Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010"

Transkript

1 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován nebo veřejně vystaven, předváděn ani šířen nebo jinak používán pro veřejný nebo komerční účel a to ani v části. Dokument může užít, a to pouze zobrazit a vytisknout pro svoji potřebu, pouze osoba, která k tomu bude oprávněna na základě příslušného smluvního vztahu s VČP Net, s.r.o. VČP Net, s.r.o. je oprávněn provádět změny v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Tento technický požadavek je řídicím dokumentem pro společnosti skupiny RWE DSO. Funkce Zpracovatel specialista techn. rozvoje a standardizace Přezkoumal po věcné stránce technický ředitel Přezkoumal po formální stránce specialista organizace a procesů Schvalovatel CEO Jméno František Humhal Jiří Ježek Tomáš Košťák Miloslav Zaur Podpis Datum

2 Změnový list Stran: 2 / 32 Označení části textu* - neznačeno základní verze dokumentu Popis změny * příp. odkaz na kapitolu, odstavec, Rozdělovník a) Typový: vedoucí zaměstnanci b) Individuální: Útvar Poskytovatel PUS Poskytovatel OSPM Poskytovatel PRS Funkce dle potřeb Poskytovatele PUS dle potřeb Poskytovatele OSPM dle potřeb Poskytovatele PRS

3 Stran: 3 / 32 Obsah Změnový list... 2 Rozdělovník... 2 Obsah... 3 A ÚČEL... 4 B ROZSAH PLATNOSTI... 4 C DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK... 4 D Obecná ustanovení... 6 D.1 Příprava stavby, projektování... 6 D.1.1 Základní technická řešení... 6 D.1.2 Požadavky na materiál trubek a kompletačních prvků... 8 D.2 Technologické požadavky na výstavbu a obnovu D.2.1 Požadavky na výstavbu, obnovu MS E SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE E.1 Vnitropodnikové předpisy E.2 České technické normy a Technická pravidla E.3 Právní předpisy F ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ F.1 Přechodná ustanovení F.2 Zrušovací ustanovení P PŘÍLOHY Příloha č. 1 Tabulka dimenzí pro výstavbu a obnovu Příloha č. 2 Postup při zvýšení tlakové úrovně stávající MS Příloha č.3 Řešení objektů HUP ukončování přípojek Příloha 4 Metodika práce na plynovodech a přípojkách z PE materiálu Liten PL Příloha č. 5 Souběhy a křížení podzemních vedení/ případ vzájemné polohy plynovodní přípojky a dešťové kanalizace... 32

4 A ÚČEL Účelem tohoto řídicího dokumentu je: Stran: 4 / 32 stanovit jednotná technická řešení pro zpracování projektové dokumentace, výstavbu nových, rekonstrukce a opravy stávajících NTL a STL plynovodů a přípojek (dále jen MS - místních sítí) společností DSO skupiny RWE v České republice; definovat technické požadavky na zařízení, technologie a materiály s cílem zajistit bezpečný a spolehlivý provoz MS a současně zajistit jejich unifikaci z důvodu optimalizace rozsahu používaných zařízení, kompletačních prvků a materiálů a dosažení příznivých cen při jejich pořízení. B ROZSAH PLATNOSTI Tento předpis platí pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy plynovodů a přípojek do 4 barů. Platnost předpisu se vymezuje na všechny stavby plynovodů a plynovodních přípojek MS, kdy investorem staveb je některá ze společností DSO Pro cizího investora je tento předpis závazný pouze tehdy, pokud se k tomu smluvně zaváže. Tento technický požadavek je závazný pro všechny zaměstnance každé ze společností skupiny RWE DSO, kteří jsou ke Společnosti v pracovním nebo jiném obdobném poměru. Skupinu RWE DSO tvoří společnosti: RWE GasNet, s.r.o. (dále také jako RWE GasNet ); SMP Net, s.r.o. (dále také jako SMP Net ); VČP Net, s.r.o. (dále také jako VČP Net ); JMP Net, s.r.o. (dále také jako JMP Net ), (dále rovněž jen Společnost, nebo celkově Společnosti skupiny RWE DSO ). C DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK Pojem / Zkratka Bezpečnostní armatura d n DN GAS GIS MRS MS NTL OP OPZ ORO DS PD PDS (DSO) PE PE 100 PKO Poskytovatel OSPM Poskytovatel PRS Poskytovatel PUS Definice Uzavírací armatura sloužící k přerušení průtoku plynu v plynovodech bez zásahu obsluhy v případě překročení stanovených provozních hodnot v plynovodu (GAS-STOP) Označení dimenze trubního materiálu z PE, jmenovitý vnější průměr v mm - viz EN Označení dimenze trubního materiálu z oceli, jmenovitý vnitřní průměr v mm ocelového potrubí GAS s.r.o. Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR Geografický informační systém Nejmenší požadovaná pevnost MPa Místní síť STL a NTL plynovody a jejich přípojky Tlaková hladina nízkotlak (tlak do 5 kpa) Ochranné pásmo viz 68 zákona č. 458/2000Sb. v platném znění Odběrné plynové zařízení Odbor rozvoje a obnovy distribuční soustavy Projektová dokumentace Provozovatel distribuční soustavy (Distribution System Operator) Polyetylen Lineární polyetylen s MRS 10,0 MPa Protikorozní ochrana Poskytovatel služeb v oblasti operativní správy plynárenského majetku na základě SLA uzavřeného s PDS Poskytovatel služeb v oblasti přípravy a realizace staveb na základě SLA uzavřeného s PDS Poskytovatel služeb v oblasti provozu a údržby sítí na základě SLA uzavřeného s PDS

