504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,"

Transkript

1 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti není podnikání, pokud ú#tují v soustav podvojného ú#etnictví Zmna: 476/2003 Sb. Zmna: 548/2004 Sb. Zmna: 400/2005 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle 37a odst. 1 k provedení 4 odst. 2, 14 odst. 1, 18 odst. 4 zákona ). 563/1991 Sb., o ú)etnictví, ve znní zákona ). 492/2000 Sb. a zákona ). 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"): 5ÁST PRVNÍ P;EDM?T ÚPRAVY A PASOBNOST 1 Tato vyhláška stanoví pro vedení ú)etnictví v plném rozsahu a vedení ú)etnictví ve zjednodušeném rozsahu a) rozsah a zp5sob sestavování ú)etní závrky, b) uspo6ádání, ozna)ování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazk5 a jiných pasiv v ú)etní závrce, c) uspo6ádání, ozna)ování a obsahové vymezení náklad5 a výnos5 a výsledku hospoda6ení v ú)etní závrce, d) uspo6ádání a obsahové vymezení vysvtlujících a dopl9ujících informací v p6íloze ú)etní závrky, e) smrnou ú)tovou osnovu, f) ú)etní metody, g) metodu p6echodu z jednoduchého ú)etnictví na ú)etnictví. 2 (1) Vyhláška se týká ú)etních jednotek, u kterých hlavním p6edmtem )innosti není podnikání, uvedených v 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona a na které se vztahují zvláštní právní p6edpisy; jedná se zejména o tyto ú)etní jednotky: a) politické strany a politická hnutí, 1) b) ob)anská sdružení, 2) c) církve a náboženské spole)nosti, 3) d) obecn prospšné spole)nosti, 4) e) zájmová sdružení právnických osob, 5)

2 f) organizace s mezinárodním prvkem, 6) g) nadace a nada)ní fondy, 7) h) spole)enství vlastník5 jednotek, 8) i) ve6ejné vysoké školy 9) a j) jiné ú)etní jednotky, které nebyly založeny a z6ízeny za ú)elem podnikání, 10) s výjimkou obchodních spole)ností (dále jen "ú)etní jednotky"). (2) Tato vyhláška se nevztahuje na ú)etní jednotky, jejichž ú)etnictví upravuje zvláštní právní p6edpis. 11) (3) Ú)etní jednotky, které vedou ú)etnictví ve zjednodušeném rozsahu, a) tvo6í opravné položky a rezervy pouze podle zvláštních právních p6edpis5, 11a) b) neoce9ují majetek a závazky reálnou hodnotou podle 27 zákona a nepoužijí ustanovení 18, 24, 30, 34, 35, 36, 41, 42 a 43 zákona, v rozsahu, v jakém upravují oce9ování majetku a závazk5 reálnou hodnotou, c) sestavují ú)etní závrku ve zjednodušeném rozsahu. 5ÁST DRUHÁ Ú5ETNÍ ZÁV?RKA (K 4 odst. 8 zákona ) HLAVA I ROZSAH A ZPFSOB SESTAVOVÁNÍ ÚLETNÍ ZÁVMRKY 3 (1) Ú)etní závrka ú)etních jednotek uvedených v 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty a p6ílohu. (2) V rozvaze (bilanci) jsou uspo6ádány položky majetku a jiných aktiv, závazk5 a jiných pasiv. Uspo6ádání a ozna)ování položek rozvahy (bilance) se stanoví v p6íloze ). 1 k této vyhlášce. (3) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspo6ádány položky náklad5, výnos5 a výsledku hospoda6ení. Uspo6ádání a ozna)ování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v p6íloze ). 2 k této vyhlášce. (4) P6íloha vysvtluje a dopl9uje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty. (5) Ú)etní jednotky sestavují ú)etní závrku v plném rozsahu nebo v zjednodušeném rozsahu podle 18 odst. 3 zákona. Zjednodušeným rozsahem se rozumí rozvaha (bilance) v rozsahu podle 5 odst. 4, výkaz zisku a ztráty v rozsahu podle 6 odst. 2 a p6íloha k ú)etní závrce v rozsahu podle 30. 4

3 (1) V rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty se položky podle p6íloh ). 1 a ). 2 k této vyhlášce uvádjí oddlen a ve stanoveném po6adí. (2) Položky rozvahy (bilance) a položky výkazu zisku a ztráty se ozna)ují kombinací velkých písmen latinské abecedy, 6ímských )íslic, arabských )íslic a názvem položky. (3) Ú)etní závrka se sestavuje v penžních jednotkách )eské mny. Jednotlivé položky se vykazují v tisících K). Položky "Aktiva celkem" (netto) a "Pasiva celkem" se musí rovnat. Položka "D. Výsledek hospoda6ení po zdanní" za bžné ú)etní období ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "A.II.1. Ú)et výsledku hospoda6ení" uvedené v pasivech rozvahy (bilance) za bžné ú)etní období. (4) Ú)etní jednotky, které zahájí svoji )innost, sestavují zahajovací rozvahu. Ú)etní jednotky, které vstoupí do likvidace v bžném ú)etním období, a ú)etní jednotky, na jejichž majetek je v bžném ú)etním období prohlášen konkurs, sestavují ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni prohlášení konkursu ú)etní závrku v plném rozsahu. Toto pravidlo použijí i ú)etní jednotky nov vzniklé rozdlením a mohou ho použít i ú)etní jednotky nov vzniklé splynutím. 5 Rozvaha (bilance) (1) V rozvaze (bilanci) se položky aktiv uvádjí v hodnot neupravené o opravné položky a oprávky, to je v brutto. Opravné položky a oprávky k p6íslušným aktiv5m se uvedou v aktivech rozvahy (bilance) v záporných hodnotách. Každá z položek rozvahy (bilance) obsahuje též informaci o výši této položky vykázané za minulé ú)etní období. V p6ípad, že informace uvádné za minulé a za bžné ú)etní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé ú)etní období s ohledem na významnost podle 19 odst. 6 zákona a úprava se od5vodní v p6íloze. (2) Hodnoty položek rozvahy (bilance) se vykazují podle kone)ných z5statk5 zjištných na jednotlivých syntetických ú)tech smrné ú)tové osnovy bur s kladným nebo záporným znaménkem. Položky v aktivech, s výjimkou opravných položek a oprávek, se uvádjí s kladným znaménkem, jestliže p6evažuje na ú)tu stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal. Položky pasiv se uvádjí s kladným znaménkem, jestliže p6evažuje na ú)tu stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti. V prvním sloupci se uvádjí )ástky aktiv a pasiv se stavem k prvnímu dni ú)etního období. Ve druhém sloupci se uvádjí stavy aktiv a pasiv k poslednímu dni ú)etního období, za které se ú)etní závrka sestavuje. Výjimku tvo6í položka pasiv "A.II.1. Ú)et výsledku hospoda6ení", která se vykazuje pouze k poslednímu dni uzavíraného ú)etního období, a položka pasiv "A.II.2. Výsledek hospoda6ení ve schvalovacím 6ízení", která se vykazuje pouze k prvnímu dni ú)etního období. (3) Položky rozvahy (bilance) v nulové výši za minulé ú)etní období i za bžné ú)etní období se neuvádjí. (4) Rozvaha (bilance) ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje pouze položky ozna)ené velkými písmeny latinské abecedy a 6ímskými )íslicemi, pokud jedna položka rozvahy obsahuje nkolik ú)tových skupin a v rámci skupiny bude existovat nkolik skupinových ú)t5, pak bude položka rozvahy úhrnem mezisou)t5 p6íslušných ú)tových skupin.

