PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK"

Transkript

1 OBSAH TÉMATU PODNIKOVÉ ČINNOSTI Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín majetek podniku zásobování řízení zásob dlouhodobý majetek investiční činnost podniku provádění výkonů podniku odbytová činnost obchodně-technické služby MAJETEK PODNIKU každý podnik musí mít majetek bez majetku by nemohla probíhat žádná činnost některý majetek používá firma dlouho (automobil, budova apod.) některý majetek používá firma kratší dobu (suroviny, materiál apod.) ČLENĚNÍ MAJETKU A. Dlouhodobý majetek hmotný (stroje, budovy, dopravní prostředky) nehmotný (licence, patenty, software) finanční (kapitálové investice) B. Oběžný majetek zásoby (materiál, polotovary, zboží) peníze (hotové peníze, pohledávky, ceniny) DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý hmotný majetek např. budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky apod. cena je obvykle ,- Kč doba používání je delší než 1 rok odepisuje se (kromě půdy a uměleckých předmětů) daňovými odpisy účetními odpisy člení se na: nemovitý (pozemek, budova nebo stavba pevným základem spojená se zemí) movitý (movitost je vše, co není nemovitostí) Dlouhodobý nehmotný majetek licence, software, firemní značka apod. cena je obvykle vyšší než ,- Kč doba používání je delší než 1 rok odepisuje se: účetními odpisy daňovými odpisy 1

2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý finanční majetek dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace) apod. minimální cena není stanovena je tedy na podniku, zda majetek zařadí do krátkodobého nebo do dlouhodobého doba používání je delší než 1 rok neodepisuje se ZPŮSOBY POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU existuje mnoho možností, jak lze pořídit dlouhodobý majetek způsob pořízení se odrazí ve způsobu majetku, při oceňování majetku Způsoby pořízení majetku: a) NÁKUP nového nebo použitého majetku od dodavatele b) VLASTNÍ VÝROBA, kdy si stavební firma postaví novou výrobní halu, strojírenský podnik si vyrobí nový stroj ZPŮSOBY POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU c) DAROVÁNÍ stát může darovat firmě ekologické zařízení, pokud chce podpořit ochranu životního prostředí nebo firma sponzoruje školu apod. d) PŘEVOD Z OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ PODNIKATELE, kdy např. truhlář vloží do firmy jako dlouhodobý majetek svou garáž, ve které se zřídil dílnu e) VKLAD MAJETKU SPOLEČNÍKY, dvě akciové společnosti se dohodnou na společné distribuci zboží a za tím účelem zřídí dceřinou společnost, do které vloží budovu se sklady a dopravní prostředky ZPŮSOBY POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU f) NOVÝM ZJIŠTĚNÍM, jde o majetek, který dosud nebyl v účetnictví zachycen, např. nehmotný majetek, který u nás začal být oceňován a evidován teprve v posledních letech g) FINANČNÍM LEASINGEM, tj. dlouhodobý pronájem věci s následným odkupem OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU pokud firma pořídí dlouhodobý majetek, musí ho ocenit, aby měla přehled o hodnotě svého majetku a mohla jej zavést do účetnictví majetek se oceňuje vstupní cenou, která se liší podle způsobu pořízení majetku oceňuje se: a) Pořizovací cenou b) Reprodukční pořizovací cenou c) Cenou ve vlastních nákladech Ocenění pořizovací cenou při nákupu od dodavatele skládá se z: ceny pořízení + nákladů s pořízením souvisejících (doprava, instalace apod.) cena pořízení doprava Pořizovací cena ,- Kč ,- Kč ,- Kč 2

