ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07)"

Transkript

1 ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) S určováním počtu uživatelů Internetu a jeho služeb (zejména WWW) se vyskytuje celá řada problémů. Jeho otevřenost, anonymita a minimální regulace dost dobře neumožňují alespoň orientačně sečíst aktivní přípojky nebo smlouvy o připojení jako je to možné např. u pevné či mobilní telefonní sítě. Počty aktivních síťových uzlů s přiřazenou IP adresou také neodpovídají počtu připojených klientských stanic část z nich jsou síťové prvky nebo servery nepoužívané přímo pro přístup uživatelů a naopak některé stanice jsou skryty pod jedinou veřejnou IP proxy nebo NAT. Navíc tyto metody by měřily počet přípojek a nikoli počet uživatelů. Samotná definice uživatele je zrádná. V posledních letech každoročně probíhá hned několik průzkumů či měření, která si kladou za cíl určit počet uživatelů na českém Internetu. V následujících odstavcích se na tyto průzkumy a jejich zjištění zaměříme a pokusíme se z nich vyvodit cosi relevantního o počtu uživatelů Internetu v ČR. Tyto průzkumy se velmi liší jak způsobem a metodikou šetření, účelem, za jakým jsou prováděna, tak také definicí pojmu uživatel internetu. Kdo nebo co je uživatel? Někdy to je člověk, který již někdy použil Internet, jindy musí dotyčný služeb Internetu použít v poslední době (např. 3 měsíců), nebo dokonce pravidelně. Jindy se místo živých uživatelů počítají pouze unikátní cookies vracené jejich prohlížeči. Ještě zajímavější situace nastává s věkem uživatelů. Někdy může být uživatelem pouze dospělý (tj. nad 18 let), častěji (vzhledem k vysoké popularitě mezi mládeží) pak člověk starší 15 nebo 12 let. Pokud je uváděn podíl na celkové populaci, je důležité vědět, zda se jedná skutečně o celou (dospělou, 15+ resp. 12+) populaci, nebo pouze o lidi do určitého věku (např. 65). Lidí starších 65 let je u nás téměř 1,5 milionu. Počet uživatelů mezi nimi není velký a výsledky tak mohou být ovlivněny. Protože jednotná metodika neexistuje, výsledky různých průzkumů a šetření se značně rozcházejí. Z jejich přímého srovnání tak vyplývá dosti široký interval počtu potenciálních uživatelů a hlavně představa o nepřesnosti těchto průzkumů. Poměrně cenné jsou ovšem průzkumy, které jsou prováděny se stejnou metodikou opakovaně několik let. Relativní čísla a trendy z nich vyplývající by měly být od detailů konkrétních metodik (nejsou-li úplně pomýlené) oproštěny. Relativně dobrá srovnání je tak možné činit právě mezi trendy zjištěnými několikaletým konzistentním sledováním. I zde je však potřeba dát si pozor na některá úskalí (viz dále). Jak již bylo řečeno, je u nás prováděno několik průzkumů. Pro jejich pochopení a správnou interpretace je vhodné rozlišovat je zejména podle jejich účelu. Při srovnání v rámci jednoho roku je potřeba vycházet i z toho, k jakému datu se šetření provádí. Strana 1