4 6 Výkaz zisku a ztráty (1) Ve výkazu zisku a ztráty se uvádjí k rozvahovému dni kone)né z5statky syntetických ú)t5 náklad5 a výnos5, rozdlené na hlavní )innost a hospodá6skou )innost. Výsledek hospoda6ení p6ed zdanním a výsledek hospoda6ení po zdanní se uvede samostatn za hlavní )innost a samostatn za hospodá6skou )innost. Za ú)etní jednotku jako celek se díl)í výsledky hospoda6ení sumarizují. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé ú)etní období neuvádjí. (2) Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje pouze položky ozna)ené velkými písmeny latinské abecedy a 6ímskými )íslicemi. Sumy jednotlivých nákladových a výnosových položek vzniknou sumarizací skupinových ú)t5 v rámci ú)tových skupin podle zadání v p6íloze ). 2. (3) Položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši se neuvádjí. HLAVA II OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE) 7 Dlouhodobý nehmotný majetek (1) Položka "A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem" obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenní ur)ené ú)etní jednotkou a p6i splnní povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a vrného a poctivého zobrazení majetku. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro sou)asnou nebo uchovatelný pro další )innost nebo m5že sloužit jako podklad nebo sou)ást zdokonalovaných nebo jiných postup5 a 6ešení v)etn doby ov6ování nehmotných výsledk5. Dále obsahuje povolenky na emise skleníkových plyn5 (dále jen "povolenky na emise") 11b) bez ohledu na výši ocenní a další obdobná práva, zejména individuální preferen)ní množství mléka, individuální produk)ní kvóty a individuální limit prémiových práv (dále jen "preferen)ní limity") 11c) bez ohledu na výši ocenní; u prvního držitele 11c) pouze v p6ípad, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenní reproduk)ní po6izovací cenou nep6evýšily její významnost. (2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení od )ástky stanovené zákonem o daních z p6íjm5 (dále jen "technické zhodnocení"), a to p6i splnní povinností uvedených v odstavci 1, a) k jehož ú)tování a odpisování je oprávnn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neú)tuje jako o majetku, b) drobného dlouhodobého nehmotného majetku vymezeného v odstavci 5, c) drobného nehmotného majetku, kterým se rozumí složky majetku vyjmenované v odstavci 1, pokud mají dobu použitelnosti delší než jeden rok a ú)etní jednotka je nevykazuje v položce "A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem". (3) Položka "A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje" a položka "A.I.2. Software" obsahují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software, které byly bur vytvo6eny vlastní )inností a ur)eny k obchodování a nebo byly nabyty od jiných osob.

5 (4) Položka "A.I.3. Ocenitelná práva" obsahuje zejména ocenitelná práva k p6edmt5m pr5myslového a obdobného vlastnictví, k výsledk5m duševní tv5r)í )innosti a další ocenitelná práva podle zvláštních právních p6edpis5. (5) Položka "A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje nehmotný majetek, zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenní jedné položky je v )ástce K) a vyšší a nep6evyšuje )ástku K), který byl po6ízen nejpozdji 31. prosince 2002, a to až do doby vy6azení. (6) Položka "A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, který podle své povahy nelze uvést v jiných položkách dlouhodobého majetku zejména povolenky na emise a preferen)ní limity bez ohledu na výši ocenní. (7) Vci vzniklé p6i po6izování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vy6azeny nap6íklad z d5vodu prodeje nebo likvidace, se v p6ípad dalšího využití ve vlastní )innosti zaú)tují na p6íslušný majetkový ú)et. (8) Položka "A.I.6. Nedokon)ený dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje po6izovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho po6izování do uvedení do stavu zp5sobilého k užívání. (9) Položka "A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na po6ízení dlouhodobého nehmotného majetku. (10) Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává po6izovaný majetek uvedený do stavu zp5sobilého k užívání, kterým se rozumí dokon)ení po6izovaného majetku a splnní stanovených funkcí a povinností stanovených právními p6edpisy pro jeho užívání. Obdobn se postupuje v p6ípad technického zhodnocení. 8 Dlouhodobý hmotný majetek (1) Položka "A.II.1. Pozemky" obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenní, pokud nejsou zbožím podle 11 odst. 7. (2) Položka "A.II.2. Umlecká díla, p6edmty a sbírky" obsahuje movitý dlouhodobý hmotný majetek, který není sou)ástí stavby, bez ohledu na výši po6izovací ceny, zejména umlecká díla, 12) sbírky a p6edmty kulturní hodnoty, 12) po6ízený za ú)elem výzdoby a doplnní interiér5. V této položce se neuvádí majetek podléhající evidenci podle zvláštních právních p6edpis5. 13) (3) Za dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný se považují krom pozemk5, umleckých dl, p6edmt5 a sbírek i církevní stavby, nap6íklad kostely, kaple, kláštery a galerie, za podmínky, že jsou tyto stavby uvedeny v základním dokumentu církve nebo náboženské spole)nosti, kterým je statut, 6ád nebo stanovy, a to v souladu se zásadami hospoda6ení církve nebo náboženské spole)nosti. (4) Položka "A.II.3. Stavby" obsahuje bez ohledu na výši ocenní a dobu

6 použitelnosti a) stavby 14) v)etn budov, d5lní díla a d5lní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních p6edpis5; 14) do položky stavby se neuvádjí stavby podléhající evidenci podle zvláštních právních p6edpis5, 13) b) otvírky nových lom5, pískoven a hlinišy, c) technické rekultivace, pokud zvláštní právní p6edpis nestanoví jinak, d) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního p6edpisu. 8) (5) Položka "A.II.4. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí" obsahuje a) samostatné movité vci a soubory movitých vcí se samostatným technickoekonomickým ur)ením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenní ur)ené ú)etní jednotkou, a to p6i splnní povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a vrného a poctivého zobrazení majetku. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým ur)ením, s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázané v položce "A.II.4. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí" se považují za drobný hmotný majetek a ú)etní jednotka o nm ú)tuje jako o zásobách. b) p6edmty z drahých kov5 bez ohledu na výši ocenní, (6) Položka "A.II.3. Stavby" a položka "A.II.4. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí" dále obsahuje technické zhodnocení, 15) a to od )ástky stanovené zákonem o daních z p6íjm5, pokud ú)etní jednotka má právo o nm ú)tovat a odpisovat jej a dále obsahuje technické zhodnocení a) drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v odstavci 8, b) drobného hmotného majetku. (7) Položka "A.II.5. Pstitelské celky trvalých porost5" obsahuje a) ovocné stromy nebo ovocné ke6e vysázené na souvislém pozemku o vým6e nad 0,25 hektaru v hustot nejmén 90 strom5 nebo 1000 ke65 na 1 hektar, b) trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí. (8) Položka "A.II.6. Základní stádo a tažná zví6ata" obsahuje bez ohledu na výši ocenní plemenná zví6ata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus; podle rozhodnutí ú)etní jednotky sem pat6í též zví6ata základního stáda jiných hospodá6sky využívaných chov5, nap6íklad muflon5, da9k5, jelen5 a pštros5. Položka obsahuje též kon, nap6íklad tažné a dostihové, a dále osly, muly a mezky. (9) Položka "A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje movité vci, pop6ípad soubory movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým ur)ením, jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenní jedné položky je K) a vyšší a nep6evyšuje )ástku K), který byl po6ízen nejpozdji 31. prosince 2002, a to až do doby vy6azení. (10) Položka "A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje bez ohledu na po6izovací cenu a) ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich )ásti koupené jako sou)ást

