Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM"

Transkript

1 Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/ /2009 (stav k ) 1

2 Obsah Zpráva o realizaci ROP Střední Morava SEZNAM ZKRATEK... 4 Úvod Pokrok v realizaci programu Indikátory na úrovni OP Hlavní aktivity v období od minulého zasedání MV Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Prioritní osa 1 Doprava Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Oblast podpory 1.2 Veřejná doprava Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání Prioritní osa 3 Cestovní ruch Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Oblast podpory 3.4 Propagace a řízení Prioritní osa 4 Technická pomoc Oblast podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu Oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Finanční údaje Plnění pravidla N+3 (resp. N+2), cílové hodnoty do konce roku, ţádosti o platbu Čerpání rozpočtu z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR Administrativní zajištění programu Provádění specifických finančních kontrol Provádění technické pomoci Realizace komunikačního plánu Provedené evaluace, opatření přijatá na základě dřívějších evaluačních zpráv Aktivity MV Zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP Závěr Přílohy: 2

3 č.1 Přehled ukončených projektů k (str. 54) č.2 Přehled proplacených ţádostí o platbu k (str. 57) 3

4 SEZNAM ZKRATEK AO CZK ČR ČSÚ ECB EK ES ERDF ESF EU EUR FS MF NF MFT MI IPRM IPRÚ IOP IS BENEFIT7 IS MONIT7+ MMR MPSV MSC2007 MV NČI NOK NUTS 2 OM OP OP D OP LZZ PCO PO PRK ROP RR ŘKV ŘO Auditní orgán Koruna česká Česká republika Český statistický úřad Evropská centrální banka Evropská komise Evropské Společenství European Regional Development Fund/ Evropský fond pro regionální rozvoj European Social Fund/ Evropský sociální fond Evropská unie Společná evropská měna Euro Fond soudrţnosti Ministerstvo financí / Národní fond Metodika finančních toků Monitorovací indikátor Integrovaný plán rozvoje měst Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný operační program Informační systém Informační systém pro podávání ţádostí o dotaci Informační systém pro administraci ţádostí o dotaci a projektů v rámci ŘO Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Monitorovací systém Central Monitorovací výbor Národní číselník indikátorů Národní orgán pro koordinaci Územní statistická jednotka (Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques) Operační manuál Operační program Operační program Doprava Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Platební a certifikační orgán Prioritní osa Porušení rozpočtové kázně Regionální operační program Regionální rada Řídící koordinační výbor Řídící orgán 4

5 SEA SF SFC2007 SM SR/RR TP ÚIA ÚRR SM VRR SM ŢoP Posouzení vlivu na ţivotní prostředí Strukturální fondy Databáze Evropské komise, která monitoruje činnost evropských fondů pro období Střední Morava Státní rozpočet/regionální rada Technická pomoc Útvar interního auditu Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava Ţádost o platbu Leţatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, ţe se jev nevyskytoval. 5

6 Úvod Zpráva o realizaci ROP Střední Morava je zpracována v souladu s Nařízením Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11.července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Zpráva o realizaci ROP SM je vytvořena v souladu s osnovou definovanou v Metodice monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti EU pro programové období , kterou zpracovává a aktualizuje Odbor správy monitorovacího systému na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o realizaci je předkládána na kaţdém zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava. Cílem Zprávy o realizaci programu je informovat Monitorovací výbor ROP Střední Morava o kontinuitě implementace ROP SM. Zpráva hodnotí průběţný pokrok při dosahování cílů programu. Dále Zpráva obsahuje informace o věcném a finančním plnění programu a informuje o hlavních problémech, které se při jeho realizaci ve sledovaném - hodnoceném období 02/ /2009, tj.od posledního zasedání Monitorovacího výboru ROP SM, vyskytly. Ve Zprávě je k přepočtům finančních prostředků pouţitý kurz dle ECB platný na duben ,469 CZK/EUR. 6

7 1 Pokrok v realizaci programu 1.1 Indikátory na úrovni OP V ROP SM se k získávání relevantních dat a informací o průběţném pokroku v realizaci programu vyuţívá systém monitorovacích indikátorů, které jsou definovány v programovém a prováděcím dokumentu. Monitorovací indikátory jsou postupně naplňovány na úrovni jednotlivých projektů dle skutečné realizace projektů a jejich agregací dochází k plnění cílů programu. Na základě schválených monitorovacích hlášení a provedených kontrol na místě bylo potvrzeno dosaţení programových indikátorů vztahujících se ke všem čtyřem prioritním osám ROP SM. Dosaţené hodnoty indikátorů u projektů s ukončenou realizací do 15. dubna 2009 nebo těch projektů, u kterých příjemce předloţil závěrečnou monitorovací zprávu, jsou uvedeny v následujících tabulkách za prioritní osy 1-4 ROP SM. Kód indikátoru Core Core 16 Název indikátoru Prioritní osa 1 Doprava Dosaţená hodnota indikátoru Cílová hodnota v ROP Střední Morava Plnění v % k Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy ,58 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy v km 27, , Délka nových a rekonstruovaných cyklostezek 6, , Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic 0,55 2,7 20, Core 20 Hodnota úspory času v silniční dopravě (EUR)/rok ,17 Celková výše dotace u projektů v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil.eur Kurz Kč/EUR Zdroj: IS MONIT7+ stav k , ,65 277,57 27,469 Zbývající disponibilní zdroje v mil.kč 7 361,08 Od minulé Zprávy o realizaci došlo k výraznému posunu v počtu projektů s ukončenou realizací, coţ se projevilo v naplňování indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy. Tento indikátor jiţ reálně naplňujeme na 14,58 % jeho cílové hodnoty v programovém dokumentu ROP Střední Morava. K vysoké hodnotě tohoto indikátoru přispěl především velký pokrok v ukončování realizace projektů předloţených ve výzvě č.01/2007 v oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Pokrok se tím pádem (ve vazbě na výše uvedený indikátor) projevil také ve vysokém podílu naplnění indikátorů Délka rekonstruovaných silnic II. a III.třídy a Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic. S postupem realizace projektů v oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava bylo rekonstruováno 6,17 kilometrů cyklostezek a došlo k naplnění indikátoru Délka nových a rekonstruovaných cyklostezek na 5,77 % cílové hodnoty. 7

8 Kód indikátoru Core 39 Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí (obcí) celkem Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Dosaţená hodnota indikátoru Cílová hodnota v ROP Střední Morava Plnění v % k ,98 Celková výše dotace u schválených projektů v mil. Kč 50,47 Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil. Kč 7 742,56 Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil.eur 281,87 Kurz Kč/EUR 27,469 Zbývající disponibilní zdroje v mil.kč 7 692,09 Zdroj: IS MONIT7+ stav k Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oproti minulé Zprávě o realizaci došlo k pozitivní změně v naplňování indikátoru také v PO 2 Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí (obcí) celkem, kde se monitorovací indikátor plní zhruba na 1 %. Kód indikátoru Core 34 Název indikátoru Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu Dosaţená hodnota indikátoru Cílová hodnota v ROP Střední Morava Předpoklad plnění v % k , Počet podpořených podniků cestovního ruchu , Soukromé spolufinancování MSP 2,05 67,5 3,04 Celková výše dotace u schválených projektů v mil. Kč 47,42 Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil.eur 132,35 Kurz Kč/EUR 27,469 Zbývající disponibilní zdroje v mil.kč 3 588,05 Zdroj: IS MONIT7+ stav k Prioritní osa 3 Cestovní ruch 3 635,47 K pokroku v naplňování monitorovacích indikátorů došlo oproti minulé Zprávě také v PO 3, kde došlo k postupnému naplňování 3 monitorovacích indikátorů (MI), jak uvádí výše uvedená tabulka. Indikátor Počet podpořených podniků cestovního ruchu je naplněn téměř ze dvou procent a je předpoklad dalšího naplňování, coţ vyplývá z počtu schválených projektů v této PO. Indikátor Soukromé spolufinancování MSP je naplněn ze tří procent a má přímou vazbu na proplacené ŢoP. Tento MI se vztahuje k oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura, kde je schváleno 59 projektů a je předpoklad k dalšímu naplňování MI. K výraznému naplňování MI došlo, ve srovnání s minulou Zprávou o realizaci, v PO 4. Jestliţe MI Počet školení, seminářů, workshopů a konferencí byl v minulé Zprávě naplněn dvěma procenty, tak stav naplnění tohoto MI k dosáhl více jak pětiny (22 %). MI Počet účastníků školení a seminářů v minulé Zprávě byl naplněn necelými 13 %, ovšem v této Zprávě přesáhl naplněním jedné třetiny (36,3 %). 8

9 Kód indikátoru Název indikátoru Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Dosaţená hodnota indikátoru Cílová hodnota v ROP Střední Morava Plnění v % k Realizace evaluačních studií a zpráv celkem , Prioritní osa 4 Technická pomoc Počet školení, seminářů, workshopů a konferencí , Počet účastníků školení a seminářů , Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc ,00 Celková výše dotace u projektů v mil. Kč 163,26 Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil.eur Kurz Kč/EUR Zbývající disponibilní zdroje v mil.kč Zdroj: IS MONIT7+ stav k ,27 23,60 27, ,01 Hodnoty dalších indikátorů ve vazbě na schválené, resp. realizované projekty, jsou uvedeny v tabulkách u příslušných prioritních os. 1.2 Hlavní aktivity v období od minulého zasedání MV Zasedání monitorovacího výboru ROP SM se konalo dne 24.března V předchozí Zprávě o realizaci ROP Střední Morava pro MV končil výčet aktivit datem Od tohoto data došlo k následujícím důleţitým aktivitám: Úřad Regionální rady vydal metodické oznámení Upřesnění některých postupů pro příjemce vyplývající z novely zákona č. 235/2004 sb. o DPH Seminář pro příjemce Olomouc, v 10:00 a ve 13:00 hod. Program 1. Proč realizovat projekt z ROP Střední Morava 2. Základní východiska - na co nezapomenout (publicita, výběr dodavatelů, monitorovací indikátory) 3. Monitorování a financování projektů (způsobilé výdaje, účtování nákladů projektů, podstatné a nepodstatné změny v projektu, vícepráce, změny v rozpočtu ) 4. Monitorovací zprávy, ţádosti o platby 5. Smlouva o poskytnutí dotace (smlouvou krok za krokem) Seminář pro příjemce Olomouc, ve 13:00 hod. Program Stejný jako u semináře konaného dne Jednání Výboru Regionální rady, Přerov Program 1. Schválení projektů z podoblasti podpory Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví 9

