VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

2

3 OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

4 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva

5 Vážení klienti, vážení partneři, vážení spolupracovníci, dámy a pánové, rok 2006 byl rokem, kdy nám příroda předvedla, že se nikdy nebude chovat tak, jak si lidé představují, a už vůbec ne tak, jak si dopředu plánují. Úvod roku mouc, kde jsme monitorovali výšku sněhu a následně organizovali úklid střechy tak, abychom se ani nepřiblížili povolenému projektovanému zatížení. byl ve znamení rekordních mrazivých teplot a naše topné systémy se důkladně prověřily, neboť byly dlouhou dobu vytíženy na stoprocentní výkon. Vynikající technický stav otopných systémů umožnil toto období zvládnout bez poruch, které by měly vliv na kvalitu našich dodávek. Extrémní sněhová nadílka na území celého povodí řeky Moravy nám pak při jarním tání připravila v dubnu horké chvíle, ale naštěstí protipovodňové hráze Letní období se neslo ve znamení instalací nových domovních předávacích stanic, což se pro naši společnost stává již tradiční činností. V Olomouci už máme 231 takových instalací a pomocí nich realizujeme přibližně čtyřicet procent našich dodávek. Jsme přesvědčeni, že je to v současnosti jedno z nejlepších řešení, a to nejen pro naše zákazníky, ale i ve vztahu k životnímu prostředí. a další opatření umožnily zvládnout toto množství vody bez vážnějších vlivů na naše zařízení. Díky tomu, že jsme včas demontovali nejcitlivější součásti v exponovaných lokalitách, jsme zabránili vzniku škod a minimalizovali čas odstávek dodávek tepelné energie. Podzim a závěr roku byl pak naopak ve znamení teplotních rekordů s opačným vlivem než počátkem roku, což v konečném důsledku způsobilo, že rok 2006 patřil teplotně k průměrným rokům. Rekordní zima s bohatou sněhovou nadílkou si vyžádala mimořádná opatření také na Plaveckém stadionu Olo- Množství prodaného tepla pokračuje v trendu posledních let zejména vlivem provedených úsporných opatře-

6 ní. Vývoj spotřeby teplé vody v letech vypadá následovně: Vývoj průměrných měrných spotřeb tepelné energie pro vytápění v Olomouci v letech s vyloučením vlivu počasí (teplé zimy versus studené zimy) zná- m ,2 % zorňuje další graf: GJ/m 2 / D , ,170 0,160 0,171 0,165 0,165-32,7 % , ,140 0,141 0, ,130 0,120 0,110 0,131 0,120 0,115 Z grafu vyplývá, že pokračuje trend úspor spotřeby teplé vody v domácnostech (85 % našeho portfolia jsou byty), 0, který je mimo jiné zapříčiněn i změnou způsobu využívání teplé vody. Pokles dosáhl téměř 7,2 %. Z grafu vyplývá, jak velký vliv mají všechna opatření realizovaná v průběhu let , která směřují k úsporám Navzdory snižující se spotřebě teplé vody klesá měrná spotřeba. Z hodnoty 0,349 GJ/m 3 v roce 1999 klesla měrná spotřeba v průběhu let až na 0,335 GJ/m 3 v roce 2006, což znamená snížení o 4 %. Tato čísla svědčí o dobré regulaci a zlepšujícím se stavu izolací potrubí. Velký vliv má i postupující decentralizace přípravy teplé vody, tzn. příprava co nejblíže spotřebě. tepelné energie potřebné k vytápění, tedy regulace, zateplení, termostatické ventily apod. Samozřejmě jsou ve městě i budovy, kde jsou všechna tato opatření ignorována. Není potom výjimkou, že zaregulovaná a zateplená budova má poloviční spotřebu tepelné energie, než budova nezaregulovaná a nezateplená, přestože se jedná o identické objekty. Snížení průměrné spotřeby tepelné energie v letech 1999-

