Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit"

Transkript

1 Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

2 výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení sektoru na perspektivní záložny a ostatní, které podmínky této novely nesplnily a jsou v likvidaci. Naše záložna se plně přizpůsobila novým legislativním podmínkám a může tak pokračovat ve své činnosti. Představenstvo družstevní záložny tímto děkuje všem členům za projevenou důvěru a využívání poskytovaných služeb. V roce 2010 se vynasnažíme pracovat na rozvoji naší záložny a jejích peněžních služeb. Jednou z možností zkvalitňování služeb se jeví vstup do zúčtovacího centra ČNB, který záložna plánuje uskutečnit v letech Nadále se budeme snažit pokračovat v úspěšné hospodářské politice družstevní záložny a poskytovat svým členům odpovídající služby. V Praze dne Mgr. Jana Marsová, v.r. předseda 1

3 Výroční zpráva A) Základní údaje Obchodní firma: Družstevní záložna Kredit IČO: Sídlo družstva: V Celnici 1028/10, Praha 1 Úřadovny družstva: V Celnici 1028/10, Praha 1 (dříve Senovážné nám. 24, Praha 1) B) Základní statistické údaje Ustavující členská schůze družstva: Počet zakládajících členů družstva: 35 Členský vklad (podíl): 1,- Kč Datum zápisu družstva do obchodního rejstříku: Zapsaný (zapisovaný) základní kapitál: ,- Kč Údaje o Družstevní záložně k a k Datum k k počet členů výše členského podílu 1,- Kč 1,- Kč Základní kapitál tis. Kč tis. Kč Zapisovaný základní kapitál 500 tis. Kč 500 tis. Kč Nesplacené členské podíly 0 Kč 0 Kč Vlastní kapitál základní kapitál fondy ze zisku kapitálové fondy hospodářský výsledek min. let hospodářský výsledek běžného účetního období Celkový objem vkladů vklady členů vklady družstevních záložen vklady jiných právnických osob tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč 797 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč kapitálová přiměřenost 138,54% 75,37% C) Majetková struktura záložny Družstevní záložna v současné době nemá a v roce 2009 ani neměla žádnou dceřinnou společnost. 2

4 výroční zpráva D) Organizační struktura družstevní záložny Členská schůze Kontrolní komise Představenstvo Úvěrová komise Vedoucí úřadoven Personální obsazení volených orgánů družstevní záložny a její vedoucí pracovníci: Statutární orgán: představenstvo předseda družstva: Mgr. Jana Marsová člen představenstva: Ing. Zdeněk Rumler člen představenstva: Ing. Miroslava Stoklasová Kontrolní komise: člen: Eva Tvrdíková člen: Mgr. a Ing. Dana Podaná člen: Mgr. Ivana Majerechová Úvěrová komise: člen: Ing. Josef Nejedlý člen: Jitka Klípová člen: Ing. Šárka Tvrdíková Prokurista: Dr. Petr Marsa E) Roční účetní závěrka viz příloha F) Úvěry Družstevní záložna neevidovala k datu žádný poskytnutý úvěr. 3