2 Audity návštěvnosti Prvním typem jsou automatizované průzkumy návštěvnosti webových serverů. Slouží zejména pro provozovatele těchto serverů, analýzu chování návštěvníků-zákazníků a pro zadavatele reklamy ke stanovení jejího dopadu, účinnosti a samozřejmě ceny. Tyto průzkumy typicky měří tvrdá data počtu stažení měřících prvků vložených do běžného obsahu (nejčastěji javascript nebo neviditelný obrázek) v kombinaci s identifikací pomocí cookies. Pro zvýšení vypovídací schopnosti a přesnosti měření jsou někdy kombinovány s on-line sociodemografickými výzkumy případně sledováním chování vybraného panelu uživatelů klientskou aplikací. Tyto výzkumy měří skutečná data, navíc výsledky jsou získávány průběžně, automatizovaně a jsou k dispozici velmi brzy. Otázkou ovšem je, do jaké míry tato data vypovídají o reálných uživatelích. Jejich vypovídací hodnota pro konkrétní servery je, zdá se, vyšší, než vypovídací hodnota agregovaných dat za celý český Internet. Problémů tu může být hned několik. Použití jednoho počítače (tj. konta prohlížeče s cookies) více uživateli nebo naopak používání několika počítačů jedním uživatelem (doma, ve škole, v práci, ) zkreslí měření. Je potřeba dobře odlišovat české a zahraniční návštěvníky. Měření se provádí pouze na vybraných serverech (byť nejnavštěvovanějších). Samostatným problémem je potom zacházení s cookies třetích stran a javascriptem, kterými je měření prováděno (zakázání, omezení, mazání), případně přímo blokování reklamních a měřících serverů v prohlížečích. Odhady četnosti tohoto chování (spíše zkušenějších) uživatelů jsou relativně nízké. S tím se lze i ztotožnit, je ovšem třeba brát v úvahu, že to jsou odhady společností, které tím potvrzují přesnost svých výstupů. Mezi dva významné výzkumy tohoto typu patří iaudit a NetMonitor. První z nich má na svém webu publikovanou souhrnnou zprávu naposled z října 2005[9], druhý potom i za listopad téhož roku[13]. Přestože se jejich metodiky odlišují, je srovnání jejich výsledků zajímavé. Srovnání výsledků za poslední rok v kontextu dalších zpráv[11] ovšem hovoří spíše o konkurenčním boji obou systémů a přechodu serverů od iauditu k NetMonitoru, než o vývoji počtu uživatelů českého Internetu. Strana 2

3 Můžeme si alespoň utvořit základní představu o počtu uživatelů změřených těmito systémy v loňském roce někde mezi dvěma celými osmi a třemi a půl milionu. Při troše dobré vůle a fantazie lze přistoupit i na i lehce rostoucí trend a to se všemi výtkami, které byly zmíněny výše. iaudit MEDIA iaudit International s.r.o. audit návštěvnosti serverů vkládané objekty do obsahu měřených serverů + cookies? počet unikátních návštěvníků (cookies?) z ČR na sledovaných serverech během měsíce zveřejněno 10/ NetMonitor MEDIARESEARCH, a. s. ve spolupráci se společností Gemius S.A. audit návštěvnosti serverů vkládané javascripty do obsahu měřených serverů + cookies on-line dotazníky pro vybrané uživatele klientská aplikace pro vybrané uživatele počet uživatelů internetu v příslušné cílové skupině, kteří vygenerovali alespoň jedno zobrazení na vybraném webovém serveru během daného měsíce (týdne, dne). Tento ukazatel odpovídá skutečnému počtu lidí (ne počítačů, cookies nebo IP adres), kteří navštívili webový server v daném měsíci (týdnu, dnu). [14] přepočet na základě doplňujících výzkumů dotazníky, aplikace zde pouze návštěvníci z ČR zveřejněno 11/ Pravidelné průzkumy Kromě průběžných automatizovaných měření, které slouží zadavatelům reklamy a provozovatelům, je každoročně publikováno několik dalších jednorázových, každoročně opakovaných průzkumů. Část jich své výsledky publikuje v rámci akcí k Březnu měsíci Internetu [1]. Tyto průzkumy obecně nevyužívají měření přímo na Internetu, ale zaměřují se na klasická demografická šetření na reprezentativním vzorku populace. Bohužel velikost vzorku nebývá často příliš velká (cca 1000 respondentů). Jedním z těchto výzkumů je studie Povědomí o Internetu v obecné populaci společnosti Markent. Naposledy bylo publikovány výsledky k únoru 2005[15]. Otázka byla určena dospělým obyvatelům ČR (tj. nad 18 let) a zjišťovala jejich vztah k Internetu. Výsledky jsou patrné z grafu níže 38 % respondentů již někdy s Internetem pracovalo (26 % pravidelně, 12 Strana 3

