Certifikovaný IFRS specialista

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certifikovaný IFRS specialista"

Transkript

1 Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený lektorský tým Možnost absolvovat i samostatné semináře

2 Potvrzujeme tímto, že pan absolvoval cyklus zaměřený na praktické využití metod a nástrojů MS Excel a úspěšně složil závěrečnou zkoušku s výsledkem: Součástí cyklu MS Excel specialista jsou tyto tematické oblasti: MS Excel pro ekonomy MS Excel pro pokročilé Makroprogramování s VBA V Praze dne 11. prosince 2009 Mgr. Olga Cechlová jednatelka Certifikovaný IFRS specialista Odpovědný manažer V případě jakýchkoliv dotazů ohledně vzdělávacího cyklu neváhejte kontaktovat odpovědného manažera. Curriculum cyklu Modul 1 Základní aspekty IFRS Povinné moduly Modul 2 Základní aspekty IFRS prohloubení Modul 3 Podnikové kombinace a konsolidace Modul 4 IFRS Finanční nástroje Volitelné moduly Modul 5 Modul 6 IFRS pro veřejně obchodované společnosti IFRS Reporting, analýza a možnosti IT Modul 7 IFRS v controllingu Iveta Bajgarová Tel.: +420/ Certifikace Kvalita vzdělávacího cyklu je ověřena nezávislou certifi kační autoritou International Education Society (IES), od které absolventi celého cyklu získávají certifi kát. CERTIFIKÁT Certi ikovaný IFRS specialistaista Ing. Jan Novák výborně Jednotlivé moduly lze absolvovat i samostatně Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych Vám představila vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista, který odráží aktuálnost problematiky Mezinárodních účetních standardů (IFRS). Cyklus se skládá ze tří povinných modulů, které Vás seznámí s nejdůležitějšími standardy IFRS, a ze čtyř volitelných modulů. Z volitelných modulů si účastníci povinně vybírají dva moduly podle svých zájmů a potřeb. Věřím, že Vás tento cyklus zaujme. Věnujte proto, prosím, několik minut naší nabídce a seznamte s ní i Vaše kolegy, jistě se Vám to vyplatí. Za tým Controller-Institutu se na setkání těší Cíle cyklu Cílem intenzivního vzdělávacího cyklu je umožnit účastníkům získat, utřídit a v praxi využít nové poznatky týkající se mezinárodních účetních standardů a jejich aktuálních problémů. Cílová skupina Tento certifikovaný cyklus je určen zejména pro: pracovníky finančního a účetního oddělení všech firem, které jsou kótované na burze zaměstnance českých podniků příslušných ke koncernům pracovníky dceřiných společností mezinárodních firem účetní, controllery, auditory, daňové poradce a vedoucí pracovníky financí a účetnictví, kteří chtějí své podniky převést na IFRS Požadavky na účastníky Předpokladem je dobrá znalost účetnictví. Znalost problematiky IFRS není podmínkou pro účast v kurzu. Možnost skládání zkoušky je podmíněna absolvováním všech povinných a dvou volitelných modulů cyklu a úspěšným zvládnutím závěrečného testu. Certifikát IFRS specialista Závěrečná zkouška Zkouška má podobu písemného testu, jenž je sestaven na základě probrané látky v rámci jednotlivých mezinárodních účetních standardů samotnými lektory. Certifikace Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva uznávané certifikáty: Certifikát Controller-Institutu Certifikát International Education Society Předpoklady pro získání certifikátů absolvování všech povinných a dvou volitelných modulů cyklu Certifikovaný IFRS specialista úspěšné složení závěrečné zkoušky Bonus pro účastníky Každý účastník, který se přihlásí na celý vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista, získá jako bonus: slevu 10 % z ceny celého cyklu praktické CD se zněním a výkladem standardů 2

