Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007 Název práce: Revize vnitřních předpisů Občanské poradny Nymburk Jméno a příjmení autora: Veronika Pačesová Rok: 2007

2 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Stanovy Občanské poradny Nymburk a zřizovací listina OP Nymburk 4 3. Vnitřní předpisy v občanských sdruženích Stávající vnitřní předpisy v Občanské poradně Nymburk Návrhy změn vnitřních předpisů v Občanské poradně Nymburk Závěr Použitá literatura 23 2

3 1. Úvod Občanská poradna Nymburk (dále jen OP) vznikla jako občanské sdružení dne registrací na MV ČR s cílem věnovat se prevenci kriminality v regionu Nymburska, a to zejména prostřednictvím poradenství občanům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné,diskrétní a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností,neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně s ostatními poradnami upozorňuje příslušné orgány státní správy a samosprávy na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. Pomoc klientům je poskytována ve 4 úrovních informace, rada (zaměřená přímo na situaci klienta), aktivní pomoc (pomoc při vypisování formulářů, návrhů, formulace podání atd.) a asistence (vyjednávání, doprovázení, příp. zastupování) a ve 14 oblastech: sociální dávky, sociální pojištění, sociální služby, pracovněprávní vztahy, bydlení, rodinné právo, majetkoprávní vztahy, finance (daně, půjčky a dluhy), zdravotnictví, školství, specifické cílové skupiny klientů (bezdomovci, oběti domácího násilí, cizinci atd.), ochrana spotřebitele, právní systém a ochrana lidských práv a ostatní (ekologie, NNO, EU) atd. Cílem této práce je zamyslet se nad existujícími vnitřními předpisy OP, nad tím, které dosud v OP chybějí, zrevidovat organizační a provozní řád OP a vytvořit seznam směrnic, které dosud chybějí a které by bylo vhodné vytvořit. Cílem práce není vytvořit veškeré chybějící směrnice a předpisy, neboť toto by bylo nad rámec této práce, ale zamyslet se nad tím, které předpisy v OP dosud chybějí, zamyslet se nad aktuálností již vytvořených předpisů a posoudit jejich potřebnost pro OP. Téma práce jsem si zvolila proto, že vnitřní předpisy, které v OP existují, byly vytvořeny před 2 lety, kdy měla OP pouze 2 zaměstnance. Od té doby se mnohé změnilo, OP v současné době realizuje pět velkých projektů a má 9 zaměstnanců. Je tedy na místě zamyslet se nad aktuálností stávajících vnitřních předpisů, a to i v souvislosti s tím, že se OP připravuje na registraci jako zařízení sociálních služeb. Jako taková garantuje určitou úroveň služeb, která je kontrolovatelná, a to jak ze strany příslušných orgánů tak i Asociace občanských poraden. 3

4 2. Stanovy Občanské poradny Nymburk a zřizovací listina OP Nymburk STANOVY OP NYMBURK Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanská poradna Nymburk zkráceně: "OP Nymburk" (dále jen "sdružení") Sídlo: Palackého 449, Nymburk Čl. II Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 2. Sdružení je právnickou osobou. Čl. III Cíl činnosti sdružení 1. Cílem sdružení je: a) zajistit, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností účinně vyjádřit své potřeby; b) na základě analýzy problémů občanů upozorňovat zákonodárné orgány, orgány místních samospráv, příslušné orgány státní správy na nedostatek legislativy a současně informovat subjekty poskytující služby na neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni 2. Za tímto účelem zajistí provozování občanského poradenství, a to zejména v oblastech: ochrany spotřebitele, pracovně právních vztahů, bydlení, sociální problematiky, důchodového pojištění, majetkoprávních vztahů, rodiny a mezilidských vztahů, právního systému a ochrany lidských práv aj. 3. Služby budou poskytovány bezplatně, budou nezávislé, důvěrné a nestranné. Jsou určeny všem lidem bez rozdílu. 4

5 Čl. IV Členství 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení. 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 4. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem. 5. Zánik členství: a) vystoupením člena písemným oznámením, b) úmrtím člena, c) u právnické osoby jejím zrušením, c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, d) zánikem sdružení, Čl. V Práva a povinnosti členů 1. Člen má právo zejména: a) podílet se na činnosti sdružení, b) volit do orgánů sdružení, c) být volen od 18 let do orgánů sdružení, d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 2. Člen má povinnost zejména: a) dodržovat stanovy sdružení, b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení. 3. Členství je bez členských příspěvků. Čl. VI Orgány sdružení Orgány sdružení jsou: a) valná hromada b) výbor c) revizní komise 5

6 Čl. VII Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. 3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně 1/3 členů sdružení. 4. Valná hromada zejména: a) rozhoduje o změnách stanov sdružení, b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření, c) volí na dobu 2 let členy výboru a revizní komise, d) rozhoduje o zrušení členství, e) rozhoduje o zrušení sdružení, 5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Čl. VIII Výbor 1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 2. Výbor má nejméně 3 členy. 3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. 4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 4x ročně. 5. Výbor zejména: a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru, jmenuje manažera, b) koordinuje činnost sdružení, c) svolává valnou hromadu, d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení, f) navrhuje změnu zásad a pravidel členství ve sdružení. 6. Předseda a místopředseda výboru zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. 7. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit poradní skupiny, jejichž členy mohou být i osoby, které nejsou členy sdružení. 6

7 8. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 10. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášení schopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor. Čl. IX Revizní komise 1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 2. Revizní komise má nejméně 3 členy. 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně. 4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti. Čl. X Zásady hospodaření 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 2. Zdroji majetku jsou zejména: a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob, b) výnosy majetku, c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení, d) příspěvky z veřejných rozpočtů. 3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky. 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. Čl. XI Zánik sdružení 1. Sdružení zaniká a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady. b) rozhodnutím ministerstva vnitra. 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu 7

8 majetkového vypořádání. Čl. XII Závěrečná ustanovení 1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena sdružení. 2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení. 3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 4. Právo vystupovat jménem sdružení navenek má kromě předsedy a místopředsedy výboru také manažer. 5. Změna stanov byla schválena valnou hromadou dne V Nymburce dne ZŘIZOVACÍ LISTINA OP NYMBURK K naplnění cílů sdružení s názvem Občanská poradna Nymburk zřizuje toto sdružení Občanskou poradnu Nymburk. Řízením, zastupováním a jednáním jménem Občanské poradny Nymburk zároveň pověřuje ředitelku Občanské poradny Nymburk. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ zřizovatel: Občanská poradna Nymburk název: Občanská poradna Nymburk sídlo: Nymburk, Palackého 449 IČO: ředitelka: Veronika Pačesová, DiS. 8

