PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY"

Transkript

1 PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY

2

3 PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY

4 Platit, či neplatit eurem? Analýza vývoje zemí uvnitř a vně eurozóny CEVRO Institut Academic Press Edice Policy Studies, svazek 1 AECR je uznána a částečně financována Evropským parlamentem. Názory vyjádřené v této publikaci nemusí být v souladu s názory Evropského parlamentu. Vydavatel: CEVRO Institut, o. p. s., Jungmannova 17, Praha 1 - Nové Město, tel.: , Výroba: Nakladatelství Jalna, Mickiewiczova 17, Praha 6, tel.: , Technická redakce: Jiří Sládeček Grafická úprava a sazba: Martin Sládeček Tisk: PBtisk a. s. Vydání první Praha, 2012 ISBN

5 Obsah Josef Šíma Úvod... 5 Philipp Bagus Euro a konkurenceschopnost... 7 Pavol Minárik Měnové podmínky v měnové unii Václav Rybáček Euro a hospodářský růst CEVRO Institut 3

6 4 Platit, či neplatit eurem?

7 Úvod Tato kniha zahajuje novou ediční řadu v rámci CEVRO Institute Academic Press. Ke knihám a odbornému žurnálu, jež jsou v současnosti vydávány, tak přibývá řada analytických studií s názvem Policy Studies. Cílem této řady je publikovat krátké analýzy společenských problémů, jež nám umožní lépe chápat podstatu současných debat a sporů. Věříme, že přístupný, netechnický styl analýz, spolu s akcentem na vizuální zachycení hlavních trendů a veličin, uvítají jak tvůrci hospodářských politik, tak novináři i odborná a laická veřejnost. Těžko najít vhodnější náplň pro úvodní publikaci nové řady Policy Studies než žhavé téma veřejných debat dneška v Evropě i za jejími hranicemi euro. Jelikož Česká republika patří k zemím, jež jsou sice členskými zeměmi EU, ale nejsou členy eurozóny, je hlavní otázkou, na níž se tato publikace snaží najít odpověď tato: Platit či neplatit eurem? Analýza vývoje v zemích uvnitř a vně eurozóny. V čele mezinárodního týmu autorů, kteří na tuto otázku hledají odpověď, stojí dr. Philipp Bagus, jehož kniha Tragédie eura byla během velmi krátké doby přeložena do 13 jazyků. Autoři analyzují řadu aspektů rozvoje, jako je konkurenceschopnost či ekonomický růst, a snaží se ukázat, zda členství v eurozóně přináší viditelné positivní dopady nebo je-li naopak rozumnější zůstat mimo eurozónu. Studie obsažené v tomto svazku byly prezentovány v únoru 2012 v Praze na konferenci, na níž všichni autoři přednesli závěry svého zkoumání. Zároveň si vyslechli reakce viceguvernéra České národní banky dr. Mojmíra Hampla, který předkládané studie prostudoval a přednesl své připomínky a dodatečné postřehy k tématu. Věříme, že Policy Studies, nový přírůstek v publikačních aktivitách v rámci CE- VRO Institut Academic Press, přispěje do debat o podobě řešení hospodářských a společenských problémů jak v České republice, tak v EU; očekáváme, že vytvoří platformu pro formování postojů ke společenským problémům, jež přispějí k budování panství práva, konkurenceschopné ekonomiky a harmonické společnosti. prof. Josef Šíma, Ph.D. rektor vysoká škola CEVRO Institut CEVRO Institut 5

8 6 Platit, či neplatit eurem?

