VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned for commercial applications only.

3 P Světový dodavatel automatizace průmyslových procesů Worldwide supplier of automation for industrial processes Tisová Vřesová 3

4 Most Bílina Ledvice Dvůr Králové n. Labem Umístění dodávek v roce 2004 Delivery location in 2004 Tušimice Měcholupy lzeň Příbram Mělník Praha Slapy Náchod Opatovice n. Labem Dlouhé Stráně Dětmarovice Chvaletice Třebochovice Třebovice Orlík Dalešice Dukovany Lipno Temelín

5 OBSAH CONTENTS Identifikační údaje 2 3 Basic Information Hlavní ukazatele 4 5 Main Index Poslání a vize společnosti 6 7 Mission and Vision of the Company Statutární orgány a vedení společnosti 8 8 Company Structure Významné historické události Company History Hlavní obory a činnosti Activities Zpráva o činnosti Activity Report Úvod Introduction Obchod a realizace 16, 18 17, 19 Sales and Realization Významné zakázky za rok , 21 22, 23 Main Contracts 2004 Technický rozvoj Technical Development Systém řízení jakosti Quality Management System Řízení lidských zdrojů Human Resources Finanční řízení Financial Management Účetní závěrka Financial Statement Zpráva auditora Auditor s Report Datum sestavení výroční zprávy k Compilation date of annual report by

6 Jméno společnosti: ZAT a.s. Právní forma: akciová společnost (Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1583) Adresa: K Podlesí 541, Příbram VI Rok založení: 1962 Rok privatizace: 1992 IČO: Základní kapitál: tis. Kč Počet pracovníků: 376 (k ) Telefon: Fax: Internet: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Dceřiná společnost Jméno: ZAT Easy Control Systems a.s. Právní forma: akciová společnost Adresa: Vejprnická 56, Plzeň, Česká republika Identifikační údaje Basic information 2

7 Name of the company: ZAT a.s. Legal status: Joint-stock Company (ZAT a.s. is registered at the municipal court in Prague, section B, reg. No. 1583) Address: K Podlesí 541, Příbram VI, Czech Republic Year of Establishment: 1962 Year of Privatization: 1992 Company Registration Number: Basic Capital: Tsd. CZK Number of Employees: 376 (as of ) Telephone: Fax: Internet: BASIC INFORMATION Subsidiary company Name: ZAT Easy Control Systems a.s. Legal status: Joint-stock Company Address: Vejprnická 56, Plzeň, Czech Republic 3

8 HLAVNÍ UKAZATELE Tržby Income (v tis. Kč, in Tsd. CZK) Produktivita z přidané hodnoty Value-added productivity (v tis. Kč, in Tsd. CZK) základní údaje

9 MAIN INDEX Výkony Output (v tis. Kč, in Tsd. CZK) Podíl exportu z tržeb včetně nepřímého Export ratio from incomes including indirect export 16,5 % 15,0 % 7,4 % 44,7 % 65,1 %

10 Společnost ZAT je světovým dodavatelem automatizace průmyslových procesů na základě vlastního řídicího systému i systému jiných renomovaných výrobců. Zaměřuje se na maximální přizpůsobení požadavkům zákazníků na základě dlouhodobě rozvíjené znalosti jejich potřeb. Soustřeďuje se na odvětví s vysokými nároky na spolehlivost a individuální řešení, vyžadovaná zejména v oblasti energetiky, těžby nerostů a dopravy. POSLÁNÍ A VIZE SPOLEČNOSTI Společnost má stanovenou vizi a strategii do roku 2008 a jsou rozpracovávány dlouhodobé i krátkodobé strategické cíle společnosti. Základem této strategie je vlastní řešení na základě vlastního systému, jeho budování a podpora, či systémů jiných renomovaných výrobců. 6

