Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2007. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika"

Transkript

1 COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2007 Část 1 - Zkrácená příručka pro vykazování údajů o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí Zpracováno podle příručky "Responsible Care, Health, Safety and Environmental Reporting Guidelines", CEFIC, November 1998, aktualizovaná v dubnu 2002 v části 2 a doplněná o části 3 a 4 v souladu s CEFIC a FECC. Příručka navazuje na Příručku pro přípravu, plnění a hodnocení výsledků programů členských společností SCHP ČR z května 2002.

2 1. Úvodní slovo Od roku 1995 publikuje akciová společnost COLORLAK zprávy o vlivu na životní prostředí. V těchto zprávách je stav anebo zlepšování prezentován na různých indikátorech environmentální výkonnosti v intencích příručky, Responsible Care, Health, Safety and Environmental Reporting Guidelines (Příručka o vydávání zpráv k odpovědnému podnikání v chemii a stavu ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí část 1 až 4). Firma COLORLAK, a.s., která je členem Asociace výrobců nátěrových hmot, se připojuje k iniciativě Svazu chemického průmyslu, hodnotí svou činnost a vydává zprávu o jejím vlivu na životní prostředí. Ve zprávě jsou uvedeny údaje a srovnání s předcházejícím rokem, pokud je parametr sledován. Ve zprávě akciové společnosti COLORLAK jsou zpracovány část 1 Bezpečnost práce, ochrany zdraví a životního prostředí a část 3 Systémy řízení (kvality ochrany životního prostředí, provozní a pracovní bezpečnosti). Část 2 Nemoci z povolání není zpracována z důvodů obtížné dostupnosti údajů. Část 4 se týká obchodních a distribučních firem. Pro zpracování Zprávy o vlivu na životní prostředí byly využity: - informace, které jsou vyžadovány Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok; - informace, které jsou poskytovány orgánům státního dozoru v rámci ohlašovací povinnosti a - provozní informace z jednotlivých úseků COLORLAK, a.s. V současnosti jsme významným českým výrobcem a distributorem nátěrových hmot. Vyrábíme velmi pestrý sortiment barev a laků na dřevo, kovy, beton a minerální podklady. Naše produkce zahrnuje také barvy ve sprejích, ředidla a další pomocné přípravky. Skupina Colorlak vlastní vedle hlavního výrobního závodu ve Starém Městě čtyři obchodní firmy. Akciové společnosti Panter Color a.s. a Milano Color a.s. tvoří významnou velkoobchodní distribuční síť nátěrových hmot v České Republice. Malospotřebitelé mohou, kromě běžných prodejen barev a laků, nakoupit rovněž ve specializovaných prodejnách sítě SVĚT PROFI BAREV (prodejní síť se zastoupením ve všech krajích České republiky). Na Slovensku zajišťují prodej naše společnosti Colorlak SK, s.r.o. a FEB s.r.o. Naše významné postavení posilujeme nejen na tuzemském trhu, ale i v zahraničí. Vývoz tvoří z celkového obratu více než 20%. 2. Základní parametry Bezpečnost a zdraví Základní parametr 1: Počet smrtelných úrazů Akciová společnost COLORLAK za rok 2007 neeviduje smrtelný úraz. Základní parametr 2: Frekvence úrazů s následnou pracovní neschopností - v roce 2007 nebyl evidován pracovní úraz (dále jen PÚ ) s následnou pracovní neschopností, - v roce 2006 byl evidován jeden pracovní úraz s délkou trvání 16 pracovních dnů. základní parametr jednotka rok rok rok počet smrtelných úrazů počet úmrtí frekvence úrazů s následnou pracovní neschopností počet úrazů / milion odpracovaných hodin 18,09 2, frekvence nemocí z povolání počet nemocí z povolání / milion odpracovaných hodin index 07/ Stran 2 z 9

