R O Z H O D N U T I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T I E"

Transkript

1 Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, Trenčín tel., fax. 032 / , č.k. SK 9/2013/1652-ro/po V Trenčíne, R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. (1) písm. d) a 23 ods. (5) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Mierové námestie 19, , Trenčín IČO: neudržiaval v čistote a dobrom stave údržby priestory a zariadenia prevádzkarne podľa 4 ods. 1, 10 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ) a Prílohy II, Kapitola I, ods. 1. Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke Potraviny , ul. J. Kráľa 2, , Trenčín a to tým, že skladoval nepotrebné predmety v sklade určenom na skladovanie piva a nealko nápojov / účtovné doklady prevádzky od roku 2007 po rok 2012 /, nezabezpečil opravu poškodenej omietky steny v priestore výkupu fliaš a steny v priestore vstupu do skladu potravín z vonkajšieho prostredia. - porušil zákaz predaja potravín iných ako bezpečných podľa 4 ods. 1, 12 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ), čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke Potraviny , ul. J. Kráľa 2, , Trenčín a to tým, že ponúkal na predaj 2 druhy potravinárskych výrobkov s poškodeným obalom a senzorickými zmenami - mrazovou spálou vysušením na povrchu potravín. - porušil zákaz predaja potravín iných ako bezpečných podľa 4 ods. 1, 12 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ), čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke Potraviny , ul. J. Kráľa 2, , Trenčín a to tým, že ponúkal na predaj 1 druh potravinárskeho výrobku s organoleptickými zmenami na povrchu zmena farby a výskyt kryštálikov ľadu. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného právneho deliktu podľa 28 ods. (1) písm. a), ods. (4) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ).

2 2 Za to sa mu podľa 28 ods. (4) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ) ukladá pokuta vo výške 1 000, slovom: tisíc eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trenčín, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol a konštantný symbol O d ô v o d n e n i e. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín vykonala dňa u podnikateľa COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Mierové námestie 19, , Trenčín, IČO: , v prevádzke Potraviny , ul. J. Kráľa 2, Trenčín kontrolu zameranú na dodržiavanie potravinového práva pri skladovaní, manipulácii a predaji potravín. Z kontroly bol vyhotovený Záznam o úradnej kontrole potravín č. TN/2013/MM,KR/31 zo dňa a fotodokumentácia kontrolných zistení. Na základe tejto kontroly zistila u podnikateľa COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Mierové námestie 19, , Trenčín, v prevádzke Potraviny , ul. J. Kráľa 2, Trenčín (ďalej účastník konania) dňa nasledovné skutočnosti: 1. Sklad potravín : 1.1 skladovanie nepotrebných predmetov v sklade určenom na skladovanie piva a nealko nápojov / účtovné doklady prevádzky od roku 2007 po rok 2012 / 1.2 poškodená omietka steny v priestore výkupu fliaš 1.3 poškodená omietka steny v priestore vstupu do skladu potravín z vonkajšieho prostredia Účastník konania dňa týmto porušil ustanovenia - zákona o potravinách: vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi 10 ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a písm. b) zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín: Príloha II, Kapitola I, ods. 1. potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby 2. Predaj potravín s poškodeným obalom a mrazovou spálou - vysušením na povrchu výrobku 2.1./ HYZA, kuracie štvrte stehenné hlbokozmrazené, výrobca : HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, , Topoľčany, minimálna trvanlivosť do : , výrobná šarža: L , počet 2 ks, v cene 2,99 /kg, hmotnosť 1,313 kg, spolu 3,92

