OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15"

Transkript

1 OBSAH ÚVOD Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU Základné tézy Otázky a úlohy Príklady Finančné účtovníctvo a finančné riadenie v ekonomickom kontexte Hodnota podniku (súčasná, účtovná a likvidačná hodnota) kapitola KONCEPČNÝ RÁMEC FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Základné tézy Relevantné IAS/IFRS, SIC/IFRIC Otázky a úlohy Príklady Všeobecne uznané účtovné predpoklady a princípy Používatelia účtovnej závierky Prvky účtovnej závierky Oceňovanie majetku a záväzkov Oceňovanie a zachovanie vlastného kapitálu kapitola ÚČTOVNÝ SYSTÉM PODNIKU PROCES VEDENIA FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Základné tézy Otázky a úlohy Príklady Súvaha (bilancia/výkaz o finančnej situácii) Vplyv obchodných transakcií na finančné výkazy Vplyv obchodných transakcií na súvahu Výkaz ziskov a strát/výsledovka Vplyv obchodných transakcií na výkaz ziskov a strát/výsledovku Účtovanie na účtoch...46

2 4. kapitola FINANČNÉ VÝKAZY Základné tézy Relevantné IAS/IFRS, SIC/IFRIC Otázky a úlohy Príklady Štruktúra súvahy (bilancie/výkazu o finančnej situácii) Klasifikácia prvkov finančných výkazov Štruktúra súvahy (bilancie/výkazu o finančnej situácii) a výkazu ziskov a strát Štruktúra súvahy (bilancie/výkazu o finančnej situácii), výkazu ziskov a strát a výkazu súhrnného výsledku Výkaz ziskov a strát Výkaz peňažných tokov Analýza finančných výkazov...70 Druhá VYKAZOVANIE NÁKLADOV, VÝNOSOV A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA kapitola RIADENIE NÁKLADOV PODNIKU A ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA Základné tézy Otázky a úlohy Príklady Kalkulácie nákladov Využitie bodu zlomu (BEP) na finančné rozhodovanie Dividendová politika kapitola VYKAZOVANIE VÝNOSOV, NÁKLADOV A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA...90 Základné tézy Relevantné IAS/IFRS, SIC/IFRIC Otázky a úlohy Príklady Zisťovanie výsledku hospodárenia Klasifikácia výnosov/nákladov Prezentácia výnosov/nákladov Prezentácia výsledku hospodárenia Výkaz komplexného (súhrnného) výsledku Časové rozlišovanie výnosov a nákladov...101

3 6.12 Uznanie vzniku výnosov z bežnej činnosti Výnosy z predaja tovaru Predaj tovaru s podmienkou Predaj tovaru s odkladom dodávky Splátkový predaj tovaru Viaczložkový predaj Výnosy z poskytovania služieb Tretia BILANCOVANIE MAJETKU kapitola MAJETOK PODNIKU A JEHO RIADENIE Základné tézy Otázky a úlohy Príklady Riadenie pracovného kapitálu manažment zásob Riadenie pracovného kapitálu manažment hotovosti Riadenie pracovného kapitálu manažment pohľadávok Riadenie pracovného kapitálu manažment pohľadávok Riadenie dlhodobého majetku kapitola PENIAZE, PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY A POHĽADÁVKY Základné tézy Relevantné IAS/IFRS, SIC/IFRIC Otázky a úlohy Príklady Peňažné prostriedky v hotovosti Peňažné prostriedky na bankových účtoch Peňažné prostriedky znejúce na cudziu menu Oceňovanie peňažných prostriedkov znejúcich na cudziu menu Pohľadávky z obchodného styku rabaty a skontá Pohľadávky z obchodného styku odložená splatnosť Zníženie hodnoty pohľadávky Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku súhrnný príklad Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku kapitola ZÁSOBY Základné tézy