10 2. Vyhlášení výzvy 12/2009 k datu pro předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 3. Metodický pokyn Zadávání zakázek 4. Postup optimalizace dokumentace ROP Střední Morava 5. Rozpočtové opatření č. ROVRR/001/ Financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava 7. Rozhodnutí Regionální rady o prodlouţení termínů 8. Schválení podstatných změn v projektech 9. Nominace zástupců do Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikání a inovace a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Vyhlášení výzvy č.12/2009 Na předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci ROP SM pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Úřad Regionální rady vydal metodický pokyn Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období Seminář veřejné zakázky, Olomouc v 9:00 hod Seminář pro příjemce, Zlín ve 13 hod. Program Stejný jako u semináře konaného dne Seminář pro příjemce, Zlín ve 13 hod. Program Stejný jako u semináře konaného dne Evropská komise schválila český reţim podpory určený dopravním podnikům Reţim podpory v letech 2009 aţ 2014 napomůţe rozvoji integrovaných systémů veřejné hromadné dopravy. Součástí obnovy bude i zavedení informačních systémů a systémů prodeje jízdenek, se zaměřením na přístup pro osoby s omezenou pohyblivostí, jakoţ i na technické hodnocení za účelem splnění nejnovějších emisních norem Jednání Expertní komise Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava Program 1. Etapy hodnocení projektových záměrů včetně časových lhůt 2. Aktuální stav administrace ROP SM ( ) finanční plán 3. Další postup administrace ROP Střední Morava návrh tisku na jednání VRR Jednání Výboru Regionální rady, Zlín 9:00 hod. Program 1. Další postup administrace ROP SM 2. Postup řešení nesrovnalostí v rámci ROP SM 10

11 3. Rozhodnutí Regionální rady o prodlouţení termínů Zpráva o realizaci ROP Střední Morava 4. Schválení podstatných změn v projektech 5. Návrh změny Statutu peněţního fondu pro financování projektů ROP SM Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava Jednání Monitorovacího výboru, Zlín 13:00 hod Program 1. Volba předsedy a místopředsedy Monitorovacího výboru 2. Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/ / Kritéria pro vývěr projektů 4. Plán práce na rok 2009 Návštěva komisařky Evropské komise Danuty Hubner regionu soudrţnosti Střední Morava Program jednání Společné přivítání Danuty Hubner hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Tesaříkem, brífink s médii, setkání s partnery na Arcibiskupství olomouckém Setkání se zástupci Zlínského kraje, brífink s novináři. Závěr návštěvy: Eurokomisařka ocenila zejména partnerský přístup obou krajů při realizaci strukturální pomoci v regionu. Dále ocenila prezentované projekty a snahu o integrovaný přístup a kladla důraz na to, aby byly podporovány opravdu kvalitní projekty s přidanou hodnotou pro region Jednání Expertní komise Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava Program 1. Další postup aktualizace finančního a věcného rámce ROP Střední Morava 2. Dohoda o aktualizaci finančního rámce ROP SM ( ) 3. Harmonogram výzev na rok Úřad Regionální rady uvedl do provozu testovací verzi nových webových stránek Cíl: Větší uţivatelský komfort a kvalita. Novinkou webových stránek je zajištění přístupu do editačního módu pro příjemce projektů podpořených z ROP SM. Příjemci mohou přímo na web.stánky vkládat krátké informace o svých projektech prostřednictvím předem připraveného formuláře Úřad Regionální rady vydal metodické oznámení o indikátorech Cíle ROP Střední Morava jsou vyjádřeny indikátorovou soustavou, která rozlišuje monitorovací indikátory projektu a evaluace. Ve vztahu k nim metodické oznámení stanoví, ţe neplněním monitorovacích indikátorů projektu je v souladu s platnou legislativou porušením rozpočtové kázně. 1.3 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu V hodnoceném období ( ) se nevyskytly při realizaci programu ţádné hlavní problémy. 11

12 2 Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Realizace ROP SM dle prioritních os - stav k Alokace podpory (ERDF+SR/RR) v EUR Předloţené projektové ţádosti celkem (ERDF+SR/RR) v EUR Projekty doporučené k financování (ERDF+SR/RR) v EUR Realizované projekty - smlouva o poskytnutí dotace (ERDF+SR/RR) v EUR Proplacené ţádosti o platbu (ERDF+SR/RR) v EUR ROP SM celkem PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Zdroj: IS MONIT7+ stav k Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava schválil na svých jednáních od počátku realizace ROP SM vyhlášení dvanácti výzev. Poslední výzvu schválil VRR vyhlásit k datu pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro města Olomouc a Zlín v rámci integrovaných plánů rozvoje měst. Ty mohou do konce dubna předloţit strategie rozvoje v oblasti investic do infrastruktury, revitalizace území nebo rozvoje sociální infrastruktury. Na tuto oblast je z ROP Střední Morava vyčleněno 8,3 mil. EUR. Výzva č. 12 končí dnem , a tak její vyhodnocení bude předmětem aţ další Zprávy o pokroku ROP SM. V hodnoceném období ( ) nedošlo k uzavření ţádné výzvy, neboť výzvy vyhlášené v předchozích obdobích (výzva č.1-11) byly jiţ uzavřeny a vyhodnoceny. Poslední, tj. aktuální výzva č.12 končí , tj. aţ po zpracování této Zprávy. Skutečný pokrok v realizaci ROP SM je zřejmý z výše uvedeného grafu, kde je provedeno srovnání aktuálního stavu pokroku k celkově za ROP SM a současně je vyhodnocený stav pokroku v jednotlivých prioritních osách. K celkové alokaci ROP SM a alokaci jednotlivých prioritních os na celé programové období jsou přiřazeny dosaţené hodnoty v: předloţených projektech (poţadovaná výše finančního čerpání ţadatelů o dotaci) 12

13 doporučených projektech k financování (s finanční výší čerpání) realizovaných projektech (uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace s fin.čerpáním) proplacených ţádostech o platbu Pokrok v realizaci ROP SM dle prioritních os - stav k Prioritní osa č. Alokace podpory (ERDF + SR/RR) v EUR 1) Podíl na alokaci v % Předloţené projektové ţádosti celkem počet objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) Projekty doporučené k financování počet Realizované projekty (smlouva o poskytnutí dotace) objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) , , , , ROP SM celkem ,0% ) Zdroj: Prováděcí dokument ROP SM ) kurz 27,469 CZK/EUR V celkovém součtu realizovaných projektů jsou zahrnuty i dokončené projekty. Od počátku realizace ROP SM bylo předloţeno celkem 659 projektových ţádostí, z toho je 428 projektů schválených (64,9 %). Z celkového počtu schválených projektů (428) je více neţ polovina (52,3 %) doporučených VRR k financování a téměř u poloviny projektů (47,7 %) jsou uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace. Schválenými projekty je vázáno téměř čtyřicet procent (37,8 %) finančních prostředků z celkové alokace na ROP SM K bylo ukončeno celkem 20 projektů (v hodnoceném období minulé Zprávy ukončeno 7 projektů). Přehled ukončených projektů dle prioritních os je uvedený v příloze č.1. Z celkového počtu realizovaných projektů, tj. projektů s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace je téměř desetina projektů ukončených (9,8 %). Na základě schválených ţádostí o platbu (57 ŢoP) bylo příjemcům proplaceno přes 19 mil. EUR ( ), tj. 2,7 % z celkové alokace ROP SM Přehled proplacených ŢoP je zpracovaný podle projektů a prioritních os ROP SM a je uvedený v příloze č.2 této Zprávy. 13

14 Podíly vázaných prostředků schválenými projekty a zůstatek k čerpání dle prioritních os z ROP SM v % (stav k ) 100% 80% 62,2 65,0 63,1 53,3 68,0 60% 37,8 35,0 36,9 46,7 32,0 40% 20% % ROP SM celkem PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Zbývá k vyčerpání Schválené projekty - vázané finanční prostředky Alokace podpory (ERDF + SR/RR) Zdroj: IS MONIT7+ stav k Harmonogram výzev na rok 2009 a 2010 bude schválen Výborem Regionální rady ROP Střední Morava dne ROP Střední Morava zahrnuje značné mnoţství oblastí podpory, které navazují na oblasti podporované v rámci jiných operačních programů. Z toho důvodu Řídící orgán ROP SM uvádí vazby na další operační programy. Všechny předkládané projekty v rámci ROP SM jsou vţdy posuzovány a bodově zvýhodňovány taktéţ z pohledu komplexnosti řešení projektu a jejich provázanosti i na jiné operační programy. Vazby ROP Střední Morava na další operační programy: Koordinace s OP Podnikání a Inovace a OP Ţivotní prostředí V rámci oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání, která je zaměřena na brownfields, ŘO ROP SM dodrţuje dohodu stanovenou s OPPI a OP ŢP a podporuje regeneraci brownfields pro veřejné vyuţití a sluţby. ŘO se zavázaly informovat se o vyhlašovaných výzvách na odstraňování ekologických zátěţí a regeneraci brownfields. Koordinace s OP Doprava ŘO ROP SM se zavázal poskytnout informace o projektech v rámci těchto podoblastí podpory (1.1.2 Obnova vozidel železnic, Obnova drážních vozidel a Obnova vozidel v systému veřejné dopravy ). Dne Evropská komise schválila (notifikovala) český reţim podpory určený dopravním podnikům. Vyhlášení 14

15 výzvy v současné době závisí na vyhotovení koncepcí veřejné dopravy v krajích a výběru dopravce. Reţim podpory v letech 2009 aţ 2014 napomůţe rozvoji integrovaných systémů veřejné hromadné dopravy v regionech soudrţnosti v ČR. Součástí obnovy bude i zavedení informačních systémů a systémů prodeje jízdenek, se zaměřením na přístup pro osoby s omezenou pohyblivostí, jakoţ i na technická hodnocení za účelem splnění nejnovějších emisních norem. Udělování této podpory na dopravní sluţby v odlehlých oblastech usnadní kombinaci různých forem přepravy (např. tramvajové, vlakové, autobusové) občanům dojíţdějícím do zaměstnání Od zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy na úkor individuální dopravy (jako např. soukromých automobilů) si české orgány také slibují kladné účinky na ţivotní prostředí, zejména pokud jde o sníţení emisí ze silniční dopravy, úspory paliv a energie, sníţení hluku a zvýšení dopravní bezpečnosti.. Koordinace s Integrovaným OP ŘO ROP SM se zavázal ke koordinaci a spolupráci při realizaci projektů financovaných z IOP v oblasti kultury v rámci tzn. řízených výzev. V současné době má ŘO ROP SM informace o projektu Velehrad. IPRM ŘO ROP SM má prostřednictvím projektů IPRM vazbu na tyto operační programy: IPRM Města Olomouce - OP Ţivotní prostředí IPRM Města Zlína-OP Výzkum, vývoj a inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Podnikání a Inovace. 15