3 3 2.2./ HYZA, kuracie stehno dolné hlboko zmrazené, výrobca : HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, , Topoľčany, minimálna trvanlivosť do : , výrobná šarža: L , počet 6 ks, v cene 3,99 /kg, hmotnosť 3,346 kg, spolu 13,35 Účastník konania dňa týmto porušil ustanovenia zákona o potravinách: vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi 12 ods. (1) ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja písm. a) zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín 3. Predaj potravín s organoleptickými zmenami na povrchu zmena farby, výskyt ľadových kryštálov : 3.1./ Minu kuracia pečeň hlboko zmrazená hydina 500g, výrobca : Compania minuano de alimentos CNPJ N 84, / , kód : BRAZIL BR 1661, krajina pôvodu. Brazília, dátum výroby : 07/08/2012, dátum spotreby : 03/ , počet 5 ks, v cene 0,75 /kg, spolu 3,75 Účastník konania dňa týmto porušil ustanovenia zákona o potravinách: vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi 12 ods. (1) ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja písm. a) zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín Na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín inšpektori RVPS Trenčín uložili podľa 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov kontrolovanému subjektu na mieste opatrenia na odstránenie nedostatkov a zákaz uvádzania do obehu zistených potravín s poškodeným obalom a zmenami vzhľadu, ktoré sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TN/2013/MM,KR/31 zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín vykonala dňa u podnikateľa COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Mierové námestie 19, ,Trenčín, IČO: , v prevádzke Potraviny , ul. J. Kráľa 2, , Trenčín dodatočnú úradnú kontrolu potravín zameranú na overenie splnenia opatrení uložených v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TN/2013/MM,KR/31 zo dňa Vykonanou kontrolou bolo zistené, že uložené opatrenia boli splnené. Zistenia z kontroly sú uvedené v Zázname o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. TN/2013/MM,KR/31/DÚKP/KR zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa k podkladu rozhodnutia vyjadril listom zo dňa č. III/3/516/MK, doručeným na RVPS Trenčín dňa ; ev.č. 1571/2013.

4 4 Účastník konania vo vyjadrení uvádza nasledovné: Dňa sme od Vás obdržali Upovedomenie o začatí správneho konania, ktorým ste nám dali možnosť vyjadriť sa k uvedenému nedostatku zistenému pri výkone úradnej kontroly zo dňa v prevádzkovej jednotke č ul. J. kráľa 2, Trenčín č. TN/2013/NM,KR/31 nedodržaná hygiena skladovania (znečistená stena, nepotrebné veci v sklade) nedostatky boli odstránené v uloženom termíne predaj potravín s poškodeným obalom a mrazovou spálou na povrchu výrobku (kuracie štvrte, kuracie stehná hlbokozmrazené, HYZA) predaj potravín s organoleptickými zmenami na povrchu zmena farby a kryštáliky ľadu MINU Kuracia pečeň hlboko mrazená, NOEMA) Kontrolou evidencie teplôt (inšpektorkou COOP Jednota TN, SD) v mraziacich zariadeniach nebolo zistené porušenie podmienok skladovania stanovených výrobcom teploty celý mesiac január v rozmedzí -18 C až -21 C. Podľa vyjadrenia vedúcej PJ niektoré balenia boli zdeformované a poškodené mrazom už po prebratí tovaru a rozbalení kartónov s uvedenými výrobkami Dodávateľ NOEMA DC, Rimavská Sobota, HYZA a.s. Topoľčany bol odborom marketingu COOP J-TN, SD upozornený na dodržiavanie podmienok v zmysle platnej legislatívy. -uvedené potraviny boli okamžite stiahnuté z predaja do skladu, označené ako nepredajné inšpektorkou COOP Jednota TN, bol spísaný likvidačný protokol v zmysle vnútropodnikových smerníc tovar bol použitý ako potrava pre psa.. Pracovníci PJ sú pri nástupe do pracovného pomeru poučení v zmysle platnej legislatívy o podmienkach hygieny skladovania a uchovávania potravín.. Opätovne boli upozornení na dodržiavanie všetkých ustanovení platných zákonov pre prácu s potravinami. Na základe skutočností uvedených vo vyjadrení účastníka konania má RVPS Trenčín za to, že účastník konania nepopiera výsledky úradnej kontrol a nepodáva námietky voči zisteným nedostatkom a tiež uloženým opatreniam. Ako bolo vyššie uvedené RVPS Trenčín pri vykonaní dodatočnej kontroly na overenie splnenia uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov zistila, že tieto boli prevádzkovateľom splnené a nedostatky boli odstránené. Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil zásady, povinnosti a požiadavky na hygienu manipulácie s potravinami a pri ich umiestňovaní na trh podľa 4 ods. 1, 10 písm. b), 12 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ), Prílohy II, Kapitola I, ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín čím naplnil znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (1) písm. a), ods.(4) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ). Ak dôjde v priebehu správneho konania k zmene právnej úpravy, je povinnosťou správneho orgánu túto zmenu rešpektovať. Výnimka existuje v otázke správneho trestania, t.j. ukladania pokút za iné správne delikty a to, ak ide o iné správne delikty spáchané počas účinnosti starej právnej úpravy. Predchádzajúca právna norma, ktorej účinky sú pre jej účastníka konania výhodnejšie, platí spätne aj na také prípady konania účastníka konania, ktoré by nová právna norma posudzovala prísnejšie, prípadne spôsobom pre neho nevýhodnejším. Zákonom č. 42/2013 Z.z. z 5. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré

