Certifikovaný IFRS specialista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certifikovaný IFRS specialista"

Transkript

1 Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený lektorský tým Možnost absolvovat i samostatné semináře

2 Potvrzujeme tímto, že pan absolvoval cyklus zaměřený na praktické využití metod a nástrojů MS Excel a úspěšně složil závěrečnou zkoušku s výsledkem: Součástí cyklu MS Excel specialista jsou tyto tematické oblasti: MS Excel pro ekonomy MS Excel pro pokročilé Makroprogramování s VBA V Praze dne 11. prosince 2009 Mgr. Olga Cechlová jednatelka Certifikovaný IFRS specialista Odpovědný manažer V případě jakýchkoliv dotazů ohledně vzdělávacího cyklu neváhejte kontaktovat odpovědného manažera. Curriculum cyklu Modul 1 Základní aspekty IFRS Povinné moduly Modul 2 Základní aspekty IFRS prohloubení Modul 3 Podnikové kombinace a konsolidace Modul 4 IFRS Finanční nástroje Volitelné moduly Modul 5 Modul 6 IFRS pro veřejně obchodované společnosti IFRS Reporting, analýza a možnosti IT Modul 7 IFRS v controllingu Iveta Bajgarová Tel.: +420/ Certifikace Kvalita vzdělávacího cyklu je ověřena nezávislou certifi kační autoritou International Education Society (IES), od které absolventi celého cyklu získávají certifi kát. CERTIFIKÁT Certi ikovaný IFRS specialistaista Ing. Jan Novák výborně Jednotlivé moduly lze absolvovat i samostatně Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych Vám představila vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista, který odráží aktuálnost problematiky Mezinárodních účetních standardů (IFRS). Cyklus se skládá ze tří povinných modulů, které Vás seznámí s nejdůležitějšími standardy IFRS, a ze čtyř volitelných modulů. Z volitelných modulů si účastníci povinně vybírají dva moduly podle svých zájmů a potřeb. Věřím, že Vás tento cyklus zaujme. Věnujte proto, prosím, několik minut naší nabídce a seznamte s ní i Vaše kolegy, jistě se Vám to vyplatí. Za tým Controller-Institutu se na setkání těší Cíle cyklu Cílem intenzivního vzdělávacího cyklu je umožnit účastníkům získat, utřídit a v praxi využít nové poznatky týkající se mezinárodních účetních standardů a jejich aktuálních problémů. Cílová skupina Tento certifikovaný cyklus je určen zejména pro: pracovníky finančního a účetního oddělení všech firem, které jsou kótované na burze zaměstnance českých podniků příslušných ke koncernům pracovníky dceřiných společností mezinárodních firem účetní, controllery, auditory, daňové poradce a vedoucí pracovníky financí a účetnictví, kteří chtějí své podniky převést na IFRS Požadavky na účastníky Předpokladem je dobrá znalost účetnictví. Znalost problematiky IFRS není podmínkou pro účast v kurzu. Možnost skládání zkoušky je podmíněna absolvováním všech povinných a dvou volitelných modulů cyklu a úspěšným zvládnutím závěrečného testu. Certifikát IFRS specialista Závěrečná zkouška Zkouška má podobu písemného testu, jenž je sestaven na základě probrané látky v rámci jednotlivých mezinárodních účetních standardů samotnými lektory. Certifikace Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva uznávané certifikáty: Certifikát Controller-Institutu Certifikát International Education Society Předpoklady pro získání certifikátů absolvování všech povinných a dvou volitelných modulů cyklu Certifikovaný IFRS specialista úspěšné složení závěrečné zkoušky Bonus pro účastníky Každý účastník, který se přihlásí na celý vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista, získá jako bonus: slevu 10 % z ceny celého cyklu praktické CD se zněním a výkladem standardů 2