16 2.1 Prioritní osa 1 Doprava Podíl prioritních os na celkové alokaci ROP Střední Morava Doprava 38,8 % 4 Tecnická pomoc 3,3 % 3 Cestovní ruch 18,5 % 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 39,4 % V hodnoceném období v této prioritní ose nebyla vyhlášena ţádná výzva. Dohromady bylo od počátku realizace ROP SM podáno 107 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 109,9 mil. EUR. Celková alokace (ERDF+SR/RR) na prioritní osu 1 je dle Prováděcího dokumentu ROP SM 277,6 mil. EUR. K bylo podpořeno 92 projektů (86,0 %) s celkovou dotací 97,2 mil.eur, z toho je 58 projektů s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace na objem 54,8 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 88,5 % poţadované dotace. Z celkové alokace na tuto prioritní osu zůstává k vyčerpání 180,3 mil.eur (65,0 %). V prioritní ose 1 Doprava byla u 14-ti projektů jiţ ukončena realizace. Seznam těchto projektů je uvedený v příloze č.1. Celkový počet schválených a proplacených ţádostí o platbu v této prioritní ose je 22 s finančním objemem 9.6 mil.eur (ERDF+SS/RR), tj. 3,5 % proplacených financí z celkové alokace na prioritní osu 1 ROP SM

17 Oblast/ podoblast podpory počet objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) , , , PO 1 celkem , ) Zdroj: Prováděcí dokument ROP SM ) kurz 27,469 CZK/EUR Pokrok v realizaci v prioritní ose 1 Doprava - stav k Alokace podpory (ERDF + SR/RR) v EUR 1) Podíl na alokaci v % Předloţené projektové ţádosti celkem Projekty doporučené k financování Realizované projekty (smlouva o poskytnutí dotace) Pokrok v realizaci - prioritní osa 1 Doprava vč. oblastí podpory stav k Alokace podpory (ERDF+SR/RR) v EUR Předloţené projektové ţádosti celkem (ERDF+SR/RR) v EUR Projekty doporučené k financování (ERDF+SR/RR) v EUR Realizované projekty - smlouva o poskytnutí dotace (ERDF+SR/RR) v EUR Proplacené ţádosti o platbu (ERDF+SR/RR) v EUR PO 1 celkem v tom oblast podpory: Zdroj: IS MONIT7+ stav k Prozatím nebyly vyhlášeny výzvy v podoblastech podpory: Letiště (důvod - před vyhlášením výzvy musí nejprve Evropská komise schválit podnikatelský plán, který se nyní zpracovává) Obnova vozidel ţeleznic Obnova vozidel v systému veřejné dopravy. 17

18 Výzvy na tyto podoblasti podpory budou vyhlášeny v souladu s Harmonogramem výzev na rok 2009 a Níţe uvedená tabulka uvádí hodnoty indikátorů u projektů, které byly Výborem Regionální rady schváleny k financování, nebo jsou v realizaci, nebo byly jiţ ukončeny, a míru předpokládaného plnění cílových hodnot indikátorů ROP Střední Morava. Toto platí také u přehledů indikátorů v dalších prioritních osách. Přehled indikátorů u schválených projektů prioritní osy 1 Doprava Kód indikátoru Core Core Core Core Core Core 1 Název indikátoru Hodnota u schválených projektů a projektů v realizaci Cílová hodnota v ROP Střední Morava Předpoklad plnění v % k Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy ,83 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy 92, ,50 Délka nových silnic II. a III. třídy 1, ,29 Délka nově vybudovaných a rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou 88, ,13 1,91 2,7 70, ,78 Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR ,62 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet odbavených cestujících na regionálních letištích Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost Celková výše dotace u schválených projektů v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil.eur Kurz Kč/EUR Zbývající disponibilní zdroje v mil.kč Zdroj: IS MONIT7+ stav k , ,65 277,57 27, ,54 Míra plnění indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (95,83 %) neodpovídá předpokladu čerpání celkové alokace v prioritní ose 1 Doprava (35,03 % ), coţ je z hlavní části způsobeno tím, ţe dosud nebyly vyhlášeny výzvy na podoblasti podpory Letiště, Obnova vozidel ţeleznic, Obnova dráţních vozidel a Obnova vozidel v systému veřejné dopravy, ve kterých se předpokládá předloţení malého počtu projektů s vysokým finančním objemem. Očekává se, ţe po schválení projektů v těchto výzvách, dojde k přiblíţení míry naplnění indikátoru k míře čerpání celkové alokace vzhledem ke schváleným projektům. Indikátor Délka rekonstruovaných silnic II. a III.třídy se plní na 78,5 % jeho cílové hodnoty v programovém dokumentu. Míra plnění tohoto indikátoru se povaţuje za relevantní vzhledem k čerpání alokace - tedy vzhledem k nákladům na rekonstruování kilometru silnice, které jsou niţší neţ náklady na vytvoření kilometru nové silnice, jimiţ se zabývá indikátor Délka nových silnic II. a III.třídy. Tento indikátor plníme pouze na 7,29 % a pro jeho naplnění bude potřeba většího finančního objemu neţ u indikátoru Délka rekonstruovaných silnic II. a III.třídy. V souvislosti s nedostatečným naplňováním indikátoru Délka nových 18

19 silnic II. a III.třídy je třeba zváţit zaměření nově vyhlašované výzvy v rámci podoblasti podpory převáţně na výstavbu nových silnic. Míru plnění indikátoru Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR není moţné vzhledem k cílové hodnotě v ROP Střední Morava porovnávat, protoţe ve výzvách v rámci oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (výzva č.01/2007 a 06/2008) byly pouţívány různé metodiky výpočtu tohoto indikátoru a následně zaznamenány různé metody výpočtu indikátoru u ţadatelů/příjemců. Tento problém bude řešen v rámci evaluační studie, která u všech projektů provede přepočet hodnoty indikátoru prostřednictvím stejné metodiky výpočtu. Hodnota indikátoru Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou je zkreslena vysokou hodnotou tohoto indikátoru u jednoho projektu, který ji naplňuje z 92 %. Bude nutné analyzovat způsob výpočtu indikátoru zmiňovaného projektu. Vzhledem k tomu, ţe finanční alokace na jednotlivé oblasti či podoblasti podpory není stanovena závazně, vzniká další prostor pro přesun finančních prostředků, a to na základě rozhodnutí Výboru Regionální rady, např. ve vazbě na hospodářskou krizi Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Podoblast podpory Silnice II. a III. třídy Dohromady bylo podáno 56 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 77,9 mil.eur. Celková alokace na podoblast podpory (vč. podoblasti Letiště výzva dosud nebyla vyhlášena, zdůvodnění viz.výše) je 155,7 mil. EUR. K bylo podpořeno 49 projektů (87,5 %) s celkovou dotací 68,8 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 87,4 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty přesáhl čtyřicet procent (43,8 %). K byla ukončena realizace 11 projektů. Celkem bylo schváleno a proplaceno 16 ţádostí o platbu a bylo proplaceno 8,6 mil.eur, tj. 5,5 % ze schválené částky k čerpání oblasti 1.1 Schválené projekty jsou zaměřeny na tyto aktivity: stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů) odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a ve vazbě na to i na místních a účelových komunikacích úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i místních a účelových komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování ţivotního prostředí obyvatel realizace opatření sniţujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i na místních a účelových komunikacích) na ekosystémy zlepšení napojení rozvojových průmyslových areálů a objektů na regionální síť silnic II. a III. třídy prostřednictvím výstavby nebo stavební úpravy a případného rozšíření místních komunikací 19

20 2.1.2 Oblast podpory 1.2 Veřejná doprava Podoblast podpory Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky Dohromady bylo podáno 17 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 12,3 mil.eur. Celková alokace na podoblast podpory (vč.podoblasti 1.2.2, 1,2.3, výzvy dosud nebyly vyhlášeny zdůvodnění viz výše) je 99,6 mil.eur. K bylo podpořeno 12 projektů (70,6 %) s dotací 11,3 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 92,1 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto podoblast podpory, resp. podoblasti schválenými projekty dosáhl pouze 11,4 % a to z toho důvodu, ţe dosud nebyly vyhlášeny výzvy na podoblasti podpory Obnova vozidel ţeleznic, Obnova dráţních vozidel trolejbusy a tramvaje a Obnova vozidel. Schválené projekty jsou zaměřeny na tyto aktivity: budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy stavební úpravy a případné rozšíření nevyhovujících zastávek veřejné dopravy a jejich výstavba bezbariérové úpravy zastávek a souvisejícího vybavení a přístupových cest zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této oblasti podpory. Celkem bylo podáno 34 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 19,6 mil.eur. Celková alokace na oblast podpory 1.3 je 22,2 mil.eur. K bylo podpořeno 31 projektů (91,2 %) s celkovou dotací 17,7 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 90,4 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl 90,4 %. K byla ukončena realizace 3 projektů. Na základě 6-ti schválených ţádostí o platbu byl proplacený 1,0 mil.eur, tj. 4,5 % ze schválené částky k čerpání oblasti

21 Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava 2.2 Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Podíl prioritních os na celkové alokaci ROP Střední Morava Integrovaný rozvoj a obnova regionu 39,4 % 3 Cestovní ruch 18,5% 1 Doprava 38,8 % 4 Tecnická pomoc 3,3 % V hodnoceném období byla v této prioritní ose Výborem regionální rady vyhlášena k datu výzva č. 12 na oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro města Olomouc a Zlín v rámci integrovaných plánů rozvoje měst. Statutární města Olomouc a Zlín mohou do konce dubna předloţit strategie rozvoje v oblasti investic do infrastruktury, revitalizace území nebo rozvoje sociální infrastruktury. Na tuto oblast je z ROP Střední Morava vyčleněno 8,3 mil. EUR. Výzva č. 12 končí dnem , a tak její vyhodnocení bude předmětem aţ další Zprávy o pokroku ROP SM. Dále Výbor regionální rady na svém jednání dne schválil k financování celkem 5 projektů z podoblasti podpory Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví s dotací ve výši 3,8 mil.eur. Celková alokace na prioritní osu 2 je dle Prováděcího dokumentu ROP SM 281,9 mil. EUR. Dohromady bylo od počátku realizace ROP SM podáno 351 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 185,4 mil.eur. K bylo podpořeno celkem 222 projektů (63,2 %) s celkovou dotací 103,9 mil.eur, z toho je 88 projektů s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace na objem 33,2 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 56,0 % poţadované dotace. Z celkové alokace na tuto prioritní osu zůstává k vyčerpání 177,9 mil.eur (63,1 %). V prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu byla u tří projektů ukončena realizace. Seznam těchto projektů je uvedený v příloze č

