Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2007 Petra Müllerová

2 MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví ELIMINACE MĚNOVÉHO RIZIKA V PODMÍNKÁCH PODNIKATELSKÉ PRAXE ELIMINATION OF CURRENCY RISK IN ARTICLES BUSINESS PRACTICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Ing. Boris Šturc, CSc. Autor: Petra Müllerová Brno, duben 2007

3

4

5 Jméno a příjmení autora: Petra Müllerová Název bakalářské práce: Eliminace měnového rizika v podmínkách podnikatelské praxe Název práce v angličtině: Elimination of currency risk in articles business praktice Katedra: financí Vedoucí bakalářské práce: Ing. Boris Šturc, CSc. Rok obhajoby: 2007 Anotace Předmětem bakalářské práce Eliminace měnového rizika v podmínkách podnikatelské praxe je definovat měnové riziko, kvantifikovat jej a navrhnout jeho zajištění na spotovém a termínovém trhu. První část je zaměřena na definici a kvantifikaci měnového rizika. V druhé části jsou detailně rozebrány deriváty finančních trhů. Poslední část je zaměřena na konkrétní příklad možného zajištění měnového rizika českého vývozce pomocí finančních derivátů. Annotation The goal of the submitted thesis: Elimination of currency risk in articles business practice is to define currency risk, evaluate it and to propose a concept of a hedging of risk on the spot and forward market. The first part is focused on a concept definition and evaluation of a currency risk. In the second is circumstantial view of derivatives of financial markets. The final part is concentrated on the concrete example of hedging of currency risk of a Czech exporter. Klíčová slova Forward Swap Devizová opce Úroková sazba Promptní cena Zajištění Měnové riziko Key words Forward Swap Currency option Interest rate Spot rate Hedging Currency risk

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Eliminace měnového rizika v podmínkách podnikatelské praxe vypracovala samostatně pod vedením Ing. Borise Šturce, CSc. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 25. dubna vlastnoruční podpis autora

7 Poděkování vedoucímu práce Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce panu Ing. Borisi Šturcovi, CSc. za jeho cenné připomínky, odborné rady a metodické vedení, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

8 Obsah Úvod Riziko v podnikatelské praxi Tržní riziko Měnové riziko Kvantifikace měnového rizika Shrnutí Deriváty Forward Forwardové devizové operace Algoritmus kotace forwardového kurzu Futures Swap Swapové devizové operace Algoritmus kotace swapové sazby Opce, opční list Opční list Cap Floor Collar Shrnutí Příklad zajištění měnového rizika v praxi Shrnutí...38 Závěr...39 Použitá literatura...41 Seznam grafů...42 Seznam tabulek...42 Příloha č. 1 Obraty na devizovém trhu (Spot) v mil USD/den...43 Příloha č. 2 Obraty na devizovém trhu (Deriváty) v mil. USD/den...44 Příloha č. 3 Obraty na devizovém trhu (Opce) v mil USD/den...45 Příloha č. 4 Fixing úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit k Příloha č. 5 Seznam referenčních bank pro výpočet (fixing) referenčních sazeb PRIBID a PRIBOR...47

9 Úvod Česká republika patří mezi země s poměrně vysokou ekonomickou otevřeností. Dosahuje vysoké obchodní provázanosti zejména se zeměmi eurozóny, kde je partnerem pro přibližně 60 % celkového vývozu a 50 % celkového dovozu. Zahraniční obchod významně ovlivňuje výkonnost národního hospodářství a promítá se do platební bilance země. Česká republika se řadí k zemím s vysokým podílem dovozu i vývozu zboží na HDP, což je typické pro menší země, mezi než patříme. V roce 2005 se podařilo českým exportérům prolomit dlouhodobě deficitní saldo obchodní bilance a tento trend mírného přebytku zachovat i v roce Cílem této bakalářské práce je definice, kvantifikace a způsoby eliminace měnového rizika na finančních trzích pomocí nástrojů finančního trhu a řešení konkrétních případů potřeb měnového zajištění u podnikatelských subjektů zaměřených na zahraniční obchod. Tento cíl byl splněn prostřednictvím následujících kapitol a shrnut v závěrečném textu. Na účastníky obchodních transakcí jsou kladeny vysoké nároky a v mnoha případech hospodářský úspěch těchto subjektů závisí na důsledném zvážení a zajištění tržních rizik. Nejedna původně úspěšná exportní společnost přišla o své kladné a v mnoha případech dokonce vysoké hospodářské výsledky ztrátami z finančních operací resp. ztrátami na kurzových rozdílech. Primární myšlenkou celé práce je definovat problém a řešení v oblasti měnového rizika, které v maximální míře ovlivňuje ekonomický vývoj nejenom podnikatelských subjektů, ale i celého národního hospodářství. 9

10 1. Riziko v podnikatelské praxi Veškerá podnikatelská činnost je doprovázená riziky. Hlavním cílem každého podnikatelského subjektu je dosažení zisku. Ovšem každý subjekt musí počítat i s potenciální finanční ztrátou, tedy s finančním rizikem. Finanční riziko lze dělit do pěti skupin na úvěrové, tržní, likvidní, operační a obchodní. A je zřejmé, že všechna mohou mít negativní dopad na hospodaření subjektu a působí v různých mírách, a to individuálně či v kombinaci. Pro potřeby cíle této práce se zaměřím detailněji pouze na tržní riziko. 1.1 Tržní riziko Tržní riziko je po úvěrovém riziku pro firmu druhým nejvýznamnějším rizikem z výše uvedených rizik. Lze jej definovat jako potenciální ztrátu plynoucí ze změn tržních cen, jakožto změn hodnot finančních nástrojů či komoditních nástrojů. Rozlišujeme čtyři kategorie tržního rizika úrokové, akciové, komoditní a měnové [3]. Pro splnění cíle této práce pouze krátce popíši jednotlivé kategorie tržního rizika a poté se více zaměřím na měnové riziko. - Úrokové riziko (interest rate risk) můžeme označit jako potenciální ztrátu plynoucí z nepříznivého vývoje úrokových měr. Vzniká při obchodování s nástroji dluhových (úrokových) trhů na dluhových trzích, které se často dále člení na trhy peněžní 1 a kapitálové 2. - Akciové riziko (equity risk) je riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií. K realizaci akciového rizika může dojít na akciových trzích při obchodování s akciemi. Akciové trhy jsou součástí trhů kapitálových. - Komoditní riziko (commodity risk) je riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny komodit. Toto riziko vzniká na komoditních trzích, kde probíhá obchod s komoditami. Komoditní trhy se zařazují do finančních trhů pouze v případě trhu s cennými kovy jako je zlato, stříbro, platina a paladium. Vzhledem k tomu, že zlato bývá někdy považováno za měnu, spadá do kategorie měnových trhů. 1 Jedná se o trhy s úvěry, půjčkami a trhy dluhovými cennými papíry s původní splatností do jednoho roku 2 Představují trhy s akciovými cennými papíry, trhy s úvěry, půjčkami a trhy s dluhovými cennými papíry s původní splatností vyšší než jeden rok. 10