9 Euro a konkurenceschopnost Phillip Bagus Universidad Rey Juan Carlos Madrid Úvod Bez konkurenceschopnosti nelze dosáhnout udržitelného ekonomického růstu. Před tím, než došlo k zavedení jednotné měny, někteří lidé věřili, že euro bude podporovat růst a konkurenceschopnost (Hämäläinen 2000). Ale dluhová krize eurozóny tímto názorem značně otřásla. Země na okraji eurozóny nejsou dostatečně konkurenceschopné. Proto jednotlivé vlády států eurozóny přijaly v březnu 2011 Pakt pro euro plus, který má zvýšit konkurenceschopnost prostřednictvím strukturálních a fiskálních reforem.1 V prosinci 2001 byla ustavena mezivládní dohoda (European compact), která zavedla opatření na podporu konkurenceschopnosti jako například ústavní omezení maximální výše dluhu.2 V tomto článku ukážeme, že nedostatek konkurenceschopnosti okrajových členských států není ani náhoda, ani nevyhnutelný důsledek lenosti či způsobu života, které jsou vlastní středozemním národům. Daleko spíše je nedostatek konkurenceschopnosti nevyhnutelným důsledkem institucionální podstaty zavedení eura. V první části textu vysvětlíme, proč euro představuje tragédii obecní pastviny a jako takové umožňuje externalizaci nákladů deficitů na ostatní členské státy eurozóny. V druhé části se podíváme, jak systém eura ovlivňuje konkurenceschopnost eurozóny. Budeme se rovněž zabývat vyrovnaností obchodních bilancí. Ve třetí části se budeme věnovat konkurenceschopností nečlenských států. A konečně se dotkneme otázky, jaké vyhlídky má euro a zda je pro nečlenské státy výhodné euro přijmout. 1 Rozdělení států na členské a nečlenské viz Charlemagne (2011). V tomto článku máme členskými státy na mysli členy eurozóny, a nečlenskými státy takové státy Evropské unie, které nejsou součástí měnové unie. 2 Původně se uvažovalo o změně Lisabonské smlouvy, ale Velká Beritánie změnu smlouvy vetovala. Mezivládní dohoda (European compact) má tedy oživit konkurenceschopnost u těch členských a nečlenských států, které se rozhodnou ji podepsat. (Msnbc 2011). CEVRO Institut 7

10 Euro tragédie obecní pastviny Když člověk využívá zdroj a nezvažuje všechny náklady svého jednání, přičemž některé přenáší na třetí stranu, hovoříme o externích nákladech.3 Vlastník továrny, který znečišťuje jezero souseda, aniž by mu za to platil, přenáší část svých výrobních nákladů na ostatní. Tragédie obecní pastviny je zvláštním případem externích nákladů. V případě tragédie obecní pastviny může zdroj využívat více než jeden člověk a přitom náklady přenášet na ostatní. V konečném důsledku dojde k nadměrnému vyčerpání nevlastněného či obecního zdroje. Veřejná pláž je plná lidí a povalujících se odpadků. Jednotlivý uživatel pláže, který zde pohodí odpadky nebo který tu zabere místo, snižuje užitek ostatních uživatelů pláže. V případě soukromé pláže může její vlastník omezit užívání pláže, určit, kam se budou vyhazovat odpadky, zavést vstupné. Uživatelé pak berou v potaz všechny náklady svého jednání. K nadměrnému vyčerpání zdroje nedochází. Dalším příkladem zdrojů v obecném vlastnictví jsou hejna ryb v oceánech. Rybář, který svou činností zdroj vyčerpá, nebere v úvahu všechny náklady svého jednání, naopak část nákladů v podobě menší velikosti a schopnosti reprodukce hejna přenáší na ostatní (všechny potenciální rybáře). Motivace jednotlivého rybáře, aby mu záleželo na budoucí velikosti hejna, je malá. Spíše je motivován vylovit ryby co nejrychleji, protože pokud zdroj nevyčerpá a ryby nepochytá on sám, jistě to udělají jiní rybáři. Výsledkem je nadměrně vyčerpaný zdroj. Systém eura se podobá tragédii obecní pastviny (Bagus 2011). Vlády členských států mohou vyčerpat kupní sílu eura pro svůj vlastní užitek a přenést část nákladů na ostatní, tj. na všechny, kdo měnu drží. Nepřímým způsobem mohou vlády všech členských států monetizovat své deficity, a negativně tak ovlivňovat uživatele měny v ostatních členských zemích. Jak celý proces funguje? Jakmile členský stát utratí více, než kolik vybere na daních, vydá státní dluhopisy odpovídající výši rozdílu tak, aby pokryl svůj deficit. Významnou část těchto dluhopisů vykoupí evropský bankovní systém (především národní bankovní systém). Banky tyto cenné papíry nakupují nejen proto, že je v tom jejich vlády podporují, ale především proto, že je Evropská centrální banka (ECB) přijímá v rámci svých refinančních operací jako zajištění s nejnižším rizikovou přirážkou.4 Jinými slovy, banky vykupují státní dluhopisy proto, že ví, že je budou moci použít jako zajištění svých nových úvěrů od ECB. Státní dluhopisy jsou 3 Analýza externích nákladů viz Mises (1998, 651). Termín tragédie obecní pastviny poprvé použil Hardin (1968). 4 O případu banky Dexia, podporované ke koupi dluhů od belgické vlády, viz Zeihan (2011). 8 Platit, či neplatit eurem?

