Solarfun Power Holdings Co., Ltd.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solarfun Power Holdings Co., Ltd."

Transkript

1 Solarfun Solarfun Power Holdings Co., Ltd.

2 Solarfun Solafun Growing Together Solarfun staví na více jak 10 letých zkušenostech ve výrob eletronických sou ástek.

3 Solarfun v íslech 2004 založení Solarfunu >4500 zam stnanc celosv tov 6 regionální kancelá e: ína,, N mecko, Špan lsko, Austrálie, Jižní Korea a USA 700 MW kapacita do konce r % vlastních solárních 3

4 Nasdaq: SOLF Jeden z nejrychleji rostoucích PV výrobc na sv t NASDAQ - zalistování Podpora prominentních akcioná Manage ment Good Energies 34.7 % Hony Legend Capital Capital Citigroup Public 4

5 Osv d ená historie ve Výrob Elektroniky P edseda p edstavenstva, Mr.Yonghua Lu Linyang Electronics: Vedoucí výrobce elektrom r v ín s více jak 33% podílem na trhu Mr. Yonghua Lu: Úsp šný podnikatel a zakladatel Linyang Electronics, který vedl Linyang Electronics od 16 zam stnanc po íslo l 1 v ín 5

6 Kontinuální R st Více jak 10 let zkušeností ve výrob elektroniky 2009 Podepsání zám ru na vybudování 600 MW solárního parku Zajišt ní kreditního rámce ve výši 400 mil. RMB u Bank of Shanghai Uzav ení kontraktu na výrobu modul ve výši 100 MW se spole ností Q-Cells International GmbH 2008 Pokra ování vertikální integrace: Nákup za ízení na plátkování k emíku, dokon ení nákupu Yangguang Solar Harold Hoskens se stává p edsedou p edstavenstva Good Energies zvyšují sv j podíl ve spole nosti na 34.7 % 2007 Založení prodejních kancelá í v N mecku, Špan lsku, Americe a Austrálii Získání UL certifikátu a za átek výroby na 7. a 8. výrobní lince Vertikální integrace zahrnuje výrobu k emíkových plátk skrze nákup majoritního podílu v Yangguang Solar 2006 Zalistování na Nasdaqu, pod symbolem SOLF, následující investicí $ 53 milión ze strany Good Energies, Hony Capital, Legend Capital and Citigroup Venture Capital 2005 Získání certifikátu IEC a dodání první exportní objednávky První výrobní linka solárních za ala komer n vyráb t 2004 Založení Solarfun Power Holdings První výrobní linka na solární moduly dokon ena 1997 Založení Linyang Group - výroba elektrom r, ve které se skupina se 16 zam stnanci dostala na 1.místo v ín s podílem na trhu vyšším než 1/3 6

7 lánky & Moduly Výrobní Prostory Popis: Situovány v Qidong City, provincie i Jiangsu 600,000 m 2 (150 akr ) kancelá í a výrobních prostor 30 mil od Šanghaje Nejvyšší mezinárodní standard dodávek a vybavení Kapacita: Výrobní linky : 14 Výrobní linky modul : 14 R&D a testovací linky Kapacita pro BIPV: 15 MW 7

8 Odbornost V celém hodnotovém et zci Ingot a Plátk 8

9 Bezpe né Dodávky Celosv tová sí dodavatel plátk a polysilikonu Dlouhodobá partnerství zaru ující konzistentní a spolehlivé dodávky vysoce ú inných plátk Spolehliví partne i: Zhongneng (Asia Silicon) Firma založená v USA Vysoce kvalitní korejský konglomerát 9

10 Upstreamová Kvalita v celém hodnotovém et zci ingot : Nákup Yangguang Solar, výrobce ingot, další zvýšení stability našich dlouhodobých dodávek k emíku Ro ní kapacita výroby ingot je 250 MW ezání plátk : Po áte ní fáze fungování rozši ujícího se drátového ezání ve výrobním závod v Qidongu 10

11 100% vlastní výroby Použito p i konstrukci solárních modul Od roku 2005 Solarfun vytvá í vysoce ú inné solární lánky Nep etržité investice do nejmodern jších technologií a optimalizace Pe livý výb r mezinárodního za ízení pro zajišt ní nejvyšší možné kvality SF 125/156 Mono SF 125/156 Poly 11

12 Kvalitní lánky Základ každého výkonného modulu Vyráb ny pro vlastní použití Vysoká-ú innost až 18 % modul integrace Nitrid k emíku s anti-reflexním nát rem 200 µm tlouš ka s lámavostí nižší než 0,5 % 12

