Mezi monitorovací indikátory projektu byly zařazeny vybrané výstupy, které splňují požadavky operačního programu. Jejich výběr je zřejmý z komentáře jednotlivých indikátorů. Této části je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Opatření pro zajištění publicity byla navržena ve standardním rozsahu a lze je přizpůsobit podmínkám školy. Je však nutno pamatovat na náklady vzniklé v souvislosti s publicitou podle požadavků programu.

6 Příloha Vzorová žádost pro modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu Verze 1.01

7 Identifikace žádosti Identifikace žádosti v BENEFIT7 (max. 20 znaků) Patologické jevy Název projektu Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu Klíč žádosti OGiCNP Datum založení žádosti 22. května :18:17 Klíč verze... Datum finalizace... Poslední změna žádosti 1. července :24:31 Naposledy změnil Stav Založený Vlastník Uložit Storno

8 Projekt Číslo OP CZ.1.07 Číslo výzvy 02 Prioritní osa 7.1 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy Plzeňský kraj Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 1.1 Název prioritní osy Počáteční vzdělávání Oblast podpory Název oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Typ účetní jednotky Účetní osnova Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti Název IPRM 504/2002 Sb (FZ 06/2003) Kód IPRM Název aktivity IPRM Číslo aktivity Typ projektu grantový Název projektu Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro NNO Zkrácený název projektu Patologické jevy Název projektu anglicky Stručný obsah projektu 0/1000 Předkládaný projekt si klade za cíl zlepšit sociální klima na školách v daném regionu a zkvalitnit tak prevenci sociálně patologických jevů (SPJ) prostřednictvím inovované metodiky SPJ. Tato metodika, která v rámci projektu bude zavedena do výuky na pěti partnerských školách, má za cíl podpořit a rozvíjet sociální kompetence žáků a bude zároveň zohledňovat konkrétní regionální potřeby v oblasti prevence SPJ. Na partnerských školách bude začleněna do školního vzdělávacího programu (ŠVP) a minimálního preventivního programu školy (MPPŠ). Aplikaci inovované metodiky do výuky bude také doprovázet organizování volnočasových aktivit v těchto partnerských školách a v rámci projektu vznikne navíc školicí materiál Jak učit problematiku SPJ, jenž bude distribuován do dalších škol v regionu. Pokud zrušíte zaškrtnutí Projekt má partnera, budou vymazána data o partnerovi (partnerech), jeho adrese (adresách) i osobě (osobách). Zároveň budou vymazány existující podřízené záznamy dat, na kterých se navázaný partner (partneři) podílel. Projekt má partnera Projekt počítá s výběrovým řízením

9 Harmonogram projektu Předpokládané datum zahájení projektu Předpokládané datum ukončení projektu Předpokládaná doba trvání projektu v měsících 30,00 Uložit Storno

10 Žadatel projektu Heslo ARES Heslo ARES Název UIR-ADR Heslo UIR-ADR Validovaný IČ DIČ Zvalidováno na ARES CZ Validace ARES 22. května :19:25 Název organizace Regionální centrum prevence SPJ Právní forma organizace Nezisková organizace Plátce DPH Typ žadatele Nestátní neziskové organizace Typ plátce DPH Počet zaměstnanců 10 Podíl na nákladech (v Kč) ,00 Příjemce veřejné podpory v posledních 3 letech Příjemce veřejné podpory de-minimis v posledních 3 letech Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblastí RLZ 0/2000 Souhrnná výše podpory Výše podpory de-minimis Žadatel má zkušenosti s realizací a přípravou projektů v oblasti RLZ. Úspěšně realizoval projekt ESF OP RLZ v letech s názvem Podpora prevence závislostí v regionu. Zároveň průběžně realizuje projekty vyhlášené městem především v oblasti prevence SPJ (4 projekty v letech ). Zkušenosti s prací s cílovou skupinou 0/2000 Žadatel má zkušenosti s prací s cílovou skupinou. Ve svých aktivitách provozovaných od roku 2003 (prevence SPJ besedy, přednášky, vzdělávací programy, soutěže pro děti a mládež, volnočasové aktivity pro děti a mládež) se zaměřuje na specifickou i nespecifickou primární prevenci SPJ nejen pro oblast regionálního školství, ale také pro širokou veřejnost. Cílovými skupinami jsou děti a žáci, rodiče dětí a žáků. V akreditovaných vzdělávacích programech DVPP, které žadatel realizuje od roku 2007, jsou cílovou skupinou pedagogičtí pracovníci a řídící pracovníci škol a školských zařízení. Uložit