3 Frekvence pracovních úrazů odpracované hodiny za rok , , ,48 2, odpracované hodiny celkem za rok počet úrazů za rok frekvence pracovních úrazů 2,48 14,96 18,09 2, počet úrazů Základní parametr 3: Frekvence nemocí z povolání Akciová společnost COLORLAK za rok 2007 neeviduje nemoc z povolání. Ochrana přírody Nakládání s odpady Od roku 2003 zajišťuje smluvně kompletní odpadové hospodářství pro firmu COLORLAK, a.s. společnost PURUM a.s. Množství odpadů zařazených v kategorii ostatní odpad, bylo v roce 2007 způsobeno zvýšenou stavební činností budování expedičních skladů nátěrových hmot s přechodem na regálový systém skladování (nové podlahy). Dále byla prováděna skrývka silnice pro opravu kanalizace (cca 80 tun stavebních odpadů). Na středisku louhárna je zvýšená tvorba nebezpečných odpadů při čištění kontejnerů pro vodou ředitelné nátěrové hmoty pro průmyslové zákazníky. V číslech odpadů není zahrnuta recyklace ředidel pro cizí firmy, prováděná jako služba. Základní parametr 4: Nebezpečný odpad ke zneškodnění Produkce nebezpečných odpadů v tunách ,20 Produkce nebezpečných odpadů v kg/t výroby 24,30 30,16 1,24 Stran 3 z 9

4 Základní parametr 5: Ostatní odpad ke zneškodnění Produkce ostatních odpadů v tunách ,44 z toho produkce odpadů ze stavební a demoliční činnosti v tunách 27,25 42,46 1,56 Emise do ovzduší Tepelný zdroj byl předán do užívání společnosti ČEZ Vítkovice a energie je nakupována ve formě tepla, tzn. že není započítáván tepelný zdroj jako zdroj znečišťování ovzduší. Základní parametr 6: Oxid siřičitý (SO 2 ) Oxidy síry v tunách 0,00 0,00 0,00 Základní parametr 7: Oxidy dusíku (NO x ) Oxidy dusíku v tunách 0,02 0,00 0,00 Základní parametr 8: Oxid uhličitý (CO 2 ) Oxid uhličitý v tunách 0,00 0,00 0,00 Základní parametr 9: Těkavé organické látky Akciová společnost COLORLAK je výrobcem nátěrových hmot rozpouštědlových i vodou ředitelných. V těchto nátěrových hmotách se používají organické těkavé látky. Podle rozhodnutí České inspekce životního prostředí jsou jako stávající zvlášť velké zdroje znečišťování ovzduší zařazeny provozy Fyzikálně schnoucích nátěrových hmot, Olej syntetika, Výroba surového glycerinu, jako stávající střední zdroj je klasifikován provoz Aerosoly, jako stávající malý zdroj provoz Plnítna ředidel a Úpravna odpadů a stávajícím velkým zdrojem je podzemní úložiště a stáčiště organických rozpouštědel a nádrž BENCALOR na pohonné hmoty. Údaje o emisích do ovzduší jsou získána z ročních oznámení na základě výpočtů z měření. U zvlášť velkých a velkých zdrojů je měření je prováděno dvakrát ročně, u středních zdrojů společností EKOME Zlín. V roce 2007 došlo ke změně komodit na jednotlivých střediscích, a tím i ke změně výpočtů z měření. Množství zpoplatněných technologických emisí (TOC) v tunách (včetně fugitivních emisí) 67,23 43,87 0,65 Zpoplatněné technologické emise na produkci v kg/t 8,51 5,75 0,68 Hodnota potenciálu vytvářet fotochemicky ozón vztažený k etylénu Hodnotu potenciálu nelze podle přílohy č. 2 Příručky Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii - část 1 hodnotit údaje o těkavých organických látkách, protože jsou měřeny jako celkový organický uhlík. Vypouštění do vod Vodní hospodářství užitkové, pitné vody a předčištění průmyslových odpadních vod rovněž zajišťuje ČEZ Vítkovice. Z průběžných měření předaných k informaci smluvní firmou nedošlo k překročení limitů daných kanalizačním Stran 4 z 9

