Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje."

Transkript

1 Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních grantů OP VK Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Červenec 2009 (Text vzorové žádosti ze dne zůstal nezměněn)

2 1. Modelové projekty Cílem zpracování souboru modelových projektů pro 2. kolo výzvy globálních grantů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Plzeňského kraje je pomoci školám a školským zařízením při zpracování jejich žádostí o podporu z tohoto finančního zdroje. K tomuto účelu bylo vybráno deset prioritních témat. Pro každý z deseti modelových projektů byla připravena a vyplněna vzorová žádost, která je přílohou tohoto textu. Dále byl zpracován podrobný položkový rozpočet (Příloha žádosti č. 9), splňující požadavky operačního programu a globálních grantů Plzeňského kraje (viz soubor Podrobný rozpočet 10, který je také ke stažení v tabulce). V tabulce je dále připraven ke stažení soubor s dalšími přílohami žádosti a příručky k modelovým projektům pro obě oblasti podpory, kterých se připravené projekty týkají, tj. oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání a 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Soubor těchto dokumentů pro každý modelový projekt vytváří podle názoru zpracovatele užitečný podklad pro zpracování vlastních žádostí pro školy a školská zařízení. Modelové projekty byly zpracovány pro fiktivní situace, proto údaje a formulace v nich obsažené je nutno považovat jen za inspiraci a vodítko pro jejich uživatele, tj. především pro školy a školská zařízení v Plzeňském kraji, při přípravě skutečných projektů a žádostí. Věnujte proto pozornost i dalšímu textu, který vysvětlí smysl a využití jednotlivých částí modelového projektu, tj. vzorové žádosti, podrobného rozpočtu a příručky k modelovým projektům. Zvláštní pozornost si zaslouží poslední kapitola, tzv. obsah modelového projektu, který obsahuje specifické informace ke každému projektu. 2. Vzorová žádost Vzorová žádost (příloha tohoto textu) tvoří jádro modelového projektu, neboť shrnuje všechny podstatné informace o něm do podoby žádosti. Vzhled vzorové žádosti v maximální možné míře respektuje podobu jednotlivých listů skutečné žádosti v internetové aplikaci BENEFIT (adresa je Podrobnosti o přihlášení a vytvoření žádosti jsou ve II. části obou příruček. Ve vzorové žádosti jsou vyplněny všechny relevantní položky jako ve skutečné žádosti. V případě, že jsou některé důležité údaje zadávány opakovaně (např. do tabulky), jsou uvedeny jednotlivé záznamy pod sebou, což sice zcela neodpovídá fungování BENEFITu, ale pomůže to uživateli při vyplňování, neboť vidí všechny vyplňované údaje. Texty ve vzorové žádosti se liší typem písma popř. podbarvením. Obyčejným písmem jsou uvedeny zpravidla texty volené z menu nebo jiné jednoznačné údaje. Kurzívou jsou vyznačeny popisné texty a jiné textové údaje, které musí uživatel upravit podle svých podmínek, a vyžadují tedy jeho pozornost. Zeleně jsou podbarveny informace, které se vyplňují automaticky, resp. na základě dříve vyplněných údajů. Číselná data jsou uvedena obyčejným písmem, i když jim uživatel vzorové žádosti samozřejmě musí věnovat náležitou pozornost. Vzorová žádost, resp. celý tento text, je přístupný ve formátech DOC (MS Word) i PDF (Adobe), neboť text ve formátu DOC lze použít bez problémů pro vyplnění žádosti, ale může působit potíže na různých počítačích vzhledem ke složitosti vzorové žádosti (vzájemný posun oken, tabulek, grafických prvků). Proto byla zveřejněna vzorová žádost také ve formátu PDF, který zachovává její vzhled, ale může působit potíže při kopírování textů.