11 Adresa žadatele Typ adresy Obec Ulice F i l t r F i l t r F i l t r Adresa pro doručení Plzeň Riegrova Oficiální adresa Plzeň Riegrova Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno Validovaný Pokud jsou adresy shodné, klikněte na tlačítko Kopírovat záznam. Po vykopírování adresy je nutné změnit Typ adresy Typ adresy Oficiální adresa Výběr obce Plzeň Výběr adresa (PSČ) Kraj Plzeňský Okres Plzeň-město Část obce Vnitřní Město Městská část Plzeň 3 Ulice Riegrova Číslo orientační 1 Zvalidováno na UIR-ADR 22. května :05:28 WWW Číslo popisné 206

12 Validovaný Pokud jsou adresy shodné, klikněte na tlačítko Kopírovat záznam. Po vykopírování adresy je nutné změnit Typ adresy Typ adresy Adresa pro doručení Výběr obce Plzeň Výběr adresa (PSČ) Kraj Plzeňský Okres Plzeň-město Část obce Vnitřní Město Městská část Plzeň 3 Ulice Riegrova Číslo orientační 1 Zvalidováno na UIR-ADR 22. května :05:28 WWW Číslo popisné 206

13 Osoby žadatele Příjmení Jméno Statutární zástupce Hlavní kontaktní osoba F i l t r F i l t r F i l t r F i l t r Novotný Karel Zahájská Marie Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno Adresa Plzeň; Riegrova Příjmení Novotný Titul před Mgr. Titul za Typ adresy Oficiální adresa Jméno Karel Kontaktní osoba Funkce osoby ředitel Statutární zástupce Telefon I Adresa Telefon II. Fax Společné podpisové právo Adresa Plzeň; Riegrova Příjmení Zahájská Titul před Mgr. Funkce osoby konzultant Telefon I Adresa Titul za Typ adresy Oficiální adresa Jméno Marie Kontaktní osoba Statutární zástupce Telefon II. Fax Společné podpisové právo

14 Partner projektu Název partnera IČ DIČ Nezvalidováno F i l t r F i l t r F i l t r F i l t r Základní škola 1 Klatovy Základní škola 2 Klatovy Základní škola 3 Klatovy Základní škola Horažďovice Základní škola Sušice Nový záznam Smazat záznam Uložit Projekt má partnera Heslo ARES Heslo ARES Heslo UIR-ADR Heslo UIR-ADR Validovaný IČ DIČ Zvalidováno na ARES Validace ARES 22. května :19:25 Název organizace Základní škola 1 Klatovy Právní forma organizace Příspěvková organizace Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu Počet zaměstnanců 20 Partner s finančním podílem na rozpočtu Podíl na nákladech (v Kč) ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce ) 0/2000 Žadatel dlouhodobě spolupracuje se všemi pěti partnery především v oblasti prevence SPJ. Jedná se o realizaci přednášek, prezentaci naučných filmů, besedy s odborníky. Žadatel se také podílí na realizaci volnočasových aktivit ve školách a školských zařízeních v daném regionu. Partnerství je důležitým prvkem při sběru a analýze dat o prevenci SPJ a umožní vypracování kvalitní metodiky prevence SPJ se zřetelem na regionální potřeby. Zároveň budou partnerské školy sloužit pro pilotní zavedení inovované metodiky prevence SPJ do výuky. Budou zde realizovány ukázkové hodiny a zároveň budou partnerské školy sloužit jako centra dobré praxe rozvoje sociálního klimatu na škole, rozvoje sociálních kompetencí žáků a prevence SPJ.

