Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2007. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika"

Transkript

1 COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2007 Část 1 - Zkrácená příručka pro vykazování údajů o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí Zpracováno podle příručky "Responsible Care, Health, Safety and Environmental Reporting Guidelines", CEFIC, November 1998, aktualizovaná v dubnu 2002 v části 2 a doplněná o části 3 a 4 v souladu s CEFIC a FECC. Příručka navazuje na Příručku pro přípravu, plnění a hodnocení výsledků programů členských společností SCHP ČR z května 2002.

2 1. Úvodní slovo Od roku 1995 publikuje akciová společnost COLORLAK zprávy o vlivu na životní prostředí. V těchto zprávách je stav anebo zlepšování prezentován na různých indikátorech environmentální výkonnosti v intencích příručky, Responsible Care, Health, Safety and Environmental Reporting Guidelines (Příručka o vydávání zpráv k odpovědnému podnikání v chemii a stavu ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí část 1 až 4). Firma COLORLAK, a.s., která je členem Asociace výrobců nátěrových hmot, se připojuje k iniciativě Svazu chemického průmyslu, hodnotí svou činnost a vydává zprávu o jejím vlivu na životní prostředí. Ve zprávě jsou uvedeny údaje a srovnání s předcházejícím rokem, pokud je parametr sledován. Ve zprávě akciové společnosti COLORLAK jsou zpracovány část 1 Bezpečnost práce, ochrany zdraví a životního prostředí a část 3 Systémy řízení (kvality ochrany životního prostředí, provozní a pracovní bezpečnosti). Část 2 Nemoci z povolání není zpracována z důvodů obtížné dostupnosti údajů. Část 4 se týká obchodních a distribučních firem. Pro zpracování Zprávy o vlivu na životní prostředí byly využity: - informace, které jsou vyžadovány Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok; - informace, které jsou poskytovány orgánům státního dozoru v rámci ohlašovací povinnosti a - provozní informace z jednotlivých úseků COLORLAK, a.s. V současnosti jsme významným českým výrobcem a distributorem nátěrových hmot. Vyrábíme velmi pestrý sortiment barev a laků na dřevo, kovy, beton a minerální podklady. Naše produkce zahrnuje také barvy ve sprejích, ředidla a další pomocné přípravky. Skupina Colorlak vlastní vedle hlavního výrobního závodu ve Starém Městě čtyři obchodní firmy. Akciové společnosti Panter Color a.s. a Milano Color a.s. tvoří významnou velkoobchodní distribuční síť nátěrových hmot v České Republice. Malospotřebitelé mohou, kromě běžných prodejen barev a laků, nakoupit rovněž ve specializovaných prodejnách sítě SVĚT PROFI BAREV (prodejní síť se zastoupením ve všech krajích České republiky). Na Slovensku zajišťují prodej naše společnosti Colorlak SK, s.r.o. a FEB s.r.o. Naše významné postavení posilujeme nejen na tuzemském trhu, ale i v zahraničí. Vývoz tvoří z celkového obratu více než 20%. 2. Základní parametry Bezpečnost a zdraví Základní parametr 1: Počet smrtelných úrazů Akciová společnost COLORLAK za rok 2007 neeviduje smrtelný úraz. Základní parametr 2: Frekvence úrazů s následnou pracovní neschopností - v roce 2007 nebyl evidován pracovní úraz (dále jen PÚ ) s následnou pracovní neschopností, - v roce 2006 byl evidován jeden pracovní úraz s délkou trvání 16 pracovních dnů. základní parametr jednotka rok rok rok počet smrtelných úrazů počet úmrtí frekvence úrazů s následnou pracovní neschopností počet úrazů / milion odpracovaných hodin 18,09 2, frekvence nemocí z povolání počet nemocí z povolání / milion odpracovaných hodin index 07/ Stran 2 z 9

