KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE"

Transkript

1 KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo se její novela stala nejètenìjší knihou ve Velké Británii na poèátku roku Autorka se tentokrát vìnuje rodinì v období, kdy z ní odcházejí dìti, opouštìjí rodné hnízdo a snaží se stavìt na vlastní nohy. Matthew, Rosa a Ben, tøi odlišné osobnosti s individuálním pøístupem k životu, s vlastními problémy soukromými i pracovními, pøedstavují jakési vzorky chování dnešních mladých lidí, kteøí na jedné stranì touží po samostatnosti, na druhé stranì však jsou aniž si to uvìdomují témìø pupeèní šòùrou svázáni s rodinou. Ale kniha se podrobnì zabývá i druhou stranou problému rodièi, kteøí zùstávají sami a jsou nuceni hledat nový vztah nejen k dìtem, ale i k sobì navzájem tak, aby zaplnili prázdný prostor, jímž se najednou domov zdá být. Pøeložila M. Èermáková. (1. vyd., 288 s., cena brož. 239 Kè) 10 / 2007 n 1 n prosinec 10 / ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Peter Mayle: PROVENCE A Z Nepostradatelný, vysoce informativní a trvale zábavný knižní pramen informací o Provenci, sepsaný spisovatelem, jenž si z této oblasti udìlal svou vlastní zemi. Aèkoliv je tato kniha zorganizována od A až do Z, lze ji jen stìží nazvat konvenèní knihou na vyhledávání informací. Je to spíš výbìr tìch aspektù Provence, které Peter Mayle považuje po bezmála 20 letech, jež tam prožil, za nejzajímavìjší, nejzvláštnìjší, nejlahodnìjší, èi prostì nejlegraènìjší. Ve více než 200 kapitolkách píše o nejrùznìjších tématech, ale samozøejmì také o jídle a pití: o rùžovém provensálském vínu, lanýžích, olivách, melounech, bujabéze, o sýru, jenž zabil øímského císaøe, a dokonce i o léèbì špatného zažívání. Tato kniha je zkrátka požitkem pro stále se rozrùstající okruh Mayleho ètenáøù a perfektním doplòkem k jakémukoliv knižnímu turistickému prùvodci po Provenci èi rovnou po celé Francii. Pøeložil J. Florian. (1. vyd., 296 s., cena váz. 219 Kè) Foto: Tomáš Bøezina Knihy si mùžete objednat (nebo zakoupit) v obchodním a expedièním oddìlení Nakladatelství OLYMPIA, a. s., Vaníèkova 2, blok D, Praha 6-Strahov, tel./fax: , Více informací najdete na Vydává Nakladatelství Olympia, a. s., ve spolupráci s VV ÈSTV l l Adresa redakce: Zátopkova 100/2, Praha 6, tel , fax: l Uzávìrka èísla l Redaktor: Vladimír Civín l Distribuováno zdarma l Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou s.p. OZ Pøeprava pod è.j. 1648/94, ze dne l Za správnost a vìcný obsah èlánkù odpovídají jednotliví autoøi l ISSN Objednávky knižní produkce adresujte expediènímu odd. Nakladatelství Olympia, a. s., Vaníèkova 2, blok D, Praha 6-Strahov, tel./fax: , Projekt trvalého vzdìlávání v oblasti sportu a tìlovýchovy trenérský institut interdisciplinární vzdìlání

2 n 2 n l SVÌTOVÁ KONFERENCE PROTI DOPINGU VE SPORTU l e dnech listopadu se v Madridu uskuteènila 3. svìtová konference proti dopingu ve sportu, kterou poøádala Svìtová antidopingová agentura (WADA) ve spolupráci se Španìlskou nejvyšší radou pro sport. Konference se zúèastnilo témìø 1500 zástupcù státních institucí, sportovních organizací, olympijských a paralympijských výborù, antidopingových organizací, sportovcù a médií z témìø 200 zemí svìta. Èeskou republiku zastupovali pøedstavitelé Antidopingového výboru a Èeského olympijského výboru na úrovni delegátù a pozorovatelù. O prùbìhu a výsledcích konference jsme hovoøili s øeditelem Antidopingového výboru ÈR PhDr. Jaroslavem Nekolou. n Jedním z cílù konference bylo zhodnocení zkušeností za uplynulé ètyøi roky, od poslední konference v Kodani, která pøijala Svìtový antidopingový kodex. Jeho novelizace byla bezpochyby hlavním tématem konference. Nejprve bych se chtìl zeptat, jak zhodnotili delegáti konference souèasný stav boje proti dopingu? Souèasný stav boje proti dopingu hodnotila konference pøedevším z hlediska zapojení jednotlivých zemí, a to jak na nevládní, tak na vládní úrovni. Není totiž samozøejmé, že všechny zemì na celém svìtì èiní všechna potøebná opatøení na národní úrovni k omezení dopingu ve sportu. Jde zejména o pøijetí Mezinárodní úmluvy proti dopingu UNESCO vládami státù a pøijetí a implementace Svìtového antidopingového kodexu