Učebné osnovy z geografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebné osnovy z geografie"

Transkript

1 Učebné osnovy z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostatnými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život. Obsah vzdelávania, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej geografie sú zaradené priamo v regióne krajine kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno sumarizovať do okruhov (hlavných tém). Vzdelávací obsah tém je zahrnutý do tematických okruhov: Zem ako planéta vo vesmíre Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie Vzťah medzi zložkami krajiny Vzťah medzi krajinou a človekom Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi Regióny Zeme V tematickom okruhu Zem ako planéta vo vesmíre, sa získavajú poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a získavajú sa poznatky o vplyve slnečnej energie ako základnej podmienky pre život ľudí. Riešia problémové úlohy, vysvetľujú sa zmeny v prírode počas roka, súvislosti vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme. V tematickom okruhu Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie, sapoužívajú mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické mapy) Naučia sa orientovať na mapách získavajú a aplikujú z nich údaje v bežnom živote. Používajú mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. Naučia sa nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavajú informácie z dát. V tematickom okruhu Vzťah medzi zložkami krajiny, naučia sa vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopia fungovanie zložiek krajiny v danej oblasti, porozumejú, odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa maximálne

2 uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá a i.). V tematickom okruhu Vzťah medzi krajinou a človekom,naučia sa posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil. Vznik chránených území, národných parkov. Využívanie prírodných zdrojov človekom. V tematickom okruhu Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi, zhodnocujú rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr vedľa seba. Naučia sa vnímať kultúru ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta, porozumejú jej a naučia sa akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného reagovania na možné spolupráce. V tematickom okruhu Regióny Zeme, komplexne hodnotia regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. charakteristík, možností rozvoja, poznajú miestny región, možnosti jeho rozvoja, sú schopný prispieť k rozvoju miestneho regiónu. Ciele učebného predmetu Cieľom geografie na 2. stupni ZŠ je, rozvíjať súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Patria medzi ne: Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické mapy, tematické mapy a i.). Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie. Poznatky fyzickej geografie sú u oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na premeny, ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.). Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale ja odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujem za základné vyjadrovacie prostriedky geografie. V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.

3 Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod. Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie. Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.). Vyučovanie geografie na základnej škole vychádza z tendencie umožniť žiakom získať kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup k pátraniu a skúmaniu Zeme. Získané spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na jednotlivé geografické javy a procesy a tým spôsobom nepristupovať k javom ako ku konečným. V procese rozvíjania špecifických predmetových cieľov žiakov najvýznamnejším faktorom je učiteľ. Poslaním učiteľa geografie je aplikovať postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny prístup žiakov v procese hľadania, objavovania a vytvárania poznatkov. Je to proces, v ktorom sa má uplatniť žiakova vlastná činnosť, ktorá môže byť individuálna alebo kolektívna ( kooperatívna), a ktorá v súlade so skúsenosťami a pod vedením učiteľa žiakom umožní získanie nových poznatkov ale zároveň aj radosť z procesu poznávania. Má vytvárať možnosti na prácu v malých vzájomne prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu v rámci celej triedy. Učiteľ musí zabezpečiť geografický materiál a doniesť ho na hodinu, umožniť žiakom prístup k rôznym dôkazovým materiálom alebo informovať žiakov o tom, kde je požadovaný materiál možné nájsť. Zmysluplné a efektívne vyučovanie zabezpečí: chronologické preberanie učiva návštevy prírody a okolia, výstav, galérií, múzeí a realizáciu primeraných exkurzií vyučovanie miestnej krajiny Vo vyučovaní geografie využívať poznatky, ktoré žiaci získajú z vyučovacích predmetov vlastiveda, dejepis, občianska výchova, slovenský jazyk, anglický jazyk a využívať aj prierezové témy. Okrem individuálnej používať aj skupinovú prácu žiakov zvlášť pri tvorbe a realizácii projektov. Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Z motivačných metód sú to demonštračný experiment, práca s informáciami, beseda, problémové metódy projekty, práca s IKT a didaktické hry. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, rozhovor, vysvetľovanie, práca s knihou, s mapou, s internetom, s výukovými CD. Siedmy ročník 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu: V 7. ročníku sa predmet zameriava na regióny Afriky a Ázie. V úvode sa venuje charakteristikám obyvateľstva a jeho rozmiestneniu na Zemi. Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Žiaci pri vyučovaní sa oboznámia nielen s geografickou polohou svetadielov, ale spoznajú tiež spoločenské zvyky, zaujímavosti a rekordy v jednotlivých svetadieloch.

4 V rámci vyučovania sa značný priestor venuje práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi informáciami. Do predmetu sú zaradené prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ekologická výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektov a ich prezentácia. Základné otázky geografie sú: Čím je to zaujímavé? Kde to je? Ako to vyzerá? Ako to vzniklo? Ako tam žijú ľudia? Prečo? Premeny Zeme - Planéta Zem Regióny zeme - Afrika Regióny zeme - Ázia 2. Ciele predmetu Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Ciele geografie v 7. ročníku: získať základné vedomosti o Afrike a Ázii, komplexne hodnotiť obidva svetadiely z hľadiska ich prírodných i kultúrnych charakteristík, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich, zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky pre život človeka v jednotlivých oblastiach, prejavovať záujem o kultúru spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním projektov s mapou a zaujímavými miestami oboch svetadielov. Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine. kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch sveta. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie, vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a používať ju pri získavaní informácií o daných lokalitách, vedieť nájsť mapu na internete, oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych pamiatkach regiónov, získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. 3. Kľúčové kompetencie Kompetencie, ktoré má žiak získať: hľadá odpovede na otázky, porovnáva, zdôvodňuje vie čítať mapu a určiť na nej dôležité poludníky a rovnobežky porovnáva členitosť Afriky a Ázie s inými svetadielmi vie vysvetliť činnosť vnútorných a vonkajších činiteľov pri formovaní povrchu vie hľadať vzájomné vzťahy vysvetlí vznik púští v Afrike získava údaje z internetu

