Certifikovaný IFRS specialista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certifikovaný IFRS specialista"

Transkript

1 Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený lektorský tým Možnost absolvovat i samostatné semináře

2 Potvrzujeme tímto, že pan absolvoval cyklus zaměřený na praktické využití metod a nástrojů MS Excel a úspěšně složil závěrečnou zkoušku s výsledkem: Součástí cyklu MS Excel specialista jsou tyto tematické oblasti: MS Excel pro ekonomy MS Excel pro pokročilé Makroprogramování s VBA V Praze dne 11. prosince 2009 Mgr. Olga Cechlová jednatelka Certifikovaný IFRS specialista Odpovědný manažer V případě jakýchkoliv dotazů ohledně vzdělávacího cyklu neváhejte kontaktovat odpovědného manažera. Curriculum cyklu Modul 1 Základní aspekty IFRS Povinné moduly Modul 2 Základní aspekty IFRS prohloubení Modul 3 Podnikové kombinace a konsolidace Modul 4 IFRS Finanční nástroje Volitelné moduly Modul 5 Modul 6 IFRS pro veřejně obchodované společnosti IFRS Reporting, analýza a možnosti IT Modul 7 IFRS v controllingu Iveta Bajgarová Tel.: +420/ Certifikace Kvalita vzdělávacího cyklu je ověřena nezávislou certifi kační autoritou International Education Society (IES), od které absolventi celého cyklu získávají certifi kát. CERTIFIKÁT Certi ikovaný IFRS specialistaista Ing. Jan Novák výborně Jednotlivé moduly lze absolvovat i samostatně Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych Vám představila vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista, který odráží aktuálnost problematiky Mezinárodních účetních standardů (IFRS). Cyklus se skládá ze tří povinných modulů, které Vás seznámí s nejdůležitějšími standardy IFRS, a ze čtyř volitelných modulů. Z volitelných modulů si účastníci povinně vybírají dva moduly podle svých zájmů a potřeb. Věřím, že Vás tento cyklus zaujme. Věnujte proto, prosím, několik minut naší nabídce a seznamte s ní i Vaše kolegy, jistě se Vám to vyplatí. Za tým Controller-Institutu se na setkání těší Cíle cyklu Cílem intenzivního vzdělávacího cyklu je umožnit účastníkům získat, utřídit a v praxi využít nové poznatky týkající se mezinárodních účetních standardů a jejich aktuálních problémů. Cílová skupina Tento certifikovaný cyklus je určen zejména pro: pracovníky finančního a účetního oddělení všech firem, které jsou kótované na burze zaměstnance českých podniků příslušných ke koncernům pracovníky dceřiných společností mezinárodních firem účetní, controllery, auditory, daňové poradce a vedoucí pracovníky financí a účetnictví, kteří chtějí své podniky převést na IFRS Požadavky na účastníky Předpokladem je dobrá znalost účetnictví. Znalost problematiky IFRS není podmínkou pro účast v kurzu. Možnost skládání zkoušky je podmíněna absolvováním všech povinných a dvou volitelných modulů cyklu a úspěšným zvládnutím závěrečného testu. Certifikát IFRS specialista Závěrečná zkouška Zkouška má podobu písemného testu, jenž je sestaven na základě probrané látky v rámci jednotlivých mezinárodních účetních standardů samotnými lektory. Certifikace Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva uznávané certifikáty: Certifikát Controller-Institutu Certifikát International Education Society Předpoklady pro získání certifikátů absolvování všech povinných a dvou volitelných modulů cyklu Certifikovaný IFRS specialista úspěšné složení závěrečné zkoušky Bonus pro účastníky Každý účastník, který se přihlásí na celý vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista, získá jako bonus: slevu 10 % z ceny celého cyklu praktické CD se zněním a výkladem standardů 2