5 Výroční zpráva G) Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnosti členů volených orgánů a vedoucích pracovníků Představenstvo Mgr. Jana Marsová je zakládající členkou družstevní záložny a členkou představenstva je od Mgr. Jana Marsová je dále členkou dozorčích a statutárních orgánů několika právnických osob. Podrobnosti lze zjistit z obchodního rejstříku, který je veřejný a lze do něj nahlédnou např. prostřednictvím sítě INTERNET. Ing. Zdeněk Rumler je zakládajícím členem družstevní záložny. Je dlouholetým ekonomickým managerem společnosti VARIEL a.s. Zruč nad Sázavou. Miroslava Stoklasová je zakládající členkou družstevní záložny. V současné době jakož i po mnoho let působí ve funkci osobní asistentky ředitele strojírenského podniku. Kontrolní komise Eva Tvrídková je zakládajícím členem družstevní záložny a pracuje od jejího založení v kontrolní komisi. Mgr. Ivana Majerechová je členkou družstevní záložny od roku Od června 2000 je členkou kontrolní komise. Pracuje v pojišťovnictví a je členkou statutárních a dozorčích orgánů dalších právnických osob. Podrobnosti lze zjistit z obchodního rejstříku, který je veřejný a lze do něj nahlédnou např. prostřednictvím sítě INTERNET. Dana Podaná je členkou družstevní záložny od roku Vystudovala vysokou školu ekonomickou a právnickou fakultu. Několik let působila v advokacii. Úvěrová komise Ing. Josef Nejedlý Jitka Klípová Ing. Šárka Tvrdíková Prokurista: Dr. Petr Marsa je členem družstevní záložny od roku 1997 a členem úvěrové komise od června Ing. Josef Nejedlý vykonává manažerskou funkci v potravinářském průmyslu a je ve statutárních a dozorčích orgánech několika právnických osob. Podrobnosti lze zjistit z obchodního rejstříku, který je veřejný a lze do něj nahlédnou např. prostřednictvím sítě INTERNET. je zakládajícím členem družstevní záložny a členem úvěrové komise. je členskou družstevní záložny od roku 1996 a členem úvěrové komise je od června Pracuje v manažerské funkci v oděvním průmyslu a je ve statutárních a dozorčích orgánech několika právnických osob. Podrobnosti lze zjistit z obchodního rejstříku, který je veřejný a lze do něj nahlédnou např. prostřednictvím sítě INTERNET. je zakládajícím členem družstevní záložny a předsedou družstva je od vzniku záložny. Dr. Petr Marsa je ve statutárních a dozorčích orgánech mnoha právnických osob. Podrobnosti lze zjistit z obchodního rejstříku, který je veřejný a lze do něj nahlédnou např. prostřednictvím sítě INTERNET. Další údaje: Žádný z členů volených orgánů družstevní záložny a z řad vedoucích pracovníků záložny nebyl v minulosti odsouzen pro trestný čin majetkové či jiné povahy a jsou tedy dle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech bezúhonnými osobami. Odbornou způsobilost všech členů volených orgánů družstevní záložny posoudil Úřad pro dohled nad družstevními záložnami a shledal je odborně způsobilými dle zák. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. 4

6 výroční zpráva H) Příjmy volených orgánů a vedoucích představitelů Družstevní záložna v daném roce nevyplatila peněžité ani jiné odměny členům volených orgánů družstevní záložny a vedoucím pracovníkům záložny. I) Stav úvěrů přijatých družstevní záložnou Družstevní záložna neevidovala k datu žádný přijatý úvěr. 5

7 Výroční zpráva J) Zpráva představenstva za rok 2009 Činnost představenstva Představenstvo družstevní záložny jednalo a zasedalo pravidelně v souladu se stanovami družstva. Na svých jednáních se zabývalo aktuálními otázkami souvisejícími s činnostmi a službami poskytovanými družstevní záložnou. Na základě platného povolení k činnosti může družstevní záložna provádět fakticky všechny činnosti uvedené v zákoně. Stávající povolení k činnosti bylo vydáno družstevní záložně na dobu neurčitou. Aktivity a hospodaření družstevní záložny 1) Aktivity družstevní záložny Dne se konalo shromáždění delegátů družstevní záložny, které schválilo roční účetní závěrku družstevní záložny za rok 2008 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2008, a dne se konalo shromáždění delegátů družstevní záložny, které schválilo výroční zprávu za rok Družstevní záložna poskytovala svým členům v roce 2009 stejně jako v letech předchozích standardní služby jakými jsou zejména vedení účtů, zajišťování platebního styku či vydávání platebních karet. Platební karty poskytuje družstevní záložna k běžným účtům svým členům i právnickým osobám. Jedná se o platební karty Československé obchodní banky, a. s. Družstevní záložna v roce 2009 vedla účty a prováděla platební styk i pro své členy - právnické osoby. Na základě platné legislativy mohou být členy družstevní záložny rovněž právnické osoby. Družstevní záložna tudíž vede těmto osobám účty a poskytuje další služby na základě této skutečnosti, aniž by k tomu potřebovala jakékoliv další speciální povolení. 2) Vývoj objemu vkladů Vývoj objemu vkladů plyne z vybraných účetních ukazatelů obsažených ve výroční zprávě a dále z přiložených účetních výkazů. 3) Hospodaření a stav majetku družstevní záložny Hospodaření družstevní záložny bylo v roce 2009, v souladu s dlouhodobou obchodní politikou záložny, ziskové viz vybrané ekonomické údaje obsažené ve výroční zprávě. Nejvýznamnější výnosovou položkou byly úroky z vkladů u bank. Podrobnosti o hospodaření a majetku družstevní záložny jsou obsaženy ve vybraných účetních ukazatelích citovaných ve výroční zprávě a v přiložených účetních výkazech. 4) Důležité skutečnosti nastalé v roce 2009 V roce 2009 došlo v důsledku legislativních změn a v souvislosti s dále probíhající integrací dozoru nad finančním trhem ke změně některých regulatorních opatření. Tyto legislativní a regulatorní změny dále pokračují. 6

