OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA"

Transkript

1 Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury OPI TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE

2

3 Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury Ministerstvo životního prostředí Řídící orgán

4 Úvodní slovo > Obsah > Obecné informace Obsah / Úvodní slovo / Základní informace Vážené dámy, vážení pánové! Do rukou se Vám dostává publikace zaměřená na Operační program Infrastruktura, Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury. Sektor životního prostředí je stále velmi podfinancovaný a je potřeba tvořit kvalitní projekty, které prospějí jak životnímu prostředí, tak lidem, kteří v dotčených oblastech žijí. Cílem této publikace je přiblížení možností získání podpory z fondů Evropské unie do životního prostředí. Jedná se především o environmentální funkce území, vodní hospodářství, ochranu ovzduší, nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Zpracování kvalitního projektu závisí na celé řadě faktorů, které jsme se Vám v této publikaci snažili popsat. Věřím, že se pro Vás stane účinným pomocníkem a pomůže Vám lépe se orientovat v jednom z operačních programů a tím přispěje i ke kvalitním projektům zlepšujícím naše životní prostředí. Ing. Andrej Mudray Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR 4

5 Úvodní slovo > Obsah > Obecné informace Obsah / Úvodní slovo / Základní informace OBSAH Obecné informace... 6 Základní předpoklady úspěšného projektu... 7 Předkládání žádostí... 9 Maximální podpora z ERDF a SFŽP ČR Finanční toky + grafické znázornění Popis jednotlivých opatření Nejčastější dotazy Kontakty

6 Obsah > Obecné informace > Základní předpoklady úspěšného projektu Obsah / Úvodní slovo / Základní informace OBECNÉ INFORMACE Česká republika získala dnem 1. května 2004, kdy se stala členskou zemí Evropské unie, přístup k systému finanční pomoci, jejíž hlavním nástrojem jsou strukturální fondy Evropské unie. Ve spolupráci se zástupci České republiky schválila Evropská unie 5 operačních programů, jejichž pomocí se realizuje Rámec podpory Společenství. Opatření pro životní prostředí jsou specifikovaná v Operačním programu Infrastruktura, Priorita 3 Zlepšování environmentální infrastruktury. V rámci těchto opatření se předkládají projekty do 10 miliónů EUR, pro ekologické projekty nad 10 miliónů EUR je určen Fond soudržnosti životní prostředí (Kohezní fond). Žádosti do obou evropských fondů přijímá Státní fond životního prostředí ČR. Čerpání finančních prostředků z operačních programů se děje prostřednictvím schválených Programových dokumentů a jejich Programových dodatků (ke stažení na Tyto dokumenty definují priority, opatření a podporované aktivity, na jejichž základě mohou být předkládány žádosti o podporu ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů členských zemí. Řídicím orgánem pro všechny čtyři priority (Priorita 1, 2 sektor dopravy, Priorita 3 sektor životní prostředí, Priorita 4 - Technická pomoc) Operačního programu Infrastruktura (OPI) je Ministerstvo životního prostředí. Předkladatelé projektů se však nejčastěji setkávají s tzv. zprostředkujícími subjekty. Pro Prioritu 3 je zprostředkujícím subjektem Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). SFŽP ČR, jako Zprostředkující subjekt, poskytuje žadatelům základní poradenství a pomáhá jim orientovat se v daném Operačním programu. Informuje potenciální žadatele o aktuálně vyhlašovaných výzvách, přijímá žádosti a kontroluje jejich formální zpracování. Dále se podílí na vyhodnocování projektů a dohlíží na jejich implementaci. 6

