ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4"

Transkript

1 OMNIPOL a. s. Z p r á v a

2

3 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ K ORGÁNY SPOLEÈNOSTI K ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEÈNOSTI K INFORMACE Z VALNÉ HROMADY ROZVAHA K VÈETNÌ GRAFU VÝVOJE AKTIV A PASIV VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K PØEHLED PENÌŽNÍCH TOKÙ V ROCE ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI STANOVISKO DOZORÈÍ RADY HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2000 A NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU STRATEGIE ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI PRO ROK Tato Zpráva 2000 byla sestavena na základì Výroèní zprávy OMNIPOL a. s. za rok 2000 zpracované v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a zákona è. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znìní. Nedílnou souèástí této Zprávy 2000 je pøíloha k úèetní závìrce k , která je k dispozici v sídle spoleènosti.

4 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE Vážení akcionáøi, tak jako v minulých obdobích bylo i v roce 2000 hlavním cílem našeho úsilí zajistit prosperitu spoleènosti. Vedle všech možností v oblasti tradièních forem obchodu jsme hledali nové obchodní aktivity. Týkalo se to zvláštì oblasti leasingu, ale i pronikání do oblasti ekologie. Spolu s upevnìním pozice zkušeného a spolehlivého obchodního partnera v oblasti obchodu s vojenským materiálem, pro což splòuje naše spoleènost všechny pøedpoklady vytvoøené zejména dlouholetými znalostmi problematiky související s obchodem se speciální technikou a vybudovanými obchodními kontakty v tuzemsku i v zahranièí, cítíme potøebu rozvíjet obchod i s civilními komoditami. Zvláštì pak v potravináøském prùmyslu v oblasti pivovarnictví a nápojové techniky rozšíøila naše spoleènost aktivity vedoucí ke zvýšení objemu exportu. Spokojenost zákazníkù ve více než 60 zemích celého svìta svìdèí o tom, že OMNIPOL a. s. patøí k nejvìtším vývozcùm a dovozcùm vojenské a letecké techniky v Èeské republice a byl a je hodnovìrným partnerem ve všech obchodních transakcích. V minulém roce jsme upevnili spolupráci s mnoha zahranièními vojenskými i civilními partnery pøi budování jejich výcvikových, výrobních a opravárenských kapacit. Naše spoleènost se aktivnì zapojila do spolupráce s agenturami NAMSA a NC3A, které realizují nìkteré projekty Severoatlantické aliance. Podpora a spolupráce s vojenským prùmyslem v ÈR patøila k dalším prioritám našich aktivit. Posilovali jsme dále úzké vztahy s výrobci a vývojovými pracovišti. Nákupem akciového podílu ve spoleènosti ERA jsme rozšíøili aktivity v oblasti elektronického prùmyslu. 2