9 II. CÍLE, POSLÁNÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI Posláním OP je poskytovat rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích. Cíli činnosti OP vyplývající z poslání, je zejména: a) zajistit, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností účinně vyjádřit své potřeby; b) podílet se na činnosti Asociace občanských poraden (dále jen AOP) a společně upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. Předmětem činnosti je v souladu s výše uvedeným posláním a cíli poskytování informací, rad i aktivní pomoci občanům, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Služby jsou poskytovány bezplatně, jsou nezávislé, důvěrné a nestranné. Jsou určeny všem lidem bez rozdílu, kteří se na OP obrátí. Služby jsou poskytovány zejména v oblastech: ochrany spotřebitele, pracovně právních vztahů, bydlení, sociální problematiky, důchodového pojištění, majetkoprávních vztahů, rodiny a mezilidských vztahů, právního systému a ochrany lidských práv, trestního práva, práva EU, zdravotnictví, školství, daní a poplatků aj. III. VYMEZENÍ MAJETKU A HOSPODAŘENÍ Občanská poradna Nymburk hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména: dary a příspěvky fyzických a právnických osob, výnosy majetku, příjmy z činností při naplňování cílů OP, příspěvky z veřejných rozpočtů. Za hospodaření OP odpovídá výbor občanského sdružení Občanská poradna Nymburk, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou občanského sdružení Občanská poradna Nymburk. 9

10 IV. OBECNÁ USTANOVENÍ Tato zřizovací listina je současně statutem pro Občanskou poradnu Nymburk. Veronika Pačesová, DiS. ředitelka OP Nymburk V Nymburce dne Vnitřní předpisy v občanských sdruženích Fungování a vznik občanských sdružení je v současné době upraven zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Co se týká vzniku občanských sdružení, zákon uvádí, že občanská sdružení vznikají registrací na Ministerstvu vnitra ČR a dále stanovuje pravidla registrace. K registraci je třeba přiložit návrh na registraci a stanovy občanského sdružení. Zákon dále upravuje, kdo a za jakých podmínek může vytvořit občanské sdružení (v ustanovení 6 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb. se uvádí Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let (dále jen přípravný výbor ). Návrh podepíší členové přípravného výboru a uvedou svoje jména a příjmení, rodná čísla a bydliště. ) a co musí obsahovat stanovy nového občanského sdružení. Stanovy musí ze zákona obsahovat tyto náležitosti: a) název sdružení, b) sídlo, c) cíl jeho činnosti, d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení, e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem, f) zásady hospodaření. Jak vyplývá z výše uvedeného, stanovy jsou hlavním a nejdůležitějších předpisem, podle kterého fungují občanská sdružení. Nicméně nemohou upravovat vše. Další věci mohou být upraveny ve zřizovací listině, statutu a dalších vnitřních předpisech dané organizace. Stanovy jsou také jedním z mála předpisů, jehož podoba je alespoň částečně upravena 10

11 zákonem. Podoba všech dalších vnitřních předpisů (s výjimkou některých směrnic týkajících se účetnictví) již ve většině případů nikterak upravena není a záleží pouze na dané organizaci, zda a jakých způsobem vnitřní předpis vytvoří. Vnitřní předpisy jsou nezbytnou součástí organizace práce, a to jak ve velkých, tak i v malých organizacích. Někdy se má za to, že v malých organizacích nejsou vnitřní předpisy nutné, neboť situace je možné řešit ad hoc, organizace má málo pracovníků a není třeba sdružení byrokratizovat. Není to tak úplně pravda. V praxi pak může docházet k tomu, že se problémy v organizaci řeší nestandardně a pokaždé jinak. Mezi pracovníky pak dochází k nejistotě ohledně správného postupu či kompetencí. Tato situace pak může vést i k tomu, že organizace navenek působí jako chaotická a neprofesionální. Potřeba vnitřních předpisů se samozřejmě v různých organizacích liší, podle struktury, velikosti a zaměření organizace, je však možné jmenovat oblasti, ve kterých je existence vnitřních předpisů pro bezproblémový chod organizace nutná. Vnitřní předpisy můžeme rozdělit dle účelu na několika oblastí: a) ekonomická oblast b) personální oblast c) oblast práce s klienty d) ostatní předpisy Než se budu věnovat jednotlivým oblastem podrobněji, dovolím si ještě vyzdvihnout jeden velmi důležitý vnitřní předpis, který by neměl chybět v žádné organizaci organizační řád. Dovolím si říci, že organizační řád je alfou a omegou každé ať malé či velké organizace, neboť popisuje činnosti, povinnosti a odpovědnost jednotlivých organizačních složek a vztahy mezi nimi. Součástí organizačního řádu bývá také organizační schéma, které graficky vyjadřuje vztahy mezi jednotlivými organizačními složkami. Je vhodné, aby jak organizační řád tak i organizační schéma byly rozpracovány až do popisu pracovní činnosti (náplní práce) jednotlivých pracovníků organizace. Organizační řád je základním vnitřním předpisem, který vytváří vnitřní prostředí organizace a rámec pro další fungování. Z něj se pak odvíjí další směrnice. Další důležitou oblastí, která se bez vnitřních předpisů neobejde, je oblast ekonomická. Smyslem vnitřních předpisů v této oblasti je stanovit pravomoci a kompetence jednotlivých pracovníků v ekonomické oblasti. Na rozdíl od ostatních oblastí, které ve většině případů nejsou upraveny zákonem, tato oblast zákonem upravena je, a to např. zákon č. 563/1991 Sb., zákon o č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, dále předpisy stanovující účtovou 11

