ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4"

Transkript

1 OMNIPOL a. s. Z p r á v a

2

3 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ K ORGÁNY SPOLEÈNOSTI K ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEÈNOSTI K INFORMACE Z VALNÉ HROMADY ROZVAHA K VÈETNÌ GRAFU VÝVOJE AKTIV A PASIV VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K PØEHLED PENÌŽNÍCH TOKÙ V ROCE ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI STANOVISKO DOZORÈÍ RADY HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2000 A NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU STRATEGIE ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI PRO ROK Tato Zpráva 2000 byla sestavena na základì Výroèní zprávy OMNIPOL a. s. za rok 2000 zpracované v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a zákona è. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znìní. Nedílnou souèástí této Zprávy 2000 je pøíloha k úèetní závìrce k , která je k dispozici v sídle spoleènosti.

4 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE Vážení akcionáøi, tak jako v minulých obdobích bylo i v roce 2000 hlavním cílem našeho úsilí zajistit prosperitu spoleènosti. Vedle všech možností v oblasti tradièních forem obchodu jsme hledali nové obchodní aktivity. Týkalo se to zvláštì oblasti leasingu, ale i pronikání do oblasti ekologie. Spolu s upevnìním pozice zkušeného a spolehlivého obchodního partnera v oblasti obchodu s vojenským materiálem, pro což splòuje naše spoleènost všechny pøedpoklady vytvoøené zejména dlouholetými znalostmi problematiky související s obchodem se speciální technikou a vybudovanými obchodními kontakty v tuzemsku i v zahranièí, cítíme potøebu rozvíjet obchod i s civilními komoditami. Zvláštì pak v potravináøském prùmyslu v oblasti pivovarnictví a nápojové techniky rozšíøila naše spoleènost aktivity vedoucí ke zvýšení objemu exportu. Spokojenost zákazníkù ve více než 60 zemích celého svìta svìdèí o tom, že OMNIPOL a. s. patøí k nejvìtším vývozcùm a dovozcùm vojenské a letecké techniky v Èeské republice a byl a je hodnovìrným partnerem ve všech obchodních transakcích. V minulém roce jsme upevnili spolupráci s mnoha zahranièními vojenskými i civilními partnery pøi budování jejich výcvikových, výrobních a opravárenských kapacit. Naše spoleènost se aktivnì zapojila do spolupráce s agenturami NAMSA a NC3A, které realizují nìkteré projekty Severoatlantické aliance. Podpora a spolupráce s vojenským prùmyslem v ÈR patøila k dalším prioritám našich aktivit. Posilovali jsme dále úzké vztahy s výrobci a vývojovými pracovišti. Nákupem akciového podílu ve spoleènosti ERA jsme rozšíøili aktivity v oblasti elektronického prùmyslu. 2