3 Základní aspekty IFRS Nejvýznamnější mezinárodní standardy finančního výkaznictví Modul 1 Povinný Interní školení Máte specifi cké požadavky a k proškolení více než 5 osob? Rádi Vám připravíme interní školení šité na míru. Regulace a harmonizace účetnictví vznik a vývoj IAS IASCF a IASB vztah IAS/IFRS ke směrnicím Evropské unie, US GAAP a zákonu o účetnictví Koncepční rámec IAS/IFRS a US GAAP obsah koncepčního rámce a jeho závaznost IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky jednotlivé části účetní závěrky dle IAS/IFRS a jejich odlišnosti od českých účetních pravidel, srovnání s US GAAP IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby přístup k nastavení účetních pravidel, zdroje účetních pravidel IFRS definování účetního odhadu a účetní přístup k jejich změnám definování chyb v účetním výkaznictví a účetní řešení jejich oprav IAS 18 Výnosy definice výnosu, identifikace transakcí, jejich rozklad a spojování oceňování výnosu, aplikace reálné hodnoty na ocenění výnosu výnosy z prodeje zboží a podmínky jejich uznání, ilustrativní příklady výnosy z poskytování služeb a podmínky jejich uznání, ilustrativní příklady výnosy z užití aktiv jinými subjekty a podmínky jejich uznání, ilustrativní příklady IAS 23 Výpůjční náklady definování výpůjčních nákladů a způsobilých aktiv základní a alternativní řešení výpůjčních nákladů novelizace IAS 23 a očekávané změny IAS 21 Dopady změn směnných kursů cizích měn IAS 36 Snížení hodnoty aktiv IAS 10 Události po rozvahovém dni: datum schválení účetní závěrky IAS 16 Budovy, pozemky, stroje a zařízení (dlouhodobá hmotná aktiva) klasifikace, oceňování, odpisy, požadavky na zveřejňování IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky IAS 38 Nehmotný majetek definice pojmů, oceňování a odepisování nehmotná aktiva jako výsledek vlastní činnosti podniku IAS 40 Investice do nemovitostí vymezení pojmů, přeřazení nemovitostí do investic, oceňování požadavky na zveřejňování IAS 2 Zásoby klasifikace druhů zásob oceňovací techniky oceňování zásob vlastní výroby vazby mezi manažerským a finančním účetnictvím IAS 17 Leasing koncepce leasingu a jeho zachycení v účetních výkazech nájemce a pronajímatele kategorie leasingových smluv, odlišení finančního a operativního leasingu příklady doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. VŠE v Praze Ing. Libor Vašek VŠE v Praze Ing. Radek Pav, FCCA Ernst & Young Audit, s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Více informací Vám poskytne: Ing. Jitka Uhlířová Key Account Manager GSM: +420/