12 osnovu a postupy účtování atd. a dalšími právními předpisy. Předpisy v ekonomické oblasti upravují zejména následující oblasti: - finanční pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých řídících pracovníků - finanční inventury - vedení pokladny - příprava a vedení účetních dokladů - rozpočty - cashflow - podpisová práva k účtům - rozhodování o investicích a nákupech - zadávání služeb - náhrada škod vzniklých na majetku organizace Rovněž předpisy v personální oblasti vycházejí ze zákona, ale jen v menší míře. Tato oblast je upravena zejména zákoníkem práce a jeho prováděcími předpisy a dále pak předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zákoník práce upravuje zejména pracovní dobu, přesčasy, dovolenou, způsob vedení a evidence informací o jednotlivých pracovnících, způsoby podávání hlášení jednotlivým úřadům (např. při vzniku nového pracovního poměru), dále způsoby odměňování, ochranu pracovníků a další oblasti. Personální předpisy upravují nejčastěji následující oblasti: - personální pravomoci řídících pracovníků - vedení personální dokumentace (jaké, kdo, kdo má přístup, ukládání, ochrana osobních údajů) - pracovní doba, dovolená, přesčasy - výběr, přijímání a zaškolování nových pracovníků - profesní růst kvalifikační řád (odborná kritéria na jednotlivé pozice, vzdělávání, supervize, individuální a týmové plány, hodnocení zaměstnanců kdo, co a jak) - stanovení mezd a výplata (kdo, dle čeho, kritéria, kdy) + mzdové náhrady - systém odměňování a sankcí (porušení pracovní kázně) - tuzemské a zahraniční pracovní cesty + využívání soukromých a služebních vozidel - postup při vyřizování stížností pracovníků - dobrovolníci a stáže (evidence + smlouvy, vedení a hodnocení, mlčenlivost a ochrana osobních údajů) 12

13 - vzory smluv, prohlášení, osobních listů atd. Další oblastí jsou předpisy v oblasti práce s klienty. Klienti zejména sociálních a zdravotních zařízení mohou být vzhledem ke svému postavení skupinou značně závislou. Charakter služby je přitom značně intimní a může u klientů vyvolávat pocit studu či pokoření. Proto je velmi důležité, aby klienti znali svoje práva a povinnosti a dokázali je i uplatnit. Předpisy v oblasti práce s klienty musí vycházet ze zásad lidské slušnosti a přirozené důstojnosti každého člověka. Tato oblast může upravovat způsoby komunikace s klienty, metody práce s klienty, to, zda (a jakým způsobem) si klient může stěžovat na poskytované služby, postupy při přijímání finančních a věcných darů od klientů, provozní pravidla fungování jednotlivých pracovišť v rámci organizace (tzv. provozní řády), pravidla pro nakládání s osobními daty klientů (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů), situace, za kterých může dojít k porušení práv klientů a způsoby reagování na tyto situace, etická pravidla komunikace s klientem (tzv. etický kodex) a mnoho dalších. Smyslem vnitřních předpisů v této oblasti je zajistit rovné postavení všech klientů vůči organizaci poskytující služby a zdůraznit práva klientů (v opozici s dřívějším pečujícím přístupem, kdy bylo důležité, co chce a vnímá jako důležité pomáhající organizace či pracovník, nikoliv již tolik to, co vnímá jako důležité klient). Mezi oblast ostatních vnitřních předpisů patří např. spisový řád, který stanovuje způsoby ukládání písemností v organizaci, dobu a místo jejich archivace a způsoby skartace. Dále sem mohou patřit předpisy upravující přijímání věcných a finančních darů, poskytování provozních záloh, půjček zaměstnancům, pravidla pro poskytování benefitů ze sociálního fondu atd. Jednoznačný postup pro sestavování vnitřních předpisů není nijak daný a řídí se především potřebami dané organizace. Každý vnitřní předpis by však měl obsahovat následující: a) název organizace b) jméno a podpis pracovníka, který předpis zpracoval c) jméno a podpis statutárního orgánu, který předpis schválil d) období, kdy předpis nabývá účinnosti e) jména a podpisy pracovníků, kteří jsou odpovědní za dodržování předpisu f) okruh pracovníků, na které se daný předpis vztahuje 13

14 4. Stávající vnitřní předpisy v Občanské poradně Nymburk Základní údaje o OP Nymburk jsou obsaženy v úvodu této práce a v kapitole 1 věnované stanovám, proto je již nebudu opakovat, zmíním se však stručně o dalších aktivitách OP Nymburk, které již nejsou tak úplně součástí občanského poradenství. Kromě občanského poradenství se OP Nymburk věnuje poskytování služeb osobám ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen VTOS) ve věznici Jiřice, Vinařice a Bělušice a osobám po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody. Cílem práce s osobami ve VTOS je rozvoj kompetencí potřebných při návratu do společnosti a na trh práce. K tomu slouží zejména individuální pohovory mezi pracovníkem a klientem, počítačové kurzy, kurz komunikačních dovedností, motivační kurzy, besedy s bývalými vězni, kteří se úspěšně reintegrovali do společnosti a na trh práce, nábory zaměstnavatelů, kurz právního minima, pomoc při řešení dluhů a exekucí, besedy o pracovních podmínkách v zemích ER, rekvalifikační kurzy (tesař, obsluha vysokozdvižného vozíku atd.), kurz tvůrčího psaní a další. Cílem práce po VTOS je pomoci klientům nalézt práci v souladu s jejich předpoklady a možnostmi na trhu práce v cílových regionech (Středočeský a Ústecký kraj). Po VTOS klient získá mentora, který jej po dobu 6 měsíců provází obdobím po výstupu a pomáhá mu s jednáním na úřady, hledání zaměstnání, příp. bydlení, při řešení dluhů a dalších okolnostech, které vyplývají z klientovi situace a které chce řešit. Dalším projektem, který není úplně součástí občanského poradenství a který OP realizuje je projekt zaměřený na pomoc obětem násilí a trestných činů v rámci Středočeského kraje. V rámci projektu funguje 6 poradenských center (Milovice, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Hořovice, Neratovice, Mníšek pod Brdy, Kolín), ve kterých jsou klientům z řad obětí násilí a trestných činů poskytovány následují služby: psychologické poradenství, právní poradenství, sociálně-právní poradenství z oblasti pracovněprávní, rodinného práva, majetkoprávních vztahů, ochrany lidských práv, sociálních dávek a pomoci atd., aktivní pomoc při sestavování dokumentů a podání, doprovod na jednání k lékaři, soudu, policii, vyjednávání s dalšími stranami v zájmu klienta (asistence), zprostředkování kontaktů na organizace návazné péče (např. azylové domy). Veškeré služby jsou klientům poskytovány bezplatně, nestranně, nezávisle a diskrétně. Všechny vnitřní předpisy, které v současné době v OP existují, vznikly v době, kdy v OP fungovalo pouze občanské poradenství, tj. nebyly realizovány dva výše uvedené projekty. Tato situace je v předpisech velmi znát, neboť předpisy jsou šity na míru pouze 14