11 ZAT a. s. is a worldwide supplier of automation for industrial processes on the basis of both our own control system and other manufacturers systems. Our main focus is to maximally adapt to requirements of customers on the basis of a long-term knowledge of the process control. We focus mainly on the branches of high demands of reliability and individual solutions, especially in the areas of power generation, minerals mining and transportation. MISSION AND VISION OF THE COMPANY The company has stated own vision and strategy until 2008 and also were developed long-term and short-term strategies to achieve the stated goals. The basis of the strategy is the solution on the basis of own control system (its development and support) and control systems of other renowned manufacturers. 7

12 STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI COMPANY STRUCTURE Českomoravská správcovská a obchodní a. s. Ostatní drobní vlastníci Others 77% valná hromada / General Meeting ( ) 23% Představenstvo Board of Directors Ing. Jaroslav Novák Ing. Jaroslav Scharf Ing. Pavel Němeček Ing. Vladislava Česáková Dozorčí rada Supervisory Board Ing. Bohumil Maxa Lucie Němečková Jan Matoušek Výkonný ředitel managementu Chief Executive Officer Ing. Vladislava Česáková Výkonný ředitel pro technický rozvoj Technical Development Executive Director Ing. Jiří Vacátko Výkonný ředitel pro obchod a realizaci Sales and Implementation Executive Director Ing. Ivo Tichý Technický rozvoj / Technical Development ŘKJ QMC (Quality Management and Control) Ing. Jaromír Mrázek Personalistika Human Resources Libuše Skolková Obchod Sales Ing. Zbyněk Honzík Inženýring Plzeň Engineering Plzeň Ing. Vladimír Fikerle Nákup Purchase Luboš Bohuslav Inženýring Příbram Engineering Příbram Karel Stočes Finance Finances Ing. Alena Kymlová Správa Administration Lékařské přístroje Medical Devices Ing. Václav Náprstek Výroba Production Ing. Jiří Suchý ke dni / as of Společnost nemá žádnou organizační složku podniku v zahraničí. Company has no foreign organization structure. 8

13 9

14 1962 Automatizační prostředky v rámci Vývojového střediska uranového průmyslu 1965 První generace řídicího systému ZAT 1970 Instalace řídicích systémů v energetice 1975 První zahraniční zakázky 1992 Privatizace VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI 1997 Akvizice Easy Control spol. s r. o Certifi kace podle normy EN ISO Podpis významné zakázky na obnovu SKŘ JE Dukovany 2003 Akvizice energetických aktivit divize Škoda Controls 2003 První dodávka ŘS pohonů regulačních tyčí jaderného reaktoru na Ukrajině 10

15 1962 Automation instruments within the Development center in uranium industry 1965 The fi rst generation of ZAT control system 1970 The installations of ZAT control system in power generation industrial segment 1975 The fi rst deliveries abroad 1992 Privatization COMPANY HISTORY 1997 An acquisition of a company Easy Control 1997 Certifi cation according to ISO A sign of an important contract Modernization of I&C systems for NPP Dukovany 2003 An acquisition of power activities of division Škoda Controls 2003 A delivery of nuclear reactor regulation rods control system on Ukraine 11

16 HLAVNÍ OBORY A ČINNOSTI ACTIVITIES Teplárny Heating Plants 5 % (31,4) Povrchové doly Open Cast Mining 16 % (112,0) Plynárenský průmysl Gas Industry 2 % (12,0) Lékařské přístroje Medical Devices 5 % (37,3) Energetika (vodní) Hydro Power Generation 1 % (6,0) Ostatní Others 13 % (91) Energetika (klasická) Classical Power Generation 20 % (134,0) ENERGETIKA / POWER GENERATION 64 % (431,4) Energetika (jaderná) Nuclear Power Generation 38 % (260) Tržby za rok 2004 podle oborů Income structure according to branches (v mil. Kč in mil. CZK) Inženýring, dodávky a servis řídicích a informačních systémů Vývoj vlastních řídicích systémů - hardware, software Výroba řídicích systémů elektronických jednotek Engineering and Deliveries of Control and Information Systems HW and SW Control Systems Development Manufacture of Electronic Boards and Modules a modulů Dodáváme pro: Jadernou energetiku Klasickou energetiku Povrchovou těžbu a dopravu surovin Distribuci plynu Dopravu Průmyslové procesy (cihelny, keramika, chemie, potraviny) We supply for: Nuclear Power Generation Classical Power Generation Open Cast Mining and Raw Material Transport Gas Distribution Transport Industrial Processes (Brickwork and Ceramic Plants, Chemical and Food Industries) 12

