Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov"

Transkript

1 Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná cena předmětu plnění nepřesáhne částku 2 mil. Kč bez DPH.

2 O B S A H strana ČÁST A) Malé zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná cena předmětu plnění nepřesáhne 2 mil. Kč bez DPH ČÁST B) Veřejné zakázky dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Článek 1 Pojmy Pokud se dále v textu Zadávacího řádu uvádí: 1. zadavatel, jedná se o Město Krnov, 2. zásady, jedná se o zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce Město Krnov, 3. zákon, jedná se o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, 4. malé zakázky, jedná se o dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne limit 2 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, 5. dodavatel, jedná se o právnickou nebo fyzickou osobu, která poskytuje služby, dodává zboží nebo provádí stavební práce, 6. zájemce, jedná se o dodavatele, který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejnění nebo kterého zadavatel vyzval k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění,

3 7. uchazeč, jedná se o dodavatele, který podal ve stanovené době nabídku v otevřeném řízení, nebo o zájemce, který ve stanovené době podal nabídku v užším nebo v jednacím řízení s uveřejněním. 8. nabídka, jedná se o návrh smlouvy podaný dodavatelem nebo zájemcem, 9. cena obvyklá, jedná se o cenu obvyklou v místě plnění za splnění předmětu malé zakázky nebo reprodukční náklady na kopírovací práce. Článek 2 Úvodní ustanovení 1. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce Městem Krnov upravují postupy zaměstnanců zadavatele zařazených do městského úřadu, členů hodnotících komisí a jejich náhradníků směřující k uzavírání smluv na dodávky, služby a stavební práce v souladu se zákonem. Schéma členění veřejných zakázek tvoří v přílohu č Dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne limit Kč bez DPH musí být zadány v souladu s 6 zákona transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Postupy při zadávání malých zakázek jsou uvedeny v části A těchto Zásad. 3. Aplikace Zásad zajišťuje transparentnost a objektivnost při hospodárném, efektivním a účelném nakládání s rozpočtovými prostředky zadavatele. 4. Evidence všech veřejných i malých zakázek zadávaných zadavatelem je zajišťována tajemníkem městského úřadu. Tato povinnost se nevztahuje na nákupy v rámci stanovených limitů na pohoštění, na nákup kolků, jízdenek a cenin. 5. Zadavatel je povinen při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel je povinen postupovat při zadávání veřejných i malých zakázek rovněž podle organizačního řádu a vydaných vnitřních předpisů zadavatele. ČÁST A. Malé zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná cena předmětu plnění nepřesáhne 2 mil. Kč bez DPH Článek 3 Předpokládaná cena 1. Malou zakázkou na dodávky, služby nebo stavební práce je taková zakázka, u které předpokládaná cena předmětu plnění nepřesáhne 2 mil. Kč. Pro postup zadavatele při zadávání malých zakázek je rozhodující předpokládaná cena předmětu plnění neobsahující daň z přidané hodnoty. 2. Je-li plnění předmětu malé zakázky rozděleno na části, je pro určení předpokládané ceny předmětu plnění rozhodující součet předpokládaných cen všech jeho částí.

