Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva diplomová práce Finanční deriváty Martin Eliášek 2009/2010 0

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci práci na téma: Finanční deriváty zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 1

3 Obsah 1. Úvod Historický exkurs Prehistorie derivátů Vývoj amerických derivátových trhů Finanční krize Finanční deriváty Klasifikace finančních derivátů Finanční a komoditní deriváty Pevné termínové operace a opční kontrakty Úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové deriváty Typy finančních derivátů Forwardy a futures Opce a warranty Swapy Rozdílové kontrakty Spreadové sázky Swapy úvěrového selhání Účel smlouvy Zajištění Spekulace Arbitráž Smluvní prvky Referenční subjekt Prémie Úvěrová událost Uzavření smlouvy Obchodníci (struktura trhu) Obchodní praxe Ukončení smlouvy Plnění smlouvy Fyzické vypořádání Peněžní vypořádání Aukce Zajištění smlouvy Regulace trhu swapů úvěrového selhání Rizika Morální hazard Informační asymetrie Systémové riziko Výhody Dostupnost kapitálu Informační benefity Zlepšení řízení rizik Regulace ve světě Úplný zákaz Zákaz nahých swapů Swap úvěrového selhání jako sázka Nevýhody Regulace jako pojištění

4 6.3.1 Swap úvěrového selhání jako pojistná smlouva Prodávající úvěrové ochrany jako pojišťovna Nevýhody Povinný clearing Role clearingového centra Multiplicita clearingových center Nevýhody Regulace v EU Předpisy MiFID Nařízení o OTC derivátech Nařízení o krátkém prodeji Orgány CESR ESMA Regulace v ČR Orgány Právní kvalifikace Investiční nástroj Hra a sázka Pojištění Zajištění některých institucí Závěr Použitá literatura Knihy Články Diplomové práce Prameny práva Evropské právo České právo

5 1. Úvod Finanční trhy se rychle vyvíjejí. Jednou z posledních novinek v oboru představují obchodovatelné finanční nástroje odvozené od jiných nástrojů finanční deriváty. Jedná se o široké spektrum obchodních závazků, sloužící k uspokojování nejrůznějších ekonomických potřeb. Vzhledem k tak rozsáhlému záběru jsem se rozhodl, po dohodě s vedoucím této práce, že se v této práci zaměřím především na jeden konkrétní typ derivátu, který se pokusím představit v širších souvislostech. Vybral jsem si swap úvěrového selhání, neboť jde o finanční derivát často zmiňovaný v souvislosti s největší ekonomickou událostí posledních let finanční krizí. Cílem práce bylo provést komparační studii legislativních iniciativ vzniklých jako reakce na finanční krizi, které se dotýkají swapů úvěrového selhání. Vycházím při tom především z anglicky psané akademické literatury, která je dostupná na internetu 1. Z těchto pramenů jsem se snažil vyextrahovat nejdůležitější právní aspekty swapů úvěrového selhání, včetně obchodní praxe a standardní obchodní dokumentace. Podrobně jsem se zabýval motivací stran, smluvním mechanismem a nejčastějšími problémy spojenými s obchodováním s tímto derivátem. V prvních dvou kapitolách se na základě historického a teoretického výkladu pokusím přiblížit čtenáři samotný pojem finanční derivát, jeho původ, smysl a nejčastější použití. Následující kapitola již bude zaměřena na swap úvěrového selhání. Zde bude tento popsán ze soukromoprávního hlediska, tj. jako smlouva. Další kapitola se věnuje otázce nezbytnosti veřejnoprávní regulace. Navazující kapitola obsahuje onu komparační studii legislativních iniciativ. V závěrečných dvou kapitolách se budu snažit popsat výsledky těchto iniciativ v Evropské unii, a právní stav v České republice. V těchto kapitolách se budu zabývat jak regulativním rámcem vztahujícím se na deriváty obecně, tak specifiky swapů úvěrového selhání. Jako cíl této práce si vytyčuji alespoň částečně zaplnit mezeru v české literatuře, ve které zatím nenalezneme mnoho informací týkajících se finančních derivátů. Chtěl bych tedy podat pokud možno co nejucelenější přehled právních problémů spojených se swapy úvěrového selhání, potažmo také ostatními finančními deriváty. 1 Především na webu Social Science Research Network (www.ssrn.com) 4

6 2. Historický exkurs 2.1 Prehistorie derivátů Ačkoliv je termín derivát poměrně moderní, smlouvy, které by mohly být považovány za ten či onen typ derivátu byly uzavírány dávno před tím, než jim byla tato terminologie vyhrazena. Například čistý forward (blíže viz 3.2.1) je vlastně obyčejná kupní smlouva s tím, že plnění obou stran proběhne v budoucnu. Proto nepřekvapí, že se takovéto smluvní konstrukce objevovaly již ve Starém Římě 2 a při troše fantazie lze derivativní kontrakt nalézt i v Bibli 3. Derivátové smlouvy se po většinu historie nijak zvlášť nelišily od ostatních smluv. Zásadní okamžik v jejich vývoji byl, když se tyto smlouvy staly předmětem obchodování na trzích. Historicky první burzou, která umožňovala forwardové obchodování, byla na počátku 17. století londýnská Royal Exchange. První zdokumentované standardizované deriváty, jakousi obdobu dnešních futures 4, nalezneme kolem roku 1650 v japonské Osace, na rýžovém trhu Yodoya. 5 Za historicky nejdůležitější derivátovou burzu bývá však považována až v roce 1848 založená Chicago Board of Trade v Severní Americe. 6 Právě s ní bývá spojován vznik derivátů. 2.2 Vývoj amerických derivátových trhů Nejstarší derivátové trhy na světě byly trhy se základními zemědělskými surovinami, jako jsou rýže, obilí či kukuřice. Díky sezónnosti úrody docházelo k pravidelným výkyvům na straně nabídky; skladiště bývala zahlcená přívalem úrody v době sklizně a jindy zela prázdnotou. Díky tomu ceny těchto surovin drasticky rostly a klesaly. Výkyvy cen se samozřejmě projevovaly i u potravin a ceny chleba a jiných základních potravin tak rovněž neustále klesaly a stoupaly. Tomuto cenovému riziku a nejistotě s ním spojené se účastníci trhu snažili bránit uzavíráním smluv, které jim umožňovaly stanovit cenu hned a zboží dodat později. 7 2 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. Praha : GRADA Publishing a.s., CHANCE, Don. Essays in Derivatives [online]. [s.l.] : Financial Engineering News, 1998 [cit ]. A Brief History of Derivatives. Dostupné z WWW: <http://husky1.stmarys.ca/~gye/derivativeshistory.pdf>. 4 Futures je standardizovaný forward. Blíže viz CHANCE, Don. A Brief History of Derivatives. 6 Shodně oba autoři Chance a Jílek 7 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. s. 99 5

