504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,"

Transkript

1 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti není podnikání, pokud ú#tují v soustav podvojného ú#etnictví Zmna: 476/2003 Sb. Zmna: 548/2004 Sb. Zmna: 400/2005 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle 37a odst. 1 k provedení 4 odst. 2, 14 odst. 1, 18 odst. 4 zákona ). 563/1991 Sb., o ú)etnictví, ve znní zákona ). 492/2000 Sb. a zákona ). 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"): 5ÁST PRVNÍ P;EDM?T ÚPRAVY A PASOBNOST 1 Tato vyhláška stanoví pro vedení ú)etnictví v plném rozsahu a vedení ú)etnictví ve zjednodušeném rozsahu a) rozsah a zp5sob sestavování ú)etní závrky, b) uspo6ádání, ozna)ování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazk5 a jiných pasiv v ú)etní závrce, c) uspo6ádání, ozna)ování a obsahové vymezení náklad5 a výnos5 a výsledku hospoda6ení v ú)etní závrce, d) uspo6ádání a obsahové vymezení vysvtlujících a dopl9ujících informací v p6íloze ú)etní závrky, e) smrnou ú)tovou osnovu, f) ú)etní metody, g) metodu p6echodu z jednoduchého ú)etnictví na ú)etnictví. 2 (1) Vyhláška se týká ú)etních jednotek, u kterých hlavním p6edmtem )innosti není podnikání, uvedených v 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona a na které se vztahují zvláštní právní p6edpisy; jedná se zejména o tyto ú)etní jednotky: a) politické strany a politická hnutí, 1) b) ob)anská sdružení, 2) c) církve a náboženské spole)nosti, 3) d) obecn prospšné spole)nosti, 4) e) zájmová sdružení právnických osob, 5)

2 f) organizace s mezinárodním prvkem, 6) g) nadace a nada)ní fondy, 7) h) spole)enství vlastník5 jednotek, 8) i) ve6ejné vysoké školy 9) a j) jiné ú)etní jednotky, které nebyly založeny a z6ízeny za ú)elem podnikání, 10) s výjimkou obchodních spole)ností (dále jen "ú)etní jednotky"). (2) Tato vyhláška se nevztahuje na ú)etní jednotky, jejichž ú)etnictví upravuje zvláštní právní p6edpis. 11) (3) Ú)etní jednotky, které vedou ú)etnictví ve zjednodušeném rozsahu, a) tvo6í opravné položky a rezervy pouze podle zvláštních právních p6edpis5, 11a) b) neoce9ují majetek a závazky reálnou hodnotou podle 27 zákona a nepoužijí ustanovení 18, 24, 30, 34, 35, 36, 41, 42 a 43 zákona, v rozsahu, v jakém upravují oce9ování majetku a závazk5 reálnou hodnotou, c) sestavují ú)etní závrku ve zjednodušeném rozsahu. 5ÁST DRUHÁ Ú5ETNÍ ZÁV?RKA (K 4 odst. 8 zákona ) HLAVA I ROZSAH A ZPFSOB SESTAVOVÁNÍ ÚLETNÍ ZÁVMRKY 3 (1) Ú)etní závrka ú)etních jednotek uvedených v 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty a p6ílohu. (2) V rozvaze (bilanci) jsou uspo6ádány položky majetku a jiných aktiv, závazk5 a jiných pasiv. Uspo6ádání a ozna)ování položek rozvahy (bilance) se stanoví v p6íloze ). 1 k této vyhlášce. (3) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspo6ádány položky náklad5, výnos5 a výsledku hospoda6ení. Uspo6ádání a ozna)ování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v p6íloze ). 2 k této vyhlášce. (4) P6íloha vysvtluje a dopl9uje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty. (5) Ú)etní jednotky sestavují ú)etní závrku v plném rozsahu nebo v zjednodušeném rozsahu podle 18 odst. 3 zákona. Zjednodušeným rozsahem se rozumí rozvaha (bilance) v rozsahu podle 5 odst. 4, výkaz zisku a ztráty v rozsahu podle 6 odst. 2 a p6íloha k ú)etní závrce v rozsahu podle 30. 4

3 (1) V rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty se položky podle p6íloh ). 1 a ). 2 k této vyhlášce uvádjí oddlen a ve stanoveném po6adí. (2) Položky rozvahy (bilance) a položky výkazu zisku a ztráty se ozna)ují kombinací velkých písmen latinské abecedy, 6ímských )íslic, arabských )íslic a názvem položky. (3) Ú)etní závrka se sestavuje v penžních jednotkách )eské mny. Jednotlivé položky se vykazují v tisících K). Položky "Aktiva celkem" (netto) a "Pasiva celkem" se musí rovnat. Položka "D. Výsledek hospoda6ení po zdanní" za bžné ú)etní období ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "A.II.1. Ú)et výsledku hospoda6ení" uvedené v pasivech rozvahy (bilance) za bžné ú)etní období. (4) Ú)etní jednotky, které zahájí svoji )innost, sestavují zahajovací rozvahu. Ú)etní jednotky, které vstoupí do likvidace v bžném ú)etním období, a ú)etní jednotky, na jejichž majetek je v bžném ú)etním období prohlášen konkurs, sestavují ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni prohlášení konkursu ú)etní závrku v plném rozsahu. Toto pravidlo použijí i ú)etní jednotky nov vzniklé rozdlením a mohou ho použít i ú)etní jednotky nov vzniklé splynutím. 5 Rozvaha (bilance) (1) V rozvaze (bilanci) se položky aktiv uvádjí v hodnot neupravené o opravné položky a oprávky, to je v brutto. Opravné položky a oprávky k p6íslušným aktiv5m se uvedou v aktivech rozvahy (bilance) v záporných hodnotách. Každá z položek rozvahy (bilance) obsahuje též informaci o výši této položky vykázané za minulé ú)etní období. V p6ípad, že informace uvádné za minulé a za bžné ú)etní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé ú)etní období s ohledem na významnost podle 19 odst. 6 zákona a úprava se od5vodní v p6íloze. (2) Hodnoty položek rozvahy (bilance) se vykazují podle kone)ných z5statk5 zjištných na jednotlivých syntetických ú)tech smrné ú)tové osnovy bur s kladným nebo záporným znaménkem. Položky v aktivech, s výjimkou opravných položek a oprávek, se uvádjí s kladným znaménkem, jestliže p6evažuje na ú)tu stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal. Položky pasiv se uvádjí s kladným znaménkem, jestliže p6evažuje na ú)tu stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti. V prvním sloupci se uvádjí )ástky aktiv a pasiv se stavem k prvnímu dni ú)etního období. Ve druhém sloupci se uvádjí stavy aktiv a pasiv k poslednímu dni ú)etního období, za které se ú)etní závrka sestavuje. Výjimku tvo6í položka pasiv "A.II.1. Ú)et výsledku hospoda6ení", která se vykazuje pouze k poslednímu dni uzavíraného ú)etního období, a položka pasiv "A.II.2. Výsledek hospoda6ení ve schvalovacím 6ízení", která se vykazuje pouze k prvnímu dni ú)etního období. (3) Položky rozvahy (bilance) v nulové výši za minulé ú)etní období i za bžné ú)etní období se neuvádjí. (4) Rozvaha (bilance) ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje pouze položky ozna)ené velkými písmeny latinské abecedy a 6ímskými )íslicemi, pokud jedna položka rozvahy obsahuje nkolik ú)tových skupin a v rámci skupiny bude existovat nkolik skupinových ú)t5, pak bude položka rozvahy úhrnem mezisou)t5 p6íslušných ú)tových skupin.

