VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned for commercial applications only.

3 P Světový dodavatel automatizace průmyslových procesů Worldwide supplier of automation for industrial processes Tisová Vřesová 3

4 Most Bílina Ledvice Dvůr Králové n. Labem Umístění dodávek v roce 2004 Delivery location in 2004 Tušimice Měcholupy lzeň Příbram Mělník Praha Slapy Náchod Opatovice n. Labem Dlouhé Stráně Dětmarovice Chvaletice Třebochovice Třebovice Orlík Dalešice Dukovany Lipno Temelín

5 OBSAH CONTENTS Identifikační údaje 2 3 Basic Information Hlavní ukazatele 4 5 Main Index Poslání a vize společnosti 6 7 Mission and Vision of the Company Statutární orgány a vedení společnosti 8 8 Company Structure Významné historické události Company History Hlavní obory a činnosti Activities Zpráva o činnosti Activity Report Úvod Introduction Obchod a realizace 16, 18 17, 19 Sales and Realization Významné zakázky za rok , 21 22, 23 Main Contracts 2004 Technický rozvoj Technical Development Systém řízení jakosti Quality Management System Řízení lidských zdrojů Human Resources Finanční řízení Financial Management Účetní závěrka Financial Statement Zpráva auditora Auditor s Report Datum sestavení výroční zprávy k Compilation date of annual report by

6 Jméno společnosti: ZAT a.s. Právní forma: akciová společnost (Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1583) Adresa: K Podlesí 541, Příbram VI Rok založení: 1962 Rok privatizace: 1992 IČO: Základní kapitál: tis. Kč Počet pracovníků: 376 (k ) Telefon: Fax: Internet: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Dceřiná společnost Jméno: ZAT Easy Control Systems a.s. Právní forma: akciová společnost Adresa: Vejprnická 56, Plzeň, Česká republika Identifikační údaje Basic information 2

7 Name of the company: ZAT a.s. Legal status: Joint-stock Company (ZAT a.s. is registered at the municipal court in Prague, section B, reg. No. 1583) Address: K Podlesí 541, Příbram VI, Czech Republic Year of Establishment: 1962 Year of Privatization: 1992 Company Registration Number: Basic Capital: Tsd. CZK Number of Employees: 376 (as of ) Telephone: Fax: Internet: BASIC INFORMATION Subsidiary company Name: ZAT Easy Control Systems a.s. Legal status: Joint-stock Company Address: Vejprnická 56, Plzeň, Czech Republic 3

8 HLAVNÍ UKAZATELE Tržby Income (v tis. Kč, in Tsd. CZK) Produktivita z přidané hodnoty Value-added productivity (v tis. Kč, in Tsd. CZK) základní údaje

9 MAIN INDEX Výkony Output (v tis. Kč, in Tsd. CZK) Podíl exportu z tržeb včetně nepřímého Export ratio from incomes including indirect export 16,5 % 15,0 % 7,4 % 44,7 % 65,1 %

10 Společnost ZAT je světovým dodavatelem automatizace průmyslových procesů na základě vlastního řídicího systému i systému jiných renomovaných výrobců. Zaměřuje se na maximální přizpůsobení požadavkům zákazníků na základě dlouhodobě rozvíjené znalosti jejich potřeb. Soustřeďuje se na odvětví s vysokými nároky na spolehlivost a individuální řešení, vyžadovaná zejména v oblasti energetiky, těžby nerostů a dopravy. POSLÁNÍ A VIZE SPOLEČNOSTI Společnost má stanovenou vizi a strategii do roku 2008 a jsou rozpracovávány dlouhodobé i krátkodobé strategické cíle společnosti. Základem této strategie je vlastní řešení na základě vlastního systému, jeho budování a podpora, či systémů jiných renomovaných výrobců. 6