17 13

18 ÚVOD Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, společnost ZAT a.s. má za sebou další rok své dlouholeté tradice a působnosti v oboru průmyslové automatizace. Proto nám dovolte, abychom uplynulý rok 2004 stručně zhodnotili z našeho pohledu. V roce 2004 společnost ZAT a.s. dosáhla všech vytyčených cílů a pokračovala v nastoleném trendu růstu základních ukazatelů a významným způsobem si posílila a upevnila stabilitu a pozici uznávaného českého dodavatele komplexních a certifi kovaných řešení automatizace průmyslových procesů. Tržby společnosti ZAT a.s. v roce 2004 překročily tržby roku 2003 o 76% a výkony vzrostly o 39%. Zisk roku 2004 překročil téměř trojnásobně zisk roku Cílenou obchodní činností vzrostla efektivita obchodu a podařilo se zachovat objem budoucích zakázek ve výši 1,2 mld. Kč. Počet zaměstnanců vzrostl v roce 2003 z 317 na 376 pracovníků. Společnost dosáhla významné výše objemu tržeb na jednoho zaměstnance ve výši téměř 2 mil. Kč. Objem nových investic byl v roce 2004 ve výši 27,5 mil. Kč. Tyto investice směřovaly nejen do nového informačního systému, technologického zařízení a počítačového vybavení, ale i do kvalitního pracovního prostředí a odpovídající výkonné infrastruktury tak, aby automatizace a její prvky byly samozřejmou součástí běžného pracovního života našich zaměstnanců. Jako součást procesu tvorby a aktualizace strategie a navazujících plánů rozvoje společnosti bylo v roce 2004 zahájeno sebehodnocení podle metodiky modelu excelence EFQM. Pro podporu dosažení stanovených strategických cílů byla v roce 2004 spuštěna řada rozvojových projektů pro řešitelské týmy z řad zaměstnanců. Rok 2005 bude pro společnost ZAT ve znamení přípravy na očekávanou investiční vlnu v klasické energetice ČR v následujícím období, a to při zvládnutí stávajícího objemu tržeb a růstu kvality našich dodávek. Dále budeme rozvíjet zejména metody řízení, zlepšování fi remních procesů, standardizaci, týmovou práci a kulturu společnosti. Díky implementaci nového informačního systému jsme získali kvalitní controllingový nástroj pro řízení fi rmy. Ten pomůže snížit náklady, zvýšit jakost a také zlepšit úroveň ekonomického myšlení našich zaměstnanců. Firma ZAT a.s. zůstává i nadále tradičně stabilním a spolehlivým partnerem světový dodavatelem automatizace průmyslových procesů s pevným postavením na českém i mezinárodním trhu. 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI

19 INTRODUCTION Dear shareholders, dear business partners, ZAT a.s. has come through another year of its extensive tradition and activity in the industrial automation sector. Therefore, please allow us to make a brief assessment of the year 2004 from our own point of view. In 2004, ZAT a.s achieved all of the stipulated goals and continued trend of raising the basic indicators. It achieved a substantial strengthening and secured its stability and position as a renowned Czech supplier of comprehensive and certifi cate solutions for industrial process automation. The revenues of ZAT a.s in the year 2004 exceeded by 76% the revenues in 2003, and performance was 39% higher compared to Last year company profi ts more than tripled compared to The focussed sales activities improved sales effi ciency while retaining a volume of future orders worth CZK 1.2 billion. The number of employee increased in 2003 from 317 to 376, enabling the company to achieve a substantial growth in the volume of revenues per employee, equal to almost CZK 2 million. The volume of new investments in 2004 was CZK 27.5 million. These investments were put not only into the new information system, technological devices and computer equipment, but also into a quality workplace and adequate high-performance infrastructure, making automation and its elements a natural part of our employees everyday work lives. Ing. Vladislava Česáková Výkonný ředitel managementu Chief Executive Offi cer The process of creating and updating the strategy and related corporate development plans in the year 2004 included a self-assessment pursuant to the EFQM excellence model method. In 2004, a number of development projects for the solution teams among the employees were launched to support the achievement of the stipulated strategic objectives. For ZAT, the year 2005 will be a year of preparation for the anticipated wave of investment into classic energy in the CR in the forthcoming period, while handling the present volume of revenues and growth of the quality of our supplies. We will continue to develop particularly management methods, the improvement of corporate processes and standardisation, teamwork and our corporate culture. Thanks to the implementation of a new information system, we have gained a quality controlling instrument for company management, which will help reduce costs, raise quality and improve the level of economic thinking of our employees. ZAT a.s. remains a traditional, stable and reliable partner worldwide supplier of industrial process automation systems with a fi xed position on the Czech and international market. ACTIVITY REPORT 15

20 OBCHOD A REALIZACE Z pohledu obchodu a realizace společnosti ZAT a.s. máme za sebou velice významné období. Rok 2004 byl charakteristický zvládnutím velkého objemu zakázek. Oproti roku 2003 vzrostly tržby na 686 mil. Kč, tj. o 76% a výkony společnosti byly zvýšeny na 921 mil. Kč, tj. o 39%. Tento významný nárůst se nám podařilo zvládnout nejen v útvarech inženýringu Příbram a Plzeň, ale i v útvaru výroby. Velmi významné je i to, že jsme splnili vytyčený cíl zvýšit obchod a objem zakázek v oborech klasické a jaderné energetiky a udržet trend obchodu v povrchových dolech nad 100 mil. Kč. Tím jsme ještě více upevnili stabilitu společnosti. Na tržbách společnosti se nejvíce podílely dokončené zakázky v jaderné energetice. Uvedli jsme do provozu na ukrajinském trhu tři komplety řídicího systému pohonu tyčí jaderného reaktoru nazývaného SGIU-M a to na Záporožské jaderné elektrárně (JE), blok č. 4, Chmelnické JE, blok č. 2 a Rovenské JE, blok č. 4. Zároveň jsme uzavřeli další kontrakty na dodávku dvou kompletů SGIU-M pro Jihoukrajinskou JE, blok č. 3 a Záporožskou JE, blok č. 5. Velice významné byly také dodávky pro tuzemský trh. Pro JE Temelín jsme uvedli do provozu digitální budicí soupravu generátoru 1111 MVA na 1. bloku, řídicí systémy pro bitumenační linku a pomocné provozy. Pro JE Dukovany jsme v rámci obnovy SKŘ uvedli do provozu zařízení v rámci třetí odstávky a vyrobili zařízení technologického informačního systému PCS, dále systém vnitroreaktorových měření In-Core, systém ochrany parogenerátorů SGPS a řídicího systému pohonů regulačních tyčí reaktoru RRCS pro čtvrtou odstávku (uvedení do provozu 2005). V rámci klasické energetiky se na tržbách podílely především dodávky pro Elektrárnu Mělník I. Zde jsme uvedli do provozu centrální velín a dodali pro něj zařízení včetně upgradu řídicího systému. Mezi další významné zakázky patří dodávky na kubánský trh pro Elektrárnu Felton - řídicí systém pro spalování Cruda. Velice důležitými byly dodávky regulátorů turbín a budicích souprav. Za všechny jmenujme dodávky pro Elektrárnu Shen-Tou (Čína), Elektrárnu Hermosillo (Mexiko), Jadernou elektrárnu Mochovce (Slovensko), Vodní elektrárnu Enguri (Gruzie), Vodní elektrárnu Popina Laka (Bulharsko) a další. 16 ZPRÁVA O ČINNOSTI

