OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA"

Transkript

1 Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury OPI TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE

2

3 Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury Ministerstvo životního prostředí Řídící orgán

4 Úvodní slovo > Obsah > Obecné informace Obsah / Úvodní slovo / Základní informace Vážené dámy, vážení pánové! Do rukou se Vám dostává publikace zaměřená na Operační program Infrastruktura, Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury. Sektor životního prostředí je stále velmi podfinancovaný a je potřeba tvořit kvalitní projekty, které prospějí jak životnímu prostředí, tak lidem, kteří v dotčených oblastech žijí. Cílem této publikace je přiblížení možností získání podpory z fondů Evropské unie do životního prostředí. Jedná se především o environmentální funkce území, vodní hospodářství, ochranu ovzduší, nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Zpracování kvalitního projektu závisí na celé řadě faktorů, které jsme se Vám v této publikaci snažili popsat. Věřím, že se pro Vás stane účinným pomocníkem a pomůže Vám lépe se orientovat v jednom z operačních programů a tím přispěje i ke kvalitním projektům zlepšujícím naše životní prostředí. Ing. Andrej Mudray Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR 4

5 Úvodní slovo > Obsah > Obecné informace Obsah / Úvodní slovo / Základní informace OBSAH Obecné informace... 6 Základní předpoklady úspěšného projektu... 7 Předkládání žádostí... 9 Maximální podpora z ERDF a SFŽP ČR Finanční toky + grafické znázornění Popis jednotlivých opatření Nejčastější dotazy Kontakty

6 Obsah > Obecné informace > Základní předpoklady úspěšného projektu Obsah / Úvodní slovo / Základní informace OBECNÉ INFORMACE Česká republika získala dnem 1. května 2004, kdy se stala členskou zemí Evropské unie, přístup k systému finanční pomoci, jejíž hlavním nástrojem jsou strukturální fondy Evropské unie. Ve spolupráci se zástupci České republiky schválila Evropská unie 5 operačních programů, jejichž pomocí se realizuje Rámec podpory Společenství. Opatření pro životní prostředí jsou specifikovaná v Operačním programu Infrastruktura, Priorita 3 Zlepšování environmentální infrastruktury. V rámci těchto opatření se předkládají projekty do 10 miliónů EUR, pro ekologické projekty nad 10 miliónů EUR je určen Fond soudržnosti životní prostředí (Kohezní fond). Žádosti do obou evropských fondů přijímá Státní fond životního prostředí ČR. Čerpání finančních prostředků z operačních programů se děje prostřednictvím schválených Programových dokumentů a jejich Programových dodatků (ke stažení na Tyto dokumenty definují priority, opatření a podporované aktivity, na jejichž základě mohou být předkládány žádosti o podporu ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů členských zemí. Řídicím orgánem pro všechny čtyři priority (Priorita 1, 2 sektor dopravy, Priorita 3 sektor životní prostředí, Priorita 4 - Technická pomoc) Operačního programu Infrastruktura (OPI) je Ministerstvo životního prostředí. Předkladatelé projektů se však nejčastěji setkávají s tzv. zprostředkujícími subjekty. Pro Prioritu 3 je zprostředkujícím subjektem Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). SFŽP ČR, jako Zprostředkující subjekt, poskytuje žadatelům základní poradenství a pomáhá jim orientovat se v daném Operačním programu. Informuje potenciální žadatele o aktuálně vyhlašovaných výzvách, přijímá žádosti a kontroluje jejich formální zpracování. Dále se podílí na vyhodnocování projektů a dohlíží na jejich implementaci. 6