3 Základní aspekty IFRS Nejvýznamnější mezinárodní standardy finančního výkaznictví Modul 1 Povinný Interní školení Máte specifi cké požadavky a k proškolení více než 5 osob? Rádi Vám připravíme interní školení šité na míru. Regulace a harmonizace účetnictví vznik a vývoj IAS IASCF a IASB vztah IAS/IFRS ke směrnicím Evropské unie, US GAAP a zákonu o účetnictví Koncepční rámec IAS/IFRS a US GAAP obsah koncepčního rámce a jeho závaznost IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky jednotlivé části účetní závěrky dle IAS/IFRS a jejich odlišnosti od českých účetních pravidel, srovnání s US GAAP IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby přístup k nastavení účetních pravidel, zdroje účetních pravidel IFRS definování účetního odhadu a účetní přístup k jejich změnám definování chyb v účetním výkaznictví a účetní řešení jejich oprav IAS 18 Výnosy definice výnosu, identifikace transakcí, jejich rozklad a spojování oceňování výnosu, aplikace reálné hodnoty na ocenění výnosu výnosy z prodeje zboží a podmínky jejich uznání, ilustrativní příklady výnosy z poskytování služeb a podmínky jejich uznání, ilustrativní příklady výnosy z užití aktiv jinými subjekty a podmínky jejich uznání, ilustrativní příklady IAS 23 Výpůjční náklady definování výpůjčních nákladů a způsobilých aktiv základní a alternativní řešení výpůjčních nákladů novelizace IAS 23 a očekávané změny IAS 21 Dopady změn směnných kursů cizích měn IAS 36 Snížení hodnoty aktiv IAS 10 Události po rozvahovém dni: datum schválení účetní závěrky IAS 16 Budovy, pozemky, stroje a zařízení (dlouhodobá hmotná aktiva) klasifikace, oceňování, odpisy, požadavky na zveřejňování IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky IAS 38 Nehmotný majetek definice pojmů, oceňování a odepisování nehmotná aktiva jako výsledek vlastní činnosti podniku IAS 40 Investice do nemovitostí vymezení pojmů, přeřazení nemovitostí do investic, oceňování požadavky na zveřejňování IAS 2 Zásoby klasifikace druhů zásob oceňovací techniky oceňování zásob vlastní výroby vazby mezi manažerským a finančním účetnictvím IAS 17 Leasing koncepce leasingu a jeho zachycení v účetních výkazech nájemce a pronajímatele kategorie leasingových smluv, odlišení finančního a operativního leasingu příklady doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. VŠE v Praze Ing. Libor Vašek VŠE v Praze Ing. Radek Pav, FCCA Ernst & Young Audit, s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Více informací Vám poskytne: Ing. Jitka Uhlířová Key Account Manager GSM: +420/