5 řádem. Kanalizační řád je vystaven na ČEZ a COLORLAK jej má k dispozici. Průběžné výsledky jsou sledovány 4x ročně. Podle kanalizačního řádu je sledován CHSK na výstupu z ČOV. Vzhledem k tomu by parametr CHSK byl zkreslující, zachytil by pouze znečištění průmyslových odpadních vod a ne celkové znečištění. Společnost ČEZ Vítkovice má pro objekt COLORLAK, a.s. schválen Havarijní plán podle vodního zákona s platností do a Plán je zařazen do důležitých rozhodnutí společnosti. Do havarijního plánování jsou zahrnuty i další společnosti napojené na kanalizační řád. Základní parametr 10: Sloučeniny fosforu Akciová společnost COLORLAK předává odpadní vody smluvní společnosti ČEZ Vítkovice. Základní parametr 11: Sloučeniny dusíku Platí totéž, co je uvedeno u základního parametru 10. Základní parametr 12: Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) Platí totéž, co je uvedeno u základního parametru 10. Celé vodní hospodářství je rovněž převedeno na ČEZ Vítkovice, proto je sledována pouze splašková voda. Základní parametr 13 : Těžké kovy (Cr-Pb-Zn) Platí totéž, co je uvedeno u základního parametru 10. Další látky s potenciálním vlivem na lidské zdraví nebo životní prostředí V příloze č. 4 Příručky Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii část 1 je uveden seznam látek, které mohou mít potenciální nepříznivý vliv na lidské zdraví a/nebo vodní prostředí nebo mohou přispívat k okyselování atmosféry Země nebo ničení ozónové vrstvy. V malém množství jsou používány kresoly, fenoly a formaldehyd jako součást chemických přípravků - pojiv ve formách fenol-, krezol- a melamino-formaldehydových pryskyřic, z nichž se mohou ve velmi omezeném množství uvolňovat při aplikaci (speciální lihový lak bakelitový a vypalovací nátěrové hmoty). Tyto typy nátěrových hmot jsou vyráběny v omezeném množství a jsou určeny pro průmyslové použití. Vypalovací nátěrové hmoty jsou v současné době na ústupu. Nátěrové hmoty v tunách Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 L 1901 (fenol a formaldehyd) 3,41 4,01 1,18 Nátěrové hmoty vypalovací 30,77 23,92 0,78 Výroba vodou ředitelných nátěrových hmot Výroba vodou ředitelných nátěrových hmot se v roce 2007 zvýšila o téměř 12%. Index procenta výroby se zvýšil o 28%. Vzrůstající tendence souvisí i s právními předpisy, týkající se omezení těkavých organických látek. Ukazatel Jednotka Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 Výroba VŘ t 866,2 972,8 1,12 Procento z výroby % 11,27% 14,38% 1,28 Základní parametr 14 : Další látky s potenciálním vlivem na lidské zdraví nebo životní prostředí Do ovzduší jsou uvolňovány ropné destiláty (benzíny a solventní nafty), toluen, xylen, alkoholy a estery kyseliny octové. Údaje za rok nejsou uváděny, protože měřením byl zjišťován pouze celkový organický uhlík. Údaje jsou propočítané ze spotřeb surovin za rok 2006 a 2007 pouze u těch organických látek, u kterých je hodnota potenciálu známa. Předpokládáme únik těchto rozpouštědel z nátěrových hmot po jejich nanesení a vyschnutí nátěrového filmu. Stran 5 z 9

6 Látka POCP Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 Aceton 0,18 57,8 58,0 1,00 Cyklohexanon 0,60 0,3 0,3 1,01 Glykolétery 0,60 49,8 20,3 0,41 Metyletylketon 0,51 0,6 1,9 3,38 Metylisobutylketon 0,84 0,7 2,2 2,96 Propan 0,41 1,4 1,5 1,03 Toluen 0,77 726,4 537,1 0,74 Xyleny 1,00 411,1 393,9 0,96 Potenciál v t ekvivalentu etylénu za rok 1248,1 1015,1 0,81 Využívání energií Energie jsou již plně nakupovány jako služba od společnosti ČEZ Vítkovice, údaje jsou převzaty ze statistického hlášení pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. V roce 2007 nebyl přímo spotřebován plyn jako topné médium, proto je uváděno v položce jiná energie teplo nákup. Vzhledem k tomu, že bylo teplo plně nakupováno je index roku 2007/2006 mírně vyšší, ale celkově se spotřeba energií v přepočtu na TOE snížila. Základní parametr 15 : Spotřeba energie a účinnost využívání energie Základní parametr Jednotka Rok 2006 Přepočet na TOE Stran 6 z 9 Rok 2007 Přepočet na TOE Index 07/06 Spotřeba plynu tis.m3 305 Spotřeba tepla v zemním plynu (přímá výroba) GJ ,87 Elektrická energie MWh , ,63 0,98 Jiná energie teplo (nákup) GJ , ,80 1,03 Celkem přepočet energií na TOE 1402, ,44 0,84 Specifická spotřeba energie 0,178 0,155 0,87 Distribuce/doprava Základní parametr 16 : Nehody při distribuci / přepravě Základním parametrem je počet nehod při distribuci/dopravě. Lze uvést, že v posledních třech letech není znám případ nehody s únikem při přepravě po silnici nebo železnici. V roce 2007 není registrována dopravní nehoda. Způsob přepravy Počet nehod v letech 2006 a 2007 Celkový počet Množství (tuny) Velkoobjemová Balené v letech Rok 2006 Rok 2007 přeprava dodávky 2006 a 2007 Suroviny Výrobky Suroviny Výrobky Letecká Železniční Silniční Námořní Vnitrozemská vodní Produktovod Celkem Doprava je zajišťována především externími firmami, jejichž vybavení podle ADR je sledováno zaměstnanci expedice a bezpečnostním poradcem pro přepravu nebezpečných věcí akciové společnosti COLORLAK. Od roku 2004 je vydávána výroční zpráva o přepravě nebezpečných věcí, z níž jsou čerpány údaje pro tuto zprávu. Referenční údaje Přeprava zahrnuje přesuny jak výrobků, tak i surovin. Produktovody se ve společnosti využívají k dopravě surovin z úložišť a skladu SO 103. Základní parametr Jednotka Kvantitativní vyjádření za rok 2006 Kvantitativní vyjádření za rok 2007 Počet odpracovaných hodin zaměstnanci mil.hod za rok 0,370 0,360 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav zaměstnanců) počet Obrat mil.kč za rok Počet tun přepravených po silnici (smluvní doprava - příjemce) *) tuny/rok Počet tun přepravených po železnici (smluvní doprava příjemce) *) tuny/rok

