BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík

2 Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: Tel.:

3 3

4 1. ABSTRAKT Bakalářská práce má za úkol vysvětlit a seznámit se s problematiku opcí. Práce je určena pro čtenáře, kteří se s opcemi ještě nikdy nesetkali a jejich znalosti jsou nulové, nebo mají jen minimální znalosti. Na začátku bakalářské práce se podíváme do historie opcí a následně si charakterizujeme samostatný pojem opce. Po vysvětlení si opce podrobněji rozdělíme podle možnosti uplatnění opčního práva, dále podle vztahu podkladového aktiva vůči realizační ceně a nakonec na čtyři druhy podle opčních pozic. U každého rozdělení opcí si podrobně vysvětlíme jejich principy. Zde už by se čtenář měl orientovat v samostatném pojmu opce a měl by chápat základní rozdělení opcí a jakou opci použít, aby dosáhl daného nákupu, nebo prodeje podkladového aktiva. Po zvládnutí základů přejdeme k parametrům opcí a k opčním údajům. Jednotlivá kritéria opcí i opční údaje jsou pro nás nesmírně důležitá a je nezbytně nutné, abychom tuto problematiku dobře zvládli. Při chybování u parametrů opcí se nám může stát, že danou opci nakoupíme, nebo prodáme za jinou cenu než za kterou jsme chtěli nakoupit, případně prodat. Naopak u špatného přečtení opčních údajů může dojít k zakoupení, nebo prodání opce s jiným datem expirace což pro nás může mít i fatální následky. Nyní už můžeme přistoupit k jednoduchým opčním obchodům a podívat se na jednotlivé faktory ovlivňující hodnotu opce. K těmto faktorům patří i řecká písmenka ukazující jak bude cena dané opce reagovat. K opcím už nám zbývá pouze jednotlivé opční příkazy bez kterých se neobejdeme při zadávání jednotlivých obchodů. Musíme si ale uvědomit, že po získání zkušeností nebudeme ve většině času jen v jednom obchodě. Budeme mít otevřeno více opčních pozic díky kterým budeme používat různé opční strategie. Z důvodů zjednodušení identifikace rizika, u těchto strategií, používám risk grafy, které si také vysvětlíme. Závěrem se podíváme na speciální a nepříliš standardní druhy opcí. Čtenář by měl po přečtení bakalářské práce rozumět opcím a být schopen s opcemi začít obchodovat. Opce, dělení opcí, opční pozice, opční údaje, parametry opcí, Řecká písmena, obchodování opcí, risk grafy 4

5 2. ABSTRACT The work has the task of explaining and become familiar with the issue of options. Work is intended for readers with options never met and their knowledge is zero, or have only minimal knowledge. At the beginning of the thesis will look into the history option and subsequently characterize the notion o a separate option. After explaining the options further split according to the scope for preferential subscription right in accordance with the underlying relationship to the exercise price and then into four types according to repurchase positions. For each distribution option you explain in detail its principles. Here you would have the reader understand the concept of a separate option, and should understand the basic distribution options and how to use the option to achieve the purchase or sale of the underlying asset. After mastering the basics we move on to options and warrants parameters data. Various criteria and options data are extremely important for us and it is vital that we managed this issue well. When mistakes in the parameters option, we can state that the option to buy or sell at different price than we wanted to buy or sell. In contrast, poor reading of the data warrants may purchase or sell options with different expiration date for which we can have fatal consequences. Now we can proceed with a simple optional shops and look at various factors affecting the value respond. The options we have left only the option of individual commands which can not do without the award of individual shops. We have to realize that after gaining experience in most of the time not just in one store. We will have a more open option positions through which we will use various option strategies. For simplicity, the identification of risk in these strategies, using risk charts, which can also be explained. Finally, looking at a very speial types of standard options. The reader should read the thesis to understand the options and be able to start trading options. Options, partitioning options, option positions, the optional data, parameters option, Greek letters, options trading, risk charts 5

6 3. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Jakub Mikšík 6

7 4. PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce Petru Hájkovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc. Veškerý čas, který mi věnoval, či cenné rady a předání mnohých zkušeností při zpracování mé bakalářské práce. 7