11 ZAT a. s. is a worldwide supplier of automation for industrial processes on the basis of both our own control system and other manufacturers systems. Our main focus is to maximally adapt to requirements of customers on the basis of a long-term knowledge of the process control. We focus mainly on the branches of high demands of reliability and individual solutions, especially in the areas of power generation, minerals mining and transportation. MISSION AND VISION OF THE COMPANY The company has stated own vision and strategy until 2008 and also were developed long-term and short-term strategies to achieve the stated goals. The basis of the strategy is the solution on the basis of own control system (its development and support) and control systems of other renowned manufacturers. 7

12 STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI COMPANY STRUCTURE Českomoravská správcovská a obchodní a. s. Ostatní drobní vlastníci Others 77% valná hromada / General Meeting ( ) 23% Představenstvo Board of Directors Ing. Jaroslav Novák Ing. Jaroslav Scharf Ing. Pavel Němeček Ing. Vladislava Česáková Dozorčí rada Supervisory Board Ing. Bohumil Maxa Lucie Němečková Jan Matoušek Výkonný ředitel managementu Chief Executive Officer Ing. Vladislava Česáková Výkonný ředitel pro technický rozvoj Technical Development Executive Director Ing. Jiří Vacátko Výkonný ředitel pro obchod a realizaci Sales and Implementation Executive Director Ing. Ivo Tichý Technický rozvoj / Technical Development ŘKJ QMC (Quality Management and Control) Ing. Jaromír Mrázek Personalistika Human Resources Libuše Skolková Obchod Sales Ing. Zbyněk Honzík Inženýring Plzeň Engineering Plzeň Ing. Vladimír Fikerle Nákup Purchase Luboš Bohuslav Inženýring Příbram Engineering Příbram Karel Stočes Finance Finances Ing. Alena Kymlová Správa Administration Lékařské přístroje Medical Devices Ing. Václav Náprstek Výroba Production Ing. Jiří Suchý ke dni / as of Společnost nemá žádnou organizační složku podniku v zahraničí. Company has no foreign organization structure. 8

13 9

14 1962 Automatizační prostředky v rámci Vývojového střediska uranového průmyslu 1965 První generace řídicího systému ZAT 1970 Instalace řídicích systémů v energetice 1975 První zahraniční zakázky 1992 Privatizace VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI 1997 Akvizice Easy Control spol. s r. o Certifi kace podle normy EN ISO Podpis významné zakázky na obnovu SKŘ JE Dukovany 2003 Akvizice energetických aktivit divize Škoda Controls 2003 První dodávka ŘS pohonů regulačních tyčí jaderného reaktoru na Ukrajině 10

15 1962 Automation instruments within the Development center in uranium industry 1965 The fi rst generation of ZAT control system 1970 The installations of ZAT control system in power generation industrial segment 1975 The fi rst deliveries abroad 1992 Privatization COMPANY HISTORY 1997 An acquisition of a company Easy Control 1997 Certifi cation according to ISO A sign of an important contract Modernization of I&C systems for NPP Dukovany 2003 An acquisition of power activities of division Škoda Controls 2003 A delivery of nuclear reactor regulation rods control system on Ukraine 11

16 HLAVNÍ OBORY A ČINNOSTI ACTIVITIES Teplárny Heating Plants 5 % (31,4) Povrchové doly Open Cast Mining 16 % (112,0) Plynárenský průmysl Gas Industry 2 % (12,0) Lékařské přístroje Medical Devices 5 % (37,3) Energetika (vodní) Hydro Power Generation 1 % (6,0) Ostatní Others 13 % (91) Energetika (klasická) Classical Power Generation 20 % (134,0) ENERGETIKA / POWER GENERATION 64 % (431,4) Energetika (jaderná) Nuclear Power Generation 38 % (260) Tržby za rok 2004 podle oborů Income structure according to branches (v mil. Kč in mil. CZK) Inženýring, dodávky a servis řídicích a informačních systémů Vývoj vlastních řídicích systémů - hardware, software Výroba řídicích systémů elektronických jednotek Engineering and Deliveries of Control and Information Systems HW and SW Control Systems Development Manufacture of Electronic Boards and Modules a modulů Dodáváme pro: Jadernou energetiku Klasickou energetiku Povrchovou těžbu a dopravu surovin Distribuci plynu Dopravu Průmyslové procesy (cihelny, keramika, chemie, potraviny) We supply for: Nuclear Power Generation Classical Power Generation Open Cast Mining and Raw Material Transport Gas Distribution Transport Industrial Processes (Brickwork and Ceramic Plants, Chemical and Food Industries) 12