4 3. Pokud rozdělením předmětu plnění malé zakázky na samostatné části dojde ke snížení jeho předpokládané ceny pod finanční limit 2 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, je takový postup zadavatele v rozporu se zákonem a tudíž neplatný. Článek 4 Způsoby zadávání malých zakázek do 100 tis. Kč 1. V případě, že předpokládaná cena předmětu plnění malé zakázky nepřesáhne 100 tis. Kč bez daně z přidané hodnoty, je oprávněn rozhodnout o přímém zadání (uzavření smlouvy, vystavení objednávky, metodicky nadřízený příslušného odboru t.j. starosta a místostarostové a příslušný vedoucí odboru, v případě nepřítomnosti jeho zástupce). 2. Statutární zástupce zadavatele nebo příslušný vedoucí odboru může rozhodnout o přímém zadání malé zakázky nepřesahující finanční limit uvedený v předchozím odstavci pouze za cenu v místě obvyklou. 3. Při rozhodnutí o přímém zadání malé zakázky (uzavřením smlouvy, vystavením objednávky) jsou metodicky nadřízený příslušného odboru a příslušný vedoucí odboru povinni vycházet z informací o trhu a svých zkušeností. Článek 5 Způsoby zadávání malých zakázek do 500 tis. Kč 1. U malých zakázek, u kterých výše předpokládané ceny předmětu plnění činí více než 100 tis. Kč bez daně z přidané hodnoty, ale nepřesáhne limit 500 tis. Kč bez daně z přidané hodnoty, je statutární zástupce zadavatele nebo příslušný vedoucí odboru povinen vyžádat si před zadáním malé zakázky (uzavřením smlouvy, vystavením objednávky) nabídky nejméně od tří dodavatelů. 2. Ve výzvě k podání nabídky musí zadavatel stanovit požadavek na prokázání příslušného oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku (je-li v něm dodavatel zapsán), způsob zpracování nabídkové ceny podle místa plnění malé zakázky, dobu plnění malé zakázky a minimální požadavky na obsah smlouvy. 3. Výzvu učiněnou podle odstavce 2 musí zadavatel doložit písemným záznamem. 4. Smlouvy uzavírané na základě malé zakázky se vyhotovují ve třech stejnopisech a po podpisu oběma smluvními stranami budou jednotlivé výtisky předány: druhé smluvní straně, 2 x do spisu o zadání malé zakázky. 4. O výběru nejvhodnější nabídky dodavatele rozhoduje rada města na svém jednání, pokud nebude usnesením rady města stanoveno jinak. Článek 6 Způsob zadávání malých zakázek do 2 mil. Kč 1. U malých zakázek, u kterých výše předpokládané ceny předmětu plnění přesáhne 500 tis. Kč bez daně z přidané hodnoty, ale nepřesáhne limit 2 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, může zadavatel uzavřít smlouvu na podkladě písemné výzvy

5 učiněné nejméně třem dodavatelům. 2. Výzva k podání nabídky podle odstavce 1 musí shodně pro všechny dodavatele obsahovat zejména: prokázání příslušného oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku (je-li v něm dodavatel zapsán), předmět, dobu a místo plnění malé zakázky, způsob a kritéria hodnocení nabídek, lhůtu, po kterou budou vyzvaní dodavatelé svými nabídkami vázáni, možnost variantního řešení, pokud ho v zadání zadavatel nevyloučí, minimální požadavky na obsah příslušné smlouvy. 3. Zadavatel může ve výzvě podle odstavce 1 a 2 stanovit další požadavky, které musí být shodné pro všechny dodavatele. 5. Zadavatel je povinen uzavřít smlouvu s dodavatelem, který předložil nejvhodnější nabídku. 6. Smlouvy uzavírané na základě malé zakázky se vyhotovují ve třech stejnopisech a po podpisu oběma smluvními stranami budou jednotlivé výtisky předány: druhé smluvní straně, 2x do spisu o zadání malé zakázky. 7. O obsahu a zaslání písemné výzvy k podání nabídky rozhoduje statutární zástupce zadavatele nebo příslušný vedoucí odboru. O výběru nejvhodnější nabídky dodavatele rozhoduje rada města na svém jednání. Článek 7 Ostatní povinnosti Při zadání malé zakázky je zadavatel povinen dodržovat zásady stejného zacházení se všemi vyzvanými dodavateli, zákazu diskriminace a transparentnosti. B. Veřejné zakázky dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Článek 8 Veřejná zakázka, nadlimitní veřejná zakázka, podlimitní veřejná zakázka 1. Veřejnou zakázkou je veřejná zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce a u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2, mil. Kč (bez DPH). 2. Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky dosáhne nebo přesáhne limit uvedený v ust. 14 odst. 2 písm. b) zákona (200 tis. EUR) v případě veřejných zakázek na dodávky a služby a limit uvedený v ust. 14 odst. 3 zákona (5 mil. EUR) v případě veřejných zakázek na stavební práce. 3. Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí taková veřejná zakázka, u níž

