Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010"

Transkript

1 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován nebo veřejně vystaven, předváděn ani šířen nebo jinak používán pro veřejný nebo komerční účel a to ani v části. Dokument může užít, a to pouze zobrazit a vytisknout pro svoji potřebu, pouze osoba, která k tomu bude oprávněna na základě příslušného smluvního vztahu s VČP Net, s.r.o. VČP Net, s.r.o. je oprávněn provádět změny v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Tento technický požadavek je řídicím dokumentem pro společnosti skupiny RWE DSO. Funkce Zpracovatel specialista techn. rozvoje a standardizace Přezkoumal po věcné stránce technický ředitel Přezkoumal po formální stránce specialista organizace a procesů Schvalovatel CEO Jméno František Humhal Jiří Ježek Tomáš Košťák Miloslav Zaur Podpis Datum

2 Změnový list Stran: 2 / 32 Označení části textu* - neznačeno základní verze dokumentu Popis změny * příp. odkaz na kapitolu, odstavec, Rozdělovník a) Typový: vedoucí zaměstnanci b) Individuální: Útvar Poskytovatel PUS Poskytovatel OSPM Poskytovatel PRS Funkce dle potřeb Poskytovatele PUS dle potřeb Poskytovatele OSPM dle potřeb Poskytovatele PRS

3 Stran: 3 / 32 Obsah Změnový list... 2 Rozdělovník... 2 Obsah... 3 A ÚČEL... 4 B ROZSAH PLATNOSTI... 4 C DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK... 4 D Obecná ustanovení... 6 D.1 Příprava stavby, projektování... 6 D.1.1 Základní technická řešení... 6 D.1.2 Požadavky na materiál trubek a kompletačních prvků... 8 D.2 Technologické požadavky na výstavbu a obnovu D.2.1 Požadavky na výstavbu, obnovu MS E SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE E.1 Vnitropodnikové předpisy E.2 České technické normy a Technická pravidla E.3 Právní předpisy F ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ F.1 Přechodná ustanovení F.2 Zrušovací ustanovení P PŘÍLOHY Příloha č. 1 Tabulka dimenzí pro výstavbu a obnovu Příloha č. 2 Postup při zvýšení tlakové úrovně stávající MS Příloha č.3 Řešení objektů HUP ukončování přípojek Příloha 4 Metodika práce na plynovodech a přípojkách z PE materiálu Liten PL Příloha č. 5 Souběhy a křížení podzemních vedení/ případ vzájemné polohy plynovodní přípojky a dešťové kanalizace... 32

4 A ÚČEL Účelem tohoto řídicího dokumentu je: Stran: 4 / 32 stanovit jednotná technická řešení pro zpracování projektové dokumentace, výstavbu nových, rekonstrukce a opravy stávajících NTL a STL plynovodů a přípojek (dále jen MS - místních sítí) společností DSO skupiny RWE v České republice; definovat technické požadavky na zařízení, technologie a materiály s cílem zajistit bezpečný a spolehlivý provoz MS a současně zajistit jejich unifikaci z důvodu optimalizace rozsahu používaných zařízení, kompletačních prvků a materiálů a dosažení příznivých cen při jejich pořízení. B ROZSAH PLATNOSTI Tento předpis platí pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy plynovodů a přípojek do 4 barů. Platnost předpisu se vymezuje na všechny stavby plynovodů a plynovodních přípojek MS, kdy investorem staveb je některá ze společností DSO Pro cizího investora je tento předpis závazný pouze tehdy, pokud se k tomu smluvně zaváže. Tento technický požadavek je závazný pro všechny zaměstnance každé ze společností skupiny RWE DSO, kteří jsou ke Společnosti v pracovním nebo jiném obdobném poměru. Skupinu RWE DSO tvoří společnosti: RWE GasNet, s.r.o. (dále také jako RWE GasNet ); SMP Net, s.r.o. (dále také jako SMP Net ); VČP Net, s.r.o. (dále také jako VČP Net ); JMP Net, s.r.o. (dále také jako JMP Net ), (dále rovněž jen Společnost, nebo celkově Společnosti skupiny RWE DSO ). C DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK Pojem / Zkratka Bezpečnostní armatura d n DN GAS GIS MRS MS NTL OP OPZ ORO DS PD PDS (DSO) PE PE 100 PKO Poskytovatel OSPM Poskytovatel PRS Poskytovatel PUS Definice Uzavírací armatura sloužící k přerušení průtoku plynu v plynovodech bez zásahu obsluhy v případě překročení stanovených provozních hodnot v plynovodu (GAS-STOP) Označení dimenze trubního materiálu z PE, jmenovitý vnější průměr v mm - viz EN Označení dimenze trubního materiálu z oceli, jmenovitý vnitřní průměr v mm ocelového potrubí GAS s.r.o. Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR Geografický informační systém Nejmenší požadovaná pevnost MPa Místní síť STL a NTL plynovody a jejich přípojky Tlaková hladina nízkotlak (tlak do 5 kpa) Ochranné pásmo viz 68 zákona č. 458/2000Sb. v platném znění Odběrné plynové zařízení Odbor rozvoje a obnovy distribuční soustavy Projektová dokumentace Provozovatel distribuční soustavy (Distribution System Operator) Polyetylen Lineární polyetylen s MRS 10,0 MPa Protikorozní ochrana Poskytovatel služeb v oblasti operativní správy plynárenského majetku na základě SLA uzavřeného s PDS Poskytovatel služeb v oblasti přípravy a realizace staveb na základě SLA uzavřeného s PDS Poskytovatel služeb v oblasti provozu a údržby sítí na základě SLA uzavřeného s PDS

5 Pojem / Zkratka PZ RS SDR SLA STL TEZ TIN TOS TP TPG TS Definice Plynárenské zařízení Stran: 5 / 32 Regulační stanice plynu standardní rozměrový poměr d n /e n (jmenovitý vnější průměr/ jmenovitá tloušťka stěny) Smlouva o poskytování služeb mezi PDS a poskytovatelem služby. Tlaková hladina středotlak (tlak od 5 do 400 kpa) Technicko-ekonomické zadání, podklad pro investiční výstavbu Technická instrukce Termooxidační stabilita - typ řídicího dokumentu, stanovuje závazné zásady pro tvorbu technické a technologické dokumentace zejména na výstavbu a opravy přepravní a distribuční sítě a uskladňovací soustavu. Technické pravidlo GAS Technická specifikace, dokument popisující komoditu