3 Frekvence pracovních úrazů odpracované hodiny za rok , , ,48 2, odpracované hodiny celkem za rok počet úrazů za rok frekvence pracovních úrazů 2,48 14,96 18,09 2, počet úrazů Základní parametr 3: Frekvence nemocí z povolání Akciová společnost COLORLAK za rok 2007 neeviduje nemoc z povolání. Ochrana přírody Nakládání s odpady Od roku 2003 zajišťuje smluvně kompletní odpadové hospodářství pro firmu COLORLAK, a.s. společnost PURUM a.s. Množství odpadů zařazených v kategorii ostatní odpad, bylo v roce 2007 způsobeno zvýšenou stavební činností budování expedičních skladů nátěrových hmot s přechodem na regálový systém skladování (nové podlahy). Dále byla prováděna skrývka silnice pro opravu kanalizace (cca 80 tun stavebních odpadů). Na středisku louhárna je zvýšená tvorba nebezpečných odpadů při čištění kontejnerů pro vodou ředitelné nátěrové hmoty pro průmyslové zákazníky. V číslech odpadů není zahrnuta recyklace ředidel pro cizí firmy, prováděná jako služba. Základní parametr 4: Nebezpečný odpad ke zneškodnění Produkce nebezpečných odpadů v tunách ,20 Produkce nebezpečných odpadů v kg/t výroby 24,30 30,16 1,24 Stran 3 z 9

4 Základní parametr 5: Ostatní odpad ke zneškodnění Produkce ostatních odpadů v tunách ,44 z toho produkce odpadů ze stavební a demoliční činnosti v tunách 27,25 42,46 1,56 Emise do ovzduší Tepelný zdroj byl předán do užívání společnosti ČEZ Vítkovice a energie je nakupována ve formě tepla, tzn. že není započítáván tepelný zdroj jako zdroj znečišťování ovzduší. Základní parametr 6: Oxid siřičitý (SO 2 ) Oxidy síry v tunách 0,00 0,00 0,00 Základní parametr 7: Oxidy dusíku (NO x ) Oxidy dusíku v tunách 0,02 0,00 0,00 Základní parametr 8: Oxid uhličitý (CO 2 ) Oxid uhličitý v tunách 0,00 0,00 0,00 Základní parametr 9: Těkavé organické látky Akciová společnost COLORLAK je výrobcem nátěrových hmot rozpouštědlových i vodou ředitelných. V těchto nátěrových hmotách se používají organické těkavé látky. Podle rozhodnutí České inspekce životního prostředí jsou jako stávající zvlášť velké zdroje znečišťování ovzduší zařazeny provozy Fyzikálně schnoucích nátěrových hmot, Olej syntetika, Výroba surového glycerinu, jako stávající střední zdroj je klasifikován provoz Aerosoly, jako stávající malý zdroj provoz Plnítna ředidel a Úpravna odpadů a stávajícím velkým zdrojem je podzemní úložiště a stáčiště organických rozpouštědel a nádrž BENCALOR na pohonné hmoty. Údaje o emisích do ovzduší jsou získána z ročních oznámení na základě výpočtů z měření. U zvlášť velkých a velkých zdrojů je měření je prováděno dvakrát ročně, u středních zdrojů společností EKOME Zlín. V roce 2007 došlo ke změně komodit na jednotlivých střediscích, a tím i ke změně výpočtů z měření. Množství zpoplatněných technologických emisí (TOC) v tunách (včetně fugitivních emisí) 67,23 43,87 0,65 Zpoplatněné technologické emise na produkci v kg/t 8,51 5,75 0,68 Hodnota potenciálu vytvářet fotochemicky ozón vztažený k etylénu Hodnotu potenciálu nelze podle přílohy č. 2 Příručky Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii - část 1 hodnotit údaje o těkavých organických látkách, protože jsou měřeny jako celkový organický uhlík. Vypouštění do vod Vodní hospodářství užitkové, pitné vody a předčištění průmyslových odpadních vod rovněž zajišťuje ČEZ Vítkovice. Z průběžných měření předaných k informaci smluvní firmou nedošlo k překročení limitů daných kanalizačním Stran 4 z 9