3 Základní aspekty IFRS Nejvýznamnější mezinárodní standardy finančního výkaznictví Modul 1 Povinný Interní školení Máte specifi cké požadavky a k proškolení více než 5 osob? Rádi Vám připravíme interní školení šité na míru. Regulace a harmonizace účetnictví vznik a vývoj IAS IASCF a IASB vztah IAS/IFRS ke směrnicím Evropské unie, US GAAP a zákonu o účetnictví Koncepční rámec IAS/IFRS a US GAAP obsah koncepčního rámce a jeho závaznost IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky jednotlivé části účetní závěrky dle IAS/IFRS a jejich odlišnosti od českých účetních pravidel, srovnání s US GAAP IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby přístup k nastavení účetních pravidel, zdroje účetních pravidel IFRS definování účetního odhadu a účetní přístup k jejich změnám definování chyb v účetním výkaznictví a účetní řešení jejich oprav IAS 18 Výnosy definice výnosu, identifikace transakcí, jejich rozklad a spojování oceňování výnosu, aplikace reálné hodnoty na ocenění výnosu výnosy z prodeje zboží a podmínky jejich uznání, ilustrativní příklady výnosy z poskytování služeb a podmínky jejich uznání, ilustrativní příklady výnosy z užití aktiv jinými subjekty a podmínky jejich uznání, ilustrativní příklady IAS 23 Výpůjční náklady definování výpůjčních nákladů a způsobilých aktiv základní a alternativní řešení výpůjčních nákladů novelizace IAS 23 a očekávané změny IAS 21 Dopady změn směnných kursů cizích měn IAS 36 Snížení hodnoty aktiv IAS 10 Události po rozvahovém dni: datum schválení účetní závěrky IAS 16 Budovy, pozemky, stroje a zařízení (dlouhodobá hmotná aktiva) klasifikace, oceňování, odpisy, požadavky na zveřejňování IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky IAS 38 Nehmotný majetek definice pojmů, oceňování a odepisování nehmotná aktiva jako výsledek vlastní činnosti podniku IAS 40 Investice do nemovitostí vymezení pojmů, přeřazení nemovitostí do investic, oceňování požadavky na zveřejňování IAS 2 Zásoby klasifikace druhů zásob oceňovací techniky oceňování zásob vlastní výroby vazby mezi manažerským a finančním účetnictvím IAS 17 Leasing koncepce leasingu a jeho zachycení v účetních výkazech nájemce a pronajímatele kategorie leasingových smluv, odlišení finančního a operativního leasingu příklady doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. VŠE v Praze Ing. Libor Vašek VŠE v Praze Ing. Radek Pav, FCCA Ernst & Young Audit, s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Více informací Vám poskytne: Ing. Jitka Uhlířová Key Account Manager GSM: +420/

4 I když s Mezinárodními účetními standardy denně nepracuji, seminář mi umožnil získat ucelený přehled o IFRS, pochopit jejich logiku a zasazení do kontextu fungování podniku jako takového. Ocenil bych také profesionální přístup lektorů, kteří vědí, o čem mluví. Ing. Lukáš Brejník Controller, Škoda HOLDING, a. s. Jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit vzdělávacího cyklu Certifi - kovaný IFRS specialista pořádaného právě Controller-Institutem. Organizačně bylo vše zajištěno na nejvyšší úrovni místo konání, prezentační materiály, výborné občerstvení, vždy ochotná asistentka. Také je potřeba vyzdvihnout odbornou kvalitu všech přednášejících, jejich srozumitelný výklad a ochotu řešit konkrétní dotazy a problémy. Cyklus byl pro mě velkým přínosem a mohu ho jen doporučit dalším uchazečům. Srozumitelnost přednášek, reakce na dotazy posluchačů i v průběhu přednášky, udržení koncentrace posluchačů během přednášek, uvádění konkrétních příkladů k jednotlivým standardům to všechno vyjadřovalo výbornou organizaci celého cyklu. Moje pocity a přínosy z celého cyklu jsou velmi pozitivní. Rozhodně bych tento vzdělávací cyklus doporučila všem zájemcům o prohloubení znalostí v oblasti IAS/IFRS. Jana Sirná Accounting department T-Systems Czech Republic a. s. Základní aspekty IFRS prohloubení Modul 2 Povinný Rozšiřte si svoje znalosti v oblasti mezinárodních standardů IAS 11 Stavební smlouvy (dlouhodobé kontrakty) podstata a metody používané pro přiřazení nákladů a výnosů dlouhodobých kontraktů jednotlivým účetním obdobím IAS 12 Odložené daně vymezení daní; zásadní přístup výjimky z rozvahové povinnosti srovnání s US GAAP IFRS 1 První aplikace IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená za účelem prodeje a ukončené činnosti IAS 19 Zaměstnanecké požitky IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran IFRS 1 První aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory dotace na úhradu pořizovacích nákladů dlouhodobého majetku dotace na úhradu provozních nákladů způsoby prezentace dotací v rozvaze a ve výsledovce případové studie na různé případy dotací a jejich zachycení IAS 7 Výkaz o peněžních tocích metody sestavení, struktura IAS Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA Nezávislý lektor Radek Šumpík Ernst & Young Audit, s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH. Ostatní: Kč + 20 % DPH Podnikové kombinace a konsolidace Základní principy a techniky uplatňované v procesech kombinace a konsolidace Modul 3 Povinný IFRS 3 Podnikové kombinace aplikace účetní metody akviziční identifikovatelná čistá aktiva oceňování identifikovatelných čistých aktiv goodwill Konsolidovaná účetní závěrka dle IAS 27, 28, 31, IAS 27 (po novele 2011), IAS 28 (po novele 2011), IFRS 10, 11, 12. Rámcové právní podmínky zákon o účetnictví, IAS/IFRS, povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy Přípravná opatření ke konsolidaci konsolidační pravidla a organizace konsolidace Konsolidační metody na příkladech plná a poměrná metoda konsolidace, ekvivalenční metoda (rozvaha, výsledovka) eliminace vzájemných vztahů, dopad odložené daně, povinnosti vykázání a zveřejnění výkaz peněžních toků Praktické problémy s vlastní konsolidací, její analýza možnost praktické aplikace vylučování vnitroskupinových výsledků nerealizovaných mimo skupinu v případě vnitropodnikových zásob základy analýzy konsolidované účetní závěrky další praktické aplikace doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. VŠE v Praze , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH 4