5 5 zákony s účinnosťou od , došlo k sprísneniu pokút za porušenie ustanovení zákona NR SR č. 152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Výška pokuty podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách účinného do za umiestňovanie na trh potravín, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo skazené podľa 28 ods.4 písm. a) pre malého prevádzkovateľa je od do a podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách účinného od za umiestňovanie na trh potravín, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo skazené podľa 28 ods.4 písm. a) orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe pokutu od do Správny orgán preskúmal, ktorá právna norma je pre účastníka konania výhodnejšia a konanie dokončil podľa tohto právneho predpisu. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorbčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest pohlcuje miernejší) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona o potravinách účinného do , teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný, podľa ktorého správny orgán uloží malému prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku pokutu od 1000 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom, alebo osobitnými predpismi umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné a nevhodné na ľudskú spotrebu. Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo na charakter a závažnosť zisteného protiprávneho konania, spočívajúce v porušení zákonom chráneného práva spotrebiteľa na predaj výrobkov zdravotne bezpečných a v neporušenej kvalite. Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadlo na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania a minulosť prevádzkovateľa. Dodržiavanie hygienických zásad, povinností a požiadaviek pri skladovaní, manipulácii a predaji potravín je základom umiestnenia na trh bezpečných potravín a ich nedodržiavaním môže byť ohrozená kvalita ako aj bezpečnosť potravín. Neudržiavanie pristorov prevádzkarne v dobrom stave údržby a čistote má za následok nedostatočné vykonávanie sanitačných činností a možné hromadenie sa nečistôt, ktoré predstavujú zdroj kontaminácie mikroorganizmami a ich následný prenos vzduchom do ďalších častí prevádzky a riziko kontaminácie. Účastník konania ako predávajúci objektívne zodpovedá za kvalitu a bezpečnosť potravín umiestňovaných na trh, predaj potravín s organoleptickými zmenami na povrchu a predaj potravín s poškodeným obalom a mrazovou spálou predstavuje riziko pre zdravie ľudí, predávajúci poškodzuje spotrebiteľa na trhu potravín a porušuje jeho právo na zakúpenie bezpečných a kvalitných potravín. Výška pokuty bola stanovená na základe zaradenia prevádzkovateľa v zmysle Vyhlášky MPaRV SR č. 375/2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky medzi malých prevádzkovateľov na dolnej hranici možnosti uložiť pokutu za naplnenie znakov skutkovej podstaty iného právneho deliktu podľa 28 ods. (4) písm. a) od 1000 do zákona o potravinách. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

6 6 Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Trenčín do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Oľga Reháková riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Doručuje sa: COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Mierové námestie 19, Trenčín

