KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE"

Transkript

1 KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo se její novela stala nejètenìjší knihou ve Velké Británii na poèátku roku Autorka se tentokrát vìnuje rodinì v období, kdy z ní odcházejí dìti, opouštìjí rodné hnízdo a snaží se stavìt na vlastní nohy. Matthew, Rosa a Ben, tøi odlišné osobnosti s individuálním pøístupem k životu, s vlastními problémy soukromými i pracovními, pøedstavují jakési vzorky chování dnešních mladých lidí, kteøí na jedné stranì touží po samostatnosti, na druhé stranì však jsou aniž si to uvìdomují témìø pupeèní šòùrou svázáni s rodinou. Ale kniha se podrobnì zabývá i druhou stranou problému rodièi, kteøí zùstávají sami a jsou nuceni hledat nový vztah nejen k dìtem, ale i k sobì navzájem tak, aby zaplnili prázdný prostor, jímž se najednou domov zdá být. Pøeložila M. Èermáková. (1. vyd., 288 s., cena brož. 239 Kè) 10 / 2007 n 1 n prosinec 10 / ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Peter Mayle: PROVENCE A Z Nepostradatelný, vysoce informativní a trvale zábavný knižní pramen informací o Provenci, sepsaný spisovatelem, jenž si z této oblasti udìlal svou vlastní zemi. Aèkoliv je tato kniha zorganizována od A až do Z, lze ji jen stìží nazvat konvenèní knihou na vyhledávání informací. Je to spíš výbìr tìch aspektù Provence, které Peter Mayle považuje po bezmála 20 letech, jež tam prožil, za nejzajímavìjší, nejzvláštnìjší, nejlahodnìjší, èi prostì nejlegraènìjší. Ve více než 200 kapitolkách píše o nejrùznìjších tématech, ale samozøejmì také o jídle a pití: o rùžovém provensálském vínu, lanýžích, olivách, melounech, bujabéze, o sýru, jenž zabil øímského císaøe, a dokonce i o léèbì špatného zažívání. Tato kniha je zkrátka požitkem pro stále se rozrùstající okruh Mayleho ètenáøù a perfektním doplòkem k jakémukoliv knižnímu turistickému prùvodci po Provenci èi rovnou po celé Francii. Pøeložil J. Florian. (1. vyd., 296 s., cena váz. 219 Kè) Foto: Tomáš Bøezina Knihy si mùžete objednat (nebo zakoupit) v obchodním a expedièním oddìlení Nakladatelství OLYMPIA, a. s., Vaníèkova 2, blok D, Praha 6-Strahov, tel./fax: , Více informací najdete na Vydává Nakladatelství Olympia, a. s., ve spolupráci s VV ÈSTV l l Adresa redakce: Zátopkova 100/2, Praha 6, tel , fax: l Uzávìrka èísla l Redaktor: Vladimír Civín l Distribuováno zdarma l Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou s.p. OZ Pøeprava pod è.j. 1648/94, ze dne l Za správnost a vìcný obsah èlánkù odpovídají jednotliví autoøi l ISSN Objednávky knižní produkce adresujte expediènímu odd. Nakladatelství Olympia, a. s., Vaníèkova 2, blok D, Praha 6-Strahov, tel./fax: , Projekt trvalého vzdìlávání v oblasti sportu a tìlovýchovy trenérský institut interdisciplinární vzdìlání