8 výroční zpráva K) Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2009 I. Představenstvo navrhuje dosažený zisk po zdanění za rok 2009 rozdělit takto: a) 10 % dosaženého zisku převést do rezervního fondu družstevní záložny. b) 90 % dosaženého zisku ponechat na nerozděleném zisku minulých let. V Praze dne Ing. Zdeněk Rumler, v.r. člen představenstva Mgr. Jana Marsová, v.r. předseda družstva 7

9 Výroční zpráva L) Zpráva kontrolní komise za rok 2009 O činnosti kontrolní komise, zprávě představenstva družstevní záložny za rok 2009 a návrhu představenstva na způsob rozdělení a užití zisku družstevní záložny za rok Kontrolní komise se scházela nejméně jednou za čtvrt roku, v souladu se stanovami družstva na svých zasedáních projednávala činnost představenstva a jeho jednotlivých členů a dalších orgánů družstevní záložny. Kontrolní komise byla na svých zasedáních seznamována s hospodařením družstevní záložny. Kontrolní komisi byly každé čtvrtletí předávány představenstvem informace o plnění ukazatelů stanovených platnou legislativou či opatřeními regulátora. Kontrolní komise v této oblasti nezaznamenala žádné nedostatky. Kontrolní komise byla seznámena se zprávou představenstva družstevní záložny za rok Kontrolní komise konstatuje, že ve zprávě představenstva byl podán věrný obraz aktivit a hospodaření družstevní záložny a nemá k této zprávě výhrady. Kontrolní komise byla seznámena s roční účetní závěrkou družstevní záložny a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok V uvedených návrzích neshledala kontrolní komise žádné závažné nedostatky ani pochybení. V Praze dne Mgr. Ivana Majerechová, v. r. Eva Tvrdíková, v. r. členka kontrolní komise členka kontrolní komise 8

10 výroční zpráva M) Zpráva úvěrové komise za rok 2009 Úvěrová komise se v průběhu roku 2009 scházela v souladu se stanovami družstevní záložny. S ohledem na minimální aktivity družstevní záložny v úvěrové oblasti projednávala úvěrová komise situační zprávy o stavu a hospodaření družstevní záložny. V Praze dne Ing. Šárka Tvrdíková, v. r. Ing. Josef Nejedlý, v. r. členka úvěrové komise člen úvěrové komise N) Upozornění a rozhodnutí České národní banky vůči družstevní záložně V roce 2009 záložně nebylo uloženo žádné opatření ani požadavek ke zjednání nápravy. O) Výčet finančních investic a krátkodobého finančního majetku K neměla družstevní záložna žádné finanční investice a žádný krátkodobý finanční majetek. P) Závazky družstevní záložny po lhůtě splatnosti k K neměla družstevní záložna žádné závazky po lhůtě splatnosti. Q) Pohledávky družstevní záložny po lhůtě splatnosti k K neměla družstevní záložna žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. R) Záruky poskytnuté záložnou Záložna neevidovala k datu žádnou poskytnutou záruku. 9