5 Pojem / Zkratka PZ RS SDR SLA STL TEZ TIN TOS TP TPG TS Definice Plynárenské zařízení Stran: 5 / 32 Regulační stanice plynu standardní rozměrový poměr d n /e n (jmenovitý vnější průměr/ jmenovitá tloušťka stěny) Smlouva o poskytování služeb mezi PDS a poskytovatelem služby. Tlaková hladina středotlak (tlak od 5 do 400 kpa) Technicko-ekonomické zadání, podklad pro investiční výstavbu Technická instrukce Termooxidační stabilita - typ řídicího dokumentu, stanovuje závazné zásady pro tvorbu technické a technologické dokumentace zejména na výstavbu a opravy přepravní a distribuční sítě a uskladňovací soustavu. Technické pravidlo GAS Technická specifikace, dokument popisující komoditu

6 Stran: 6 / 32 D Obecná ustanovení Tento předpis vychází především z ČSN EN ,2,3,4 TPG (podskupiny plynovodů A1, A2 pro MS z oceli) a TPG (pro MS z PE), přičemž dále rozpracovává řešení a technické podmínky v těchto předpisech obsažené upřesňuje je nebo z možných variant určuje preferovaná řešení. Zařízení musí být projektováno a realizováno tak, aby splňovalo požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly a neohrožovalo životní prostředí. U používaných výrobků musí být zajištěna shoda jejich vlastností s technickými požadavky na stanovené výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcími předpisy. V odůvodněných případech (např. požadavek stavebního úřadu, technický vývoj aj.) se může PDS od řešení uvedených v tomto předpisu odchýlit při dodržení obecně platných předpisů. D.1 Příprava stavby, projektování Před zahájením stavby MS musí být zpracována PD autorizovanou osobou (projektantem) ve smyslu Vyhl. 499/2006 Sb. Výjimku tvoří opravy poruch nebo havárií MS, kdy PD nemusí být zpracována. Při havarijních rekonstrukcích PZ se poskytuje ve smyslu zákona č. 183/2006Sb. konkrétně 177. Po předchozím oznámení Stavebnímu úřadu o provádění neodkladných opatření se v rozsahu dle požadavku Stavebního úřadu zpracovává PD dodatečně, včetně příslušných rozhodnutí o dodatečném povolení předmětné stavby. D.1.1 Základní technická řešení Při zpracování PD je nutno dodržovat právní předpisy, požadavky norem a technických předpisů GAS a to zejména: ČSN EN ; pro ocelové MS ČSN EN ,3,4, TPG , TPG , ČSN EN 12732; pro MS z PE - ČSN EN ,2,4, TPG , TPG , TPG Pro prostorové uspořádání MS ve vztahu k ostatním inženýrským sítím je nutné akceptovat ČSN V případě, kdy nelze dodržet technické řešení uvedené v TEZ je zpracovatel PD povinen konzultovat navrhované (odchylné) řešení s PDS. Jsou-li pro plynofikaci ucelených lokalit již zpracovány a odsouhlaseny generely musí být v PD zohledněny. Přednostně jsou nové MS projektovány jako STL. Při obnově MS v koncových bodech sítí je nutno upřednostňovat řešení, která vedou k zokruhování provozovaných plynovodů z důvodu zvýšení spolehlivosti distribuce plynu. Součástí projektové dokumentace je způsob provedení odpojů a propojů na již provozované MS a dále seznam odběratelů, kterým bude dotčenou stavbou přerušena dodávka plynu. Při schvalování PD u staveb MS se postupuje dle interní směrnice PDS Postup při poskytování stanovisek k dokumentacím plynárenských zařízení. D Volba trasy Požadavky na volbu trasy plynovodu definuje ČSN EN , TPG a TPG a ČSN Plynovody se přednostně projektují po veřejně přístupných pozemcích. Křížení vodotečí se provádí přednostně pode dnem toku (shybkou). Podchody vodních toků je možno řešit aplikací bezvýkopových technologií s použitím materiálů doporučených výrobcem pro tuto aplikaci. Uvedené řešení schvaluje ORO DS a vlastník/správce toku. Nadzemní vedení MS, vedení MS v kolektorech musí být předjednáno s technikem obnovy PDS. Uložení MS mimo zájmové pásmo včetně hloubky uložení nebo nelze - li dodržet prostorové uspořádání inženýrských sítí stanovených ČSN , odsouhlasuje poskytovatel OSPM. Budování plynovodů a přípojek MS z PE v místech souběhu nebo křížení těchto vedení se silovými nebo trakčními kabely a vedeními (napájecí a zpětné kabely a lana) je možné pouze při realizaci vhodných technických opatření, která zamezí destrukci plynovodu či přípojky při zkratu vedení v důsledku zvýšení teploty okolí zkratu. Doporučeným technickým opatřením je uložení PE potrubí do betonového korýtka s víkem nebo do betonové ochranné trubky; uvedené řešení nesmí vnášet do PE potrubí přídavná namáhání. Přesah takového ochranného technického opatření by měl být v případě křížení 1 m na obě strany kříženého vedení. Obsyp plynovodu v rozsahu tohoto technického opatření bude proveden pískem. Trasa přípojky se volí s minimálním počtem změn směru s tím, že přípojka je vedena min. 1m kolmo na osu plynovodu i objekt HUP, v němž je ukončena.

