BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík

2 Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: Tel.:

3 3

4 1. ABSTRAKT Bakalářská práce má za úkol vysvětlit a seznámit se s problematiku opcí. Práce je určena pro čtenáře, kteří se s opcemi ještě nikdy nesetkali a jejich znalosti jsou nulové, nebo mají jen minimální znalosti. Na začátku bakalářské práce se podíváme do historie opcí a následně si charakterizujeme samostatný pojem opce. Po vysvětlení si opce podrobněji rozdělíme podle možnosti uplatnění opčního práva, dále podle vztahu podkladového aktiva vůči realizační ceně a nakonec na čtyři druhy podle opčních pozic. U každého rozdělení opcí si podrobně vysvětlíme jejich principy. Zde už by se čtenář měl orientovat v samostatném pojmu opce a měl by chápat základní rozdělení opcí a jakou opci použít, aby dosáhl daného nákupu, nebo prodeje podkladového aktiva. Po zvládnutí základů přejdeme k parametrům opcí a k opčním údajům. Jednotlivá kritéria opcí i opční údaje jsou pro nás nesmírně důležitá a je nezbytně nutné, abychom tuto problematiku dobře zvládli. Při chybování u parametrů opcí se nám může stát, že danou opci nakoupíme, nebo prodáme za jinou cenu než za kterou jsme chtěli nakoupit, případně prodat. Naopak u špatného přečtení opčních údajů může dojít k zakoupení, nebo prodání opce s jiným datem expirace což pro nás může mít i fatální následky. Nyní už můžeme přistoupit k jednoduchým opčním obchodům a podívat se na jednotlivé faktory ovlivňující hodnotu opce. K těmto faktorům patří i řecká písmenka ukazující jak bude cena dané opce reagovat. K opcím už nám zbývá pouze jednotlivé opční příkazy bez kterých se neobejdeme při zadávání jednotlivých obchodů. Musíme si ale uvědomit, že po získání zkušeností nebudeme ve většině času jen v jednom obchodě. Budeme mít otevřeno více opčních pozic díky kterým budeme používat různé opční strategie. Z důvodů zjednodušení identifikace rizika, u těchto strategií, používám risk grafy, které si také vysvětlíme. Závěrem se podíváme na speciální a nepříliš standardní druhy opcí. Čtenář by měl po přečtení bakalářské práce rozumět opcím a být schopen s opcemi začít obchodovat. Opce, dělení opcí, opční pozice, opční údaje, parametry opcí, Řecká písmena, obchodování opcí, risk grafy 4

5 2. ABSTRACT The work has the task of explaining and become familiar with the issue of options. Work is intended for readers with options never met and their knowledge is zero, or have only minimal knowledge. At the beginning of the thesis will look into the history option and subsequently characterize the notion o a separate option. After explaining the options further split according to the scope for preferential subscription right in accordance with the underlying relationship to the exercise price and then into four types according to repurchase positions. For each distribution option you explain in detail its principles. Here you would have the reader understand the concept of a separate option, and should understand the basic distribution options and how to use the option to achieve the purchase or sale of the underlying asset. After mastering the basics we move on to options and warrants parameters data. Various criteria and options data are extremely important for us and it is vital that we managed this issue well. When mistakes in the parameters option, we can state that the option to buy or sell at different price than we wanted to buy or sell. In contrast, poor reading of the data warrants may purchase or sell options with different expiration date for which we can have fatal consequences. Now we can proceed with a simple optional shops and look at various factors affecting the value respond. The options we have left only the option of individual commands which can not do without the award of individual shops. We have to realize that after gaining experience in most of the time not just in one store. We will have a more open option positions through which we will use various option strategies. For simplicity, the identification of risk in these strategies, using risk charts, which can also be explained. Finally, looking at a very speial types of standard options. The reader should read the thesis to understand the options and be able to start trading options. Options, partitioning options, option positions, the optional data, parameters option, Greek letters, options trading, risk charts 5

6 3. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Jakub Mikšík 6

7 4. PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce Petru Hájkovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc. Veškerý čas, který mi věnoval, či cenné rady a předání mnohých zkušeností při zpracování mé bakalářské práce. 7

8 5. OBSAH 1. Zadání Abstrakt Abstract Prohlášení Poděkování Obsah Úvod Pojmy Historie Co jsou opce Vypisování opcí Rozdělení opcí Podrobnější dělení opcí Long call opce nákup long opce Short call opce prodej long opce Long put opce nákup short opce Short put opce prodej short opce Rozdělení opcí podle vztahu podkladového aktiva k ceně ATM at the money ITM in the money OTM out of the money Parametry opcí View by expiration Opční údaje Jednoduché opční obchody Cena opce Složky opční prémie Vnitřní hodnota opce Časová hodnota opce Cena podkladového aktiva Strike price Úrokové sazby Volatilita podkladového aktiva Čas zbývající do expirace Volatilita Měření volatility Historická volatilita Předpokládaná (implied) volatilita Odhadovaná (očekávaná) volatilita Využití volatility a ceny opce v obchodován Řecká písmena Delta (rychlost) Gamma Γ (zrychlení) Theta Θ (časový rozpad: time decay) Vega K (historická volatilita) Rho P (úrokové sazby) Obchodování opcí Buy to open Sell to close Sell to open Buy to close