6 Stran: 6 / 32 D Obecná ustanovení Tento předpis vychází především z ČSN EN ,2,3,4 TPG (podskupiny plynovodů A1, A2 pro MS z oceli) a TPG (pro MS z PE), přičemž dále rozpracovává řešení a technické podmínky v těchto předpisech obsažené upřesňuje je nebo z možných variant určuje preferovaná řešení. Zařízení musí být projektováno a realizováno tak, aby splňovalo požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly a neohrožovalo životní prostředí. U používaných výrobků musí být zajištěna shoda jejich vlastností s technickými požadavky na stanovené výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcími předpisy. V odůvodněných případech (např. požadavek stavebního úřadu, technický vývoj aj.) se může PDS od řešení uvedených v tomto předpisu odchýlit při dodržení obecně platných předpisů. D.1 Příprava stavby, projektování Před zahájením stavby MS musí být zpracována PD autorizovanou osobou (projektantem) ve smyslu Vyhl. 499/2006 Sb. Výjimku tvoří opravy poruch nebo havárií MS, kdy PD nemusí být zpracována. Při havarijních rekonstrukcích PZ se poskytuje ve smyslu zákona č. 183/2006Sb. konkrétně 177. Po předchozím oznámení Stavebnímu úřadu o provádění neodkladných opatření se v rozsahu dle požadavku Stavebního úřadu zpracovává PD dodatečně, včetně příslušných rozhodnutí o dodatečném povolení předmětné stavby. D.1.1 Základní technická řešení Při zpracování PD je nutno dodržovat právní předpisy, požadavky norem a technických předpisů GAS a to zejména: ČSN EN ; pro ocelové MS ČSN EN ,3,4, TPG , TPG , ČSN EN 12732; pro MS z PE - ČSN EN ,2,4, TPG , TPG , TPG Pro prostorové uspořádání MS ve vztahu k ostatním inženýrským sítím je nutné akceptovat ČSN V případě, kdy nelze dodržet technické řešení uvedené v TEZ je zpracovatel PD povinen konzultovat navrhované (odchylné) řešení s PDS. Jsou-li pro plynofikaci ucelených lokalit již zpracovány a odsouhlaseny generely musí být v PD zohledněny. Přednostně jsou nové MS projektovány jako STL. Při obnově MS v koncových bodech sítí je nutno upřednostňovat řešení, která vedou k zokruhování provozovaných plynovodů z důvodu zvýšení spolehlivosti distribuce plynu. Součástí projektové dokumentace je způsob provedení odpojů a propojů na již provozované MS a dále seznam odběratelů, kterým bude dotčenou stavbou přerušena dodávka plynu. Při schvalování PD u staveb MS se postupuje dle interní směrnice PDS Postup při poskytování stanovisek k dokumentacím plynárenských zařízení. D Volba trasy Požadavky na volbu trasy plynovodu definuje ČSN EN , TPG a TPG a ČSN Plynovody se přednostně projektují po veřejně přístupných pozemcích. Křížení vodotečí se provádí přednostně pode dnem toku (shybkou). Podchody vodních toků je možno řešit aplikací bezvýkopových technologií s použitím materiálů doporučených výrobcem pro tuto aplikaci. Uvedené řešení schvaluje ORO DS a vlastník/správce toku. Nadzemní vedení MS, vedení MS v kolektorech musí být předjednáno s technikem obnovy PDS. Uložení MS mimo zájmové pásmo včetně hloubky uložení nebo nelze - li dodržet prostorové uspořádání inženýrských sítí stanovených ČSN , odsouhlasuje poskytovatel OSPM. Budování plynovodů a přípojek MS z PE v místech souběhu nebo křížení těchto vedení se silovými nebo trakčními kabely a vedeními (napájecí a zpětné kabely a lana) je možné pouze při realizaci vhodných technických opatření, která zamezí destrukci plynovodu či přípojky při zkratu vedení v důsledku zvýšení teploty okolí zkratu. Doporučeným technickým opatřením je uložení PE potrubí do betonového korýtka s víkem nebo do betonové ochranné trubky; uvedené řešení nesmí vnášet do PE potrubí přídavná namáhání. Přesah takového ochranného technického opatření by měl být v případě křížení 1 m na obě strany kříženého vedení. Obsyp plynovodu v rozsahu tohoto technického opatření bude proveden pískem. Trasa přípojky se volí s minimálním počtem změn směru s tím, že přípojka je vedena min. 1m kolmo na osu plynovodu i objekt HUP, v němž je ukončena.

7 D Dimenzování plynovodů a přípojek Stran: 7 / 32 D Dimenze plynovodů a přípojek z PE Dimenze plynovodů a přípojek musí být projektovány s ohledem na provozní tlak MS v dané oblasti, předpokládané množství dopravovaného plynu, a to při zachování maximální rychlosti proudění plynu v PE potrubí: STL 20 m/s; NTL 10 m/s. Pro výstavbu a obnovu se přednostně používají následující dimenze trubek a kompletačních prvků s ohledem na SDR: Plynovody: d n 90, 110, 160, 225, 315 SDR (17); d n 63 (SDR 11); Přípojky: d n 32, 40, 50 (SDR 11) a dále viz dimenze plynovodů. Dimenze potrubí a SDR mimo výše uvedený rozsah schvaluje PDS. Pro obnovu se dimenze a SDR trubek a kompletačních prvků volí s ohledem na stávající dimenze potrubí nebo dle přílohy č.1. D Dimenze plynovodů a přípojek z oceli Dimenze plynovodů a přípojek při obnově potrubí ocel za ocel se volí s ohledem na dimenze stávajícího provozovaného potrubí. Dimenzování potrubí (minimální tloušťka stěny se provádí podle ČSN EN (do DN 50 min. 2,3 mm; do DN 125 min. 2,6 mm; do DN 300 min. 3,5 mm, ) Minimální dimenze ocelových přípojek do 5 m délky napojených na ocelový plynovod, v rámci obnovy nebo výstavby je DN 25. D Plynovodní přípojka D Napojení plynovodní přípojky na plynovod Každá přípojka do d n 63 a DN 50 musí být napojena z plynovodu přivařovacím, navrtávacím T kusem. V případech vysazování přípojek na ocelových plynovodech je nutno před vlastním navařením T-kusu změřit zbytkovou tloušťku stěny (ultrazvukový tloušťkoměr) plynovodu v místě předpokládaného svařování. U větších dimenzí přípojek je napojení na plynovod prováděno pomocí vsazené tvarovky nebo u již provozovaných MS, s využitím speciálních technologií navrtávek. V případě, že bude přípojka napojena na plynovod postavený do roku 1990 (materiál LITEN PL 10) a nevyhoví podmínka svařitelnosti nebo ji nelze ověřit, musí být její napojení provedeno pomocí mechanické tvarovky. D Bezpečnostní armatura Bezpečnostní armatury je možné navrhovat pouze u STL přípojek do d n 63 v odůvodněných případech, např.: je-li požadováno neprodlené obnovení finálních povrchů v místě napojení na plynovod (komunikace, chodník, historická jádra apod.), je-li opětovné odkrytí místa napojení přípojky po kolaudaci je technicky (technicko-ekonomicky) a dokladově komplikované, hrozí-li vysoké riziko porušení přípojek cizím subjektem (např. v místech probíhající intenzivní investiční činnosti, pokračujících zemních pracích apod.), u přípojek, jejichž délka přesahuje 20 m. Bezpečnostní armatura se v těchto případech osazuje do plynovodní přípojky bezprostředně za navrtávací T kus a zakresluje se v GIS. Tím je Poskytovatel PUS prokazatelně informován o osazení bezpečnostní armatury na konkrétní přípojce. Bezpečnostní armatury jsou navrhovány v souladu s návodem výrobce. O instalaci rozhoduje v konkrétních případech ORO DS. D Vodorovná a svislá část přípojky Za napojovací tvarovkou začíná vodorovná část přípojky. Tato část přípojky je kladena vždy ve sklonu do potrubí plynovodu. Svislá část přípojky bude s vodorovnou částí spojena kolenem 90 o (elektrotvarovkou). Výjimečně, např. z důvodu nepřístupnosti místa svaru (vedení ostatních inženýrských sítí) lze použít pro přechod z vodorovné do svislé části ohyb trubky, v takovém případě je však nutno dodržet min. poloměr ohybu stanovený v TPG Pokud bude pro výstavbu svislé části přípojky použit PE s ochranným pláštěm, není nutno přípojku dále chránit jiným způsobem (ochrannou trubkou) proti účinkům UV záření.