5 diskutuje o geografických zaujímavostiach vie prejaviť záujem o spôsob života v iných častiach Zeme vie vysvetliť závislosť hospodárstva štátov od prírodného bohatstva a prírodných podmienok získava údaje z internetu, odb. literatúry a porovnávať rozdiely v jednotlivých oblastiach porovnáva členitosť pobrežia s Afrikou, Áziou a inými svetadielmi vie vysvetliť vznik vrásových pohorí, súčasný rast Himalájí, vznik sopečných pohorí hľadá vzájomné súvislosti: monzúny, množstvo zrážok, povrch, rozloha pevniny a oceánov zdôvodní každoročné záplavy v južnej Ázii diskutuje o geografických zaujímavostiach diskutuje o príčinách a miestach vojenských konfliktov v Ázii, o misiách armády SR, terorizme diskutuje o prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónov a ich porovnáva so Slovenskom hľadá vzájomné vzťahy a súvislosti, diskutuje o geografických zaujímavostiach hľadá odpovede na otázky, porovnáva, zdôvodňuje Dosiahnuté postoje: orientuje sa na mape podľa súradníc vie čítať a interpretovať údaje z máp, plánov a orientovať sa podľa nich v praxi určí geografickú polohu bodu na mape geografickými súradnicami vysvetlí vznik podnebných a rastlinných pásiem na Zemi hľadá odpovede na otázky, zdôvodňuje, uvažuje, hodnotí, pracuje s rôznymi zdrojmi orientuje sa na mape vie čítať fyzickogeografickú mapu a vyvodzovať z nej základné charakteristiky zobrazeného územia, rozumie grafickej mierke mapy objavuje, vyhľadáva informácie, prezentuje a vysvetľuje na základe príkladov z najrôznejších častí sveta vysvetľuje javy na základe vedomostí rozumie základným pojmom, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na zvládnutie ďalších geografických poznatkov číta obrázky a prepája s mapou získava údaje zo zdrojov a triedi ich vie aplikovať všeobecné geografické charakteristiky na konkrétnych regiónoch porovnáva regióny číta odborný text, vyhľadáva informácie, triedi ich a vyhodnocuje na mape určí polohu Afriky a Ázie vo vzťahu k iným svetadielom podľa mapy určí oblasti jednotlivých podnebných pásiem a ich charakteristické znaky opíše, ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Afriky a Ázie vysvetlí, ako vznikli pohoria na príkladoch podľa tematických máp, obrázkov, fotografií, blok diagramov 4. Obsahový štandard Prehľad tematických celkov: 1. Úvodná hodina (1) 2. Planéta Zem (3) 3. Afrika (12) 4. Ázia (16) 5. Záverečné opakovanie (1)

6 Obsah tematických celkov 1. Úvodná hodina Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia, oboznámenie s projektmi 2. Planéta Zem Rozmiestnenie, hustota obyvateľstva Rasové a národnostné zloženie Náboženstvá, kultúry 3. Afrika Poloha, zobrazenie na mape Členitosť pobrežia Povrch Podnebie, podnebné pásma Vodstvo Rastlinstvo a živočíšstvo Obyvateľstvo a sídla Hospodárstvo Oblasti a štáty Afriky Severná Afrika Stredná Afrika Južná Afrika 4. Ázia Poloha Členitosť pobrežia Povrch Podnebie, pod. pásma Vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo Obyvateľstvo a sídla Hospodárstvo Oblasti a štáty Ázie Juhozápadná Ázia India Južná Ázia ďalšie štáty Juhovýchodná Ázia Čína a Japonsko Východná Ázia ďalšie štáty Severná Ázia Stredná Ázia Ázijské naj. zaujímavosti, rekordy 5. Záverečné opakovanie Záverečné zhodnotenie, opakovanie V rámci predmetu budeme rozvíjať prierezové témy environmentálnej výchovy, dopravnej výchovy, mediálnej výchovy, osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 5. Výkonový štandard určiť, na ktorej pologuli sa nachádzajú svetadiely vysvetliť vznik podnebných a rastlinných pásiem na Zemi čítať mapy podľa legendy mapy určiť polohu miesta na Zemi geografickými súradnicami prezentovať získané poznatky určiť polohu Afriky a Ázie na Zemi vo vzťahu k ostaným svetadielom

