ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07)"

Transkript

1 ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) S určováním počtu uživatelů Internetu a jeho služeb (zejména WWW) se vyskytuje celá řada problémů. Jeho otevřenost, anonymita a minimální regulace dost dobře neumožňují alespoň orientačně sečíst aktivní přípojky nebo smlouvy o připojení jako je to možné např. u pevné či mobilní telefonní sítě. Počty aktivních síťových uzlů s přiřazenou IP adresou také neodpovídají počtu připojených klientských stanic část z nich jsou síťové prvky nebo servery nepoužívané přímo pro přístup uživatelů a naopak některé stanice jsou skryty pod jedinou veřejnou IP proxy nebo NAT. Navíc tyto metody by měřily počet přípojek a nikoli počet uživatelů. Samotná definice uživatele je zrádná. V posledních letech každoročně probíhá hned několik průzkumů či měření, která si kladou za cíl určit počet uživatelů na českém Internetu. V následujících odstavcích se na tyto průzkumy a jejich zjištění zaměříme a pokusíme se z nich vyvodit cosi relevantního o počtu uživatelů Internetu v ČR. Tyto průzkumy se velmi liší jak způsobem a metodikou šetření, účelem, za jakým jsou prováděna, tak také definicí pojmu uživatel internetu. Kdo nebo co je uživatel? Někdy to je člověk, který již někdy použil Internet, jindy musí dotyčný služeb Internetu použít v poslední době (např. 3 měsíců), nebo dokonce pravidelně. Jindy se místo živých uživatelů počítají pouze unikátní cookies vracené jejich prohlížeči. Ještě zajímavější situace nastává s věkem uživatelů. Někdy může být uživatelem pouze dospělý (tj. nad 18 let), častěji (vzhledem k vysoké popularitě mezi mládeží) pak člověk starší 15 nebo 12 let. Pokud je uváděn podíl na celkové populaci, je důležité vědět, zda se jedná skutečně o celou (dospělou, 15+ resp. 12+) populaci, nebo pouze o lidi do určitého věku (např. 65). Lidí starších 65 let je u nás téměř 1,5 milionu. Počet uživatelů mezi nimi není velký a výsledky tak mohou být ovlivněny. Protože jednotná metodika neexistuje, výsledky různých průzkumů a šetření se značně rozcházejí. Z jejich přímého srovnání tak vyplývá dosti široký interval počtu potenciálních uživatelů a hlavně představa o nepřesnosti těchto průzkumů. Poměrně cenné jsou ovšem průzkumy, které jsou prováděny se stejnou metodikou opakovaně několik let. Relativní čísla a trendy z nich vyplývající by měly být od detailů konkrétních metodik (nejsou-li úplně pomýlené) oproštěny. Relativně dobrá srovnání je tak možné činit právě mezi trendy zjištěnými několikaletým konzistentním sledováním. I zde je však potřeba dát si pozor na některá úskalí (viz dále). Jak již bylo řečeno, je u nás prováděno několik průzkumů. Pro jejich pochopení a správnou interpretace je vhodné rozlišovat je zejména podle jejich účelu. Při srovnání v rámci jednoho roku je potřeba vycházet i z toho, k jakému datu se šetření provádí. Strana 1

