S A X O B A N K ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S A X O B A N K ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU"

Transkript

1 POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI Před vyplněním žádosti se ujistěte, že jste si přečetli všechny informace o vašem obchodním účtu u Saxo Bank, včetně Všeobecných obchodních podmínek (General Business Terms), Prohlášení o odhalení rizik (Risk Disclosure Statement), Obchodních podmínek pro obchodování s cennými papíry (Business Terms for Securities Trading), Obchodních podmínek služby Custody (Business Terms for Custody Management), Obchodních podmínek pro mezinárodní převody prostředků (Business Terms for International Transfer of Funds) a také Politiky konfliktu zájmů (Conflict of Interest Policy) a Politiky osvědčeného plnění (Best Execution Policy) (najdete je na internetové stránce Saxo Bank). Pište velkými tiskacími písmeny černým nebo modrým perem. Vyplňte všechny informace co nejpřesněji. Pokud mimo obchodní platformy požadujete od Saxo Banky individuální servis, např. aktivní poradenství správy portfolia, vyplňte prosím dotazník o přiměřenosti (suitability questionaire). Obraťte se prosím na zástupce Saxo Bank, který vám poskytne další informace týkající se vyplnění tohoto dotazníku. Aby Saxo Bank vyhověla předpisům, které se týkají opatření zabraňujících praní špinavých peněz, je ze zákona povinna vyžádat si následující dokumentaci (A nebo B). Saxo Bank si vyhrazuje právo vyžadovat další dokumenty kdykoliv během doby schvalování obchodního účtu. Nejaktuálnější požadavky platné ve vaší zemi můžete zjistit na telefonním čísle nebo v sekci nejčastějších dotazů na stránkách A FYZICKÉ OSOBY B FIREMNÍ KLIENTI PRŮKAZ TOTOŽNOSTI Typy přijatelných dokladů: Platný cestovní pas (požadována stránka s identifikačními údaji a podpisem) Platný řidičský průkaz Platný občanský průkaz Průkazy musí být aktuální a platné, vydané úředním státním orgánem a musí v nich být uvedeno: Celé jméno Rodné číslo Datum a místo narození Jasná a zřetelná fotografie identifikující příslušnou osobu Podpis DOKLAD O TRVALÉM BYDLIŠTI Dokument musí být platný a musí v něm být uvedeno aktuální trvalé bydliště držitele. Musí být vydán úředním státním orgánem. Níže prosím vyznačte předložený dokument: Platný občanský průkaz Platná karta pojištěnce nebo zdravotní karta vydaná státním orgánem Daňové přiznání (nikoli starší šesti měsíců) Výpis z místního obchodního rejstříku nebo osvědčení o ustavení právnické osoby Podepsané stanovy společnosti Dokumentace ohledně podepisování za právnickou osobu (statutární zástupci) Úřední průkaz totožnosti (jak je definován v části A) všech statutárních zástupců Vyplněný formulář s uvedením vlastnické a řídicí struktury společnosti (Corporate Ownership and Control Structure Disclosure Form) Úřední průkaz totožnosti a doklad o trvalém bydlišti (jak je uvedeno v části A) všech beneficiátů, jak jsou definováni ve formuláři týkajícím se vlastnické a řídicí struktury společnosti Pro rychlejší zpracování postupte nám vyplněnou žádost spolu s uvedenou dokumentací: Fax Naskenujte kopii žádosti spolu s dokumentací Odfaxujte kopii žádosti spolu s dokumentací na a zašlete je na adresu číslo Mějte v patrnosti, že pokud jste zaslali žádost em nebo faxem, musíte navíc originál žádosti zaslat do 14 dní běžnou poštou. Zašlete žádost spolu s dokumentací běžnou poštou na adresu: Saxo Bank Philip Heymans Allé 15 DK 2900 Hellerup Denmark Att. Contract Administration V případě, že máte jakékoliv dotazy spojené s vyplněním tohoto formuláře neváhejte nás kontaktovat na anebo FAQ na on 1 / 8