mezinárodními sportovními federacemi a na národní úrovni olympijskými výbory a antidopingovými organizacemi. Úmluvu zatím pøijalo 77 zemí na úrovni vlád, kodex však již 204 národních olympijských výborù. Pro úèinnou koordinaci boje proti dopingu je spolupráce vlád a sportovních organizací nezbytná. n Co je v celosvìtovém mìøítku nejvìtší problém v boji proti dopingu? Konference konstatovala, že nejvìtším problémem souèasného boje s dopingem je nedùslednost nìkterých mezinárodních sportovních federací v uplatòování antidopingových pravidel a preventivních opatøení. Dále pak nedostateèná nebo málo úèinná kontrola sportovcù na národní úrovni, zvláštì v nìkterých zemích asijského, afrického nebo amerického kontinentu. Problémem je také snaha na zakázku sportovcù a jejich doprovodného personálu vynalézat nové dopingové látky a metody. n Mezi nejostudnìjší a mediálnì nejfrekventovanìjší pøípady porušení dopingových pravidel patøí poslední roèníky cyklistické Tour de France. Zabývali se delegáti, napø. v diskusi, návrhy jak dál s tímto závodem? Jaký je váš osobní názor na øešení? Konference se konkrétními problémy sportovních akcí, vèetnì tìch nejznámìjších afér, nezabývala. Nicménì Mezinárodní cyklistická federace UCI pøišla všeobecnì se sebekritikou své práce a seznámila úèastníky s nìkterými opatøeními, jako je projekt pasportu sportovce. Cyklistický závod Tour de France je prestižní akcí výraznì zasahující také do sféry ochodu. Úèast a podpora firem a mediální sledovanost závodu tlaèí úèastníky a celé doprovodné týmy k honbì za nejlepšími výsledky, mnohdy až za hranicí pøirozených možností sportovce. Užití dopingových prostøedkù je tak cestou k žádanému úspìchu, a protože nastavená pravidla zákazu dopingu jsou stále pøísnìjší, roste snaha nalézat nové metody a prostøedky jak pravidla obejít. Øešení vidíme spíše v dùsledné kontrole s hrozbou sankcí, než v prevenci a výchovì. n Jaké hlavní úkoly stanovila konference pro nadcházející období? Konference v závìreèné rezoluci vyzývá všechny zúèastnìné k efektivnìjší harmonizaci boje proti dopingu všech zemí na svìtì ve všech sportovních odvìtvích, zvláštì pak sportù na profesionální úrovni. Opìt vybízí další zemì, které ještì nepøijaly Úmluvu UNESCO, aby tak uèinily nejpozdìji k 1. lednu Za klíèové považuje konference dùsledné uplatòování novelizovaného Kodexu, a to nejen v oblasti represe, ale také v prevenci a výchovì pøijímáním a zavádìním programù pro konkrétní cílové skupiny. Konference také velmi zdùrazòovala pøijetí opatøení k omezení dostupnosti dopingových látek, napø. WADA pøipravuje v tomto smìru dohodu s INTERPOLEM. n Konference se zamìøila pøedevším na novelizaci Antidopingového kodexu. Mùžete charakterizovat hlavní zmìny? Kdy zaène platit nový Antidopingový kodex? 10 / 2007 n 3 n Pro praxi boje proti dopingu je nejdùležitìjší zmìnou úprava èlánku 10, který stanovuje sankce za porušení antidopingových pravidel. Nyní Kodex umožòuje vìtší pružnost pøi udìlování sankce, tedy nominální dvouletá sankce mùže být modifikována pøi dodržení pravidel obìma smìry, tedy od minima 6 mìsícù až po 4 roky v nejzávažnìjších pøípadech. Zpøísnìna bude sankce za tøetí nedodání informace o pobytu nebo nevyskytování se na deklarovaném místì pobytu u špièkových sportovcù, zaøazených jmenovitì do tzv. registru pro testování. V novém znìní kodexu je více zdùraznìna role prevence a výchovy jako povinnost antidopingových organizací. Dále je v kodexu reflektováno propojení závazkù vyplývajících pro antidopingové organizace a vlády a Svìtové antidopingové úmluvy UNESCO. Nový Svìtový antidopingový kodex zaène platit 1. ledna n Kdy a jakým zpùsobem dojde k pøenosu novelizovaných dokumentù èeskému sportovnímu prostøedí? V souèasnosti se nové znìní kodexu pøekládá do èeštiny a bude zveøejnìno na webové stránce Antidopingového výboru ÈR (www.antidoping.cz) v prvním ètvrtletí Po schválení novelizovaných Mezinárodních standardù pro testování a pro terapeutické výjimky v kvìtnu 2008 bude na základì tìchto tøech dokumentù pøepracována Smìrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ÈR v druhé polovinì roku 2008 s platností též od 1. ledna Vladimír Civín Výsledky jednání orgánù ÈSTV l POÈET POZITIVNÍCH