Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010"

Transkript

1 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován nebo veřejně vystaven, předváděn ani šířen nebo jinak používán pro veřejný nebo komerční účel a to ani v části. Dokument může užít, a to pouze zobrazit a vytisknout pro svoji potřebu, pouze osoba, která k tomu bude oprávněna na základě příslušného smluvního vztahu s VČP Net, s.r.o. VČP Net, s.r.o. je oprávněn provádět změny v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Tento technický požadavek je řídicím dokumentem pro společnosti skupiny RWE DSO. Funkce Zpracovatel specialista techn. rozvoje a standardizace Přezkoumal po věcné stránce technický ředitel Přezkoumal po formální stránce specialista organizace a procesů Schvalovatel CEO Jméno František Humhal Jiří Ježek Tomáš Košťák Miloslav Zaur Podpis Datum

2 Změnový list Stran: 2 / 32 Označení části textu* - neznačeno základní verze dokumentu Popis změny * příp. odkaz na kapitolu, odstavec, Rozdělovník a) Typový: vedoucí zaměstnanci b) Individuální: Útvar Poskytovatel PUS Poskytovatel OSPM Poskytovatel PRS Funkce dle potřeb Poskytovatele PUS dle potřeb Poskytovatele OSPM dle potřeb Poskytovatele PRS

3 Stran: 3 / 32 Obsah Změnový list... 2 Rozdělovník... 2 Obsah... 3 A ÚČEL... 4 B ROZSAH PLATNOSTI... 4 C DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK... 4 D Obecná ustanovení... 6 D.1 Příprava stavby, projektování... 6 D.1.1 Základní technická řešení... 6 D.1.2 Požadavky na materiál trubek a kompletačních prvků... 8 D.2 Technologické požadavky na výstavbu a obnovu D.2.1 Požadavky na výstavbu, obnovu MS E SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE E.1 Vnitropodnikové předpisy E.2 České technické normy a Technická pravidla E.3 Právní předpisy F ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ F.1 Přechodná ustanovení F.2 Zrušovací ustanovení P PŘÍLOHY Příloha č. 1 Tabulka dimenzí pro výstavbu a obnovu Příloha č. 2 Postup při zvýšení tlakové úrovně stávající MS Příloha č.3 Řešení objektů HUP ukončování přípojek Příloha 4 Metodika práce na plynovodech a přípojkách z PE materiálu Liten PL Příloha č. 5 Souběhy a křížení podzemních vedení/ případ vzájemné polohy plynovodní přípojky a dešťové kanalizace... 32

4 A ÚČEL Účelem tohoto řídicího dokumentu je: Stran: 4 / 32 stanovit jednotná technická řešení pro zpracování projektové dokumentace, výstavbu nových, rekonstrukce a opravy stávajících NTL a STL plynovodů a přípojek (dále jen MS - místních sítí) společností DSO skupiny RWE v České republice; definovat technické požadavky na zařízení, technologie a materiály s cílem zajistit bezpečný a spolehlivý provoz MS a současně zajistit jejich unifikaci z důvodu optimalizace rozsahu používaných zařízení, kompletačních prvků a materiálů a dosažení příznivých cen při jejich pořízení. B ROZSAH PLATNOSTI Tento předpis platí pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy plynovodů a přípojek do 4 barů. Platnost předpisu se vymezuje na všechny stavby plynovodů a plynovodních přípojek MS, kdy investorem staveb je některá ze společností DSO Pro cizího investora je tento předpis závazný pouze tehdy, pokud se k tomu smluvně zaváže. Tento technický požadavek je závazný pro všechny zaměstnance každé ze společností skupiny RWE DSO, kteří jsou ke Společnosti v pracovním nebo jiném obdobném poměru. Skupinu RWE DSO tvoří společnosti: RWE GasNet, s.r.o. (dále také jako RWE GasNet ); SMP Net, s.r.o. (dále také jako SMP Net ); VČP Net, s.r.o. (dále také jako VČP Net ); JMP Net, s.r.o. (dále také jako JMP Net ), (dále rovněž jen Společnost, nebo celkově Společnosti skupiny RWE DSO ). C DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK Pojem / Zkratka Bezpečnostní armatura d n DN GAS GIS MRS MS NTL OP OPZ ORO DS PD PDS (DSO) PE PE 100 PKO Poskytovatel OSPM Poskytovatel PRS Poskytovatel PUS Definice Uzavírací armatura sloužící k přerušení průtoku plynu v plynovodech bez zásahu obsluhy v případě překročení stanovených provozních hodnot v plynovodu (GAS-STOP) Označení dimenze trubního materiálu z PE, jmenovitý vnější průměr v mm - viz EN Označení dimenze trubního materiálu z oceli, jmenovitý vnitřní průměr v mm ocelového potrubí GAS s.r.o. Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR Geografický informační systém Nejmenší požadovaná pevnost MPa Místní síť STL a NTL plynovody a jejich přípojky Tlaková hladina nízkotlak (tlak do 5 kpa) Ochranné pásmo viz 68 zákona č. 458/2000Sb. v platném znění Odběrné plynové zařízení Odbor rozvoje a obnovy distribuční soustavy Projektová dokumentace Provozovatel distribuční soustavy (Distribution System Operator) Polyetylen Lineární polyetylen s MRS 10,0 MPa Protikorozní ochrana Poskytovatel služeb v oblasti operativní správy plynárenského majetku na základě SLA uzavřeného s PDS Poskytovatel služeb v oblasti přípravy a realizace staveb na základě SLA uzavřeného s PDS Poskytovatel služeb v oblasti provozu a údržby sítí na základě SLA uzavřeného s PDS

5 Pojem / Zkratka PZ RS SDR SLA STL TEZ TIN TOS TP TPG TS Definice Plynárenské zařízení Stran: 5 / 32 Regulační stanice plynu standardní rozměrový poměr d n /e n (jmenovitý vnější průměr/ jmenovitá tloušťka stěny) Smlouva o poskytování služeb mezi PDS a poskytovatelem služby. Tlaková hladina středotlak (tlak od 5 do 400 kpa) Technicko-ekonomické zadání, podklad pro investiční výstavbu Technická instrukce Termooxidační stabilita - typ řídicího dokumentu, stanovuje závazné zásady pro tvorbu technické a technologické dokumentace zejména na výstavbu a opravy přepravní a distribuční sítě a uskladňovací soustavu. Technické pravidlo GAS Technická specifikace, dokument popisující komoditu