4 I když s Mezinárodními účetními standardy denně nepracuji, seminář mi umožnil získat ucelený přehled o IFRS, pochopit jejich logiku a zasazení do kontextu fungování podniku jako takového. Ocenil bych také profesionální přístup lektorů, kteří vědí, o čem mluví. Ing. Lukáš Brejník Controller, Škoda HOLDING, a. s. Jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit vzdělávacího cyklu Certifi - kovaný IFRS specialista pořádaného právě Controller-Institutem. Organizačně bylo vše zajištěno na nejvyšší úrovni místo konání, prezentační materiály, výborné občerstvení, vždy ochotná asistentka. Také je potřeba vyzdvihnout odbornou kvalitu všech přednášejících, jejich srozumitelný výklad a ochotu řešit konkrétní dotazy a problémy. Cyklus byl pro mě velkým přínosem a mohu ho jen doporučit dalším uchazečům. Srozumitelnost přednášek, reakce na dotazy posluchačů i v průběhu přednášky, udržení koncentrace posluchačů během přednášek, uvádění konkrétních příkladů k jednotlivým standardům to všechno vyjadřovalo výbornou organizaci celého cyklu. Moje pocity a přínosy z celého cyklu jsou velmi pozitivní. Rozhodně bych tento vzdělávací cyklus doporučila všem zájemcům o prohloubení znalostí v oblasti IAS/IFRS. Jana Sirná Accounting department T-Systems Czech Republic a. s. Základní aspekty IFRS prohloubení Modul 2 Povinný Rozšiřte si svoje znalosti v oblasti mezinárodních standardů IAS 11 Stavební smlouvy (dlouhodobé kontrakty) podstata a metody používané pro přiřazení nákladů a výnosů dlouhodobých kontraktů jednotlivým účetním obdobím IAS 12 Odložené daně vymezení daní; zásadní přístup výjimky z rozvahové povinnosti srovnání s US GAAP IFRS 1 První aplikace IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená za účelem prodeje a ukončené činnosti IAS 19 Zaměstnanecké požitky IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran IFRS 1 První aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory dotace na úhradu pořizovacích nákladů dlouhodobého majetku dotace na úhradu provozních nákladů způsoby prezentace dotací v rozvaze a ve výsledovce případové studie na různé případy dotací a jejich zachycení IAS 7 Výkaz o peněžních tocích metody sestavení, struktura IAS Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA Nezávislý lektor Radek Šumpík Ernst & Young Audit, s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH. Ostatní: Kč + 20 % DPH Podnikové kombinace a konsolidace Základní principy a techniky uplatňované v procesech kombinace a konsolidace Modul 3 Povinný IFRS 3 Podnikové kombinace aplikace účetní metody akviziční identifikovatelná čistá aktiva oceňování identifikovatelných čistých aktiv goodwill Konsolidovaná účetní závěrka dle IAS 27, 28, 31, IAS 27 (po novele 2011), IAS 28 (po novele 2011), IFRS 10, 11, 12. Rámcové právní podmínky zákon o účetnictví, IAS/IFRS, povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy Přípravná opatření ke konsolidaci konsolidační pravidla a organizace konsolidace Konsolidační metody na příkladech plná a poměrná metoda konsolidace, ekvivalenční metoda (rozvaha, výsledovka) eliminace vzájemných vztahů, dopad odložené daně, povinnosti vykázání a zveřejnění výkaz peněžních toků Praktické problémy s vlastní konsolidací, její analýza možnost praktické aplikace vylučování vnitroskupinových výsledků nerealizovaných mimo skupinu v případě vnitropodnikových zásob základy analýzy konsolidované účetní závěrky další praktické aplikace doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. VŠE v Praze , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH 4

