ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4"

Transkript

1 OMNIPOL a. s. Z p r á v a

2

3 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ K ORGÁNY SPOLEÈNOSTI K ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEÈNOSTI K INFORMACE Z VALNÉ HROMADY ROZVAHA K VÈETNÌ GRAFU VÝVOJE AKTIV A PASIV VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K PØEHLED PENÌŽNÍCH TOKÙ V ROCE ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI STANOVISKO DOZORÈÍ RADY HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2000 A NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU STRATEGIE ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI PRO ROK Tato Zpráva 2000 byla sestavena na základì Výroèní zprávy OMNIPOL a. s. za rok 2000 zpracované v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a zákona è. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znìní. Nedílnou souèástí této Zprávy 2000 je pøíloha k úèetní závìrce k , která je k dispozici v sídle spoleènosti.

4 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE Vážení akcionáøi, tak jako v minulých obdobích bylo i v roce 2000 hlavním cílem našeho úsilí zajistit prosperitu spoleènosti. Vedle všech možností v oblasti tradièních forem obchodu jsme hledali nové obchodní aktivity. Týkalo se to zvláštì oblasti leasingu, ale i pronikání do oblasti ekologie. Spolu s upevnìním pozice zkušeného a spolehlivého obchodního partnera v oblasti obchodu s vojenským materiálem, pro což splòuje naše spoleènost všechny pøedpoklady vytvoøené zejména dlouholetými znalostmi problematiky související s obchodem se speciální technikou a vybudovanými obchodními kontakty v tuzemsku i v zahranièí, cítíme potøebu rozvíjet obchod i s civilními komoditami. Zvláštì pak v potravináøském prùmyslu v oblasti pivovarnictví a nápojové techniky rozšíøila naše spoleènost aktivity vedoucí ke zvýšení objemu exportu. Spokojenost zákazníkù ve více než 60 zemích celého svìta svìdèí o tom, že OMNIPOL a. s. patøí k nejvìtším vývozcùm a dovozcùm vojenské a letecké techniky v Èeské republice a byl a je hodnovìrným partnerem ve všech obchodních transakcích. V minulém roce jsme upevnili spolupráci s mnoha zahranièními vojenskými i civilními partnery pøi budování jejich výcvikových, výrobních a opravárenských kapacit. Naše spoleènost se aktivnì zapojila do spolupráce s agenturami NAMSA a NC3A, které realizují nìkteré projekty Severoatlantické aliance. Podpora a spolupráce s vojenským prùmyslem v ÈR patøila k dalším prioritám našich aktivit. Posilovali jsme dále úzké vztahy s výrobci a vývojovými pracovišti. Nákupem akciového podílu ve spoleènosti ERA jsme rozšíøili aktivity v oblasti elektronického prùmyslu. 2

