OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA"

Transkript

1 Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury OPI TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE

2

3 Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury Ministerstvo životního prostředí Řídící orgán

4 Úvodní slovo > Obsah > Obecné informace Obsah / Úvodní slovo / Základní informace Vážené dámy, vážení pánové! Do rukou se Vám dostává publikace zaměřená na Operační program Infrastruktura, Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury. Sektor životního prostředí je stále velmi podfinancovaný a je potřeba tvořit kvalitní projekty, které prospějí jak životnímu prostředí, tak lidem, kteří v dotčených oblastech žijí. Cílem této publikace je přiblížení možností získání podpory z fondů Evropské unie do životního prostředí. Jedná se především o environmentální funkce území, vodní hospodářství, ochranu ovzduší, nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Zpracování kvalitního projektu závisí na celé řadě faktorů, které jsme se Vám v této publikaci snažili popsat. Věřím, že se pro Vás stane účinným pomocníkem a pomůže Vám lépe se orientovat v jednom z operačních programů a tím přispěje i ke kvalitním projektům zlepšujícím naše životní prostředí. Ing. Andrej Mudray Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR 4

5 Úvodní slovo > Obsah > Obecné informace Obsah / Úvodní slovo / Základní informace OBSAH Obecné informace... 6 Základní předpoklady úspěšného projektu... 7 Předkládání žádostí... 9 Maximální podpora z ERDF a SFŽP ČR Finanční toky + grafické znázornění Popis jednotlivých opatření Nejčastější dotazy Kontakty

6 Obsah > Obecné informace > Základní předpoklady úspěšného projektu Obsah / Úvodní slovo / Základní informace OBECNÉ INFORMACE Česká republika získala dnem 1. května 2004, kdy se stala členskou zemí Evropské unie, přístup k systému finanční pomoci, jejíž hlavním nástrojem jsou strukturální fondy Evropské unie. Ve spolupráci se zástupci České republiky schválila Evropská unie 5 operačních programů, jejichž pomocí se realizuje Rámec podpory Společenství. Opatření pro životní prostředí jsou specifikovaná v Operačním programu Infrastruktura, Priorita 3 Zlepšování environmentální infrastruktury. V rámci těchto opatření se předkládají projekty do 10 miliónů EUR, pro ekologické projekty nad 10 miliónů EUR je určen Fond soudržnosti životní prostředí (Kohezní fond). Žádosti do obou evropských fondů přijímá Státní fond životního prostředí ČR. Čerpání finančních prostředků z operačních programů se děje prostřednictvím schválených Programových dokumentů a jejich Programových dodatků (ke stažení na Tyto dokumenty definují priority, opatření a podporované aktivity, na jejichž základě mohou být předkládány žádosti o podporu ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů členských zemí. Řídicím orgánem pro všechny čtyři priority (Priorita 1, 2 sektor dopravy, Priorita 3 sektor životní prostředí, Priorita 4 - Technická pomoc) Operačního programu Infrastruktura (OPI) je Ministerstvo životního prostředí. Předkladatelé projektů se však nejčastěji setkávají s tzv. zprostředkujícími subjekty. Pro Prioritu 3 je zprostředkujícím subjektem Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). SFŽP ČR, jako Zprostředkující subjekt, poskytuje žadatelům základní poradenství a pomáhá jim orientovat se v daném Operačním programu. Informuje potenciální žadatele o aktuálně vyhlašovaných výzvách, přijímá žádosti a kontroluje jejich formální zpracování. Dále se podílí na vyhodnocování projektů a dohlíží na jejich implementaci. 6