2 Všichni klienti musí vyplnit 1. část, 3. část, 4. část, 5. část, 7. část a 8. část této žádosti. Firemní klienti musí navíc vyplnit 6. část. Prosím vyplňte čitelně hůlkovým písmem. 1. ČÁST OBECNÉ ÚDAJE O KLIENTECH Introducing Broker (pokud je relevantní ): Jméno a příjmení (musí souhlasit s občanským průkazem / pasem) / Jméno společnosti: INDIVIDUÁLNÍ KLIENTI Datum narození (povinné): Národnost (povinné): Místo a země narození (povinné): / / Datum/Měsíc/Rok Sídlo společnosti / bydliště (povinné): Město/PSČ: Stát: Okres: Poštovní adresa (pokud se liší): Město/PSČ: Stát: Okres: Včetně předvolby, příklad: Hlavní telefonní číslo (povinné): Další telefonní číslo: (povinné): 2. ČÁST KLASIFIKACE KLIENTŮ Klasifikace klienta V souladu s direktivou MiFID je Saxo Bank povinná rozdělit své klienty do třech kategorií: drobní, profesionální klienti a způsobilé protistrany. Všichni klienti budou zpočátku považováni za drobné s cílem zabezpečení co nejvyšší míry ochrany. V případě, že tato prvotní klasifikace není v souladu se skutečnou úrovni vašich vědomostí a zkušeností v některých (nebo všech) investičních produktech, můžete si vybrat jinou klasifikaci pomocí obrazovky Profil klienta v obchodní platformě SaxoTrader nebo se můžete obrátit na Vaši kontaktní osobu (Account Manager). 2 / 8

3 3. ČÁST VÝBĚR ÚČTU Výběr měny účtu: 4. ČÁST ÚČEL A ROZSAH VZTAHU S KLIENTEM ( VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ ÚDAJE JSOU POVINNÉ) Všechny úvěrové instituce na území Evropské unie musí zjistit informace o účelu a rozsahu klientského vztahu, aby splnily podmínky norem EU a FATF proti praní špinavých peněz. Účel a rozsah žádosti o účet u Saxo Bank? Zachování kapitálu / hedging (minimalizuje potenciál ztráty jistiny) Růst (zvýšení hodnoty investice v čase i přes fluktuace cen) Spekulace (přijetí nejvyšší míry rizik kvůli potenciálu vyšších zisků) O jaký typ nástroje pro obchodování máte zájem? Jaká je přibližně úroveň vašich aktiv? FX Spot FX Forwardy FX Opce Futures Akcie CFD Dluhopisy Managed Funds < EUR > Jakou částku plánujete investovat v Saxo Bank? Kolik transakcí měsíčně běžně zadáváte? < EUR > > 100 POVINNÉ (POUZE INDIVIDUÁLNÍ KLIENTI) Prohlašuji, že ve všech věcech týkajících se tohoto klientského vztahu jednám svým jménem, jež je uvedené výše, a nikoli z pověření třetí strany. Všechny prostředky, které budou vloženy na účet u Saxo Bank a se kterými bude obchodováno, jsou moje vlastní finanční prostředky. 3 / 8

4 5. ČÁST V E Ř E J N Ě Č I N N Á O S O B A A V E Ř E J N Ě Č I N N Á O S O B A B B L Í ZC Í R O D I N N Í P Ř Í S LU Š N Í C I A S P O L E Č N Í C I Veřejně činné osoby jsou fyzické osoby, jimž byla svěřena prominentní veřejná funkce, jmenovitě Politicky exponované osoby jsou také nejbližší příbuzní osob definovaných v části A, což znamená: hlavy státu, předsedové vlády, ministři a náměstci ministrů; členové parlamentu; manžel/ka partner/ka, jež je dle místních zákonů považován/a za osobu rovnocennou manželovi/manželce; členové nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo jiných vysokých justičních orgánů, proti jejichž rozsudkům se nesmí podávat odvolání, kromě výjimečných případů; členové účetních dvorů nebo bankovní rady centrálních bank; děti a jejich manželé/manželky či partneři/ partnerky; a rodiče Politicky exponované jež jsou známy jako společníci osob vymezených v definici A, což zahrnuje následující: velvyslanci, diplomaté a vysoce postavení důstojníci ozbrojených sil; členové administrativy, managementu nebo dozorčích rad státních podniků. Žádná z kategorií popsaných ve výše zmíněných šesti bodech nezahrnuje střední nebo nižší činovníky. všechny fyzické osoby, jež jsou spoluvlastníci právnických subjektů či jež jsou v jiném blízkém obchodním vztahu s výše zmíněnou osobou; všechny fyzické osoby, jež jsou vlastníci právního subjektu, který byl založen ve prospěch osoby zmíněné výše. Dále nebudou za veřejně činné osoby považováni ti, jež nejsou dle výše uvedené definice veřejně činní alespoň rok. Prohlašuji, že NEJSEM politicky exponovanou osobou, jak je definována v části A nebo B. Prohlašuji, že jsem politicky exponovanou osobou, jak je definována v části A nebo B. 4 / 8