3 3. Podrobný rozpočet Podrobný rozpočet je samostatný soubor ve formátu XLS (MS Excel), který lze stáhnout ze stejného místa jako tento text. Jedná se o klíčovou přílohu žádosti, jež je nutná pro vyplnění více údajů (nejen pro samotný rozpočet). K tomu účelu vytvořil zpracovatel tento model podrobného položkového rozpočtu, který má nastaveny všechny potřebné matematické vztahy mezi položkami a zároveň sleduje limity podílu jednotlivých kapitol, pokud jsou stanoveny (červeně označená políčka s uvedením limitu). Hodnota ve sloupci % v příslušném řádku nesmí tuto hodnotu přesáhnout! Dále tento model umožňuje rozdělit náklady na jednotlivé položky mezi aktivity projektu a zvlášť sledovat náklady, které se nepřiřazují jednotlivým aktivitám, tj. výdaje na administrativní pracovníky (kód odvody), cestovní náhrady (kód 02), místní kancelář (kód 04) a náklady vyplývající přímo ze smlouvy (kód08), které v souhrnu nesmí ve 2. kole výzvy přesáhnout 30 %. Pokud má projekt partnery s finanční účasti (jako je tento), jsou nákladové položky rozpočítány na partnery (červeně označené položky). Struktura položkového rozpočtu odpovídá danému projektu, tj. byly přidány řádky podle potřeby, a byly zachovány všechny předepsané položky, i když zůstaly prázdné. Na tomto principu jsou také nastaveny všechny matematické vztahy mezi položkami. NEVYPLŇUJTE žádné buňky: 1. ve sloupcích Celkem, %, Limit a Kontrola, 2. v řádcích nadřazených položek (lze určit podle kódu), 3. v řádcích Sociální pojištění (01.02) a Zdravotní pojištění (01.03), 4. v součtových řádcích 09 až 14, neboť budou dopočítány. Narušil by se jejich výpočet. Rozdělení celkového nákladu na položku do Klíčových aktivit + Ostatní provádějte podle stejných zásad a nejlépe odkazem na příslušnou buňku ve sloupci Celkem. Při nutnosti rozdělení částky ze sloupce Celkem do Klíčových aktivit vyjádřete podíl na aktivitu zlomkem nebo desetinným číslem. Správnost kontrolujte ve sloupci Kontrola. Nula znamená, že rozdělení částky do aktivit je správné. POZOR! V případě přidávání nových položek je nutné kontrolovat rozsah všech součtových polí nadřazené položky, aby nedocházelo k matematickým chybám!!! Všechny součty, vč. dílčích, VŽDY pečlivě zkontrolujte. Toto jsou hlavní zásady pro tvorbu, resp. úpravu, připraveného podrobného položkového rozpočtu, které je nutno dodržet pro jeho správné fungování! Na další list souboru Podrobný rozpočet 10 byl umístěn tzv. Pracovní rozpočet pro kontrolu základních finančních parametrů projektu ve fázi jeho formulace, kdy nejsou známy detaily rozpočtu (podrobněji I. část příručky). Na posledním listu tohoto XLS souboru je Harmonogram projektu podle aktivit a měsíců. K žádosti se nepřikládají! Důvodem pro umístění těchto podkladů do jednoho souboru je snaha o omezení počtu souborů nezbytných k přípravě žádosti. 4. Příručka k modelovým projektům Byly zpracovány dvě Příručky k modelovým projektům, které se liší podle oblastí podpory. Příručka k oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje navíc např. informace o dětech se SVP a o asistentech pedagoga.