4 % pouze několikrát). 40 % populace podle studie s Internetem nepracovalo, ale chtěli by. Při pohledu na vývoj za posledních několik let se zdá, že nárůst nových uživatelů se zpomaluje, roste podíl pravidelných uživatelů a stále velká část populace by Internet používat chtěla, ale z nějakého důvodu nemůže. Pokud údaj o podílu uživatelů Internetu vztáhneme ke stavu dospělého obyvatelstva ČR (k [3]), dostaneme tis. pravidelných uživatelů resp tis. uživatelů celkem. Povědomí o Internetu v obecné populaci [výsledek] Markent, s.r.o. výzkum populace ČR pro Březen reprezentativní, kvantitativní šetření, min respondentů, face-to-face interview? běžně pracuje s Internetem/několikrát pracoval s internetem, 18+ únor 2005 cca (jen pravidelní) cca (i příležitostní) Další z průzkumů v rámci Března byl zpracován koncem roku 2004 společností DEMA[5]. V rámci výzkumu E-domácnost zjišťovala vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k Internetu. Zkoumán byl počet lidí starších 18 let, kteří mají přístup k Internetu z domova. Z výsledků tak vypadli uživatelé připojující se pouze z jiných míst. Naopak protože průzkum zkoumal pouze možnost připojení a ne jeho využívání, mohou být zahrnuti i lidé, kteří žijí v připojené domácnosti, ale připojení sami nevyužívají. Takto definovaných domácích uživatelů je podle výzkumu 35 %. Zajímavý je opět pohled na časovou řadu. Z dalších údajů této studie vyplývá silná závislost připojení k Internetu z domácnosti na příjmu a dosaženému vzdělání rodiny. Relativně malé rozdíly jsou potom možná trochu překvapivě v rozložení podle velikosti sídla[15]. Strana 4

5 E-domácnost [další část výsledků] DEMA a. s. výzkum populace ČR pro Březen zjistit celkový podíl uživatelů internetu a jejich sociodemografickou podmíněnost, včetně míst odkud se tito lidé připojují na internet. Dotazování na výběrovém souboru 667 osob probíhalo v prosinci 2004 na 110 místech a zasáhlo všechny kraje a velikostní místa bydliště. Bylo reprezentativního typu a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů ČR starších 18 let. má připojení k Internetu v domácnosti, 18+ Strana 5

6 prosinec 2004 cca Další společností, která provádí v rámci šetření MediaProjekt mj. i průzkum využívání Internetu v ČR je GfK Praha. Výsledky jsou zveřejňovány čtvrtletně a podle zprávy z poloviny listopadu 2005[8], se jedná o výsledky k druhé polovině roku se opět týkal používání Internetu dospělou (zde pro změnu 15+) populací. Jak je definován uživatel internetu, ze zprávy bohužel není jasné. GfK dochází k číslu 35 % dospělé populace. Tj. přepočteno na osoby opět podle stavu k cca tis. uživatelů. K dispozici je i časová řada podle věku. Internet Monitor (v rámci Media Projektu) /press/gfkcz/reader.aspx&lang=cz&ctr=203&msg=1736 GfK Praha, s.r.o. pravidelné čtvrtletní šetření jako součást základního mediálního výzkumu ČR zadávaného Sdružením komunikačních a mediálních organizací Media Projekt Ročně se přímým kontaktem tazatele s respondentem zjišťuje mediální chování obyvatel České republiky vybíraných tak, aby věrně reprezentovali českou populaci. jaký je vzorek pro Internet není jasné?? používá Internet, 15+ polovina roku 2005 cca Také společnost Factum Invenio provádí pravidelná šetření uživatelů Internetu v ČR. Poslední publikovaná zpráva z října 2004[7] uvádí, že podíl obyvatel starších 15 let, kteří používají Internet je již 42 %. To by odpovídalo více než tis. uživatelů! Vybraný vzorek populace nebyl příliš velký (cca 1000 obyvatel) a výzkum není zrovna čerstvý, takže se toto vysoké Strana 6