4 6 Výkaz zisku a ztráty (1) Ve výkazu zisku a ztráty se uvádjí k rozvahovému dni kone)né z5statky syntetických ú)t5 náklad5 a výnos5, rozdlené na hlavní )innost a hospodá6skou )innost. Výsledek hospoda6ení p6ed zdanním a výsledek hospoda6ení po zdanní se uvede samostatn za hlavní )innost a samostatn za hospodá6skou )innost. Za ú)etní jednotku jako celek se díl)í výsledky hospoda6ení sumarizují. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé ú)etní období neuvádjí. (2) Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje pouze položky ozna)ené velkými písmeny latinské abecedy a 6ímskými )íslicemi. Sumy jednotlivých nákladových a výnosových položek vzniknou sumarizací skupinových ú)t5 v rámci ú)tových skupin podle zadání v p6íloze ). 2. (3) Položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši se neuvádjí. HLAVA II OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE) 7 Dlouhodobý nehmotný majetek (1) Položka "A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem" obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenní ur)ené ú)etní jednotkou a p6i splnní povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a vrného a poctivého zobrazení majetku. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro sou)asnou nebo uchovatelný pro další )innost nebo m5že sloužit jako podklad nebo sou)ást zdokonalovaných nebo jiných postup5 a 6ešení v)etn doby ov6ování nehmotných výsledk5. Dále obsahuje povolenky na emise skleníkových plyn5 (dále jen "povolenky na emise") 11b) bez ohledu na výši ocenní a další obdobná práva, zejména individuální preferen)ní množství mléka, individuální produk)ní kvóty a individuální limit prémiových práv (dále jen "preferen)ní limity") 11c) bez ohledu na výši ocenní; u prvního držitele 11c) pouze v p6ípad, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenní reproduk)ní po6izovací cenou nep6evýšily její významnost. (2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení od )ástky stanovené zákonem o daních z p6íjm5 (dále jen "technické zhodnocení"), a to p6i splnní povinností uvedených v odstavci 1, a) k jehož ú)tování a odpisování je oprávnn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neú)tuje jako o majetku, b) drobného dlouhodobého nehmotného majetku vymezeného v odstavci 5, c) drobného nehmotného majetku, kterým se rozumí složky majetku vyjmenované v odstavci 1, pokud mají dobu použitelnosti delší než jeden rok a ú)etní jednotka je nevykazuje v položce "A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem". (3) Položka "A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje" a položka "A.I.2. Software" obsahují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software, které byly bur vytvo6eny vlastní )inností a ur)eny k obchodování a nebo byly nabyty od jiných osob.

5 (4) Položka "A.I.3. Ocenitelná práva" obsahuje zejména ocenitelná práva k p6edmt5m pr5myslového a obdobného vlastnictví, k výsledk5m duševní tv5r)í )innosti a další ocenitelná práva podle zvláštních právních p6edpis5. (5) Položka "A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje nehmotný majetek, zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenní jedné položky je v )ástce K) a vyšší a nep6evyšuje )ástku K), který byl po6ízen nejpozdji 31. prosince 2002, a to až do doby vy6azení. (6) Položka "A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, který podle své povahy nelze uvést v jiných položkách dlouhodobého majetku zejména povolenky na emise a preferen)ní limity bez ohledu na výši ocenní. (7) Vci vzniklé p6i po6izování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vy6azeny nap6íklad z d5vodu prodeje nebo likvidace, se v p6ípad dalšího využití ve vlastní )innosti zaú)tují na p6íslušný majetkový ú)et. (8) Položka "A.I.6. Nedokon)ený dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje po6izovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho po6izování do uvedení do stavu zp5sobilého k užívání. (9) Položka "A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na po6ízení dlouhodobého nehmotného majetku. (10) Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává po6izovaný majetek uvedený do stavu zp5sobilého k užívání, kterým se rozumí dokon)ení po6izovaného majetku a splnní stanovených funkcí a povinností stanovených právními p6edpisy pro jeho užívání. Obdobn se postupuje v p6ípad technického zhodnocení. 8 Dlouhodobý hmotný majetek (1) Položka "A.II.1. Pozemky" obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenní, pokud nejsou zbožím podle 11 odst. 7. (2) Položka "A.II.2. Umlecká díla, p6edmty a sbírky" obsahuje movitý dlouhodobý hmotný majetek, který není sou)ástí stavby, bez ohledu na výši po6izovací ceny, zejména umlecká díla, 12) sbírky a p6edmty kulturní hodnoty, 12) po6ízený za ú)elem výzdoby a doplnní interiér5. V této položce se neuvádí majetek podléhající evidenci podle zvláštních právních p6edpis5. 13) (3) Za dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný se považují krom pozemk5, umleckých dl, p6edmt5 a sbírek i církevní stavby, nap6íklad kostely, kaple, kláštery a galerie, za podmínky, že jsou tyto stavby uvedeny v základním dokumentu církve nebo náboženské spole)nosti, kterým je statut, 6ád nebo stanovy, a to v souladu se zásadami hospoda6ení církve nebo náboženské spole)nosti. (4) Položka "A.II.3. Stavby" obsahuje bez ohledu na výši ocenní a dobu

6 použitelnosti a) stavby 14) v)etn budov, d5lní díla a d5lní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních p6edpis5; 14) do položky stavby se neuvádjí stavby podléhající evidenci podle zvláštních právních p6edpis5, 13) b) otvírky nových lom5, pískoven a hlinišy, c) technické rekultivace, pokud zvláštní právní p6edpis nestanoví jinak, d) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního p6edpisu. 8) (5) Položka "A.II.4. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí" obsahuje a) samostatné movité vci a soubory movitých vcí se samostatným technickoekonomickým ur)ením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenní ur)ené ú)etní jednotkou, a to p6i splnní povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a vrného a poctivého zobrazení majetku. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým ur)ením, s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázané v položce "A.II.4. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí" se považují za drobný hmotný majetek a ú)etní jednotka o nm ú)tuje jako o zásobách. b) p6edmty z drahých kov5 bez ohledu na výši ocenní, (6) Položka "A.II.3. Stavby" a položka "A.II.4. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí" dále obsahuje technické zhodnocení, 15) a to od )ástky stanovené zákonem o daních z p6íjm5, pokud ú)etní jednotka má právo o nm ú)tovat a odpisovat jej a dále obsahuje technické zhodnocení a) drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v odstavci 8, b) drobného hmotného majetku. (7) Položka "A.II.5. Pstitelské celky trvalých porost5" obsahuje a) ovocné stromy nebo ovocné ke6e vysázené na souvislém pozemku o vým6e nad 0,25 hektaru v hustot nejmén 90 strom5 nebo 1000 ke65 na 1 hektar, b) trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí. (8) Položka "A.II.6. Základní stádo a tažná zví6ata" obsahuje bez ohledu na výši ocenní plemenná zví6ata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus; podle rozhodnutí ú)etní jednotky sem pat6í též zví6ata základního stáda jiných hospodá6sky využívaných chov5, nap6íklad muflon5, da9k5, jelen5 a pštros5. Položka obsahuje též kon, nap6íklad tažné a dostihové, a dále osly, muly a mezky. (9) Položka "A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje movité vci, pop6ípad soubory movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým ur)ením, jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenní jedné položky je K) a vyšší a nep6evyšuje )ástku K), který byl po6ízen nejpozdji 31. prosince 2002, a to až do doby vy6azení. (10) Položka "A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje bez ohledu na po6izovací cenu a) ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich )ásti koupené jako sou)ást