7 určiť polohu Afriky a Ázie v geografickej sieti prezentovať poznatky z odborného textu, vedieť ich zatriediť diskutovať o zaujímavostiach opísať spôsob príchodu Európanov do Afriky a Ázie a spôsoby spolužitia s domorodcami vytvoriť zoznam zaujímavých miest Afriky a Ázie porovnať vybrané mestá podľa po Afriky a Ázie lohy, štruktúry obyvateľstva vysvetliť druhy kultúry a ich význam pre život človeka vymenovať druhy kultúry alebo športu, ktoré preslávili Afriku a Áziu, predstaviteľov vedy, kultúry, športu aktualizovať, zostaviť zoznam športovcov opísať, čo všetko je potrebné si uvedomiť pri ceste do Afriky a Ázie, pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať pri návšteve vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest Afriky a Ázie podľa navrhnutých kritérií pestovať u žiakov tolerantnosť k rôznym národom vzbudiť záujem žiakov o ochranu prírody na Zemi rozoznať a popísať povrchové celky vedieť čítať tematickú mapu nadobúdať zručnosti pri práci s obrysovou mapou orientovať sa na mape a vedieť lokalizovať svetadiely vedieť čítať základné údaje z mapy vedieť čítať tematické mapy pripraviť a prezentovať projekt vysvetliť, ako vznikli pohoria na príkladoch podľa tematických máp, obrázkov, fotografií, blok diagramov pracovať s mapou, vysvetliť vznik rieky, činnosť rieky, vznik vodopádov opísať, v ktorých oblastiach žili staré civilizácie a čím prispeli k rozvoju vedy získavať údaje z grafov, diagramov určiť štáty a hlavné mestá určiť oblasti husto a riedko osídlené vymenovať problémy, ktoré môžu byť v jednotlivých mestách a riešenia problémov súvisiacich s rastom miest 6. Pedagogické stratégie Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a opakovanie učiva/ sa veľký dôraz kladie na: začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou či už v atlasoch alebo s mapami na internete, práce s literatúrou- učebnicou, encyklopédiami a doplňujúcimi zdrojmi, začlenenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach do výučby, podporovať komunikáciu medzi žiakmi a učiteľom, samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri vypracovávaní projektov, maximálne využitie IKT vo výučbe- výukové programy, dataprojektor, počítač, DVD filmy, interaktívne cvičenia na tabuli, využitie didaktických hier- zemepisné tajničky, doplňovačky a osemsmerovky, Výučba bude prebiehať v triede, ale aj v počítačovej učebni. 7. Učebné zdroje

8 učebnica : L. Tolmáči, D. Gurňák a kol. : Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, 2010 atlasy: Školský geografický atlas, Atlas Slovenska, glóbus, kompas, buzola encyklopédie a odborné časopisy : National geographic, GEO, Ľudia a Zem, Historická revue DVD filmy a výukové programy : podľa priebežnej ponuky internet: internetové geografické portály, interaktívne testy, prezentácie, aplikácia Google Earth 8. Hodnotenie predmetu Žiaci budú hodnotení podľa metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Žiaci sa budú hodnotiť tematickými písomnými previerkami, päťminútovkami, ústnym priebežným skúšaním a hodnotením projektov. Výkony žiakov posudzujeme individuálne a nie porovnávaním s inými žiakmi. Veľkú pozornosť budeme venovať aj moderným spôsobom hodnotenia a klasifikácie. Je potrebné zmeniť prístup k hodnoteniu žiakov. Prvým krokom je pozitívne myslenie, vytvorenie bezstresovej atmosféry, prostredia, do ktorého žiak bude chodiť s chuťou a bude sa tešiť na zaujímavé formy vyučovania. Žiak musí vedieť, že môže vyjadriť svoj vlastný názor. Budeme klásť väčší dôraz na to, aby prostredníctvom hodnotenia sme nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných, schopných a neschopných. Budeme sa viac sústreďovať na individuálny pokrok každého žiaka a nie na porovnávanie žiaka s jeho spolužiakmi. Dôležité sú nielen známky, ale aj slovné hodnotenie. Do hodnotenia chceme zaradiť aj hodnotenie zručností, napr. ako žiak pracuje s informáciami, s mapami, aká je jeho úroveň komunikácie a tvorivosti.

9 Ôsmy ročník 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne - časová dotácia rozšírená o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne s rozšírením obsahu i časovej dotácie Túto 1 hodinu, v školskom vzdelávacom programe využijeme na: posilnenie niektorých tém, rozšírenie učiva, opakovanie učiva, prácu v rôznych geografických projektoch v rámci učiva daného ročníka. 1.Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Regionálna geografia Európy tvorí základ vyučovania geografie v 8. ročníku. Pre žiakov je prijateľným spôsobom podané ako získať veľa zaujímavých informácií o štátoch tohto svetadielu a pritom sa o nich naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych príkladov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Prostredníctvom geografie žiaci získavajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom, dôležitosť poznania a ochrany prírodnej a kultúrnej krajiny, kladný postoj k svojmu okoliu a k sebe samému. Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré geografia buduje sú analýzy premien krajiny v čase a priestore. Ich cieľom je poznať zákonitosti vývoja krajiny a možnosti tvorby prognóz pri jej ďalšom využívaní, ochrane a zveľaďovaní. Starý svet? Európa náš svetadiel Záverečné opakovanie učiva Základné otázky geografie sú: Čím je to zaujímavé? Kde to je? Ako to vyzerá? Ako to vzniklo? Ako tam žijú ľudia? Prečo? 2. Ciele predmetu Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Ciele geografie v 8. ročníku: získať základné vedomosti o Európe, geografických charakteristikách svetadiela, rozvíjať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich, prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych štátoch, rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním referátov. Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine. kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.