7 První takovéto smlouvy (forwardy) byly na Chicagské burze uzavírány v roce 1851 říčními obchodníky s kukuřicí. 8 Následně se tato praxe rozšířila i mezi ostatními obchodníky a farmáři, kteří se pomocí forwardů zajišťovali proti cenovému riziku a zároveň spekulovali na změny cen. Další významnou fází ve vývoji derivátů představovala standardizace smluv. K ní došlo v roce 1865 a díky ní se jednotlivé smlouvy staly co do obsahu identické, zaměnitelné a tudíž obchodovatelné. Tyto standardizované forwardy, nově nazvané futures, měly pevně stanovenou kvalitu, množství, termín a místo dodání a proměnnými zůstaly pouze strany smlouvy a cena, která se určovala na burzovním parketu. Ve stejném roce byla také zavedena povinnost obchodníků zajišťovat splnění svých závazků poskytováním systému záloh v rámci tzv. maržového systému (více k systému marží viz 4.6). likviditu trhu, což vedlo k ohromnému nárůstu obchodování. Dalším obdobně významným opatřením bylo zavedení clearingového centra v roce 1925 (více ke clearingu viz 6.4). Finanční deriváty, jakožto deriváty u nichž se neobchoduje s komoditami, se zrodily v období boomu finančního inženýrství v 70. letech dvacátého století. V roce 1972 byly jako odpověď na uvolnění mezinárodních měnových kurzů zavedeny měnové futures. Šlo o vůbec první deriváty, které neměly hmotný podklad. 10 Krátce na to následovaly další: o rok později přišly první deriváty (opce) na akciové indexy a další rok vznikly futures na úrokovou míru. 11 O několik let později pak vznikly první swapy, které měly ze všech derivátů nejdynamičtější nárůst. 12 V té době také vzniknul slavný Black-Scholesův model oceňování opcí, který vyvolal explozivní revoluci na trzích s deriváty. Za tento model, vycházející z myšlenky, že opce je implicitně oceňována obchodováním s podkladovou akcií, dostali jeho autoři v roce 1997 Nobelovu cenu za ekonomii. V 80. letech přišla nová generace finančních manažerů, kteří deriváty a jejich aplikaci v obchodní praxi znali již ze školy. Brzy prakticky každá větší obchodní společnost začala používat deriváty k zajišťování a v některých případech i spekulaci 9 Tato opatření zvýšila bezpečnost a 13. Rychle vznikaly nové 8 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. s tamtéž 10 CHANCE, Don. A Brief History of Derivatives. 11 CHANCE, Don. A Brief History of Derivatives. 12 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. s Zajišťování a spekulace jsou blíže vysvětleny v kapitole 4.1 6

8 produkty k zajišťování nově identifikovaných druhů rizika. Jak složitost problémů rostla, musel se Wall Street stále častěji obracet na talentované matematiky a fyziky. 14 Konec 20. století byl ve znamení úvěrových derivátů, jimiž se subjekty mohou zajišťovat proti úvěrovému riziku (tj. riziku nesplacení pohledávek). Mezi nimi čelní místozaujímají swapy úvěrového rizika, které vynalezla banka JPMorgan 15 v roce 1997 a jejichž trh zažil největší rozkvět v roce Finanční krize Od poloviny devadesátých let jsme zažívali silný makroekonomický růst. Byla nízká inflace, nízké úrokové sazby a přebytek hotových peněz. 17 Investoři, aktivně hledající příležitosti vyšších zisků, začali využívat nových finančních nástrojů, které za využití pákového efektu 18 a za cenu vyšší rizikovosti tyto vyšší zisky slibovaly. V období přebytku peněz však byla poptávka po riziku velká a jeho cena (tj. odměna pro toho, kdo na sebe riziko bere) příliš nízká. Nejobchodovanějším rizikem té doby bylo úvěrové riziko, které bylo možné převádět pomocí nově vzniklých úvěrových derivátů, tj. především pomocí zajištěných dluhových obligací a swapů úvěrového selhání. Většina obchodníků preferovala tyto rizikovější instrumenty s vyšším výnosem před dlouhodobými investicemi. Díky celkovému tržnímu optimismu a nezkušenosti obchodníků docházelo k zásadním nedostatkům při oceňování rizika. Navíc nově vznikající finanční trhy byly značně komplexní a netransparentní, takže ani sofistikované finanční instituce ani specializované ratingové agentury a ani orgány státního dozoru nedokázaly správně odhadnout jakému riziku se 19 finanční instituce vystavují. K problémům začalo docházet, když na relativně malém trhu s rizikovými hypotékami ve Spojených státech došlo k bublině, která v roce 2007 praskla. Ztráty z těchto hypoték byly pomocí úvěrových derivátů odvedeny od původních poskytovatelů půjček na nejrůznější investory a finanční instituce všude ve světě. Pozice v těchto derivátech bývají často nazývány jako toxická aktiva. Jakmile se ukázalo, že tato 14 CHANCE, Don. A Brief History of Derivatives. 15 JPMorgan dodnes drží primát na trhu s těmito deriváty, je stranou prakticky každého třetího takového derivátu na světě. 16 CONT, Rama. Credit Default Swaps and Financial Stability, Banque de France Financial Stability Review [online]. No. 14, červenec Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro finanční dohled v EU, jejímž předsedou byl Jacques de Larosière zveřejněná dne 25. února Blíže k pákovému efektu viz Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro finanční dohled v EU, jejímž předsedou byl Jacques de Larosière zveřejněná dne 25. února