9 12.5 Ostatní příkazy Časové limity Denní objednávky Risk grafy další druhy opcí Asijské opce Bariérové opce Bermudské opce Binární opce Závěr

10 6. ÚVOD Opce je právem považována za královský nástroj v tradingu. Ludvík Turek, M.A.A. 1 Já osobně s názorem pana Ludvíka souhlasím. Opce považuji za něco kouzelného. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vzít si je do své bakalářské práce. Cílem mé práce bude seznámit čtenáře s problematikou opcí a vše jim postupně a natolik vysvětlit, že budou po přečtení mé bakalářské práce schopni začít obchodovat s opcemi.pro zkušenější obchodníky by má práce měla sloužit jako určitý návod, nebo příručka k nahlédnutí, když si budou v něčem nejistit a budou se potřebovat ujistit, nebo poradit v konkrétních věcech. Věřím, že má práce bude pro všechny, co chtějí začít s tímto magickým nástrojem pracovat, užitečná a zodpoví všechny otázky k tomuto tématu. 6.1 Pojmy Call opce: Opce, kterou při případným otevřením na dané ceně otevíráme na dlouhou stranu. V druhém významu se jedná o opci, kterou jsme koupili. Expirace: Doba určená v opci, během které můžeme uplatnit opci a nakoupit či prodat podkladové aktivum, na které je opce vypsána. Exercise: Uplatnění opce a otevření obchodu do konkrétní pozice určené v opci. Long (dlouhá) pozice: Spekulujeme na růst. Opční prémie: Částka, kterou zaplatíme při koupi opce, nebo dostaneme při prodeji opce. Podkladové aktivum: Instrument, od kterého se odvíjí cena opce. Podkladovým aktivem mohou být akcie, komodity, měny a další. Put opce: Opce, kterou při případném otevření na dané ceně, otevíráme na krátkou stranu. V druhém významu se jedná o opci, kterou jsme prodali. Short (krátká) pozice: Spekulujeme na pokles. Strike (strike price): Také se říká realizační cena. Jedná se o cenu, definovanou v opci, za kterou nakoupíme, nebo prodáme podkladové aktivum při případném uplatnění opce

11 6.2 Historie Nejstarší zmínky můžeme nalézt v Chammurabiho Kodexu, které svědčí o obchodování na způsob opcí už v roce cca př. n. l. V Babylónu. Přesto je za zakladatele opcí považován spíše řecký filosof Thales z Milétu (cca př. n. l. ), který kupoval opce na olivy. Další prameny o opčním obchodování pocházejí až ze 16. století z Holandska, kdy v době tzv. Tulipománie v roce 1936 používali pěstitelé tulipánových cibulí put opce k zajištění ztráty, zatímco obchodníci používali call opce k pojištění zisku. Trh v této době ještě nebyl regulován a neexistoval ani systém zúčtování obchodů. Proto v Holandsku nastala situace, kdy po stálém růstu ceny tulipánových cibulí nebyli spekulanti schopni plnit své závazky plynoucí z opcí. Situace byla neudržitelná a cena tulipánových cibulí se najednou hluboko propadla. Holandské zemědělství se tehdy ocitlo téměř před zánikem. Po hospodářské krizi v roce 1929 se začali opce používat jako moderní finanční nástroj. Samotné obchodování probíhalo způsobem, kdy dealer nabídku call a put opcí inzeroval v odborném tisku. Obchodník, který měl o některou z opcí zájem se s dealerem domlouval telefonicky. Opce tenkrát nebyly standardizované a expirovali v den, který byl určen jako počet dní od data transakce. V roce 1973 byla otevřena první opční burza Chicago Board Options Exchange (CBOE) 2. Díky otevření opční burzy byly opce standardizovány, na čemž se podílela i organizace Option Clearing Corporation (OCC) založená ve stejném roce. OCC začala vypořádávat obchody mezi kupujícími a prodávajícími. Obchodování se stalo snazší a přehlednější. Byly určené opční cykly, rozmezí striků tedy po kolika bodech budou striky odstupňovány a od jaké ceny budou začínat. Ze začátku byly obchodovány pouze call opce s 16 podkladovými aktivy. První den bylo zobchodováno 911 kontraktů 3. Dnes se denně v Chicagu obchoduje necelých 4 miliony kontraktů. Zajímavostí je také to, že v Chicagu je nejvíce počítačových monitorů pod jednou střechou na celém světě. Celkový počet monitorů je Tolik monitorů není ani v NASA. Od roku 1983 začala CBOE nabízet opční obchodování akciových indexů. První byl index OEX (S&P 100 Index) a později SPX ( S&P 500). Opce se stávaly stále více populárnějšími investičními nástroji a to si uvědomili i ostatní burzy. Proto opce začali nabízet i American Stock, Exchange, Philadelphia, Stock Exchange, New York Stock Exchange a další. V dnešní době se opce obchodují na více než 50 světových burzách. Každá burza si ustanovila dozorčí orgány. Na dodržování pravidel obchodování dohlíží federální komise pro cenné papíry SEC. 6.3 Co jsou opce Opce jsou tzv. deriváty, to znamená, že jejich hodnota se odvozuje podle podkladového aktiva. Podkladovým aktivem mohou být například akcie, akciové indexy, futures kontrakty, měnové páry, komodity a další. Definice 4 říká, že opce je právo koupit nebo prodat předem dané podkladové aktivum za předem danou cenu a k předem určenému datu. Za každou opci musíme zaplatit předem určenou částku. Hlavní rozdíl opce proti CFD (contract for difference) nebo jiným finančním derivátům (futures, forward, atd.) je ten, že opce nám dává pouze právo. 2 Chicago Board of Options Exchange CBOE