5 IFRS Finanční nástroje Úprava podle IAS/IFRS včetně aktuální novelizace IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování definice a klasifikace finančních nástrojů první zaúčtování a odúčtování finančního aktiva ocenění a přecenění finančních aktiv snížení hodnoty aktiv IAS 32 Finanční nástroje: zveřejňování a prezentace složené finanční nástroje vlastní akcie, vypořádání vlastními akciemi IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování rozdíly mezi IAS 32 a IFRS 7 jednotlivé části IFRS 7 Implementační příručka a příklady Dopady finančních nástrojů na finanční výkazy Modul 4 Volitelný IFRS pro veřejně obchodované společnosti Modul 5 Volitelný Standardy, které užívají emitenti cenných papírů IAS 33 Zisk na akcii (Earnings per Share) hospodářský výsledek a úplný (komplexní) výsledek (comprehensive income) kmenoví a potenciální akcionáři instrumenty potenciálně ředící kapitál základní a zředěný zisk na akcii zisk na akcii na konsolidované bázi IFRS 2 Úhrady vázané na akcie (Share-based Payment) odměňování zaměstnanců ve formě vlastních akcií a derivátů na ně zaměstnanecké a manažerské akciové a opční programy (ESOPs) úzce zaměřené vs. široce pojaté programy oceňování reálnou hodnotou programy vázané výkonnostními podmínkami, klasifikace podmínek na tržní a mimotržní, účetní zachycení IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví (Interim Financial Reporting) rozdíly mezi mezitímní a celoroční závěrkou závěrkové operace v mezitímním období IFRIC 10 Mezitímní účetní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv příklady mezitímních závěrek IFRS 8 Provozní segmenty (Operating Segments) rozdíly oproti IAS 14 Vykazování podle segmentů definice segmentu skupiny a přehled informací podávaných za segmenty příklady segmentového vykazování Controller-Institut jako subjekt poskytující odborná školení byl pro mě vždy synonymem kvality a nekončící snahy o maximální přínos pro klienty. Osobně jsem se s velkým zájmem zúčastnil certifi kovaného cyklu IFRS Specialista, který mě v žádném bodě nezklamal a stoprocentně splnil veškerá má očekávání. Zastoupení výborných odborníků jako školitelů, úzký kolektiv účastníků školení, skvěle připravené prezentační materiály, skloubení teorie s praxí, možnost aktivně zasahovat do výkladu a ochota školitelů řešit konkrétní praktické problémy, velmi příjemné pracovní prostředí pro školení a závěrečnou zkoušku, příjemné vystupování zástupců Controller Institutu, to je několik skutečností, které velmi kladně hodnotím. Velice rád jsem se zúčastnil výkladu IFRS od pana Mejzlíka, pana Zelenky a ostatních a celkově mohu toto certifi kované školení doporučit všem uchazečům, kteří se setkávají či mají v plánu setkat s Mezinárodními účetními standardy. Osobně se ale domnívám, že uchazeči by už měli mít alespoň základní znalosti z IFRS, což jim může pomoci ke snadnějšímu a úplnějšímu pochopení probírané látky. Ing. Petr Antal ControllerDräger Medical s. r. o. Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA Nezávislý lektor , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA Nezávislý lektor , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH 5

6 Zákaznické centrum V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte naše zákaznické centrum. IFRS Reporting, analýza a možnosti IT Modul 6 Volitelný IFRS v controllingu Modul 7 Volitelný aneb výkaznictví podle IAS/IFRS pro účely reportingu a analýz aneb jak mezinárodní standardy ovlivňují práci controllerů Lukáš Holeček Tel.: +420/ Časté rozdíly mezi IFRS a CAS IFRS výkazy a přílohy situace v oblasti účetního výkaznictví dle IFRS obecně koncepční srovnání prezentace účetní závěrky účetní postupy a pravidla Analýza IFRS závěrek Příklady a diskuze o aktuálních závěrkách Reporting podle IFRS IFRS a možnosti IT Implementace IFRS aspekty implementace možný průběh implementace paralelní účetnictví Controlling důležité rozdíly IAS/IFRS Vedení víceknihového účetnictví používané metody Základní rozdíly mezi CAS a IFRS přístupem v oblasti výsledovky a rozvahy Práce se skupinovou konsolidací Přínosy a možné negativní dopady IFRS pro controlling Kritéria řízení výkonnosti z pozice vlastníků a managementu Výhody a nevýhody hodnocení výkonnosti podle IFRS Ing. Petr Vácha, FCCA Ernst & Young Audit, s. r. o. Ing. David Kesl, ACCA Ernst & Young Audit, s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Ing. Mgr. Lubomír Kučera ČEZ a. s , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH 6