7 D Dimenzování plynovodů a přípojek Stran: 7 / 32 D Dimenze plynovodů a přípojek z PE Dimenze plynovodů a přípojek musí být projektovány s ohledem na provozní tlak MS v dané oblasti, předpokládané množství dopravovaného plynu, a to při zachování maximální rychlosti proudění plynu v PE potrubí: STL 20 m/s; NTL 10 m/s. Pro výstavbu a obnovu se přednostně používají následující dimenze trubek a kompletačních prvků s ohledem na SDR: Plynovody: d n 90, 110, 160, 225, 315 SDR (17); d n 63 (SDR 11); Přípojky: d n 32, 40, 50 (SDR 11) a dále viz dimenze plynovodů. Dimenze potrubí a SDR mimo výše uvedený rozsah schvaluje PDS. Pro obnovu se dimenze a SDR trubek a kompletačních prvků volí s ohledem na stávající dimenze potrubí nebo dle přílohy č.1. D Dimenze plynovodů a přípojek z oceli Dimenze plynovodů a přípojek při obnově potrubí ocel za ocel se volí s ohledem na dimenze stávajícího provozovaného potrubí. Dimenzování potrubí (minimální tloušťka stěny se provádí podle ČSN EN (do DN 50 min. 2,3 mm; do DN 125 min. 2,6 mm; do DN 300 min. 3,5 mm, ) Minimální dimenze ocelových přípojek do 5 m délky napojených na ocelový plynovod, v rámci obnovy nebo výstavby je DN 25. D Plynovodní přípojka D Napojení plynovodní přípojky na plynovod Každá přípojka do d n 63 a DN 50 musí být napojena z plynovodu přivařovacím, navrtávacím T kusem. V případech vysazování přípojek na ocelových plynovodech je nutno před vlastním navařením T-kusu změřit zbytkovou tloušťku stěny (ultrazvukový tloušťkoměr) plynovodu v místě předpokládaného svařování. U větších dimenzí přípojek je napojení na plynovod prováděno pomocí vsazené tvarovky nebo u již provozovaných MS, s využitím speciálních technologií navrtávek. V případě, že bude přípojka napojena na plynovod postavený do roku 1990 (materiál LITEN PL 10) a nevyhoví podmínka svařitelnosti nebo ji nelze ověřit, musí být její napojení provedeno pomocí mechanické tvarovky. D Bezpečnostní armatura Bezpečnostní armatury je možné navrhovat pouze u STL přípojek do d n 63 v odůvodněných případech, např.: je-li požadováno neprodlené obnovení finálních povrchů v místě napojení na plynovod (komunikace, chodník, historická jádra apod.), je-li opětovné odkrytí místa napojení přípojky po kolaudaci je technicky (technicko-ekonomicky) a dokladově komplikované, hrozí-li vysoké riziko porušení přípojek cizím subjektem (např. v místech probíhající intenzivní investiční činnosti, pokračujících zemních pracích apod.), u přípojek, jejichž délka přesahuje 20 m. Bezpečnostní armatura se v těchto případech osazuje do plynovodní přípojky bezprostředně za navrtávací T kus a zakresluje se v GIS. Tím je Poskytovatel PUS prokazatelně informován o osazení bezpečnostní armatury na konkrétní přípojce. Bezpečnostní armatury jsou navrhovány v souladu s návodem výrobce. O instalaci rozhoduje v konkrétních případech ORO DS. D Vodorovná a svislá část přípojky Za napojovací tvarovkou začíná vodorovná část přípojky. Tato část přípojky je kladena vždy ve sklonu do potrubí plynovodu. Svislá část přípojky bude s vodorovnou částí spojena kolenem 90 o (elektrotvarovkou). Výjimečně, např. z důvodu nepřístupnosti místa svaru (vedení ostatních inženýrských sítí) lze použít pro přechod z vodorovné do svislé části ohyb trubky, v takovém případě je však nutno dodržet min. poloměr ohybu stanovený v TPG Pokud bude pro výstavbu svislé části přípojky použit PE s ochranným pláštěm, není nutno přípojku dále chránit jiným způsobem (ochrannou trubkou) proti účinkům UV záření.

8 Stran: 8 / 32 D Ukončení přípojky Přípojky pro zákazníky kategorií DOM a MO do DN 50, resp. do d n 63a jsou ukončovány přednostně kulovým kohoutem (u přípojek z PE je pak s integrovanou přechodkou - mechanickým svěrným spojem, např. ISIFLO) umístěným v objektu HUP v nadzemním provedení. Takto ukončované přípojky mají standardně vstup na levé straně (při pohledu do skříně). Výškově je poloha armatury HUP 5 cm nad spodní hranou dvířek objektu HUP. Použití kulového kohoutu s integrovanou přechodkou musí být v souladu s návodem výrobce, instalovaná armatura musí být přístupná pro možnost údržby, opravy. Ukončení přípojek větších dimenzí a přípojky ukončované objektem HUP v zemním provedení jsou řešeny individuálně. V případě, že HUP je v zemním provedení musí být jako HUP volen PE kulový kohout. Armatura však musí být vybavena zemní soupravou tak, aby ji bylo možné v případě ohrožení objektu uzavřít. Novou nebo rekonstruovanou přípojku je možné převzít k provozování (uvést do provozu) teprve po dokončení objektu HUP. D Objekt HUP obecné požadavky Objekt HUP se umísťuje dle interního předpisu PDS Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě (Standard umístění HUP u zákazníků MO-DOM). Objekt HUP se přednostně řeší v nadzemním provedení, do něhož se vedle HUP instaluje i plynoměr a u STL přípojek též STL regulátor tlaku plynu. Technické požadavky na objekty HUP a jejich doporučovaná řešení pro napojení jednoho konečného zákazníka jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto předpisu. Řešení ukončení přípojky pro zásobení několika odběrních míst (např. bytové domy) je nutno posuzovat individuálně. D.1.2 Požadavky na materiál trubek a kompletačních prvků D Trubky a kompletační prvky z PE Plynovody a přípojky budou projektovány výhradně z trubek a kompletačních prvků z PE 100 pro použití v tlakové hladině 4 bary. Trubky a kompletační prvky lze aplikovat za podmínek stanovených jejich výrobcem. Pro plynovodní přípojky realizované dodatečně na již provozované MS ( zahušťovací přípojky ) se používají výhradně trubky s ochranným pláštěm. Efektivita použití trubek s ochranným pláštěm v ostatních případech, na stavbách investovaných DSO, musí být doložena technicko-ekonomickou analýzou a schválena PDS. Trubky a tvarovky musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN ,2,3 a jejich barevné značení musí odpovídat TPG Požadavky na výrobce/ prekvalifikace. Podrobné požadavky na používané trubky a tvarovky z PE jsou uvedeny v samostatných technických specifikacích společností RWE v ČR pro PE trubky a pro tvarovky z PE. Výrobci trubek z PE, kteří jsou schopni vyrábět trubní materiál ve smyslu technické specifikace, jsou prekvalifikováni (tato jejich schopnost je ověřena). Pro kompletaci MS na stavbách PZ v investorství některé ze společností DSO RWE v ČR mohou být použity pouze trubky a tvarovky prekvalifikovaných výrobců, viz rozsah platnosti uvedený v kapitole B. Požadavky na výrobce/dodavatele komodit u staveb investovaných DSO/ rámcové smlouvy. Ucelená stavba z PE musí být zhotovena z trubek a tvarovek vždy od jednoho výrobce. Vzájemnou kombinaci trubek a kombinaci tvarovek od různých výrobců lze použít výjimečně, např. v případě, kdy příslušný výrobce nevyrábí veškerý sortiment potřebný pro danou stavbu. Vždy se však musí jednat o dodávku od smluvních dodavatelů RWE (dodavatelů, se kterými je uzavřena platná rámcová smlouva na dodávky komodity v aktuálním časovém horizontu realizace předmětné stavby). Výrobek musí být zároveň vyroben výrobcem, který je prekvalifikován jako výrobce komodity v rámci skupiny RWE ČR (tato skutečnost je respektována při uzavírání rámcových smluv). Inspekční certifikáty Prekvalifikovaní výrobci trubek a tvarovek jsou povinni dodržet výše uvedené podmínky RWE a k dodávaným výrobkům poskytnout inspekční certifikát 3.1 v souladu s ČSN EN U trubek je inspekční certifikát požadován (vydáván výrobcem) na každou dodanou šarži, u tvarovek nejsou inspekční certifikáty požadovány (jsou dokladovány výrobci až ex post, u případů vadných tvarovek podle uvedeného čísla šarže). D Signalizační vodič a výstražná fólie Signalizační vodič se ukládá vždy souběžně na všech PE-potrubích, (plynovodech i přípojkách) dle TPG Minimální průřez měděného vodiče je 2,5 mm 2, izolace CYY. Propojení signalizačního vodiče přípojky nebo odbočky s vodičem na plynovodu se provádí tak aby signalizační vodič na plynovodu nebyl přerušen (po odizolování, bez jeho přerušení se připojí signalizační vodič