17 13

18 ÚVOD Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, společnost ZAT a.s. má za sebou další rok své dlouholeté tradice a působnosti v oboru průmyslové automatizace. Proto nám dovolte, abychom uplynulý rok 2004 stručně zhodnotili z našeho pohledu. V roce 2004 společnost ZAT a.s. dosáhla všech vytyčených cílů a pokračovala v nastoleném trendu růstu základních ukazatelů a významným způsobem si posílila a upevnila stabilitu a pozici uznávaného českého dodavatele komplexních a certifi kovaných řešení automatizace průmyslových procesů. Tržby společnosti ZAT a.s. v roce 2004 překročily tržby roku 2003 o 76% a výkony vzrostly o 39%. Zisk roku 2004 překročil téměř trojnásobně zisk roku Cílenou obchodní činností vzrostla efektivita obchodu a podařilo se zachovat objem budoucích zakázek ve výši 1,2 mld. Kč. Počet zaměstnanců vzrostl v roce 2003 z 317 na 376 pracovníků. Společnost dosáhla významné výše objemu tržeb na jednoho zaměstnance ve výši téměř 2 mil. Kč. Objem nových investic byl v roce 2004 ve výši 27,5 mil. Kč. Tyto investice směřovaly nejen do nového informačního systému, technologického zařízení a počítačového vybavení, ale i do kvalitního pracovního prostředí a odpovídající výkonné infrastruktury tak, aby automatizace a její prvky byly samozřejmou součástí běžného pracovního života našich zaměstnanců. Jako součást procesu tvorby a aktualizace strategie a navazujících plánů rozvoje společnosti bylo v roce 2004 zahájeno sebehodnocení podle metodiky modelu excelence EFQM. Pro podporu dosažení stanovených strategických cílů byla v roce 2004 spuštěna řada rozvojových projektů pro řešitelské týmy z řad zaměstnanců. Rok 2005 bude pro společnost ZAT ve znamení přípravy na očekávanou investiční vlnu v klasické energetice ČR v následujícím období, a to při zvládnutí stávajícího objemu tržeb a růstu kvality našich dodávek. Dále budeme rozvíjet zejména metody řízení, zlepšování fi remních procesů, standardizaci, týmovou práci a kulturu společnosti. Díky implementaci nového informačního systému jsme získali kvalitní controllingový nástroj pro řízení fi rmy. Ten pomůže snížit náklady, zvýšit jakost a také zlepšit úroveň ekonomického myšlení našich zaměstnanců. Firma ZAT a.s. zůstává i nadále tradičně stabilním a spolehlivým partnerem světový dodavatelem automatizace průmyslových procesů s pevným postavením na českém i mezinárodním trhu. 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI

19 INTRODUCTION Dear shareholders, dear business partners, ZAT a.s. has come through another year of its extensive tradition and activity in the industrial automation sector. Therefore, please allow us to make a brief assessment of the year 2004 from our own point of view. In 2004, ZAT a.s achieved all of the stipulated goals and continued trend of raising the basic indicators. It achieved a substantial strengthening and secured its stability and position as a renowned Czech supplier of comprehensive and certifi cate solutions for industrial process automation. The revenues of ZAT a.s in the year 2004 exceeded by 76% the revenues in 2003, and performance was 39% higher compared to Last year company profi ts more than tripled compared to The focussed sales activities improved sales effi ciency while retaining a volume of future orders worth CZK 1.2 billion. The number of employee increased in 2003 from 317 to 376, enabling the company to achieve a substantial growth in the volume of revenues per employee, equal to almost CZK 2 million. The volume of new investments in 2004 was CZK 27.5 million. These investments were put not only into the new information system, technological devices and computer equipment, but also into a quality workplace and adequate high-performance infrastructure, making automation and its elements a natural part of our employees everyday work lives. Ing. Vladislava Česáková Výkonný ředitel managementu Chief Executive Offi cer The process of creating and updating the strategy and related corporate development plans in the year 2004 included a self-assessment pursuant to the EFQM excellence model method. In 2004, a number of development projects for the solution teams among the employees were launched to support the achievement of the stipulated strategic objectives. For ZAT, the year 2005 will be a year of preparation for the anticipated wave of investment into classic energy in the CR in the forthcoming period, while handling the present volume of revenues and growth of the quality of our supplies. We will continue to develop particularly management methods, the improvement of corporate processes and standardisation, teamwork and our corporate culture. Thanks to the implementation of a new information system, we have gained a quality controlling instrument for company management, which will help reduce costs, raise quality and improve the level of economic thinking of our employees. ZAT a.s. remains a traditional, stable and reliable partner worldwide supplier of industrial process automation systems with a fi xed position on the Czech and international market. ACTIVITY REPORT 15