4 Relevantné IAS/IFRS, SIC/IFRIC Otázky a úlohy Príklady Oceňovanie zásob materiálu a tovaru pri prvom vykázaní Oceňovanie zásob vlastnej výroby pri prvom vykázaní fixné náklady Oceňovanie zásob materiálu a tovaru pri vyskladňovaní Oceňovanie zásob materiálu a tovaru pri nasledujúcom vykazovaní Oceňovanie zásob vlastnej výroby pri nasledujúcom vykazovaní Oceňovanie zásob pri nasledujúcom vykazovaní Bilancovanie zásob materiálu Bilancovanie zásob tovaru maloobchodnou metódou Bilancovanie zásob materiálu a tovaru Bilancovanie zásob vlastnej výroby Bilancovanie zásob súhrnný príklad kapitola FINANČNÝ MAJETOK A FINANČNÉ INVESTÍCIE Základné tézy Relevantné IAS/IFRS, SIC/IFRIC Otázky a úlohy Príklady Finančné aktíva určené na obchodovanie Finančné aktíva k dispozícii na predaj Investície držané do splatnosti (s prémiou) Investície držané do splatnosti (s diskontom) Finančné aktíva obstarané s rôznym úmyslom Dátum uskutočnenia/vysporiadania bežného nákupu a predaja cenných papierov Deriváty (na obchodovanie) Bežný nákup a predaj finančných aktív kapitola DLHODOBÝ MAJETOK Základné tézy Relevantné IAS/IFRS, SIC/IFRIC Otázky a úlohy Príklady Oceňovanie dlhodobého hmotného majetku pri prvom vykázaní Oceňovanie dlhodobého hmotného majetku náklady budúcej likvidácie...158

5 11.3 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku nákupom Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vlastnou činnosťou Odpisy dlhodobého hmotného majetku Oceňovanie dlhodobého hmotného majetku pri nasledujúcom vykazovaní Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku nákladový model Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku preceňovací model Ukončenie vykazovania dlhodobého hmotného majetku Bilancovanie dlhodobého hmotného majetku súhrnný príklad Vykazovanie dlhodobého nehmotného majetku Oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku pri prvom vykázaní Oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku pri nasledujúcom vykazovaní Výskum a vývoj Goodwill Odpisy a ukončenie vykazovania dlhodobého nehmotného majetku Štvrtá BILANCOVANIE ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA kapitola KAPITÁL PODNIKU, JEHO ŠTRUKTÚRA A RIADENIE Základné tézy Otázky a úlohy Príklady Kapitálová štruktúra a náklady kapitálu Efekty vplyvu zadlženia na podnik kapitola KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY Základné tézy Relevantné IAS/IFRS, SIC/IFRIC Otázky a úlohy Príklady Záväzky z obchodného styku Záväzky z obchodného styku zmenky Záväzky zo zamestnaneckých požitkov Daň z príjmov splatná Priame dane a poplatky...184

6 13.8 Nepriame dane Štátne dotácie na obstaranie majetku Štátne dotácie vzťahujúce sa na výnosy Rezervy kapitola DLHODOBÉ ZÁVÄZKY Základné tézy Relevantné IAS/IFRS, SIC/IFRIC Otázky a úlohy Príklady Bankové úvery Dlhopisy Lízing klasifikácia Lízing bilancovanie Lízing typu predaja (u obchodníka) Daň z príjmov odložená kapitola VLASTNÉ IMANIE Základné tézy Relevantné IAS/IFRS, SIC/IFRIC Otázky a úlohy Príklady Emisia kmeňových akcií Emisné ážio Štiepenie kmeňových akcií Premeniteľné (konvertibilné) dlhopisy Vlastné akcie Zmeny vo vlastnom imaní Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným Založenie a vznik akciovej spoločnosti zostavenie otváracej súvahy Založenie a vznik akciovej spoločnosti Zvyšovanie základného imania v akciovej spoločnosti Znižovanie základného imania v akciovej spoločnosti Rozdelenie výsledku hospodárenia rozdelenie zisku Rozdelenie výsledku hospodárenia vysporiadanie neuhradenej straty Výsledok hospodárenia na akciu EPS Komplexný (súhrnný) výsledok hospodárenia...218

7 Piata KONCERNOVÉ ÚČTOVNÍCTVO kapitola PODNIKOVÉ KOMBINÁCIE Základné tézy Otázky a úlohy Príklady Hodnotenie akvizície Leveraged buy-out (LBO) kapitola TEÓRIA KONCERNOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA Základné tézy Teórie konsolidovanej účtovnej závierky Otázky a úlohy Proces konsolidácie účtovnej závierky Otázky a úlohy Príklady Konsolidovaný celok Výpočet hlasovacích práv Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku Zahrnutie konsolidovaných podnikov do konsolidovanej účtovnej závierky Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a zahrnutie konsolidovaných podnikov do konsolidovanej účtovnej závierky Prepočet cudzej meny v konsolidovanej účtovnej závierke Príklady Prepočet cudzej meny kapitola KONCERNOVÉ ÚČTOVNÍCTVO PODĽA IFRS Základné tézy Relevantné IAS/IFRS, SIC/IFRIC Základné otázky štandardizácie Otázky a úlohy Príklady Identifikácia podnikovej kombinácie...249