4 Příručky k modelovému projektu shrnují poznatky zpracovatele a pokyny z různých dokumentů, které jsou potřebné pro formulaci projektu a přípravu žádosti. Těmto dvěma úrovním se také věnují obě části příručky. Část I. ve čtyřech krocích stručně osvětluje postup formulace projektu se zaměřením na projekty pro operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Část II. vychází z příručky Jak vyplnit webovou žádost OP VK, kterou vydalo MŠMT. Její mírně zkrácená verze je doplněná podstatnými pokyny z Příručky pro příjemce, dalšími pokyny MŠMT a praktickými zkušenostmi zpracovatele. Uvedené zdroje jsou rozlišeny různým písmem textu (Jak vyplnit webovou žádost OP VK Times New Roman, ostatní zdroje MŠMT Ariel kurzíva, poznatky zpracovatele Ariel obyčejný). Zpracovatel se tak snažil shrnout vše podstatné pro vypracování žádosti do jednoho textu. Příručka, vzorová žádost a podrobný rozpočet tvoří základní podklady pro zpracování žádosti do globálních grantů OP VK Plzeňského kraje s využitím modelového projektu. Specifické poznatky a pokyny týkající se konkrétního modelového projektu se zdůrazněním důležitých skutečností jsou obsahem následující kapitoly, kterou lze považovat za stručnou, ale konkrétní pomůcku nezbytnou pro pochopení daného modelového projektu. 5. Obsah modelového projektu Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu Žadatelem o podporu projektu Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu je nevládní nezisková organizace, která se delší dobu věnuje uvedené problematice. Spolupracuje přitom se školami v území (např. okres) a vybudovala si již síť vztahů. Tyto školy tvoří partnery projektu. Cílem projektu je zkvalitnit metody prevence sociálně patologických jevů (SPJ) a rozvíjet sociální kompetence žáků na školách v regionu, čímž směřuje do oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsahem projektu je vytvoření metodiky prevence SPJ pro partnerské školy (klíčová aktivita 1), její aplikace v partnerských školách (klíčová aktivita 2) a vyhodnocení výsledků aplikace metodiky (klíčová aktivita 3). Projekt má též působit mimo školní výuky, např. formou Dětských dnů prevence SPJ (klíčová aktivita 4). Vzhledem k významu tématu je klíčová aktivita 5 zaměřená na šíření výsledků projektu širší pedagogické veřejnosti (publikace, konference). Z hlediska přípravy žádosti i samotné realizace projektu je podstatné zapojení většího množství partnerů, a to s finanční účastí. Každý z partnerů musí před podáním žádosti podepsat Prohlášení o partnerství a Čestné prohlášení partnera (povinné přílohy č. 3 a č. 6 žádosti). Před zahájením projektu pak žadatel a všichni partneři podepisují Smlouvu o partnerství. V průběhu projektu musí partner zřídit samostatný bankovní účet, vést oddělené analytické účetnictví, předkládat žadateli podklady pro monitorovací zprávy, zajišťovat svůj podíl na publicitě, řádně uschovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu apod. Již ve fázi přípravy projektu je tedy nutno dobře rozdělit jednotlivé činnosti a náklady s nimi spojené mezi žadatele a partnery. Z hlediska nákladů (rozpočtu) není projekt příliš náročný na vybavení a nevyžaduje křížové financování. Všichni partneři získají 1 notebook a 1 dataprojektor s plátnem. Také všechny ostatní náklady, na kterých se partneři podílí, jsou mezi ně rozděleny (v našem případě stejným dílem). Pro přehlednost je většina položek rozpočtu označena zkráceně číslem příslušné aktivity, např. (A2), a položky týkající se partnerů jsou psány červeně. Více než polovinu nákladů tvoří osobní náklady, jak to vyžadují různorodé aktivity, široké zapojení partnerů a účast většího počtu odborníků na přípravě analýz, studií a metodik. Osobní

5 náklady odpovídají rozsahu projektu z hlediska území a velikosti cílových skupin. Podrobné časové nároky na členy odborného týmu projektu, vč. partnerů, a z nich vyplývající mzdové náklady jsou zřejmé ze vzorové žádosti (část Realizační tým). V projektu Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu má významný podíl nákup služeb (kód 05 v rozpočtu), ať už se jedná o tisk publikací nebo odborné služby (studie, analýzy, PR kampaně). Do této kapitoly patří také Podpora účastníků (stravné, ubytování kód 05.04), což jsou např. náklady na občerstvení účastníků pořádaných akcí. Do přímé podpory (kód 07) lze zařadit např. cestovné účastníků pořádaných akcí, kteří jsou cílovou skupinou projektu (pedagogičtí pracovníci, žáci). Cestovné a stravné členů týmů projektu je obsahem kapitoly 02 rozpočtu. Ze vzorové žádosti (část Realizační tým) je patrný i rozsah zapojení tzv. Řídící skupiny zodpovídající za administraci projektu, kterou tvoří Manažer projektu a Finanční manažer. Tyto výdaje včetně povinných odvodů, stejně jako veškeré cestovní náhrady (kód 02), výdaje na místní kancelář (kód 04) a náklady vyplývající ze smlouvy (kód 08), přímo nesouvisejí s klíčovými aktivitami, a proto mohou tvořit maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Mezi monitorovací indikátory projektu byly zařazeny vybrané výstupy, které splňují požadavky operačního programu. Jejich výběr je zřejmý z komentáře jednotlivých indikátorů. Této části je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Opatření pro zajištění publicity byla navržena ve standardním rozsahu a lze je přizpůsobit podmínkám školy. Je však nutno pamatovat na náklady vzniklé v souvislosti s publicitou podle požadavků programu.

6 Příloha Vzorová žádost pro modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu Verze 1.01

7 Identifikace žádosti Identifikace žádosti v BENEFIT7 (max. 20 znaků) Patologické jevy Název projektu Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu Klíč žádosti OGiCNP Datum založení žádosti 22. května :18:17 Klíč verze... Datum finalizace... Poslední změna žádosti 1. července :24:31 Naposledy změnil Stav Založený Vlastník Uložit Storno