15 jedné službě, a to občanskému poradenství. Všechny stávající vnitřní předpisy vycházejí ze stanov a zřizovací listiny OP Nymburk. Předpisy dále vycházejí ze Standardů kvality občanských poraden Asociace občanských poraden, které v některých ustanoveních podrobněji rozpracovávání (zejména v oblasti práce s klientem). V současné době jsou v OP platné následující vnitřní předpisy: 4.1 Organizační řád OP Nymburk Tento předpis je platný od Obsahuje poslání a cíle občanského poradenství, dále popisuje služby občanského poradenství a způsob jejich poskytování, provozní pravidla pro užívání techniky a způsoby řešení havarijních situací, ustanovení o vzniku, změně a zániku pracovního poměru a dohod o provedení práce a pracovní činnosti (vychází z platného znění zákoníku práce), pravidla upravující práci dobrovolníků, povinnosti pracovníků (zaměstnanců a dobrovolníků), postup v případě výskytu překážek v práci, pravidla pro přijímání a vyřizování stížností klientů, ustanovení o náhradě škody (vychází z platného znění zákoníku práce), pravidla postupu v případě porušení pracovní kázně a závěrečná ustanovení. Organizační řád se vztahuje na všechny pracovníky OP včetně dobrovolníků. Předpis však nezahrnuje všechny pracovní pozice, které se v OP v součastné době nacházejí. 4.2 Schéma organizační struktury Schéma organizační struktury je platné od a stanovuje vztahy a kompetence mezi valnou hromadou, výkonným výborem a OP Nymburk. Schéma obsahuje nejen vazby mezi jednotlivými články, ale popisuje také kompetence jednotlivých článků a označuje členy jednotlivých částí. V rámci struktury je označeno, kdo má právo vystupovat za OP navenek (ředitelka + zástupkyně), kdo má podpisové právo k účtu (ředitelka) a kdo má hmotnou zodpovědnost (ředitelka). 4.3 Provozní řád OP Nymburk Provozní řád OP stanovuje cíle a principy činnosti občanského poradenství, sídlo a konzultační hodiny OP, dále upravuje cílovou skupinu, pravidla poskytování služeb občanského poradenství klientům, délku konzultací, pravidla pro odmítnutí poskytnutí služby klientům, postupy a možnosti, jak podat stížnost ze strany klienta na poskytované služby, postup při řešení havarijních situací. Provozní řád je platný od Tento předpis slouží 15

16 poradcům, kteří poskytují občanské poradenství klientům, a je vyvěšený také v čekárně, kde se s ním mohou seznámit i klienti. Provozní řád je vytvořeny pouze pro službu občanského poradenství, pro žádnou jinou tj. neobsahuje všechny pracovní pozice, neupravuje provoz ostatních služeb. 4.4 Schéma pracovního týmu Schéma pracovního týmu obsahuje jména a pozice pracovníků, velikost jejich úvazku a graficky vyjadřuje vztahy mezi jednotlivými pozicemi. Součástí schématu jsou rovněž pracovníci, kteří nejsou zaměstnanci organizace, ale spolupracují s ní např. formou nákupu služeb (účetní, právník, supervizor) nebo formou dobrovolnické práce. Stávající schéma bylo vytvořeno a v současné době neodpovídá příliš současné situaci, protože nezahrnuje všechny pracovní pozice, které se v OP nacházejí. 4.5 Pravidla pro přijímání pracovníků na pozici poradce Tento předpis je platný od a stanovuje kvalifikační a osobnostní předpoklady osob, které se mohou hlásit na pozici poradce OP. Předpis dále stanovuje podrobná pravidla pro přijímání pracovníků a pro organizaci přijímacího pohovoru. 4.6 Systém školení poradců v OP Nymburk Předpis je platný od a graficky znázorňuje jednotlivé fáze školení pracovníků na pozici poradců v OP. Předpis obsahuje názvy jednotlivých fází, stručný popis a časovou dotaci na jednotlivé fáze. Předpis je vyvěšen na nástěnce v kanceláři OP. 4.7 Metody a postupy k realizaci místní sociální politiky OP v souladu se standardy kvality občanských poraden spolupracuje s veřejnou správou a samosprávou na místní úrovni při řešení problémů občanů, při optimalizaci úředních postupů a při hledání nových možností řešení problémů prostřednictvím upozorňování na nedostatky legislativy, vznášení připomínek a podnětů k příslušným správním orgánům, medializace kasuistik uživatelů apod. Postupy a metody k naplňování této činnosti jsou podrobně rozpracovány v tomto vnitřním předpisu. Jedná se zejména o tyto metody: zpracovávání statistických údajů a jejich předávání zástupcům měst a obcí regionu, 16

17 pravidelné setkání se zástupci měst a obcí nad problémy jejich občanů, publikace tiskových zpráv atd. Předpis je platný od a je závazný pro všechny pracovníky OP. 4.8 Systém kontroly k zajištění kvality služeb Předpis je platný od a stanovuje kdo (ředitel) a jakým způsobem (zejména kontroly záznamů z jednání s klienty, pravidelné náslechy poradenských rozhovorů atd.) kontroluje kvalitu poskytovaných služeb občanského poradenství. Předpis zároveň stanovuje sankce a důsledky v případě zjištění nedostatků. Předpis se vztahuje na všechny pracovníky OP, kteří poskytují občanské poradenství (tj. poradce). 4.9 Pokyn k uplatňování politiky rovných příležitostí Pokyn podrobněji rozpracovává princip rovných příležitostí, a to jak při poskytování služeb, tak i při výběru a přijímání pracovníků. Cílem politiky rovných příležitostí je zajištění rovnoprávného zacházení se všemi osobami bez jakékoliv rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociální statusu apod. Předpis je platný od Předpis dále stanovuje povinnost dodržovat princip rovných příležitostí i klientům OP a rovněž sankce v případě neplnění. Předpis se vztahuje na všechny pracovníky OP a rovněž na klienty, kteří jsou o předpisy informováni prostřednictvím vývěsky v čekárně Pokyn k ochraně práv uživatelů služeb občanské poradny Pokyn se vztahuje ke standardům kvality občanských poraden, konkrétně standardu A.2, který podrobněji rozpracovává. Jde o to, že poradce si musí být vědom, že při poskytování poradenství může docházet k situacím, kdy jsou porušována práva uživatelů a musí na tuto situaci umět adekvátně zareagovat. Předpis platný od uvádí nejčastější možné situace, kdy může dojít k porušení práv uživatelů služeb, a dále stanovuje postup v těchto situacích, jakož i pravidla pro předcházení vzniku těchto situací. Předpis dále upravuje situace, ve kterých může dojít ke středu zájmů poradce a uživatele služeb, a stanovuje postupy vedoucích k nápravě. Předpis se vztahuje na všechny pracovníky OP, kteří se věnují poskytování občanského poradenství. 17