DOPINGOVÝCH PØÍPADÙ SE ZVYŠUJE l a deset mìsícù letošního roku uskuteènil Antidopingový výbor ÈR 1134 dopingových kontrol, z toho 883 pøi soutìži a 251 mimo soutìž. Pozitivních bylo 21 odebraných vzorkù, všechny pøi soutìži. Nejvíce osm pozitivnì testovaných sportovcù má kulturistika, po dvou pøípadech došlo k porušení dopingových pravidel u ragbistù a silových trojbojaøù. Jak øekl Jaroslav Nekola, øeditel ADV ÈR, poèet pozitivních nálezù se rapidnì zvyšuje, pøièemž pøibývá lehèích pøestupkù z nedbalosti a rùzných opomenutí. Informace o èinnosti ADV ÈR byla jedním z bodù programu listopadové schùze VV ÈSTV. VV ÈSTV dále vzal na vìdomí informace o èinnosti Vyšší odborné školy ÈSTV. V souèasné dobì zajiš uje škola výuku tøí roèníkù pro 120 studentù. V souvislosti s probíhajícím akreditaèním øízením na Ministerstvu školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR èeká školu pravdìpodobnì pøíprava na zahájení dálkové formy studia od záøí r VV ÈSTV dále mj. vzal na vìdomí informaci o financování sdružených subjektù, informaci o bilanci zdrojù a rozpoètu na rok 2008, návrh mediální prezentace ÈSTV, posoudil materiály pro valné hromady akciových spoleèností a schválil fúzi spoleènosti Brnosport a.s. do spoleènosti Sportovní areál Strahov s.r.o. l LYŽAØSKÝ AREÁL ZADOV MÁ NOVÝ SNOWPARK l ovinkou letošní sezony v Lyžaøském areálu Zadov je snowpark se ètyømi pøekážkami, big air skokem a snowboardcrosovou dráhou. Pro bezpeènost lyžaøù byla zvýšena kapacita osvìtlení pro veèerní lyžování a mezi další novinky patøí prodej jízdenek pro veèerní lyžování pøímo ve skibusech. V letním období mohou cyklisté a turisté využívat lanovou dráhu na Churáòov. Informace o sportovním centru ÈSTV LA Zadov byla jedním z bodù programu prosincové schùze VV ÈSTV. VV ÈSTV dále vzal na vìdomí informaci o financování sdružených subjektù, zprávu o delimitaci majetku ÈSTV, informaci o realizaci Investièního programu ÈSTV v roce 2007, informaci o mezinárodní èinnosti ÈSTV v roce 2007 a plánu na rok VV ÈSTV projednal návrh Strategie ÈSTV a ve smyslu pøipomínek èlenù VV ÈSTV uložil pøedložit jej Valné hromadì ÈSTV. -civ-

3 n 4 n 10 / 2007 n 5 n Ekonomické informace ÈSTV l DAÒOVÉ DÙSLEDKY REFORMY VEØEJNÝCH FINANCÍ PRO TJ/SK l ak je jistì již vìtšinì tìlovýchovných funkcionáøù známo, vládní koalice prosadila v roce 2007 své pøedstavy o úpravách veøejných rozpoètù tzv. reformì veøejných rozpoètù. V právním systému ÈR byly tyto pøedstavy zhmotnìny prostøednictvím samostatného zákona è. 261/2007 Sb., o stabilizaci veøejných rozpoètù, uveøejnìném v èástce 85 Sbírky zákonù rozeslané 16. øíjna Tento právní pøedpis, který je ve své podstatì souhrnem novel vìtšího poètù rùznorodých zákonù, obsahuje pøirozenì také øadu zmìn daòových zákonù. Pokusím se na tomto místì upozornit na nìkteré zmìny, které budou mít do problematiky TJ/SK asi nejvìtší dopad. Pro právnické osoby je velmi dùležité, že dochází k dalšímu snižování sazby danì z pøíjmù právnických osob, a to na 21 % v roce 2008, na 20 % v roce 2009 a 19 % v roce 2010 a následujících. V tìch øídkých pøípadech, kdy je úèetním obdobím pro TJ/SK hospodáøský rok, je nutno mít na pamìti, že se použije ta sazba danì, která platila na zaèátku zdaòovacího období. Do konce roku 2007 pøitom platilo, že se použije sazba platná na konci zdaòovacího období. Pøesto ale ty TJ/SK, jejichž úèetní období zaèalo v roce 2007 použijí sazbu 21 % (platnou pro rok 2008), nebo jim to umožòují tzv. pøechodná ustanovení k èl. I ve svém bodì 1. Velmi dùležité však je, že základ danì bude napøíštì zvyšován o hodnotu závazkù, které jsou po splatnosti více nìž 36 mìsícù anebo jsou promlèeny. I když to podle mých zkušeností není mezi TJ/SK pøíliš rozšíøená praxe, doporuèuji vìnovat této otázce pøi zpracování úèetnictví zvýšenou pozornost. V nìkterých pøípadech totiž zùstávají závazky v evidenci úèetní jednotky pouze díky chybnému úètování v minulosti, aèkoliv jsou ve skuteènosti vyrovnány. Následnì je pak velmi obtížnì prokazatelné, že se jedná o chybu a po úèinnosti nového zákona by mohl mít takový nepoøádek v evidenci výrazné dopady na daòovou povinnost TJ/SK. Je však souèasnì velmi dùležité vìdìt, že popisované ustanovení nemùže být použito v