21 SALES AND REALIZATION Last year was a very important period for ZAT a.s. company, as to business and realisation. The characteristic feature of 2004 was handling a great amount of orders. In comparison with 2003, the takings increased to 686 mil. CZK, i.e. by 76 %, and the company output increased to 921 mil. CZK, i.e. by 39 %. We managed to cope with the considerable growth both in the engineering departments Příbram and Plzeň, and in the manufacturing department. More importantly, we reached the defi ned objective, to increase business and the volume of orders in the branches of classical and nuclear power engineering and maintain the business trend in surface mines over 100 mil. CZK. It means we have even more strengthened the company s stability. It was the completed orders in nuclear power engineering that form majority in the company s takings. We put into operation three sets of a rods control system in a nuclear reactor called SGIU-M in the Ukrainian market, specifi cally in Zaporozskaja Nuclear Power Plant (NPP), unit No. 4, Chmelnickaja NPP, unit No. 2, and Rovno NPP, unit No. 4. At the same time we concluded other contracts for the delivery of two SGIU-M sets for South-Ukrainian NPP, unit No. 3, and Zaporozskaja NPP, unit No. 5. We realised very important deliveries to the domestic market as well. In Temelin NPP we put into operation the digital excitation system of the 1111MVA generator in unit No. 1, control systems for a bitumen line and auxiliary plants. Within the renovation of Instrumentation and Control System in Dukovany NPP we put into operation facility during the third outage time and manufactured the facility for the PCS In-Core information system, SPGS and the RRCS control system of the reactor rods drive for the fourth outage time (shall be put into operation in 2005). As to the classical power engineering, it was the deliveries for the Power Plant Mělník I that form majority in the volume of takings. We delivered facilities and put into operation the Central control room, including control system upgrading. Then we delivered the combustion control system Cruda to the Cuban market for the Felton Power Plant. Even the turbine governor and excitation systems deliveries were very important. We can name some of them at least: the delivery for the Shen-tou Power Plant (China), Hermosillo Power Plant (Mexico), Mochovce Nuclear Power Plant (Slovakia), Enguri Water Power Plant (Georgia), Popina Laka Hydro Power Plant (Bulgaria) etc. ACTIVITY REPORT 17

22 V rámci povrchových dolů se nám podařilo navázat na úspěšné dodávky řídicích systémů z předchozích let určené pro důlní velkostroje a důlní dopravu, zejména pásové dopravníky. I v tomto, pro společnost velice významném oboru, jsme splnili stanovené cíle a předali jsme do provozu řadu dodávek. Přehled významných zakázek a rozdělení tržeb podle oborů je uvedeno na jiném místě této zprávy. Děkujeme našim zákazníkům, odběratelům za projevenou důvěru v naši společnost a našim subdodavatelům za spolehlivé dodávky a fl exibilní přístup v řešení zadaných úkolů. Do příštího roku 2005 jdeme z hlediska obchodu s jasným cílem, a to s uzavřením kontraktu pro informační systém dvou bloků V2 Jaderné elektrárny Bohunice na Slovensku, což pro společnost bude dalším velmi významným milníkem. Kromě toho hlavním úkolem bude příprava společnosti na očekávanou investiční vlnu v klasické energetice. Pro zákazníky chceme připravit a prezentovat řešení na bázi vlastního řídicího systému nové generace uvedeného do provozu na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín, či na bázi systému renomovaných světových výrobců a zaměřit se na plnění jejich očekávání. Naším cílem je stát se jedničkou v dodávkách řídicích systémů pro tuzemskou energetiku. Další velkou výzvou pro obchod bude udržení objemu vývozu ve všech hlavních oborech společnosti. Pro splnění výše uvedených cílů plánujeme a připravujeme restrukturalizaci obchodního oddělení. Rok 2005 bude velice důležitý pro společnost především z pohledu realizace a ukončení části dlouhodobé a významné dodávky - v rámci čtvrté odstávky 3. bloku Jaderné elektrárny Dukovany bude uveden do provozu technologický informační systém PCS, systém vnitroreaktorových měření In-Core a systém ochrany parogenerátoru SGPS. Dále budeme pokračovat v inženýrských dodávkách podporovaných vývojem a výrobou vlastního řídicího systému a stále budeme využívat schopností získaných při plnění specifi ckých požadavků zákazníků. 18 ZPRÁVA O ČINNOSTI