7 *) údaje jsou čerpány z Výročních zpráv bezpečnostního poradce Další volitelné ukazatele 1. Bezpečnost a pracovní zdraví V akciové společnosti COLORLAK nebyla ani v roce 2007 evidována dopravní nehoda s následnou pracovní neschopností, ani nebyly způsobeny škody na majetku v rozsahu škod větších než Euro podle klasifikace nehod v mezinárodních dohodách ADR/RID. Přeprava nebezpečných věcí je sledována ve Výroční zprávě ADR/RID za rok Ochrana životního prostředí 2.1 Emise do ovzduší Pevné částice, těžké kovy ani oxid uhelnatý nepřekračují množství uvedená v příloze 6 Příručky Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii část Vypouštění do vod Suspendovatelné pevné látky, rozpuštěné soli a absorbovatelné organické halogeny nepřekračují množství uvedená v příloze 6 Příručky Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii část Využívání přírodních zdrojů a energie Akciová společnost COLORLAK využívá užitkovou vodu k chlazení technologických zařízení a k výrobě demineralizované vody pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot. Užitková voda je rovněž dodávána jako služba. ČEZ Vítkovice a pitná voda od společnosti Slovácké vodovody a kanalizace Uherské Hradiště. Snížení spotřeby vody bylo způsobeno předáním provozů Kotelny a Čistírny odpadních vod smluvní společnosti v rámci outsourcingu. Parametr Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 Spotřeba pitné vody v m ,68 Spotřeba užitkové vody v m , Komunikace Akciová společnost COLORLAK zpracovává výroční zprávu na základě výsledků hospodaření a auditu třetí stranou, dále plní ohlašovací a oznamovací povinnosti vyplývající z právních předpisů ve všech oblastech činností. V roce 2007 byl rozhodnutím Zlínského kraje přijat Bezpečnostní program a zahrnut do systémů řízení, byla ustanovena skupina Prevence závažných havárií (PZH), která sleduje plnění Politiky PZH a tohoto programu. Síť maloobchodních prodejen barev a laků s názvem SVĚT PROFI BAREV nabízí na území celé České republiky zákazníkům z řad profesionálů i laické veřejnosti nejen široký sortiment nejkvalitnějších produktů na trhu, ale zároveň poskytuje i odborné poradenství a pomoc při jejich výběru a aplikaci. Již dnes má většina z těchto prodejen vlastní tónovací zařízení v systému MULTICOLOR Tato prodejní síť se bude i nadále zkvalitňovat a rozšiřovat tak, aby cesta k zákazníkovi byla co nejefektivnější. V roce 2007 realizoval COLORLAK řadu akcí pro své zákazníky jak na poli sportovním, tak i kulturním. Sportovní vyžití má v COLORLAKu dlouhou tradici, a to nejen u vlastních zaměstnanců, ale i směrem k našim zákazníkům a dodavatelům. Po několika úspěšných ročnících golfových turnajů, se záběr rozšířil o další míčový sport gentlemanů tenis. V pátek 8. června 2007 se v prostorách sportovního areálu Širůch ve Starém Městě u Uherského Hradiště uskutečnil barvářský tenisový turnaj ve čtyřhře. Tenisový turnaj 2007 má v názvu již pořadové číslo 2, první ročník proběhl v červnu O spokojenosti všech zúčastněných (bez ohledu na celkové umístění) vypovídá nejlépe to, že již po turnaji byl zájem o přihlášky na nový ročník Stran 7 z 9