7 7 Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, Trenčín tel., fax. 032 / , č.k. SK 10/2013/1653- ro/po V Trenčíne, R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. (1) písm. d) a 23 ods. (5) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Mierové námestie 19, , Trenčín IČO: nechránil potraviny pred akoukoľvek kontamináciou 4 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ) a Prílohy II, Kapitola IX, ods. 3 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke Potraviny , Svinná 140, , Svinná a to tým, že skladoval nepoužívané regály v prípravovni ovocia - zeleniny - porušil povinnosť umiestniť na trh potravinu označenú v štátnom jazyku podľa 4 ods. (1), 9 ods. (1) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ), čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke Potraviny , Svinná 140, , Svinná a to tým, že ponúkal na predaj 1 druh potravinárskeho výrobku, ktorý nebol označený v štátnom jazyku. - nesplnil osobitné požiadavky na označovanie potravín umiestňovaných na trh podľa 4 ods. (1) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do )a 12 ods. (2) Vyhlášky MPaRV SR č.127/2012 Z.z. o označovaní potravín, čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke Potraviny , Svinná 140, , Svinná a to tým, že ponúkal na predaj 4 druhy potravinárskych výrobkov s nečitateľnými údajmi pre spotrebiteľa na etikete od výrobcu. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného právneho deliktu podľa 28 ods. (1) písm. a), ods. (2) písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ) Za to sa mu podľa 28 ods. (2) písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ) ukladá pokuta vo výške 150, slovom: stopäťdesiat eur

8 8 Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trenčín, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol a konštantný symbol O d ô v o d n e n i e. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín vykonala dňa u podnikateľa COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Mierové námestie 19, , Trenčín, IČO: , v prevádzke Potraviny , Svinná 2, , Svinná kontrolu zameranú na dodržiavanie potravinového práva pri skladovaní, manipulácii a predaji potravín. Z kontroly bol vyhotovený Záznam o úradnej kontrole potravín č. TN/2013/DL,EK/5 zo dňa a fotodokumentácia kontrolných zistení. Na základe tejto kontroly zistila u podnikateľa COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Mierové námestie 19, , Trenčín, v prevádzke Potraviny , Svinná 2, , Svinná (ďalej účastník konania) dňa nasledovné skutočnosti: 4. Prípravovňa ovocia a zeleniny: 4.1 skladovanie nepotrebných predmetov - nepotrebné regály Účastník konania dňa týmto porušil ustanovenia -zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ) vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín: Príloha II, Kapitola IX, ods. 3. potraviny sa musia na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať 5. Predaj potravín neoznačených v štátnom jazyku : 5.1 Banánové plátky, dodávateľ : TEKOO veľkoobchod ovoce zelenina, Uherský Brod spol. s.r.o., U Korečnice 2340, 68801, Česká republika, minimálna trvanlivosť: , množstvo : 0,740 kg, cena 3,09 Účastník konania dňa týmto porušil ustanovenia zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ): vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom 9 ods. (1) - ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka

9 9 6. Predaj potravín s nečitateľnými údajmi na etikete výrobcu : 6.1 Banánové plátky, dodávateľ : TEKOO veľkoobchod ovoce zelenina, Uherský Brod spol. s.r.o., U Korečnice 2340, 68801, Česká republika, minimálna trvanlivosť: , množstvo : 0,626 kg, cena 2, Papaya plátky, dodávateľ : TEKOO veľkoobchod ovoce zelenina, Uherský Brod spol. s.r.o., U Korečnice 2340, 68801, Česká republika, minimálna trvanlivosť: , množstvo : 0,482 kg, cena 3, Mango plátky, dodávateľ : TEKOO veľkoobchod ovoce zelenina, Uherský Brod spol. s.r.o., U Korečnice 2340, 68801, Česká republika, minimálna trvanlivosť: , množstvo : 0,162 kg, cena 0, Datle sušené s kôstkou 200G, dodávateľ : TEKOO veľkoobchod ovoce zelenina, Uherský Brod spol. s.r.o., U Korečnice 2340, 68801, Česká republika, minimálna trvanlivosť: , množstvo : 0,800 kg, cena 2,20 Účastník konania dňa týmto porušil ustanovenia : - zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ): vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi -Vyhlášky MPaRV SR č.127/2012 Z.z. o označovaní potravín: 12 ods. (2) údaj, ktorý sa uvádza v označení potraviny, musí byť zreteľný, neodstrániteľný a pre spotrebiteľa za obvyklých podmienok uvádzania na trh ľahko čitateľný Na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín inšpektori RVPS Trenčín uložili podľa 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov kontrolovanému subjektu na mieste opatrenia na odstránenie nedostatkov a zákaz uvádzania do obehu nedostatočne označených potravín, ktoré sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TN/2013/DL,EK/5 zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín vykonala dňa u podnikateľa COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Mierové námestie 19, ,Trenčín, IČO: , v prevádzke Potraviny , Svinná 2, , Svinná dodatočnú úradnú kontrolu potravín zameranú na overenie splnenia opatrení uložených v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TN/2013/DL,EK/5 zo dňa Vykonanou kontrolou bolo zistené, že uložené opatrenia boli splnené. Zistenia z kontroly sú uvedené v Zázname o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. TN/2013/DL,EK/5/DÚKP/AS zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa k podkladu rozhodnutia vyjadril listom zo dňa ; č. III/3/516/MK, doručeným na RVPS Trenčín dňa , ev.č. RVPS 1572/2013.