7 pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým pr5zkumem a za podmínky stanovené v 38 odst. 3 písm. d), b) jiný majetek, mající charakter dlouhodobého hmotného majetku, neobsažený v majetkových položkách "A.II.1. Pozemky", "A.II.2. Umlecká díla, p6edmty a sbírky", "A.II.3. Stavby", "A.II.4. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí", "A.II.5. Pstitelské celky trvalých porost5", "A.II.6. Základní stádo a tažná zví6ata", "A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek", "A.II.9. Nedokon)ený dlouhodobý hmotný majetek" a "A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek". (11) Položka "A.II.9. Nedokon)ený dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje po6izovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho po6izování do uvedení do stavu zp5sobilého k užívání. (12) Položka "A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na po6ízení dlouhodobého hmotného majetku. (13) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají po6izované vci uvedené do stavu zp5sobilého k užívání, kterým se rozumí dokon)ení vci a splnní technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními p6edpisy pro užívání, to je pro zp5sobilost k provozu. Obdobn se postupuje v p6ípad technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v p6ípad nabytých vcí, které p6ed nabytím byly uvedeny do stavu zp5sobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele. 9 Dlouhodobý finan#ní majetek (1) Dlouhodobým finan)ním majetkem je majetek s dobou splatnosti delší než jeden rok nebo majetek do splatnosti nakupovaný nebo vlastnný ú)etní jednotkou za ú)elem a) majetkové ú)asti, zejména podíl5 v obchodní spole)nosti, nebo b) obchodování s nimi, nebo c) dlouhodobého umístní volných penžních prost6edk5 se zámrem jejich zhodnocení formou budoucího výnosu. (2) Položka "A.III.1. Podíly v ovládaných a 6ízených osobách" obsahuje majetkové ú)asti, to je podíly podle zvláštního právního p6edpisu, 16) ustanovení o množství hlasovacích práv podle zvláštního právního p6edpisu se nepoužije. (3) Položka "A.III.2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem" obsahuje majetkové ú)asti, to je podíly nejmén ve výši dvaceti procent, avšak s nižším podílem ú)asti, než je uvedeno v odstavci 2. (4) Položka "A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti" obsahuje dluhové cenné papíry, které mají stanovenu splatnost a u nichž má ú)etní jednotka úmysl a schopnost držby až do jejich splatnosti. (5) Položka "A.III.4. P5j)ky organiza)ním složkám" obsahuje p5j)ky s dobou splatnosti delší než jeden rok, poskytnuté ú)etní jednotkou vlastním organiza)ním složkám, pokud jsou ú)etními jednotkami.

8 (6) Položka "A.III.5. Ostatní dlouhodobé p5j)ky" obsahuje ostatní p5j)ky s dobou splatnosti delší než jeden rok neuvedené v jiných položkách dlouhodobého finan)ního majetku. (7) Položka "A.III.6. Ostatní dlouhodobý finan)ní majetek" obsahuje ostatní cenné papíry neobsažené v jiných položkách dlouhodobého finan)ního majetku, termínové vklady s dobou splatnosti delší než jeden rok a majetek p6enechaný do užívání jiné ú)etní jednotce formou smluv o pronájmu movitých a nemovitých vcí sjednaných p6ed 1. lednem 2001 p6i dodržení podmínek stanovených zvláštním právním p6edpisem. 17) (8) Položka "A.III.7. Po6izovaný dlouhodobý finan)ní majetek" obsahuje složky ocenní dlouhodobých cenných papír5 a podíl5 v pr5bhu jejich po6ízení. V položce se uvádí dlouhodobý finan)ní majetek, jehož doba splatnosti nebo doba držby je delší než jeden rok. 10 Oprávky k dlouhodobému majetku Položky "A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledk5m výzkumu a vývoje", "A.IV.2. Oprávky k softwaru", "A.IV.3. Oprávky k ocenitelným práv5m", "A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku", "A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku", "A.IV.6. Oprávky ke stavbám", "A.IV.7. Oprávky k samostatným movitým vcem a soubor5m movitých vcí", "A.IV.8. Oprávky k pstitelským celk5m trvalých porost5", "A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví6at5m", "A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku" a "A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku" obsahují oprávky k p6íslušnému dlouhodobému majetku, které vyjad6ují opot6ebení p6íslušného majetku ve finan)ním vyjád6ení, kterým se snižuje ocenní p6íslušného majetku až do výše jeho ocenní v ú)etnictví a sou)asn vstupuje do náklad5 ú)etní jednotky prost6ednictvím odpis5. 11 Zásoby (1) Položka "B.I.1. Materiál na sklad" zejména obsahuje a) suroviny, to je základní materiál, které p6i výrobním procesu p6echázejí zcela nebo z)ásti do výrobku a tvo6í jeho podstatu, b) pomocné látky, které p6echázejí také p6ímo do výrobku, netvo6í však jeho podstatu, nap6íklad lak na výrobky, c) látky, kterých je zapot6ebí pro zajištní provozu ú)etní jednotky, nap6íklad mazadla, palivo, )isticí prost6edky, d) náhradní díly, e) obaly a obalové materiály, pokud nejsou ú)továny jako dlouhodobý majetek nebo zboží, f) další movité vci s dobou použitelnosti do jednoho roku, vedené jako materiál. (2) Položka "B.I.2. Materiál na cest" obsahuje majetek uvedený v odstavci 1, který byl vyú)tován dodavatelem, avšak nebyl dosud ú)etní jednotkou fyzicky p6evzat.

9 (3) Položka "B.I.3. Nedokon)ená výroba" obsahuje produkty, které prošly jedním nebo nkolika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem, nedokon)ené výkony jiných )inností, p6i nichž nevznikají hmotné produkty. (4) Položka "B.I.4. Polotovary vlastní výroby" obsahuje oddlen evidované produkty, to je polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokon)eny nebo zkompletovány do hotových výrobk5 v dalším výrobním procesu ú)etní jednotky. (5) Položka "B.I.5. Výrobky" obsahuje vci vlastní výroby ur)ené k prodeji nebo ke spot6eb uvnit6 ú)etní jednotky. (6) Položka "B.I.6. Zví6ata" obsahuje mladá chovná zví6ata, zví6ata ve výkrmu a dále nap6íklad kožešinová zví6ata, ryby, v)elstva, hejna slepic, kachen, kr5t, perli)ek a hus na výkrm. (7) Položka "B.I.7. Zboží na sklad a v prodejnách" obsahuje zejména movité vci nabyté za ú)elem prodeje, pokud ú)etní jednotka s tmito vcmi obchoduje. Položka obsahuje dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a p6edány do vlastních prodejen. Položka obsahuje též nemovitosti, které ú)etní jednotka, jejímž p6edmtem )innosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za ú)elem prodeje. (8) Položka "B.I.8. Zboží na cest" obsahuje zejména movité vci uvedené v odstavci 7 vyú)tované dodavatelem, avšak ú)etní jednotkou dosud nep6evzaté. (9) Položka "B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na po6ízení zásob. 12 Pohledávky z obchodních závazkových vztah/ (1) Položka "B.II.1. Odbratelé" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za splnné a vyú)tované dodávky a služby odbratel5m vyplývající z obchodních závazkových vztah5. Do této položky nenáleží pohledávky smne)né. (2) Položka "B.II.2. Smnky k inkasu" obsahuje smne)né krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za odbrateli a jinými dlužníky z cizích smnek a ze smnek na vlastní 6ad. (3) Položka "B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry" obsahuje pohledávky za smnky p6edané bance k proplacení, do doby splatnosti smnky a pohledávky za jiné cenné papíry s termínem splatnosti, p6edané bance k proplacení. (4) Položka "B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy" obsahuje dlouhodobé i krátkodobé zálohy poskytnuté dodavatel5m na dodávky vyplývající z obchodních závazkových vztah5. Do položky se neuvádjí zálohy uvedené v 7 odst. 9, 8 odst. 11 a v 11 odst. 9. (5) Položka "B.II.5. Ostatní pohledávky" obsahuje ostatní krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních závazkových vztah5, neuvedené v odstavcích 1 až 4, zejména pohledávky za dodavateli z d5vodu reklamace dodávek. 13 Pohledávky z pracovnprávních vztah/