5 Aktivní prací v nìkterých významných obchodních komorách získáváme, udržujeme a rozvíjíme pøímé obchodní kontakty s partnery v pøíslušných teritoriích. To nám umožòuje dobøe se orientovat v mnohdy specifických podmínkách obchodních vztahù. OMNIPOL a. s. jako zakládající èlen Asociace obranného prùmyslu se aktivnì podílí na její èinnosti. V loòském roce se podaøilo podepsat smlouvy mezi AOP a ministerstvy obchodu a prùmyslu a obrany, které významnì pøispìly ke zjednodušení komunikace mezi státem a obranným prùmyslem. V roce 2000 jsme vìnovali také velkou pozornost zavádìní dokumentovaného systému jakosti podle norem ISO 9002 a AQAP 110. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto projektu se nepodaøilo proces ukonèit v loòském roce. S potìšením však mohu oznámit, že certifikát ISO spoleènost obdržela v kvìtnu Certifikaci dle standardu AQAP obdržíme v závislosti na ukonèení legislativního procesu na MO ÈR, které je povìøeným místem pro jeho vydávání. Zkušený tým pracovníkù naší spoleènosti potvrdil po organizaèních zmìnách v r svoji rostoucí výkonnost, která se projevila vyšší produktivitou práce. Dále jsme soustøedili naše úsilí do oblasti pøípravy offsetových projektù souvisejících s chystaným výbìrovým øízením na nadzvukové letouny pro AÈR, které spoleènost vnímá jako velkou výzvu možnost prokázat naše kvality v jednom z nejvýznamnìjších projektù naší armády v historii. OMNIPOL a. s. vìnoval i v roce 2000 èást svých finanèních prostøedkù na sponzorské a reklamnì-propagaèní aktivity. Zamìøili jsme se na dvì hlavní oblasti. Jednou je špièková technika spjatá s armádou a letectvím podporujeme mimo jiné Den pozemního vojska AÈR, letecké dny, ale také prezentace výrobkù vojenských výzkumných ústavù a státní reprezentaci v letecké akrobacii. Druhým smìrem tìchto našich aktivit je oblast humanitární pomoci tìlesnì a zdravotnì postiženým spoluobèanùm a nemocnicím. Zmínit mùžeme dlouhodobou spolupráci se Svazem tìlesnì postižených, kterému každoroènì vìnujeme prostøedky na zajištìní rehabilitaèních táborù pro rodiny s postiženými dìtmi. Vedení spoleènosti je pøesvìdèeno, že úsilí smìøující k dalšímu rozvíjení a upevòování pozice silné a spolehlivé obchodní spoleènosti, která je uznávaným a respektovaným partnerem na tuzemském i zahranièním trhu, bude prokázáno výsledky i v roce 2001, kdy si OMNIPOL pøipomene 10 let existence jako akciová spoleènost. Ing. Michal Hon pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel 3

6 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI Obchodní firma: OMNIPOL a. s. Sídlo: Nekázanka 880/ Praha 1 Telefon: (02) Telefax: (02) Internet: IÈ: DIÈ: Zápis v obchodním rejstøíku: dne 19. srpna 1991 Mìstský soud v Praze (oddíl B, vložka 885) Základní kapitál k : Vlastní jmìní k : Kè Kè Poèet zamìstnancù k : 181 Prùmìrný poèet zamìstnancù v r. 2000: 183 4

7 HISTORIE SPOLEÈNOSTI OMNIPOL byl založen dne 22. øíjna 1934 jako obchodní spoleènost s r. o. provádìjící pøedevším dovozní a vývozní operace související s aktivitami Škodových závodù v Plzni. Koncem 30. let mìl OMNIPOL obchodní zastoupení ve více než 20 zemích. Po roce 1945 bylo ukonèeno spojení se Škodovými závody a OMNIPOL se transformoval na univerzální obchodní spoleènost s pùsobností po celém svìtì, která si brzy získala povìst spolehlivého obchodníka pøedevším v oblasti strojírenských výrobkù a vojenské techniky. Až do konce 80. let byl OMNIPOL státním podnikem zahranièního obchodu pøímo øízeným ministerstvem zahranièního obchodu. Jako monopolní vývozce a dovozce letecké a vojenské techniky zabezpeèoval státní politiku obranyschopnosti zemì. Po roce 1989 OMNIPOL rozšíøil svoje aktivity a v roce 1991 byl transformován na akciovou spoleènost a následnì byl èásteènì privatizován v rámci první vlny kupónové privatizace. V záøí 1996 odkoupil CHEMAPOL GROUP, a. s. veškeré akcie OMNIPOL a. s. vlastnìné státem, èímž byla dokonèena jeho privatizace. Poèátkem roku 1998 došlo k další zmìnì majoritního akcionáøe, když veškeré akcie od CHEMAPOL GROUP, a. s. odkoupila spoleènost C.H.M., a. s., v lednu 1999 pøejmenovaná na OMNYX, a. s. PØEDMÌT PODNIKÁNÍ koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostøedkování pøi koupi zboží za úèelem jeho dalšího prodeje nákup a prodej zbraní a støeliva zahranièní obchod s vojenským materiálem pronájem nebytových prostor v rozsahu, kdy není živností nákup a prodej vojenských zbraní a støeliva èinnost ekonomických a organizaèních poradcù Zahranièní obchod s vojenským materiálem provozuje OMNIPOL a. s. na základì Povolení è. R k provádìní zahranièního obchodu s vojenským materiálem vydaného Licenèní správou Ministerstva prùmyslu a obchodu Èeské republiky dne 2. øíjna 1997 v rozsahu seznamu vojenského materiálu (SVM) 1 až 24 a s teritoriálním zamìøením na všechny státy s výjimkou tìch, kam je vývoz vojenského materiálu zakázán. 5