6 předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nedosáhne finančních limitů uvedených v předchozím odstavci. Článek 9 Druhy zadávacích řízení 1. Otevřené zadávací řízení - zadavatel v tomto zadávacím řízení oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku. Oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek a příslušný odbor zajistí jeho zveřejnění na Centrální adrese, a to na základě usnesení zadavatele o zahájení zadávacího řízení. 1.1 Pro oznámení otevřeného zadávacího řízení použije příslušný odbor standardní formulář podle Vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. 1.2 Na základě zveřejněného oznámení o zahájení zadávacího řízení na Centrální adrese předkládají dodavatelé svou nabídku. Lhůta pro zpracování nabídek činí u podlimitní veřejné zakázky nejméně 36 dní a u nadlimitní veřejné zakázky nejméně 52 dní (tuto lhůtu lze zkrátit na 22 dní v případě, že si zadavatel splnil povinnosti uvedenou v čl. 3 odst. 1 těchto zásad). 2. Užší zadávací řízení - zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Oznámení užšího zadávacího řízení obsahuje mj. i požadavky na splnění kvalifikace. Na základě tohoto oznámení zveřejněného na Centrální adrese předkládají dodavatelé žádost o účast v užším zadávacím řízení. Pro oznámení užšího zadávacího řízení použije příslušný odbor standardní formulář podle Vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. 2.1 Lhůta pro zpracování žádostí musí činit nejméně 37 dní (v naléhavých případech pouze 15 dní). Na základě předložených žádostí vyhodnotí zadavatel požadovanou kvalifikaci dodavatelů ( 30 a násl. zákona) podle kvalifikačních kritérií a vybere z těchto dodavatelů nejméně 5 a nejvíce 20 zájemců, pokud v zadávacím řízení omezil počet zájemců. Informace o omezení počtu zájemců musí být obsažena v oznámení užšího zadávacího řízení. 2.2 Vybraným zájemcům zasílá zadavatel výzvu k podání nabídky. Výzva k podání nabídek ( 46 zákona) musí obsahovat veškeré informace potřebné pro zpracování nabídek. Lhůta pro zpracování nabídek činí u podlimitní veřejné zakázky nejméně 20 dní a u nadlimitní veřejné zakázky 40 dní (tuto lhůtu lze zkrátit na 26 dní v případě, že si zadavatel splnil povinnosti uvedenou v čl. 3 odst. 1 těchto zásad). 3. Jednací řízení s uveřejněním - zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Oznámení jednacího řízení s uveřejněním obsahuje mj. i požadavky na splnění kvalifikace. Na základě tohoto oznámení zveřejněného na Centrální adrese předkládají dodavatelé žádost o účast v užším zadávacím řízení. Pro oznámení jednacího řízení s uveřejněním použije příslušný odbor standardní formulář podle Vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. 3.1 Lhůta pro zpracování žádostí musí činit nejméně 37 dní (v naléhavých případech pouze 15 dní). Na základě předložených žádostí vyhodnotí zadavatel požadovanou