2 Audity návštěvnosti Prvním typem jsou automatizované průzkumy návštěvnosti webových serverů. Slouží zejména pro provozovatele těchto serverů, analýzu chování návštěvníků-zákazníků a pro zadavatele reklamy ke stanovení jejího dopadu, účinnosti a samozřejmě ceny. Tyto průzkumy typicky měří tvrdá data počtu stažení měřících prvků vložených do běžného obsahu (nejčastěji javascript nebo neviditelný obrázek) v kombinaci s identifikací pomocí cookies. Pro zvýšení vypovídací schopnosti a přesnosti měření jsou někdy kombinovány s on-line sociodemografickými výzkumy případně sledováním chování vybraného panelu uživatelů klientskou aplikací. Tyto výzkumy měří skutečná data, navíc výsledky jsou získávány průběžně, automatizovaně a jsou k dispozici velmi brzy. Otázkou ovšem je, do jaké míry tato data vypovídají o reálných uživatelích. Jejich vypovídací hodnota pro konkrétní servery je, zdá se, vyšší, než vypovídací hodnota agregovaných dat za celý český Internet. Problémů tu může být hned několik. Použití jednoho počítače (tj. konta prohlížeče s cookies) více uživateli nebo naopak používání několika počítačů jedním uživatelem (doma, ve škole, v práci, ) zkreslí měření. Je potřeba dobře odlišovat české a zahraniční návštěvníky. Měření se provádí pouze na vybraných serverech (byť nejnavštěvovanějších). Samostatným problémem je potom zacházení s cookies třetích stran a javascriptem, kterými je měření prováděno (zakázání, omezení, mazání), případně přímo blokování reklamních a měřících serverů v prohlížečích. Odhady četnosti tohoto chování (spíše zkušenějších) uživatelů jsou relativně nízké. S tím se lze i ztotožnit, je ovšem třeba brát v úvahu, že to jsou odhady společností, které tím potvrzují přesnost svých výstupů. Mezi dva významné výzkumy tohoto typu patří iaudit a NetMonitor. První z nich má na svém webu publikovanou souhrnnou zprávu naposled z října 2005[9], druhý potom i za listopad téhož roku[13]. Přestože se jejich metodiky odlišují, je srovnání jejich výsledků zajímavé. Srovnání výsledků za poslední rok v kontextu dalších zpráv[11] ovšem hovoří spíše o konkurenčním boji obou systémů a přechodu serverů od iauditu k NetMonitoru, než o vývoji počtu uživatelů českého Internetu. Strana 2

3 Můžeme si alespoň utvořit základní představu o počtu uživatelů změřených těmito systémy v loňském roce někde mezi dvěma celými osmi a třemi a půl milionu. Při troše dobré vůle a fantazie lze přistoupit i na i lehce rostoucí trend a to se všemi výtkami, které byly zmíněny výše. iaudit MEDIA iaudit International s.r.o. audit návštěvnosti serverů vkládané objekty do obsahu měřených serverů + cookies? počet unikátních návštěvníků (cookies?) z ČR na sledovaných serverech během měsíce zveřejněno 10/ NetMonitor MEDIARESEARCH, a. s. ve spolupráci se společností Gemius S.A. audit návštěvnosti serverů vkládané javascripty do obsahu měřených serverů + cookies on-line dotazníky pro vybrané uživatele klientská aplikace pro vybrané uživatele počet uživatelů internetu v příslušné cílové skupině, kteří vygenerovali alespoň jedno zobrazení na vybraném webovém serveru během daného měsíce (týdne, dne). Tento ukazatel odpovídá skutečnému počtu lidí (ne počítačů, cookies nebo IP adres), kteří navštívili webový server v daném měsíci (týdnu, dnu). [14] přepočet na základě doplňujících výzkumů dotazníky, aplikace zde pouze návštěvníci z ČR zveřejněno 11/ Pravidelné průzkumy Kromě průběžných automatizovaných měření, které slouží zadavatelům reklamy a provozovatelům, je každoročně publikováno několik dalších jednorázových, každoročně opakovaných průzkumů. Část jich své výsledky publikuje v rámci akcí k Březnu měsíci Internetu [1]. Tyto průzkumy obecně nevyužívají měření přímo na Internetu, ale zaměřují se na klasická demografická šetření na reprezentativním vzorku populace. Bohužel velikost vzorku nebývá často příliš velká (cca 1000 respondentů). Jedním z těchto výzkumů je studie Povědomí o Internetu v obecné populaci společnosti Markent. Naposledy bylo publikovány výsledky k únoru 2005[15]. Otázka byla určena dospělým obyvatelům ČR (tj. nad 18 let) a zjišťovala jejich vztah k Internetu. Výsledky jsou patrné z grafu níže 38 % respondentů již někdy s Internetem pracovalo (26 % pravidelně, 12 Strana 3