7 2006 o téměř 33 % má obrovský vliv na životní prostředí. V tomto ukazateli patří olomoucké domácnosti k nejúspornějším v naší zemi, což pro obyvatele vytváří nezanedbatelný ekologický i ekonomický efekt ve spolupráci s Městem Olomouc modernizaci prostor sauny ve výši několika milionů Kč. V areálu Plaveckého stadionu nabízíme pro všechny věkové kategorie různé sportovní i relaxační aktivity: kondiční plavání, whirlpool, tobogán, parní i finskou saunu, skluzavky Navzdory klesajícím spotřebám a tím i prodejů se společnost vyrovnala se zvyšující se úrovní vstupů a dlouhodobě prokazuje svou stabilitu. Prostředkem je vhodná obchodní politika a vnitřní úspory spojené se zvyšující pro děti, ale také stále oblíbenější plavání batolat, fitness a solárium. V roce 2006 jsme zaznamenali téměř návštěvníků, což dokládá, že plavecký stadion je pro město Olomouc významnou aktivitou. se produktivitou. Klademe také velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb pro zákazníky. Ekonomicky se společnosti daří a hospodářský výsledek v roce 2006 umožnil opětovné vyplacení dividend akcionářům. Děkuji všem našim zákazníkům, partnerům, akcionářům a spolupracovníkům za jejich přínos pro plnění našich společných cílů. Společnost bude i nadále pokračovat ve stávajícím trendu budování domovních předávacích stanic, a to jak při nahrazování čtyřtrubkových rozvodů, tak samozřejmě při připojování nových odběrů. Tento způsob zásobování objektů tepelnou energií zajišťuje snížení ztrát a umožňuje našim zákazníkům vysoký individuální komfort. Na Plaveckém stadionu Olomouc připravujeme v roce

8 Rozvaha - aktiva (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2006 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Min.účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B.I.1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

9 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Min.účetní období 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva (ř ) C.I. Zásoby (ř. 33 až 38) C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

10 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Min.účetní období Brutto Korekce Netto Netto C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D.I. Časové rozlišení (ř ) D.I.1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 066 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

11 Rozvaha - pasiva (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2006 Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé období PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A.I. Základní kapitál (ř ) A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A.II. Kapitálové fondy (ř.74 až 77) A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79+80) A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83) A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 083 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezervy (ř.87 až 90) B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101) B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy 097 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

12 Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé období 7. Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky (ř.103 až 113) B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř ) 114 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 117 C.I. Časové rozlišení (ř ) C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

13 Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (nekonsolidovaný) Označ. TEXT řád. Skutečnost v účet. obd. běžném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

14 Označ. TEXT řád. Skutečnost v účet. obd. I. Převod provozních nákladů 29 běžném minulém * Provozní výsledek hospodaření (ř ) VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 33 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 9 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření (ř ) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q.1. -splatná Q.2. -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

15 Označ. TEXT řád. Skutečnost v účet. obd. běžném minulém S.1. -splatná 56 S.2. -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř ) V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

16 Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný) k 31. prosinci 2006 Běž. úč. období Min. úč. období P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu: A goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku - 94 A rezerv a opravných položek A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

17 Běž. úč. období Min. úč. období B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu 560 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku 28 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

18 1 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

19 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

20 1 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

21 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

22 Příloha Účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. ( společnost ) vznikla 29. září Společnost byla založena Městem Olomouc. Hlavní činností společnosti je výroba a rozvod tepla a teplé užitkové vody. Vlastníci společnosti Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2006 jsou: Město Olomouc 34 % Dalkia Česká republika, a.s. 66 % Základní kapitál společnosti zapsaný v Obchodním rejstříku je tis. Kč. Sídlo společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. Janského 469/ Olomouc Česká republika Identifikační číslo Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2006 Členové představenstva Ing. Bc. Pavel Kolář (předseda) Ing. Martin Tesařík Laurent Barrieux Ing. Jiří Lukeš Ing. Oldřich Šputa Členové dozorčí rady MUDr. Jaroslav Vomáčka (předseda) Christophe Johany Lanneluc Ing. Petr Přívozník MUDr. Igor Tozzi Ing. Pavel Horák Ing. Zdeněk Medřický František Laštůvka Mgr. Zdeněk Majer JUDr. Petr Jansa 2 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