7 kvalifikaci dodavatelů ( 30 a násl. zákona) podle kvalifikačních kritérií a vybere z těchto dodavatelů více než 3 zájemce, a to pouze v případě, že v zadávacím řízení omezil počet zájemců. Informace o omezení počtu zájemců musí být obsažena v oznámení jednacího řízení s uveřejněním. 3.2 Vybraným zájemcům zasílá zadavatel výzvu k podání nabídky. Výzva k podání nabídek ( 46 zákona) musí obsahovat veškeré informace potřebné pro zpracování nabídek. Lhůta pro zpracování nabídek činí u podlimitní veřejné zakázky nejméně 20 dní a u nadlimitní veřejné zakázky 40 dní (tuto lhůtu lze zkrátit na 26 dní v případě, že si zadavatel splnil povinnosti uvedenou v čl. 3 odst. 1 těchto zásad). 4. Jednací řízení bez uveřejnění - v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje na základě písemné výzvy jednomu nebo omezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Výzva k podání nabídek musí obsahovat veškeré informace potřebné pro zpracování nabídek. Dodavatelé předkládají své nabídky ve lhůtách stanovených zadavatelem. 4.1 Vybraným zájemcům zasílá zadavatel výzvu k podání nabídky. 4.2 V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na stavební práce nebo na služby v případě ( 27 odst. 3 písm. d) zákona), že se jedná o nové stavební práce nebo služby spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace či její části, a to za předpokladu, že předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nepřesáhne 30 mil. Kč bez DPH, jde-li o veřejnou zakázku na stavební práce, nebo 4 mil. Kč bez DPH jde-li o veřejnou zakázku na služby. V takovém případě zadavatel vyzývá zadavatel k účasti nejméně 5 dodavatelů. 4.3 K jednáním v jednacím řízení bez uveřejnění je pověřen statutární zástupce zadavatele, který na základě tohoto jednání připraví podklady pro rozhodnutí zadavatele. 4.4 Jednací řízení bez uveřejnění může být použito pouze v případech, kdy jsou splněny podmínky uvedené v ust. 27 zákona. 5. Veřejná soutěž o návrh - veřejnou soutěž o návrh musí zadavatel použít, jestliže podle rozhodnutí zadavatele bude na toto řízení navazovat zadání veřejné zakázky na služby nebo v souvislosti s tímto řízením budou vítěznému účastníkovi, případně účastníkům, poskytnuty soutěžní ceny a platby, v případě, že předpokládaná cena veřejné zakázky na služby zadávané na základě výsledku veřejné soutěže o návrh nebo celková výše soutěžních cen a plateb dosáhnou nejméně částky v české měně odpovídající EUR. 5.1 Ve vyhlášení veřejné soutěže o návrh je zadavatel povinen uvést zejména popis návrhu, lhůtu pro převzetí návrhu a kritéria pro hodnocení. 5.2 Veřejná soutěž o návrh nesmí omezovat uchazeče na území jednoho státu nebo jeho části. Zadavatel může podle povahy soutěže omezit počet účastníků, přičemž stanoví jasná nediskriminační kritéria jejich výběru. Počet účastníků však musí být dostatečný, aby byla zajištěna skutečná soutěž. 5.3 Projekty podávají účastníci veřejné soutěže o návrh anonymně. Pro hodnocení anonymních návrhů je zadavatel povinen zřídit soutěžní porotu výhradně z nezávislých fyzických osob. 5.4 Pro hodnocení návrhů jmenuje zadavatel soutěžní porotu. Je-li od účastníků veřejné soutěže o návrh vyžadována zvláštní odborná kvalifikace, musí tuto nebo rovnocennou kvalifikaci mít nejméně jedna třetina členů soutěžní poroty. 5.5 Soutěžní porota vyhodnocuje pouze anonymně podané návrhy, a to na základě

8 kritérií obsažených ve vyhlášení veřejné soutěže o návrh anonymně.jedním z kritérií je vždy i předpokládaná cena navrhovaného řešení. 5.6 Výsledek veřejné soutěže o návrh po schválení zadavatele zveřejňuje příslušný odbor. Článek 10 Další úkony zadavatele v zadávacím řízení 1. Hodnotící komise zadavatel jmenuje pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek nejméně pětičlennou komisi a jejich náhradníky. Nejméně 30 % členů hodnotící komise musí mít odbornou způsobilost vztahující se k předmětu veřejné zakázky, a to pouze v případě, že je odborná způsobilost upravena zvláštním právním předpisem. U veřejných zakázek, jejichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesahuje 200 mil. Kč, resp. 300 mil. Kč odesílá příslušný odbor prostřednictvím kanceláře tajemníka žádost o jmenování hodnotící komise příslušnému resortnímu ministrovi, resp. Vládě ČR, a to na základě rozhodnutí zadavatele. 1.1 otevírání obálek při otevírání obálek postupuje hodnotící komise v souladu s 59 a 60 zákona. V případě jednacího řízení bez uveřejnění postupuje hodnotící komise obdobně. 1.2 hodnocení nabídek při posuzování a hodnocení nabídek postupuje hodnotící komise podle ust. 61 až 63 zákona. V případě jednacího řízení bez uveřejnění postupuje hodnotící komise obdobně. 2. Přidělení veřejné zakázky zadavatel je povinen přidělit veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla podle kritérií hodnocení vyhodnocena jako nejvýhodnější. 2.1 Pokud se rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky liší od doporučení hodnotící komise, musí být součástí rozhodnutí i zdůvodnění tohoto postupu 2.2 Informaci o přidělení veřejné zakázky zašle příslušný odbor všem uchazečům o veřejnou zakázku na základě rozhodnutí zadavatele. 2.3 Zadavatel může zadávací řízení zrušit kdykoliv před uzavřením smlouvy, a to pouze v případě, že si tuto možnost vyhradil v oznámení zadávacího řízení. 3. Uzavření smlouvy pokud zadavatel neobdrží do 15 dní ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku, bezodkladně uzavře písemnou smlouvu, a to v souladu se zadáním veřejné zakázky a vybranou nabídkou. 4. Uveřejnění výsledku zadávacího řízení - po rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky je příslušný odbor povinen uveřejnit výsledek zadávacího řízení prostřednictvím informačního systému o zadávání veřejných zakázek na centrální adrese ( a v případě nadlimitních zakázek rovněž ve Věstníku Evropské unie. 5. Písemná zpráva zadavatele - zadavatel je povinen vypracovat ke každému zadávacímu řízení, které bylo ukončeno uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem, písemnou zprávu, která musí obsahovat náležitosti vyjmenované v ust. 69 zákona. Článek 11 Předběžné oznámení