2 n 2 n l SVÌTOVÁ KONFERENCE PROTI DOPINGU VE SPORTU l e dnech listopadu se v Madridu uskuteènila 3. svìtová konference proti dopingu ve sportu, kterou poøádala Svìtová antidopingová agentura (WADA) ve spolupráci se Španìlskou nejvyšší radou pro sport. Konference se zúèastnilo témìø 1500 zástupcù státních institucí, sportovních organizací, olympijských a paralympijských výborù, antidopingových organizací, sportovcù a médií z témìø 200 zemí svìta. Èeskou republiku zastupovali pøedstavitelé Antidopingového výboru a Èeského olympijského výboru na úrovni delegátù a pozorovatelù. O prùbìhu a výsledcích konference jsme hovoøili s øeditelem Antidopingového výboru ÈR PhDr. Jaroslavem Nekolou. n Jedním z cílù konference bylo zhodnocení zkušeností za uplynulé ètyøi roky, od poslední konference v Kodani, která pøijala Svìtový antidopingový kodex. Jeho novelizace byla bezpochyby hlavním tématem konference. Nejprve bych se chtìl zeptat, jak zhodnotili delegáti konference souèasný stav boje proti dopingu? Souèasný stav boje proti dopingu hodnotila konference pøedevším z hlediska zapojení jednotlivých zemí, a to jak na nevládní, tak na vládní úrovni. Není totiž samozøejmé, že všechny zemì na celém svìtì èiní všechna potøebná opatøení na národní úrovni k omezení dopingu ve sportu. Jde zejména o pøijetí Mezinárodní úmluvy proti dopingu UNESCO vládami státù a pøijetí a implementace Svìtového antidopingového kodexu mezinárodními sportovními federacemi a na národní úrovni olympijskými výbory a antidopingovými organizacemi. Úmluvu zatím pøijalo 77 zemí na úrovni vlád, kodex však již 204 národních olympijských výborù. Pro úèinnou koordinaci boje proti dopingu je spolupráce vlád a sportovních organizací nezbytná. n Co je v celosvìtovém mìøítku nejvìtší problém v boji proti dopingu? Konference konstatovala, že nejvìtším problémem souèasného boje s dopingem je nedùslednost nìkterých mezinárodních sportovních federací v uplatòování antidopingových pravidel a preventivních opatøení. Dále pak nedostateèná nebo málo úèinná kontrola sportovcù na národní úrovni, zvláštì v nìkterých zemích asijského, afrického nebo amerického kontinentu. Problémem je také snaha na zakázku sportovcù a jejich doprovodného personálu vynalézat nové dopingové látky a metody. n Mezi nejostudnìjší a mediálnì nejfrekventovanìjší pøípady porušení dopingových pravidel patøí poslední roèníky cyklistické Tour de France. Zabývali se delegáti, napø. v diskusi, návrhy jak dál s tímto závodem? Jaký je váš osobní názor na øešení? Konference se konkrétními problémy sportovních akcí, vèetnì tìch nejznámìjších afér, nezabývala. Nicménì Mezinárodní cyklistická federace UCI pøišla všeobecnì se sebekritikou své práce a seznámila úèastníky s nìkterými opatøeními, jako je projekt pasportu sportovce. Cyklistický závod Tour de France je prestižní akcí výraznì zasahující také do sféry ochodu. Úèast a podpora firem a mediální sledovanost závodu tlaèí úèastníky a celé doprovodné týmy k honbì za nejlepšími výsledky, mnohdy až za hranicí pøirozených možností sportovce. Užití dopingových prostøedkù je tak cestou k žádanému úspìchu, a protože nastavená pravidla zákazu dopingu jsou stále pøísnìjší, roste snaha nalézat nové metody a prostøedky jak pravidla obejít. Øešení vidíme spíše v dùsledné kontrole s hrozbou sankcí, než v prevenci a výchovì. n Jaké hlavní úkoly stanovila konference pro nadcházející období? Konference v závìreèné rezoluci vyzývá všechny zúèastnìné k efektivnìjší harmonizaci boje proti dopingu všech zemí na svìtì ve všech sportovních odvìtvích, zvláštì pak sportù na profesionální úrovni. Opìt vybízí další zemì, které ještì nepøijaly Úmluvu UNESCO, aby tak uèinily nejpozdìji k 1. lednu Za klíèové považuje konference dùsledné uplatòování novelizovaného Kodexu, a to nejen v oblasti represe, ale také v prevenci a výchovì pøijímáním a zavádìním programù pro konkrétní cílové skupiny. Konference také velmi zdùrazòovala pøijetí opatøení k omezení dostupnosti dopingových látek, napø. WADA pøipravuje v tomto smìru dohodu s INTERPOLEM. n Konference se zamìøila pøedevším na novelizaci Antidopingového kodexu. Mùžete charakterizovat hlavní zmìny? Kdy zaène platit nový Antidopingový kodex? 