Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb"

Transkript

1 Město Cheb 30/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 22. září 2016 usnesením č. RM 445/17/2016 schválila tuto směrnici pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb: 1. Tato směrnice upravuje: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ I. Předmět úpravy a) pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních; b) pravidla uveřejňování veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních; c) povinnosti a rozhodovací pravomoci při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních; d) pravidla přijímání a vracení peněžních jistot k zajištění plnění povinností účastníků vyplývajících z jejich účasti v zadávacím řízení; e) pravidla pro zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického tržiště; f) pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek. 2. Povinnost řídit se touto směrnicí se vztahuje na: a) orgány města Chebu a městskou policii (dále jen,,město ); b) veškeré právnické osoby zřízené nebo založené městem při zadávání veřejných zakázek, které se řídí částí pátou a případně částí sedmou směrnice. Strana 1 (celkem 17)

2 3. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných z dotačních titulů, pro které jsou stanovena příjemci poskytovatelem dotace závazná pravidla postupu jejich zadávání, nemusí příjemce postupovat dle této směrnice, vždy je však povinen postupovat v souladu s platnou právní úpravou. 4. Tato směrnice se nevztahuje na jednorázové nákupy v hodnotě do Kč bez DPH. Toto se netýká veřejných zakázek pravidelné povahy zadávaných v průběhu následujících 12 měsíců nebo v účetním období a zakázek rozdělených na části. 5. Jednotlivé odbory a samostatné oddělení MěÚ Cheb jsou povinny vždy nejpozději do příslušného roku zaslat oddělení právnímu koncept přehledu všech plánovaných veřejných zakázek, které by měly iniciovat a svým rozpočtem garantovat jejich zadání a realizaci v následujícím kalendářním roce. Seznam musí vždy obsahovat druh veřejných zakázek (dodávky, služby nebo stavební práce), předpokládanou hodnotu veřejných zakázek bez DPH a jejich stručný předmět. Oddělení právní stanoví dle zaslaných informací nejpozději do 15. prosince příslušného roku, ve spolupráci s jednotlivými odbory a samostatným oddělením, v jakých režimech musí být veřejné zakázky zadávané. Jednotlivé odbory a samostatné oddělení MěÚ Cheb jsou povinny zaslané informace uváděné v seznamu aktualizovat vždy min. ke konci čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Aktualizovaný plán veřejných zakázek bude vždy do jednoho měsíce od konce příslušného čtvrtletí oddělením právním předkládán na vědomí poradě vedení. Pro účely této směrnice se rozumí: II. Vymezení pojmů a) předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích, nezahrnuje se do ní daň z přidané hodnoty; předpokládanou hodnotu stanoví zadávající v souladu s ustanovením 16 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon ); b) zadavatelem veřejné zakázky je město Cheb nebo právnická osoba zřízená nebo založená městem Cheb; c) zadávajícím odbor nebo samostatné oddělení, které iniciuje a svým rozpočtem garantuje zadání a realizaci veřejné zakázky; d) profilem zadavatele elektronický nástroj (pro odbory MěÚ Cheb elektronický nástroj E-ZAK), který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanovuje zákon a související prováděcí právní předpisy; e) Věstníkem veřejných zakázek část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách; f) oddělením právním pracovníci oddělení právního odboru kanceláře starosty MěÚ Cheb; g) příslušným členem vedení člen vedení města příslušný dle organizačního řádu; h) elektronickým tržištěm webová aplikace určená pro zadávání rychlých a operativních nákupů realizovaných plně elektronicky; Strana 2 (celkem 17)

3 i) zadávacími podmínkami se rozumí veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle 104 zákona; j) zadávací dokumentací veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího / výběrového řízení, včetně formulářů podle 212 zákona a výzev uvedených příloze č. 6 zákona; k) výběrovým řízením postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle 31 zákona a za podmínek dodržení zásad 6 zákona; l) zadávacím řízením postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek dle ustanovení 3 zákona; m) centralizovaným zadáváním veřejných zakázek postup zadávání veřejné zakázky dle ustanovení 9 zákona, kdy centrální zadavatel pro pověřující zadavatele provádí zadávací řízení na pořízení dodávek, služeb nebo stavebních prací; n) centrálním zadavatelem zadavatel, který v souladu s ustanovením 9 odst. 1 zákona provádí centralizované zadávání veřejných zakázek, tj. město Cheb; o) pověřujícím zadavatelem zadavatel, který není centrálním zadavatelem a který je zahrnut do příslušného centralizovaného zadávání veřejných zakázek, tj. veškeré právnické osoby zřízené nebo založené městem; p) centrálním zadávajícím je odbor nebo samostatné oddělení MěÚ Cheb, které iniciuje a svým rozpočtem garantuje zadání a realizaci veřejné zakázky v případě centralizovaného zadávání. III. Kategorizace veřejných zakázek malého rozsahu Veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen,,vzmr ) se pro účely této směrnice dělí do dvou kategorií: 1. Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie: a) VZMR na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou nedosahující výše Kč bez DPH; b) VZMR na stavební práce s předpokládanou hodnotou nedosahující výše Kč bez DPH. 2. Veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie: a) VZMR na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou minimálně Kč bez DPH a nedosahující výše Kč bez DPH; b) VZMR na stavební práce s předpokládanou hodnotou minimálně Kč bez DPH a nedosahující výše Kč bez DPH. Veškeré veřejné zakázky I. kategorie s hodnotou vyšší než Kč bez DPH jsou administrovány oddělením právním. Má-li být veřejná zakázka spolufinancována z dotačních titulů, je administrována oddělením právním bez ohledu na výši její předpokládané hodnoty. Tím není dotčeno právo zadávajícího postupovat dle čl. XXV směrnice. Strana 3 (celkem 17)