9 1. Na začátku kalendářního roku je povinností zadavatele, nejpozději však do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtu, předběžně oznámit na Centrální adrese všechny veřejné zakázky, které hodlá zadat v daném roce. 2. S ohledem na tuto povinnost vyplývající z ust. 29 zákona, připraví zadavatel toto předběžné oznámení, a to v souladu s metodickým pokynem pro vyplnění formuláře Předběžné oznámení ( a to pouze v případě, že souhrnná cena všech zakázek činí nejméně EUR jde-li o veřejné zakázky na dodávky a na služby a EUR jde-li o veřejné zakázky na stavební práce. Článek 12 Zadávací dokumentace a technické specifikace 1. Ke každé veřejné zakázce musí být zpracována zadávací dokumentace a technická specifikace. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace a technickou specifikaci odpovídá zadavatel. 2. Při zpracování zadávací dokumentace a technické specifikace postupuje zadavatel v souladu s ust. 48 až 50 zákona v návaznosti na Vyhlášku č. 239/2004 Sb., kterou se stanovuje podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby. 3. V případě, že v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky budou uchazeči nebo zájemci o veřejnou zakázku požadovat po zadavateli dodatečné informace k poskytnuté zadávací dokumentaci, je jeho povinností poskytnout odpověď na tyto dodatečné informace všem uchazečům nebo zájemcům, a to nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Článek 13 Pověření jiných osob výkonem zadavatelské činnosti 1. Zadavatel může pověřit činností, k níž je povinen podle zákona, jinou osobu, která musí mít oprávnění k podnikání k poskytování uvedených činností. 2. Oprávnění k podnikání musí být součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky, a to včetně výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm tato osoba zapsaná, a čestného prohlášení o nepodjatosti. 3. Zadavatel nesmí na pověřenou osobu převést rozhodovací oprávnění stanovená tímto zákonem. Článek 14 Závěrečné ustanovení 1. V případech veřejných zakázek týkajících se nabytí nemovitostí zadavatelem rozhoduje zastupitelstvo města. 2. Archivace dokumentace zadávacího řízení - zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k zadávacímu řízení po dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo zrušení zadávacího řízení. Tato dokumentace bude uložena na příslušných

10 odborech. 3. Smlouvy uzavírané na základě veřejné zakázky se vyhotovují ve třech stejnopisech a po podpisu oběma smluvními stranami budou jednotlivé výtisky předány: druhé smluvní straně, 2x součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky. 4. Kontrolu předmětu plnění ze smlouvy zajišťuje statutární zástupce zadavatele nebo jím pověřená osoba, pokud zastupitelstvo města nestanoví jinak. Opatření schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 10.listopadu 2004 usnesením č. 534/ 16. Opatření nabývá účinnosti dne 11. listopadu Josef Hercig starosta města Ing. Jaroslav Vrzal místostarosta

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV Obec Sviadnov Obecní úřad Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV OBSAH: I. Předmět úpravy, cíl II. III. IV. Předpokládaná hodnota veřejné

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.01 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 20.10.2005 Článek I. Základní vymezení 1. Způsob zadávání veřejných

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec Vnitřní předpis ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek Květen 2014 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Tyto Zásady a postupy pro zadávání

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku Poř. č.:49.13 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1. 2. 2016 Zodpovídá: odbor správy majetku Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku Poř. č.:49.08 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1.4.2012 Zodpovídá: odbor správy majetku Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