8 Stran: 8 / 32 D Ukončení přípojky Přípojky pro zákazníky kategorií DOM a MO do DN 50, resp. do d n 63a jsou ukončovány přednostně kulovým kohoutem (u přípojek z PE je pak s integrovanou přechodkou - mechanickým svěrným spojem, např. ISIFLO) umístěným v objektu HUP v nadzemním provedení. Takto ukončované přípojky mají standardně vstup na levé straně (při pohledu do skříně). Výškově je poloha armatury HUP 5 cm nad spodní hranou dvířek objektu HUP. Použití kulového kohoutu s integrovanou přechodkou musí být v souladu s návodem výrobce, instalovaná armatura musí být přístupná pro možnost údržby, opravy. Ukončení přípojek větších dimenzí a přípojky ukončované objektem HUP v zemním provedení jsou řešeny individuálně. V případě, že HUP je v zemním provedení musí být jako HUP volen PE kulový kohout. Armatura však musí být vybavena zemní soupravou tak, aby ji bylo možné v případě ohrožení objektu uzavřít. Novou nebo rekonstruovanou přípojku je možné převzít k provozování (uvést do provozu) teprve po dokončení objektu HUP. D Objekt HUP obecné požadavky Objekt HUP se umísťuje dle interního předpisu PDS Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě (Standard umístění HUP u zákazníků MO-DOM). Objekt HUP se přednostně řeší v nadzemním provedení, do něhož se vedle HUP instaluje i plynoměr a u STL přípojek též STL regulátor tlaku plynu. Technické požadavky na objekty HUP a jejich doporučovaná řešení pro napojení jednoho konečného zákazníka jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto předpisu. Řešení ukončení přípojky pro zásobení několika odběrních míst (např. bytové domy) je nutno posuzovat individuálně. D.1.2 Požadavky na materiál trubek a kompletačních prvků D Trubky a kompletační prvky z PE Plynovody a přípojky budou projektovány výhradně z trubek a kompletačních prvků z PE 100 pro použití v tlakové hladině 4 bary. Trubky a kompletační prvky lze aplikovat za podmínek stanovených jejich výrobcem. Pro plynovodní přípojky realizované dodatečně na již provozované MS ( zahušťovací přípojky ) se používají výhradně trubky s ochranným pláštěm. Efektivita použití trubek s ochranným pláštěm v ostatních případech, na stavbách investovaných DSO, musí být doložena technicko-ekonomickou analýzou a schválena PDS. Trubky a tvarovky musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN ,2,3 a jejich barevné značení musí odpovídat TPG Požadavky na výrobce/ prekvalifikace. Podrobné požadavky na používané trubky a tvarovky z PE jsou uvedeny v samostatných technických specifikacích společností RWE v ČR pro PE trubky a pro tvarovky z PE. Výrobci trubek z PE, kteří jsou schopni vyrábět trubní materiál ve smyslu technické specifikace, jsou prekvalifikováni (tato jejich schopnost je ověřena). Pro kompletaci MS na stavbách PZ v investorství některé ze společností DSO RWE v ČR mohou být použity pouze trubky a tvarovky prekvalifikovaných výrobců, viz rozsah platnosti uvedený v kapitole B. Požadavky na výrobce/dodavatele komodit u staveb investovaných DSO/ rámcové smlouvy. Ucelená stavba z PE musí být zhotovena z trubek a tvarovek vždy od jednoho výrobce. Vzájemnou kombinaci trubek a kombinaci tvarovek od různých výrobců lze použít výjimečně, např. v případě, kdy příslušný výrobce nevyrábí veškerý sortiment potřebný pro danou stavbu. Vždy se však musí jednat o dodávku od smluvních dodavatelů RWE (dodavatelů, se kterými je uzavřena platná rámcová smlouva na dodávky komodity v aktuálním časovém horizontu realizace předmětné stavby). Výrobek musí být zároveň vyroben výrobcem, který je prekvalifikován jako výrobce komodity v rámci skupiny RWE ČR (tato skutečnost je respektována při uzavírání rámcových smluv). Inspekční certifikáty Prekvalifikovaní výrobci trubek a tvarovek jsou povinni dodržet výše uvedené podmínky RWE a k dodávaným výrobkům poskytnout inspekční certifikát 3.1 v souladu s ČSN EN U trubek je inspekční certifikát požadován (vydáván výrobcem) na každou dodanou šarži, u tvarovek nejsou inspekční certifikáty požadovány (jsou dokladovány výrobci až ex post, u případů vadných tvarovek podle uvedeného čísla šarže). D Signalizační vodič a výstražná fólie Signalizační vodič se ukládá vždy souběžně na všech PE-potrubích, (plynovodech i přípojkách) dle TPG Minimální průřez měděného vodiče je 2,5 mm 2, izolace CYY. Propojení signalizačního vodiče přípojky nebo odbočky s vodičem na plynovodu se provádí tak aby signalizační vodič na plynovodu nebyl přerušen (po odizolování, bez jeho přerušení se připojí signalizační vodič

9 Stran: 9 / 32 přípojky, resp. odbočky). Spoje signalizačních vodičů musí být spájeny nebo spojeny mechanickou svorkou. Spoje musí být proti korozi chráněny izolací, která bude adekvátní předpokládané životnosti potrubí. Aplikace izolace nesmí tepelně ohrozit PE potrubí. Konce signalizačních vodičů u PE plynovodů budou ukončeny výhradně zásuvkami umístěnými na orientačních sloupcích nebo v uličních poklopech. Konce signalizačních vodičů u plynovodních přípojek z PE budou uchyceny v objektu HUP bez zásuvky tak, aby nemohlo dojít k vodivému propojení s OPZ. Současně musí být ponechány jejich dostatečně dlouhé konce (min. 30 cm) pro možnost napojení vodiče na detekční zařízení. V případech, kdy je v rámci obnovy do ocelového plynovodu vkládána část z PE, musí být souběžně s PE potrubím veden signalizační vodič. U úseků do 10 m se vodič na ocelové části potrubí uchycuje svarovým spojem (aluminotermicky). Spoje na ocelovém potrubí musí být zaizolovány. U delších úseků se signalizační vodič vyvádí nad povrch do zásuvek orientačních sloupků, uličních poklopů atd. Detailní technické řešení vodivého propojení ocelových konců potrubí musí vždy posoudit poskytovatel PUS z hlediska možných vlivů aktivní PKO nebo bludných proudů. Signalizační vodič integrovaný pod ochranným pláštěm PE potrubí lze využít výhradně u bezvýkopových technologií, kde není možno současně s potrubím instalovat samostatný signalizační vodič. Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Kontrole signalizačního vodiče musí být přítomen zástupce Poskytovatele PRS (u oprav Poskytovatelem PUS). O výsledku kontroly musí být pořízen zápis, který je součástí předávané stavebně-technické dokumentace. Výstražná folie se ukládá v souladu s TPG a musí být v souladu s ČSN EN Sloučení funkce signalizačního vodiče a výstražné fólie je zakázáno. D Ocelové trubky a kompletační prvky V odůvodněných případech nebo po odsouhlasení PDS lze pro obnovu použít trubní materiál a kompletační prvky z oceli dle TPG a ČSN EN Za odůvodněné případy je považováno např.: vedení části plynovodu s mimořádně nízkým krytím; vedení plynovodu v blízkosti tepelného kolektoru; nezbytnost řešení nadzemního přechodu; obnova přípojek do 5 m napojených na ocelový plynovod; lokální oprava ocelového plynovodu: do DN 200 do 10 m, nad DN 200 do 20 m. Ocelové trubky a tvarovky pro obnovu a ocelové části přechodových spojů musí splňovat následující podmínky: materiálem musí být zaručeně svařitelná, plně uklidněná ocel se zaručenou mezí kluzu R t0,5 235 MPa; chemická čistota materiálu musí splňovat požadavek na součet obsahu fosforu a síry (P+S) max 0,050%; nejvyšší uhlíkový ekvivalent CEV max 0.45%. Oceli pro trubky na výstavbu a obnovu se používají dle ČSN EN , pro kompletační materiály i oceli jednoznačně ekvivalentní. V případě kompletačního materiálu (tvarovky, přesuvky, kompenzátory, příruby, aj.) lze volit materiál jednoznačně ekvivalentní, který má zaručenou svařitelnost, srovnatelné mechanické hodnoty se základním materiálem trubek. Příklady používaných ocelových materiálů dle: ČSN EN L235GA, L235NB, L245GA, L245NB; ČSN , , , , Trubky budou opatřeny izolací, (přednostně třívrstvou tovární PE izolací) ve smyslu interního předpisu PDS -Řešení pasivní protikorózní ochrany plynárenských zařízení. Dodavatel trubek a kompletačních dílů je povinen poskytnout inspekční certifikát 2.2 v souladu s ČSN EN V případě použití jiných, neuvedených, materiálů je nutno jejich použití konzultovat s inspekčním svářečským dozorem Poskytovatele PUS.