5 Aktivní prací v nìkterých významných obchodních komorách získáváme, udržujeme a rozvíjíme pøímé obchodní kontakty s partnery v pøíslušných teritoriích. To nám umožòuje dobøe se orientovat v mnohdy specifických podmínkách obchodních vztahù. OMNIPOL a. s. jako zakládající èlen Asociace obranného prùmyslu se aktivnì podílí na její èinnosti. V loòském roce se podaøilo podepsat smlouvy mezi AOP a ministerstvy obchodu a prùmyslu a obrany, které významnì pøispìly ke zjednodušení komunikace mezi státem a obranným prùmyslem. V roce 2000 jsme vìnovali také velkou pozornost zavádìní dokumentovaného systému jakosti podle norem ISO 9002 a AQAP 110. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto projektu se nepodaøilo proces ukonèit v loòském roce. S potìšením však mohu oznámit, že certifikát ISO spoleènost obdržela v kvìtnu Certifikaci dle standardu AQAP obdržíme v závislosti na ukonèení legislativního procesu na MO ÈR, které je povìøeným místem pro jeho vydávání. Zkušený tým pracovníkù naší spoleènosti potvrdil po organizaèních zmìnách v r svoji rostoucí výkonnost, která se projevila vyšší produktivitou práce. Dále jsme soustøedili naše úsilí do oblasti pøípravy offsetových projektù souvisejících s chystaným výbìrovým øízením na nadzvukové letouny pro AÈR, které spoleènost vnímá jako velkou výzvu možnost prokázat naše kvality v jednom z nejvýznamnìjších projektù naší armády v historii. OMNIPOL a. s. vìnoval i v roce 2000 èást svých finanèních prostøedkù na sponzorské a reklamnì-propagaèní aktivity. Zamìøili jsme se na dvì hlavní oblasti. Jednou je špièková technika spjatá s armádou a letectvím podporujeme mimo jiné Den pozemního vojska AÈR, letecké dny, ale také prezentace výrobkù vojenských výzkumných ústavù a státní reprezentaci v letecké akrobacii. Druhým smìrem tìchto našich aktivit je oblast humanitární pomoci tìlesnì a zdravotnì postiženým spoluobèanùm a nemocnicím. Zmínit mùžeme dlouhodobou spolupráci se Svazem tìlesnì postižených, kterému každoroènì vìnujeme prostøedky na zajištìní rehabilitaèních táborù pro rodiny s postiženými dìtmi. Vedení spoleènosti je pøesvìdèeno, že úsilí smìøující k dalšímu rozvíjení a upevòování pozice silné a spolehlivé obchodní spoleènosti, která je uznávaným a respektovaným partnerem na tuzemském i zahranièním trhu, bude prokázáno výsledky i v roce 2001, kdy si OMNIPOL pøipomene 10 let existence jako akciová spoleènost. Ing. Michal Hon pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel 3

6 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI Obchodní firma: OMNIPOL a. s. Sídlo: Nekázanka 880/ Praha 1 Telefon: (02) Telefax: (02) Internet: IÈ: DIÈ: Zápis v obchodním rejstøíku: dne 19. srpna 1991 Mìstský soud v Praze (oddíl B, vložka 885) Základní kapitál k : Vlastní jmìní k : Kè Kè Poèet zamìstnancù k : 181 Prùmìrný poèet zamìstnancù v r. 2000: 183 4

7 HISTORIE SPOLEÈNOSTI OMNIPOL byl založen dne 22. øíjna 1934 jako obchodní spoleènost s r. o. provádìjící pøedevším dovozní a vývozní operace související s aktivitami Škodových závodù v Plzni. Koncem 30. let mìl OMNIPOL obchodní zastoupení ve více než 20 zemích. Po roce 1945 bylo ukonèeno spojení se Škodovými závody a OMNIPOL se transformoval na univerzální obchodní spoleènost s pùsobností po celém svìtì, která si brzy získala povìst spolehlivého obchodníka pøedevším v oblasti strojírenských výrobkù a vojenské techniky. Až do konce 80. let byl OMNIPOL státním podnikem zahranièního obchodu pøímo øízeným ministerstvem zahranièního obchodu. Jako monopolní vývozce a dovozce letecké a vojenské techniky zabezpeèoval státní politiku obranyschopnosti zemì. Po roce 1989 OMNIPOL rozšíøil svoje aktivity a v roce 1991 byl transformován na akciovou spoleènost a následnì byl èásteènì privatizován v rámci první vlny kupónové privatizace. V záøí 1996 odkoupil CHEMAPOL GROUP, a. s. veškeré akcie OMNIPOL a. s. vlastnìné státem, èímž byla dokonèena jeho privatizace. Poèátkem roku 1998 došlo k další zmìnì majoritního akcionáøe, když veškeré akcie od CHEMAPOL GROUP, a. s. odkoupila spoleènost C.H.M., a. s., v lednu 1999 pøejmenovaná na OMNYX, a. s. PØEDMÌT PODNIKÁNÍ koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostøedkování pøi koupi zboží za úèelem jeho dalšího prodeje nákup a prodej zbraní a støeliva zahranièní obchod s vojenským materiálem pronájem nebytových prostor v rozsahu, kdy není živností nákup a prodej vojenských zbraní a støeliva èinnost ekonomických a organizaèních poradcù Zahranièní obchod s vojenským materiálem provozuje OMNIPOL a. s. na základì Povolení è. R k provádìní zahranièního obchodu s vojenským materiálem vydaného Licenèní správou Ministerstva prùmyslu a obchodu Èeské republiky dne 2. øíjna 1997 v rozsahu seznamu vojenského materiálu (SVM) 1 až 24 a s teritoriálním zamìøením na všechny státy s výjimkou tìch, kam je vývoz vojenského materiálu zakázán. 5