8 VIP GOLF TOUR 2007 byla v letošním roce sestavena ze čtyř turnajů, které uspořádal COLORLAK společně s dalšími partnery na vyhlášených golfových hřištích v České republice. Série turnajů byla zahájena 27. Června 2007 v golfovém areálu Cihelny. Další turnaje proběhly 24. srpna 2007 na Karlštejně a 18. září v Karlových Varech. Letošní ročník VIP GOLF TOUR 2007 byl zakončen 26. září 2007 turnajem na Kunětické Hoře. Pro zaměstnance skupiny COLORLAK byl v září uspořádán sportovní den (beach volejbal, tenis, petang a motokáry) s vyhlášením vítězů a následným občerstvením. V rámci podpory prodeje pořádáme obchodní semináře, školení, prezentace a účastníme se odborných výstav a veletrhů. S cílem eliminovat dopady na životní prostředí vzděláváme zákazníky, distributory a veřejnost v oblasti bezpečného používání poskytovaných výrobků. Naše firma sponzoruje mnohé sportovní a kulturní akce. Část sponzorských darů je určena také na údržbu kulturních památek a podporu činností neziskových organizací z oblasti ochránců přírody a charity. 2.5 Výdaje na ochranu životního prostředí V roce 2007 nebyla vykázána žádná přímá investiční akce na ochranu životního prostředí. Údaje o výdajích na ochranu životního prostředí jsou převzaty ze statistického výkazu Chem (MPO) Následující údaje jsou sledovány v rámci provozní evidence společnosti. V nákladech na ochranu ovzduší společnosti jsou započítány pouze technologické emise organických látek. Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 Vnitřní neinvestiční náklady v mil. Kč na ochranu ovzduší 0,133 0,135 1,02 Vnější neinvestiční náklady v mil. Kč na nakládání s vodami 2,040 2,208 1,08 na nakládání s odpady 1,400 1,533 1,10 Celkem 3,573 3,876 1,08 Závěr Společnost dokončuje první etapu nařízení EU č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, tzv. REACH, kterou je vystavení nových bezpečnostních listů podle přílohy 2 tohoto nařízení. Jako následný uživatel spolupracuje s dodavateli surovin na další etapě předregistraci chemických látek. 35% produkce dodáváme pro průmyslový trh. Naše produkty se aplikují především ve strojírenství, dřevozpracujícím průmyslu, stavebnictví, ale také pro vodorovné dopravní značení komunikací. Prodej velkým průmyslovým odběratelům zajišťujeme přímo z COLORLAKu. Napojení na vlastní výzkumně vývojovou základnu dovoluje pružně reagovat a uspokojovat požadavky zákazníků. K tomu jsme přispěli také instalací průmyslového tónovacího automatu umožňujícího výrobu nátěrových hmot v libovolné odstínové škále již od 5 kg v termínu do 24 hodin. COLOR STUDIO je počítačový program, který pomáhá vybrat ten správný odstín barev nebo lazur pro nový nátěr. Mateřský závod ve Starém Městě je výrobním komplexem, ve kterém využíváme nejnovější technologie a postupy. Naše společnost nabízí kromě standardní produkce také možnost využití moderních výrobních kapacit především pro plnění různých výrobků do aerosolového balení, jsme také schopni vyrábět podle dodané receptury. Mezi naše služby patří odstraňování starých nátěrových systémů z kovových povrchů, případně regenerace odpadních rozpouštědel. Trvalé zajištění vysoké kvality výroby s ohledem na ochranu životního prostředí je hlavním rysem naší strategie. Motto (převzato z podkladů na webových stránkách společnosti): Naším světem jsou barvy. Barvy kvalitní a šetrné k životnímu prostředí. Barvy, jejichž vlastnosti ocení každý laik i profesionál." Stran 8 z 9