20 OBCHOD A REALIZACE Z pohledu obchodu a realizace společnosti ZAT a.s. máme za sebou velice významné období. Rok 2004 byl charakteristický zvládnutím velkého objemu zakázek. Oproti roku 2003 vzrostly tržby na 686 mil. Kč, tj. o 76% a výkony společnosti byly zvýšeny na 921 mil. Kč, tj. o 39%. Tento významný nárůst se nám podařilo zvládnout nejen v útvarech inženýringu Příbram a Plzeň, ale i v útvaru výroby. Velmi významné je i to, že jsme splnili vytyčený cíl zvýšit obchod a objem zakázek v oborech klasické a jaderné energetiky a udržet trend obchodu v povrchových dolech nad 100 mil. Kč. Tím jsme ještě více upevnili stabilitu společnosti. Na tržbách společnosti se nejvíce podílely dokončené zakázky v jaderné energetice. Uvedli jsme do provozu na ukrajinském trhu tři komplety řídicího systému pohonu tyčí jaderného reaktoru nazývaného SGIU-M a to na Záporožské jaderné elektrárně (JE), blok č. 4, Chmelnické JE, blok č. 2 a Rovenské JE, blok č. 4. Zároveň jsme uzavřeli další kontrakty na dodávku dvou kompletů SGIU-M pro Jihoukrajinskou JE, blok č. 3 a Záporožskou JE, blok č. 5. Velice významné byly také dodávky pro tuzemský trh. Pro JE Temelín jsme uvedli do provozu digitální budicí soupravu generátoru 1111 MVA na 1. bloku, řídicí systémy pro bitumenační linku a pomocné provozy. Pro JE Dukovany jsme v rámci obnovy SKŘ uvedli do provozu zařízení v rámci třetí odstávky a vyrobili zařízení technologického informačního systému PCS, dále systém vnitroreaktorových měření In-Core, systém ochrany parogenerátorů SGPS a řídicího systému pohonů regulačních tyčí reaktoru RRCS pro čtvrtou odstávku (uvedení do provozu 2005). V rámci klasické energetiky se na tržbách podílely především dodávky pro Elektrárnu Mělník I. Zde jsme uvedli do provozu centrální velín a dodali pro něj zařízení včetně upgradu řídicího systému. Mezi další významné zakázky patří dodávky na kubánský trh pro Elektrárnu Felton - řídicí systém pro spalování Cruda. Velice důležitými byly dodávky regulátorů turbín a budicích souprav. Za všechny jmenujme dodávky pro Elektrárnu Shen-Tou (Čína), Elektrárnu Hermosillo (Mexiko), Jadernou elektrárnu Mochovce (Slovensko), Vodní elektrárnu Enguri (Gruzie), Vodní elektrárnu Popina Laka (Bulharsko) a další. 16 ZPRÁVA O ČINNOSTI