10 / 2007 n 3 n Pro praxi boje proti dopingu je nejdùležitìjší zmìnou úprava èlánku 10, který stanovuje sankce za porušení antidopingových pravidel. Nyní Kodex umožòuje vìtší pružnost pøi udìlování sankce, tedy nominální dvouletá sankce mùže být modifikována pøi dodržení pravidel obìma smìry, tedy od minima 6 mìsícù až po 4 roky v nejzávažnìjších pøípadech. Zpøísnìna bude sankce za tøetí nedodání informace o pobytu nebo nevyskytování se na deklarovaném místì pobytu u špièkových sportovcù, zaøazených jmenovitì do tzv. registru pro testování. V novém znìní kodexu je více zdùraznìna role prevence a výchovy jako povinnost antidopingových organizací. Dále je v kodexu reflektováno propojení závazkù vyplývajících pro antidopingové organizace a vlády a Svìtové antidopingové úmluvy UNESCO. Nový Svìtový antidopingový kodex zaène platit 1. ledna n Kdy a jakým zpùsobem dojde k pøenosu novelizovaných dokumentù èeskému sportovnímu prostøedí? V souèasnosti se nové znìní kodexu pøekládá do èeštiny a bude zveøejnìno na webové stránce Antidopingového výboru ÈR (www.antidoping.cz) v prvním ètvrtletí Po schválení novelizovaných Mezinárodních standardù pro testování a pro terapeutické výjimky v kvìtnu 2008 bude na základì tìchto tøech dokumentù pøepracována Smìrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ÈR v druhé polovinì roku 2008 s platností též od 1. ledna Vladimír Civín Výsledky jednání orgánù ÈSTV l POÈET POZITIVNÍCH DOPINGOVÝCH PØÍPADÙ SE ZVYŠUJE l a deset mìsícù letošního roku uskuteènil Antidopingový výbor ÈR 1134 dopingových kontrol, z toho 883 pøi soutìži a 251 mimo soutìž. Pozitivních bylo 21 odebraných vzorkù, všechny pøi soutìži. Nejvíce osm pozitivnì testovaných sportovcù má kulturistika, po dvou pøípadech došlo k porušení dopingových pravidel u ragbistù a silových trojbojaøù. Jak øekl Jaroslav Nekola, øeditel ADV ÈR, poèet pozitivních nálezù se rapidnì zvyšuje, pøièemž pøibývá lehèích pøestupkù z nedbalosti a rùzných opomenutí. Informace o èinnosti ADV ÈR byla jedním z bodù programu listopadové schùze VV ÈSTV. VV ÈSTV dále vzal na vìdomí informace o èinnosti Vyšší odborné školy ÈSTV. V souèasné dobì zajiš uje škola výuku tøí roèníkù pro 120 studentù. V souvislosti s probíhajícím akreditaèním øízením na Ministerstvu školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR èeká školu pravdìpodobnì pøíprava na zahájení dálkové formy studia od záøí r VV ÈSTV dále mj. vzal na vìdomí informaci o financování sdružených subjektù, informaci o bilanci zdrojù a rozpoètu na rok 2008, návrh mediální prezentace ÈSTV, posoudil materiály pro valné hromady akciových spoleèností a schválil fúzi spoleènosti Brnosport a.s. do spoleènosti Sportovní areál Strahov s.r.o. l LYŽAØSKÝ AREÁL ZADOV MÁ NOVÝ SNOWPARK l ovinkou letošní sezony v Lyžaøském areálu Zadov je snowpark se ètyømi pøekážkami, big air skokem a snowboardcrosovou dráhou. Pro bezpeènost lyžaøù byla zvýšena kapacita osvìtlení pro veèerní lyžování a mezi další novinky patøí prodej jízdenek pro veèerní lyžování pøímo ve skibusech. V letním období mohou cyklisté a turisté využívat lanovou dráhu na Churáòov. Informace o sportovním centru ÈSTV LA Zadov byla jedním z bodù programu prosincové schùze VV ÈSTV. VV ÈSTV dále vzal na vìdomí informaci o financování sdružených subjektù, zprávu o delimitaci majetku ÈSTV, informaci o realizaci Investièního programu ÈSTV v roce 2007, informaci o mezinárodní èinnosti ÈSTV v roce 2007 a plánu na rok VV ÈSTV projednal návrh Strategie ÈSTV a ve smyslu pøipomínek èlenù VV ÈSTV uložil pøedložit jej Valné hromadì ÈSTV. -civ-