18 4.11 Pokyn k nakládání s osobními údaji uživatelů služeb Předpis platný od podrobněji upravuje pravidla pro nakládání s osobními údaji uživatelů služeb, pokud je poradce získal. OP je zaregistrovaná jako správce osobních údajů na Českém statistickém úřadě a jako taková musí dodržovat pravidla stanovená zákonem o ochraně osobních údajů. Předpis je v souladu s tímto zákonem a stanovuje způsoby získávání osobních údajů od klientů i pracovníků, vzory souhlasů s poskytnutím osobních a citlivých údajů, způsoby ukládání dat a způsob jejich skartace. Předpis je závazný pro všechny pracovníky OP, kteří přichází do styku s osobními údaji klientů nebo pracovníků. Znění předpisu je zároveň vyvěšeny v čekárně pro klienty Etický kodex poradce Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod a stanovuje respektování práv klientů v poradenském procesu a stanoví nezpochybnitelnost lidské důstojnosti. Kodex definuje občanského poradce, podrobněji rozpracovává principy nezávislosti, nestrannosti, diskrétnosti a bezplatnosti a dále stanovuje některé povinnosti a práva poradců. Zejména zakotvuje povinnost poradce dále se vzdělávat v souladu s požadavky OP, právo poradce na supervizi, odborný růst a stanovuje obecně pravidla pro tvorbu písemných záznamů o klientech. Předpis je platný od počátku fungování OP, tj. od a je závazný pro všechny poradce. Předpis je k dispozici klientům vyvěšený na nástěnce v čekárně OP Vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poradenství Předpis je platný od a podrobně upravuje právo klienta na podání stížnosti včetně postupu při jejím podání, vyřízení, lhůty pro vyřízení a formálních náležitostí stížnosti. Předpis se vztahuje na klienty a všechny pracovníky OP. Předpis je k dispozici klientům vyvěšený na nástěnce v čekárně OP Postup OP Nymburk při řešení havarijních a nouzových situací Předpis je platný od a obsahuje výčet havarijních a nouzových situací včetně postupu při řešení těchto situací. Výčet obsahuje návod na řešení situace v době požáru, havárie (plyn, voda, elektřina) ale i v době nedostatku finančních prostředků OP na provoz činnost občanského poradenství, nedostatku pracovníků OP nebo v případě ztráty 18

19 prostor. Předpis se vztahuje na všechny pracovníky OP a je vyvěšen také v čekárně pro klienty Postup archivace a skartace Předpis platný od stanovuje dobu a způsob archivace a skartace záznamů o klientech OP. Předpis neobsahuje způsoby archivace a skartace dokumentů v ekonomické a účetní oblasti. Předpis je závazný pro všechny pracovníky OP Postup při přijímání finančních a věcných darů Předpis platný od stanovuje pravidla, za kterých je možné přijmout finanční nebo věcný dar od klientů či jiných soukromých fyzických nebo právnických osob. Součástí předpisu jsou rovněž vzory darovacích smluv. Předpis je závazný pro všechny pracovníky OP. 5. Návrhy změn vnitřních předpisů v Občanské poradně Nymburk OP Nymburk změnila k své sídlo, což není zaznamenáno ani v jednom z vnitřních předpisů. Proto jako jednu z prvních změn navrhuji sjednotit adresy a kontakty na všech hlavičkách všech předpisů tak, aby byly jednotné. Vnitřní předpisy nejsou rovněž očíslované, proto navrhuji, aby každému předpisu bylo přiděleno číslo v podobě číslo předpisu / rok vydání předpisu (např. 1/2005). Co se týká výše popsané doporučené struktury, kterou by vnitřní předpisy měly mít, většina z nich ji vůbec nemá. Většina předpisů obsahuje název, jméno a podpis pracovníka, který ji vytvořit (a zároveň schválil), datum a místo vytvoření předpisu, ale již nic víc. Do každého předpisu je tudíž nutné doplnit jména a podpisy pracovníků, kteří jsou odpovědni za její dodržování a dále okruh pracovníků, na které se vztahuje. Dále je vhodné na konec každého předpisu doplnit prostor, do kterého se budou zapisovat pracovníci, kteří tak potvrdí svým podpisem a uvedením data, že a kdy se s předpisem seznámili. Také by bylo vhodné stávající (i nově vypracované) vnitřní předpisy založit a rozčlenit do šanonu podle oblastí, kterých se týkají. V organizačním řádu je nutné více rozpracovat jednotlivé pozice a vztahy mezi nimi a řád doplnit o nově vzniklé pozice v roce 2007, které v něm dosud zaznamenány nejsou. 19