7 Obecné informace > Základní předpoklady úspěšného projektu > Předkládání žádostí Obsah / Úvodní slovo / Základní informace ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Důkladně prostudujte základní dokumenty, které definují podmínky pro získání podpory z EU i SFŽP ČR (ke stažení na Programový dokument - Programový dodatek - Směrnice MŽP č. 12/2004 včetně příloh Udělejte si jasnou představu, jaký projekt chcete realizovat a srovnejte si projektový záměr. Základem je získat pro svůj záměr širokou podporu ve svém okolí a využít jejich pomoci při zpracovávání záměru. Vyjasněte si, jakým způsobem chcete projekt realizovat, za použití jakých prostředků a s jakými partnery. Prostudujte si veškeré výše zmíněné dokumenty, kde jsou obsažena základní pravidla a podmínky celého operačního programu. Po seznámení s požadavky a nároky programu kladených na žadatele při zpracování projektu, zvažte časové a odborné možnosti sebe a svého týmu. V případě, že se rozhodnete nechat si zpracovat projektovou žádost či některou z povinných příloh externím komerčním zpracovatelem, doporučujeme si zjistit nabídky více zpracovatelů a prověřit si je na základě referencí okolí a míry spokojenosti s výsledkem jejich práce ze strany zadavatelů. Při uzavírání smlouvy se zpracovatelem dbejte na všechny eventuální situace a podmínky, které smlouva stanovuje a předpokládá. Je nutné mít na paměti, že Vy jako zákazník, do značné míry ovlivňujete text samotné smlouvy, čímž nastavíte podmínky budoucí spolupráce se zpracovatelem. Především se zaměřte na podmínky odstoupení od smlouvy, lhůty splatnosti, sankce z prodlení při nesplnění termínu zpracování projektu a kvalitativní doložku. Nechte si předem také vyčíslit co možná nejpřesněji náklady na zpracování projektu a tuto cenovou kalkulaci se pokuste co nejpřesněji promítnout do textu smlouvy. Je důležité být se zpracovatelem v neustálém kontaktu, nechte si předkládat průběžné výsledky a pokroky. Dbejte na to, aby byl především zachován původní záměr celého projektu a dosaženy plánované cíle. 7

8 Obecné informace > Základní předpoklady úspěšného projektu > Předkládání žádostí Neméně důležité je efektivní a správné rozvržení projektových etap z věcného i časového hlediska a zajištění nezbytných a věrohodných finančních prostředků. Je vhodné také si uvědomit možná rizika a případná riziková řešení (např. neobdržení bankovního úvěru). Kvalitní, správné a aktuální informace Vám mohou zaručit lidé na oficiálních informačních místech. Pomocí konzultací s příslušnými pracovníky Fondu předejdete zklamání a časové i finanční ztrátě v podobě projektu, který nesplňuje základní podmínky programu a nelze jej předložit v rámci konkrétní výzvy. Malá vodní elektrárna Větrná elektrárna 8

9 Základní předpoklady úspěšného projektu > Předkládání žádostí > Maximální podpora PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Žadatelé o podporu mohou své žádosti předkládat pouze ve lhůtě, kterou ukládá vyhlášená výzva. Zveřejnění výzvy je v první řadě avizováno a v danou dobu vyvěšeno na internetových stránkách SFŽP ČR ( a MŽP ( dále pak v podobě inzerátu v minimálně jednom celostátním deníku a také je informace zveřejněna formou tiskové zprávy ve specializovaných časopisech a dalších periodikách. Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace BENE-FILL, která je dostupná na internetové adrese Při první návštěvě si zřídíte elektronické konto zadáním jména a hesla, pomocí kterého budete mít přístup k Vaší žádosti. Prostřednictvím jednoduchých formulářů zadáváte údaje o projektu. 9

10 Základní předpoklady úspěšného projektu > Předkládání žádostí > Maximální podpora SFŽP ČR zkontroluje, zda jsou prvotní údaje žadatele relevantní a odešle žadateli do 3 dnů potvrzení k dokončení procesu podávání žádosti (autorizace žádosti). Od okamžiku elektronického podání také může se žadatelem probíhat elektronická komunikace zaměřená na odstranění zjevných nedostatků v žádosti. Pokud je elektronická verze žádosti formálně v pořádku, musí žadatel finální podobu formuláře žádosti vytisknout opatřit podpisem a přiložit vyžadované doklady. To vše pak doručit do podatelny SFŽP ČR v Praze. Tato žádost musí být na SFŽP ČR doručena nejpozději do konce vyhlášené lhůty pro předkládání žádostí. Žadateli o podporu mohou např. být: - obce a jejich svazky - kraje - státní podniky - státní příspěvkové organizace - nestátní neziskové organizace - soukromé subjekty (pouze u Opatření 3.3 A, B a 3.4 A) - organizační složky státu Zasedání obecního zastupitelstva 10