4 % pouze několikrát). 40 % populace podle studie s Internetem nepracovalo, ale chtěli by. Při pohledu na vývoj za posledních několik let se zdá, že nárůst nových uživatelů se zpomaluje, roste podíl pravidelných uživatelů a stále velká část populace by Internet používat chtěla, ale z nějakého důvodu nemůže. Pokud údaj o podílu uživatelů Internetu vztáhneme ke stavu dospělého obyvatelstva ČR (k [3]), dostaneme tis. pravidelných uživatelů resp tis. uživatelů celkem. Povědomí o Internetu v obecné populaci [výsledek] Markent, s.r.o. výzkum populace ČR pro Březen reprezentativní, kvantitativní šetření, min respondentů, face-to-face interview? běžně pracuje s Internetem/několikrát pracoval s internetem, 18+ únor 2005 cca (jen pravidelní) cca (i příležitostní) Další z průzkumů v rámci Března byl zpracován koncem roku 2004 společností DEMA[5]. V rámci výzkumu E-domácnost zjišťovala vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k Internetu. Zkoumán byl počet lidí starších 18 let, kteří mají přístup k Internetu z domova. Z výsledků tak vypadli uživatelé připojující se pouze z jiných míst. Naopak protože průzkum zkoumal pouze možnost připojení a ne jeho využívání, mohou být zahrnuti i lidé, kteří žijí v připojené domácnosti, ale připojení sami nevyužívají. Takto definovaných domácích uživatelů je podle výzkumu 35 %. Zajímavý je opět pohled na časovou řadu. Z dalších údajů této studie vyplývá silná závislost připojení k Internetu z domácnosti na příjmu a dosaženému vzdělání rodiny. Relativně malé rozdíly jsou potom možná trochu překvapivě v rozložení podle velikosti sídla[15]. Strana 4

5 E-domácnost [další část výsledků] DEMA a. s. výzkum populace ČR pro Březen zjistit celkový podíl uživatelů internetu a jejich sociodemografickou podmíněnost, včetně míst odkud se tito lidé připojují na internet. Dotazování na výběrovém souboru 667 osob probíhalo v prosinci 2004 na 110 místech a zasáhlo všechny kraje a velikostní místa bydliště. Bylo reprezentativního typu a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů ČR starších 18 let. má připojení k Internetu v domácnosti, 18+ Strana 5

6 prosinec 2004 cca Další společností, která provádí v rámci šetření MediaProjekt mj. i průzkum využívání Internetu v ČR je GfK Praha. Výsledky jsou zveřejňovány čtvrtletně a podle zprávy z poloviny listopadu 2005[8], se jedná o výsledky k druhé polovině roku se opět týkal používání Internetu dospělou (zde pro změnu 15+) populací. Jak je definován uživatel internetu, ze zprávy bohužel není jasné. GfK dochází k číslu 35 % dospělé populace. Tj. přepočteno na osoby opět podle stavu k cca tis. uživatelů. K dispozici je i časová řada podle věku. Internet Monitor (v rámci Media Projektu) /press/gfkcz/reader.aspx&lang=cz&ctr=203&msg=1736 GfK Praha, s.r.o. pravidelné čtvrtletní šetření jako součást základního mediálního výzkumu ČR zadávaného Sdružením komunikačních a mediálních organizací Media Projekt Ročně se přímým kontaktem tazatele s respondentem zjišťuje mediální chování obyvatel České republiky vybíraných tak, aby věrně reprezentovali českou populaci. jaký je vzorek pro Internet není jasné?? používá Internet, 15+ polovina roku 2005 cca Také společnost Factum Invenio provádí pravidelná šetření uživatelů Internetu v ČR. Poslední publikovaná zpráva z října 2004[7] uvádí, že podíl obyvatel starších 15 let, kteří používají Internet je již 42 %. To by odpovídalo více než tis. uživatelů! Vybraný vzorek populace nebyl příliš velký (cca 1000 obyvatel) a výzkum není zrovna čerstvý, takže se toto vysoké Strana 6