20 Dále je nutné v souvislosti s tímto mírně upravit i organizační schéma a zároveň doporučuji jej přesunout, aby se stalo přílohou organizačního řádu. Dále by organizační řád měl být doplněn o pravidla pro sledování kvality, hodnocení a rozvoj organizace, pravidla pro public relation a vnější vztahy, pravidla fundraisingu a jednání s dárci, pravidla o pracovních podmínkách a pomůckách (pracovní místo, služební telefon, pracovní náhrady, využívání počítačové sítě atd.) a obecné bezpečnostní předpisy (bezpečnost práce, řešení havarijních situací je vhodné přesunou existující pravidla do organizačního řádu, což celý systém zjednoduší). Co se týká provozního řádu, pak je nutné vytvořit provozní řád pro každou existující službu zvlášť nebo všechna pravidla zakomponovat do jednoho. Současný provozní řád totiž obsahuje pouze pravidla pro poskytování služeb občanského poradenství. Z prvního zjištění a pohledu na výše uvedené oblasti (ekonomickou, personální, práce s klientem a oblast ostatních předpisů) vyplývá, že v OP téměř úplně chybí směrnice v ekonomické oblasti. Z ekonomické oblasti má OP zpracované rozpočty a cashflow, a to jak k jednotlivým projektům, tak i v rámci celé organizace. Rovněž jsou nastavena podpisová práva k účtům, kdo rozhoduje o investicích a nákupech, kdo zadává služby nicméně tato pravidla nejsou nikde písemně vyjádřena. Tato situace vyplývá z toho, že v době, kdy se vnitřní předpisy vytvářely, se ekonomice věnoval jeden za dvou pracovníků, který měl na starosti celou ekonomickou oblast. V současné době se však již situace změnila, organizace má 9 zaměstnanců, vyšší roční obrat a díky neexistujícím směrnicím v ekonomické oblasti nejsou zcela jasné některé kompetence. V OP je proto nutné vytvořit minimálně tyto vnitřní předpisy: - pravidla pro vedení jednotlivých pokladen (v rámci každého projektu je totiž vedena samostatná pokladna) tj. kdo, zacházení s hotovostí, termíny, pokladní kniha, kontrola - zodpovědnost za hospodaření jednotlivých pozic tyto zodpovědnosti nejsou v současné době vůbec stanoveny, je stanovena pouze zodpovědnost ředitele - pravidla pro vedení účetnictví kdo, jak komunikuje, kdo co dělá, termíny, rozdělení zakázek a středisek jednotlivých projektů - pravidla pro nakládání s bankovními účty kdo má podpisová a dispoziční práva k jakým účtům, limity - pravidla pro inventarizaci drobný hmotný majetek, zboží atd. kdo, jakým způsobem, termíny, odkazy na hmotné odpovědnosti 20

21 - zásady a pravidla zacházení s rozpočty a cashflow kdo, jaké zásady, termíny, metodika, kontrola čerpání - pravidla pro nákupy služeb finanční limity subdodávek, kdo a o čem rozhoduje, jak se zadává, jak se kontroluje atd. - pravidla pro úhradu škod vzniklých na majetku organizace kdo, jakým způsobem, limity atd. odkaz na hmotné odpovědnosti a zákoník práce Co se týká personální oblasti, pak i v této oblasti mnoho předpisů chybí. Předpisy, které existují (např. pravidla pro přijímání poradců), jsou neúplná a zaměřená pouze na oblast občanského poradenství. Je proto nutné stávající existující předpisy rozšířit o ostatní projekty a aktivity OP Nymburk pravidla pro přijímání pracovníků, systém školení pracovníků. Dále je nutné, aby to, co je dosud částečně upraveno v organizačním a provozním řádu OP pracovní doba, přesčasy, pravidla pro práci s dobrovolníky bylo přesunuto a dopracováno v rámci vnitřních předpisů v personální oblasti. V rámci OP je v personální oblasti nutné vytvořit tyto předpisy: - personální pravomoci řídících pracovníků dosud nejsou příliš dobře stanoveny - pravidla pro vedení personální dokumentace jaké, kdo, kdo má přístup, ukládání, sem je vhodné pak přesunou i část znění předpisů o ochraně osobních údajů pracovníků - pravidla pro výběr, přijímání a zaškolování pracovníků nastavit pro všechny existující pozice v OP - profesní růst odborná kritéria na jednotlivé pozice (dosud částečně zpracována v pravidlech přijímání poradců, což je nedostatečné), vzdělávání, supervize, individuální a týmové plány, hodnocení zaměstnanců kdo, co a jak - pravidla pro stanovení mezd a odměn kdo, podle čeho, kritéria, kdy + pravidla pro výplatu mzdových náhrad (přesčasy atd.) - pravidla pro tuzemské a zahraniční pracovní cesty kdo, kdy, jakým způsobem se vede jaká dokumentace (zápisy z pracovních cest), používání soukromých vozidel - dobrovolníci a stáže s nimi dosud ne příliš dobře nastaveno v rámci organizačního a pracovního řádu evidence, smlouvy, vedení a hodnocení, mlčenlivost, ochrana osobních údajů - pracovní doba, přesčasy, dovolená 21

22 Poměrně podrobným způsobem jsou zpracovány předpisy z oblasti práce s klienty. Nicméně i tady je nutné předpisy doplnit o pravidla práce s klienty i z dalších dvou projektů. Co se týká dokumentů z dalších oblastí, je nutné revidovat pravidla pro archivaci a skartaci a doplnit o všechny dokumenty, které se archivují a skartují. V současné době je předpis nastaven pouze na záznamy o klientech. Dále je nutné vytvořit vnitřní předpisy v oblasti IT, tj. pravidla pro užívání internetu, počítačové sítě, pravidla pro zálohování dat, nastavit systém kontroly kdo, jakým způsobem, termíny, sankce. Předpisy v rámci IT dosud v OP žádné neexistují. 6. Závěr Cílem mé práce bylo zamyslet se nad existujícími vnitřními předpisy OP, nad tím, které dosud v OP chybějí, zrevidovat organizační a provozní řád OP a vytvořit seznam směrnic, které dosud chybějí a které by bylo vhodné vytvořit, což se mi, jak se domnívám, v rámci kapacity této práce podařilo. Při tvorbě své práce jsem zúročila znalosti z kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2006/2007 AMY a zároveň tyto znalosti aplikovala do praxe při revizi vnitřních předpisů OP. Ačkoliv k danému tématu nelze najít příliš mnoho odborné (teoretické) literatury, nebyla tato skutečnost na překážku. Z prací studujících kurzu nebo jiných obdobných kurzů vyplývá, že téma vnitřních předpisů a směrnic je pro mnoho organizací důležitých. Zdá se tedy, že občanská sdružení si uvědomují, že jejich institucionalizovanost nemusí být úplně na překážku a že některé věci je nutné ošetřit prostřednictvím vnitřních předpisů. Já osobně jsem si při tvorbě této práce uvědomila, že vnitřní předpisy mohou v mnoha případech práci ulehčit. Tato práce má pozitivní dopad také na OP Nymburk, která tento text využije v dopracování a revizi svých směrnic tak, aby odpovídaly skutečné potřebě organizace. 22