9 Stran: 9 / 32 přípojky, resp. odbočky). Spoje signalizačních vodičů musí být spájeny nebo spojeny mechanickou svorkou. Spoje musí být proti korozi chráněny izolací, která bude adekvátní předpokládané životnosti potrubí. Aplikace izolace nesmí tepelně ohrozit PE potrubí. Konce signalizačních vodičů u PE plynovodů budou ukončeny výhradně zásuvkami umístěnými na orientačních sloupcích nebo v uličních poklopech. Konce signalizačních vodičů u plynovodních přípojek z PE budou uchyceny v objektu HUP bez zásuvky tak, aby nemohlo dojít k vodivému propojení s OPZ. Současně musí být ponechány jejich dostatečně dlouhé konce (min. 30 cm) pro možnost napojení vodiče na detekční zařízení. V případech, kdy je v rámci obnovy do ocelového plynovodu vkládána část z PE, musí být souběžně s PE potrubím veden signalizační vodič. U úseků do 10 m se vodič na ocelové části potrubí uchycuje svarovým spojem (aluminotermicky). Spoje na ocelovém potrubí musí být zaizolovány. U delších úseků se signalizační vodič vyvádí nad povrch do zásuvek orientačních sloupků, uličních poklopů atd. Detailní technické řešení vodivého propojení ocelových konců potrubí musí vždy posoudit poskytovatel PUS z hlediska možných vlivů aktivní PKO nebo bludných proudů. Signalizační vodič integrovaný pod ochranným pláštěm PE potrubí lze využít výhradně u bezvýkopových technologií, kde není možno současně s potrubím instalovat samostatný signalizační vodič. Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Kontrole signalizačního vodiče musí být přítomen zástupce Poskytovatele PRS (u oprav Poskytovatelem PUS). O výsledku kontroly musí být pořízen zápis, který je součástí předávané stavebně-technické dokumentace. Výstražná folie se ukládá v souladu s TPG a musí být v souladu s ČSN EN Sloučení funkce signalizačního vodiče a výstražné fólie je zakázáno. D Ocelové trubky a kompletační prvky V odůvodněných případech nebo po odsouhlasení PDS lze pro obnovu použít trubní materiál a kompletační prvky z oceli dle TPG a ČSN EN Za odůvodněné případy je považováno např.: vedení části plynovodu s mimořádně nízkým krytím; vedení plynovodu v blízkosti tepelného kolektoru; nezbytnost řešení nadzemního přechodu; obnova přípojek do 5 m napojených na ocelový plynovod; lokální oprava ocelového plynovodu: do DN 200 do 10 m, nad DN 200 do 20 m. Ocelové trubky a tvarovky pro obnovu a ocelové části přechodových spojů musí splňovat následující podmínky: materiálem musí být zaručeně svařitelná, plně uklidněná ocel se zaručenou mezí kluzu R t0,5 235 MPa; chemická čistota materiálu musí splňovat požadavek na součet obsahu fosforu a síry (P+S) max 0,050%; nejvyšší uhlíkový ekvivalent CEV max 0.45%. Oceli pro trubky na výstavbu a obnovu se používají dle ČSN EN , pro kompletační materiály i oceli jednoznačně ekvivalentní. V případě kompletačního materiálu (tvarovky, přesuvky, kompenzátory, příruby, aj.) lze volit materiál jednoznačně ekvivalentní, který má zaručenou svařitelnost, srovnatelné mechanické hodnoty se základním materiálem trubek. Příklady používaných ocelových materiálů dle: ČSN EN L235GA, L235NB, L245GA, L245NB; ČSN , , , , Trubky budou opatřeny izolací, (přednostně třívrstvou tovární PE izolací) ve smyslu interního předpisu PDS -Řešení pasivní protikorózní ochrany plynárenských zařízení. Dodavatel trubek a kompletačních dílů je povinen poskytnout inspekční certifikát 2.2 v souladu s ČSN EN V případě použití jiných, neuvedených, materiálů je nutno jejich použití konzultovat s inspekčním svářečským dozorem Poskytovatele PUS.