4 I když s Mezinárodními účetními standardy denně nepracuji, seminář mi umožnil získat ucelený přehled o IFRS, pochopit jejich logiku a zasazení do kontextu fungování podniku jako takového. Ocenil bych také profesionální přístup lektorů, kteří vědí, o čem mluví. Ing. Lukáš Brejník Controller, Škoda HOLDING, a. s. Jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit vzdělávacího cyklu Certifi - kovaný IFRS specialista pořádaného právě Controller-Institutem. Organizačně bylo vše zajištěno na nejvyšší úrovni místo konání, prezentační materiály, výborné občerstvení, vždy ochotná asistentka. Také je potřeba vyzdvihnout odbornou kvalitu všech přednášejících, jejich srozumitelný výklad a ochotu řešit konkrétní dotazy a problémy. Cyklus byl pro mě velkým přínosem a mohu ho jen doporučit dalším uchazečům. Srozumitelnost přednášek, reakce na dotazy posluchačů i v průběhu přednášky, udržení koncentrace posluchačů během přednášek, uvádění konkrétních příkladů k jednotlivým standardům to všechno vyjadřovalo výbornou organizaci celého cyklu. Moje pocity a přínosy z celého cyklu jsou velmi pozitivní. Rozhodně bych tento vzdělávací cyklus doporučila všem zájemcům o prohloubení znalostí v oblasti IAS/IFRS. Jana Sirná Accounting department T-Systems Czech Republic a. s. Základní aspekty IFRS prohloubení Modul 2 Povinný Rozšiřte si svoje znalosti v oblasti mezinárodních standardů IAS 11 Stavební smlouvy (dlouhodobé kontrakty) podstata a metody používané pro přiřazení nákladů a výnosů dlouhodobých kontraktů jednotlivým účetním obdobím IAS 12 Odložené daně vymezení daní; zásadní přístup výjimky z rozvahové povinnosti srovnání s US GAAP IFRS 1 První aplikace IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená za účelem prodeje a ukončené činnosti IAS 19 Zaměstnanecké požitky IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran IFRS 1 První aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory dotace na úhradu pořizovacích nákladů dlouhodobého majetku dotace na úhradu provozních nákladů způsoby prezentace dotací v rozvaze a ve výsledovce případové studie na různé případy dotací a jejich zachycení IAS 7 Výkaz o peněžních tocích metody sestavení, struktura IAS Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA Nezávislý lektor Radek Šumpík Ernst & Young Audit, s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH. Ostatní: Kč + 20 % DPH Podnikové kombinace a konsolidace Základní principy a techniky uplatňované v procesech kombinace a konsolidace Modul 3 Povinný IFRS 3 Podnikové kombinace aplikace účetní metody akviziční identifikovatelná čistá aktiva oceňování identifikovatelných čistých aktiv goodwill Konsolidovaná účetní závěrka dle IAS 27, 28, 31, IAS 27 (po novele 2011), IAS 28 (po novele 2011), IFRS 10, 11, 12. Rámcové právní podmínky zákon o účetnictví, IAS/IFRS, povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy Přípravná opatření ke konsolidaci konsolidační pravidla a organizace konsolidace Konsolidační metody na příkladech plná a poměrná metoda konsolidace, ekvivalenční metoda (rozvaha, výsledovka) eliminace vzájemných vztahů, dopad odložené daně, povinnosti vykázání a zveřejnění výkaz peněžních toků Praktické problémy s vlastní konsolidací, její analýza možnost praktické aplikace vylučování vnitroskupinových výsledků nerealizovaných mimo skupinu v případě vnitropodnikových zásob základy analýzy konsolidované účetní závěrky další praktické aplikace doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. VŠE v Praze , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH 4

5 IFRS Finanční nástroje Úprava podle IAS/IFRS včetně aktuální novelizace IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování definice a klasifikace finančních nástrojů první zaúčtování a odúčtování finančního aktiva ocenění a přecenění finančních aktiv snížení hodnoty aktiv IAS 32 Finanční nástroje: zveřejňování a prezentace složené finanční nástroje vlastní akcie, vypořádání vlastními akciemi IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování rozdíly mezi IAS 32 a IFRS 7 jednotlivé části IFRS 7 Implementační příručka a příklady Dopady finančních nástrojů na finanční výkazy Modul 4 Volitelný IFRS pro veřejně obchodované společnosti Modul 5 Volitelný Standardy, které užívají emitenti cenných papírů IAS 33 Zisk na akcii (Earnings per Share) hospodářský výsledek a úplný (komplexní) výsledek (comprehensive income) kmenoví a potenciální akcionáři instrumenty potenciálně ředící kapitál základní a zředěný zisk na akcii zisk na akcii na konsolidované bázi IFRS 2 Úhrady vázané na akcie (Share-based Payment) odměňování zaměstnanců ve formě vlastních akcií a derivátů na ně zaměstnanecké a manažerské akciové a opční programy (ESOPs) úzce zaměřené vs. široce pojaté programy oceňování reálnou hodnotou programy vázané výkonnostními podmínkami, klasifikace podmínek na tržní a mimotržní, účetní zachycení IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví (Interim Financial Reporting) rozdíly mezi mezitímní a celoroční závěrkou závěrkové operace v mezitímním období IFRIC 10 Mezitímní účetní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv příklady mezitímních závěrek IFRS 8 Provozní segmenty (Operating Segments) rozdíly oproti IAS 14 Vykazování podle segmentů definice segmentu skupiny a přehled informací podávaných za segmenty příklady segmentového vykazování Controller-Institut jako subjekt poskytující odborná školení byl pro mě vždy synonymem kvality a nekončící snahy o maximální přínos pro klienty. Osobně jsem se s velkým zájmem zúčastnil certifi kovaného cyklu IFRS Specialista, který mě v žádném bodě nezklamal a stoprocentně splnil veškerá má očekávání. Zastoupení výborných odborníků jako školitelů, úzký kolektiv účastníků školení, skvěle připravené prezentační materiály, skloubení teorie s praxí, možnost aktivně zasahovat do výkladu a ochota školitelů řešit konkrétní praktické problémy, velmi příjemné pracovní prostředí pro školení a závěrečnou zkoušku, příjemné vystupování zástupců Controller Institutu, to je několik skutečností, které velmi kladně hodnotím. Velice rád jsem se zúčastnil výkladu IFRS od pana Mejzlíka, pana Zelenky a ostatních a celkově mohu toto certifi kované školení doporučit všem uchazečům, kteří se setkávají či mají v plánu setkat s Mezinárodními účetními standardy. Osobně se ale domnívám, že uchazeči by už měli mít alespoň základní znalosti z IFRS, což jim může pomoci ke snadnějšímu a úplnějšímu pochopení probírané látky. Ing. Petr Antal ControllerDräger Medical s. r. o. Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA Nezávislý lektor , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA Nezávislý lektor , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH 5