21 SALES AND REALIZATION Last year was a very important period for ZAT a.s. company, as to business and realisation. The characteristic feature of 2004 was handling a great amount of orders. In comparison with 2003, the takings increased to 686 mil. CZK, i.e. by 76 %, and the company output increased to 921 mil. CZK, i.e. by 39 %. We managed to cope with the considerable growth both in the engineering departments Příbram and Plzeň, and in the manufacturing department. More importantly, we reached the defi ned objective, to increase business and the volume of orders in the branches of classical and nuclear power engineering and maintain the business trend in surface mines over 100 mil. CZK. It means we have even more strengthened the company s stability. It was the completed orders in nuclear power engineering that form majority in the company s takings. We put into operation three sets of a rods control system in a nuclear reactor called SGIU-M in the Ukrainian market, specifi cally in Zaporozskaja Nuclear Power Plant (NPP), unit No. 4, Chmelnickaja NPP, unit No. 2, and Rovno NPP, unit No. 4. At the same time we concluded other contracts for the delivery of two SGIU-M sets for South-Ukrainian NPP, unit No. 3, and Zaporozskaja NPP, unit No. 5. We realised very important deliveries to the domestic market as well. In Temelin NPP we put into operation the digital excitation system of the 1111MVA generator in unit No. 1, control systems for a bitumen line and auxiliary plants. Within the renovation of Instrumentation and Control System in Dukovany NPP we put into operation facility during the third outage time and manufactured the facility for the PCS In-Core information system, SPGS and the RRCS control system of the reactor rods drive for the fourth outage time (shall be put into operation in 2005). As to the classical power engineering, it was the deliveries for the Power Plant Mělník I that form majority in the volume of takings. We delivered facilities and put into operation the Central control room, including control system upgrading. Then we delivered the combustion control system Cruda to the Cuban market for the Felton Power Plant. Even the turbine governor and excitation systems deliveries were very important. We can name some of them at least: the delivery for the Shen-tou Power Plant (China), Hermosillo Power Plant (Mexico), Mochovce Nuclear Power Plant (Slovakia), Enguri Water Power Plant (Georgia), Popina Laka Hydro Power Plant (Bulgaria) etc. ACTIVITY REPORT 17

22 V rámci povrchových dolů se nám podařilo navázat na úspěšné dodávky řídicích systémů z předchozích let určené pro důlní velkostroje a důlní dopravu, zejména pásové dopravníky. I v tomto, pro společnost velice významném oboru, jsme splnili stanovené cíle a předali jsme do provozu řadu dodávek. Přehled významných zakázek a rozdělení tržeb podle oborů je uvedeno na jiném místě této zprávy. Děkujeme našim zákazníkům, odběratelům za projevenou důvěru v naši společnost a našim subdodavatelům za spolehlivé dodávky a fl exibilní přístup v řešení zadaných úkolů. Do příštího roku 2005 jdeme z hlediska obchodu s jasným cílem, a to s uzavřením kontraktu pro informační systém dvou bloků V2 Jaderné elektrárny Bohunice na Slovensku, což pro společnost bude dalším velmi významným milníkem. Kromě toho hlavním úkolem bude příprava společnosti na očekávanou investiční vlnu v klasické energetice. Pro zákazníky chceme připravit a prezentovat řešení na bázi vlastního řídicího systému nové generace uvedeného do provozu na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín, či na bázi systému renomovaných světových výrobců a zaměřit se na plnění jejich očekávání. Naším cílem je stát se jedničkou v dodávkách řídicích systémů pro tuzemskou energetiku. Další velkou výzvou pro obchod bude udržení objemu vývozu ve všech hlavních oborech společnosti. Pro splnění výše uvedených cílů plánujeme a připravujeme restrukturalizaci obchodního oddělení. Rok 2005 bude velice důležitý pro společnost především z pohledu realizace a ukončení části dlouhodobé a významné dodávky - v rámci čtvrté odstávky 3. bloku Jaderné elektrárny Dukovany bude uveden do provozu technologický informační systém PCS, systém vnitroreaktorových měření In-Core a systém ochrany parogenerátoru SGPS. Dále budeme pokračovat v inženýrských dodávkách podporovaných vývojem a výrobou vlastního řídicího systému a stále budeme využívat schopností získaných při plnění specifi ckých požadavků zákazníků. 18 ZPRÁVA O ČINNOSTI