7 Lektoři Ing. David Kesl, ACCA Manažer oddělení řízení technologických rizik pražské kanceláře fi rmy Ernst&Young. Promoval jako bakalář v oboru Výpočetní technika a jako inženýr v oboru Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky na Českém vysokém učení technickém, Fakultě elektrotechnické. V roce 1997 nastoupil do pražské kanceláře fi rmy Andersen, která se v roce 2002 s fi rmou Ernst&Young sloučila. Od roku 1998 se specializuje na poradenství v oblasti informačních technologií. Je Certifi kovaným auditorem informačních systémů (CISA) a je členem mezinárodní Asociace pro audit a řízení informačních systémů (ISACA). Je také Certifi kovaným účetním znalcem a členem mezinárodní Asociace certifi kovaných účetních (ACCA). Je zapsaný v České komoře auditorů jako asistent auditora. Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA Absolventka VŠE v Praze, v roce 1997 ukončila kvalifi kaci ACCA, od roku 2002 je členem ACCA se statutem Fellow. V letech prošla různými manažerskými pozicemi v mezinárodních společnostech a bankách (Adidas, Philip Morris, Credit Lyonnais a GE Capital). V současnosti se věnuje vzdělávání adeptů ACCA, aktivně přednáší, specializuje se na problematiku fi nančního účetnictví a reportingu. doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Vedoucí katedry fi nančního účetnictví a auditingu Fakulty fi nancí a účetnictví VŠE v Praze. Specializuje se na regulaci a harmonizaci účetnictví a využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu. Je členem vědecké rady Fakulty fi nancí a účetnictví, členem redakční rady časopisu Auditor, garantem několika předmětů na VŠE v Praze a řešitelem vědeckých grantů. Od roku 1993 je auditorem a zkušebním komisařem Komory auditorů ČR a od roku 2004 je členem Výboru KAČR pro kontinuální profesní vzdělávání. V roce 2007 byl zvolen členem Výkonného výboru KAČR a předsedou Výboru pro informační politiku a informační technologie KAČR. Od roku 2005 zastupuje ČR v Board of National Representatives of the European Accounting Association. Od roku 2004 zastupuje VŠE v Praze v Národní účetní radě. Byl koordinátorem ofi ciálního překladu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) do češtiny a současně i překladatelem jejich významné části a pro Nejvyšší kontrolní úřad překládal také významnou část Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS). Ing. Radek Pav, FCCA Senior v oddělení Audit a služby ekonomického poradenství společnosti Ernst & Young v České republice. Předtím pracoval od roku 1998 v oddělení auditu a souvisejících služeb fi rmy Arthur Andersen. R. Pav se zaměřuje zejména na audit a poskytování poradenství leasingovým společnostem a výrobním podnikům v oblasti těžkého strojírenství a leteckého průmyslu. V roce 1998 získal titul inženýr v oboru fi nance na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, později dosáhl mezinárodní kvalifi kace ACCA. Ing. David Procházka, Ph.D. Odborný asistent na katedře fi nančního účetnictví a auditingu Fakulty fi nancí a účetnictví VŠE v Praze. V letech pracoval jako vedoucí controllingu ve společnosti BARUM CENTRUM Praha; od roku 2009 pracuje na pozici IFRS specialista ve společnosti VEMEX Praha. Od roku 2006 spolupracuje s portálem Účetní kavárna a časopisem Účetnictví. Je členem European Accounting Association (EAA). Podílí se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro Evropskou unii a na recenzích českého překladu Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor, který zajišťuje Národní kontrolní úřad. Radek Šumpík Manažer v oddělení auditu a služeb ekonomického poradenství fi rmy Ernst & Young v České republice. V srpnu 2003 nastoupil Radek Šumpík do pražské pobočky Ernst & Young, kde se podílí na auditech a speciálních projektech především u výrobních společností a společností z oblasti informačních technologií. Radek má však praktické zkušenosti z auditů bankovních subjektů, na kterých se dosud aktivně podílí. Mezi nejvýznamnější klienty, na jejichž auditu se Radek Šumpík podílel, patří Zentiva, AERO Vodochody, TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, NESS Czech, Oracle Czech, Česká národní banka a Českomoravská stavební spořitelna. Kromě toho se Radek podílel i na několika projektech due diligence a jiných projektech včetně forenzního auditu. Radek Šumpík v roce 2003 vystudoval Hospodářskou fakultu Technické univerzity v Liberci. V roce 2007 dokončil studium certifi kovaných účetních znalců ACCA ( Association of Chartered Certifi ed Accountants ). Hovoří plynně anglicky a domluví se rusky. Ing. Petr Vácha, FCCA Partner v oddělení Audit a služby ekonomického poradenství společnosti Ernst & Young v České republice. V rámci fi rmy Ernst & Young je rovněž vedoucím regionální expertní skupiny pro problematiku mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Účetnictví a fi nanční řízení podniku. V oboru auditu a poradenských služeb pracuje od roku 1995 se zaměřením převážně na podniky výrobní o obchodní sféry. V roce 1998 ukončil studia pro získání účetní kvalifi kace při asociaci Chartered Association of Certifi ed Accountants (ACCA). V roce 1999 se stal členem této asociace a získal titul Chartered Certifi ed Accountant. V roce 1999 rovněž ukončil studia na účetní kvalifi kaci při Chartered Institute of Management Accountants v Londýně. Je členem výboru pro IAS při Komoře Auditorů ČR. Ing. Libor Vašek Absolvent VŠE v Praze, Fakulty fi nancí a účetnictví, obor Účetnictví a fi nanční řízení podniku. Inženýrské studium; SZZ z manažerského účetnictví, fi nančního účetnictví a fi nančního řízení, obhájena diplomová práce na téma Investice a fi nanční deriváty v zobrazení US GAAP. Nyní doktorské studium na VŠE v Praze se zaměřením na světově uznávané účetní standardy (IAS/IFRS, US GAAP) s užší specializací na problematiku fi nančních nástrojů. Je spoluautorem publikace IAS v příkladech III. a další odborné literatury. doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Odborný asistent na katedře fi nančního účetnictví, VŠE Praha. Absolvent VŠE v Praze (1995), kde od r. 95 pracuje jako odborný asistent na katedře Finančního účetnictví se specializací na problematiku cash fl ow, oceňování a konsolidované účetní závěrky. Od r. 95 je auditorem a zkouškovým komisařem Komory auditorů ČR a členem Evropské účetní asociace (EAA) a Americké asociace účetních (AAA). Je spolupřekladatelem podstatné části prvního ofi ciálního překladu Mezinárodních účetních standardů do češtiny a spoluřešitelem vědeckých grantů Grantové Agentury ČR na téma srovnání IAS a US GAAP s českou účetní legislativou. 7