15 Popis zapojení partnera 0/2000 Partnerské školy budou zapojeny do projektu v první aktivitě jako zdroj informací pro vypracování analýzy a studie, na jejímž základě bude dotvářena metodika s ohledem na regionální specifika. V dalších aktivitách na partnerských školách proběhne pilotní zavedení metodiky do výuky a ukázkové hodiny. V této návaznosti pak školy upraví ŠVP a MPPŠ. Na partnerských školách se také uskuteční dny prevence SPJ. Celková účast partnera na výdajích projektu je Kč. Konkrétní výše jednotlivých výdajů jsou uvedeny v příloze č. 9 (Podrobný položkový rozpočet). Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ 0/2000 Žádná partnerská škola dosud nerealizovala samostatný projekt RLZ. Tři z partnerských škol byly zapojeny do dotačních programů Plzeňského kraje na podporu prevence sociálně patologických jevů. Zkušenosti s prací s cílovou skupinou 0/2000 Vzhledem k regionálním specifikám jsou SPJ ohroženi žáci na všech vzdělávacích stupních. Pedagogické sbory na partnerských školách jsou průběžně seznamovány s novými trendy v prevenci SPJ i s aktuálními metodickými pokyny, které se prevence SPJ týkají. Na základě individuálních školení pedagogů byly na některých školách prvky prevence SPJ začleněny do MPPŠ a částečně také do ŠVP. Partnerské školy se podílejí na aktivitách žadatele dlouhodobě. Spolupracují při organizaci volnočasových aktivit a dalších aktivit prevence SPJ. Heslo ARES Heslo ARES Heslo UIR-ADR Heslo UIR-ADR Validovaný IČ DIČ Zvalidováno na ARES Validace ARES 22. května :19:25 Název organizace Základní škola 2 Klatovy Právní forma organizace Příspěvková organizace Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu Počet zaměstnanců 20 Partner s finančním podílem na rozpočtu Podíl na nákladech (v Kč) ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce ) 0/2000 Žadatel dlouhodobě spolupracuje se všemi pěti partnery především v oblasti prevence SPJ. Jedná se o realizaci přednášek, prezentaci naučných filmů, besedy s odborníky. Žadatel se také podílí na realizaci volnočasových aktivit ve školách a školských zařízeních v daném regionu. Partnerství je důležitým prvkem při sběru a analýze dat o prevenci SPJ a umožní vypracování kvalitní metodiky prevence SPJ se zřetelem na regionální potřeby. Zároveň budou partnerské školy sloužit pro pilotní zavedení inovované metodiky prevence SPJ do výuky. Budou zde realizovány ukázkové hodiny a zároveň budou partnerské školy sloužit jako centra dobré praxe rozvoje sociálního klimatu na škole, rozvoje sociálních kompetencí žáků a prevence SPJ.

16 Popis zapojení partnera 0/2000 Partnerské školy budou zapojeny do projektu v první aktivitě jako zdroj informací pro vypracování analýzy a studie, na jejímž základě bude dotvářena metodika s ohledem na regionální specifika. V dalších aktivitách na partnerských školách proběhne pilotní zavedení metodiky do výuky a ukázkové hodiny. V této návaznosti pak školy upraví ŠVP a MPPŠ. Na partnerských školách se také uskuteční dny prevence SPJ. Celková účast partnera na výdajích projektu je Kč. Konkrétní výše jednotlivých výdajů jsou uvedeny v příloze č. 9 (Podrobný položkový rozpočet). Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ 0/2000 Žádná partnerská škola dosud nerealizovala samostatný projekt RLZ. Tři z partnerských škol byly zapojeny do dotačních programů Plzeňského kraje na podporu prevence sociálně patologických jevů. Zkušenosti s prací s cílovou skupinou 0/2000 Vzhledem k regionálním specifikám jsou SPJ ohroženi žáci na všech vzdělávacích stupních. Pedagogické sbory na partnerských školách jsou průběžně seznamovány s novými trendy v prevenci SPJ i s aktuálními metodickými pokyny, které se prevence SPJ týkají. Na základě individuálních školení pedagogů byly na některých školách prvky prevence SPJ začleněny do MPPŠ a částečně také do ŠVP. Partnerské školy se podílejí na aktivitách žadatele dlouhodobě. Spolupracují při organizaci volnočasových aktivit a dalších aktivit prevence SPJ. Heslo ARES Heslo ARES Heslo UIR-ADR Heslo UIR-ADR Validovaný IČ DIČ Zvalidováno na ARES Validace ARES 22. května :19:25 Název organizace Základní škola 3 Klatovy Právní forma organizace Příspěvková organizace Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu Počet zaměstnanců 20 Partner s finančním podílem na rozpočtu Podíl na nákladech (v Kč) ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce ) 0/2000 Žadatel dlouhodobě spolupracuje se všemi pěti partnery především v oblasti prevence SPJ. Jedná se o realizaci přednášek, prezentaci naučných filmů, besedy s odborníky. Žadatel se také podílí na realizaci volnočasových aktivit ve školách a školských zařízeních v daném regionu. Partnerství je důležitým prvkem při sběru a analýze dat o prevenci SPJ a umožní vypracování kvalitní metodiky prevence SPJ se zřetelem na regionální potřeby. Zároveň budou partnerské školy sloužit pro pilotní zavedení inovované metodiky prevence SPJ do výuky. Budou zde realizovány ukázkové hodiny a zároveň budou partnerské školy sloužit jako centra dobré praxe rozvoje sociálního klimatu na škole, rozvoje sociálních kompetencí žáků a prevence SPJ.