6 Zákaznické centrum V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte naše zákaznické centrum. IFRS Reporting, analýza a možnosti IT Modul 6 Volitelný IFRS v controllingu Modul 7 Volitelný aneb výkaznictví podle IAS/IFRS pro účely reportingu a analýz aneb jak mezinárodní standardy ovlivňují práci controllerů Lukáš Holeček Tel.: +420/ Časté rozdíly mezi IFRS a CAS IFRS výkazy a přílohy situace v oblasti účetního výkaznictví dle IFRS obecně koncepční srovnání prezentace účetní závěrky účetní postupy a pravidla Analýza IFRS závěrek Příklady a diskuze o aktuálních závěrkách Reporting podle IFRS IFRS a možnosti IT Implementace IFRS aspekty implementace možný průběh implementace paralelní účetnictví Controlling důležité rozdíly IAS/IFRS Vedení víceknihového účetnictví používané metody Základní rozdíly mezi CAS a IFRS přístupem v oblasti výsledovky a rozvahy Práce se skupinovou konsolidací Přínosy a možné negativní dopady IFRS pro controlling Kritéria řízení výkonnosti z pozice vlastníků a managementu Výhody a nevýhody hodnocení výkonnosti podle IFRS Ing. Petr Vácha, FCCA Ernst & Young Audit, s. r. o. Ing. David Kesl, ACCA Ernst & Young Audit, s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Ing. Mgr. Lubomír Kučera ČEZ a. s , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH 6