4 ČÁST DRUHÁ Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie 1. VZMR I. kategorie se zadávají formou: IV. Zásady zadávání VZMR I. kategorie a) e-poptávky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK oslovením minimálně 3 dodavatelů; b) přímého oslovení minimálně 3 dodavatelů; c) otevřeného výběrového řízení; d) přímého zadání s ohledem na charakter zakázky nebo naléhavost její realizace, tato zakázka může být zadána bez výběrového řízení, zadávající však musí postupovat v souladu s ustanovením 6 zákona, tento postup musí být stručně písemně odůvodněn a dopředu schválen příslušným členem vedení. 2. Minimální náležitosti výběrového řízení dle odst. 1 písm. a) až c) jsou obsaženy v příloze č Při zadávání VZMR I. kategorie se postupuje v souladu s ustanovením 6 zákona. 4. Nestanoví-li zadávající jinak, splnění podmínek účasti bude posuzováno až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele. 5. Nestanoví-li zadávající jinak, nabídky jsou podány v otevřeném výběrovém řízení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 6. Posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek provádí zadávající. V případě požadavku na kontrolu splnění podmínek výběrového řízení a hodnocení nabídek jmenovanou komisí, stanovuje zadávající počet a pravidla jejího jednání. 7. V případě, že zakázka nebude administrována oddělením právním, uveřejňuje zadávající smlouvu s hodnotou nad Kč bez DPH na profilu zadavatele. 8. V případě, že zakázka nebude administrována oddělením právním, vede evidenci úkonů souvisejících s výběrovým řízením zadávající. 1. Zadávající: V. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro výběrové řízení v souladu s přílohou č. 1; b) u veřejných zakázek nad Kč bez DPH předá vybrané zadávací podmínky k vytvoření zadávací dokumentace výběrového řízení oddělení právnímu; c) stanoví lhůtu pro podání nabídek. Tato lhůta by neměla být kratší než 5 pracovních dnů. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení poptávkového řízení; d) stanoví ekonomickou výhodnost nabídek a pravidla pro hodnocení v souladu s přílohou č. 4; e) v součinnosti s oddělením právním zajišťuje realizaci výběrového řízení; f) v případě, že není jmenována komise, navrhuje výběr dodavatele; Strana 4 (celkem 17)

5 g) zajišťuje uveřejnění VZMR I. kategorie na profilu zadavatele, je-li využito e-poptávky nebo otevřeného výběrového řízení; h) zajišťuje uveřejnění uzavřené smlouvy nad Kč bez DPH v Centrálním registru smluv; i) vede evidenci úkonů souvisejících s výběrovým řízením u VZMR s přepokládanou hodnotnou nižší než Kč bez DPH; j) má-li být veřejná zakázka spolufinancována z dotačních titulů, je zadávající povinen předat oddělení právnímu příslušná závazná pravidla postupu zadávání veřejných zakázek. 2. Oddělení právní u veřejných zakázek spolufinancovaných z dotačních titulů a u VZMR s předpokládanou hodnotou vyšší než Kč bez DPH: a) realizuje výběrové řízení jednou z forem dle čl. IV odst. 1 písm. a) až c); b) zajišťuje uveřejnění VZMR I. kategorie na profilu zadavatele, není-li využito přímého oslovení minimálně 3 dodavatelů nebo přímého zadání; c) zajišťuje uveřejnění uzavřené smlouvy s hodnotou vyšší než Kč bez DPH na profilu zadavatele bez zbytečného odkladu od jejího podpisu na základě jejího předložení zadávajícím; d) vede evidenci úkonů souvisejících s výběrovým řízením. 3. Příslušný člen vedení schvaluje výběrové řízení. 4. Příslušný člen vedení schvaluje postup zadávajícího dle ustanovení čl. IV odst. 1 písm. d). 5. Příslušný člen vedení schvaluje výběr dodavatele na základě návrhu zadávajícího nebo jmenované komise. 6. Ustanovení čl. V odst. 3, 4 a 5 směrnice jsou v pravomoci vedoucího odboru nebo samostatného oddělení MěÚ Cheb v případě, že se jedná o veřejnou zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce související s jeho činností a předpokládaná hodnota zakázky dosahuje výše, na kterou bylo příslušnému vedoucímu odboru nebo samostatného oddělení vystaveno zmocnění k zastupování v rámci právních úkonů vedoucích k uzavírání smluv nebo je v jeho pravomoci na základě organizačního řádu. Při zadávání veřejné zakázky musí zadávající postupovat v souladu s ustanovením 6 a 16 a násl. zákona. Zmocnění k zastupování v rámci právních úkonů vedoucích k uzavírání smluv bude uloženo na oddělení právním. Postup dle čl. IV odst. 1 písm. d) směrnice musí být vždy zadávajícím stručně písemně odůvodněn. 1. VZMR II. se zadávají formou: ČÁST TŘETÍ Veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie VI. Pravidla zadávání VZMR II. kategorie Strana 5 (celkem 17)