11 Předkládání žádostí > Maximální podpora z ERDF a SFŽP ČR > Finanční toky MAXIMÁLNÍ PODPORA Z ERDF A SFŽP ČR Výše podpory se vypočítává z uznatelných nákladů (tzv. způsobilých výdajů) projektu, které jsou specifikovány ve Směrnici MŽP č. 12/2004. Evropská unie poskytuje až 75% celkových uznatelných nákladů (u Opatření 3.1 až 80%) formou nenávratné dotace. Státní fond životního prostředí ČR v závislosti na typu předkládaných projektů poskytuje konečnému příjemci až 10% nenávratnou dotaci a další finanční prostředky je možné získat formou nízko-úročené půjčky. Vždy však platí, že minimálně 10% musí být vždy použito z vlastních zdrojů žadatele. FINANČNÍ TOKY MEZI KONEČNÝMI PŘÍJEMCI, EU A SFŽP ČR Evropská komise poskytla České republice zálohovou platbu na běžný účet Platebního orgánu (Ministerstvo financí - MF) zřízeného u ČNB. Platby konečným příjemcům (úspěšným žadatelům o podporu) provádí Platební jednotka (SFŽP ČR) po schválení Zprostředkujícím subjektem (SFŽP ČR). Prostředky z Evropské komise zaslané České republice jsou vedeny ve měně EUR. Platby konečným příjemcům se provádějí v CZK, přičemž vzniklé kursové rozdíly vyčísluje a administruje MF dle pravidel stanovených právními předpisy. Konečný příjemce žádá SFŽP ČR o provedení platby z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a ze zdrojů SFŽP ČR po zaplacení vystavené faktury dodavatelem stavby. Žádost musí být doložena přílohami dle podmínek kontraktu, zejména zaplacenými fakturami, výpisy z účtu a osvědčením o provedené práci. Platební jednotka SFŽP ČR jednou měsíčně vygeneruje souhrnnou žádost o platbu všech žadatelů a předá ji MF. Po převedení požadovaných finančních prostředků z MF na účet Platební jednotky SFŽP ČR, jsou proplaceny prostředky z ERDF a zároveň SFŽP ČR poskytne i adekvátní část přiznané národní dotace konečnému příjemci. 11

12 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ FINANČNÍCH TOKŮ Evropská komise 1 9 Platební orgán Ministerstvo financí ČR 7 6 Platební jednotka Státního fondu životního prostředí ČR Odbor účetnictví Státního fondu životního prostředí ČR 8a 5a 5b 8b Zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí ČR 4 Konečný příjemce 3 2 Dodavatel 12

13 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy 1. Evropská komise zasílá na účet platebního orgánu první zálohovou platbu a průběžné platby po obdržení certifikace. 2. Dodavatel vystavuje konečnému příjemci fakturu za provedené práce. 3. Konečný příjemce platí dodavateli fakturu v daném termínu. 4. Konečný příjemce žádá Státní fond životního prostředí ČR o podporu z ERDF a SFŽP ČR. 5a. Zprostředkující subjekt předává žádost Platební jednotce a dává příkaz k proplacení podpory z EU. 5b. Zprostředkující subjekt a dává příkaz Odboru účetnictví k proplacení podpory ze SFŽP ČR. 6. Platební jednotka žádá Platební orgán o finanční prostředky z ERDF. 7. Platební orgán zasílá vyžádané finanční prostředky na účet Platební jednotky. 8a. Platební jednotka proplácí finanční prostředky z ERDF konečnému příjemci. 8b. Odbor účetnictví proplácí konečnému příjemci podporu ze SFŽP v den proplacení podpory z ERDF. 9. Platební orgán žádá Evropskou komisi o další průběžné platby za certifikované projekty. V rámci Priority 3 jsou realizována 4 opatření: Opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území Opatření 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 13

14 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy OPATŘENÍ 3.1 OBNOVA ENVIRONMENTÁLNÍCH FUNKCÍ ÚZEMÍ Cílem opatření je prevence a snížení ničivých následků povodní, zvýšení retenční schopnosti krajiny a zvýšení biodiverzity vodních toků a jejich okolí. Základními kritérii pro hodnocení žádostí jsou ekologické přínosy s ohledem na potřeby dané lokality. Zvláštní pozornost bude věnována územím zařazeným do soustavy NATURA 2000, kterou v České republice tvoří ptačí oblasti a evropsky významné lokality ( Dělí se na 2 kategorie: A. Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů Podporu lze poskytnout na: - revitalizaci vodních toků včetně jejich niv, na napojení nebo zprůtočnění slepých ramen vodních toků, na napojení a zprůtočnění bývalých náhonů, na revitalizace přírodního charakteru koryt vodních toků, na zakládání a revitalizace břehových nebo doprovodných porostů - na revitalizace nevhodně odvodněných pozemků, na revitalizace a zakládání mokřadních ekosystémů - na zakládání nových retenčních prostorů, na zakládání nových suchých poldrů, na revitalizace retenčních prostor, na revitalizace rybníků s extenzivním chovem ryb. Opravený a odbahněný rybník 14