12 To znamená, že opci můžeme, nebo nemusíme uplatnit (u CFD a finančních derivátů je daná povinnost ke splnění). Pro lepší pochopení se podívejme na příklad z Los Angeles, kde žije několik tisíc scénáristů píšící tisíce scénářů ročně. Některé z nich jsou natolik dobré, že po nich šáhnou Hollywoodská studia, která jsou ale schopna natočit pouze několik filmů ročně. Proto mnoho dobrých scénářů musí na své natočení počkat. Každé studio chce daný scénář pro sebe, ale nemohou si dovolit je všechna koupit, protože by se vystavili velikému riziku, že než dojde k natočení filmu tak vyjde daný film z módy. Může se také stát, že daný scénář je dobrý, ale jeho děj není momentálně v módě a je opět riziko ho kupovat a čekat zda se tato móda vrátí zpět. Proto i Hollywoodská studia používájí na nákup scénářů opce a to následujícím způsobem. Studio Paramount má možnost koupit zajímavý scénář na romantickou komedii, která ale bohužel není v módě. Analytici ovšem zjistí, že by se během roku měli vrátit zpět do módy a tím pádem by i cena samotného scénáře šla nahoru. Proto se studio Paramount rozhodne, že nekoupí scénář, ale koupí pouze opci k danému scénáři na 2 roky (expirace). Studio Paramount si tedy koupí na 2 roky právo, že během těchto 2 let bude jediné, které smí koupit daný scénář (podkladové aktivum). Během této doby nesmí majitel scénáře prodat scénář někomu jinému. Studio Paramount si v opci ale pojistí i cenu scénáře. Studio Paramount se se scénáristou například dohodne, že pokud v dané době odkoupí scénář, bude to za částku 500 tisíc USD (strike). Za rok se mohou romantické komedie doopravdy dostat do módy a daný scénář může mít hodnotu 1 milión USD. Až ale studio Paramount využije opci, tak daný scénář koupí stále za 500 tisíc USD (exercise). Za takovou opci zaplatí studio scénáristovi částku 10 tisíc USD (opční prémie). Taková dohoda je výhodná pro obě strany. Studio Paramount sníží riziko tím, že nekoupí scénář za 500 tisíc USD, ale koupí pouze práva na něj za 10 tisíc USD. Scénárista dostal hned 10 tisíc USD a práva mu na 100% patří. Pokud studio Paramount využije opci, tak dostane dalších 500 tisíc USD. Pokud opci vyprší její platnost (vyexpiruje) v našem případě 2 roky tak se může pokusit prodat scénář jiné společnosti. Těch 10 tisíc USD mu ale už nikdo nevezme. Studio Paramount může také opci prodat. Obdrží za ni opční prémium na které se obě strany domluví a práva na scénář bude vlastnit jiná společnost. Podmínky v opci se ale změnit nemohou. 6.4 Vypisování opcí Na příkladu jsme si ukázali, jak funguje obchodování opcí z pohledu kupujícího. Musíme si ale také uvědomit, že aby obchodníci mohli opce kupovat, tak opce musí někdo vypisovat. Takovému člověku se říká vypisovatel. Opce dává kupujícímu určitá práva a vypisovateli určité povinnosti. Pokud například vypíšeme call opci na komoditu XYZ na strike 430 a obchodník se rozhodne otevřít pozici, když je na trh na 480, tak my máme povinnost mu ji otevřít stále na 430. Uděláme to tak, že si otevřeme short pozici abychom půjčenou komoditu ze short obchodu poskytli majiteli námi vypsané call opce. Hned po otevření pozice je obchodník v zisku 50 bodů a my jako vypisovatelé jsme ve ztrátě 50 bodů a nemůžeme s tím nic udělat, protože je naše povinnost dodržet opci. 12