6 a) e-poptávky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK přímým oslovením minimálně 3 dodavatelů; b) otevřeného výběrového řízení; c) přímého zadání s ohledem na charakter zakázky nebo naléhavost její realizace, tato zakázka může být zadána bez výběrového řízení, zadavatel však musí postupovat v souladu s ustanovením 6 zákona. 2. Minimální podmínky výběrového řízení jsou obsaženy v příloze č Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 10 dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběrového řízení. 4. Pro hodnocení nabídek může být použita elektronická aukce (kritéria musí být vyjádřitelná v číslech). 5. Posuzování splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek provádí jmenovaná komise. Komise musí být složena z min. 3 členů (alespoň 1 zástupce zadavatele a 1 zástupce zadávajícího) a min. 1 náhradníka. 6. Nestanoví-li zadávající jinak, splnění podmínek účasti bude posuzováno až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele. 7. Nestanoví-li zadávající jinak, nabídky jsou podány v otevřeném výběrovém řízení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 8. V případě, že zakázka nebude administrována oddělením právním, uveřejňuje zadávající smlouvu s hodnotou nad Kč bez DPH na profilu zadavatele. 9. V případě, že zakázka nebude administrována oddělením právním, vede evidenci úkonů souvisejících s výběrovým zadávající. 1. Zadávající: VII. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro výběrové řízení v souladu s přílohou č. 1; b) stanovuje členy komise včetně náhradníků v souladu s čl. VI odst. 5; c) předkládá vybrané části zadávací dokumentace k projednání do vedení města; d) zajišťuje uveřejnění uzavřené smlouvy nad Kč bez DPH v Centrálním registru smluv; e) je povinen neprodleně po uveřejnění smlouvy v Centrálním registru smluv sdělit oddělení právnímu datum odeslání smlouvy k uveřejnění a dále předložit bez zbytečného odkladu k uveřejnění na profilu zadavatele smlouvu ve formátu.pdf. Zadávající je povinen postupovat obdobně v případě uzavření dodatku smlouvy s dodavatelem. 2. Vedení města: a) schvaluje vybrané části zadávací dokumentace; b) jmenuje komisi; c) pověřuje příslušného člena vedení výběrem dodavatele; Strana 6 (celkem 17)

7 d) může rozhodnout, na návrh zadávajícího o zadání zakázky formou přímého zadání dle čl. VI odst. 1 písm. c). Tento postup musí být zadávajícím stručně písemně odůvodněn. 3. Pověřený člen vedení schvaluje výběr dodavatele na základě doporučení komise. 4. Oddělení právní: a) zajišťuje realizaci výběrového řízení v souladu se zákonem, touto směrnicí a přílohou č. 1; b) uveřejňuje VZMR II. kategorie dle čl. VIII; c) vede evidenci úkonů souvisejících s výběrovým řízením. VIII. Pravidla uveřejňování 1. Oddělení právní zajistí uveřejnění informací související s veřejnou zakázkou zadávanou městem Cheb v souladu se zákonem a touto směrnicí. 2. Oddělení právní zajišťuje uveřejnění uzavřené smlouvy s hodnotou vyšší než Kč bez DPH na profilu zadavatele bez zbytečného odkladu od jejího podpisu na základě jejího předložení zadávajícím, a to pouze u veřejných zakázek, které byly oddělením právním administrovány. 3. Vybrané části zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace, uzavřená smlouva a případné další informace k veřejné zakázce budou uveřejňovány na profilu zadavatele. Strana 7 (celkem 17)