8 MAJETKOVÉ ÚÈASTI (k ) Obchodní firma a sídlo spoleènosti % ze ZK SLOMEX a. s., Bratislava 100,00 % Èeská letecká servisní a. s., Praha 51,00 % Elektrosignál Praha, a. s., Praha 49,66 % RAMET C.H.M. a. s., Kunovice 34,00 % RAMET s.r.o., Kunovice 20,00 % Polièské strojírny a. s., Polièka 18,71 % ERA a. s., Pardubice 10,00 % AKCIE Základní kapitál spoleènosti OMNIPOL a. s. èiní 1,616 mld. Kè a je složen z kusù kmenových akcií na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie je Kè 1 000,-. Akcie spoleènosti OMNIPOL a. s. jsou registrované a zaknihované ve Støedisku cenných papírù. STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ (k ) Poèet akcií % ze ZK OMNYX, a. s., Praha ,68 INSTAR a. s., Bratislava ,20 Rubín, dynamický investièní fond, a. s., Praha ,08 Ostatní právnické osoby ,19 Fyzické osoby ,85 C e l k e m ,00 Celkový poèet akcionáøù je 27 právnických a fyzických osob. 6

9 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI K STATUTÁRNÍ ORGÁN PØEDSTAVENSTVO V období od do pracovalo pøedstavenstvo spoleènosti OMNIPOL a. s. ve složení: pøedseda: Ing. Michal Hon generální øeditel OMNIPOL a. s. èlenové: Ing. Jiøí Øezáè obchodní námìstek generálního øeditele OMNIPOL a. s. Ing. Milan Faltus øeditel obchodní skupiny OMNIPOL a. s. KONTROLNÍ ORGÁN DOZORÈÍ RADA V období od do pracovala dozorèí rada spoleènosti OMNIPOL a. s. ve složení: pøedseda: Ing. Richard Háva pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel OMNYX, a. s. èlenové: Ing. Jozef Piga èlen pøedstavenstva a výkonný øeditel OMNYX, a. s. Ing. Petr Kudrna èlen zvolený zamìstnanci spoleènosti OMNIPOL a. s. 7

10 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEÈNOSTI Generální øeditel Právní odbor Oddìlení propagace Obchodní úsek Ekonomicko-správní úsek Odbor øízení lidských zdrojù a jakosti Obchodní skupina 21 letecká technika Odbor financí a controllingu Sekretariát GØ Obchodní skupina 22 pozemní technika Obchodní skupina 23 offsetové programy Obchodní skupina 24 trading Obchodní skupina 25 elektrotechnika Oddìlení mezinárodní pøepravy Úètárny Technicko-hospodáøský odbor Odbor informaèních technologií Obchodní skupina 46 leasing Pokladna Personální a mzdové oddìlení Oddìlení øízení informací a jakosti Oddìlení podpory obchodu VEDENÍ SPOLEÈNOSTI Pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel Èlen pøedstavenstva a obchodní námìstek Èlen pøedstavenstva a øeditel obchodní skupiny Ekonomicko-správní námìstek Øeditelka odboru øízení lidských zdrojù a jakosti Øeditel právního odboru Ing. Michal Hon Ing. Jiøí Øezáè Ing. Milan Faltus Ing. Jan Eret Ing. Alena Cejnarová JUDr. Bruno Chudý 8