5 IFRS Finanční nástroje Úprava podle IAS/IFRS včetně aktuální novelizace IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování definice a klasifikace finančních nástrojů první zaúčtování a odúčtování finančního aktiva ocenění a přecenění finančních aktiv snížení hodnoty aktiv IAS 32 Finanční nástroje: zveřejňování a prezentace složené finanční nástroje vlastní akcie, vypořádání vlastními akciemi IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování rozdíly mezi IAS 32 a IFRS 7 jednotlivé části IFRS 7 Implementační příručka a příklady Dopady finančních nástrojů na finanční výkazy Modul 4 Volitelný IFRS pro veřejně obchodované společnosti Modul 5 Volitelný Standardy, které užívají emitenti cenných papírů IAS 33 Zisk na akcii (Earnings per Share) hospodářský výsledek a úplný (komplexní) výsledek (comprehensive income) kmenoví a potenciální akcionáři instrumenty potenciálně ředící kapitál základní a zředěný zisk na akcii zisk na akcii na konsolidované bázi IFRS 2 Úhrady vázané na akcie (Share-based Payment) odměňování zaměstnanců ve formě vlastních akcií a derivátů na ně zaměstnanecké a manažerské akciové a opční programy (ESOPs) úzce zaměřené vs. široce pojaté programy oceňování reálnou hodnotou programy vázané výkonnostními podmínkami, klasifikace podmínek na tržní a mimotržní, účetní zachycení IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví (Interim Financial Reporting) rozdíly mezi mezitímní a celoroční závěrkou závěrkové operace v mezitímním období IFRIC 10 Mezitímní účetní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv příklady mezitímních závěrek IFRS 8 Provozní segmenty (Operating Segments) rozdíly oproti IAS 14 Vykazování podle segmentů definice segmentu skupiny a přehled informací podávaných za segmenty příklady segmentového vykazování Controller-Institut jako subjekt poskytující odborná školení byl pro mě vždy synonymem kvality a nekončící snahy o maximální přínos pro klienty. Osobně jsem se s velkým zájmem zúčastnil certifi kovaného cyklu IFRS Specialista, který mě v žádném bodě nezklamal a stoprocentně splnil veškerá má očekávání. Zastoupení výborných odborníků jako školitelů, úzký kolektiv účastníků školení, skvěle připravené prezentační materiály, skloubení teorie s praxí, možnost aktivně zasahovat do výkladu a ochota školitelů řešit konkrétní praktické problémy, velmi příjemné pracovní prostředí pro školení a závěrečnou zkoušku, příjemné vystupování zástupců Controller Institutu, to je několik skutečností, které velmi kladně hodnotím. Velice rád jsem se zúčastnil výkladu IFRS od pana Mejzlíka, pana Zelenky a ostatních a celkově mohu toto certifi kované školení doporučit všem uchazečům, kteří se setkávají či mají v plánu setkat s Mezinárodními účetními standardy. Osobně se ale domnívám, že uchazeči by už měli mít alespoň základní znalosti z IFRS, což jim může pomoci ke snadnějšímu a úplnějšímu pochopení probírané látky. Ing. Petr Antal ControllerDräger Medical s. r. o. Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA Nezávislý lektor , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA Nezávislý lektor , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH 5