9 aktiva nejsou tak bezriziková, jak se předpokládalo, snažili se jich investoři zbavit, čímž rapidně poklesla jejich cena. Tento pokles cen spolu se zhoršeným ratingem jednotlivých aktiv vyvolal u finančních institucí držících tato aktiva potřebu dodatečného kapitálu, aby dostály maržovým požadavkům a regulačnímu požadavku minimální kapitalizace. 20 Jelikož finanční instituce začaly poptávat kapitál prakticky ve stejnou dobu, vznikl na trzích nedostatek likvidních aktiv, čímž se nastartovala finanční krize a ekonomická recese. Banky se pak často 21 obracely na vlády, aby jim pomohly překonat jejich finanční obtíže. V důsledku toho, že státy musely poskytnout ohromné finanční prostředky ke stabilizaci bankovního sektoru, objevilo se nové volání po silnější regulaci a dohledu na finančních trzích. Veřejnost trpící zvýšenou nezaměstnaností a ekonomickou recesí 22 chtěla záruky, že se podobná situace nebude opakovat. Finanční krize tak odstartovala novou éru v oblasti regulace finančních trhů. 20 Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro finanční dohled v EU, jejímž předsedou byl Jacques de Larosière zveřejněná dne 25. února Do milionů dolarů šla pomoc bance Bear Sterns a pojišťovně AIG. Žádost Lehman Brothers nebyla vládou Spojených států vyslyšena a proto tato banka zbankrotovala. 22 Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro finanční dohled v EU, jejímž předsedou byl Jacques de Larosière zveřejněná dne 25. února

10 3. Finanční deriváty V českém právním řádu neexistuje použitelná definice finančního derivátu. Pouze devizový zákon 23 využívá tento pojem jako legislativní zkratku pro penězi ocenitelná práva a závazky odvozené od cenných papírů a peněžních prostředků. Tuto definici považuji pro komplexní studium finančních derivátů jako nevhodnou. Proto je třeba se podívat po tomto pojmu do literatury, ať už právnické či obchodní. Většina definic derivátů se opírá o sémantický výklad slova derivát, což znamená odvozenina, a deriváty definují jako smlouvy, jejichž hodnota se odvozuje od určitého podkladového nástroje. Mě osobně však připadá daleko přínosnější na tyto smlouvy hledět jako na termínové obchody, tj. obchody s vypořádáním v budoucnu, jak to činí např. Rejnuš Už jen proto, že pojmy jako hodnota smlouvy a podkladový nástroj nejsou právní teorii známé. Navíc ono podkladové aktivum může být v dnešní době prakticky cokoliv, dokonce i další derivát, a proto mi nepřipadá užitečné jej do definice vůbec zahrnovat dá rozum, že hodnota vypořádání se bude od něčeho odvozovat, ať už od pevné částky uvedené ve smlouvě (v případě forwardů) nebo od počasí (v případě tzv. derivátů na počasí). Evropská centrální banka v jednom ze svých metodických pokynů 25 definuje finanční deriváty jako finanční nástroje, které jsou spojeny s určitým finančním nástrojem, indikátorem nebo komoditou, prostřednictvím nichž lze samostatně obchodovat finanční riziko na finančních trzích. Zde je dle mého názoru vidět druhý podstatný faktor derivátů že jejich smyslem je obchod s určitým rizikem. Lze je použít k úplnému nebo částečnému převedení rizik souvisejících s hospodářskou činností z hospodářských subjektů, které nejsou ochotny je nést, na subjekty, které k tomu ochotny jsou. 26 Vypořádání těchto smluv se vždy odvíjí od skutečností, ke kterým dojde až po uzavření smlouvy, a vypořádání je téměř vždy v penězích. Z toho vyplývá, že určité skutečnosti budou pro jednu stranu ziskové a pro druhou ztrátové. Z tohoto hlediska mají finanční deriváty velice blízko ke hrám a sázkám. Podle teorie her by bylo možné je označit za hry s nulovým součtem: zisk jedné strany je ztrátou druhé Zákon č. 219/1995 Sb. 1 písm d) 24 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Ostrava : Key Publishing, Guideline of the European Central Bank of 2 May 2003 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of balance-of-payments statistics, the international reserves template and international investment position statistics (ECB/2003/7) 26 Sdělení Komise KOM(2009) 563 Zajištění efektivních, bezpečných a stabilních trhů s deriváty: budoucí opatření politiky. Dostupné na adrese: 9