22 Celkový počet proplacených ţádostí o platbu v této prioritní ose je 14 s finančním objemem 1,8 mil.eur (ERDF+SS/RR), tj. 0,7 % proplacených financí z celkové alokace na prioritní osu 2 ROP SM Pokrok v realizaci v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu - stav k Oblast/ podoblast podpory Alokace podpory (ERDF + SR/RR) v EUR 1) Podíl na alokaci v % Předloţené projektové ţádosti celkem počet objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) Projekty doporučené k financování počet Realizované projekty (smlouva o poskytnutí dotace) objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) , , , , PO 2 celkem , ) Zdroj: Prováděcí dokument ROP SM ) kurz 27,469 CZK/EUR Prozatím nebyly vyhlášeny výzvy v podoblastech podpory: Rozvoj krizové infrastruktury Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty U podoblastí podpory a nebyla dosud vyhlášena výzva z důvodu analýzy potřeb krajů v oblasti krizové infrastruktury a v oblasti integrace marginalizovaných skupin obyvatelstva. Podoblast podpory je zaměřena na rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty a její vyhlášení je vázáno na vyhotovení vzorových metodik a postupů, která budou řešeny v následujícím období. 22

23 Pokrok v realizaci - prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu vč. oblastí podpory - stav k Alokace podpory (ERDF+SR/RR) v EUR Předloţené projektové ţádosti celkem (ERDF+SR/RR) v EUR Projekty doporučené k financování (ERDF+SR/RR) v EUR Realizované projekty - smlouva o poskytnutí dotace (ERDF+SR/RR) v EUR Proplacené ţádosti o platbu (ERDF+SR/RR) v EUR PO 2 celkem v tom oblast podpory: Zdroj: IS MONIT7+ stav k Přehled indikátorů u schválených projektů prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Plnění indikátoru Počet podpořených projektů na ostatní města (90,16 %) v porovnání s cílovou hodnotou v programovém dokumentu překračuje míru čerpání alokace na oblast podpory 2.2 Rozvoj měst. Lze se domnívat, ţe cílová hodnota je podhodnocena a ve skutečnosti bude několikanásobně překročena. U indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí je míra jeho plnění vyšší (78,05 %) neţ míra čerpání (58,3 %). Míra naplnění indikátoru Počet projektů na podporu MSP u schválených projektů dosáhla 41,18 %. Vysoký podíl plnění je způsobený tím, ţe bylo schváleno více projektů s niţším finančním objemem, neţ se při stanovování cílové hodnoty v ROP Střední Morava předpokládalo. Lze předpokládat, ţe pokud v rámci nově vyhlášených výzev v oblasti podpory 2.4 nebudou předloţeny větší nebo komplexněji zaměřené projekty, bude cílová hodnota v ROP Střední Morava výrazně překročena. Míra naplnění indikátoru Soukromé spolufinancování MSP u schválených projektů činí 8,34 %, coţ je v relaci s podílem finančních prostředků schválených projektů na celkové alokaci na oblast podpory 2.4 Podpora podnikání, na kterou se indikátor váţe. Hodnota indikátoru Počet podniků/organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části města dosahuje 1054,29 % cílové hodnoty v ROP Střední Morava. Hodnota indikátoru je zkreslena z důvodu rozdílného způsobu vyčíslení indikátoru u několika projektů. Tento stav bude řešen zpřesněním metodiky výpočtu daného indikátoru, na jejímţ základě bude provedeno přepočtení hodnot na projektech. 23

24 Míra naplnění indikátoru Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem v ha je mírně překračován a je v souladu s vyčleněnými prostředky na prioritní osu 2. Cílové hodnoty indikátorů Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj měst, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný venkovských oblastí (obcí) a Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields v ROP Střední Morava se jeví jako mírně podhodnocené. Ovšem k vývoji světové ekonomiky a hospodářské krizi se v současné době neuvaţuje o korekci hodnot zmiňovaných indikátorů v programovém dokumentu. Kód indikátoru Název indikátoru Hodnota u schválených projektů a projektů v realizaci Cílová hodnota v ROP Střední Morava Předpoklad plnění v % k Core Core Core 7 Počet podpořených projektů na ostatní města ,16 Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí ,05 Počet projektů na podporu MSP , Soukromé spolufinancování MSP 1,41 16,9 8,34 Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem 20, ,84 Počet podniků / organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části města , Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci Core 1 projektů na udrţitelný rozvoj měst 53, , Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci Core 1 projektů na udrţitelný venkovských oblastí (obcí) 52, ,38 Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v ,25 Core 9 průmyslových zónách a brownfields Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených městech a obcích , Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující Core 39 atraktivitu) - vybraných měst Počet podpořených projektů zaměřených na podporu Core 38 zdravotnictví , Počet podpořených projektů zaměřených na podporu Core 36 vzdělávání ,76 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu sociálních sluţeb , Počet podpořených projektů zaměřených na podporu kultury a volnočasových aktivit ,29 Celková výše dotace u schválených projektů v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil.eur Kurz Kč/EUR 2 863, ,56 281,87 27,469 Zbývající disponibilní zdroje v mil.kč 4 878,76 Zdroj: IS MONIT7+ stav k

25 2.2.1 Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center V této oblasti podpory byla VRR k datu vyhlášena výzva č. 12 pro města Olomouc a Zlín v rámci integrovaných plánů rozvoje měst. Oprávnění ţadatelé - Statutární města Olomouc a Zlín mohou do předloţit strategie rozvoje v oblasti investic do infrastruktury, revitalizace území nebo rozvoje sociální infrastruktury. Na tuto oblast je z ROP Střední Morava vyčleněno 8,3 mil. EUR. Výzva č.12 končí dnem , a tak její vyhodnocení bude předmětem aţ další Zprávy o pokroku ROP SM. Region soudrţnosti Střední Morava má dva schválené integrované plány rozvoje měst (IPRM) - Olomouc a Zlín. 1. Integrovaný plán rozvoje města Olomouce Městské parky IPRM Olomouc představuje soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které směřují k řešení problémů či realizaci rozvojových aktivit, které jsou realizovány ve vymezené zóně města nebo v rámci tématického přístupu ve městě. Jedná se o strategický dokument Magistrátu města Olomouc pro efektivní implementaci prostředků politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU v programovém období pro město Olomouc. Cílem IPRM Olomouc je maximálně přizpůsobit jednotlivé plánované akce připravovaným intervencím ze strukturálních fondů a zajistit maximální vyuţití těchto prostředků pro město Olomouc. 2. Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín IPRM Zlín je zónově zaměřený a jeho strategie obsahuje dva specifické cíle, které nastavují směrování IPRM zejména s ohledem na vyuţití silných stránek a příleţitostí. IPRM Zlín se zaměřuje na rozvoj kultury a společenského ţivota a na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací. Kaţdý IPRM bude následně naplňován dílčími projekty Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst Podoblast podpory Fyzická revitalizace území V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Celkem bylo podáno 25 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 20,0 mil.eur. Celková alokace na podoblast podpory je 39,5 mil.eur. K bylo podpořeno 20 projektů (80,0 %) s dotací 17,8 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 89,2 % poţadované dotace. 25

26 V této podoblasti podpory byla schválena a proplacena 1 ţádost o platbu s finančním objemem EUR (ERDF+SS/RR). Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty dosáhl 45,2 %. Podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj sociálních sluţeb V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Celkem bylo podáno 15 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 10,9 mil.eur. Celková alokace na podoblast podpory je 120,9 mil.eur. K bylo podpořeno 5 projektů (33,3 %) s celkovou dotací 5,3 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 48,6 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty činí 4,4 %. Schválené projekty jsou zaměřeny na tyto aktivity: infrastruktura pro poskytování sociálních sluţeb pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných sluţeb a technologický rozvoj Podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Celkem bylo podáno 24 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 10,2 mil.eur. Celková alokace na podoblast podpory je 120,9 mil.eur. K bylo podpořeno 19 projektů (79,2 %) s dotací 8,9 mil.eur Schváleným projektovým ţádostem bylo přiděleno 87,4 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty je ve výši 7,4 %. Schválené projekty jsou zaměřeny na aktivity: vzdělávací infrastruktura především mateřské, základní a střední školy a infrastruktura pro celoţivotní učení. Podoblast podpory Zdravotní infrastruktura V hodnoceném období bylo dne VRR doporučeno k financování 5 projektů s dotací 3,8 mil.eur. 26

27 Celkem bylo v této podoblasti podpory podáno 5 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 3,8 mil.eur. Celková alokace na podoblast podpory je 120,9 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 100 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty je ve výši 3,2 %. Schválené projekty jsou zaměřeny na tyto aktivity: infrastruktura pro poskytování zdravotní péče pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných sluţeb a technologický rozvoj. Podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Celkem bylo podáno 55 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 41,8 mil.eur. Celková alokace na celé plánovací období na podoblast podpory je 120,9 mil.eur. K bylo podpořeno 6 projektů (10,9 %) s celkovou dotací 5,4 mil.eur. Schváleným projektovým ţádostem bylo přiděleno 13,0 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty dosáhl 4,5 %. Schválené projekty jsou zaměřeny na aktivity: infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení Předpoklad čerpání z přidělené alokace pro podoblasti podpory schválenými projekty dosáhl téměř pětiny (19,4 %). 27

28 2.2.3 Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Podoblast podpory Fyzická revitalizace území V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Celkem bylo podáno 69 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 25,4 mil.eur. Celková alokace na podoblast podpory je 104,6 mil.eur. K bylo podpořeno 59 projektů (85,5 %) s dotací 21,0 mil.eur. Schváleným projektovým ţádostem bylo přiděleno 82,5 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty dosáhl jedné pětiny (20,0 %). K byla ukončena realizace 3 projektů. Na základě 11-ti schválených ţádostí o platbu bylo proplaceno 1,6 mil.eur, tj. 1,5 % ze schválené částky k čerpání podoblastí a Podoblast podpory Sociální infrastruktura V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Celkem bylo podáno 145 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 68,6 mil.eur. Celková alokace na podoblast podpory je 104,6 mil.eur. K bylo podpořeno 101 projektů (69,7 %) s celkovou dotací 40,0 mil.eur Schváleným projektovým ţádostem bylo přiděleno 58,4 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty je ve výši 38,3 %. Na základě dvou schválených ţádostí o platbu v této podoblasti podpory bylo proplaceno EUR, tj. 0,2 % ze schválené částky k čerpání podoblastí a Schválené projekty jsou zaměřeny na aktivity: vzdělávací infrastruktura především mateřské a základní školy Infrastruktura pro poskytování sociálních sluţeb infrastruktura pro poskytování zdravotní péče infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem) infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik Předpoklad čerpání z celkové alokace na programové období na podoblasti podpory a schválenými projekty dosáhl téměř 60 % (58,3 %). 28

