Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2007. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika"

Transkript

1 COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2007 Část 1 - Zkrácená příručka pro vykazování údajů o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí Zpracováno podle příručky "Responsible Care, Health, Safety and Environmental Reporting Guidelines", CEFIC, November 1998, aktualizovaná v dubnu 2002 v části 2 a doplněná o části 3 a 4 v souladu s CEFIC a FECC. Příručka navazuje na Příručku pro přípravu, plnění a hodnocení výsledků programů členských společností SCHP ČR z května 2002.

2 1. Úvodní slovo Od roku 1995 publikuje akciová společnost COLORLAK zprávy o vlivu na životní prostředí. V těchto zprávách je stav anebo zlepšování prezentován na různých indikátorech environmentální výkonnosti v intencích příručky, Responsible Care, Health, Safety and Environmental Reporting Guidelines (Příručka o vydávání zpráv k odpovědnému podnikání v chemii a stavu ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí část 1 až 4). Firma COLORLAK, a.s., která je členem Asociace výrobců nátěrových hmot, se připojuje k iniciativě Svazu chemického průmyslu, hodnotí svou činnost a vydává zprávu o jejím vlivu na životní prostředí. Ve zprávě jsou uvedeny údaje a srovnání s předcházejícím rokem, pokud je parametr sledován. Ve zprávě akciové společnosti COLORLAK jsou zpracovány část 1 Bezpečnost práce, ochrany zdraví a životního prostředí a část 3 Systémy řízení (kvality ochrany životního prostředí, provozní a pracovní bezpečnosti). Část 2 Nemoci z povolání není zpracována z důvodů obtížné dostupnosti údajů. Část 4 se týká obchodních a distribučních firem. Pro zpracování Zprávy o vlivu na životní prostředí byly využity: - informace, které jsou vyžadovány Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok; - informace, které jsou poskytovány orgánům státního dozoru v rámci ohlašovací povinnosti a - provozní informace z jednotlivých úseků COLORLAK, a.s. V současnosti jsme významným českým výrobcem a distributorem nátěrových hmot. Vyrábíme velmi pestrý sortiment barev a laků na dřevo, kovy, beton a minerální podklady. Naše produkce zahrnuje také barvy ve sprejích, ředidla a další pomocné přípravky. Skupina Colorlak vlastní vedle hlavního výrobního závodu ve Starém Městě čtyři obchodní firmy. Akciové společnosti Panter Color a.s. a Milano Color a.s. tvoří významnou velkoobchodní distribuční síť nátěrových hmot v České Republice. Malospotřebitelé mohou, kromě běžných prodejen barev a laků, nakoupit rovněž ve specializovaných prodejnách sítě SVĚT PROFI BAREV (prodejní síť se zastoupením ve všech krajích České republiky). Na Slovensku zajišťují prodej naše společnosti Colorlak SK, s.r.o. a FEB s.r.o. Naše významné postavení posilujeme nejen na tuzemském trhu, ale i v zahraničí. Vývoz tvoří z celkového obratu více než 20%. 2. Základní parametry Bezpečnost a zdraví Základní parametr 1: Počet smrtelných úrazů Akciová společnost COLORLAK za rok 2007 neeviduje smrtelný úraz. Základní parametr 2: Frekvence úrazů s následnou pracovní neschopností - v roce 2007 nebyl evidován pracovní úraz (dále jen PÚ ) s následnou pracovní neschopností, - v roce 2006 byl evidován jeden pracovní úraz s délkou trvání 16 pracovních dnů. základní parametr jednotka rok rok rok počet smrtelných úrazů počet úmrtí frekvence úrazů s následnou pracovní neschopností počet úrazů / milion odpracovaných hodin 18,09 2, frekvence nemocí z povolání počet nemocí z povolání / milion odpracovaných hodin index 07/ Stran 2 z 9