13 Opci může vypsat kdokoliv z nás. Za každou opci, kterou vypíšeme a prodáme, utržíme opční prémii. V podstatě nám stačí tedy jen vypisovat opce, za které budeme dostávat premium. Za takto získané peníze máme ale povinnosti. Vypisování opcí svým mechanismem připomíná fungování pojišťoven. Každá pojišťovna neustále dostává peníze. Za tyto peníze nabízí pojištění. Pokud splníme určité podmínky, tak má pojišťovna povinnost nám určité množství peněz zaplatit zpět. V opcích je to podobné. Obchodníci nekupují opce jen ke spekulaci, ale používají opce k různým zajištěním a to i k zajištění při spekulacích na trhu. Dle dostupných informací 5 můžeme říci, že 70 80% opcí vyexpiruje, tedy že se stanou bezcenné. Tudíž budeme mít peníze z prodeje opcí a už nikdy nebudeme muset uplatnit naše povinnosti

14 7. ROZDĚLENÍ OPCÍ Opce rozdělujeme na americké a evropské. U opcí amerických může vlastník opce uplatnit své právo kdykoliv v průběhu života opce (výhodné pro obchodníky). U opcí evropských lze toto právo uplatnit pouze v den splastnosti opce (výhodné pro vypisovatele). Názvy těchto opcí ale nemají žádný význam co se týče lokální působnosti, protože na obou kontinentech se obchodují současně oba druhy. Dále opce můžeme rozdělit podle způsobu obchodování a to na obchodování prostřednictvím opčních burz, nebo na obchodování mimoburzovně 6 (tzv. OTC trhy over the counter). Mimoburzovní obchodování používají především banky, protože zde opce nepodléhají standardizaci a banky je tedy mohou mít ušité na míru podle individuálních přání svých klientů, nebo k zajištění proti úrokovým či měnovým rizikům, nebo rizikům spojených s vývojem kurzů akcií. Dále máme dva typy opcí. Call opce (kupní opce) a put opce (prodejní opce). Tyto opce dále rozdělujeme na ATM (at the money na penězích), ITM (in the money) a OTM (out of the money mimo peníze) 7.1 Podrobnější dělení opcí Vypisovatel (prodávající) je v short (krátké) pozici a obchodník je v long (dlouhé) pozici. Celkem tedy máme 4 základní opční pozice. Call opce na long a short pozici. Potom máme put opce na long a short pozici. Každá opce je jiná a proto si je nyní jednotlivě vysvětlíme Long call opce nákup long opce Nákupem této opce máme právo koupit určité množství podkladového aktiva za předem danou cenu (strike), tedy spekulujeme na růst ceny podkladového aktiva. Za nákup opce zaplatíme opční prémii která je pro nás největší možná ztráta. Zisk závisí na růstu ceny podkladového aktiva a může být teoreticky neomezený, protože cena podkladového aktiva může vyrůst na neomeznou hodnotu. Bod zvratu se nachází na strike ceně ke které přičteme zaplacenou opční prémii. Pokud koupíme opci se strike 180 za opční prémii 10 a v době expirace je hodnota podkladového aktiva 260 realizujeme zisk ve výši 70 bodů ( =70). Pokud cena podkladového aktiva bude v době expirace 150, opci nevyužijeme a realizujeme ztrátu 10 bodů (opční prémium) místo ztráty 40 bodů ( =-40) při uplatnění opce

15 Obrázek 1: Long call opce Zdroj 1: Autor Short call opce prodej long opce Tato pozice je protikladem long call opce. Spekulujeme tedy na pokles, nebo stagnaci ceny podkladového aktiva. Jedná se tedy o prodej kupní opce, kdy vypisovatel získá od obchodníka opční prémii, ale zároveň se tím zaváže, že obchodníkovi prodá, za dohodnutou cenu, dané množství podkladového aktiva, pokud obchodník opci využije.v ideálním případě je cena podkladového aktiva pod sjednanou realizační cenou v den expirace. V takovém případě opce vyprší jako bezcenná a my realizujeme zisk ve výši opční prémie. Pokud je v době expirace cena podkladového aktiva mezi strike a bodem zvratu realizujeme omezený zisk část opční prémie půjde na pokrytí ztráty. Ztrátu realizujeme za předpokladu, že cena podkladového aktiva je vyšší než je bod zvratu. Ztráta může být teoreticky neomezená, protože hodnota podkladového aktiva může vyrůst na neomezenou hodnotu. Pokud prodáme opci se strike 180, obdržíme opční prémii 10. Zisk 10 bodů realizujeme, pokud cena podkladového aktiva bude v době expirace pod nebo na úrovni 180. Pokud cena podkladového aktiva bude mezi strikem a bodem zvratu obdržíme částečný zisk část opční prémie použijeme na pokrytí ztráty. Pokud se cena podkladového aktiva dostane nad bod zvratu realizujeme ztrátu. Například u ceny podkladového aktiva na 260 realizujeme ztrátu 70 bodů ( =70) 15

16 Obrázek 2: Short call opce Zdroj 2: Autor Long put opce nákup short opce Nákupem této opce máme právo prodat určité množství podkladového aktiva za předem danou cenu (strike), tedy spekulujeme na pokles ceny podkladového aktiva. Za nákup opce zaplatíme opční prémii které je pro nás největší možnou ztrátou. Zisk závisí na poklesu ceny podkladového aktiva a může být teoreticky neomezený. Zisk získáme po překonání bodu zvratu, který spočítáme jako hodnotu strike ceny od které odečteme hodnotu opční prémie. Obrázek 3: Long put opce Zdroj 3: Autor 16