5 6. ČÁST OZNAMOVACÍ POVINNOST A PROHLÁŠENÍ FIREMNÍCH KLIENTŮ ( VŠECHNA POLE MUSÍ BÝT VYPLNĚNA) Vyplňte pouze pro firemní klientelu Registrační číslo společnosti: Počet členů představenstva: Předseda/prezident: Ředitel/viceprezident: Oprávnění zástupci: V zastoupení právního subjektu/společnosti (povinné) Prohlašuji/prohlašujeme, že ve všech věcech týkajících se tohoto klientského vztahu jednám(e) svým jménem, jež je uvedené výše, a nikoli z pověření třetí strany, a že všechny prostředky, které budou vloženy na účet u Saxo Bank a se kterými bude obchodováno, jsou moje/naše vlastní finanční prostředky. Všichni firemní klienti jsou také povinni vyplnit formulář s uvedením vlastnické a řídicí struktury společnosti. 7. ČÁST UPOZORNĚNÍ K RIZIKŮM ( POVINNÉ) S cílem splnit požadavky předpisů EU, tj. směrnice o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID), pro vás Saxo Bank připravila níže uvedené upozornění k rizikům. INFORMACE O PARAMETRECH URČITÝCH KOMPLEXNÍCH PRODUKTŮ A RIZICÍCH S NIMI SPOJENÝCH Níže naleznete všeobecný popis parametrů určitých komplexních produktů a jejich trhů a rizik, jež jsou s těmito produkty spojená. Další informace jsou k dispozici také na posledních stranách dokumentu Všeobecné obchodní podmínky ( General business Terms ) a na v záložce O nás / Právní dokumentace. Obchodování finančních produktů s sebou vždy přináší rizika. Proto byste měli vždy obchodovat jen s takovými produkty, jimž rozumíte a jejichž rizika znáte. Obchodování s cizími měnami (FOREX) Při obchodování s cizími měnami investor spekuluje o budoucím vývoji kurzu jedné měny vůči druhé, přičemž jednu kupuje a jednu prodává. Např.: investor prodá britské libry (GBP) za americký dolar (USD), pokud očekává, že se kurz dolaru vůči libře zvýší. Cizí měny se obchodují jako produkt s finanční pákou, což znamená, že můžete investovat více finančních prostředků, než máte k dispozici na účtu tak, že si půjčíte u Saxo Bank. Cizí měny mohou být obchodovány ve formě FX Spot, FX Forward nebo FX Opce. FX Spot znamená nákup jedné měny za určitý objem prostředků v jiné měně při okamžitém zisku. Transakce v rámci FX Forward a FX Opce jsou realizovány ke sjednanému termínu v budoucnosti za předem stanovený kurz. Při obchodování ve formátu FX Forward se zavazujete provést transakci v ceně sjednané v okamžiku realizace. Prodávající FX Opce má právo po uplynutí určité lhůty realizovat transakci v podkladovém měnovém páru FX Spot, pokud je kurz v tu chvíli výhodnější než cena na trhu. Na druhou stranu má strana prodávající opci povinnost vstoupit do transakce s kupujícím (Saxo Bank) v den realizace, pokud si to kupující vyžádá. Nakoupená opce tedy představuje omezené riziko ve formě prémie, jež byly prodány, zahrnují neomezené riziko, totiž změnu kurzu podkladového měnového páru FX Spot. 5 / 8