8 5. OBSAH 1. Zadání Abstrakt Abstract Prohlášení Poděkování Obsah Úvod Pojmy Historie Co jsou opce Vypisování opcí Rozdělení opcí Podrobnější dělení opcí Long call opce nákup long opce Short call opce prodej long opce Long put opce nákup short opce Short put opce prodej short opce Rozdělení opcí podle vztahu podkladového aktiva k ceně ATM at the money ITM in the money OTM out of the money Parametry opcí View by expiration Opční údaje Jednoduché opční obchody Cena opce Složky opční prémie Vnitřní hodnota opce Časová hodnota opce Cena podkladového aktiva Strike price Úrokové sazby Volatilita podkladového aktiva Čas zbývající do expirace Volatilita Měření volatility Historická volatilita Předpokládaná (implied) volatilita Odhadovaná (očekávaná) volatilita Využití volatility a ceny opce v obchodován Řecká písmena Delta (rychlost) Gamma Γ (zrychlení) Theta Θ (časový rozpad: time decay) Vega K (historická volatilita) Rho P (úrokové sazby) Obchodování opcí Buy to open Sell to close Sell to open Buy to close

9 12.5 Ostatní příkazy Časové limity Denní objednávky Risk grafy další druhy opcí Asijské opce Bariérové opce Bermudské opce Binární opce Závěr

10 6. ÚVOD Opce je právem považována za královský nástroj v tradingu. Ludvík Turek, M.A.A. 1 Já osobně s názorem pana Ludvíka souhlasím. Opce považuji za něco kouzelného. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vzít si je do své bakalářské práce. Cílem mé práce bude seznámit čtenáře s problematikou opcí a vše jim postupně a natolik vysvětlit, že budou po přečtení mé bakalářské práce schopni začít obchodovat s opcemi.pro zkušenější obchodníky by má práce měla sloužit jako určitý návod, nebo příručka k nahlédnutí, když si budou v něčem nejistit a budou se potřebovat ujistit, nebo poradit v konkrétních věcech. Věřím, že má práce bude pro všechny, co chtějí začít s tímto magickým nástrojem pracovat, užitečná a zodpoví všechny otázky k tomuto tématu. 6.1 Pojmy Call opce: Opce, kterou při případným otevřením na dané ceně otevíráme na dlouhou stranu. V druhém významu se jedná o opci, kterou jsme koupili. Expirace: Doba určená v opci, během které můžeme uplatnit opci a nakoupit či prodat podkladové aktivum, na které je opce vypsána. Exercise: Uplatnění opce a otevření obchodu do konkrétní pozice určené v opci. Long (dlouhá) pozice: Spekulujeme na růst. Opční prémie: Částka, kterou zaplatíme při koupi opce, nebo dostaneme při prodeji opce. Podkladové aktivum: Instrument, od kterého se odvíjí cena opce. Podkladovým aktivem mohou být akcie, komodity, měny a další. Put opce: Opce, kterou při případném otevření na dané ceně, otevíráme na krátkou stranu. V druhém významu se jedná o opci, kterou jsme prodali. Short (krátká) pozice: Spekulujeme na pokles. Strike (strike price): Také se říká realizační cena. Jedná se o cenu, definovanou v opci, za kterou nakoupíme, nebo prodáme podkladové aktivum při případném uplatnění opce