8 Projekt Číslo OP CZ.1.07 Číslo výzvy 02 Prioritní osa 7.1 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy Plzeňský kraj Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 1.1 Název prioritní osy Počáteční vzdělávání Oblast podpory Název oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Typ účetní jednotky Účetní osnova Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti Název IPRM 504/2002 Sb (FZ 06/2003) Kód IPRM Název aktivity IPRM Číslo aktivity Typ projektu grantový Název projektu Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro NNO Zkrácený název projektu Patologické jevy Název projektu anglicky Stručný obsah projektu 0/1000 Předkládaný projekt si klade za cíl zlepšit sociální klima na školách v daném regionu a zkvalitnit tak prevenci sociálně patologických jevů (SPJ) prostřednictvím inovované metodiky SPJ. Tato metodika, která v rámci projektu bude zavedena do výuky na pěti partnerských školách, má za cíl podpořit a rozvíjet sociální kompetence žáků a bude zároveň zohledňovat konkrétní regionální potřeby v oblasti prevence SPJ. Na partnerských školách bude začleněna do školního vzdělávacího programu (ŠVP) a minimálního preventivního programu školy (MPPŠ). Aplikaci inovované metodiky do výuky bude také doprovázet organizování volnočasových aktivit v těchto partnerských školách a v rámci projektu vznikne navíc školicí materiál Jak učit problematiku SPJ, jenž bude distribuován do dalších škol v regionu. Pokud zrušíte zaškrtnutí Projekt má partnera, budou vymazána data o partnerovi (partnerech), jeho adrese (adresách) i osobě (osobách). Zároveň budou vymazány existující podřízené záznamy dat, na kterých se navázaný partner (partneři) podílel. Projekt má partnera Projekt počítá s výběrovým řízením

9 Harmonogram projektu Předpokládané datum zahájení projektu Předpokládané datum ukončení projektu Předpokládaná doba trvání projektu v měsících 30,00 Uložit Storno

10 Žadatel projektu Heslo ARES Heslo ARES Název UIR-ADR Heslo UIR-ADR Validovaný IČ DIČ Zvalidováno na ARES CZ Validace ARES 22. května :19:25 Název organizace Regionální centrum prevence SPJ Právní forma organizace Nezisková organizace Plátce DPH Typ žadatele Nestátní neziskové organizace Typ plátce DPH Počet zaměstnanců 10 Podíl na nákladech (v Kč) ,00 Příjemce veřejné podpory v posledních 3 letech Příjemce veřejné podpory de-minimis v posledních 3 letech Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblastí RLZ 0/2000 Souhrnná výše podpory Výše podpory de-minimis Žadatel má zkušenosti s realizací a přípravou projektů v oblasti RLZ. Úspěšně realizoval projekt ESF OP RLZ v letech s názvem Podpora prevence závislostí v regionu. Zároveň průběžně realizuje projekty vyhlášené městem především v oblasti prevence SPJ (4 projekty v letech ). Zkušenosti s prací s cílovou skupinou 0/2000 Žadatel má zkušenosti s prací s cílovou skupinou. Ve svých aktivitách provozovaných od roku 2003 (prevence SPJ besedy, přednášky, vzdělávací programy, soutěže pro děti a mládež, volnočasové aktivity pro děti a mládež) se zaměřuje na specifickou i nespecifickou primární prevenci SPJ nejen pro oblast regionálního školství, ale také pro širokou veřejnost. Cílovými skupinami jsou děti a žáci, rodiče dětí a žáků. V akreditovaných vzdělávacích programech DVPP, které žadatel realizuje od roku 2007, jsou cílovou skupinou pedagogičtí pracovníci a řídící pracovníci škol a školských zařízení. Uložit

11 Adresa žadatele Typ adresy Obec Ulice F i l t r F i l t r F i l t r Adresa pro doručení Plzeň Riegrova Oficiální adresa Plzeň Riegrova Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno Validovaný Pokud jsou adresy shodné, klikněte na tlačítko Kopírovat záznam. Po vykopírování adresy je nutné změnit Typ adresy Typ adresy Oficiální adresa Výběr obce Plzeň Výběr adresa (PSČ) Kraj Plzeňský Okres Plzeň-město Část obce Vnitřní Město Městská část Plzeň 3 Ulice Riegrova Číslo orientační 1 Zvalidováno na UIR-ADR 22. května :05:28 WWW Číslo popisné 206

12 Validovaný Pokud jsou adresy shodné, klikněte na tlačítko Kopírovat záznam. Po vykopírování adresy je nutné změnit Typ adresy Typ adresy Adresa pro doručení Výběr obce Plzeň Výběr adresa (PSČ) Kraj Plzeňský Okres Plzeň-město Část obce Vnitřní Město Městská část Plzeň 3 Ulice Riegrova Číslo orientační 1 Zvalidováno na UIR-ADR 22. května :05:28 WWW Číslo popisné 206