17 Pokud koupíme opci se strike 180 za opční prémii 10 a v době expirace je hodnota podkladového aktiva 110 realizujeme tak zisk ve výši 60 bodů ( =60). Pokud cena podkladového aktiva bude v době expirace 260, opci nevyužijeme a realizujeme ztrátu 10 bodů (zaplacená opční prémie) místo ztráty 90 bodů při uplatnění opce ( =90) Short put opce prodej short opce Tato pozice je protikladem long put opce. Spekulujeme na růst nebo stagnaci ceny podkladového aktiva. Jedná se tedy o prodej short opce, kdy vypisovatel získá od obchodníka opční prémii ale zároveň se tím zaváže, že od obchodníka nakoupí za dohodnutou cenu dané množství podkladového aktiva, pokud obchodník uplatní opci. V ideálním případě je cena podkladového aktiva nad sjednanou realizační cenou v den expirace. V takovém případě opce vyprší jako bezcenná a my realizujeme zisk ve výši opční prémie. Pokud je v době expirace cena podkladového aktiva nižší než je bod zvratu, tak realizujeme ztrátu, která může být teoreticky neomezená. Pokud cena podkladového aktiva bude v době expirace mezi bodem zvratu a strikem, tak z části opční prémie musíme zaplatit ztrátu a tudíš získáme jen část z celkového zisku. Obrázek 4: Short put opce Zdroj 4: Autor Pokud prodáme opci se strike 180, obdržíme opční prémium 10. Zisk 10 bodů realizujeme, pokud cena podkladového aktiva bude v době expirace nad, nebo na úrovni 180. Pokud cena podkladového aktiva v době expirace bude 120, realizujeme ztrátu ve výši 50 bodů ( =- 50). 17

18 Obrázek 5: Přehled opcí Zdroj 5: vlastní úprava 7.2 Rozdělení opcí podle vztahu podkladového aktiva k ceně Všechny opce rozdělujeme podle vztahu podkladového aktiva vůči realizační ceně (strike) na opce ATM (at the money na penězích), ITM (in the money v penězích) a OTM (out of the money mimo peníze) ATM at the money Obrázek 6: ATM opce Zdroj 6: Autor 18

19 7.2.2 ITM in the money Obrázek 7: ITM opce Zdroj 7: Autor OTM out of the money Obrázek 8: OTM opce Zdroj 8: Autor 19

20 7.3 Parametry opcí Vysvětlíme si ostatní pojmy podle následující tabulky: Obrázek 9: Parametry opcí Zdroj 9: Úplně nahoře vidíme View by expiration. Jedná se o jednotlivé expirace opčních kontraktů. Více si k tomuto tématu řekneme dále kvůli složitosti tohoto problému. Tabulku si můžeme rozdělit na calls opce a puts opce. Calls opce a puts opce nám rozděluje sloupec Strike price. Strike price je realizační cena, tedy cena, na které vlastník opce danou opci otevírá. Máme zde jen jeden sloupce strike price, protože každý strike price platí zároveň jak pro call opci na stejném řádku jako je strike price, tak i pro put opci na daném řádku. Ostatní parametry mají opce rozdílné. V první sloupci Symbol je označena každá opce. O označení opcí si povíme dále. Další sloupec Last nám ukazuje cenu za poslední realizovaný obchod dané opce. Sloupec Change nám ukazuje změnu ceny od close předešlého obchodního dne. Sloupec Bid (cenová nabídka) nám ukazuje nejvyšší cenu, kterou je někdo ochoten zaplatit za danou opci, aby ji koupil. Pokud chcete prodat opci, toto je referenční cena, za kterou budete přibližně prodávat. 20