5 řádem. Kanalizační řád je vystaven na ČEZ a COLORLAK jej má k dispozici. Průběžné výsledky jsou sledovány 4x ročně. Podle kanalizačního řádu je sledován CHSK na výstupu z ČOV. Vzhledem k tomu by parametr CHSK byl zkreslující, zachytil by pouze znečištění průmyslových odpadních vod a ne celkové znečištění. Společnost ČEZ Vítkovice má pro objekt COLORLAK, a.s. schválen Havarijní plán podle vodního zákona s platností do a Plán je zařazen do důležitých rozhodnutí společnosti. Do havarijního plánování jsou zahrnuty i další společnosti napojené na kanalizační řád. Základní parametr 10: Sloučeniny fosforu Akciová společnost COLORLAK předává odpadní vody smluvní společnosti ČEZ Vítkovice. Základní parametr 11: Sloučeniny dusíku Platí totéž, co je uvedeno u základního parametru 10. Základní parametr 12: Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) Platí totéž, co je uvedeno u základního parametru 10. Celé vodní hospodářství je rovněž převedeno na ČEZ Vítkovice, proto je sledována pouze splašková voda. Základní parametr 13 : Těžké kovy (Cr-Pb-Zn) Platí totéž, co je uvedeno u základního parametru 10. Další látky s potenciálním vlivem na lidské zdraví nebo životní prostředí V příloze č. 4 Příručky Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii část 1 je uveden seznam látek, které mohou mít potenciální nepříznivý vliv na lidské zdraví a/nebo vodní prostředí nebo mohou přispívat k okyselování atmosféry Země nebo ničení ozónové vrstvy. V malém množství jsou používány kresoly, fenoly a formaldehyd jako součást chemických přípravků - pojiv ve formách fenol-, krezol- a melamino-formaldehydových pryskyřic, z nichž se mohou ve velmi omezeném množství uvolňovat při aplikaci (speciální lihový lak bakelitový a vypalovací nátěrové hmoty). Tyto typy nátěrových hmot jsou vyráběny v omezeném množství a jsou určeny pro průmyslové použití. Vypalovací nátěrové hmoty jsou v současné době na ústupu. Nátěrové hmoty v tunách Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 L 1901 (fenol a formaldehyd) 3,41 4,01 1,18 Nátěrové hmoty vypalovací 30,77 23,92 0,78 Výroba vodou ředitelných nátěrových hmot Výroba vodou ředitelných nátěrových hmot se v roce 2007 zvýšila o téměř 12%. Index procenta výroby se zvýšil o 28%. Vzrůstající tendence souvisí i s právními předpisy, týkající se omezení těkavých organických látek. Ukazatel Jednotka Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 Výroba VŘ t 866,2 972,8 1,12 Procento z výroby % 11,27% 14,38% 1,28 Základní parametr 14 : Další látky s potenciálním vlivem na lidské zdraví nebo životní prostředí Do ovzduší jsou uvolňovány ropné destiláty (benzíny a solventní nafty), toluen, xylen, alkoholy a estery kyseliny octové. Údaje za rok nejsou uváděny, protože měřením byl zjišťován pouze celkový organický uhlík. Údaje jsou propočítané ze spotřeb surovin za rok 2006 a 2007 pouze u těch organických látek, u kterých je hodnota potenciálu známa. Předpokládáme únik těchto rozpouštědel z nátěrových hmot po jejich nanesení a vyschnutí nátěrového filmu. Stran 5 z 9