11 Z důvodu úplnosti zde ještě uvedu definici derivátu podle českého účetního standardu pro finanční instituce 27, která je nečekaně složitá a skládá se ze 4 částí: Jde o právní skutečnost na jejímž základě vzniká finanční aktivum jednoho subjektu a finanční závazek nebo kapitálový nástroj jiného subjektu (jde o tzv. finanční nástroj) Jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně určité proměnné (tzv. podkladové aktivum) jako je např: o cena cenného papíru nebo komodity o cenový nebo jiný index o měnový kurz o úroková sazba o úvěrové hodnocení (rating) Vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici (tzn. má pákový efekt) Bude vypořádán v budoucnosti (tzn. jde o termínový obchod) Český účetní standard obsahuje dále též negativní vymezení derivátu, které je taktéž obsáhlé a které zde vzhledem k úzké závaznosti tohoto předpisu (vztahuje se pouze na účetnictví) nebudu uvádět. 3.1 Klasifikace finančních derivátů Finančních derivátů je nepřeberné množství a nové druhy neustále přibývají. Z didaktických a terminologických důvodů je možné je dělit do různých skupin Finanční a komoditní deriváty Komoditní deriváty jsou historicky starší a, jak bylo v historickém exkursu vysvětleno, sloužily především k tomu, aby byla cena zboží dohodnuta předem a zboží dodáno později. Někdy 28 se možnost fyzického dodání zboží pokládá za kritérium odlišující komoditní od finančních derivátů. Finanční deriváty tedy, na rozdíl od komiditních, nemají za cíl dodání podkladového nástroje, ale pouze finanční vypořádání (jeho způsob se pro každý finanční derivát liší, příklad finančního vypořádání pro forward obsahuje následující oddíl). 27 Oznámení ministerstva financí č. FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 28 JEKL, Adam. Transpozice směrnice MiFID do českého právního řádu [online]. Brno, s. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. 10

12 Často 29 se však používá termín komoditní derivát pro derivát, jehož podkladový nástroj je komodita, tj. způsob vypořádání, ať už fyzické nebo peněžní, se odvozuje od ceny komodit (např. ropy, kukuřice, elektřiny atd.) Pevné termínové operace a opční kontrakty Český účetní standard rozlišuje pevné termínové operace a opční kontrakty. Jde o rozdělení na základě toho, zda derivátová smlouva zakládá oběma stranám povinnost provést určitou transakci (nejčastěji prodat nebo koupit podkladový nástroj) nebo zda má právo tuto transakci požadovat jen jedna strana. V prvním případě se jedná o pevnou termínovou operaci jako je např. forward, futures či swap, v druhém případě jde o opční kontrakt jako je např. opce, warrant nebo swapce. U finančních derivátů je tato konstrukce čistě teoretická, neboť v praxi k oné transakci stejně vůbec nedochází a strany se vypořádají pouze finančně. Pokud např. forward zněl na nákup 10 akcií společnosti ABC a.s. za 500 Kč za kus a v době stanovené k vypořádání stojí akcie pouze 400 Kč, zaplatí kupující druhé straně 10 x 100 Kč, což odpovídá jeho ztrátě, kdyby měl skutečně akcie podle derivátu koupit za 500 Kč a následně je za tržní cenu 400 Kč prodat, a zároveň to odpovídá zisku prodávajícího, kdyby měl akcie na trhu koupit za 400 Kč a skutečně je podle derivátu prodat za 500 Kč. U opce je rozdíl v tom, že pokud by měla platit strana, která má právo požadovat onu transakci, rozhodne se transakci nerealizovat. Ve skutečnosti tak nezávisí na subjektivním rozhodnutí strany, ale na objektivním stavu trhu, zda se bude realizovat konečné vypořádání opčního kontraktu. 30 Jelikož by z takto ideálního opčního kontraktu mohla mít jedna strana pouze zisk a druhá pouze ztrátu, je obchodní praxí, že strana oprávněná platí protistraně určitý poplatek (tzv. prémii), který jí zůstane (a bude činit její zisk) i v případě, že se opční kontrakt realizovat nebude Úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové deriváty Z popisných důvodů lze jednotlivé deriváty označovat jako úrokové, komoditní aj. podle jejich podkladového nástroje. Úrokové deriváty ke stanovení vypořádání využívají jednu či více úrokových měr, měnové zase využívají měnových kurzů. Komoditní a akciové deriváty odvozují svou hodnotu od ceny určitých komodit, akcií nebo jejich indexů. 29 Tuto terminologii takto používá např. Jílek a drtivá většina anglické literatury. 30 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. Praha : GRADA Publishing a.s., s