7 Obecné informace > Základní předpoklady úspěšného projektu > Předkládání žádostí Obsah / Úvodní slovo / Základní informace ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Důkladně prostudujte základní dokumenty, které definují podmínky pro získání podpory z EU i SFŽP ČR (ke stažení na - Programový dokument - Programový dodatek - Směrnice MŽP č. 12/2004 včetně příloh Udělejte si jasnou představu, jaký projekt chcete realizovat a srovnejte si projektový záměr. Základem je získat pro svůj záměr širokou podporu ve svém okolí a využít jejich pomoci při zpracovávání záměru. Vyjasněte si, jakým způsobem chcete projekt realizovat, za použití jakých prostředků a s jakými partnery. Prostudujte si veškeré výše zmíněné dokumenty, kde jsou obsažena základní pravidla a podmínky celého operačního programu. Po seznámení s požadavky a nároky programu kladených na žadatele při zpracování projektu, zvažte časové a odborné možnosti sebe a svého týmu. V případě, že se rozhodnete nechat si zpracovat projektovou žádost či některou z povinných příloh externím komerčním zpracovatelem, doporučujeme si zjistit nabídky více zpracovatelů a prověřit si je na základě referencí okolí a míry spokojenosti s výsledkem jejich práce ze strany zadavatelů. Při uzavírání smlouvy se zpracovatelem dbejte na všechny eventuální situace a podmínky, které smlouva stanovuje a předpokládá. Je nutné mít na paměti, že Vy jako zákazník, do značné míry ovlivňujete text samotné smlouvy, čímž nastavíte podmínky budoucí spolupráce se zpracovatelem. Především se zaměřte na podmínky odstoupení od smlouvy, lhůty splatnosti, sankce z prodlení při nesplnění termínu zpracování projektu a kvalitativní doložku. Nechte si předem také vyčíslit co možná nejpřesněji náklady na zpracování projektu a tuto cenovou kalkulaci se pokuste co nejpřesněji promítnout do textu smlouvy. Je důležité být se zpracovatelem v neustálém kontaktu, nechte si předkládat průběžné výsledky a pokroky. Dbejte na to, aby byl především zachován původní záměr celého projektu a dosaženy plánované cíle. 7

8 Obecné informace > Základní předpoklady úspěšného projektu > Předkládání žádostí Neméně důležité je efektivní a správné rozvržení projektových etap z věcného i časového hlediska a zajištění nezbytných a věrohodných finančních prostředků. Je vhodné také si uvědomit možná rizika a případná riziková řešení (např. neobdržení bankovního úvěru). Kvalitní, správné a aktuální informace Vám mohou zaručit lidé na oficiálních informačních místech. Pomocí konzultací s příslušnými pracovníky Fondu předejdete zklamání a časové i finanční ztrátě v podobě projektu, který nesplňuje základní podmínky programu a nelze jej předložit v rámci konkrétní výzvy. Malá vodní elektrárna Větrná elektrárna 8

9 Základní předpoklady úspěšného projektu > Předkládání žádostí > Maximální podpora PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Žadatelé o podporu mohou své žádosti předkládat pouze ve lhůtě, kterou ukládá vyhlášená výzva. Zveřejnění výzvy je v první řadě avizováno a v danou dobu vyvěšeno na internetových stránkách SFŽP ČR (www.sfzp.cz) a MŽP (www.env.cz), dále pak v podobě inzerátu v minimálně jednom celostátním deníku a také je informace zveřejněna formou tiskové zprávy ve specializovaných časopisech a dalších periodikách. Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace BENE-FILL, která je dostupná na internetové adrese Při první návštěvě si zřídíte elektronické konto zadáním jména a hesla, pomocí kterého budete mít přístup k Vaší žádosti. Prostřednictvím jednoduchých formulářů zadáváte údaje o projektu. 9

10 Základní předpoklady úspěšného projektu > Předkládání žádostí > Maximální podpora SFŽP ČR zkontroluje, zda jsou prvotní údaje žadatele relevantní a odešle žadateli do 3 dnů potvrzení k dokončení procesu podávání žádosti (autorizace žádosti). Od okamžiku elektronického podání také může se žadatelem probíhat elektronická komunikace zaměřená na odstranění zjevných nedostatků v žádosti. Pokud je elektronická verze žádosti formálně v pořádku, musí žadatel finální podobu formuláře žádosti vytisknout opatřit podpisem a přiložit vyžadované doklady. To vše pak doručit do podatelny SFŽP ČR v Praze. Tato žádost musí být na SFŽP ČR doručena nejpozději do konce vyhlášené lhůty pro předkládání žádostí. Žadateli o podporu mohou např. být: - obce a jejich svazky - kraje - státní podniky - státní příspěvkové organizace - nestátní neziskové organizace - soukromé subjekty (pouze u Opatření 3.3 A, B a 3.4 A) - organizační složky státu Zasedání obecního zastupitelstva 10