7 číslo zdá být výkyvem ve výsledcích, či spíše vzhledem k vysokým číslům i v minulých letech, zřejmě důsledkem dosti odlišné metodiky nebo specifikem výběrového vzorku. Další šetření provedené v prosinci 2004[6] se zaměřilo na přístup k Internetu z domova. Šlo opět o jednotlivce (tedy nikoli domácnosti, jako v případě výzkumu DEMA), ale pouze s přístupem z domova. Zde vyšlo číslo 24 % obecné populace. Kromě těchto všeobecných výzkumů provádí společnost také šetření chování a způsob připojení panelu aktivních uživatelů Internetu, kteří ho používají alespoň jednou týdně. Ten pro účely této práce však nemá hlubší význam. Používání počítačů a internetu v ČR Factum Invenio, s.r.o. pravidelný výzkum využívání počítačů, internetu a mobilních telefonů v ČR omnibusové šetření na reprezentativním vzorku 1000 obyvatel ČR?? používá Internet, 15+ říjen 2004 cca Přístup k Internetu z domova Factum Invenio, s.r.o. pravidelný výzkum využívání počítačů, internetu a mobilních telefonů v ČR omnibusové šetření na reprezentativním vzorku 1023 obyvatel ČR? má přístup k Internetu z domova, 15+ prosinec 2004 cca V posledních třech letech se i Český statistický úřad pustil do zjišťování používání počítačů a Internetu jednotlivci i domácnostmi. Podle ČSÚ je za uživatele Internetu považován Strana 7

8 jednotlivec 15+, který jej použil v posledních třech měsících. Protože šetření je prováděno společně s tradičním výběrovým šetřením pracovních sil v domácnostech, může být výběrový soubor relativně dostatečně velký (přes 4500 domácností, což představuje přes 9500 jednotlivců). Navíc je k dispozici detailní demografický profil šetřených domácností. Výsledky tak mají velkou vypovídací hodnotu a je možno je brát poměrně vážně. Navíc jsou kompletní data volně k dispozici a není se třeba spoléhat pouze na dílčí výstupy a tiskové zprávy jako u předchozích komerčních výzkumů. Problémem daného šetření je, že ačkoliv má roční periodicitu a v letech 2003 a 2004 proběhlo ve čtvrtém čtvrtletí, v roce 2005[4] proběhlo již v prvním čtvrtletí. Mezi dvěma posledními výsledky je tak místo ročního odstupu odstup maximálně tříměsíční. To se také zřejmě projevilo na výsledcích. V dotazníku[2] se objevuje před otázkami. o využívání technologií (počítač, mobil, Internet) poznámka, že se má jednat o využití pro U některých otázek zjišťujících činnosti prováděné na Internetu je tato podmínka zopakována, u těch, zjišťujících prosté využívání Internetu není. Není tak zcela jasné, zda jsou za uživatele považováni pouze uživatelé soukromí. To by mohlo podhodnotit výsledky. V rámci prezentovaných výstupů se o soukromém užití hovoří dále pouze ohledně využívání služeb (elektronické obchodování, komunikace, vyhledávání informací). Můžeme se tak snad přiklonit k tomu, že zjišťovaný počet uživatelů je úplný. Pokud jde o jednotlivce a jejich využívání Internetu, celkově vychází ČSÚ 32 %. To odpovídá tis. uživatelů. Těch, kteří alespoň jednou někdy použili Internet je potom něco málo přes 37 % tj. téměř tis. obyvatel. Opět lze pozorovat výraznou závislost na věku, vzdělání a výrazněji již i na hustotě zalidnění. V rámci krajů je na tom, jak se dalo očekávat, výrazně nejlépe Praha s téměř 50 % populace užívající Internet. Většina ostatních krajů se drží okolo třiceti procent. Zajímavý je také pohled na statistiky odkud a jak často se uživatelé připojují. Velká část uživatelů (80%) se připojuje alespoň jednou týdně. Oproti poslednímu čtvrtletí 2004 jejich podíl stoupl, ale mírně klesl podíl těch, kteří se připojují každý den. Je potřeba mít stále na mysli, že odstup výsledků není roční, ale čtvrtletní. Relativně vysoký je také počet těch, kteří s připojují z domova. Strana 8