5 Aktivní prací v nìkterých významných obchodních komorách získáváme, udržujeme a rozvíjíme pøímé obchodní kontakty s partnery v pøíslušných teritoriích. To nám umožòuje dobøe se orientovat v mnohdy specifických podmínkách obchodních vztahù. OMNIPOL a. s. jako zakládající èlen Asociace obranného prùmyslu se aktivnì podílí na její èinnosti. V loòském roce se podaøilo podepsat smlouvy mezi AOP a ministerstvy obchodu a prùmyslu a obrany, které významnì pøispìly ke zjednodušení komunikace mezi státem a obranným prùmyslem. V roce 2000 jsme vìnovali také velkou pozornost zavádìní dokumentovaného systému jakosti podle norem ISO 9002 a AQAP 110. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto projektu se nepodaøilo proces ukonèit v loòském roce. S potìšením však mohu oznámit, že certifikát ISO spoleènost obdržela v kvìtnu Certifikaci dle standardu AQAP obdržíme v závislosti na ukonèení legislativního procesu na MO ÈR, které je povìøeným místem pro jeho vydávání. Zkušený tým pracovníkù naší spoleènosti potvrdil po organizaèních zmìnách v r svoji rostoucí výkonnost, která se projevila vyšší produktivitou práce. Dále jsme soustøedili naše úsilí do oblasti pøípravy offsetových projektù souvisejících s chystaným výbìrovým øízením na nadzvukové letouny pro AÈR, které spoleènost vnímá jako velkou výzvu možnost prokázat naše kvality v jednom z nejvýznamnìjších projektù naší armády v historii. OMNIPOL a. s. vìnoval i v roce 2000 èást svých finanèních prostøedkù na sponzorské a reklamnì-propagaèní aktivity. Zamìøili jsme se na dvì hlavní oblasti. Jednou je špièková technika spjatá s armádou a letectvím podporujeme mimo jiné Den pozemního vojska AÈR, letecké dny, ale také prezentace výrobkù vojenských výzkumných ústavù a státní reprezentaci v letecké akrobacii. Druhým smìrem tìchto našich aktivit je oblast humanitární pomoci tìlesnì a zdravotnì postiženým spoluobèanùm a nemocnicím. Zmínit mùžeme dlouhodobou spolupráci se Svazem tìlesnì postižených, kterému každoroènì vìnujeme prostøedky na zajištìní rehabilitaèních táborù pro rodiny s postiženými dìtmi. Vedení spoleènosti je pøesvìdèeno, že úsilí smìøující k dalšímu rozvíjení a upevòování pozice silné a spolehlivé obchodní spoleènosti, která je uznávaným a respektovaným partnerem na tuzemském i zahranièním trhu, bude prokázáno výsledky i v roce 2001, kdy si OMNIPOL pøipomene 10 let existence jako akciová spoleènost. Ing. Michal Hon pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel 3

6 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI Obchodní firma: OMNIPOL a. s. Sídlo: Nekázanka 880/ Praha 1 Telefon: (02) Telefax: (02) Internet: IÈ: DIÈ: Zápis v obchodním rejstøíku: dne 19. srpna 1991 Mìstský soud v Praze (oddíl B, vložka 885) Základní kapitál k : Vlastní jmìní k : Kè Kè Poèet zamìstnancù k : 181 Prùmìrný poèet zamìstnancù v r. 2000: 183 4

7 HISTORIE SPOLEÈNOSTI OMNIPOL byl založen dne 22. øíjna 1934 jako obchodní spoleènost s r. o. provádìjící pøedevším dovozní a vývozní operace související s aktivitami Škodových závodù v Plzni. Koncem 30. let mìl OMNIPOL obchodní zastoupení ve více než 20 zemích. Po roce 1945 bylo ukonèeno spojení se Škodovými závody a OMNIPOL se transformoval na univerzální obchodní spoleènost s pùsobností po celém svìtì, která si brzy získala povìst spolehlivého obchodníka pøedevším v oblasti strojírenských výrobkù a vojenské techniky. Až do konce 80. let byl OMNIPOL státním podnikem zahranièního obchodu pøímo øízeným ministerstvem zahranièního obchodu. Jako monopolní vývozce a dovozce letecké a vojenské techniky zabezpeèoval státní politiku obranyschopnosti zemì. Po roce 1989 OMNIPOL rozšíøil svoje aktivity a v roce 1991 byl transformován na akciovou spoleènost a následnì byl èásteènì privatizován v rámci první vlny kupónové privatizace. V záøí 1996 odkoupil CHEMAPOL GROUP, a. s. veškeré akcie OMNIPOL a. s. vlastnìné státem, èímž byla dokonèena jeho privatizace. Poèátkem roku 1998 došlo k další zmìnì majoritního akcionáøe, když veškeré akcie od CHEMAPOL GROUP, a. s. odkoupila spoleènost C.H.M., a. s., v lednu 1999 pøejmenovaná na OMNYX, a. s. PØEDMÌT PODNIKÁNÍ koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostøedkování pøi koupi zboží za úèelem jeho dalšího prodeje nákup a prodej zbraní a støeliva zahranièní obchod s vojenským materiálem pronájem nebytových prostor v rozsahu, kdy není živností nákup a prodej vojenských zbraní a støeliva èinnost ekonomických a organizaèních poradcù Zahranièní obchod s vojenským materiálem provozuje OMNIPOL a. s. na základì Povolení è. R k provádìní zahranièního obchodu s vojenským materiálem vydaného Licenèní správou Ministerstva prùmyslu a obchodu Èeské republiky dne 2. øíjna 1997 v rozsahu seznamu vojenského materiálu (SVM) 1 až 24 a s teritoriálním zamìøením na všechny státy s výjimkou tìch, kam je vývoz vojenského materiálu zakázán. 5