6 Zákaznické centrum V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte naše zákaznické centrum. IFRS Reporting, analýza a možnosti IT Modul 6 Volitelný IFRS v controllingu Modul 7 Volitelný aneb výkaznictví podle IAS/IFRS pro účely reportingu a analýz aneb jak mezinárodní standardy ovlivňují práci controllerů Lukáš Holeček Tel.: +420/ Časté rozdíly mezi IFRS a CAS IFRS výkazy a přílohy situace v oblasti účetního výkaznictví dle IFRS obecně koncepční srovnání prezentace účetní závěrky účetní postupy a pravidla Analýza IFRS závěrek Příklady a diskuze o aktuálních závěrkách Reporting podle IFRS IFRS a možnosti IT Implementace IFRS aspekty implementace možný průběh implementace paralelní účetnictví Controlling důležité rozdíly IAS/IFRS Vedení víceknihového účetnictví používané metody Základní rozdíly mezi CAS a IFRS přístupem v oblasti výsledovky a rozvahy Práce se skupinovou konsolidací Přínosy a možné negativní dopady IFRS pro controlling Kritéria řízení výkonnosti z pozice vlastníků a managementu Výhody a nevýhody hodnocení výkonnosti podle IFRS Ing. Petr Vácha, FCCA Ernst & Young Audit, s. r. o. Ing. David Kesl, ACCA Ernst & Young Audit, s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Ing. Mgr. Lubomír Kučera ČEZ a. s , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH 6