8 ČÁST ČTVRTÁ Veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní IX. Pravidla zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních 1. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních jsou stanovena zákonem a prováděcími předpisy. 2. Na návrh zadávajícího může být k hodnocení nabídek použita elektronická aukce. 3. V případě podávání nabídek v listinné podobě musí být provedeno jejich otevření bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v listinné podobě provádí zadávající ve spolupráci s oddělením právním dle ustanovení 110 zákona. 4. Posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení provádí v souladu s ustanovením 42 zákona komise jmenovaná radou města. Komise musí být složena z: - min. 5 členů (alespoň 2 zástupci zadavatele a 2 zástupci zadávajícího); - min. 2 náhradníků. Komise je usnášeníschopná v přítomnosti alespoň 2/3 členů. Zadávající stanoví pravidla jednání komise. 5. Nabídky podávají účastníci prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK; nerozhodneli rada města na návrh zadávajícího jinak. 6. Splnění podmínek účasti je posuzováno až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele, nerozhodne-li rada města na návrh zadávajícího jinak a umožňuje-li to zákon. 7. Postup pro administraci veřejných zakázek je obsažen v článku XII. 8. V případě, že zakázka nebude administrována oddělením právním, uveřejňuje zadávající smlouvu s hodnotou nad Kč bez DPH na profilu zadavatele. 1. Zadávající: X. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro zadávací řízení v souladu s touto směrnicí a přílohami č. 2, 3 a 4; b) navrhuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle čl. IX odst. 4 směrnice; c) předkládá vybrané části zadávací dokumentace veřejné zakázky k projednání do orgánů města; d) zajišťuje uveřejnění uzavřené smlouvy nad Kč bez DPH v Centrálním registru smluv; e) je povinen neprodleně po uveřejnění smlouvy v Centrální registru smluv sdělit oddělení právnímu datum odeslání smlouvy k uveřejnění a dále předložit k uveřejnění na profilu zadavatele bez zbytečného odkladu uzavřenou smlouvu ve formátu.pdf. Strana 8 (celkem 17)

9 Zadávající je povinen obdobně postupovat v případě uzavření dodatku smlouvy s dodavatelem; f) zadávající je povinen informovat oddělení právní o výsledku projednání materiálů v orgánech města. 2. Rada města: a) schvaluje vybrané části zadávací dokumentace; b) jmenuje komisi v souladu s čl. IX odst. 4 směrnice; c) pověřuje starostu města výběrem dodavatele na základě doporučení komise. 3. Oddělení právní: a) zajišťuje realizaci zadávacího řízení v souladu se zákonem a touto směrnicí; b) zajišťuje uveřejnění uzavřené smlouvy s hodnotou vyšší než Kč bez DPH na profilu zadavatele bez zbytečného odkladu od podpisu na základě jejího předložení zadávajícím. 4. Starosta města schvaluje výběr dodavatele na základě doporučení komise. XI. Rozsah a obsah podkladů, které je zadávající povinen předat oddělení právnímu 1. Rozsah a obsah podkladů pro zajištění administrace veřejné zakázky je uveden v příloze č. 2 a 3 směrnice. 2. Přehled a rozsah možných požadavků na kvalifikaci a hodnocení je uveden v příloze č. 4 směrnice. XII. Postup oddělení právního po obdržení podkladů od zadávajícího 1. Oddělení právní na základě požadavku a podkladů zadávajícího zveřejní předběžné oznámení veřejné zakázky v souladu s ustanovením 34 a násl. zákona v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem k zákonu. 2. Oddělení právní: a) na základě podkladů od zadávajícího zpracuje zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením 28 odst. 1 písm. b) a násl. zákona a zadávací řízení realizuje ve lhůtách stanovených zákonem pro příslušný druh zadávacího řízení; b) zajistí posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek jmenovanou komisí; c) rozhodne-li tak Rada města Chebu, zrealizuje uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; d) zajistí uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku a skutečně uhrazenou cenu dle 219 zákona po jejich předložení zadávajícím u veřejných zakázek administrovaných oddělením právním; e) při poskytování informací třetím subjektům postupuje v souladu se zákonem; Strana 9 (celkem 17)

10 f) v případě, že je v rámci zadávání veřejné zakázky zadávajícím požadováno poskytnutí jistoty, uvádí veškeré potřebné informace k jejímu složení na účet zadavatele do zadávací dokumentace a následně dává pokyn oddělení finančnímu k vrácení jistoty jednotlivým účastníkům. 3. Oddělení právní plní úkoly vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek a pracovní náplně oddělení právního související s realizací veřejných zakázek (např. konzultace se zadávajícím ve věci zadávacích podmínek zakázky apod.). XIII. Postup odboru finančního při realizaci peněžní jistoty 1. Odbor finanční vrací účastníkovi jistotu na základě písemného pokynu oddělení právního. Písemný pokyn má formu dopisu a obsahuje informace o účtu, na který má být jistota vrácena, a termín vrácení jistoty. XIV. Lhůty 1. Zadávající je povinen předat oddělení právnímu podklady pro zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky dle přílohy č. 3 ve lhůtě nejpozději 5 pracovních dnů před termínem požadovaného zveřejnění. 2. Zadávající je povinen předat oddělení právnímu podklady pro zadání nadlimitní veřejné zakázky nebo podlimitní veřejné zakázky dle přílohy č. 2 a 4 ve lhůtě nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem odevzdání materiálů k projednání v orgánech města. 3. Zadávající je povinen po projednání materiálů v orgánech města v součinnosti s oddělením právním stanovit termíny nezbytné pro zahájení zadávacího řízení a předat oddělení právnímu další podklady (viz Části C přílohy č. 2). 4. Nedodržení shora uvedených lhůt má za následek přiměřené posunutí termínu zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky, projednání materiálů v orgánech města nebo popřípadě zahájení zadávacího řízení. 5. Zadávající je povinen předat odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, a to v termínu stanoveném oddělením právním, lhůta nesmí být kratší než 2 pracovní dny. 6. Oddělení právní v rámci zadávacího řízení včetně jeho ukončení a v rámci jeho realizace provádí veškeré úkony v souladu s termíny stanovenými aktuálně platnou právní úpravou. XV. Odpovědnost za plnění a dodržování zásad 1. Za dodržování čl. XI a čl. XIV odst. 1-5 odpovídá v plném rozsahu zadávající - vedoucí odboru, vedoucí samostatného oddělení nebo ředitel městské policie, který zadává veřejnou zakázku prostřednictvím oddělení právního. 2. Zadávající odpovídá za pravdivost, úplnost a správnost podkladů, které na základě této směrnice předloží oddělení právnímu, a také za skutečnost, že předložené bylo řádně Strana 10 (celkem 17)