7 Obecné informace > Základní předpoklady úspěšného projektu > Předkládání žádostí Obsah / Úvodní slovo / Základní informace ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Důkladně prostudujte základní dokumenty, které definují podmínky pro získání podpory z EU i SFŽP ČR (ke stažení na - Programový dokument - Programový dodatek - Směrnice MŽP č. 12/2004 včetně příloh Udělejte si jasnou představu, jaký projekt chcete realizovat a srovnejte si projektový záměr. Základem je získat pro svůj záměr širokou podporu ve svém okolí a využít jejich pomoci při zpracovávání záměru. Vyjasněte si, jakým způsobem chcete projekt realizovat, za použití jakých prostředků a s jakými partnery. Prostudujte si veškeré výše zmíněné dokumenty, kde jsou obsažena základní pravidla a podmínky celého operačního programu. Po seznámení s požadavky a nároky programu kladených na žadatele při zpracování projektu, zvažte časové a odborné možnosti sebe a svého týmu. V případě, že se rozhodnete nechat si zpracovat projektovou žádost či některou z povinných příloh externím komerčním zpracovatelem, doporučujeme si zjistit nabídky více zpracovatelů a prověřit si je na základě referencí okolí a míry spokojenosti s výsledkem jejich práce ze strany zadavatelů. Při uzavírání smlouvy se zpracovatelem dbejte na všechny eventuální situace a podmínky, které smlouva stanovuje a předpokládá. Je nutné mít na paměti, že Vy jako zákazník, do značné míry ovlivňujete text samotné smlouvy, čímž nastavíte podmínky budoucí spolupráce se zpracovatelem. Především se zaměřte na podmínky odstoupení od smlouvy, lhůty splatnosti, sankce z prodlení při nesplnění termínu zpracování projektu a kvalitativní doložku. Nechte si předem také vyčíslit co možná nejpřesněji náklady na zpracování projektu a tuto cenovou kalkulaci se pokuste co nejpřesněji promítnout do textu smlouvy. Je důležité být se zpracovatelem v neustálém kontaktu, nechte si předkládat průběžné výsledky a pokroky. Dbejte na to, aby byl především zachován původní záměr celého projektu a dosaženy plánované cíle. 7

8 Obecné informace > Základní předpoklady úspěšného projektu > Předkládání žádostí Neméně důležité je efektivní a správné rozvržení projektových etap z věcného i časového hlediska a zajištění nezbytných a věrohodných finančních prostředků. Je vhodné také si uvědomit možná rizika a případná riziková řešení (např. neobdržení bankovního úvěru). Kvalitní, správné a aktuální informace Vám mohou zaručit lidé na oficiálních informačních místech. Pomocí konzultací s příslušnými pracovníky Fondu předejdete zklamání a časové i finanční ztrátě v podobě projektu, který nesplňuje základní podmínky programu a nelze jej předložit v rámci konkrétní výzvy. Malá vodní elektrárna Větrná elektrárna 8

9 Základní předpoklady úspěšného projektu > Předkládání žádostí > Maximální podpora PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Žadatelé o podporu mohou své žádosti předkládat pouze ve lhůtě, kterou ukládá vyhlášená výzva. Zveřejnění výzvy je v první řadě avizováno a v danou dobu vyvěšeno na internetových stránkách SFŽP ČR (www.sfzp.cz) a MŽP (www.env.cz), dále pak v podobě inzerátu v minimálně jednom celostátním deníku a také je informace zveřejněna formou tiskové zprávy ve specializovaných časopisech a dalších periodikách. Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace BENE-FILL, která je dostupná na internetové adrese Při první návštěvě si zřídíte elektronické konto zadáním jména a hesla, pomocí kterého budete mít přístup k Vaší žádosti. Prostřednictvím jednoduchých formulářů zadáváte údaje o projektu. 9

10 Základní předpoklady úspěšného projektu > Předkládání žádostí > Maximální podpora SFŽP ČR zkontroluje, zda jsou prvotní údaje žadatele relevantní a odešle žadateli do 3 dnů potvrzení k dokončení procesu podávání žádosti (autorizace žádosti). Od okamžiku elektronického podání také může se žadatelem probíhat elektronická komunikace zaměřená na odstranění zjevných nedostatků v žádosti. Pokud je elektronická verze žádosti formálně v pořádku, musí žadatel finální podobu formuláře žádosti vytisknout opatřit podpisem a přiložit vyžadované doklady. To vše pak doručit do podatelny SFŽP ČR v Praze. Tato žádost musí být na SFŽP ČR doručena nejpozději do konce vyhlášené lhůty pro předkládání žádostí. Žadateli o podporu mohou např. být: - obce a jejich svazky - kraje - státní podniky - státní příspěvkové organizace - nestátní neziskové organizace - soukromé subjekty (pouze u Opatření 3.3 A, B a 3.4 A) - organizační složky státu Zasedání obecního zastupitelstva 10