8 MAJETKOVÉ ÚÈASTI (k ) Obchodní firma a sídlo spoleènosti % ze ZK SLOMEX a. s., Bratislava 100,00 % Èeská letecká servisní a. s., Praha 51,00 % Elektrosignál Praha, a. s., Praha 49,66 % RAMET C.H.M. a. s., Kunovice 34,00 % RAMET s.r.o., Kunovice 20,00 % Polièské strojírny a. s., Polièka 18,71 % ERA a. s., Pardubice 10,00 % AKCIE Základní kapitál spoleènosti OMNIPOL a. s. èiní 1,616 mld. Kè a je složen z kusù kmenových akcií na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie je Kè 1 000,-. Akcie spoleènosti OMNIPOL a. s. jsou registrované a zaknihované ve Støedisku cenných papírù. STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ (k ) Poèet akcií % ze ZK OMNYX, a. s., Praha ,68 INSTAR a. s., Bratislava ,20 Rubín, dynamický investièní fond, a. s., Praha ,08 Ostatní právnické osoby ,19 Fyzické osoby ,85 C e l k e m ,00 Celkový poèet akcionáøù je 27 právnických a fyzických osob. 6

9 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI K STATUTÁRNÍ ORGÁN PØEDSTAVENSTVO V období od do pracovalo pøedstavenstvo spoleènosti OMNIPOL a. s. ve složení: pøedseda: Ing. Michal Hon generální øeditel OMNIPOL a. s. èlenové: Ing. Jiøí Øezáè obchodní námìstek generálního øeditele OMNIPOL a. s. Ing. Milan Faltus øeditel obchodní skupiny OMNIPOL a. s. KONTROLNÍ ORGÁN DOZORÈÍ RADA V období od do pracovala dozorèí rada spoleènosti OMNIPOL a. s. ve složení: pøedseda: Ing. Richard Háva pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel OMNYX, a. s. èlenové: Ing. Jozef Piga èlen pøedstavenstva a výkonný øeditel OMNYX, a. s. Ing. Petr Kudrna èlen zvolený zamìstnanci spoleènosti OMNIPOL a. s. 7

10 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEÈNOSTI Generální øeditel Právní odbor Oddìlení propagace Obchodní úsek Ekonomicko-správní úsek Odbor øízení lidských zdrojù a jakosti Obchodní skupina 21 letecká technika Odbor financí a controllingu Sekretariát GØ Obchodní skupina 22 pozemní technika Obchodní skupina 23 offsetové programy Obchodní skupina 24 trading Obchodní skupina 25 elektrotechnika Oddìlení mezinárodní pøepravy Úètárny Technicko-hospodáøský odbor Odbor informaèních technologií Obchodní skupina 46 leasing Pokladna Personální a mzdové oddìlení Oddìlení øízení informací a jakosti Oddìlení podpory obchodu VEDENÍ SPOLEÈNOSTI Pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel Èlen pøedstavenstva a obchodní námìstek Èlen pøedstavenstva a øeditel obchodní skupiny Ekonomicko-správní námìstek Øeditelka odboru øízení lidských zdrojù a jakosti Øeditel právního odboru Ing. Michal Hon Ing. Jiøí Øezáè Ing. Milan Faltus Ing. Jan Eret Ing. Alena Cejnarová JUDr. Bruno Chudý 8