11 Předkládání žádostí > Maximální podpora z ERDF a SFŽP ČR > Finanční toky MAXIMÁLNÍ PODPORA Z ERDF A SFŽP ČR Výše podpory se vypočítává z uznatelných nákladů (tzv. způsobilých výdajů) projektu, které jsou specifikovány ve Směrnici MŽP č. 12/2004. Evropská unie poskytuje až 75% celkových uznatelných nákladů (u Opatření 3.1 až 80%) formou nenávratné dotace. Státní fond životního prostředí ČR v závislosti na typu předkládaných projektů poskytuje konečnému příjemci až 10% nenávratnou dotaci a další finanční prostředky je možné získat formou nízko-úročené půjčky. Vždy však platí, že minimálně 10% musí být vždy použito z vlastních zdrojů žadatele. FINANČNÍ TOKY MEZI KONEČNÝMI PŘÍJEMCI, EU A SFŽP ČR Evropská komise poskytla České republice zálohovou platbu na běžný účet Platebního orgánu (Ministerstvo financí - MF) zřízeného u ČNB. Platby konečným příjemcům (úspěšným žadatelům o podporu) provádí Platební jednotka (SFŽP ČR) po schválení Zprostředkujícím subjektem (SFŽP ČR). Prostředky z Evropské komise zaslané České republice jsou vedeny ve měně EUR. Platby konečným příjemcům se provádějí v CZK, přičemž vzniklé kursové rozdíly vyčísluje a administruje MF dle pravidel stanovených právními předpisy. Konečný příjemce žádá SFŽP ČR o provedení platby z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a ze zdrojů SFŽP ČR po zaplacení vystavené faktury dodavatelem stavby. Žádost musí být doložena přílohami dle podmínek kontraktu, zejména zaplacenými fakturami, výpisy z účtu a osvědčením o provedené práci. Platební jednotka SFŽP ČR jednou měsíčně vygeneruje souhrnnou žádost o platbu všech žadatelů a předá ji MF. Po převedení požadovaných finančních prostředků z MF na účet Platební jednotky SFŽP ČR, jsou proplaceny prostředky z ERDF a zároveň SFŽP ČR poskytne i adekvátní část přiznané národní dotace konečnému příjemci. 11

12 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ FINANČNÍCH TOKŮ Evropská komise 1 9 Platební orgán Ministerstvo financí ČR 7 6 Platební jednotka Státního fondu životního prostředí ČR Odbor účetnictví Státního fondu životního prostředí ČR 8a 5a 5b 8b Zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí ČR 4 Konečný příjemce 3 2 Dodavatel 12

13 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy 1. Evropská komise zasílá na účet platebního orgánu první zálohovou platbu a průběžné platby po obdržení certifikace. 2. Dodavatel vystavuje konečnému příjemci fakturu za provedené práce. 3. Konečný příjemce platí dodavateli fakturu v daném termínu. 4. Konečný příjemce žádá Státní fond životního prostředí ČR o podporu z ERDF a SFŽP ČR. 5a. Zprostředkující subjekt předává žádost Platební jednotce a dává příkaz k proplacení podpory z EU. 5b. Zprostředkující subjekt a dává příkaz Odboru účetnictví k proplacení podpory ze SFŽP ČR. 6. Platební jednotka žádá Platební orgán o finanční prostředky z ERDF. 7. Platební orgán zasílá vyžádané finanční prostředky na účet Platební jednotky. 8a. Platební jednotka proplácí finanční prostředky z ERDF konečnému příjemci. 8b. Odbor účetnictví proplácí konečnému příjemci podporu ze SFŽP v den proplacení podpory z ERDF. 9. Platební orgán žádá Evropskou komisi o další průběžné platby za certifikované projekty. V rámci Priority 3 jsou realizována 4 opatření: Opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území Opatření 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 13