8 18.2 Metóda úplnej konsolidácie Otázky a úlohy Príklady Akvizičná metóda Priama akvizícia Postupná akvizícia Spätná akvizícia Fúzia Nekontrolné podiely Goodwill identifikácia peňazotvornej jednotky Goodwill strata zo zníženia hodnoty Metóda podielovej konsolidácie Otázky a úlohy Príklady Formy spoločného podniku Goodwill Metóda podielovej konsolidácie Otázky a úlohy Príklady Identifikácia investície v pridruženom podniku Goodwill kapitola POSTUP KONSOLIDÁCIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY PODĽA IFRS Základné tézy Relevantné IAS/IFRS, SIC/IFRIC Metóda úplnej konsolidácie Otázky a úlohy Príklady Konsolidácia kapitálu Konsolidácia pohľadávok a záväzkov Konsolidácia nákladov a výnosov Konsolidácia medzivýsledku Prepočet cudzej meny v konsolidovanej účtovnej závierke Metóda podielovej konsolidácie Otázky a úlohy Príklady

9 Konsolidácia kapitálu Konsolidácia pohľadávok a záväzkov Konsolidácia medzivýsledku Konsolidácia kapitálu, pohľadávok a záväzkov a nákladov a výnosov Metóda vlastného imania Otázky a úlohy Príklady Metóda vlastného imania Prípadové štúdie Prípadová štúdia 1 Princípy konsolidácie účtovnej závierky Prípadová štúdia 2 Metóda úplnej konsolidácie konsolidácia kapitálu Prípadová štúdia 3 Metóda úplnej konsolidácie konsolidácia kapitálu Prípadová štúdia 4 Metóda úplnej konsolidácie konsolidácia kapitálu Prípadová štúdia 5 Metóda úplnej konsolidácie konsolidácia pohľadávok a záväzkov Prípadová štúdia 6 Metóda úplnej konsolidácie konsolidácia kapitálu a konsolidácia pohľadávok a záväzkov Prípadová štúdia 7 Metóda úplnej konsolidácie konsolidácia medzivýsledku Prípadová štúdia 8 Metóda úplnej konsolidácie konsolidácia nákladov a výnosov a konsolidácia medzivýsledku Prípadová štúdia 9 Metóda úplnej konsolidácie Prípadová štúdia 10 Metóda úplnej konsolidácie Prípadová štúdia 11 Metóda úplnej konsolidácie Prípadová štúdia 12 Metóda úplnej konsolidácie prepočet cudzej meny Prípadová štúdia 13 Metóda podielovej konsolidácie a metóda vlastného imania Prípadová štúdia 14 Konsolidácia účtovnej závierky Prípadová štúdia 15 Konsolidácia účtovnej závierky Literatúra Príloha MODELOVÉ FINANČNÉ VÝKAZY PODĽA IFRS...351

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k ČSOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2005 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB d.s.s., a.s. Sídlo: Kolárska 6, 815 63 Bratislava

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou Ing. Martin Svitek Používanie amortizovanej hodnoty pri oceňovaní Amortizovaná hodnota sa používa pri oceňovaní nasledujúcich

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Typy hospodárskych operácií

Typy hospodárskych operácií V účtovníctve sa: 1. Zisťuje a eviduje stav majetku a zdrojov majetku 2. Sleduje pohyb a zmeny majetku a zdrojov majetku Typy hospodárskych operácií Hospodárska operácia každý jav, ktorý spôsobuje zmenu

Více

Cash flow od roka 2015 nepriama metóda

Cash flow od roka 2015 nepriama metóda Cash flow od roka 2015 nepriama metóda V programe je zapracovaný Cash Flow (CF) s nepriamou metódou vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti. Pri nepriamej metóde sa vychádza z výsledku hospodárenia

Více

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát. Názov WERTHEIM SK, spol. s r.o. Adresa (fyzickej osoby), sídlo (právnickej osoby) Na barine 805, 908 77 Borský Mikuláš, Slovensko Daňové identifikačné číslo 2022536395 Poznámky k účtovnej závierke za rok

Více

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ VÝBORPRE ODMEŇOVANIE PREDSTAVENSTVO DOZORNÁ RADA VÝBOR PRE INVESTÍCIE GENERÁLNY RIADITEĽ ASISTENT GR PRÁVNE SLUŽBY A PODPORA OBCHODOVANIE S CP, SPRÁVA PORTFÓLIÍ (PORTFOLIO MANAGEMENT) EKONOMIKA A PREVÁDZKA