11 INFORMACE Z VALNÉ HROMADY KONANÉ V ROCE 2000 V prùbìhu roku 2000 se konala jedna valná hromada spoleènosti OMNIPOL a. s. Øádná valná hromada probìhla dne 15. srpna 2000 v sídle spoleènosti za úèasti 9 akcionáøù vlastnících celkem kusù akcií, tj. 91,07 % z celkového základního kapitálu. Akcionáøi kromì procedurálních otázek projednali: zprávu pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti, stavu majetku, obchodní politice a úèetní závìrce za rok 1999 a návrh na rozdìlení zisku vèetnì výše, zpùsobu a termínu vyplácení dividend; zprávu dozorèí rady o kontrolní èinnosti a stanovisko k výsledkùm hospodaøení za rok 1999 a návrhu na rozdìlení zisku; výhled rozvoje spoleènosti na rok Pøítomní akcionáøi schválili: úèetní závìrku za rok 1999; rozdìlení zisku za rok 1999 vèetnì výše, zpùsobu a termínu vyplácení dividend; odmìòování èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady. 9

12 ROZVAHA SPOLEÈNOSTI KE DNI (v tis. Kè) Bìžný rok Minulý rok Aktiva celkem A Pohledávky za upsané vlastní jmìní 0 0 B Stálá aktiva B.I. Nehmotný investièní majetek B.II. Hmotný investièní majetek B.III. Finanèní investice B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem C Obìžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanèní majetek D Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv Bìžný rok Minulý rok Pasiva celkem A Vlastní jmìní A.I. Základní jmìní A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.IV. Hospodáøský výsledek minulých let A.V. Hospodáøský výsledek bìžného úèetního období B Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvìry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvìry dlouhodobé C Ostatní pasiva - pøechodné úèty pasiv

13 AKTIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Stálá aktiva 1 470, , ,3 Obìžná aktiva 2 530, , ,5 Ostatní aktiva 227,6 131,5 33,7 Celkem 4 227, , ,5 PASIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Vlastní jmìní 2 005, , ,5 Cizí zdroje 1 835, , ,7 Ostatní pasiva 386,8 347,9 222,3 Celkem 4 227, , ,5 13

14 VÝNOSY V ROCE 2000 (v tis. Kè) Obchodní èinnost tržby za prodej zboží (vývoz, dovoz, reexport, tuzemsko) 60 % Leasing tržby za pronájem 18 % Ostatní výnosy (zúètování opravných položek a rezerv, kurzové zisky, tržby z prodeje HIM a NIM, pøijaté úroky, ostatní tržby za pronájem a ostatní služby) 22 % Obchodní èinnost Ostatní výnosy Leasing OBCHODNÍ ÈINNOST V ROCE 2000 TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ (v tis. Kè) Dovoz 69 % Tuzemsko 1 % Reexport 11 % Vývoz 19% Dovoz Vývoz Reexport Tuzemsko

15 VÝVOZ A REEXPORT V ROCE 2000 Východní Evropa 48 % Asie 26 % Západní Evropa 3 % Afrika 23 % Východní Evropa (Rusko, Chorvatsko, Polsko, Ukrajina a další) Asie (Indie, Pákistán, Tádžikistán a další) Afrika (Etiopie, Egypt, Alžírsko a další) Západní Evropa (Itálie, Nìmecko, Belgie, Francie a další) Západní Evropa 88 % DOVOZ V ROCE 2000 Asie 2 % Východní Evropa 3 % Severní Amerika 7 % Západní Evropa (Francie, Norsko, Velká Británie, Belgie, Finsko, Nìmecko a další) Severní Amerika (USA, Kanada) Východní Evropa (Slovensko, Polsko, Maïarsko, Rusko a další) Asie (Izrael, Korea) 13

16 VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT KE DNI (v tis. Kè) Bìžný rok Minulý rok I. Tržby za prodej zboží A Prodané zboží v cenì poøízení Obchodní marže II. Výkony B Výrobní spotøeba C Osobní náklady D Danì a poplatky E Odpisy nehmotného a hmotného investièního majetku III. Tržby z prodeje investièního majetku a materiálu F Zùstatková cena prodaného invest. majetku a materiálu IV. Zúètování rezerv a èasového rozlišení provozních výnosù G Tvorba rezerv a èasového rozlišení provozních nákladù V. Zúètování opravných položek do provozních výnosù H Zúètování opravných položek do provozních nákladù 0 0 VI. Ostatní provozní výnosy I Ostatní provozní náklady VII. Pøevod provozních výnosù 0 0 J Pøevod provozních nákladù 0 0 * Provozní hospodáøský výsledek