10 Stran: 10 / 32 D Trasové uzávěry, armatury - obecně Trasové uzávěry na MS se používají např. pro oddělení obcí nebo jejich částí (samostatných větví MS). Při jejich řešení je nutné respektovat ustanovení: TPG a TPG u ocelových MS; TPG u MS z PE. Armatury budou ve všech případech vybaveny zemní soupravou v teleskopickém provedení. Armatury se používají přednostně v provedení s přivařovacími konci. D Trasové uzávěry, armatury umístěné na MS z PE V dimenzích potrubí dn 90 se používají výhradně PE kulové kohouty vyrobené v souladu s ČSN EN , přednostně v plnoprůtokovém provedení. Pro dn 110 se užijí PE kulové kohouty nebo ocelová (litinová) šoupátka. D Trasové uzávěry, armatury umístěné na MS z oceli Zde se použijí ocelová (litinová) šoupátka, případně ocelové kulové kohouty. D Uliční poklopy Uliční poklopy se přednostně projektují v provedení z plastu dle TPG Provedení uličních poklopů bude přednostně v barvě žluté nebo s nápisem Plyn. D Chráničky, ochranné trubky Použití chrániček a ochranných trubek řeší TPG , TPG a TPG Chráničky a ochranné trubky se používají v provedení z plastu, výjimečně na požadavek cizího subjektu (např. správce, provozovatel drážního tělesa, vodního toku, aj.) v provedení z oceli. Na již provozované MS lze dodatečné osadit podélně dělené chráničky nebo ochranné trubky. Je zakázáno používat podélně dělené ocelové chráničky a ochranné trubky na PE potrubí. D Orientační sloupky Orientační sloupky jsou projektovány v: extravilánech pro označení lomových bodů a na přímých trasách plynovodů tak, aby byla zachována přímá dohlednost jednotlivých sloupků. Sloupky budou proti poškození ve volném terénu tam, kde se provádí zemědělská činnost chráněny např. betonovou skruží; intravilánech v odůvodněných případech, např. v místech trasových uzávěrů a nadzemních vývodů čichaček. Orientační sloupky musí být značeny v souladu s TPG Orientační sloupky jsou zhotovovány z plastu (PE) s ocelovou výztuží. Orientační tabulky Orientační tabulky viz.tpg se používají pouze výjimečně v případech, kdy je účelné např. z důvodu orientace při pohotovostním zásahu tabulku umístit (komplikované případy umístění HUP nebo armatur...). D Mechanické spojky Použití mechanických spojek plynovodů řeší TPG a TPG Mechanické spojky se používají pro ukončení přípojek v nadzemní části a v rámci obnovy MS tam, kde není zaručena vzájemná svařitelnost potrubí (např. potrubí z materiálu LITEN PL10). Pro tyto účely bude použito výhradně mechanických spojek, které nevytváří vrubové namáhání při jejich aplikaci na potrubí (např. spojky HAWLE - systém S2000 a ISO). D Izolační spoje Jejich provedení musí být v souladu s TPG Konkrétní případy musí být předjednány s PDS, s výjimkou umístění izolačních spojů před RS. U MS z oceli s aktivní PKO je nutno postupovat ve smyslu interního předpisu PDS - Zásady projektování, výstavby, rekonstrukcí a oprav aktivní PKO. D Kompenzátory Kompenzátory se používají výjimečně (pouze na ocelových plynovodech) V případě vedení potrubí na nestabilním terénu (poddolované území, území s nestabilizovanou vrstvou výsypkové zeminy, svážné území). D Přesuvky Přednostně se používají přesuvky vyráběné továrně.

11 Přechodky ocel/pe Stran: 11 / 32 Přechodky ocel/pe ve smyslu TPG se používají při přechodu z materiálu ocel na materiál PE. Jde o výrobky, které mohou být použity v souladu s pokyny výrobce. D Závitové spoje a jejich těsnění Těsnící materiály musí zajišťovat těsnost a musí být odolné proti působení plynu. Materiály určené k těsnění závitových spojů musí umožňovat jejich rozebiratelnost. Pryžové těsnící materiály musí vyhovovat ČSN EN 549 ( ), těsnící materiály pro kovové závitové spoje musí vyhovovat ČSN EN 751 1, 2, 3 ( ). Dále musí tyto zmíněné těsnící materiály splňovat podmínky uvedené v TPG D.2 Technologické požadavky na výstavbu a obnovu D.2.1 Požadavky na výstavbu, obnovu MS Zhotovitel MS je povinen před zahájením příslušných prací na stavbách předložit ke schválení technologické (pracovní) postupy na: práce se zvýšeným nebezpečím dle TPG ; svářečské práce na ocelových plynovodech (Postupy svařování WPS); zhotovování spojů na plynovodech a přípojkách z PE; nedestruktivní kontrolu spojů (svarů); tlakové zkoušky; bezvýkopové technologie s uvedením: časového harmonogramu, použité technologie (název, popis), jméno organizace provádějící bezvýkopovou technologii, případných rizik z uvedené metody vyplývajících; další činnosti stanovené projektem. Zhotovitel PZ je u staveb cizích investorů povinen min. 5 dní před zahájením prací nahlásit zahájení stavby pro stavby plynovodů na adresu pro stavby samostatně budovaných. Po realizaci připravovaného webového rozhraní je zhotovitel povinen provést toto nahlášení prostřednictvím tohoto rozhraní. D Bezvýkopové technologie Bezvýkopové technologie výstavby, obnovy jsou navrhovány v případech, kdy je příslušná technologie efektivnější než konvenční výstavba v otevřených výkopech. Příklady technologií jsou uvedeny v TPG Technické řešení projektové dokumentace musí být v souladu s podmínkami dodavatele konkrétní bezvýkopové technologie. D Zemní práce, podsyp a obsyp potrubí Provádění zemních prací definuje TPG , TPG , ČSN a Nařízení vlády 591/2006 Sb. Možnost použití jiného obsypového materiálu než písku musí být schváleno Poskytovatelem PRS, (u oprav Poskytovatelem PUS). Použití výkopku pro konkrétní úsek stavby se povoluje zápisem do stavebního deníku. Poskytovatel PRS kontroluje pokládku potrubí a provedení obsypu a zásypu potrubí. Tyto operace musí proběhnout v co nejkratším časovém úseku, aby nemohlo dojít k znečištění výkopu a ohrožení potrubí nevhodným a nebezpečným materiálem. D.2.2 Montážní práce Montáž musí být prováděna v souladu s požadavky TPG Dodavatel stavby musí zamezit po dobu stavby vniknutí vody a nečistot do potrubí. Při ukončení nebo při přerušení montážních prací na stavbě, kdy není potrubí pod přímým dozorem zhotovitele (montážní organizace) je vyžadováno těsné zaslepení konců trubek mechanickou zaslepovací zátkou nebo navařovací záslepkou. D Požadavky na kvalifikaci zhotovitelů nad rámec TPG Montážní práce u staveb v investorství PDS u přeložek MS a propojovací práce na MS smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG Certifikát musí odpovídat typu PZ (ocel, plast) a prováděné činnosti. Propojovací práce na stávající MS pak může provádět také Poskytovatel PUS.