13 Osoby žadatele Příjmení Jméno Statutární zástupce Hlavní kontaktní osoba F i l t r F i l t r F i l t r F i l t r Novotný Karel Zahájská Marie Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno Adresa Plzeň; Riegrova Příjmení Novotný Titul před Mgr. Titul za Typ adresy Oficiální adresa Jméno Karel Kontaktní osoba Funkce osoby ředitel Statutární zástupce Telefon I Adresa Telefon II. Fax Společné podpisové právo Adresa Plzeň; Riegrova Příjmení Zahájská Titul před Mgr. Funkce osoby konzultant Telefon I Adresa Titul za Typ adresy Oficiální adresa Jméno Marie Kontaktní osoba Statutární zástupce Telefon II. Fax Společné podpisové právo

14 Partner projektu Název partnera IČ DIČ Nezvalidováno F i l t r F i l t r F i l t r F i l t r Základní škola 1 Klatovy Základní škola 2 Klatovy Základní škola 3 Klatovy Základní škola Horažďovice Základní škola Sušice Nový záznam Smazat záznam Uložit Projekt má partnera Heslo ARES Heslo ARES Heslo UIR-ADR Heslo UIR-ADR Validovaný IČ DIČ Zvalidováno na ARES Validace ARES 22. května :19:25 Název organizace Základní škola 1 Klatovy Právní forma organizace Příspěvková organizace Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu Počet zaměstnanců 20 Partner s finančním podílem na rozpočtu Podíl na nákladech (v Kč) ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce ) 0/2000 Žadatel dlouhodobě spolupracuje se všemi pěti partnery především v oblasti prevence SPJ. Jedná se o realizaci přednášek, prezentaci naučných filmů, besedy s odborníky. Žadatel se také podílí na realizaci volnočasových aktivit ve školách a školských zařízeních v daném regionu. Partnerství je důležitým prvkem při sběru a analýze dat o prevenci SPJ a umožní vypracování kvalitní metodiky prevence SPJ se zřetelem na regionální potřeby. Zároveň budou partnerské školy sloužit pro pilotní zavedení inovované metodiky prevence SPJ do výuky. Budou zde realizovány ukázkové hodiny a zároveň budou partnerské školy sloužit jako centra dobré praxe rozvoje sociálního klimatu na škole, rozvoje sociálních kompetencí žáků a prevence SPJ.

15 Popis zapojení partnera 0/2000 Partnerské školy budou zapojeny do projektu v první aktivitě jako zdroj informací pro vypracování analýzy a studie, na jejímž základě bude dotvářena metodika s ohledem na regionální specifika. V dalších aktivitách na partnerských školách proběhne pilotní zavedení metodiky do výuky a ukázkové hodiny. V této návaznosti pak školy upraví ŠVP a MPPŠ. Na partnerských školách se také uskuteční dny prevence SPJ. Celková účast partnera na výdajích projektu je Kč. Konkrétní výše jednotlivých výdajů jsou uvedeny v příloze č. 9 (Podrobný položkový rozpočet). Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ 0/2000 Žádná partnerská škola dosud nerealizovala samostatný projekt RLZ. Tři z partnerských škol byly zapojeny do dotačních programů Plzeňského kraje na podporu prevence sociálně patologických jevů. Zkušenosti s prací s cílovou skupinou 0/2000 Vzhledem k regionálním specifikám jsou SPJ ohroženi žáci na všech vzdělávacích stupních. Pedagogické sbory na partnerských školách jsou průběžně seznamovány s novými trendy v prevenci SPJ i s aktuálními metodickými pokyny, které se prevence SPJ týkají. Na základě individuálních školení pedagogů byly na některých školách prvky prevence SPJ začleněny do MPPŠ a částečně také do ŠVP. Partnerské školy se podílejí na aktivitách žadatele dlouhodobě. Spolupracují při organizaci volnočasových aktivit a dalších aktivit prevence SPJ. Heslo ARES Heslo ARES Heslo UIR-ADR Heslo UIR-ADR Validovaný IČ DIČ Zvalidováno na ARES Validace ARES 22. května :19:25 Název organizace Základní škola 2 Klatovy Právní forma organizace Příspěvková organizace Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu Počet zaměstnanců 20 Partner s finančním podílem na rozpočtu Podíl na nákladech (v Kč) ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce ) 0/2000 Žadatel dlouhodobě spolupracuje se všemi pěti partnery především v oblasti prevence SPJ. Jedná se o realizaci přednášek, prezentaci naučných filmů, besedy s odborníky. Žadatel se také podílí na realizaci volnočasových aktivit ve školách a školských zařízeních v daném regionu. Partnerství je důležitým prvkem při sběru a analýze dat o prevenci SPJ a umožní vypracování kvalitní metodiky prevence SPJ se zřetelem na regionální potřeby. Zároveň budou partnerské školy sloužit pro pilotní zavedení inovované metodiky prevence SPJ do výuky. Budou zde realizovány ukázkové hodiny a zároveň budou partnerské školy sloužit jako centra dobré praxe rozvoje sociálního klimatu na škole, rozvoje sociálních kompetencí žáků a prevence SPJ.