3 n 4 n 10 / 2007 n 5 n Ekonomické informace ÈSTV l DAÒOVÉ DÙSLEDKY REFORMY VEØEJNÝCH FINANCÍ PRO TJ/SK l ak je jistì již vìtšinì tìlovýchovných funkcionáøù známo, vládní koalice prosadila v roce 2007 své pøedstavy o úpravách veøejných rozpoètù tzv. reformì veøejných rozpoètù. V právním systému ÈR byly tyto pøedstavy zhmotnìny prostøednictvím samostatného zákona è. 261/2007 Sb., o stabilizaci veøejných rozpoètù, uveøejnìném v èástce 85 Sbírky zákonù rozeslané 16. øíjna Tento právní pøedpis, který je ve své podstatì souhrnem novel vìtšího poètù rùznorodých zákonù, obsahuje pøirozenì také øadu zmìn daòových zákonù. Pokusím se na tomto místì upozornit na nìkteré zmìny, které budou mít do problematiky TJ/SK asi nejvìtší dopad. Pro právnické osoby je velmi dùležité, že dochází k dalšímu snižování sazby danì z pøíjmù právnických osob, a to na 21 % v roce 2008, na 20 % v roce 2009 a 19 % v roce 2010 a následujících. V tìch øídkých pøípadech, kdy je úèetním obdobím pro TJ/SK hospodáøský rok, je nutno mít na pamìti, že se použije ta sazba danì, která platila na zaèátku zdaòovacího období. Do konce roku 2007 pøitom platilo, že se použije sazba platná na konci zdaòovacího období. Pøesto ale ty TJ/SK, jejichž úèetní období zaèalo v roce 2007 použijí sazbu 21 % (platnou pro rok 2008), nebo jim to umožòují tzv. pøechodná ustanovení k èl. I ve svém bodì 1. Velmi dùležité však je, že základ danì bude napøíštì zvyšován o hodnotu závazkù, které jsou po splatnosti více nìž 36 mìsícù anebo jsou promlèeny. I když to podle mých zkušeností není mezi TJ/SK pøíliš rozšíøená praxe, doporuèuji vìnovat této otázce pøi zpracování úèetnictví zvýšenou pozornost. V nìkterých pøípadech totiž zùstávají závazky v evidenci úèetní jednotky pouze díky chybnému úètování v minulosti, aèkoliv jsou ve skuteènosti vyrovnány. Následnì je pak velmi obtížnì prokazatelné, že se jedná o chybu a po úèinnosti nového zákona by mohl mít takový nepoøádek v evidenci výrazné dopady na daòovou povinnost TJ/SK. Je však souèasnì velmi dùležité vìdìt, že popisované ustanovení nemùže být použito v pøípadì TJ/SK vedoucích jednoduché úèetnictví, podle pøedpisù platných do konce roku Nemùže být taktéž použito v pøípadì, kdy z titulu takového závazku u TJ/SK vedoucí podvojné úèetnictví nebyl uplatnìn výdaj (náklad) na dosažení, zajištìní a udržení zdanitelných pøíjmù. Jinými slovy není povinnost takto dodaòovat závazky, které se vztahují k pøíjmùm, které nejsou pøedmìtem danì, pøípadnì k pøíjmùm od danì osvobozeným èi zdanìným srážkovou daní. Velmi jednoduše øeèeno jde v podmínkách TJ/SK zejména o závazky spojené se ztrátovou hlavní èinností. Ustanovení se však vztahuje jak na závazky nové tedy vzniklé po 1. lednu 2008 tak i na závazky staré vzniklé po 1. lednu 2008! Novela zavádí nìkolik druhù tzv. editaèní povinnosti pro správce danì. Editaèní povinnost znamená, že správce danì je povinen na žádost poplatníka vydat závazné rozhodnutí o posouzení urèitého daòového problému. Pro TJ/SK je dùležité, že lze požádat od 1. ledna 2008 o závazné posouzení: zpùsobu rozdìlení výdajù (nákladù), které nelze pøiøadit pouze ke zdanitelným pøíjmùm ( 24a ZDP), skuteènosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením ( 33a ZDP). V prvním pøípadì tím pádem mohou TJ/SK žádat o vyjádøení k rozdìlení výdajù mezi napø. ztrátovou hlavní èinností a vedlejší èinností. Ve druhém pøípadì mohou žádat o posouzení otázky zejména tehdy, pokud mají pochybnosti, zda je stavebnì-technický zásah do majetku z daòového hlediska opravou èi technickým zhodnocením. Musím ale upozornit, že ustanovení upravující tuto èinnost správcù jednak zpoplatòují vydání rozhodnutí uhrazením správního poplatku ve výši Kè a jednak kladou na obsah a formu žádosti vysoké nároky a pøi sebemenší odchylce skuteèného stavu od textu žádosti dochází k zneplatnìní celého vydaného rozhodnutí. Vydání rozhodnutí neznamená, že by jeho obsahem byl poplatník vázán v pøípadech, kdy s ním nesouhlasí. Závazné je takové posouzení jen pro správce danì, který je v budoucím daòovém øízení o dotazovém problému svým vlastním názorem vázán, nemùže jej zmìnit a z dùvodu zmìny názoru tedy domìøit daò. Velmi negativní odezvu mìlo zpøísnìní kritérií pro daòovou uznatelnost úrokù z úvìrù a pùjèek a dalších podobných finanèních nákladù. Mám na mysli ustanovení 25 odst. 1 písm. w) ZDP. Toto ustanovení se však nevztahuje na neziskové organizace vymezené 18 odst. 3 ZDP (resp. 18 odst.8 ZDP), takže z jeho dopadù nemusí