23 As to surface mines we managed to continue with the previous year successful deliveries of control systems for large-scale excavators and haulage, especially conveyor belts. Even in this branch, which is very important for our company, we met the defi ned objectives and put a whole range of deliveries into operation. The outline of important deliveries and takings division according to branches is dealt with in another part of the report. We would like to thank our customers, purchasers for their trust in our company and our subsuppliers for reliable deliveries and fl exible approach to task solving. We are entering the year 2005 with a clear objective as to the business issues, i.e. to conclude a contract for the information system for two units V2 of Bohunice Nuclear Power Plant in Slovakia, which will be another important milestone for our company. Moreover, the principal objective will be to prepare our company for the investment wave in classical power engineering. We want to prepare and present solutions for our customers on the basis of the control system of a new generation, which was put into operation in Dukovany and Temelin Nuclear Power Ing. Ivo Tichý Výkonný ředitel pro obchod a realizaci Sales and Implementation Executive Director Plants, or on the basis of the renowned producers system, and focus on meeting their expectations. It is our aim to become number one in deliveries of control systems for domestic power engineering. Another huge challenge for the business is maintaining the volume of export in all main branches of our company. We plan to reach the above-mentioned objectives and we are preparing for the forthcoming business department restructuring. The year 2005 will be very important for our company, especially with regard to the realisation and completion of parts of long-term and important deliveries. Within the fourth outage time of unit No. 3 in the Dukovany Nuclear Power Plant, a complete information system called PCS, In-Core, SGPS and a RRCS control system of the nuclear reactor rods drive is going to be put into operation. We are going to continue with engineering deliveries, which are supported by development and production of the control system and with utilizing skills acquired during the completion of specifi c requirements of our customers. ACTIVITY REPORT 19

24 VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2004 Jaderná energetika: JE Temelín JE Mochovce, Slovensko JE Chmelnickaja, Ukrajina JE Rovenskaja, Ukrajina - ŘS pro bitumenační linku - ŘS pro modernizaci plynové kotelny - Budicí souprava 1111 MVA - Projekt výměny skříní silového řízení (PSŘ) - Diagnostický systém sekundárního okruhu - Budicí souprava 240 MVA - ŘS pohonů regulačních orgánů reaktoru pro blok č. 2 (1000 MW) - ŘS pohonů regulačních orgánů reaktoru pro blok č. 4 (1000 MW) Klasická energetika: Elektrárna Mělník I Elektrárna Mělník II+III Elektrárna Tušimice Elektrárna Dalešice Elektrárna Opatovice Elektrárna Vřesová Teplárna Náchod Teplárna Písek Teplárna Třebovice Elektrárna Felton, Kuba Elektrárna Shen Tou, Čína Elektrárna Ulaanbaatar, Mongolsko - Centralizace monitorovacích systémů na společném velínu včetně upgradu ŘS - ŘS pro zauhlování - ŘS pro odběr strusky z ETU - ŘS pro rekonstrukci turbíny TG4 - ŘS pro záložní zdroje v Hradci Králové (3x45 MW) a Chrudimi (1x35 MW) - ŘS turbíny TG3 - ŘS rozvodny, náhrada monitorovacího systému Z300 systémem InTouch - ŘS pro suchý odběr popílku (ŘS GE Fanuc) - ŘS pro zauhlování - Regulace spalování kotlů K11, K12 - Budicí souprava 90 MVA - ŘS turbíny TG16 - ŘS pro spalování Cruda (2x250 MW) - Budicí souprava 588 MVA - ŘS turbíny a turbonapáječky (2x500MW) - ŘS pro ofukovače a ostřikovače na blok 3, 4 - ŘS pro zauhlování 20 ZPRÁVA O ČINNOSTI