8 MAJETKOVÉ ÚÈASTI (k ) Obchodní firma a sídlo spoleènosti % ze ZK SLOMEX a. s., Bratislava 100,00 % Èeská letecká servisní a. s., Praha 51,00 % Elektrosignál Praha, a. s., Praha 49,66 % RAMET C.H.M. a. s., Kunovice 34,00 % RAMET s.r.o., Kunovice 20,00 % Polièské strojírny a. s., Polièka 18,71 % ERA a. s., Pardubice 10,00 % AKCIE Základní kapitál spoleènosti OMNIPOL a. s. èiní 1,616 mld. Kè a je složen z kusù kmenových akcií na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie je Kè 1 000,-. Akcie spoleènosti OMNIPOL a. s. jsou registrované a zaknihované ve Støedisku cenných papírù. STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ (k ) Poèet akcií % ze ZK OMNYX, a. s., Praha ,68 INSTAR a. s., Bratislava ,20 Rubín, dynamický investièní fond, a. s., Praha ,08 Ostatní právnické osoby ,19 Fyzické osoby ,85 C e l k e m ,00 Celkový poèet akcionáøù je 27 právnických a fyzických osob. 6

9 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI K STATUTÁRNÍ ORGÁN PØEDSTAVENSTVO V období od do pracovalo pøedstavenstvo spoleènosti OMNIPOL a. s. ve složení: pøedseda: Ing. Michal Hon generální øeditel OMNIPOL a. s. èlenové: Ing. Jiøí Øezáè obchodní námìstek generálního øeditele OMNIPOL a. s. Ing. Milan Faltus øeditel obchodní skupiny OMNIPOL a. s. KONTROLNÍ ORGÁN DOZORÈÍ RADA V období od do pracovala dozorèí rada spoleènosti OMNIPOL a. s. ve složení: pøedseda: Ing. Richard Háva pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel OMNYX, a. s. èlenové: Ing. Jozef Piga èlen pøedstavenstva a výkonný øeditel OMNYX, a. s. Ing. Petr Kudrna èlen zvolený zamìstnanci spoleènosti OMNIPOL a. s. 7

10 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEÈNOSTI Generální øeditel Právní odbor Oddìlení propagace Obchodní úsek Ekonomicko-správní úsek Odbor øízení lidských zdrojù a jakosti Obchodní skupina 21 letecká technika Odbor financí a controllingu Sekretariát GØ Obchodní skupina 22 pozemní technika Obchodní skupina 23 offsetové programy Obchodní skupina 24 trading Obchodní skupina 25 elektrotechnika Oddìlení mezinárodní pøepravy Úètárny Technicko-hospodáøský odbor Odbor informaèních technologií Obchodní skupina 46 leasing Pokladna Personální a mzdové oddìlení Oddìlení øízení informací a jakosti Oddìlení podpory obchodu VEDENÍ SPOLEÈNOSTI Pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel Èlen pøedstavenstva a obchodní námìstek Èlen pøedstavenstva a øeditel obchodní skupiny Ekonomicko-správní námìstek Øeditelka odboru øízení lidských zdrojù a jakosti Øeditel právního odboru Ing. Michal Hon Ing. Jiøí Øezáè Ing. Milan Faltus Ing. Jan Eret Ing. Alena Cejnarová JUDr. Bruno Chudý 8