mít TJ/SK obavy. Velmi výraznou zmìnou je novì formulovaný zákaz daòových odpisù u majetku, jehož bezúplatné nabytí bylo pøedmìtem danì darovací a bylo v dobì nabytí od danì darovací osvobozeno. Protože tato novinka v ZDP formulovaná od 1. ledna 2008 v 27 odst. 1 písm. ch) není modifikována žádným pøechodným ustanovením, znamená to, že se uvedený zákaz vztahuje i na majetek nabytý popsaným zpùsobem pøed 1. lednem To bude pro celou øadu TJ/SK, které takový majetek nabyly, znamenat v koneèném dùsledku zvýšení základu danì. V té souvislosti se nabízí otázka, jaký dopad bude mít tato zmìna na velikost zùstatkové ceny daòové. V pøípadech, kdy byly u takového majetku do konce roku 2007 provádìny daòové odpisy, bude zùstatková cena daòová k 1. lednu 2008 stanovená podle ustanovení 29 odst. 2 ZDP, tedy jako rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou výší odpisù provedených do konce roku Pokud u hmotného majetku do konce roku 2007 daòové odpisy provádìny nebyly, anebo se jedná o majetek poøízený po 1. lednu 2008, nebude zùstatková cena podle 29 odst.2 ZDP pøirozenì stanovena a u hmotného majetku bude stanovena jen vstupní cena. Ta pak bude v pøípadì prodeje takového hmotného majetku výdajem na dosažení, zajištìní a udržení pøíjmù podle ustanovení 24 odst. 1 ZDP. Pro TJ/SK bude jistì v pøípadech, kdy je osloví nìjaký subjekt s úmyslem darovat jim majetek, jednodušší a výhodnìjší pøijmout od takového subjektu penìžitý dar a z darovaných finanèních prostøedkù následnì potøebný hmotný majetek zakoupit. Vyøeší tím souèasnì dva problémy jednak nebudou nuceni složitì zjiš ovat cenu darovaného majetku pro úèely podání pøiznání k dani darovací a jednak následnì za tyto prostøedky poøízený hmotný majetek budou moci daòovì odpisovat bez omezení (samozøejmì pokud bude používání hmotného majetku souviset s dosahováním zdanitelných pøíjmù). ZDP novì výslovnì stanoví, že do vstupní ceny budov a staveb se novì zahrnují také výdaje na tzv. vyvolanou investici. Tou jsou výdaje na poøízení majetku pøevedeného do vlastnictví jiného subjektu a podmiòující funkci nebo užívání tìchto budov èi staveb. Typickým pøíkladem jsou nové inženýrské sítì èi pøeložky stávajících sítí, které jsou po vybudování pøevedeny podle pøíslušných zákonù na osoby oprávnìné takovéto sítì provozovat vodovody, kanalizace, rozvody plynu a elektøiny. Zmìny doznalo i ustanovení 38p ZDP. Jedná se o ustanovení upravující pravidla pro uplatòování mj. snížení základu danì podle 20 odst. 7 ZDP v pøípadì dodateèných daòových pøiznání. Faktický dopad je však pro TJ/SK minimální, nebo provedená úprava 38p má umožnit uplatnìní vyšších slev na dani v dodateèném daòovém pøiznání. Dosavadní úprava nutila daòové subjekty pro plné uplatnìní vyšší slevy vykázat daòovou povinnost alespoò ve výši 1 Kè. Bohužel, zákonodárce touto úpravou nepøekroèil svùj vlastní stín a formulace ustanovení 38p neumožní ani po 1. lednu 2008 uplatòovat v dodateèných daòových pøiznáních vyšší èástky snížení základu danì podle 20 odst.7 ZDP, aniž by nedošlo souèasnì ke zvýšení základu danì alespoò o 1000 Kè. Novì je formulováno ustanovení 20/4/a zákona o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí, které je osvobozeno o bezúplatné nabytí majetku právnickými osobami se sídlem v ÈR založenými a zøízenými k zabezpeèování èinností mj. v oblasti tìlovýchovy a sportu, je-li bezúplatné nabytí majetku urèeno na zabezpeèování uvedené èinnosti. Jedná se o zpøesnìní dosavadního textu, které de facto potvrzuje dosavadní praxi. S uplatnìním osvobození je i nadále spojena povinnost podat daòové pøiznání k dani darovací, a to za kalendáøní pololetí vždy do 30 dnù po jeho skonèení. To jsou hlavní zmìny vyplývající pro TJ/SK ze zákona o stabilizaci veøejných rozpoètù. Jak je vidìt, pøestože hlavním úèelem zákona nebyla zmìna zdaòování neziskových organizací, ve svém dùsledku do jejich èinnosti pøirozenì zasahuje. Zákonodárci vyvinuli také iniciativu v další oblasti dotýkající se èinnosti TJ/SK, a to v oblasti úèetnictví. Mám na mysli již evergreen v podobì ustanovení 38a zákona o úèetnictví. Toto ustanovení umožòuje vést i v souèasné dobì nìkterým TJ/SK jednoduché úèetnictví a úèinnost jeho dosavadního znìní konèí 31. prosince Hrozilo, že od 1. ledna 2008 budou muset i tyto TJ/SK vést podvojné úèetnictví. Na návrh skupiny poslancù byla schválena novela uvedeného ustanovení (i když v ponìkud jiném znìní, než poslanci navrhovali). Novì tedy budou moci jednoduché úèetnic-