3 Ocenění reprodukční pořizovací cenou použijeme v případě, že nemáme doklad od majetku o jeho hodnotě při vkladu majetku z osobního vlastnictví do podnikání reprodukční pořizovací cena je stanovena odhadcem Ocenění cenou ve vlastních nákladech použití v případě, kdy si firma sama vyrobí dlouhodobý majetek pokud si firma např. postaví kanceláře, cena je dána součtem veškerých prokazatelných nákladů na výstavbu (doloženo doklady apod.) ODEPISOVÁNÍ DL. MAJETKU dlouhodobý majetek se postupně opotřebovává a jeho hodnota se postupně přenáší do nákladů firmy OPOTŘEBENÍ: a) fyzické (používáním se ničí stroje) b) morální (technické zastarání např. počítač) opotřebení se týká hmotného i nehmotného majetku, proto se hodnota opotřebení přenáší do nákladů firmy pomocí tzv. ODPISŮ ODEPISOVÁNÍ DL. MAJETKU DRUHY ODPISŮ: a) Účetní, které jsou upraveny zákonem o účetnictví a mají co nejobjektivněji vyjadřovat skutečnou míru opotřebení dlouhodobého majetku b) Daňové, které jsou upraveny zákonem o dani z příjmu a ovlivňují výši daně z příjmu podnikatele u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou vedeny jak daňové, tak účetní odpisy DAŇOVÉ ODPISY jsou upraveny zákonem o dani z příjmu firma při pořízení majetku zvolí jednu z následujících metod: a) rovnoměrné b) zrychlené zvolenou metodu musí firma dodržet až do konce v příloze zákona o dani z příjmu jsou jednotlivé druhy majetku rozděleny do 6 odpisových skupin Odpisová skupina Doba 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let Příklady hovězí plemenný, kancelářské a školní potřeby plastové, kancelářské stroje, ruční mechanizované nářadí a nástroje koně, koberce, cisterna, čerpadla, traktory, prodejní automaty, lešení, trolejbusy, nákladní automobily trezory, dekorativní sochy, kovové turbíny, železniční lokomotivy, vozy metra, tramvaje domy a budovy ze dřeva a plastu, bazény ze dřeva, průmyslové komíny mosty, tunely, budovy, stavby, studny, dálnice, ulice, silnice 6 50 let hotely, obchodní domy, školy, muzea apod. 3

4 VÝPOČET ODPISŮ A. ROVNOMĚRNÉ ODPISY vstupní cena x sazba z tabulky roční odpis = TABULKA Odpisová skupina Roční odpisová sazba V prvním roce V dalších letech Pro zvýšenou vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5, ,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 VÝPOČET ODPISŮ B. ZRYCHLENÉ ODPISY 1. ROK vstupní cena roční odpis = koeficient DALŠÍ ROKY 2 x zůstatková cena roční odpis = koeficient z tabulky - n n = počet let, po které se majetek již odepisoval TABULKA Odpisová skupina Koeficient pro zrychlené V prvním roce V dalších letech Pro zvýšenou vstupní cenu FUNKCE ODPISŮ EVIDENCE DL. MAJETKU A. Funkce nákladová přenášení hodnoty dlouhodobého majetku do nákladů B. Funkce zdrojová odpisy jsou pro firmu zdrojem financí, např. na nákup nových strojů nezbytné, aby byl majetek důsledně evidován evidence slouží pro: kontrolu majetku inventarizaci majetku účetnictví a daně přehled o finanční hodnotě firmy významné při získávání úvěru významné při prodeji firmy úhrady škod na majetku pojišťovnou (vyčíslení škod na majetku) 4

5 EVIDENCE DL. MAJETKU EVIDENCE DL. MAJETKU základní evidence se provádí na INVENTÁRNÍ KARTY ručně elektronicky v obou případech se uvádí: inventární číslo majetku zvolený způsob vstupní cena jednotlivé roční daňové odpisy způsob vyřazení majetku pokud firma nakupuje majetek musí vyhotovit zápis o pořízení dlouhodobého majetku pokud firma vyřazuje majetek musí vyhotovit zápis o vyřazení dlouhodobého majetku REPRODUKCE DL. MAJETKU REPRODUKCE DL. MAJETKU opravy a údržba dlouhodobého majetku podnik by měl mít propracovaný systém oprav a údržby svého majetku (tzn. vědět kdy, co a jak opravit, udržovat apod.) pokud opravy ani údržba nestačí REPRODUKCE (tj. nahrazení majetku majetkem novým) rozlišujeme: reprodukci prostou stroj nahradíme stejným strojem (se stejným výkonem) reprodukci rozšířenou stroj nahradíme jedním strojem s vyšším výkonem nebo více stroji se stejným výkonem reprodukci zúženou stroj nahradíme strojem s menším výkonem, nebo nenahrazujeme vůbec TECHNICKÝ ROZVOJ INESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU zavádění nových, výkonnějších, ekologičtějších a progresivnějších technologií je dnes nutnost v posledních desetiletích se jedná hlavně o zavádění internetu a intranetu do běžné činnosti firmy jedná se zejména o tyto vztahy: B2B (Business to Business) B2C (Business to Customers) B2A (Business to Administration) INVESTICE vynaložení zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším budoucím období (zpravidla déle než 1 rok) 3 druhy investic: kapitálové investice (investice do dlouhodobého majetku) nehmotné investice (investice do dlouhodobého nehmotného majetku) finanční investice (investice do dlouhodobého finančního majetku) 5