14 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy OPATŘENÍ 3.1 OBNOVA ENVIRONMENTÁLNÍCH FUNKCÍ ÚZEMÍ Cílem opatření je prevence a snížení ničivých následků povodní, zvýšení retenční schopnosti krajiny a zvýšení biodiverzity vodních toků a jejich okolí. Základními kritérii pro hodnocení žádostí jsou ekologické přínosy s ohledem na potřeby dané lokality. Zvláštní pozornost bude věnována územím zařazeným do soustavy NATURA 2000, kterou v České republice tvoří ptačí oblasti a evropsky významné lokality (www.natura2000.cz). Dělí se na 2 kategorie: A. Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů Podporu lze poskytnout na: - revitalizaci vodních toků včetně jejich niv, na napojení nebo zprůtočnění slepých ramen vodních toků, na napojení a zprůtočnění bývalých náhonů, na revitalizace přírodního charakteru koryt vodních toků, na zakládání a revitalizace břehových nebo doprovodných porostů - na revitalizace nevhodně odvodněných pozemků, na revitalizace a zakládání mokřadních ekosystémů - na zakládání nových retenčních prostorů, na zakládání nových suchých poldrů, na revitalizace retenčních prostor, na revitalizace rybníků s extenzivním chovem ryb. Opravený a odbahněný rybník 14

15 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy B. Odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy Podporu lze poskytnout na zprůchodnění překážek na vodních tocích pro volně žijící živočichy (např. výstavba rybích přechodů). V rámci 1. výzvy bylo na Opatření 3.1 schváleno 7 žádostí v celkové hodnotě 18,361 miliónů korun, přičemž dotace z ERDF činí 14,689 miliónů korun a dotace ze SFŽP ČR 2,124 miliónů korun (včetně projektové dokumentace). Nejčastější žádosti byly na opravy a odbahňování rybníků. OPATŘENÍ 3.2 ZLEPŠOVÁNÍ INFRASTRUKTURY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Cílem tohoto opatření je snížení znečištění vodních toků naplněním požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, zvýšení počtu ekvivalentních obyvatel napojených na kanalizaci a vyhovující čistírnu odpadních vod, zajištění správného nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Podpora se týká i projektů v oblasti poskytování kvalitní pitné vody v souladu s požadavky směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Dělí se na 3 kategorie: A. Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů Podporu lze poskytnout: - u aglomerací od do ekvivalentních obyvatel (EO) na výstavbu, na rekonstrukci, na intenzifikaci nebo rozšíření ČOV za účelem splnění požadavků směrnice 91/271/EHS tak, jak jsou v současné době vyjádřeny v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., a také za účelem účinnějšího čištění přívalových vod (v případě jednotné kanalizace) - u aglomerací od do EO na doplnění kanalizačních sítí (splaškových nebo jednotných) za účelem splnění požadavků směrnice 91/271/EHS, včetně opatření k účinnější regulaci přívalových vod (v případě jednotné kanalizace) - u aglomerací pod EO, kde již existuje zkolaudovaná kanalizační síť (splašková nebo jednotná), na kterou je připojeno minimálně 500 EO, a kde takto shromážděné odpadní vody nejsou čištěny, na výstavbu ČOV a na doplnění kanalizačních sítí (splaškových nebo jednotných) 15

16 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy - u aglomerací pod EO, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné vody nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod nebo na území národních parků a chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem nebo na území NATURA 2000 nebo na území CHOPAV nebo na území dle usnesení vlády č. 456 ze dne , nebo u kterých je poskytována podpora na opatření kategorie B na zásobení obcí pitnou vodou, na výstavbu, na intenzifikaci nebo rozšíření ČOV a doplnění kanalizačních sítí (jednotných nebo splaškových). B. Zásobování obcí pitnou vodou Podporu lze poskytnout: - na opatření s cílem dosažení prahových hodnot A a B směrnice 98/83/ES u existujících vodovodních sítí, které zásobují nejméně 50 osob nebo jejichž průtok je větší než 10m 3.den -1. Obcím, kde existuje řádné odůvodnění z hlediska nedostačující kvality nebo množství pitné vody, lze podporu poskytnout: - na rozšíření vodovodních sítí pro obce do obyvatel včetně přivaděčů pitné vody, čerpacích stanic a vodojemů - na rozšíření úpraven vod a výstavbu nových zdrojů pitné vody pro obce do obyvatel C. Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z ČOV Podporu lze poskytnout na budování a rekonstrukci zařízení na úpravu kalů v ČOV s kapacitou do EO. V rámci 1. výzvy bylo na Opatření 3.2 schváleno 44 žádostí v celkové hodnotě 2,59 miliardy korun, přičemž dotace z ERDF činí 1,887 miliardy korun, dotace ze SFŽP ČR 272,378 miliónů korun (včetně projektové dokumentace) a nízko úročená půjčka ze SFŽP ČR 65,634 miliónů korun. Nejčastější žádosti byly na výstavbu čistíren odpadních vod, na stavbu kanalizací a na vybudování vodovodu. Čistírna odpadních vod 16