6 Stran: 6 / 32 D Obecná ustanovení Tento předpis vychází především z ČSN EN ,2,3,4 TPG (podskupiny plynovodů A1, A2 pro MS z oceli) a TPG (pro MS z PE), přičemž dále rozpracovává řešení a technické podmínky v těchto předpisech obsažené upřesňuje je nebo z možných variant určuje preferovaná řešení. Zařízení musí být projektováno a realizováno tak, aby splňovalo požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly a neohrožovalo životní prostředí. U používaných výrobků musí být zajištěna shoda jejich vlastností s technickými požadavky na stanovené výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcími předpisy. V odůvodněných případech (např. požadavek stavebního úřadu, technický vývoj aj.) se může PDS od řešení uvedených v tomto předpisu odchýlit při dodržení obecně platných předpisů. D.1 Příprava stavby, projektování Před zahájením stavby MS musí být zpracována PD autorizovanou osobou (projektantem) ve smyslu Vyhl. 499/2006 Sb. Výjimku tvoří opravy poruch nebo havárií MS, kdy PD nemusí být zpracována. Při havarijních rekonstrukcích PZ se poskytuje ve smyslu zákona č. 183/2006Sb. konkrétně 177. Po předchozím oznámení Stavebnímu úřadu o provádění neodkladných opatření se v rozsahu dle požadavku Stavebního úřadu zpracovává PD dodatečně, včetně příslušných rozhodnutí o dodatečném povolení předmětné stavby. D.1.1 Základní technická řešení Při zpracování PD je nutno dodržovat právní předpisy, požadavky norem a technických předpisů GAS a to zejména: ČSN EN ; pro ocelové MS ČSN EN ,3,4, TPG , TPG , ČSN EN 12732; pro MS z PE - ČSN EN ,2,4, TPG , TPG , TPG Pro prostorové uspořádání MS ve vztahu k ostatním inženýrským sítím je nutné akceptovat ČSN V případě, kdy nelze dodržet technické řešení uvedené v TEZ je zpracovatel PD povinen konzultovat navrhované (odchylné) řešení s PDS. Jsou-li pro plynofikaci ucelených lokalit již zpracovány a odsouhlaseny generely musí být v PD zohledněny. Přednostně jsou nové MS projektovány jako STL. Při obnově MS v koncových bodech sítí je nutno upřednostňovat řešení, která vedou k zokruhování provozovaných plynovodů z důvodu zvýšení spolehlivosti distribuce plynu. Součástí projektové dokumentace je způsob provedení odpojů a propojů na již provozované MS a dále seznam odběratelů, kterým bude dotčenou stavbou přerušena dodávka plynu. Při schvalování PD u staveb MS se postupuje dle interní směrnice PDS Postup při poskytování stanovisek k dokumentacím plynárenských zařízení. D Volba trasy Požadavky na volbu trasy plynovodu definuje ČSN EN , TPG a TPG a ČSN Plynovody se přednostně projektují po veřejně přístupných pozemcích. Křížení vodotečí se provádí přednostně pode dnem toku (shybkou). Podchody vodních toků je možno řešit aplikací bezvýkopových technologií s použitím materiálů doporučených výrobcem pro tuto aplikaci. Uvedené řešení schvaluje ORO DS a vlastník/správce toku. Nadzemní vedení MS, vedení MS v kolektorech musí být předjednáno s technikem obnovy PDS. Uložení MS mimo zájmové pásmo včetně hloubky uložení nebo nelze - li dodržet prostorové uspořádání inženýrských sítí stanovených ČSN , odsouhlasuje poskytovatel OSPM. Budování plynovodů a přípojek MS z PE v místech souběhu nebo křížení těchto vedení se silovými nebo trakčními kabely a vedeními (napájecí a zpětné kabely a lana) je možné pouze při realizaci vhodných technických opatření, která zamezí destrukci plynovodu či přípojky při zkratu vedení v důsledku zvýšení teploty okolí zkratu. Doporučeným technickým opatřením je uložení PE potrubí do betonového korýtka s víkem nebo do betonové ochranné trubky; uvedené řešení nesmí vnášet do PE potrubí přídavná namáhání. Přesah takového ochranného technického opatření by měl být v případě křížení 1 m na obě strany kříženého vedení. Obsyp plynovodu v rozsahu tohoto technického opatření bude proveden pískem. Trasa přípojky se volí s minimálním počtem změn směru s tím, že přípojka je vedena min. 1m kolmo na osu plynovodu i objekt HUP, v němž je ukončena.

7 D Dimenzování plynovodů a přípojek Stran: 7 / 32 D Dimenze plynovodů a přípojek z PE Dimenze plynovodů a přípojek musí být projektovány s ohledem na provozní tlak MS v dané oblasti, předpokládané množství dopravovaného plynu, a to při zachování maximální rychlosti proudění plynu v PE potrubí: STL 20 m/s; NTL 10 m/s. Pro výstavbu a obnovu se přednostně používají následující dimenze trubek a kompletačních prvků s ohledem na SDR: Plynovody: d n 90, 110, 160, 225, 315 SDR (17); d n 63 (SDR 11); Přípojky: d n 32, 40, 50 (SDR 11) a dále viz dimenze plynovodů. Dimenze potrubí a SDR mimo výše uvedený rozsah schvaluje PDS. Pro obnovu se dimenze a SDR trubek a kompletačních prvků volí s ohledem na stávající dimenze potrubí nebo dle přílohy č.1. D Dimenze plynovodů a přípojek z oceli Dimenze plynovodů a přípojek při obnově potrubí ocel za ocel se volí s ohledem na dimenze stávajícího provozovaného potrubí. Dimenzování potrubí (minimální tloušťka stěny se provádí podle ČSN EN (do DN 50 min. 2,3 mm; do DN 125 min. 2,6 mm; do DN 300 min. 3,5 mm, ) Minimální dimenze ocelových přípojek do 5 m délky napojených na ocelový plynovod, v rámci obnovy nebo výstavby je DN 25. D Plynovodní přípojka D Napojení plynovodní přípojky na plynovod Každá přípojka do d n 63 a DN 50 musí být napojena z plynovodu přivařovacím, navrtávacím T kusem. V případech vysazování přípojek na ocelových plynovodech je nutno před vlastním navařením T-kusu změřit zbytkovou tloušťku stěny (ultrazvukový tloušťkoměr) plynovodu v místě předpokládaného svařování. U větších dimenzí přípojek je napojení na plynovod prováděno pomocí vsazené tvarovky nebo u již provozovaných MS, s využitím speciálních technologií navrtávek. V případě, že bude přípojka napojena na plynovod postavený do roku 1990 (materiál LITEN PL 10) a nevyhoví podmínka svařitelnosti nebo ji nelze ověřit, musí být její napojení provedeno pomocí mechanické tvarovky. D Bezpečnostní armatura Bezpečnostní armatury je možné navrhovat pouze u STL přípojek do d n 63 v odůvodněných případech, např.: je-li požadováno neprodlené obnovení finálních povrchů v místě napojení na plynovod (komunikace, chodník, historická jádra apod.), je-li opětovné odkrytí místa napojení přípojky po kolaudaci je technicky (technicko-ekonomicky) a dokladově komplikované, hrozí-li vysoké riziko porušení přípojek cizím subjektem (např. v místech probíhající intenzivní investiční činnosti, pokračujících zemních pracích apod.), u přípojek, jejichž délka přesahuje 20 m. Bezpečnostní armatura se v těchto případech osazuje do plynovodní přípojky bezprostředně za navrtávací T kus a zakresluje se v GIS. Tím je Poskytovatel PUS prokazatelně informován o osazení bezpečnostní armatury na konkrétní přípojce. Bezpečnostní armatury jsou navrhovány v souladu s návodem výrobce. O instalaci rozhoduje v konkrétních případech ORO DS. D Vodorovná a svislá část přípojky Za napojovací tvarovkou začíná vodorovná část přípojky. Tato část přípojky je kladena vždy ve sklonu do potrubí plynovodu. Svislá část přípojky bude s vodorovnou částí spojena kolenem 90 o (elektrotvarovkou). Výjimečně, např. z důvodu nepřístupnosti místa svaru (vedení ostatních inženýrských sítí) lze použít pro přechod z vodorovné do svislé části ohyb trubky, v takovém případě je však nutno dodržet min. poloměr ohybu stanovený v TPG Pokud bude pro výstavbu svislé části přípojky použit PE s ochranným pláštěm, není nutno přípojku dále chránit jiným způsobem (ochrannou trubkou) proti účinkům UV záření.