pøípadì TJ/SK vedoucích jednoduché úèetnictví, podle pøedpisù platných do konce roku Nemùže být taktéž použito v pøípadì, kdy z titulu takového závazku u TJ/SK vedoucí podvojné úèetnictví nebyl uplatnìn výdaj (náklad) na dosažení, zajištìní a udržení zdanitelných pøíjmù. Jinými slovy není povinnost takto dodaòovat závazky, které se vztahují k pøíjmùm, které nejsou pøedmìtem danì, pøípadnì k pøíjmùm od danì osvobozeným èi zdanìným srážkovou daní. Velmi jednoduše øeèeno jde v podmínkách TJ/SK zejména o závazky spojené se ztrátovou hlavní èinností. Ustanovení se však vztahuje jak na závazky nové tedy vzniklé po 1. lednu 2008 tak i na závazky staré vzniklé po 1. lednu 2008! Novela zavádí nìkolik druhù tzv. editaèní povinnosti pro správce danì. Editaèní povinnost znamená, že správce danì je povinen na žádost poplatníka vydat závazné rozhodnutí o posouzení urèitého daòového problému. Pro TJ/SK je dùležité, že lze požádat od 1. ledna 2008 o závazné posouzení: zpùsobu rozdìlení výdajù (nákladù), které nelze pøiøadit pouze ke zdanitelným pøíjmùm ( 24a ZDP), skuteènosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením ( 33a ZDP). V prvním pøípadì tím pádem mohou TJ/SK žádat o vyjádøení k rozdìlení výdajù mezi napø. ztrátovou hlavní èinností a vedlejší èinností. Ve druhém pøípadì mohou žádat o posouzení otázky zejména tehdy, pokud mají pochybnosti, zda je stavebnì-technický zásah do majetku z daòového hlediska opravou èi technickým zhodnocením. Musím ale upozornit, že ustanovení upravující tuto èinnost správcù jednak zpoplatòují vydání rozhodnutí uhrazením správního poplatku ve výši Kè a jednak kladou na obsah a formu žádosti vysoké nároky a pøi sebemenší odchylce skuteèného stavu od textu žádosti dochází k zneplatnìní celého vydaného rozhodnutí. Vydání rozhodnutí neznamená, že by jeho obsahem byl poplatník vázán v pøípadech, kdy s ním nesouhlasí. Závazné je takové posouzení jen pro správce danì, který je v budoucím daòovém øízení o dotazovém problému svým vlastním názorem vázán, nemùže jej zmìnit a z dùvodu zmìny názoru tedy domìøit daò. Velmi negativní odezvu mìlo zpøísnìní kritérií pro daòovou uznatelnost úrokù z úvìrù a pùjèek a dalších podobných finanèních nákladù. Mám na mysli ustanovení 25 odst. 1 písm. w) ZDP. Toto ustanovení se však nevztahuje na neziskové organizace vymezené 18 odst. 3 ZDP (resp. 18 odst.8 ZDP), takže z jeho dopadù nemusí mít TJ/SK obavy. Velmi výraznou zmìnou je novì formulovaný zákaz daòových odpisù u majetku, jehož bezúplatné nabytí bylo pøedmìtem danì darovací a bylo v dobì nabytí od danì darovací osvobozeno. Protože tato novinka v ZDP formulovaná od 1. ledna 2008 v 27 odst. 1 písm. ch) není modifikována žádným pøechodným ustanovením, znamená to, že se uvedený zákaz vztahuje i na majetek nabytý popsaným zpùsobem pøed 1. lednem To bude pro celou øadu TJ/SK, které takový majetek nabyly, znamenat v koneèném dùsledku zvýšení základu danì. V té souvislosti se nabízí otázka, jaký dopad bude mít tato zmìna na velikost zùstatkové ceny daòové. V pøípadech, kdy byly u takového majetku do konce roku 2007 provádìny daòové odpisy, bude zùstatková cena daòová k 1. lednu 2008 stanovená podle ustanovení 29 odst. 2 ZDP, tedy jako rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou výší odpisù provedených do konce roku Pokud u hmotného majetku do konce roku 2007 daòové odpisy provádìny nebyly, anebo se jedná o majetek poøízený po 1. lednu 2008, nebude zùstatková cena podle 29 odst.2 ZDP pøirozenì stanovena a u hmotného majetku bude stanovena jen vstupní cena. Ta pak bude v pøípadì prodeje takového hmotného majetku výdajem na dosažení, zajištìní a udržení pøíjmù podle ustanovení 24 odst. 1 ZDP. Pro TJ/SK bude jistì v pøípadech, kdy je osloví nìjaký subjekt s úmyslem darovat jim majetek, jednodušší a výhodnìjší pøijmout od takového subjektu penìžitý dar a z darovaných finanèních prostøedkù následnì potøebný hmotný majetek zakoupit. Vyøeší tím souèasnì dva problémy jednak nebudou nuceni složitì zjiš ovat cenu darovaného majetku pro úèely podání pøiznání k dani darovací a jednak následnì za tyto prostøedky poøízený hmotný majetek budou moci daòovì odpisovat bez omezení (samozøejmì pokud bude používání hmotného majetku