17 Popis zapojení partnera 0/2000 Partnerské školy budou zapojeny do projektu v první aktivitě jako zdroj informací pro vypracování analýzy a studie, na jejímž základě bude dotvářena metodika s ohledem na regionální specifika. V dalších aktivitách na partnerských školách proběhne pilotní zavedení metodiky do výuky a ukázkové hodiny. V této návaznosti pak školy upraví ŠVP a MPPŠ. Na partnerských školách se také uskuteční dny prevence SPJ. Celková účast partnera na výdajích projektu je Kč. Konkrétní výše jednotlivých výdajů jsou uvedeny v příloze č. 9 (Podrobný položkový rozpočet). Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ 0/2000 Žádná partnerská škola dosud nerealizovala samostatný projekt RLZ. Tři z partnerských škol byly zapojeny do dotačních programů Plzeňského kraje na podporu prevence sociálně patologických jevů. Zkušenosti s prací s cílovou skupinou 0/2000 Vzhledem k regionálním specifikám jsou SPJ ohroženi žáci na všech vzdělávacích stupních. Pedagogické sbory na partnerských školách jsou průběžně seznamovány s novými trendy v prevenci SPJ i s aktuálními metodickými pokyny, které se prevence SPJ týkají. Na základě individuálních školení pedagogů byly na některých školách prvky prevence SPJ začleněny do MPPŠ a částečně také do ŠVP. Partnerské školy se podílejí na aktivitách žadatele dlouhodobě. Spolupracují při organizaci volnočasových aktivit a dalších aktivit prevence SPJ. Heslo ARES Heslo ARES Heslo UIR-ADR Heslo UIR-ADR Validovaný IČ DIČ Zvalidováno na ARES Validace ARES 22. května :19:25 Název organizace Základní škola Horažďovice Právní forma organizace Příspěvková organizace Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu Počet zaměstnanců 20 Partner s finančním podílem na rozpočtu Podíl na nákladech (v Kč) ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce ) 0/2000 Žadatel dlouhodobě spolupracuje se všemi pěti partnery především v oblasti prevence SPJ. Jedná se o realizaci přednášek, prezentaci naučných filmů, besedy s odborníky. Žadatel se také podílí na realizaci volnočasových aktivit ve školách a školských zařízeních v daném regionu. Partnerství je důležitým prvkem při sběru a analýze dat o prevenci SPJ a umožní vypracování kvalitní metodiky prevence SPJ se zřetelem na regionální potřeby. Zároveň budou partnerské školy sloužit pro pilotní zavedení inovované metodiky prevence SPJ do výuky. Budou zde realizovány ukázkové hodiny a zároveň budou partnerské školy sloužit jako centra dobré praxe rozvoje sociálního klimatu na škole, rozvoje sociálních kompetencí žáků a prevence SPJ.