11 tudíž skoro stejně tak dobré jako peníze centrální banky, za předpokladu, že ECB refinancování opravdu poskytne. Když vláda vydá nové obligace, aby mohla financovat svůj deficit, banky si je mohou koupit a použít je jako zajištění nových půjček od ECB. Banky tedy získávají nové finanční rezervy a mohou navyšovat své zadlužení. Roste nabídka peněz a ceny mají tendenci růst, nicméně nejen v zemi s deficitem, ale v celé eurozóně. Tímto způsobem je možné část nákladů spojených s deficitem, tj. rostoucí ceny, přenést na obyvatele ostatních zemí eurozóny, a sice skrze vyčerpání kupní síly eura. Podobně jako v příkladu s rybářem je motivací vyčerpat obecní zdroj co nejrychleji, neboť jinak to udělají jiné vlády. Podívejme se na následující příklad: Výše německého deficitu dosahuje 3 procent HDP, zatímco deficity ostatních vlád eurozóny 10 procent HDP. Banky vykupují státní dluhopisy, využívají je u ECB jako zajištění a získávají nové rezervy, zvyšují svou zadluženost. Důsledkem jsou rostoucí ceny v eurozóně ve výši zhruba 8 procent. V takovém případě může v Německu dojít, navzdory rozpočtovému deficitu, k reálnému poklesu státních výdajů. Jinými slovy, na monetární redistribuci fungující v rámci institucionálního systému eura, může profitovat jen ten, jehož deficit je vyšší než deficity ostatních členských států. Popsaná situace se téměř shoduje s tou, v níž má tiskařský stroj několik vlastníků. V tomto případě získáte z monetární redistribuce nejvíce, budete-li tisknout peníze rychleji než ostatní. Taková motivace vede logicky k hyperinflaci. Důvodem, proč euro ještě přežívá, je to, že analogie tiskařského stroje a eurozóny není stoprocentní. Vlády nemohou tisknout euro přímo. Mohou tisknout pouze vládní dluhopisy. Monetizace funguje jedině tehdy, když banky tyto dluhopisy kupují a ECB je přijímá k zajištění půjček. Tudíž zde zůstávají dvě rizika: banky tyto obligace nekoupí, nebo je ECB nepřijme k zajištění půjček. Banky se mohou obávat, že země vydávající dluhopisy jim v budoucnu nezaplatí, ECB může dluhopisy přestat přijímat jako zajištění nebo jen neuspokojí poptávku po půjčkách. Hrozbu, že dojde k narušení monetizačního procesu, nicméně podstatně snižuje skutečnost, že euro je politickým projektem (Bagus 2010). Euro bylo založeno s implicitní zárukou pomoci silnějších států a ECB. V době dluhové krize je tato záruka stále více explicitní. ECB uspokojila veškerou poptávku po půjčkách. Proti specifikovaným kolaterálům dodává skutečně neomezené množství likvidity. ECB dokonce prodloužila operace dlouhodobého refinancování na dobu tří let, aby snížila rizika u bank, jež drží státní dluhopisy s dobou splatnosti delší, než je zajištění. ECB navíc snížila své požadavky na zajištění státních dluhopisů, aby podpořila členské státy, které se ocitají v potížích. Řecké, portugalské a irské státní dluhopisy přijímá, i přesto, že mají velmi špatný rating. CEVRO Institut 9