11 projednáno v orgánech města (materiál do orgánů města je zadávající povinen před jeho odevzdáním konzultovat s oddělením právním). 3. Za dodržování čl. XII a čl. XIV odst. 6 odpovídá oddělení právní. 4. Za dodržování čl. XIII odpovídá odbor finanční. Strana 11 (celkem 17)

12 ČÁST PÁTÁ Zadávání veřejných zakázek právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb XVI. Podmínky pro zadávání veřejných zakázek I. a II. kategorie 1. Právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb mohou využít postupu ve smyslu čl. IV odst. 1 písm. d) (tj. přímé zadání) v případě, že se jedná o veřejnou zakázku na dodávky nebo služby, jejíž hodnota nepřesahuje částku Kč bez DPH, a v případě zakázky na stavební práce, jejíž hodnota nepřesahuje částku Kč bez DPH. Tento postup musí být vždy stručně písemně odůvodněn a při zadávání musí být postupováno v souladu s ustanovením 6 a 16 a násl. zákona. Výše uvedené ustanovení se netýká veřejných zakázek pravidelné povahy zadávaných v průběhu následujících 12 měsíců nebo v účetním období a zakázek rozdělených na části pořizovaných v průběhu jednoho účetního období, které by mělo za následek překročení uvedených limitů. 2. VZMR I. a II. kategorie na dodávky a služby a na stavební práce se zadávají formou: a) e-poptávky prostřednictvím elektronického nástroje oslovením minimálně 3 dodavatelů; b) přímého oslovení minimálně 3 dodavatelů; c) otevřeného výběrového řízení; d) přímého zadání s ohledem na charakter zakázky nebo naléhavost její realizace, taková zakázka může být zadána bez výběrového řízení, zadavatel však musí postupovat v souladu s ustanovením 6 zákona, tento postup musí být stručně písemně odůvodněn a dopředu schválen ředitelem / jednatelem příslušné právnické osoby. 3. Posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek provádí zadavatel. V případě požadavku na hodnocení nabídek komisí stanovuje zadavatel její počet a pravidla jednání. V takovém případě musí být členem komise vždy alespoň jeden zástupce města. 4. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mezi právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb není považováno za veřejnou zakázku. Při zadávání zakázek však musí být dodrženo ustanovení 16 a násl. zákona. 5. Veřejné zakázky mohou být zadávány městem Cheb (oddělením právním), a to na základě smluvního zastoupení dle 43 zákona. 6. Zadavatelem musí být vedena evidence úkonů souvisejících s výběrovým řízením. XVII. Podmínky pro zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek 1. Při zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek musí být zadavatelem dodržen postup stanovený zákonem. Strana 12 (celkem 17)

13 2. Posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek provádí zadavatel. V případě požadavku na hodnocení nabídek komisí, stanovuje zadavatel její počet a pravidla jednání. V takovém případě musí být členem komise vždy alespoň jeden zástupce města. 3. Všechny právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb jsou při zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek povinny informovat o záměru zadat veřejnou zakázku vedení města. 4. Zadavatelem musí být vedena evidence úkonů souvisejících se zadávacím řízením v souladu s ustanovením 216 zákona. ČÁST ŠESTÁ Elektronické tržiště XVIII. 1. Elektronické tržiště je webová aplikace, která je určená pro zadávání rychlých a operativních nákupů veřejných zadavatelů. 2. V případě požadavku zadávajícího na zadávání veřejné zakázky dle této části směrnice musí být veškeré úkony v rámci výběrového / zadávacího řízení realizovány výhradně prostřednictvím elektronického tržiště. 3. Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou do Kč bez DPH jsou realizovány zadávajícím, který má povinnost postupovat dle odst. 6. Oddělení právní zadávajícímu poskytuje pouze metodickou podporu. 4. Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad Kč bez DPH jsou administrovány oddělením právním. Zadávající má povinnost zpracovat podklady dle požadavků oddělení právního v souladu s přílohou č. 1 a 4 směrnice v případě VZMR I. a II. kategorie nebo přílohou č. 2 a 4 v případě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek. 5. Další pravidla a povinnosti pro zadávání VZMR a podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek se použijí přiměřeně dle této směrnice. 6. Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím elektronického tržiště vyplývá z nařízení Vlády ČR č. 343/2010 a závazných Pravidel e-tržiště. V případě zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek se postupuje dle zákona a jeho prováděcích právních předpisů. ČÁST SEDMÁ Centralizované zadávání XIX. 1. Město Cheb a veškeré právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb jsou povinné při zadávání veřejných zakázek, na jejichž pořízení byla uzavřena smlouva o centrálním zadávání, využít centralizovaného zadávání. Strana 13 (celkem 17)