11 INFORMACE Z VALNÉ HROMADY KONANÉ V ROCE 2000 V prùbìhu roku 2000 se konala jedna valná hromada spoleènosti OMNIPOL a. s. Øádná valná hromada probìhla dne 15. srpna 2000 v sídle spoleènosti za úèasti 9 akcionáøù vlastnících celkem kusù akcií, tj. 91,07 % z celkového základního kapitálu. Akcionáøi kromì procedurálních otázek projednali: zprávu pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti, stavu majetku, obchodní politice a úèetní závìrce za rok 1999 a návrh na rozdìlení zisku vèetnì výše, zpùsobu a termínu vyplácení dividend; zprávu dozorèí rady o kontrolní èinnosti a stanovisko k výsledkùm hospodaøení za rok 1999 a návrhu na rozdìlení zisku; výhled rozvoje spoleènosti na rok Pøítomní akcionáøi schválili: úèetní závìrku za rok 1999; rozdìlení zisku za rok 1999 vèetnì výše, zpùsobu a termínu vyplácení dividend; odmìòování èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady. 9

12 ROZVAHA SPOLEÈNOSTI KE DNI (v tis. Kè) Bìžný rok Minulý rok Aktiva celkem A Pohledávky za upsané vlastní jmìní 0 0 B Stálá aktiva B.I. Nehmotný investièní majetek B.II. Hmotný investièní majetek B.III. Finanèní investice B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem C Obìžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanèní majetek D Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv Bìžný rok Minulý rok Pasiva celkem A Vlastní jmìní A.I. Základní jmìní A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.IV. Hospodáøský výsledek minulých let A.V. Hospodáøský výsledek bìžného úèetního období B Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvìry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvìry dlouhodobé C Ostatní pasiva - pøechodné úèty pasiv

13 AKTIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Stálá aktiva 1 470, , ,3 Obìžná aktiva 2 530, , ,5 Ostatní aktiva 227,6 131,5 33,7 Celkem 4 227, , ,5 PASIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Vlastní jmìní 2 005, , ,5 Cizí zdroje 1 835, , ,7 Ostatní pasiva 386,8 347,9 222,3 Celkem 4 227, , ,5 13

14 VÝNOSY V ROCE 2000 (v tis. Kè) Obchodní èinnost tržby za prodej zboží (vývoz, dovoz, reexport, tuzemsko) 60 % Leasing tržby za pronájem 18 % Ostatní výnosy (zúètování opravných položek a rezerv, kurzové zisky, tržby z prodeje HIM a NIM, pøijaté úroky, ostatní tržby za pronájem a ostatní služby) 22 % Obchodní èinnost Ostatní výnosy Leasing OBCHODNÍ ÈINNOST V ROCE 2000 TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ (v tis. Kè) Dovoz 69 % Tuzemsko 1 % Reexport 11 % Vývoz 19% Dovoz Vývoz Reexport Tuzemsko

15 VÝVOZ A REEXPORT V ROCE 2000 Východní Evropa 48 % Asie 26 % Západní Evropa 3 % Afrika 23 % Východní Evropa (Rusko, Chorvatsko, Polsko, Ukrajina a další) Asie (Indie, Pákistán, Tádžikistán a další) Afrika (Etiopie, Egypt, Alžírsko a další) Západní Evropa (Itálie, Nìmecko, Belgie, Francie a další) Západní Evropa 88 % DOVOZ V ROCE 2000 Asie 2 % Východní Evropa 3 % Severní Amerika 7 % Západní Evropa (Francie, Norsko, Velká Británie, Belgie, Finsko, Nìmecko a další) Severní Amerika (USA, Kanada) Východní Evropa (Slovensko, Polsko, Maïarsko, Rusko a další) Asie (Izrael, Korea) 13