23 7. Použitá literatura 1. Jde o řízení. Průvodce efektivním řízením v neziskovém sektoru. Praha. o.s. Sananim. 2. Kačaba, I. Vnitřní pravidla řízení organizace aneb Pokud jsou pravidla, je jasno. 3. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 4. Leško, M Vnitřní předpisy organizace. Závěrečná práce kurzu Řízení neziskových organizací. 5. Lucie Tichá Vnitřní předpisy občanského sdružení Sokrates Ústí nad Labem. Závěrečná práce kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2005/

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2008 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2008. Chceme Vás informovat

Více

Stanovy občanského sdružení. Čl. I. Základní ustanovení

Stanovy občanského sdružení. Čl. I. Základní ustanovení Stanovy občanského sdružení 1. Název: Rekre park o.s. Čl. I. Základní ustanovení 2. Sídlo: Petra Křičky 2699/3, 70200, Ostrava Preambule Sdružení je organizováno ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. v platném

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Název: SRDCE JAROŠOVA, občanské sdružení (dále jen sdružení ) Sídlo: Jarošov nad Nežárkou 1, Jarošov, 378 41. Čl. 1. Název a sídlo Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Pakultura o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Pakultura o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Pakultura o.s. Článek I. Název, sídlo, působnost a charakter sdružení 1.1 Název sdružení: Pakultura o.s. (dále jen sdružení ) 1.2 Sídlo sdružení: Truhlářská 574, Pacov 395 01

Více

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Preambule Členové Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Stanovy zapsaného spolku ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. ČI. 1. Název a sídlo. ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. (dále jen spolek )

Stanovy zapsaného spolku ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. ČI. 1. Název a sídlo. ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. (dále jen spolek ) 1 Stanovy zapsaného spolku ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. ČI. 1. Název a sídlo Název: ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. (dále jen spolek ) Megistracc provedena Sídlo: Jana Masaryka 628/33, 120 00

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

Stanovy občanského sdružení POVALEČ

Stanovy občanského sdružení POVALEČ Stanovy občanského sdružení POVALEČ Článek I. Název a sídlo 1) Název: Občanské sdružení Povaleč (dále jen sdružení ) 2) Sídlo: Zámecká 20, Valeč, okres Karlovy Vary Článek II. Cíl činnosti sdružení 1)

Více

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek )

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) Sídlo: Krameriova 674/5,26601 Beroun Čl. 2 Statut spolku 1. Spolek je dobrovolné

Více

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Stanovy občanského sdružení, Stanovy. 1. Název a sídlo. 2. Právní postavení sdružení

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Stanovy občanského sdružení, Stanovy. 1. Název a sídlo. 2. Právní postavení sdružení Rodinné centrum Kašpárek Mělník o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník o.s. Stanovy 1. Název a sídlo 1.1. Název: Rodinné centrum Kašpárek Mělník o.s. 1.2. Zkráceně: RC Kašpárek Mělník o.s. (dále jen sdružení

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

STANOVY Spolek Mateřské centrum Andílci, z. s.

STANOVY Spolek Mateřské centrum Andílci, z. s. STANOVY Spolek Mateřské centrum Andílci, z. s. ČLÁNEK I. Název a sídlo spolku Název spolku: Mateřské centrum Andílci, z. s. Zkrácený název: MC Andílci, z. s. Sídlo spolku: 1. máje 610, 675 55 Hrotovice

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO I. Název organizace, sídlo občanského sdružení 1. Název občanského sdružení : Tandem Brno (dále jen sdružení ) 2. Sídlo sdružení: Chaloupkova 7 612 00 Brno - Královo

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Kotnovská 137, 390 01 Tábor Tel./fax: 381 213 332 e-mail:apsscr@apsscr.cz, www.apsscr.cz Pravidla hospodaření Asociace poskytovatelů sociálních služeb České

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum I. Neuropsychiatrické fórum, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ),

Více

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení Občanské sdružení OBERIG IČO: 266 36 280 Stanovy občanského sdružení Článek I Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení je Občanské sdružení OBERIG (zkrácený název - o.s. OBERIG), dále jen sdružení. 2.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Schválila správní rada STŘED, z. ú. v Třebíči dne 19. prosince 2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Schválila správní rada STŘED, z. ú. v Třebíči dne 19. prosince 2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Schválila správní rada STŘED, z. ú. v Třebíči dne 19. prosince 2014 Předseda správní rady: Mgr. Monika Šmardová Člen správní rady: Mgr. Petra Bulíčková Mgr. Lenka Vejmělková Platnost od

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ANTIDEFAMATION ASSOCIATION - ASOCIACE PROTI POMLUVÁM

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ANTIDEFAMATION ASSOCIATION - ASOCIACE PROTI POMLUVÁM STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ANTIDEFAMATION ASSOCIATION - ASOCIACE PROTI POMLUVÁM I. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení se nazývá plným názvem: ANTIDEFAMATION ASSOCIATION - ASOCIACE PROTI POMLUVÁM

Více

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU I. NÁZEV SPOLKU 1. Spolek přijal název Asociace animovaného filmu, z. s., který může být vyjádřen i zkratkou ASAF, z. s. (dále jen spolek ). II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA 1. Sídlem spolku je Heřmanova

Více

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky.

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky. Stanovy občanského sdružení Petrov žije, o.s. I. Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Více

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze Stanovy AVZO TSČ ČR Preambule Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky je spolek, který má

Více

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Stanovy Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Čl. I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Pobeskydí je právnickou

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 5. května 1992 Změna: 121/1993 Sb. Změna: 223/1994 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Art Movement, o.s. (dále jen Sdružení ) 2) Sídlem sdružení je Osadní 1466/5, 1700

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s.

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. STANOVY Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. Společnost radiologických asistentů ČR z.s. Sekretariát SRLA ČR, Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc Telefon: +420 602 786 085, +420 775

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy Strana 1/5 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy článek 1 Název, sídlo a symbolika 1. Asociace plzeňského futsalu je občanským sdružením (dále jen APF), vytvořeným na spolkových demokratických zásadách,

Více

ODDÍL C. CELOCÍRKEVNÍ FONDY ZŘIZOVANÉ SYNODEM NEBO KONVENTEM

ODDÍL C. CELOCÍRKEVNÍ FONDY ZŘIZOVANÉ SYNODEM NEBO KONVENTEM ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE OBSAH: PREAMBULE ODDÍL A. OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI Čl. 1. Působnost řádu Čl. 2. Církevní sbory Čl. 3. Shromáždění a správní orgány sborů Čl. 4. Zvláštní zařízení církevní služby Čl. 5.