21 Opakem sloupce Bid je sloupec Ask (cenová poptávka). Sloupec Ask nám ukazuje nejnižší cenu, za kterou je někdo ochoten danou opci prodat. Pokud opci chcete koupit, toto je referenční cena, za kterou budete přibližně nakupovat. Poslední sloupec Open Int. (open interest) zobrazuje celkový počet existujících opčních kontraktů. Pro vytvoření nového kontraktu je potřeba, aby kupující i prodávající otevírali pozici, tedy aby kupující zadal nákupní příkaz buy to open a prodávající zadal prodejní příkaz sell to open. V tuhle chvíli se open interest zvýší o jedna. Když kupující, nebo prodávající svou pozici uzavře, tak open interest klesne. Za předpokladu, že jedna strana pozici otevírá a druhá uzavírá tak se open interest nezmění. Open interest také pomáhá určit likviditu dané opce. Při nedostatečné likviditě opce se může stát, že nás překvapí značné cenové výkyvy. Je důležité, abychom si open interest nepletli s volume trade. Volume trade je objem obchodů během obchodního dne. Některé opční programy nabízejí ještě další zobrazení opčních pramenů. Jedná se o MktPr (Market Price) kde je cena vypočtena jako vážený průměr Bid, Ask a Last (větší váhu má Bid a Ask ceny). Umožňuje, aby současná cena opce byla uvedena jako jeden údaj. Th.Pr (Theoretical Price) je označován jako fair value (spravedlivá hodnota). K výpočtu se používá opční oceňovací model o kterém si řekneme blíže při vysvětlování ceny opce. % O/U (Percent Over/Undervalued) je procentuální rozdíl mezi tržní a teoretickou cenou. Pokud je číslo kladné, údaj označuje nadhodnocenou opci a naopak záporné číslo ukazuje na podhodnocenou opci. T.Prem (Time Premium) Časová hodnota vypočítaná jako tržní cena mínus vnitřní hodnota opce. Tato hodnota časem klesá a v den expirace se rovná nule. Prb.ITM (Probability of Finishing In-The-Money) ukazuje, jaká je pravděpodobnost, že opce skončí v čase expirace jako in-the-money, tedy jaká je šance, že nám opce umožní nákup akcií za lepší cenu než bude ta tržní View by expiration View by expiration zobrazuje expirace vypršení jednotlivých opčních kontraktů. K dispozici bývají nejméně čtyři různé měsíce. Pokud se obchodují i LEAPS opce (dlouhodobé opce) tak bývá expiračních měsíců i více. V roce se opční burza rozhodla, že pro standartní opce budou k dispozici pouze čtyři expirační měsíce pro obchodování. Z tohoto důvodu začali být jednotlivé opce přiřazovány 7 21

22 k jednomu ze tří cyklů lednový, únorový, březnový. Přiřazení bylo zcela náhodné a nemělo žádnou spojitost s vyhlašováním firemních výsledků a podobných věcí. Pokud opce byla přiřazena do lednového cyklu, byly opce obchodovány pro tučně vyznačené měsíce: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Opce v únorovém cyklu byly obchodovány pro tučně vyznačené měsíce: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Opce přiřazené do březnového cyklu jsou obchodovány pro tučně vyznačené měsíce: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Opce časem získávaly stále více a více na popularitě a proto začali obchodníci a investoři hledat nové možnosti jak obchodovat opce i v krátkodobém horizontu. Proto se v roce 1984 opční burza rozhodla, že bude obchodován současný, následující a potom dva původní měsíce z expiračního cyklu. Podívejme se, jak by vypadal lednový cyklus teď: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Po vypršení lednové expirace se situace změní následujícím způsobem (únorový cyklus): Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Po vypršení únorové expirace se situace změní následujícím způsobem (březnový cyklus): Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dostupné měsíce expirace se změní každý třetí pátek v měsíci, kdy se současný hlavní měsíc přestává obchodovat. Následujícím obchodním dnem (pondělí) je nový hlavní měsíc. U některých opcí můžeme vidět více expiračních měsíců. Příčinou jsou LEAPS opce. Leaps opce jsou obchodovány s lednovou expirací maximálně na tři toky (existují výjimky) Opční údaje Abychom mohli s opcemi začít obchodovat, je důležité, abychom se v opcích vyznali a uměli v nich číst. Podíváme se prvně na samotný název opce. Jako obchodníci budeme chtít koupit call IBM s expirační lhůtou v květnu. Kontrakt budeme chtít otevřít na ceně 80 USD. Přesný název této nakoupené opce by tedy zněl: CALL IBM MAY 2009, STRIKE 80. Nyní se pojďme podívat na symbol úplně stejné opce. Každý symbol se skládá ze 3 částí. První část symbol akcie, druhá část měsíc vypršení a třetí část realizační cena. 22

23 Písmena k měsíci vypršení a realizační ceně se přiřazují podle následující tabulky: Obrázek 10: Označení realizační ceny a měsíce vypršení Zdroj 10: vlastní úprava Symbol opce by tedy vypadal IBMEP IBM symbol akcie, E označení pro květen a P označení pro strike. Pro akcie NASDAQ (akciový trh) se kořen akcie obvykle stahuje na 3 písmena s přídavkem Q. Většinou je symbol opce hodně podobný originálnímu symbolu: Pro 4 kořenový symbol DELL je symbol opce DLQ, pro INTC je symbol opce INQ, pro MSFT je symbol opce MSQ. Některé obchodní systémy vyžadují za kód napsat O nebo /o jako označení, že jde o opci. Tedy pro náš symbol opce by to bylo IBMEP.O nebo IBMEP/o. U akciových bývá za symbolem opce: X. Nakonec tady máme LEAPS opce. Leaps opce jsou dlouhodobé opce se splatností i 2 a více let. Kódy zde jsou trochu jiné než u standardních opcí. První písmeno v symbolu opce značí totiž rok 23