11 Výroční zpráva S) Podnikatelský záměr Vyhodnocení podnikatelského záměru na rok 2009 Úkoly stanovené v podnikatelském záměru na rok 2009 byly v podstatě splněny, v některých směrech byly dokonce překonány. S ohledem na požadavky členů a rozsah činnosti družstevní záložny se představenstvo rozhodlo přehodnotit rychlost zapojení záložny do zúčtovacího systému ČNB a odložilo tento záměr na roky Družstevní záložna pokračovala ve své dosavadní činnosti a dosáhla i předpokládaných hospodářských výsledků. Záložna představuje stabilní bezpečnou finanční instituci, která je schopna plnit požadavky svých členů při současném bezvýhradném respektování a dodržování všech právních předpisů i regulativů. Družstevní záložna již tradičně svojí obezřetností nejenom řádně plní, ale i vysoce překračuje finanční ukazatele (kapitálovou přiměřenost, likviditu apod.) dané platnými právními předpisy. Podnikatelský záměr na rok 2009 Vzhledem k legislativním změnám a změnám v regulatorních předpisech předpokládá v roce 2009 družstevní záložna další přizpůsobení své činnosti těmto změnám. Hlavním způsobem využití finančních zdrojů družstevní záložny zůstanou i nadále vklady u bank a poboček zahraničních bank, které budou doplněny o bezpečné dluhopisy, zejména státní. V oblasti tvorby zisku předpokládáme neztrátové hospodaření, s výjimkou možného vlivu zúčtování kurzových rozdílů. Naším hlavním cílem vždy bylo, je a bude poskytování služeb, které by svoji kvalitou co nejvíce odpovídaly potřebám našich členů a dalších osob, kterým jsou tyto služby poskytovány. 10

12 výroční zpráva Obecné informace Jsou uvedeny v zápisu družstevní záložny do obchodního rejstříku. Informace o uplatněných účetních metodách 1. Oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo u účetní jednotky k použití jiných či nových účetních metod, které by měly vliv na hospodářský výsledek a vlastní kapitál účetní jednotky. 2. Majetek a závazky jsou oceňovány v souladu se zákonem o účetnictví. Cenné papíry se oceňují pořizovací cenou. Účetní jednotka používá pro přepočet cizích měn na Kč denní kurz vyhlášený Českou národní bankou. 3. Společnost nevlastní žádný hmotný ani nehmotný dlouhodobý majetek. 4. Kurzové rozdíly jsou účtovány rozvahově. 5. Úrokové výnosy a náklady účtuje záložna ke dni uskutečnění účetního případu. 6. Družstevní záložna nevytvářela rezervy ani opravné položky. Informace o použitých finančních nástrojích 1. úvěrové riziko družstevní záložna s ohledem na rozsah a character své činnosti nese minimální úvěrové riziko, které je ve svém maximu dáno úvěrovým rizikem spojeným s vklady v ČSOB a.s. a KB a.s. ČS a.s. a aktivech uložených ve státních dluhopisech. S ohledem na velikost a renomovanost těchto finančních institucí a České republiky se družstevní záložna domnívá, že toto úvěrové riziko je minimální. 2. tržní riziko Družstevní záložna se snaží minimalizovat tržní riziko. Pokud již družstevní záložna vstoupí do operace z níž může tržní riziko vzniknout, je to výlučně v rámci zajišťování služeb pro členy nebo klienty družstevní záložny. Družstevní záložna se v těchto případech logicky snaží přenést toto tržní riziko na ty členy pro něž je příslušná služba zajišťována. Družstevní záložna historicky podstupuje tržní riziko související s tím, že část jejích aktiv je denominována v cizích měnách. 11