3 Frekvence pracovních úrazů odpracované hodiny za rok , , ,48 2, odpracované hodiny celkem za rok počet úrazů za rok frekvence pracovních úrazů 2,48 14,96 18,09 2, počet úrazů Základní parametr 3: Frekvence nemocí z povolání Akciová společnost COLORLAK za rok 2007 neeviduje nemoc z povolání. Ochrana přírody Nakládání s odpady Od roku 2003 zajišťuje smluvně kompletní odpadové hospodářství pro firmu COLORLAK, a.s. společnost PURUM a.s. Množství odpadů zařazených v kategorii ostatní odpad, bylo v roce 2007 způsobeno zvýšenou stavební činností budování expedičních skladů nátěrových hmot s přechodem na regálový systém skladování (nové podlahy). Dále byla prováděna skrývka silnice pro opravu kanalizace (cca 80 tun stavebních odpadů). Na středisku louhárna je zvýšená tvorba nebezpečných odpadů při čištění kontejnerů pro vodou ředitelné nátěrové hmoty pro průmyslové zákazníky. V číslech odpadů není zahrnuta recyklace ředidel pro cizí firmy, prováděná jako služba. Základní parametr 4: Nebezpečný odpad ke zneškodnění Produkce nebezpečných odpadů v tunách ,20 Produkce nebezpečných odpadů v kg/t výroby 24,30 30,16 1,24 Stran 3 z 9

4 Základní parametr 5: Ostatní odpad ke zneškodnění Produkce ostatních odpadů v tunách ,44 z toho produkce odpadů ze stavební a demoliční činnosti v tunách 27,25 42,46 1,56 Emise do ovzduší Tepelný zdroj byl předán do užívání společnosti ČEZ Vítkovice a energie je nakupována ve formě tepla, tzn. že není započítáván tepelný zdroj jako zdroj znečišťování ovzduší. Základní parametr 6: Oxid siřičitý (SO 2 ) Oxidy síry v tunách 0,00 0,00 0,00 Základní parametr 7: Oxidy dusíku (NO x ) Oxidy dusíku v tunách 0,02 0,00 0,00 Základní parametr 8: Oxid uhličitý (CO 2 ) Oxid uhličitý v tunách 0,00 0,00 0,00 Základní parametr 9: Těkavé organické látky Akciová společnost COLORLAK je výrobcem nátěrových hmot rozpouštědlových i vodou ředitelných. V těchto nátěrových hmotách se používají organické těkavé látky. Podle rozhodnutí České inspekce životního prostředí jsou jako stávající zvlášť velké zdroje znečišťování ovzduší zařazeny provozy Fyzikálně schnoucích nátěrových hmot, Olej syntetika, Výroba surového glycerinu, jako stávající střední zdroj je klasifikován provoz Aerosoly, jako stávající malý zdroj provoz Plnítna ředidel a Úpravna odpadů a stávajícím velkým zdrojem je podzemní úložiště a stáčiště organických rozpouštědel a nádrž BENCALOR na pohonné hmoty. Údaje o emisích do ovzduší jsou získána z ročních oznámení na základě výpočtů z měření. U zvlášť velkých a velkých zdrojů je měření je prováděno dvakrát ročně, u středních zdrojů společností EKOME Zlín. V roce 2007 došlo ke změně komodit na jednotlivých střediscích, a tím i ke změně výpočtů z měření. Množství zpoplatněných technologických emisí (TOC) v tunách (včetně fugitivních emisí) 67,23 43,87 0,65 Zpoplatněné technologické emise na produkci v kg/t 8,51 5,75 0,68 Hodnota potenciálu vytvářet fotochemicky ozón vztažený k etylénu Hodnotu potenciálu nelze podle přílohy č. 2 Příručky Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii - část 1 hodnotit údaje o těkavých organických látkách, protože jsou měřeny jako celkový organický uhlík. Vypouštění do vod Vodní hospodářství užitkové, pitné vody a předčištění průmyslových odpadních vod rovněž zajišťuje ČEZ Vítkovice. Z průběžných měření předaných k informaci smluvní firmou nedošlo k překročení limitů daných kanalizačním Stran 4 z 9