7 pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým pr5zkumem a za podmínky stanovené v 38 odst. 3 písm. d), b) jiný majetek, mající charakter dlouhodobého hmotného majetku, neobsažený v majetkových položkách "A.II.1. Pozemky", "A.II.2. Umlecká díla, p6edmty a sbírky", "A.II.3. Stavby", "A.II.4. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí", "A.II.5. Pstitelské celky trvalých porost5", "A.II.6. Základní stádo a tažná zví6ata", "A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek", "A.II.9. Nedokon)ený dlouhodobý hmotný majetek" a "A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek". (11) Položka "A.II.9. Nedokon)ený dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje po6izovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho po6izování do uvedení do stavu zp5sobilého k užívání. (12) Položka "A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na po6ízení dlouhodobého hmotného majetku. (13) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají po6izované vci uvedené do stavu zp5sobilého k užívání, kterým se rozumí dokon)ení vci a splnní technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními p6edpisy pro užívání, to je pro zp5sobilost k provozu. Obdobn se postupuje v p6ípad technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v p6ípad nabytých vcí, které p6ed nabytím byly uvedeny do stavu zp5sobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele. 9 Dlouhodobý finan#ní majetek (1) Dlouhodobým finan)ním majetkem je majetek s dobou splatnosti delší než jeden rok nebo majetek do splatnosti nakupovaný nebo vlastnný ú)etní jednotkou za ú)elem a) majetkové ú)asti, zejména podíl5 v obchodní spole)nosti, nebo b) obchodování s nimi, nebo c) dlouhodobého umístní volných penžních prost6edk5 se zámrem jejich zhodnocení formou budoucího výnosu. (2) Položka "A.III.1. Podíly v ovládaných a 6ízených osobách" obsahuje majetkové ú)asti, to je podíly podle zvláštního právního p6edpisu, 16) ustanovení o množství hlasovacích práv podle zvláštního právního p6edpisu se nepoužije. (3) Položka "A.III.2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem" obsahuje majetkové ú)asti, to je podíly nejmén ve výši dvaceti procent, avšak s nižším podílem ú)asti, než je uvedeno v odstavci 2. (4) Položka "A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti" obsahuje dluhové cenné papíry, které mají stanovenu splatnost a u nichž má ú)etní jednotka úmysl a schopnost držby až do jejich splatnosti. (5) Položka "A.III.4. P5j)ky organiza)ním složkám" obsahuje p5j)ky s dobou splatnosti delší než jeden rok, poskytnuté ú)etní jednotkou vlastním organiza)ním složkám, pokud jsou ú)etními jednotkami.

8 (6) Položka "A.III.5. Ostatní dlouhodobé p5j)ky" obsahuje ostatní p5j)ky s dobou splatnosti delší než jeden rok neuvedené v jiných položkách dlouhodobého finan)ního majetku. (7) Položka "A.III.6. Ostatní dlouhodobý finan)ní majetek" obsahuje ostatní cenné papíry neobsažené v jiných položkách dlouhodobého finan)ního majetku, termínové vklady s dobou splatnosti delší než jeden rok a majetek p6enechaný do užívání jiné ú)etní jednotce formou smluv o pronájmu movitých a nemovitých vcí sjednaných p6ed 1. lednem 2001 p6i dodržení podmínek stanovených zvláštním právním p6edpisem. 17) (8) Položka "A.III.7. Po6izovaný dlouhodobý finan)ní majetek" obsahuje složky ocenní dlouhodobých cenných papír5 a podíl5 v pr5bhu jejich po6ízení. V položce se uvádí dlouhodobý finan)ní majetek, jehož doba splatnosti nebo doba držby je delší než jeden rok. 10 Oprávky k dlouhodobému majetku Položky "A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledk5m výzkumu a vývoje", "A.IV.2. Oprávky k softwaru", "A.IV.3. Oprávky k ocenitelným práv5m", "A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku", "A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku", "A.IV.6. Oprávky ke stavbám", "A.IV.7. Oprávky k samostatným movitým vcem a soubor5m movitých vcí", "A.IV.8. Oprávky k pstitelským celk5m trvalých porost5", "A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví6at5m", "A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku" a "A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku" obsahují oprávky k p6íslušnému dlouhodobému majetku, které vyjad6ují opot6ebení p6íslušného majetku ve finan)ním vyjád6ení, kterým se snižuje ocenní p6íslušného majetku až do výše jeho ocenní v ú)etnictví a sou)asn vstupuje do náklad5 ú)etní jednotky prost6ednictvím odpis5. 11 Zásoby (1) Položka "B.I.1. Materiál na sklad" zejména obsahuje a) suroviny, to je základní materiál, které p6i výrobním procesu p6echázejí zcela nebo z)ásti do výrobku a tvo6í jeho podstatu, b) pomocné látky, které p6echázejí také p6ímo do výrobku, netvo6í však jeho podstatu, nap6íklad lak na výrobky, c) látky, kterých je zapot6ebí pro zajištní provozu ú)etní jednotky, nap6íklad mazadla, palivo, )isticí prost6edky, d) náhradní díly, e) obaly a obalové materiály, pokud nejsou ú)továny jako dlouhodobý majetek nebo zboží, f) další movité vci s dobou použitelnosti do jednoho roku, vedené jako materiál. (2) Položka "B.I.2. Materiál na cest" obsahuje majetek uvedený v odstavci 1, který byl vyú)tován dodavatelem, avšak nebyl dosud ú)etní jednotkou fyzicky p6evzat.

9 (3) Položka "B.I.3. Nedokon)ená výroba" obsahuje produkty, které prošly jedním nebo nkolika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem, nedokon)ené výkony jiných )inností, p6i nichž nevznikají hmotné produkty. (4) Položka "B.I.4. Polotovary vlastní výroby" obsahuje oddlen evidované produkty, to je polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokon)eny nebo zkompletovány do hotových výrobk5 v dalším výrobním procesu ú)etní jednotky. (5) Položka "B.I.5. Výrobky" obsahuje vci vlastní výroby ur)ené k prodeji nebo ke spot6eb uvnit6 ú)etní jednotky. (6) Položka "B.I.6. Zví6ata" obsahuje mladá chovná zví6ata, zví6ata ve výkrmu a dále nap6íklad kožešinová zví6ata, ryby, v)elstva, hejna slepic, kachen, kr5t, perli)ek a hus na výkrm. (7) Položka "B.I.7. Zboží na sklad a v prodejnách" obsahuje zejména movité vci nabyté za ú)elem prodeje, pokud ú)etní jednotka s tmito vcmi obchoduje. Položka obsahuje dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a p6edány do vlastních prodejen. Položka obsahuje též nemovitosti, které ú)etní jednotka, jejímž p6edmtem )innosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za ú)elem prodeje. (8) Položka "B.I.8. Zboží na cest" obsahuje zejména movité vci uvedené v odstavci 7 vyú)tované dodavatelem, avšak ú)etní jednotkou dosud nep6evzaté. (9) Položka "B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na po6ízení zásob. 12 Pohledávky z obchodních závazkových vztah/ (1) Položka "B.II.1. Odbratelé" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za splnné a vyú)tované dodávky a služby odbratel5m vyplývající z obchodních závazkových vztah5. Do této položky nenáleží pohledávky smne)né. (2) Položka "B.II.2. Smnky k inkasu" obsahuje smne)né krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za odbrateli a jinými dlužníky z cizích smnek a ze smnek na vlastní 6ad. (3) Položka "B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry" obsahuje pohledávky za smnky p6edané bance k proplacení, do doby splatnosti smnky a pohledávky za jiné cenné papíry s termínem splatnosti, p6edané bance k proplacení. (4) Položka "B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy" obsahuje dlouhodobé i krátkodobé zálohy poskytnuté dodavatel5m na dodávky vyplývající z obchodních závazkových vztah5. Do položky se neuvádjí zálohy uvedené v 7 odst. 9, 8 odst. 11 a v 11 odst. 9. (5) Položka "B.II.5. Ostatní pohledávky" obsahuje ostatní krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních závazkových vztah5, neuvedené v odstavcích 1 až 4, zejména pohledávky za dodavateli z d5vodu reklamace dodávek. 13 Pohledávky z pracovnprávních vztah/