11 Předkládání žádostí > Maximální podpora z ERDF a SFŽP ČR > Finanční toky MAXIMÁLNÍ PODPORA Z ERDF A SFŽP ČR Výše podpory se vypočítává z uznatelných nákladů (tzv. způsobilých výdajů) projektu, které jsou specifikovány ve Směrnici MŽP č. 12/2004. Evropská unie poskytuje až 75% celkových uznatelných nákladů (u Opatření 3.1 až 80%) formou nenávratné dotace. Státní fond životního prostředí ČR v závislosti na typu předkládaných projektů poskytuje konečnému příjemci až 10% nenávratnou dotaci a další finanční prostředky je možné získat formou nízko-úročené půjčky. Vždy však platí, že minimálně 10% musí být vždy použito z vlastních zdrojů žadatele. FINANČNÍ TOKY MEZI KONEČNÝMI PŘÍJEMCI, EU A SFŽP ČR Evropská komise poskytla České republice zálohovou platbu na běžný účet Platebního orgánu (Ministerstvo financí - MF) zřízeného u ČNB. Platby konečným příjemcům (úspěšným žadatelům o podporu) provádí Platební jednotka (SFŽP ČR) po schválení Zprostředkujícím subjektem (SFŽP ČR). Prostředky z Evropské komise zaslané České republice jsou vedeny ve měně EUR. Platby konečným příjemcům se provádějí v CZK, přičemž vzniklé kursové rozdíly vyčísluje a administruje MF dle pravidel stanovených právními předpisy. Konečný příjemce žádá SFŽP ČR o provedení platby z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a ze zdrojů SFŽP ČR po zaplacení vystavené faktury dodavatelem stavby. Žádost musí být doložena přílohami dle podmínek kontraktu, zejména zaplacenými fakturami, výpisy z účtu a osvědčením o provedené práci. Platební jednotka SFŽP ČR jednou měsíčně vygeneruje souhrnnou žádost o platbu všech žadatelů a předá ji MF. Po převedení požadovaných finančních prostředků z MF na účet Platební jednotky SFŽP ČR, jsou proplaceny prostředky z ERDF a zároveň SFŽP ČR poskytne i adekvátní část přiznané národní dotace konečnému příjemci. 11

12 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ FINANČNÍCH TOKŮ Evropská komise 1 9 Platební orgán Ministerstvo financí ČR 7 6 Platební jednotka Státního fondu životního prostředí ČR Odbor účetnictví Státního fondu životního prostředí ČR 8a 5a 5b 8b Zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí ČR 4 Konečný příjemce 3 2 Dodavatel 12

13 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy 1. Evropská komise zasílá na účet platebního orgánu první zálohovou platbu a průběžné platby po obdržení certifikace. 2. Dodavatel vystavuje konečnému příjemci fakturu za provedené práce. 3. Konečný příjemce platí dodavateli fakturu v daném termínu. 4. Konečný příjemce žádá Státní fond životního prostředí ČR o podporu z ERDF a SFŽP ČR. 5a. Zprostředkující subjekt předává žádost Platební jednotce a dává příkaz k proplacení podpory z EU. 5b. Zprostředkující subjekt a dává příkaz Odboru účetnictví k proplacení podpory ze SFŽP ČR. 6. Platební jednotka žádá Platební orgán o finanční prostředky z ERDF. 7. Platební orgán zasílá vyžádané finanční prostředky na účet Platební jednotky. 8a. Platební jednotka proplácí finanční prostředky z ERDF konečnému příjemci. 8b. Odbor účetnictví proplácí konečnému příjemci podporu ze SFŽP v den proplacení podpory z ERDF. 9. Platební orgán žádá Evropskou komisi o další průběžné platby za certifikované projekty. V rámci Priority 3 jsou realizována 4 opatření: Opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území Opatření 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 13