souviset s dosahováním zdanitelných pøíjmù). ZDP novì výslovnì stanoví, že do vstupní ceny budov a staveb se novì zahrnují také výdaje na tzv. vyvolanou investici. Tou jsou výdaje na poøízení majetku pøevedeného do vlastnictví jiného subjektu a podmiòující funkci nebo užívání tìchto budov èi staveb. Typickým pøíkladem jsou nové inženýrské sítì èi pøeložky stávajících sítí, které jsou po vybudování pøevedeny podle pøíslušných zákonù na osoby oprávnìné takovéto sítì provozovat vodovody, kanalizace, rozvody plynu a elektøiny. Zmìny doznalo i ustanovení 38p ZDP. Jedná se o ustanovení upravující pravidla pro uplatòování mj. snížení základu danì podle 20 odst. 7 ZDP v pøípadì dodateèných daòových pøiznání. Faktický dopad je však pro TJ/SK minimální, nebo provedená úprava 38p má umožnit uplatnìní vyšších slev na dani v dodateèném daòovém pøiznání. Dosavadní úprava nutila daòové subjekty pro plné uplatnìní vyšší slevy vykázat daòovou povinnost alespoò ve výši 1 Kè. Bohužel, zákonodárce touto úpravou nepøekroèil svùj vlastní stín a formulace ustanovení 38p neumožní ani po 1. lednu 2008 uplatòovat v dodateèných daòových pøiznáních vyšší èástky snížení základu danì podle 20 odst.7 ZDP, aniž by nedošlo souèasnì ke zvýšení základu danì alespoò o 1000 Kè. Novì je formulováno ustanovení 20/4/a zákona o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí, které je osvobozeno o bezúplatné nabytí majetku právnickými osobami se sídlem v ÈR založenými a zøízenými k zabezpeèování èinností mj. v oblasti tìlovýchovy a sportu, je-li bezúplatné nabytí majetku urèeno na zabezpeèování uvedené èinnosti. Jedná se o zpøesnìní dosavadního textu, které de facto potvrzuje dosavadní praxi. S uplatnìním osvobození je i nadále spojena povinnost podat daòové pøiznání k dani darovací, a to za kalendáøní pololetí vždy do 30 dnù po jeho skonèení. To jsou hlavní zmìny vyplývající pro TJ/SK ze zákona o stabilizaci veøejných rozpoètù. Jak je vidìt, pøestože hlavním úèelem zákona nebyla zmìna zdaòování neziskových organizací, ve svém dùsledku do jejich èinnosti pøirozenì zasahuje. Zákonodárci vyvinuli také iniciativu v další oblasti dotýkající se èinnosti TJ/SK, a to v oblasti úèetnictví. Mám na mysli již evergreen v podobì ustanovení 38a zákona o úèetnictví. Toto ustanovení umožòuje vést i v souèasné dobì nìkterým TJ/SK jednoduché úèetnictví a úèinnost jeho dosavadního znìní konèí 31. prosince Hrozilo, že od 1. ledna 2008 budou muset i tyto TJ/SK vést podvojné úèetnictví. Na návrh skupiny poslancù byla schválena novela uvedeného ustanovení (i když v ponìkud jiném znìní, než poslanci navrhovali). Novì tedy budou moci jednoduché úèetnic-

4 n 6 n tví vést mj. obèanská sdružení a jejich organizaèní jednotky s právní subjektivitou, jejichž obrat nepøekroèí Kè. Oproti dosavadnímu stavu se novì umožòuje vedení jednoduchého úèetnictví také tìm TJ/SK, které vznikly až po 1. lednu Na druhou stranu ty z dosavadních TJ/SK, které mají obrat vìtší než Kè roènì budou muset od 1. ledna 2008 vést podvojné úèetnictví. V dobì uzávìrky tohoto èísla nebyla tato novela (viz dále) ještì uveøejnìna ve Sbírce zákonù, byla však již schválena a èekala na podpis prezidenta republiky. Ing. Jiøí Topinka, daòový poradce l NOVELIZACE ZÁKONA è. 563/1991 Sb., O ÚÈETNICTVÍ, VE ZNÌNÍ POZDÌJŠÍCH PØEDPISÙ l nabývá úèinnosti novela zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Zákon se doplòuje v èásti sedmé o ustanovení 38a. Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky: Èl. I Zmìna zákona o úèetnictví V zákonì è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní zákona è. 669/2004 Sb. a zákona è. 264/2006 Sb., 38a vèetnì poznámek pod èarou è. 8 a 8a, zní: 38a Obèanská sdružení, jejich organizaèní jednotky 8), které mají právní subjektivitu, církve a náboženské spoleènosti 8a) nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební spoleèenstva, mohou vést úèetnictví podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní zákona è. 117/1994 Sb., zákona è. 227/1997 Sb., zákona è. 492/2000 Sb., zákona è. 353/2001 Sb. a zákona è. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové pøíjmy za poslední uzavøené úèetní období nepøesáhnou Kè; pøitom se na nì vztahují ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a jeho provádìcích právních pøedpisù, která upravují úètování v soustavì jednoduchého úèetnictví ve znìní úèinném k 31. prosinci Èl. II Úèinnost Tento zákon nabývá úèinnosti dnem 1. ledna * * * VÝKLADOVÉ POZNÁMKY Ÿ TJ/SK, které budou úètovat v soustavì jednoduchého úèetnictví, musí postupovat podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní které bylo úèinné k 31. prosinci Souèasnì musí postupovat podle ustanovení vyhl. è. 507/2002 Sb., která byla zrušena, nicménì vzhledem k pøijetí tohoto doplòku zákona je nutné podle ní postupovat. Ÿ Jednoduché úèetnictví mùže být v TJ/SK použito pouze v pøípadì, že v pøedcházejícím roku celkové pøíjmy TJ/SK nedosáhly hodnoty 3, ,- Kè. Do této hodnoty patøí všechny pøíjmy, tj. mimo jiné pøíspìvky, dary, pøíjmy z tìlovýchovy, pøíjmy z další hlavní èinnosti i pøíjmy z èinnosti vedlejší. Ÿ TJ/SK, které již úètují v soustavì podvojného úèetnictví a nepøesahují pøíjem ,- Kè, mohou pøejít na soustavu jednoduchého úèetnictví, ale až po ukonèení pøíslušného úèetního období, tj. v obecném pøípadì kalendáøní rok. Pøi dodržení pravidel zákona o úèetnictví je úèetním obdobím nepøetržitì po sobì jdoucích dvanáct mìsícù (viz usta- 8) 6 odst. 2 písm. e) zákona è. 83/1990 Sb., o sdružování obèanù, ve znìní zákona è. 342/2006 Sb. 8a) 6 odst. 1 zákona è. 3/2002 Sb., o svobodì náboženského vyznání a postavení církví a náboženských spoleèností a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o církvích a náboženských spoleènostech). 10 / 2007 n 7 n novení 3 a 4 zákona è. 563/1991 Sb., ve znìní úèinném k ). Tento pøípad je však velmi nepravdìpodobný. To platí i o tìch TJ/SK, které musely povinnì vést podvojné úèetnictví, a to z dùvodu, že v dobì pøedcházející výjimky ještì nebyly založeny. Ÿ V pøípadì, že bude v roce 2008 založena nová TJ/SK, doporuèuje se zvážit zda její pøíjmy nedosáhnou hranice 3, ,- Kè. Pokud není zcela jisté, že takový stav nenastane, pak se doporuèuje vést úèetnictví podvojné. Ÿ Pokud se TJ/SK rozhodne vést jednoduché úèetnictví, nebo bude ze zákona povinna pøejít na úèetnictví podvojné, je tøeba postupovat stejnì jako je uvedeno v pøíloze è. 2 a 3 zákona è. 586/1992 Sb., které jsou urèeny pro fyzické osoby (zákon totiž nepøedpokládal, že by právnické osoby mohly vést jednoduché úèetnictví nebo daòovou evidenci). Odbor legislativnì právní a personální ÈSTV Ekonomický úsek ÈSTV Informace ze sportovního prostøedí l PØEDSTAVUJEME: Okresní organizace ÈSTV Kladno l kresní organizace ÈSTV Kladno je nejvìtším z 12 regionálních sdružení ve Støedoèeském kraji. O èinnosti organizace jsme hovoøili s tajemníkem PhDr. Ivanem Humlem. n Jaké služby poskytuje vaše sdružení TJ a SK? O jaké služby je ze strany TJ a SK nejvìtší zájem? Naše okresní organizace ÈSTV sdružuje 174 tìlovýchovných jednot a sportovních klubù a devìt sportovních svazù. Výkonný výbor okresní organizace prostøednictvím dvouèlenného sekretariátu vytváøí organizaèní podmínky pro èinnost sdružených subjektù. Nejsem si jist, jestli pojem,služby pøesnì vystihuje vztah mezi výkonným výborem, jeho sekretariátem a sdruženými subjekty. Spíše se jedná o vzájemnou spolupráci s prvky øízení na úrovni výkonný výbor TJ/SK, výkonný výbor sportovní svazy, sportovní svazy oddíly, kluby. Tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby se obracejí na výkonný výbor a jeho sekretariát s požadavky na pomoc v oblasti ekonomické, právní, investièní, organizaèní. Podaøilo se nám vybavit všechny sdružené TJ/SK výpoèetní technikou a valná hromada okresní organizace tak mohla uložit všem TJ/SK práci s informaèním systémem ÈSTV jako povinnost. Podmínkou k tomu ale bylo, že jsme si v sekretariátu zøídili poèítaèovou uèebnu, kde jsme zájemce školili na práci s PC. Sportovním svazùm poskytujeme pøedevším prostory sekretariátu, výpoèetní techniku, hradíme poštovné, spoje a pracovníci sekretariátu zajiš ují organizaènì ekonomickou a sportovnì technickou èinnost sportovních svazù. n Co považujete za nejvìtší pomoc sdruženým TJ a SK? Váhám, co oznaèit za nejvìtší pomoc. Na prvý pohled by se zdálo, že to je pomoc ekonomická. My to tak ale nechápeme, finanèní prostøedky, které rozdìlujeme na valné hromadì patøí