14 2. Centralizovaně zadávané veřejné zakázky se realizují postupem uvedeným v příloze č. 5 této směrnice. 3. Zadávání veřejných zakázek v rámci centralizovaného zadávání realizuje oddělení právní, a to dle podmínek uvedených v uzavřené smlouvě o centrálním zadávání. 4. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé musí stanovit na základě svých požadavků předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s ustanovením 16 a násl. zákona. XX. Pravidla centralizovaně zadávaných VZMR 1. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 10 pracovních dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběrového řízení. 2. Posuzování splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek provádí jmenovaná komise. Komise musí být složena z min. 4 členů (alespoň 1 zástupce centrálního zadavatele, 1 zástupce centrálního zadávajícího a 1 zástupce pověřujícího zadavatele) a min. 1 náhradníka 3. Nestanoví-li centrální zadávající jinak, splnění podmínek účasti bude posuzováno až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele. 4. Nestanoví-li centrální zadávající jinak, nabídky jsou podány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 1. Centrální zadávající: XXI. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro výběrové řízení v souladu s přílohou č. 1 a 4 této směrnice; b) stanovuje členy komise včetně náhradníků v souladu s čl. XX odst. 2 směrnice; c) předkládá vybrané části zadávací dokumentace k projednání do vedení města; d) plně odpovídá za pravdivost, úplnost a správnost podkladů, které předloží oddělení právnímu, a také za skutečnost, že předložené bylo řádně projednáno v orgánech města; e) zajišťuje uveřejnění uzavřené smlouvy nad Kč bez DPH v Centrálním registru smluv; f) je povinen neprodleně po uveřejnění smlouvy v Centrálním registru smluv sdělit oddělení právnímu datum odeslání smlouvy k uveřejnění a dále předložit bez zbytečného odkladu k uveřejnění na profilu zadavatele smlouvu ve formátu.pdf. Zadávající je povinen obdobně postupovat v případě uzavření dodatku smlouvy s dodavatelem. 2. Oddělení právní: a) ve spolupráci s centrálním zadávajícím a pověřujícími zadavateli zpracuje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení; b) zajišťuje realizaci výběrového řízení; Strana 14 (celkem 17)

15 c) uveřejňuje informace související s veřejnou zakázkou, zadávací dokumentací, vysvětlení zadávací dokumentace a uzavřenou smlouvu nad Kč bez DPH na profilu zadavatele; d) uzavřená smlouva musí být na profilu zadavatele uveřejněna bez zbytečného odkladu od jejího uzavření s vybraným dodavatelem, stejně tak případně uzavřené dodatky smlouvy; e) uchovává dokumenty vztahující se k výběrovému řízení. 3. Vedení města: a) schvaluje vybrané části zadávací dokumentace; b) jmenuje komisi; c) pověřuje člena vedení výběrem dodavatele. Pověřený člen vedení schvaluje výběr dodavatele na základě doporučení jmenované komise. XXII. Pravidla centralizovaně zadávaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek 1. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních jsou stanovena zákonem a prováděcími předpisy. 2. V případě požadavku centrálního zadávajícího se informace pro předběžné oznámení, které tvoří přílohu č. 3, využijí obdobně. 3. Centrální zadávající je povinen předat oddělení právnímu podklady pro zadání veřejné zakázky dle přílohy č. 2 a Posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení provádí v souladu s ustanovením 42 zákona komise jmenovaná radou města. Komise musí být složena z: - min. 5 členů (alespoň 2 zástupci centrálního zadavatele, 2 zástupci centrálního zadávajícího a 1 zástupce pověřujícího zadavatele); - min. 2 náhradníků. Komise je usnášeníschopná v přítomnosti alespoň 2/3 členů. 5. Na návrh centrálního zadávajícího může být k hodnocení nabídek použita elektronická aukce. 6. V případě podávání nabídek v listinné podobě musí být provedeno jejich otevření bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v listinné podobě provádí centrální zadávající ve spolupráci s oddělením právním dle ustanovení 110 zákona. 7. Nabídky podávají účastníci prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nerozhodneli rada města na návrh centrálního zadávajícího jinak. 8. Splnění podmínek účasti je posuzováno až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele, nerozhodne-li rada města na návrh centrálního zadávajícího jinak a umožňujeli to zákon. Strana 15 (celkem 17)