14 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy OPATŘENÍ 3.1 OBNOVA ENVIRONMENTÁLNÍCH FUNKCÍ ÚZEMÍ Cílem opatření je prevence a snížení ničivých následků povodní, zvýšení retenční schopnosti krajiny a zvýšení biodiverzity vodních toků a jejich okolí. Základními kritérii pro hodnocení žádostí jsou ekologické přínosy s ohledem na potřeby dané lokality. Zvláštní pozornost bude věnována územím zařazeným do soustavy NATURA 2000, kterou v České republice tvoří ptačí oblasti a evropsky významné lokality (www.natura2000.cz). Dělí se na 2 kategorie: A. Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů Podporu lze poskytnout na: - revitalizaci vodních toků včetně jejich niv, na napojení nebo zprůtočnění slepých ramen vodních toků, na napojení a zprůtočnění bývalých náhonů, na revitalizace přírodního charakteru koryt vodních toků, na zakládání a revitalizace břehových nebo doprovodných porostů - na revitalizace nevhodně odvodněných pozemků, na revitalizace a zakládání mokřadních ekosystémů - na zakládání nových retenčních prostorů, na zakládání nových suchých poldrů, na revitalizace retenčních prostor, na revitalizace rybníků s extenzivním chovem ryb. Opravený a odbahněný rybník 14

15 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy B. Odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy Podporu lze poskytnout na zprůchodnění překážek na vodních tocích pro volně žijící živočichy (např. výstavba rybích přechodů). V rámci 1. výzvy bylo na Opatření 3.1 schváleno 7 žádostí v celkové hodnotě 18,361 miliónů korun, přičemž dotace z ERDF činí 14,689 miliónů korun a dotace ze SFŽP ČR 2,124 miliónů korun (včetně projektové dokumentace). Nejčastější žádosti byly na opravy a odbahňování rybníků. OPATŘENÍ 3.2 ZLEPŠOVÁNÍ INFRASTRUKTURY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Cílem tohoto opatření je snížení znečištění vodních toků naplněním požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, zvýšení počtu ekvivalentních obyvatel napojených na kanalizaci a vyhovující čistírnu odpadních vod, zajištění správného nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Podpora se týká i projektů v oblasti poskytování kvalitní pitné vody v souladu s požadavky směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Dělí se na 3 kategorie: A. Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů Podporu lze poskytnout: - u aglomerací od do ekvivalentních obyvatel (EO) na výstavbu, na rekonstrukci, na intenzifikaci nebo rozšíření ČOV za účelem splnění požadavků směrnice 91/271/EHS tak, jak jsou v současné době vyjádřeny v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., a také za účelem účinnějšího čištění přívalových vod (v případě jednotné kanalizace) - u aglomerací od do EO na doplnění kanalizačních sítí (splaškových nebo jednotných) za účelem splnění požadavků směrnice 91/271/EHS, včetně opatření k účinnější regulaci přívalových vod (v případě jednotné kanalizace) - u aglomerací pod EO, kde již existuje zkolaudovaná kanalizační síť (splašková nebo jednotná), na kterou je připojeno minimálně 500 EO, a kde takto shromážděné odpadní vody nejsou čištěny, na výstavbu ČOV a na doplnění kanalizačních sítí (splaškových nebo jednotných) 15