5 řádem. Kanalizační řád je vystaven na ČEZ a COLORLAK jej má k dispozici. Průběžné výsledky jsou sledovány 4x ročně. Podle kanalizačního řádu je sledován CHSK na výstupu z ČOV. Vzhledem k tomu by parametr CHSK byl zkreslující, zachytil by pouze znečištění průmyslových odpadních vod a ne celkové znečištění. Společnost ČEZ Vítkovice má pro objekt COLORLAK, a.s. schválen Havarijní plán podle vodního zákona s platností do a Plán je zařazen do důležitých rozhodnutí společnosti. Do havarijního plánování jsou zahrnuty i další společnosti napojené na kanalizační řád. Základní parametr 10: Sloučeniny fosforu Akciová společnost COLORLAK předává odpadní vody smluvní společnosti ČEZ Vítkovice. Základní parametr 11: Sloučeniny dusíku Platí totéž, co je uvedeno u základního parametru 10. Základní parametr 12: Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) Platí totéž, co je uvedeno u základního parametru 10. Celé vodní hospodářství je rovněž převedeno na ČEZ Vítkovice, proto je sledována pouze splašková voda. Základní parametr 13 : Těžké kovy (Cr-Pb-Zn) Platí totéž, co je uvedeno u základního parametru 10. Další látky s potenciálním vlivem na lidské zdraví nebo životní prostředí V příloze č. 4 Příručky Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii část 1 je uveden seznam látek, které mohou mít potenciální nepříznivý vliv na lidské zdraví a/nebo vodní prostředí nebo mohou přispívat k okyselování atmosféry Země nebo ničení ozónové vrstvy. V malém množství jsou používány kresoly, fenoly a formaldehyd jako součást chemických přípravků - pojiv ve formách fenol-, krezol- a melamino-formaldehydových pryskyřic, z nichž se mohou ve velmi omezeném množství uvolňovat při aplikaci (speciální lihový lak bakelitový a vypalovací nátěrové hmoty). Tyto typy nátěrových hmot jsou vyráběny v omezeném množství a jsou určeny pro průmyslové použití. Vypalovací nátěrové hmoty jsou v současné době na ústupu. Nátěrové hmoty v tunách Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 L 1901 (fenol a formaldehyd) 3,41 4,01 1,18 Nátěrové hmoty vypalovací 30,77 23,92 0,78 Výroba vodou ředitelných nátěrových hmot Výroba vodou ředitelných nátěrových hmot se v roce 2007 zvýšila o téměř 12%. Index procenta výroby se zvýšil o 28%. Vzrůstající tendence souvisí i s právními předpisy, týkající se omezení těkavých organických látek. Ukazatel Jednotka Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 Výroba VŘ t 866,2 972,8 1,12 Procento z výroby % 11,27% 14,38% 1,28 Základní parametr 14 : Další látky s potenciálním vlivem na lidské zdraví nebo životní prostředí Do ovzduší jsou uvolňovány ropné destiláty (benzíny a solventní nafty), toluen, xylen, alkoholy a estery kyseliny octové. Údaje za rok nejsou uváděny, protože měřením byl zjišťován pouze celkový organický uhlík. Údaje jsou propočítané ze spotřeb surovin za rok 2006 a 2007 pouze u těch organických látek, u kterých je hodnota potenciálu známa. Předpokládáme únik těchto rozpouštědel z nátěrových hmot po jejich nanesení a vyschnutí nátěrového filmu. Stran 5 z 9