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

Finančné účtovníctvo. Účtovníctvo ako informačná veda

Finančné účtovníctvo. Účtovníctvo ako informačná veda Finančné účtovníctvo Účtovníctvo ako informačná veda Delenie účtovníctva Všetky transakcie odohrávajúce sa v organizácií počas určitého obdobia možno znázorniť ako veľkú databázu informácií a túto databázu

Více

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 1/2009 PROBLEMATIKA Štátne výkazníctvo 1. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH 1. Úvod 2. Vymedzenie konsolidovaného celku 3. Základné údaje 4. Použité metódy konsolidácie 5. Postup pri konsolidácii

Více

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014 Fio o.c.p., a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO 35 960 990 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3722/B Informácie zverejnené obchodníkom s cennými

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru:

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru: Informácie uvedené v tomto dokumente sú spolu s priebežnou účtovnou závierkou súčasťou informácií požadovaných Opatrením NBS č. 1/2007. 1. Zostatková doba splatnosti Zostatková doba splatnosti finančného

Více

Bilančná politika (angl. accounting policy)

Bilančná politika (angl. accounting policy) 1 Bilančná politika (angl. accounting policy) Definovaná v IAS 8.5:... špecifické princípy, základne, konvencie, pravidlá a postupy, ktoré účtovná jednotka používa pri zostavovaní a prezentovaní účtovnej

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

I. Základné informácie o účtovnej jednotke I. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Názov účtovnej jednotky: Nadácia

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Účtovnej jednotke v roku 2013 banka poskytla dlhodobý bankový

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý.

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý. Základní údaje Název emitenta Jihočeské papírny, a.s., Větřní Emitent IČ 12297 Adresa sídla Papírenská čp. 2, Větřní Jméno Aleš Chytrý Kontaktní osoba Funkce finanční ředitel E-mail ales.chytry@jip.cz

Více

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ strana 1 Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ Novela zákona o účtovníctve prináša legislatívny základ na rozdelenie účtovných jednotiek na mikro, malé a veľké, tak ako to požaduje Smernica Európskeho

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie 704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 6/2003 34 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie

Více

Úlohou finančného manažmentu je zaistiť nielen tvorbu zisku, ale aj to, aby mal podnik v každom okamihu dostatočný stav hotovosti.

Úlohou finančného manažmentu je zaistiť nielen tvorbu zisku, ale aj to, aby mal podnik v každom okamihu dostatočný stav hotovosti. Čo je to cash flow a aký má význam Úlohou finančného riadenia je zaistiť, aby majetok firmy rástol. Hlavným, trvalým a bezpečným zdrojom financovania jeho rastu je zisk. To však nestačí, podnik musí mať

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015 Vyvážené

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 396 407 394 262 Oprávky a opravné položky -229 979-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 166 428

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 498 394 262 Oprávky a opravné položky -222 076-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 172 422

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Finančný manažment a podnikateľské riziko

Finančný manažment a podnikateľské riziko Finančný manažment a podnikateľské riziko Ing. Zuzana STRÁPEKOVÁ, PhD. SPU-FEM v Nitre Katedra financií CV 1 Gestor predmetu: doc. Ing. Peter SERENČÉŠ, PhD. Prednášky Skúška Lektorka: Ing. Zuzana STRÁPEKOVÁ,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke Obchodné meno: Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 emtrade a.s. Ladomerská Vieska 269 96501 Žiar nad Hronom, SLOVAKIA GPS : 48 34'32.88"

Více

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s OBSAH Vybrané ukazovatele... 3 Správne orgány a. s.... 3 Majetkové účasti OFZ, a. s.... 4 Výroba... 4 Predaj... 5 Finančná situácia... 7 Investičná činnosť... 7 Zamestnanosť... 7 Výkaz ziskov a strát...