11 6.2 Historie Nejstarší zmínky můžeme nalézt v Chammurabiho Kodexu, které svědčí o obchodování na způsob opcí už v roce cca př. n. l. V Babylónu. Přesto je za zakladatele opcí považován spíše řecký filosof Thales z Milétu (cca př. n. l. ), který kupoval opce na olivy. Další prameny o opčním obchodování pocházejí až ze 16. století z Holandska, kdy v době tzv. Tulipománie v roce 1936 používali pěstitelé tulipánových cibulí put opce k zajištění ztráty, zatímco obchodníci používali call opce k pojištění zisku. Trh v této době ještě nebyl regulován a neexistoval ani systém zúčtování obchodů. Proto v Holandsku nastala situace, kdy po stálém růstu ceny tulipánových cibulí nebyli spekulanti schopni plnit své závazky plynoucí z opcí. Situace byla neudržitelná a cena tulipánových cibulí se najednou hluboko propadla. Holandské zemědělství se tehdy ocitlo téměř před zánikem. Po hospodářské krizi v roce 1929 se začali opce používat jako moderní finanční nástroj. Samotné obchodování probíhalo způsobem, kdy dealer nabídku call a put opcí inzeroval v odborném tisku. Obchodník, který měl o některou z opcí zájem se s dealerem domlouval telefonicky. Opce tenkrát nebyly standardizované a expirovali v den, který byl určen jako počet dní od data transakce. V roce 1973 byla otevřena první opční burza Chicago Board Options Exchange (CBOE) 2. Díky otevření opční burzy byly opce standardizovány, na čemž se podílela i organizace Option Clearing Corporation (OCC) založená ve stejném roce. OCC začala vypořádávat obchody mezi kupujícími a prodávajícími. Obchodování se stalo snazší a přehlednější. Byly určené opční cykly, rozmezí striků tedy po kolika bodech budou striky odstupňovány a od jaké ceny budou začínat. Ze začátku byly obchodovány pouze call opce s 16 podkladovými aktivy. První den bylo zobchodováno 911 kontraktů 3. Dnes se denně v Chicagu obchoduje necelých 4 miliony kontraktů. Zajímavostí je také to, že v Chicagu je nejvíce počítačových monitorů pod jednou střechou na celém světě. Celkový počet monitorů je Tolik monitorů není ani v NASA. Od roku 1983 začala CBOE nabízet opční obchodování akciových indexů. První byl index OEX (S&P 100 Index) a později SPX ( S&P 500). Opce se stávaly stále více populárnějšími investičními nástroji a to si uvědomili i ostatní burzy. Proto opce začali nabízet i American Stock, Exchange, Philadelphia, Stock Exchange, New York Stock Exchange a další. V dnešní době se opce obchodují na více než 50 světových burzách. Každá burza si ustanovila dozorčí orgány. Na dodržování pravidel obchodování dohlíží federální komise pro cenné papíry SEC. 6.3 Co jsou opce Opce jsou tzv. deriváty, to znamená, že jejich hodnota se odvozuje podle podkladového aktiva. Podkladovým aktivem mohou být například akcie, akciové indexy, futures kontrakty, měnové páry, komodity a další. Definice 4 říká, že opce je právo koupit nebo prodat předem dané podkladové aktivum za předem danou cenu a k předem určenému datu. Za každou opci musíme zaplatit předem určenou částku. Hlavní rozdíl opce proti CFD (contract for difference) nebo jiným finančním derivátům (futures, forward, atd.) je ten, že opce nám dává pouze právo. 2 Chicago Board of Options Exchange CBOE