6 Látka POCP Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 Aceton 0,18 57,8 58,0 1,00 Cyklohexanon 0,60 0,3 0,3 1,01 Glykolétery 0,60 49,8 20,3 0,41 Metyletylketon 0,51 0,6 1,9 3,38 Metylisobutylketon 0,84 0,7 2,2 2,96 Propan 0,41 1,4 1,5 1,03 Toluen 0,77 726,4 537,1 0,74 Xyleny 1,00 411,1 393,9 0,96 Potenciál v t ekvivalentu etylénu za rok 1248,1 1015,1 0,81 Využívání energií Energie jsou již plně nakupovány jako služba od společnosti ČEZ Vítkovice, údaje jsou převzaty ze statistického hlášení pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. V roce 2007 nebyl přímo spotřebován plyn jako topné médium, proto je uváděno v položce jiná energie teplo nákup. Vzhledem k tomu, že bylo teplo plně nakupováno je index roku 2007/2006 mírně vyšší, ale celkově se spotřeba energií v přepočtu na TOE snížila. Základní parametr 15 : Spotřeba energie a účinnost využívání energie Základní parametr Jednotka Rok 2006 Přepočet na TOE Stran 6 z 9 Rok 2007 Přepočet na TOE Index 07/06 Spotřeba plynu tis.m3 305 Spotřeba tepla v zemním plynu (přímá výroba) GJ ,87 Elektrická energie MWh , ,63 0,98 Jiná energie teplo (nákup) GJ , ,80 1,03 Celkem přepočet energií na TOE 1402, ,44 0,84 Specifická spotřeba energie 0,178 0,155 0,87 Distribuce/doprava Základní parametr 16 : Nehody při distribuci / přepravě Základním parametrem je počet nehod při distribuci/dopravě. Lze uvést, že v posledních třech letech není znám případ nehody s únikem při přepravě po silnici nebo železnici. V roce 2007 není registrována dopravní nehoda. Způsob přepravy Počet nehod v letech 2006 a 2007 Celkový počet Množství (tuny) Velkoobjemová Balené v letech Rok 2006 Rok 2007 přeprava dodávky 2006 a 2007 Suroviny Výrobky Suroviny Výrobky Letecká Železniční Silniční Námořní Vnitrozemská vodní Produktovod Celkem Doprava je zajišťována především externími firmami, jejichž vybavení podle ADR je sledováno zaměstnanci expedice a bezpečnostním poradcem pro přepravu nebezpečných věcí akciové společnosti COLORLAK. Od roku 2004 je vydávána výroční zpráva o přepravě nebezpečných věcí, z níž jsou čerpány údaje pro tuto zprávu. Referenční údaje Přeprava zahrnuje přesuny jak výrobků, tak i surovin. Produktovody se ve společnosti využívají k dopravě surovin z úložišť a skladu SO 103. Základní parametr Jednotka Kvantitativní vyjádření za rok 2006 Kvantitativní vyjádření za rok 2007 Počet odpracovaných hodin zaměstnanci mil.hod za rok 0,370 0,360 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav zaměstnanců) počet Obrat mil.kč za rok Počet tun přepravených po silnici (smluvní doprava - příjemce) *) tuny/rok Počet tun přepravených po železnici (smluvní doprava příjemce) *) tuny/rok

7 *) údaje jsou čerpány z Výročních zpráv bezpečnostního poradce Další volitelné ukazatele 1. Bezpečnost a pracovní zdraví V akciové společnosti COLORLAK nebyla ani v roce 2007 evidována dopravní nehoda s následnou pracovní neschopností, ani nebyly způsobeny škody na majetku v rozsahu škod větších než Euro podle klasifikace nehod v mezinárodních dohodách ADR/RID. Přeprava nebezpečných věcí je sledována ve Výroční zprávě ADR/RID za rok Ochrana životního prostředí 2.1 Emise do ovzduší Pevné částice, těžké kovy ani oxid uhelnatý nepřekračují množství uvedená v příloze 6 Příručky Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii část Vypouštění do vod Suspendovatelné pevné látky, rozpuštěné soli a absorbovatelné organické halogeny nepřekračují množství uvedená v příloze 6 Příručky Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii část Využívání přírodních zdrojů a energie Akciová společnost COLORLAK využívá užitkovou vodu k chlazení technologických zařízení a k výrobě demineralizované vody pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot. Užitková voda je rovněž dodávána jako služba. ČEZ Vítkovice a pitná voda od společnosti Slovácké vodovody a kanalizace Uherské Hradiště. Snížení spotřeby vody bylo způsobeno předáním provozů Kotelny a Čistírny odpadních vod smluvní společnosti v rámci outsourcingu. Parametr Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 Spotřeba pitné vody v m ,68 Spotřeba užitkové vody v m , Komunikace Akciová společnost COLORLAK zpracovává výroční zprávu na základě výsledků hospodaření a auditu třetí stranou, dále plní ohlašovací a oznamovací povinnosti vyplývající z právních předpisů ve všech oblastech činností. V roce 2007 byl rozhodnutím Zlínského kraje přijat Bezpečnostní program a zahrnut do systémů řízení, byla ustanovena skupina Prevence závažných havárií (PZH), která sleduje plnění Politiky PZH a tohoto programu. Síť maloobchodních prodejen barev a laků s názvem SVĚT PROFI BAREV nabízí na území celé České republiky zákazníkům z řad profesionálů i laické veřejnosti nejen široký sortiment nejkvalitnějších produktů na trhu, ale zároveň poskytuje i odborné poradenství a pomoc při jejich výběru a aplikaci. Již dnes má většina z těchto prodejen vlastní tónovací zařízení v systému MULTICOLOR Tato prodejní síť se bude i nadále zkvalitňovat a rozšiřovat tak, aby cesta k zákazníkovi byla co nejefektivnější. V roce 2007 realizoval COLORLAK řadu akcí pro své zákazníky jak na poli sportovním, tak i kulturním. Sportovní vyžití má v COLORLAKu dlouhou tradici, a to nejen u vlastních zaměstnanců, ale i směrem k našim zákazníkům a dodavatelům. Po několika úspěšných ročnících golfových turnajů, se záběr rozšířil o další míčový sport gentlemanů tenis. V pátek 8. června 2007 se v prostorách sportovního areálu Širůch ve Starém Městě u Uherského Hradiště uskutečnil barvářský tenisový turnaj ve čtyřhře. Tenisový turnaj 2007 má v názvu již pořadové číslo 2, první ročník proběhl v červnu O spokojenosti všech zúčastněných (bez ohledu na celkové umístění) vypovídá nejlépe to, že již po turnaji byl zájem o přihlášky na nový ročník Stran 7 z 9