12 A aby se monetizace stala ještě atraktivnější, snížila ECB na konci roku 2011 úrokové sazby, a to i přesto, že se cenová inflace v eurozóně pohybovala kolem 3 %, tj. nad oficiálním cílem cenové inflace ECB. ECB začala navíc na sekundárním trhu nakupovat dluhopisy států, které se potýkaly se značnými problémy, aby tak zabránila riziku státních bankrotů. Samy státy začaly zachraňovat Řecko, Irsko a Portugalsko. Spolu s MMF založily záchranné fondy ve výši 750 miliard eur. Systém eura jako politického projektu tedy významně snížil nebezpečí monetizačního plánu.5 To, že konstrukce systému eura je chybná, se vědělo od samého počátku. Pakt stability a růstu měl za úkol omezit motivace k navyšování státních deficitů nebo k realizaci neudržitelných fiskálních dobrodružství. Vlády se často pokouší snížit důsledky tragédie obecní pastviny prostřednictvím regulace, či spíše zavedením kvót na vyčerpání zdroje v obecním vlastnictví.6 Tak například zavádí určité kvóty na rybaření. Pakt stability a růstu se pokusil stanovit kvótu na vyčerpání kupní síly eura tak, že omezil výši deficitů na 3 procenta HDP (a celkový dluh na 60 % HDP). Nicméně zde, na rozdíl od příkladu rybářů, neexistuje žádná vyšší vláda, která by dodržování kvót vynucovala. Vlády jsou samy rybáři! Jde o obdobu situace, kdy kartel rybářů slíbí, že své rybaření omezí stanovením určité kvóty. V případě členských států eurozóny se na hříšníky nevztahují žádné automatické pokuty. Skutečnost je taková, že hříšníci jsou sami sobě soudci. Trest je stanoven na základě politického rozhodnutí. Asi nikoho tedy nepřekvapí, že ač byl Pakt stability a růstu již několikrát porušen, nikdo dosud nebyl potrestán. Konverze úrokové sazby Záruka implicitní pomoci, která se objevila spolu s eurem jakožto politický projekt, zároveň způsobila jistou konverzi úrokových měr na německou úroveň (na úroveň 5 Čtenář se může oprávněně ptát, jak vůbec mohlo dojít k dluhové krizi, pokud monetizační projekt funguje tak snadno a je-li euro politickým projektem. Dluhová krize byla odstartovaná v okamžiku, kdy tržní subjekty začaly pochybovat o ochotě ECB a fiskálně silnějších států (zvláště Německa) projekt udržet. Krize přetrvává proto, že fiskálně silnější státy (zvláště Německo) brání přílišnému aktivismu ECB i prosazení transferové unie. Jelikož je to hlavně Německo, kdo přispívá na splácení dluhů okrajových států, mohou politické změny v Německu pomoc vládám, které se ocitly ve finančních problémech, zastavit. Je zřejmé, že soukromí držitelé řeckých dluhopisů pravděpodobně nějakou ztrátu utrpí. Na summitu v prosinci 2012 nicméně nebyl vyslyšen německá požadavek, aby v rámci nových záchranných projektů věřitelé utrpěli automatickou ztrátu. 6 Jednodušším a transparentnějším řešením by byla privatizace zdroje, v našem případě návrat k soukromým a konkurenceschopným penězům. 10 Platit, či neplatit eurem?

13 Graf č. 1: Tříměsíční úrokové sazby Německo Řecko Španělsko Irsko Itálie Portugalsko Zdroj: ECB země s nejnižším rizikem).7 S ohledem na záruku pomoci došlo u státních dluhopisů ke snížení rizikové prémie. Navíc ECB byla konstruována podle vzoru Bundesbank a založena symbolicky ve Frankfurtu. Proto tržní subjekty očekávaly, že ECB bude provádět monetární politiku podobající se politice Bundesbanky. Došlo ke snížení inflační prémie. Kombinace snížení inflační a rizikové prémie vedla k tomu, že úrokové sazby v zemích na okraji eurozóny konvergovaly k německým sazbám a významně klesaly. Navíc ECB prováděla expanzivní monetární politiku. Nízké úrokové sazby umožnily vyšší soukromé i veřejné zadlužení, než jaké by bylo možné s vyššími sazbami. Důsledky tragédie eura a konverze úrokových měr Systém eura s sebou přináší motivace k tvorbě deficitů nebo lépe řečeno k tvorbě vyšších deficitů než u ostatních členských států. Tyto zvrácené motivace jen velmi málo oslabil Pakt stability a růstu a nebezpečí, že fiskálně a monetárně 7 Více o euru jako nositeli záruky implicitní pomoci viz Arghyrou Tsoukalas (2010), Browne (2010) nebo Samuelson (2010). CEVRO Institut 11