4 n 6 n tví vést mj. obèanská sdružení a jejich organizaèní jednotky s právní subjektivitou, jejichž obrat nepøekroèí Kè. Oproti dosavadnímu stavu se novì umožòuje vedení jednoduchého úèetnictví také tìm TJ/SK, které vznikly až po 1. lednu Na druhou stranu ty z dosavadních TJ/SK, které mají obrat vìtší než Kè roènì budou muset od 1. ledna 2008 vést podvojné úèetnictví. V dobì uzávìrky tohoto èísla nebyla tato novela (viz dále) ještì uveøejnìna ve Sbírce zákonù, byla však již schválena a èekala na podpis prezidenta republiky. Ing. Jiøí Topinka, daòový poradce l NOVELIZACE ZÁKONA è. 563/1991 Sb., O ÚÈETNICTVÍ, VE ZNÌNÍ POZDÌJŠÍCH PØEDPISÙ l nabývá úèinnosti novela zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Zákon se doplòuje v èásti sedmé o ustanovení 38a. Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky: Èl. I Zmìna zákona o úèetnictví V zákonì è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní zákona è. 669/2004 Sb. a zákona è. 264/2006 Sb., 38a vèetnì poznámek pod èarou è. 8 a 8a, zní: 38a Obèanská sdružení, jejich organizaèní jednotky 8), které mají právní subjektivitu, církve a náboženské spoleènosti 8a) nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební spoleèenstva, mohou vést úèetnictví podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní zákona è. 117/1994 Sb., zákona è. 227/1997 Sb., zákona è. 492/2000 Sb., zákona è. 353/2001 Sb. a zákona è. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové pøíjmy za poslední uzavøené úèetní období nepøesáhnou Kè; pøitom se na nì vztahují ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a jeho provádìcích právních pøedpisù, která upravují úètování v soustavì jednoduchého úèetnictví ve znìní úèinném k 31. prosinci Èl. II Úèinnost Tento zákon nabývá úèinnosti dnem 1. ledna * * * VÝKLADOVÉ POZNÁMKY Ÿ TJ/SK, které budou úètovat v soustavì jednoduchého úèetnictví, musí postupovat podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní které bylo úèinné k 31. prosinci Souèasnì musí postupovat podle ustanovení vyhl. è. 507/2002 Sb., která byla zrušena, nicménì vzhledem k pøijetí tohoto doplòku zákona je nutné podle ní postupovat. Ÿ Jednoduché úèetnictví mùže být v TJ/SK použito pouze v pøípadì, že v pøedcházejícím roku celkové pøíjmy TJ/SK nedosáhly hodnoty 3, ,- Kè. Do této hodnoty patøí všechny pøíjmy, tj. mimo jiné pøíspìvky, dary, pøíjmy z tìlovýchovy, pøíjmy z další hlavní èinnosti i pøíjmy z èinnosti vedlejší. Ÿ TJ/SK, které již úètují v soustavì podvojného úèetnictví a nepøesahují pøíjem ,- Kè, mohou pøejít na soustavu jednoduchého úèetnictví, ale až po ukonèení pøíslušného úèetního období, tj. v obecném pøípadì kalendáøní rok. Pøi dodržení pravidel zákona o úèetnictví je úèetním obdobím nepøetržitì po sobì jdoucích dvanáct mìsícù (viz usta- 8) 6 odst. 2 písm. e) zákona è. 83/1990 Sb., o sdružování obèanù, ve znìní zákona è. 342/2006 Sb. 8a) 6 odst. 1 zákona è. 3/2002 Sb., o svobodì náboženského vyznání a postavení církví a náboženských spoleèností a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o církvích a náboženských spoleènostech). 10 / 2007 n 7 n novení 3 a 4 zákona è. 563/1991 Sb., ve znìní úèinném k ). Tento pøípad je však velmi nepravdìpodobný. To platí i o tìch TJ/SK, které musely povinnì vést podvojné úèetnictví, a to z dùvodu, že v dobì pøedcházející výjimky ještì nebyly založeny. Ÿ V pøípadì, že bude v roce 2008 založena nová TJ/SK, doporuèuje se zvážit zda její pøíjmy nedosáhnou hranice 3, ,- Kè. Pokud není zcela jisté, že takový stav nenastane, pak se doporuèuje vést úèetnictví podvojné. Ÿ Pokud se TJ/SK rozhodne vést jednoduché úèetnictví, nebo bude ze zákona povinna pøejít na úèetnictví podvojné, je tøeba postupovat stejnì jako je uvedeno v pøíloze è. 2 a 3 zákona è. 586/1992 Sb., které jsou urèeny pro fyzické osoby (zákon totiž nepøedpokládal, že by právnické osoby mohly vést jednoduché úèetnictví nebo daòovou evidenci). Odbor legislativnì právní a personální ÈSTV Ekonomický úsek ÈSTV Informace ze sportovního prostøedí l PØEDSTAVUJEME: Okresní organizace ÈSTV Kladno l kresní organizace ÈSTV Kladno je nejvìtším z 12 regionálních sdružení ve Støedoèeském kraji. O èinnosti organizace jsme hovoøili s tajemníkem PhDr. Ivanem Humlem. n Jaké služby poskytuje vaše sdružení TJ a SK? O jaké služby je ze strany TJ a SK nejvìtší zájem? Naše okresní organizace ÈSTV sdružuje 174 tìlovýchovných jednot a sportovních klubù a devìt sportovních svazù. Výkonný výbor okresní organizace prostøednictvím dvouèlenného sekretariátu vytváøí organizaèní podmínky pro èinnost sdružených subjektù. Nejsem si jist, jestli pojem,služby pøesnì vystihuje vztah mezi výkonným výborem, jeho sekretariátem a sdruženými subjekty. Spíše se jedná o vzájemnou spolupráci s prvky øízení na úrovni výkonný výbor TJ/SK, výkonný výbor sportovní svazy, sportovní svazy oddíly, kluby. Tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby se obracejí na výkonný výbor a jeho sekretariát s požadavky na pomoc v oblasti ekonomické, právní, investièní, organizaèní. Podaøilo se nám vybavit všechny sdružené TJ/SK výpoèetní technikou a valná hromada okresní organizace tak mohla uložit všem TJ/SK práci s informaèním systémem ÈSTV jako povinnost. Podmínkou k tomu ale bylo, že jsme si v sekretariátu zøídili poèítaèovou uèebnu, kde jsme zájemce školili na práci s PC. Sportovním svazùm poskytujeme pøedevším prostory sekretariátu, výpoèetní techniku, hradíme poštovné, spoje a pracovníci sekretariátu zajiš ují organizaènì ekonomickou a sportovnì technickou èinnost sportovních svazù. n Co považujete za nejvìtší pomoc sdruženým TJ a SK? Váhám, co oznaèit za nejvìtší pomoc. Na prvý pohled by se zdálo, že to je pomoc ekonomická. My to tak ale nechápeme, finanèní prostøedky, které rozdìlujeme na valné hromadì patøí sdruženým TJ a SK a my jim je pouze postupnì zasíláme, ale nechápeme to jako pomoc. Za pomoc lze snad oznaèit to, že se snažíme jednat tam, kde jsme o to požádáni, s obecními úøady v místech. Pøedevším se jedná o problematiku provozu tìlovýchovných zaøízení. Dobrých výsledkù jsme dosáhli pøedevším v Kladnì a ve Slaném, kde ekonomicky nejnároènìjší tìlovýchovná zaøízení pøevzala mìsta a provozují je. To by se snad dalo oznaèit za nejvìtší pomoc, i když to pochopitelnì nebyla jen naše zásluha, ale je fakt, že to uspoøilo milionové èástky. n Jakými cestami komunikujete a informujete sdružené TJ a SK? Zatím je to pøedevším pravidelnými poradami s pøedsedy a hospodáøi TJ a SK. Osobní styk považujeme za velmi dùležitý a nelze ho nahradit pouze stykem elektronickým prostøednictvím webových stránek. I když stránky mají stále vìtší význam a jsou podle našeho názoru velkým pomocníkem regionálních sdružení ÈSTV, tìlovýchovných jednot a sportovních klubù. n Rozvoj sportu obecnì v regionech a kra-