9 ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07)!"#$"%&'( )*+,+,#-%./01 203"415"/$6$*+7 89,1%1*+:/$6$*+789,15"/$6$*+7)#;"</$6$*+7 =*>#1:",*+4"?$6$*+7 =+*#1:+*/$6$*+7BC/159D+ K )+*4EF9?$6$*+7G#HD/$6$*+7 I9F"*"?$6$*+7 J#1%1E?$6$*+7 LMNOPNQRNSTUVWXYZQXNMQNXUPST[\N]QYR^_`a[YRYR^ bcd efd hgd cgd bgd egd hgd fgd ˆ z Œ Ž Ž Œš Œ bgd igd cgd ijd klmnonpqqprstksusklmnonpq ivenqwxyonqz œ žž qp{ }q~i l ~t lƒpqpklmnoyonpq Ÿœ žž }q~qpmi l ~t cd id Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci Český statistický úřad statistické zachycování a analýza vlivu ICT na ekonomiku a společnost pro účely mezinárodních srovnání a poskytování potřebných informací vládním orgánům, podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, včetně široké veřejnosti příloha k šetření Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) Strana 9

10 ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) Osobní interview s využitím PC zápis odpovědí provedli krajští tazatelé přímo na místě do elektronického dotazníku domácností, z nichž se VŠIT zúčastnilo (odpovědělo na otázky v dotazníku) (68,3%).Celkem se šetření zúčastnilo jednotlivců ve věku 15+ jednotlivec 15+, který použil internet v posledních 3 měsících 1. čtvrtletí 2005 cca (cca někdy použilo) Další průzkumy Určitá data o počtu uživatelů Internetu v rámci 182 států jsou k dispozici také na webu ITU (International Telecomunication Union). Podle těchto údajů[10] měla v roce 2004 ČR 4,8 milionu uživatelů internetu, což odpovídá 47 % celé populace (0+). Jak se na tato ohromná čísla přišlo není zcela jasné. V metodické poznámce je uvedeno 1, že data poskytují jednotlivé státy na základě výzkumů, odhadů nebo výpočtů. U dat ČR jsou čísla zaokrouhlená na stovky tisíc a zdá se tedy, že jde o jakési hrubé odhady. Jednotná metodika neexistuje a uvedená čísla jsou tak jen velmi obtížně porovnatelná. Přesto je s nimi pracováno pro mezinárodní srovnání (viz např. [12]). Tato data nepůsobí příliš věrohodně a nezdá se jako vhodné se jich tedy držet při stanovování odhadů. ITU Internet indicators International Telecomunication Union (pouze shromáždění dat) mezinárodní srovnání telekomunikačních statistik 1 Internet Users is based on nationally reported data. In some cases, surveys have been carried out that give a more precise figure for the number of Internet users. However surveys differ across countries in the age and frequency of use they cover. The reported figure for Internet users which may refer to only users above a certain age is divided by the total population to obtain users per 100 inhabitants. Countries that do not have surveys generally base their estimates on derivations from reported Internet Service Provider subscriber counts, calculated by multiplying the number of subscribers by a multiplier. Strana 10