7 Lektoři Ing. David Kesl, ACCA Manažer oddělení řízení technologických rizik pražské kanceláře fi rmy Ernst&Young. Promoval jako bakalář v oboru Výpočetní technika a jako inženýr v oboru Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky na Českém vysokém učení technickém, Fakultě elektrotechnické. V roce 1997 nastoupil do pražské kanceláře fi rmy Andersen, která se v roce 2002 s fi rmou Ernst&Young sloučila. Od roku 1998 se specializuje na poradenství v oblasti informačních technologií. Je Certifi kovaným auditorem informačních systémů (CISA) a je členem mezinárodní Asociace pro audit a řízení informačních systémů (ISACA). Je také Certifi kovaným účetním znalcem a členem mezinárodní Asociace certifi kovaných účetních (ACCA). Je zapsaný v České komoře auditorů jako asistent auditora. Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA Absolventka VŠE v Praze, v roce 1997 ukončila kvalifi kaci ACCA, od roku 2002 je členem ACCA se statutem Fellow. V letech prošla různými manažerskými pozicemi v mezinárodních společnostech a bankách (Adidas, Philip Morris, Credit Lyonnais a GE Capital). V současnosti se věnuje vzdělávání adeptů ACCA, aktivně přednáší, specializuje se na problematiku fi nančního účetnictví a reportingu. doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Vedoucí katedry fi nančního účetnictví a auditingu Fakulty fi nancí a účetnictví VŠE v Praze. Specializuje se na regulaci a harmonizaci účetnictví a využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu. Je členem vědecké rady Fakulty fi nancí a účetnictví, členem redakční rady časopisu Auditor, garantem několika předmětů na VŠE v Praze a řešitelem vědeckých grantů. Od roku 1993 je auditorem a zkušebním komisařem Komory auditorů ČR a od roku 2004 je členem Výboru KAČR pro kontinuální profesní vzdělávání. V roce 2007 byl zvolen členem Výkonného výboru KAČR a předsedou Výboru pro informační politiku a informační technologie KAČR. Od roku 2005 zastupuje ČR v Board of National Representatives of the European Accounting Association. Od roku 2004 zastupuje VŠE v Praze v Národní účetní radě. Byl koordinátorem ofi ciálního překladu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) do češtiny a současně i překladatelem jejich významné části a pro Nejvyšší kontrolní úřad překládal také významnou část Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS). Ing. Radek Pav, FCCA Senior v oddělení Audit a služby ekonomického poradenství společnosti Ernst & Young v České republice. Předtím pracoval od roku 1998 v oddělení auditu a souvisejících služeb fi rmy Arthur Andersen. R. Pav se zaměřuje zejména na audit a poskytování poradenství leasingovým společnostem a výrobním podnikům v oblasti těžkého strojírenství a leteckého průmyslu. V roce 1998 získal titul inženýr v oboru fi nance na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, později dosáhl mezinárodní kvalifi kace ACCA. Ing. David Procházka, Ph.D. Odborný asistent na katedře fi nančního účetnictví a auditingu Fakulty fi nancí a účetnictví VŠE v Praze. V letech pracoval jako vedoucí controllingu ve společnosti BARUM CENTRUM Praha; od roku 2009 pracuje na pozici IFRS specialista ve společnosti VEMEX Praha. Od roku 2006 spolupracuje s portálem Účetní kavárna a časopisem Účetnictví. Je členem European Accounting Association (EAA). Podílí se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro Evropskou unii a na recenzích českého překladu Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor, který zajišťuje Národní kontrolní úřad. Radek Šumpík Manažer v oddělení auditu a služeb ekonomického poradenství fi rmy Ernst & Young v České republice. V srpnu 2003 nastoupil Radek Šumpík do pražské pobočky Ernst & Young, kde se podílí na auditech a speciálních projektech především u výrobních společností a společností z oblasti informačních technologií. Radek má však praktické zkušenosti z auditů bankovních subjektů, na kterých se dosud aktivně podílí. Mezi nejvýznamnější klienty, na jejichž auditu se Radek Šumpík podílel, patří Zentiva, AERO Vodochody, TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, NESS Czech, Oracle Czech, Česká národní banka a Českomoravská stavební spořitelna. Kromě toho se Radek podílel i na několika projektech due diligence a jiných projektech včetně forenzního auditu. Radek Šumpík v roce 2003 vystudoval Hospodářskou fakultu Technické univerzity v Liberci. V roce 2007 dokončil studium certifi kovaných účetních znalců ACCA ( Association of Chartered Certifi ed Accountants ). Hovoří plynně anglicky a domluví se rusky. Ing. Petr Vácha, FCCA Partner v oddělení Audit a služby ekonomického poradenství společnosti Ernst & Young v České republice. V rámci fi rmy Ernst & Young je rovněž vedoucím regionální expertní skupiny pro problematiku mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Účetnictví a fi nanční řízení podniku. V oboru auditu a poradenských služeb pracuje od roku 1995 se zaměřením převážně na podniky výrobní o obchodní sféry. V roce 1998 ukončil studia pro získání účetní kvalifi kace při asociaci Chartered Association of Certifi ed Accountants (ACCA). V roce 1999 se stal členem této asociace a získal titul Chartered Certifi ed Accountant. V roce 1999 rovněž ukončil studia na účetní kvalifi kaci při Chartered Institute of Management Accountants v Londýně. Je členem výboru pro IAS při Komoře Auditorů ČR. Ing. Libor Vašek Absolvent VŠE v Praze, Fakulty fi nancí a účetnictví, obor Účetnictví a fi nanční řízení podniku. Inženýrské studium; SZZ z manažerského účetnictví, fi nančního účetnictví a fi nančního řízení, obhájena diplomová práce na téma Investice a fi nanční deriváty v zobrazení US GAAP. Nyní doktorské studium na VŠE v Praze se zaměřením na světově uznávané účetní standardy (IAS/IFRS, US GAAP) s užší specializací na problematiku fi nančních nástrojů. Je spoluautorem publikace IAS v příkladech III. a další odborné literatury. doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Odborný asistent na katedře fi nančního účetnictví, VŠE Praha. Absolvent VŠE v Praze (1995), kde od r. 95 pracuje jako odborný asistent na katedře Finančního účetnictví se specializací na problematiku cash fl ow, oceňování a konsolidované účetní závěrky. Od r. 95 je auditorem a zkouškovým komisařem Komory auditorů ČR a členem Evropské účetní asociace (EAA) a Americké asociace účetních (AAA). Je spolupřekladatelem podstatné části prvního ofi ciálního překladu Mezinárodních účetních standardů do češtiny a spoluřešitelem vědeckých grantů Grantové Agentury ČR na téma srovnání IAS a US GAAP s českou účetní legislativou. 7