8 Stran: 8 / 32 D Ukončení přípojky Přípojky pro zákazníky kategorií DOM a MO do DN 50, resp. do d n 63a jsou ukončovány přednostně kulovým kohoutem (u přípojek z PE je pak s integrovanou přechodkou - mechanickým svěrným spojem, např. ISIFLO) umístěným v objektu HUP v nadzemním provedení. Takto ukončované přípojky mají standardně vstup na levé straně (při pohledu do skříně). Výškově je poloha armatury HUP 5 cm nad spodní hranou dvířek objektu HUP. Použití kulového kohoutu s integrovanou přechodkou musí být v souladu s návodem výrobce, instalovaná armatura musí být přístupná pro možnost údržby, opravy. Ukončení přípojek větších dimenzí a přípojky ukončované objektem HUP v zemním provedení jsou řešeny individuálně. V případě, že HUP je v zemním provedení musí být jako HUP volen PE kulový kohout. Armatura však musí být vybavena zemní soupravou tak, aby ji bylo možné v případě ohrožení objektu uzavřít. Novou nebo rekonstruovanou přípojku je možné převzít k provozování (uvést do provozu) teprve po dokončení objektu HUP. D Objekt HUP obecné požadavky Objekt HUP se umísťuje dle interního předpisu PDS Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě (Standard umístění HUP u zákazníků MO-DOM). Objekt HUP se přednostně řeší v nadzemním provedení, do něhož se vedle HUP instaluje i plynoměr a u STL přípojek též STL regulátor tlaku plynu. Technické požadavky na objekty HUP a jejich doporučovaná řešení pro napojení jednoho konečného zákazníka jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto předpisu. Řešení ukončení přípojky pro zásobení několika odběrních míst (např. bytové domy) je nutno posuzovat individuálně. D.1.2 Požadavky na materiál trubek a kompletačních prvků D Trubky a kompletační prvky z PE Plynovody a přípojky budou projektovány výhradně z trubek a kompletačních prvků z PE 100 pro použití v tlakové hladině 4 bary. Trubky a kompletační prvky lze aplikovat za podmínek stanovených jejich výrobcem. Pro plynovodní přípojky realizované dodatečně na již provozované MS ( zahušťovací přípojky ) se používají výhradně trubky s ochranným pláštěm. Efektivita použití trubek s ochranným pláštěm v ostatních případech, na stavbách investovaných DSO, musí být doložena technicko-ekonomickou analýzou a schválena PDS. Trubky a tvarovky musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN ,2,3 a jejich barevné značení musí odpovídat TPG Požadavky na výrobce/ prekvalifikace. Podrobné požadavky na používané trubky a tvarovky z PE jsou uvedeny v samostatných technických specifikacích společností RWE v ČR pro PE trubky a pro tvarovky z PE. Výrobci trubek z PE, kteří jsou schopni vyrábět trubní materiál ve smyslu technické specifikace, jsou prekvalifikováni (tato jejich schopnost je ověřena). Pro kompletaci MS na stavbách PZ v investorství některé ze společností DSO RWE v ČR mohou být použity pouze trubky a tvarovky prekvalifikovaných výrobců, viz rozsah platnosti uvedený v kapitole B. Požadavky na výrobce/dodavatele komodit u staveb investovaných DSO/ rámcové smlouvy. Ucelená stavba z PE musí být zhotovena z trubek a tvarovek vždy od jednoho výrobce. Vzájemnou kombinaci trubek a kombinaci tvarovek od různých výrobců lze použít výjimečně, např. v případě, kdy příslušný výrobce nevyrábí veškerý sortiment potřebný pro danou stavbu. Vždy se však musí jednat o dodávku od smluvních dodavatelů RWE (dodavatelů, se kterými je uzavřena platná rámcová smlouva na dodávky komodity v aktuálním časovém horizontu realizace předmětné stavby). Výrobek musí být zároveň vyroben výrobcem, který je prekvalifikován jako výrobce komodity v rámci skupiny RWE ČR (tato skutečnost je respektována při uzavírání rámcových smluv). Inspekční certifikáty Prekvalifikovaní výrobci trubek a tvarovek jsou povinni dodržet výše uvedené podmínky RWE a k dodávaným výrobkům poskytnout inspekční certifikát 3.1 v souladu s ČSN EN U trubek je inspekční certifikát požadován (vydáván výrobcem) na každou dodanou šarži, u tvarovek nejsou inspekční certifikáty požadovány (jsou dokladovány výrobci až ex post, u případů vadných tvarovek podle uvedeného čísla šarže). D Signalizační vodič a výstražná fólie Signalizační vodič se ukládá vždy souběžně na všech PE-potrubích, (plynovodech i přípojkách) dle TPG Minimální průřez měděného vodiče je 2,5 mm 2, izolace CYY. Propojení signalizačního vodiče přípojky nebo odbočky s vodičem na plynovodu se provádí tak aby signalizační vodič na plynovodu nebyl přerušen (po odizolování, bez jeho přerušení se připojí signalizační vodič