10 vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi plány miest, autoatlas, mapy na internete, orientovať sa na mape podľa súradníc, oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovať referát a odprezentovať ho, diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych, získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti: čitateľská gramotnosť čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov grafov, diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov, vizuálna gramotnosť - čítanie obrázkov, prírodovedná gramotnosť - vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých oblastiach Európy, kultúrna gramotnosť- získavanie informácií o rôznych kultúrach a jej hodnotenie, matematická gramotnosť - je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov humánnej geografie, mediálna gramotnosť sa rozvíja u žiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou. 3. Kľúčové kompetencie Kompetencie, ktoré má žiak získať: hľadá odpovede na otázky, porovnáva, zdôvodňuje vie čítať mapu a určiť na nej dôležité poludníky a rovnobežky porovnáva členitosť Afriky a Ázie s inými svetadielmi vie vysvetliť činnosť vnútorných a vonkajších činiteľov pri formovaní povrchu vie hľadať vzájomné vzťahy získava údaje z internetu diskutuje o geografických zaujímavostiach vie prejaviť záujem o spôsob života v iných častiach Zeme vie vysvetliť závislosť hospodárstva štátov od prírodného bohatstva a prírodných podmienok získava údaje z internetu, odb. literatúry a porovnávať rozdiely v jednotlivých oblastiach porovnáva členitosť pobrežia s inými svetadielmi vie vysvetliť vznik vrásových pohorí, vznik sopečných pohorí hľadá vzájomné súvislosti: množstvo zrážok, povrch, rozloha pevniny a oceánov diskutuje o geografických zaujímavostiach diskutuje o prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónov a ich porovnáva so Slovenskom hľadá vzájomné vzťahy a súvislosti, diskutuje o geografických zaujímavostiach hľadá odpovede na otázky, porovnáva, zdôvodňuje Dosiahnuté postoje: orientuje sa na mape podľa súradníc vie čítať a interpretovať údaje z máp, plánov a orientovať sa podľa nich v praxi určí geografickú polohu bodu na mape geografickými súradnicami vysvetlí vznik podnebných a rastlinných pásiem na Zemi hľadá odpovede na otázky, zdôvodňuje, uvažuje, hodnotí, pracuje s rôznymi zdrojmi orientuje sa na mape

11 vie čítať fyzickogeografickú mapu a vyvodzovať z nej základné charakteristiky zobrazeného územia, rozumie grafickej mierke mapy objavuje, vyhľadáva informácie, prezentuje a vysvetľuje na základe príkladov z najrôznejších častí sveta vysvetľuje javy na základe vedomostí rozumie základným pojmom, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na zvládnutie ďalších geografických poznatkov číta obrázky a prepája s mapou získava údaje zo zdrojov a triedi ich vie aplikovať všeobecné geografické charakteristiky na konkrétnych regiónoch porovnáva regióny číta odborný text, vyhľadáva informácie, triedi ich a vyhodnocuje na mape určí polohu Európy vo vzťahu k iným svetadielom podľa mapy určí oblasti jednotlivých podnebných pásiem a ich charakteristické znaky opíše, ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Európy vysvetlí, ako vznikli pohoria na príkladoch podľa tematických máp, obrázkov, fotografií, blok diagramov 4. Obsahový štandard Prehľad tematických celkov: 1. Úvodná hodina (1 hodina) 2. Opakovanie (6 hodín) 3. Európa (50 hodín) 4. Projekty a záverečné opakovanie (9 hodín) Obsah tematických celkov 1. Úvodná hodina Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia, oboznámenie s projektmi 2. Opakovanie Opakovanie Afriky a Ázie 3. Európa Poloha, zobrazenie Európy na mapách Európa na severnej pologuli Členenie Európy na časti južná, juhovýchodná, východná, severná, stredná, západná Povrch vodstvo v Európe, hlavné európske rozvodie, rieky, jazerá, vodné nádrže Podnebie klimatické diagramy z rôznych častí Európy Obyvateľstvo Európy, náboženstvá Štáty podľa regiónov Európy a ich veľké mestá Hospodárstvo Európy (stručne) Cestovanie po prírodných krásach stredomorská oblasť, alpská oblasť, škandinávska oblasť, stredná Európa, významné mestá Poloha a pobrežie Povrch Zaujímavosti Európy Alpy Podnebie, podnebné pásma, Vodstvo- rieky Vodstvo - jazerá Prezentácie Rastlinstvo a živočíšstvo, pôdy Využívanie prírody človekom Obyvateľstvo a sídla