23 Změny v obchodním rejstříku K datu 2. února 2006 odstoupil z funkce místopředsedy a člena představenstva pan François Habègre z důvodu ukončení svého působení v České republice a následně byl na jeho místo jmenován pan Laurent Barrieux. Organizační struktura Společnost je rozdělena do čtyř hlavních útvarů, a to útvaru ředitele, provozního útvaru, obchodního útvaru a finančního útvaru. Tyto útvary jsou vedeny odbornými řediteli, finanční útvar je řízen vedoucím útvaru účetnictví a financování. Útvar ředitele je veden přímo ředitelem společnosti, který dále řídí provozního ředitele, obchodního ředitele a vedoucí útvaru účetnictví a financování. Odborní ředitele dále řídí své útvary. 2. Zásadní účetní postupy používané společností (a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisování Počítače, SMS boxy, měřiče tepla Lineární 4 roky Vozidla Lineární 4 roky Pracovní stroje, čerpadla Lineární 8 let Technologie, předávací stanice Lineární 15 let Přípojky horkovodní, plynové, vodovodní Lineární 30 let Rekonstrukce plynových kotelen, stavební části Lineární 45 let Administrativní budovy Lineární 60 let Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou a zařazena stejně pro odepisování jako druh najatého majetku. (b) Zásoby Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, skladovací poplatky při dopravě a dopravné. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

24 Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do skladu. Úbytek zboží je na základě fyzických inventur účtován do nákladů. (c) Stanovení opravných položek a rezerv Pohledávky Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Zásoby Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem. Rezervy Rezerva na restrukturalizaci byla vytvořena v minulých letech. Čerpání rezervy probíhá na základě vyplacených odstupných. Rezerva na opravy pronajatého dlouhodobého hmotného majetku (teplovodu) byla jednorázově vytvořena z rozhodnutí vedení společnosti na základě události v roce 2006, která vedla k vysoké pravděpodobnosti provedení generální opravy teplovodu v roce Rezerva na rizika nebo ztráty z podnikání je vytvářena z rozhodnutí vedení společnosti. (d) Přepočty cizích měn Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně pevný kurz, který se stanovuje na základě denního kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB první pracovní den kalendářního měsíce a používá se pro účetní případy účtované v příslušném měsíci. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. (e) Najatý majetek V roce 2006 byl najatý majetek od Města Olomouc (dříve komplexní pronájem) vyveden z účetnictví společnosti a dále je evidován v podrozvahové evidenci, neboť titul komplexního pronájmu k datu 1. ledna 2006 zanikl. Na rozvahových účtech je i nadále vedeno technické zhodnocení tohoto majetku, které má společnost právo provádět a odepisovat. (f) Daň z příjmů Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje propočet daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v poslední den účetního období. Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. 2 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

25 O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. (g) Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro účely cash flow) Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. 3. Dlouhodobý majetek (a) Dlouhodobý nehmotný majetek Software Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky -- Přeúčtování 352 Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům -- Zůstatek k Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota (b) Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Stroje a zařízení Dopravní prostředky Oceň. rozdíl k nabyt. majetku Nedok. hmotný majetek Celkem Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

26 Pozemky Stavby Stroje a zařízení Dopravní prostředky Oceň. rozdíl k nabyt. majetku Nedok. hmotný majetek Celkem Přeúčtování Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Odpis oceňovacího rozdílu Oprávky k úbytkům Zůstatek k Zůst. hodn Zůst. hodn Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2006 patřila rekonstrukce lokality Nedvědova v hodnotě tis. Kč, rekonstrukce kotelny ZŠ P. Přichystala v hodnotě 629 tis. Kč a nákup horkovodních přípojek pro lokalitu Nešporova v hodnotě tis. Kč. Další významnější investicí bylo zvýšení pořizovací ceny software Opera v hodnotě tis. Kč. Mezi nejvýznamnější úbytky dlouhodobého majetku za rok 2006 patří zrušení komplexního pronájmu v pořizovací ceně tis. Kč (v zůstatkové ceně tis. Kč). 4. Najatý majetek (a) Operativní leasing Společnost má najata vozidla od společnosti Lease Plan Praha na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2006 činily 464 tis. Kč ( tis. Kč). (b) Najatý majetek od statutárního města Olomouc Společnost má v pronájmu majetek města Olomouce, ke kterému má právo hospodaření na základě smlouvy, která je uzavřena s datem trvání do roku Zůstatková cena majetku, který společnost spravovala na základě smlouvy, byla k 1. lednu 2006 převedena do podrozvahové evidence vzhledem ke skutečnosti, že na základě změny zákona titul komplexní pronájem k datu 31. prosince 2005 zanikl. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2006 činily tis. Kč ( tis. Kč). 2 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