9 Stran: 9 / 32 přípojky, resp. odbočky). Spoje signalizačních vodičů musí být spájeny nebo spojeny mechanickou svorkou. Spoje musí být proti korozi chráněny izolací, která bude adekvátní předpokládané životnosti potrubí. Aplikace izolace nesmí tepelně ohrozit PE potrubí. Konce signalizačních vodičů u PE plynovodů budou ukončeny výhradně zásuvkami umístěnými na orientačních sloupcích nebo v uličních poklopech. Konce signalizačních vodičů u plynovodních přípojek z PE budou uchyceny v objektu HUP bez zásuvky tak, aby nemohlo dojít k vodivému propojení s OPZ. Současně musí být ponechány jejich dostatečně dlouhé konce (min. 30 cm) pro možnost napojení vodiče na detekční zařízení. V případech, kdy je v rámci obnovy do ocelového plynovodu vkládána část z PE, musí být souběžně s PE potrubím veden signalizační vodič. U úseků do 10 m se vodič na ocelové části potrubí uchycuje svarovým spojem (aluminotermicky). Spoje na ocelovém potrubí musí být zaizolovány. U delších úseků se signalizační vodič vyvádí nad povrch do zásuvek orientačních sloupků, uličních poklopů atd. Detailní technické řešení vodivého propojení ocelových konců potrubí musí vždy posoudit poskytovatel PUS z hlediska možných vlivů aktivní PKO nebo bludných proudů. Signalizační vodič integrovaný pod ochranným pláštěm PE potrubí lze využít výhradně u bezvýkopových technologií, kde není možno současně s potrubím instalovat samostatný signalizační vodič. Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Kontrole signalizačního vodiče musí být přítomen zástupce Poskytovatele PRS (u oprav Poskytovatelem PUS). O výsledku kontroly musí být pořízen zápis, který je součástí předávané stavebně-technické dokumentace. Výstražná folie se ukládá v souladu s TPG a musí být v souladu s ČSN EN Sloučení funkce signalizačního vodiče a výstražné fólie je zakázáno. D Ocelové trubky a kompletační prvky V odůvodněných případech nebo po odsouhlasení PDS lze pro obnovu použít trubní materiál a kompletační prvky z oceli dle TPG a ČSN EN Za odůvodněné případy je považováno např.: vedení části plynovodu s mimořádně nízkým krytím; vedení plynovodu v blízkosti tepelného kolektoru; nezbytnost řešení nadzemního přechodu; obnova přípojek do 5 m napojených na ocelový plynovod; lokální oprava ocelového plynovodu: do DN 200 do 10 m, nad DN 200 do 20 m. Ocelové trubky a tvarovky pro obnovu a ocelové části přechodových spojů musí splňovat následující podmínky: materiálem musí být zaručeně svařitelná, plně uklidněná ocel se zaručenou mezí kluzu R t0,5 235 MPa; chemická čistota materiálu musí splňovat požadavek na součet obsahu fosforu a síry (P+S) max 0,050%; nejvyšší uhlíkový ekvivalent CEV max 0.45%. Oceli pro trubky na výstavbu a obnovu se používají dle ČSN EN , pro kompletační materiály i oceli jednoznačně ekvivalentní. V případě kompletačního materiálu (tvarovky, přesuvky, kompenzátory, příruby, aj.) lze volit materiál jednoznačně ekvivalentní, který má zaručenou svařitelnost, srovnatelné mechanické hodnoty se základním materiálem trubek. Příklady používaných ocelových materiálů dle: ČSN EN L235GA, L235NB, L245GA, L245NB; ČSN , , , , Trubky budou opatřeny izolací, (přednostně třívrstvou tovární PE izolací) ve smyslu interního předpisu PDS -Řešení pasivní protikorózní ochrany plynárenských zařízení. Dodavatel trubek a kompletačních dílů je povinen poskytnout inspekční certifikát 2.2 v souladu s ČSN EN V případě použití jiných, neuvedených, materiálů je nutno jejich použití konzultovat s inspekčním svářečským dozorem Poskytovatele PUS.

10 Stran: 10 / 32 D Trasové uzávěry, armatury - obecně Trasové uzávěry na MS se používají např. pro oddělení obcí nebo jejich částí (samostatných větví MS). Při jejich řešení je nutné respektovat ustanovení: TPG a TPG u ocelových MS; TPG u MS z PE. Armatury budou ve všech případech vybaveny zemní soupravou v teleskopickém provedení. Armatury se používají přednostně v provedení s přivařovacími konci. D Trasové uzávěry, armatury umístěné na MS z PE V dimenzích potrubí dn 90 se používají výhradně PE kulové kohouty vyrobené v souladu s ČSN EN , přednostně v plnoprůtokovém provedení. Pro dn 110 se užijí PE kulové kohouty nebo ocelová (litinová) šoupátka. D Trasové uzávěry, armatury umístěné na MS z oceli Zde se použijí ocelová (litinová) šoupátka, případně ocelové kulové kohouty. D Uliční poklopy Uliční poklopy se přednostně projektují v provedení z plastu dle TPG Provedení uličních poklopů bude přednostně v barvě žluté nebo s nápisem Plyn. D Chráničky, ochranné trubky Použití chrániček a ochranných trubek řeší TPG , TPG a TPG Chráničky a ochranné trubky se používají v provedení z plastu, výjimečně na požadavek cizího subjektu (např. správce, provozovatel drážního tělesa, vodního toku, aj.) v provedení z oceli. Na již provozované MS lze dodatečné osadit podélně dělené chráničky nebo ochranné trubky. Je zakázáno používat podélně dělené ocelové chráničky a ochranné trubky na PE potrubí. D Orientační sloupky Orientační sloupky jsou projektovány v: extravilánech pro označení lomových bodů a na přímých trasách plynovodů tak, aby byla zachována přímá dohlednost jednotlivých sloupků. Sloupky budou proti poškození ve volném terénu tam, kde se provádí zemědělská činnost chráněny např. betonovou skruží; intravilánech v odůvodněných případech, např. v místech trasových uzávěrů a nadzemních vývodů čichaček. Orientační sloupky musí být značeny v souladu s TPG Orientační sloupky jsou zhotovovány z plastu (PE) s ocelovou výztuží. Orientační tabulky Orientační tabulky viz.tpg se používají pouze výjimečně v případech, kdy je účelné např. z důvodu orientace při pohotovostním zásahu tabulku umístit (komplikované případy umístění HUP nebo armatur...). D Mechanické spojky Použití mechanických spojek plynovodů řeší TPG a TPG Mechanické spojky se používají pro ukončení přípojek v nadzemní části a v rámci obnovy MS tam, kde není zaručena vzájemná svařitelnost potrubí (např. potrubí z materiálu LITEN PL10). Pro tyto účely bude použito výhradně mechanických spojek, které nevytváří vrubové namáhání při jejich aplikaci na potrubí (např. spojky HAWLE - systém S2000 a ISO). D Izolační spoje Jejich provedení musí být v souladu s TPG Konkrétní případy musí být předjednány s PDS, s výjimkou umístění izolačních spojů před RS. U MS z oceli s aktivní PKO je nutno postupovat ve smyslu interního předpisu PDS - Zásady projektování, výstavby, rekonstrukcí a oprav aktivní PKO. D Kompenzátory Kompenzátory se používají výjimečně (pouze na ocelových plynovodech) V případě vedení potrubí na nestabilním terénu (poddolované území, území s nestabilizovanou vrstvou výsypkové zeminy, svážné území). D Přesuvky Přednostně se používají přesuvky vyráběné továrně.