12 Stran: 12 / 32 D.2.3 Svařování Svařování plynovodního potrubí je prováděno v souladu s: TPG , pro plynovodní potrubí z PE, TPG , TPG , ČSN EN pro ocelové plynovodní potrubí. Svařování PE plynovodního potrubí d n 63 se oproti TPG provádí výhradně metodou elektrosvařováním elektrotvarovkami. Podmínky svařování plynovodního potrubí z PE postaveného do r (materiál LITEN PL10) Podmínkou pro svařování je ověření termooxidační stability (TOS) a hustoty (ρ) v místě svářečských prací. Potrubí je svařitelné za podmínky, že TOS 20 min. a ρ 940 kg/m 3. Evidence protokolů o provedených zkouškách TOS je u inspekčního svářecího dozoru Poskytovatele PUS. D Požadavky na svářečský personál D Požadavky na nižší svářečský personál svářeč Svářečské práce na MS smí vykonávat zaměstnanci montážní organizace, kteří vykonali zkoušku dle: TPG a jsou držiteli platného Osvědčení odborné způsobilosti, ČSN EN 287-1, resp. ČSN EN a jsou držiteli platného Osvědčení nebo Certifikátu. Svářeč, který vykonává na stavbě současně i montážní práce musí být držitelem osvědčení dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. Svářeč musí mít svářečský průkaz nebo průkaz odborné způsobilosti nebo jiný doklad na místě stavby tak, aby bylo možno kontrolou zjistit jeho způsobilost k výkonu svářečských prací. Pomocník svářeče musí být držitelem osvědčení dle TPG v příslušném rozsahu. Pomocník svářeče nesmí zapříčinit snížení kvality svarů. D Požadavky na vyšší svářečský personál (VSP) svářečský dozor D Svářečský dozor realizační Kvalifikační požadavky na realizační svářečský dozor pro: ocelové MS - Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr (IWE/EWE) nebo Mezinárodní/Evropský svářečský technolog (IWT/EWT) dle ČSN EN ISO Svářečský dozor- úkoly a odpovědnosti ; MS z plastů - Technolog svařování plastů nebo Technik svařování plastů s možností specializace jen potrubní systémy, dle TPG Svařování plastů; Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu. Svářečský dozor je zaměstnanec dodavatele svářečských (montážních) prací, který je písemně pověřený zaměstnavatelem pro výkon svářečského dozoru - ocel/plastu. Svářečský dozor odpovídá za činnosti, jež vykonávají vlastní svářeči. D Svářečský dozor inspekční Inspekční svářečský dozor vykonává zaměstnanec s kvalifikací dle směrnice CWS ANB IWI-I / EWI-I (Mezinárodní/Evropský svářečský inspektor inženýr) nebo IWI-T / EWI-T (Mezinárodní/Evropský svářečský inspektor technolog) v rozsahu C (Comprehensive), S (Standard) a B (Basic). Inspekční svářečský dozor zajišťuje poskytovatel PUS Inspekční svářečský dozor: schvaluje: postupy svařování (WPS), technologické postupy na zhotovování PE spojů, postupy nedestruktivního zkoušení svarů, provádí: supervize svářečských činností externích dodavatelů, kontrolu zařízení a postupů, včetně prokázání shody podle stanovených požadavků v oblasti celého výrobního procesu, přejímku svářečských prací. D Požadavky na svařovací zařízení D Požadavky na svařovací zařízení PE Periodická kontrola ověření funkčnosti svařovacích zařízení musí být provedena v souladu s TPG a ČSN EN ISO a ve lhůtách stanovených výrobcem, nejméně však 1x ročně. Kontrolu smí provádět výrobce nebo jím smluvně pověřená servisní organizace. O provedené kontrole bude vystaven doklad