10 Stran: 10 / 32 D Trasové uzávěry, armatury - obecně Trasové uzávěry na MS se používají např. pro oddělení obcí nebo jejich částí (samostatných větví MS). Při jejich řešení je nutné respektovat ustanovení: TPG a TPG u ocelových MS; TPG u MS z PE. Armatury budou ve všech případech vybaveny zemní soupravou v teleskopickém provedení. Armatury se používají přednostně v provedení s přivařovacími konci. D Trasové uzávěry, armatury umístěné na MS z PE V dimenzích potrubí dn 90 se používají výhradně PE kulové kohouty vyrobené v souladu s ČSN EN , přednostně v plnoprůtokovém provedení. Pro dn 110 se užijí PE kulové kohouty nebo ocelová (litinová) šoupátka. D Trasové uzávěry, armatury umístěné na MS z oceli Zde se použijí ocelová (litinová) šoupátka, případně ocelové kulové kohouty. D Uliční poklopy Uliční poklopy se přednostně projektují v provedení z plastu dle TPG Provedení uličních poklopů bude přednostně v barvě žluté nebo s nápisem Plyn. D Chráničky, ochranné trubky Použití chrániček a ochranných trubek řeší TPG , TPG a TPG Chráničky a ochranné trubky se používají v provedení z plastu, výjimečně na požadavek cizího subjektu (např. správce, provozovatel drážního tělesa, vodního toku, aj.) v provedení z oceli. Na již provozované MS lze dodatečné osadit podélně dělené chráničky nebo ochranné trubky. Je zakázáno používat podélně dělené ocelové chráničky a ochranné trubky na PE potrubí. D Orientační sloupky Orientační sloupky jsou projektovány v: extravilánech pro označení lomových bodů a na přímých trasách plynovodů tak, aby byla zachována přímá dohlednost jednotlivých sloupků. Sloupky budou proti poškození ve volném terénu tam, kde se provádí zemědělská činnost chráněny např. betonovou skruží; intravilánech v odůvodněných případech, např. v místech trasových uzávěrů a nadzemních vývodů čichaček. Orientační sloupky musí být značeny v souladu s TPG Orientační sloupky jsou zhotovovány z plastu (PE) s ocelovou výztuží. Orientační tabulky Orientační tabulky viz.tpg se používají pouze výjimečně v případech, kdy je účelné např. z důvodu orientace při pohotovostním zásahu tabulku umístit (komplikované případy umístění HUP nebo armatur...). D Mechanické spojky Použití mechanických spojek plynovodů řeší TPG a TPG Mechanické spojky se používají pro ukončení přípojek v nadzemní části a v rámci obnovy MS tam, kde není zaručena vzájemná svařitelnost potrubí (např. potrubí z materiálu LITEN PL10). Pro tyto účely bude použito výhradně mechanických spojek, které nevytváří vrubové namáhání při jejich aplikaci na potrubí (např. spojky HAWLE - systém S2000 a ISO). D Izolační spoje Jejich provedení musí být v souladu s TPG Konkrétní případy musí být předjednány s PDS, s výjimkou umístění izolačních spojů před RS. U MS z oceli s aktivní PKO je nutno postupovat ve smyslu interního předpisu PDS - Zásady projektování, výstavby, rekonstrukcí a oprav aktivní PKO. D Kompenzátory Kompenzátory se používají výjimečně (pouze na ocelových plynovodech) V případě vedení potrubí na nestabilním terénu (poddolované území, území s nestabilizovanou vrstvou výsypkové zeminy, svážné území). D Přesuvky Přednostně se používají přesuvky vyráběné továrně.

11 Přechodky ocel/pe Stran: 11 / 32 Přechodky ocel/pe ve smyslu TPG se používají při přechodu z materiálu ocel na materiál PE. Jde o výrobky, které mohou být použity v souladu s pokyny výrobce. D Závitové spoje a jejich těsnění Těsnící materiály musí zajišťovat těsnost a musí být odolné proti působení plynu. Materiály určené k těsnění závitových spojů musí umožňovat jejich rozebiratelnost. Pryžové těsnící materiály musí vyhovovat ČSN EN 549 ( ), těsnící materiály pro kovové závitové spoje musí vyhovovat ČSN EN 751 1, 2, 3 ( ). Dále musí tyto zmíněné těsnící materiály splňovat podmínky uvedené v TPG D.2 Technologické požadavky na výstavbu a obnovu D.2.1 Požadavky na výstavbu, obnovu MS Zhotovitel MS je povinen před zahájením příslušných prací na stavbách předložit ke schválení technologické (pracovní) postupy na: práce se zvýšeným nebezpečím dle TPG ; svářečské práce na ocelových plynovodech (Postupy svařování WPS); zhotovování spojů na plynovodech a přípojkách z PE; nedestruktivní kontrolu spojů (svarů); tlakové zkoušky; bezvýkopové technologie s uvedením: časového harmonogramu, použité technologie (název, popis), jméno organizace provádějící bezvýkopovou technologii, případných rizik z uvedené metody vyplývajících; další činnosti stanovené projektem. Zhotovitel PZ je u staveb cizích investorů povinen min. 5 dní před zahájením prací nahlásit zahájení stavby pro stavby plynovodů na adresu pro stavby samostatně budovaných. Po realizaci připravovaného webového rozhraní je zhotovitel povinen provést toto nahlášení prostřednictvím tohoto rozhraní. D Bezvýkopové technologie Bezvýkopové technologie výstavby, obnovy jsou navrhovány v případech, kdy je příslušná technologie efektivnější než konvenční výstavba v otevřených výkopech. Příklady technologií jsou uvedeny v TPG Technické řešení projektové dokumentace musí být v souladu s podmínkami dodavatele konkrétní bezvýkopové technologie. D Zemní práce, podsyp a obsyp potrubí Provádění zemních prací definuje TPG , TPG , ČSN a Nařízení vlády 591/2006 Sb. Možnost použití jiného obsypového materiálu než písku musí být schváleno Poskytovatelem PRS, (u oprav Poskytovatelem PUS). Použití výkopku pro konkrétní úsek stavby se povoluje zápisem do stavebního deníku. Poskytovatel PRS kontroluje pokládku potrubí a provedení obsypu a zásypu potrubí. Tyto operace musí proběhnout v co nejkratším časovém úseku, aby nemohlo dojít k znečištění výkopu a ohrožení potrubí nevhodným a nebezpečným materiálem. D.2.2 Montážní práce Montáž musí být prováděna v souladu s požadavky TPG Dodavatel stavby musí zamezit po dobu stavby vniknutí vody a nečistot do potrubí. Při ukončení nebo při přerušení montážních prací na stavbě, kdy není potrubí pod přímým dozorem zhotovitele (montážní organizace) je vyžadováno těsné zaslepení konců trubek mechanickou zaslepovací zátkou nebo navařovací záslepkou. D Požadavky na kvalifikaci zhotovitelů nad rámec TPG Montážní práce u staveb v investorství PDS u přeložek MS a propojovací práce na MS smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG Certifikát musí odpovídat typu PZ (ocel, plast) a prováděné činnosti. Propojovací práce na stávající MS pak může provádět také Poskytovatel PUS.

12 Stran: 12 / 32 D.2.3 Svařování Svařování plynovodního potrubí je prováděno v souladu s: TPG , pro plynovodní potrubí z PE, TPG , TPG , ČSN EN pro ocelové plynovodní potrubí. Svařování PE plynovodního potrubí d n 63 se oproti TPG provádí výhradně metodou elektrosvařováním elektrotvarovkami. Podmínky svařování plynovodního potrubí z PE postaveného do r (materiál LITEN PL10) Podmínkou pro svařování je ověření termooxidační stability (TOS) a hustoty (ρ) v místě svářečských prací. Potrubí je svařitelné za podmínky, že TOS 20 min. a ρ 940 kg/m 3. Evidence protokolů o provedených zkouškách TOS je u inspekčního svářecího dozoru Poskytovatele PUS. D Požadavky na svářečský personál D Požadavky na nižší svářečský personál svářeč Svářečské práce na MS smí vykonávat zaměstnanci montážní organizace, kteří vykonali zkoušku dle: TPG a jsou držiteli platného Osvědčení odborné způsobilosti, ČSN EN 287-1, resp. ČSN EN a jsou držiteli platného Osvědčení nebo Certifikátu. Svářeč, který vykonává na stavbě současně i montážní práce musí být držitelem osvědčení dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. Svářeč musí mít svářečský průkaz nebo průkaz odborné způsobilosti nebo jiný doklad na místě stavby tak, aby bylo možno kontrolou zjistit jeho způsobilost k výkonu svářečských prací. Pomocník svářeče musí být držitelem osvědčení dle TPG v příslušném rozsahu. Pomocník svářeče nesmí zapříčinit snížení kvality svarů. D Požadavky na vyšší svářečský personál (VSP) svářečský dozor D Svářečský dozor realizační Kvalifikační požadavky na realizační svářečský dozor pro: ocelové MS - Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr (IWE/EWE) nebo Mezinárodní/Evropský svářečský technolog (IWT/EWT) dle ČSN EN ISO Svářečský dozor- úkoly a odpovědnosti ; MS z plastů - Technolog svařování plastů nebo Technik svařování plastů s možností specializace jen potrubní systémy, dle TPG Svařování plastů; Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu. Svářečský dozor je zaměstnanec dodavatele svářečských (montážních) prací, který je písemně pověřený zaměstnavatelem pro výkon svářečského dozoru - ocel/plastu. Svářečský dozor odpovídá za činnosti, jež vykonávají vlastní svářeči. D Svářečský dozor inspekční Inspekční svářečský dozor vykonává zaměstnanec s kvalifikací dle směrnice CWS ANB IWI-I / EWI-I (Mezinárodní/Evropský svářečský inspektor inženýr) nebo IWI-T / EWI-T (Mezinárodní/Evropský svářečský inspektor technolog) v rozsahu C (Comprehensive), S (Standard) a B (Basic). Inspekční svářečský dozor zajišťuje poskytovatel PUS Inspekční svářečský dozor: schvaluje: postupy svařování (WPS), technologické postupy na zhotovování PE spojů, postupy nedestruktivního zkoušení svarů, provádí: supervize svářečských činností externích dodavatelů, kontrolu zařízení a postupů, včetně prokázání shody podle stanovených požadavků v oblasti celého výrobního procesu, přejímku svářečských prací. D Požadavky na svařovací zařízení D Požadavky na svařovací zařízení PE Periodická kontrola ověření funkčnosti svařovacích zařízení musí být provedena v souladu s TPG a ČSN EN ISO a ve lhůtách stanovených výrobcem, nejméně však 1x ročně. Kontrolu smí provádět výrobce nebo jím smluvně pověřená servisní organizace. O provedené kontrole bude vystaven doklad