11 - Měnové riziko (currency risk, FX risk) je rizikem ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy. Měnové riziko se týká obchodů uzavíraných v cizích měnách a spočívá v možnosti nevýhodné změny kurzu měny, v níž je obchod uzavřen. Pokrýt jeho nepříznivý vývoj lze jeho zajištěním (hedgingem), což je v podstatě termínovaný prodej/nákup cizí měny, uzavřený v okamžiku jejího nákupu/prodeje Měnové riziko Z mikroekonomického hlediska má měnové riziko přímý vliv na rozvahovou a podrozvahovou pozici v majetku a kapitálu firmy, což se týká především [2]: - pohledávek v zahraniční měně - hotovosti a účtů v zahraniční měně - cenných papírů denominovaných v zahraniční měně - zahraničních podílů na podnikání - závazků v zahraniční měně - emise cenných papírů v zahraniční měně - leasingu do zahraničí Nepřímo působí na subjekty, které do zahraničně obchodních operací nevstupují, přesto jsou fluktuací devizových kurzů zasaženy. Tyto subjekty mohou pocítit negativní vývoj devizových kurzů na trzích s výrobními faktory a odbytových trzích. Podle projevů lze dále měnové riziko rozdělit na: Účetní riziko (accounting exposure) vyplývá z existence nadnárodních společností účtujících v domácí měně o majetku v zahraniční měně. Toto riziko působí na hospodářský výsledek nadnárodní společnosti zejména v den sestavení konsolidované účetní závěrky. Transakční riziko (transaction exposure) plyne ze smluv uzavřených v minulosti a splatných v budoucnosti. Z finančního pohledu ovlivňuje cash-flow subjektů a může negativně ovlivnit finanční plánování. Tento typ rizika je předmětem mezinárodního finančního managementu. Ekonomické riziko (economic exposure) vyplývá ze smluv uzavřených v budoucnosti a splatných rovněž v budoucnosti. Má značný vliv na budoucí vývoj výsledků firmy, protože přímo ovlivňuje budoucí vývoj finančních toků. Je předmětem strategického plánování. 11

12 Přímému měnovému riziku se lze vyhnout nebo jej redukovat následujícími způsoby [2]: - neprovádět zahraniční obchody - promptní placení - fakturace v domácí měně - použitím měnových klausulí - prodávání zahraničních pohledávek (forfaiting) 3 - přenesením části kursového rizika na smluvního partnera - pojištění kursového rizika - pomocí zajišťovacích operací Kvantifikace měnového rizika Měnové kurzy se velice rychle přizpůsobují aktuálním podmínkám na trhu, prakticky se mění každou minutou na základě momentální nabídky a poptávky. Volatilitu míru těchto změn můžeme vyjádřit pomocí statistické směrodatné odchylky, která je charakteristikou variability sledovaných hodnot (viz. datový soubor v tabulce č. 1). Následující datový soubor bude sloužit jako zdroj pro výpočet volatility dvou hlavních měn EUR a USD vyjádřených v CZK. Tabulka č. 1 Vývoj kursů EUR a USD vyjádřených v CZK v období od 8.1. do Datum CZK/EUR (deviza) CZK/USD (deviza) Nákup Prodej Střed Nákup Prodej Střed , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Forfaiting je metoda financování tuzemského a mezinárodního obchodu. Konkrétně se jedná o odkup středně a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou organizací (forfaiterem). 12

13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zdroj: vlastní konstrukce na bázi denního kursovního lístku uveřejňovaného Živnostenskou bankou, a.s. na svých internetových stránkách Volatilitu sledovaných měn vypočítáme pomocí následujícího vzorce: X X i σ = ts kde n 1 2 X n = i= 1 n X i a X i C = ln C t t 1 σ = volatilita měny C t = cena podkladového aktiva v čase t C t-1 = cena podkladového aktiva v čase t-1 13

14 X = aritmetický průměr z logaritmů C t /C t-1 X = konkrétní logaritmus z C i t /C t-1 t s = období sledování cen, v případě sledování týdenních cen t s = 52 n = počet hodnot C t /C t-1 Pro názornost výpočtu volatility jsou v následující tabulce zachyceny dílčí výpočty. Pro hodnoty C t byly zvoleny průměrné týdenní kurzy měn (deviza-nákup) získané z datového souboru v tabulce č. 1 Tabulka č. 2 Výpočet volatility měn EUR a USD, vyjádřených v CZK (v období od ) Týden (od-do) CZK/EUR CZK/USD C t C t /C (t-1) ln(c t /C (t-1) ) C t C t /C (t-1) Ln(C t /C (t-1) ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zdroj: vlastní konstrukce na bázi tabulky č. 1 Po dosazení do výše uvedených vzorců dostáváme následující výsledky: 0, CZK / EUR = = X 0, (0, ,004037) (0, ,010431) σ CZK / EUR = σ CZK / EUR = 0, X σ CZK 0,01964 = = 10 CZK / USD 0, ( 0, ,007310) ( 0, ,019242) / USD = σ CZK / USD = 0,

15 Graf č. 1 Vývoj kurzů EUR/CZK za období od do Deviza nákup 28, , , , , EUR/CZK 27, , , Zdroj: vlastní konstrukce na bázi tabulky č. 1 Graf č. 2 Vývoj kurzů USD/CZK za období od do Deviza nákup 21, , , , , USD/CZK 20, , , , Zdroj: vlastní konstrukce na bázi tabulky č. 1 15

16 Pomocí výše uvedených výpočtů a grafických znázornění lze tedy dokázat, že je možné kvantifikovat riziko změny u podkladového aktiva ve sledovaném období. V tomto případě byly podkladovým aktivem dvě vybrané měny (EUR a USD vyjádřené v CZK). Volatilita EUR/CZK byla ve sledovaném období zhruba 3,95 % a u USD/CZK dokonce 5,58 %. 1.2 Shrnutí V této kapitole bylo popsáno působení finančního rizika na podnikatelský subjekt pohybující se na finančních trzích. Finanční riziko bylo obecně definováno jako potenciální finanční ztráta subjektu a rozděleno do pěti hlavních skupin na úvěrové, tržní, likvidní operační a obchodní riziko. Dále zde bylo vydefinováno riziko měnové, které se řadí do tržních rizik a je rizikem ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy. Týká se obchodů uzavíraných v cizích měnách a spočívá v možnosti nevýhodné změny kurzu měny, v níž je obchod uzavřen. U subjektů vstupujících do zahraničně obchodních operací má měnové riziko přímý vliv na rozvahovou a podrozvahovou pozici v majetku a kapitálu firmy. S využitím směrodatné odchylky byla vypočítána volatilita dvou zahraničních měn EUR a USD. 16