7 Lektoři Ing. David Kesl, ACCA Manažer oddělení řízení technologických rizik pražské kanceláře fi rmy Ernst&Young. Promoval jako bakalář v oboru Výpočetní technika a jako inženýr v oboru Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky na Českém vysokém učení technickém, Fakultě elektrotechnické. V roce 1997 nastoupil do pražské kanceláře fi rmy Andersen, která se v roce 2002 s fi rmou Ernst&Young sloučila. Od roku 1998 se specializuje na poradenství v oblasti informačních technologií. Je Certifi kovaným auditorem informačních systémů (CISA) a je členem mezinárodní Asociace pro audit a řízení informačních systémů (ISACA). Je také Certifi kovaným účetním znalcem a členem mezinárodní Asociace certifi kovaných účetních (ACCA). Je zapsaný v České komoře auditorů jako asistent auditora. Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA Absolventka VŠE v Praze, v roce 1997 ukončila kvalifi kaci ACCA, od roku 2002 je členem ACCA se statutem Fellow. V letech prošla různými manažerskými pozicemi v mezinárodních společnostech a bankách (Adidas, Philip Morris, Credit Lyonnais a GE Capital). V současnosti se věnuje vzdělávání adeptů ACCA, aktivně přednáší, specializuje se na problematiku fi nančního účetnictví a reportingu. doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Vedoucí katedry fi nančního účetnictví a auditingu Fakulty fi nancí a účetnictví VŠE v Praze. Specializuje se na regulaci a harmonizaci účetnictví a využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu. Je členem vědecké rady Fakulty fi nancí a účetnictví, členem redakční rady časopisu Auditor, garantem několika předmětů na VŠE v Praze a řešitelem vědeckých grantů. Od roku 1993 je auditorem a zkušebním komisařem Komory auditorů ČR a od roku 2004 je členem Výboru KAČR pro kontinuální profesní vzdělávání. V roce 2007 byl zvolen členem Výkonného výboru KAČR a předsedou Výboru pro informační politiku a informační technologie KAČR. Od roku 2005 zastupuje ČR v Board of National Representatives of the European Accounting Association. Od roku 2004 zastupuje VŠE v Praze v Národní účetní radě. Byl koordinátorem ofi ciálního překladu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) do češtiny a současně i překladatelem jejich významné části a pro Nejvyšší kontrolní úřad překládal také významnou část Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS). Ing. Radek Pav, FCCA Senior v oddělení Audit a služby ekonomického poradenství společnosti Ernst & Young v České republice. Předtím pracoval od roku 1998 v oddělení auditu a souvisejících služeb fi rmy Arthur Andersen. R. Pav se zaměřuje zejména na audit a poskytování poradenství leasingovým společnostem a výrobním podnikům v oblasti těžkého strojírenství a leteckého průmyslu. V roce 1998 získal titul inženýr v oboru fi nance na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, později dosáhl mezinárodní kvalifi kace ACCA. Ing. David Procházka, Ph.D. Odborný asistent na katedře fi nančního účetnictví a auditingu Fakulty fi nancí a účetnictví VŠE v Praze. V letech pracoval jako vedoucí controllingu ve společnosti BARUM CENTRUM Praha; od roku 2009 pracuje na pozici IFRS specialista ve společnosti VEMEX Praha. Od roku 2006 spolupracuje s portálem Účetní kavárna a časopisem Účetnictví. Je členem European Accounting Association (EAA). Podílí se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro Evropskou unii a na recenzích českého překladu Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor, který zajišťuje Národní kontrolní úřad. Radek Šumpík Manažer v oddělení auditu a služeb ekonomického poradenství fi rmy Ernst & Young v České republice. V srpnu 2003 nastoupil Radek Šumpík do pražské pobočky Ernst & Young, kde se podílí na auditech a speciálních projektech především u výrobních společností a společností z oblasti informačních technologií. Radek má však praktické zkušenosti z auditů bankovních subjektů, na kterých se dosud aktivně podílí. Mezi nejvýznamnější klienty, na jejichž auditu se Radek Šumpík podílel, patří Zentiva, AERO Vodochody, TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, NESS Czech, Oracle Czech, Česká národní banka a Českomoravská stavební spořitelna. Kromě toho se Radek podílel i na několika projektech due diligence a jiných projektech včetně forenzního auditu. Radek Šumpík v roce 2003 vystudoval Hospodářskou fakultu Technické univerzity v Liberci. V roce 2007 dokončil studium certifi kovaných účetních znalců ACCA ( Association of Chartered Certifi ed Accountants ). Hovoří plynně anglicky a domluví se rusky. Ing. Petr Vácha, FCCA Partner v oddělení Audit a služby ekonomického poradenství společnosti Ernst & Young v České republice. V rámci fi rmy Ernst & Young je rovněž vedoucím regionální expertní skupiny pro problematiku mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Účetnictví a fi nanční řízení podniku. V oboru auditu a poradenských služeb pracuje od roku 1995 se zaměřením převážně na podniky výrobní o obchodní sféry. V roce 1998 ukončil studia pro získání účetní kvalifi kace při asociaci Chartered Association of Certifi ed Accountants (ACCA). V roce 1999 se stal členem této asociace a získal titul Chartered Certifi ed Accountant. V roce 1999 rovněž ukončil studia na účetní kvalifi kaci při Chartered Institute of Management Accountants v Londýně. Je členem výboru pro IAS při Komoře Auditorů ČR. Ing. Libor Vašek Absolvent VŠE v Praze, Fakulty fi nancí a účetnictví, obor Účetnictví a fi nanční řízení podniku. Inženýrské studium; SZZ z manažerského účetnictví, fi nančního účetnictví a fi nančního řízení, obhájena diplomová práce na téma Investice a fi nanční deriváty v zobrazení US GAAP. Nyní doktorské studium na VŠE v Praze se zaměřením na světově uznávané účetní standardy (IAS/IFRS, US GAAP) s užší specializací na problematiku fi nančních nástrojů. Je spoluautorem publikace IAS v příkladech III. a další odborné literatury. doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Odborný asistent na katedře fi nančního účetnictví, VŠE Praha. Absolvent VŠE v Praze (1995), kde od r. 95 pracuje jako odborný asistent na katedře Finančního účetnictví se specializací na problematiku cash fl ow, oceňování a konsolidované účetní závěrky. Od r. 95 je auditorem a zkouškovým komisařem Komory auditorů ČR a členem Evropské účetní asociace (EAA) a Americké asociace účetních (AAA). Je spolupřekladatelem podstatné části prvního ofi ciálního překladu Mezinárodních účetních standardů do češtiny a spoluřešitelem vědeckých grantů Grantové Agentury ČR na téma srovnání IAS a US GAAP s českou účetní legislativou. 7