7 číslo zdá být výkyvem ve výsledcích, či spíše vzhledem k vysokým číslům i v minulých letech, zřejmě důsledkem dosti odlišné metodiky nebo specifikem výběrového vzorku. Další šetření provedené v prosinci 2004[6] se zaměřilo na přístup k Internetu z domova. Šlo opět o jednotlivce (tedy nikoli domácnosti, jako v případě výzkumu DEMA), ale pouze s přístupem z domova. Zde vyšlo číslo 24 % obecné populace. Kromě těchto všeobecných výzkumů provádí společnost také šetření chování a způsob připojení panelu aktivních uživatelů Internetu, kteří ho používají alespoň jednou týdně. Ten pro účely této práce však nemá hlubší význam. Používání počítačů a internetu v ČR Factum Invenio, s.r.o. pravidelný výzkum využívání počítačů, internetu a mobilních telefonů v ČR omnibusové šetření na reprezentativním vzorku 1000 obyvatel ČR?? používá Internet, 15+ říjen 2004 cca Přístup k Internetu z domova Factum Invenio, s.r.o. pravidelný výzkum využívání počítačů, internetu a mobilních telefonů v ČR omnibusové šetření na reprezentativním vzorku 1023 obyvatel ČR? má přístup k Internetu z domova, 15+ prosinec 2004 cca V posledních třech letech se i Český statistický úřad pustil do zjišťování používání počítačů a Internetu jednotlivci i domácnostmi. Podle ČSÚ je za uživatele Internetu považován Strana 7

8 jednotlivec 15+, který jej použil v posledních třech měsících. Protože šetření je prováděno společně s tradičním výběrovým šetřením pracovních sil v domácnostech, může být výběrový soubor relativně dostatečně velký (přes 4500 domácností, což představuje přes 9500 jednotlivců). Navíc je k dispozici detailní demografický profil šetřených domácností. Výsledky tak mají velkou vypovídací hodnotu a je možno je brát poměrně vážně. Navíc jsou kompletní data volně k dispozici a není se třeba spoléhat pouze na dílčí výstupy a tiskové zprávy jako u předchozích komerčních výzkumů. Problémem daného šetření je, že ačkoliv má roční periodicitu a v letech 2003 a 2004 proběhlo ve čtvrtém čtvrtletí, v roce 2005[4] proběhlo již v prvním čtvrtletí. Mezi dvěma posledními výsledky je tak místo ročního odstupu odstup maximálně tříměsíční. To se také zřejmě projevilo na výsledcích. V dotazníku[2] se objevuje před otázkami. o využívání technologií (počítač, mobil, Internet) poznámka, že se má jednat o využití pro U některých otázek zjišťujících činnosti prováděné na Internetu je tato podmínka zopakována, u těch, zjišťujících prosté využívání Internetu není. Není tak zcela jasné, zda jsou za uživatele považováni pouze uživatelé soukromí. To by mohlo podhodnotit výsledky. V rámci prezentovaných výstupů se o soukromém užití hovoří dále pouze ohledně využívání služeb (elektronické obchodování, komunikace, vyhledávání informací). Můžeme se tak snad přiklonit k tomu, že zjišťovaný počet uživatelů je úplný. Pokud jde o jednotlivce a jejich využívání Internetu, celkově vychází ČSÚ 32 %. To odpovídá tis. uživatelů. Těch, kteří alespoň jednou někdy použili Internet je potom něco málo přes 37 % tj. téměř tis. obyvatel. Opět lze pozorovat výraznou závislost na věku, vzdělání a výrazněji již i na hustotě zalidnění. V rámci krajů je na tom, jak se dalo očekávat, výrazně nejlépe Praha s téměř 50 % populace užívající Internet. Většina ostatních krajů se drží okolo třiceti procent. Zajímavý je také pohled na statistiky odkud a jak často se uživatelé připojují. Velká část uživatelů (80%) se připojuje alespoň jednou týdně. Oproti poslednímu čtvrtletí 2004 jejich podíl stoupl, ale mírně klesl podíl těch, kteří se připojují každý den. Je potřeba mít stále na mysli, že odstup výsledků není roční, ale čtvrtletní. Relativně vysoký je také počet těch, kteří s připojují z domova. Strana 8