29 2.2.4 Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této oblasti podpory. Celkem bylo podáno 13 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 4,8 mil.eur. Celková alokace pro tuto oblast podpory je 16,9 mil.eur K bylo podpořeno 7 projektů (53,8 %) s dotací 1,6 mil.eur. Schváleným projektovým ţádostem bylo přiděleno 33,9 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl téměř desetiny (9,6 %). Schválené projekty jsou zaměřeny na aktivity: stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu odstranění nevyuţitelných staveb v rámci revitalizace území 29

30 Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava 2.3 Prioritní osa 3 Cestovní ruch Podíl prioritních os na celkové alokaci ROP Střední Morava Cestovní ruch 18,5 % 4 Technická pomoc 3,3 % 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 39,4 % 1 Doprava 38,8 % V hodnoceném období v této prioritní ose nebyla vyhlášena ţádná výzva. Dohromady bylo od počátku realizace ROP SM podáno 191 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 111,7 mil. EUR. Celková alokace na prioritní osu 3 je dle Prováděcího dokumentu ROP SM 132,3 mil. EUR. K bylo podpořeno 104 projektů (54,5 %) s celkovou dotací 61,8 mil.eur, z toho je 51 projektů s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace na objem 30,4 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 55,3 % poţadované dotace. Z celkové alokace na tuto prioritní osu zůstává k vyčerpání 70,6 mil.eur (53,3 %). V prioritní ose 3 Cestovní ruch byla u jednoho projektu jiţ ukončena realizace. Seznam všech ukončených projektů za celý ROP SM je uvedený v příloze č. 1. Celkový počet proplacených ţádostí o platbu v této prioritní ose je 15 s finančním objemem 1,7 mil.eur (ERDF+SS/RR), tj. 1,3 % proplacených financí z celkové alokace na prioritní osu 3 ROP SM

31 Oblast/ podoblast podpory počet objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) Zpráva o realizaci ROP Střední Morava počet objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) , , , ) , PO 3 celkem Alokace podpory (ERDF + SR/RR) v EUR 1) , ) Zdroj: Prováděcí dokument ROP SM ) kurz 27,469 CZK/EUR Pokrok v realizaci v prioritní ose 3 Cestovní ruch - stav k Podíl na alokaci v % Předloţené projektové ţádosti celkem Projekty doporučené k financování Realizované projekty (smlouva o poskytnutí dotace) 3) Projekt č.552 "Horský hotel TATRA - rozšíření a zkvalitnění ubytovacích sluţeb včetně návazné infrastruktury (ZL) nebyl schválen k financování, neboť v rámci 66-ti denní lhůty pro předloţení poţadovaných příloh nutných pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, nebyly poţadované přílohy předloţeny. Konkrétní výčet příloh a podkladů byl definován v dopise "Výzva k doložení příloh", který byl ţadateli byl zaslán dne Z tohoto důvodu je oproti minulé Zprávě o pokroku o 1 projekt (projekty doporučené k financování) méně. Pokrok v realizaci - prioritní osa 3 Cestovní ruch vč. oblastí podpory - stav k Alokace podpory (ERDF+SR/RR) v EUR Předloţené projektové ţádosti celkem (ERDF+SR/RR) v EUR Projekty doporučené k financování (ERDF+SR/RR) v EUR Realizované projekty - smlouva o poskytnutí dotace (ERDF+SR/RR) v EUR Proplacené ţádosti o platbu (ERDF+SR/RR) v EUR PO 3 celkem v tom oblast podpory: Zdroj: IS MONIT7+ stav k Prozatím nebyla vyhlášena výzva v podoblasti podpory: 31

32 3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center (důvod - bude vyhlášeno v souladu s Harmonogramem výzev na rok 2009 a to v závislosti na výsledcích studie, která bude slouţit k vyhledání míst pro realizaci vhodných projektů tak, aby bylo moţno podpořit projekty efektivně vzhledem k jejich rozmístění na trhu). Přehled indikátorů u schválených projektů prioritní osy 3 Cestovní ruch Kód indikátoru Název indikátoru Hodnota u schválených projektů a projektů v realizaci Cílová hodnota v ROP Střední Morava Předpoklad plnění v % k Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního Core 34 ruchu , Počet podpořených podniků cestovního ruchu , Soukromé spolufinancování MSP 53,3 67,5 78,96 Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch , Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci Core 35 projektů na rozvoj cestovního ruchu 493, , Podíl návštěvnosti hostů v ubytovacích zařízeních regionu na návštěvnosti ČR (mimo Prahu) - 11,1 - Celková výše dotace u schválených projektů v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil.eur Kurz Kč/EUR Zbývající disponibilní zdroje v mil.kč 1 722, ,47 132,35 27, ,76 Zdroj: IS MONIT7+ stav k Míra naplnění indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu dosáhla 70,75 % a oproti minulé Zprávě o realizaci došlo ke sníţení hodnoty vlivem výpadku projektu č. 552 (podrobně popsáno výše u tabulky pokrok v realizaci v prioritní ose 3). Hodnota tohoto indikátoru je ovlivněna tím, ţe byly schvalovány také menší projekty s niţším finančním objemem a současně dosud nebyla vyhlášena specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center. V rámci této výzvy budou financovány projekty s větším finančním objemem. Předpokládá se, ţe po schválení projektů v rámci této výzvy dojde k vyrovnání míry naplnění indikátoru a podílu finančních prostředků schválených projektů na celkové alokaci prioritní osy. Hodnota indikátoru Počet podpořených podniků cestovního ruchu u schválených projektů a projektů v realizaci je podhodnocená, protoţe tento indikátor si mnoho ţadatelů o dotaci nevybralo, i kdyţ jej naplňují. Tato situace bude řešena tím, ţe se k relevantním projektům hodnoty indikátoru doplní před jejich ukončením. Míra naplnění indikátoru Soukromé spolufinancování MSP vzhledem k cílových hodnotám činí 78,96 %, coţ převyšuje podíl předpokládaného čerpání alokace (60,04 %) oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby, na kterou se indikátor váţe. 32

33 2.3.1 Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Celkem bylo podáno 31 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 19,5 mil.eur. Celková alokace pro tuto oblast podpory je 29,1 mil.eur. K bylo podpořeno 18 projektů (58,1 %) s dotací 10,2 mil.eur, z toho je 5 projektů s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace na objem 2,1 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 52,2 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty přesáhl třetinu (35,0 %). Na základě jedné schválené ţádosti o platbu bylo v této oblasti podpory proplaceno EUR. Schválené projekty jsou zaměřeny na aktivity: Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Luhačovicko rozvoj a obnovu sportovních areálů vyuţitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury na rozvoj a obnovu sportovních areálů vyuţitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury a to prostřednictvím vybudování kapacit pro venkovní a kryté koupání Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Roţnovsko rozvoj a obnova infrastruktury pro exteriérové a interiérové aktivity sportovního i nesportovního typu vybudování jednotného navigačního systému, sítě turistických cílů a provázání vycházkových okruhů zkvalitnění dopravní dostupnosti objektů cestovního ruchu Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Horní Vsacko rozvoj a obnova infrastruktury pro cestovní ruch zkvalitňování a rozšiřování nabídky sluţeb cestovního ruchu stavební úprava kulturní památky, technické památky a kulturní zajímavosti s vyuţitím pro cestovní ruch Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Jesenicko infrastruktura pro turistiku - budování, rekonstrukce a modernizace infrastruktury cestovního ruchu s vazbou na hlavní formy turistiky a rekreaci (sítě udrţovaných běţeckých tras a stezek), jednotného systému značení turistických tras a stezek (pěších, cyklo, běţkařských, hippo tras a stezek, in-line, tematicko-naučného charakteru), případně včetně drobných staveb a mobiliáře (lavičky, přístřešky, odpočívadla, veřejná WC) Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Olomouc stavební úpravy významné kulturní památky - Arcibiskupský palác se záměrem zpřístupnění památky pro cestovní ruch - rekonstrukce, stavební úpravy, restaurování 33

34 významné kulturní památky Arcibiskupského paláce za účelem zpřístupnění této církevní památky veřejnosti v obvyklých návštěvních hodinách včetně vytvoření zázemí pro návštěvníky a turisty (informační centrum, prodejna suvenýrů, sociální zařízení, atd.) a zázemí pro průvodce včetně zajištění propagace Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Šumpersko sportovně rekreační zařízení a infrastruktura, multifunkční areály infrastruktura pro turistiku, kulturní vyţití, incentivu a interpretační centra multifunkční zařízení specifické formy CR trasy a stezky Oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby Celkem bylo od počátku realizace ROP SM podáno 30 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 14,6 mil.eur. Celková alokace pro tuto oblast podpory je 29,1 mil.eur. K bylo podpořeno 19 projektů (63,3 %) s dotací 8,3 mil.eur. Schváleným projektovým ţádostem bylo přiděleno 56,8 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl 28,4 %. V této oblasti podpory byla schválena a proplacena jedna ţádost o platbu ve výši EUR. Schválené projekty jsou zaměřeny na aktivity: rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury rozvoj a obnova sportovních areálů vyuţitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem vyuţití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Podoblast podpory Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 V rámci celé podoblasti podpory Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 bylo předloţeno celkem 67 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 47,0 mil.eur. Celková alokace pro podoblast podpory ( ) je 66,2 mil.eur. K bylo podpořeno 29 projektů (43,3 %) s dotací 24,5 mil.eur. 34

35 Schváleným projektům bylo přiděleno 52,2 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty dosáhl 37,0 %. Na základě osmi schválených ţádostí o platbu bylo proplaceno tj.1,4 % ze schválené částky k čerpání podoblastí a EUR, Oproti minulé Zprávě došlo ke sníţení počtu schválených projektů o 1 projekt (v minulé Zprávě 30 schválených projektů, nyní 29 schválených projektů). Dne rozhodl VRR o vyřazení projektu č.552 Horský hotel TATRA - rozšíření a zkvalitnění ubytovacích sluţeb včetně návazné infrastruktury (ZL) z projektů doporučených k financování, neboť ţadatel nedoloţil ve stanoveném termínu 66-ti dnů poţadované přílohy a neodstranil exekuci na nemovitostech, které měly být předmětem smlouvy o poskytnutí dotace. Schválené projekty jsou zaměřeny na aktivity: Podoblast podpory Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Luhačovicko modernizace, výstavba, stavební úpravy nebo rozšíření ubytovacích zařízení, včetně sluţeb, vyššího kvalitativního typu minimálně na úroveň 4* a výše Podoblast podpory Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Roţnovsko modernizace, výstavba, stavební úpravy nebo rozšíření ubytovacích zařízení, včetně sluţeb, vyššího kvalitativního typu minimálně na úroveň 3* a výše rozvoj a obnova infrastruktury pro exteriérové a interiérové aktivity sportovního i nesportovního typu Podoblast podpory Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Horní Vsacko rozvoj a obnova infrastruktury pro cestovní ruch modernizace, rozšíření a výstavba ubytovacích a stravovacích kapacit včetně návazné infrastruktury Podoblast podpory Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Jesenicko hromadná ubytovací zařízení a sportovně-rekreační infrastruktura - rekonstrukce, modernizace a výstavba infrastruktury cestovního ruchu, s vazbou na zimní a letní sporty a rekreaci na horách včetně zvyšování standardů kvality ubytovacích zařízení hotelového či obdobného typu. Tyto aktivity lze rozšířit o doprovodnou infrastrukturu typu přístupové komunikace, parkoviště, stravovací kapacity Podoblast podpory Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Olomouc zvýšení kvality a kapacity ubytovacích zařízení kategorie hotel včetně návazné infrastruktury a sluţeb rekonstrukce a modernizace ubytovacích zařízení kategorie hotel, pension třídy *** a vyšší včetně návazné infrastruktury a sluţeb za účelem zvýšení standardu 35