11 INFORMACE Z VALNÉ HROMADY KONANÉ V ROCE 2000 V prùbìhu roku 2000 se konala jedna valná hromada spoleènosti OMNIPOL a. s. Øádná valná hromada probìhla dne 15. srpna 2000 v sídle spoleènosti za úèasti 9 akcionáøù vlastnících celkem kusù akcií, tj. 91,07 % z celkového základního kapitálu. Akcionáøi kromì procedurálních otázek projednali: zprávu pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti, stavu majetku, obchodní politice a úèetní závìrce za rok 1999 a návrh na rozdìlení zisku vèetnì výše, zpùsobu a termínu vyplácení dividend; zprávu dozorèí rady o kontrolní èinnosti a stanovisko k výsledkùm hospodaøení za rok 1999 a návrhu na rozdìlení zisku; výhled rozvoje spoleènosti na rok Pøítomní akcionáøi schválili: úèetní závìrku za rok 1999; rozdìlení zisku za rok 1999 vèetnì výše, zpùsobu a termínu vyplácení dividend; odmìòování èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady. 9

12 ROZVAHA SPOLEÈNOSTI KE DNI (v tis. Kè) Bìžný rok Minulý rok Aktiva celkem A Pohledávky za upsané vlastní jmìní 0 0 B Stálá aktiva B.I. Nehmotný investièní majetek B.II. Hmotný investièní majetek B.III. Finanèní investice B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem C Obìžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanèní majetek D Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv Bìžný rok Minulý rok Pasiva celkem A Vlastní jmìní A.I. Základní jmìní A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.IV. Hospodáøský výsledek minulých let A.V. Hospodáøský výsledek bìžného úèetního období B Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvìry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvìry dlouhodobé C Ostatní pasiva - pøechodné úèty pasiv

13 AKTIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Stálá aktiva 1 470, , ,3 Obìžná aktiva 2 530, , ,5 Ostatní aktiva 227,6 131,5 33,7 Celkem 4 227, , ,5 PASIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Vlastní jmìní 2 005, , ,5 Cizí zdroje 1 835, , ,7 Ostatní pasiva 386,8 347,9 222,3 Celkem 4 227, , ,5 13

14 VÝNOSY V ROCE 2000 (v tis. Kè) Obchodní èinnost tržby za prodej zboží (vývoz, dovoz, reexport, tuzemsko) 60 % Leasing tržby za pronájem 18 % Ostatní výnosy (zúètování opravných položek a rezerv, kurzové zisky, tržby z prodeje HIM a NIM, pøijaté úroky, ostatní tržby za pronájem a ostatní služby) 22 % Obchodní èinnost Ostatní výnosy Leasing OBCHODNÍ ÈINNOST V ROCE 2000 TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ (v tis. Kè) Dovoz 69 % Tuzemsko 1 % Reexport 11 % Vývoz 19% Dovoz Vývoz Reexport Tuzemsko

15 VÝVOZ A REEXPORT V ROCE 2000 Východní Evropa 48 % Asie 26 % Západní Evropa 3 % Afrika 23 % Východní Evropa (Rusko, Chorvatsko, Polsko, Ukrajina a další) Asie (Indie, Pákistán, Tádžikistán a další) Afrika (Etiopie, Egypt, Alžírsko a další) Západní Evropa (Itálie, Nìmecko, Belgie, Francie a další) Západní Evropa 88 % DOVOZ V ROCE 2000 Asie 2 % Východní Evropa 3 % Severní Amerika 7 % Západní Evropa (Francie, Norsko, Velká Británie, Belgie, Finsko, Nìmecko a další) Severní Amerika (USA, Kanada) Východní Evropa (Slovensko, Polsko, Maïarsko, Rusko a další) Asie (Izrael, Korea) 13