8 Přihláška Kontakt Přihláška a ceny Fakturační údaje Controller-Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r. o. Vladimírova Praha 4 Tel.: +420/ Místo konání Hotel Grand Majestic Plaza Truhlářská 16 Praha Tel.: +420/ Truhlářská Grand Majestic Plaza Zlatnická Ano, tímto se závazně přihlašuji na seminář: Povinné moduly Modul 1 Základní aspekty IFRS , ( Kč/ Kč) Modul 2 Základní aspekty IFRS prohloubení , ( Kč/ Kč) Modul 3 Podnikové kombinace a konsolidace , ( Kč/ Kč) Volitelné moduly (dva povinně volitelné) Modul 4 IFRS Finanční nástroje , (9.570 Kč/ Kč) Modul 5 IFRS pro veřejně obchodované společnosti , (9.570 Kč/ Kč) Firma Kontaktní osoba DIČ Ulice Město Vaše údaje Firma Jméno, příjmení Pozice PSČ Revoluční Na poříčí V celnici Náměstí Republiky Náměstí Republiky Havlíčková Modul 6 IFRS Reporting, analýza a možnosti IT , (9.570 Kč/ Kč) Modul 7 IFRS v controllingu , (9.570 Kč/ Kč) Ulice Město Telefon PSČ Fax Obchodní podmínky: Počet účastníků je omezen. Přijímáme jen písemné přihlášky. Přednost budou mít účastníci, kteří se přihlásí dříve. Přihlášky jsou závazné a při stornování účtujeme manipulační poplatek ve výši Kč. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v programu. Celý cyklus Certifikovaný IFRS specialista Ceny (členská/ostatní) jsou uvedeny bez DPH. Datum, podpis 8

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více