16 Popis zapojení partnera 0/2000 Partnerské školy budou zapojeny do projektu v první aktivitě jako zdroj informací pro vypracování analýzy a studie, na jejímž základě bude dotvářena metodika s ohledem na regionální specifika. V dalších aktivitách na partnerských školách proběhne pilotní zavedení metodiky do výuky a ukázkové hodiny. V této návaznosti pak školy upraví ŠVP a MPPŠ. Na partnerských školách se také uskuteční dny prevence SPJ. Celková účast partnera na výdajích projektu je Kč. Konkrétní výše jednotlivých výdajů jsou uvedeny v příloze č. 9 (Podrobný položkový rozpočet). Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ 0/2000 Žádná partnerská škola dosud nerealizovala samostatný projekt RLZ. Tři z partnerských škol byly zapojeny do dotačních programů Plzeňského kraje na podporu prevence sociálně patologických jevů. Zkušenosti s prací s cílovou skupinou 0/2000 Vzhledem k regionálním specifikám jsou SPJ ohroženi žáci na všech vzdělávacích stupních. Pedagogické sbory na partnerských školách jsou průběžně seznamovány s novými trendy v prevenci SPJ i s aktuálními metodickými pokyny, které se prevence SPJ týkají. Na základě individuálních školení pedagogů byly na některých školách prvky prevence SPJ začleněny do MPPŠ a částečně také do ŠVP. Partnerské školy se podílejí na aktivitách žadatele dlouhodobě. Spolupracují při organizaci volnočasových aktivit a dalších aktivit prevence SPJ. Heslo ARES Heslo ARES Heslo UIR-ADR Heslo UIR-ADR Validovaný IČ DIČ Zvalidováno na ARES Validace ARES 22. května :19:25 Název organizace Základní škola 3 Klatovy Právní forma organizace Příspěvková organizace Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu Počet zaměstnanců 20 Partner s finančním podílem na rozpočtu Podíl na nákladech (v Kč) ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce ) 0/2000 Žadatel dlouhodobě spolupracuje se všemi pěti partnery především v oblasti prevence SPJ. Jedná se o realizaci přednášek, prezentaci naučných filmů, besedy s odborníky. Žadatel se také podílí na realizaci volnočasových aktivit ve školách a školských zařízeních v daném regionu. Partnerství je důležitým prvkem při sběru a analýze dat o prevenci SPJ a umožní vypracování kvalitní metodiky prevence SPJ se zřetelem na regionální potřeby. Zároveň budou partnerské školy sloužit pro pilotní zavedení inovované metodiky prevence SPJ do výuky. Budou zde realizovány ukázkové hodiny a zároveň budou partnerské školy sloužit jako centra dobré praxe rozvoje sociálního klimatu na škole, rozvoje sociálních kompetencí žáků a prevence SPJ.