17 2. Deriváty Finanční deriváty jsou obchody (kontrakty), jejichž podstatou je určitá forma termínovaného obchodu. Základním rysem termínovaných obchodů je časový nesoulad mezi uzavřením obchodu a jeho plněním. Lze je v zásadě rozdělit na tři hlavní skupiny: - termínové kontrakty (v užším slova smyslu) používají se jako označení jen pro kontrakty typu forward a futures. Jedná se o pevně sjednané kontrakty na budoucí prodej/nákup určitého finančního instrumentu. Základní rozdíl mezi forwardem a futures je, že forwardové obchody se provádějí na OTC 4 trzích, zatímco futures kontrakty jsou typem standardizovaných burzovních obchodů. - swapové kontrakty představují dohodu o budoucí směně úrokových plateb vztahujících se ke stejné částce kapitálu, ale definovaných různým způsobem, případně i nenominované v různé měně (pak je swap spojen i se směnou kapitálů nenominovaných v různé měně). - opční kontrakty jsou kontrakty, při nichž subjekt zakoupením opce získává právo, nikoliv však povinnost, na provedení určitého obchodu v budoucnosti za předem pevně sjednaných podmínek. Jednotlivé finanční deriváty lze vzájemně nejrůznějším způsobem kombinovat a vytvářet tak řadu hybridních instrumentů. Mezi nejvýznamnější takto vzniklé deriváty patří opce na futures kontrakty (právo na koupi/prodej futures kontraktu za předem pevně sjednaných podmínek), opce na swapy (právo na uzavření swapu za předem pevně sjednaných podmínek) nebo forwardové swapy (pevná dohoda dvou subjektů o uzavření swapu k určitému termínu v budoucnosti za předem pevně sjednaných podmínek). Finanční deriváty lze v zásadě využívat ze tří základních důvodů, a to jako zajištění (hedging), spekulaci a arbitráž. Zajištění spočívá v tom, že pomocí derivátů můžeme fixovat cenu určitého instrumentu k sjednanému termínu v budoucnosti. Pro spekulaci je typické otevření určité pozice na termínovém trhu s cílem profitovat na cenovém vývoji. Arbitráž je založena na využití cenových diferencí, které mohou vznikat z hlediska teritoriálního či časového. 4 Over-The-Counter, trh mimoburzovní, který je standardizován méně než jednotlivé burzy ve světě a který se velmi pružně přizpůsobuje vývoji na peněžním trhu po celém světě. 17

18 2.1 Forward Forwardový kontrakt je nejstarším a zároveň i nejjednodušším derivátovým nástrojem. Na mezibankovním trhu je využívám především měnový forward (currency forward). Měnový forward představuje závazek kupujícího koupit určité množství podléhajícího aktiva (měny) k určitému dni za stanovenou cenu a závazek prodávajícího prodat dané množství aktiva za stejných podmínek. S forwardy se obchoduje na OTC trzích s tím, že množství, cena a datum dodávky jsou stanoveny při dohodě a kontrakt se dohaduje přímo mezi kupujícím a prodávajícím. FRA 5 dohoda o termínované úrokové sazbě je dalším druhem nestandardizovaného termínovaného obchodu OTC trhu. Jsou však určité obvyklé charakteristiky (např. objem, splatnost), pro které existuje likvidní trh. To však nevylučuje sjednání kontraktu s individuálními podmínkami, avšak vlivem nižší likvidity je potom cena vyšší. FRA je instrument, který umožňuje zajistit pro určité období v budoucnosti fixní úrokovou sazbu pro určitý závazek (přijatý úvěr) či depozitum (pohledávku). Nespočívá však ve skutečném poskytnutí (přijetí) budoucího úvěru (depozita) za pevně sjednaných podmínek, nýbrž na jeho základě finančně dorovnává jeden partner druhému úrokový rozdíl mezi pevně sjednanou úrokovou sazbou ve FRA a skutečnou výši tržní (referenční) úrokové sazby v termínu, ke kterému bylo FRA sjednáno Forwardové devizové operace První forwardové obchody s devizami byly uzavírány v osmdesátých letech minulého století na burze ve Vídni, kde se obchodovaly forwardy na marky v termínech dodání 1, 3, 4 a 6 měsíců. Menší burzy v té době rovněž existovaly v Berlíně (obchodovány byly rakouský zlatý a ruský rubl) a v Petrohradě (německé marky). V současné době se forwardové devizové obchody na burzách již nerealizují (to zůstává doménou finančních futures a jejich burz pro obchodování s finančními futures) a operace jsou prováděny prostřednictvím trhu OTC. Pro forwardovou operaci ostatně jako pro všechny typy termínových operací platí, že zatímco uzavření kontraktu probíhá v přítomné době, plnění kontraktu nastává až v budoucím, předem dohodnutém termínu. Vzhledem k tomu, že forwardové operace jsou uskutečňovány prostřednictvím OTC, nejsou forwardové kontrakty, na rozdíl od futures a burzovních opcí, standardizovány co do množství a času. Dohoda mezi podnikem a dealerem v bance může 5 Forward Rate Agreement 18

19 znít např. na 9 měsíců nebo 275 dní. Nejfrekventovanější jsou forwardové operace se splatností do jednoho roku. Méně obvyklé jsou pak operace od jednoho roku do tří let. Z bankovní praxe (ne v ČR) jsou známé i forwardové obchody s dobou splatnosti 5 let Základním problémem dlouhodobých forwardů je vyšší riziko z těžko odhadnutelného budoucího pohybu spotového kurzu a dále i užší (méně likvidní) trh, na kterém je možné provést zajišťovací operaci. Tyto skutečnosti mají vliv na to, že s délkou dospělosti roste tzv. spread rozpětí mezi nákupním a prodejním kursem u dvoucestné kotace forwardového kurzu. Široký spread pak automaticky znamená málo výhodný nákupní a prodejní kurz pro klienta. Forwardové operace nejsou rovněž standardizovány, pokud jde o množství obchodovaných deviz, což je zejména výhodné pro klienty bank z oblasti zahraničního obchodu. Přesto klient musí počítat s určitých technickým minimem, při kterém banka forwardové operace provádí. Toto technické minimum je u jednotlivých obchodních bank rozdílné, je však obvykle nižší než jeden standardizovaný lot u futures nebo burzovní opce, případně je vždy nižší než technické minimum u bankovní opce. Například v Živnostenské bance, a.s. je technické minimum ekvivalent 1 mil. CZK. Díky této výši je možné zajišťovat i dílčí transakce větších klientských kontraktů, resp. jejich cash flow v zahraničních měnách Algoritmus kotace forwardového kurzu Hodnota forwardového kurzu se odvíjí od momentálního vývoje nabídky a poptávky na devizových trzích. Při přímé kotaci 6 odpovídá součinu spotového kurzu a poměru úrokových faktorů pro domácí (DM) a cizí měnu (CM). Pro nákupní (BID) kurzy a prodejní (OFFER) kurzy a pro úrokové sazby depozitní (D) a zápůjční (L) platí následující vztahy: FR BID = SR BID (1 + IR (1 + IR DM, D CM, L t * ) 360 t ) 360 FR OFFER = SR OFFER (1 + IR (1 + IR DM, L CM, D t ) 360 t * ) 360 FR SR IR D IR L t forwardový kurs CM/DM spotový kurs CM/DM depozitní úroková sazba na roční bázi pro DM i CM zápůjční úroková sazba na roční bázi pro DM i CM doba splatnosti forwardového kontraktu 6 Kotace je úroveň ceny, za kterou je referenční banka ochotna koupit (strana kotace bid) od jiné referenční banky mezibankovní depozitum nebo prodat (strana kotace offer) jiné referenční bance mezibankovní depozitum v souladu se standardními pravidly obchodování. 19