6 Látka POCP Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 Aceton 0,18 57,8 58,0 1,00 Cyklohexanon 0,60 0,3 0,3 1,01 Glykolétery 0,60 49,8 20,3 0,41 Metyletylketon 0,51 0,6 1,9 3,38 Metylisobutylketon 0,84 0,7 2,2 2,96 Propan 0,41 1,4 1,5 1,03 Toluen 0,77 726,4 537,1 0,74 Xyleny 1,00 411,1 393,9 0,96 Potenciál v t ekvivalentu etylénu za rok 1248,1 1015,1 0,81 Využívání energií Energie jsou již plně nakupovány jako služba od společnosti ČEZ Vítkovice, údaje jsou převzaty ze statistického hlášení pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. V roce 2007 nebyl přímo spotřebován plyn jako topné médium, proto je uváděno v položce jiná energie teplo nákup. Vzhledem k tomu, že bylo teplo plně nakupováno je index roku 2007/2006 mírně vyšší, ale celkově se spotřeba energií v přepočtu na TOE snížila. Základní parametr 15 : Spotřeba energie a účinnost využívání energie Základní parametr Jednotka Rok 2006 Přepočet na TOE Stran 6 z 9 Rok 2007 Přepočet na TOE Index 07/06 Spotřeba plynu tis.m3 305 Spotřeba tepla v zemním plynu (přímá výroba) GJ ,87 Elektrická energie MWh , ,63 0,98 Jiná energie teplo (nákup) GJ , ,80 1,03 Celkem přepočet energií na TOE 1402, ,44 0,84 Specifická spotřeba energie 0,178 0,155 0,87 Distribuce/doprava Základní parametr 16 : Nehody při distribuci / přepravě Základním parametrem je počet nehod při distribuci/dopravě. Lze uvést, že v posledních třech letech není znám případ nehody s únikem při přepravě po silnici nebo železnici. V roce 2007 není registrována dopravní nehoda. Způsob přepravy Počet nehod v letech 2006 a 2007 Celkový počet Množství (tuny) Velkoobjemová Balené v letech Rok 2006 Rok 2007 přeprava dodávky 2006 a 2007 Suroviny Výrobky Suroviny Výrobky Letecká Železniční Silniční Námořní Vnitrozemská vodní Produktovod Celkem Doprava je zajišťována především externími firmami, jejichž vybavení podle ADR je sledováno zaměstnanci expedice a bezpečnostním poradcem pro přepravu nebezpečných věcí akciové společnosti COLORLAK. Od roku 2004 je vydávána výroční zpráva o přepravě nebezpečných věcí, z níž jsou čerpány údaje pro tuto zprávu. Referenční údaje Přeprava zahrnuje přesuny jak výrobků, tak i surovin. Produktovody se ve společnosti využívají k dopravě surovin z úložišť a skladu SO 103. Základní parametr Jednotka Kvantitativní vyjádření za rok 2006 Kvantitativní vyjádření za rok 2007 Počet odpracovaných hodin zaměstnanci mil.hod za rok 0,370 0,360 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav zaměstnanců) počet Obrat mil.kč za rok Počet tun přepravených po silnici (smluvní doprava - příjemce) *) tuny/rok Počet tun přepravených po železnici (smluvní doprava příjemce) *) tuny/rok