8 Přihláška Kontakt Přihláška a ceny Fakturační údaje Controller-Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r. o. Vladimírova Praha 4 Tel.: +420/ Místo konání Hotel Grand Majestic Plaza Truhlářská 16 Praha Tel.: +420/ Truhlářská Grand Majestic Plaza Zlatnická Ano, tímto se závazně přihlašuji na seminář: Povinné moduly Modul 1 Základní aspekty IFRS , ( Kč/ Kč) Modul 2 Základní aspekty IFRS prohloubení , ( Kč/ Kč) Modul 3 Podnikové kombinace a konsolidace , ( Kč/ Kč) Volitelné moduly (dva povinně volitelné) Modul 4 IFRS Finanční nástroje , (9.570 Kč/ Kč) Modul 5 IFRS pro veřejně obchodované společnosti , (9.570 Kč/ Kč) Firma Kontaktní osoba DIČ Ulice Město Vaše údaje Firma Jméno, příjmení Pozice PSČ Revoluční Na poříčí V celnici Náměstí Republiky Náměstí Republiky Havlíčková Modul 6 IFRS Reporting, analýza a možnosti IT , (9.570 Kč/ Kč) Modul 7 IFRS v controllingu , (9.570 Kč/ Kč) Ulice Město Telefon PSČ Fax Obchodní podmínky: Počet účastníků je omezen. Přijímáme jen písemné přihlášky. Přednost budou mít účastníci, kteří se přihlásí dříve. Přihlášky jsou závazné a při stornování účtujeme manipulační poplatek ve výši Kč. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v programu. Celý cyklus Certifikovaný IFRS specialista Ceny (členská/ostatní) jsou uvedeny bez DPH. Datum, podpis 8

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Kvalitní vzdělávání pro experty z financí a účetnictví Vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Junior finanční specialista

Junior finanční specialista Vzdělávací cyklus Junior finanční specialista Vaše nejlepší vstupenka do oblasti controllingu Finanční řízení podniku Základy manažerského reportingu MS Excel I pro analytiky a controllery Podnikové plánování

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Praktické finance pro manažery neekonomy

Praktické finance pro manažery neekonomy Vzdělávací cyklus Praktické finance pro manažery neekonomy Finanční minimum pro manažery neekonomy Praktické finance pro manažery neekonomy Otevřeme Vám dveře do manažerských financí Začátek: říjen 2011

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách)

PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví EVROPSKÉ ÚČETNICTVÍ Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Požadavky na ukončení předmětu 50 % účast Prezentace (jedna povinná + další,

Více

Cash flow a Treasury Management

Cash flow a Treasury Management Vzdělávací cyklus Cash flow a Treasury Management Řízení a plánování cash flow Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Přehled nejlepší

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních:

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních: Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních: Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting Ident Česky Anglicky 1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting ECTS kredity 3 Forma výuky 2/0 (2 hodiny přednášek) Garant doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Více

Certifikovaný. IFRS specialista. Certifikovaný. vzdělávací cyklus. Kvalitní vzdělávání pro experty z financí a účetnictví

Certifikovaný. IFRS specialista. Certifikovaný. vzdělávací cyklus. Kvalitní vzdělávání pro experty z financí a účetnictví Kvalitní vzdělávání pro experty z financí a účetnictví Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista 10-denní certifikovaný vzdělávací cyklus Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Interaktivní

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY Management Využití IT Accounting Finance Controlling Controllingová akademie Ucelené vzdělání vedené manažery z praxe a ukončené získáním mezinárodního certifikátu Vzdělávací cyklus CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací:

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací: Metodické listy pro předmět Zařazení: 1. ročník oboru Řízení podniku a podnikové finance Magisterské studium - kombinované studium (letní semestr) Rozsah: 3 konzultace, Zakončení předmětu: zápočet, zkouška

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO FINANČNÍ INSTITUCE

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO FINANČNÍ INSTITUCE Ucelené vzdělání vedené manažery z praxe a ukončené získáním mezinárodního certifikátu Vzdělávací cyklus CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO FINANČNÍ INSTITUCE Controlling pro banky a pojišťovny Controlling produktů

Více

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21 OBSAH Seznam zkratek......................................... 10 Úvod................................................... 11 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 13 1.1 Harmonizace účetnictví v Evropě......................