6 INESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU investiční rozhodování je rozhodování o budoucnosti podniku mění se jím struktura a výše majetku firmy a zdrojů jeho krytí pokud hodnotíme investice, je nutné porovnat: jednorázové náklady na investici roční příjmy, které investice přinese existují různé metody hodnocení investic: metoda výnosnosti investic metoda soby splacení metoda čisté současné hodnoty metoda vnitřního výnosového procenta OBĚŽNÝ MAJETEK 1. ZÁSOBY a) Materiál b) Nedokončená výroba c) Polotovary d) Hotové výrobky e) Zboží f) Zvířata 2. PENÍZE a) Peníze v hotovosti na pokladně b) Peníze na účtech u bank c) Ceniny d) Krátkodobé cenné papíry e) Pohledávky OBĚŽNÝ MAJETEK OBĚŽNÝ MAJETEK Materiál základní suroviny (kov, dřevo, kůže) pomocné materiály (barvy, mořidla, maziva) obaly (kartóny, plechovky) pohonné hmoty (nafta, benzín) drobné nářadí (šroubováky, vrtáky) kancelářské potřeby (papíry, tužky, šanony) čistící prostředky (úklidové prostředky) Nedokončená výroba nedokončené výrobky v takovém stupni rozpracovanosti, že nejsou zatím prodejné rozešité kalhoty Polotovary rozpracované výrobky v takovém stupni rozpracovanosti, že již jsou prodejné (mražená pizza) Hotové výrobky výrobky, které už firma dokončila a připravuje je k prodeji OBĚŽNÝ MAJETEK OBĚŽNÝ MAJETEK Zboží výrobky, které podnik nakoupí a beze změny prodá (z výrobku se tedy stává zboží) Zvířata jsou specifickým druhem zásob typickým pro zemědělství další členění zásob: a) zásoby nakoupené b) zásoby vytvořené vlastní činností oběžný majetek obíhá (tzv. koloběh oběžného majetku) PENÍZE nákup MATERIÁL výdej ze skladu do výroby POLOTOVARY převod do skladu hotových výrobků HOTOVÉ VÝROBKY prodej PENÍZE 6

7 ZÁSADY RACIONÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ nakupujeme jen to, co potřebujeme (nekupovat nepotřebné věci jen proto, že jsou za výhodnou cenu) nakujeme jen tolik, kolik potřebujeme (doba velkých předzásobení je již pryč spolehlivost dodavatelů) zvažovat náklady související s pořízením zásob (tzn. citlivě se rozhodovat kdy a kolik nakoupit) ZÁSADY RACIONÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ je nutné vědět co nejpřesněji znát objem výroby, který je firma na trhu schopna prodat nikdy není vhodné mít mnoho zásob, aby neležely jen tak ve skladu se zásobami jsou spojené náklady a vážou finanční zdroje, proto musíme udržovat zásoby na takové úrovni, aby: zabezpečily plynulý chod výroby celkové náklady s nimi spojené byly co nejmenší (optimální) PLÁN ZÁSOBOVÁNÍ PLÁN ZÁSOBOVÁNÍ Bilance zásob Rovnice zásobování: POTŘEBA spotřeba konečná zásoba ZDROJE počáteční zásoba nákup spotřeba + konečná zásoba = počáteční zásoba + nákup Spotřeba = lze spočítat Konečná zásoba = si určuje firma sama Počáteční zásoba = na začátku období známe Nákup = neznámá, kterou spočítáme z rovnice CELKEM = CELKEM PLÁN ZÁSOBOVÁNÍ Metody výpočtu spotřeby a) Podle technické dokumentace (pokud lze přesně normovat spotřebu jednotlivých materiálů) b) Podle výtěžnosti (pokud lze přesně spočítat spotřebu materiálu na jeden výrobek) c) Indexní metoda (pokud známe přesnou spotřebu materiálu v minulém období) METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB existuje celá řada metod řízení zásob základní metody jsou: JUST IN TIME ABC JUST IN TIME v překladu: Právě v čas spočívá v tom, že firma sepíše smlouvy se svými dodavateli materiálů a součástek pro výrobu, kde dohodne přesné termíny zásobování tak, aby materiály a součástky šly přímo z nákladního auta do prostor výroby je závislá na naprosté přesnosti, není příliš reálná 7