11 Přechodky ocel/pe Stran: 11 / 32 Přechodky ocel/pe ve smyslu TPG se používají při přechodu z materiálu ocel na materiál PE. Jde o výrobky, které mohou být použity v souladu s pokyny výrobce. D Závitové spoje a jejich těsnění Těsnící materiály musí zajišťovat těsnost a musí být odolné proti působení plynu. Materiály určené k těsnění závitových spojů musí umožňovat jejich rozebiratelnost. Pryžové těsnící materiály musí vyhovovat ČSN EN 549 ( ), těsnící materiály pro kovové závitové spoje musí vyhovovat ČSN EN 751 1, 2, 3 ( ). Dále musí tyto zmíněné těsnící materiály splňovat podmínky uvedené v TPG D.2 Technologické požadavky na výstavbu a obnovu D.2.1 Požadavky na výstavbu, obnovu MS Zhotovitel MS je povinen před zahájením příslušných prací na stavbách předložit ke schválení technologické (pracovní) postupy na: práce se zvýšeným nebezpečím dle TPG ; svářečské práce na ocelových plynovodech (Postupy svařování WPS); zhotovování spojů na plynovodech a přípojkách z PE; nedestruktivní kontrolu spojů (svarů); tlakové zkoušky; bezvýkopové technologie s uvedením: časového harmonogramu, použité technologie (název, popis), jméno organizace provádějící bezvýkopovou technologii, případných rizik z uvedené metody vyplývajících; další činnosti stanovené projektem. Zhotovitel PZ je u staveb cizích investorů povinen min. 5 dní před zahájením prací nahlásit zahájení stavby pro stavby plynovodů na adresu pro stavby samostatně budovaných. Po realizaci připravovaného webového rozhraní je zhotovitel povinen provést toto nahlášení prostřednictvím tohoto rozhraní. D Bezvýkopové technologie Bezvýkopové technologie výstavby, obnovy jsou navrhovány v případech, kdy je příslušná technologie efektivnější než konvenční výstavba v otevřených výkopech. Příklady technologií jsou uvedeny v TPG Technické řešení projektové dokumentace musí být v souladu s podmínkami dodavatele konkrétní bezvýkopové technologie. D Zemní práce, podsyp a obsyp potrubí Provádění zemních prací definuje TPG , TPG , ČSN a Nařízení vlády 591/2006 Sb. Možnost použití jiného obsypového materiálu než písku musí být schváleno Poskytovatelem PRS, (u oprav Poskytovatelem PUS). Použití výkopku pro konkrétní úsek stavby se povoluje zápisem do stavebního deníku. Poskytovatel PRS kontroluje pokládku potrubí a provedení obsypu a zásypu potrubí. Tyto operace musí proběhnout v co nejkratším časovém úseku, aby nemohlo dojít k znečištění výkopu a ohrožení potrubí nevhodným a nebezpečným materiálem. D.2.2 Montážní práce Montáž musí být prováděna v souladu s požadavky TPG Dodavatel stavby musí zamezit po dobu stavby vniknutí vody a nečistot do potrubí. Při ukončení nebo při přerušení montážních prací na stavbě, kdy není potrubí pod přímým dozorem zhotovitele (montážní organizace) je vyžadováno těsné zaslepení konců trubek mechanickou zaslepovací zátkou nebo navařovací záslepkou. D Požadavky na kvalifikaci zhotovitelů nad rámec TPG Montážní práce u staveb v investorství PDS u přeložek MS a propojovací práce na MS smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG Certifikát musí odpovídat typu PZ (ocel, plast) a prováděné činnosti. Propojovací práce na stávající MS pak může provádět také Poskytovatel PUS.

12 Stran: 12 / 32 D.2.3 Svařování Svařování plynovodního potrubí je prováděno v souladu s: TPG , pro plynovodní potrubí z PE, TPG , TPG , ČSN EN pro ocelové plynovodní potrubí. Svařování PE plynovodního potrubí d n 63 se oproti TPG provádí výhradně metodou elektrosvařováním elektrotvarovkami. Podmínky svařování plynovodního potrubí z PE postaveného do r (materiál LITEN PL10) Podmínkou pro svařování je ověření termooxidační stability (TOS) a hustoty (ρ) v místě svářečských prací. Potrubí je svařitelné za podmínky, že TOS 20 min. a ρ 940 kg/m 3. Evidence protokolů o provedených zkouškách TOS je u inspekčního svářecího dozoru Poskytovatele PUS. D Požadavky na svářečský personál D Požadavky na nižší svářečský personál svářeč Svářečské práce na MS smí vykonávat zaměstnanci montážní organizace, kteří vykonali zkoušku dle: TPG a jsou držiteli platného Osvědčení odborné způsobilosti, ČSN EN 287-1, resp. ČSN EN a jsou držiteli platného Osvědčení nebo Certifikátu. Svářeč, který vykonává na stavbě současně i montážní práce musí být držitelem osvědčení dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. Svářeč musí mít svářečský průkaz nebo průkaz odborné způsobilosti nebo jiný doklad na místě stavby tak, aby bylo možno kontrolou zjistit jeho způsobilost k výkonu svářečských prací. Pomocník svářeče musí být držitelem osvědčení dle TPG v příslušném rozsahu. Pomocník svářeče nesmí zapříčinit snížení kvality svarů. D Požadavky na vyšší svářečský personál (VSP) svářečský dozor D Svářečský dozor realizační Kvalifikační požadavky na realizační svářečský dozor pro: ocelové MS - Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr (IWE/EWE) nebo Mezinárodní/Evropský svářečský technolog (IWT/EWT) dle ČSN EN ISO Svářečský dozor- úkoly a odpovědnosti ; MS z plastů - Technolog svařování plastů nebo Technik svařování plastů s možností specializace jen potrubní systémy, dle TPG Svařování plastů; Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu. Svářečský dozor je zaměstnanec dodavatele svářečských (montážních) prací, který je písemně pověřený zaměstnavatelem pro výkon svářečského dozoru - ocel/plastu. Svářečský dozor odpovídá za činnosti, jež vykonávají vlastní svářeči. D Svářečský dozor inspekční Inspekční svářečský dozor vykonává zaměstnanec s kvalifikací dle směrnice CWS ANB IWI-I / EWI-I (Mezinárodní/Evropský svářečský inspektor inženýr) nebo IWI-T / EWI-T (Mezinárodní/Evropský svářečský inspektor technolog) v rozsahu C (Comprehensive), S (Standard) a B (Basic). Inspekční svářečský dozor zajišťuje poskytovatel PUS Inspekční svářečský dozor: schvaluje: postupy svařování (WPS), technologické postupy na zhotovování PE spojů, postupy nedestruktivního zkoušení svarů, provádí: supervize svářečských činností externích dodavatelů, kontrolu zařízení a postupů, včetně prokázání shody podle stanovených požadavků v oblasti celého výrobního procesu, přejímku svářečských prací. D Požadavky na svařovací zařízení D Požadavky na svařovací zařízení PE Periodická kontrola ověření funkčnosti svařovacích zařízení musí být provedena v souladu s TPG a ČSN EN ISO a ve lhůtách stanovených výrobcem, nejméně však 1x ročně. Kontrolu smí provádět výrobce nebo jím smluvně pověřená servisní organizace. O provedené kontrole bude vystaven doklad