20 Po algebraických úpravách rovnic dostaneme tvar pro relativní odchylku forwardového kurzu od spotového. Vztah pro relativní odchylku prodávané měny: FRBID SR SR BID BID ( IRDM D IR = (1 + IR t, L)* 360 t )* 360, CM t = ( IRDM, D IRCM, L CM, L )* 360 Vztah pro relativní odchylku kupované měny: FR SR SR OFFER OFFER OFFER ( IRDM L IR = (1 + IR t, D ) * 360 t ) * 360, CM t = ( IRDM, L IRCM, D CM, D ) * 360 t IRDM, D IRCM L)* relativní odchylka spotového kurzu od forwardového pro 360 (, nákup CM bankou t IRDM, L IRCM D)* relativní odchylka spotového kurzu od forwardového pro 360 (, prodej CM bankou Relativní odchylky spotového od forwardového kurzu vytvářejí díky úpravě o časový faktor t/360 tzv. úrokový diferenciál pro období t. Na českém trhu mezibankovních depozit jsou depozitní a zápůjční úrokové sazby pro dané období stanoveny na základě výpočtu (fixing) kalkulačního agenta pro Czech Forex Club. Takto získané sazby se označují jako referenční úrokové sazby PRIBID 7 a PRIBOR 8 a jsou získávány na základě kotací referenčních bank 9. Pro eurodolarové obchody s finanční deriváty se jako referenční úrokové sazby používají LIBID 10 a LIBOR 11, uveřejňované pravidelně British Bankers Association. 7 Prague Interbank Bid Rate 8 Prague Interbank Offered Rate 9 Referenční banka je banka, jíž byl udělen statut působit jako referenční banka od Czech Forex Clubu, v současné době má tento statut přidělených 13 bank (viz. příloha č. 5) 10 London Interbank Bid Rate 11 London Interbank Offered Rate 20

21 2.2 Futures Zavedení financial futures patřilo k nejdůležitějším inovacím na mezinárodním finančním trhu. Jsou dalším pokračováním a prohloubením více než dvě století existujících termínových obchodů. Futures jsou obchodovány jako standardizované kontrakty na speciálních termínových burzách. Hlavními příčinami, které si vynutily z nestandardizovaných OTC obchodů vznik standardizovaných burzovních futures obchodů, lze hledat ve snaze eliminovat úvěrové riziko protistrany spočívající v nesplnění sjednaného termínového obchodu, ve snaze umožnit kdykoliv realizaci zisku (v případě příznivého vývoje na trhu) bez nutnosti skutečného plnění sjednaného obchodu a čekání až do dne splatnosti a v poskytnutí možnosti kdykoliv od sjednaného obchodu odstoupit uzavřením otevřené pozice jejím odprodejem na likvidním trhu. Futures kontrakt spolu vzájemně musí prostřednictvím burzy uzavírat dva subjekty. Pozice kupujícího dávající právo a zároveň i povinnost v budoucnu koupit bazický instrument se označuje jako dlouhá (long) 12. Pozice prodávajícího, která dává naopak právo a povinnost prodat se označuje jako krátká (short) 13. Výhodnost obou pozic závisí na vztahu mezi sjednanou termínovou cenou a promptní cenou bazického instrumentu v době splatnosti kontraktu. Standardizovaným datem splatnosti futures kontraktů jsou danou burzou přesně stanovené dny v roce (obvykle v měsících březen, červen, září a prosinec). V rámci těchto měsíců je potom přesně určen poslední den, kdy se s příslušným kontraktem obchoduje, den splatnosti kontraktu a den plnění kontraktu. Futures kontrakty se vyskytují zpravidla se splatností do jednoho roku, maximálně do dvou let. Standardizované množství určuje velikost jednoho kontraktu s tím, že obchodovat lze pouze s takto definovaným standardizovaným množstvím, případně s jeho celočíselným násobkem. Podkladové (bazické) instrumenty, na které jsou financial futures uzavírány, jsou v současné době krátkodobé a dlouhodobé úrokové instrumenty (krátkodobá depozita, státní pokladniční poukázky, státní dluhopisy), cizí měny a akciové indexy. 12 Dlouhá pozice (long position) je stav, kdy instituce již vlastní určité aktivum, spotově nakoupila toto aktivum nebo nakoupila toto aktivum prostřednictvím pevného termínového nebo opčního termínového kontraktu s tím, že vypořádání se uskuteční v budoucnosti. 13 Krátká pozice (short position) je stav, kdy instituce spotově prodala určité aktivum a nedošlo dosud k vypořádání, nebo prodala toto aktivum prostřednictvím pevného termínového nebo opčního termínového kontraktu s tím, že vypořádání se uskuteční v budoucnosti. 21

22 2.3 Swap Obecně lze swap charakterizovat jako časově limitovanou periodickou směnu úrokových závazků nebo pohledávek mezi dvěma nebo více subjekty. Samotným předmětem směny jsou úrokové platby včetně kapitálů (pokud jsou nenominovány v různých měnách), z nichž jsou úrokové platby odvozeny. Charakteristickým rysem swapů (na rozdíl od forwardů, futures či opcí) je to, že plnění ze swapu není jednorázové, swapová smlouva je sjednána na delší časové období (doba splatnosti swapu), v rámci kterého potom probíhají jako plnění ze swapu periodické platby (typické pro úrokové swapy). Swapy lze obecně dělit na měnové a úrokové. Obchoduje se s nimi výhradně na trzích OTC. Měnový swap (currency swap) je nástroj, u kterého dochází nejen ke směně úrokových plateb, ale i ke směně kapitálů nenominovaných v různých měnách, ke kterým se úrokové platby vztahují. Úrokový swap (IRS) 14 představuje pouze směnu úrokových plateb ve stejné měně, nedochází tedy k žádné směně kapitálů, ze kterých jsou úrokové platby odvozeny. Nominální (pomyslná) výše kapitálu sjednaná ve swapové smlouvě slouží pouze k odvození výše úrokových plateb. Swapy se, ostatně jako všechny deriváty, využívají k zajištění proti úrokovému a měnovému riziku a ke spekulaci na pohyb úrokové sazby či měnového kurzu. Nejrozvinutějším trhem je swapový trh s úrokovými sazbami, kde je možno přeměnit fixní úrokové sazby do pohyblivých úrokových sazeb a naopak Swapové devizové operace Tradiční devizový swap je tvořen dvěma neoddělitelnými operacemi, které se uzavírají v jednom okamžiku se stejným partnerem, přičemž alespoň jedna operace je forwardová. Existují dva základní typy swapů: - swapy s kombinací operací spot a forward - swapy s kombinací dvou forwardových operací o nestejné době splatnosti. V prvém případě dealer devizu od klienta spotově nakupuje (resp. prodává) a současně ji termínově prodává (resp. nakupuje). Ve druhém případě je na kratší forward nakupuje (resp. 14 Interest Rate Swap 22

23 prodává) a na delší forward ji současně prodává (resp. nakupuje). Tradiční swapy jsou, na rozdíl od měnových a měnově úrokových swapů (Cross currency swaps), krátkodobé. Fakticky představují dočasnou konverzi jistin v rozdílných měnách mezi swapovými partnery na základě hodnoty spotového kurzu a jednorázovou úhradu úrokového rozdílu na základě kotace swapové sazby. Swapy jsou jako krátkodobá alternativa ke krátkodobým úvěrům a pomáhají zejména k pokrytí přechodné a krátkodobé nelikvidity v určité měně Algoritmus kotace swapové sazby Pro kotaci swapové sazby budeme vycházet z rovnic pro výpočet forwardového kurzu (viz. Algoritmu kotace forwardového kurzu). Pokud tyto rovnice po obou stranách vynásobíme spotovým kurzem SR BID,OFFER, získáváme definice swapové kotace, která je vyjádřená v podobě tzv. pipsů. Pipsy vyjadřují časovou hodnotu a úrokový diferenciál obou obchodovaných měn celé zajišťovací operace upravený o spotový kurz SR BID,OFFER. Pokud jsou kladné, přičítají se ke spotovému kurzu SR BID,OFFER. Forwardový kurz FR BID,OFFER je pak v případě forwardového prodeje resp. nákupu vyšší než je spotový kurz. V případě záporných pipsů je forwardový kurz FR BID,OFFER nižší než spotový kurz SR BID,OFFER. Můžeme tedy definovat závislost forwardového kurzu FR BID,OFFER na výši jednotlivých úrokových sazeb obchodovaných měn. Pro forwardový prodej platí nerovnosti: IR DM,D < IR CM,L pipsy jsou záporné IR DM,D > IR CM,L pipsy jsou kladné Pro forwardový nákup platí nerovnosti: IR DM,L < IR CM,D pipsy jsou záporné IR DM,L > IR CM,D pipsy jsou kladné Pokud nastane stav rovnosti ve výši kalkulovaných úroků pro výpočet pipsů jsou tyto nulové tj. úrokový diferenciál je nulový a forwardová cena FR BID,OFFER a spotová cena SR BID,OFFER jsou si rovny (IR DM,D,L = IR CM,D,L ). 23