5 n 8 n 10 / 2007 n 9 n jích je snazší pøi dobré spolupráci s ostatními sportovními sdruženími, státními orgány a orgány samosprávy obcí a mìst. Jak se vám toto daøí? Jak už jsem se zmínil, nìkde je spolupráce dobrá, jinde horší a nìkde vùbec žádná. Je to hlavnì závislé na zastoupení našimi funkcionáøi v obecních zastupitelstvech. Pøed komunálními volbami vždy apelujeme na naše funkcionáøe, aby kandidovali na kandidátkách politických stran a nebo, aby tvoøili vlastní kandidátky sportovcù. Dokonce se nám podaøilo v minulém volebním období mít starostu ve velkém mìstì, který vzešel z kandidátky sportovcù. n Jaké máte ve vašem regionu zkušenosti v péèi o sport vhodné doporuèení ostatním regionálním sdružením ÈSTV? Nechceme nikomu nic radit, ale pøesto si neodpustím jedno doporuèení. Regiony by se mìly zamyslet nad tím, jestli takzvané ekonomické rozdìlování spoleèných finanèních prostøedkù podle vykázaných nákladù není pozùstatek minulosti a není-li,fintou vlivných, kteøí chtìjí získat prospìch na úkor ostatních. Za absurdní považuji rozdìlování spoleèných zdrojù do regionù podle nákladù ve zdaòované èinnosti, kdy zdaòované pøíjmy vždy pøevyšují náklady, protože jinak by tyto náklady nebyly zdaòované. Podle mého názoru je to obzvláštì nespravedlivé u rozdìlování státních zdrojù a nerozumím argumentacím obhájcù tohoto zpùsobu,že se sice podle tìchto nákladù státní zdroje rozdìlují, ale rozdìlené státní finanèní prostøedky se potom použijí k jinému úèelu, než jsou náklady zdanitelné èinnosti. n Sport a tìlovýchova se neobejdou bez práce dobrovolných pracovníkù. Jaká je v tomto smìru situace, resp. jak se daøí øešit pøirozenou obmìnu funkcionáøù z vìkových dùvodù v TJ a SK vašeho regionu? Je to problém jako všude, ale na druhou stranu bych z toho nedìlal žádnou tragédii. Dùchodový vìk se prodlužuje a funkcionaøení bude asi v TJ/SK záležitostí seniorù, kteøí mají èas, ale také životní zkušenosti a nadhled. Uvážíme-li, že okresní organizace se rozrostla z pùvodních 64 TJ v roce 1990 na dnešních 174 TJ/SK, tak nìkde se ti funkcionáøi vzít museli. V novì vzniklých hokejbalových klubech je napøíklad vìkový prùmìr funkcionáøù pod 30 let. n Co považujete za nejvìtší problém v èinnosti vašeho regionálního sdružení kromì finanèních prostøedkù? Za vážný problém bych býval považoval povinnost vést v TJ/SK podvojné úèetnictví, ale protože máme osvíceného pana prezidenta, tak pøedpokládám, že podepíše novelu zákona, která nás této povinnosti zbavuje. Horší je kolik nás tento úlet našeho zákonodárného sboru stál finanèních prostøedkù, v souvislosti s nákupem programu ABRA G2, a kolik úsilí jsme vynaložili zbyteènì. Vladimír Civín l SVÌTOVÁ PØEHLÍDKA FILMÙ SE SPORTOVNÍ TEMATIKOU VYVRCHOLILA V MILÁNÌ l est vítìzných snímkù v jednotlivých kategoriích kvìtnového 10. roèníku národní pøehlídky sportovních filmù SPORTFILM LIBEREC 2007 usilovalo o pøízeò ve finále jubilejního 25. roèníku svìtové pøehlídky sportovních filmù (Sport Movies&TV 2007), které se uskuteènilo od 27. øíjna do 1. listopadu tradiènì v Milánì. Liberecký festival a Èeskou republiku zastupovali Ing. Vladimír Boháè, viceprezident libereckého festivalu a pøedseda Liberecké sportovní a tìlovýchovné organizace (LB-STO, o.s.), a Ing. František Ulman, èlen Výkonného výboru LB-STO o.s., která je organizátorem libereckého festivalu. O prùbìhu festivalu v Milánì, který se koná pod patronací Mezinárodního olympijského výboru, jsme hovoøili s Ing. Boháèem. n Které snímky z pøehlídky SPORTFILM LIBEREC se nominovaly na svìtové finále? Náš festival a Èeskou republiku reprezentovaly vítìzné snímky jednotlivých kategorií. Jednalo se o tyto snímky: Cyklistka Tereza Huøíková (vítìz kategorie sportovní osobnosti ), Chuchelské promìny (dokumenty), Sportujeme s Katkou (metodické), Yvetta se vrací (reportáž), a Pohádkový Pé a aneb život(a) bìh Emila Zátopka (cena poroty). Všechny snímky byly z dílny Èeské televize. Mimo dílnu ÈT byl prezentován snímek Tvrdá Metuje od Miroslava Trudièe. My