13 Stran: 13 / 32 o funkčnosti zařízení (potvrzení o prohlídce) a svářečka bude opatřena servisní známkou s vyznačením doby platnosti kontroly. Svařovací zařízení pro svařování PE metodou: na tupo doporučuje se používat svařovací se záznamem průběhu svařovacího procesu. elektrotvarovkou svařovací zařízení musí umožňovat tisk protokolu o průběhu svařovacího procesu. Protokoly svarů plynovodu musí být v průběhu stavby na vyžádání k dispozici pro kontrolní činnost. Jsou-li v průběhu stavby na základě vizuální kontroly svarů pochybnosti o jejich kvalitě, musí být zhotovitel tyto protokoly schopen bezprostředně doložit. D Požadavky na svařovací zařízení ocelových MS Svařovací zařízení pro obloukové svařování metodou 111 a 141 musí být 2x ročně, četnost po 6 měsících kontrolováno podle plánu pravidelných kontrol svařovacího zařízení ČSN EN ). Poznámka: metoda obloukové svařování obalenou elektrodou metoda obloukové svařování wolframovou elektrodou v ochraně interního plynu (TIG). D Nedestruktivní kontrola svarů (NDT) D Vizuální kontrola svarů Kontrola svarů na plynovodních potrubích z PE se provádí v rozsahu TPG a TPG (100%). Vyhodnocení svarů se provádí dle TPG Kontrola svarů na ocelových plynovodních potrubích se provádí v rozsahu ČSN EN Vyhodnocení svarů se provádí dle TPG nebo ČSN EN D Ostatní metody NDT zkoušek montážních svarů Mezi ostatní metody NDT kontroly svarů patří: metoda prozařováním RT (radiografická), metoda ultrazvuková UT, metoda kapilární - PT (penetrační), magnetická metoda prášková MT. Podle ČSN EN není standardně požadována NDT zkouška svarů pro stavby MS, o jejich případné realizaci, na základě vizuální kontroly, konkrétních svarů rozhodne inspekční svářečský dozor zajišťovaný poskytovatelem PUS. D.2.4 Čištění, tlaková zkouška, revize, dozor stavby D Čištění potrubí Všechny plynovody a přípojky musí být předány k provozování s čistým a suchým vnitřním povrchem. Čištění plynovodu musí poskytovatel PRS vyžadovat pokaždé, vznikne-li důvodné podezření ze zaplavení potrubí vodou, znečištění při montáži, skladování nebo v průběhu tlakové zkoušky provedené kompresorem bez odlučovače vlhkosti. Pokud není čištění plynovodu řešeno již v PD, způsob a technologii čištění navrhuje dodavatel a schvaluje Poskytovatel PRS. Čištění plynovodu se provádí postupy uvedenými v TPG , určenými pro příslušný materiál plynovodu. Při čištění musí být přítomen poskytovatel PRS. O vyčištění potrubí provede dodavatelská firma zápis do stavebního deníku. D Tlakové zkoušky, revizní zpráva Tlakové zkoušky se provádí v souladu s: TPG , a ČSN EN ocelové MS; TPG MS z PE. Postup stanovující přesné provedení tlakové zkoušky NTL a STL plynovodů musí být součástí projektu. Pro tlakovou zkoušku zpracuje revizní technik dodavatele montážních prací technologický postup, který schválí poskytovatel PRS. Tlaková zkouška se provádí za účasti poskytovatele PRS. O výsledku zkoušky vystaví revizní technik dodavatele protokol. Pokud nebude bezprostředně po úspěšném provedení tlakové zkoušky PZ uvedeno do provozu, sníží se přetlak na 100 kpa a médium se ponechá v odděleném úseku MS až do jeho uvedení do provozu. U zahušťovacích přípojek budovaných smluvními zhotoviteli provádí poskytovatel PRS při tlakové zkoušce pouze namátkovou kontrolu. D Dozor/dohled v průběhu stavby, předání a převzetí stavby, uvedení stavby do provozu Provádění kontrolních činností při přípravě a realizaci staveb MS a postupy při jejich předávání a uvádění do provozu musí být v souladu s interním předpisem PDS - Plánování, příprava a realizace investic do PZ.

14 D.2.5 Další požadavky na provádění oprav MS Stran: 14 / 32 D Opravy MS z PE Při opravách se postupuje podle TPG Při dělení již provozovaného PE potrubí je nutné vždy uzemnit dělící zařízení (pilka, nůžky, gilotina). Při opravách plynovodů a přípojek vybudovaných z materiálu Liten PL 10 se postupuje v souladu s přílohou č. 4 tohoto TP. D Opravy MS z oceli Při opravách se postupuje podle TPG

15 Stran: 15 / 32 E SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE E.1 Vnitropodnikové předpisy TP rekonstrukce a opravy VTL plynovodů; TP - rekonstrukce a opravy regulačních stanic; TP - rekonstrukce a opravy zařízení aktivní PKO; TP - Řešení pasivní protikorózní ochrany plynárenských zařízení. E.2 České technické - normy a Technická pravidla ČSN EN Kovové výrobky-druhy dokumentů kontroly; ČSN EN Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média. Technické dodací podmínky; ČSN EN 12 1,2,3,4 ( ) Zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně Část 1: Všeobecné funkční požadavky, Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně), Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel, Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce; ČSN EN ( ) Zásobování plynem Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu Funkční požadavky; ČSN EN ( ) Zásobování plynem Svařování ocelového potrubí Funkční požadavky; ČSN EN ,2,3,4,5 (646412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv (PE) Část 1: Všeobecně, Část 2: Trubky, Část 3: Tvarovky, Část 4: Armatury, Část 5: Vhodnost pro použití; ČSN EN Zkoušky svářečů-tavné svařování Část 1: Oceli; ČSN EN 719 ( ) Svářečský dozor Úkoly a odpovědnosti; ČSN EN 970 ( ) Nedestruktivní zkoušení tavných svarů. Vizuální kontrola; ČSN EN ISO ,3,4,5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů; ČSN EN ISO Trubky a tvarovky z plastů - Zařízení pro tavné svařování polyethylenových systémů - - Část 2: Elektrosvařování; ČSN EN ISO Provádění speciálních geotechnických prací Hloubkové zhutňování zemin vibrováním; ČSN EN Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi; ČSN EN 1775 ( ) Zásobování plynem Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní tlak 5 bar Provozní požadavky; ČSN Materiálové listy. Oceli třídy 11; ČSN Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot; ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; ČSN Zemné práce. Všeobecné ustanovenia; ČSN Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními; TPG Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Umísťování a provoz (nahrazují TPG platná od ); TPG Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem; Diagnostické metody; TPG Čichačky pro plynovody a přípojky; TPG Označování plynovodů a přípojek; TPG Plynovody a přípojky z polyetylénu; TPG Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu; TPG Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně; TPG Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony; TPG Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů včetně (platnost od ( ); TPG Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách; TPG Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení; TPG Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách (nahrazují TPG schválená ); TPG Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu;