6 Trh cizích měn je největší finanční trh na světě a obchoduje se na něm každý pracovní den 24 hodin denně. Ve srovnání s jinými finančními produkty se mimo jiné vyznačuje nízkými ziskovými maržemi. Abyste dosáhli vysokého zisku, je potřeba obchodovat velké objemy měn, např. obchodováním s finanční pákou tak, jak je popsáno výše. Při obchodování cizích měn čistý zisk bez nákladů (např. na provize a spread) jedné strany je vždy realizován tak, že je kompenzován ztrátou strany druhé. Při transakcích cizích měn vystupuje Saxo Bank jako protistrana a Saxo Bank udává kurzy na základě kurzů, jež jsou dostupné na trhu. To ovšem neznamená, že váš zisk nebo ztráta je kompenzována ztrátou nebo ziskem na straně Saxo Bank, jelikož Saxo Bank se snaží eliminovat rizika s dalšími protistranami. Jelikož obchod s cizími měnami probíhá jako obchodování na úvěr, které Vám umožňuje získat lepší pozici, než jaké byste s vašimi finančními prostředky u Saxo Bank mohli dosáhnout, i relativně malý negativní nebo pozitivní posun na trhu může mít významný vliv na vaše investice. Obchodování s cizími měnami tedy s sebou přináší relativně vysoký stupeň rizika, ale také celkem vysoký stupeň ziskovosti, ačkoli váš vklad je poměrně malý. Pokud vaše celkové pozice při maržovém obchodování přesáhnou váš vklad, riskujete více než ztrátu vašeho vkladu. CFD CFD neboli Contract for Difference (Rozdílový kontrakt) je spekulace ve změnách hodnot. Tento produkt vám umožňuje spekulovat o budoucích poklesech nebo růstech hodnot určitých aktiv, například akcií. Pokud jsou vaše spekulace správné, váš zisk bude rozdíl v hodnotách (mínus náklady), ale pokud je vaše spekulace nesprávná, musíte zaplatit rozdíl v hodnotách (plus náklady). Jelikož se CFD váže na podkladové aktivum, jeho hodnota závisí na tomto aktivu. Obchodování s kontrakty pro rozdíl probíhá vždy jako s finanční pákou (viz výše odstavec o obchodování s cizími měnami). Kontrakty pro rozdíl jsou obvykle obchodovány se Saxo Bank jako s protistranou, ale některé jsou obchodovány na regulovaném trhu. Cena se ale vždy mění v závislosti na podkladovém aktivu, která se ve většině případů obchodují na regulovaném trhu. Cena a likvidita kontraktů pro rozdíl jednotlivých podílů odráží cenu a likviditu podílu na trhu, na kterém je tento podíl přijat k obchodování, zatímco například indexy jsou neburzovní produkty, jejichž cena je stanovena Saxo Bank na základě ceny a likvidity podkladových podílů, trhu s futures, odhadu dividend, vlivu úrokových sazeb atd. Jelikož obchod s kontrakty CFD probíhá jako obchodování s finanční pákou, které Vám umožňuje získat lepší pozici, než jaké byste s vašimi finančními prostředky u Saxo Bank mohli dosáhnout, i relativně malá negativní nebo pozitivní změna podkladového instrumentu na trhu může mít významný vliv na vaše investice. Obchodování s kontrakty CFD tedy s sebou přináší relativně vysoký stupeň rizika, ale také celkem vysoký stupeň ziskovosti, ačkoli váš vklad je poměrně malý. Pokud vaše investované prostředky při maržovém obchodování přesáhnou váš vklad, riskujete více než ztrátu vašeho vkladu. Futures Obchodování s futures znamená spekulace s cenou určitého podkladového aktiva zda bude stoupat nebo klesat. Při obchodování s futures má jejich držitel povinnost buď koupit, nebo prodat podkladový podíl za stanovenou cenu ke stanovenému dni v budoucnosti. Příklady podkladových aktiv jsou suroviny, zemědělské produkty nebo finanční produkty. V závislosti na povaze futures existují dva způsoby vypořádání, buď cenovým rozdílem, nebo skutečným dodáním ve stanoveném termínu. Futures jsou vždy obchodovány na úvěr (viz Obchodování s cizími měnami). Futures jsou vždy obchodovány na regulovaném trhu, a to buď přímo na burze cenných papírů, nebo formou reportingu transakcí. Jelikož obchodování s futures probíhá jako obchodování s finanční pákou, které Vám umožňuje získat lepší pozici, než jaké byste s vašimi finančními prostředky u Saxo Bank mohli dosáhnout, i relativně malý negativní nebo pozitivní posun na trhu může mít významný vliv na vaše investice. Obchodování s futures tedy s sebou přináší relativně vysoký stupeň rizika, ale také celkem vysoký stupeň ziskovosti, ačkoli váš vklad je poměrně malý. Pokud vaše investované prostředky při maržovém obchodování přesáhnou váš vklad, riskujete více než ztrátu vašeho vkladu. POVINNÉ Tímto prohlašuji, že jsem si upozornění k rizikům komplexních produktů Risk Disclosure přečetl(a) a porozuměl(a) jsem mu. 6 / 8