12 To znamená, že opci můžeme, nebo nemusíme uplatnit (u CFD a finančních derivátů je daná povinnost ke splnění). Pro lepší pochopení se podívejme na příklad z Los Angeles, kde žije několik tisíc scénáristů píšící tisíce scénářů ročně. Některé z nich jsou natolik dobré, že po nich šáhnou Hollywoodská studia, která jsou ale schopna natočit pouze několik filmů ročně. Proto mnoho dobrých scénářů musí na své natočení počkat. Každé studio chce daný scénář pro sebe, ale nemohou si dovolit je všechna koupit, protože by se vystavili velikému riziku, že než dojde k natočení filmu tak vyjde daný film z módy. Může se také stát, že daný scénář je dobrý, ale jeho děj není momentálně v módě a je opět riziko ho kupovat a čekat zda se tato móda vrátí zpět. Proto i Hollywoodská studia používájí na nákup scénářů opce a to následujícím způsobem. Studio Paramount má možnost koupit zajímavý scénář na romantickou komedii, která ale bohužel není v módě. Analytici ovšem zjistí, že by se během roku měli vrátit zpět do módy a tím pádem by i cena samotného scénáře šla nahoru. Proto se studio Paramount rozhodne, že nekoupí scénář, ale koupí pouze opci k danému scénáři na 2 roky (expirace). Studio Paramount si tedy koupí na 2 roky právo, že během těchto 2 let bude jediné, které smí koupit daný scénář (podkladové aktivum). Během této doby nesmí majitel scénáře prodat scénář někomu jinému. Studio Paramount si v opci ale pojistí i cenu scénáře. Studio Paramount se se scénáristou například dohodne, že pokud v dané době odkoupí scénář, bude to za částku 500 tisíc USD (strike). Za rok se mohou romantické komedie doopravdy dostat do módy a daný scénář může mít hodnotu 1 milión USD. Až ale studio Paramount využije opci, tak daný scénář koupí stále za 500 tisíc USD (exercise). Za takovou opci zaplatí studio scénáristovi částku 10 tisíc USD (opční prémie). Taková dohoda je výhodná pro obě strany. Studio Paramount sníží riziko tím, že nekoupí scénář za 500 tisíc USD, ale koupí pouze práva na něj za 10 tisíc USD. Scénárista dostal hned 10 tisíc USD a práva mu na 100% patří. Pokud studio Paramount využije opci, tak dostane dalších 500 tisíc USD. Pokud opci vyprší její platnost (vyexpiruje) v našem případě 2 roky tak se může pokusit prodat scénář jiné společnosti. Těch 10 tisíc USD mu ale už nikdo nevezme. Studio Paramount může také opci prodat. Obdrží za ni opční prémium na které se obě strany domluví a práva na scénář bude vlastnit jiná společnost. Podmínky v opci se ale změnit nemohou. 6.4 Vypisování opcí Na příkladu jsme si ukázali, jak funguje obchodování opcí z pohledu kupujícího. Musíme si ale také uvědomit, že aby obchodníci mohli opce kupovat, tak opce musí někdo vypisovat. Takovému člověku se říká vypisovatel. Opce dává kupujícímu určitá práva a vypisovateli určité povinnosti. Pokud například vypíšeme call opci na komoditu XYZ na strike 430 a obchodník se rozhodne otevřít pozici, když je na trh na 480, tak my máme povinnost mu ji otevřít stále na 430. Uděláme to tak, že si otevřeme short pozici abychom půjčenou komoditu ze short obchodu poskytli majiteli námi vypsané call opce. Hned po otevření pozice je obchodník v zisku 50 bodů a my jako vypisovatelé jsme ve ztrátě 50 bodů a nemůžeme s tím nic udělat, protože je naše povinnost dodržet opci. 12

13 Opci může vypsat kdokoliv z nás. Za každou opci, kterou vypíšeme a prodáme, utržíme opční prémii. V podstatě nám stačí tedy jen vypisovat opce, za které budeme dostávat premium. Za takto získané peníze máme ale povinnosti. Vypisování opcí svým mechanismem připomíná fungování pojišťoven. Každá pojišťovna neustále dostává peníze. Za tyto peníze nabízí pojištění. Pokud splníme určité podmínky, tak má pojišťovna povinnost nám určité množství peněz zaplatit zpět. V opcích je to podobné. Obchodníci nekupují opce jen ke spekulaci, ale používají opce k různým zajištěním a to i k zajištění při spekulacích na trhu. Dle dostupných informací 5 můžeme říci, že 70 80% opcí vyexpiruje, tedy že se stanou bezcenné. Tudíž budeme mít peníze z prodeje opcí a už nikdy nebudeme muset uplatnit naše povinnosti

14 7. ROZDĚLENÍ OPCÍ Opce rozdělujeme na americké a evropské. U opcí amerických může vlastník opce uplatnit své právo kdykoliv v průběhu života opce (výhodné pro obchodníky). U opcí evropských lze toto právo uplatnit pouze v den splastnosti opce (výhodné pro vypisovatele). Názvy těchto opcí ale nemají žádný význam co se týče lokální působnosti, protože na obou kontinentech se obchodují současně oba druhy. Dále opce můžeme rozdělit podle způsobu obchodování a to na obchodování prostřednictvím opčních burz, nebo na obchodování mimoburzovně 6 (tzv. OTC trhy over the counter). Mimoburzovní obchodování používají především banky, protože zde opce nepodléhají standardizaci a banky je tedy mohou mít ušité na míru podle individuálních přání svých klientů, nebo k zajištění proti úrokovým či měnovým rizikům, nebo rizikům spojených s vývojem kurzů akcií. Dále máme dva typy opcí. Call opce (kupní opce) a put opce (prodejní opce). Tyto opce dále rozdělujeme na ATM (at the money na penězích), ITM (in the money) a OTM (out of the money mimo peníze) 7.1 Podrobnější dělení opcí Vypisovatel (prodávající) je v short (krátké) pozici a obchodník je v long (dlouhé) pozici. Celkem tedy máme 4 základní opční pozice. Call opce na long a short pozici. Potom máme put opce na long a short pozici. Každá opce je jiná a proto si je nyní jednotlivě vysvětlíme Long call opce nákup long opce Nákupem této opce máme právo koupit určité množství podkladového aktiva za předem danou cenu (strike), tedy spekulujeme na růst ceny podkladového aktiva. Za nákup opce zaplatíme opční prémii která je pro nás největší možná ztráta. Zisk závisí na růstu ceny podkladového aktiva a může být teoreticky neomezený, protože cena podkladového aktiva může vyrůst na neomeznou hodnotu. Bod zvratu se nachází na strike ceně ke které přičteme zaplacenou opční prémii. Pokud koupíme opci se strike 180 za opční prémii 10 a v době expirace je hodnota podkladového aktiva 260 realizujeme zisk ve výši 70 bodů ( =70). Pokud cena podkladového aktiva bude v době expirace 150, opci nevyužijeme a realizujeme ztrátu 10 bodů (opční prémium) místo ztráty 40 bodů ( =-40) při uplatnění opce