8 VIP GOLF TOUR 2007 byla v letošním roce sestavena ze čtyř turnajů, které uspořádal COLORLAK společně s dalšími partnery na vyhlášených golfových hřištích v České republice. Série turnajů byla zahájena 27. Června 2007 v golfovém areálu Cihelny. Další turnaje proběhly 24. srpna 2007 na Karlštejně a 18. září v Karlových Varech. Letošní ročník VIP GOLF TOUR 2007 byl zakončen 26. září 2007 turnajem na Kunětické Hoře. Pro zaměstnance skupiny COLORLAK byl v září uspořádán sportovní den (beach volejbal, tenis, petang a motokáry) s vyhlášením vítězů a následným občerstvením. V rámci podpory prodeje pořádáme obchodní semináře, školení, prezentace a účastníme se odborných výstav a veletrhů. S cílem eliminovat dopady na životní prostředí vzděláváme zákazníky, distributory a veřejnost v oblasti bezpečného používání poskytovaných výrobků. Naše firma sponzoruje mnohé sportovní a kulturní akce. Část sponzorských darů je určena také na údržbu kulturních památek a podporu činností neziskových organizací z oblasti ochránců přírody a charity. 2.5 Výdaje na ochranu životního prostředí V roce 2007 nebyla vykázána žádná přímá investiční akce na ochranu životního prostředí. Údaje o výdajích na ochranu životního prostředí jsou převzaty ze statistického výkazu Chem (MPO) Následující údaje jsou sledovány v rámci provozní evidence společnosti. V nákladech na ochranu ovzduší společnosti jsou započítány pouze technologické emise organických látek. Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 Vnitřní neinvestiční náklady v mil. Kč na ochranu ovzduší 0,133 0,135 1,02 Vnější neinvestiční náklady v mil. Kč na nakládání s vodami 2,040 2,208 1,08 na nakládání s odpady 1,400 1,533 1,10 Celkem 3,573 3,876 1,08 Závěr Společnost dokončuje první etapu nařízení EU č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, tzv. REACH, kterou je vystavení nových bezpečnostních listů podle přílohy 2 tohoto nařízení. Jako následný uživatel spolupracuje s dodavateli surovin na další etapě předregistraci chemických látek. 35% produkce dodáváme pro průmyslový trh. Naše produkty se aplikují především ve strojírenství, dřevozpracujícím průmyslu, stavebnictví, ale také pro vodorovné dopravní značení komunikací. Prodej velkým průmyslovým odběratelům zajišťujeme přímo z COLORLAKu. Napojení na vlastní výzkumně vývojovou základnu dovoluje pružně reagovat a uspokojovat požadavky zákazníků. K tomu jsme přispěli také instalací průmyslového tónovacího automatu umožňujícího výrobu nátěrových hmot v libovolné odstínové škále již od 5 kg v termínu do 24 hodin. COLOR STUDIO je počítačový program, který pomáhá vybrat ten správný odstín barev nebo lazur pro nový nátěr. Mateřský závod ve Starém Městě je výrobním komplexem, ve kterém využíváme nejnovější technologie a postupy. Naše společnost nabízí kromě standardní produkce také možnost využití moderních výrobních kapacit především pro plnění různých výrobků do aerosolového balení, jsme také schopni vyrábět podle dodané receptury. Mezi naše služby patří odstraňování starých nátěrových systémů z kovových povrchů, případně regenerace odpadních rozpouštědel. Trvalé zajištění vysoké kvality výroby s ohledem na ochranu životního prostředí je hlavním rysem naší strategie. Motto (převzato z podkladů na webových stránkách společnosti): Naším světem jsou barvy. Barvy kvalitní a šetrné k životnímu prostředí. Barvy, jejichž vlastnosti ocení každý laik i profesionál." Stran 8 z 9