10 (1) Položka "B.II.6. Pohledávky za zamstnanci" obsahuje pohledávky za zamstnanci zejména z titulu poskytnutých záloh na cestovné na pracovní cesty a jiných záloh, které jsou zamstnanci povinni vyú)tovat. (2) Položka "B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe)ení a ve6ejného zdravotního pojištní" obsahuje pohledávky za p6íslušnými institucemi jak z titulu povinného pojistného stanoveného zvláštními právními p6edpisy, tak z dobrovoln hrazeného pojistného a obdobného plnní. 14 Dan a dotace - pohledávky (1) Položka "B.II.8. Da9 z p6íjm5" obsahuje pohledávky z titulu dan z p6íjm5 jak za bžné ú)etní období, tak i za minulá ú)etní období. (2) Položka "B.II.9. Ostatní p6ímé dan" obsahuje pohledávky z titulu ostatních p6ímých daní, zejména daní ze závislé )innosti a funk)ních požitk5, které ú)etní jednotka jako plátce vybírá od svých zamstnanc5, )len5 statutárních orgán5, p6ípadn jiných osob. (3) Položka "B.II.10. Da9 z p6idané hodnoty" obsahuje pohledávky zejména z titulu nárok5 na vrácení dan z p6idané hodnoty p6i uplatnní nadmrného odpo)tu u plátc5 této dan. Do této položky se zahrnují rovnž pohledávky z titulu nároku na vrácení dan z p6idané hodnoty podle zvláštního právního p6edpisu 18) a ostatní pohledávky související s touto daní. (4) Položka "B.II.11. Ostatní dan a poplatky" obsahuje pohledávky z titulu spot6ebních daní nap6íklad p6i uplatnní nároku na jejich vrácení. Obsahem této položky jsou i pohledávky z titulu silni)ní dan, dan z nemovitostí, dan ddické, dan darovací a dan z p6evodu nemovitostí a pohledávky za p6íslušnými institucemi z titulu poplatk5 vym6ovaných podle zvláštních právních p6edpis5, nap6íklad cla, správních poplatk5 a jiných obdobných plnní. (5) Položky "B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zú)tování se státním rozpo)tem" a "B.II.13. Nároky na dotace a ostatní zú)tování s rozpo)tem orgán5 územních samosprávných celk5" obsahují nároky na dotace, pokud zvláštní právní p6edpisy nebo p6íslušné smlouvy ú)tování o vzniku nárok5 p6ipouštjí. 15 Ostatní pohledávky (1) Položka "B.II.14. Pohledávky za ú)astníky sdružení" obsahuje krátkodobé i dlouhodobé pohledávky vzniklé z )innosti ú)etní jednotky ve sdružení, které nemá právní subjektivitu, na základ smlouvy o sdružení uzav6ené dle ob)anského zákoníku 19) za ostatními ú)astníky tohoto sdružení. (2) Položka "B.II.15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí" obsahuje pohledávky vyplývající z uskute)nných pevných termínových operací s finan)ními nástroji, respektive zmny reálné hodnoty tchto nástroj5, pokud mají povahu pohledávky. (3) Položka "B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopis5" obsahuje pohledávky emitent5 z titulu úpisu krátkodobých a dlouhodobých dluhopis5. (4) Položka "B.II.17. Jiné pohledávky" obsahuje krátkodobé pohledávky,

11 které se neuvádjí v jiných položkách pohledávek, zejména nároky na náhradu škody od odpovdné osoby, zálohy vyplacené jiným osobám než osobám v pracovnprávním vztahu, pokud se nejedná o zálohy uvedené v 7 odst. 9, 8 odst. 11, 11 odst. 9 a v 12 odst. 4. (5) Položka "B.II.18. Dohadné ú)ty aktivní" obsahuje )ástky dlouhodobých a krátkodobých pohledávek stanovené podle smluv, které nejsou ke dni sestavení ú)etní závrky doloženy veškerými pot6ebnými doklady, a tedy není známa jejich p6esná výše. (6) Položka "B.II.19. Opravná položka k pohledávkám" obsahuje opravné položky vytvá6ené k jednotlivým pohledávkám podle zvláštního právního p6edpisu 20) v p6ípadech, kdy se pohledávky vztahují k )innosti ú)etní jednotky podléhající dani z p6íjm5. V ú)etní závrce se tato položka uvádí v aktivech rozvahy (bilance) v záporné hodnot. 16 Krátkodobý finan#ní majetek (1) Položka "B.III.1. Pokladna" obsahuje penžní prost6edky v hotovosti, které má ú)etní jednotka v pokladn ke dni sestavení ú)etní závrky. (2) Položka "B.III.2. Ceniny" obsahuje stav zejména poštovních známek, kolk5, dálni)ních kupón5, karet (benzinových, telefonních), které p6edstavují ur)itou majetkovou hodnotu s limitem )erpání, z níž po vydání do používání bude moci být )erpáno, stav stravovacích poukázek do provozoven ve6ejného stravování a stav jiných poukázek a karet, majících povahu cenin. (3) Položka "B.III.3. Ú)ty v bankách" obsahuje disponibilní penžní prost6edky na ú)tech v bankách. Pokud banka umož9uje, aby byl ke konci rozvahového dne vykázán pasivní z5statek u bžného ú)tu, pak se tento z5statek uvádí v položce pasiv "B.III.18. Krátkodobé bankovní úvry". (4) Položky "B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování" a "B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování" obsahují cenné papíry ur)ené k obchodování, držené ú)etní jednotkou po dobu kratší než jeden rok za ú)elem obchodování s nimi a dosahování zisk5 z cenových rozdíl5. (5) Položka "B.III.6. Ostatní cenné papíry" obsahuje jiné cenné papíry krátkodobé povahy, které se neuvádjí v položkách "B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování" a "B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování". V této položce se uvádjí i dluhové cenné papíry držené do splatnosti, kdy splatnost je kratší než jeden rok. (6) Položka "B.III.7. Po6izovaný krátkodobý finan)ní majetek" obsahuje složky ocenní krátkodobých cenných papír5 a podíl5 v pr5bhu jejich po6izování. (7) Položka "B.III.8. Peníze na cest" obsahuje stav veškerých penžních prost6edk5, které z d5vodu )asového nesouladu p6i vkladech, výbrech a p6evodech mezi bankovními ú)ty ú)etní jednotky nebo pokladnami nebyly dosud p6ipsány na ú)et nebo z ú)tu odepsány. Stav se v aktivech rozvahy (bilance) uvádí v kladné nebo v záporné hodnot, podle povahy kone)ného z5statku ú)tu Peníze na cest. 17 Jiná aktiva, aktiva celkem