8 METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB ABC metoda člení zásoby do 3 kategorií: skupina A základní suroviny, které firma nezbytně potřebuje pro svou výrobu skupina B zásoby, které se snadno a relativně rychle objednávají a jejich spotřeba není pro firmu tak významná skupina C počtem druhů nejobjemnější skupina, ale objemem spotřeby ve finančním vyjádření není příliš významná zásobám se poté věnuje různá pozornost, největší pozornost připadá skupině A, nejmenší pozornost skupině C DRUHY ZÁSOB a) Zásoba běžná zásoba, ze které se průběžně vydává podle požadavků výroby maximální je těsně po nové dodávce minimální je těsně před novou dodávkou b) Zásoba pojistná množství zásoby na skladě navíc nad běžnou zásobu pro případ, kdy se dodavatel opozdí s dodávkou c) Zásoba technická pouze u některých druhů zásob u zásob, kde je vyžadován čas na dosušení zásoby apod. (dřevo) EVIDENCE A DOKLADY 1. Dodací list 2. Faktura (daňový doklad) 3. Příjemka 4. Skladní karta 5. Výdejka 6. Kniha došlých faktur 7. Příkaz k úhradě / Výdajový pokladní doklad Dodací list vystavuje dodavatel pro kontrolu, co za zboží posílá fyzicky musí jít s dodávkou, aby odběratel mohl provést přejímku zboží Faktura Příjemka doklad, který slouží pro: zanesení do účetnictví účely zúčtování daně z přidané hodnoty vznik a uhrazení závazku vystavena v okamžiku zaplacení nebo v okamžiku předání zboží odběrateli někdy se používá tzv. zálohová faktura, kdy odběratel platí dopředu za dodané zboží doklad vystavený ve skladu odběratele a spolu se skladní kartou a výdejkou se vztahuje ke skladovému hospodářství POZOR!!!! přejímka je proces kontroly a přijímání zboží na sklad příjemka je doklad evidující přijaté zboží 8

9 Skladní karta doklad, vystavený ve skladu, který slouží k evidenci pohybu zásoby určitého druhu v čase při příjmu nové zásoby je vystavena příjemka a na skladovou kartu se připíše jeden řádek zvyšující zásobu na novou hodnotu při výdeji zásob je vystavena výdejka a na skladovou kartu se připíše jeden řádek snižující hodnotu zásoby na novou hodnotu Výdejka, Kniha došlých faktur Výdejka slouží k výdeji ze skladu do výroby Kniha došlých faktur přehled nově vzniklých závazků firmy a o datu a způsobu platby těchto závazků Příkaz k úhradě / Výdajový pokladní doklad slouží k úhradě závazků příkaz k úhradě slouží k bezhotovostní úhradě výdajový pokladní doklad k hotovostní úhradě PROVÁDĚNÍ VÝKONŮ PODNIKU firma musí vědět: co zákazníci potřebují kolik toho potřebují kolik asi jsou schopni za to zaplstit jaký prostor je na trhu schopen získat s ohledem na konkurenci jak žádané zboží vyrobit v požadovaném množství, kvalitě, čase a za přiměřenou cenu a s přiměřeným ziskem vyrobit PROVÁDĚNÍ VÝKONŮ PODNIKU PROVÁDĚNÍ VÝKONŮ PODNIKU A. Příprava výroby výzkum a vývoj nového výrobku detailní zpracování technologického postupu inovace stávajících produktů úkolem této fáze je tedy: provést konstrukci samotného výrobku vymyslet technologii výroby, vč. pracnosti (tj. náročnost na pracovní čas strojů a lidí) složitý proces, proto řada firem využívá možnosti zakoupit již hotovou licenci či know-how B. Samotná výroba organizace výroby, tj. pracovišť, práce, zásob a financování výsledkem činnosti podniku jsou buď výrobky nebo služby výrobky a služby = VÝKONY každý výrobek musí projít technickou kontrolou, cílem je oddělit výrobky vadné od výrobků bezvadných vadný výrobek se nazývá ZMETEK, a ty mohou být: opravitelné neopravitelné zmetků by se mělo vyrábět co nejméně, nejlépe žádné 9