23 As to surface mines we managed to continue with the previous year successful deliveries of control systems for large-scale excavators and haulage, especially conveyor belts. Even in this branch, which is very important for our company, we met the defi ned objectives and put a whole range of deliveries into operation. The outline of important deliveries and takings division according to branches is dealt with in another part of the report. We would like to thank our customers, purchasers for their trust in our company and our subsuppliers for reliable deliveries and fl exible approach to task solving. We are entering the year 2005 with a clear objective as to the business issues, i.e. to conclude a contract for the information system for two units V2 of Bohunice Nuclear Power Plant in Slovakia, which will be another important milestone for our company. Moreover, the principal objective will be to prepare our company for the investment wave in classical power engineering. We want to prepare and present solutions for our customers on the basis of the control system of a new generation, which was put into operation in Dukovany and Temelin Nuclear Power Ing. Ivo Tichý Výkonný ředitel pro obchod a realizaci Sales and Implementation Executive Director Plants, or on the basis of the renowned producers system, and focus on meeting their expectations. It is our aim to become number one in deliveries of control systems for domestic power engineering. Another huge challenge for the business is maintaining the volume of export in all main branches of our company. We plan to reach the above-mentioned objectives and we are preparing for the forthcoming business department restructuring. The year 2005 will be very important for our company, especially with regard to the realisation and completion of parts of long-term and important deliveries. Within the fourth outage time of unit No. 3 in the Dukovany Nuclear Power Plant, a complete information system called PCS, In-Core, SGPS and a RRCS control system of the nuclear reactor rods drive is going to be put into operation. We are going to continue with engineering deliveries, which are supported by development and production of the control system and with utilizing skills acquired during the completion of specifi c requirements of our customers. ACTIVITY REPORT 19

24 VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2004 Jaderná energetika: JE Temelín JE Mochovce, Slovensko JE Chmelnickaja, Ukrajina JE Rovenskaja, Ukrajina - ŘS pro bitumenační linku - ŘS pro modernizaci plynové kotelny - Budicí souprava 1111 MVA - Projekt výměny skříní silového řízení (PSŘ) - Diagnostický systém sekundárního okruhu - Budicí souprava 240 MVA - ŘS pohonů regulačních orgánů reaktoru pro blok č. 2 (1000 MW) - ŘS pohonů regulačních orgánů reaktoru pro blok č. 4 (1000 MW) Klasická energetika: Elektrárna Mělník I Elektrárna Mělník II+III Elektrárna Tušimice Elektrárna Dalešice Elektrárna Opatovice Elektrárna Vřesová Teplárna Náchod Teplárna Písek Teplárna Třebovice Elektrárna Felton, Kuba Elektrárna Shen Tou, Čína Elektrárna Ulaanbaatar, Mongolsko - Centralizace monitorovacích systémů na společném velínu včetně upgradu ŘS - ŘS pro zauhlování - ŘS pro odběr strusky z ETU - ŘS pro rekonstrukci turbíny TG4 - ŘS pro záložní zdroje v Hradci Králové (3x45 MW) a Chrudimi (1x35 MW) - ŘS turbíny TG3 - ŘS rozvodny, náhrada monitorovacího systému Z300 systémem InTouch - ŘS pro suchý odběr popílku (ŘS GE Fanuc) - ŘS pro zauhlování - Regulace spalování kotlů K11, K12 - Budicí souprava 90 MVA - ŘS turbíny TG16 - ŘS pro spalování Cruda (2x250 MW) - Budicí souprava 588 MVA - ŘS turbíny a turbonapáječky (2x500MW) - ŘS pro ofukovače a ostřikovače na blok 3, 4 - ŘS pro zauhlování 20 ZPRÁVA O ČINNOSTI