25 Elektrárna Hermosillo, Mexiko Elektrárna Chittagong, Bangladéš Elektrárna Jeddah, Saudská Arábie Vodní elektrárna Enguri, Gruzie Vodní elektrárna Popina Laka, Bulharsko Spalovna Ocaňa, Španělsko ZŤS Martin, Slovensko - ŘS turbíny - Budicí souprava 75 MVA - Budicí souprava 73 MVA - Budicí souprava 306 MVA - Budicí souprava 3 x 13,5 MVA - ŘS vysokootáčkové turbíny ( ot/min) - ŘS pro rekonstrukci rozvodny 110 kv Plynárenství Dispečink Limuzská Předávací regulační stanice Měcholupy Předávací regulační stanice Strážovice Předávací regulační stanice Štolíř Regulační stanice Milín - Komunikace RACOM s 65 předávacími stanicemi (PRS) - ŘS pro rekonstrukci PRS - ŘS pro rekonstrukci PRS - ŘS pro rekonstrukci PRS - Výměna telemetrického systému v regulační stanici Milín Povrchová těžba a doprava surovin: Sokolovská uhelná společnost - ŘS pro technologický celek Jih Mostecká uhelná společnost, závod ČSA - ŘS pro rekonstrukci technologického celku 2 - ŘS pro rekonstrukci uhelných linek pásových dopravníků - ŘS pro generální opravu rypadla K Mostecká uhelná společnost závod Hrabák Severočeské doly, Doly Nástup Tušimice Severočeské doly, Doly Bílina - ŘS pro rekonstrukci uhelných pásových dopravníků linky A - ŘS pro generální opravu skládkového stroje USSK1 - ŘS pro zakladač ZP2100/73 -ŘS pro důlní pásovou dopravu, Skrývka S2 - ŘS pro důlní pásovou dopravu K99 - ŘS pro 3. uhelný odtah, 3. etapa (ÚU Ledvice) - ŘS pro pásovou dopravu Y6 - ŘS pro pásovou dopravu 57 ACTIVITY REPORT 21

26 MAIN CONTRACTS Nuclear Power Generation: Temelín NPP - CS of bituminization line - Innovation of CS for boiler room - Exciting set 1111 MVA - Project for primary control cabinets replacement - Diagnostics system of secondary circuit Mochovce NPP, Slovakia Chmelnickaja NPP, Ukraine Rovenskaja NPP, Ukraine - Exciting set 240 MVA - CS of regulating rods of unit 2 (1000 MW) - CS of regulating rods of unit 4 (1000 MW) Classical Power Generation: Mělník I. Power Plant Mělník II + III Power Plants Tušimice Power Plant Dalešice Power Plant Opatovice Power Plant Vřesová Power Plant Náchod Heating Plant Písek Heating Plant Třebovice Heating Plant Felton Power Plant, Cuba Shen Tou Power Plant, China Ulaanbaatar Power Plant, Mongolia - Centralization of monitoring systems in common control room - CS for internal coal handling - CS for slug transport from ETU - CS for overhaul of turbine TG4 - CS for reserved power sources in Hradec Králové (3x45 MW) and Chrudim (1x35 MW) - Turbine TG3 CS - CS for substations, replacement of monitoring system Z300 with system InTouch - Fly ash handling CS (CS GE Fanuc) - CS for internal coal handling - Boilers K11, K12 combustion and regulation - Exciting set 90 MVA - Turbine TG16 CS - Cruda combustion CS - Exciting set 588 MVA - CS for turbines and steam feed pumps (2x500MW) - CS for soot blowers and sprayers of boilers K3 and K4 - CS for coal handling 22 ZPRÁVA O ČINNOSTI