16 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy - u aglomerací pod EO, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné vody nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod nebo na území národních parků a chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem nebo na území NATURA 2000 nebo na území CHOPAV nebo na území dle usnesení vlády č. 456 ze dne , nebo u kterých je poskytována podpora na opatření kategorie B na zásobení obcí pitnou vodou, na výstavbu, na intenzifikaci nebo rozšíření ČOV a doplnění kanalizačních sítí (jednotných nebo splaškových). B. Zásobování obcí pitnou vodou Podporu lze poskytnout: - na opatření s cílem dosažení prahových hodnot A a B směrnice 98/83/ES u existujících vodovodních sítí, které zásobují nejméně 50 osob nebo jejichž průtok je větší než 10m 3.den -1. Obcím, kde existuje řádné odůvodnění z hlediska nedostačující kvality nebo množství pitné vody, lze podporu poskytnout: - na rozšíření vodovodních sítí pro obce do obyvatel včetně přivaděčů pitné vody, čerpacích stanic a vodojemů - na rozšíření úpraven vod a výstavbu nových zdrojů pitné vody pro obce do obyvatel C. Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z ČOV Podporu lze poskytnout na budování a rekonstrukci zařízení na úpravu kalů v ČOV s kapacitou do EO. V rámci 1. výzvy bylo na Opatření 3.2 schváleno 44 žádostí v celkové hodnotě 2,59 miliardy korun, přičemž dotace z ERDF činí 1,887 miliardy korun, dotace ze SFŽP ČR 272,378 miliónů korun (včetně projektové dokumentace) a nízko úročená půjčka ze SFŽP ČR 65,634 miliónů korun. Nejčastější žádosti byly na výstavbu čistíren odpadních vod, na stavbu kanalizací a na vybudování vodovodu. Čistírna odpadních vod 16

17 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy OPATŘENÍ 3.3 ZLEPŠOVÁNÍ INFRASTRUKTURY OCHRANY OVZDUŠÍ Cílem opatření je snížení množství vypouštěných znečišťujících látek, zlepšení imisní situace dotčených lokalit, zlepšení zdravotního stavu obyvatel a stavu vegetace, snížení emisí skleníkových plynů. Dělí se na 3 kategorie: A. Využívání šetrných technologií při spalování Podporu lze poskytnout na: - zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu (zvláště nemocničního) s cílem plnění podmínek stanovených legislativou v oblasti ochrany ovzduší - snižování emisí z velkých a středních spalovacích zařízení v sektoru veřejné energetiky v souladu s příslušnými programy snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší B. Snižování emisí těkavých organických látek Podporu lze poskytnout na snižování znečišťování ovzduší emisemi těkavých organických látek z činností a zařízení technologických procesů používajících organická rozpouštědla. Solární kolektory 17

18 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy C. Využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) Podporu lze poskytnout na: - rekonstrukci a stavbu elektráren využívajících k výrobě elektrické energie biomasu nebo jiné OZE - změnu ze stávajících systémů na systémy využívající OZE - využití OZE pro dodávky tepla z obecních kotelen - výstavbu kombinovaných zdrojů elektrické a tepelné energie využívající biomasu a bioplyn V rámci 1. výzvy bylo na Opatření 3.3 schváleno 11 žádostí v celkové hodnotě 195,889 miliónů korun, přičemž dotace z ERDF činí 124,175 miliónů korun, dotace ze SFŽP ČR 18,122 miliónů korun (včetně projektové dokumentace) a nízko úročená půjčka ze SFŽP ČR 9,978 miliónů korun. Nejčastější žádosti byly na čištění spalin, vytápění objektů tepelnými čerpadly a biomasou. Palivo do kotlů na biomasu - dřevní štěpka 18

19 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy OPATŘENÍ 3.4 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Cílem opatření je snížení množství odpadu ukládaného na skládkách, zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci odpadu, snížení počtu starých ekologických zátěží. Jedná se zejména o případy, kde dochází k závažnému ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod. Veškeré podporované projekty musí být součástí integrovaného systému nakládání s odpady a být v souladu s koncepcemi a plány odpadového hospodářství. Dělí se na 2 kategorie: A. Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Podporu lze poskytnout na: - budování zařízení pro třídění odpadů, pro recyklaci, - budování zařízení na využívání odpadů (např. kompostování, bioplynové stanice) - budování systémů odděleného sběru různých druhů odpadů - budování sběrných dvorů a překladišť - budování zařízení na úpravu a zpracování odpadů a nebezpečných odpadů - vybudování zařízení na dekontaminaci a odstraňování nebezpečných odpadů (vyjma skládkování) Třídící linka na směsný odpad 19