13 Stran: 13 / 32 o funkčnosti zařízení (potvrzení o prohlídce) a svářečka bude opatřena servisní známkou s vyznačením doby platnosti kontroly. Svařovací zařízení pro svařování PE metodou: na tupo doporučuje se používat svařovací se záznamem průběhu svařovacího procesu. elektrotvarovkou svařovací zařízení musí umožňovat tisk protokolu o průběhu svařovacího procesu. Protokoly svarů plynovodu musí být v průběhu stavby na vyžádání k dispozici pro kontrolní činnost. Jsou-li v průběhu stavby na základě vizuální kontroly svarů pochybnosti o jejich kvalitě, musí být zhotovitel tyto protokoly schopen bezprostředně doložit. D Požadavky na svařovací zařízení ocelových MS Svařovací zařízení pro obloukové svařování metodou 111 a 141 musí být 2x ročně, četnost po 6 měsících kontrolováno podle plánu pravidelných kontrol svařovacího zařízení ČSN EN ). Poznámka: metoda obloukové svařování obalenou elektrodou metoda obloukové svařování wolframovou elektrodou v ochraně interního plynu (TIG). D Nedestruktivní kontrola svarů (NDT) D Vizuální kontrola svarů Kontrola svarů na plynovodních potrubích z PE se provádí v rozsahu TPG a TPG (100%). Vyhodnocení svarů se provádí dle TPG Kontrola svarů na ocelových plynovodních potrubích se provádí v rozsahu ČSN EN Vyhodnocení svarů se provádí dle TPG nebo ČSN EN D Ostatní metody NDT zkoušek montážních svarů Mezi ostatní metody NDT kontroly svarů patří: metoda prozařováním RT (radiografická), metoda ultrazvuková UT, metoda kapilární - PT (penetrační), magnetická metoda prášková MT. Podle ČSN EN není standardně požadována NDT zkouška svarů pro stavby MS, o jejich případné realizaci, na základě vizuální kontroly, konkrétních svarů rozhodne inspekční svářečský dozor zajišťovaný poskytovatelem PUS. D.2.4 Čištění, tlaková zkouška, revize, dozor stavby D Čištění potrubí Všechny plynovody a přípojky musí být předány k provozování s čistým a suchým vnitřním povrchem. Čištění plynovodu musí poskytovatel PRS vyžadovat pokaždé, vznikne-li důvodné podezření ze zaplavení potrubí vodou, znečištění při montáži, skladování nebo v průběhu tlakové zkoušky provedené kompresorem bez odlučovače vlhkosti. Pokud není čištění plynovodu řešeno již v PD, způsob a technologii čištění navrhuje dodavatel a schvaluje Poskytovatel PRS. Čištění plynovodu se provádí postupy uvedenými v TPG , určenými pro příslušný materiál plynovodu. Při čištění musí být přítomen poskytovatel PRS. O vyčištění potrubí provede dodavatelská firma zápis do stavebního deníku. D Tlakové zkoušky, revizní zpráva Tlakové zkoušky se provádí v souladu s: TPG , a ČSN EN ocelové MS; TPG MS z PE. Postup stanovující přesné provedení tlakové zkoušky NTL a STL plynovodů musí být součástí projektu. Pro tlakovou zkoušku zpracuje revizní technik dodavatele montážních prací technologický postup, který schválí poskytovatel PRS. Tlaková zkouška se provádí za účasti poskytovatele PRS. O výsledku zkoušky vystaví revizní technik dodavatele protokol. Pokud nebude bezprostředně po úspěšném provedení tlakové zkoušky PZ uvedeno do provozu, sníží se přetlak na 100 kpa a médium se ponechá v odděleném úseku MS až do jeho uvedení do provozu. U zahušťovacích přípojek budovaných smluvními zhotoviteli provádí poskytovatel PRS při tlakové zkoušce pouze namátkovou kontrolu. D Dozor/dohled v průběhu stavby, předání a převzetí stavby, uvedení stavby do provozu Provádění kontrolních činností při přípravě a realizaci staveb MS a postupy při jejich předávání a uvádění do provozu musí být v souladu s interním předpisem PDS - Plánování, příprava a realizace investic do PZ.

14 D.2.5 Další požadavky na provádění oprav MS Stran: 14 / 32 D Opravy MS z PE Při opravách se postupuje podle TPG Při dělení již provozovaného PE potrubí je nutné vždy uzemnit dělící zařízení (pilka, nůžky, gilotina). Při opravách plynovodů a přípojek vybudovaných z materiálu Liten PL 10 se postupuje v souladu s přílohou č. 4 tohoto TP. D Opravy MS z oceli Při opravách se postupuje podle TPG

15 Stran: 15 / 32 E SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE E.1 Vnitropodnikové předpisy TP rekonstrukce a opravy VTL plynovodů; TP - rekonstrukce a opravy regulačních stanic; TP - rekonstrukce a opravy zařízení aktivní PKO; TP - Řešení pasivní protikorózní ochrany plynárenských zařízení. E.2 České technické - normy a Technická pravidla ČSN EN Kovové výrobky-druhy dokumentů kontroly; ČSN EN Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média. Technické dodací podmínky; ČSN EN 12 1,2,3,4 ( ) Zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně Část 1: Všeobecné funkční požadavky, Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně), Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel, Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce; ČSN EN ( ) Zásobování plynem Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu Funkční požadavky; ČSN EN ( ) Zásobování plynem Svařování ocelového potrubí Funkční požadavky; ČSN EN ,2,3,4,5 (646412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv (PE) Část 1: Všeobecně, Část 2: Trubky, Část 3: Tvarovky, Část 4: Armatury, Část 5: Vhodnost pro použití; ČSN EN Zkoušky svářečů-tavné svařování Část 1: Oceli; ČSN EN 719 ( ) Svářečský dozor Úkoly a odpovědnosti; ČSN EN 970 ( ) Nedestruktivní zkoušení tavných svarů. Vizuální kontrola; ČSN EN ISO ,3,4,5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů; ČSN EN ISO Trubky a tvarovky z plastů - Zařízení pro tavné svařování polyethylenových systémů - - Část 2: Elektrosvařování; ČSN EN ISO Provádění speciálních geotechnických prací Hloubkové zhutňování zemin vibrováním; ČSN EN Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi; ČSN EN 1775 ( ) Zásobování plynem Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní tlak 5 bar Provozní požadavky; ČSN Materiálové listy. Oceli třídy 11; ČSN Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot; ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; ČSN Zemné práce. Všeobecné ustanovenia; ČSN Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními; TPG Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Umísťování a provoz (nahrazují TPG platná od ); TPG Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem; Diagnostické metody; TPG Čichačky pro plynovody a přípojky; TPG Označování plynovodů a přípojek; TPG Plynovody a přípojky z polyetylénu; TPG Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu; TPG Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně; TPG Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony; TPG Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů včetně (platnost od ( ); TPG Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách; TPG Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení; TPG Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách (nahrazují TPG schválená ); TPG Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu;