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Základní principy Cizí měny v účetnictví:

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního oboru Účetnictví a daně Studijní obor je nabízen v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním programu prezenční

Více

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Konference Komory certifikovaných účetních 1. listopadu 2016 Martin Jareš, Ministerstvo financí Obsah Nový zákon o daních z příjmů Vztah daní

Více

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004)

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004) Oceňování v IAS/IFRS Koncepční rámec - majetková podstata - oceňovací základny IAS 15 - dopad změn cen (od 2005 zrušen) IAS 29 - dopad změn cen v hyperinflaci IAS 21 - dopad změn směnných kurzů (novela

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí

IAS 40 Investice do nemovitostí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IAS 40 Investice do nemovitostí Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Akční plán Svazu účetních

Akční plán Svazu účetních ÚVOD K AKČNÍMU PLÁNU V akčním plánu reagují členové a přidružení členové IFACu na záležitosti identifikované v rámci svých odpovědí na dotazník IFACu ohledně dodržování členských povinností. Tento dotazník

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví. Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Poţadavky na ukončení předmětu 50 % účast. Prezentace

Více

Certifikovaný finanční manažer

Certifikovaný finanční manažer Vzdělávací cyklus Certifikovaný finanční manažer Řízení hodnoty podniku Cost Cutting Cash management a řízení likvidity Řízení a oceňování investic na úrovni podniku (CAPEX) Právní minimum pro finanční

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Investice do nemovitostí (IAS 40) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Klasifikace nemovitostí Účel pořízení

Více

Workshopy

Workshopy Pokročilé plánování a řízení výroby 1. - 2. 12. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Plánování a řízení výroby je logistická oblast, která je nejvíce závislá na konkrétní situaci a obchodních podmínkách té či oné firmy.

Více

Vzdělávací seminář pro výkonný management, členy představenstev a dozorčích rad

Vzdělávací seminář pro výkonný management, členy představenstev a dozorčích rad Program vzdělávání správy a řízení společnosti corporate governance Vzdělávací seminář určený pro výkonný management, členy představenstev a dozorčích rad CIoD 2009 Czech Institute of Directors (CIoD)

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Věcný rejstřík článků. zveřejněných v časopise. AUDITOR v roce Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723

Věcný rejstřík článků. zveřejněných v časopise. AUDITOR v roce Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise AUDITOR v roce 2003 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Výklady, stanoviska, odpovědi na dotazy, názory a informace k účetním metodickým

Více

Regulace účetnictví a auditu v EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR

Regulace účetnictví a auditu v EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR Regulace účetnictví a auditu v EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR Ladislav Mejzlík děkan Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Likešova aula, sobota Obsah Účetní směrnice

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Dopady změn měnových kurzů

Dopady změn měnových kurzů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) 8024/16 DRS 8 ECOFIN 299 EF 88 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 13. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044460/01 Předmět:

Více

Nabídka témat diplomových prací

Nabídka témat diplomových prací Nabídka témat diplomových prací Příklady témat nabízených vyučujícími katedry finančního účetnictví (individuální téma je možné po dohodě s konkrétním vyučujícím) Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. účetnictví

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Základní principy konsolidace dle IFRS

Základní principy konsolidace dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Základní principy konsolidace dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %.

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %. IAS 29 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách [Novelizace standardu - v odstavci 27 se "položek výsledovky" upravují na "položek výkazu o úplném výsledku", v odstavci 28

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

Harmonizace účetnictví v rámci EU

Harmonizace účetnictví v rámci EU Harmonizace účetnictví v rámci EU 1. Úvod Základní funkcí účetnictví je získávání, třídění a vyhodnocování informací o finanční situaci a výkonnosti podniku, věrné zobrazení ekonomické reality tak, aby

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Rozhodujícím faktorem jakéhokoliv vzdělávacího programu jsou jeho lektoři. V tomto směru bude poskytovatel důsledně dbát na to, aby v týmu lektorů byli

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

PROCES AKREDITACE ÚČETNÍCH KURZŮ VYUČOVANÝCH NA

PROCES AKREDITACE ÚČETNÍCH KURZŮ VYUČOVANÝCH NA PROCES AKREDITACE ÚČETNÍCH KURZŮ VYUČOVANÝCH NA FAKULTĚ FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ÚČETNÍMI PROFESNÍMI INSTITUCEMI33 Accounting and audit courses at the Faculty of Finance and

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více