7 *) údaje jsou čerpány z Výročních zpráv bezpečnostního poradce Další volitelné ukazatele 1. Bezpečnost a pracovní zdraví V akciové společnosti COLORLAK nebyla ani v roce 2007 evidována dopravní nehoda s následnou pracovní neschopností, ani nebyly způsobeny škody na majetku v rozsahu škod větších než Euro podle klasifikace nehod v mezinárodních dohodách ADR/RID. Přeprava nebezpečných věcí je sledována ve Výroční zprávě ADR/RID za rok Ochrana životního prostředí 2.1 Emise do ovzduší Pevné částice, těžké kovy ani oxid uhelnatý nepřekračují množství uvedená v příloze 6 Příručky Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii část Vypouštění do vod Suspendovatelné pevné látky, rozpuštěné soli a absorbovatelné organické halogeny nepřekračují množství uvedená v příloze 6 Příručky Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii část Využívání přírodních zdrojů a energie Akciová společnost COLORLAK využívá užitkovou vodu k chlazení technologických zařízení a k výrobě demineralizované vody pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot. Užitková voda je rovněž dodávána jako služba. ČEZ Vítkovice a pitná voda od společnosti Slovácké vodovody a kanalizace Uherské Hradiště. Snížení spotřeby vody bylo způsobeno předáním provozů Kotelny a Čistírny odpadních vod smluvní společnosti v rámci outsourcingu. Parametr Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 Spotřeba pitné vody v m ,68 Spotřeba užitkové vody v m , Komunikace Akciová společnost COLORLAK zpracovává výroční zprávu na základě výsledků hospodaření a auditu třetí stranou, dále plní ohlašovací a oznamovací povinnosti vyplývající z právních předpisů ve všech oblastech činností. V roce 2007 byl rozhodnutím Zlínského kraje přijat Bezpečnostní program a zahrnut do systémů řízení, byla ustanovena skupina Prevence závažných havárií (PZH), která sleduje plnění Politiky PZH a tohoto programu. Síť maloobchodních prodejen barev a laků s názvem SVĚT PROFI BAREV nabízí na území celé České republiky zákazníkům z řad profesionálů i laické veřejnosti nejen široký sortiment nejkvalitnějších produktů na trhu, ale zároveň poskytuje i odborné poradenství a pomoc při jejich výběru a aplikaci. Již dnes má většina z těchto prodejen vlastní tónovací zařízení v systému MULTICOLOR Tato prodejní síť se bude i nadále zkvalitňovat a rozšiřovat tak, aby cesta k zákazníkovi byla co nejefektivnější. V roce 2007 realizoval COLORLAK řadu akcí pro své zákazníky jak na poli sportovním, tak i kulturním. Sportovní vyžití má v COLORLAKu dlouhou tradici, a to nejen u vlastních zaměstnanců, ale i směrem k našim zákazníkům a dodavatelům. Po několika úspěšných ročnících golfových turnajů, se záběr rozšířil o další míčový sport gentlemanů tenis. V pátek 8. června 2007 se v prostorách sportovního areálu Širůch ve Starém Městě u Uherského Hradiště uskutečnil barvářský tenisový turnaj ve čtyřhře. Tenisový turnaj 2007 má v názvu již pořadové číslo 2, první ročník proběhl v červnu O spokojenosti všech zúčastněných (bez ohledu na celkové umístění) vypovídá nejlépe to, že již po turnaji byl zájem o přihlášky na nový ročník Stran 7 z 9