13 Pokud na deriváty pohlížíme jako na smlouvy obchodující riziko, pak úrokové deriváty převádějí riziko z nepříznivé změny úrokových sazeb, měnové převádějí riziko z nepříznivé změny měnového kurzu, akciové a komoditní převádějí tržní riziko změny cen na příslušném trhu a úvěrové deriváty převádějí riziko nesplacení úvěru. Úvěrové deriváty je proto někdy obtížné odlišit od pojištění či záruk, hlavní rozdíl je spatřován v tom, že pro vyplacení kompenzace z úvěrového derivátu není podstatné zda skutečně vznikla nějaká újma. Újma z nesplacení pohledávky je zde totiž stejně fiktivní jako převod podkladového nástroje. Mezi úvěrové deriváty patří i swapy úvěrového selhání a jejich komparací s pojištěním se bude tato práce blíže zabývat v části 6.3. V současnosti se vyvíjí stále nové deriváty se stále širším spektrem podkladových nástrojů, může jím nyní být i elektřina, počasí, inflace, znečištění přírodního prostředí aj. 3.2 Typy finančních derivátů Forwardy a futures Forward i futures jsou deriváty, jejichž předmětem je vypořádání podkladových nástrojů k určitému datu v budoucnosti 31, jinými slovy jde o budoucí jednorázovou výměnu určitého nástroje (např. akcie, komodity, úvěru) za pevnou částku. Často používaným typem je měnový forward, kdy dochází k výměně pevných částek v různých měnách a kterým se strany zajišťují proti změně měnových kurzů, a dohoda o forwardové úrokové míře (forward rate agreement, FRA), kdy dochází k výměně pevné částky za částku stanovenou na základě proměnlivé úrokové sazby a díky níž může být jedna strana inertní vůči změnám této úrokové sazby. Futures je na rozdíl od forwardu standardizovaný a obchodovaný na burzovních trzích. Díky tomu mohou být zisky a ztráty z futures vypočítávány a vyrovnávány na denní bázi. To znamená, že strany nemusí čekat do data vypořádání určené ve smlouvě, ale k vypořádání dochází prakticky neustále. Zdůrazňuji, že nejde o neustálou výměnu podkladových nástrojů, ale pouze o peněžní vyrovnání, které by z takové výměny pro daný den vyplývalo Opce a warranty Opce je derivát s právem jednoho partnera (tzv. vlastník opce 32 ) na vypořádání podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti (tzv. evropská opce) nebo během určitého období 31 Metodika ČNB: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) 32 Tato i následující terminologie byla převzata z JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. Praha : GRADA Publishing a.s., Strana 51 12

14 (tzv. americká opce). Vlastník opce zaplatí opční prémii a získá právo ke koupi (tzv. kupní opce) nebo k prodeji (tzv. prodejní opce) podkladového nástroje za stanovenou cenu (tzv. realizační cena) od protistrany (tzv. vystavitel nebo prodávající opce). Warrant je speciální forma opce, kdy podkladový nástroj bude teprve emitován prodávajícím opce. Jde především o opční listy podle 217a obchodního zákoníku Swapy Swapy jsou neburzovní deriváty s vypořádáním podkladových nástrojů ve více okamžicích v budoucnosti. 34 Prakticky jde o několik forwardů, ale peněžní vypořádání může být redukováno do jediné vyrovnávací platby. 35 Nejčastějšími swapy jsou měnový a úrokový swap, které jsou analogické k měnovému forwardu a dohodě o forwardové úrokové míře, a křížový měnový swap, který je kombinací obou, tj. výměna pevných částek za částky v jiné měně stanovené na základě proměnlivé úrokové sazby. Zvláštní skupinu swapů tvoří úvěrové deriváty swap veškerých výnosů (total return swap) a swap úvěrového selhání (credit default swap, CDS). Swap veškerých výnosů je výměna pevných (případně i proměnných) částek za všechny peněžní toky spojené s podkladovým nástrojem. Pokud je tímto nástrojem např. akcie, spadá do těchto peněžních toků především výplata dividend a změna v tržní hodnotě akcie. Prodávající swapu získává veškeré výhody i nevýhody vyplývající z držení předmětného nástroje, zatímco kupující se jich zbavuje za pravidelnou platbu. V případě, že dojde ke snížení ceny podkladového nástroje, je peněžní tok záporný prodávající musí kupujícího kompenzovat. Ze swapu veškerých výnosů se vyvinul swap úvěrového selhání, jehož mechanismem se tato práce bude detailně zabývat ve čtvrté části Rozdílové kontrakty Rozdílová smlouva (contract for difference, CfD) je derivát založený na změně ceny podkladového nástroje. Pokud cena podkladového nástroje roste, platí rozdíl jedna strana, pokud cena klesá, platí druhá. Jinými slovy jedna strana hradí v případě růstu cen 33 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 34 Metodika ČNB: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) 35 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. Praha : GRADA Publishing a.s., Strana 51 13

15 podkladového nástroje vzniklý rozdíl, druhá strana naopak hradí rozdíl cen v případě jejich poklesu. Rozdílové kontrakty byly ve Spojených státech zakázány Spreadové sázky Sázka na spread je patrně nejdiskutabilnější derivát, jelikož jeho podstatou je obyčejná sázka, v níž si jedna strana dohodne kolik vsadí na pohyb podkladového nástroje (tím může být prakticky cokoliv vyčíslitelného, nejčastěji však cena). Jde-li pohyb očekávaným směrem, sázející vyhraje s každým např. procentem nebo eurem navíc vsazenou částku. Pokud dojde k pohybu na druhou stranu, sázející podle stejného vzorce platí. Spreadová sázka může a nemusí být časově omezena. Spreadové sázky sice nejsou, na rozdíl od rozdílových kontraktů, finančním nástrojem podle Evropského práva 37 ale Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (viz 7.2.1) je v interních dokumentech 38 mezi deriváty uvádí. 36 Contract for difference. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, naposledi upraveno 22. května 2006 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/contract_for_difference>. 37 Podle přílohy I oddíl C Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004, o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS 38 Metodika Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry CESR/ ze dne 8. října 2010, How to report OTC derivatives 14