36 rozvoj a obnova sportovních areálů vyuţitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury stavební úprava kulturní památky, technické památky za účelem vybudování expozice nebo vybudování nové turistické zajímavosti včetně návazné infrastruktury či zpřístupnění památky pro cestovní ruch Podoblast podpory Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Šumpersko infrastruktura pro turistiku a zimní sporty - budování infrastruktury cestovního ruchu s vazbou na zimní sporty a rekreaci (např. sjezdové areály, vleky a lanovky, snowboard parky) zásadního významu lyţařské areály s celkovou délkou sjezdovek min. 2 km a přepravní kapacitou min osob/hod. hromadná ubytovací zařízení - budování, rekonstrukce, modernizace, zvyšování standardů kvality ubytovacích zařízení hotelového či obdobného typu včetně doprovodné infrastruktury a sluţeb (přístupové komunikace, parkoviště, stravování aj.), včetně interiérového vybavení a rozšiřování doprovodných sluţeb (sport, relax, wellness charakteru) POUZE v kategorii Hotel, Motel, Penzion v kategorii *** a vyšší včetně Garni, s podmínkou povinné certifikace takového zařízení v uvedených kategoriích Podoblast podpory Podnikatelská infrastruktura a sluţby na definovaném oblastí podpory 3.2 území V rámci celé podoblasti podpory Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.2 bylo předloţeno celkem 55 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 27,0 mil.eur. Celková alokace pro podoblast podpory ( ) je 66,2 mil.eur. K bylo podpořeno 30 projektů (54,5 %) s celkovou dotací 15,2 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 56,4 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty dosáhl 23,0 %. K byla ukončena realizace jednoho projektu. Na základě pěti schválených ţádostí o platbu bylo proplaceno EUR, tj. 1,0 % ze schválené částky k čerpání podoblastí a Předpoklad čerpání z celkové alokace na podoblasti podpory a schválenými projekty dosáhl 60 %. Schválené projekty jsou zaměřeny na aktivity: modernizace, výstavba nebo rozšíření (zvýšení kapacity) ubytovacího zařízení za účelem zvýšení ubytovacího standardu, včetně případné modernizace nebo rozšíření stravovacích sluţeb a návazných sluţeb rozvoj a obnova sportovních areálů vyuţitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury 36

37 stavební úpravy a případně rozšíření a modernizace lázeňského objektu včetně návazné infrastruktury stavební úpravy kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem vyuţití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury Oblast podpory 3.4 Propagace a řízení V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této oblasti podpory. Celkem bylo podáno 8 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 3,6 mil.eur. Celková alokace pro tuto oblast podpory je 7,9 mil.eur. K bylo podpořeno 8 projektů (100 %) s dotací 3,6 mil.eur. Schváleným projektovým ţádostem bylo přiděleno 100 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl 45,5 %. Schválené projekty jsou zaměřeny na aktivity: zaloţení řídicí struktury krajských agentur a partnerských sdruţení (organizací cestovního ruchu), jichţ se účastní větší počet regionálních subjektů z oblasti cestovního ruchu z veřejného i privátního sektoru. Podmínkou je doba následného působení řídicí struktury alespoň 5 let po ukončení projektu komplexní a jednotný marketing turistické destinace vyuţívající různých způsobů komunikace, jehoţ se účastní větší počet veřejných i privátních subjektů v dané destinaci formou partnerství vytváření regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu marketingová komunikace nových i stávajících regionálních produktů cestovního ruchu zřízení jednotného informačního a rezervačního systému a zřízení nového systému či rozšíření stávajících systémů kvality sluţeb (certifikace) v turistické destinaci 37

38 Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava 2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc Podíl prioritních os na celkové alokaci ROP Střední Morava Cestovní ruch 18,5 % 4 Tecnická pomoc 3,3 % 1 Doprava 38,8 % 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 39,4 % V prioritní ose Technická pomoc jsou vyhlášeny kontinuální výzvy v obou oblastech podpory. Dohromady bylo podáno 10 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 8,2 mil.eur. Celková alokace na prioritní osu 4 je podle Prováděcího dokumentu ROP SM 25,5 mil.eur. K bylo podpořeno 10 projektů (100 %) s celkovou dotací 8,2 mil.eur, z toho je 7 projektů s uzavřenou smlouvou o realizaci na finanční objem 6,6 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 100 % poţadované dotace. Z celkové alokace na tuto prioritní osu zůstává k vyčerpání 17,4 mil.eur (68,0 %). V prioritní ose 4 Technická pomoc byla u 2 projektů jiţ ukončena realizace. Seznam těchto projektů je uvedený v příloze č.1. Celkem bylo schválených a proplacených šest ţádostí o platbu v této prioritní ose s finančním objemem 5,9 mil.eur (ERDF+SS/RR), tj. 23,3 % proplacených financí z alokace na prioritní osu 4 ROP SM

39 Oblast/ podoblast podpory Alokace podpory (ERDF + SR/RR) v EUR 1) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR/RR) , , Celkem , ) Zdroj: Prováděcí dokument ROP SM ) kurz 27,469 CZK/EUR Pokrok v realizaci v prioritní ose 4 Technická pomoc - stav k Podíl na alokaci v % Předloţené projektové ţádosti celkem Projekty doporučené k financování Realizované projekty (smlouva o poskytnutí dotace) Pokrok v realizaci - prioritní osa 4 Technická pomoc vč. oblastí podpory - stav k Alokace podpory (ERDF+SR/RR) v EUR Předloţené projektové ţádosti celkem (ERDF+SR/RR) v EUR Projekty doporučené k financování (ERDF+SR/RR) v EUR Realizované projekty - smlouva o poskytnutí dotace (ERDF+SR/RR) v EUR Proplacené ţádosti o platbu (ERDF+SR/RR) v EUR PO 4 celkem v tom oblast podpory: Zdroj: IS MONIT7+ stav k Přehled indikátorů u schválených projektů prioritní osy 4 Technická pomoc Míra plnění indikátoru Realizace evaluačních studií a zpráv celkem dosahuje 10,53 % a to z toho důvodu, ţe byl zatím ukončen pouze jeden projekt, který obsahuje aktivity zaměřené na evaluační studie a zprávy a hodnota indikátoru je plněna právě z tohoto projektu. Zbývající projekty neměly u tohoto indikátoru v projektové ţádosti vyplněnou ţádnou hodnotu, i kdyţ v sobě zahrnují evaluační aktivity. Hodnota indikátoru tudíţ bude naplněna zpětně po ukončení projektů. Tento indikátor se sleduje pouze v rámci oblasti podpory 4.1, ve které byly schváleny 3 projekty. 39

40 Míra plnění indikátoru Počet školení, seminářů, workshopů a konferencí a Počet účastníků školení a seminářů přesahuje 80 %. Vysoká míra plnění, ve srovnání s mírou plnění ostatních indikátorů, je ovlivněna tím, ţe 7 z 10 schválených projektů obsahují aktivity zaměřené na podporu absorpční kapacity a pořádání školení a seminářů. Tento indikátor se vztahuje pouze na oblast podpory 4.2, ve které bylo schváleno 7 projektů. Kód indikátoru Název indikátoru Cílová hodnota v Hodnota u ROP Střední schválených projektů Morava Předpoklad plnění v % k Počet podpořených projektů zaměřených na ,00 technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv celkem , Počet školení, seminářů, workshopů a konferencí , Počet účastníků školení a seminářů ,80 Celková výše dotace u schválených projektů v mil. Kč 224,30 Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil.eur Kurz Kč/EUR Zbývající disponibilní zdroje v mil.kč Zdroj: IS MONIT7+ stav k ,27 23,60 27, , Oblast podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu Celkem byly podány 3 projektové ţádostí s poţadovanou dotací 5,3 mil.eur. Celková alokace pro tuto oblast podpory je 17,1 mil.eur. K byly podpořeny 3 projekty (100 %) s dotací 5,3 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 100 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty dosáhl téměř třetiny (31,3 %). K byla ukončena realizace 1 projektu. V této oblasti podpory byly schváleny a proplaceny tři ţádosti o platbu ve finančním objemu 5,3 mil.eur. Výzvy, resp. schválené projekty jsou zaměřeny na aktivity: řízení a implementace (tvorba související dokumentace apod.) monitoring a hodnocení (zajištění činností Monitorovacího výboru ROP Střední Morava, školení hodnotitelů, jednání komisí, pracovních skupin apod.) kontrola a kontrolní systémy audity, podpora vnitřního kontrolního systému, kontrola prováděná přímo na místě činností a s tím spojené zprávy, kontrola zadávaní veřejný zakázek, dohled nad pravidly poskytování veřejné podpory informování a publicita (webové stránky, tvorba logomanuálu, propagační předměty apod.) pořízení, rozvoj, údrţba počítačového monitorovacího systému a IT systému příprava období

41 příprava a rozvoj lidských zdrojů Oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Celkem bylo podáno 7 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 2,8 mil.eur. Celková alokace pro tuto oblast podpory je 8,4 mil.eur. K bylo podpořeno 7 projektů (100 %) s celkovou dotací 2,8 mil.eur. Schváleným projektům bylo přiděleno 100 % poţadované dotace. Předpoklad čerpání z alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty přesáhl mírně třetinu (33,5 %). K byla ukončena realizace 1 projektu. V této oblasti podpory byly schváleny a proplaceny tři ţádosti o platbu ve finančním objemu EUR. Tato oblast podpory je součástí výzev č. 02/2007 a 08/2008. Příjem projektových ţádostí byl od 6. září 2007 do 30. června 2015, resp. od 7. července 2008 do 8. října 2008 (v případě, ţe je ţadatelem Řídící orgán ROP Střední Morava, má tato výzva charakter kontinuální výzvy a konečný termín pro předloţení projektových ţádostí je stanoven na 30. června 2015). Výzvy, resp. schválené projekty jsou zaměřeny na aktivity: pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopy vydávání broţur a publikací a dokumentů ve vazbě na programové období propagační aktivity (např. kampaň ve sdělovacích prostředcích, plakáty, letáky atd.) příprava a řízení integrovaných rozvojových plánů a projektů a individuálních projektů poradenská činnost aktivity navazující na projekty absorpční kapacity z období