17 Popis zapojení partnera 0/2000 Partnerské školy budou zapojeny do projektu v první aktivitě jako zdroj informací pro vypracování analýzy a studie, na jejímž základě bude dotvářena metodika s ohledem na regionální specifika. V dalších aktivitách na partnerských školách proběhne pilotní zavedení metodiky do výuky a ukázkové hodiny. V této návaznosti pak školy upraví ŠVP a MPPŠ. Na partnerských školách se také uskuteční dny prevence SPJ. Celková účast partnera na výdajích projektu je Kč. Konkrétní výše jednotlivých výdajů jsou uvedeny v příloze č. 9 (Podrobný položkový rozpočet). Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ 0/2000 Žádná partnerská škola dosud nerealizovala samostatný projekt RLZ. Tři z partnerských škol byly zapojeny do dotačních programů Plzeňského kraje na podporu prevence sociálně patologických jevů. Zkušenosti s prací s cílovou skupinou 0/2000 Vzhledem k regionálním specifikám jsou SPJ ohroženi žáci na všech vzdělávacích stupních. Pedagogické sbory na partnerských školách jsou průběžně seznamovány s novými trendy v prevenci SPJ i s aktuálními metodickými pokyny, které se prevence SPJ týkají. Na základě individuálních školení pedagogů byly na některých školách prvky prevence SPJ začleněny do MPPŠ a částečně také do ŠVP. Partnerské školy se podílejí na aktivitách žadatele dlouhodobě. Spolupracují při organizaci volnočasových aktivit a dalších aktivit prevence SPJ. Heslo ARES Heslo ARES Heslo UIR-ADR Heslo UIR-ADR Validovaný IČ DIČ Zvalidováno na ARES Validace ARES 22. května :19:25 Název organizace Základní škola Horažďovice Právní forma organizace Příspěvková organizace Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu Počet zaměstnanců 20 Partner s finančním podílem na rozpočtu Podíl na nákladech (v Kč) ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce ) 0/2000 Žadatel dlouhodobě spolupracuje se všemi pěti partnery především v oblasti prevence SPJ. Jedná se o realizaci přednášek, prezentaci naučných filmů, besedy s odborníky. Žadatel se také podílí na realizaci volnočasových aktivit ve školách a školských zařízeních v daném regionu. Partnerství je důležitým prvkem při sběru a analýze dat o prevenci SPJ a umožní vypracování kvalitní metodiky prevence SPJ se zřetelem na regionální potřeby. Zároveň budou partnerské školy sloužit pro pilotní zavedení inovované metodiky prevence SPJ do výuky. Budou zde realizovány ukázkové hodiny a zároveň budou partnerské školy sloužit jako centra dobré praxe rozvoje sociálního klimatu na škole, rozvoje sociálních kompetencí žáků a prevence SPJ.

18 Popis zapojení partnera 0/2000 Partnerské školy budou zapojeny do projektu v první aktivitě jako zdroj informací pro vypracování analýzy a studie, na jejímž základě bude dotvářena metodika s ohledem na regionální specifika. V dalších aktivitách na partnerských školách proběhne pilotní zavedení metodiky do výuky a ukázkové hodiny. V této návaznosti pak školy upraví ŠVP a MPPŠ. Na partnerských školách se také uskuteční dny prevence SPJ. Celková účast partnera na výdajích projektu je Kč. Konkrétní výše jednotlivých výdajů jsou uvedeny v příloze č. 9 (Podrobný položkový rozpočet). Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ 0/2000 Žádná partnerská škola dosud nerealizovala samostatný projekt RLZ. Tři z partnerských škol byly zapojeny do dotačních programů Plzeňského kraje na podporu prevence sociálně patologických jevů. Zkušenosti s prací s cílovou skupinou 0/2000 Vzhledem k regionálním specifikám jsou SPJ ohroženi žáci na všech vzdělávacích stupních. Pedagogické sbory na partnerských školách jsou průběžně seznamovány s novými trendy v prevenci SPJ i s aktuálními metodickými pokyny, které se prevence SPJ týkají. Na základě individuálních školení pedagogů byly na některých školách prvky prevence SPJ začleněny do MPPŠ a částečně také do ŠVP. Partnerské školy se podílejí na aktivitách žadatele dlouhodobě. Spolupracují při organizaci volnočasových aktivit a dalších aktivit prevence SPJ. Heslo ARES Heslo ARES Heslo UIR-ADR Heslo UIR-ADR Validovaný IČ DIČ Zvalidováno na ARES Validace ARES 22. května :19:25 Název organizace Základní škola Sušice Právní forma organizace Příspěvková organizace Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu Počet zaměstnanců 20 Partner s finančním podílem na rozpočtu Podíl na nákladech (v Kč) ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce ) 0/2000 Žadatel dlouhodobě spolupracuje se všemi pěti partnery především v oblasti prevence SPJ. Jedná se o realizaci přednášek, prezentaci naučných filmů, besedy s odborníky. Žadatel se také podílí na realizaci volnočasových aktivit ve školách a školských zařízeních v daném regionu. Partnerství je důležitým prvkem při sběru a analýze dat o prevenci SPJ a umožní vypracování kvalitní metodiky prevence SPJ se zřetelem na regionální potřeby. Zároveň budou partnerské školy sloužit pro pilotní zavedení inovované metodiky prevence SPJ do výuky. Budou zde realizovány ukázkové hodiny a zároveň budou partnerské školy sloužit jako centra dobré praxe rozvoje sociálního klimatu na škole, rozvoje sociálních kompetencí žáků a prevence SPJ.