14 Graf č. 2: Růst vládních výdajů v okrajových státech v procentech Portugalsko Španělsko Irsko Itálie Řecko Zdroj: AMECO konzervativnější státy (zvláště Německo) poruší záruku implicitní pomoci, či dokonce euro opustí. Tím nejviditelnějším důsledkem byla akumulace dluhu v okrajových státech. Obzvláště u malých států, u kterých je pomoc snazší, existuje motivace žít nad své možnosti prostřednictvím monetizace deficitů v systému eura. Více nepřímý důsledek se týká konkurenceschopnosti, ovlivněné motivacemi, které vznikly v systému eura. Systém eura motivuje k vysokým deficitům, tj. vyšším vládním výdajům, než jaké umožňují daňové příjmy. Prostřednictvím monetární redistribuce euro umožňuje vládám některých států více reálně utrácet na účet ostatních zemí. Navíc nižší úrokové sazby, zapříčiněné zárukou implicitní pomoci a příslibem monetární politiky obdobné té, kterou provádí Bundesbanka, umožnily vyšší deficity, a tudíž vyšší vládní výdaje. Euro tudíž zvýšilo vládní výdaje nad úroveň, jaké by jinak dosáhly. Více vládních výdajů zase způsobuje, že více zdrojů pohltí veřejná sféra a tyto již nebudou nikdy k dispozici konkurenceschopnému soukromému sektoru, jehož cílem je uspokojování potřeb zákazníků. Výsledkem je méně konkurenceschopná ekonomika. Vládní výdaje umožňují zachovávat zastaralé a nekonkurenceschopné ekonomické struktury, obzvláště ve státech na periferii. Vlády mohou udržovat či dokonce zvyšovat počet neproduktivních státních podniků nebo prostřednictvím dotací 12 Platit, či neplatit eurem?

15 Graf č. 3: Růst vládních výdajů v jádrových státech v procentech Německo Rakousko Francie Finsko Zdroj: AMECO podporovat sektory, které se ocitají v potížích, a tím bránit restrukturalizaci a modernizaci svých ekonomik. Prudce narostly vládní výdaje do zdravotnictví a školství, a tím pádem ubylo zdrojů, které by soukromý sektor mohl využít ke zvýšení konkurenceschopnosti. Sociální výdaje snížily motivace k tvorbě bohatství a umožnily udržovat struktury, které by se jinak zhroutily. Vládní výdaje například oddálily nezbytné reformy pracovního trhu. Pokud intervence do pracovního trhu způsobí přehnaný růst reálných mezd, výsledkem je nezaměstnanost. Nezaměstnanost tlačí politiky, aby reformovali pracovní legislativu, a snižuje mzdy zaměstnaným. Vládní výdaje nicméně mohou tento tlak snížit prostřednictvím dávek v nezaměstnanosti, posíláním nezaměstnaných do předčasného důchodu nebo jednoduše přeměnou nezaměstnaných ve státní zaměstnance. Výsledkem je rostoucí veřejný sektor, udržování nadměrně vysokých mezd a snížení celkové konkurenceschopnosti ekonomiky. Dalším důsledkem této strategie jsou ještě vyšší vládní výdaje a dluhy. Avšak tyto náklady bolí méně, pokud mohou být prostřednictvím systému eura přeneseny na ostatní státy a dojde-li k poklesu úrokových sazeb. Vládní výdaje ve státech na periferii prudce narostly po zavedení jednotné měny (graf č. 3). U některých států nevedl růst vládních výdajů k vysokým deficitům. Irsko a Španělsko, kde došlo k boomu na trhu s domy a byty, vysokými CEVRO Institut 13

16 Graf č. 4: Konkurenceschopnost dle nákladů na jednotku práce v Německu, Rakousku, Belgii a Nizozemí Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Belgie Německo Nizozemí Rakousko Zdroj: ECB deficity netrpěly, neboť veřejné příjmy rovněž prudce rostly. Nárůst příjmů však nebyl udržitelný, jelikož byl výsledkem bubliny na trhu. Země nicméně výrazně navýšily své výdaje. Pokud by v nějakou chvíli bublina praskla a příjmy by prudce klesly, vlády těchto států věděly, že mohou využít monetární redistribuce eurozóny a že budou implicitně kryty fiskálně silnějšími zeměmi. Díky euru utrácely, jako by nebylo žádné zítra. Garantující země, zvláště Německo, nenavyšovaly tolik vládní výdaje jako státy na periferii z několika důvodů (viz graf č. 3). Větší státy jako Francie a Německo nemohou očekávat, že jim pomohou menší státy jednoduše proto, že menší státy nemají dost zdrojů. Navíc fiskální a monetární tradice Německa se liší od ostatních zemí. Obyvatelé Německa, kteří zažili dvě hyperinflace, se nyní silně staví proti expanzivní monetární politice a vysoce oceňují udržitelný rozpočet. Tvůrci politik si jsou vědomi vztahu mezi fiskální a monetární politikou. Veřejné dluhy a deficity mají tendenci způsobit inflaci či dokonce hyperinflaci, jak ukázal rok 1923 a léta po porážce ve druhé světové válce. Německo a některé další státy navíc na monetární redistribuci tratí. Jelikož měly strukturálně nižší deficity, monetární redistribuce pracovala proti Němcům i proti německé vládě. Reálné německé výdaje negativně ovlivnila tragédie efektu eura 14 Platit, či neplatit eurem?