8 Přihláška Kontakt Přihláška a ceny Fakturační údaje Controller-Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r. o. Vladimírova Praha 4 Tel.: +420/ Místo konání Hotel Grand Majestic Plaza Truhlářská 16 Praha Tel.: +420/ Truhlářská Grand Majestic Plaza Zlatnická Ano, tímto se závazně přihlašuji na seminář: Povinné moduly Modul 1 Základní aspekty IFRS , ( Kč/ Kč) Modul 2 Základní aspekty IFRS prohloubení , ( Kč/ Kč) Modul 3 Podnikové kombinace a konsolidace , ( Kč/ Kč) Volitelné moduly (dva povinně volitelné) Modul 4 IFRS Finanční nástroje , (9.570 Kč/ Kč) Modul 5 IFRS pro veřejně obchodované společnosti , (9.570 Kč/ Kč) Firma Kontaktní osoba DIČ Ulice Město Vaše údaje Firma Jméno, příjmení Pozice PSČ Revoluční Na poříčí V celnici Náměstí Republiky Náměstí Republiky Havlíčková Modul 6 IFRS Reporting, analýza a možnosti IT , (9.570 Kč/ Kč) Modul 7 IFRS v controllingu , (9.570 Kč/ Kč) Ulice Město Telefon PSČ Fax Obchodní podmínky: Počet účastníků je omezen. Přijímáme jen písemné přihlášky. Přednost budou mít účastníci, kteří se přihlásí dříve. Přihlášky jsou závazné a při stornování účtujeme manipulační poplatek ve výši Kč. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v programu. Celý cyklus Certifikovaný IFRS specialista Ceny (členská/ostatní) jsou uvedeny bez DPH. Datum, podpis 8

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Junior finanční specialista

Junior finanční specialista Vzdělávací cyklus Junior finanční specialista Vaše nejlepší vstupenka do oblasti controllingu Finanční řízení podniku Základy manažerského reportingu MS Excel I pro analytiky a controllery Podnikové plánování

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách)

PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Cash flow a Treasury Management

Cash flow a Treasury Management Vzdělávací cyklus Cash flow a Treasury Management Řízení a plánování cash flow Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Přehled nejlepší

Více

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY Management Využití IT Accounting Finance Controlling Controllingová akademie Ucelené vzdělání vedené manažery z praxe a ukončené získáním mezinárodního certifikátu Vzdělávací cyklus CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Vzdělávací seminář pro výkonný management, členy představenstev a dozorčích rad

Vzdělávací seminář pro výkonný management, členy představenstev a dozorčích rad Program vzdělávání správy a řízení společnosti corporate governance Vzdělávací seminář určený pro výkonný management, členy představenstev a dozorčích rad CIoD 2009 Czech Institute of Directors (CIoD)