17 Bìžný rok Minulý rok VIII. Tržby z prodeje cenných papírù a vkladù K Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z finanèních investic 0 0 X. Výnosy z krátkodobého investièního majetku 0 0 XI. Zúètování rezerv do finanèních výnosù 0 0 L Tvorba rezerv na finanèní náklady 0 0 XII. Zúètování opravných položek do finanèních výnosù 0 0 M Zúètování opravných položek do finanèních nákladù 0 0 XIII. Výnosové úroky N Nákladové úroky XIV. Ostatní finanèní výnosy O Ostatní finanèní náklady XV. Pøevod finanèních výnosù 0 0 P Pøevod finanèních nákladù 0 0 * Hospodáøský výsledek z finanèních operací R Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost ** Hospodáøský výsledek za bìžnou èinnost XVI. Mimoøádné výnosy S Mimoøádné náklady T Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti * Mimoøádný hospodáøský výsledek U Pøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm 0 0 *** Hospodáøský výsledek za úèetní období Hospodáøský výsledek pøed zdanìním

18 PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH V ROCE 2000 (v tis. Kè) P Stav penìžních prostøedkù na zaèátku úèetního období A Penìžní toky z provozní èinnosti Z Úèetní zisk nebo ztráta z bìžné èinnosti pøed zdanìním A 1 Úpravy o nepenìžní operace Odpisy stálých aktiv Zmìny stavu opravných položek, rezerv a zmìna zùstatkù pøechodných úètù aktiv a pasiv Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílù na zisku 0 5. Vyúètované nákladové úroky a vyúètované výnosové úroky A 2 Zmìna potøeby pracovního kapitálu Zmìna stavu pohledávek Zmìna stavu krátkodobých závazkù Zmìna stavu zásob Zmìna stavu leasingového majetku A 3 Výdaje z plateb úrokù A 4 Pøijaté úroky A 5 Zaplacená daò z pøíjmù A 6 Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádnými úèetními pøípady B Penìžní toky z investièní èinnosti B 1 Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv B 2 Pøíjmy z prodeje stálých aktiv B 3 Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám C Penìžní toky z finanèních èinností C 1 Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù C 2 Dopady zmìn vlastního jmìní na penìžní prostøedky Zvýšení penìžních prostøedkù z titulu zvýšení základního jmìní 0 2. Vyplacení podílu na vlastním jmìní spoleèníkù 0 3. Penìžní dary a dotace do vlastního jmìní 0 4. Úhrada ztráty spoleèníky 0 5. Pøímé platby na vrub fondù Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C 3 Pøijaté dividendy a podíly na zisku 0 F Èisté zvýšení, resp. snížení penìžních prostøedkù R Stav penìžních prostøedkù na konci období