10 ODBYT předáním hotových výrobků u výrobních útvarů do útvarů prodejních končí výrobní činnost a začíná činnost prodejní prodejní činností rozumíme pohyb zboží od výrobce ke spotřebiteli a všechny činnosti, které s tímto pohybem souvisí ODBYT prodejní činnosti: Průzkum potřeb na trhu Marketingová komunikace a reklama Plánování prodeje a zásob hotových výrobků Právní zajištění prodeje Skladování hotových výrobků a expedice Určování cest výrobků k odběratelům Splnění dodávky a fakturace ODBYT v plánu prodeje si podnik sestavuje přehled zdrojů svého prodeje a porovnává jej s přehledem určení svého prodeje zdroje prodeje se musí rovnat určení prodeje při prodejní činnosti se uzavírají stejné smlouvy, jako při činnosti zásobovací, tj. kupní smlouvy a smlouvy o dílo expedice je příprava výrobků k odběru, vyhotovení expedičních dokladů (dodacích listů) a naložení na dopravní prostředky ODBYT splněním dodávky končí prodej výrobků, ale nekončí všechny povinnosti prodávajícího (odpovědnost prodejce za vady) splnění nastává: předáním výrobků kupujícímu předáním výrobků prvnímu dopravci k přepravě předáním výrobků poště k odeslání OBCHODNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY služby, které jsou poskytovány zákazníkům, a měly by zvýšit úspěšnost obchodní jednotky jedná se o: lokalizaci prodejny velikost, prostorové uspořádání a vzhled prodejny personál prodejny cenovou hladinu obchodní sortiment služby LOKALIZACE PRODEJNY čím vzdálenější je prodejny, tím menší je pravděpodobnost, že zde bude zákazník nakupovat výjimku tvoří občasné a speciální potřeby, které zákazníci pravidelně nekupují a jsou ochotni je nakupovat i ve vzdálenější lokalitě VELIKOST, PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ A VZHLED celkový vzhled je jeden ze způsobů komunikace se zákazníkem to, jak je prodejna vnímána a co mohou zákazníci očekávat, je velmi důležité k dispozičnímu řešení prodejny patří i místo a způsob rozmístění zboží 10

11 PERSONÁL PRODEJNY prodavači jsou v přímém kontaktu s kupujícími, proto by měl být kladen velký důraz na jejich profesionalitu a odbornost, ale i vzhled a komunikační dovednosti CENOVÁ HLADINA jsou-li ceny vyšší, než je průměrná hladina příslušného sortimentu, zákazník vnímá prodejnu jako exklusivní OBCHODNÍ SORTIMENT maloobchod se musí dobře rozhodnout, jaký sortiment bude nabízet cílovému trhu volí si také různou hloubku a šířku sortimentu SLUŽBY nákup na splátky rozvoz zboží instalace zboží dárkové balení pozáruční servis výměna zboží hlídání dětí věrnostní programy apod. 11

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU OBSAH TÉMATU Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Charakteristika oběžného majetku Členění oběžného majetku Hospodaření s oběžným majetkem Koloběh a obrat zásob Plánování a normování materiálových zásob Logistika