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí

IAS 40 Investice do nemovitostí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IAS 40 Investice do nemovitostí Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Pravidla a best practice účinného controllingu

Pravidla a best practice účinného controllingu Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového

Více

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Průzkum v rámci pracovní skupiny IFRS platforma Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Vytvořil(i): Pracovní skupina Kariérní standardy Datum: 1.4.2012 Vydání: Distribuce dokumentu: první elektronicky na členy Asociace Vladimírova 233/12,

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Od doby vzniku Evropského společenství a podepsání tzv. Římských dohod, v padesátých letech bylo

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ UNIPETROL a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací:

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací: Metodické listy pro předmět Zařazení: 1. ročník oboru Řízení podniku a podnikové finance Magisterské studium - kombinované studium (letní semestr) Rozsah: 3 konzultace, Zakončení předmětu: zápočet, zkouška

Více

Certified Acquisition Manager

Certified Acquisition Manager Kompletní know-how pro úspěšnou realizaci akvizičních plánů Vzdělávací cyklus Certified Acquisition Manager Akvizice a oceňování firem v praxi Proces due diligence a příprava poakviziční integrace NOVĚ:

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

MS Excel pro finance a controlling

MS Excel pro finance a controlling Vzdělávací cyklus MS Excel pro finance a controlling Získejte více volného prostoru efektivním využitím Excelu Excel I: Pro analytiky a controllery Excel II: Datový sklad a řízení výstupů Excel III: Podpora

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Komplexní modulový seminář integrální logistiky

Komplexní modulový seminář integrální logistiky Komplexní modulový seminář integrální logistiky SEZNAM MODULŮ TERMÍNY 1) ÚVOD DO LOGISTIKY 13. - 14. 10. 2005 2) LOGISTIKA NÁKUPU A ŘÍZENÍ ZÁSOB 20. - 21. 10. 2005 3) LOGISTIKA VÝROBY 3. - 4. 11. 2005

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

NÁKUPNÍ LOGISTIKA. Kurz certifikovaný Komorou logistických auditorů zaregistrováno Ministerstvem Vnitra pod číslem 266 42 000.

NÁKUPNÍ LOGISTIKA. Kurz certifikovaný Komorou logistických auditorů zaregistrováno Ministerstvem Vnitra pod číslem 266 42 000. NÁKUPNÍ LOGISTIKA. Kurz certifikovaný Komorou logistických auditorů zaregistrováno Ministerstvem Vnitra pod číslem 266 42 000. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ : 08. 11. 2011 PRAHA, Hotel Royal Galerie 08. - 09. 11.

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ... 2 2.1. Účtování o výnosech... 2 2.2. Pronájem... 2 2.3. Společnost jako

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍCH VÝKAZŮ

KONSOLIDACE ÚČETNÍCH VÝKAZŮ KONSOLIDACE ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Principy a praktické aplikace Vladimír Zelenka Marie Zelenková Recenze knihy: prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc. doc. Ing. Jan Doležal, CSc. Kniha je zpracována jako jeden z výstupů

Více

Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 www.icu-praha.cz

Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 www.icu-praha.cz Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Část I Úvod do účetních souvztažností US_2010_01.indd 1 9.4.2010 9:35:07 US_2010_01.indd 2 9.4.2010 9:35:07 úvod do účetních souvztažností 1000 1017 Obsah kapitola 1 Předmět a význam účetnictví... 1000

Více

N O V É S Y L A B Y. Sylaby jsou nově upraveny a učivo každého předmětu je rozděleno do tří znalostních úrovní:

N O V É S Y L A B Y. Sylaby jsou nově upraveny a učivo každého předmětu je rozděleno do tří znalostních úrovní: N O V É S Y L A B Y Sylaby jsou nově upraveny a učivo každého předmětu je rozděleno do tří znalostních úrovní: očekává se obecná znalost pojmů, přehled o problematice a schopnost využít tyto znalosti pro

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2014 8. 10. dubna 2014 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

3-4/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

3-4/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 3-4/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Odborné téma 3. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Účetní pravidla, chyby, odhady

Účetní pravidla, chyby, odhady Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Účetní pravidla, chyby, odhady Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více