25 Elektrárna Hermosillo, Mexiko Elektrárna Chittagong, Bangladéš Elektrárna Jeddah, Saudská Arábie Vodní elektrárna Enguri, Gruzie Vodní elektrárna Popina Laka, Bulharsko Spalovna Ocaňa, Španělsko ZŤS Martin, Slovensko - ŘS turbíny - Budicí souprava 75 MVA - Budicí souprava 73 MVA - Budicí souprava 306 MVA - Budicí souprava 3 x 13,5 MVA - ŘS vysokootáčkové turbíny ( ot/min) - ŘS pro rekonstrukci rozvodny 110 kv Plynárenství Dispečink Limuzská Předávací regulační stanice Měcholupy Předávací regulační stanice Strážovice Předávací regulační stanice Štolíř Regulační stanice Milín - Komunikace RACOM s 65 předávacími stanicemi (PRS) - ŘS pro rekonstrukci PRS - ŘS pro rekonstrukci PRS - ŘS pro rekonstrukci PRS - Výměna telemetrického systému v regulační stanici Milín Povrchová těžba a doprava surovin: Sokolovská uhelná společnost - ŘS pro technologický celek Jih Mostecká uhelná společnost, závod ČSA - ŘS pro rekonstrukci technologického celku 2 - ŘS pro rekonstrukci uhelných linek pásových dopravníků - ŘS pro generální opravu rypadla K Mostecká uhelná společnost závod Hrabák Severočeské doly, Doly Nástup Tušimice Severočeské doly, Doly Bílina - ŘS pro rekonstrukci uhelných pásových dopravníků linky A - ŘS pro generální opravu skládkového stroje USSK1 - ŘS pro zakladač ZP2100/73 -ŘS pro důlní pásovou dopravu, Skrývka S2 - ŘS pro důlní pásovou dopravu K99 - ŘS pro 3. uhelný odtah, 3. etapa (ÚU Ledvice) - ŘS pro pásovou dopravu Y6 - ŘS pro pásovou dopravu 57 ACTIVITY REPORT 21

26 MAIN CONTRACTS Nuclear Power Generation: Temelín NPP - CS of bituminization line - Innovation of CS for boiler room - Exciting set 1111 MVA - Project for primary control cabinets replacement - Diagnostics system of secondary circuit Mochovce NPP, Slovakia Chmelnickaja NPP, Ukraine Rovenskaja NPP, Ukraine - Exciting set 240 MVA - CS of regulating rods of unit 2 (1000 MW) - CS of regulating rods of unit 4 (1000 MW) Classical Power Generation: Mělník I. Power Plant Mělník II + III Power Plants Tušimice Power Plant Dalešice Power Plant Opatovice Power Plant Vřesová Power Plant Náchod Heating Plant Písek Heating Plant Třebovice Heating Plant Felton Power Plant, Cuba Shen Tou Power Plant, China Ulaanbaatar Power Plant, Mongolia - Centralization of monitoring systems in common control room - CS for internal coal handling - CS for slug transport from ETU - CS for overhaul of turbine TG4 - CS for reserved power sources in Hradec Králové (3x45 MW) and Chrudim (1x35 MW) - Turbine TG3 CS - CS for substations, replacement of monitoring system Z300 with system InTouch - Fly ash handling CS (CS GE Fanuc) - CS for internal coal handling - Boilers K11, K12 combustion and regulation - Exciting set 90 MVA - Turbine TG16 CS - Cruda combustion CS - Exciting set 588 MVA - CS for turbines and steam feed pumps (2x500MW) - CS for soot blowers and sprayers of boilers K3 and K4 - CS for coal handling 22 ZPRÁVA O ČINNOSTI