16 VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT KE DNI (v tis. Kè) Bìžný rok Minulý rok I. Tržby za prodej zboží A Prodané zboží v cenì poøízení Obchodní marže II. Výkony B Výrobní spotøeba C Osobní náklady D Danì a poplatky E Odpisy nehmotného a hmotného investièního majetku III. Tržby z prodeje investièního majetku a materiálu F Zùstatková cena prodaného invest. majetku a materiálu IV. Zúètování rezerv a èasového rozlišení provozních výnosù G Tvorba rezerv a èasového rozlišení provozních nákladù V. Zúètování opravných položek do provozních výnosù H Zúètování opravných položek do provozních nákladù 0 0 VI. Ostatní provozní výnosy I Ostatní provozní náklady VII. Pøevod provozních výnosù 0 0 J Pøevod provozních nákladù 0 0 * Provozní hospodáøský výsledek

17 Bìžný rok Minulý rok VIII. Tržby z prodeje cenných papírù a vkladù K Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z finanèních investic 0 0 X. Výnosy z krátkodobého investièního majetku 0 0 XI. Zúètování rezerv do finanèních výnosù 0 0 L Tvorba rezerv na finanèní náklady 0 0 XII. Zúètování opravných položek do finanèních výnosù 0 0 M Zúètování opravných položek do finanèních nákladù 0 0 XIII. Výnosové úroky N Nákladové úroky XIV. Ostatní finanèní výnosy O Ostatní finanèní náklady XV. Pøevod finanèních výnosù 0 0 P Pøevod finanèních nákladù 0 0 * Hospodáøský výsledek z finanèních operací R Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost ** Hospodáøský výsledek za bìžnou èinnost XVI. Mimoøádné výnosy S Mimoøádné náklady T Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti * Mimoøádný hospodáøský výsledek U Pøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm 0 0 *** Hospodáøský výsledek za úèetní období Hospodáøský výsledek pøed zdanìním

18 PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH V ROCE 2000 (v tis. Kè) P Stav penìžních prostøedkù na zaèátku úèetního období A Penìžní toky z provozní èinnosti Z Úèetní zisk nebo ztráta z bìžné èinnosti pøed zdanìním A 1 Úpravy o nepenìžní operace Odpisy stálých aktiv Zmìny stavu opravných položek, rezerv a zmìna zùstatkù pøechodných úètù aktiv a pasiv Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílù na zisku 0 5. Vyúètované nákladové úroky a vyúètované výnosové úroky A 2 Zmìna potøeby pracovního kapitálu Zmìna stavu pohledávek Zmìna stavu krátkodobých závazkù Zmìna stavu zásob Zmìna stavu leasingového majetku A 3 Výdaje z plateb úrokù A 4 Pøijaté úroky A 5 Zaplacená daò z pøíjmù A 6 Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádnými úèetními pøípady B Penìžní toky z investièní èinnosti B 1 Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv B 2 Pøíjmy z prodeje stálých aktiv B 3 Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám C Penìžní toky z finanèních èinností C 1 Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù C 2 Dopady zmìn vlastního jmìní na penìžní prostøedky Zvýšení penìžních prostøedkù z titulu zvýšení základního jmìní 0 2. Vyplacení podílu na vlastním jmìní spoleèníkù 0 3. Penìžní dary a dotace do vlastního jmìní 0 4. Úhrada ztráty spoleèníky 0 5. Pøímé platby na vrub fondù Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C 3 Pøijaté dividendy a podíly na zisku 0 F Èisté zvýšení, resp. snížení penìžních prostøedkù R Stav penìžních prostøedkù na konci období