sdruženým TJ a SK a my jim je pouze postupnì zasíláme, ale nechápeme to jako pomoc. Za pomoc lze snad oznaèit to, že se snažíme jednat tam, kde jsme o to požádáni, s obecními úøady v místech. Pøedevším se jedná o problematiku provozu tìlovýchovných zaøízení. Dobrých výsledkù jsme dosáhli pøedevším v Kladnì a ve Slaném, kde ekonomicky nejnároènìjší tìlovýchovná zaøízení pøevzala mìsta a provozují je. To by se snad dalo oznaèit za nejvìtší pomoc, i když to pochopitelnì nebyla jen naše zásluha, ale je fakt, že to uspoøilo milionové èástky. n Jakými cestami komunikujete a informujete sdružené TJ a SK? Zatím je to pøedevším pravidelnými poradami s pøedsedy a hospodáøi TJ a SK. Osobní styk považujeme za velmi dùležitý a nelze ho nahradit pouze stykem elektronickým prostøednictvím webových stránek. I když stránky mají stále vìtší význam a jsou podle našeho názoru velkým pomocníkem regionálních sdružení ÈSTV, tìlovýchovných jednot a sportovních klubù. n Rozvoj sportu obecnì v regionech a kra-

5 n 8 n 10 / 2007 n 9 n jích je snazší pøi dobré spolupráci s ostatními sportovními sdruženími, státními orgány a orgány samosprávy obcí a mìst. Jak se vám toto daøí? Jak už jsem se zmínil, nìkde je spolupráce dobrá, jinde horší a nìkde vùbec žádná. Je to hlavnì závislé na zastoupení našimi funkcionáøi v obecních zastupitelstvech. Pøed komunálními volbami vždy apelujeme na naše funkcionáøe, aby kandidovali na kandidátkách politických stran a nebo, aby tvoøili vlastní kandidátky sportovcù. Dokonce se nám podaøilo v minulém volebním období mít starostu ve velkém mìstì, který vzešel z kandidátky sportovcù. n Jaké máte ve vašem regionu zkušenosti v péèi o sport vhodné doporuèení ostatním regionálním sdružením ÈSTV? Nechceme nikomu nic radit, ale pøesto si neodpustím jedno doporuèení. Regiony by se mìly zamyslet nad tím, jestli takzvané ekonomické rozdìlování spoleèných finanèních prostøedkù podle vykázaných nákladù není pozùstatek minulosti a není-li,fintou vlivných, kteøí chtìjí získat prospìch na úkor ostatních. Za absurdní považuji rozdìlování spoleèných zdrojù do regionù podle nákladù ve zdaòované èinnosti, kdy zdaòované pøíjmy vždy pøevyšují náklady, protože jinak by tyto náklady nebyly zdaòované. Podle mého názoru je to obzvláštì nespravedlivé u rozdìlování státních zdrojù a nerozumím argumentacím obhájcù tohoto zpùsobu,že se sice podle tìchto nákladù státní zdroje rozdìlují, ale rozdìlené státní finanèní prostøedky se potom použijí k jinému úèelu, než jsou náklady zdanitelné èinnosti. n Sport a tìlovýchova se neobejdou bez práce dobrovolných pracovníkù. Jaká je v tomto smìru situace, resp. jak se daøí øešit pøirozenou obmìnu funkcionáøù z vìkových dùvodù v TJ a SK vašeho regionu? Je to problém jako všude, ale na druhou stranu bych z toho nedìlal žádnou tragédii. Dùchodový vìk se prodlužuje a funkcionaøení bude asi v TJ/SK záležitostí seniorù, kteøí mají èas, ale také životní zkušenosti a nadhled. Uvážíme-li, že okresní organizace se rozrostla z pùvodních 64 TJ v roce 1990 na dnešních 174 TJ/SK, tak nìkde se ti funkcionáøi vzít museli. V novì vzniklých hokejbalových klubech je napøíklad vìkový prùmìr funkcionáøù pod 30 let. n Co považujete za nejvìtší problém v èinnosti vašeho regionálního sdružení kromì finanèních prostøedkù? Za vážný problém bych býval považoval povinnost vést v TJ/SK podvojné úèetnictví, ale protože máme osvíceného pana prezidenta, tak pøedpokládám, že podepíše novelu zákona, která nás této povinnosti zbavuje. Horší je kolik nás tento úlet našeho zákonodárného sboru stál finanèních prostøedkù, v souvislosti s nákupem programu ABRA G2, a kolik úsilí jsme vynaložili zbyteènì. Vladimír Civín l SVÌTOVÁ PØEHLÍDKA FILMÙ SE SPORTOVNÍ TEMATIKOU VYVRCHOLILA V MILÁNÌ l est vítìzných snímkù v jednotlivých kategoriích kvìtnového 10. roèníku národní pøehlídky sportovních filmù SPORTFILM LIBEREC 2007 usilovalo o pøízeò ve finále jubilejního 25. roèníku svìtové pøehlídky sportovních filmù (Sport Movies&TV 2007), které se uskuteènilo od 27. øíjna do 1. listopadu tradiènì v Milánì. Liberecký festival a Èeskou republiku zastupovali Ing. Vladimír Boháè, viceprezident libereckého festivalu a pøedseda Liberecké sportovní a tìlovýchovné