Více

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-05

Více

Otázka: Majetek podniku. Předmět: Ekonomie a účetnictví. Přidal(a): Kája

Otázka: Majetek podniku. Předmět: Ekonomie a účetnictví. Přidal(a): Kája Otázka: Majetek podniku Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): Kája Podnikatel musí svoji firmu vybavit potřebným a odpovídajícím majetkem Složení majetku je v jednotlivých podnicích různé a odvíjí

Více

Podniková ekonomie. Michal Bartoník S 2. A 06/07

Podniková ekonomie. Michal Bartoník S 2. A 06/07 Podniková ekonomie Michal Bartoník S 2. A 06/07 13.- 14. - 15. Investiční činnost podniku Investiční činností rozumíme použití kapitálu podniku. K získání potřebného DHM k jeho rekonstrukci, modernizaci

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Začátek podnikání Obsah workshopu Podnikatelský záměr Majetek a jeho financování Účetnictví Daně a pojištění Zahájení podnikání:

Více

Otázka: Organizace zásobovací činnosti. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Nikolka

Otázka: Organizace zásobovací činnosti. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Nikolka Otázka: Organizace zásobovací činnosti Předmět: Ekonomie Přidal(a): Nikolka -aby mohl podnik podnikat, musí mít nějaký majetek. Majetek dělíme na stálý (IM) a oběžný (nazýváme podle toho, že je neustále

Více

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU.

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Opakovací úloha 3 b CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Právní úprava: 1. Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Úprava vedení účetnictví a daňové evidence

Úprava vedení účetnictví a daňové evidence Úprava vedení účetnictví a daňové evidence - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákonem o účetnictví

Více

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Obsah kapitoly 4.1. Rozvaha a její struktura 4.1.1. Struktura rozvahy 4.1.2. Forma rozvahy Studijní cíle Cílem v této druhé

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: daňové

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 12. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_13 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům organizaci velkoobchodu a maloobchodu Očekávaný

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: daňové

Více

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podniku Zásobovací činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro středn ední školy Osnova učivau 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se koloběhu oběžného

Více

Členění Koloběh majetku. Zásoby

Členění Koloběh majetku. Zásoby MAJETEK Členění Koloběh majetku Peníze, platební styk Zásoby STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450

Více

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ.

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Druhy zásob 2 2 DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Právní úprava: Vymezení zásob Vyhláška 9 Oceňování, postup účtování, analytické a podrozvahové účty

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

EKONOMIKA Dlouhodobý majetek výkladový materiál

EKONOMIKA Dlouhodobý majetek výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Dlouhodobý

Více

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy.

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy. Seminární práce ze Základů firemních financí Majetková struktura podniku Zpracoval(a): Feketová Klaudia Jurček Daniel Králová Hana Datum prezentace: 24. 03. 2004 V Brně dne 24. 03. 2004... P o d p i s

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: pořízení

Více

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR Východiska : Zvolený způsob oceňování ovlivňuje velikost individuálních aktiv a dluhů podniku a tím i celková sumu aktiv a celkovou sumu dluhů. V návaznosti na výši těchto veličin

Více

EKONOMIKA PRO KUCHAŘE

EKONOMIKA PRO KUCHAŘE EKONOMIKA PRO KUCHAŘE Pracovní sešit Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Pracovní sešit Ročník / obor studia: I. III. r./kuchař - číšník

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

UT 5. 1 1 ZÁ Z SO S BY

UT 5. 1 1 ZÁ Z SO S BY ZUC 5. přednáška UT 1 ZÁSOBY ČESKÁ LEGISLATIVA V ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH (UT 1) Legislativní úprava účtování zásob v ČR: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví ( 24, 25, 26) Vyhláška MF 500/2002 ( 9, 49) České účetní

Více

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Maturitní okruhy Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016... 1 Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto dodací a prodejní podmínky ( dále jen Podmínky ) jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání a je-li takto uvedeno v obchodních smlouvách, jsou nedílnou součástí veškerých

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

Pokladní doklady, testové otázky.