18 Popis zapojení partnera 0/2000 Partnerské školy budou zapojeny do projektu v první aktivitě jako zdroj informací pro vypracování analýzy a studie, na jejímž základě bude dotvářena metodika s ohledem na regionální specifika. V dalších aktivitách na partnerských školách proběhne pilotní zavedení metodiky do výuky a ukázkové hodiny. V této návaznosti pak školy upraví ŠVP a MPPŠ. Na partnerských školách se také uskuteční dny prevence SPJ. Celková účast partnera na výdajích projektu je Kč. Konkrétní výše jednotlivých výdajů jsou uvedeny v příloze č. 9 (Podrobný položkový rozpočet). Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ 0/2000 Žádná partnerská škola dosud nerealizovala samostatný projekt RLZ. Tři z partnerských škol byly zapojeny do dotačních programů Plzeňského kraje na podporu prevence sociálně patologických jevů. Zkušenosti s prací s cílovou skupinou 0/2000 Vzhledem k regionálním specifikám jsou SPJ ohroženi žáci na všech vzdělávacích stupních. Pedagogické sbory na partnerských školách jsou průběžně seznamovány s novými trendy v prevenci SPJ i s aktuálními metodickými pokyny, které se prevence SPJ týkají. Na základě individuálních školení pedagogů byly na některých školách prvky prevence SPJ začleněny do MPPŠ a částečně také do ŠVP. Partnerské školy se podílejí na aktivitách žadatele dlouhodobě. Spolupracují při organizaci volnočasových aktivit a dalších aktivit prevence SPJ. Heslo ARES Heslo ARES Heslo UIR-ADR Heslo UIR-ADR Validovaný IČ DIČ Zvalidováno na ARES Validace ARES 22. května :19:25 Název organizace Základní škola Sušice Právní forma organizace Příspěvková organizace Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu Počet zaměstnanců 20 Partner s finančním podílem na rozpočtu Podíl na nákladech (v Kč) ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce ) 0/2000 Žadatel dlouhodobě spolupracuje se všemi pěti partnery především v oblasti prevence SPJ. Jedná se o realizaci přednášek, prezentaci naučných filmů, besedy s odborníky. Žadatel se také podílí na realizaci volnočasových aktivit ve školách a školských zařízeních v daném regionu. Partnerství je důležitým prvkem při sběru a analýze dat o prevenci SPJ a umožní vypracování kvalitní metodiky prevence SPJ se zřetelem na regionální potřeby. Zároveň budou partnerské školy sloužit pro pilotní zavedení inovované metodiky prevence SPJ do výuky. Budou zde realizovány ukázkové hodiny a zároveň budou partnerské školy sloužit jako centra dobré praxe rozvoje sociálního klimatu na škole, rozvoje sociálních kompetencí žáků a prevence SPJ.

19 Popis zapojení partnera 0/2000 Partnerské školy budou zapojeny do projektu v první aktivitě jako zdroj informací pro vypracování analýzy a studie, na jejímž základě bude dotvářena metodika s ohledem na regionální specifika. V dalších aktivitách na partnerských školách proběhne pilotní zavedení metodiky do výuky a ukázkové hodiny. V této návaznosti pak školy upraví ŠVP a MPPŠ. Na partnerských školách se také uskuteční dny prevence SPJ.. Celková účast partnera na výdajích projektu je Kč. Konkrétní výše jednotlivých výdajů jsou uvedeny v příloze č. 9 (Podrobný položkový rozpočet). Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ 0/2000 Žádná partnerská škola dosud nerealizovala samostatný projekt RLZ. Tři z partnerských škol byly zapojeny do dotačních programů Plzeňského kraje na podporu prevence sociálně patologických jevů. Zkušenosti s prací s cílovou skupinou 0/2000 Vzhledem k regionálním specifikám jsou SPJ ohroženi žáci na všech vzdělávacích stupních. Pedagogické sbory na partnerských školách jsou průběžně seznamovány s novými trendy v prevenci SPJ i s aktuálními metodickými pokyny, které se prevence SPJ týkají. Na základě individuálních školení pedagogů byly na některých školách prvky prevence SPJ začleněny do MPPŠ a částečně také do ŠVP. Partnerské školy se podílejí na aktivitách žadatele dlouhodobě. Spolupracují při organizaci volnočasových aktivit a dalších aktivit prevence SPJ.

20 Adresa partnera Název partnera IČ DIČ Základní škola 1 Klatovy Základní škola 2 Klatovy Základní škola 3 Klatovy Základní škola Horažďovice Základní škola Sušice Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno IČ partnera Název partnera Základní škola 1 Klatovy Validovaný Výběr obce Klatovy Výběr adresa (PSČ) Kraj Plzeňský Okres Klatovy Část obce Klatovy I Městská část Klatovy I Ulice Malá Číslo orientační 2 Zvalidováno na UIR-ADR 22. května :05:28 WWW Číslo popisné 305

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010)

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010) AntiXeno Výtah z projektu (23. 1. 2010) Název projektu: Název projektu anglicky: AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie na SŠ AntiXeno. Primary Prevention of Xenophobia and Risk Behaviour

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více