9 Kontaktní osoby: Předseda představenstva Ing. Svatopluk Chalupa tel Generální ředitel Ing. Mojmír Olšer tel Ekonomický ředitel Ing. Jiří Hróz tel Výrobní ředitel Ing. Marek Fiala tel Obchodní ředitel Ing. Soňa Langová tel Představitel vedení pro jakost a environment Ing. Dana Marešová tel Vedoucí útvaru BOZP a PO Ing. František Kardos tel TRINS spojař SDHP tel Firemní data Název firmy Adresa Telefon COLORLAK, akciová společnost Tovární 1076, Staré Město , ústředna s provolbou Zelená linka Fax URL Bankovní spojení Komerční banka, Uherské Hradiště Číslo účtu /0100 IČ DIČ CZ Stran 9 z 9

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2008. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2008. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2008 Část 1 - Zkrácená příručka pro vykazování údajů o činnostech

Více

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2005. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2005. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2005 Zpracováno podle příručky "Responsible Care, Health, Safety

Více

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2012. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2012. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2012 Část 1 - Zkrácená příručka pro vykazování údajů o činnostech

Více

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2011 Část 1 - Zkrácená příručka pro vykazování údajů o činnostech

Více

Část 1 - Údaje o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v roce 2011

Část 1 - Údaje o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v roce 2011 Část 1 - Údaje o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v roce 2011 Souhrnná tabulka sledování indikátorů výsledků HSE č. indikátor jednotka hodnota Bezpečnost

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2010. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2010. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2010 Část 1 - Zkrácená příručka pro vykazování údajů o činnostech

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 1. Charakteristika společnosti Společnost Lach-Ner, s.r.o. je nástupnickou organizací společnosti Lachema a.s., závod Neratovice a

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012

Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012 Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012 Úvod Společnost CHEMOTEX Děčín a.s. má zaveden systém ekologického managementu dle normy ISO 14001:2005. Tento systém byl ověřen a certifikován obnovovacím

Více

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY Výrobní kapacity společnosti VEBA Broumov jsou rozmístěny v regionu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (CHKO) a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, tzv. Polické pánvi (CHOPAV). Textilní výroba

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 V souladu s etikou podnikání akciové společnosti Kemifloc v oblasti výroby a prodeje chemikálií pro úpravu

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

Hodnocení naplňování programu "Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii" ve společnosti DONAUCHEM s.r.o. v roce 2014.

Hodnocení naplňování programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii ve společnosti DONAUCHEM s.r.o. v roce 2014. Strana 1/5 Program Responsible Care (dále jen "RC") je dobrovolná, celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu, zaměřená na podporu udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY VODOVODNÍ ŘADY Identifikační číslo provozní evidence: 5203-633968-00277819-1/1-28818334 Název provozního celku: Vodovod Název: Město Forma právnická osoba 499320171 Název rozhodujícího majetku: 5203-633968-00277819-1/1

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2008

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2008 Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2008 1. Charakteristika společnosti Společnost Lach-Ner, s.r.o. je nástupnickou organizací společnosti Lachema a.s., závod Neratovice a

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2010

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2010 Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2010 1. Charakteristika společnosti Společnost Lach-Ner, s.r.o. je nástupnickou organizací společnosti Lachema a.s., závod Neratovice a

Více

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2015 Environmentální profil Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Napajedla, květen 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Více informací na www.fatra.cz

Více

Základní hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb.