27 Hermosillo Power Plant, Mexico Chittagong Power Plant, Bangladesh Jeddah Power Plant, Saudi Arabia Enguri Hydroelectric Power Plant, Georgia Popina Laka Hydroelectric Power Plant, Bulgaria Ocaňa Incinerator Plant, Spain ZŤS Martin, Slovakia - CS for turbines - Exciting set 75 MVA - Exciting set 73 MVA - Exciting set 306 MVA - Exciting set 3 x 13,5 MVA - Turbines rpm CS - CS for electric substation reconstruction 110 kv Gas Industry: Main Dispatch Centre in Transgas Limuzská Měcholupy Gas Pressure Reducing Station Strážovice Gas Pressure Reducing Station Štolíř Gas Pressure Reducing Station Milín Transfer Regulation Station - RACOM Communication with 65 Transfer regulation stations - PRS Modernization CS - PRS Modernization CS - PRS Modernization CS - Exchange of telemetric system in Milín Open Cast Mining and Raw Material Transport: Sokolovská uhelná společnost - CS for Technological complex Jih Mostecká uhelná společnost, Plant ČSA - CS for reconstruction of Technological complex 2 - CS for reconstruction of belt conveyers coal lines - CS for complete overhaul of bucket-wheel excavator K Mostecká uhelná společnost, Plant Hrabák - CS for mine belt conveyer line A - CS for complete overhaul of USSK 1 stacker/reclaimer of coal - CS for ZP2100/73 spreader Severočeské doly, Nástup Tušimice - CS for mine belt transport Skrývka S2 Severočeské doly, Doly Bílina - CS for mine belt transport K99 - CS for coal transport complex 3. stage (Coal Preparation Plant Ledvice) - CS for belt transport Y6 - CS for belt transport 57 ACTIVITY REPORT 23

28 TECHNICKÝ ROZVOJ Společnost ZAT a.s. v roce 2004, stejně jako v předešlých letech, věnovala značnou pozornost oblasti technického rozvoje. Řešení řídicích systémů vlastními odbornými silami považuje fi rma za jednu z rozhodujících konkurenčních výhod. Průběžně je zvyšována technická úroveň vlastního řídicího systému ZAT-Plant Suite MP. Samozřejmostí je přímá podpora jeho nasazení v jednotlivých aplikacích. Do rozvoje funkčnosti a posílení konkurenceschopnosti vlastního řídicího systému bylo v roce 2004 investováno více než 15 milionů Kč. Rozhodující vlastností řídicích systémů ZAT je dostatečná otevřenost, integrovatelnost řešení a produktů třetích stran a využívání mezinárodních standardů v oblasti hardware, komunikací a software. Existence řídicího systému vzniklého vlastním vývojem umožňuje přímou a nezkreslenou podporu uživatelům a dlouhodobý, v mnoha případech nadstandardní servis při zachování rozumných nákladů na udržování životního cyklu systému. Úspěchem minulého období završujícího významnou několikaletou etapu v rozvoji řídicího systému ZAT-Plant Suite MP byla výroba, oživení a úplné funkční odzkoušení technologického informačního systému určeného pro aplikace v jaderných elektrárnách. Vysokou úroveň technického řešení taktéž prokázal systém pro napájení, řízení a diagnostiku regulačních tyčí jaderných reaktorů typu VVER 440. Vyzdvihnout lze zejména zvládnutí požadavků na sběr nestandardních signálů z technologie, zabezpečení spolehlivosti a provozní dostupnosti systému a celkový rozsah a úroveň dokumentace všech činností spojených s vývojem a nasazením těchto systémů. Další rozvoj řídicích systémů ZAT bude směrován zejména do oblasti zlepšení a zprůhlednění softwarových nástrojů projektování, oživování, ladění a udržování systémů při zachování vysoké elektrické a mechanické robustnosti a spolehlivosti. To vše proběhne v souladu s vědomím zachování příznivého poměru cena/výkon pro zákazníka. 24 ZPRÁVA O ČINNOSTI

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 NEZÁVISLÝ HODNOTÍCÍ MECHANISMUS: ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 Pavel Černý a Donika Zůbková Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. První honotící zpráva First Progress Report INDEPENDENT

Více

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2012 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ. bezpečnostní návod JB-1.5

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ. bezpečnostní návod JB-1.5 Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ bezpečnostní návod JB-1.5 SÚJB prosinec 2010 Jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ Vydal: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, prosinec 2010

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více