15 Obrázek 1: Long call opce Zdroj 1: Autor Short call opce prodej long opce Tato pozice je protikladem long call opce. Spekulujeme tedy na pokles, nebo stagnaci ceny podkladového aktiva. Jedná se tedy o prodej kupní opce, kdy vypisovatel získá od obchodníka opční prémii, ale zároveň se tím zaváže, že obchodníkovi prodá, za dohodnutou cenu, dané množství podkladového aktiva, pokud obchodník opci využije.v ideálním případě je cena podkladového aktiva pod sjednanou realizační cenou v den expirace. V takovém případě opce vyprší jako bezcenná a my realizujeme zisk ve výši opční prémie. Pokud je v době expirace cena podkladového aktiva mezi strike a bodem zvratu realizujeme omezený zisk část opční prémie půjde na pokrytí ztráty. Ztrátu realizujeme za předpokladu, že cena podkladového aktiva je vyšší než je bod zvratu. Ztráta může být teoreticky neomezená, protože hodnota podkladového aktiva může vyrůst na neomezenou hodnotu. Pokud prodáme opci se strike 180, obdržíme opční prémii 10. Zisk 10 bodů realizujeme, pokud cena podkladového aktiva bude v době expirace pod nebo na úrovni 180. Pokud cena podkladového aktiva bude mezi strikem a bodem zvratu obdržíme částečný zisk část opční prémie použijeme na pokrytí ztráty. Pokud se cena podkladového aktiva dostane nad bod zvratu realizujeme ztrátu. Například u ceny podkladového aktiva na 260 realizujeme ztrátu 70 bodů ( =70) 15

16 Obrázek 2: Short call opce Zdroj 2: Autor Long put opce nákup short opce Nákupem této opce máme právo prodat určité množství podkladového aktiva za předem danou cenu (strike), tedy spekulujeme na pokles ceny podkladového aktiva. Za nákup opce zaplatíme opční prémii které je pro nás největší možnou ztrátou. Zisk závisí na poklesu ceny podkladového aktiva a může být teoreticky neomezený. Zisk získáme po překonání bodu zvratu, který spočítáme jako hodnotu strike ceny od které odečteme hodnotu opční prémie. Obrázek 3: Long put opce Zdroj 3: Autor 16

17 Pokud koupíme opci se strike 180 za opční prémii 10 a v době expirace je hodnota podkladového aktiva 110 realizujeme tak zisk ve výši 60 bodů ( =60). Pokud cena podkladového aktiva bude v době expirace 260, opci nevyužijeme a realizujeme ztrátu 10 bodů (zaplacená opční prémie) místo ztráty 90 bodů při uplatnění opce ( =90) Short put opce prodej short opce Tato pozice je protikladem long put opce. Spekulujeme na růst nebo stagnaci ceny podkladového aktiva. Jedná se tedy o prodej short opce, kdy vypisovatel získá od obchodníka opční prémii ale zároveň se tím zaváže, že od obchodníka nakoupí za dohodnutou cenu dané množství podkladového aktiva, pokud obchodník uplatní opci. V ideálním případě je cena podkladového aktiva nad sjednanou realizační cenou v den expirace. V takovém případě opce vyprší jako bezcenná a my realizujeme zisk ve výši opční prémie. Pokud je v době expirace cena podkladového aktiva nižší než je bod zvratu, tak realizujeme ztrátu, která může být teoreticky neomezená. Pokud cena podkladového aktiva bude v době expirace mezi bodem zvratu a strikem, tak z části opční prémie musíme zaplatit ztrátu a tudíš získáme jen část z celkového zisku. Obrázek 4: Short put opce Zdroj 4: Autor Pokud prodáme opci se strike 180, obdržíme opční prémium 10. Zisk 10 bodů realizujeme, pokud cena podkladového aktiva bude v době expirace nad, nebo na úrovni 180. Pokud cena podkladového aktiva v době expirace bude 120, realizujeme ztrátu ve výši 50 bodů ( =- 50). 17