15 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy B. Odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy Podporu lze poskytnout na zprůchodnění překážek na vodních tocích pro volně žijící živočichy (např. výstavba rybích přechodů). V rámci 1. výzvy bylo na Opatření 3.1 schváleno 7 žádostí v celkové hodnotě 18,361 miliónů korun, přičemž dotace z ERDF činí 14,689 miliónů korun a dotace ze SFŽP ČR 2,124 miliónů korun (včetně projektové dokumentace). Nejčastější žádosti byly na opravy a odbahňování rybníků. OPATŘENÍ 3.2 ZLEPŠOVÁNÍ INFRASTRUKTURY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Cílem tohoto opatření je snížení znečištění vodních toků naplněním požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, zvýšení počtu ekvivalentních obyvatel napojených na kanalizaci a vyhovující čistírnu odpadních vod, zajištění správného nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Podpora se týká i projektů v oblasti poskytování kvalitní pitné vody v souladu s požadavky směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Dělí se na 3 kategorie: A. Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů Podporu lze poskytnout: - u aglomerací od do ekvivalentních obyvatel (EO) na výstavbu, na rekonstrukci, na intenzifikaci nebo rozšíření ČOV za účelem splnění požadavků směrnice 91/271/EHS tak, jak jsou v současné době vyjádřeny v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., a také za účelem účinnějšího čištění přívalových vod (v případě jednotné kanalizace) - u aglomerací od do EO na doplnění kanalizačních sítí (splaškových nebo jednotných) za účelem splnění požadavků směrnice 91/271/EHS, včetně opatření k účinnější regulaci přívalových vod (v případě jednotné kanalizace) - u aglomerací pod EO, kde již existuje zkolaudovaná kanalizační síť (splašková nebo jednotná), na kterou je připojeno minimálně 500 EO, a kde takto shromážděné odpadní vody nejsou čištěny, na výstavbu ČOV a na doplnění kanalizačních sítí (splaškových nebo jednotných) 15

16 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy - u aglomerací pod EO, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné vody nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod nebo na území národních parků a chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem nebo na území NATURA 2000 nebo na území CHOPAV nebo na území dle usnesení vlády č. 456 ze dne , nebo u kterých je poskytována podpora na opatření kategorie B na zásobení obcí pitnou vodou, na výstavbu, na intenzifikaci nebo rozšíření ČOV a doplnění kanalizačních sítí (jednotných nebo splaškových). B. Zásobování obcí pitnou vodou Podporu lze poskytnout: - na opatření s cílem dosažení prahových hodnot A a B směrnice 98/83/ES u existujících vodovodních sítí, které zásobují nejméně 50 osob nebo jejichž průtok je větší než 10m 3.den -1. Obcím, kde existuje řádné odůvodnění z hlediska nedostačující kvality nebo množství pitné vody, lze podporu poskytnout: - na rozšíření vodovodních sítí pro obce do obyvatel včetně přivaděčů pitné vody, čerpacích stanic a vodojemů - na rozšíření úpraven vod a výstavbu nových zdrojů pitné vody pro obce do obyvatel C. Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z ČOV Podporu lze poskytnout na budování a rekonstrukci zařízení na úpravu kalů v ČOV s kapacitou do EO. V rámci 1. výzvy bylo na Opatření 3.2 schváleno 44 žádostí v celkové hodnotě 2,59 miliardy korun, přičemž dotace z ERDF činí 1,887 miliardy korun, dotace ze SFŽP ČR 272,378 miliónů korun (včetně projektové dokumentace) a nízko úročená půjčka ze SFŽP ČR 65,634 miliónů korun. Nejčastější žádosti byly na výstavbu čistíren odpadních vod, na stavbu kanalizací a na vybudování vodovodu. Čistírna odpadních vod 16