13 Výroční zpráva Informace o účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem Družstevní záložna nemá žádné účasti s podstatným ani s rozhodujícím vlivem. Informace o významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu, návrhu na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty 1. Družstevní záložně v letošním roce nevznikne náklad na splatnou ani na odloženou daň. 2. Družstevní záložna nemá žádná podřízená aktiva ani podřízené závazky. 3. Družstevní záložna nevykazuje ani neeviduje žádné úroky z prodlení. 4. Družstevní záložna nevlastní žádné cenné papíry. 5. Družstevní záložna nevytváří žádné opravné položky. 6. Družstevní záložna nevlastní žádný hmotný ani nehmotný investiční majetek. 7. Družstevní záložna v průběhu daného období nenakoupila žádný majetek na základě smlouvy o pronájmu s následnou koupí. Jiné informace uváděné družstevními záložnami 1. Účetní jednotka nevydala žádné záruky jako ručení za úvěry členům poskytnuté jinými osobami. 2. Družstevní záložna nemá k rozvahovému dni žádné závazky ani pohledávky po splatnosti. Informace o událostech za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky V tomto období k žádným podstatným či mimořádným událostem nedošlo. Družstevní záložna prováděla svoji činnost standardně bez výrazných změn či výkyvů. Hospodaření družstevní záložny bylo dle předpokladů ziskové. Informace o případných opravách zásadních chyb minulých let a vliv těchto změn na vlastní kapitál k rozvahovému dni Účetní jednotka neprováděla v účetním roce 2009 žádné opravy zásadních chyb minulých let, které by měly vliv na změnu vlastního kapitálu vykázanému k rozvahovému dni. 12

14 výroční zpráva Informace o dalších okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci účetní jednotky, které jsou významné pro uživatele účetní závěrky Všechny podstatné informace o okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci účetní jednotky, které jsou významné pro uživatele účetní závěrky jsou popsány v této výroční zprávě a jejích přílohách. V Praze dne Ing. Zdeněk Rumler, v.r. člen představenstva Mgr. Jana Marsová, v.r. předseda družstva Přehled o změnách ve vlastním kapitálu Změny vlastního kapitálu vyplývají z přiložených účetních výkazů. 13

15 Výroční zpráva Výrok auditora Viz příloha číslo 5. Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát 3. Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 4. Příloha k účetní závěrce 5. Výrok nezávislého auditora 6. Zpráva dle 66a odst. 9 obch. zákoníku 14

16 Rozvaha v plném rozsahu ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky IČO Družstevní záložna Kredit V Celnici 1028/10, Praha 1 hrubá částka úpravy čistá částka minulé období předminulé období 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování Aktiva běžné období v tom: a) vydané vládními institucemi b) ostatní Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s podstatním vlivem z toho: a) v bankách Účasti s rozhodujícím vlivem z toho: a) v bankách Dlouhodobý nehmotný majetek z toho: a) zřizovací výdaje b) goodwill Dlouhodobý hmotný majetek z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období A K T I V A C E L K E M

17 Pasiva běžné období minulé období předminulé období 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů v tom: a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy v tom: a) na důchody a podobné závazky b) na daně c) ostatní Podřízené závazky Základní kapitál z toho: a) splacený základní kapitál b) zrušeno Emisní ažio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z toho: a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období P A S I V A C E L K E M Vyhotoveno Osoba odpovědná Osoba odpovědná dne: za účetnictví za účetní závěrku telefon:

18 Výkaz zisků a ztrát ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky IČO Družstevní záložna Kredit V Celnici 1028/10, Praha 1 běžné období minulé období předminulé období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenních papírů Náklady na úroky a podobné náklady z toho: náklady na úroky z dluhových CP Výnosy z akcií a podílů v tom: a) výnosy z účastí a podstatním vlivem b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem c) ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Vyhotoveno Osoba odpovědná Osoba odpovědná dne: za účetnictví za účetní závěrku telefon: 0