18 Obrázek 5: Přehled opcí Zdroj 5: vlastní úprava 7.2 Rozdělení opcí podle vztahu podkladového aktiva k ceně Všechny opce rozdělujeme podle vztahu podkladového aktiva vůči realizační ceně (strike) na opce ATM (at the money na penězích), ITM (in the money v penězích) a OTM (out of the money mimo peníze) ATM at the money Obrázek 6: ATM opce Zdroj 6: Autor 18

19 7.2.2 ITM in the money Obrázek 7: ITM opce Zdroj 7: Autor OTM out of the money Obrázek 8: OTM opce Zdroj 8: Autor 19

20 7.3 Parametry opcí Vysvětlíme si ostatní pojmy podle následující tabulky: Obrázek 9: Parametry opcí Zdroj 9: Úplně nahoře vidíme View by expiration. Jedná se o jednotlivé expirace opčních kontraktů. Více si k tomuto tématu řekneme dále kvůli složitosti tohoto problému. Tabulku si můžeme rozdělit na calls opce a puts opce. Calls opce a puts opce nám rozděluje sloupec Strike price. Strike price je realizační cena, tedy cena, na které vlastník opce danou opci otevírá. Máme zde jen jeden sloupce strike price, protože každý strike price platí zároveň jak pro call opci na stejném řádku jako je strike price, tak i pro put opci na daném řádku. Ostatní parametry mají opce rozdílné. V první sloupci Symbol je označena každá opce. O označení opcí si povíme dále. Další sloupec Last nám ukazuje cenu za poslední realizovaný obchod dané opce. Sloupec Change nám ukazuje změnu ceny od close předešlého obchodního dne. Sloupec Bid (cenová nabídka) nám ukazuje nejvyšší cenu, kterou je někdo ochoten zaplatit za danou opci, aby ji koupil. Pokud chcete prodat opci, toto je referenční cena, za kterou budete přibližně prodávat. 20

21 Opakem sloupce Bid je sloupec Ask (cenová poptávka). Sloupec Ask nám ukazuje nejnižší cenu, za kterou je někdo ochoten danou opci prodat. Pokud opci chcete koupit, toto je referenční cena, za kterou budete přibližně nakupovat. Poslední sloupec Open Int. (open interest) zobrazuje celkový počet existujících opčních kontraktů. Pro vytvoření nového kontraktu je potřeba, aby kupující i prodávající otevírali pozici, tedy aby kupující zadal nákupní příkaz buy to open a prodávající zadal prodejní příkaz sell to open. V tuhle chvíli se open interest zvýší o jedna. Když kupující, nebo prodávající svou pozici uzavře, tak open interest klesne. Za předpokladu, že jedna strana pozici otevírá a druhá uzavírá tak se open interest nezmění. Open interest také pomáhá určit likviditu dané opce. Při nedostatečné likviditě opce se může stát, že nás překvapí značné cenové výkyvy. Je důležité, abychom si open interest nepletli s volume trade. Volume trade je objem obchodů během obchodního dne. Některé opční programy nabízejí ještě další zobrazení opčních pramenů. Jedná se o MktPr (Market Price) kde je cena vypočtena jako vážený průměr Bid, Ask a Last (větší váhu má Bid a Ask ceny). Umožňuje, aby současná cena opce byla uvedena jako jeden údaj. Th.Pr (Theoretical Price) je označován jako fair value (spravedlivá hodnota). K výpočtu se používá opční oceňovací model o kterém si řekneme blíže při vysvětlování ceny opce. % O/U (Percent Over/Undervalued) je procentuální rozdíl mezi tržní a teoretickou cenou. Pokud je číslo kladné, údaj označuje nadhodnocenou opci a naopak záporné číslo ukazuje na podhodnocenou opci. T.Prem (Time Premium) Časová hodnota vypočítaná jako tržní cena mínus vnitřní hodnota opce. Tato hodnota časem klesá a v den expirace se rovná nule. Prb.ITM (Probability of Finishing In-The-Money) ukazuje, jaká je pravděpodobnost, že opce skončí v čase expirace jako in-the-money, tedy jaká je šance, že nám opce umožní nákup akcií za lepší cenu než bude ta tržní View by expiration View by expiration zobrazuje expirace vypršení jednotlivých opčních kontraktů. K dispozici bývají nejméně čtyři různé měsíce. Pokud se obchodují i LEAPS opce (dlouhodobé opce) tak bývá expiračních měsíců i více. V roce se opční burza rozhodla, že pro standartní opce budou k dispozici pouze čtyři expirační měsíce pro obchodování. Z tohoto důvodu začali být jednotlivé opce přiřazovány 7 21