42 3 Finanční údaje 3.1 Plnění pravidla N+3 (resp. N+2), cílové hodnoty do konce roku, ţádosti o platbu V roce 2007 Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava čerpala dotaci poskytnutou MMR ČR v celkové výši ,25 Kč. Tato částka byla pouţita na způsobilé výdaje Technické pomoci dle projektového záměru schváleného Výborem Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava. Alokace roku 2007 byla v tomtéţ roce pouţita ve výši ,25 Kč, coţ představuje cca 1,5 % z alokace roku Zbylá část alokace roku 2007 bude vyuţita v roce 2008, 2009 příp dle pravidla n+3. V roce 2008 Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava proplatila způsobilé výdaje projektů ve výši ,33 Kč (tj. projektů ŘO ROP SM a příjemců na projekty v prioritní ose 1 a 3). Dne byla odeslána Souhrnná ţádost o převod prostředků SF/CF/EFF do státního rozpočtu ve výši ,82 Kč. Tato ţádost byla vrácena z důvodu neuskutečněné kontroly pracovních postupů ŘO Platebním a certifikačním orgánem a formálních nedostatků, které byly po dohodě odstraněny. V roce 2009 předpokládáme, ţe budou předloţeny Souhrnné ţádosti, které by mohly být certifikovány v roce projekty Technické pomoci roku 2007, 2008, 2009 a výdaje na projekty roku 2008 a ţádosti o platbu s termínem předloţení do v celkovém předpokládaném objemu mil.kč (údaj je upřesněn oproti zprávě z předchozího období ve vazbě na průběh plateb). K Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava proplatila způsobilé výdaje projektů ve výši ,81 Kč ( EUR), tj. projektů ŘO ROP SM a příjemců ve všech prioritních osách, jak vyplývá z přílohy č. 2 této Zprávy. K jsou schváleny projekty o objemu plateb realizovaných do ve výši ,00 Kč. Platby schválených projektů, které mají být uskutečněny v roce 2010 činí ,- Kč. Celkem do konce roku 2015 je ke dni schváleno ţádostí o platbu (realizovaných i nerealizovaných) v celkovém objemu 8.425,636 mil. Kč. Byla pouţita alokace roku 2007, 2008, 2009 a část alokace roku Rok Finanční limit ROP SM , ,5 5256, , , , , , ,22 Schválené projekty-schválené platby příjemcům Schválené projekty-schválené platby příjemcům-nekumulovaně Proplacené projekty k kumulovaně Vydaná Rozhodnutí MMR kumulovaně 33, , , , , , , , ,636 33, , , ,260 39,98 4 2,7 1,53 0,633 33, , ,737 33, , ,755 Vydaná Rozhodnutí MMR jednotlivě 33, , ,993 Údaje uváděné v tabulce jsou v mil. Kč 42

43 mil. Kč Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Finanční limit ROP SM vyjadřuje nápočtově alokace v jednotlivých letech a to jak prostředky EU (85 % dotace), tak SR (7,5 % dotace) a to do výše limitu Rámcového rozhodnutí MMR. Schválené projekty - schválené platby příjemcům k vyjadřuje v letech 2007 a 2008 skutečně realizované platby příjemcům (včetně ŘO a jeho vratky při finančním vypořádání) a to nápočtově. V letech 2009 aţ 2015 se jedná o nápočet ţádostí o platby příjemcům evidované v IS MONIT7+ ke dni (jak projekty v realizaci, tak doporučené k financování). Údaj je rovněţ uveden ve výši celkové dotace poskytované RR SM a to v podílu 85 % EU a příslušný podíl v % SR dle schváleného finančního modelu. Údaje neobsahuji příslušný podíl dalšího národního kofinancování (kraje, obce, jiný veřejný sektor). Vydaná rozhodnutí MMR kumulovaně vyjadřuje kumulovaný nápočet doposud vydaných rozhodnutí MMR. Vydaná rozhodnutí MMR jednotlivě vyjadřuje jednotlivá rozhodnutí vystavená MMR pro daný rok. Údaje v textu nad tabulkou jsou uvedeny v Kč. Údaje v tabulce jsou uváděny v mil. Kč. Součty údajů v textu a údaje v tabulce po matematickém zaokrouhlení souhlasí. Finanční plán ROP SM (EU+SR) Finanční limit ROP SM Schválené projekty-schválené platby příjemcům Proplacené projekty k kumulovaně Vydaná Rozhodnutí MMR kumulovaně roky 3.2 Čerpání rozpočtu z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava v roce 2007 čerpala finanční prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ) dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 43

44 na rok 2007 č. 1/RS_SM ze dne Celková výše dotace na rok 2007 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činila Kč, z toho: ,00 Kč z prostředků poskytnutých ze SR na předfinancování způsobilých výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU ,18 Kč z prostředků poskytnutých ze SR na část národního spolufinancování RR SM byly převedeny tři zálohové platby dle termínů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 číslo: 1/RS_SM v celkové výši tis. Kč. Čtvrtá záloha nebyla zaslána z důvodu nevyčerpání celého objemu zaslaných finančních prostředků z předchozích tří poskytnutých zálohových plateb. Na základě vyúčtování dotace roku 2007, které bylo provedeno v návaznosti na skutečné čerpání finančních prostředků k a odhadu výdajů k , byla zaslána MMR současně s vyúčtováním dotace ţádost o vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok Celková výše dotace po změně tis. Kč (změnové rozhodnutí č. 2/RS_SM ze dne vydané MMR). Při vypořádání dotace MMR za rok 2007 byla vrácena částka 3 591,32 Kč. Celková suma nevyuţitých finančních prostředků v roce 2007 ve výši tis. Kč byla dle poţadavku MMR k datu převedena do Rezervního fondu MMR k vyuţití v roce Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava provedla vypořádání dotace roku 2007 v souladu s Vyhláškou č.551/2004 Sb., která stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se stáním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem k Výdaje uskutečněné v roce 2007 byly oproti odhadům niţší o 3,5 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání byla tato částka převedena na Vypořádací účet MMR. V roce 2007 byly čerpány finanční prostředky z dotace MMR na krytí způsobilých výdajů pouze na provoz ÚRR v rámci prioritní osy 4-Technická pomoc v celkové výši ,25 Kč, z toho: ,01 Kč podíl EU ve výši 85 % ,24 Kč podíl SR ve výši 1 5 % V oblasti podpory 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů Řídícího orgánu byla čerpána částka v celkové výši ,25 Kč a v oblasti podpory 4.2. Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu byla čerpána částka v celkové výši Kč. Jiným subjektům nebyla v roce 2007 dotace proplacena. Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava v roce 2008 čerpala finanční prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ) dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2008 č.1/rs_sm_2008 ze dne Celková výše dotace na rok 2008 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činila tis.kč, z toho: ,00 Kč z prostředků poskytnutých ze SR na předfinancování způsobilých výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU ,00 Kč z prostředků poskytnutých ze SR na část národního spolufinancování RR SM byly převedeny dvě zálohové platby v celkové výši tis.kč. První záloha ve výši tis.kč byla připsána na účet RR dne Druhá ve výši tis.kč byla připsána na účet

45 Na základě vyúčtování dotace roku 2008, které bylo provedeno v návaznosti na skutečné čerpání finančních prostředků k a odhadu výdajů k , byla zaslána MMR současně s vyúčtováním dotace ţádost o vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok Celková výše dotace po změně ,33 Kč (změnové rozhodnutí č. 2/RS_SM_2008 ze dne vydané MMR). Celková suma nevyuţitých finančních prostředků v roce 2008 ve výši ,67 Kč byla dle poţadavku MMR k datu převedena do Rezervního fondu MMR k vyuţití v roce V roce 2009 předpokládá Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava čerpání finančních prostředků z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) v rozsahu cca tis.kč. Rozhodnutím o poskytnutí dotace na rok 2009 číslo: 1/RS_SM_2009 byla Regionální radě regionu soudrţnosti Střední Morava přiznána dotace v celkové výši tis.kč, z toho: ,00 Kč prostředky poskytnuté ze SR na předfinancování způsobilých výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU ,00 Kč ostatní prostředky poskytnuté ze SR na část národního spolufinancování Ke dni bylo v roce 2009 proplaceno celkem 328,979 mil.kč na základě schválených ţádostí o platbu od příjemců. 45

46 4 Administrativní zajištění programu 4.1 Provádění specifických finančních kontrol Zpráva o realizaci ROP Střední Morava U kaţdého projektu doporučeného k podpoře je prováděn výběr vzorku operací analýza rizik projektu a to ve fázi ex-ante, interim, ex-post. U projektů, u kterých byl stupeň rizika v rámci provedené analýzy rizik střední nebo významný, bylo třeba provést kontrolu na místě. Kontrolu na místě provádí odbor kontroly a plateb. Odbor kontroly a plateb provedl k následující kontroly: Olomouc Zlín ÚRR SM celkem Olomouc Zlín ÚRR SM celkem Olomouc Zlín ÚRR SM celkem Administrativní kontrola ex-ante interim ex-post Administraticní kontroly ÚRR SM celkem Zdroj: IS MONIT7+ stav k Počet kontrol Fyzická kontrola Počet kontrol ex-ante 114 Olomouc Zlín ÚRR SM celkem 26 interim 31 Olomouc 7 27 Zlín 5 58 ÚRR SM celkem 12 ex-post 2 Olomouc - - Zlín - 2 ÚRR SM celkem Fyzické kontroly ÚRR SM celkem 38 Souhrn provedených kontrol vč. výsledku kontroly je v níţe uvedené tabulce rozdělený podle prioritních os: Prioritní osa Kontroly Doprava Integrovaný rozvoj a obnova regionu Cestovní ruch Technická pomoc Celkem Zahájené Ukončené Celkem z toho: 1) Počet kontrol bez zjištění Počet kontrol se zjištěním Kontrolní zjištění odstraněno 2) Závady řešeny na úrovni ÚRR 3) Zdroj: IS MONIT7+ stav k ) Zjištění jsou sledována pouze u ukončených kontrol. 2) Kontrola byla původně se zjištěním. Ţadatel/příjemce však jiţ sjednal nápravu, proto se kontrola nachází ve stavu Kontrolní zjištění odstraněno. 3) Kontrola byla původně se zjištěním. Vydáním metodického oznámení byla závada vyřešena na úrovni ÚRR. Ţadatelům/příjemcům, u jejichţ projektu byl výsledek kontroly se zjištěním, je zasílána Výzva k odstranění nedostatků. Pokud jiţ byla ţadatelem/příjemcem sjednána náprava, pak se kontrola dostává do stavu Kontrolní zjištění odstraněno. 46