19 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky IČO Družstevní záložna Kredit V Celnici 1028/10, Praha 1 běžné období minulé období předminulé období 1. Základní kapitál Počáteční zůstatek zvýšení snížení přeměna konvertibilních dluhopisů na akcie uplatnění opcí a warrantů Konečný zůstatek Vlastní akcie Emisní ážio Počáteční zůstatek zvýšení snížení Konečný zůstatek Rezervní fondy Počáteční zůstatek povinný příděl jiné zvýšení snížení Konečný zůstatek Ostatní fondy ze zisku Počáteční zůstatek zvýšení snížení Konečný zůstatek Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku Počáteční zůstatek zvýšení snížení Konečný zůstatek Nerozdělený zisk Počáteční zůstatek zvýšení snížení Konečný zůstatek Neuhrazená ztráta Počáteční zůstatek zvýšení snížení Konečný zůstatek Zisk / ztráta za účetní období po zdanění Dividendy Vyhotoveno Osoba odpovědná Osoba odpovědná dne: za účetnictví za účetní závěrku telefon: 0

20 Příloha k účetní závěrce Rozvahový den Družstvo: Družstevní záložna Kredit, V Celnici 1028/10, Praha 1, IČO: , dále jen družstvo. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 2620 I. Obecné údaje: 1. Družstvo, jeho název, obor činnosti, statutární orgány a sídlo je zapsáno v obchodním rejstříku. Družstvo provozuje svou činnost na území ČR. 2. Družstvo má 104 členů, výše členského podílu činí 1,- Kč. Výše nesplacených členských podílů je 0,- Kč. 3. Výše zapisovaného základního kapitálu je 500 tis. Kč a výše základního kapitálu celkem je tis. Kč. 4. Družstvo neuzavřelo žádné dohody, které by zakládaly jeho rozhodovací práva v jiných subjektech. 5. Družstvo nezaměstnávalo v roce 2009 žádné zaměstnance. 6. Družstvo má 3 členy představenstva, 3 členy úvěrové komise a 3 členy kontrolní komise. 7. Družstvo nevyplácelo v roce 2009 žádné odměny statutárním orgánům. 8. Družstvo v roce 2009 neposkytlo žádné půjčky, záruky či ostatní plnění členům statutárním či řídících orgánů. 9. Družstvo nemá žádné vztahy s propojenými osobami nebo osobami se zvláštním vztahem k finanční instituci, s výjimkou vedení běžných účtů za zcela standardních podmínek (tj. shodných jako pro jakékoli jiné osoby). 10. Osoby, jejichž výše podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech účetní jednotky přesáhla v roce 2009 deset procent jsou Petr Marsa, bytem Krynická 504/27, Praha 8 a CFT a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ (k přesahoval podíl deset procent již jen Petr Marsa). II. Účetní metody a účetní zásady 1. Družstvo oceňovalo zásoby, hmotný a nehmotný majetek pořizovacími cenami. Družstvo při zpracování evidence a účetnictví postupovalo v souladu s obecně platnými právními předpisy. 2. Družstvo v průběhu roku 2009 neměnilo způsoby oceňování ani odepisování. Družstvo rovněž neměnilo postupy účtování. 3. Družstvo v roce 2009 neprovádělo žádné odepisování majetku. 4. Pro přepočet cizí měny používá družstvo pro účely účetnictví kurzy vyhlášené ČNB. 5. Při účtování o devizových obchodech. včetně způsobu účtování kurzových rozdílů a při účtování úrokových výnosů postupuje družstvo v souladu s platnými účetními standardy, přičemž je používán kurz ČNB. 6. Družstvo v roce 2009 neobchodovalo s cennými papíry, deriváty, nevyužívalo repo obchodů, finančního leasingu, sekuritizovaného majetku a dalších nástrojů používaných k realokaci úvěrového rizika, penzijních plánů a odložené daně. 7. Družstvo v roce 2009 nemělo žádné ohrožené pohledávky ani klasifikovaný majetek. 8. Družstvo nevytvářelo v roce 2009 žádné rezervy ani opravné položky. III. Doplňující informace 1. Majetek družstva odpovídá majetku uvedenému v rozvaze. 2. Družstvo nevlastní žádný majetek zatížený zástavním právem. 3. Družstvo nemá majetek jehož ocenění by bylo výrazně vyšší než je ocenění uvedené v účetnictví. 4. Družstvo nemá žádné pohledávky k podnikům ve skupině, kromě pohledávek z titulu vedení běžných účtů (za zcela standardních podmínek), které jsou promítnuty v účetnictví. 5. Družstvo nemá žádné závazky k podnikům ve skupině kromě, závazků z titulu vedení běžných účtů (za zcela standardních podmínek), které jsou promítnuty v účetnictví. 6. Družstvo nemá žádné pohledávky zajištěné zástavním právem. 7. Družstvo nezměnilo v průběhu roku 2009 základní kapitál zapisovaný do obchodního rejstříku. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku je zcela splacen. 8. Družstvo v roce 2009 vyvíjelo činnost v souladu se zvláštním zákonem zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech. Družstvo bude se svými hospodářskými výsledky nakládat v souladu s tímto zákonem a rozhodnutím členské schůze družstva. 9. Družstvo nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 9. Družstvo nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. 10. Závazky družstva jsou promítnuty v účetnictví.