12 (1) Položky "B.IV.1. Náklady p6íštích období" a "B.IV.2. P6íjmy p6íštích období" obsahují tituly )asového rozlišení, které mají aktivní z5statek. Položka "B.IV.1. Náklady p6íštích období" obsahuje výdaje, které se týkají náklad5 v p6íštích ú)etních obdobích. Položka "B.IV.2. P6íjmy p6íštích období" obsahuje )ástky ú)etní jednotkou nep6ijaté, které )asov a vcn souvisejí s výnosy bžného ú)etního období a nejsou ú)továny p6ímo na ú)tech pohledávek za právnickými a fyzickými osobami. (2) Položka "B.IV.3. Kursové rozdíly aktivní" obsahuje ke dni sestavení ú)etní závrky zjištné kursové rozdíly aktivní povahy, to je ztrátové, vznikající p6i p6epo)tu dlouhodobého finan)ního majetku, pohledávek a závazk5 v cizích mnách, v)etn dlouhodobých termínových vklad5, úvr5 a krátkodobých finan)ních výpomocí. (3) Položka "Aktiva celkem" obsahuje hodnotu aktiv brutto sníženou o hodnotu oprávek a opravných položek k p6íslušným aktiv5m. 18 Vlastní zdroje (1) Položka "A.I.1. Vlastní jmní" obsahuje hodnotu vlastních zdroj5 majetku ú)etní jednotky. V položce se uvádí v p6ípadech, kdy to ukládá nebo p6ipouští zvláštní právní p6edpis, hodnota povinného nebo dobrovolného majetkového vkladu zakladatel5 ú)etní jednotky, jmenovit zapsaná do p6íslušného rejst6íku. Položka obsahuje i dotace, pokud byly p6ijaty jako zdroj po6ízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Dále se zde uvádí hodnota bezúplatn nabytého dlouhodobého nehmotného a hmotného odpisovaného majetku snížená o oprávky, hodnota bezúplatn nabytého neodpisovaného majetku, pokud je bezúplatn nabytý majetek ur)en na )innost ú)etní jednotky. Uvádjí se zde i hodnota nov zjištného a v ú)etnictví dosud nezachyceného neodpisovaného dlouhodobého majetku a zdroje p6evedené z fond5. (2) Položka "A.I.2. Fondy" obsahuje ú)elové zdroje vytvo6ené bur ze zisk5 po zdanní dosažených ú)etní jednotkou v p6edcházejících ú)etních obdobích, nebo zdroje bezúplatn p6ijaté ú)etní jednotkou p6evodem, anebo p6echodem aktiv v souladu se zvláštními právními p6edpisy 20a) od jiných osob. Uvádí se zde rovnž )ást výtžku ve6ejných sbírek podle zvláštního právního p6edpisu ur)ená k použití na p6edem stanovený ú)el a hodnota bezúplatn nabytých zásob. Položka rovnž obsahuje zdroje ú)etní jednotky vytvá6ené podle zvláštních právních p6edpis5 21), stanov, statut5, nebo jiných z6izovacích listin, zakladatelských listin, interních p6edpis5 ú)etní jednotky, nebo na základ rozhodnutí oprávnného orgánu ú)etní jednotky. (3) Položka "A.I.3. Oce9ovací rozdíly z p6ecenní finan)ního majetku a závazk5" obsahuje zejména oce9ovací rozdíly p6i uplatnní reálné hodnoty a ocenní ekvivalencí u cenných papír5 a podíl5 a oce9ovací rozdíly p6i uplatnní reálné hodnoty derivátu zajišyujícího o)ekávané penžní toky. V p6ípad aktivního z5statku se tato položka uvádí v pasivech rozvahy (bilance) v záporné hodnot. (4) Položka "A.II.1. Ú)et výsledku hospoda6ení" obsahuje výsledek hospoda6ení vykázaný k rozvahovému dni za celou ú)etní jednotku za bžné ú)etní období. (5) Položka "A.II.2. Výsledek hospoda6ení ve schvalovacím 6ízení" obsahuje výsledek hospoda6ení za celou ú)etní jednotku z minulého ú)etního

13 období. (6) Položka "A.II.3. Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let" obsahuje nevypo6ádané výsledky hospoda6ení ú)etní jednotky za minulá ú)etní období. 19 nadpis vypuštn Položka "B.I.1. Rezervy" obsahuje rezervy podle zvláštního právního p6edpisu. 22) 20 Dlouhodobé závazky (1) Položka "B.II.1. Dlouhodobé bankovní úvry" obsahuje cizí zdroje ú)etní jednotky s dobou splatnosti delší než jeden rok, zejména p6ijaté bankovní úvry a dlouhodobé úvry poskytnuté bankou p6i eskontu smnek. (2) Položka "B.II.2. Vydané dluhopisy" obsahuje hodnotu dlouhodobých dluhopis5 vydaných ú)etní jednotkou. (3) Položka "B.II.3. Závazky z pronájmu" obsahuje dlouhodobé závazky z titulu majetku p6evzatého do užívání od jiné ú)etní jednotky, to je pronajímatele, formou smluv o pronájmu movitých a nemovitých vcí sjednaných p6ed 1. lednem 2001 p6i dodržení podmínek stanovených zvláštním právním p6edpisem. 17) (4) Položka "B.II.4. P6ijaté dlouhodobé zálohy" obsahuje dlouhodobé závazky z titulu p6ijatých záloh na dobu delší než jeden rok, od odbratel5 na dodávky v obchodním styku. (5) Položka "B.II.5. Dlouhodobé smnky k úhrad" obsahuje smne)né dlouhodobé závazky k dodavatel5m a jiným v6itel5m z akceptovaných cizích smnek a ze smnek vlastních, v p6ípad smnek jako platebních prost6edk5. Neuvádjí se zde dlouhodobé smnky použité jako zajišyovací prost6edky. (6) Položka "B.II.6. Dohadné ú)ty pasivní" obsahuje )ástky dlouhodobých závazk5 podle smluv, které nejsou ke dni sestavení ú)etní závrky doloženy veškerými pot6ebnými doklady, a tedy není známa jejich p6esná výše. (7) Položka "B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky" obsahuje ostatní dlouhodobé závazky, které se neuvádjí v jiných položkách dlouhodobých závazk5, zejména p6ijaté dlouhodobé p5j)ky od jiných osob než od bank. 21 Závazky z obchodních závazkových vztah/ (1) Položka "B.III.1. Dodavatelé" obsahuje krátkodobé závazky v5)i dodavatel5m vyplývající z p6íslušných smluvních ujednání v obchodních závazkových vztazích. Neuvádjí se zde závazky smne)né. (2) Položka "B.III.2. Smnky k úhrad" obsahuje smne)né závazky k dodavatel5m a jiným v6itel5m z titulu krátkodobých vlastních nebo akceptovaných cizích smnek, pokud jsou použity jako platební prost6edek. Neuvádjí se zde krátkodobé smnky mající povahu cenného papíru.