13 Stran: 13 / 32 o funkčnosti zařízení (potvrzení o prohlídce) a svářečka bude opatřena servisní známkou s vyznačením doby platnosti kontroly. Svařovací zařízení pro svařování PE metodou: na tupo doporučuje se používat svařovací se záznamem průběhu svařovacího procesu. elektrotvarovkou svařovací zařízení musí umožňovat tisk protokolu o průběhu svařovacího procesu. Protokoly svarů plynovodu musí být v průběhu stavby na vyžádání k dispozici pro kontrolní činnost. Jsou-li v průběhu stavby na základě vizuální kontroly svarů pochybnosti o jejich kvalitě, musí být zhotovitel tyto protokoly schopen bezprostředně doložit. D Požadavky na svařovací zařízení ocelových MS Svařovací zařízení pro obloukové svařování metodou 111 a 141 musí být 2x ročně, četnost po 6 měsících kontrolováno podle plánu pravidelných kontrol svařovacího zařízení ČSN EN ). Poznámka: metoda obloukové svařování obalenou elektrodou metoda obloukové svařování wolframovou elektrodou v ochraně interního plynu (TIG). D Nedestruktivní kontrola svarů (NDT) D Vizuální kontrola svarů Kontrola svarů na plynovodních potrubích z PE se provádí v rozsahu TPG a TPG (100%). Vyhodnocení svarů se provádí dle TPG Kontrola svarů na ocelových plynovodních potrubích se provádí v rozsahu ČSN EN Vyhodnocení svarů se provádí dle TPG nebo ČSN EN D Ostatní metody NDT zkoušek montážních svarů Mezi ostatní metody NDT kontroly svarů patří: metoda prozařováním RT (radiografická), metoda ultrazvuková UT, metoda kapilární - PT (penetrační), magnetická metoda prášková MT. Podle ČSN EN není standardně požadována NDT zkouška svarů pro stavby MS, o jejich případné realizaci, na základě vizuální kontroly, konkrétních svarů rozhodne inspekční svářečský dozor zajišťovaný poskytovatelem PUS. D.2.4 Čištění, tlaková zkouška, revize, dozor stavby D Čištění potrubí Všechny plynovody a přípojky musí být předány k provozování s čistým a suchým vnitřním povrchem. Čištění plynovodu musí poskytovatel PRS vyžadovat pokaždé, vznikne-li důvodné podezření ze zaplavení potrubí vodou, znečištění při montáži, skladování nebo v průběhu tlakové zkoušky provedené kompresorem bez odlučovače vlhkosti. Pokud není čištění plynovodu řešeno již v PD, způsob a technologii čištění navrhuje dodavatel a schvaluje Poskytovatel PRS. Čištění plynovodu se provádí postupy uvedenými v TPG , určenými pro příslušný materiál plynovodu. Při čištění musí být přítomen poskytovatel PRS. O vyčištění potrubí provede dodavatelská firma zápis do stavebního deníku. D Tlakové zkoušky, revizní zpráva Tlakové zkoušky se provádí v souladu s: TPG , a ČSN EN ocelové MS; TPG MS z PE. Postup stanovující přesné provedení tlakové zkoušky NTL a STL plynovodů musí být součástí projektu. Pro tlakovou zkoušku zpracuje revizní technik dodavatele montážních prací technologický postup, který schválí poskytovatel PRS. Tlaková zkouška se provádí za účasti poskytovatele PRS. O výsledku zkoušky vystaví revizní technik dodavatele protokol. Pokud nebude bezprostředně po úspěšném provedení tlakové zkoušky PZ uvedeno do provozu, sníží se přetlak na 100 kpa a médium se ponechá v odděleném úseku MS až do jeho uvedení do provozu. U zahušťovacích přípojek budovaných smluvními zhotoviteli provádí poskytovatel PRS při tlakové zkoušce pouze namátkovou kontrolu. D Dozor/dohled v průběhu stavby, předání a převzetí stavby, uvedení stavby do provozu Provádění kontrolních činností při přípravě a realizaci staveb MS a postupy při jejich předávání a uvádění do provozu musí být v souladu s interním předpisem PDS - Plánování, příprava a realizace investic do PZ.

14 D.2.5 Další požadavky na provádění oprav MS Stran: 14 / 32 D Opravy MS z PE Při opravách se postupuje podle TPG Při dělení již provozovaného PE potrubí je nutné vždy uzemnit dělící zařízení (pilka, nůžky, gilotina). Při opravách plynovodů a přípojek vybudovaných z materiálu Liten PL 10 se postupuje v souladu s přílohou č. 4 tohoto TP. D Opravy MS z oceli Při opravách se postupuje podle TPG

15 Stran: 15 / 32 E SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE E.1 Vnitropodnikové předpisy TP rekonstrukce a opravy VTL plynovodů; TP - rekonstrukce a opravy regulačních stanic; TP - rekonstrukce a opravy zařízení aktivní PKO; TP - Řešení pasivní protikorózní ochrany plynárenských zařízení. E.2 České technické - normy a Technická pravidla ČSN EN Kovové výrobky-druhy dokumentů kontroly; ČSN EN Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média. Technické dodací podmínky; ČSN EN 12 1,2,3,4 ( ) Zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně Část 1: Všeobecné funkční požadavky, Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně), Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel, Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce; ČSN EN ( ) Zásobování plynem Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu Funkční požadavky; ČSN EN ( ) Zásobování plynem Svařování ocelového potrubí Funkční požadavky; ČSN EN ,2,3,4,5 (646412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv (PE) Část 1: Všeobecně, Část 2: Trubky, Část 3: Tvarovky, Část 4: Armatury, Část 5: Vhodnost pro použití; ČSN EN Zkoušky svářečů-tavné svařování Část 1: Oceli; ČSN EN 719 ( ) Svářečský dozor Úkoly a odpovědnosti; ČSN EN 970 ( ) Nedestruktivní zkoušení tavných svarů. Vizuální kontrola; ČSN EN ISO ,3,4,5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů; ČSN EN ISO Trubky a tvarovky z plastů - Zařízení pro tavné svařování polyethylenových systémů - - Část 2: Elektrosvařování; ČSN EN ISO Provádění speciálních geotechnických prací Hloubkové zhutňování zemin vibrováním; ČSN EN Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi; ČSN EN 1775 ( ) Zásobování plynem Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní tlak 5 bar Provozní požadavky; ČSN Materiálové listy. Oceli třídy 11; ČSN Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot; ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; ČSN Zemné práce. Všeobecné ustanovenia; ČSN Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními; TPG Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Umísťování a provoz (nahrazují TPG platná od ); TPG Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem; Diagnostické metody; TPG Čichačky pro plynovody a přípojky; TPG Označování plynovodů a přípojek; TPG Plynovody a přípojky z polyetylénu; TPG Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu; TPG Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně; TPG Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony; TPG Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů včetně (platnost od ( ); TPG Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách; TPG Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení; TPG Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách (nahrazují TPG schválená ); TPG Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu;