21

22 P ř í l o h a k výroční zprávě družstevní záložny za rok 2009 Družstvo: Družstevní záložna Kredit, V Celnici 1028/10, Praha 1, IČO: , dále jen družstvo. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 2620 Zpráva dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009 Družstevní záložna byla v průběhu roku 2009 osobou ovládanou členem RNDr. Petrem Marsou. Vzhledem k výše uvedenému patřila v průběhu roku 2009 družstevní záložna do koncernu s těmito osobami: Fio, burzovní společnost, a.s., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., IČO: , Praha 1, Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ Fio Slovakia, a.s., IČO: , Kollárovo nám. 15, Bratislava KPS Metal a.s., IČO: , Moravské Budějovice, Urbánkova 231, PSČ: 67602, Fio holding, a.s., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ Fio o.c.p., a.s., IČO , Kollárovo nám. 15, Bratislava , SR RM-S FINANCE, s.r.o., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ Midleton a.s., IČO: , Kollárovo nám. 15, Bratislava , SR Družstevní záložna PSD, IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ FPSROG, spol. s r.o., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ Fio Polska spółka z o.o, IČO: , Szpitalna 1/17, Warszawa, PR Fio, družstevní záložna, IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ NOBLIGE a.s., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ CFT, a.s., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ Variel a.s., IČO: , Zruč nad Sázavou, Průmyslová 1034, PSČ Fio záruční, a.s., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ Finanční skupina Fio, a.s., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ Místní jednotka, spol. s r.o., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ GENT CZ spol. s r.o., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ Čtyřka, spol. s r.o., IČO: , Krynická 504, Praha 9 AASRK, a.s., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ BASRK, a.s., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ CASRK, a.s., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ DASRK, a.s., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ EASRK, a.s., IČO: , Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ Přehled smluv uzavřených mezi družstevní záložnou a ostatními osobami s ní propojenými v roce 2009 nebo v dřívějších letech, které byly v roce 2009 stále v platnosti: Jednotlivé shora uvedené osoby (resp. některé z nich) uzavřeli či mají uzavřeny s družstevní záložnou smlouvy o vedení účtů, a to ve standardní podobě. Na základě těchto smluv neproběhlo v roce 2009 mezi družstevní záložnou a druhou smluvní stranou žádné plnění (pozn. vklady, výběry a dispozice s běžným účtem se nepovažují za plnění). Jiné než výše uvedené smlouvy s propojenými osobami uzavřeny nebyly a ani jim nebyla poskytnuta žádná plnění. Stejně tak nedošlo k žádnému plnění ani ve vztahu k ovládajícím osobám. Rovněž nedošlo k žádnému převodu zisku ve prospěch ovládajících osob, ani ve prospěch jiné propojené osoby. V Praze dne Mgr. Jana Marsová, v.r. Ing. Zdeněk Rumler, v.r. Ing. Miroslava Stoklasová, v.r. předseda představenstva člen představenstva člen představenstva

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Údaje o ebance k 31. 3. 2007

Údaje o ebance k 31. 3. 2007 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 2 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 (zveřejněno dne: 10. 4. 2007) Obchodní jméno: ebanka, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo banky: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 Identifikační

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více