11 nedefinované výsledky průzkumů, výpočtů a odhadů poskytované jednotlivými státy??? V září 2005 proběhl první ročník výzkumu v rámci české části projektu World Internet Project. Ta je realizována na Fakultě sociálních studií Masarykovy university v Brně a výzkum pro ni provedla agentura STEM. Předběžné výsledky publikované v sérii několika článků ([17], [18], [16]) jsou pozoruhodné. Ze vzorku 1831 respondentů starších 12 let odpovědělo na otázku Používáte Vy osobně internet, to je www stránky, nebo kteroukoliv jinou část internetu? kladně 49,6 %. To by odpovídalo více než tis. obyvatel. To je vysoké číslo, které převyšuje i výsledek výzkumu Factum Invenio (odhady na ITU nebereme v úvahu). Pokud bychom pro srovnání odečetli nejmladší uživatele tj. skupinu let, kde jsou uživatelé zastoupeni velmi silně, dostali bychom se na tis. uživatelů 16+. Přitom je třeba vzít v úvahu, že tento průzkum je ze zde prezentovaných nejčerstvější a můžeme tedy očekávat o něco vyšší zjištěné údaje. Takovéto hodnoty se však i přesto zdají poměrně vysoké. Světový projekt o internetu Česká republika all-phprs-all&rstema=12&stromhlmenu=12 STEM pro Fakultu sociálních studií Masarykovy university v Brně zjištění míry využívání informačních technologií a internetu v ČR a mezinárodní srovnání, měření různých psychosociálních charakteristik uživatelů face-to-face rozhovory s 1831 respondenty 12+ vzorek byl reprezentativní pro ČR vzhledem k pohlaví, vzdělání, věku, regionu a velikosti místa bydliště 12+ používá osobně internet, to je www stránky, nebo kteroukoliv jinou část internetu září 2005 cca (cca ) Strana 11

12 Z uvedeného je zřejmé, že výsledky odhadů a průzkumů se liší snad ještě více, než definice uživatele Internetu. Vzhledem k technologickým problémům a možnému dosahu se automatizované audity jeví jako méně přesné než klasická výběrová šetření. Ta mají ale často poměrně malý vzorek. Optimální definice uživatele Na základě zjištěných informací se jako optimální definice uživatele Internetu, která by sloužila jako jeden z ukazatelů vývoje informační společnosti (tj. nejen pro reklamní a obchodní účely) se jeví taková, která má následující vlastnosti. Vzhledem k vysokému podílu uživatelů mezi mladými lidmi bych se nebránil zahrnutí i těch mladších (např. 12+). Pokud bude udáván podíl uživatelů na populaci, v základním ukazateli by nemělo být horní věkové omezení. Pro případné upřesnění by bylo možné uvádět doplňkově také podíl na nedůchodové populaci (např ). Ideální by bylo také rozlišovat uživatele alespoň na dvě skupiny podle aktivity tj. četnosti připojování. Samozřejmě pokud nás zajímají uživatelé, je nutné ptát se na užívání služeb internetu. Statistiky místa a typu připojení a vybavenosti domácností připojením jsou sice zajímavé z jiných hledisek, ale o počtu uživatelů příliš nevypovídají. Počítat do uživatelů Internetu všechny, kteří ho kdy byť jednou použili se nezdá vhodné a proto se hodí omezit interval, během kterého se uživatel musel připojit. Otázkou je, jak dlouhý by měl být. Z výsledků ČSÚ vyplývá, že pouze mizivé procento se připojuje méně často než 1x měsíčně. Během prázdninových měsíců by mohlo u měsíčního limitu ale dojít k většímu výpadku. Poměrně vhodné se tak jeví období tří měsíců, které navíc umožňuje kontinuální čtvrtletní šetření. Pro shrnutí se jeví jako optimální definice uživatele Internetu pro výše zmíněné účely osoba starší 12 let, která v posledních 3 měsících alespoň jednou použila služeb Internetu (odkudkoliv). Odhad počtu uživatelů Z výsledků výzkumů se zdá počet uživatelů v období konce roku 2004 až poloviny roku 2005 být v rozmezí tis. až tis. uživatelů. Jako nejreprezentativnější se jeví data statistického úřadu, která jsou ovšem bohužel pouze za první čtvrtletí Pozdější data od společností GfK a zejména STEM vykazují vyšší hodnoty. Pokud přijmeme předpoklad o jistém růstu počtu uživatelů během roku i vzhledem k poklesu cen a rozšíření nabídky vysokorychlostního připojení 2, můžeme vyjít z dat ČSÚ a rozšířit je. Nejprve přičteme odhad počtu uživatelů od 12 do 14 let. Vyjdeme z dat STEMu, který uvádí 88% zastoupení uživatelů v této skupině. ČSÚ udává pro věkovou skupinu let 77 %. Můžeme si tak dovolit započíst odhadem 85 % dětí let jako uživatele Internetu. Vychází cca 323 tis. uživatelů v této skupině. Výchozí hodnota pro začátek roku 2005 je tedy cca tis. Čtyři výzkumy (GfK, Markent, Factum Invenio a DEMA) se shodly na cca osmi až devítiprocentním růstu 3 penetrace mezi lety 2003 a Dostupné srovnatelné časové řady k polovině roku 2005 (Markent a GfK) rostou shodně o 2 %. Vzhledem k dalšímu poklesu cen připojení v druhé polovině roku, 2 I když z některých údajů vyplývá, že vysokorychlostní připojení spíše nahrazuje jiné druhy připojení stávajících uživatelů 3 O 8 procent, nikoli o 8 procentních bodů; ČSÚ uváděl cca 14 % Strana 12