19 ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI Ovìøili jsme úèetní informace obsažené ve výroèní zprávì za rok 2000 a úèetní závìrku spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci Rozsah naší práce byl omezen pouze na potvrzení toho, že informace obsažené ve výroèní zprávì jsou v souladu s úèetní závìrkou. Podle našeho názoru úèetní informace obsažené ve výroèní zprávì odpovídají údajùm v úèetní závìrce. Jakožto auditoøi spoleènosti jsme pøedali vedení spoleènosti v kvìtnu 2001 výrok auditora týkající se úèetní závìrky za rok 2000 ve znìní: Provedli jsme audit úèetní závìrky spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci Za sestavení úèetní závìrky je odpovìdno pøedstavenstvo spoleènosti. Naší úlohou je na základì provedeného auditu vyjádøit názor na tuto úèetní závìrku. Souèasnì jsme ovìøili tuto Zprávu za rok Audit jsme provedli v souladu s právními pøedpisy platnými v Èeské republice, tj. v souladu se zákonem è. 254/2000 Sb., o auditorech, a auditorskými smìrnicemi vydanými Komorou auditorù Èeské republiky, kromì skuteènosti, že rozsah našich prací byl omezen tak, jak je popsáno v odstavcích (4) a (5). Tyto smìrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým zpùsobem provedené ovìøení úplnosti a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèetní závìrce. Audit rovnìž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých úèetních zásad a významných odhadù uèinìných spoleèností a zhodnocení celkové prezentace úèetní závìrky. Jsme pøesvìdèeni, že provedený audit poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku. (1) V našem auditorském výroku k finanèním výkazùm spoleènosti za rok 1999 jsme vyjádøili výhradu na podhodnocení opravných položek na pochybné a nedobytné pohledávky ve výši tis. Kè. Bìhem roku 2000 spoleènost odepsala pohledávky ve výši tis. Kè, které byly souèástí výhrady za rok K 31. prosinci 2000 podle našeho názoru opravné položky k pohledávkám, které by odpovídajícím zpùsobem pokryly rizika spojená s pochybnými a nedobytnými pohledávkami, mìly být o tis. Kè vyšší. Tato opravná položka mìla být vytvoøena již i k 31. prosinci 1999 a vlastní jmìní spoleènosti mìlo být sníženo o tis. Kè. (2) Spoleènost nevytvoøila k 31. prosinci 2000 žádné opravné položky k hmotnému investiènímu majetku. Podle našeho názoru opravné položky k hmotnému investiènímu majetku mìly být vytvoøeny ve výši tis. Kè. O tuto èástku mìla být snížena aktiva a vlastní jmìní spoleènosti k O stejnou èástku mìl být snížen zisk spoleènosti za rok (3) Spoleènost nevytvoøila k 31. prosinci 2000 žádné opravné položky k finanèním investicím. Podle našeho názoru mìly být vytvoøeny opravné položky k finanèním investicím ve výši tis. Kè. O tuto èástku mìla být snížena aktiva a vlastní jmìní spoleènosti k O stejnou èástku mìl být snížen zisk spoleènosti za rok (4) Jak je uvedeno v bodì è. 17 pøílohy úèetní závìrky k 31. prosinci 2000, spoleènost v rozvaze vykazuje pohledávku za mateøskou spoleèností OMNYX, a. s. v celkové výši tis. Kè. Jako auditoøi spoleènosti jsme nezískali dostateèné ujištìní potøebné k vìrnému zhodnocení pravdìpodobnosti splacení pohledávky v celé výši. 17