24 Kotace pipsů je tedy následující: t ( IRDM, D IRCM, L ) * pipsy BID = 360 * SR t (1 + IRCM, L ) * 360 BID Pipsy BID se týká swapu, kdy klient cizí měnu (CM) spotově nakupuje a termínově prodává bance. Klient si může po dobu trvání swapu nakoupenou CM termínově uložit, proto bude bance ochoten platit náklad na swap v případě, kdy úroková sazba CM bude vyšší než úroková sazba domácí měny (DM). Bance tím kompenzuje úrokový rozdíl, který vyplývá z úrokového diferenciálu (rozdíl mezi cenou za kterou si banka CM na devizovém trhu půjčí a cenou, kterou obdrží za termínové umístění DM získané ze swapu). Klient bude inkasovat swapový náklad, pokud domácí úroková sazba bude vyšší než zahraniční úroková sazba, neboť má po dobu swapu k dispozici méně úročenou zahraniční měnu. t ( IRDM, L IRCM, D ) * pipsy OFFER = 360 * SR t (1 + IRCM, D ) * 360 OFFER Pipsy OFFER se týká swapu, kdy klient CM spotově bance prodává termínově ji zpět nakupuje. Klient si může po dobu trvání swapu termínově uložit DM, proto bude bance ochoten platit náklad na swap v případě, kdy úroková sazba na DM bude vyšší než úroková sazby CM. Tímto bance kompenzuje úrokový rozdíl, který vyplývá z úrokového diferenciálu (rozdíl mezi cenou, za kterou si banka DM na devizovém trhu půjčí a cenou, kterou obdrží za termínové umístění CM získané ze swapu). Klient bude inkasovat swapový náklad, pokud zahraniční úroková sazba bude vyšší než domácí úroková sazba, neboť má po dobu swapu k dispozici méně úročenou domácí měnu. 2.4 Opce, opční list Finanční opce Opční obchody se zařazují mezi tzv. podmíněné termínové obchody. Jejich základní odlišnost od nepodmíněných (pevných) termínových obchodů spočívá v tom, že pouze jeden z partnerů má povinnost na požádání sjednaný obchod splnit, zatímco druhý má možnost volby, to znamená požadovat plnění obchodu nebo od něj ustoupit. Opční smlouva obsahuje dohodu mezi dvěma subjekty kupujícím a prodávajícím opce. Kupující (majitel) opce získává koupí opce za opční prémii (opční cenu) právo koupit nebo prodat určité pevně sjednané množství finančního instrumentu za předem pevně dohodnutou cenu v předem pevně sjednané 24

25 množství finančního instrumentu za předem pevně dohodnutou cenu v předem pevně stanovený den, nebo kdykoliv ve lhůtě do tohoto dne. U burzovně obchodovatelných opcí obchodují se na speciálních opčních burzách jsou základní náležitosti (velikost kontraktu, bazické instrumenty, realizační ceny, den splatnosti) standardizovány. Bazickými instrumenty u finančních opcí jsou akcie, akciový index, úrokový instrument, cizí měna nebo futures kontrakt Opci lze realizovat (uplatnit) buď pouze v jeden přesně určený den splatnosti opce, pak je to tzv. evropská opce, nebo může být opce využita kdykoliv během časové lhůty do splatnosti opce, potom je to tzv. americká opce. Opce se opět využívají jednak k zajištění proti úrokovému, měnovému či kursovému riziku, jednak ke spekulaci s cílem profitovat na očekávaném budoucím vývoji na trhu. Devizová opce Devizová opce je stejně jako forward a swap termínovou operací. Je založena na ujednání mezi vypisovatelem opce, který se tím zavazuje neodvolat po stanovenou dobu svou nabídku, a držitelem opce, který má právo od smlouvy odstoupit. Toto právo si držitel opce od vypisovatele kupuje za tzv. Premium 15. Hlavní inovací opce oproti jiným termínovým kontraktům je tedy možnost držitele opce nechat opci propadnout, pokud je to z pohledu vývoje spotového kurzu pro něj výhodné. Opční prémie je fakticky cenou, za kterou si držitel kupuje u vypisovatele právo neplnit smlouvu, tzn. nedodat nebo neodebrat dohodnuté množství deviz. Prémie je stanovena na jednotku podkladového aktiva resp. měny. Cena za standardizovanou burzovní opci je tedy dána součinem prémie (např. 0,01 EUR/USD) a velikostí jednoho lotu podkladové měny (např USD). Premium je rovnovážným faktorem mezi nabídkou a poptávkou. Proces stanovení této rovnovážné ceny je velmi složitý. Pro určení rovnovážné ceny se využívá matematických modelů. Nejčastěji používané jsou Black-Scholesův model nebo Bigerův- Hullův model, který je například součástí expertního softwaru společnosti ICYFX, jenž je v současné době běžně bankami používán k modelování zajištění. 15 Opční prémie 25

26 Výše opční prémie je ovlivněna následujícími faktory: - vztahem mezi strike price a spot kurzem v době uzavření kontraktu, tedy čím výhodnější je pro majitele strike price opce proti aktuálnímu spotovému kurzu, tím vyšší bude opční prémie - délkou expirace opce čím vzdálenější doba expirace opce, tím vyšší pravděpodobnost změny spotového kurzu - rizikovostí měny, která je daná volatilitou pohybu spotového kurzu čím vyšší je volatilita kurzu hlavní měny, tím vyšší mohou být zisky majitele opce a zároveň ztráty výstavce opce; takovému riziku pak odpovídá vyšší opční prémie - úrokovým diferenciálem úrokových sazeb opční prémie u call opce bude tím vyšší, čím vyšší bude úrokový rozdíl ve prospěch vedlejší měny, kompenzuje tím nevýhodnost úrokového diferenciálu pro výstavce; opční prémie put opce je tím nižší, čím vyšší bude úrokový rozdíl ve prospěch vedlejší měny, jelikož majitel put opce tím kompenzuje náklady ušlé příležitosti Opční prémie je dále ovlivněna vnitřní a časovou hodnotou opce. Vnitřní hodnota opce je rozdíl mezi tržním spotovým kurzem a strike price opce. V případě záporné vnitřní hodnoty opce je její cena rovna nule záporné ceny se neužívají. Časová hodnota opce je definována jako rozdíl mezi výší opční prémie a vnitřní hodnotou opce. Vypisovatel opce může vypsat kupní opci nebo prodejní opci. V případě kupní opce získává držitel opce právo koupit dohodnuté množství deviz od vypisovatele při předem dohodnuté realizační ceně 16 opce. V případě prodejní opce získává držitel opce naopak právo prodat dohodnuté množství deviz vypisovateli při dohodnuté realizační ceně opce. V následujících grafech č. 2 a 3 jsou zobrazeny čtyři případy-holder 17, Writer 18 při Call opci 19 a Put opci 20. Na ose X jsou zachyceny budoucí ceny spotového kurzu podkladového aktiva a na ose Y kladná hodnota Profit (zisk), resp. záporná hodnota Loss (ztráta). 16 Strike price 17 Majitel opce 18 Výstavce opce 19 Kupní opce 20 Prodejní opce 26