22 k jednomu ze tří cyklů lednový, únorový, březnový. Přiřazení bylo zcela náhodné a nemělo žádnou spojitost s vyhlašováním firemních výsledků a podobných věcí. Pokud opce byla přiřazena do lednového cyklu, byly opce obchodovány pro tučně vyznačené měsíce: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Opce v únorovém cyklu byly obchodovány pro tučně vyznačené měsíce: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Opce přiřazené do březnového cyklu jsou obchodovány pro tučně vyznačené měsíce: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Opce časem získávaly stále více a více na popularitě a proto začali obchodníci a investoři hledat nové možnosti jak obchodovat opce i v krátkodobém horizontu. Proto se v roce 1984 opční burza rozhodla, že bude obchodován současný, následující a potom dva původní měsíce z expiračního cyklu. Podívejme se, jak by vypadal lednový cyklus teď: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Po vypršení lednové expirace se situace změní následujícím způsobem (únorový cyklus): Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Po vypršení únorové expirace se situace změní následujícím způsobem (březnový cyklus): Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dostupné měsíce expirace se změní každý třetí pátek v měsíci, kdy se současný hlavní měsíc přestává obchodovat. Následujícím obchodním dnem (pondělí) je nový hlavní měsíc. U některých opcí můžeme vidět více expiračních měsíců. Příčinou jsou LEAPS opce. Leaps opce jsou obchodovány s lednovou expirací maximálně na tři toky (existují výjimky) Opční údaje Abychom mohli s opcemi začít obchodovat, je důležité, abychom se v opcích vyznali a uměli v nich číst. Podíváme se prvně na samotný název opce. Jako obchodníci budeme chtít koupit call IBM s expirační lhůtou v květnu. Kontrakt budeme chtít otevřít na ceně 80 USD. Přesný název této nakoupené opce by tedy zněl: CALL IBM MAY 2009, STRIKE 80. Nyní se pojďme podívat na symbol úplně stejné opce. Každý symbol se skládá ze 3 částí. První část symbol akcie, druhá část měsíc vypršení a třetí část realizační cena. 22

23 Písmena k měsíci vypršení a realizační ceně se přiřazují podle následující tabulky: Obrázek 10: Označení realizační ceny a měsíce vypršení Zdroj 10: vlastní úprava Symbol opce by tedy vypadal IBMEP IBM symbol akcie, E označení pro květen a P označení pro strike. Pro akcie NASDAQ (akciový trh) se kořen akcie obvykle stahuje na 3 písmena s přídavkem Q. Většinou je symbol opce hodně podobný originálnímu symbolu: Pro 4 kořenový symbol DELL je symbol opce DLQ, pro INTC je symbol opce INQ, pro MSFT je symbol opce MSQ. Některé obchodní systémy vyžadují za kód napsat O nebo /o jako označení, že jde o opci. Tedy pro náš symbol opce by to bylo IBMEP.O nebo IBMEP/o. U akciových bývá za symbolem opce: X. Nakonec tady máme LEAPS opce. Leaps opce jsou dlouhodobé opce se splatností i 2 a více let. Kódy zde jsou trochu jiné než u standardních opcí. První písmeno v symbolu opce značí totiž rok 23