17 Graf č. 5: Konkurenceschopnost v okrajových státech Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Zdroj: ECB (TOTEF).8 Navíc úrokové míry jsou v důsledku implicitní záruky pomoci o něco vyšší, než by byly bez ní. Z toho důvodu vlastně fiskálně uvědomělejší státy implicitně dotují státy, které jsou lehkovážnější. Aby se monetární dotace, a tedy eurozóna, udržely, musely se uvědomělejší státy zabývat strukturálními reformami, a dát tak do pořádku své finance. Musely poměrně snížit své sociální výdaje a provést strukturální reformy. Nejznámějším příkladem je Agenda 2010 německého kancléře, sociálního demokrata Gerharda Schrödera. Přijatá opatření zahrnovala deregulaci pracovního trhu, snížení dávek v nezaměstnanosti a důchodů. Výsledkem byl nárůst německé konkurenceschopnosti nejen relativně vůči státům na periferii, ale i absolutně. Tento nárůst se projevil v rychlém zotavení z finanční krize v roce Můžeme říci, že tragédie efektu eura sice fungovala v neprospěch Němců, ale ve skutečnosti nutila německé politiky utrácet daleko méně než politiky v ostatních zemích a nastoupit správný směr strukturálních reforem. Konkurenceschopnost vzrostla. V důsledku tragédie efektu eura se konkurenceschopnost Německa zvýšila, zatímco u států na periferii klesla (viz graf č. 4 a 5). 8 TOTEF je označení monetární redistribuce, kterou umožňuje systém eura, a která svým nastavením umožňuje vyšší deficity než u ostatních členských států. CEVRO Institut 15

18 Graf č. 6: Obchodní bilance za rok Jak můžeme vidět na grafu č. 4 a 5, německá a rakouská konkurenceschopnost měřená náklady na jednotku práce v prvních letech po zavedení eura rostla. V zemích jádra jako je Francie, Nizozemí a Belgie vzrostly náklady na jednotku práce jen mírně. Naopak ve státech na periferii konkurenceschopnost výrazně klesla. Zahraniční obchod Belgie Neměcko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Portugalsko Nizozemí Kypr Lucembursko Malta Rakousko Slovinsko Slovensko Finsko Zdroj: ECB Rozdíly v konkurenceschopnosti a snižování úrokových sazeb ve státech na periferii mělo za následek také obchodní přebytky a deficity. Spolu s využíváním systému eura k financování stále vyšších vládních výdajů a vyšších mezd, začaly státy na periferii více dovážet z daleko konkurenceschopnějších zemí jako je Německo. Nízké úrokové sazby navíc přinesly obrovský nárůst spotřeby. Mnoho dlouhodobého spotřebitelského zboží, které se zde nakoupilo, bylo dovezeno z Německa a dalších států evropského jádra. Bilance obchodu za rok 2009 (graf č. 6) ukazuje přebytky obchodu v Německu, Nizozemí, Rakousku, Belgii, Finsku a Lucembursku, zatímco státy na periferii a Francie zaznamenávaly obchodní deficity. Jak můžete vidět v grafu č. 7, obchodní nerovnováhy v eurozóně zesílily po zavedení eura. Přebytky a deficity se pohybují ve stejném směru jako konkurenceschopnost. 16 Platit, či neplatit eurem?