17 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy OPATŘENÍ 3.3 ZLEPŠOVÁNÍ INFRASTRUKTURY OCHRANY OVZDUŠÍ Cílem opatření je snížení množství vypouštěných znečišťujících látek, zlepšení imisní situace dotčených lokalit, zlepšení zdravotního stavu obyvatel a stavu vegetace, snížení emisí skleníkových plynů. Dělí se na 3 kategorie: A. Využívání šetrných technologií při spalování Podporu lze poskytnout na: - zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu (zvláště nemocničního) s cílem plnění podmínek stanovených legislativou v oblasti ochrany ovzduší - snižování emisí z velkých a středních spalovacích zařízení v sektoru veřejné energetiky v souladu s příslušnými programy snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší B. Snižování emisí těkavých organických látek Podporu lze poskytnout na snižování znečišťování ovzduší emisemi těkavých organických látek z činností a zařízení technologických procesů používajících organická rozpouštědla. Solární kolektory 17

18 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy C. Využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) Podporu lze poskytnout na: - rekonstrukci a stavbu elektráren využívajících k výrobě elektrické energie biomasu nebo jiné OZE - změnu ze stávajících systémů na systémy využívající OZE - využití OZE pro dodávky tepla z obecních kotelen - výstavbu kombinovaných zdrojů elektrické a tepelné energie využívající biomasu a bioplyn V rámci 1. výzvy bylo na Opatření 3.3 schváleno 11 žádostí v celkové hodnotě 195,889 miliónů korun, přičemž dotace z ERDF činí 124,175 miliónů korun, dotace ze SFŽP ČR 18,122 miliónů korun (včetně projektové dokumentace) a nízko úročená půjčka ze SFŽP ČR 9,978 miliónů korun. Nejčastější žádosti byly na čištění spalin, vytápění objektů tepelnými čerpadly a biomasou. Palivo do kotlů na biomasu - dřevní štěpka 18

19 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy OPATŘENÍ 3.4 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Cílem opatření je snížení množství odpadu ukládaného na skládkách, zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci odpadu, snížení počtu starých ekologických zátěží. Jedná se zejména o případy, kde dochází k závažnému ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod. Veškeré podporované projekty musí být součástí integrovaného systému nakládání s odpady a být v souladu s koncepcemi a plány odpadového hospodářství. Dělí se na 2 kategorie: A. Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Podporu lze poskytnout na: - budování zařízení pro třídění odpadů, pro recyklaci, - budování zařízení na využívání odpadů (např. kompostování, bioplynové stanice) - budování systémů odděleného sběru různých druhů odpadů - budování sběrných dvorů a překladišť - budování zařízení na úpravu a zpracování odpadů a nebezpečných odpadů - vybudování zařízení na dekontaminaci a odstraňování nebezpečných odpadů (vyjma skládkování) Třídící linka na směsný odpad 19

20 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy B. Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží Podporu lze poskytnout na: - rekultivace starých skládek převážně komunálního odpadu a ostatního odpadu - likvidace černých skládek zvláště v chráněných územích - sanace a rekultivace vážně kontaminovaných lokalit ohrožující složky životního prostředí a zdraví člověka V rámci 1. výzvy byly na Opatření 3.4 schváleny 2 žádosti v celkové hodnotě 3,126 miliónů korun, přičemž dotace z ERDF činí 2,344 miliónů koruna dotace ze SFŽP ČR 328 tisíc korun (včetně projektové dokumentace). Žádosti se týkaly separačního dvora a systému malých kompostáren. Rekultivace skládky 20