24 vypršení opce. Písmeno Z pro rok 2009, písmeno W pro rok 2010 atd. Když se Leaps opce dostane do bodu, kdy se bude shodovat s jinou běžnou opcí, dojde k přepsání symbolu leaps opce na klasický symbol Jednoduché opční obchody Ukážeme si první obchod s opcemi. Máme například koupenou call opci na cukr se strike za opční prémii 10 USD. Aktuální cena cukru je tudíž bychom opci uplatnili a hned bychom byli v zisku 214 USD. Na 214 USD jsme přišli jednoduchým výpočtem. Rozdíl mezi strike cenou a aktuální cenou cukru je 20 bodů ( = 20). Jeden bod cukru má hodnotu USD. My jsme získali 20 bodů, tedy * 20 = 224 USD od kterých musíme odečíst 10 USD opční prémii. Jak jsme si řekli, tento zisk musí krýt ten, kdo opci vydal. Pokud by aktuální cena byla na a my bychom uplatnili stejnou call opci se strike 11.70, tak bychom okamžitě byli ve ztrátě 214 USD. My takovou opci ale uplatňovat nebudeme a raději realizujeme ztrátu 10 USD které jsme za danou opci zaplatili. Zde máme první možnosti, jak se dají obchodovat opce. Podobným způsobem však obchoduje málokterý obchodník. Na exercise opční obchody nestojí. Opční obchodování stojí na opční prémii. Prémie se u opce pořád mění a proto se stává samotným předmětem obchodování. Důležitou roli v opcích hraje totiž také čas. Víme, že 70 80% vypsaných opcí končí jako bezcenných. Kvůli struktuře ceny opce, kterou si vysvětlíme dále, cena opce výrazně klesá s přibližující se dobou její expirace. V samostatném opčním obchodování jde tedy o dvě zásadní věci a to o premium a o čas. 24

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Způsob uvádění cen komodit

Způsob uvádění cen komodit KAPITOLA 8 Způsob uvádění cen komodit Velkou část začínajících obchodníků s akciemi nebo komoditami odrazuje od trhů s futures složitost jejich oceňování, zatímco jiní lidé zase vstupují na tyto Největší

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika V tradičním modelu rozhodování spotřebitele není brána v úvahu informační bariéra lidé maximalizují svůj užitek za podmínek jistoty a dokonalých znalostí

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

news.cafin.cz 1/2013 Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty

news.cafin.cz 1/2013 Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty 1/2013 news.cafin.cz Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty C A F I N E W S N E W S. C A F I N. C Z 1 INZERCE Certifikovaný vzdělávací

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Antonín Růţička Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Antonín Růžička Akademický rok: 2011 Kontakt: E-mail:

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta BASEL III

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta BASEL III Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta BASEL III Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterská Autor: Bc. Miroslav Janeček Konzultant: JUDr. Lenka Jurošková, PhD. Rok obhajoby: 2013

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

Jak (ne)měřit kvalitu života Kritické pohledy na index lidského rozvoje MIROSLAV SYROVÁTKA

Jak (ne)měřit kvalitu života Kritické pohledy na index lidského rozvoje MIROSLAV SYROVÁTKA 9 37 Jak (ne)měřit kvalitu života Kritické pohledy na index lidského rozvoje MIROSLAV SYROVÁTKA How (not) to measure quality of life: Critical perspectives on the Human Development Index Abstract: The

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

ROTHBARD_penize2_136_p.qxd 28.12.2001 9:59 Page 1 PENÍZE V RUKOU STÁTU

ROTHBARD_penize2_136_p.qxd 28.12.2001 9:59 Page 1 PENÍZE V RUKOU STÁTU PENÍZE V RUKOU STÁTU Murray N. Rothbard PENÍZE V RUKOU STÁTU Jak vláda zničila naše peníze Murray N. Rothbard PENÍZE V RUKOU STÁTU Praha 2001 Překlad z anglického originálu Murray N. Rothbard: What Has

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Jak napsat podnikatelský plán. aneb kudy vede cesta k úspěchu

Jak napsat podnikatelský plán. aneb kudy vede cesta k úspěchu Jak napsat podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k úspěchu CzechInvest Praha 2005 Obsah 1 Předmluva autora.............................................................. 9 2 Podnikatelská morálka a etika..................................................

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více