10 (1) Položka "B.II.6. Pohledávky za zamstnanci" obsahuje pohledávky za zamstnanci zejména z titulu poskytnutých záloh na cestovné na pracovní cesty a jiných záloh, které jsou zamstnanci povinni vyú)tovat. (2) Položka "B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe)ení a ve6ejného zdravotního pojištní" obsahuje pohledávky za p6íslušnými institucemi jak z titulu povinného pojistného stanoveného zvláštními právními p6edpisy, tak z dobrovoln hrazeného pojistného a obdobného plnní. 14 Dan a dotace - pohledávky (1) Položka "B.II.8. Da9 z p6íjm5" obsahuje pohledávky z titulu dan z p6íjm5 jak za bžné ú)etní období, tak i za minulá ú)etní období. (2) Položka "B.II.9. Ostatní p6ímé dan" obsahuje pohledávky z titulu ostatních p6ímých daní, zejména daní ze závislé )innosti a funk)ních požitk5, které ú)etní jednotka jako plátce vybírá od svých zamstnanc5, )len5 statutárních orgán5, p6ípadn jiných osob. (3) Položka "B.II.10. Da9 z p6idané hodnoty" obsahuje pohledávky zejména z titulu nárok5 na vrácení dan z p6idané hodnoty p6i uplatnní nadmrného odpo)tu u plátc5 této dan. Do této položky se zahrnují rovnž pohledávky z titulu nároku na vrácení dan z p6idané hodnoty podle zvláštního právního p6edpisu 18) a ostatní pohledávky související s touto daní. (4) Položka "B.II.11. Ostatní dan a poplatky" obsahuje pohledávky z titulu spot6ebních daní nap6íklad p6i uplatnní nároku na jejich vrácení. Obsahem této položky jsou i pohledávky z titulu silni)ní dan, dan z nemovitostí, dan ddické, dan darovací a dan z p6evodu nemovitostí a pohledávky za p6íslušnými institucemi z titulu poplatk5 vym6ovaných podle zvláštních právních p6edpis5, nap6íklad cla, správních poplatk5 a jiných obdobných plnní. (5) Položky "B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zú)tování se státním rozpo)tem" a "B.II.13. Nároky na dotace a ostatní zú)tování s rozpo)tem orgán5 územních samosprávných celk5" obsahují nároky na dotace, pokud zvláštní právní p6edpisy nebo p6íslušné smlouvy ú)tování o vzniku nárok5 p6ipouštjí. 15 Ostatní pohledávky (1) Položka "B.II.14. Pohledávky za ú)astníky sdružení" obsahuje krátkodobé i dlouhodobé pohledávky vzniklé z )innosti ú)etní jednotky ve sdružení, které nemá právní subjektivitu, na základ smlouvy o sdružení uzav6ené dle ob)anského zákoníku 19) za ostatními ú)astníky tohoto sdružení. (2) Položka "B.II.15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí" obsahuje pohledávky vyplývající z uskute)nných pevných termínových operací s finan)ními nástroji, respektive zmny reálné hodnoty tchto nástroj5, pokud mají povahu pohledávky. (3) Položka "B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopis5" obsahuje pohledávky emitent5 z titulu úpisu krátkodobých a dlouhodobých dluhopis5. (4) Položka "B.II.17. Jiné pohledávky" obsahuje krátkodobé pohledávky,

11 které se neuvádjí v jiných položkách pohledávek, zejména nároky na náhradu škody od odpovdné osoby, zálohy vyplacené jiným osobám než osobám v pracovnprávním vztahu, pokud se nejedná o zálohy uvedené v 7 odst. 9, 8 odst. 11, 11 odst. 9 a v 12 odst. 4. (5) Položka "B.II.18. Dohadné ú)ty aktivní" obsahuje )ástky dlouhodobých a krátkodobých pohledávek stanovené podle smluv, které nejsou ke dni sestavení ú)etní závrky doloženy veškerými pot6ebnými doklady, a tedy není známa jejich p6esná výše. (6) Položka "B.II.19. Opravná položka k pohledávkám" obsahuje opravné položky vytvá6ené k jednotlivým pohledávkám podle zvláštního právního p6edpisu 20) v p6ípadech, kdy se pohledávky vztahují k )innosti ú)etní jednotky podléhající dani z p6íjm5. V ú)etní závrce se tato položka uvádí v aktivech rozvahy (bilance) v záporné hodnot. 16 Krátkodobý finan#ní majetek (1) Položka "B.III.1. Pokladna" obsahuje penžní prost6edky v hotovosti, které má ú)etní jednotka v pokladn ke dni sestavení ú)etní závrky. (2) Položka "B.III.2. Ceniny" obsahuje stav zejména poštovních známek, kolk5, dálni)ních kupón5, karet (benzinových, telefonních), které p6edstavují ur)itou majetkovou hodnotu s limitem )erpání, z níž po vydání do používání bude moci být )erpáno, stav stravovacích poukázek do provozoven ve6ejného stravování a stav jiných poukázek a karet, majících povahu cenin. (3) Položka "B.III.3. Ú)ty v bankách" obsahuje disponibilní penžní prost6edky na ú)tech v bankách. Pokud banka umož9uje, aby byl ke konci rozvahového dne vykázán pasivní z5statek u bžného ú)tu, pak se tento z5statek uvádí v položce pasiv "B.III.18. Krátkodobé bankovní úvry". (4) Položky "B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování" a "B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování" obsahují cenné papíry ur)ené k obchodování, držené ú)etní jednotkou po dobu kratší než jeden rok za ú)elem obchodování s nimi a dosahování zisk5 z cenových rozdíl5. (5) Položka "B.III.6. Ostatní cenné papíry" obsahuje jiné cenné papíry krátkodobé povahy, které se neuvádjí v položkách "B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování" a "B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování". V této položce se uvádjí i dluhové cenné papíry držené do splatnosti, kdy splatnost je kratší než jeden rok. (6) Položka "B.III.7. Po6izovaný krátkodobý finan)ní majetek" obsahuje složky ocenní krátkodobých cenných papír5 a podíl5 v pr5bhu jejich po6izování. (7) Položka "B.III.8. Peníze na cest" obsahuje stav veškerých penžních prost6edk5, které z d5vodu )asového nesouladu p6i vkladech, výbrech a p6evodech mezi bankovními ú)ty ú)etní jednotky nebo pokladnami nebyly dosud p6ipsány na ú)et nebo z ú)tu odepsány. Stav se v aktivech rozvahy (bilance) uvádí v kladné nebo v záporné hodnot, podle povahy kone)ného z5statku ú)tu Peníze na cest. 17 Jiná aktiva, aktiva celkem