12 Najvýznamnejšie sídla Opakovanie Test Hospodárstvo- vývoj poľnohospodárstvo Hospodárstvo- priemysel, školstvo, zdravotníctvo a CR Južná Európa Juhovýchodná Európa Východná Európa Severná Európa Stredná Európa Západná Európa Zaujímavosti prírody Európy Kultúrne pamiatky UNESCO 5. Projekty a záverečné opakovanie Príprava projektu Záverečné zhodnotenie, opakovanie V rámci predmetu budeme rozvíjať prierezové témy environmentálnej výchovy, dopravnej výchovy, mediálnej výchovy, osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 5. Výkonový štandard určiť, na ktorej pologuli sa nachádzajú svetadiely vysvetliť vznik podnebných a rastlinných pásiem na Zemi čítať mapy podľa legendy mapy určiť polohu miesta na Zemi geografickými súradnicami prezentovať získané poznatky určiť polohu Európy na Zemi vo vzťahu k ostaným svetadielom určiť polohu Európy v geografickej sieti prezentovať poznatky z odborného textu, vedieť ich zatriediť diskutovať o zaujímavostiach vytvoriť zoznam zaujímavých miest Európy porovnať vybrané mestá vysvetliť druhy kultúry a ich význam pre život človeka vymenovať druhy kultúry alebo športu, ktoré preslávili Európu, predstaviteľov vedy, kultúry, športu aktualizovať, zostaviť zoznam športovcov pestovať u žiakov tolerantnosť k rôznym národom vzbudiť záujem žiakov o ochranu prírody na Zemi rozoznať a popísať povrchové celky vedieť čítať tematickú mapu nadobúdať zručnosti pri práci s obrysovou mapou orientovať sa na mape a vedieť lokalizovať svetadiely vedieť čítať základné údaje z mapy vedieť čítať tematické mapy pripraviť a prezentovať projekt vysvetliť, ako vznikli pohoria na príkladoch podľa tematických máp, obrázkov, fotografií, blok diagramov pracovať s mapou, vysvetliť vznik rieky, činnosť rieky, vznik vodopádov opísať, v ktorých oblastiach žili staré civilizácie a čím prispeli k rozvoju vedy získavať údaje z grafov, diagramov

13 určiť všetky štáty a hlavné mestá určiť oblasti husto a riedko osídlené vymenovať problémy, ktoré môžu byť v jednotlivých mestách a riešenia problémov súvisiacich s rastom miest 6. Pedagogické stratégie Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a opakovanie učiva/ sa veľký dôraz kladie na: začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou či už v atlasoch alebo s mapami na internete, práce s literatúrou- učebnicou, encyklopédiami a doplňujúcimi zdrojmi, začlenenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach do výučby, podporovať komunikáciu medzi žiakmi a učiteľom, samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri vypracovávaní projektov, maximálne využitie IKT vo výučbe- výukové programy, dataprojektor, počítač, DVD filmy, interaktívne cvičenia na tabuli, využitie didaktických hier- zemepisné tajničky, doplňovačky a osemsmerovky, Výučba bude prebiehať v triede, ale aj v počítačovej učebni. 7. Učebné zdroje Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje: RNDr.IvanRužek, PhD., RNDr.Peter Likavský CSc. : Geografia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, 2011 multimediálne CD ROM Školský zemepisný atlas, Zemepisný atlas sveta encyklopédie a odborné časopisy : National geographic, GEO, Ľudia a Zem, Historická revue DVD filmy a výukové programy : podľa priebežnej ponuky internet: internetové geografické portály, interaktívne testy, prezentácie, aplikácia Google Earth 8. Hodnotenie predmetu Žiaci budú hodnotení podľa metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Žiaci sa budú hodnotiť tematickými písomnými previerkami, päťminútovkami, ústnym priebežným skúšaním a hodnotením projektov. Výkony žiakov posudzujeme individuálne a nie porovnávaním s inými žiakmi. Veľkú pozornosť budeme venovať aj moderným spôsobom hodnotenia a klasifikácie. Je potrebné zmeniť prístup k hodnoteniu žiakov. Prvým krokom je pozitívne myslenie, vytvorenie bezstresovej atmosféry, prostredia, do ktorého žiak bude chodiť s chuťou a bude sa tešiť na zaujímavé formy vyučovania. Žiak musí vedieť, že môže vyjadriť svoj vlastný názor. Budeme klásť väčší dôraz na to, aby prostredníctvom hodnotenia sme nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných, schopných a neschopných. Budeme sa viac sústreďovať na individuálny pokrok každého žiaka a nie na porovnávanie žiaka s jeho spolužiakmi. Dôležité sú nielen známky, ale aj slovné hodnotenie. Do hodnotenia chceme zaradiť aj hodnotenie zručností, napr. ako žiak pracuje s informáciami, s mapami, aká je jeho úroveň komunikácie a tvorivosti.

14 Deviaty ročník 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne - časová dotácia rozšírená o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne s rozšírením obsahu i časovej dotácie Túto 1 hodinu, v školskom vzdelávacom programe využijeme na: posilnenie niektorých tém, rozšírenie učiva, opakovanie učiva, prácu v rôznych geografických projektoch v rámci učiva daného ročníka. 1.Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Regionálna geografia Slovenska tvorí základ vyučovania geografie v 9. ročníku (nadväzuje na základy geografických poznatkov z vlastivedy). V úvode ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Pre žiakov je prijateľným spôsobom podané ako získať veľa zaujímavých informácií o Slovensku a pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych príkladov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Prostredníctvom geografie žiaci získavajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom, dôležitosť poznania a ochrany prírodnej a kultúrnej krajiny, kladný postoj k svojmu okoliu a k sebe samému. Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré geografia buduje sú analýzy premien krajiny v čase a priestore. Ich cieľom je poznať zákonitosti vývoja krajiny a možnosti tvorby prognóz pri jej ďalšom využívaní, ochrane a zveľaďovaní. Základné otázky geografie sú: Čím je to zaujímavé? Kde to je? Ako to vyzerá? Ako to vzniklo? Ako tam žijú ľudia? Prečo? 2. Ciele predmetu Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Ciele geografie v 9. ročníku: získať základné vedomosti o Slovensku, geografické charakteristiky rozvíjať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich prejavovať záujem o spôsob života ľudí rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním referátov žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch

15 geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám, kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi plány miest, autoatlas, mapy na internete, orientovať sa na mape podľa súradníc oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovať referát a odprezentovať ho, diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych, získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti: čitateľská gramotnosť čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať, prezentovať, získavať údaje z nesúvislých textov grafov, diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov vizuálna gramotnosť - čítanie obrázkov prírodovedná gramotnosť - vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých oblastiach kultúrna gramotnosť- získavanie informácií o rôznych kultúrach a jej hodnotenie, matematická gramotnosť - je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov humánnej geografie mediálna gramotnosť sa rozvíja u žiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou 3. Kľúčové kompetencie Kompetencie, ktoré má žiak získať: hľadá odpovede na otázky, porovnáva, zdôvodňuje vie čítať mapu a určiť na nej dôležité poludníky a rovnobežky porovnáva členitosť vie vysvetliť činnosť vnútorných a vonkajších činiteľov pri formovaní povrchu vie hľadať vzájomné vzťahy získava údaje z internetu diskutuje o geografických zaujímavostiach vie prejaviť záujem o spôsob života v iných častiach Slovenska vie vysvetliť závislosť hospodárstva š od prírodného bohatstva a prírodných podmienok získava údaje z internetu, odb. literatúry a porovnávať rozdiely v jednotlivých oblastiach vie vysvetliť vznik vrásových pohorí, vznik sopečných pohorí hľadá vzájomné súvislosti: množstvo zrážok, povrch, rozloha pevniny a oceánov diskutuje o geografických zaujímavostiach diskutuje o prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónov hľadá vzájomné vzťahy a súvislosti, diskutuje o geografických zaujímavostiach hľadá odpovede na otázky, porovnáva, zdôvodňuje Dosiahnuté postoje: orientuje sa na mape podľa súradníc vie čítať a interpretovať údaje z máp, plánov a orientovať sa podľa nich v praxi určí geografickú polohu bodu na mape geografickými súradnicami vysvetlí vznik podnebných a rastlinných pásiem hľadá odpovede na otázky, zdôvodňuje, uvažuje, hodnotí, pracuje s rôznymi zdrojmi orientuje sa na mape

16 vie čítať fyzickogeografickú mapu a vyvodzovať z nej základné charakteristiky zobrazeného územia, rozumie grafickej a číselnej mierke mapy objavuje, vyhľadáva informácie, prezentuje a vysvetľuje na základe príkladov z najrôznejších častí sveta vysvetľuje javy na základe vedomostí rozumie základným pojmom, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na zvládnutie ďalších geografických poznatkov číta obrázky a prepája s mapou získava údaje zo zdrojov a triedi ich vie aplikovať všeobecné geografické charakteristiky na konkrétnych regiónoch porovnáva regióny číta odborný text, vyhľadáva informácie, triedi ich a vyhodnocuje podľa mapy určí oblasti jednotlivých podnebných pásiem a ich charakteristické znaky opíše, ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Slovenska vysvetlí, ako vznikli pohoria na príkladoch podľa tematických máp, obrázkov, fotografií, blok diagramov 4. Obsahový štandard Obsah učiva v 9. ročníku sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Slovenska (nadväzuje na základy geografických poznatkov z vlastivedy). V úvode ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Prehľad tematických celkov: 1.Úvodná hodina (1) 2.Opakovanie (3) 3.Geografia v bežnom živote(3) 4.Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem (2) 5.Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) (45) 6.Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne(6) 7.Slovensko naša vlasť projekty a záverečné hodnotenie (6) Obsah tematických celkov 1. Úvodná hodina Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia, oboznámenie s projektmi 2. Opakovanie Opakovanie Európy 3. Geografia v bežnom živote Mapy. Geografické súradnice na mapách, číselná mierka mapy GPS v praxi 4. Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem Poloha, zobrazenie Slovenska na mapách Slovensko na severnej pologuli 5.Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) Prírodné krásy, povrch pohoria, nížiny, kotliny, jaskyne, rieky, jazerá, plesá, vodopády Vonkajšie činitele pôsobiace na povrch a príklady ich činnosti pri tvarovaní zemského povrch (pieskové presypy, sprašové nánosy, skalné mesto, riečna dolina, ľadovcová dolina, pleso, meander, mŕtve rameno, močariská, jaskyne). Podnebné činitele Vplyv podnebných činiteľov na povrch Slovenska Zmena podnebia s nadmorskou výškou a v priebehu roka na Slovensku Rieky (Morava, Dunaj, Váh, Nitra, Hron, Hornád, Torysa, Dunajec).