20 Finanční toky > Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy B. Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží Podporu lze poskytnout na: - rekultivace starých skládek převážně komunálního odpadu a ostatního odpadu - likvidace černých skládek zvláště v chráněných územích - sanace a rekultivace vážně kontaminovaných lokalit ohrožující složky životního prostředí a zdraví člověka V rámci 1. výzvy byly na Opatření 3.4 schváleny 2 žádosti v celkové hodnotě 3,126 miliónů korun, přičemž dotace z ERDF činí 2,344 miliónů koruna dotace ze SFŽP ČR 328 tisíc korun (včetně projektové dokumentace). Žádosti se týkaly separačního dvora a systému malých kompostáren. Rekultivace skládky 20

21 Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy > Kontakty NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Kdy bude další termín výzvy? Výzvy se vyhlašují podle počtu schválených projektů a přidělené alokace z předchozích výzev. Rozhodnutí o vyhlášení další výzvy je tedy učiněno na základě úspěšných žádostí a jím přidělené výši finančních prostředků ze zdrojů ERDF a SFŽP ČR. Vyhlášení třetí výzvy se předpokládá na podzim letošního roku. Kde jsou k dispozici potřebné dokumenty? Na internetových stránkách SFŽP ČR (www.sfzp.cz) v sekci OP Infrastruktura Dokumenty. Případně na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz) nebo na Jakým způsobem podávat žádost? Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace BENE-FILL, která je dostupná na internetové adrese Na této adrese jsou uvedeny informace o způsobu podání. Kolik činí výše podpory? Viz. strana 11 - Maximální podpora z ERDF a SFŽP ČR. Podrobné informace o výši celkové podpory na jednotlivá opatření naleznete v dokumentu Programový dodatek, který je k dispozici na internetových stránkách SFŽP ČR (www.sfzp.cz) v sekci OP Infrastruktura Dokumenty. Případně na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz) nebo na Kdo může žádat o podporu? Viz. strana 10 - Žadateli o podporu mohou být... Podrobné informace o oprávněných žadatelích na jednotlivá opatření naleznete v dokumentu Programový dodatek, který je k dispozici na internetových stránkách SFŽP ČR (www.sfzp.cz) v sekci OP Infrastruktura Dokumenty. Případně na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz) nebo na Pokud již máme provedeno výběrové řízení dle zákona č.40/2004 Sb., musíme ho po podání žádosti provést nové nebo můžeme použít stávající? Oznámení zadávacího řízení musí proběhnout až po registraci žádosti, výjimku tvoří žádosti zařazené v tzv. zásobníku projektů vytvořeném na základě první výzvy, kde již bylo výběrové řízení zahájeno před datem vydání Směrnice MŽP č. 12/2004, o tomto oznámení žadatel informuje písemně SFŽP ČR. Je DPH uznatelný náklad? Uznatelné (způsobilé) náklady jsou specifikovány v Příloze č. 3 Směrnice č. 12/2004. DPH je uznatelným nákladem pouze u neplátců DPH (s výjimkami uvedenými ve Směrnici č. 12/2004). Specifické dotazy v rámci konkrétních opatření. viz. Kontakty str