9 ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07)!"#$"%&'( )*+,+,#-%./01 203"415"/$6$*+7 89,1%1*+:/$6$*+789,15"/$6$*+7)#;"</$6$*+7 =*>#1:",*+4"?$6$*+7 =+*#1:+*/$6$*+7BC/159D+ K )+*4EF9?$6$*+7G#HD/$6$*+7 I9F"*"?$6$*+7 J#1%1E?$6$*+7 LMNOPNQRNSTUVWXYZQXNMQNXUPST[\N]QYR^_`a[YRYR^ bcd efd hgd cgd bgd egd hgd fgd ˆ z Œ Ž Ž Œš Œ bgd igd cgd ijd klmnonpqqprstksusklmnonpq ivenqwxyonqz œ žž qp{ }q~i l ~t lƒpqpklmnoyonpq Ÿœ žž }q~qpmi l ~t cd id Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci Český statistický úřad statistické zachycování a analýza vlivu ICT na ekonomiku a společnost pro účely mezinárodních srovnání a poskytování potřebných informací vládním orgánům, podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, včetně široké veřejnosti příloha k šetření Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) Strana 9

10 ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) Osobní interview s využitím PC zápis odpovědí provedli krajští tazatelé přímo na místě do elektronického dotazníku domácností, z nichž se VŠIT zúčastnilo (odpovědělo na otázky v dotazníku) (68,3%).Celkem se šetření zúčastnilo jednotlivců ve věku 15+ jednotlivec 15+, který použil internet v posledních 3 měsících 1. čtvrtletí 2005 cca (cca někdy použilo) Další průzkumy Určitá data o počtu uživatelů Internetu v rámci 182 států jsou k dispozici také na webu ITU (International Telecomunication Union). Podle těchto údajů[10] měla v roce 2004 ČR 4,8 milionu uživatelů internetu, což odpovídá 47 % celé populace (0+). Jak se na tato ohromná čísla přišlo není zcela jasné. V metodické poznámce je uvedeno 1, že data poskytují jednotlivé státy na základě výzkumů, odhadů nebo výpočtů. U dat ČR jsou čísla zaokrouhlená na stovky tisíc a zdá se tedy, že jde o jakési hrubé odhady. Jednotná metodika neexistuje a uvedená čísla jsou tak jen velmi obtížně porovnatelná. Přesto je s nimi pracováno pro mezinárodní srovnání (viz např. [12]). Tato data nepůsobí příliš věrohodně a nezdá se jako vhodné se jich tedy držet při stanovování odhadů. ITU Internet indicators International Telecomunication Union (pouze shromáždění dat) mezinárodní srovnání telekomunikačních statistik 1 Internet Users is based on nationally reported data. In some cases, surveys have been carried out that give a more precise figure for the number of Internet users. However surveys differ across countries in the age and frequency of use they cover. The reported figure for Internet users which may refer to only users above a certain age is divided by the total population to obtain users per 100 inhabitants. Countries that do not have surveys generally base their estimates on derivations from reported Internet Service Provider subscriber counts, calculated by multiplying the number of subscribers by a multiplier. Strana 10

11 nedefinované výsledky průzkumů, výpočtů a odhadů poskytované jednotlivými státy??? V září 2005 proběhl první ročník výzkumu v rámci české části projektu World Internet Project. Ta je realizována na Fakultě sociálních studií Masarykovy university v Brně a výzkum pro ni provedla agentura STEM. Předběžné výsledky publikované v sérii několika článků ([17], [18], [16]) jsou pozoruhodné. Ze vzorku 1831 respondentů starších 12 let odpovědělo na otázku Používáte Vy osobně internet, to je www stránky, nebo kteroukoliv jinou část internetu? kladně 49,6 %. To by odpovídalo více než tis. obyvatel. To je vysoké číslo, které převyšuje i výsledek výzkumu Factum Invenio (odhady na ITU nebereme v úvahu). Pokud bychom pro srovnání odečetli nejmladší uživatele tj. skupinu let, kde jsou uživatelé zastoupeni velmi silně, dostali bychom se na tis. uživatelů 16+. Přitom je třeba vzít v úvahu, že tento průzkum je ze zde prezentovaných nejčerstvější a můžeme tedy očekávat o něco vyšší zjištěné údaje. Takovéto hodnoty se však i přesto zdají poměrně vysoké. Světový projekt o internetu Česká republika all-phprs-all&rstema=12&stromhlmenu=12 STEM pro Fakultu sociálních studií Masarykovy university v Brně zjištění míry využívání informačních technologií a internetu v ČR a mezinárodní srovnání, měření různých psychosociálních charakteristik uživatelů face-to-face rozhovory s 1831 respondenty 12+ vzorek byl reprezentativní pro ČR vzhledem k pohlaví, vzdělání, věku, regionu a velikosti místa bydliště 12+ používá osobně internet, to je www stránky, nebo kteroukoliv jinou část internetu září 2005 cca (cca ) Strana 11