16 VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT KE DNI (v tis. Kè) Bìžný rok Minulý rok I. Tržby za prodej zboží A Prodané zboží v cenì poøízení Obchodní marže II. Výkony B Výrobní spotøeba C Osobní náklady D Danì a poplatky E Odpisy nehmotného a hmotného investièního majetku III. Tržby z prodeje investièního majetku a materiálu F Zùstatková cena prodaného invest. majetku a materiálu IV. Zúètování rezerv a èasového rozlišení provozních výnosù G Tvorba rezerv a èasového rozlišení provozních nákladù V. Zúètování opravných položek do provozních výnosù H Zúètování opravných položek do provozních nákladù 0 0 VI. Ostatní provozní výnosy I Ostatní provozní náklady VII. Pøevod provozních výnosù 0 0 J Pøevod provozních nákladù 0 0 * Provozní hospodáøský výsledek

17 Bìžný rok Minulý rok VIII. Tržby z prodeje cenných papírù a vkladù K Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z finanèních investic 0 0 X. Výnosy z krátkodobého investièního majetku 0 0 XI. Zúètování rezerv do finanèních výnosù 0 0 L Tvorba rezerv na finanèní náklady 0 0 XII. Zúètování opravných položek do finanèních výnosù 0 0 M Zúètování opravných položek do finanèních nákladù 0 0 XIII. Výnosové úroky N Nákladové úroky XIV. Ostatní finanèní výnosy O Ostatní finanèní náklady XV. Pøevod finanèních výnosù 0 0 P Pøevod finanèních nákladù 0 0 * Hospodáøský výsledek z finanèních operací R Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost ** Hospodáøský výsledek za bìžnou èinnost XVI. Mimoøádné výnosy S Mimoøádné náklady T Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti * Mimoøádný hospodáøský výsledek U Pøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm 0 0 *** Hospodáøský výsledek za úèetní období Hospodáøský výsledek pøed zdanìním

18 PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH V ROCE 2000 (v tis. Kè) P Stav penìžních prostøedkù na zaèátku úèetního období A Penìžní toky z provozní èinnosti Z Úèetní zisk nebo ztráta z bìžné èinnosti pøed zdanìním A 1 Úpravy o nepenìžní operace Odpisy stálých aktiv Zmìny stavu opravných položek, rezerv a zmìna zùstatkù pøechodných úètù aktiv a pasiv Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílù na zisku 0 5. Vyúètované nákladové úroky a vyúètované výnosové úroky A 2 Zmìna potøeby pracovního kapitálu Zmìna stavu pohledávek Zmìna stavu krátkodobých závazkù Zmìna stavu zásob Zmìna stavu leasingového majetku A 3 Výdaje z plateb úrokù A 4 Pøijaté úroky A 5 Zaplacená daò z pøíjmù A 6 Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádnými úèetními pøípady B Penìžní toky z investièní èinnosti B 1 Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv B 2 Pøíjmy z prodeje stálých aktiv B 3 Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám C Penìžní toky z finanèních èinností C 1 Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù C 2 Dopady zmìn vlastního jmìní na penìžní prostøedky Zvýšení penìžních prostøedkù z titulu zvýšení základního jmìní 0 2. Vyplacení podílu na vlastním jmìní spoleèníkù 0 3. Penìžní dary a dotace do vlastního jmìní 0 4. Úhrada ztráty spoleèníky 0 5. Pøímé platby na vrub fondù Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C 3 Pøijaté dividendy a podíly na zisku 0 F Èisté zvýšení, resp. snížení penìžních prostøedkù R Stav penìžních prostøedkù na konci období