12 (1) Položky "B.IV.1. Náklady p6íštích období" a "B.IV.2. P6íjmy p6íštích období" obsahují tituly )asového rozlišení, které mají aktivní z5statek. Položka "B.IV.1. Náklady p6íštích období" obsahuje výdaje, které se týkají náklad5 v p6íštích ú)etních obdobích. Položka "B.IV.2. P6íjmy p6íštích období" obsahuje )ástky ú)etní jednotkou nep6ijaté, které )asov a vcn souvisejí s výnosy bžného ú)etního období a nejsou ú)továny p6ímo na ú)tech pohledávek za právnickými a fyzickými osobami. (2) Položka "B.IV.3. Kursové rozdíly aktivní" obsahuje ke dni sestavení ú)etní závrky zjištné kursové rozdíly aktivní povahy, to je ztrátové, vznikající p6i p6epo)tu dlouhodobého finan)ního majetku, pohledávek a závazk5 v cizích mnách, v)etn dlouhodobých termínových vklad5, úvr5 a krátkodobých finan)ních výpomocí. (3) Položka "Aktiva celkem" obsahuje hodnotu aktiv brutto sníženou o hodnotu oprávek a opravných položek k p6íslušným aktiv5m. 18 Vlastní zdroje (1) Položka "A.I.1. Vlastní jmní" obsahuje hodnotu vlastních zdroj5 majetku ú)etní jednotky. V položce se uvádí v p6ípadech, kdy to ukládá nebo p6ipouští zvláštní právní p6edpis, hodnota povinného nebo dobrovolného majetkového vkladu zakladatel5 ú)etní jednotky, jmenovit zapsaná do p6íslušného rejst6íku. Položka obsahuje i dotace, pokud byly p6ijaty jako zdroj po6ízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Dále se zde uvádí hodnota bezúplatn nabytého dlouhodobého nehmotného a hmotného odpisovaného majetku snížená o oprávky, hodnota bezúplatn nabytého neodpisovaného majetku, pokud je bezúplatn nabytý majetek ur)en na )innost ú)etní jednotky. Uvádjí se zde i hodnota nov zjištného a v ú)etnictví dosud nezachyceného neodpisovaného dlouhodobého majetku a zdroje p6evedené z fond5. (2) Položka "A.I.2. Fondy" obsahuje ú)elové zdroje vytvo6ené bur ze zisk5 po zdanní dosažených ú)etní jednotkou v p6edcházejících ú)etních obdobích, nebo zdroje bezúplatn p6ijaté ú)etní jednotkou p6evodem, anebo p6echodem aktiv v souladu se zvláštními právními p6edpisy 20a) od jiných osob. Uvádí se zde rovnž )ást výtžku ve6ejných sbírek podle zvláštního právního p6edpisu ur)ená k použití na p6edem stanovený ú)el a hodnota bezúplatn nabytých zásob. Položka rovnž obsahuje zdroje ú)etní jednotky vytvá6ené podle zvláštních právních p6edpis5 21), stanov, statut5, nebo jiných z6izovacích listin, zakladatelských listin, interních p6edpis5 ú)etní jednotky, nebo na základ rozhodnutí oprávnného orgánu ú)etní jednotky. (3) Položka "A.I.3. Oce9ovací rozdíly z p6ecenní finan)ního majetku a závazk5" obsahuje zejména oce9ovací rozdíly p6i uplatnní reálné hodnoty a ocenní ekvivalencí u cenných papír5 a podíl5 a oce9ovací rozdíly p6i uplatnní reálné hodnoty derivátu zajišyujícího o)ekávané penžní toky. V p6ípad aktivního z5statku se tato položka uvádí v pasivech rozvahy (bilance) v záporné hodnot. (4) Položka "A.II.1. Ú)et výsledku hospoda6ení" obsahuje výsledek hospoda6ení vykázaný k rozvahovému dni za celou ú)etní jednotku za bžné ú)etní období. (5) Položka "A.II.2. Výsledek hospoda6ení ve schvalovacím 6ízení" obsahuje výsledek hospoda6ení za celou ú)etní jednotku z minulého ú)etního

13 období. (6) Položka "A.II.3. Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let" obsahuje nevypo6ádané výsledky hospoda6ení ú)etní jednotky za minulá ú)etní období. 19 nadpis vypuštn Položka "B.I.1. Rezervy" obsahuje rezervy podle zvláštního právního p6edpisu. 22) 20 Dlouhodobé závazky (1) Položka "B.II.1. Dlouhodobé bankovní úvry" obsahuje cizí zdroje ú)etní jednotky s dobou splatnosti delší než jeden rok, zejména p6ijaté bankovní úvry a dlouhodobé úvry poskytnuté bankou p6i eskontu smnek. (2) Položka "B.II.2. Vydané dluhopisy" obsahuje hodnotu dlouhodobých dluhopis5 vydaných ú)etní jednotkou. (3) Položka "B.II.3. Závazky z pronájmu" obsahuje dlouhodobé závazky z titulu majetku p6evzatého do užívání od jiné ú)etní jednotky, to je pronajímatele, formou smluv o pronájmu movitých a nemovitých vcí sjednaných p6ed 1. lednem 2001 p6i dodržení podmínek stanovených zvláštním právním p6edpisem. 17) (4) Položka "B.II.4. P6ijaté dlouhodobé zálohy" obsahuje dlouhodobé závazky z titulu p6ijatých záloh na dobu delší než jeden rok, od odbratel5 na dodávky v obchodním styku. (5) Položka "B.II.5. Dlouhodobé smnky k úhrad" obsahuje smne)né dlouhodobé závazky k dodavatel5m a jiným v6itel5m z akceptovaných cizích smnek a ze smnek vlastních, v p6ípad smnek jako platebních prost6edk5. Neuvádjí se zde dlouhodobé smnky použité jako zajišyovací prost6edky. (6) Položka "B.II.6. Dohadné ú)ty pasivní" obsahuje )ástky dlouhodobých závazk5 podle smluv, které nejsou ke dni sestavení ú)etní závrky doloženy veškerými pot6ebnými doklady, a tedy není známa jejich p6esná výše. (7) Položka "B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky" obsahuje ostatní dlouhodobé závazky, které se neuvádjí v jiných položkách dlouhodobých závazk5, zejména p6ijaté dlouhodobé p5j)ky od jiných osob než od bank. 21 Závazky z obchodních závazkových vztah/ (1) Položka "B.III.1. Dodavatelé" obsahuje krátkodobé závazky v5)i dodavatel5m vyplývající z p6íslušných smluvních ujednání v obchodních závazkových vztazích. Neuvádjí se zde závazky smne)né. (2) Položka "B.III.2. Smnky k úhrad" obsahuje smne)né závazky k dodavatel5m a jiným v6itel5m z titulu krátkodobých vlastních nebo akceptovaných cizích smnek, pokud jsou použity jako platební prost6edek. Neuvádjí se zde krátkodobé smnky mající povahu cenného papíru.