13 z z ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) masivní reklamní kampani a některým dalším faktorům si přesto dovolím uvažovat o 5% růstu. Pak by odhad počtu takto definovaných uživatelů Internetu byl cca tis. což odpovídá 36 % populace starší dvanácti let.!"#$ %&'()*+,-./0123)4)*5 FG%HI:3>:;E)*D=J;BKA*;L+>,-./01:';L>*)A5 678,-9/01:;<;=>*&';(?5 MNG%IOCPQRSTT9,:3):;U)+*&-V/014K3D5 WMX,-9/01YZT[\YZTY\-ZT95 CN_,T/0 ])+%;*>+;',:3):;U+)*^:;JD<*&-9/01<>L+;:&JT95 `FaHF,-S/01(;*)A';(?5 >H?J>+,:3):;U+)*^:;JD<*&-9/013DE)*5 `FaHF,-9/01(;*)A';(?5 Jak bylo uvedeno, počet uživatelů Internetu ať je již definován jakkoli, může být pouze jediným z mnoha ukazatelů vývoje informační společnosti. Kromě kvantity je důležitá také kvalita připojení a kvalita jeho využití. Tato problematika je již mimo rámec této práce, ale je jistě neméně zajímavá a některé z uskutečněných výzkumů (zejména STEM a ČSÚ) se věnují i jí. Dokonce zjišťují i důvody, proč uživatelé nemají připojení k Internetu. Strana 13

14 J JQ ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) BCDE FGHDI PEQ RKSCL UNHNEQ RKVH JNOHN KL MJNO C ),$+.,+$/*0!/1&0!%2!"#$%&'#()!*+,-%,3%4+*),4+51 (-0$/ 9%!"+8#$4:; %),$+.,+$/.67)81+ WXYZ[\]^_\`Za\,+ <&7?!=),$+.,+$;!$(+</*+=+),$+.,+$ 4!=#5,+1&/>)") *),2 bxyz[\]^_\`za\,+4!0$#$+%',#"!0$)*#% 0),$+.,+$+=.#7!1#$,+=6=+=!>,!0$ i jsme porovnání několika výzkumů a odhadů počtu uživatelů Internetu v ČR. i další detaily metodiky se značně odlišují a stejně tak i výsledná data. V rámci dlouhodobých časových řad se zdá, že (při nulovém populačním růstu) postupně klesá tempo růstu počtu uživatelů. Vypadá to, jako by se postupně nasycovala ta část populace, která se za stávajících podmínek chce a může připojit. Z některých výzkumů vyplývá, že stále existuje velká část populace, která by Internet chtěla využívat, ale něco (podle průzkumů nejčastěji cena) jí brání. Uvidíme, jak se bude vývoj ubírat dále. Zajímavé budou nové výsledky průzkumů k Březnu a také data ČSÚ za první čtvrtletí 2006 (pokud tentokrát dodrží roční periodicitu). Výsledky průzkumů pro léta 2004 a 2005 se pohybovaly mezi cca tis. a tis. Jako svůj odhad pro konec roku 2005 uvádím tis. s odůvodněním a postupem popsaným výše. Strana 14