19 ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI Ovìøili jsme úèetní informace obsažené ve výroèní zprávì za rok 2000 a úèetní závìrku spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci Rozsah naší práce byl omezen pouze na potvrzení toho, že informace obsažené ve výroèní zprávì jsou v souladu s úèetní závìrkou. Podle našeho názoru úèetní informace obsažené ve výroèní zprávì odpovídají údajùm v úèetní závìrce. Jakožto auditoøi spoleènosti jsme pøedali vedení spoleènosti v kvìtnu 2001 výrok auditora týkající se úèetní závìrky za rok 2000 ve znìní: Provedli jsme audit úèetní závìrky spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci Za sestavení úèetní závìrky je odpovìdno pøedstavenstvo spoleènosti. Naší úlohou je na základì provedeného auditu vyjádøit názor na tuto úèetní závìrku. Souèasnì jsme ovìøili tuto Zprávu za rok Audit jsme provedli v souladu s právními pøedpisy platnými v Èeské republice, tj. v souladu se zákonem è. 254/2000 Sb., o auditorech, a auditorskými smìrnicemi vydanými Komorou auditorù Èeské republiky, kromì skuteènosti, že rozsah našich prací byl omezen tak, jak je popsáno v odstavcích (4) a (5). Tyto smìrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým zpùsobem provedené ovìøení úplnosti a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèetní závìrce. Audit rovnìž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých úèetních zásad a významných odhadù uèinìných spoleèností a zhodnocení celkové prezentace úèetní závìrky. Jsme pøesvìdèeni, že provedený audit poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku. (1) V našem auditorském výroku k finanèním výkazùm spoleènosti za rok 1999 jsme vyjádøili výhradu na podhodnocení opravných položek na pochybné a nedobytné pohledávky ve výši tis. Kè. Bìhem roku 2000 spoleènost odepsala pohledávky ve výši tis. Kè, které byly souèástí výhrady za rok K 31. prosinci 2000 podle našeho názoru opravné položky k pohledávkám, které by odpovídajícím zpùsobem pokryly rizika spojená s pochybnými a nedobytnými pohledávkami, mìly být o tis. Kè vyšší. Tato opravná položka mìla být vytvoøena již i k 31. prosinci 1999 a vlastní jmìní spoleènosti mìlo být sníženo o tis. Kè. (2) Spoleènost nevytvoøila k 31. prosinci 2000 žádné opravné položky k hmotnému investiènímu majetku. Podle našeho názoru opravné položky k hmotnému investiènímu majetku mìly být vytvoøeny ve výši tis. Kè. O tuto èástku mìla být snížena aktiva a vlastní jmìní spoleènosti k O stejnou èástku mìl být snížen zisk spoleènosti za rok (3) Spoleènost nevytvoøila k 31. prosinci 2000 žádné opravné položky k finanèním investicím. Podle našeho názoru mìly být vytvoøeny opravné položky k finanèním investicím ve výši tis. Kè. O tuto èástku mìla být snížena aktiva a vlastní jmìní spoleènosti k O stejnou èástku mìl být snížen zisk spoleènosti za rok (4) Jak je uvedeno v bodì è. 17 pøílohy úèetní závìrky k 31. prosinci 2000, spoleènost v rozvaze vykazuje pohledávku za mateøskou spoleèností OMNYX, a. s. v celkové výši tis. Kè. Jako auditoøi spoleènosti jsme nezískali dostateèné ujištìní potøebné k vìrnému zhodnocení pravdìpodobnosti splacení pohledávky v celé výši. 17