14 (3) Položka "B.III.3. P6ijaté zálohy" obsahuje krátkodobé závazky z titulu p6ijatých záloh na dobu jednoho roku a kratší, od odbratel5 na dodávky v obchodních závazkových vztazích. (4) Položka "B.III.4. Ostatní závazky" obsahuje krátkodobé závazky z obchodních závazkových vztah5, které se neuvádjí v položkách "B.III.1. Dodavatelé", "B.III.2. Smnky k úhrad" a "B.III.3. P6ijaté zálohy", zejména závazky k odbratel5m z d5vodu reklamace dodávek. 22 Závazky z pracovnprávních vztah/ (1) Položka "B.III.5. Zamstnanci" obsahuje závazky k zamstnanc5m zejména z titulu nároku na výplatu mezd a odmn vyplývajících z pracovního pomru. Ú)etní jednotky zde uvádjí rovnž nároky na výplatu penžních náležitostí osob ve výkonu civilní služby v ú)etní jednotce, pokud mají charakter mezd, to je služné. (2) Položka "B.III.6. Ostatní závazky v5)i zamstnanc5m" obsahuje závazky v souvislosti s pracovním pomrem v5)i zamstnanc5m, vyplývající ze zvláštních právních p6edpis5, nap6íklad nároky na cestovní náhrady a náhrady za používání vlastních pracovních pom5cek a obdobná plnní. (3) Položka "B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpe)ení a ve6ejného zdravotního pojištní" obsahuje závazky k p6íslušným institucím jak z titulu povinného pojistného stanoveného zvláštními právními p6edpisy, tak z dobrovoln hrazeného pojistného a obdobného plnní. 23 Dan a dotace - závazky (1) Položka "B.III.8. Da9 z p6íjm5" obsahuje závazky z titulu dan z p6íjm5 jak za bžné ú)etní období, tak i za minulá ú)etní období. (2) Položka "B.III.9. Ostatní p6ímé dan" obsahuje závazky z titulu ostatních p6ímých daní, zejména daní ze závislé )innosti a funk)ních požitk5, které ú)etní jednotka jako plátce vybírá od svých zamstnanc5, )len5 statutárních orgán5, p6ípadn jiných osob. (3) Položka "B.III.10. Da9 z p6idané hodnoty" obsahuje závazky zejména z titulu odvodu dan z p6idané hodnoty u plátc5 této dan. Do položky se zahrnují rovnž závazky z titulu neoprávnn uplatnného nároku na vrácení dan z p6idané hodnoty podle zvláštního právního p6edpisu 18) a ostatní závazky související s touto daní. (4) Položka "B.III.11. Ostatní dan a poplatky" obsahuje závazky z titulu spot6ebních daní u plátc5 tchto daní. Obsahem této položky jsou i závazky z titulu silni)ní dan, dan z nemovitostí, dan ddické, dan darovací a dan z p6evodu nemovitostí a závazky k p6íslušným institucím z titulu poplatk5 vym6ovaných podle zvláštních právních p6edpis5, nap6íklad cla, správních poplatk5 a jiných obdobných plnní. (5) Položky "B.III.12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpo)tu" a "B.III.13. Závazky ze vztahu k rozpo)tu orgán5 územních samosprávných celk5" obsahují závazky z titulu nedo)erpaných nebo neoprávnn použitých dotací. 24

15 Ostatní závazky (1) Položka "B.III.14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír5 a podíl5" obsahuje závazky vyplývající z majetkové ú)asti, to je podílu ú)etní jednotky v obchodní spole)nosti z titulu p6evzatých, avšak dosud nesplacených akcií, zatímních list5 nebo vklad5. (2) Položka "B.III.15. Závazky k ú)astník5m sdružení" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé závazky vzniklé z )innosti ú)etní jednotky ve sdružení na základ smlouvy uzav6ené podle zvláštního právního p6edpisu. 19) (3) Položka "B.III.16. Závazky z pevných termínových operací a opcí" obsahuje závazky vyplývající z uskute)nných pevných termínových operací s finan)ními nástroji, respektive zmny reálné hodnoty tchto nástroj5, pokud mají povahu závazku. (4) Položka "B.III.17. Jiné závazky" obsahuje krátkodobé závazky, které se neuvádjí v jiných položkách krátkodobých závazk5, zejména závazky z odpovdnosti za zp5sobenou škodu, závazky k )len5m statutárních orgán5 a závazky vyplývající z )lenství v ú)etní jednotce. (5) Položka "B.III.18. Krátkodobé bankovní úvry" obsahuje cizí zdroje s dobou splatnosti jeden rok a kratší, zejména krátkodobé úvry poskytnuté bankou. (6) Položka "B.III.19. Eskontní úvry" obsahuje cizí zdroje s dobou splatnosti jeden rok a kratší, zejména krátkodobé úvry poskytnuté bankou p6i eskontu smnek. (7) Položka "B.III.20. Vydané krátkodobé dluhopisy" obsahuje hodnotu krátkodobých dluhopis5 vydaných ú)etní jednotkou. (8) Položka "B.III.21. Vlastní dluhopisy" obsahuje dluhopisy vydané ú)etní jednotkou, které m5že mít v držení podle zvláštních právních p6edpis5. Položka se uvádí v pasivech v záporné hodnot. (9) Položka "B.III.22. Dohadné ú)ty pasivní" obsahuje )ástky krátkodobých závazk5 stanovené podle smluv, které nejsou ke dni sestavení ú)etní závrky doloženy veškerými pot6ebnými doklady, a tedy není známa jejich p6esná výše. (10) Položka "B.III.23. Ostatní krátkodobé finan)ní výpomoci" obsahuje zejména závazky ú)etní jednotky s dobou splatnosti jeden rok a kratší z titulu p6ijatých finan)ních výpomocí a p5j)ek od jiných osob, s výjimkou bank. V položce se rovnž uvádjí krátkodobé závazky z cenných papír5 v)etn smnek vystavených ú)etní jednotkou s výjimkou dluhopis5. 25 nadpis vypuštn (1) Položka "B.IV.1. Výdaje p6íštích období" obsahuje náklady, které souvisejí s bžným ú)etním obdobím, ale úhrady dosud nebyly uskute)nny. Jedná se o pasivní ú)et s p6ír5stky ú)tovanými v jeho prospch. (2) Položka "B.IV.2 Výnosy p6íštích období" obsahuje úhrady, které jsou p6ijaty v bžném ú)etním období, p6íslušné výkony budou realizovány až v období následujícím. Uvedený ú)et je pasivní, výnosy jsou ú)továny v jeho

16 prospch. (3) Položka "B.IV.3. Kursové rozdíly pasivní" obsahuje ke dni sestavení ú)etní závrky zjištné kursové rozdíly pasivní povahy, vznikající p6i p6epo)tu hodnot dlouhodobého finan)ního majetku, pohledávek a závazk5 v cizích mnách, v)etn dlouhodobých termínových vklad5, úvr5 a krátkodobých finan)ních výpomocí. (4) Položka "Pasiva celkem" obsahuje úhrnnou hodnotu pasiv. HLAVA III OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 26 Náklady (1) Spot6ebované nákupy a) položka "A.I.1. Spot6eba materiálu" obsahuje náklady na spot6ebu materiálu v)etn majetku ú)tovaného jako zásoby a úbytky materiálu do normy p6irozených úbytk5, nap6íklad z d5vodu vysychání, rozprášení a vylití, b) položka "A.I.2. Spot6eba energie" obsahuje náklady na spot6ebovanou energii, c) položka "A.I.3. Spot6eba ostatních neskladovatelných dodávek" obsahuje náklady na spot6ebu ostatních neskladovatelných dodávek, nap6. dodávky vody nebo stla)eného vzduchu pro technologické ú)ely, d) položka "A.I.4. Prodané zboží" obsahuje náklady na prodané zboží; v položce se uvádjí i úbytky zboží do normy p6irozených úbytk5, nap6íklad z d5vodu vysychání, rozprášení a vylití. (2) Nakupované služby a) položka "A.II.5. Opravy a udržování" obsahuje náklady na opravy a udržování majetku, ke kterému má ú)etní jednotka právo vlastnické nebo jiné právo k majetku a je povinna o nm ú)tovat dle 28 zákona, b) položka "A.II.6. Cestovné" obsahuje náklady na pracovní cesty podle zvláštních právních p6edpis5, 23) c) položka "A.II.7. Náklady na reprezentaci" obsahuje náklady na reprezentaci, nap6íklad pohoštní, dary a obdobná plnní, d) položka "A.II.8. Ostatní služby" obsahuje náklady na ostatní nakupované služby, které se neuvádjí v položkách výkazu zisku a ztráty "A.II.5. Opravy a udržování", "A.II.6. Cestovné" a "A.II.7. Náklady na reprezentaci"; obsahuje rovnž po6izovací cenu nakoupeného drobného nehmotného majetku za6azeného do užívání v ú)etní jednotce. Tuto cenu neuvádí ú)etní jednotka jako položku aktiv v rozvaze (bilanci). (3) Osobní náklady a) položka "A.III.9. Mzdové náklady" obsahuje náklady na p6íjmy ze závislé )innosti v)etn naturálních p6íjm5, náklady na civilní službu pat6ící do mzdových náklad5, to je služné, vyplácené podle zvláštních právních p6edpis5 a náklady na p6íjmy z funk)ních požitk5 vyplácené )len5m vlastních statutárních nebo kontrolních orgán5,