9 Kontaktní osoby: Předseda představenstva Ing. Svatopluk Chalupa tel Generální ředitel Ing. Mojmír Olšer tel Ekonomický ředitel Ing. Jiří Hróz tel Výrobní ředitel Ing. Marek Fiala tel Obchodní ředitel Ing. Soňa Langová tel Představitel vedení pro jakost a environment Ing. Dana Marešová tel Vedoucí útvaru BOZP a PO Ing. František Kardos tel TRINS spojař SDHP tel Firemní data Název firmy Adresa Telefon COLORLAK, akciová společnost Tovární 1076, Staré Město , ústředna s provolbou Zelená linka Fax URL Bankovní spojení Komerční banka, Uherské Hradiště Číslo účtu /0100 IČ DIČ CZ Stran 9 z 9

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2008. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2008. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2008 Část 1 - Zkrácená příručka pro vykazování údajů o činnostech

Více

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2005. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2005. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2005 Zpracováno podle příručky "Responsible Care, Health, Safety

Více

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2012. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2012. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2012 Část 1 - Zkrácená příručka pro vykazování údajů o činnostech

Více

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2011 Část 1 - Zkrácená příručka pro vykazování údajů o činnostech

Více

Část 1 - Údaje o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v roce 2011

Část 1 - Údaje o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v roce 2011 Část 1 - Údaje o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v roce 2011 Souhrnná tabulka sledování indikátorů výsledků HSE č. indikátor jednotka hodnota Bezpečnost

Více

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2010. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2010. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2010 Část 1 - Zkrácená příručka pro vykazování údajů o činnostech

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 1. Charakteristika společnosti Společnost Lach-Ner, s.r.o. je nástupnickou organizací společnosti Lachema a.s., závod Neratovice a

Více

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY Výrobní kapacity společnosti VEBA Broumov jsou rozmístěny v regionu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (CHKO) a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, tzv. Polické pánvi (CHOPAV). Textilní výroba

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 V souladu s etikou podnikání akciové společnosti Kemifloc v oblasti výroby a prodeje chemikálií pro úpravu

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

OP Rybářství 2007-2013

OP Rybářství 2007-2013 OP Rybářství 2007-2013 INSTRUKTÁŽNÍ LIST PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE STANDARDNÍ ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA v roce 2015 Strana A1 ÚČETNÍ ČÁST 1. Název příjemce dotace: 2. IČ: 3. Uzavřený kalendářní rok: (vyplněn

Více

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY VODOVODNÍ ŘADY Identifikační číslo provozní evidence: 5203-633968-00277819-1/1-28818334 Název provozního celku: Vodovod Název: Město Forma právnická osoba 499320171 Název rozhodujícího majetku: 5203-633968-00277819-1/1

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Hodnocení naplňování programu "Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii" ve společnosti DONAUCHEM s.r.o. v roce 2014.

Hodnocení naplňování programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii ve společnosti DONAUCHEM s.r.o. v roce 2014. Strana 1/5 Program Responsible Care (dále jen "RC") je dobrovolná, celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu, zaměřená na podporu udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2015 Environmentální profil Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Napajedla, květen 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Více informací na www.fatra.cz

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách, 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2010 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

1. Identifikační údaje klienta:

1. Identifikační údaje klienta: DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU A VADOU PRÁCE PO PŘEDÁNÍ 1. Identifikační údaje klienta: a) název společnosti (obchodní firma): Vodovody a kanalizace Pardubice,

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích UVB Udržitelná výstavba budov Cvičení č. 1 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Úvod Ing. Michal Kraus, Ph.D. VŠTE v Českých Budějovicích

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí ŘÍLOH Č. 5 Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí. římé finanční podpory římá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

SPOLANA a.s. Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2014

SPOLANA a.s. Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2014 SPOLANA a.s. Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2014 OBSAH 1. Politika integrovaných systémů řízení SPOLANA a.s. str. 3 2. Přehled vykázaných indikátorů za rok 2014 str. 4-5 3. Ochrana ovzduší

Více

Expoziční scénáře pro Diethyléther

Expoziční scénáře pro Diethyléther Výroba Formulace Koncové použití Spotřebitelské použití Expoziční scénáře pro Diethyléther Určená použití Číslo scénáře SU PC PROC AC ERC 1 X 3, 8, 9 NA 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15 NA 1, 4, 6a 2 X 3, 8, 9 NA

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2008 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ 17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek při výrobě kompozitů podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, a vyhlášky

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Materialnr. 1024558 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B15A7* Čj: MSK 175066/2013 Sp. zn.: ŽPZ/430/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU 1. Žadatel 2) K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) [ 15 vodního zákona a 122 stavebního zákona] Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení.....................

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více