17 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy OPATŘENÍ 3.3 ZLEPŠOVÁNÍ INFRASTRUKTURY OCHRANY OVZDUŠÍ Cílem opatření je snížení množství vypouštěných znečišťujících látek, zlepšení imisní situace dotčených lokalit, zlepšení zdravotního stavu obyvatel a stavu vegetace, snížení emisí skleníkových plynů. Dělí se na 3 kategorie: A. Využívání šetrných technologií při spalování Podporu lze poskytnout na: - zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu (zvláště nemocničního) s cílem plnění podmínek stanovených legislativou v oblasti ochrany ovzduší - snižování emisí z velkých a středních spalovacích zařízení v sektoru veřejné energetiky v souladu s příslušnými programy snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší B. Snižování emisí těkavých organických látek Podporu lze poskytnout na snižování znečišťování ovzduší emisemi těkavých organických látek z činností a zařízení technologických procesů používajících organická rozpouštědla. Solární kolektory 17

18 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy C. Využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) Podporu lze poskytnout na: - rekonstrukci a stavbu elektráren využívajících k výrobě elektrické energie biomasu nebo jiné OZE - změnu ze stávajících systémů na systémy využívající OZE - využití OZE pro dodávky tepla z obecních kotelen - výstavbu kombinovaných zdrojů elektrické a tepelné energie využívající biomasu a bioplyn V rámci 1. výzvy bylo na Opatření 3.3 schváleno 11 žádostí v celkové hodnotě 195,889 miliónů korun, přičemž dotace z ERDF činí 124,175 miliónů korun, dotace ze SFŽP ČR 18,122 miliónů korun (včetně projektové dokumentace) a nízko úročená půjčka ze SFŽP ČR 9,978 miliónů korun. Nejčastější žádosti byly na čištění spalin, vytápění objektů tepelnými čerpadly a biomasou. Palivo do kotlů na biomasu - dřevní štěpka 18

19 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy OPATŘENÍ 3.4 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Cílem opatření je snížení množství odpadu ukládaného na skládkách, zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci odpadu, snížení počtu starých ekologických zátěží. Jedná se zejména o případy, kde dochází k závažnému ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod. Veškeré podporované projekty musí být součástí integrovaného systému nakládání s odpady a být v souladu s koncepcemi a plány odpadového hospodářství. Dělí se na 2 kategorie: A. Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Podporu lze poskytnout na: - budování zařízení pro třídění odpadů, pro recyklaci, - budování zařízení na využívání odpadů (např. kompostování, bioplynové stanice) - budování systémů odděleného sběru různých druhů odpadů - budování sběrných dvorů a překladišť - budování zařízení na úpravu a zpracování odpadů a nebezpečných odpadů - vybudování zařízení na dekontaminaci a odstraňování nebezpečných odpadů (vyjma skládkování) Třídící linka na směsný odpad 19

20 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy B. Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží Podporu lze poskytnout na: - rekultivace starých skládek převážně komunálního odpadu a ostatního odpadu - likvidace černých skládek zvláště v chráněných územích - sanace a rekultivace vážně kontaminovaných lokalit ohrožující složky životního prostředí a zdraví člověka V rámci 1. výzvy byly na Opatření 3.4 schváleny 2 žádosti v celkové hodnotě 3,126 miliónů korun, přičemž dotace z ERDF činí 2,344 miliónů koruna dotace ze SFŽP ČR 328 tisíc korun (včetně projektové dokumentace). Žádosti se týkaly separačního dvora a systému malých kompostáren. Rekultivace skládky 20