20 (5) Spoleènost ve svém podnikání používá informace, na které se vztahuje zákon è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností. Jako auditoøi spoleènosti jsme nemìli možnost se s tìmito informacemi seznámit a vyhodnotit jejich pøípadný dopad do úèetní závìrky spoleènosti za rok S výhradou vlivu podhodnocení opravných položek uvedených v odstavcích (1), (2) a (3) a pøípadných úprav, které by mohly být nezbytné v návaznosti na skuteènosti uvedené v odstavci (4) a (5), podle našeho názoru úèetní závìrka ve všech významných ohledech vìrnì zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmìní a finanèní situaci spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31.prosinci 2000 a výsledek jejího hospodaøení za rok 2000 v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví. Aniž bychom vydávali další výhradu, upozoròujeme na: - bod è. 5 v pøíloze úèetní závìrky. Spoleènost v rozvaze vykazuje již dlouho nesplacené pohledávky za subjekty ve Slovenské republice ve výši tis. Kè, o jejichž úhradì v souèasné dobì jedná a z velké èásti závisí na získání kontraktu spoleènosti od tøetí strany. K tìmto pohledávkám nebyla vytváøena žádná opravná položka. Vedení spoleènosti vìøí, že všechny pohledávky budou vyrovnány v plné výši, avšak v souèasné dobì nelze spolehlivì odhadnout jejich výsledek. V Praze dne 24. kvìtna 2001 ERNST & YOUNG AUDIT s.r.o. Praha 2, Mánesova 28 auditorská licence KA ÈR è. 137 Ing. Eva Dekastellová auditor è. dekretu 759 STANOVISKO DOZORÈÍ RADY Dozorèí rada projednala a pøezkoumala na svém zasedání dne 4. èervna 2001 roèní úèetní závìrku za rok 2000 a návrh pøedstavenstva na rozdìlení zisku za uvedené období. Po diskusi bylo konstatováno pøezkoumání b e z v ý h r a d. Dozorèí rada doporuèuje valné hromadì schválit hospodáøský výsledek za rok 2000 a návrh na rozdìlení zisku pøedložený pøedstavenstvem spoleènosti. Ing. Richard Háva pøedseda dozorèí rady 18

21 HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2000 (v Kè) Náklady Výnosy Hospodáøský výsledek pøed zdanìním Pøipoèitatelné položky Odpoèitatelné položky Hospodáøský výsledek Odpoèet 10 % HIM nakoupeného v roce Základ danì I Dary do 2 % ze základu danì I Základ danì II Základ danì zaokrouhlený Daò 31 % Sleva dle Daò k odvodu Zisk po zdanìní NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU ZA ROK 2000 (v Kè) Zisk po zdanìní Základní pøídìl do rezervního fondu (5 %) Pøídìl do sociálního fondu (2 %) Další pøídìl do sociálního fondu Dividendy Výplata dividend byla navržena ve výši 19 Kè na jednu akcii pøed zdanìním a bude uskuteènìna zpùsobem schváleným valnou hromadou. 19

22 STRATEGIE ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI PRO ROK 2001 Hlavní strategií OMNIPOL a. s. dlouhodobì zùstává rozvoj zahraniènì obchodních aktivit realizovaných na základì komplexních služeb podnikùm i rozpoètové sféøe, tj. zabezpeèování vývozu, dovozu, leasingu technologií a dopravních prostøedkù vèetnì kapitálového propojení a úèastí OMNIPOL a. s. v pøedních èeských firmách obranného prùmyslu. V souvislosti s èlenstvím Èeské republiky v Severoatlantické alianci je OMNIPOL a. s. pøipravena se aktivnì podílet na modernizaci armád nových èlenských zemí a úzce spolupracovat i s tradièními agenturami NATO zabezpeèujícími vojenské kontrakty ostatních armád aliance vèetnì zajiš ování pøípadných souvisejících offsetových projektù. Pro nejbližší období, tj. na léta , je stìžejním zámìrem vytváøení pøedpokladù pro naplnìní zmínìné strategie, kterými jsou zejména: - dokonèení systému jakosti certifikovaného podle ISO 9002 a AQAP 110. Proces byl zahájen ve spolupráci s renomovanou konzultaèní firmou poèátkem roku udržení dynamiky rùstu obratu leasingu dopravních prostøedkù a technologií - další zvyšování tempa rùstu vývozu - vytváøení dostateèných zdrojù pro maximalizaci daòových odpisù nedobytných pohledávek a tvorbu zisku zabezpeèující výplatu dividend minimálnì ve výši 2,5 % v souladu s dividendovou politikou spoleènosti 20

23

24 OMNIPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ S VOJENSKOU A LETECKOU TECHNIKOU OMNIPOL a. s. Nekázanka 11, PRAHA 1

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Plánování a tvorba hodnoty firmy

Plánování a tvorba hodnoty firmy Ing. Pavel Mariniè, Ph.D., MBA Plánování a tvorba hodnoty firmy Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3410. publikaci

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více