10 10 Účastník konania vo vyjadrení uvádza nasledovné: Dňa sme od Vás obdržali Upovedomenie o začatí správneho konania, ktorým ste nám dali možnosť vyjadriť sa k uvedenému nedostatku zistenému pri výkone úradnej kontroly zo dňa v prevádzkovej jednotke č Svinná 140, , záznam č. TN/2013/DL,EK/5 u štyroch druhov výrobkov bola zistená nečitateľnosť údajov na etikete sušené banány, papaya, mango, datle + jeden druh výrobku nebol označený v štátnom jazyku banánové plátky Uvedený tovar bol okamžite stiahnutý z predaja do skladu a označený ako nepredajný. Ostatné PJ COOP jednota TN, SD boli písomne informované o: - okamžitom stiahnutí výrobku z predaja do skladu - označení tovaru výveskou nepredajné - vrátení tovaru dodávateľovi mango, papája, banánové plátky - datle boli čitateľne označené zamestnancami PJ po doručení štítku s čitateľnými údajmi (dodávateľom TEKOO) - zaslaní návratky na centrálu COOP J TN, SD Zamestnanci PJ sú pri nástupe do pracovného pomeru poučení a oboznámení s pravidlami správneho označovania tovarov, skladovania a uchovávania potravín. Opätovne boli upozornení na dodržiavanie všetkých ustanovení platných zákonov pre prácu s potravinami. Na základe skutočností uvedených vo vyjadrení účastníka konania má RVPS Trenčín za to, že účastník konania nepopiera výsledky úradnej kontrol a nepodáva námietky voči zisteným nedostatkom a tiež uloženým opatreniam. Ako bolo vyššie uvedené RVPS Trenčín pri vykonaní dodatočnej kontroly na overenie splnenia uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov zistila, že tieto boli prevádzkovateľom splnené a nedostatky boli odstránené. Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil zásady, povinnosti a požiadavky na hygienu manipulácie s potravinami a pri ich umiestňovaní na trh podľa 4 ods. (1), 9 ods. (1) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ), Prílohy II, Kapitola IX, ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín a 12 ods. (2) Vyhlášky MPaRV SR č.127/2012 Z.z. o označovaní potravín, čím naplnil znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (1) písm. a), ods. (2) písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ). Ak dôjde v priebehu správneho konania k zmene právnej úpravy, je povinnosťou správneho orgánu túto zmenu rešpektovať. Výnimka existuje v otázke správneho trestania, t.j. ukladania pokút za iné správne delikty a to, ak ide o iné správne delikty spáchané počas účinnosti starej právnej úpravy. Predchádzajúca právna norma, ktorej účinky sú pre jej účastníka konania výhodnejšie, platí spätne aj na také prípady konania účastníka konania, ktoré by nová právna norma posudzovala prísnejšie, prípadne spôsobom pre neho nevýhodnejším. Zákonom č. 42/2013 Z.z. z 5. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony s účinnosťou od , došlo k sprísneniu pokút za porušenie ustanovení zákona NR SR č. 152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Výška pokuty podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách účinného do za umiestňovanie na trh potravín, ktoré nie sú správne označené podľa 28 ods.2 písm. f) pre malého prevádzkovateľa je od 100 do a podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách účinného od za umiestňovanie na trh potravín, ktoré nie sú správne označené podľa 28 ods.2 písm. f) orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe pokutu od 100 do Správny orgán