12 Z uvedeného je zřejmé, že výsledky odhadů a průzkumů se liší snad ještě více, než definice uživatele Internetu. Vzhledem k technologickým problémům a možnému dosahu se automatizované audity jeví jako méně přesné než klasická výběrová šetření. Ta mají ale často poměrně malý vzorek. Optimální definice uživatele Na základě zjištěných informací se jako optimální definice uživatele Internetu, která by sloužila jako jeden z ukazatelů vývoje informační společnosti (tj. nejen pro reklamní a obchodní účely) se jeví taková, která má následující vlastnosti. Vzhledem k vysokému podílu uživatelů mezi mladými lidmi bych se nebránil zahrnutí i těch mladších (např. 12+). Pokud bude udáván podíl uživatelů na populaci, v základním ukazateli by nemělo být horní věkové omezení. Pro případné upřesnění by bylo možné uvádět doplňkově také podíl na nedůchodové populaci (např ). Ideální by bylo také rozlišovat uživatele alespoň na dvě skupiny podle aktivity tj. četnosti připojování. Samozřejmě pokud nás zajímají uživatelé, je nutné ptát se na užívání služeb internetu. Statistiky místa a typu připojení a vybavenosti domácností připojením jsou sice zajímavé z jiných hledisek, ale o počtu uživatelů příliš nevypovídají. Počítat do uživatelů Internetu všechny, kteří ho kdy byť jednou použili se nezdá vhodné a proto se hodí omezit interval, během kterého se uživatel musel připojit. Otázkou je, jak dlouhý by měl být. Z výsledků ČSÚ vyplývá, že pouze mizivé procento se připojuje méně často než 1x měsíčně. Během prázdninových měsíců by mohlo u měsíčního limitu ale dojít k většímu výpadku. Poměrně vhodné se tak jeví období tří měsíců, které navíc umožňuje kontinuální čtvrtletní šetření. Pro shrnutí se jeví jako optimální definice uživatele Internetu pro výše zmíněné účely osoba starší 12 let, která v posledních 3 měsících alespoň jednou použila služeb Internetu (odkudkoliv). Odhad počtu uživatelů Z výsledků výzkumů se zdá počet uživatelů v období konce roku 2004 až poloviny roku 2005 být v rozmezí tis. až tis. uživatelů. Jako nejreprezentativnější se jeví data statistického úřadu, která jsou ovšem bohužel pouze za první čtvrtletí Pozdější data od společností GfK a zejména STEM vykazují vyšší hodnoty. Pokud přijmeme předpoklad o jistém růstu počtu uživatelů během roku i vzhledem k poklesu cen a rozšíření nabídky vysokorychlostního připojení 2, můžeme vyjít z dat ČSÚ a rozšířit je. Nejprve přičteme odhad počtu uživatelů od 12 do 14 let. Vyjdeme z dat STEMu, který uvádí 88% zastoupení uživatelů v této skupině. ČSÚ udává pro věkovou skupinu let 77 %. Můžeme si tak dovolit započíst odhadem 85 % dětí let jako uživatele Internetu. Vychází cca 323 tis. uživatelů v této skupině. Výchozí hodnota pro začátek roku 2005 je tedy cca tis. Čtyři výzkumy (GfK, Markent, Factum Invenio a DEMA) se shodly na cca osmi až devítiprocentním růstu 3 penetrace mezi lety 2003 a Dostupné srovnatelné časové řady k polovině roku 2005 (Markent a GfK) rostou shodně o 2 %. Vzhledem k dalšímu poklesu cen připojení v druhé polovině roku, 2 I když z některých údajů vyplývá, že vysokorychlostní připojení spíše nahrazuje jiné druhy připojení stávajících uživatelů 3 O 8 procent, nikoli o 8 procentních bodů; ČSÚ uváděl cca 14 % Strana 12