20 (5) Spoleènost ve svém podnikání používá informace, na které se vztahuje zákon è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností. Jako auditoøi spoleènosti jsme nemìli možnost se s tìmito informacemi seznámit a vyhodnotit jejich pøípadný dopad do úèetní závìrky spoleènosti za rok S výhradou vlivu podhodnocení opravných položek uvedených v odstavcích (1), (2) a (3) a pøípadných úprav, které by mohly být nezbytné v návaznosti na skuteènosti uvedené v odstavci (4) a (5), podle našeho názoru úèetní závìrka ve všech významných ohledech vìrnì zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmìní a finanèní situaci spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31.prosinci 2000 a výsledek jejího hospodaøení za rok 2000 v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví. Aniž bychom vydávali další výhradu, upozoròujeme na: - bod è. 5 v pøíloze úèetní závìrky. Spoleènost v rozvaze vykazuje již dlouho nesplacené pohledávky za subjekty ve Slovenské republice ve výši tis. Kè, o jejichž úhradì v souèasné dobì jedná a z velké èásti závisí na získání kontraktu spoleènosti od tøetí strany. K tìmto pohledávkám nebyla vytváøena žádná opravná položka. Vedení spoleènosti vìøí, že všechny pohledávky budou vyrovnány v plné výši, avšak v souèasné dobì nelze spolehlivì odhadnout jejich výsledek. V Praze dne 24. kvìtna 2001 ERNST & YOUNG AUDIT s.r.o. Praha 2, Mánesova 28 auditorská licence KA ÈR è. 137 Ing. Eva Dekastellová auditor è. dekretu 759 STANOVISKO DOZORÈÍ RADY Dozorèí rada projednala a pøezkoumala na svém zasedání dne 4. èervna 2001 roèní úèetní závìrku za rok 2000 a návrh pøedstavenstva na rozdìlení zisku za uvedené období. Po diskusi bylo konstatováno pøezkoumání b e z v ý h r a d. Dozorèí rada doporuèuje valné hromadì schválit hospodáøský výsledek za rok 2000 a návrh na rozdìlení zisku pøedložený pøedstavenstvem spoleènosti. Ing. Richard Háva pøedseda dozorèí rady 18

21 HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2000 (v Kè) Náklady Výnosy Hospodáøský výsledek pøed zdanìním Pøipoèitatelné položky Odpoèitatelné položky Hospodáøský výsledek Odpoèet 10 % HIM nakoupeného v roce Základ danì I Dary do 2 % ze základu danì I Základ danì II Základ danì zaokrouhlený Daò 31 % Sleva dle Daò k odvodu Zisk po zdanìní NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU ZA ROK 2000 (v Kè) Zisk po zdanìní Základní pøídìl do rezervního fondu (5 %) Pøídìl do sociálního fondu (2 %) Další pøídìl do sociálního fondu Dividendy Výplata dividend byla navržena ve výši 19 Kè na jednu akcii pøed zdanìním a bude uskuteènìna zpùsobem schváleným valnou hromadou. 19

22 STRATEGIE ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI PRO ROK 2001 Hlavní strategií OMNIPOL a. s. dlouhodobì zùstává rozvoj zahraniènì obchodních aktivit realizovaných na základì komplexních služeb podnikùm i rozpoètové sféøe, tj. zabezpeèování vývozu, dovozu, leasingu technologií a dopravních prostøedkù vèetnì kapitálového propojení a úèastí OMNIPOL a. s. v pøedních èeských firmách obranného prùmyslu. V souvislosti s èlenstvím Èeské republiky v Severoatlantické alianci je OMNIPOL a. s. pøipravena se aktivnì podílet na modernizaci armád nových èlenských zemí a úzce spolupracovat i s tradièními agenturami NATO zabezpeèujícími vojenské kontrakty ostatních armád aliance vèetnì zajiš ování pøípadných souvisejících offsetových projektù. Pro nejbližší období, tj. na léta , je stìžejním zámìrem vytváøení pøedpokladù pro naplnìní zmínìné strategie, kterými jsou zejména: - dokonèení systému jakosti certifikovaného podle ISO 9002 a AQAP 110. Proces byl zahájen ve spolupráci s renomovanou konzultaèní firmou poèátkem roku udržení dynamiky rùstu obratu leasingu dopravních prostøedkù a technologií - další zvyšování tempa rùstu vývozu - vytváøení dostateèných zdrojù pro maximalizaci daòových odpisù nedobytných pohledávek a tvorbu zisku zabezpeèující výplatu dividend minimálnì ve výši 2,5 % v souladu s dividendovou politikou spoleènosti 20

23

24 OMNIPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ S VOJENSKOU A LETECKOU TECHNIKOU OMNIPOL a. s. Nekázanka 11, PRAHA 1

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 ZPRÁVA 2001 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI... OMNIPOL a. s. V ý r o č n í z p r á v a 1 9 9 8 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI......................