27 Hermosillo Power Plant, Mexico Chittagong Power Plant, Bangladesh Jeddah Power Plant, Saudi Arabia Enguri Hydroelectric Power Plant, Georgia Popina Laka Hydroelectric Power Plant, Bulgaria Ocaňa Incinerator Plant, Spain ZŤS Martin, Slovakia - CS for turbines - Exciting set 75 MVA - Exciting set 73 MVA - Exciting set 306 MVA - Exciting set 3 x 13,5 MVA - Turbines rpm CS - CS for electric substation reconstruction 110 kv Gas Industry: Main Dispatch Centre in Transgas Limuzská Měcholupy Gas Pressure Reducing Station Strážovice Gas Pressure Reducing Station Štolíř Gas Pressure Reducing Station Milín Transfer Regulation Station - RACOM Communication with 65 Transfer regulation stations - PRS Modernization CS - PRS Modernization CS - PRS Modernization CS - Exchange of telemetric system in Milín Open Cast Mining and Raw Material Transport: Sokolovská uhelná společnost - CS for Technological complex Jih Mostecká uhelná společnost, Plant ČSA - CS for reconstruction of Technological complex 2 - CS for reconstruction of belt conveyers coal lines - CS for complete overhaul of bucket-wheel excavator K Mostecká uhelná společnost, Plant Hrabák - CS for mine belt conveyer line A - CS for complete overhaul of USSK 1 stacker/reclaimer of coal - CS for ZP2100/73 spreader Severočeské doly, Nástup Tušimice - CS for mine belt transport Skrývka S2 Severočeské doly, Doly Bílina - CS for mine belt transport K99 - CS for coal transport complex 3. stage (Coal Preparation Plant Ledvice) - CS for belt transport Y6 - CS for belt transport 57 ACTIVITY REPORT 23

28 TECHNICKÝ ROZVOJ Společnost ZAT a.s. v roce 2004, stejně jako v předešlých letech, věnovala značnou pozornost oblasti technického rozvoje. Řešení řídicích systémů vlastními odbornými silami považuje fi rma za jednu z rozhodujících konkurenčních výhod. Průběžně je zvyšována technická úroveň vlastního řídicího systému ZAT-Plant Suite MP. Samozřejmostí je přímá podpora jeho nasazení v jednotlivých aplikacích. Do rozvoje funkčnosti a posílení konkurenceschopnosti vlastního řídicího systému bylo v roce 2004 investováno více než 15 milionů Kč. Rozhodující vlastností řídicích systémů ZAT je dostatečná otevřenost, integrovatelnost řešení a produktů třetích stran a využívání mezinárodních standardů v oblasti hardware, komunikací a software. Existence řídicího systému vzniklého vlastním vývojem umožňuje přímou a nezkreslenou podporu uživatelům a dlouhodobý, v mnoha případech nadstandardní servis při zachování rozumných nákladů na udržování životního cyklu systému. Úspěchem minulého období završujícího významnou několikaletou etapu v rozvoji řídicího systému ZAT-Plant Suite MP byla výroba, oživení a úplné funkční odzkoušení technologického informačního systému určeného pro aplikace v jaderných elektrárnách. Vysokou úroveň technického řešení taktéž prokázal systém pro napájení, řízení a diagnostiku regulačních tyčí jaderných reaktorů typu VVER 440. Vyzdvihnout lze zejména zvládnutí požadavků na sběr nestandardních signálů z technologie, zabezpečení spolehlivosti a provozní dostupnosti systému a celkový rozsah a úroveň dokumentace všech činností spojených s vývojem a nasazením těchto systémů. Další rozvoj řídicích systémů ZAT bude směrován zejména do oblasti zlepšení a zprůhlednění softwarových nástrojů projektování, oživování, ladění a udržování systémů při zachování vysoké elektrické a mechanické robustnosti a spolehlivosti. To vše proběhne v souladu s vědomím zachování příznivého poměru cena/výkon pro zákazníka. 24 ZPRÁVA O ČINNOSTI

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ ROČNÍ ZPRÁVA 2013 ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ 4 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT 2013 5 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI...6 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI....7

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2010 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

roční zpráva 2007 activity report zat 2007

roční zpráva 2007 activity report zat 2007 roční zpráva 2007 Activity Report ZAT 2007 ZAT Dodavatel komplexních řešení v oblasti průmyslové automatizace pro energetiku, těžbu nerostů, dopravu a zdravotnictví Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení:

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

RINOL, Česká republika s.r.o.

RINOL, Česká republika s.r.o. RINOL, Česká republika s.r.o. Výroční zpráva Annual Report 2007 02 SUNGWOO Výroční zpráva Annual Report 2007 03 Obsah C o n t e n t s Profil společnosti 05 Úvodní slovo jednatele společnosti 07 Základní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více