24 vypršení opce. Písmeno Z pro rok 2009, písmeno W pro rok 2010 atd. Když se Leaps opce dostane do bodu, kdy se bude shodovat s jinou běžnou opcí, dojde k přepsání symbolu leaps opce na klasický symbol Jednoduché opční obchody Ukážeme si první obchod s opcemi. Máme například koupenou call opci na cukr se strike za opční prémii 10 USD. Aktuální cena cukru je tudíž bychom opci uplatnili a hned bychom byli v zisku 214 USD. Na 214 USD jsme přišli jednoduchým výpočtem. Rozdíl mezi strike cenou a aktuální cenou cukru je 20 bodů ( = 20). Jeden bod cukru má hodnotu USD. My jsme získali 20 bodů, tedy * 20 = 224 USD od kterých musíme odečíst 10 USD opční prémii. Jak jsme si řekli, tento zisk musí krýt ten, kdo opci vydal. Pokud by aktuální cena byla na a my bychom uplatnili stejnou call opci se strike 11.70, tak bychom okamžitě byli ve ztrátě 214 USD. My takovou opci ale uplatňovat nebudeme a raději realizujeme ztrátu 10 USD které jsme za danou opci zaplatili. Zde máme první možnosti, jak se dají obchodovat opce. Podobným způsobem však obchoduje málokterý obchodník. Na exercise opční obchody nestojí. Opční obchodování stojí na opční prémii. Prémie se u opce pořád mění a proto se stává samotným předmětem obchodování. Důležitou roli v opcích hraje totiž také čas. Víme, že 70 80% vypsaných opcí končí jako bezcenných. Kvůli struktuře ceny opce, kterou si vysvětlíme dále, cena opce výrazně klesá s přibližující se dobou její expirace. V samostatném opčním obchodování jde tedy o dvě zásadní věci a to o premium a o čas. 24

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Opční strategie Iron Condor, Butterfly

Opční strategie Iron Condor, Butterfly Opční strategie Iron Condor, Butterfly Iron Condor Strategie Iron Condor (IC) je tvořena ze dvou základních vertikálních spreadových pozic - Bull Put Spreadu a Bear Call Spreadu. To znamená, že pro otevření

Více

Opční strategie Straddle, Strangle

Opční strategie Straddle, Strangle Opční strategie Straddle, Strangle Long Straddle Se strategii Straddle spekulujeme na zvýšenou volatilitu podkladového aktiva. Strategie se skládá ze dvou základních pozic - call a put opce. V případě

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 2 Obsah 1. Základní pojmy... 4 2. Typy opcí... 5 3. Klasifikace opcí... 6 4. Cena opce a faktory, které ji ovlivňují... 9 5. Řecká písmena... 12 6. Opční obchod...

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Libor Vošický, ředitel odboru obchody treasury České spořitelny Jakub Židoň, treasury České spořitelny Praha, 16. března 2011 Obsah prezentace 1. Čtyři základní otázky

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Kapitola 2: Použití základních strategií příklady obchodů 29

Kapitola 2: Použití základních strategií příklady obchodů 29 Úvod 1 Kapitola 1: Vývoj opcí a základní terminologie 3 Historie novodobých opcí 3 Základní pojmy a terminologie 4 Uplatnění (exercise) a přiřazení (assignment) 4 Automatická uplatnění 5 Předčasné uplatnění

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO

Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO Obsah 1. Úvod... 2 2. Přehled portfolia... 3 3. Riziko portfolia v praxi... 5 4. Riziko u profilu Active a Trader... 20 DEGIRO B.V. je investiční společnost

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

VŠE O SAXOTRADER 2.5.

VŠE O SAXOTRADER 2.5. 1. MENU: SOUBOR VŠE O SAXOTRADER 2.5. Obrázek 1: Soubor 1.1.1. Prostředí * Otevřít otevírá stávající soubory prostředí s příponou cs2 * Prázdné prostředí - otevře nové prostředí (Nový náhled) * Nový zeptá

Více

Kontaktujte nás support@zoomtrader.com Live Chat ZÍSKEJTE 50% K VAŠEMU VKLADU!

Kontaktujte nás support@zoomtrader.com Live Chat ZÍSKEJTE 50% K VAŠEMU VKLADU! 2 Obsah Úvod... 3 Co jsou binární opce?... 4 12 důvodů proč investovat binární opce... 5 Jak začít obchodovat krok za krokem... 6 Registrujeme se a depositujeme... 6 Volíme investiční strategie... 8 1)

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Jakub Ţidoň, Energy Derivatives sales Konference: Hospodaření s energií v podnicích, 20.10.2011 Obsah prezentace 1. Proč zajišťovací deriváty na elektřinu či plyn? 2.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výkonnosti vybraných opčních strategií na finančních trzích a jejich porovnání s dalšími investičními možnostmi Analysis of efficiency

Více

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA OBSAH Stažení MetaTrader 4 3 První přihlášení k MetaTrader 4 7 Přihlášení k MetaTrader 4 7 Změna jazyka 8 Změna vašeho hesla 9 Zapomenuté heslo 9 Obchodování s MetaTrader

Více

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích The option strategy and its practical application

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Mgr. Pavel Sýkora Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Analýza spreadů zemědělských komodit