7 8. ČÁST PODPISY A PROHLÁŠENÍ Na základě přijetí těchto podmínek prohlašuji/prohlašujeme, že: jsem četl/a Obecné obchodní podmínky (General Business Terms) včetně Prohlášení o odkrytí rizik (Risk Disclosure Statement), Obchodní podmínky obchodu s cennými papíry (Business Terms for Securities Trading), Obchodní podmínky služby Custody (Business Terms for Custody Management), Obchodní podmínky mezinárodního převodu prostředků (Business Terms for International Transfer of Funds), Podmínky používání (Terms of Use), Soupis provizí, poplatků a marží (Commissions, Charges & Margin Schedule), porozuměl/a jsem jim a souhlasím s nimi; jsem porozuměl/a Obecným obchodním podmínkám (General Business Terms) včetně Prohlášení o odkrytí rizik (Risk Disclosure Statement), Obchodním podmínkám obchodu s cennými papíry (Business Terms for Securities Trading), Obchodním podmínkám služby Custody (Business Terms for Custody Management), Obchodním podmínkám mezinárodního převodu prostředků (Business Terms for International Transfer of Funds), Podmínkám používání (Terms of Use), Soupisu provizí, poplatků a marží (Commissions, Charges & Margin Schedule), Dokumentu o střetu zájmů (Conflict of Interest Policy ) a Pravidlům pro provádění klientských pokynů (Best Execution Policy) a veškerým dalším smluvním podmínkám (ve znění nejnovějších předpisů), jež se vztahují na mé veškeré obchodní vztahy se Saxo Bank a souhlasím s nimi; že jsem obdržel/a, pokud jsem o ně požádal/a, další podrobné ústní informace o produktech a inherentních možnostech a rizicích; a že jsem dostal/a uspokojivé odpovědi na všechny mé dotazy týkající se smluvních podmínek a dalších záležitostí vztahujících se k relevantním produktům. Dále souhlasím s tím, že mé osobní údaje, jež jsem poskytl/a Saxo Bank: mohou být sdíleny s osobou Introducing Brokera za účelem dokončení due diligence a schválení mé žádosti, pokud jsem takovou osobu určil(a). mohou být sdíleny s třetí stranou pracující jménem Saxo Bank Group za účelem provádění analýzy klienta pro potřeby prodeje a marketing Saxo Bank Group. mohou být použity k ověření mé totožnosti u třetí strany poskytovatele autentizačních služeb. Za tímto účelem třetí strana - poskytovatel autentizačních služeb může porovnat mnou dodané údaje s jakýmikoli údaji v jakékoli databázi (veřejné nebo jiné), ke které má přístup. Může také v budoucnosti použít mé údaje při pomoci jiným společnostem v ověřování údajů. V tomto případě bude uchován záznam o hledání. Dále, na základě přijetí těchto smluvních podmínek potvrzuji, že: informace, jež jsem poskytl/a a vložil/a do tohoto formuláře, jsou pravdivé a že beru na vědomí, že jsem povinen/povinna Saxo Bank neprodleně informovat, nastane-li jakákoli změna; jsem určil/a výši investice s ohledem na mou celkovou finanční situaci a že ji za daných okolností považuji za přiměřenou; beru na vědomí, že Saxo Bank může poskytovat poradenství v tomto smyslu pouze za předpokladu, že jsem v této Žádosti klienta či na žádost Saxo Bank v jiném formuláři poskytl/a Saxo Bank pravdivé a dostatečné informace. 7 / 8