19 Popis zapojení partnera 0/2000 Partnerské školy budou zapojeny do projektu v první aktivitě jako zdroj informací pro vypracování analýzy a studie, na jejímž základě bude dotvářena metodika s ohledem na regionální specifika. V dalších aktivitách na partnerských školách proběhne pilotní zavedení metodiky do výuky a ukázkové hodiny. V této návaznosti pak školy upraví ŠVP a MPPŠ. Na partnerských školách se také uskuteční dny prevence SPJ.. Celková účast partnera na výdajích projektu je Kč. Konkrétní výše jednotlivých výdajů jsou uvedeny v příloze č. 9 (Podrobný položkový rozpočet). Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ 0/2000 Žádná partnerská škola dosud nerealizovala samostatný projekt RLZ. Tři z partnerských škol byly zapojeny do dotačních programů Plzeňského kraje na podporu prevence sociálně patologických jevů. Zkušenosti s prací s cílovou skupinou 0/2000 Vzhledem k regionálním specifikám jsou SPJ ohroženi žáci na všech vzdělávacích stupních. Pedagogické sbory na partnerských školách jsou průběžně seznamovány s novými trendy v prevenci SPJ i s aktuálními metodickými pokyny, které se prevence SPJ týkají. Na základě individuálních školení pedagogů byly na některých školách prvky prevence SPJ začleněny do MPPŠ a částečně také do ŠVP. Partnerské školy se podílejí na aktivitách žadatele dlouhodobě. Spolupracují při organizaci volnočasových aktivit a dalších aktivit prevence SPJ.

20 Adresa partnera Název partnera IČ DIČ Základní škola 1 Klatovy Základní škola 2 Klatovy Základní škola 3 Klatovy Základní škola Horažďovice Základní škola Sušice Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno IČ partnera Název partnera Základní škola 1 Klatovy Validovaný Výběr obce Klatovy Výběr adresa (PSČ) Kraj Plzeňský Okres Klatovy Část obce Klatovy I Městská část Klatovy I Ulice Malá Číslo orientační 2 Zvalidováno na UIR-ADR 22. května :05:28 WWW Číslo popisné 305

Modelový projekt 9. Rozvoj komunikačních dovedností dětí

Modelový projekt 9. Rozvoj komunikačních dovedností dětí Modelový projekt 9 Rozvoj komunikačních dovedností dětí pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních grantů OP VK Plzeňského

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Modelový projekt 6. Kompletní rozvoj schopností a dovedností dětí se SVP v mateřské škole

Modelový projekt 6. Kompletní rozvoj schopností a dovedností dětí se SVP v mateřské škole Modelový projekt 6 Kompletní rozvoj schopností a dovedností dětí se SVP v mateřské škole pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Modelový projekt 1. Modernizace výuky průřezového tématu Environmentální výchova na základní škole

Modelový projekt 1. Modernizace výuky průřezového tématu Environmentální výchova na základní škole Modelový projekt 1 Modernizace výuky průřezového tématu Environmentální výchova na základní škole pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globálních grantů OP VK Plzeňského kraje Regionální

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Modelový projekt 8. Podpora žáků se SVP na základní škole praktické

Modelový projekt 8. Podpora žáků se SVP na základní škole praktické Modelový projekt 8 Podpora žáků se SVP na základní škole praktické pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních grantů OP VK

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje 1. Je v opatření 1.1 možné podpořit jako cílovou skupinu studenty dálkového studia? Odpověď: Ano, dálkové studium

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Program prezentace: 1. část informační Stručné seznámení s OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta 2007-2013 Globální granty realizované

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Č. j.: MSMT-6237/2014 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Metodický výklad výzvy č. 53 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Globální granty OP VK ve Středočeském kraji. PhDr. Ivo Říha Praha,

Globální granty OP VK ve Středočeském kraji. PhDr. Ivo Říha Praha, Globální granty OP VK ve Středočeském kraji PhDr. Ivo Říha Praha, 14.4.2008 2 Globální granty OP VK Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. realizace: 6/2016 6/2019 (předpoklad) Místo realizace: celá Česká republika Adresa sídla: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/02.0008 Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 27. 9. 2011, Praha Obsah prezentace: Typy monitorovacích zpráv (dále MZ) a jejich náležitosti Pravidla předkládání MZ podoba zpráv a lhůty Žádost o platbu Zpráva

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt IRICoN Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Název prioritního tématu: Rozvoj

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ Obsah semináře Obecné informace Globální granty KHK a aktuální stav Informace pro žadatele

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 NÁZEV: DNE: 22. 2. 2016 MAP ORP Žďár nad Sázavou JEDNACÍ ČÍSLO: 521/2016/ŠKS ANOTACE: Zapojení města Žďáru nad Sázavou do Místního akčního plánu vzdělávání ve školství v rámci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podklady pro projednání 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího, v kraji Vysočina.

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více