16 4. Swapy úvěrového selhání 4.1 Účel smlouvy Swap úvěrového selhání je smlouva, kterou se strana zvaná kupující úvěrové ochrany zavazuje po dobu trvání smlouvy platit určitý pravidelný poplatek (tzv. prémii) výměnou za závazek prodávajícího úvěrové ochrany uspokojit kupujícího, maximálně do nominální hodnoty smlouvy, v případě, že nastane určitá specifikovaná úvěrová událost (např. bankrot) u určitého referenčního subjektu. Referenční subjekt není stranou smlouvy, proto k platnosti swapu úvěrového selhání není třeba souhlasu ani vědomí tohoto subjektu. Prodávající úvěrové ochrany přebírá riziko, které je ekvivalentní riziku, jenž by podstupoval, kdyby referenčnímu subjektu půjčil přímo. V případě, že úvěrová událost skutečně nastane, bude totiž prodávající nést ztrátu z neuspokojení stanovených pohledávek kupujícího za tímto subjektem. Výhodou oproti přímé půjčce je však skutečnost, že prodávající úvěrové ochrany nemusí půjčku nijak financovat, jelikož až do úvěrového selhání referenčního subjektu, které nemusí vůbec nastat, má ze smlouvy pouze příjmy. Kupující úvěrové ochrany se sice zbaví rizika úvěrové události u referenčního subjektu, avšak podstupuje riziko obdobné události u prodávajícího. V případě, že jak referenční subjekt, tak prodávající zkrachují, nebude jeho pohledávka pochopitelně uspokojena. Proto se někdy používá speciální typ swapu úvěrového selhání, tzv. credit linked note, kdy je částka potřebná k uspokojení kupujícího předem převedena na účet kupujícího ve formě půjčky. 39 V tomto případě však odpadá výhoda prodávajícího uvedená v předchozím odstavci. Jako většinu finančních derivátů, lze i tento použít ke třem základním operacím: zajištění, spekulace, arbitráž Zajištění Swapy úvěrového selhání jsou zásadním nástrojem pro řízení úvěrového rizika. Ještě donedávna se nebylo možné se proti úvěrovému riziku nijak zajistit. Pojišťovny odmítaly pojišťovat pohledávky, protože tržní situace a s ní spojená volatilita byly pro pojišťovnu příliš nepřehledné a nebyly schopny spolehlivě určit míru rizika a z ní pak vycházet při stanovování výše prémie. S příchodem úvěrových derivátů, jako byl swap 39 MENGLE, David. Credit Derivatives: An Overview [online]. ISDA 2007 [cit ]. 15

17 veškerých výnosů a swap úvěrového selhání, otevírá se obchodníkům možnost převést riziko z neuspokojení pohledávky na třetí osobu bez využití pojišťovny. Stejně jako u jiných derivátů, zajištění není zdarma a subjekt, který se touží zbavit se rizika, za tuto službu musí zaplatit. Z obchodního hlediska zajištění je vždy ztrátové 40, a to bez ohledu na to, jestli k úvěrové události dojde či nikoliv. Jednou proplacená prémie se totiž pochopitelně nevrací a je pro zajišťujícího věřitele vždy nákladem. Swapy úvěrového selhání se sjednávají pouze pro pohledávky vyšších nominálních hodnot, jelikož při nižších částkách náklady na zajištění přesahují možný užitek ze zajištění. Náklady na zajištění jsou nejenom prémie, ale taktéž náklady na znalé pracovníky, na informační systémy (Reuters, Bloomberg apod.) a v neposlední řadě náklady na seznámení se s právními, daňovými a účetními aspekty derivátů. Dle českých účetních osnov musí zajišťovací smlouva splňovat současně tyto podmínky: - Odpovídá strategii účetní jednotky v řízení rizik - Zajišťovací vztah je na počátku formálně zdokumentován - Zajištění je efektivní Efektivní zajištění znamená, že v průběhu smlouvy budou změny reálných hodnot zajišťovacích nástrojů odpovídat v rozmezí mínus 80%-125% změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů. Vedle těchto obecných účetních požadavků, existují pro banky a jiné finanční instituce speciální požadavky týkající se zajišťování prostřednictvím úvěrových derivátů (více viz 8.3). Je známou skutečností, že naprostá většina derivátů, které subjekty označují za zajišťovací, jsou ve skutečnosti spekulační. Dealeři běžně tvrdí, že všechny jimi sjednané deriváty jsou zajišťovací, přestože v mnoha případech dealeři ani neví, co tyto deriváty zajišťují Spekulace Záměrem spekulanta není snížení vlastního rizika, ale podstoupení tržního rizika a s tím spojenou možností zisku. U swapů úvěrového selhání spekulant na straně kupujícího úvěrové ochrany uzavírá smlouvu v naději, že úvěrové riziko referenčního subjektu vzroste a díky tomu vzroste i výše JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. Praha : GRADA Publishing a.s., s Tamtéž s Tamtéž s