19 ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI Ovìøili jsme úèetní informace obsažené ve výroèní zprávì za rok 2000 a úèetní závìrku spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci Rozsah naší práce byl omezen pouze na potvrzení toho, že informace obsažené ve výroèní zprávì jsou v souladu s úèetní závìrkou. Podle našeho názoru úèetní informace obsažené ve výroèní zprávì odpovídají údajùm v úèetní závìrce. Jakožto auditoøi spoleènosti jsme pøedali vedení spoleènosti v kvìtnu 2001 výrok auditora týkající se úèetní závìrky za rok 2000 ve znìní: Provedli jsme audit úèetní závìrky spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci Za sestavení úèetní závìrky je odpovìdno pøedstavenstvo spoleènosti. Naší úlohou je na základì provedeného auditu vyjádøit názor na tuto úèetní závìrku. Souèasnì jsme ovìøili tuto Zprávu za rok Audit jsme provedli v souladu s právními pøedpisy platnými v Èeské republice, tj. v souladu se zákonem è. 254/2000 Sb., o auditorech, a auditorskými smìrnicemi vydanými Komorou auditorù Èeské republiky, kromì skuteènosti, že rozsah našich prací byl omezen tak, jak je popsáno v odstavcích (4) a (5). Tyto smìrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým zpùsobem provedené ovìøení úplnosti a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèetní závìrce. Audit rovnìž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých úèetních zásad a významných odhadù uèinìných spoleèností a zhodnocení celkové prezentace úèetní závìrky. Jsme pøesvìdèeni, že provedený audit poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku. (1) V našem auditorském výroku k finanèním výkazùm spoleènosti za rok 1999 jsme vyjádøili výhradu na podhodnocení opravných položek na pochybné a nedobytné pohledávky ve výši tis. Kè. Bìhem roku 2000 spoleènost odepsala pohledávky ve výši tis. Kè, které byly souèástí výhrady za rok K 31. prosinci 2000 podle našeho názoru opravné položky k pohledávkám, které by odpovídajícím zpùsobem pokryly rizika spojená s pochybnými a nedobytnými pohledávkami, mìly být o tis. Kè vyšší. Tato opravná položka mìla být vytvoøena již i k 31. prosinci 1999 a vlastní jmìní spoleènosti mìlo být sníženo o tis. Kè. (2) Spoleènost nevytvoøila k 31. prosinci 2000 žádné opravné položky k hmotnému investiènímu majetku. Podle našeho názoru opravné položky k hmotnému investiènímu majetku mìly být vytvoøeny ve výši tis. Kè. O tuto èástku mìla být snížena aktiva a vlastní jmìní spoleènosti k O stejnou èástku mìl být snížen zisk spoleènosti za rok (3) Spoleènost nevytvoøila k 31. prosinci 2000 žádné opravné položky k finanèním investicím. Podle našeho názoru mìly být vytvoøeny opravné položky k finanèním investicím ve výši tis. Kè. O tuto èástku mìla být snížena aktiva a vlastní jmìní spoleènosti k O stejnou èástku mìl být snížen zisk spoleènosti za rok (4) Jak je uvedeno v bodì è. 17 pøílohy úèetní závìrky k 31. prosinci 2000, spoleènost v rozvaze vykazuje pohledávku za mateøskou spoleèností OMNYX, a. s. v celkové výši tis. Kè. Jako auditoøi spoleènosti jsme nezískali dostateèné ujištìní potøebné k vìrnému zhodnocení pravdìpodobnosti splacení pohledávky v celé výši. 17

20 (5) Spoleènost ve svém podnikání používá informace, na které se vztahuje zákon è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností. Jako auditoøi spoleènosti jsme nemìli možnost se s tìmito informacemi seznámit a vyhodnotit jejich pøípadný dopad do úèetní závìrky spoleènosti za rok S výhradou vlivu podhodnocení opravných položek uvedených v odstavcích (1), (2) a (3) a pøípadných úprav, které by mohly být nezbytné v návaznosti na skuteènosti uvedené v odstavci (4) a (5), podle našeho názoru úèetní závìrka ve všech významných ohledech vìrnì zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmìní a finanèní situaci spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31.prosinci 2000 a výsledek jejího hospodaøení za rok 2000 v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví. Aniž bychom vydávali další výhradu, upozoròujeme na: - bod è. 5 v pøíloze úèetní závìrky. Spoleènost v rozvaze vykazuje již dlouho nesplacené pohledávky za subjekty ve Slovenské republice ve výši tis. Kè, o jejichž úhradì v souèasné dobì jedná a z velké èásti závisí na získání kontraktu spoleènosti od tøetí strany. K tìmto pohledávkám nebyla vytváøena žádná opravná položka. Vedení spoleènosti vìøí, že všechny pohledávky budou vyrovnány v plné výši, avšak v souèasné dobì nelze spolehlivì odhadnout jejich výsledek. V Praze dne 24. kvìtna 2001 ERNST & YOUNG AUDIT s.r.o. Praha 2, Mánesova 28 auditorská licence KA ÈR è. 137 Ing. Eva Dekastellová auditor è. dekretu 759 STANOVISKO DOZORÈÍ RADY Dozorèí rada projednala a pøezkoumala na svém zasedání dne 4. èervna 2001 roèní úèetní závìrku za rok 2000 a návrh pøedstavenstva na rozdìlení zisku za uvedené období. Po diskusi bylo konstatováno pøezkoumání b e z v ý h r a d. Dozorèí rada doporuèuje valné hromadì schválit hospodáøský výsledek za rok 2000 a návrh na rozdìlení zisku pøedložený pøedstavenstvem spoleènosti. Ing. Richard Háva pøedseda dozorèí rady 18