22 Popis jednotlivých opatření > Nejčastější dotazy > Kontakty KONTAKTY Zprostředkující subjekt (SFŽP ČR): Opatření Obnova environmentálních funkcí území Ing. Přemysl Fojtů... tel.: , Ing. Miroslav Ezechel... tel.: , Opatření Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství Ing. Petr Valdman... tel.: , Ing. Jan Pometlo, CSc... tel.: , Opatření Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší ovzduší: Ing. Jiří Míka...tel.: , Ing. Oldřich Vostrý... tel.: , obnovitelné zdroje energie: Ing. Ondřej Vrbický...tel.: , Ing. Marie Semiánová...tel.: , Opatření Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Ing. Ivana Štríchlová... tel.: , Ing. Andrea Míková... tel.: , ekonomické dotazy Ing. Miloš Rybička... tel.: , Ing. Jiřina Kropáčová...tel.: , právní dotazy Ing. Mgr. Václav Kvapil... tel.: , Řídící orgán (MŽP): Ing. Tomáš Oliva...tel.: , Ing. Theodor Bernt...tel.: , 22

23

24 Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury OPI TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE Státní fond životního prostředí ČR Vydal SFŽP ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 Květen 2005 Tel: , fax: Aktuální informace naleznete na: Design a tisk u&we - print4you / cz

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Státní fond životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR XII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Moravská Třebová, 20.10.2016 Ing. Vladimíra Gutwirthová Projektový manažer, Odbor krajských pracovišť Čechy Dotační

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

42. výzva Ministerstva životního prostředí

42. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_042 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_42. výzva PO1, SC 1.1, kolová 42. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

ZÁSADY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO 3 PROGRAMU INFRASTRUKTURA PRIORITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁSADY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO 3 PROGRAMU INFRASTRUKTURA PRIORITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZÁSADY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO 3 PROGRAMU INFRASTRUKTURA PRIORITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KOPIE Č. 18.5.2004 VERZE 1 REVIZE:1 STRANA 1 Úvodní ustanovení O B S A H : 1. Administrace žádosti FB

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 ZVEŘEJNĚNO DNE 21. 3. 214 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Operační program Životní prostředí 2014-2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Operační program Životní prostředí 2014-2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Podpora obcí a měst z OPŽP 2007-2013 Souhrn schválených projektů měst a obcí dle jednotlivých PO v rámci

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a

Více

Nový Operační program Životní prostředí. zelená linka:

Nový Operační program Životní prostředí.  zelená linka: Nový Operační program Životní prostředí www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Prioritní osy pro období 2014-2020 PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní PO 2: Zlepšování

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 %

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % 0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblast podpory 1.1 Podoblast podpory 1.1.2 Snížení znečištění

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Možnosti dotací na řešení zásobování pitnou vodou a snížení dopadů sucha

Možnosti dotací na řešení zásobování pitnou vodou a snížení dopadů sucha Možnosti dotací na řešení zásobování pitnou vodou a snížení dopadů sucha Ing. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství telefon: 564 602 363 e-mail:

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství 26. 8. 2014 - oficiální

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1 Financování vodohospodářské infrastruktury z rozpočtu Královéhradeckého kraje 25.11.2010 1 Krajský program Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování)

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

43. výzva Ministerstva životního prostředí

43. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_043 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_43. výzva PO1, SC 1.2, kolová 43. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží ZÁKLADNÍ DOKUMENTY Programový dokument OPŽP Implementační dokument Směrnice MŽP č. 7/2007 o předkládání žádostí

Více

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze 7 PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014-2020

MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014-2020 MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014-2020 Červenec 2015 OP ŽP - 1. výzva, PO 1, SC: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících

Více

51. výzva Ministerstva životního prostředí

51. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_17_051 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_51. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná - revitalizace vyplývající z plánů dílčích povodí 51. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah OPŽP 2014 2020 Zhodnocení OPŽP 2007 2013 Podporovaná opatření

Více

Nový Operační program Životní prostředí

Nový Operační program Životní prostředí Nový Operační program Životní prostředí SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 21.12. 2004 Č.j.: M/200 509 /04 SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010 XXI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí

Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí Operační program Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí Operační program Životní prostředí Ing. Theodor Bernt Zástupce ředitele odboru fondů EU Ministerstvo

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. LII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu

Více

Výzva č. 2/2016 PU. na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP

Výzva č. 2/2016 PU. na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP Výzva č. 2/2016 PU k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP podle Směrnice MŽP č. 5/2016 pro projekty podpořené v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 2020 2

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 9. 10. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

38. výzva Ministerstva životního prostředí

38. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_038 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_38. výzva PO1, SC 1.1, kolová 38. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Konference o hospodaření a financování měst a obcí Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1; 1.

Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1; 1. Operační program Životní prostředí 2007-2013 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1; 1.2 Světový den vody, Znojmo 31.3.2016 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP

Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního

Více

65. výzva Ministerstva životního prostředí

65. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_17_065 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_65. výzva PO3, SC 3.4, kolová 65. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

inženýrská a poradenská společnost pro veřejnou správu

inženýrská a poradenská společnost pro veřejnou správu A.Z.A.P. spol. s r.o., Tel. : +420 88 7 499 mob. : 606 6 337 e-mail : azapspol@seznam.cz A. Z. A. P. spol. s r.o. inženýrská a poradenská společnost pro veřejnou správu Mišákova 468/4, 779 00 Olomouc Povel,

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

LVIII. výzva OP ŽP Žádosti o dotaci jsou přijímány od 5. 3. 15. 4. 2014, výsledky by měly být známy v červenci 2014 Alokace 3,7 mld.

LVIII. výzva OP ŽP Žádosti o dotaci jsou přijímány od 5. 3. 15. 4. 2014, výsledky by měly být známy v červenci 2014 Alokace 3,7 mld. Přehled dotačních možností v rámci LVIII., LIX. a LX. výzvy OP ŽP Celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH pro všechny oblasti a vyhlášené výzvy LVIII. výzva OP ŽP Žádosti o dotaci jsou přijímány

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Ing. Jan Kříž Náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Operační program životní prostředí avíza výzev

Operační program životní prostředí avíza výzev Operační program životní prostředí avíza výzev - Zahájení příjmu žádostí 14. 8. 2015 Příjemci dotací: - FO podnikající - Právnická osoba (včetně obcí) Prioritní osa 1 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění

Více

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3. zelená linka:

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3.  zelená linka: Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění

Více

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

Operační program Životní prostředí 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Operační program Životní prostředí 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Operační program Životní prostředí 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Podpora obcí a měst z OPŽP 2007-2013 Souhrn schválených projektů měst a obcí dle jednotlivých PO v rámci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-089-022-16 ze dne 19.9.2016 Záměr zpracování projektové žádosti o poskytnutí dotace k projektu "Domácí kompostéry pro občany a vybudování sběrné sítě

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20. května 2008 ENVI Brno Operační program životní prostředí obecně Operační program Životní prostředí (OP ŽP) schválen Evropskou komisí dne 19.12.2007 OP ŽP navazuje

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

36. výzva Ministerstva životního prostředí

36. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_36 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_36. výzva PO3, SC 3.4, kolová 36. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Operační program Životní prostředí 2014-2020 Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství Strategický zastřešující

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Program: Dočerpání OPŽP 2007 2013 Příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 Nová zelená úsporám

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace

Více

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010.

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010. Přílohy X Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory opatření na územích postižených povodní v roce

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Možnosti čerpání prostředků z OPŽP pro územní samosprávy www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP 2014-2020 OPŽP byl schválen Evropskou komisí

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

SMĚRNICE MŽP č. 4/2006

SMĚRNICE MŽP č. 4/2006 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 28. února 2006 Č.j.: 1084/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 4/2006 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. SHRNUTÍ ZÁMĚRŮ k 11. 2. 2015

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. SHRNUTÍ ZÁMĚRŮ k 11. 2. 2015 ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SHRNUTÍ ZÁMĚRŮ k 11. 2. 2015 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE, OPŽP - SOUHR ZÁMĚRŮ K 30. 1. 2015 3842 2946,3 název projektu nositel

Více

SMĚRNICE MŽP č. 11/2005

SMĚRNICE MŽP č. 11/2005 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 25. srpna 2005 Č.j.:200470/ENV/05 SMĚRNICE MŽP č. 11/2005 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více