18 prémie u nově uzavíraných swapů. Pokud se tak skutečně stane, uzavře nově smlouvu jako prodávající úvěrové ochrany s vyšší prémií. Rozdíl mezi výší prémie, kterou platí původnímu prodávajícímu a kterou dostává od svého kupujícího, je pro něj zisk. Riziko spojené s úvěrovou událostí přitom osobně nenese, neboť je sám zajištěn první smlouvou. Pokud bude spekulant věřit, že se úvěrové riziko sníží, může na trhu vystupovat jako prodávající úvěrové ochrany. Smlouvu, jíž se zajistí proti případné úvěrové události, uzavře až následně, tj. až se riziko a tedy i výše prémie sníží. Spekulanti využívají toho, že k uzavření swapu úvěrového selhání není třeba mít zajišťovanou pohledávku. To v praxi vede k tomu, že většina swapů úvěrového selhání bývá sepsána na neexistující závazky. Je běžné, že součet nominálních hodnot všech swapů za referenčním subjektem je vyšší, než dluh tímto subjektem emitovaný. To bývá kritizováno, jelikož případná úvěrová událost referenčního subjektu vlastně vyvolá celkově větší ztráty u prodávajích úvěrové ochrany, než by byly celkové ztráty věřitelů referenčního subjektu, kdyby swapy úvěrového selhání neexistovaly. Obchodování se swapy úvěrového selhání je pro spekulanta lepší než obchodování s podkladovými obligacemi, protože trh se swapy je likvidnější. Jednotlivé obligace, které referenční subjekt vydává, se mohou lišit splatností, zajištěním, úrokem, a většina investorů na trhu s obligacemi je nakupuje, aby je držela, proto je likvidita na tomto trhu nízká. Také je bezpečnější investovat do swapů úvěrového rizika než investovat přímo do akcií referenčního subjektu Arbitráž Arbitráže jsou určité postupy, jimiž obchodníci využívají nedostatků v korelaci mezi jednotlivými trhy. K tomu zpravidla dochází, pokud je na jednom z dotčených trhů momentální nedostatek kupujících nebo prodávajících. Arbitrátor využije krátkodobosti tohoto stavu a uzavře takové smlouvy, které za předpokladu brzkého obnovení korelace přináší zisk. Z mnoha různých takových strategií zde zmíním dvě. V obou případech jde o arbitráže, kdy jedním z dotčených trhů je právě trh se swapy úvěrového selhání. Korelace mezi tržní cenou společnosti (tj. cenou akcií) a výší prémie u swapu úvěrového selhání je negativní. Když např. společnost oznámí špatnou zprávu, měly by ceny akcií klesnout a výše prémie vzrůst. Pokud se tak nestane a výše prémie se nezmění, může 43 RAUNIG, Burkhard. SCHEICHER, Martin. A value at risk: Analysis of Credit Default Swaps [online]. Pracovní dokument Evropské centrální banky č [cit ]. Dostupné z < 17

19 obchodník nakoupit swap úvěrového selhání s očekáváním, že sazba prémie v budoucnu vzroste. Na rozdíl od čisté spekulace, zde se obchodník ještě zajistí nákupem akcií dané společnosti; v případě že se jeho předpoklad s růstem u swapů nevyplnil, vydělá alespoň na akciích, které by se v takovém případě měly přirozeně vrátit nahoru. Další, tentokrát pozitivní, korelaci nacházejí obchodníci mezi prémií (spreadem) asset swapů a swapů úvěrového selhání. Prémie u asset swapu reprezentuje rizikovost jednotlivých referenčních obligací, zatímco prémie u swapu úvěrového selhání reprezentuje rizikovost referenčního subjektu; rozdíl mezi těmito prémiemi by proto měl být nulový. V případě, že tomu tak není, může toho arbitrátor využít. 4.2 Smluvní prvky Referenční subjekt Referenčním subjektem (někdy též referenční emitent ) je jakákoliv entita na jejíž dluh se smlouva odkazuje. Nejčastěji jde o právnickou osobu nebo stát. Swap úvěrového selhání může mít jeden nebo i více referenčních subjektů. V případě multiplicity subjektů se takový kontrakt někdy nazývá basket (košový) a zpravidla zavazuje ke kompenzaci v případě prvního úvěrového selhání. Lze však uzavřít i takovou smlouvu, kde ke kompenzaci dojde až v případě úvěrové události u určitého procenta referenčních subjektů, případně u všech. 44 Problémy mohou nastat v případě, že v průběhu smlouvy dojde objektivně ke změně referenčního subjektu, například pokud dojde k akvizici referenčního subjektu jiným subjektem, referenční subjekt se rozdělí nebo vytvoří pobočku. Smlouva pro takové případy může obsahovat ustanovení, která stanoví pravidla, jimiž se určí náhradní referenční subjekt po takovéto události. 45 Entitou, na kterou odkazuje swap úvěrového selhání, nemusí být pouze právní subjekt, ale přímo určitý dluh, nejčastěji jde o cenné papíry kryté aktivy (asset backed securities, ABS). V takovém případě smysl smlouvy zůstává stejný, jen úvěrová událost není vázána na žádný konkrétní právní subjekt Prémie Jedním ze základních znaků swapu úvěrového selhání je smluvení výše prémie, kterou bude kupující platit prodávajícímu po dobu trvání smlouvy. Prémie bývá zpravidla vyjádřena jako 44 GIESECKE, Kay. An Overview of Credit Derivatives [online]. Stanford University, Stanford 2009 [cit ]. Dostupné z <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= >. 45 MENGLE, David. Credit Derivatives: An Overview [online]. ISDA 2007 [cit ]. 18