27 Graf č. 3 Výnosová křivka Call opce Zdroj: vlastní konstrukce Předpokladem pro Call opci v grafu č. 2 je strike price 27,50 EUR/CZK a opční prémie 1 CZK za EUR. Výnosová křivka protíná osu v kurzu 28,50 EUR/CZK. Call opce pak může dosahovat v době své expirace (splatnosti) třech stavů, daných její vnitřní hodnotou 21 : strike price < spot (forward) "In the money" 22 strike price = spot (forward) "At the money" 23 strike price > spot (forward) "Out of the money" 24 Call opce je in the money v případě, že budoucí spot kurz bude vyšší než 28,50 EUR/CZK, tedy dosahuje kurzu vyššího než je součet strike price a opční prémie. Majitel opce dosáhne zisku. At the money je call opce tehdy, pokud budoucí spot kurz je právě 28,50 EUR/CZK. V tomto případě dosahuje právě kurzu, který je roven součtu strike price a opční prémie. Majitel nedosáhne ani zisku ani ztráty. 21 Intrinsic value 22 Opce při penězích 23 Opce na penězích 24 Opce mimo peníze 27

28 Maximální ztrátu dosáhne majitel v případě, že call opce je out-of-the money, tedy při kurzu rovnému strike price 27,50 EUR/CZK, v případě, že opční prémie je 1 CZK za EUR. Ztráta už nemůže narůst při nižším budoucím spotovém kurzu, protože majitel nechá opci propadnout a realizuje nákup EUR na spotovém trhu. Graf č. 4 Výnosová křivka Put opce Zdroj: vlastní konstrukce Předpokladem pro put opci v grafu č. 3 je strike price 29,50 EUR/CZK a opční prémie 1 CZK za EUR. Výnosová křivka protíná osu v kurzu 28,50 EUR/CZK, tento kurz je roven nákladům na realizaci prodeje EUR držitele Put opce, strike price mínus premium se rovná témuž kurzu. Put opce může stejně jako call opce dosahovat v době své expirace třech stavů, daných její vnitřní hodnotou:. strike price > spot (forward) "In the money" strike price = spot (forward) "At the money" strike price < spot (forward) "Out of the money" Put opce bude in the money v případě, že budoucí spotový kurz bude nižší než 28,50 EUR/CZK (rozdíl strike price a premium), majitel opce uplatní své právo a bude chtít prodat předem určený obnos EUR za kurz 29,50 EUR/CZK, realizuje tím zisk. 28

29 Put opce je at the money tehdy, když budoucí spotový kurz je roven rozdílu strike price a premium, tedy kurzu 28,50 EUR/CZK. Při tomto kurzu majitel nerealizuje ani zisk, ani ztrátu. Nejvyšší ztráty dosáhne v případě, že budoucí spotový kurz v den expirace opce bude 29,50 EUR/CZK (strike price), v tomto případě majitel opci neuplatní a bude realizovat konverzi aktuálním spotovým kurzem. Ztráta má hodnotu zaplacené opční prémie a je maximální, majitel nechá opci propadnout. Uzavírání opčních kontraktů je možné jak prostřednictvím burzy, tak i prostřednictvím bankovního trhu OTC. Burzovní opce jsou obchodované např. na burzách Philadelpia Stock Exchange (PHLX), Chicago Board Options Exchange (CBOE, první burza s devizovými opcemi od roku 1973), London Stock Exchange (LSE), Montreal Exchange a Sydney Stock Exchange. Způsob obchodování opcí na burzách je v mnoha ohledech podobný způsobu obchodování futures. Rovněž standardizované časové termíny pro uzavření opcí jsou četnější, neboť se vypisují v měsících březen, červen, září a prosinec vždy na 1, 3, 6, a 12 měsíců dopředu. Bankovní opce OTC obchodované na mezibankovním a klientském trhu nabízejí možnost přizpůsobení obsahu kontraktů specifickým přáním klientů (podkladové aktivum, doba splatnosti, výše kontraktu i realizační cena). Banky však obvykle ve vztahu ke klientům stanovují spodní kvantitativní limit pro uzavření kontraktu. Například v případě Živnostenské banky je spodní limit 100 tis. EUR. Opční prémie je dealery kotována na základě požadované realizační ceny klientem. Teoreticky může klient požadovat jakoukoli realizační cenu (např. i 10 EUR/CZK nebo 100 EUR/CZK jak u prodejní, tak i kupní opce). Platí však, že čím výhodnější bude realizační cena pro držitele opce, tím vyšší bude požadovaná prémie ze strany vypisovatele. Klient, který chce koupit (držet) prodejní nebo kupní opci, proto musí citlivě zvažovat, jakou bude požadovat realizační cenu při kotaci prémie. Z hlediska možnosti plnění rozlišujeme v praxi dva základní typy opcí americkou a evropskou opci. Toto terminologické rozlišení nemá však nic společného s místem, kde se tyto opce obchodují. V případě americké opce může osoba oprávněná z kontraktu požadovat plnění na navrhovateli kdykoli po uzavření kontraktu až do doby dospělosti kontraktu. Plnění u evropské opce, které jsou převážně bankovní nebo jsou uzavírány na burze CBOE, probíhá 29

30 vždy až v době dospělosti Vzhledem k tomu, že u americké opce vypisovatel předem nezná přesný termín plnění, omezuje se mu prostor pro zajištění této opce. Z tohoto bude vypisovatel požadovat u amerických opcí vyšší prémii než u opcí evropských Opční list Opční listy 25 jsou na burze obchodovatelné cenné papíry emitované jako součást opčních dluhopisů nebo i samostatně a ztělesňující právo (ne však povinnost) na koupi/prodej určitého množství daného opčním poměrem stanoveného cenného papíru (akcie, podílový list) za předem pevně stanovenou realizační cenu. Opční poměr určuje, kolik opčních listů opravňuje k nabytí kolika kusů cenných papírů např. opční poměr 3:2 znamená, že tři opční listy opravňují k zakoupení dvou kusů stanovených cenných papírů. Opční listy mohou být emitované buď jako součást opčního dluhopisu (klasický způsob), nebo mohou být emitovány samostatně bez vazby na opční dluhopisy Cap Cap je dohoda mezi kupujícím cap a prodávajícím cap, že překročí-li ve stanovených rozhodných dnech sjednaná referenční tržní úroková sazba pevně dohodnutou maximální úrokovou cap sazbu, uhradí prodávající cap kupujícímu úrokový rozdíl vyplývající z těchto dvou sazeb a vztažený na dohodnutou nominální hodnotu cap a stanovené úrokové období Nominální hodnota cap slouží pouze k odvození výše plnění a nepřechází k jejímu přesunu mezi dvěma subjekty. Úrokové období může být měsíční, čtvrtletní nebo půlroční. Využívá se jako hedging proti růstu úrokových sazeb nad určitou mez Floor Floor lze charakterizovat jako protiklad ke cap. Floor je dohoda mezi kupujícím floor a prodávajícím floor o tom, že bude-li ve stanovených rozhodných dnech sjednaná referenční tržní úroková sazba pod pevně dohodnutou úrokovou floor sazbou, uhradí prodávající kupujícímu úrokový rozdíl vyplývající z těchto dvou sazeb vztažený na dohodnutou nominální hodnotu floor a stanovené úrokové období. Využívá se jako hedging proti poklesu úrokových sazeb pod určitou mez. 25 Warrants 30