15 y y [1] Březen měsíc Internetu [online] <http://www.brezen.cz/> [cit ] <http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/t/82005a8299/$file/960305p4c.pdf> [cit ] c c y y c c c c c [3] ČSU: [online] <http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/t/ d/$file/ xls> [cit ] [4] ČSÚ: y [online] <http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/publ/ v_roce_2005> [cit ] [5] DEMA: Tisková zpráva: 2005/1 E-domácnost [online] <http://dema.praha.cz/z_t/tz0501.doc> [cit ] [6] Factum Invenio: [online] <http://www.factum.cz/tz122.html> [cit ] [7] Factum Invenio: [online] <http://www.factum.cz/tz107.html> [cit ] [2] ČSÚ: [online] [8] GfK Praha: Internet zůstává doménou mladších. Starší ročníky jsou ale dynamičtější [online] <http://www.gfk.cz/cz/default.aspx?path=/cz/press/gfkcz/reader.aspx&lang=cz&ctr=2 03&msg=1736> [cit ] [9] iaudit [online] <http://www.iaudit.info/cz/?menu=data&kat=verejna_data > [cit ] [10] ITU Free ICT STATISTICS [online] <http://www.itu.int/itu-d/ict/statistics/> [cit ] c y, [11] KOZÁK, D.: E-komerce.cz , ISSN: [online] <http://www.ekomerce.cz/ec/ec.nsf/0/ c890c125703b00663e27> [cit ] [12] MIČR: y "! # [online]http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=2955> [cit ] [13] NetMonitor [online] <http://www.netmonitor.cz/outputs> [cit ] [14] NetMonitor [online] <http://www.netmonitor.cz/doc/netmonitor_metodika.pdf> C # [cit ] [15] PETERKA, J.: DigiWeb (ihned.cz) ISSN [online] <http://digiweb.ihned.cz/ i00000_d-3d> % # # [cit ] [16] ŠMAHEL, D.: , ISSN X [online] <http://www.isdn.cz/clanek.php?cid=7407> [cit ] [17] ŠMAHEL, D.: , ISSN X [online] <http://www.isdn.cz/clanek.php?cid=7333> [cit ] [18] ŠMAHEL, D.: , ISSN X [online] <http://www.isdn.cz/clanek.php?cid=7349> [cit ] Strana 15

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha 2011 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 ISBN 978-80 - 7290-524 9 2 Demografický vývoj a projekce výkonů

Více

FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010

FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010 FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010 EKONOMICKÁ ANALÝZA ZPRACOVAL: ING. JAROSLAV ČERNÝ s využitím studie Analýza ČRDM ekonomické aspekty činnosti ČRDM autorů Mgr. et

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Jan Koucký Martin Lepič

Jan Koucký Martin Lepič Vývoj kvalliifiikačníích požadavků na pracovníím trhu v ČR a v zahraniičíí Jan Koucký Martin Lepič Praha 2008 Obsah: Východiska 1. Společnost, ekonomika a trh práce...3 1.1 Teoretická a konceptuální východiska...3

Více

Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností

Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností Ing. Pavel Kofroň 1 Ing. Robert Jahoda, Ph.D. Úvod Sociální transfery k domácnostem patří mezi největší výdajové položky českých

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb

Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB PRO ÚČELY VYHODNOCOVÁNÍ CENOVÉ DOSTUPNOSTI... 4 2.1 ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBA...

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ Petr Zeman a kol. Praha 2011 Autoři: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. JUDr. Michaela

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více