OPATŘENÍ OBCE Č. 3/2014. M Ě S T O K R N O V Hlavní náměstí 96/1, Krnov

OPATŘENÍ OBCE Č. 3/2014. M Ě S T O K R N O V Hlavní náměstí 96/1, Krnov OPATŘENÍ OBCE Č. 3/2014 M Ě S T O K R N O V Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov ZÁSADY A POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ ŘÁD MĚSTA KRNOVA) OBSAH: článek 1 Pojmy... 2 článek

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Město Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Pravidla Rady města Moravské Budějovice pro zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 Čl. 1 Předmět úpravy (1) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Moravské Budějovice

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Opatření děkana č. 27/2012. Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Opatření děkana č. 27/2012. Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 27/2012 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 3. 5. 2012 V Praze dne 3. 5. 2012 PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Více

Čl.1. Předmět úpravy. 1. Toto opatření upravuje způsob zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nedosáhne:

Čl.1. Předmět úpravy. 1. Toto opatření upravuje způsob zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nedosáhne: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8 /2008, kterým se stanoví způsob zadávání zakázek malého rozsahu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (úplné

Více

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová Duben 2017

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová Duben 2017 MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová Duben 2017 1 strana z 9 I. Úvod 1. Problematika zadávání veřejných zakázek včetně zvláštních postupů předcházejících

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách II.

Nový zákon o veřejných zakázkách II. Nový zákon o veřejných zakázkách II. Jak jsme slíbili v předchozím článku, budeme se nyní zabývat způsoby zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. Popíšeme si

Více

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/03/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, ved. EO schválil: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 3. 4. 2017 nabývá účinnosti

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis OLOMOUCKÝ KRAJ Krajský úřad Olomouckého kraje Vnitřní předpis který upravuje úkoly Krajského úřadu Olomouckého kraje stanovené ve Směrnici Rady Olomouckého kraje č. 1/2018 Postup pro zadávání veřejných

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

SMĚRNICE Č. 24. I. Základní ustanovení

SMĚRNICE Č. 24. I. Základní ustanovení SMĚRNICE Č. 24 O pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu obce, včetně zadávání veřejných zakázek Datum schválení zastupitelstvem: 11. 02. 2015 Směrnice nabývá účinnost: 01. 03. 2015

Více

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu / obec Voznice Směrnice č. 2/2015 o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu V souladu s ustanovením zákona Č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice )

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-130-022-17 SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Městská část Praha 12 (dále

Více

ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2011 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

OPATŘENÍ OBCE Č. 4/2017. M Ě S T O K R N O V Hlavní náměstí 96/1, Krnov

OPATŘENÍ OBCE Č. 4/2017. M Ě S T O K R N O V Hlavní náměstí 96/1, Krnov OPATŘENÍ OBCE Č. 4/2017 M Ě S T O K R N O V Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov ZÁSADY A POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ ŘÁD MĚSTA KRNOVA) OBSAH: článek 1 Pojmy... 2 článek

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2. KOLO VÝZVY Strana 1 z 11 ČÁST A - Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci v rámci SROP z hlediska zákona č. 40/2004

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice, okres Břeclav Směrnice o poskytování zakázek malého rozsahu Obec: Šakvice, IČ 00283614 Adresa: Hlavní 12, 691 67 Šakvice

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi.

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi. Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Věžná Směrnici zpracovala: Jana Vrbková Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne... usnesením číslo... Datum zpracování: 5.2.2018 SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje

Více

Pravidla rady města č.2/2014, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pravidla rady města č.2/2014, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Postoloprty Pravidla rady města č.2/2014, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Článek I. Obecná ustanovení 1. Tato pravidla upravují zásady a postupy města Postoloprty a příspěvkových organizací

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje

Více

Směrnice obce Malešovice č. 1/2013

Směrnice obce Malešovice č. 1/2013 Směrnice obce Malešovice č. 1/2013 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 21. zasedání zastupitelstva obce Malešovice dne 20. 12. 2013,

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 1 Čl. 1 Předmět

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC ČEJKOVICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval: Kontroloval: Schválil: Platnost od: 2. 1. 2019 Účinnost od: 1. 1. 2019 Mgr. Šotkovská Helena Sedlačíková Zdenka ZO usnesením

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019 VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019 jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Nelahozeves (dále jen zadavatel ), se sídlem obecního úřadu Školní 3, 277 51 Nelahozeves,