13 z z ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) masivní reklamní kampani a některým dalším faktorům si přesto dovolím uvažovat o 5% růstu. Pak by odhad počtu takto definovaných uživatelů Internetu byl cca tis. což odpovídá 36 % populace starší dvanácti let.!"#$ %&'()*+,-./0123)4)*5 FG%HI:3>:;E)*D=J;BKA*;L+>,-./01:';L>*)A5 678,-9/01:;<;=>*&';(?5 MNG%IOCPQRSTT9,:3):;U)+*&-V/014K3D5 WMX,-9/01YZT[\YZTY\-ZT95 CN_,T/0 ])+%;*>+;',:3):;U+)*^:;JD<*&-9/01<>L+;:&JT95 `FaHF,-S/01(;*)A';(?5 >H?J>+,:3):;U+)*^:;JD<*&-9/013DE)*5 `FaHF,-9/01(;*)A';(?5 Jak bylo uvedeno, počet uživatelů Internetu ať je již definován jakkoli, může být pouze jediným z mnoha ukazatelů vývoje informační společnosti. Kromě kvantity je důležitá také kvalita připojení a kvalita jeho využití. Tato problematika je již mimo rámec této práce, ale je jistě neméně zajímavá a některé z uskutečněných výzkumů (zejména STEM a ČSÚ) se věnují i jí. Dokonce zjišťují i důvody, proč uživatelé nemají připojení k Internetu. Strana 13

14 J JQ ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) BCDE FGHDI PEQ RKSCL UNHNEQ RKVH JNOHN KL MJNO C ),$+.,+$/*0!/1&0!%2!"#$%&'#()!*+,-%,3%4+*),4+51 (-0$/ 9%!"+8#$4:; %),$+.,+$/.67)81+ WXYZ[\]^_\`Za\,+ <&7?!=),$+.,+$;!$(+</*+=+),$+.,+$ 4!=#5,+1&/>)") *),2 bxyz[\]^_\`za\,+4!0$#$+%',#"!0$)*#% 0),$+.,+$+=.#7!1#$,+=6=+=!>,!0$ i jsme porovnání několika výzkumů a odhadů počtu uživatelů Internetu v ČR. i další detaily metodiky se značně odlišují a stejně tak i výsledná data. V rámci dlouhodobých časových řad se zdá, že (při nulovém populačním růstu) postupně klesá tempo růstu počtu uživatelů. Vypadá to, jako by se postupně nasycovala ta část populace, která se za stávajících podmínek chce a může připojit. Z některých výzkumů vyplývá, že stále existuje velká část populace, která by Internet chtěla využívat, ale něco (podle průzkumů nejčastěji cena) jí brání. Uvidíme, jak se bude vývoj ubírat dále. Zajímavé budou nové výsledky průzkumů k Březnu a také data ČSÚ za první čtvrtletí 2006 (pokud tentokrát dodrží roční periodicitu). Výsledky průzkumů pro léta 2004 a 2005 se pohybovaly mezi cca tis. a tis. Jako svůj odhad pro konec roku 2005 uvádím tis. s odůvodněním a postupem popsaným výše. Strana 14