14 (3) Položka "B.III.3. P6ijaté zálohy" obsahuje krátkodobé závazky z titulu p6ijatých záloh na dobu jednoho roku a kratší, od odbratel5 na dodávky v obchodních závazkových vztazích. (4) Položka "B.III.4. Ostatní závazky" obsahuje krátkodobé závazky z obchodních závazkových vztah5, které se neuvádjí v položkách "B.III.1. Dodavatelé", "B.III.2. Smnky k úhrad" a "B.III.3. P6ijaté zálohy", zejména závazky k odbratel5m z d5vodu reklamace dodávek. 22 Závazky z pracovnprávních vztah/ (1) Položka "B.III.5. Zamstnanci" obsahuje závazky k zamstnanc5m zejména z titulu nároku na výplatu mezd a odmn vyplývajících z pracovního pomru. Ú)etní jednotky zde uvádjí rovnž nároky na výplatu penžních náležitostí osob ve výkonu civilní služby v ú)etní jednotce, pokud mají charakter mezd, to je služné. (2) Položka "B.III.6. Ostatní závazky v5)i zamstnanc5m" obsahuje závazky v souvislosti s pracovním pomrem v5)i zamstnanc5m, vyplývající ze zvláštních právních p6edpis5, nap6íklad nároky na cestovní náhrady a náhrady za používání vlastních pracovních pom5cek a obdobná plnní. (3) Položka "B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpe)ení a ve6ejného zdravotního pojištní" obsahuje závazky k p6íslušným institucím jak z titulu povinného pojistného stanoveného zvláštními právními p6edpisy, tak z dobrovoln hrazeného pojistného a obdobného plnní. 23 Dan a dotace - závazky (1) Položka "B.III.8. Da9 z p6íjm5" obsahuje závazky z titulu dan z p6íjm5 jak za bžné ú)etní období, tak i za minulá ú)etní období. (2) Položka "B.III.9. Ostatní p6ímé dan" obsahuje závazky z titulu ostatních p6ímých daní, zejména daní ze závislé )innosti a funk)ních požitk5, které ú)etní jednotka jako plátce vybírá od svých zamstnanc5, )len5 statutárních orgán5, p6ípadn jiných osob. (3) Položka "B.III.10. Da9 z p6idané hodnoty" obsahuje závazky zejména z titulu odvodu dan z p6idané hodnoty u plátc5 této dan. Do položky se zahrnují rovnž závazky z titulu neoprávnn uplatnného nároku na vrácení dan z p6idané hodnoty podle zvláštního právního p6edpisu 18) a ostatní závazky související s touto daní. (4) Položka "B.III.11. Ostatní dan a poplatky" obsahuje závazky z titulu spot6ebních daní u plátc5 tchto daní. Obsahem této položky jsou i závazky z titulu silni)ní dan, dan z nemovitostí, dan ddické, dan darovací a dan z p6evodu nemovitostí a závazky k p6íslušným institucím z titulu poplatk5 vym6ovaných podle zvláštních právních p6edpis5, nap6íklad cla, správních poplatk5 a jiných obdobných plnní. (5) Položky "B.III.12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpo)tu" a "B.III.13. Závazky ze vztahu k rozpo)tu orgán5 územních samosprávných celk5" obsahují závazky z titulu nedo)erpaných nebo neoprávnn použitých dotací. 24

15 Ostatní závazky (1) Položka "B.III.14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír5 a podíl5" obsahuje závazky vyplývající z majetkové ú)asti, to je podílu ú)etní jednotky v obchodní spole)nosti z titulu p6evzatých, avšak dosud nesplacených akcií, zatímních list5 nebo vklad5. (2) Položka "B.III.15. Závazky k ú)astník5m sdružení" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé závazky vzniklé z )innosti ú)etní jednotky ve sdružení na základ smlouvy uzav6ené podle zvláštního právního p6edpisu. 19) (3) Položka "B.III.16. Závazky z pevných termínových operací a opcí" obsahuje závazky vyplývající z uskute)nných pevných termínových operací s finan)ními nástroji, respektive zmny reálné hodnoty tchto nástroj5, pokud mají povahu závazku. (4) Položka "B.III.17. Jiné závazky" obsahuje krátkodobé závazky, které se neuvádjí v jiných položkách krátkodobých závazk5, zejména závazky z odpovdnosti za zp5sobenou škodu, závazky k )len5m statutárních orgán5 a závazky vyplývající z )lenství v ú)etní jednotce. (5) Položka "B.III.18. Krátkodobé bankovní úvry" obsahuje cizí zdroje s dobou splatnosti jeden rok a kratší, zejména krátkodobé úvry poskytnuté bankou. (6) Položka "B.III.19. Eskontní úvry" obsahuje cizí zdroje s dobou splatnosti jeden rok a kratší, zejména krátkodobé úvry poskytnuté bankou p6i eskontu smnek. (7) Položka "B.III.20. Vydané krátkodobé dluhopisy" obsahuje hodnotu krátkodobých dluhopis5 vydaných ú)etní jednotkou. (8) Položka "B.III.21. Vlastní dluhopisy" obsahuje dluhopisy vydané ú)etní jednotkou, které m5že mít v držení podle zvláštních právních p6edpis5. Položka se uvádí v pasivech v záporné hodnot. (9) Položka "B.III.22. Dohadné ú)ty pasivní" obsahuje )ástky krátkodobých závazk5 stanovené podle smluv, které nejsou ke dni sestavení ú)etní závrky doloženy veškerými pot6ebnými doklady, a tedy není známa jejich p6esná výše. (10) Položka "B.III.23. Ostatní krátkodobé finan)ní výpomoci" obsahuje zejména závazky ú)etní jednotky s dobou splatnosti jeden rok a kratší z titulu p6ijatých finan)ních výpomocí a p5j)ek od jiných osob, s výjimkou bank. V položce se rovnž uvádjí krátkodobé závazky z cenných papír5 v)etn smnek vystavených ú)etní jednotkou s výjimkou dluhopis5. 25 nadpis vypuštn (1) Položka "B.IV.1. Výdaje p6íštích období" obsahuje náklady, které souvisejí s bžným ú)etním obdobím, ale úhrady dosud nebyly uskute)nny. Jedná se o pasivní ú)et s p6ír5stky ú)tovanými v jeho prospch. (2) Položka "B.IV.2 Výnosy p6íštích období" obsahuje úhrady, které jsou p6ijaty v bžném ú)etním období, p6íslušné výkony budou realizovány až v období následujícím. Uvedený ú)et je pasivní, výnosy jsou ú)továny v jeho

16 prospch. (3) Položka "B.IV.3. Kursové rozdíly pasivní" obsahuje ke dni sestavení ú)etní závrky zjištné kursové rozdíly pasivní povahy, vznikající p6i p6epo)tu hodnot dlouhodobého finan)ního majetku, pohledávek a závazk5 v cizích mnách, v)etn dlouhodobých termínových vklad5, úvr5 a krátkodobých finan)ních výpomocí. (4) Položka "Pasiva celkem" obsahuje úhrnnou hodnotu pasiv. HLAVA III OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 26 Náklady (1) Spot6ebované nákupy a) položka "A.I.1. Spot6eba materiálu" obsahuje náklady na spot6ebu materiálu v)etn majetku ú)tovaného jako zásoby a úbytky materiálu do normy p6irozených úbytk5, nap6íklad z d5vodu vysychání, rozprášení a vylití, b) položka "A.I.2. Spot6eba energie" obsahuje náklady na spot6ebovanou energii, c) položka "A.I.3. Spot6eba ostatních neskladovatelných dodávek" obsahuje náklady na spot6ebu ostatních neskladovatelných dodávek, nap6. dodávky vody nebo stla)eného vzduchu pro technologické ú)ely, d) položka "A.I.4. Prodané zboží" obsahuje náklady na prodané zboží; v položce se uvádjí i úbytky zboží do normy p6irozených úbytk5, nap6íklad z d5vodu vysychání, rozprášení a vylití. (2) Nakupované služby a) položka "A.II.5. Opravy a udržování" obsahuje náklady na opravy a udržování majetku, ke kterému má ú)etní jednotka právo vlastnické nebo jiné právo k majetku a je povinna o nm ú)tovat dle 28 zákona, b) položka "A.II.6. Cestovné" obsahuje náklady na pracovní cesty podle zvláštních právních p6edpis5, 23) c) položka "A.II.7. Náklady na reprezentaci" obsahuje náklady na reprezentaci, nap6íklad pohoštní, dary a obdobná plnní, d) položka "A.II.8. Ostatní služby" obsahuje náklady na ostatní nakupované služby, které se neuvádjí v položkách výkazu zisku a ztráty "A.II.5. Opravy a udržování", "A.II.6. Cestovné" a "A.II.7. Náklady na reprezentaci"; obsahuje rovnž po6izovací cenu nakoupeného drobného nehmotného majetku za6azeného do užívání v ú)etní jednotce. Tuto cenu neuvádí ú)etní jednotka jako položku aktiv v rozvaze (bilanci). (3) Osobní náklady a) položka "A.III.9. Mzdové náklady" obsahuje náklady na p6íjmy ze závislé )innosti v)etn naturálních p6íjm5, náklady na civilní službu pat6ící do mzdových náklad5, to je služné, vyplácené podle zvláštních právních p6edpis5 a náklady na p6íjmy z funk)ních požitk5 vyplácené )len5m vlastních statutárních nebo kontrolních orgán5,