Základní hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb. Základní hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/8 Sb. a nařízení vlády č. 9/11 Sb. Obchodní firma Adresa IČ Datová schránka Jméno a příjmení Telefon Email ABC s.r.o Provozní činnosti dle přílohy

Více

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 REJSTŘÍK PRÁVNÍCH

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

OP Rybářství 2007-2013

OP Rybářství 2007-2013 OP Rybářství 2007-2013 INSTRUKTÁŽNÍ LIST PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE STANDARDNÍ ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA v roce 2015 Strana A1 ÚČETNÍ ČÁST 1. Název příjemce dotace: 2. IČ: 3. Uzavřený kalendářní rok: (vyplněn

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

Práva a povinnosti při nakládání s odpady

Práva a povinnosti při nakládání s odpady Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ Práva a povinnosti při nakládání s odpady Ing. Tomáš Buriánek burianek@spschbr.cz 1 Odpadová legislativa zákon č.

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění.

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění. Částka 70 Sbírka zákonů č. 165 / 2013 Strana 1555 165 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích UVB Udržitelná výstavba budov Cvičení č. 1 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Úvod Ing. Michal Kraus, Ph.D. VŠTE v Českých Budějovicích

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Půdní fond: Orné půdy opět ubylo

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Půdní fond: Orné půdy opět ubylo 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Půdní fond: Orné půdy opět ubylo Ekologické zemědělství: Ekofarem v kraji přibývá Na celkové výměře půdního fondu Zlínského kraje se na konci roku 2011 podílela zemědělská půda 48,9

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období ) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období ) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 27 21) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6.1 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí konkretizuje změny a uvádí výsledky dosažené

Více

SPOLANA a.s. Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2014

SPOLANA a.s. Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2014 SPOLANA a.s. Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2014 OBSAH 1. Politika integrovaných systémů řízení SPOLANA a.s. str. 3 2. Přehled vykázaných indikátorů za rok 2014 str. 4-5 3. Ochrana ovzduší

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] [ 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 1. Žadatel 1) Jméno, popřípadě jména, příjmení...

[ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] [ 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 1. Žadatel 1) Jméno, popřípadě jména, příjmení... *) Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO DO KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách, 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

MONITOROVÁNÍ. Jan Prášek

MONITOROVÁNÍ. Jan Prášek MONITOROVÁNÍ Jan Prášek Monitoring Monitorování představuje víceúrovňový a účelový informační systém, který je souhrnem technického vybavení, programového vybavení, dat a obsluhy a který je určený k cílenému

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

FLUOROVANÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY

FLUOROVANÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY FLUOROVANÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY Povinnosti provozovatelů a certifikovaných osob Ing. Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Tel.: 267 12 2505 E-mail: jakub.achrer@mzp.cz Seminář Aktuální legislativa ochrany

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY

Více

1. Identifikační údaje klienta:

1. Identifikační údaje klienta: DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU A VADOU PRÁCE PO PŘEDÁNÍ 1. Identifikační údaje klienta: a) název společnosti (obchodní firma): Vodovody a kanalizace Pardubice,

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Bezpečnostní list. Electrolyte CDM_ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Electrolyte CDM_ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Elektrolyt CDM 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s.

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. SUEZ ready for the resource revolution zastoupení v 70 zemích 81 000 zaměstnanců obrat 15,1

Více

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí ŘÍLOH Č. 5 Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí. římé finanční podpory římá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální

Více

Svaz chemického průmyslu České republiky

Svaz chemického průmyslu České republiky Svaz chemického průmyslu České republiky si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ 2. září 2008 ROSMARIN BUSINESS CENTER, Dělnická 213/12, Praha 7 http://www.schp.cz K tématu Nová evropská politika chemických

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Zneškodňování a likvidace odpadů

Zneškodňování a likvidace odpadů Zneškodňování a likvidace odpadů odpady - plynné, kapalné, pevné a biologické odpady -ke spalování, recyklaci, skládkování průmyslové odpady, zemědělské a komunální odpady Účel analýzy : Posouzení způsobu

Více

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19 686 01 Uherské Hradiště Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Žádost

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více