Analýza spreadů zemědělských komodit Analýza spreadů zemědělských komodit Ing. Václav Janoušek Část I.: Pšenice (wheat) Oddíl 3: Analýza spreadu Mar Jul (WHxxNxx) 3.1 Základní charakteristiky pšeničného spreadu březen červenec Stejně jako

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK ÚVOD DO OBCHODOVÁNÍ S CFD CFD neboli Contract for Difference je investiční nástroj, který umožňuje participovat na pohybu kursů cenných papírů indexů bez nutnosti

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování

Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno smolik@fbm.vutbr.cz,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

Ukázka konkrétních spreadových obchodů Dokument je součástí On-line kurzu spreadového obchodování www.financnik.cz/exe/webinare/spready.php Příklad 1: TYU6-FVU6 KROK 1: Nalezení zajímavého sezónního obchodu

Více

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Meziměsíční sezónní spread březnového a zářijového futures kontraktu na zemní plyn

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ 1 Úvod Společnost Monecor (London) Limited, s aktivitami pod obchodním názvem ETX Capital (dále ETX Capital, my nebo naše společnost), je povolena a regulována úřadem pro finanční

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Politika realizace příkazů Tento postup vykonávání příkazů je součástí klientských smluv, jak je definováno v uživatelské smlouvě. 1. VYKONÁVÁNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Sazby hypoték nadále klesají. Standard Chartered je další bankou trestanou Američany

Sazby hypoték nadále klesají. Standard Chartered je další bankou trestanou Američany Monitoring 20.8.2014 Sazby hypoték nadále klesají Průměrná úroková sazba hypoték v červenci dále klesla na 2,72 procenta, a dostala se tak opět na nejnižší hodnotu za dobu sledování ukazatele. Předchozí

Více

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů Plus500UK Limited Zásady provedení příkazů Zásady provedení příkazů Úvod Máme obecnou povinnost provozovat naše podnikání s vámi poctivě, férově a profesionálně a při provedení příkazů jednat ve vašem

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika EXTRÉMNÍ & EXTRÉMNÍ ZISKY RIZIKO HORKÉ 07/08/2015 TIPY ZE STRATEGIE EXZARI HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768 016 (+420) 234 768 013 www.hbpartners.cz

Více

Trh SPY, 30 dnů do expirace (vstup středa), delta min. 20. V grafu v tuto chvíli nejsou zahrnuty komise.

Trh SPY, 30 dnů do expirace (vstup středa), delta min. 20. V grafu v tuto chvíli nejsou zahrnuty komise. IC a obchodování na ETFs Strategie IC D20 funguje velmi dobře i dalších trzích. Naprosto ideálními kandidáty pro začínající tradery jsou EFTs Výhody: Obrovská likvidita Malé rozpětí bid/ask = velmi dobré

Více

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o.

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. KOMODITNÍ SPREADY diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. Co je to spread? Často používaný termín Spread = cenové rozpětí = rozdíl mezi dvěma

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_10 Název materiálu: CENA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ

Více

051.WG.V3.28.05.2012. Orientace Ve Webové Platformě

051.WG.V3.28.05.2012. Orientace Ve Webové Platformě 051.WG.V3.28.05.2012 Orientace Ve Webové Platformě OBSAH Následující dokument vás seznámí s podstatnými funkcemi obchodní platformy ONE Web. Přečtěte si ho prosím a neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv

Více

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITHMIC TRADING STARÁME SE O VÁŠ ZISK w Jakým způsobem zhodnocujeme prostředky? Využíváme algoritmický obchodní systém Algoritmický obchodní systém je komplexní nástroj, který

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

MQL4 COURSE. V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat

MQL4 COURSE. V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com (Appendix 2) Trading Functions -------------------- V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat tento dodatek

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Credit Valuation Adjustment

Credit Valuation Adjustment Credit Valuation Adjustment Seminář Moderní nástroje pro finanční analýzy a modelovaní Michal Papež, Igor Paholok Market Risk Monitorig UniCredit Bank Czech Republic Credit Valuation Adjustment Představení

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Binomický model oceňování opcí Plzeň 2013 Jakub Štaif Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Podmínky pro Deriváty DEGIRO

Podmínky pro Deriváty DEGIRO Podmínky pro Deriváty DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Execution only... 3 Článek 4. Objednávky... 4 Článek 5. Pozice... 4 Článek 6. Riziko a hodnota zajištění...

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Jak Admiral.MAC funguje?

Jak Admiral.MAC funguje? Jak Admiral.MAC funguje? Účet Admiral.MAC je založen na principu zrcadlení obchodování, kdy jsou kopírovány otevírané a uzavírané pokyny, které jsou obchodované v jednom účtu (MAC-Manager, dále jen MACM)

Více

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn DOLAR JE NA MINIMU Toto tvrzení je podobně šokující, jako naše předpověď v roce 2002, že dolar je na vrcholu a bude klesat. 29. března 2005 Ing. Štěpán Pírko Dolar je na minimu. Toto tvrzení je podobně

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy,

Více

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. JAK (ZNOVU) ZAČÍT Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Zvládnout jednoduché základy Najít si vyhovující trh a pravidla Stanovit si

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více