27 5. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze V souladu s účetními postupy, popsanými v bodě 2(a), účtovala společnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání, je následující: Zůstatek k Zůstatek k Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Zásoby Na základě provedené inventury k 31. prosinci 2006 byly identifikovány zásoby ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Společnost vytvořila opravnou položku k pomaluobrátkovým zásobám ve výši tis. Kč ( tis. Kč) vzhledem k tomu, že jejich pořizovací cena je vyšší než odhadovaná prodejní cena po odečtení nákladů na prodej. 7. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů (a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2006 činila tis. Kč ( tis. Kč). (b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky ve lhůtě splatnosti a tudíž závazky po splatnosti činí jen 250 tis. Kč ( tis. Kč). 8. Opravné položky Opravná položka k zásobám Opravná položka k pohledávam Celkem Zůstatek k Tvorba Rozpuštění/použití Zůstatek k V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

28 9. Základní kapitál Základní kapitál Zůstatek k akcií na jméno Město Olomouc o nominální hodnotě Kč akcií na jméno Dalkia Česká republika, a.s. o nominální hodnotě Kč akcií na jméno Město Olomouc o nominální hodnotě Kč akcií na jméno Dalkia Česká republika, a.s. o nominální hodnotě Kč akcií na jméno Město Olomouc o nominální hodnotě Kč akcií na jméno Dalkia Česká republika, a.s. o nominální hodnotě Kč 40 Zůstatek k Společnost v roce 2006 nevydávala žádné akcie. 10. Přehled o změnách vlastního kapitálu Základní kapitál Kapitál. fondy Zisk běžného období Nerozdělený zisk Zákon. rezervní fond Sociál. fond Ost. fondy Celkem Zůstatek k Příděly fondům Změna stavu fondů Dividendy za rok Zisk za rok Zůstatek k Rezervy Rezerva na opravy pronajatého majetku Rezerva na rizika a ztráty Rezerva na restrukturalizaci Celkem Zůstatek k Tvorba Čerpání Zůstatek k V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

29 12. Informace o tržbách Společnost se zabývá výrobou a rozvodem tepla a teplé užitkové vody, další činností je správa Plaveckého stadionu, jejíž tržby jsou uvedeny v řádku služeb. Tržby v roce 2006 a 2005 byly následující: Tržby v tuzemsku 2006 Tržby v tuzemsku 2005 Výroba a rozvod tepla a teplé užitkové vody Služby Zboží Aktivace Celkem Informace o spřízněných osobách (a) Krátkodobé pohledávky a závazky V krátkodobých pohledávkách a závazcích jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině: Pohledávky k Závazky k Dalkia Česká republika, a.s Dalkia France Celkem (b) Dlouhodobé závazky Město Olomouc - provoz tep. zdrojů Město Olomouc - plavecký stadion Nájemné a vklady Celkem Zůstatek k Změna stavu závazků Zůstatek k Dlouhodobé závazky s dobou splatnosti delší než pět let tvoří závazek ve výši tis. Kč ( tis. Kč) z titulu odloženého nájemného, které se bude vyrovnávat až k datu ukončení smlouvy o nájmu v roce 2019 s pohledávkami, které společnosti vzniknou technickým zhodnocením pronajatého majetku. Závazek ve výši tis. Kč ( tis. Kč) představuje nájemné a vklady Města Olomouc před uplatněním Dodatku č.18 k smlouvě o nájmu, který přesně stanovil titul nájemného jako výši daňových odpisů. Závazek ve výši tis. Kč ( tis. Kč) se rovná účetním odpisům najatého majetku Plaveckého stadionu za roky 1997 a 1998, kdy společnost měla od Města Olomouc souhlas s odepisováním tohoto majetku. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více