16 TPG TPG Stran: 16 / 32 Vizuální hodnocení svarových spojů plastů; Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo; TPG Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení Část 1: Všeobecně; TPG Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti; TPG Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu (nahrazují TPG schválená ); TPG Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz; TPG Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub; TPG Přechody přímé svařované pro plynovody DN 150 až DN 1000 do PN 40; TPG Tvarovky T 90 svařované pro plynovody. Stavební rozměry a konstrukční požadavky; TPG Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za tepla. Odborné stanovisko GAS s.r.o. č.0556/2005 E.3 Právní předpisy Vyhláška 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů; Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů; Zákon č.183/2006sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. F ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Tento dokument je platný dnem jeho schválení a účinný dnem F.1 Přechodná ustanovení PD a realizace staveb, rekonstrukcí a oprav MS rozpracovaných k datu účinnosti se dokončí v režimu platném k datu jejich objednání. Stavby zahajované v roce 2010, na něž PD byla rozpracována před nabytím účinnosti tohoto předpisu, se budou realizovat podle této PD. Realizace všech staveb zahajovaných po musí být prováděna plně v souladu s tímto předpisem. F.2 Zrušovací ustanovení K datu nabytí účinnosti tohoto technického požadavku se ruší: DSO_TX_B01_04_01 P PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Tabulka dimenzí pro výstavbu a obnovu Příloha č. 2 Změna tlakové hladiny Příloha č. 3 Řešení objektů HUP - ukončování přípojek Příloha č. 4 Metodika práce na plynovodech a přípojkách z PE materiálu Liten PL 10 Příloha č. 5 Souběhy a křížení podzemních vedení./ případ vzájemné polohy plynovodní přípojky a dešťové kanalizace/

17 Stran: 17 / 32 Příloha č. 1 Tabulka dimenzí pro výstavbu a obnovu Náhrada ocelového potrubí za potrubí PE v rámci opravy OCEL - stávající PE - náhrada DN (mm) SVĚTLOST /cm 2 / dn /mm/ SDR (d n /e n ) SVĚTLOST ( cm 2 ) rozdíl ve světlosti PE/OCEL (%) 5/4 (32) 7, ,35 105,7 6/4 (40) 11, ,07 114,1 2 (50) 20, ,75 102,2 2,5 (65) 31, ,75 159, , ,75 99,1 110 * 74,49 148, , ,49 94,9 160 * 157,89 201, , ,89 115, , * 157,89 312,22 89,4 176, , * 312,22 612,12 99,4 194, , ,12 124, ,5 1256,0 Velikost odpovídající dimenze plynovodu z PE, tak aby distribuční kapacita nebyla snížena je možné pouze dimenzemi nad dn 315- tedy se souhlasem PDS ,5 *) potrubí dané dimenze bude použito výhradně tam, kde by použitím menší dimenze, jenž je uvedená ve společném okně tabulky, prokazatelně došlo ke snížení přepravní kapacity plynu, což by mělo za následek snížení počtu odběratelů.

18 Stran: 18 / 32 Dimenze PE potrubí pro vtahování do stávajícího ocelového potrubí OCEL - stávající PE - náhrada DN (mm) SVĚTLOST /cm 2 / d n /mm/ SDR (d n /e n ) SVĚTLOST ( cm 2 ) rozdíl ve světlosti PE/OCEL (%) 80 50, ,75 53, , ,75 26, , , , , , , , ,54 49,75 63,61 74,5 63,61 74,5 134,35 157,89 265,85 312,22 265,85 312,22 521,88 612,12 521,88 612,12 34,6 40,5 51,5 60,7 36,0 42,1 42,8 50,0 54,2 63,7 37,6 44,1 41,55 48,7 26,6 31,2

19 Stran: 19 / 32 Dimenze PE potrubí pro vtahování do stávajícího lpe potrubí z SDR (Nitra) PE- stávající PE - náhrada d n (mm) SVĚTLOST /cm 2 / d n /mm/ SDR (d n /e n ) SVĚTLOST ( cm 2 ) rozdíl ve světlosti PE/OCEL (%) 90 49, ,75 41, , ,75 27, , , ,54 49,75 63,61 74,5 134,35 157,89 27,07 31,5 40,28 47,1 43,03 50,57

20 Stran: 20 / 32 Příloha č. 2 Postup při zvýšení tlakové úrovně stávající MS 1. Možné případy zvýšení tlakové úrovně Při požadovaném zvýšení tlakové úrovně stávající MS může nastat některá z dále uvedených variant: A. síť vybudovaná na STL, existující tlaková zkouška minimálně na 1,5 násobek nového provozního tlaku (např. síť provozovaná na STL 100 kpa, tlaková zkouška na 450 kpa, zvýšení na provozní tlak do 300kPa); B. síť vybudovaná na STL, existující tlaková zkouška na méně než 1,5 násobek nového provozního tlaku (např. síť provozovaná na STL 100 kpa,tlaková zkouška na 150 kpa, zvýšení na provozní tlak > 100 kpa ); C. síť vybudovaná na NTL, existující tlaková zkouška na méně než 1,5 násobek nového provozního tlaku, zvýšení na STL. 2. Podmínky pro zvýšení tlakové úrovně Na všechny výše uvedené varianty zvyšování provozního tlaku musí být na základě TEZ zpracován projekt, který bude řešit konkrétní technické podmínky zvýšení tlaku pro danou MS. Součástí tohoto projektu musí být zejména: o vyhodnocení provozního stavu MS - výskyt poruch a havárií včetně jejich příčin za celou dobu provozu výsledky kontrol těsnosti a diagnostických kontrol apod., o zhodnocení přípustnosti (nutnosti výměny, popř. likvidace) některých prvků nebo součástí převáděných plynovodů a přípojek a to zejména uzávěrů na síti, odvodňovačů, HUP a domovních regulátorů zda vyhovují novému provoznímu tlaku, o zda je dodrženo prostorové uspořádání sítí dle ČSN , zejména s ohledem na duté prostory, o o o o postup realizace jednotlivých etap převodu PZ, vč. postupu odpojů a propojů PZ, u variant B a C musí být součástí projektu dále technologický postup pro provádění tlakové zkoušky. Tlaková zkouška bude provedena minimálně1,5 násobkem nového provozního tlaku, samotný postup navyšování přetlaku v PZ s průběžným ověřováním těsnosti PZ, prověření, zda MS splňuje podmínky nejmenších povolených vzdáleností od budov dle TPG a TPG , o prověření, zda se na dotčené části MS nevyskytuje potrubí z PE materiálu liten PL 10, pokud je takové potrubí identifikováno tak se nahrazuje beze zbytku v celé jeho délce potrubím novým. Ve zvláště odůvodněných případech (např. za požadavku co nejkratšího přerušení provozu s ohledem na charakter odběru napojených zákazníků a délku příprav včetně vlastního provedení nové tlakové zkoušky) s písemným souhlasem PDS a s přihlédnutím k čl. 7.4 TPG může být tlaková zkouška provedena provozním přetlakem zemního plynu. V takovém případě se zvyšování provozního tlaku musí provádět postupně v několika krocích s tím, že navýšení tlaku mezi jednotlivými kroky nesmí překročit hodnotu 0,5 bar. Po každém navýšení tlaku budou provedeny dvě kontroly těsnosti celé dotčené MS detektorem (1. kontrola bezprostředně po navýšení tlaku, 2. kontrola bezprostředně před dalším navýšením tlaku) a na tomto navýšeném tlaku se setrvá minimálně po dobu 24 hod. Součástí projektu musí být technologický postup na provedení tlakové zkoušky provozním přetlakem v němž se zohlednění všechny okolnosti nezbytné pro zajištění jejího bezpečného průběhu pro konkrétní podmínky dotčené MS. Tlakové zkoušce musí být přítomna osoba odpovědná za provoz zkoušeného potrubí Poskytovatele PUS. Zvýšení tlakové úrovně stávající MS je možno provést jen v tom případě, že PZ provozované na vyšší tlak bude splňovat všechny podmínky na bezpečný a spolehlivý provoz. 3. Výchozí revize a podmínky provozování Po provedeném zvýšení tlakové úrovně a celkové kontrole těsnosti MS dle TPG zajistí dodavatel montážních prací u variant B a C novou výchozí revizi pro rozsah MS, na kterém byl provozní tlak navýšen. Pro všechny varianty zvýšení provozního tlaku uvedené pod bodem 1 tohoto postupu stanoví PDS provozní režim, zahrnující zkrácené lhůty kontrol těsnosti (minimálně 2x ročně), který bude realizován min. po dobu jednoho roku.