Pokladní doklady, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard č. 710 byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 6/2012. Účinnost ČÚS je 1. 1. 2013. Standard upravuje: obecná pravidla k postupům

Více

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí č. 2014/1, účinné pro aukce vyhlášené od 1.12.2014 včetně 1. Předmět

Více

Vnitřní směrnice organizační směrnice oběh účetních dokladů

Vnitřní směrnice organizační směrnice oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice organizační směrnice oběh účetních dokladů Číslo: 3 Počet stran: 5 Zpracovala: Balounová Datum vydání 1.11.2015 Účinnost od 1.11.2015 Organizace: Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram Zámeček-Ernestinum

Více

O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob

O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob Obec Salačova Lhota Směrnice č.2 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracovala: Zdeňka Švecová Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Klasifikace dlouhodobého

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ

METODICKÝ POKYN PRO VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSOSLEZSO METODICÝ OYN RO VYAZOVÁNÍ VÝDAJŮ verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 Druh výdajů (dle Soupisky faktur) Stavební práce (Investiční náklady) Způsob prokazování

Více

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku Zásobovací funkce Obsah přednášky Pojmy zásobování všeobecně a v projektu Cíl zásobování Pozice zásobování (atd.) z pohledu trhu a okolí Pozice zásobování z pohledu

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: SONA, v.d., U Malého lesa 6, 591 01 Žďár nad Sázavou Sídlo společnosti: Žďár nad Sázavou - U Malého lesa 6 IČO: 00030431 DIČ: CZ00030431 Zapsána:

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.probez.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Zařízení. kapitola rozpočtu 3. Jiří Haken Email: jiri.haken@msmt.cz

Zařízení. kapitola rozpočtu 3. Jiří Haken Email: jiri.haken@msmt.cz Zařízení kapitola rozpočtu 3 Jiří Haken Email: jiri.haken@msmt.cz 1 Obsah 1. Pravidla 2. Rozpočet kapitoly 3. Nehmotný majetek do 60.000,- Kč 4. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60.000,- Kč 5. Drobný hmotný

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Hotelová škola Bohemia s. r. o. Chrudim Registrační číslo projektu: číslo projektu CZ 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_159

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

Podstata a význam účetnictví Organizace účetnictví Rozsah vedení účetnictví Schéma účetních soustav Význam a podstata účetní dokumentace

Podstata a význam účetnictví Organizace účetnictví Rozsah vedení účetnictví Schéma účetních soustav Význam a podstata účetní dokumentace 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata účetní dokumentace 5 Bez účetního

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. A96/1Q/2015 uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ČR, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. A96/1Q/2015 uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ČR, v platném znění KUPNÍ SMLOUVA č. A96/1Q/2015 uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ČR, v platném znění Smluvní strany: Mestské lesy Bardejov s.r.o. sídlo: Štefánikova 786, PSČ 085 01 Bardejov,

Více

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy Předmluva 17 Základy účetnictví 19 1.1 Účetní principy 19 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 19 1.1.1.1 Předmět účetnictví 19 1.1.1.2 Druhy účetnictví 19 Finanční účetnictví 19 Manažerské účetnictví

Více

Majetek podniku (2. část) Přednáška č. 4 11. října 2011 Struktura přednášky 1. Charakteristika oběžného majetku 2. Likvidita x likvidnost 3. Charakteristika zásob 4. Kroky (fáze) v řízení zásob materiálu

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost Petr Frolík Pražírna kávy Sdružení otec a syn Jiráskova 555 51724 Borohrádek E-mail: kaficko@frolikovakavacz IČO: 40168824

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

PODMÍNKY PRODEJE. Jana Kohlová (janysta1) ID 32988 - PODMÍNKY PRODEJE platné ke dni: 8.5.2016, 21:51

PODMÍNKY PRODEJE. Jana Kohlová (janysta1) ID 32988 - PODMÍNKY PRODEJE platné ke dni: 8.5.2016, 21:51 PODMÍNKY PRODEJE Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky tohoto internetového obchodu 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Internetový obchod Kohlboty (dále jen "internetový obchod") 1.1.1. Internetový obchod

Více

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Majetek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE)

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ NA TRHU FMCG (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) AUTOR: IVA BARTÁKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. JIŘÍ ZEMAN,

Více

Úloha marketingu v řízení organizace

Úloha marketingu v řízení organizace Úloha marketingu v řízení organizace Nákupní rozhodování, segmentace, zákazník Spotřebitelské chování Je proces, kdy jednotlivci nebo skupiny vybírají, nakupují, používají a zbavují se zboží, služeb nebo

Více

Orientační (domácí) přepočet na MWh. Co je 1 MWh zemního plynu? Jak se zákazník dozví skutečnou hodnotu spalného tepla v jeho obci a městě?