17 Jazerá a vodné nádrže (Veľké Hincovo pleso, Štrbské pleso, Oravská priehrada, Zemplínska šírava, Liptovská Mara, Gabčíkovo). Podzemné vody, minerálne a termálne (Žitný ostrov), kúpele (Piešťany, Bardejovské Kúpele, Trenčianske Teplice). Vodstvo v miestnej krajine TANAP, PIENAP, NP Nízke Tatry, NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, NP Slovenský raj, NP Muránska planina, NP Slovenský kras, NP Poloniny. Jaskyne Slovenského krasu, Vlkolínec, Spišský hrad a Spišská Kapitula, Bukové lesy Nízkych Beskýd, Bardejov, Banská Štiavnica a okolie. Historické udalosti na Slovensku, vznik Slovenska Obyvateľstvo a mestá charakteristika miest Sídla: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Komárno, Košice, Kremnica, Levoča, Nitra, Martin, Michalovce Piešťany, Poprad, Prešov, Prievidza, Trnava, Trenčín, Zvolen, Žilina Hospodárske aktivity na Slovensku Hospodárstvo ( ťažba nerastných surovín, poľnohospodárstvo, priemysel, doprava, služby, obchod Čím je Slovensko známe vo svete. Slovensko ako cieľ pre cestovný ruch Regióny Slovenska možnosti rozvoja regiónov Kraje Slovenska Prírodné a kultúrne lokality, ľudová kultúra Miestna krajina 6.Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne Znečistenie prírody Kalamity a prírodné hrozby Rozdiely medzi regiónmi Slovenska Historické územia a tradicie 7.Slovensko naša vlasť projekty a záverečné hodnotenie Príprava projektu Záverečné zhodnotenie, opakovanie V rámci predmetu budeme rozvíjať prierezové témy environmentálnej výchovy, dopravnej výchovy, mediálnej výchovy, osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 5. Výkonový štandard určiť na mape polohu Slovenska zemepisnými súradnicami na mape ukázať povrchové celky Slovenska a charakterizovať ich polohu a porovnať nadmorskú výšku podľa mapy stručne opísať vznik slovenských pohorí charakterizovať rozloženie nížin a kotlín na Slovensku a ich význam pre obyvateľstvo opísať a ako pôsobia vonkajšie činitele na povrch v jednotlivých častiach Slovenska a uviesť ich príklady vysvetliť na príkladoch ako vzniká skalné mesto, riečna dolina, ľadovcová dolina, sprašové nánosy, jaskyne, meandre, mŕtve ramená, jazerá a vymenovať príklady určiť, ktorý činiteľ prevládal v danej lokalite a dotvoril zemský povrch podľa rôznych obrázkov oblastí Slovenska opísať, ako človek pôsobí na tvárnosť povrchu uviesť konkrétne príklady opísať podnebie na Slovensku ako sa mení počasie v priebehu jednotlivých ročných období, ako sa mení teplota a množstvo zrážok (použiť diagramy) na mape určiť vybrané toky riek, jazerá, vodné nádrže, podzemné vody, kúpele, oblasti minerálnych a termálnych vôd charakterizovať význam vodstva na Slovensku na vybratých príkladoch

18 opísať negatívne zásahy do vodstva Slovenska. zhodnotiť možnosti využitia podzemných vôd. Vymenovať kúpele vymenovať a ukázať na mape národné parky a čím sú charakteristické zdôvodniť význam ochrany vybratých objektov na Slovensku a vo svete porovnať vybrané NP Zeme a Slovenska porovnať povrch a osídlenie. Na základe porovnania uviesť, ktoré oblasti sú vhodné na osídlenia a ktoré nie uviesť podmienky pre vznik sídla zdôvodniť nerovnomerné osídlenie obyvateľstva na území Slovenska posúdiť príčiny nerovnomerného osídlenia územia vybrané sídla určiť na mape, charakterizovať ich polohu a uviesť ich stručnú charakteristiku (zo zdrojov) charakterizovať najvýznamnejšie hospodárske aktivity človeka na Slovensku a odlíšiť ich ukázať na mape hospodársky najvyspelejšie regióny Slovenska charakterizovať dopravu v jednotlivých regiónoch Slovenska podľa mapy vyznačiť dôležité oblasti pre CR a opísať ich zaujímavé miesta pre CR 6. Pedagogické stratégie Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a opakovanie učiva/ sa veľký dôraz kladie na: začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou či už v atlasoch alebo s mapami na internete, práce s literatúrou- učebnicou, encyklopédiami a doplňujúcimi zdrojmi, začlenenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach do výučby, podporovať komunikáciu medzi žiakmi a učiteľom, samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri vypracovávaní projektov, maximálne využitie IKT vo výučbe- výukové programy, dataprojektor, počítač, DVD filmy, interaktívne cvičenia na tabuli využitie didaktických hier- zemepisné tajničky, doplňovačky a osemsmerovky, výučba bude prebiehať v klasickej triede, ale aj v počítačovej a multimediálnej učebni 7. Učebné zdroje Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.; doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.; RNDr. František Križan, PhD.; prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., OrbisPictusIstropolitana, 2012 Kol Školský atlas svet Kol Zemepisný atlas sveta multimediálne CD ROM encyklopédie a odborné časopisy: National geographic, GEO, Ľudia a Zem, Historická revue DVD filmy a výukové programy: podľa priebežnej ponuky internet: internetové geografické portály, interaktívne testy, prezentácie, aplikácia Google Earth 8. Hodnotenie predmetu Žiaci budú hodnotení podľa metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Žiaci sa budú hodnotiť tematickými písomnými previerkami, päťminútovkami, ústnym