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí Stran: 1 / 35 Tento dokument a všechny informace v něm obsaţené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím společnosti RWE GasNet, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu RWE GasNet, s.r.o. uţíván, zejména

Více

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Schéma postupné redukce tlaku plynu Schéma zásobování STL Plynovody a přípojky Schéma zásobování NTL

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Plánování, příprava a realizace investic do PZ Stran: 1 / 10 Tato směrnice obsahuje celkem 8 tematicky samostatných částí: I. obecná část II. Obsah a rozsah PD na stavby PZ III. Obsah výkazu výměr a rozpočtu pro stavby PZ IV. Zajištění kvality staveb

Více

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE Investor: MIROSLAV NOVOTNÝ, DLOUHÁ 710/40, HORNÍ SLAVKOV Akce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo realizace: Č. HOLASE 406/11, 228/13, MILEVSKO Datum: LISTOPAD 2015 Stupeň: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Vypracoval:

Více

Vydání: 03 Stran: 1/16 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_03 Účinnost od: Realizace staveb PZ

Vydání: 03 Stran: 1/16 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_03 Účinnost od: Realizace staveb PZ Stran: 1/16 Společnost Schválení Účinnost od Účinnost do RWE GasNet, s.r.o. RWE Distribuční služby, s.r.o. Schvalovací List GRID_MP_G08_03_03 Schvalovací List GRID_MP_G08_03_03 1. 2. 2016 1. 2. 2016 Tento

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě ENVIGEST, s.r.o. Masarykova 305 59231 Nové Město na Moravě naše značka 5001103119 vyřizuje Martina Pýchová datum 07.05.2015 Věc: Oprava hydroizolace BD Drobného NMnM K.ú. - p.č.: Nové Město na Moravě Stavebník:

Více

Ing. Martin Liška Nad Žlábkem Havlíčkův Brod

Ing. Martin Liška Nad Žlábkem Havlíčkův Brod Ing. Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001119294 vyřizuje Pavel Gabriel datum 27.05.2015 Věc: Propojení komunikací ul. Nerudova-Seifertova, Přibyslav K.ú. - p.č.: Přibyslav

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV F 1. 4.F.1 T ECHNICKÁ ZPRÁVA R OZVODY PB 1 Stavba: Plynofikace objektu OÚ Vrátkov č.p. 17 Místo: parc.č. 65, k. ú. Vrátkov Stupeň

Více

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE :

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1.1. Úvod: Projekt řeší připojení novostavby Domu pro seniory na plynovodní řad za účelem jeho vytápění a ohřevu TV. Projektová dokumentace byla zpracována na základě předložené

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1246_plynovody_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice SEZNAM PŘÍLOH: 00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 PŮDORYS PLYNOINSTALACE 02 AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE Autorizoval / hlavní projektant: 01 2016 1 : x A4 Email: slavik.josef@gmail.com PLYNOINSTALACE SEZNAM PŘÍLOH:

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) PLYN přeložka plynovodu. Radim Matula, Zašová 793, Zašová IČO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) PLYN přeložka plynovodu. Radim Matula, Zašová 793, Zašová IČO TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Křižovatka Krajských silnic III/43911 a III/03559 - Zvýšení bezpečnosti v historickém centru Městyse Hustopeče nad Bečvou - Přeložka STL plynovodu - Stupeň dok: DUR (Dokumentace

Více

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA MUDr. Martina KOCÁNOVÁ Jírovcova 2060/83,

Více

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř naše značka 5001056733 vyřizuje Pavel Gabriel datum 22.01.2015 Věc: Kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou K.ú. - p.č.: Ždírec nad Doubravou Stavebník:

Více

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Plánování, příprava a realizace investic do PZ Stran: 1 / 8 P.5/1 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z oceli 1. Seznam předávané dokumentace 2. Stavební povolení s nabytím právní moci ( bylo-li vydáno)

Více

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Gaňo Stojanov Odlehlá 62, 190 00 Praha 9, tel./ fax: 222 521 524 projekty ZTI voda kanalizace plyn NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo stavby: Praha 5 - Smíchov Investor: Aurum development s.r.o.,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA INVESTOR: Ing. Luboš Frank NÁZEV AKCE:

Více

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C.1. Celková situace 1:2880 C.2 Koordinační situace 1:500 C.3 Situace zákres do KM 1:1000 D.1 Kladečské schema D.2 Podélný řez

Více

Doležel Petr, Ing. Na Šibeníku 227/ Olomouc

Doležel Petr, Ing. Na Šibeníku 227/ Olomouc Doležel Petr, Ing. Na Šibeníku 227/42 77900 Olomouc naše značka 5001078991 vyřizuje Milena Jurmanová datum 23.03.2015 Věc: Tovéř - Dolany oprava chodníku K.ú. - p.č.: Dolany u Olomouce, Tovéř Stavebník:

Více

BETA - PROJEKT, s.r.o. Pavlovova 1249/ Svitavy

BETA - PROJEKT, s.r.o. Pavlovova 1249/ Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Pavlovova 1249/43 56802 Svitavy naše značka 5001374920 vyřizuje Eva Strnadová datum 20.09.2016 Věc: Rekonstrukce dešťové kanalizace objektu sídla OP Svitavy K.ú. - p.č.: Svitavy-předměstí

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Navrhněte vnitřní plynovod pro rodinný

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

Název stavby : Přípojka plynu pro dům sociálních služeb. Místo stavby : S.K.Neumanna, č.parc.691-k.ú.libeň, Praha 8

Název stavby : Přípojka plynu pro dům sociálních služeb. Místo stavby : S.K.Neumanna, č.parc.691-k.ú.libeň, Praha 8 Seznam příloh: 1.Souhrnná a technická zpráva F.6.TZ Výkresová část 1. Půdorys 1:200 F.6.1 2. Podélný profil F.6.2 3. Uložení potrubí v zemi vzorový řez F.6.3 A) SOUHRNNÁ ZPRÁVA Plynovod - STL přípojka

Více

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVOD... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ VODOVODU... 4 2.4. ZEMNÍ PRÁCE... 4 3. ZÁVĚR...

Více

TPG Změna 1 konečný návrh Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub

TPG Změna 1 konečný návrh Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub TPG Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub TPG 935 01 ZMĚNA 1 Amendment TPG 935 01 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub z 21. 11. 2007 se mění takto: Článek 2.1 se nahrazuje zněním: Trasový uzávěr

Více

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí naše značka vyřizuje datum 5001146349 Monika Řeháková 09.07.2015 Věc: STL plynovodní přípojka - Ubytovna "Modrák" Obec: Týniště nad Orlicí

Více

12 Odběrná plynová zařízení

12 Odběrná plynová zařízení 12 Odběrná plynová zařízení Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Domovní plynovod - terminologie Domovní plynovod STL

Více

D.1 Dokumentace stavebního objektu

D.1 Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Petr Havel Klášterská Havlíčkův Brod

Petr Havel Klášterská Havlíčkův Brod Petr Havel Klášterská 3074 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001262885 vyřizuje Lukáš Průcha datum 29.02.2016 Věc: Parkoviště v ul. Tržiště v Přibyslavi K.ú. - p.č.: Přibyslav Stavebník: Město Přibyslav,

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační

Více

CR Project s.r.o. Pod Borkem Mladá Boleslav

CR Project s.r.o. Pod Borkem Mladá Boleslav CR Project s.r.o. Pod Borkem 319 29301 Mladá Boleslav naše značka 5001241871 vyřizuje Lukáš Průcha datum 26.01.2016 Věc: II/338 Žehušice, průtah - nové technologie K.ú. - p.č.: Žehušice, Horka u Žehušic