Orientační (domácí) přepočet na MWh. Co je 1 MWh zemního plynu? Jak se zákazník dozví skutečnou hodnotu spalného tepla v jeho obci a městě? ZEMNÍ PLYN Spotřeba se i nadále měří v m 3, ale při fakturaci je spotřeba přepočítávána na MWh. 1 MWh zemního plynu je takové jeho množství, které odpovídá 1 MWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních odběratelů a maloodběratelů.

Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních odběratelů a maloodběratelů. Příloha č. 2, verze 02, zadávací dokumentace na zakázku Analýza harmonizace zákaznických systémů Pražské Plynárenské a.s. Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Havířova. Podnikatel není plátce DPH.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Havířova. Podnikatel není plátce DPH. OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: Bc. Václav Kučera Tel.: 603 854 475 E-mail: aukro@vasekkucera.cz IČO: 02785811 Sídlo: Akátová 3/459 736 01 Havířov Šumbark Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku

Více

Kupující, který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. 1. O těchto podmínkách Upřímnou snahou společnosti Smarty CZ a.s. je nabídnout zákazníkům takové nákupní a reklamační podmínky, které by byly lepší, než jsou běžně nabízené nákupní a reklamační podmínky

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce externí vyučující Katedry

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pavel Šimela fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Staříč 224, 739 43 identifikační číslo: 69614822 bankovní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o. 1. Obecná ustanovení a definice společnosti Eco2Tech s.r.o. 1.1. Smluvní strany Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky

Více

Obchodní podmínky Vinař Group s.r.o.

Obchodní podmínky Vinař Group s.r.o. Obchodní podmínky Vinař Group s.r.o. 1) Vymezení pojmů 1.1 Prodávající Vinař Group s.r.o., Strakonická 3309/2e, 150 00 Praha 5 Smíchov zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1984 Vyhlásené: 10.12.1984 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 128 V Y H L Á Š K A Českého

Více

Čtěte vzkazy, zde mohou být aktuální slevy nebo jiné hromadné úpravy, např při změně tarifů ČP, apod.

Čtěte vzkazy, zde mohou být aktuální slevy nebo jiné hromadné úpravy, např při změně tarifů ČP, apod. PODMÍNKY PRODEJE Dobrý den, těší mne Váš zájem o nabízené zboží. Prosím, přečtěte si podmínky prodeje. NOVÉ ZBOŽÍ je prodáváno společností LR Parts s.r.o. Tererova 1356/6 149 00 Praha 4 IČO: 03816249,

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

Detaily mlýnské výroby

Detaily mlýnské výroby Detaily mlýnské výroby strana 2 Obsah 1. Členění mlýnské produkce... 3 1.1 Základní sortimentní členění... 3 1.1.1 První úroveň členění... 3 1.1.2 Druhá úroveň členění... 3 1.1.3 Třetí úroveň členění...

Více

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH Uvedené postupy účtování výnosů a nákladů pro obce a DSO jsou doporučené, protože nebyl pro účtování nákladů a výnosů vydán Český účetní standard. Účetní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 5/2011 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA Rada města, na základě ust. 102 odst. 3 obecního zřízení, vydává následující směrnici. Čl. 1 Základní pojmy a zásady

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

41 Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů

41 Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů 4 ÚŘEDNÍCI Úředníci evidují, organizují, ukládají, počítačově zpracovávají a vyhledávají informace a provádějí řadu úkolů spojených s peněžními operacemi, zajišťováním cest, žádostmi o informace a sjednáváním

Více

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Prodavač (kód: 66-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň

Více

Reklamace, vrácení zboží

Reklamace, vrácení zboží Reklamace, vrácení zboží Obecná ustanovení Prodávající: je společnost SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8, IČ: 45274851, DIČ: CZ45274851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 12 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody.

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ Téma: Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. Zpracoval(a): Dvořáková Hana Fojtíková Veronika Maříková Jana Datum prezentace: 21.dubna 2004

Více