21 Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy > Kontakty NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Kdy bude další termín výzvy? Výzvy se vyhlašují podle počtu schválených projektů a přidělené alokace z předchozích výzev. Rozhodnutí o vyhlášení další výzvy je tedy učiněno na základě úspěšných žádostí a jím přidělené výši finančních prostředků ze zdrojů ERDF a SFŽP ČR. Vyhlášení třetí výzvy se předpokládá na podzim letošního roku. Kde jsou k dispozici potřebné dokumenty? Na internetových stránkách SFŽP ČR ( v sekci OP Infrastruktura Dokumenty. Případně na stránkách Ministerstva životního prostředí ( nebo na Jakým způsobem podávat žádost? Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace BENE-FILL, která je dostupná na internetové adrese Na této adrese jsou uvedeny informace o způsobu podání. Kolik činí výše podpory? Viz. strana 11 - Maximální podpora z ERDF a SFŽP ČR. Podrobné informace o výši celkové podpory na jednotlivá opatření naleznete v dokumentu Programový dodatek, který je k dispozici na internetových stránkách SFŽP ČR ( v sekci OP Infrastruktura Dokumenty. Případně na stránkách Ministerstva životního prostředí ( nebo na Kdo může žádat o podporu? Viz. strana 10 - Žadateli o podporu mohou být... Podrobné informace o oprávněných žadatelích na jednotlivá opatření naleznete v dokumentu Programový dodatek, který je k dispozici na internetových stránkách SFŽP ČR ( v sekci OP Infrastruktura Dokumenty. Případně na stránkách Ministerstva životního prostředí ( nebo na Pokud již máme provedeno výběrové řízení dle zákona č.40/2004 Sb., musíme ho po podání žádosti provést nové nebo můžeme použít stávající? Oznámení zadávacího řízení musí proběhnout až po registraci žádosti, výjimku tvoří žádosti zařazené v tzv. zásobníku projektů vytvořeném na základě první výzvy, kde již bylo výběrové řízení zahájeno před datem vydání Směrnice MŽP č. 12/2004, o tomto oznámení žadatel informuje písemně SFŽP ČR. Je DPH uznatelný náklad? Uznatelné (způsobilé) náklady jsou specifikovány v Příloze č. 3 Směrnice č. 12/2004. DPH je uznatelným nákladem pouze u neplátců DPH (s výjimkami uvedenými ve Směrnici č. 12/2004). Specifické dotazy v rámci konkrétních opatření. viz. Kontakty str

22 Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy > Kontakty KONTAKTY Zprostředkující subjekt (SFŽP ČR): Opatření Obnova environmentálních funkcí území Ing. Přemysl Fojtů... tel.: , Ing. Miroslav Ezechel... tel.: , Opatření Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství Ing. Petr Valdman... tel.: , Ing. Jan Pometlo, CSc... tel.: , Opatření Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší ovzduší: Ing. Jiří Míka...tel.: , Ing. Oldřich Vostrý... tel.: , obnovitelné zdroje energie: Ing. Ondřej Vrbický...tel.: , Ing. Marie Semiánová...tel.: , Opatření Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Ing. Ivana Štríchlová... tel.: , Ing. Andrea Míková... tel.: , ekonomické dotazy Ing. Miloš Rybička... tel.: , Ing. Jiřina Kropáčová...tel.: , právní dotazy Ing. Mgr. Václav Kvapil... tel.: , Řídící orgán (MŽP): Ing. Tomáš Oliva...tel.: , Ing. Theodor Bernt...tel.: , 22

23

24 Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury OPI TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE Státní fond životního prostředí ČR Vydal SFŽP ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 Květen 2005 Tel: , fax: Aktuální informace naleznete na: Design a tisk u&we - print4you / cz

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 21.12. 2004 Č.j.: M/200 509 /04 SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

SMĚRNICE MŽP č. 4/2006

SMĚRNICE MŽP č. 4/2006 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 28. února 2006 Č.j.: 1084/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 4/2006 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

NÁRODNÍ PROGRAMY SFŽP ČR

NÁRODNÍ PROGRAMY SFŽP ČR NÁRODNÍ ROGRMY SFŽ ČR Směrnice MŽ definuje základní pravidla o poskytování finančních prostředků ze SFŽ ČR. Dotační programy, které byly vyhlášeny pro rok 2005 a podmínky podání žádosti jsou obsaženy v

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí ŘÍLOH Č. 5 Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí. římé finanční podpory římá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Současný stav OPŽP Programový dokument na roky 2007 2013 Implementační dokument Členění na prioritní osy Proběhla 1. výzva pro podání

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Operační program životní prostředí a jeho možnosti podpory

Operační program životní prostředí a jeho možnosti podpory Operační program životní prostředí a jeho možnosti podpory Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká?

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? OTÁZKY A ODPOVĚDI Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? Cílem je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva (spalovacími zdroji do tepelného výkonu 50 kw) na území daného kraje.

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2013 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha 2014

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2013 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha 2014 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum 609908/2014 Doubrava / 4314 30.

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013 Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013, Konzultant KAZUIST, spol. s r.o. Husova 401, 739 61 Třinec IČ: 44743432 Zpracovala: Ilona Ostruszková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ Zákazníkům poskytujeme služby již více než 50 let. Tradice, která zavazuje. VODA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více