21 HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2000 (v Kè) Náklady Výnosy Hospodáøský výsledek pøed zdanìním Pøipoèitatelné položky Odpoèitatelné položky Hospodáøský výsledek Odpoèet 10 % HIM nakoupeného v roce Základ danì I Dary do 2 % ze základu danì I Základ danì II Základ danì zaokrouhlený Daò 31 % Sleva dle Daò k odvodu Zisk po zdanìní NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU ZA ROK 2000 (v Kè) Zisk po zdanìní Základní pøídìl do rezervního fondu (5 %) Pøídìl do sociálního fondu (2 %) Další pøídìl do sociálního fondu Dividendy Výplata dividend byla navržena ve výši 19 Kè na jednu akcii pøed zdanìním a bude uskuteènìna zpùsobem schváleným valnou hromadou. 19

22 STRATEGIE ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI PRO ROK 2001 Hlavní strategií OMNIPOL a. s. dlouhodobì zùstává rozvoj zahraniènì obchodních aktivit realizovaných na základì komplexních služeb podnikùm i rozpoètové sféøe, tj. zabezpeèování vývozu, dovozu, leasingu technologií a dopravních prostøedkù vèetnì kapitálového propojení a úèastí OMNIPOL a. s. v pøedních èeských firmách obranného prùmyslu. V souvislosti s èlenstvím Èeské republiky v Severoatlantické alianci je OMNIPOL a. s. pøipravena se aktivnì podílet na modernizaci armád nových èlenských zemí a úzce spolupracovat i s tradièními agenturami NATO zabezpeèujícími vojenské kontrakty ostatních armád aliance vèetnì zajiš ování pøípadných souvisejících offsetových projektù. Pro nejbližší období, tj. na léta , je stìžejním zámìrem vytváøení pøedpokladù pro naplnìní zmínìné strategie, kterými jsou zejména: - dokonèení systému jakosti certifikovaného podle ISO 9002 a AQAP 110. Proces byl zahájen ve spolupráci s renomovanou konzultaèní firmou poèátkem roku udržení dynamiky rùstu obratu leasingu dopravních prostøedkù a technologií - další zvyšování tempa rùstu vývozu - vytváøení dostateèných zdrojù pro maximalizaci daòových odpisù nedobytných pohledávek a tvorbu zisku zabezpeèující výplatu dividend minimálnì ve výši 2,5 % v souladu s dividendovou politikou spoleènosti 20

23

24 OMNIPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ S VOJENSKOU A LETECKOU TECHNIKOU OMNIPOL a. s. Nekázanka 11, PRAHA 1

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

O M N I P O L a. s. Zpráva 2006

O M N I P O L a. s. Zpráva 2006 O M N I P O L a. s. Zpráva 2006 2 ZPRÁVA 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE................................. 4 a 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI...................................................................

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2005

OMNIPOL a. s. Zpráva 2005 OMNIPOL a. s. Zpráva 2005 omnipol_zprava 2006_CZ.indd 1 31.8.2006 15:29:22 2 omnipol_zprava 2006_CZ.indd 2 31.8.2006 15:29:29 ZPRÁVA 2005 OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI...................................................................

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002 podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù 2 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 1. 2. 3. OBSAH Základní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více