21 Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy > Kontakty NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Kdy bude další termín výzvy? Výzvy se vyhlašují podle počtu schválených projektů a přidělené alokace z předchozích výzev. Rozhodnutí o vyhlášení další výzvy je tedy učiněno na základě úspěšných žádostí a jím přidělené výši finančních prostředků ze zdrojů ERDF a SFŽP ČR. Vyhlášení třetí výzvy se předpokládá na podzim letošního roku. Kde jsou k dispozici potřebné dokumenty? Na internetových stránkách SFŽP ČR (www.sfzp.cz) v sekci OP Infrastruktura Dokumenty. Případně na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz) nebo na Jakým způsobem podávat žádost? Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace BENE-FILL, která je dostupná na internetové adrese Na této adrese jsou uvedeny informace o způsobu podání. Kolik činí výše podpory? Viz. strana 11 - Maximální podpora z ERDF a SFŽP ČR. Podrobné informace o výši celkové podpory na jednotlivá opatření naleznete v dokumentu Programový dodatek, který je k dispozici na internetových stránkách SFŽP ČR (www.sfzp.cz) v sekci OP Infrastruktura Dokumenty. Případně na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz) nebo na Kdo může žádat o podporu? Viz. strana 10 - Žadateli o podporu mohou být... Podrobné informace o oprávněných žadatelích na jednotlivá opatření naleznete v dokumentu Programový dodatek, který je k dispozici na internetových stránkách SFŽP ČR (www.sfzp.cz) v sekci OP Infrastruktura Dokumenty. Případně na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz) nebo na Pokud již máme provedeno výběrové řízení dle zákona č.40/2004 Sb., musíme ho po podání žádosti provést nové nebo můžeme použít stávající? Oznámení zadávacího řízení musí proběhnout až po registraci žádosti, výjimku tvoří žádosti zařazené v tzv. zásobníku projektů vytvořeném na základě první výzvy, kde již bylo výběrové řízení zahájeno před datem vydání Směrnice MŽP č. 12/2004, o tomto oznámení žadatel informuje písemně SFŽP ČR. Je DPH uznatelný náklad? Uznatelné (způsobilé) náklady jsou specifikovány v Příloze č. 3 Směrnice č. 12/2004. DPH je uznatelným nákladem pouze u neplátců DPH (s výjimkami uvedenými ve Směrnici č. 12/2004). Specifické dotazy v rámci konkrétních opatření. viz. Kontakty str

22 Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy > Kontakty KONTAKTY Zprostředkující subjekt (SFŽP ČR): Opatření Obnova environmentálních funkcí území Ing. Přemysl Fojtů... tel.: , Ing. Miroslav Ezechel... tel.: , Opatření Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství Ing. Petr Valdman... tel.: , Ing. Jan Pometlo, CSc... tel.: , Opatření Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší ovzduší: Ing. Jiří Míka...tel.: , Ing. Oldřich Vostrý... tel.: , obnovitelné zdroje energie: Ing. Ondřej Vrbický...tel.: , Ing. Marie Semiánová...tel.: , Opatření Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Ing. Ivana Štríchlová... tel.: , Ing. Andrea Míková... tel.: , ekonomické dotazy Ing. Miloš Rybička... tel.: , Ing. Jiřina Kropáčová...tel.: , právní dotazy Ing. Mgr. Václav Kvapil... tel.: , Řídící orgán (MŽP): Ing. Tomáš Oliva...tel.: , Ing. Theodor Bernt...tel.: , 22

23

24 Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury OPI TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE Státní fond životního prostředí ČR Vydal SFŽP ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 Květen 2005 Tel: , fax: Aktuální informace naleznete na: Design a tisk u&we - print4you / cz

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách)

Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách) 10. 10. 2014 Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách) Upozornění Následující text je nutno chápat jako doporučení

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více