17 b) položka "A.III.10. Zákonné sociální pojištní" obsahuje náklady na pojištní, které je ú)etní jednotka povinna podle zvláštních právních p6edpis5 hradit na sociální zabezpe)ení a ve6ejné zdravotní pojištní, c) položka "A.III.11. Ostatní sociální pojištní" obsahuje závazky k p6íslušným institucím z titulu plnní ze smluv o dobrovolném penzijním p6ipojištní zamstnanc5 a obdobné dobrovolné platby a plnní za zamstnance podle zvláštních právních p6edpis5, d) položka "A.III.12. Zákonné sociální náklady" obsahuje náklady podle zvláštních právních p6edpis5 24) související se zamstnanci, e) položka "A.III.13. Ostatní sociální náklady" obsahuje ostatní sociální náklady, které se neuvádjí v položkách výkazu zisku a ztráty "A.III.10. Zákonné sociální pojištní", "A.III.11. Ostatní sociální pojištní" a "A.III.12. Zákonné sociální náklady", a ostatní náklady nap6íklad na civilní službu a službu dobrovolník5, vyplácené jako náhrady podle zvláštních právních p6edpis5. (4) Dan a poplatky a) položka "A.IV.14. Da9 silni)ní" obsahuje náklady na da9 silni)ní splatnou podle zákona o dani silni)ní, b) položka "A.IV.15. Da9 z nemovitostí" obsahuje náklady na da9 z nemovitostí, splatnou podle zákona o dani z nemovitostí, c) položka "A.IV.16. Ostatní dan a poplatky" obsahuje ostatní dan a odvody, správní a jiné poplatky podle zvláštních právních p6edpis5 a obdobná plnní v p6ípadech, kdy je ú)etní jednotka poplatníkem, s výjimkou splatné dan z p6íjm5 právnických osob za p6íslušné zda9ovací období, která se uvádí v položce výkazu zisku a ztráty "34. Da9 z p6íjm5"; položka "A.IV.16. Ostatní dan a poplatky" dále obsahuje ostatní dan (da9 ddická, darovací, z p6evodu nemovitostí) a poplatky za minulá období v)etn dan z p6idané hodnoty, o které již nelze zvýšit ocenní majetku, zásob a pohledávek, dále domrky spot6ební dan vztahující se k vlastní spot6eb vybraných výrobk5 podle zákona o spot6ebních daních. (5) Ostatní náklady a) položka "A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" obsahuje smluvní pokuty a úroky z prodlení da9ov uznatelné podle ustanovení zvláštního právního p6edpisu s výjimkou úrok5 z prodlení podle smlouvy o úvru, poplatky z prodlení podle zvláštního právního p6edpisu, penále, pop6ípad jiné sankce ze smluvních vztah5, postižní )ástky a dále poplatky, penále a plnní obdobné povahy podle zvláštních právních p6edpis5, b) položka "A.V.18. Ostatní pokuty a penále" obsahuje ostatní pokuty a penále da9ov neuznatelné, které se neuvádjí v položce "A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení", c) položka "A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky" obsahuje náklady na odpis pohledávek podle zvláštního právního p6edpisu 25) a odpis pohledávek podle zvláštního právního p6edpisu 26) souvisejících s )inností ú)etní jednotky podléhající dani z p6íjm5, ztrátové položky, u kterých k úhrad nesta)í likvida)ní podstata dlužník5 podle zvláštního právního p6edpisu, 27) a náklady na postoupené pohledávky související s )inností ú)etní jednotky podléhající dani z p6íjm5,

18 d) položka "A.V.20. Úroky" obsahuje úrok5 v5)i bankám nebo jiným v6itel5m v)etn úrok5 z prodlení podle smlouvy o úvru, v p6ípad p5j)ek, finan)ních operací, nap6íklad eskontace cenných papír5, a dále poplatky, penále, postižní )ástky a plnní obdobné povahy podle zvláštních právních p6edpis5. e) položka "A.V.21. Kursové ztráty" obsahuje kursové rozdíly vznikající na ú)tech pohledávek a závazk5 p6i inkasu nebo platb a na finan)ních ú)tech, to je ú)tech ú)tových skupin 21, 22, 24, 25, 26, znjících na cizí mnu, p6i uzavírání ú)etních knih k rozvahovému dni, f) položka "A.V.22. Dary" obsahuje zejména z5statkovou cenu odpisovaného dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví ú)etní jednotky p6i bezúplatném p6evodu z d5vodu darování jiným osobám, po6izovací cenu darovaných zásob a finan)ní dary poskytnuté z vlastních finan)ních zdroj5 ú)etní jednotky. V této položce se neuvádí po6izovací cena neodpisovaného majetku a bezúplatné p6evody majetku jiným osobám v rámci hlavního poslání ú)etní jednotky podle statutu, stanov nebo jiné z6izovací listiny, pokud byl majetek po6ízen z ú)elových finan)ních zdroj5, g) položka "A.V.23. Manka a škody" obsahuje manka a škody na majetku s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, které jsou vždy pohledávkou v5)i hmotn odpovdné osob, s výjimkou hodnoty chybjících cenných papír5, kdy je nutno vést tyto položky oddlen na analytických ú)tech k p6íslušnému ú)tu v ú)tových skupinách 06 a 25 "Cenné papíry v umo6ovacím 6ízení" a zahájit umo6ovací 6ízení; v položce se uvádí také z5statková cena vy6azeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v d5sledku manka a škody; škodou pro ú)ely této vyhlášky je fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zni)ení hmotného majetku v)etn zásob, h) položka "A.V.24. Jiné ostatní náklady" obsahuje jiné náklady nezachycené na ostatních položkách náklad5, zejména náklady, které se týkají provozní )innosti, dále náklady penžního styku, jimiž jsou bankovní poplatky, náklady na smluvní pojištní majetku a osob, náklady spojené se získáváním bankovních záruk a obdobné bankovní poplatky, jakož i depozitní poplatky s výjimkou p6ípad5, kdy se tyto položky stávají sou)ástí po6izovací ceny majetku, a náklady na odstupné za uvolnní byt5; pat6í sem i náklady spojené s rozhodnutím o zrušení p6ipravované nebo rozestavné výstavby, to je zma6ené investice vztahující se k této )innosti, a to k okamžiku rozhodnutí o zrušení výstavby. Dále obsahuje spot6ebu preferen)ních limit5 a spot6ebu povolenek na emise. Spot6eba preferen)ních limit5 a povolenek na emise je vykázána bez ohledu na jejich následné vy6azení 27a). (6) Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek a) položka "A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku" obsahuje náklady na odpisy podle odpisového plánu stanoveného ú)etní jednotkou podle 28 zákona, dále z5statkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku p6i vy6azení z d5vodu jeho likvidace v d5sledku opot6ebení, b) položka "A.VI.26. Z5statková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku" obsahuje náklady ve výši z5statkové ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného p6i vy6azení z d5vodu prodeje; uvádí se zde i po6izovací cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného, k okamžiku vy6azení, c) položka "A.VI.27. Prodané cenné papíry a podíly" obsahuje prodané cenné papíry a podíly v ocenní stanoveném zákonem,