11 11 preskúmal, ktorá právna norma je pre účastníka konania výhodnejšia a konanie dokončil podľa tohto právneho predpisu. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorbčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest pohlcuje miernejší) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona o potravinách účinného do , teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný, podľa ktorého správny orgán uloží malému prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku pokutu od 100 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom, alebo osobitnými predpismi umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú správne označené. Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo na charakter a závažnosť zisteného protiprávneho konania, spočívajúce v porušení zákonom chráneného práva spotrebiteľa na predaj výrobkov správne a dostatočne označených, trvanie protiprávneho konania, ktoré trvalo minimálne počas doby výkonu kontroly v kontrolovanej prevádzkarni, a minulosť prevádzkovateľa. Dodržiavanie hygienických zásad, povinností a požiadaviek pri skladovaní, manipulácii a predaji potravín je základom umiestnenia na trh bezpečných potravín a ich nedodržiavaním môže byť ohrozená kvalita ako aj bezpečnosť potravín. Označenie potravín patrí medzi kvalitatívne znaky, nakoľko ovplyvňuje spotrebiteľa pri výbere potravín a poskytuje mu informácie, na základe ktorých sa rozhoduje pri kúpe tovaru. Potraviny bez označenia alebo s nesprávnym a neúplným označením neposkytujú spotrebiteľovi potrebné informácie o výrobku na jeho rozhodovanie o výbere výrobku. Výška pokuty bola stanovená na základe zaradenia prevádzkovateľa v zmysle Vyhlášky MPaRV SR č. 375/2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky medzi malých prevádzkovateľov na dolnej hranici možnosti uložiť pokutu za naplnenie znakov skutkovej podstaty iného právneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. f) od 100 do zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ). Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Trenčín do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Oľga Reháková riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Doručuje sa: COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Mierové námestie 19, , Trenčín

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec Č. k. RO: 765/2013-252 V Senci, 29.04.2013 č. spisu: 60/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota Kirejevská ulica č. 22, P. Box 141, 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/5811138, 5811139, fax: 047/5627439, e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk Č.k.:

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 48 30 512 Č. j. 2013/184-1 Veľký Krtíš, dňa: 23.4.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail:hygienapotravin.bb @svps.sk Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa 25.07.2013

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 756/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 16.05.2013

Více

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : riaditel.pu@svps.sk Číslo konania: Ro 29/2013 - RK V Púchove: 07.08.2013 Č.p. : 13/1383

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 10/2013 V Dolnom Kubíne 28.03. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-954/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2014/00243 V Trnave, dňa:14.08.2014 č. j.:

Více

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-995/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/O00053-3 V Bardejove dňa 27.08.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 57/2013 - ŽK Prievidza, dňa 26.7.2013 2348/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: hygienapotravin.tt@svps.sk č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa:02.09.2013 č.

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, 036 01 Martin č. j. 505/2013-1 V Martine, dňa 27.8.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len RVPS) Martin

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -17/2013 - RK Prievidza, dňa 28.08.2013 2648/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : rvspuo@svssr.sr Číslo konania: Ro 12/2013 - RK V Púchove: 22.04.2013 Podacie č. : 642/13

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla: I.