17 b) položka "A.III.10. Zákonné sociální pojištní" obsahuje náklady na pojištní, které je ú)etní jednotka povinna podle zvláštních právních p6edpis5 hradit na sociální zabezpe)ení a ve6ejné zdravotní pojištní, c) položka "A.III.11. Ostatní sociální pojištní" obsahuje závazky k p6íslušným institucím z titulu plnní ze smluv o dobrovolném penzijním p6ipojištní zamstnanc5 a obdobné dobrovolné platby a plnní za zamstnance podle zvláštních právních p6edpis5, d) položka "A.III.12. Zákonné sociální náklady" obsahuje náklady podle zvláštních právních p6edpis5 24) související se zamstnanci, e) položka "A.III.13. Ostatní sociální náklady" obsahuje ostatní sociální náklady, které se neuvádjí v položkách výkazu zisku a ztráty "A.III.10. Zákonné sociální pojištní", "A.III.11. Ostatní sociální pojištní" a "A.III.12. Zákonné sociální náklady", a ostatní náklady nap6íklad na civilní službu a službu dobrovolník5, vyplácené jako náhrady podle zvláštních právních p6edpis5. (4) Dan a poplatky a) položka "A.IV.14. Da9 silni)ní" obsahuje náklady na da9 silni)ní splatnou podle zákona o dani silni)ní, b) položka "A.IV.15. Da9 z nemovitostí" obsahuje náklady na da9 z nemovitostí, splatnou podle zákona o dani z nemovitostí, c) položka "A.IV.16. Ostatní dan a poplatky" obsahuje ostatní dan a odvody, správní a jiné poplatky podle zvláštních právních p6edpis5 a obdobná plnní v p6ípadech, kdy je ú)etní jednotka poplatníkem, s výjimkou splatné dan z p6íjm5 právnických osob za p6íslušné zda9ovací období, která se uvádí v položce výkazu zisku a ztráty "34. Da9 z p6íjm5"; položka "A.IV.16. Ostatní dan a poplatky" dále obsahuje ostatní dan (da9 ddická, darovací, z p6evodu nemovitostí) a poplatky za minulá období v)etn dan z p6idané hodnoty, o které již nelze zvýšit ocenní majetku, zásob a pohledávek, dále domrky spot6ební dan vztahující se k vlastní spot6eb vybraných výrobk5 podle zákona o spot6ebních daních. (5) Ostatní náklady a) položka "A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" obsahuje smluvní pokuty a úroky z prodlení da9ov uznatelné podle ustanovení zvláštního právního p6edpisu s výjimkou úrok5 z prodlení podle smlouvy o úvru, poplatky z prodlení podle zvláštního právního p6edpisu, penále, pop6ípad jiné sankce ze smluvních vztah5, postižní )ástky a dále poplatky, penále a plnní obdobné povahy podle zvláštních právních p6edpis5, b) položka "A.V.18. Ostatní pokuty a penále" obsahuje ostatní pokuty a penále da9ov neuznatelné, které se neuvádjí v položce "A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení", c) položka "A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky" obsahuje náklady na odpis pohledávek podle zvláštního právního p6edpisu 25) a odpis pohledávek podle zvláštního právního p6edpisu 26) souvisejících s )inností ú)etní jednotky podléhající dani z p6íjm5, ztrátové položky, u kterých k úhrad nesta)í likvida)ní podstata dlužník5 podle zvláštního právního p6edpisu, 27) a náklady na postoupené pohledávky související s )inností ú)etní jednotky podléhající dani z p6íjm5,

18 d) položka "A.V.20. Úroky" obsahuje úrok5 v5)i bankám nebo jiným v6itel5m v)etn úrok5 z prodlení podle smlouvy o úvru, v p6ípad p5j)ek, finan)ních operací, nap6íklad eskontace cenných papír5, a dále poplatky, penále, postižní )ástky a plnní obdobné povahy podle zvláštních právních p6edpis5. e) položka "A.V.21. Kursové ztráty" obsahuje kursové rozdíly vznikající na ú)tech pohledávek a závazk5 p6i inkasu nebo platb a na finan)ních ú)tech, to je ú)tech ú)tových skupin 21, 22, 24, 25, 26, znjících na cizí mnu, p6i uzavírání ú)etních knih k rozvahovému dni, f) položka "A.V.22. Dary" obsahuje zejména z5statkovou cenu odpisovaného dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví ú)etní jednotky p6i bezúplatném p6evodu z d5vodu darování jiným osobám, po6izovací cenu darovaných zásob a finan)ní dary poskytnuté z vlastních finan)ních zdroj5 ú)etní jednotky. V této položce se neuvádí po6izovací cena neodpisovaného majetku a bezúplatné p6evody majetku jiným osobám v rámci hlavního poslání ú)etní jednotky podle statutu, stanov nebo jiné z6izovací listiny, pokud byl majetek po6ízen z ú)elových finan)ních zdroj5, g) položka "A.V.23. Manka a škody" obsahuje manka a škody na majetku s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, které jsou vždy pohledávkou v5)i hmotn odpovdné osob, s výjimkou hodnoty chybjících cenných papír5, kdy je nutno vést tyto položky oddlen na analytických ú)tech k p6íslušnému ú)tu v ú)tových skupinách 06 a 25 "Cenné papíry v umo6ovacím 6ízení" a zahájit umo6ovací 6ízení; v položce se uvádí také z5statková cena vy6azeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v d5sledku manka a škody; škodou pro ú)ely této vyhlášky je fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zni)ení hmotného majetku v)etn zásob, h) položka "A.V.24. Jiné ostatní náklady" obsahuje jiné náklady nezachycené na ostatních položkách náklad5, zejména náklady, které se týkají provozní )innosti, dále náklady penžního styku, jimiž jsou bankovní poplatky, náklady na smluvní pojištní majetku a osob, náklady spojené se získáváním bankovních záruk a obdobné bankovní poplatky, jakož i depozitní poplatky s výjimkou p6ípad5, kdy se tyto položky stávají sou)ástí po6izovací ceny majetku, a náklady na odstupné za uvolnní byt5; pat6í sem i náklady spojené s rozhodnutím o zrušení p6ipravované nebo rozestavné výstavby, to je zma6ené investice vztahující se k této )innosti, a to k okamžiku rozhodnutí o zrušení výstavby. Dále obsahuje spot6ebu preferen)ních limit5 a spot6ebu povolenek na emise. Spot6eba preferen)ních limit5 a povolenek na emise je vykázána bez ohledu na jejich následné vy6azení 27a). (6) Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek a) položka "A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku" obsahuje náklady na odpisy podle odpisového plánu stanoveného ú)etní jednotkou podle 28 zákona, dále z5statkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku p6i vy6azení z d5vodu jeho likvidace v d5sledku opot6ebení, b) položka "A.VI.26. Z5statková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku" obsahuje náklady ve výši z5statkové ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného p6i vy6azení z d5vodu prodeje; uvádí se zde i po6izovací cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného, k okamžiku vy6azení, c) položka "A.VI.27. Prodané cenné papíry a podíly" obsahuje prodané cenné papíry a podíly v ocenní stanoveném zákonem,