31 2.4.4 Collar Collar je kombinací cap a floor. Kupující collar je v podstatě v pozici kupujícího cap a současně prodávajícího floor, přičemž cap sazba je vyšší než floor sazba. Kupující collar tedy obdrží plnění, pokud referenční úroková sazba v rozhodný den vystoupí nad sjednanou cap sazbu. Naopak musí poskytnout plnění prodávajícímu collar, pokud referenční úroková sazba v rozhodný den klesne pod sjednanou floor sazbu. Prodávající collar je současně v pozici kupujícího floor a prodávajícího cap, tzn. že poskytne plnění, když referenční úroková sazba vzroste nad cap sazbu a obdrží poměnění v případě, kdy referenční úroková sazba poklesne pod floor sazbu. 2.5 Shrnutí V druhé kapitole byly popsány deriváty finančního trhu. Rozčleněny na termínové kontrakty, swapové kontrakty a opční kontrakty. U forwardových operací byl popsán algoritmus kotace forwardového kurzu, u swapů objasněn algoritmus kotace swapové sazby a u opcí graficky znázorněny výnosové křivky Call a Put opcí. 31

32 3. Příklad zajištění měnového rizika v praxi Firma vyváží svou produkci do zahraničí, za zboží dostává platby v EUR a následně je konvertuje do CZK. Budeme předpokládat, že splatnost faktur je smluvně dohodnuta na 80 dní od převzetí zboží odběratelem. Když zohledníme čas potřebný pro přepravu zboží, tak vývozce obdrží platby za své zboží zhruba za tři měsíce. Podstupuje tedy měnové riziko, vzhledem ke svým budoucím nezajištěným prodejům cizí měny. Díky možnému posílení CZK by mohli očekávané příjmy v cizí měně významně klesnout. Aby si vývozce udržel plánované zisky, je nutné, aby si své příjmy zajistil. Následující schémata 1 6 znázorňují možná zajištění budoucích příjmů prostřednictvím finančních derivátů. Graf č. 5 Ideální zajištění měnového rizika vývozce 28,50 28,00 Efektivní prodejní kurz EUR/CZK 27,50 Silnější CZK Slabší CZK 27,00 Graf č. 5 představuje ideální zajištění vývozce proti posílení CZK. V tomto konkrétním případě předpokládáme, že dnes vniká vývozci pohledávka za odběratelem v zahraniční měně (EUR). Vývozce by dnes mohl provést konverzi tohoto obnosu, tedy prodat bance cizí měnu (EUR) a nakoupit domácí měnu (CZK) v kurzu 27,50 EUR/CZK. Ovšem pohledávka bude splatná až za tři měsíce. V případě, že by byl schopen získat ideální zajištění budoucího cashnezajištěno Zisk ze zajištění zajištěno 27,00 27,50 28,00 Spot EUR/CZK v rozhodný čas Zdroj: vlastní konstrukce Legenda grafu: Zajištěno Nezajištěno 32

33 flow, tak by za tři měsíce vývozce za nulových nákladů mohl realizovat prodej EUR za kurz 27,50 EUR/CZK, i kdyby došlo ke zhodnocení CZK, např. na 27,00 EUR/CZK. Realizoval by tedy zisk ze zajištění při nulových nákladech. V případě, že by koruna oslabila, vývozce by uskutečnil prodej za aktuální kurz na devizovém trhu a jeho zisk by se zvýšil úměrně se zhodnocením EURa. Takové zajištění však není možné na devizovém trhu získat, vzhledem k nákladům zajišťovatele. Ovšem lze se mu alespoň přiblížit pomocí finančních derivátů. Graf č. 6 Přiblížení se ideálnímu zajištění měnového rizika vývozce pomocí opce 28,50 Oportunitní náklady s využitím zajištění (opce) 28,00 Efektivní prodejní kurz EUR/CZK 27,50 Silnější CZK Slabší CZK 27,00 nezajištěno Zisk ze zajištění (opce) zajištěno 27,00 27,50 28,00 Spot EUR/CZK v rozhodný čas Zdroj: vlastní konstrukce Legenda grafu: Zajištěno Nezajištěno Graf č. 6 zobrazuje zajištění exportéra pomocí nákupu EUR put opce. Předpokladem pro tuto put opci je strike price 27,75 EUR/CZK a prémium 0,25 CZK za EUR. Jde tedy o právo v den splatnosti opce využít právo realizovat prodej určitého obnosu cizí měny (EUR) za CZK v kurzu 27,75 EUR/CZK. Pokud bude kurz v rozhodný den na devizovém trhu nižší než 27,50 EUR/CZK (např. 27,30 EUR/CZK), uplatní majitel své právo plynoucí z opce, opce je tzv. in the money, majitel dosahuje zisku. V případě, kdy kurz bude dosahovat hodnoty 27,75 EUR/CZK, majitel opce nemá povinnost obchod provést. Provede konverzi aktuálním spotovým kurzem, opci neuplatní, opce je tzv. out of the money, jeho ztráta je maximální. V případě, že kurz bude v rozhodný den 27,50 EUR/CZK, opce je tzv. at the money, kurz je 33

34 rovný nákladům na realizaci prodeje EUR držitele put opce, v případě tohoto kurzu majitel put opce nerealizuje zisk ani ztrátu. Pokud v rozhodný den bude spotový kurz vyšší 27,50 a nižší než 27,75 EUR/CZK, využije majitel svého práva a opci uplatní, tak aby alespoň minimalizoval své náklady vyplývající z opční prémie. Pokud porovnáme řešení zajištění ve schématu č. 2 s předchozím schématem č. 1, již na první pohled vidíme, že se liší především ve velikosti nákladů, které zaplatí vývozce za zajištění v případě zajištění pomocí opce. Náklady v druhém případě představuje opční prémie, jež je fakticky cenou, za kterou si držitel kupuje u vypisovatele právo neplnit smlouvu, tzn. nedodat nebo neodebrat dohodnuté množství deviz. Graf č. 7 Zajištění měnového rizika vývozce pomocí forwardového obchodu (Forward outright) 28,50 Oportunitní náklady s využitím zajištění (Forward outright) 28,00 Efektivní prodejní 27,50 kurz EUR/CZK Silnější CZK Slabší CZK 27,00 nezajištěno Zisk ze zajištění (Forward outright) Forward outright 27,00 27,50 28,00 Spot EUR/CZK v rozhodný čas Zdroj: vlastní konstrukce Legenda grafu: Forward outright Nezajištěno Graf č. 7 představuje zajištění měnového rizika pomocí nejjednoduššího devizového instrumentu, kterým je Forward outright, zaručuje jednoznačně pevný prodejní kurz v rozhodný den. Jinými slovy jde o současný závazek prodat předem specifikované množství deviz k určitému pevně stanovenému datu za předem stanovenou cenu (forwardový kurz). 34

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

Mezinárodní finance 5. Devizové operace: forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Finanční deriváty II.