jsme se zúèastnili festivalu prakticky pouze 1. listopadu na slavnostním vyhlášení. n Jaká byla konkurence a jak naše snímky dopadly? Konkurence byla opravdu veliká, nebo do Milána postoupilo 150 projekcí vybraných z celkem 978 snímkù z celého svìta se sportovní tematikou, které byly promítány na devíti kvalifikaèních festivalech. Kromì Liberce byly dalšími,kvalifikaèními dìjišti Bombaj, Varšava, Hanoj, Krasnogorsk, Teherán, Kampala, Taškent a Lipeck. Z našich snímkù se do užší nominace dostal pouze snímek Pohádkový Pé a aneb života(a) bìh Emila Zátopka v kategorii Osobnosti sportu a za nominaci obdržel diplom. n Jakou atmosféru mìlo slavnostní vyhlášení? Ing. Vladimír Boháè a olympijská vítìzka Jelena Isinbajevová Jedním slovem vynikající. Vlastní vyhlášení se konalo v Palazzo Marino naproti slavné opeøe La Scala v centru Milána. Slavnostnímu vyhlášení pøihlíženo zhruba 500 hostù a mezi nimi byli skvìlí sportovci a významné osobnosti. Za sportovce bych jmenoval nejvìtší hvìzdu veèera, olympijskou vítìzku a mnohonásobnou držitelku svìtových rekordù, tyèkaøku Jelenu Isinbajevovou. Za významné osobnosti pak jordánského prince Feisala Al Husseina. Samozøejmì vyhlášení natáèely i televizní štáby v èele s RAI. n Jaká byla zahranièní úèast? Úèast na slavnostním vyhlášení byla opravdu svìtová zastoupené byly napø. USA, Argentina, Uzbekistán, Vietnam, Èína, Uganda, Irán a øada dalších. Z evropských zemí, mimo tradièních úèastníkù, byli pøítomni poprvé i zástupci Slovenska a Polska. n Mìli jste pøi slavnostním ceremoniálu možnost vystoupit? Ano, mìli. Jednak pøi pøebírání ceny za ÈT a podruhé, když jsme pøedávali medaili udìlenou Èeským olympijským výborem prezidentovi milánského festivalu prof. Ascanimu. Velký aplaus sklidil kolega Ulman, který celou zdravici naší výpravy pøednesl v italštinì. Ve svém vystoupení nezapomnìl ani na pozvání hostí do Èeské republiky na MS v klasickém lyžování n Hovoøíte o MS 2009 v Liberci. Jak dále jste tuto významnou akci prezentovali? Za odpovìï se stydím, i když stydìt by se mìl nìkdo jiný nijak! Pøestože jsme organizaèní výbor MS 2009 požádali asi deset dní pøed našim odjezdem do Milána a propagaèní materiály, dostalo se nám informace, že žádné nedostaneme Škoda, dva mìsíce pøed závody svìtového poháru a 15 mìsícù pøed vlastním konáním MS nevyužít, a navíc zdarma, takovou prezentaèní možnost, to prostì nechápu. Pro úplnost je tøeba uvést informaci z webu Èeského nohejbalového svazu, že neèekaného úspìchu dosáhl na milánském festivalu slovensko-bìlorusko-èeský nohejbalový dokument Footballtennis ( )lympic. Sportovnì poeticky ladìný snímek pojednává o kulturnì-sportovní tradici nohejbalu a o jeho pohledech do budoucnosti i smìrem k olympijské touze. Stal se jedním ze tøí ocenìných v kategorii Sport a spoleènost, sport pro všechny, výchova, technika, didaktika. Èeský nohejbalový svaz je jedním z hlavních partnerù úspìšného dokumentu. Vladimír Civín

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939 1951 #

Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939 1951 # Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939 1951 # Martin Kováø Jaromír Soukup * I. Vznik sociálního státu ve Velké Británii je oprávnìnì spojován s èinností a legislativou labouristické

Více

PROJEKT MASTER A STANDARDIZACE V OBLASTI

PROJEKT MASTER A STANDARDIZACE V OBLASTI sedm opisù se pøitom od sebe zásadním zpùsobem liší. Ze dvou exempláøù ve vlastnictví Národní knihovny je jeden (nìmecký) textovì velmi bohatý a rozsáhlý (pøes 500 stran), zatímco druhý (latinský), èítající

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

Zabezpeèovací a sdìlovací techni ka. Jaroslav Tlapa

Zabezpeèovací a sdìlovací techni ka. Jaroslav Tlapa Zabezpeèovací a sdìlovací techni ka tratí západních a jižních Èech Jaroslav Tlapa Podìkování Tato publikace by nemohla vzniknout bez pomoci øady osob, kterým za t o patøí mé podìkování. Cením si zejména

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více