16 1. Centrální zadávající: XXIII. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro zadávací řízení v souladu s touto směrnicí; b) stanovuje členy komise včetně náhradníků v souladu s čl. XXII odst. 4; c) zajišťuje uveřejnění uzavřené smlouvy nad Kč bez DPH v Centrálním registru smluv; d) je povinen neprodleně po uveřejnění smlouvy v Centrálním registru smluv sdělit oddělení právnímu datum odeslání smlouvy k uveřejnění a dále předložit k uveřejnění na profilu zadavatele smlouvu ve formátu.pdf. Zadávající je povinen obdobně postupovat v případě uzavření dodatku smlouvy s dodavatelem. 2. Oddělení právní: a) ve spolupráci s centrálním zadávajícím a pověřujícími zadavateli zpracuje zadávací dokumentaci pro zadávací řízení; b) zajišťuje realizaci zadávacího řízení v souladu se zákonem a touto směrnicí; c) zajišťuje uveřejnění uzavřené smlouvy s hodnotou vyšší než Kč bez DPH na profilu zadavatele bez zbytečného odkladu od podpisu na základě jejího předložení zadávajícím. 3. Rada města: a) schvaluje vybrané části zadávací dokumentace; b) jmenuje komisi dle čl. XXII odst. 4 směrnice; c) pověřuje starostu města výběrem dodavatele na základě doporučení jmenované komise. ČÁST OSMÁ Společná ustanovení XXIV. Jistota 1. Přijímání a vracení peněžní jistoty, kterou zadavatel požaduje k zajištění plnění povinností účastníka vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení, se řídí zákonem. 2. Číslo účtu a variabilní symbol pro složení peněžní jistoty bude uveden v zadávací dokumentaci příslušného zadávacího řízení, je-li jistota požadována zadávajícím. 3. Odbor finanční vrací dodavatelům poskytnutou peněžní jistotu. XXV. Zastoupení zadavatele v řízení 1. Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení se řídí 43 a násl. zákona. Strana 16 (celkem 17)

17 2. Osoba, která zastupuje zadavatele v zadávacím řízení (dále jen zástupce v zadávacím řízení ), vykonává svou činnost pro zadavatele výhradně na základě písemné smlouvy. 3. Výběr zástupce v zadávacím řízení je veřejnou zakázkou ve smyslu zákona a této směrnice. 4. Zakázky, u nichž zadávající rozhodne o zastoupení dle 43 zákona, neadministruje oddělení právní, ale zadávající ve spolupráci se zástupcem v zadávacím řízení. Oddělení právní v těchto případech neposkytuje zadávajícímu ani metodickou podporu. 5. Zástupce v zadávacím řízení poskytuje součinnost zadávajícímu v rámci zadávacího řízení. 6. Uveřejňování informací dle zákona je realizováno zadávajícím ve spolupráci se zástupcem v zadávacím řízení. 7. Zadávající je povinen vést ve spolupráci se smluvním zástupcem zadavatele evidenci úkonů souvisejících se zadáváním veřejné zakázky. Zrušuje se směrnice č. 7/2015. XXVI. Zrušovací ustanovení XXVII. Platnost a účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. října Ing. Petr Navrátil v. r. starosta Mgr. Daniela Seifertová v. r. místostarostka Přílohy: 1. Minimální požadavky pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2. Minimální požadavky pro administraci a zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek 3. Informace pro účely předběžného oznámení 4. Stanovení ekonomické výhodnosti nabídek, pravidla pro hodnocení a způsob prokazování způsobilosti a kvalifikace 5. Centralizované zadávání veřejných zakázek Strana 17 (celkem 17)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Město Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Pravidla Rady města Moravské Budějovice pro zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 Čl. 1 Předmět úpravy (1) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Moravské Budějovice

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis OLOMOUCKÝ KRAJ Krajský úřad Olomouckého kraje Vnitřní předpis který upravuje úkoly Krajského úřadu Olomouckého kraje stanovené ve Směrnici Rady Olomouckého kraje č. 1/2018 Postup pro zadávání veřejných

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Věžná Směrnici zpracovala: Jana Vrbková Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne... usnesením číslo... Datum zpracování: 5.2.2018 SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku Poř. č.:49.13 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1. 2. 2016 Zodpovídá: odbor správy majetku Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová Duben 2017

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová Duben 2017 MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová Duben 2017 1 strana z 9 I. Úvod 1. Problematika zadávání veřejných zakázek včetně zvláštních postupů předcházejících

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC OBŘÍSTVÍ Obříství 40, 277 42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi.

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi. Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Účinnost: č. 27/4 z 18.1.2017 Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen ve: Směrnicích MČ Praha Dolní Měcholupy

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku Poř. č.:49.08 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1.4.2012 Zodpovídá: odbor správy majetku Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, ved. EO schválil: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 3. 4. 2017 nabývá účinnosti

Více

Vnitřní směrnice obce Bohatice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice obce Bohatice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice obce Bohatice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Dle schváleného usnesení zastupitelstva obce č. 11/2017 ze dne 11. dubna 2017 byla přijata tato vnitřní směrnice obce

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi

Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Město Černošice Městský úřad Černošice Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Účinnost od 15. 7. 2018 Číslo revize: 2 Číslo vydání: 1.2 Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Mgr. Schválil

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek 04.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

MĚSTO CHRAST. Směrnice č. 6/2017. k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