8 VIP GOLF TOUR 2007 byla v letošním roce sestavena ze čtyř turnajů, které uspořádal COLORLAK společně s dalšími partnery na vyhlášených golfových hřištích v České republice. Série turnajů byla zahájena 27. Června 2007 v golfovém areálu Cihelny. Další turnaje proběhly 24. srpna 2007 na Karlštejně a 18. září v Karlových Varech. Letošní ročník VIP GOLF TOUR 2007 byl zakončen 26. září 2007 turnajem na Kunětické Hoře. Pro zaměstnance skupiny COLORLAK byl v září uspořádán sportovní den (beach volejbal, tenis, petang a motokáry) s vyhlášením vítězů a následným občerstvením. V rámci podpory prodeje pořádáme obchodní semináře, školení, prezentace a účastníme se odborných výstav a veletrhů. S cílem eliminovat dopady na životní prostředí vzděláváme zákazníky, distributory a veřejnost v oblasti bezpečného používání poskytovaných výrobků. Naše firma sponzoruje mnohé sportovní a kulturní akce. Část sponzorských darů je určena také na údržbu kulturních památek a podporu činností neziskových organizací z oblasti ochránců přírody a charity. 2.5 Výdaje na ochranu životního prostředí V roce 2007 nebyla vykázána žádná přímá investiční akce na ochranu životního prostředí. Údaje o výdajích na ochranu životního prostředí jsou převzaty ze statistického výkazu Chem (MPO) Následující údaje jsou sledovány v rámci provozní evidence společnosti. V nákladech na ochranu ovzduší společnosti jsou započítány pouze technologické emise organických látek. Rok 2006 Rok 2007 Index 07/06 Vnitřní neinvestiční náklady v mil. Kč na ochranu ovzduší 0,133 0,135 1,02 Vnější neinvestiční náklady v mil. Kč na nakládání s vodami 2,040 2,208 1,08 na nakládání s odpady 1,400 1,533 1,10 Celkem 3,573 3,876 1,08 Závěr Společnost dokončuje první etapu nařízení EU č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, tzv. REACH, kterou je vystavení nových bezpečnostních listů podle přílohy 2 tohoto nařízení. Jako následný uživatel spolupracuje s dodavateli surovin na další etapě předregistraci chemických látek. 35% produkce dodáváme pro průmyslový trh. Naše produkty se aplikují především ve strojírenství, dřevozpracujícím průmyslu, stavebnictví, ale také pro vodorovné dopravní značení komunikací. Prodej velkým průmyslovým odběratelům zajišťujeme přímo z COLORLAKu. Napojení na vlastní výzkumně vývojovou základnu dovoluje pružně reagovat a uspokojovat požadavky zákazníků. K tomu jsme přispěli také instalací průmyslového tónovacího automatu umožňujícího výrobu nátěrových hmot v libovolné odstínové škále již od 5 kg v termínu do 24 hodin. COLOR STUDIO je počítačový program, který pomáhá vybrat ten správný odstín barev nebo lazur pro nový nátěr. Mateřský závod ve Starém Městě je výrobním komplexem, ve kterém využíváme nejnovější technologie a postupy. Naše společnost nabízí kromě standardní produkce také možnost využití moderních výrobních kapacit především pro plnění různých výrobků do aerosolového balení, jsme také schopni vyrábět podle dodané receptury. Mezi naše služby patří odstraňování starých nátěrových systémů z kovových povrchů, případně regenerace odpadních rozpouštědel. Trvalé zajištění vysoké kvality výroby s ohledem na ochranu životního prostředí je hlavním rysem naší strategie. Motto (převzato z podkladů na webových stránkách společnosti): Naším světem jsou barvy. Barvy kvalitní a šetrné k životnímu prostředí. Barvy, jejichž vlastnosti ocení každý laik i profesionál." Stran 8 z 9

9 Kontaktní osoby: Předseda představenstva Ing. Svatopluk Chalupa tel Generální ředitel Ing. Mojmír Olšer tel Ekonomický ředitel Ing. Jiří Hróz tel Výrobní ředitel Ing. Marek Fiala tel Obchodní ředitel Ing. Soňa Langová tel Představitel vedení pro jakost a environment Ing. Dana Marešová tel Vedoucí útvaru BOZP a PO Ing. František Kardos tel TRINS spojař SDHP tel Firemní data Název firmy Adresa Telefon COLORLAK, akciová společnost Tovární 1076, Staré Město , ústředna s provolbou Zelená linka Fax URL Bankovní spojení Komerční banka, Uherské Hradiště Číslo účtu /0100 IČ DIČ CZ Stran 9 z 9

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : 103. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ A PODNIKÁNÍ

UDRŽITELNÝ ROZVOJ A PODNIKÁNÍ EDICE CEMC PŘÍRUČKA PRO ODBORNÍKY A VEDENÍ ORGANIZACÍ České ekologické manažerské centrum Czech Environment Management Center UDRŽITELNÝ ROZVOJ A PODNIKÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ REPORTING HODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO

Více