8 Podepsáním tohoto formuláře já/my souhlasím(e) s níže uvedeným: Vaše osobní údaje, čili Vaše jméno, osobní identifikační číslo, adresa atd. i informace o Vás jako o klientovi, čili údaje o Vašem účtu, zápisech, investicích atd., jež jste nám poskytl/a při registraci klienta u Saxo Bank, nebo jež se staly vlastnictvím Saxo Bank jiným způsobem, mohou být sdíleny v rámci Saxo Bank Group*. Některé společnosti v rámci Saxo Bank Group* se nachází v zemích, ve kterých zákony o ochraně informací nemusí zaručovat stejnou ochranu jako dánské zákony. Informace mohou být sděleny pro účely splnění zákonných požadavků (také v souladu s dánským zákonem proti praní špinavých peněz), vymezení rizik, poskytování investičního poradenství, investičních služeb a dalších služeb, které Saxo Bank Group* nabízí, marketingu a správu klientského vztahu s Vámi. Saxo Bank Group* zasílaly propagační materiály týkající se investic a s nimi souvisejících služeb, včetně nových produktů a služeb, jež Saxo Bank Group* poskytuje, a informační bulletiny, informace o novinkách na trhu a investičních příležitostech em, textovými zprávami, běžnou poštou či mě o výše zmíněném informovaly telefonicky. * Saxo Bank Group v současné době zahrnuje níže uvedené společnosti. Aktuální seznam je k nalezení na našich webových stránkách: SAXO BANK A/S HEADQUARTERS SAXO BANK A/S SUCURSAL EN ESPAÑA SAXO BANQUE FRANCE SAXO CAPITAL MARKETS PTE. LTD. PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 SERRANO 32, 2E, 10, RUE DE LA PAIX 3 CHURCH STREET DK HELLERUP MADRID PARIS #30-00, SAMSUNG HUB DENMARK ESPAÑA FRANCE SE SINGAPORE SAXO BANK A/S ITALIA SAXO BANK A/S PRAGUE SAXO BANK A/S LONDON CAPITAL FOUR MANAGEMENT A/S CORSO MONFORTE 15 BETLÉMSKÝ PALÁC 40 BANK STREET - LEVEL 26 PHILIP HEYMANS ALLÉ MILANO HUSOVA 5, PRAHA 1, CANARY WHARF DK-2900 HELLERUP ITALY CZECH REPUBLIC LONDON E14 5DA, UK DENMARK SAXO BANK JAPAN K.K. SAXO BANK (DUBAI) LIMITED SAXO PROPERTIES A/S SAXO BANK A/S HELLAS (GREECE) KAMIYACHO SANKEI BUILDING 10F CURRENCY HOUSE, 1ST FLOOR PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 4 VASILISSIS SOFIAS AVENUE 1-7-2A ZABUDAI, MINATO-KU DIFC, P.O. BOX: DK HELLERUP ATHENS, TOKYO, JAPAN DUBAI, UAE DENMARK GREECE INITTO UKRAINE INITTO TECHNOLOGIES INDIA PVT LTD INITTO A/S SAXO BANK (SCHWEIZ) AG 52 DEHTYARIVSKA STR 20TH FLOOR, TOWER 10C BORUPVANG 2C, 2.SAL RIETSTRASSE 41 2ND FLOOR CYBER CITY, DLF PHASE II DK-2750 BALLERUP POSTFACH , KYIV, UKRAINE GURGAON , HARYANA, INDIA DENMARK CH-8702 ZOLLIKON, SWITZERLAND FONDSMÆGLERSELSKABET SIRIUS SAXO BANK A/S AUSTRALIA SAXO BANK A/S NEDERLAND GLOBAL EVOLUTION KAPITALFORVALTNING A/S REPRESENTATIVE OFFICE WTC AMSTERDAM FONDSMÆGLERSELSKABET A/S PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 LEVEL 56 MLC CENTRE B-TOWER 15TH FLOOR KOKHOLM 3B, DK-2900 HELLERUP MARTIN PLACE STRAWINSKYLAAN 1527 DK-6000 KOLDING DENMARK SYDNEY, NSW 2000, AUSTRALIA 1077 XW AMSTERDAM DENMARK SAXO CAPITAL MARKETS HK LIMITED SAXO-E*TRADE BANK A/S SUITE 4004, 40F TWO EXCHANGE SQUARE PHILIP HEYMANS ALLÉ 5 8 CONNAUGHT PLACE DK-2900 COPENHAGEN Ø CENTRAL HONG KONG DENMARK Vezměte prosím na vědomí, že všechny poskytnuté informace jsou důvěrné v souladu s dánským zákonem o finančních službách. Datum: Podpis: THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT SAXO BANK l Philip Heymans Allé 15 l DK 2900 Hellerup l Denmark l Telephone Telefax l Reuters Dealing Code: SAXO l Web: 8 / 8 11 / 2010

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující Oznámení, kterým

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 051.GBCZ.CA.v2.17.07.2012 Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 1 Žádost o firemní účet Corporate Account Application Vyplňte prosím všechny

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK Společnost Monecor (London) Litd, vystupuje pod obchodní značkou ETX Capital (dále jen ETX Capital, my nebo naše Společnost), podléhá regulaci státnímu Úřadu pro finanční etiku

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více