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Zásady riadenia komerčnej banky. Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ

Zásady riadenia komerčnej banky. Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ Zásady riadenia komerčnej banky Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ Zásady riadenia KB Hlavný cieľ riadenia banky je maximalizácia hodnoty banky (maximalizácia trhovej ceny = kurzu akcie) Postupy

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

Arca Capital Slovakia, a.s. Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. júnu 2010

Arca Capital Slovakia, a.s. Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. júnu 2010 Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. júnu 2010 zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo platných v Európskej únii Obsah SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA...3 KONSOLIDOVANÁ

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013

Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013 Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013 Hospodárenie mesta 2013: 1) v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 13.12.2012 Schválený rozpočet Príjmy Výdavky prebytok/schodok Bežný rozpočet 12 373 932 12

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti

Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti Peter Ďanovský, TPA Horwath Tax Zuzana Blažejová, KPMG Slovensko Advisory Radoslav Krátky, PricewaterhouseCoopers Tax Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Více

POZNÁMKY k C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:

POZNÁMKY k C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie: Príloha č. 3 k opatreniu 4455/2003-92 POZNÁMKY k...20... A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke: a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku, b)

Více

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU...

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... I Obsah 3 OBSAH ÚVOD... 9 1. PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... 11 1.1 Zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu...11 1.1.1 Zákon o elektronickom obchode... 12 1.1.2 Zákon

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejnej správy 04/2011

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejnej správy 04/2011 Názov organizácie: Názov internej smernice: Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejnej správy Poradové číslo smernice: 04/2011 Smernicu vypracoval: Jana Dudová Dátum vypracovania: 14.11.2011

Více

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO 3 1 2 5 7 3 1 3 /SID Čl. I Všeobecné údaje (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 573 344 246 Oprávky a opravné položky -206 854-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 719

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu Finančný trh Podstata a funkcie finančného trhu Členenie finančných trhov Subjekty finančného trhu Nástroje finančného trhu Literatúra Dufala, V. a kol. 2006. Financie a mena. OZE Banská Bystrica Borzová,

Více

Poštová banka, a. s.

Poštová banka, a. s. Konsolidovaná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodného účtovného štandardu IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie v znení prijatom Európskou úniou 27. august 2013 Táto správa obsahuje 76 strán Obsah

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Nitra 6.5.2011 Číslo materiálu: 123/2011 Mestskému zastupiteľstvu v Nitre K bodu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku a dodržiavania

Více

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT přednášející: Ing. Robert Pospíchal, jednatel DATEV.cz s.r.o. - Horný Smokovec, 03.06.2009-2 Jaká je nabídka softwarového řešení

Více

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období Minulé účetní období AKTIVA CELKEM 283 249 274 208 Stálá aktiva 256 860 258 658 Dlouhodobý hmotný majetek 171 505 175 555 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 289 320 291 100 Oprávky

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky 1 Ukazovatele likvidity, bežná likvidita: Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky Predpokladajme, že ste banka, existujú traja takmer identickí žiadatelia o úver, a schváliť môžete žiadosť iba

Více

APLIKÁCIA MEDZINÁRODNÉHO ÚČTOVNÉHO ŠTANDARDU IAS 12 DANE Z PRÍJMOV V PODNIKATEĽSKOM SUBJEKTE

APLIKÁCIA MEDZINÁRODNÉHO ÚČTOVNÉHO ŠTANDARDU IAS 12 DANE Z PRÍJMOV V PODNIKATEĽSKOM SUBJEKTE APLIKÁCIA MEDZINÁRODNÉHO ÚČTOVNÉHO ŠTANDARDU IAS 12 DANE Z PRÍJMOV V PODNIKATEĽSKOM SUBJEKTE Radoslav TUŠAN Technická univerzita Košice, Ekonomická fakulta Radoslav.Tusan@tuke.sk Abstrakt Cieľom príspevku

Více

Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo

Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo Audit Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo Vzorové finančné výkazy 2007 Návod IAS Plus Toto je slovenský preklad anglického originálu. Kontakty Globálny vedúci tím IFRS Globálna kancelária IFRS

Více

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Počet vedúcich zamestnancov 4 4

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Počet vedúcich zamestnancov 4 4 Poznámky Úč PODV - IČO Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I () (5) Všeobecné informácie Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa.5.99 v súlade zák. 5/9 Zb. Obchod. zákonníkom.

Více

D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o Z A R O K

D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o Z A R O K D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o V Ý R O Č N Á S P R Á V A Z A R O K 2 0 0 6 ÚVODNÉ SLOVO KONATEĽA SPOLOČNOSTI V roku 2006 spoločnosť pokračovala v pozitívnom trende vývoja prevádzkovania

Více

Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR

Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR Ing. Cvečková Mária, CA PARTNER AUDIT, s. r. o., Bratislava 1. Cieľ konsolidovanej účtovnej závierky Veľmi častým javom existujúcej štruktúry podnikateľských

Více