15 y y [1] Březen měsíc Internetu [online] <http://www.brezen.cz/> [cit ] <http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/t/82005a8299/$file/960305p4c.pdf> [cit ] c c y y c c c c c [3] ČSU: [online] <http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/t/ d/$file/ xls> [cit ] [4] ČSÚ: y [online] <http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/publ/ v_roce_2005> [cit ] [5] DEMA: Tisková zpráva: 2005/1 E-domácnost [online] <http://dema.praha.cz/z_t/tz0501.doc> [cit ] [6] Factum Invenio: [online] <http://www.factum.cz/tz122.html> [cit ] [7] Factum Invenio: [online] <http://www.factum.cz/tz107.html> [cit ] [2] ČSÚ: [online] [8] GfK Praha: Internet zůstává doménou mladších. Starší ročníky jsou ale dynamičtější [online] <http://www.gfk.cz/cz/default.aspx?path=/cz/press/gfkcz/reader.aspx&lang=cz&ctr=2 03&msg=1736> [cit ] [9] iaudit [online] <http://www.iaudit.info/cz/?menu=data&kat=verejna_data > [cit ] [10] ITU Free ICT STATISTICS [online] <http://www.itu.int/itu-d/ict/statistics/> [cit ] c y, [11] KOZÁK, D.: E-komerce.cz , ISSN: [online] <http://www.ekomerce.cz/ec/ec.nsf/0/ c890c125703b00663e27> [cit ] [12] MIČR: y "! # [online]http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=2955> [cit ] [13] NetMonitor [online] <http://www.netmonitor.cz/outputs> [cit ] [14] NetMonitor [online] <http://www.netmonitor.cz/doc/netmonitor_metodika.pdf> C # [cit ] [15] PETERKA, J.: DigiWeb (ihned.cz) ISSN [online] <http://digiweb.ihned.cz/ i00000_d-3d> % # # [cit ] [16] ŠMAHEL, D.: , ISSN X [online] <http://www.isdn.cz/clanek.php?cid=7407> [cit ] [17] ŠMAHEL, D.: , ISSN X [online] <http://www.isdn.cz/clanek.php?cid=7333> [cit ] [18] ŠMAHEL, D.: , ISSN X [online] <http://www.isdn.cz/clanek.php?cid=7349> [cit ] Strana 15

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2010 únor 2012 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Tři pětiny (60 %) české populace je na internetu (alespoň

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu ročenka 2012 leden 2011 únor 2013 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Na internetu je 69 % české populace 10+

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za září (NM) a říjen (AdM) 2011 15. listopadu 2011, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za duben (NM) a květen (AdM) 2012 13. června 2012, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Analýzy kampaní

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR Výsledky za červenec 2009 27.8.2009, Café Louvre 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Kontinuální výzkum (SEKV) 4. Stav nové metodiky NetMonitoru 5.

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Europen 2008 (Rožmberk n. Vltavou) 19.5. 2008 Petr Soukup FSV UK Struktura prezentace Představení použitých výzkumů Internetová populace v ČR-užívání vs. neužívání

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Využití Oborové brány TECH

Využití Oborové brány TECH Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 31.12.2008 Vypracováno v Oddělení speciálních služeb STK Průzkum vedla Andrea Kučerová Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek

Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek www.navrcholu.cz NAVRCHOLU.cz je nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek. Na českém

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za červenec 2010 2. září 2010, Café Louvre 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum (SEKV) 4. Agenda SPIR

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Mediální výzkum: rozumná investice?

Mediální výzkum: rozumná investice? Mediální výzkum: rozumná investice? 1 Mediální výzkum má více uživatelů zadavatelé reklamy 2 Stav mediálního výzkumu zkoumaný na výzkumnících 3 Tři témata Role a účel Silné stránky a slabiny Budoucnost

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty 26 Otázek ESOMARu 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty Data Collect s.r.o. Geologická 575/2, 152 00 Praha 5 tel. +420 225 020 010 www.datacollect.cz

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Tisková zpráva PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2014 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2538-3 Český statistický úřad, Praha 2014 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015 Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015 Od dat za červen 2015 došlo v NetMonitoru k několika metodickým změnám: Multiplatformní rozdělení návštěvnosti podle přistupujících

Více

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech Martin Kalista KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Martin Kalista

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH Fakta a čísla o internetu Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH MEDIARESEARCH PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Výzkumná agentura - široké portfolio produktů a služeb: Analýzy Zpracování dat Elektronické měření sledovanosti

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Věří Češi reklamě? 23. února 2012

Věří Češi reklamě? 23. února 2012 23. února 2012 Věří Češi reklamě? Reklamě nevěří více než polovina populace, nicméně nákup na základě reklamy přiznává 36 % osob. Nejdůvěryhodněji působí reklama v místě prodeje, největší problém lidé

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Tyto mapy byly zpracovány v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti funkcí lesů. Jednou

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Metodika aktivitně-cestovního průzkumu Vytvořena v rámci projektu VaV DOPIKOT ve spolupráci

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více