organizace (LB-STO, o.s.), a Ing. František Ulman, èlen Výkonného výboru LB-STO o.s., která je organizátorem libereckého festivalu. O prùbìhu festivalu v Milánì, který se koná pod patronací Mezinárodního olympijského výboru, jsme hovoøili s Ing. Boháèem. n Které snímky z pøehlídky SPORTFILM LIBEREC se nominovaly na svìtové finále? Náš festival a Èeskou republiku reprezentovaly vítìzné snímky jednotlivých kategorií. Jednalo se o tyto snímky: Cyklistka Tereza Huøíková (vítìz kategorie sportovní osobnosti ), Chuchelské promìny (dokumenty), Sportujeme s Katkou (metodické), Yvetta se vrací (reportáž), a Pohádkový Pé a aneb život(a) bìh Emila Zátopka (cena poroty). Všechny snímky byly z dílny Èeské televize. Mimo dílnu ÈT byl prezentován snímek Tvrdá Metuje od Miroslava Trudièe. My jsme se zúèastnili festivalu prakticky pouze 1. listopadu na slavnostním vyhlášení. n Jaká byla konkurence a jak naše snímky dopadly? Konkurence byla opravdu veliká, nebo do Milána postoupilo 150 projekcí vybraných z celkem 978 snímkù z celého svìta se sportovní tematikou, které byly promítány na devíti kvalifikaèních festivalech. Kromì Liberce byly dalšími,kvalifikaèními dìjišti Bombaj, Varšava, Hanoj, Krasnogorsk, Teherán, Kampala, Taškent a Lipeck. Z našich snímkù se do užší nominace dostal pouze snímek Pohádkový Pé a aneb života(a) bìh Emila Zátopka v kategorii Osobnosti sportu a za nominaci obdržel diplom. n Jakou atmosféru mìlo slavnostní vyhlášení? Ing. Vladimír Boháè a olympijská vítìzka Jelena Isinbajevová Jedním slovem vynikající. Vlastní vyhlášení se konalo v Palazzo Marino naproti slavné opeøe La Scala v centru Milána. Slavnostnímu vyhlášení pøihlíženo zhruba 500 hostù a mezi nimi byli skvìlí sportovci a významné osobnosti. Za sportovce bych jmenoval nejvìtší hvìzdu veèera, olympijskou vítìzku a mnohonásobnou držitelku svìtových rekordù, tyèkaøku Jelenu Isinbajevovou. Za významné osobnosti pak jordánského prince Feisala Al Husseina. Samozøejmì vyhlášení natáèely i televizní štáby v èele s RAI. n Jaká byla zahranièní úèast? Úèast na slavnostním vyhlášení byla opravdu svìtová zastoupené byly napø. USA, Argentina, Uzbekistán, Vietnam, Èína, Uganda, Irán a øada dalších. Z evropských zemí, mimo tradièních úèastníkù, byli pøítomni poprvé i zástupci Slovenska a Polska. n Mìli jste pøi slavnostním ceremoniálu možnost vystoupit? Ano, mìli. Jednak pøi pøebírání ceny za ÈT a podruhé, když jsme pøedávali medaili udìlenou Èeským olympijským výborem prezidentovi milánského festivalu prof. Ascanimu. Velký aplaus sklidil kolega Ulman, který celou zdravici naší výpravy pøednesl v italštinì. Ve svém vystoupení nezapomnìl ani na pozvání hostí do Èeské republiky na MS v klasickém lyžování n Hovoøíte o MS 2009 v Liberci. Jak dále jste tuto významnou akci prezentovali? Za odpovìï se stydím, i když stydìt by se mìl nìkdo jiný nijak! Pøestože jsme organizaèní výbor MS 2009 požádali asi deset dní pøed našim odjezdem do Milána a propagaèní materiály, dostalo se nám informace, že žádné nedostaneme Škoda, dva mìsíce pøed závody svìtového poháru a 15 mìsícù pøed vlastním konáním MS nevyužít, a navíc zdarma, takovou prezentaèní možnost, to prostì nechápu. Pro úplnost je tøeba uvést informaci z webu Èeského nohejbalového svazu, že neèekaného úspìchu dosáhl na milánském festivalu slovensko-bìlorusko-èeský nohejbalový dokument Footballtennis ( )lympic. Sportovnì poeticky ladìný snímek pojednává o kulturnì-sportovní tradici nohejbalu a o jeho pohledech do budoucnosti i smìrem k olympijské touze. Stal se jedním ze tøí ocenìných v kategorii Sport a spoleènost, sport pro všechny, výchova, technika, didaktika. Èeský nohejbalový svaz je jedním z hlavních partnerù úspìšného dokumentu. Vladimír Civín

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Licence: D3NQ XCRGUPXA / PXC ( / )

Licence: D3NQ XCRGUPXA / PXC ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00600644 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Býkovice Zmìny

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 71008462 Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00239721 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìsto Sadská Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více