16 TPG TPG Stran: 16 / 32 Vizuální hodnocení svarových spojů plastů; Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo; TPG Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení Část 1: Všeobecně; TPG Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti; TPG Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu (nahrazují TPG schválená ); TPG Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz; TPG Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub; TPG Přechody přímé svařované pro plynovody DN 150 až DN 1000 do PN 40; TPG Tvarovky T 90 svařované pro plynovody. Stavební rozměry a konstrukční požadavky; TPG Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za tepla. Odborné stanovisko GAS s.r.o. č.0556/2005 E.3 Právní předpisy Vyhláška 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů; Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů; Zákon č.183/2006sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. F ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Tento dokument je platný dnem jeho schválení a účinný dnem F.1 Přechodná ustanovení PD a realizace staveb, rekonstrukcí a oprav MS rozpracovaných k datu účinnosti se dokončí v režimu platném k datu jejich objednání. Stavby zahajované v roce 2010, na něž PD byla rozpracována před nabytím účinnosti tohoto předpisu, se budou realizovat podle této PD. Realizace všech staveb zahajovaných po musí být prováděna plně v souladu s tímto předpisem. F.2 Zrušovací ustanovení K datu nabytí účinnosti tohoto technického požadavku se ruší: DSO_TX_B01_04_01 P PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Tabulka dimenzí pro výstavbu a obnovu Příloha č. 2 Změna tlakové hladiny Příloha č. 3 Řešení objektů HUP - ukončování přípojek Příloha č. 4 Metodika práce na plynovodech a přípojkách z PE materiálu Liten PL 10 Příloha č. 5 Souběhy a křížení podzemních vedení./ případ vzájemné polohy plynovodní přípojky a dešťové kanalizace/

17 Stran: 17 / 32 Příloha č. 1 Tabulka dimenzí pro výstavbu a obnovu Náhrada ocelového potrubí za potrubí PE v rámci opravy OCEL - stávající PE - náhrada DN (mm) SVĚTLOST /cm 2 / dn /mm/ SDR (d n /e n ) SVĚTLOST ( cm 2 ) rozdíl ve světlosti PE/OCEL (%) 5/4 (32) 7, ,35 105,7 6/4 (40) 11, ,07 114,1 2 (50) 20, ,75 102,2 2,5 (65) 31, ,75 159, , ,75 99,1 110 * 74,49 148, , ,49 94,9 160 * 157,89 201, , ,89 115, , * 157,89 312,22 89,4 176, , * 312,22 612,12 99,4 194, , ,12 124, ,5 1256,0 Velikost odpovídající dimenze plynovodu z PE, tak aby distribuční kapacita nebyla snížena je možné pouze dimenzemi nad dn 315- tedy se souhlasem PDS ,5 *) potrubí dané dimenze bude použito výhradně tam, kde by použitím menší dimenze, jenž je uvedená ve společném okně tabulky, prokazatelně došlo ke snížení přepravní kapacity plynu, což by mělo za následek snížení počtu odběratelů.

18 Stran: 18 / 32 Dimenze PE potrubí pro vtahování do stávajícího ocelového potrubí OCEL - stávající PE - náhrada DN (mm) SVĚTLOST /cm 2 / d n /mm/ SDR (d n /e n ) SVĚTLOST ( cm 2 ) rozdíl ve světlosti PE/OCEL (%) 80 50, ,75 53, , ,75 26, , , , , , , , ,54 49,75 63,61 74,5 63,61 74,5 134,35 157,89 265,85 312,22 265,85 312,22 521,88 612,12 521,88 612,12 34,6 40,5 51,5 60,7 36,0 42,1 42,8 50,0 54,2 63,7 37,6 44,1 41,55 48,7 26,6 31,2

19 Stran: 19 / 32 Dimenze PE potrubí pro vtahování do stávajícího lpe potrubí z SDR (Nitra) PE- stávající PE - náhrada d n (mm) SVĚTLOST /cm 2 / d n /mm/ SDR (d n /e n ) SVĚTLOST ( cm 2 ) rozdíl ve světlosti PE/OCEL (%) 90 49, ,75 41, , ,75 27, , , ,54 49,75 63,61 74,5 134,35 157,89 27,07 31,5 40,28 47,1 43,03 50,57

20 Stran: 20 / 32 Příloha č. 2 Postup při zvýšení tlakové úrovně stávající MS 1. Možné případy zvýšení tlakové úrovně Při požadovaném zvýšení tlakové úrovně stávající MS může nastat některá z dále uvedených variant: A. síť vybudovaná na STL, existující tlaková zkouška minimálně na 1,5 násobek nového provozního tlaku (např. síť provozovaná na STL 100 kpa, tlaková zkouška na 450 kpa, zvýšení na provozní tlak do 300kPa); B. síť vybudovaná na STL, existující tlaková zkouška na méně než 1,5 násobek nového provozního tlaku (např. síť provozovaná na STL 100 kpa,tlaková zkouška na 150 kpa, zvýšení na provozní tlak > 100 kpa ); C. síť vybudovaná na NTL, existující tlaková zkouška na méně než 1,5 násobek nového provozního tlaku, zvýšení na STL. 2. Podmínky pro zvýšení tlakové úrovně Na všechny výše uvedené varianty zvyšování provozního tlaku musí být na základě TEZ zpracován projekt, který bude řešit konkrétní technické podmínky zvýšení tlaku pro danou MS. Součástí tohoto projektu musí být zejména: o vyhodnocení provozního stavu MS - výskyt poruch a havárií včetně jejich příčin za celou dobu provozu výsledky kontrol těsnosti a diagnostických kontrol apod., o zhodnocení přípustnosti (nutnosti výměny, popř. likvidace) některých prvků nebo součástí převáděných plynovodů a přípojek a to zejména uzávěrů na síti, odvodňovačů, HUP a domovních regulátorů zda vyhovují novému provoznímu tlaku, o zda je dodrženo prostorové uspořádání sítí dle ČSN , zejména s ohledem na duté prostory, o o o o postup realizace jednotlivých etap převodu PZ, vč. postupu odpojů a propojů PZ, u variant B a C musí být součástí projektu dále technologický postup pro provádění tlakové zkoušky. Tlaková zkouška bude provedena minimálně1,5 násobkem nového provozního tlaku, samotný postup navyšování přetlaku v PZ s průběžným ověřováním těsnosti PZ, prověření, zda MS splňuje podmínky nejmenších povolených vzdáleností od budov dle TPG a TPG , o prověření, zda se na dotčené části MS nevyskytuje potrubí z PE materiálu liten PL 10, pokud je takové potrubí identifikováno tak se nahrazuje beze zbytku v celé jeho délce potrubím novým. Ve zvláště odůvodněných případech (např. za požadavku co nejkratšího přerušení provozu s ohledem na charakter odběru napojených zákazníků a délku příprav včetně vlastního provedení nové tlakové zkoušky) s písemným souhlasem PDS a s přihlédnutím k čl. 7.4 TPG může být tlaková zkouška provedena provozním přetlakem zemního plynu. V takovém případě se zvyšování provozního tlaku musí provádět postupně v několika krocích s tím, že navýšení tlaku mezi jednotlivými kroky nesmí překročit hodnotu 0,5 bar. Po každém navýšení tlaku budou provedeny dvě kontroly těsnosti celé dotčené MS detektorem (1. kontrola bezprostředně po navýšení tlaku, 2. kontrola bezprostředně před dalším navýšením tlaku) a na tomto navýšeném tlaku se setrvá minimálně po dobu 24 hod. Součástí projektu musí být technologický postup na provedení tlakové zkoušky provozním přetlakem v němž se zohlednění všechny okolnosti nezbytné pro zajištění jejího bezpečného průběhu pro konkrétní podmínky dotčené MS. Tlakové zkoušce musí být přítomna osoba odpovědná za provoz zkoušeného potrubí Poskytovatele PUS. Zvýšení tlakové úrovně stávající MS je možno provést jen v tom případě, že PZ provozované na vyšší tlak bude splňovat všechny podmínky na bezpečný a spolehlivý provoz. 3. Výchozí revize a podmínky provozování Po provedeném zvýšení tlakové úrovně a celkové kontrole těsnosti MS dle TPG zajistí dodavatel montážních prací u variant B a C novou výchozí revizi pro rozsah MS, na kterém byl provozní tlak navýšen. Pro všechny varianty zvýšení provozního tlaku uvedené pod bodem 1 tohoto postupu stanoví PDS provozní režim, zahrnující zkrácené lhůty kontrol těsnosti (minimálně 2x ročně), který bude realizován min. po dobu jednoho roku.