Více

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku L871/RDZ/MSPH STANOVY SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL, z.s. Čl. 1 Název spolku: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. (dále též spolek ) Sídlo spolku: Hotel Legie, Sokolská 486/33, 120

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství:

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství: Stanovy YMCA Praha 1 Název a sídlo 1. Název: YMCA Praha 2. Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 3. YMCA Praha je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 se považuje

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM ŠKOLY. Mgr. Milan Štoček. 1 poznámka

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM ŠKOLY. Mgr. Milan Štoček. 1 poznámka KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM ŠKOLY Mgr. Milan Štoček 1 poznámka 1 VNITŘNÍ KONTROLA 1.1 OBLIGATORNÍ A FAKULTATIVNÍ VNITŘNÍ KONTROLA 1) Obligatorní vnitřní kontrola Jako obligatorní (závaznou,

Více

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků S T A N O V Y Českého odborového svazu energetiků I. Základní ustanovení a sídlo odborového svazu Článek 1 - Základní ustanovení 1.1 Český odborový svaz energetiků (dále jen ČOSE) je nezávislé, samostatné,

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Školka Montessori Kladno ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název občanského sdružení: Školka Montessori Kladno (dále jen Sdružení") 1.2. Sídlo sdružení: Na Vyhaslém 3197, 272

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

A S O C I A C E M A L É H O FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY

A S O C I A C E M A L É H O FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE MALÉHO Základní ustanovení 1 Název a sídlo 1. Občanské sdružení se nazývá Asociace malého fotbalu České republiky, o. s., ve zkratce AMF ČR, o. s., dále jen AMF. 2. AMF je občanským sdružením

Více

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č.

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 11/2014 Čl. I Organizační řád Základní umělecké školy Třebíč (dále

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU I. Základní ustanovení a poslání odborového svazu Článek 1 Název odborového svazu: Vysokoškolský odborový svaz (zkratka VOS) Sídlo Vysokoškolského odborového svazu:

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

IČO: Benešov u Boskovic 155, 679 53. Zásady hospodaření

IČO: Benešov u Boskovic 155, 679 53. Zásady hospodaření OBČANSKÉ SDRUŽENÍ rodičů a přátel školy při ZŠ Benešov u Boskovic IČO: Benešov u Boskovic 155, 679 53 Zásady hospodaření 1. Vymezení zdrojů a nakládání se zdroji 1.1 Členské příspěvky 1.1.2. Členský příspěvek

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

Vyjádření Klubu psychotroniky a UFO k myšlence založit jednotnou organizaci osob, zabývajících se alternativní medicínou

Vyjádření Klubu psychotroniky a UFO k myšlence založit jednotnou organizaci osob, zabývajících se alternativní medicínou Klub psychotroniky a UFO Sdružení badatelů v psychotronice Borská ul. č. 19, (Hotel Victoria), Plzeň, CZ 320 22 e-mail : kpufo@kpufo.cz * http://www.kpufo.cz sbp@kpufo.cz * http://www.psychotronika.cz

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. STANOVY SPOLKU s S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. TJ Sokol Staré Hradiště z.s. se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu ve Starém Hradiště a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek

Více

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s.

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. I. Vznik, právní forma, název, sídlo a symboly 1. Tyto stanovy jsou dokumentem spolku Český tenisový svaz, z. s., který: a) původně vznikl a působil v právní formě

Více

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení ST STANOVY Cechu elektrické požární signalizace České republiky Základní ustanovení Cech elektrické požární signalizace České republiky (dále jen Cech EPS ČR) je dobrovolným zájmovým sdružením založeným

Více

Stanovy Česko-korejské společnosti, z.s. Článek I Název, charakter a sídlo spolku

Stanovy Česko-korejské společnosti, z.s. Článek I Název, charakter a sídlo spolku Stanovy Česko-korejské společnosti, z.s. Článek I Název, charakter a sídlo spolku 1. Česko-korejská společnost, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobu ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Sdružení rodičů ZUŠ v Třeboni

Sdružení rodičů ZUŠ v Třeboni Stanovy Sdružení rodičů ZUŠ v Třeboni Hradební 24, 379 01 Třeboň, IČO: 42409055 Občanské sdružení podporující činnost žáků ZUŠ Třeboň. Založeno 1. 11. 1992 Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé se

Více

S T A N O V Y. Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s.

S T A N O V Y. Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s. S T A N O V Y Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s. 2 0 1 4 Čl. 1 Právní postavení 1) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s." (dále jen SCHP, nebo Svaz) je zájmové sdružení chovatelů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

Stanovy. Autoklubu České republiky. Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly

Stanovy. Autoklubu České republiky. Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly Stanovy Autoklubu České republiky Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly (1) Autoklub České republiky (AČR) je samostatným suverénním a dobrovolným občanským sdružením zájemců o motorismus a činnost

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace pro fair trade

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace pro fair trade Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace pro fair trade Preambule Asociace pro fair trade je zájmovým sdružením právnických osob. Fair trade (spravedlivý obchod) je obchodní partnerství založené

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu TJ Tatran ŠATOV, vzniklá dne 11.12.1991, jako sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Všeobecný řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Všeobecný řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce IV. Všeobecný řád ČFK (rev. 7 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Výkonný výbor 3. Dozorčí komise 4. Funkce jmenované VV 5. Vyúčtování dotací ČFK 6. Úleva

Více

Stanovy Českého střeleckého svazu

Stanovy Českého střeleckého svazu Stanovy Českého střeleckého svazu Preambule Český střelecký svaz je sdružení občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost na území České republiky

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Reg. Ministerstvo vnitra ČR, VS / 1-1 / 58 269 / 04 2 dne 25.8.2004 IČO: 266 72 715 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ založeného v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Článek 1 Název a sídlo

Více

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace Obec / město Horní Dolní Zastupitelstvo obce/města Horní-Dolní vydává na základě usnesení č. ZO.., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písmena d) zákona č.

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

S T A N O V Y. spolku

S T A N O V Y. spolku S T A N O V Y spolku Zaostřeno na Desítku, z. s. Článek I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Zaostřeno na Desítku, z. s. (dále jen spolek ); 2) Sídlem spolku je Praha adresa:

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více