19 Graf č. 7: Obchodní bilance v letech Belgie Německo Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Portugalsko Nizozemí Zdroj: ECB Jih eurozóny žil nad své poměry tím, že více dovážel, než vyvážel. V podstatě tak navyšoval dluhy, které byly eurosystémem monetizovány a implicitně kryty státy evropského jádra. Tyto dluhy pravděpodobně nikdy nebudou splaceny v souladu s původními podmínkami, podobně jako tomu je u částečného nesplacení dluhu Řeckem a monetizací ECB. Tragédie efektu eura se odráží v reálné ekonomice a v pohybu reálného zboží a služeb mezi zeměmi. Jádro vyrábí a periferie spotřebovává. Životní úroveň v jádru se relativně snížila, zatímco na periferii vzrostla v důsledku pohybu zboží, tj. v důsledku obchodních přebytků či deficitů. Přebytky vývozu mají tendenci posilovat měnu, a naopak přebytky dovozu měnu oslabují. Přebytky vývozu obvykle vedou k hromadění zahraničních aktiv, které mohou být použity (či drženy) za účelem obrany hodnoty měny. Přebytky dovozu vedou k zahraničním dluhům, které mohu v určitém okamžiku začít tlačit na národní ekonomiku. S největší pravděpodobností by hypotetická německá marka byla silnější, než jaká byla a je jednotná evropská měna. Přebytky Německa a dalších zemí jádra byly zčásti kompenzovány přebytky dovozu jižních států, které euro oslabily. Jinými slovy, Německo získalo měnu s nižší hodnotou, než jakou by jinak mělo. Nicméně státy na periferii se neradovaly dlouho. Když začala finanční krize a prudce narostly dluhy a deficity, tržní subjekty se začaly obávat neudržitelnosti CEVRO Institut 17

20 Graf č. 8: Růst vládních výdajů ve Velké Británii, Švédsku, České republice a Polsku Česká republika Velká Británie Švédsko Polsko Zdroj: AMECO veřejných dluhů. Začaly mít pochyby, zda ECB bude nadále pomáhat krýt vyšší deficity a zda fiskálně silnější vlády pomohou těm slabším. Výnosy vzrostly. V důsledku popsaného vývoje se záruka pomoci stávala stále explicitnější. Zásahy ECB byly stále častější. Poskytla půjčky a nafoukla svou bilanci, aby udržela nesolventní vlády nad vodou. Státy eurozóny spolu s MMF založily záchranné fondy ve výši 750 miliard euro. Objevuje se tlak na zavedení společně garantovaných eurobondů. Z eurozóny se stává explicitnější a zjevnější transferová unie. Tento vývoj je logickým důsledkem tragédie efektu eura. Nečlenské státy Nečlenské státy nejsou součástí tragédie obecní pastviny. To znamená, že se neúčastní monetární redistribuce, a tedy nejsou ovlivněny tragédií efektu eura. Nevznikají u nich motivace způsobené eurem k vyšším deficitům, jejichž výsledkem je snížení konkurenceschopnosti. Politici těchto zemí a jejich rozhodnutí ohledně rozpočtu jsou ovlivňovány jinými motivacemi. Proto u každé země můžeme nalézt jiné důvody, proč dochází ke změnám dluhů, deficitů a konkurenceschopnosti. A konečně, nečlenské státy jsou z velké části zodpovědné za své fiskální chování. 18 Platit, či neplatit eurem?

21 Graf č. 9: Obchodní bilance nečlenských států (v milionech eur) Česká republika Dánsko Maďarsko Polsko Rumunsko Švédsko Velká Británie Zroj: Eurostat I nečlenské státy zvýšily za dobu existence eura své výdaje, ale nikoli kvůli tragédii efektu eura. Vládní výdaje zde vzrostly o něco více než v zemích evropského jádra a o něco méně než v zemích na periferii (graf č. 8). Náklady na jednotku práce se u nečlenských států vyvíjely různě. Bohužel možnost srovnání je s ohledem na data velmi obtížná. Nicméně můžeme vyřknout několik hrubých stanovisek. Ve Švédsku vzrostly náklady na jednotku práce o něco méně než ve státech na periferii. Ve Velké Británii a v Dánsku vzrostly náklady na jednotku práce stejně jako ve státech na periferii. V některých novějších členských státech EU jako např. v České republice rostly náklady na jednotku práce dokonce rychleji než ve státech na periferii. Konkurenceschopnost v nečlenských státech zkrátka nebyla ovlivněna tragédií efektu eura, ale vnitřními politikami. Rovněž obchodní bilance u nečlenských států mají různý vývoj a nikterak se nevztahují k tragédii efektu eura (graf č. 9). Jak ukazuje graf č. 9, vývoj obchodních bilancí nečlenských států není jednotný. Dánsko a Švédsko zvýšily své přebytky. Velká Británie zvýšila svůj deficit. Nové členské státy EU nezaznamenaly větší změny. Jen v Polsku došlo k výraznému růstu deficitu obchodní bilance. Nicméně nic nenaznačuje tomu, že by přebytky či deficity byly vzájemně propojené či na sobě závislé, jako je tomu v případě členských států eurozóny. CEVRO Institut 19