ROZHODNUTIE. rozhodla: I. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/7752963, 057/7752966, PSČ 066 01 Humenné - - Č. j. 2013/00591-03 V Humennom, dňa 10.09.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 75/2014 - ŽK Prievidza, dňa 16.7.2014 1984/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník tel: 054/286 10 84 fax: 054/281 20 02 e-mail: hygienapotravin.sk@svps.sk Č.s. A/2013/00053-2 Vo Svidníku dňa 23.07.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2012/00079 4 V Bardejove dňa: 11. 3. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234 Č. k. : 2013/001104/00080/Kn V Komárne, 13.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD Partizánska č.83, 058 01 Poprad ++421-52-7723085, fax ++421-52-7882773,e-mail: Riaditel.PP@svps.sk Č. j.:1364/2013 v Poprade, dňa 03.06.2013 ROZHODNUTIE

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda tel 031/552 25 75, email: sekretariat.ds@svps.sk IČO: 36086711, DIČ: 2021437451 Č. j.: S/2014/287/1821-R

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k: 011/2013-002/JK/St V Lučenci, dňa 18.03.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 322/ / 2013-163 Bratislava 23.07.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, 924 25 Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa 14.03.2013 Č. k. R - 07-2013/RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, 080 01 Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. k.: 1129/2013/037-003 Zvolen 6.9.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 264/2013 V Dolnom Kubíne 14.08. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 018/2013 003/Ga,St Lučenec, dňa 09.04.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 7/2014 - ŽK Prievidza, dňa 7.2.2014 354/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00024/397/555 V Nových

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, 9 8 4 4 2 L u č e n e c Č.k.: 059/2013-002/xxxx V Lučenci, dňa 19.08.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. j. 46-1/2015/58-021 Zvolen 09.02.2015 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen ako

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, 10.6.2013

Více

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach OBEC Opatovce VZN č. 2/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Vyvesené: 14.07.2009 Zvesené: 29.07.2009 Schválené: 29.07.2009 Účinné: 14.08.2009 Janka Horňáková

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1886/2013 V Bratislave, dňa 21.06.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 30 Z Á K O N z 3. februára 2015, ktorým

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: Sekretariat.TN@svps.sk č.k. SK 31/2013/2581- ro/po V Trenčíne, 7.8.2013 R O Z H O D N U T

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, 048 01 Rožňava Č. k. : 2013/00029-4 V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0229/04/16 V Nitre dňa 29. 09. 2016 R O Z H

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, 040 01 Košice Tel.: 055 7961811, 79 618 12; Fax: 055 63 256 23 E-mail: riaditel.ke@svps.sk Číslo konania: 2013/744-239/2/Ma Košice,

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, 12.8.2013

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 2682/2013 V Bratislave, dňa 26.08.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1044/2013 Bratislava 24.04.2013 R O Z H O D N U T I E Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej

Více

ZÁKON zo 4. decembra 2003

ZÁKON zo 4. decembra 2003 Strana 128 Zbierka zákonov č. 17/2004 Čiastka 7 17 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o poplatkoch za uloženie odpadov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 1 Úvodné ustanovenie (1) Tento

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

Vnútorný predpis o finančnej kontrole.

Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Názov a sídlo organizácie Poradové číslo vnútorného predpisu : Vypracovala : Schválil : Obec BREZANY 1/2016/EK Drahomíra Štaffenová, EP obce Bc. Iveta Brezianská,v.r.

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2012 zo dňa

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2012 zo dňa MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2012 zo dňa 6.11.2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď Schválené MsZ v

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 09.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32 Z Á K O N zo 4. februára 2015, ktorým

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

OBEC JACOVCE. Návrh VZN: Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

OBEC JACOVCE. Návrh VZN: Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: OBEC JACOVCE Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Návrh VZN: Vyvesený na úradnej

Více

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta M E S T O S E N E C Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta Druh normy: Všeobecne záväzné nariadenie Účel normy: Tento dodatok k VZN

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany. Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom

Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany. Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom Organizácia Základná škola s materskou školou Identifikačné číslo organizácie

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia CHL a P Novinky v legislatíve VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia Chemické látky a prípravky Chemická legislatíva EÚ uvedenie na trh + harmonizovaná klasifikácia REACH výroba a dovoz GHS nový systém

Více