13 PV lá lánky k Výrobní linka 410 MW ro ní kapacita v roce

14 Solarfun Moduly Kvalita, Výkon, Životní hodnota Každý k emíkový lánek je kontrolován a výkonov za azen do jedné z 24 kategorií pro zajišt ní konzistentního výkonu. Každý modul je testován pomocí kalibrovaného solární simulátoru pro zajišt ní minimáln vyzna ených hodnot výkonu, nap tí a proudu. 100 % Solarfun modul je vyráb no za použití vlastních, což nám umož uje zajistit nejvyšší kvalitu na každém kroku výrobního procesu. 14

15 Mono a Polykrystalické li ké Moduly Nízká váha, dvojit potahovaný aný eloxovaný o hliníkový rám 2-sb rnicová konfigurace k maximalizaci sv telné absorpce povrchu Odolné sklo s nízkým obsahem železa certifikované na pád ocelové kuli ky o hmotnosti nad 1 kg (2,2 2 lbs) a zatížení 300 kg / m² (660 lbs / 10.7 ft2) 15

16 Nové Technologie ét Z levé strany 1) Low LID (Light Induced Degradation) Technologie 2) tvercový monokrystalický lánek 3) Tenký profil úzký rám 4) Black Diamond Moduly kdi d M d l 5) Triple Busbar Systém 6) Protiodrazové potažené sklo 16

17 PV 14 výrobních linek modul 17

18 Použití Solarfun modul Solarfun moduly vyráb jí energii na celém sv t v komer ních i reziden ních projektech 18

19 Solarfun: 1. 1MW p ipojený solární systém v ín Projektant: t SL Solar Energy Provozovatel: Green Environment Protection Energy Lokalita: Shanghai, China Dokon ení: September, 2007 Solární Moduly: over 4,700 Solarfun s 160M modules St ída e: Fronius Naše sesterská firma SL Solar Energy propaguje používání obnovitelné energie v ín integrací solárních projekt po celé zemi Konstrukce: Steel frame for installation built above roof 19

20 Ov ená Kvalita Optimální hodnota Striktn provád ná kontrola kvality dle ISO 9001 P esahujeme ISO pokyny ekologické odpov dnosti Kontrola bod na každém kroku výrobního procesu k zajišt ní shody Používáme Nejlepší Postupy v naší výrob p i implementaci 5S, Štíhlé Výroby Používáme statistických metod pro neustálé zlepšování naší výrobní efektivity, snižování odpadu a zvyšování la ky kvality našich výrobk posouváním standard výroby 20

21 Pokra ující Sebev dom si stojíme za našimi moduly a nabízíme 25-letou záruku proti ztrát výkonu Nabízíme 5-letou záruku proti jakýmkoliv výrobním závadám Module Production V p ípad, že moduly pot ebují servis naše rostoucí technická podpora zajistí rychlou pomoc 21

22 Celosv tová Certifikace Kvality Solarfun Moduly jsou certifikovány a spl ují r zné Mezinárodní Bezpe nostní a Kvalitativní standardy. 22

23 Globální síla - Lokální servis Regionální kancelá e s místními experty Munich, Germany China Oregon, USA Barcelona, Spain Sydney, Australia 23

24 D v ují nám lead i oboru Dlouhodobá partnerství Únor, 2009: Solarfun podepisuje dohodu s Nobility Solar Projects o výhradním zastoupení pro východní Evropu 27. srpna, 2008: Solarfun podepisuje smlouvu na t íleté dodávky s Q-Cells 31. ervence, 2008: Solarfun podepisuje kontrakt na 30 MW s Martifer Solar 14. ervence, 2008: Solarfun a Schueco uzavírají obchod na 47 MW 24

25 Reference Neumarkt, N mecko Instalovaný výkon 1,6MWp Datum dokon ení: 11/2007 Konstrukce pevná, sklon 30, 0 jižn 25

26 Reference Polditz, N mecko Instalovaný výkon 3,15MWp Datum dokon ení: 12/2007 Konstrukce pevná, sklon 30, 0 jižn 26

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Strana 1855 148 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Ministerstvo pruê myslu a obchodu (daâle jen ¹ministerstvoª) stanovõâ podle 14 odst. 5 zaâkona cï. 406/ /2000 Sb.,

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

ABB news. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group. Nepřehlédněte. Externí newsletter ABB Česká republika

ABB news. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group. Nepřehlédněte. Externí newsletter ABB Česká republika ABB news 3 13 Externí newsletter ABB Česká republika Nepřehlédněte Finanční výsledky za Q2 2 Díky vyváženému portfoliu jsou výsledky ABB ve 2. čtvrtletí ještě lepší. Fúze & akvizice 3 Společnost ABB získala

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení p edchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002. eský

Více