Finanční deriváty II. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty II. strana 2 Obsah přednášky Princip opcí Druhy opcí Cena a spekulační efekt Kurzovní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Dopad kurzových

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Deriváty II opce a opční strategie Opce Poskytuje vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého podkladového

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami. Vypořádání obchodu proběhn

Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami. Vypořádání obchodu proběhn N_MF_A Mezinárodní finance 5. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakulta Jana Hnátková (UČO 174727) Finanční podnikání Magisterské (prezenční) studium Imatrikulační ročník 2005 Téma: Finanční deriváty Finanční trhy (PFFITR)

Více

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bakalářská práce Autor: Ondřej Švec Bankovnictví, Bankovní management

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu Produkty finančních trhů a jejich rizika Devizové produkty a produkty peněžního trhu datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu KMA/MAB.5.00 Lenka Skalová A08N085P leninkaskalova@centrum.cz Obsah Obsah... Zadání... Zdroj dat... Peněžní trh.... Definice peněžního

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE

E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE Úvod Měnovými operacemi se nazývají prodeje a nákupy cizích měn, zejména pro zprostředkování obchodů se službami a kapitálovými transakcemi 1. Jednotlivé subjekty provádějící

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

specialista na devizové operace

specialista na devizové operace zahranič ní mě ny a platby AKCENTA CZ a. s. zajištění proti kurzovým rizikům specialista na devizové operace POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY: Nákup a prodej cizích měn Zahraniční platební styk Zajištění kurzového

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D.

Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D. Případová studie - Zadání Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D. 2015 Tato případová studie byla zpracována v rámci projektu financovaného z

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

FIMO 6 Finanční a komoditní deriváty v MO

FIMO 6 Finanční a komoditní deriváty v MO FIMO 6 Finanční a komoditní deriváty v MO Obecná charakteristika Finanční instrumenty s širokým uplatněním v MO. 3 základní ekonomické charakteristiky: Deriváty jsou termínové kontrakty. Sjednány dnes,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Zajištění kurzového rizika

Zajištění kurzového rizika Zajištění kurzového rizika Riziko směnného kurzu Riziko, že v budoucnu nastane neočekávaná situace Riziko, že v budoucnu dojde k nepříznivému vývoji kurzu Cíl zajištění kurzového rizika Ošetřit budoucí

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bakalářská práce Autor: Robert Grus Makléř Vedoucí práce: RNDr.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 7/ Paralelní provázanost na finanční a investiční rizika. Viz prezentace č. 2. BIVŠ, 2015 2 Z obrázku vyplývá, že existuje pět hlavních finančních

Více

Věstník ČNB částka 3/2006 ze dne 27. dubna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. dubna 2006

Věstník ČNB částka 3/2006 ze dne 27. dubna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. dubna 2006 Třídící znak 2 0 2 0 6 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. dubna 2006 o vydání třetí verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb (PRIBID a PRIBOR)

Více

Základy mezinárodních financí 4. Devizový trh, subjekty, vztah k devizovému kursu členění a struktura, subjekty devizového trhu, vztah k devizovému kurzu, kotace spotového a forwardového kurzu. Hlavní

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Unc Uncovered Interest Rate Parity (parita kupní síly a Fisherův efekt) SR * (1 + IRD) = (1+ IRF) * SRe P

Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Unc Uncovered Interest Rate Parity (parita kupní síly a Fisherův efekt) SR * (1 + IRD) = (1+ IRF) * SRe P N_MF_A Mezinárodní finance 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Unc Uncovered Interest

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

MOŽNOSTI REDUKCE KURZOVÉHO RIZIKA VE SPOLEČNOSTI FLÍDR, S.R.O.

MOŽNOSTI REDUKCE KURZOVÉHO RIZIKA VE SPOLEČNOSTI FLÍDR, S.R.O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS MOŽNOSTI REDUKCE KURZOVÉHO RIZIKA VE SPOLEČNOSTI

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace INVESTIČNÍ DOTAZNÍK 1. Obecné informace (a) (b) (c) (d) Banka předkládá tento Investiční dotazník Klientovi za účelem kvalifikovaného poskytování Investičních služeb Bankou. Poskytnuté informace bude Banka

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank

6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank 6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank Finanční trh je trhem peněz a kapitálu. Banky vstupují na tento trh jako zprostředkovatelé

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

S forwardem máte možnost zajistit si své marže proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzů na devizovém trhu.

S forwardem máte možnost zajistit si své marže proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzů na devizovém trhu. Co je to FORWARD? Forward Vám dává možnost nakoupit či prodat Vámi určené množství cizí měny s kurzem, který je stanoven při uzavření obchodu, ale s vypořádáním v budoucnu (za 6 365 dnů). K čemu je FORWARD

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Úrokové produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

N_MF Mezinárodní finance 3. Devizový trh 1. Členění a struktura 2. Subjekty devizového trhu 3. Vztah k devizovému kurzu 4. Kotace spotového a forwardového kurzu Hlavní úlohy devizového trhu z hlediska

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

Projekt zvýšení efektivnosti řízení devizového rizika ve společnosti XY, s. r. o. Bc. Markéta Hálová

Projekt zvýšení efektivnosti řízení devizového rizika ve společnosti XY, s. r. o. Bc. Markéta Hálová Projekt zvýšení efektivnosti řízení devizového rizika ve společnosti XY, s. r. o. Bc. Markéta Hálová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématikou Řízení devizových rizik ve

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění kurzového rizika. Finanční trhy. Definice rizika rozsah. Identifikace rizika. Infolinka 800 300 300

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění kurzového rizika. Finanční trhy. Definice rizika rozsah. Identifikace rizika. Infolinka 800 300 300 Nástroje sloužící k zajištění kurzového rizika Úvod Česká republika je zemí s otevřenou ekonomikou. Téměř každý podnikatelský subjekt je proto do určité míry vystaven riziku pohybu směnných kurzů. Finanční

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

N_MF_A Mezinárodní finance 2. soustředění Témata Devizové operace Devizová expozice a devizové riziko Mezinárodní investování

N_MF_A Mezinárodní finance 2. soustředění Témata Devizové operace Devizová expozice a devizové riziko Mezinárodní investování N_MF_A Mezinárodní finance 2. soustředění Témata Devizové operace Devizová expozice a devizové riziko Mezinárodní investování Magisterské studium VŠFS Kombinované studium zimní semestr 2014 přednášející

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

INFORMACE O RIZICÍCH A INVESTIČNÍCH NÁSTROJÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH A INVESTIČNÍCH NÁSTROJÍCH INFORMACE O RIZICÍCH A INVESTIČNÍCH NÁSTROJÍCH 1. Úvodní ustanovení Tento dokument popisuje základní rizika spojená s Investičními službami a Investičními nástroji a dále obecný popis povahy jednotlivých

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Libor Vošický, ředitel odboru obchody treasury České spořitelny Jakub Židoň, treasury České spořitelny Praha, 16. března 2011 Obsah prezentace 1. Čtyři základní otázky

Více

PRAVIDLA PRO REFERENČNÍ BANKY A VÝPOČET (fixing) REFERENČNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (PRIBID a PRIBOR)

PRAVIDLA PRO REFERENČNÍ BANKY A VÝPOČET (fixing) REFERENČNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (PRIBID a PRIBOR) PRAVIDLA PRO REFERENČNÍ BANKY A VÝPOČET (fixing) REFERENČNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (PRIBID a PRIBOR) červenec 2000 Obsah 1 Vymezení pojmů 2 Udělení statutu referenční banky 3 Odebrání statutu referenční banky

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více