Více

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ Stran: 1/13 Společnost Schvalovatel Funkce Jméno Schválení Datum Účinnost od RWE GasNet, s.r.o. Ředitel správy DS Prno 6. 5. 2014 RWE Distribuční služby, s.r.o. Pozn.: Ředitel investiční výstavby Ledererová

Více

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/7 Datum vytištění: 5. 4. 2017 VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.7.2012 Správce

Více

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek Dokumenty společnosti VODAK HUMPOLEC s.r.o. DOKUMENTY Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 5 Výtisk Změna číslo: číslo : 0 1 Změna číslo : 0 Dokumenty společnosti Dokument č.10 Dokument, který stanovuje

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, Plzeň

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, Plzeň Hmotné produkty číslo 1) Název produktu/skupiny produktů Certifikační schéma 1.* Výrobky pro plynárenství ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a ČSN EN 1594:2014 ČSN EN 1775 ed. 2:2009 ČSN EN 12007-1:2013

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek E.ON Česká republika, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 2. Technické řešení... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Uložení potrubí... 4 2.3 Tlaková zkouška a dezinfekce potrubí... 5 3. Použité normy a související

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

STAVTES spol. s r.o. Tylova 3, Prostějov tel/fax :

STAVTES spol. s r.o. Tylova 3, Prostějov tel/fax : STAVTES spol. s r.o. Tylova 3, Prostějov 796 01 tel/fax : 582340913 BD.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA BD - PŘELOŽKA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ Název stavby: Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě - stavba Železné,

Více

VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.6.101 VHODNOST

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Akce: 3 RODINNÉ DOMY LIBOCKÁ RODINNÝ DŮM Č.1 LIBOCKÁ 272/27, PRAHA 6, K.Ú. LIBOC, PARC. Č. 63, 64 Investor: ING. TOMÁŠ CHRUST stupeň: DSP VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Technická zpráva obsah 1. Identifikační

Více

0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC. projekt. Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING

0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC. projekt. Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING 0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC projekt Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING Název akce : Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING F.1.4.f - Plynová zařízení Místo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G 936 01 TECHNICKÁ PRAVIDLA TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY PŘÍMÝCH SVAŘOVANÝCH PŘECHODŮ A SVAŘOVANÝCH ODBOČEK T-90 PRO PLYNOVODY SPECIFICATION FOR DIRECT WELDED CONICAL

Více

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod ZTI vodovod, kanalizace, plynovod OBSAH: 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 3. VODOVOD 4. DOMOVNÍ PLYNOVOD 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Projekt řeší domovní vodovod, domovní splaškovou a dešťovou kanalizaci a domovní plynovod

Více

Obsah. Dok. pro výběr zhotovitele (DVZ) Technická zpráva. Teplárna Zelená louka - ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a ZP

Obsah. Dok. pro výběr zhotovitele (DVZ) Technická zpráva. Teplárna Zelená louka - ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a ZP Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité podklady... 3 3. Parametry zemního plynu... 3 4. Bilance potřeb... 4 5. Technické řešení... 4 5.1 Rozsah řešení... 4 5.2 Uložení potrubí... 4 6. Materiál trubního rozvodu...

Více

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova 933, Mor. Budějovice, na

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

D.3.1. Technická zpráva

D.3.1. Technická zpráva D.3.1 Název akce: Čištění odpadních vod Hřivno kanalizace s výtlakem na ČOV Chotětov Část: SO 03 - D.3 Čerpací stanice - Přípojka n.n. Investor: Městys Chotětov Zakázkové číslo: VIS 2/16-006 Stupeň: Projekt

Více

LITOVANY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV. AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská společnost

LITOVANY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV. AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská společnost Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Paré:: Zástupce ved. proj. - Zodp. projektant Ing. Jiří Švestka Vypracoval Ing. Lenka Nevřivá Kontroloval Ing. Jan Polášek Investor Obec Litovany,

Více

TPG Plynovody a přípojky G 702 01

TPG Plynovody a přípojky G 702 01 TPG Plynovody a přípojky G 702 01 TECHNICKÁ PRAVIDLA PLYNOVODY A PŘÍPOJKY Z POLYETYLENU GAS MAINS AND SERVICE PIPES OF POLYETHYLENE Schválena dne: Registrace Hospodářské komory České republiky: HKCR/4/08/19

Více

Std PED APC STANDARD

Std PED APC STANDARD Číslo listu 1 / 9 STANDARD NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ PRAVIDLA PROCESU PRO SCHVALOVÁNÍ NDT PRACOVNÍKŮ UZNANÝMI NEZÁVISLÝMI ORGANIZACEMI PRO TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ Účel Tato směrnice stanovuje podmínky pro schvalování

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín VLASTIMIL BOBROVSKÝ Projekce technických zařízení budov INVESTOR Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín STAVBA Rekonstrukce plynové kotelny Masarykovo muzeum

Více

SO200 ZMĚNA Č.1 OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ING. SEDLÁK. J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SO200 ZMĚNA Č.1 OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ING. SEDLÁK. J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO200 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Městský úřad Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení )

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení ) Příloha č. 2 Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení ) 1. Úvod 1.1. Podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. VOLFARTICKÁ ul., ŽANDOV D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. VOLFARTICKÁ ul., ŽANDOV D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Ing.Olga Benešová Gen. Svobody 791 473 01 Nový Bor IČO 120 35 734 tel. 487 728 071, 737 177 849 e-mail: benesova.olga@tiscali.cz Název akce: PLYNOFIKACE BD č.p. 313, 314, 315 VOLFARTICKÁ ul., ŽANDOV Stupeň:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Akce : Objednavatel: Stupeň: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA 12 Městská část Praha 12, Úřad městské části Písková 830/25, Praha 4 Dokumentace pro

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

Plán kontroly a zkoušek - vzor

Plán kontroly a zkoušek - vzor Název činnosti Předmět kontroly Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje Přizván ke kontrole (účastník kontroly) Způsob kontroly Rozsah kontroly, zkoušky Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly Poznámka

Více

H - Plán organizace výstavby

H - Plán organizace výstavby Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY H - Plán organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou SO 01 Tlaková kanalizace DSP Obsah: 1. Tlaková kanalizace... 2 2. Obnova povrchů... 3 3. Antikorozní úprava... 3 4. Rozsah stavebního

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1.

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0664c ŠOUPÁTKA PÁKOVÁ Vydání: 6/05 Strana: 1 Stran: 2 Šoupátka páková (dále jen šoupátka) se používají pro uzavírání výpadů zásobníků, výsypek apod., v místech přístupných pro ruční

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

SO 02 PLYNOVÁ KOTELNA A PŘÍPOJKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 02 PLYNOVÁ KOTELNA A PŘÍPOJKA TECHNICKÁ ZPRÁVA Provádění TZB od A do Z projekční činnost inženýrská činnost provádění staveb servis zařízení Střelecká 798/8, 408 01 Rumburk E-mail: info@jsstavby.cz tel: 608 051 712, 608 118 982 ZATEPLENÍ A PLYNOVÁ

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Celkový seznam technické dokumentace

Celkový seznam technické dokumentace Celkový seznam technické dokumentace Část Název výkresu Počet FA4 0. 1. 2. Seznam technické dokumentace Technická zpráva Dispoziční schéma rozvodu hromosvodu 1 6 2 Celkový počet A4 9 Vypracoval Navrhl

Více

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče)

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Jakou funkci plní ze zákona č. 174/1968 Sb. Institut technické

Více

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Účelem zavedení této normy je stanovení postupů pro zkoušení znalostí a zručnosti svářečů provádějících svařované spoje z termoplastů

Více

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě Jednoduchý záznam o stavbě STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb: 157

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Majitel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Provozovatel: RAVOS, s.r.o. Leden 2015 OBSAH 1 Úvod...... 3 1.1 Možné vlastnictví a provozní vazby... 4 VODOVODY

Více

Doplňkové zkoušky svářečů

Doplňkové zkoušky svářečů Doplňkové zkoušky svářečů Pro některá svařovaná zařízení je nutné, aby svářeči měli doplňkové zkoušky. Svářeči pro tlaková zařízení Výrobce, který provádí výrobu a montáž svařovaných tlakových zařízení,

Více