MĚSTO CHRAST. Směrnice č. 6/2017. k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO CHRAST Směrnice č. 6/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Platí od 19. 12. 2017 Účinná od 19. 12. 2017 Platí do Závazná pro všechny útvary, organizační složky a příspěvkové organizace

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II" ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II" ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub Mgr. Lenka Haraštová 24. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek PRAVIDLA stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Článek 1 Obecná ustanovení 1. V souladu s 102 odst. 2 písm. b) a s 102 odst. 3 zákona

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Renata Petrželová administrace veřejných zakázek Projednáno

Více

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.2.2019 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět směrnice 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II I. Úvodní ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Břežany II (dále též jen směrnice ), je zpracovávána

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.01 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 20.10.2005 Článek I. Základní vymezení 1. Způsob zadávání veřejných

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 1 Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek Městem Česká Kamenice, příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty nakládajícími finančními prostředky z rozpočtu města a jejich

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 21/2017 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 21/2017 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 21/2017 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření se vydává

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Usnesení číslo: 724/44/RM/2016 Datum schválení: 11.10.2016 Účinnost od-do: 12.10.2016 - Neomezená Typ předpisu: Pravidla rady města Rada města Uherské Hradiště stanoví

Více

Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek JUDr. Jan Kazda 15.3.2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

PREZENTACE SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI VÝZEV MAS ŠUMAVSKO

PREZENTACE SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI VÝZEV MAS ŠUMAVSKO PREZENTACE SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI VÝZEV MAS ŠUMAVSKO Podklady z Centra pro regionální rozvoj ČR 24. května 2018 Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Petr Bouška 24. května 2018 3 Zadávání veřejných

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Předmět úpravy Tato směrnice upravuje zásady, způsob a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 27 zákona

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY 1. Tato směrnice upravuje postup veřejného zadavatele obce Lány (dále

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019 VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019 jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Nelahozeves (dále jen zadavatel ), se sídlem obecního úřadu Školní 3, 277 51 Nelahozeves,

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek V Karlových Varech dne 14.6.2017 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifické cíle 1.2 a 1.3 18.01.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 18/07 vydaný Radou města Přerova ZÁSADY POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A TVORBY REGISTRU AKCÍ Rada města Přerova po projednání vydává tento vnitřní předpis ČLÁNEK

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek 27. 2. 2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek PRAVIDLA stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Článek 1 Obecná ustanovení 1. V souladu s 102 odst. 2 písm. b) a s 102 odst. 3 zákona

Více

Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek 16.5.2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov I. Úvodní ustanovení 1. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov (dále jen Pravidla ), jsou zpracována ke

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI w H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI ORGANIZAČNÍ s m ě r n ic e Název: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č íslo dokum entu: V S /3 8 V ydán í č.: 03 V ýtisk č.: Ú činnost od: 1. 10. 2016 Platnost do:

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 1 Čl. 1 Předmět

Více

Seminář pro příjemce IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro příjemce IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro příjemce IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č. 134/2016

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 16. 6. 2016 č. 2/2016 kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/98/16/2016 ze dne 16.

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 78.44.12 Úřad městské části Praha 12 Výtisk číslo: 1 List číslo: 1/ 8 Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis Identifikační označení: Směrnice č. 4/2012

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 1.2 (24. výzva) 06.04.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 3.2 (26. a 28. výzva) 23.05.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

SMĚRNICE RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE

SMĚRNICE RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE SMĚRNICE RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE ze dne 22. 1. 2018 č. 1/2018 kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/33/45/2018 ze dne

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Město Černošice Městský úřad Černošice Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Schválil Mgr. Filip Kořínek Záznam o seznámení Potvrzuji,

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. Účinnost od 1.12.2015 Vyhotovil: Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o. Schválil:

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981 Změna Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit I.

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek Příloha číslo 1 usnesení 8/5/2006 úřad Regionální rady Ing. Petr Vráblík, Ph.D. ředitel úřadu SMĚRNICE Účinnost předpisu: od 1. 12. 2006 Pořadové číslo: S-3/2006 Správce předpisu: Kancelář ředitele Číslo

Více

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice )

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-130-022-17 SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Městská část Praha 12 (dále

Více

Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY

Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 10/2016 ZÁSADY na uplatňování zakázek na akce realizované Městem Jirkov, příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, Městskou majetkovou Jirkov s.r.o.

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel u doporučených Žádostí o podporu do 2

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 6. 2. 2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II.

Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II." Ing. Kateřina Kouřimská 25. 4. 2018 2 Zadávání veřejných zakázek

Více

Seminář pro žadatele k 78. výzvě IROP Energetické úspory v bytových domech III" Zadávání a kontrola veřejných zakázek se zaměřením na výzvu č.

Seminář pro žadatele k 78. výzvě IROP Energetické úspory v bytových domech III Zadávání a kontrola veřejných zakázek se zaměřením na výzvu č. Seminář pro žadatele k 78. výzvě IROP Energetické úspory v bytových domech III" Zadávání a kontrola veřejných zakázek se zaměřením na výzvu č. 78 Ing. Renáta Marková 6.3.2018 2 Zadávání veřejných zakázek

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více