19 d) položka "A.VI.28. Prodaný materiál" obsahuje náklady vzniklé p6i vy6azení majetku, e) položka "A.VI.29. Tvorba rezerv" obsahuje náklady na tvorbu rezerv tvo6ených podle zvláštního právního p6edpisu, 22) souvisejících s )inností ú)etní jednotky podléhající dani z p6íjm5, f) položka "A.VI.30. Tvorba opravných položek" obsahuje náklady na tvorbu opravných položek tvo6ených podle zvláštního právního p6edpisu, 20) souvisejících s )inností ú)etní jednotky podléhající dani z p6íjm5. (7) Poskytnuté p6íspvky a) položka "A.VII.31. Poskytnuté p6íspvky zú)tované mezi organiza)ními složkami" obsahuje finan)ní p6íspvky ur)ené pro vlastní organiza)ní složky na provoz, pokud jsou ú)etními jednotkami, v rámci hlavní )innosti vymezené p6íslušnou z6izovací listinou, b) položka "A.VII.32. Poskytnuté )lenské p6íspvky" obsahuje zaplacené )lenské p6íspvky právnickým osobám, vyplývající z nepovinného )lenství ú)etní jednotky. (8) Položka "A. VIII. 33. Dodate)né odvody dan z p6íjm5" obsahuje dodate)né odvody dan z p6íjm5, zejména domrky dan za minulá období, snížené o vratky dan za minulá zda9ovací období. (9) Položka "34. Da9 z p6íjm5" obsahuje splatnou da9 z p6íjm5 právnických osob zjištnou za p6íslušné zda9ovací období, týkající se výsledku hospoda6ení za ú)etní období, za které se ú)etní závrka sestavuje. (10) Výdaje p6ímo související se založením a z6ízením ú)etní jednotky, vynaložené do dne vzniku právní subjektivity (dále jen "z6izovací výdaje"), se zaú)tují jako první ú)etní zápisy po otev6ení ú)etních knih v prvním ú)etním období p6i vzniku ú)etní jednotky. Uvádjí se ve výkazu zisku a ztráty v položkách náklad5, kterých se týkají. Za z6izovací výdaje se považují zejména soudní a správní poplatky a jiná obdobná plnní, výdaje na pracovní cesty související se založením ú)etní jednotky, odmny za zprost6edkování a poradenské služby a nájemné; z6izovacími výdaji jsou též výdaje uhrazené nov založenou ú)etní jednotkou jiné osob, nap6íklad zakladateli, která tyto výdaje vynaložila. Z6izovacími výdaji nejsou zejména výdaje na po6ízení dlouhodobého majetku a zásob, na reprezentaci nebo související s p6emnou právní subjektivity organizace. (11) Položka "Náklady celkem" obsahuje úhrn náklad5 za p6íslušné ú)etní období. 27 Výnosy (1) Vlastní výkony a prodej zboží a) položka "B.I.1. Tržby za vlastní výrobky" obsahuje tržby za vlastní výrobky, b) položka "B.I.2. Tržby z prodeje služeb" obsahuje tržby za vlastní služby, c) položka "B.I.3. Tržby za prodané zboží" obsahuje tržby za prodané zboží.

20 (2) Zmny stavu vnitroorganiza)ních zásob a) položka "B.II.4. Zmna stavu zásob nedokon)ené výroby" obsahuje zvýšení, p6ípadn snížení stavu zásob nedokon)ených výrobk5, jimiž jsou p6ír5stky a úbytky zásob, pop6ípad zmny stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokon)ené výroby ke konci a k po)átku ú)etního období; uvádí se zde i zmna stavu zásob v p6ípad použití vlastních nedokon)ených výrobk5 k ú)el5m reprezentace, b) položka "B.II.5. Zmna stavu zásob polotovar5" obsahuje zvýšení, p6ípadn snížení stavu zásob polotovar5, jimiž jsou p6ír5stky a úbytky zásob polotovar5, pop6ípad zmnu stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob polotovar5 ke konci a k po)átku ú)etního období; uvádí se zde i zmna stavu zásob v p6ípad použití vlastních polotovar5 k ú)el5m reprezentace, c) položka "B.II.6. Zmna stavu zásob výrobk5" obsahuje zvýšení, p6ípadn snížení stavu zásob výrobk5, jimiž jsou p6ír5stky a úbytky zásob vlastních výrobk5, pop6ípad zmna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k po)átku ú)etního období; uvádí se zde i zmna stavu zásob v p6ípad použití vlastních výrobk5 k ú)el5m reprezentace, d) položka "B.II.7. Zmna stavu zví6at" obsahuje zvýšení, p6ípadn snížení stavu zásob zví6at, jimiž jsou p6ír5stky a úbytky zásob zví6at, pop6ípad zmnu stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k po)átku ú)etního období; uvádí se zde i zmna stavu zví6at v p6ípad použití vlastních zásob zví6at k ú)el5m reprezentace. (3) Aktivace materiálu, zboží, vlastních výkon5 a dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a) položka "B.III.8. Aktivace materiálu a zboží" obsahuje hodnotu vyrobeného materiálu a zboží a materiálu získaného demontáží p6i likvidaci dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní režii, v ocenní vlastními náklady na jejich po6ízení, b) položka "B.III.9. Aktivace vnitroorganiza)ních služeb" obsahuje zejména hodnotu vlastní p6epravy a jiné výkony provedené pro vlastní pot6ebu ú)etní jednotky v ocenní vlastními náklady na jejich po6ízení; uvádí se zde i hodnota vlastních služeb použitá pro ú)ely reprezentace, c) položka "B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku" obsahuje výnosy ve výši vlastních náklad5 na po6ízení, jimiž je aktivace dlouhodobého nehmotného majetku po6ízeného ve vlastní režii ú)etní jednotky, d) položka "B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku" obsahuje výnosy ve výši vlastních náklad5 na po6ízení, jimiž je aktivace dlouhodobého hmotného majetku po6ízeného ve vlastní režii ú)etní jednotky. (4) Ostatní výnosy a) položka "B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" obsahuje smluvní pokuty a úroky z prodlení da9ov uznatelné podle ustanovení zvláštního právního p6edpisu s výjimkou úrok5 z prodlení podle smlouvy o úvru, poplatky z prodlení podle ustanovení zvláštního právního p6edpisu, penále, pop6ípad jiné sankce ze smluvních vztah5, postižní )ástky a dále poplatky, penále a plnní obdobné povahy podle zvláštních právních p6edpis5, b) položka "B.IV.13. Ostatní pokuty a penále" obsahuje pokuty a penále da9ov neuznatelné, které se neuvádjí v položce "B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více