Více

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 18/07 vydaný Radou města Přerova ZÁSADY POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A TVORBY REGISTRU AKCÍ Rada města Přerova po projednání vydává tento vnitřní předpis ČLÁNEK

Více

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, 257 65 Čechtice IČ: 00231975 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Keblov Obec : KEBLOV Adresa :

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Dokument: PŘÍLOHA G POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu VS a NNO podopatření 4.1.2

Více

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo:

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo: Obec Dolany SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY SPISOVÁ ZNAČKA:. číslo: PLATNÁ OD:. ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obec Dolany, její orgány, včetně zřízených organizačních

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 927 ze dne 4. 6. 2013 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Obsah: HLAVA I OBECNÁ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Účinnost: č. 27/4 z 18.1.2017 Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen ve: Směrnicích MČ Praha Dolní Měcholupy

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (Interní směrnice č.1/2017)

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (Interní směrnice č.1/2017) SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (Interní směrnice č.1/2017) Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 27 ve spojení s 31 zákona č. 134/2016

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek Příloha číslo 1 usnesení 8/5/2006 úřad Regionální rady Ing. Petr Vráblík, Ph.D. ředitel úřadu SMĚRNICE Účinnost předpisu: od 1. 12. 2006 Pořadové číslo: S-3/2006 Správce předpisu: Kancelář ředitele Číslo

Více

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí OBEC LIPOVICE Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce LIPOVICE Úvodní ustanovení Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. Účinnost od 1.12.2015 Vyhotovil: Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o. Schválil:

Více

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, Hradec Králové

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, Hradec Králové Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek Č.j.: ZSHKST/0451/2012 Účinnost od: 1.7.2012 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A10 Změny: Čl.

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Město Votice Rada města Komenského náměstí 700, Votice. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Město Votice Rada města Komenského náměstí 700, Votice. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Město Votice Rada města Komenského náměstí 700, 259 17 Votice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice Účinnost od Vydání Výtisk číslo Počet listů Počet příloh

Více

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1.

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1. SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Směrnice 01/2015 upravuje zásady při zadávání veřejných zakázek nebo jejich částí hrazených z prostředků OBCE VILÉMOV. Článek

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II I. Úvodní ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Břežany II (dále též jen směrnice ), je zpracovávána

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 16. 6. 2016 č. 2/2016 kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/98/16/2016 ze dne 16.

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Město Sezemice. Směrnice č. 03/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Kontrolovala: tajemnice úřadu Závaznost: všichni zaměstnanci

Město Sezemice. Směrnice č. 03/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Kontrolovala: tajemnice úřadu Závaznost: všichni zaměstnanci Město Sezemice Směrnice č. 03/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracoval: Bc. Irina Rálišová Účinnost: 19.12.2017 Datum vydání: 18.12.2017 Doplňuje: - Počet stran: 5 Směrnice č.

Více

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Obec Havlovice Příloha č. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Směrnice upravuje zásady a postupy obce Havlovice a jí zřízenou příspěvkovou organizaci (základní

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Usnesení číslo: 724/44/RM/2016 Datum schválení: 11.10.2016 Účinnost od-do: 12.10.2016 - Neomezená Typ předpisu: Pravidla rady města Rada města Uherské Hradiště stanoví

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla pro zadávání zakázek (dále jen pravidla ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 58. zasedání dne 9. 1. 2017 USNESENÍ č. 479/17/RMČ ke Směrnici č. 3 o zadávání zakázek malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici č. 3 o zadávání

Více

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.2.2019 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět směrnice 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Více

Veřejné zakázky. Směrnice tajemníka č. 1/2014. Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno

Veřejné zakázky. Směrnice tajemníka č. 1/2014. Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno =================================================================== Směrnice tajemníka č. 1/2014 Veřejné zakázky Zpracováno: 23.1.2014

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého

Více

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI w H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI ORGANIZAČNÍ s m ě r n ic e Název: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č íslo dokum entu: V S /3 8 V ydán í č.: 03 V ýtisk č.: Ú činnost od: 1. 10. 2016 Platnost do:

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha č.p Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Schváleno RM dne 14.12.2016 usnesením č. 788/33/14/1/2016 Nabývá účinnosti dne 19.12.2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice se

Více