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1997 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1997 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1997 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1997 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................ 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...................................

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / )

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00231401 Název: Mìsto Benešov NS: 00231401 Mìsto

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00251984 Název: Mìsto Vodòany NS: 00251984 Mìsto

Více

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 00253979 Název: Mìsto Cheb NS: Mìsto Cheb Mìsto Cheb

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008)

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00532177 Název: Obec Skrchov øádná mimoøádná mezitimní

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2003 ZÁKLADNÍ INFORMACE

OMNIPOL a. s. Zpráva 2003 ZÁKLADNÍ INFORMACE OMNIPOL a. s. Zpráva 2003 ZÁKLADNÍ INFORMACE Obchodní firma: OMNIPOL a. s. Sídlo: Nekázanka 880/11 112 21 Praha 1 Telefon: 224 011 111 Telefax: 224 012 241 E-mail: omnipol@omnipol.cz Internet: http://www.omnipol.cz

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná AKTIVA

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Obec Øepeè AKTIVA CELKEM 24 448

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež AKTIVA CELKEM 64

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70947121 Název: Svazek obcí Moravia AKTIVA CELKEM

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 12 / 2011 IÈO: 4499278520 Název: Statutární mìsto Brno, mìstská èást Brno-Líšeò SOR1

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00853143 Název: Obec Zborov AKTIVA CELKEM 15

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 7 840

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 67438539 Název: DSO Broumovsko AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 75110636 Název: DSO Kompostárna Únanov

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 12 / 2010 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko AKTIVA CELKEM 2 779 163,62 2 779 163,62 396 577,73

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2012 IÈO: 71203354 Název: Mariánskolázeòsko, dobrovolný

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 9 / 2012 IÈO: 00282103 Název: Mìsto Modøice Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 12 / 2011 IÈO: 293806 Název: Mìstys Vranov nady Dyjí AKTIVA CELKEM 77 406 274,28 18

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00302899 Název: Obec Libina A. Stálá aktiva 01 242

Více

Licence: D2GW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D2GW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v Kè) Období: 13 / 2006 IÈO: 241121 Název: Mesto Cernosice A. Stálá aktiva 01 480 073 322,17 528 899

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Licence: DLJW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: DLJW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v Kè) Období: 6 / 2007 IÈO: 00261459 Název: Mìsto Krásná Lípa A. Stálá aktiva 01 522 762 851,07 549

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302899 Název: Obec Libina A. Stálá aktiva 01 232

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002243 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona ŠJ Tìšetice Nejsou informace o tom,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00600261 Název: Obec Èernín AKTIVA CELKEM 20 796

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 75021498 Název: ZŠ Hrubèice AKTIVA CELKEM 2 094 583,48 1 611 827,42 482 756,06 462 000,00 A. Stálá

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Želechovice nad Døevnicí, 4.kvìtna 68 76311 Želechovice nad Døevnicí,, IÈ:75158094 sestaven k : 31.12.2011

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A K T I V A B

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h11m26s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

AKTIVA CELKEM , , , ,80

AKTIVA CELKEM , , , ,80 Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 1 074 125 013,10 193 347 347,23 880 777 665,87 904 132 980,80 A. Stálá aktiva 1 020 896 969,80 192 411

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Spoleèenství obcí Podkrkonoší

Spoleèenství obcí Podkrkonoší Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p.

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÙ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÙ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÙ SOUDRŽNOSTI Obec Mutìnice, Masarykova 200 69611 Mutìnice, Obec, IÈ:00285145 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kè,

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: DHDM XCRGBZUC / ZUC ( / ) DSO Melè. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DHDM XCRGBZUC / ZUC ( / ) DSO Melè. (v Kè) sestavený ke dni DSO Melè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 04.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70630208 název DSO Melè ulice, è.p. 15 obec Moravice PSÈ, pošta 74784 Kontaktní údaje telefon

Více

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 71205501 název Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ulice, è.p. Skorošice

Více