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ Stran: 1/13 Společnost Schvalovatel Funkce Jméno Schválení Datum Účinnost od RWE GasNet, s.r.o. Ředitel správy DS Prno 6. 5. 2014 RWE Distribuční služby, s.r.o. Pozn.: Ředitel investiční výstavby Ledererová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010 Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010 1.3. - 3.3.2010 Vizuální hodnocení svarových spojů a ocelových potrubí dle OS GAS 104/2008 2.3.2010 TPG 709 Opravy plynovodů

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce SO-06 Přípojka plynu Středotlaká plynovodní přípojka PE 100 SDR 11 32 x 2,9 bude napojena na stávající středotlaký plynovodní řad (provozní tlak 0,3 Mpa) v Husově ulici. Přípojka bude ukončena ve skříni

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ Seznam příloh: 1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ 2. Výkresová část: Rozvod plynu půdorys 1.PP F.1.VII - 1 Schéma rozvodu plynu F.1.VII - 2 Měření plynu F.1.VII - 3 Uložení potrubí v zemi

Více

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva.

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva. G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Ing. Milan Gregor - GREMI Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010 Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010 4.1. - 6.1.2010 7.1. - 8.1.2010 Vizuální hodnocení svarových spojů a ocelových potrubí dle OS GAS 104/2008 Školení izolatérů

Více

Technické podmínky vtláčení biometanu do DS a připojování bioplynových stanic. DSO_TX_B03_07_01 Účinnost od: 15.10.2010

Technické podmínky vtláčení biometanu do DS a připojování bioplynových stanic. DSO_TX_B03_07_01 Účinnost od: 15.10.2010 Stran: 1 / 10 Tento technický požadavek je řídicím dokumentem pro společnosti skupiny RWE DSO. Funkce Zpracoval specialista techn. rozvoje a standardizace Přezkoumal po věcné stránce vedoucí legislativní

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm)

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) V současné době se soustředíme na výrobu potrubních systémů s ochranným pláštěm v dimenzích 32 450mm při SDR 11 a 17, resp. 17,6 u plynu (viz

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: montáž plynoměrů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: montáž plynoměrů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: montáž plynoměrů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1255_montáž_plynoměrů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Vypracoval: M. Nálevka

Vypracoval: M. Nálevka A k c e : Rekonstrukce domovního plynovodu v objektu čp. 1255 Praha 10 Vršovice, ul. Oblouková č. 8 Část F.1.4.f. Plynová zařízení Dokumentace pro provedení stavby T E C H N I C K Á Z P R Á V A Duben 2015

Více

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 1 z 8 OBSAH: ÚVOD... 3 KANALIZACE... 3 VODOVOD... 4 Plynovod... 5 ZÁVĚR... 8 Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 2 z 8 ÚVOD Tato část projektové

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 Technické podmínky 1 RK 12 1533 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 LEGENDA: 1. Vstupní komora 2. Trouba 3. Provzdušňovací skříň 4. Přípojka provzdušňovacího vzduchu 5. Výstupní

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ REGULÁTORY NA ZEMNÍ PLYN Regulátor Cena ( Kč ) Vstupní tlak (bar) Výstupní tlak (mbar) Třída slev 1 Průtok (m 3 /h) (při přetížení) FRANCEL B 6 1.730,- 6 ( 7,2 ) Připojovací rozměr FRANCEL B 10 2.570,-

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

ODBĚRY TECHNICKÝCH PLYNŮ Z PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ NA MOSTECH

ODBĚRY TECHNICKÝCH PLYNŮ Z PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ NA MOSTECH UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 ODBĚRY TECHNICKÝCH PLYNŮ Z PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ NA MOSTECH Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o. Platnost od: 22.11.2007 Správce dokumentu: Zpracovatel: UNIPETROL SERVICES,

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace Technická zpráva AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace 1/ Úvodem- současný stav, návrh řešení: Investor plánuje ve stávajícím objektu revitalizaci Akademického

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky"

IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky OPERACNI Evropský fond pro regionálru rozvoj VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A K PROKÁZÁNí SPLNĚNí KVALIFIKACE NA PODLlMITNí VEŘEJNOU ZAKÁZKU IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky" Veřejný zadavatel,

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

BTL-3000 Series Litea 10 50

BTL-3000 Series Litea 10 50 BTL-3000 Series Litea 10 50 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 103JZ14/04/2011CZ OBSAH 1 MANIPULACE A PŘENÁŠENÍ...2 1.1 Manipulace a přenášení schodiště stavby...2 1.2 Manipulace a přenášení - půdorys stavby...3 2

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Zak.číslo: 243-530 Počet listů: 10 Arch.číslo: D.2.1 D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Dokumentace pro ohlášení stavby D.2 - Strojní část Zákazník: Stavba: Projektant: Zodp.projektant: OBCHODNÍ AKADEMIE,

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

TPG Domovní plynovody G 704 01

TPG Domovní plynovody G 704 01 TPG Domovní plynovody G 704 01 TECHNICKÁ PRAVIDLA ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ PALIVA V BUDOVÁCH GAS INSTALLATION PIPEWORK AND APPLIANCES FOR BUILDINGS Schválena dne: 29. 5. 2013 Registrace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Tlakové systémy VODOVODNÍ SYSTÉM PVC...................................... strana 3 TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY... strana 3 VODOVODNÍ SYSTÉM PE.......................................

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Renovace rozvodů plynu v panelových domech

Renovace rozvodů plynu v panelových domech Renovace rozvodů plynu v panelových domech Renovace rozvodů plynu v panelových domech se v současné době provádí v naprosté většině měděným potrubím. Je tomu tak zejména proto, že měděné potrubí je velmi

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více