19 d) položka "A.VI.28. Prodaný materiál" obsahuje náklady vzniklé p6i vy6azení majetku, e) položka "A.VI.29. Tvorba rezerv" obsahuje náklady na tvorbu rezerv tvo6ených podle zvláštního právního p6edpisu, 22) souvisejících s )inností ú)etní jednotky podléhající dani z p6íjm5, f) položka "A.VI.30. Tvorba opravných položek" obsahuje náklady na tvorbu opravných položek tvo6ených podle zvláštního právního p6edpisu, 20) souvisejících s )inností ú)etní jednotky podléhající dani z p6íjm5. (7) Poskytnuté p6íspvky a) položka "A.VII.31. Poskytnuté p6íspvky zú)tované mezi organiza)ními složkami" obsahuje finan)ní p6íspvky ur)ené pro vlastní organiza)ní složky na provoz, pokud jsou ú)etními jednotkami, v rámci hlavní )innosti vymezené p6íslušnou z6izovací listinou, b) položka "A.VII.32. Poskytnuté )lenské p6íspvky" obsahuje zaplacené )lenské p6íspvky právnickým osobám, vyplývající z nepovinného )lenství ú)etní jednotky. (8) Položka "A. VIII. 33. Dodate)né odvody dan z p6íjm5" obsahuje dodate)né odvody dan z p6íjm5, zejména domrky dan za minulá období, snížené o vratky dan za minulá zda9ovací období. (9) Položka "34. Da9 z p6íjm5" obsahuje splatnou da9 z p6íjm5 právnických osob zjištnou za p6íslušné zda9ovací období, týkající se výsledku hospoda6ení za ú)etní období, za které se ú)etní závrka sestavuje. (10) Výdaje p6ímo související se založením a z6ízením ú)etní jednotky, vynaložené do dne vzniku právní subjektivity (dále jen "z6izovací výdaje"), se zaú)tují jako první ú)etní zápisy po otev6ení ú)etních knih v prvním ú)etním období p6i vzniku ú)etní jednotky. Uvádjí se ve výkazu zisku a ztráty v položkách náklad5, kterých se týkají. Za z6izovací výdaje se považují zejména soudní a správní poplatky a jiná obdobná plnní, výdaje na pracovní cesty související se založením ú)etní jednotky, odmny za zprost6edkování a poradenské služby a nájemné; z6izovacími výdaji jsou též výdaje uhrazené nov založenou ú)etní jednotkou jiné osob, nap6íklad zakladateli, která tyto výdaje vynaložila. Z6izovacími výdaji nejsou zejména výdaje na po6ízení dlouhodobého majetku a zásob, na reprezentaci nebo související s p6emnou právní subjektivity organizace. (11) Položka "Náklady celkem" obsahuje úhrn náklad5 za p6íslušné ú)etní období. 27 Výnosy (1) Vlastní výkony a prodej zboží a) položka "B.I.1. Tržby za vlastní výrobky" obsahuje tržby za vlastní výrobky, b) položka "B.I.2. Tržby z prodeje služeb" obsahuje tržby za vlastní služby, c) položka "B.I.3. Tržby za prodané zboží" obsahuje tržby za prodané zboží.

20 (2) Zmny stavu vnitroorganiza)ních zásob a) položka "B.II.4. Zmna stavu zásob nedokon)ené výroby" obsahuje zvýšení, p6ípadn snížení stavu zásob nedokon)ených výrobk5, jimiž jsou p6ír5stky a úbytky zásob, pop6ípad zmny stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokon)ené výroby ke konci a k po)átku ú)etního období; uvádí se zde i zmna stavu zásob v p6ípad použití vlastních nedokon)ených výrobk5 k ú)el5m reprezentace, b) položka "B.II.5. Zmna stavu zásob polotovar5" obsahuje zvýšení, p6ípadn snížení stavu zásob polotovar5, jimiž jsou p6ír5stky a úbytky zásob polotovar5, pop6ípad zmnu stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob polotovar5 ke konci a k po)átku ú)etního období; uvádí se zde i zmna stavu zásob v p6ípad použití vlastních polotovar5 k ú)el5m reprezentace, c) položka "B.II.6. Zmna stavu zásob výrobk5" obsahuje zvýšení, p6ípadn snížení stavu zásob výrobk5, jimiž jsou p6ír5stky a úbytky zásob vlastních výrobk5, pop6ípad zmna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k po)átku ú)etního období; uvádí se zde i zmna stavu zásob v p6ípad použití vlastních výrobk5 k ú)el5m reprezentace, d) položka "B.II.7. Zmna stavu zví6at" obsahuje zvýšení, p6ípadn snížení stavu zásob zví6at, jimiž jsou p6ír5stky a úbytky zásob zví6at, pop6ípad zmnu stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k po)átku ú)etního období; uvádí se zde i zmna stavu zví6at v p6ípad použití vlastních zásob zví6at k ú)el5m reprezentace. (3) Aktivace materiálu, zboží, vlastních výkon5 a dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a) položka "B.III.8. Aktivace materiálu a zboží" obsahuje hodnotu vyrobeného materiálu a zboží a materiálu získaného demontáží p6i likvidaci dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní režii, v ocenní vlastními náklady na jejich po6ízení, b) položka "B.III.9. Aktivace vnitroorganiza)ních služeb" obsahuje zejména hodnotu vlastní p6epravy a jiné výkony provedené pro vlastní pot6ebu ú)etní jednotky v ocenní vlastními náklady na jejich po6ízení; uvádí se zde i hodnota vlastních služeb použitá pro ú)ely reprezentace, c) položka "B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku" obsahuje výnosy ve výši vlastních náklad5 na po6ízení, jimiž je aktivace dlouhodobého nehmotného majetku po6ízeného ve vlastní režii ú)etní jednotky, d) položka "B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku" obsahuje výnosy ve výši vlastních náklad5 na po6ízení, jimiž je aktivace dlouhodobého hmotného majetku po6ízeného ve vlastní režii ú)etní jednotky. (4) Ostatní výnosy a) položka "B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" obsahuje smluvní pokuty a úroky z prodlení da9ov uznatelné podle ustanovení zvláštního právního p6edpisu s výjimkou úrok5 z prodlení podle smlouvy o úvru, poplatky z prodlení podle ustanovení zvláštního právního p6edpisu, penále, pop6ípad jiné sankce ze smluvních vztah5, postižní )ástky a dále poplatky, penále a plnní obdobné povahy podle zvláštních právních p6edpis5, b) položka "B.IV.13. Ostatní pokuty a penále" obsahuje pokuty a penále da9ov neuznatelné, které se neuvádjí v položce "B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 504/2002 Sb. - poslední stav textu 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : 403. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.214 Ve Zlíně dne 5. března 215 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D9PC ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h18m56s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více