22 Mají země z oblastí, které jsou dosud bez eura, euro přijmout? Do eurozóny jsou přijímány pouze země, jejichž finance se zdají být v pořádku. Musí splňovat maastrichtská kritéria, to znamená nepřekročit horní hranice dluhů a deficitů, a implicitně i zavést strukturální reformy. Proto může mít euro před samotným zavedením pozitivní vliv na kandidátskou zemi, která se snaží snížit deficity, privatizovat státní podniky a deregulovat svou ekonomiku. Tyto pozitivní vlivy nicméně zcela zmizí v okamžiku, kdy se země stane součástí eurozóny včetně jejích záruk pomoci a tragédie efektu eura. Tady je totiž motivací žít na úkor ostatních členských zemí. Pozitivních efektů eura lze dosáhnout i bez vstupu do eurozóny. Země se mohou pokusit samy sebe přimět k disciplíně například stanovením rozpočtových stropů ve svých ústavách. To je vlastně i cíl, kterého se snažil dosáhnout summit EU v prosinci Nečlenské státy mohou dobrovolně přijmout dohodu a stanovit limity svých veřejných deficitů. Existuje jeden konečný argument ve prospěch přijetí eura. Jakmile země přijme jednotnou měnu, nemůže již nikdy devalvovat svou měnu za účelem znovunabytí konkurenceschopnosti. Země přišla o svou nezávislou monetární politiku. Tuto ztrátu mohou považovat za plus obhájci systému zlatého standardu, kde je monetární politika rovněž eliminovaná. Jakmile stát přijme euro, jediný způsob, jak se může znovu stát konkurenceschopným, je snížit vládní výdaje a provést strukturální reformy. Navíc na něj budou vyvíjet tlak i ostatní země (ty fiskálně zodpovědnější), aby tak učinil. Kdyby například Španělsko nemělo euro, jeho vláda by v současné krizi pravděpodobně devalvovala pesetu stejně, jako to udělala v letech , s cílem stát se znovu konkurenceschopným, namísto aby snížila vládní výdaje či provedla nějaké menší strukturální reformy. Tento argument je nepochybně jedním z nejsilnějších argumentů ve prospěch vstupu do eurozóny. Tento argument však nebere v potaz některé důležité aspekty. Zaprvé, hlavní příčinou vysokých deficitů a snížené konkurenceschopnosti Španělska bylo na prvním místě euro. Jen díky euru se mohla španělská vláda zadlužit při tak nízkých úrokových sazbách. Euro se svou zárukou pomoci a monetární redistribucí motivovalo k akumulaci dluhů. A proto, kdyby nebylo eura, nebylo by na prvním místě vůbec třeba devalvaci za účelem zvýšení konkurenceschopnosti provádět. Zadruhé, s pesetou by Španělsko nemohlo naakumulovat takové množství dluhů. Trhy by dlouho předtím začaly požadovat daleko vyšší úrokové sazby. Jinými slovy, jen díky euru mohlo Španělsko udržet tak vysoké reálné vládní výdaje po tak 20 Platit, či neplatit eurem?

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Occasional paper. Reforma politické ekonomie v současném období krize

Occasional paper. Reforma politické ekonomie v současném období krize Occasional paper Reforma politické ekonomie v současném období krize Val Koromzay, 2013 2 Reforma politické ekonomie v současném období krize Obsah OP ČBA Úvod výkonného ředitele Ing. Pavla Štěpánka, Csc....

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416)

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Vybrané otázky reálné a nominální konvergence ve vztahu k EU

Vybrané otázky reálné a nominální konvergence ve vztahu k EU Speciální analýzy březen 2004 Vybrané otázky reálné a nominální konvergence ve vztahu k EU Petr Zahradník, Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE EU Česká OFFICE spořitelna, a.s. Česká spořitelna,

Více