19 priebežným skúšaním a hodnotením projektov. Výkony žiakov posudzujeme individuálne a nie porovnávaním s inými žiakmi. Veľkú pozornosť budeme venovať aj moderným spôsobom hodnotenia a klasifikácie. Je potrebné zmeniť prístup k hodnoteniu žiakov. Prvým krokom je pozitívne myslenie, vytvorenie bezstresovej atmosféry, prostredia, do ktorého žiak bude chodiť s chuťou a bude sa tešiť na zaujímavé formy vyučovania. Žiak musí vedieť, že môže vyjadriť svoj vlastný názor. Budeme klásť väčší dôraz na to, aby prostredníctvom hodnotenia sme nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných, schopných a neschopných. Budeme sa viac sústreďovať na individuálny pokrok každého žiaka a nie na porovnávanie žiaka s jeho spolužiakmi. Dôležité sú nielen známky, ale aj slovné hodnotenie. Do hodnotenia chceme zaradiť aj hodnotenie zručností, napr. ako žiak pracuje s informáciami, s mapami, aká je jeho úroveň komunikácie a tvorivosti.

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať ŠKVP z geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 33 hodín/1 hodina týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 hod. ŠKVP: 0 hod, spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Učebné osnovy z Geografie

Učebné osnovy z Geografie Učebné osnovy z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Školský vzdelávací program z Geografie

Školský vzdelávací program z Geografie Školský vzdelávací program z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 9., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne ŠKVP z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 8. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU Geografia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 - Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a spoločnosť Geografia Ročník 9. Časový rozvrh výučby

Více

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Školský vzdelávací program. Geografia 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

Školský vzdelávací program. Geografia 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Základná škola, Zarevúca 18 03401 Ružomberok Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Ak chceš hýbať svetom, pohni sám sebou

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Učebné osnovy Geografia

Učebné osnovy Geografia Učebné osnovy Geografia 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí Mesiac Tematický celok Téma Strana Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Charakteristika predmetu:

Charakteristika predmetu: Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 264 Ročník 6., 7., 8., 9. Časový rozsah výučby 6., 7. a 9. ročník: 1 hodina

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

ŠkVP. Geografia ôsmy ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Geografia ôsmy ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Školský vzdelávací program Geografia/

Školský vzdelávací program Geografia/ Školský vzdelávací program Geografia/ Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne Ročník príma Škola Gymnázium Stropkov Školský rok 2010/2011 Charakteristika predmetu v príme Regionálna

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: 1 Reforma systému

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu GEOGRAFIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1 1 1 4 Školský vzdelávací program 1 1 SPOLU 1 1 1 2 5 Kód a názov odboru

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Program ZÁKLADY CHÉMIE Program EDUCHEM Program ANIMOVANÁ CHÉMIA Hlavné menu Program CHEMIE I Program ZÁKLADY CHÉMIE (Programm GRUNDLAGEN DER CHEMIE)

Více

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu SEMINÁR Z GEOGRAFIE Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0 Školský vzdelávací program 2 2 4 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium

Více

ŠkVP. Geografia 7. ročník

ŠkVP. Geografia 7. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

GEOGRAFIA 5.ROČNÍK. Tradície regiónu v srdciach našich žiakov Stupeň vzdelávania Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2

GEOGRAFIA 5.ROČNÍK. Tradície regiónu v srdciach našich žiakov Stupeň vzdelávania Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 GEOGRAFIA 5.ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu GEOGRAFIA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 2 hodin y, spolu 66 v yučovacích hodín 1/1 h. Š k o

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Základná škola PODVYSOKÁ, 023 57 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 6,8 - ročník 66 hodín ročne, 7,9 ročník-33 hodín ročne Ročník šiesty, siedmy,

Více

Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník

Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník Šk. rok: 2012/2013 Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Školský vzdelávací program Geografia

Školský vzdelávací program Geografia Školský vzdelávací program Geografia Charakteristika predmetu Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Učebné osnovy zo zemepisu pre 9.ročník ZŠ

Učebné osnovy zo zemepisu pre 9.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Geografia. Charakteristika predmetu

Geografia. Charakteristika predmetu Predmet: Geografia Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme:

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov. P. Čerňanský PdF TU, Trnava

Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov. P. Čerňanský PdF TU, Trnava Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov P. Čerňanský PdF TU, Trnava Motto: Povedz mi ja zabudnem, ukáž mi zapamätám si, nechaj ma urobiť to a ja sa naučím. Ostrava, 18. novembra

Více

Vzdelávacia oblasť : Príroda a spoločnosť Predmet : Vlastiveda Ročník : tretí Časová dotácia : 1 hodina týždenne 34 hodín ročne

Vzdelávacia oblasť : Príroda a spoločnosť Predmet : Vlastiveda Ročník : tretí Časová dotácia : 1 hodina týždenne 34 hodín ročne Vzdelávacia oblasť : Príroda a spoločnosť Predmet : Vlastiveda Ročník : tretí Časová dotácia : 1 hodina týždenne 34 ročne Charakteristika predmetu : Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania

Více

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron Technika II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Baron TECHNIKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Učebné osnovy: Vlastiveda. Ročník: 4., Počet hodín : 1+0 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Vlastiveda. Ročník: 4., Počet hodín : 1+0 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Vlastiveda Ročník: 4., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 1. stupeň Základná

Více

ŠkVP. Geografia 6. ročník

ŠkVP. Geografia 6. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

ŠkVP. Geografia 5. ročník

ŠkVP. Geografia 5. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více