47 Kontrolu na místě provádí také oddělení kontroly a nesrovnalostí. Toto oddělení do ţádnou kontrolu na místě neprovedlo. 4.2 Provádění technické pomoci Prioritní osa 4 Technická pomoc je rozdělena na 2 oblasti podpory: 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. V době od konání posledního Monitorovacího výboru ROP Střední Morava dne 24. března 2009 byly za Řídící orgán ROP Střední Morava (dále jen ŘO) dopracovávány podklady k provedení roční účetní závěrky za rok Na základě těchto podkladů je prováděno celkové zúčtování a jsou připraveny k jednotlivým projektům technické pomoci závěrečné ţádosti o platbu. Je vypracována Závěrečná monitorovací zpráva k projektům technické pomoci ŘO za rok 2008, soupisky faktur a účetních dokladů za rok Příslušná dokumentace je připravena k závěrečné kontrole. Na rok 2009 byly pro ŘO schváleny projektové ţádosti ve výši tis. Kč (z toho tis. Kč jsou způsobilé výdaje v rámci oblasti podpory 4.1 a tis. Kč způsobilé výdaje v rámci oblasti podpory 4.2). Projekty technické pomoci ŘO na rok 2009 jsou v realizační fázi. V rámci oblasti podpory 4.1 jsou z pozice ŘO realizovány tyto aktivity: řízení a implementace (zejména pokrytí výdajů na zajištění administrativních kapacit programu jak materiálně technických, investičních tak výdajů spojených se zajištěním činnosti ŘO) monitoring a hodnocení (zejména pokrytí výdajů spojených s provozem monitorovacích systémů, hodnotících systémů, zajištění činností Monitorovacího výboru ROP Střední Morava, školení hodnotitelů, jednání komisí a pracovních skupin, apod.) kontrola a kontrolní systémy (zejména pokrytí výdajů na předběţnou, průběţnou a následnou kontrolu a monitorování vyuţívání poskytnutých prostředků, podpora vnitřního kontrolního systému, kontrola na místě, kontrola zadávání veřejných zakázek, dohled nad pravidly poskytování veřejné podpory, provádění auditu) pořízení, rozvoj, údrţba monitorovacího systému a IT systému (zabezpečení a servis IT systémů) příprava a rozvoj lidských zdrojů (zajištění kvalitních lidských zdrojů a nezbytné zvyšování kvalifikace zaměstnanců). V rámci oblasti podpory 4.2 jsou z pozice ŘO realizovány tyto aktivity: pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopů a konferencí se zaměřením na ROP Střední Morava vydávání broţur, publikací a dokumentů ve vazbě na programové období propagační aktivity (zejména mediální prezentace, webové stránky, inzerce) příprava a řízení integrovaných rozvojových plánů a projektů a individuálních projektů evaluační aktivity ROP Střední Morava (zejména monitoring dopadů a pořizování statistických údajů, které budou uţity pro hodnocení ROP Střední Morava). Jelikoţ příjemcem dotace v rámci oblasti podpory 4.2 jsou i oba kraje, je realizace projektů 4.2 i nadále zajištěna v souladu s Modelem koordinace pro řízení absorpční kapacity ROP 47

48 Střední Morava, který je přílohou č. 1 Výzvy k předkládání projektových ţádostí pro oblast podpory 4.2. V rámci koordinace absorpční kapacity nadále fungují tyto pracovní skupiny: řídící a koordinační skupina pracovní skupina pro publicitu a propagaci pracovní skupina pro zajištění absorpční kapacity pracovní skupina pro monitorování dopadů ROP Střední Morava tematické pracovní skupiny sestavované ad hoc dle aktuální potřeby Probíhala realizace projektů Olomouckého a Zlínského kraje zaměřených na posílení absorpční kapacity v rámci oblasti podpory 4.2. V Olomouckém kraji v rámci jednotlivých aktivit projektu na posílení absorpční kapacity bylo realizováno: zpracování koncepčního materiálu Analýza poptávky po vzdělávacích kapacitách dospělých na území Olomouckého kraje, probíhaly práce na dalších koncepčních dokumentech Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje, Analýza potřeb rodin v Olomouckém kraji, Benchmarking poskytovatelů sociálních sluţeb v Olomouckém kraji, Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rámci rozvojové oblasti nadregionálního významu Přerov (RO6), dále byla zahájena metodická pomoc obcím formou poradenské činnosti servisního pracovníka, v rámci aktivity propagace byly vydány dvě čísla elektronického bulletinu (č. 19 a č.20) a proběhla aktualizace webových stránek. U projektu Zlínského kraje se uskutečnily následující činnosti: probíhá realizace e- learningového vzdělávací kurzu Řízení a administrace projektu realizovaného v rámci ROP SM, ke kterému byl vydán studijní materiál. V rámci aktivity Propagace vyšel Magazín ROP - mutace Zlínský kraj článek Aktivity Zlínského kraje v rámci ROP, v magazínu Okno do kraje článek Zvýšení absorpční kapacity a v deníku Dobrý den s kurýrem článek Strategie regenerace brownfieldů ve Zlínském kraji. Z koncepčních materiálů s vazbou na ROP Střední Morava probíhaly práce na Strategii rozvoje Památníku protifašistického odboje v Ploštině" a Zpracování strategie vyuţití brownfields ve Zlínském kraji. V rámci aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovní projektů tj. činnost servisní pracovníků, čtyři servisní pracovníci v daném monitorovacím období pomáhali obcím s kompletací příloh před podpisem smlouvy, konzultovali nové projektové záměry a podíleli se na zpracování monitorovacích hlášení se ţádostí o platbu (napsaní monitorovacích zpráv, popis jednotlivých aktivit projektu, kompletace příloh, vyplňování soupisky faktur, generování ţádostí o platbu aj). Servisní pracovníci Zlínského kraje mají na starosti celkem 26 projektů. V rámci oblasti podpory 4.2 probíhala realizace dvou projektů zaměřených na koordinaci IPRÚ. Realizace aktivit v rámci koordinace IPRÚ provádí Zlínský kraj na území Zlínského kraje a na území Olomouckého kraje tuto realizaci zajišťuje ŘO ve spolupráci s partnery projektu (pro IPRÚ Olomouc se jedná o Statutární město Olomouc, pro IPRÚ Šumpersko a IPRÚ Jesenicko se jedná o Jeseníky sdruţení cestovního ruchu). U projektu ŘO byla s partnery projektu uzavřena Smlouva o partnerství a spolupráci. V rámci obou projektů na koordinaci IPRÚ zahájili svoji činnost manaţeři IPRÚ, kteří metodicky pomáhali příjemcům dotací v rámci IPRÚ (pomoc při přípravě příloh pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace). Proběhl workshop pro manaţery IPRÚ zaměřený na seznámení se systémem hodnocení podaných projektových ţádostí a seminář pro příjemce dotací. V rámci projektu Zlínského kraje během sledovaného období proběhly semináře pro příjemce dotací, jak z veřejného sektoru, tak i z podnikatelského. Dále proběhlo školení ohledně systému hodnocení projektových ţádostí určené pro manaţery IPRÚ. V kaţdém území Zlínského kraje proběhl konzultační den pro potencionální ţadatele o dotace a pro příjemce dotace z podnikatelského i veřejného sektoru. Na jednotlivých IPRÚ v průběhu sledovaného období docházelo k metodické pomoci při podpisu Smluv o poskytnutí dotace 48

49 na individuální projekt s jednotlivými příjemci, při samotné realizaci projektových záměrů a předkládání ţádostí o platbu dle schváleného harmonogramu plateb. 4.3 Realizace komunikačního plánu Komunikační aktivity jsou realizovány v souladu s Komunikačním plánem ROP Střední Morava na rok V době od do byly realizovány následující komunikační aktivity: Tiskové zprávy bylo vydáno 14 tiskových zpráv, které byly zveřejněny na a rozeslány regionálním médiím. Články v regionálních médiích v regionálních médiích vyšlo celkem 127 článků s odkazem na ROP Střední Morava. Vyplývá to z monitoringu médií, který pro Regionální radu zajišťuje společnost Newton. Tiskové konference spojené s podpisem smlouvy o dotaci tiskové konference ve vztahu k podpisům a předání smluv příjemcům dotace z ROP Střední Morava se uskutečnily: Hanušovice Prostějov

50 Přerov Semináře - byly realizovány semináře určené pro příjemce dotace z ROP Střední Morava: Olomouc (23.,24., ), Zlín (9. a ). Seminářů se účastnilo celkem 238 zájemců. Konzultační dny byly realizovány konzultační dny jako příleţitost pro vyjasnění odborného tématu. Pracovníci odboru kontroly a plateb vysvětlovali příjemcům problematiku veřejné kontroly, na co se zaměřit, čemu se vyvarovat, aby nedošlo k chybám, apod. Konaly se celkem 3 konzultační dny: Olomouc (2. a ) a Zlín ( ). Konzultačních dnů se zúčastnilo celkem 127 osob. 50

51 Magazín ROP byla vydána dvě čísla informačního bulletinu Magazín ROP v olomoucké a zlínské mutaci. Inzerce byla vyuţívána pouze personální inzerce. Webové stránky - byly vytvořeny a od spuštěny nové webové stránky Došlo k rozšíření funkcionalit, které rozšíří komfort práce ţadatelů, příjemců a veřejnosti s těmito stránkami. Nově je zde propojena analýza projektů. Kaţdý příjemce má svůj účet, prostřednictvím kterého prezentuje svůj projekt a zveřejňuje výběrová řízení ve vztahu k podpořenému projektu. Dále novými webovými stránkami došlo ke zpřehlednění jednotlivých funkcionalit. 51

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Brno, duben 2012 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 10 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 11 1.1.1 Prioritní

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 14 ze dne 3. června 2009 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod...

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 7 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 7 1.1.1 Prioritní osa 1 Dostupnost

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. revize č. 3 ke dni 15. 1. 2010 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY MODERNIZACE

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 12 V 21 1.0 V 12 V 21 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

Návrh aktualizace. Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko. pracovní verze

Návrh aktualizace. Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko. pracovní verze Návrh Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko pracovní verze Návrh OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKA, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, HLAVNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE... 8 4. POPIS AKTIVIT

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko pracovní verze Červen 2011 Stránka 1 z 29 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKO, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE...

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 8 ze dne 4. června 2008 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Společný

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídící orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR

VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR AKTUALITA MĚSÍCE: HODNOCENÍ PRIORITY 3.2 Zlepšení dostupnosti dopravou Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod 15.11.2010

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010 Zpracoval: Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 2011 Obsah Manaţerské shrnutí Výroční

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Obsah SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY 1.1. Úvod 1.2. Charakteristika současné situace 2. CÍL PROGRAMU

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více