20 určité procento nominální hodnoty smlouvy. Nominální hodnota je vlastně výše dluhu, který swap zajišťuje a prémie představuje jakousi pravděpodobnost úvěrové události. Výše prémie se za života určité smlouvy zpravidla nemění. Jenže vzhledem k tomu, že se nacházíme v tržním prostředí, kde ceny neustále kolísají, mají swapy úvěrového selhání uzavírané v různou dobu různé prémie. Toho mohou obchodníci využívat při arbitrážích a na spekulaci. Někdy se však používá swap s konstantní splatností (tzv. constant maturity credit default swap ) a v takovéto smlouvě je zaveden mechanismus periodického určování výše prémie podle aktuální ceny na určitém trhu. Způsoby určení výše prémie se mohou lišit, procento p.a. z nominální hodnoty zajišťované pohledávky je však nejčastější, protože usnadňuje porovnávání smluv s různými nominálními hodnotami. Variabilní může být taktéž způsob placení prémie, avšak nejčastěji se platí ve čtvrtletních splátkách Úvěrová událost Úvěrovou událostí může být libovolná událost, případně skupina událostí, které musí nastat, aby došlo ke spuštění swapu úvěrového selhání, tj. ke kompenzaci kupujícího prodávajícím. ISDA vytvořila standardizovaný seznam těchto událostí, včetně jejich detailních definic a kontrahenti využívající těchto standardů mohou volit, které události z tohoto seznamu budou pro jejich smlouvu rozhodné. Nejčastěji používané úvěrové události jsou prodlení, insolvence a restrukturalizace pohledávky, méně časté jsou popření pohledávky, vyhlášení moratoria, urychlení splatnosti pohledávky a zánik pohledávky (např. pro porušení smlouvy). Pokud jde o prodlení, může být zajímavé, že podle standardu ISDA 47 stačí prodlení s libovolnou pohledávkou, aby se spustil swap úvěrového selhání za referenčním subjektem, který je v prodlení. Avšak pro výpočet kompenzace se nepoužije tato pohledávka, ale nominální hodnota uvedená ve swapu. To ve výsledku znamená, že i prodlení u malé pohledávky může vyvolat velké kompenzace. Na druhou stranu, výše kompenzace se odvíjí od aukčního mechanismu (viz 4.5.3), který reflektuje kredibilitu referenčního subjektu, a tudíž malé pochybení solventního referenčního subjektu nevyvolá příliš velký výnos ze swapu. Proto lze očekávat, že se jej kupující úvěrové ochrany ani nebudou dovolávat. Restrukturalizace pohledávky, jako je například snížení úroků nebo prodloužení splatnosti, bývá někdy označována jako měkká úvěrová událost, protože není vždy zřejmé, 46 MENGLE, David. Credit Derivatives: An Overview [online]. ISDA 2007 [cit ] ISDA Credit Derivatives Definitions 19

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Úvěrové deriváty. ve vazbě na kapitálovou přiměřenost a angažovanost

Úvěrové deriváty. ve vazbě na kapitálovou přiměřenost a angažovanost Úvěrové deriváty ve vazbě na kapitálovou přiměřenost a angažovanost aktualizováno 14. května 2003 Cílem tohoto materiálu je stanovit terminologii úvěrových derivátů a zpřesnit způsob zacházení s těmito

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu Produkty finančních trhů a jejich rizika Devizové produkty a produkty peněžního trhu datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Finanční deriváty II.

Finanční deriváty II. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty II. strana 2 Obsah přednášky Princip opcí Druhy opcí Cena a spekulační efekt Kurzovní

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace INVESTIČNÍ DOTAZNÍK 1. Obecné informace (a) (b) (c) (d) Banka předkládá tento Investiční dotazník Klientovi za účelem kvalifikovaného poskytování Investičních služeb Bankou. Poskytnuté informace bude Banka

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 7/ Paralelní provázanost na finanční a investiční rizika. Viz prezentace č. 2. BIVŠ, 2015 2 Z obrázku vyplývá, že existuje pět hlavních finančních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakulta Jana Hnátková (UČO 174727) Finanční podnikání Magisterské (prezenční) studium Imatrikulační ročník 2005 Téma: Finanční deriváty Finanční trhy (PFFITR)

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Odborná směrnice č. 3

Odborná směrnice č. 3 Odborná směrnice č. 3 Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění Právní normy: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví )

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl.127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl.127 odst. 2 první odrážku této smlouvy, 17.12.2016 L 344/117 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/2299 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce

Více

I. Úvod do problematiky měnových doložek

I. Úvod do problematiky měnových doložek Doložky vážící se ke kupní ceně (měnová doložka s automatickým přepočtem kupní ceny, měnová doložka s jednací variantou či cenovou arbitráží, klouzavá doložka s jednací variantou) I. Úvod do problematiky

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Dluhopisy a dluhopisové portfolio I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je popsat dluhopisy jako investiční instrumenty,

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE

E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE Úvod Měnovými operacemi se nazývají prodeje a nákupy cizích měn, zejména pro zprostředkování obchodů se službami a kapitálovými transakcemi 1. Jednotlivé subjekty provádějící

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy, L 14/30 21.1.2016 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/65 ze dne 18. listopadu 2015 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2015/35) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Deriváty II opce a opční strategie Opce Poskytuje vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého podkladového

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Obecné pokyny Obecné pokyny ke komplexním dluhovým nástrojům a strukturovaným vkladům

Obecné pokyny Obecné pokyny ke komplexním dluhovým nástrojům a strukturovaným vkladům Obecné pokyny Obecné pokyny ke komplexním dluhovým nástrojům a strukturovaným vkladům 04/02/2016 ESMA/2015/1787 CS Obsah I. Působnost... 3 II. Odkazy, zkratky a definice... 3 III. Účel... 4 IV. Dodržování

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy, 21.1.2016 L 14/25 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/64 ze dne 18. listopadu 2015, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in)

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) V reakci na zkušenosti s finanční krizí v roce 2008 vydaly mnohé státy právní předpisy, pomocí nichž bude v budoucnu

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum.

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum. POPIS ČÍSELNÍKU : Typy transakcí prováděných s obchodovatelnými nástroji. OBCHTR Použití číselníku v parametrech: P0504 P0544 Typy obchodů s CP : Výčet položek číselníku: 04 položky Nákup Převod peněžních

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 23. října 2003,

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 23. října 2003, 312 10/sv. 3 32003O0012 31.10.2003 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 283/81 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 23. října 2003, pro transakce zúčastněných členských států s jejich devizovými provozními

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více