16 TPG TPG Stran: 16 / 32 Vizuální hodnocení svarových spojů plastů; Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo; TPG Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení Část 1: Všeobecně; TPG Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti; TPG Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu (nahrazují TPG schválená ); TPG Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz; TPG Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub; TPG Přechody přímé svařované pro plynovody DN 150 až DN 1000 do PN 40; TPG Tvarovky T 90 svařované pro plynovody. Stavební rozměry a konstrukční požadavky; TPG Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za tepla. Odborné stanovisko GAS s.r.o. č.0556/2005 E.3 Právní předpisy Vyhláška 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů; Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů; Zákon č.183/2006sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. F ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Tento dokument je platný dnem jeho schválení a účinný dnem F.1 Přechodná ustanovení PD a realizace staveb, rekonstrukcí a oprav MS rozpracovaných k datu účinnosti se dokončí v režimu platném k datu jejich objednání. Stavby zahajované v roce 2010, na něž PD byla rozpracována před nabytím účinnosti tohoto předpisu, se budou realizovat podle této PD. Realizace všech staveb zahajovaných po musí být prováděna plně v souladu s tímto předpisem. F.2 Zrušovací ustanovení K datu nabytí účinnosti tohoto technického požadavku se ruší: DSO_TX_B01_04_01 P PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Tabulka dimenzí pro výstavbu a obnovu Příloha č. 2 Změna tlakové hladiny Příloha č. 3 Řešení objektů HUP - ukončování přípojek Příloha č. 4 Metodika práce na plynovodech a přípojkách z PE materiálu Liten PL 10 Příloha č. 5 Souběhy a křížení podzemních vedení./ případ vzájemné polohy plynovodní přípojky a dešťové kanalizace/

17 Stran: 17 / 32 Příloha č. 1 Tabulka dimenzí pro výstavbu a obnovu Náhrada ocelového potrubí za potrubí PE v rámci opravy OCEL - stávající PE - náhrada DN (mm) SVĚTLOST /cm 2 / dn /mm/ SDR (d n /e n ) SVĚTLOST ( cm 2 ) rozdíl ve světlosti PE/OCEL (%) 5/4 (32) 7, ,35 105,7 6/4 (40) 11, ,07 114,1 2 (50) 20, ,75 102,2 2,5 (65) 31, ,75 159, , ,75 99,1 110 * 74,49 148, , ,49 94,9 160 * 157,89 201, , ,89 115, , * 157,89 312,22 89,4 176, , * 312,22 612,12 99,4 194, , ,12 124, ,5 1256,0 Velikost odpovídající dimenze plynovodu z PE, tak aby distribuční kapacita nebyla snížena je možné pouze dimenzemi nad dn 315- tedy se souhlasem PDS ,5 *) potrubí dané dimenze bude použito výhradně tam, kde by použitím menší dimenze, jenž je uvedená ve společném okně tabulky, prokazatelně došlo ke snížení přepravní kapacity plynu, což by mělo za následek snížení počtu odběratelů.

18 Stran: 18 / 32 Dimenze PE potrubí pro vtahování do stávajícího ocelového potrubí OCEL - stávající PE - náhrada DN (mm) SVĚTLOST /cm 2 / d n /mm/ SDR (d n /e n ) SVĚTLOST ( cm 2 ) rozdíl ve světlosti PE/OCEL (%) 80 50, ,75 53, , ,75 26, , , , , , , , ,54 49,75 63,61 74,5 63,61 74,5 134,35 157,89 265,85 312,22 265,85 312,22 521,88 612,12 521,88 612,12 34,6 40,5 51,5 60,7 36,0 42,1 42,8 50,0 54,2 63,7 37,6 44,1 41,55 48,7 26,6 31,2

19 Stran: 19 / 32 Dimenze PE potrubí pro vtahování do stávajícího lpe potrubí z SDR (Nitra) PE- stávající PE - náhrada d n (mm) SVĚTLOST /cm 2 / d n /mm/ SDR (d n /e n ) SVĚTLOST ( cm 2 ) rozdíl ve světlosti PE/OCEL (%) 90 49, ,75 41, , ,75 27, , , ,54 49,75 63,61 74,5 134,35 157,89 27,07 31,5 40,28 47,1 43,03 50,57

20 Stran: 20 / 32 Příloha č. 2 Postup při zvýšení tlakové úrovně stávající MS 1. Možné případy zvýšení tlakové úrovně Při požadovaném zvýšení tlakové úrovně stávající MS může nastat některá z dále uvedených variant: A. síť vybudovaná na STL, existující tlaková zkouška minimálně na 1,5 násobek nového provozního tlaku (např. síť provozovaná na STL 100 kpa, tlaková zkouška na 450 kpa, zvýšení na provozní tlak do 300kPa); B. síť vybudovaná na STL, existující tlaková zkouška na méně než 1,5 násobek nového provozního tlaku (např. síť provozovaná na STL 100 kpa,tlaková zkouška na 150 kpa, zvýšení na provozní tlak > 100 kpa ); C. síť vybudovaná na NTL, existující tlaková zkouška na méně než 1,5 násobek nového provozního tlaku, zvýšení na STL. 2. Podmínky pro zvýšení tlakové úrovně Na všechny výše uvedené varianty zvyšování provozního tlaku musí být na základě TEZ zpracován projekt, který bude řešit konkrétní technické podmínky zvýšení tlaku pro danou MS. Součástí tohoto projektu musí být zejména: o vyhodnocení provozního stavu MS - výskyt poruch a havárií včetně jejich příčin za celou dobu provozu výsledky kontrol těsnosti a diagnostických kontrol apod., o zhodnocení přípustnosti (nutnosti výměny, popř. likvidace) některých prvků nebo součástí převáděných plynovodů a přípojek a to zejména uzávěrů na síti, odvodňovačů, HUP a domovních regulátorů zda vyhovují novému provoznímu tlaku, o zda je dodrženo prostorové uspořádání sítí dle ČSN , zejména s ohledem na duté prostory, o o o o postup realizace jednotlivých etap převodu PZ, vč. postupu odpojů a propojů PZ, u variant B a C musí být součástí projektu dále technologický postup pro provádění tlakové zkoušky. Tlaková zkouška bude provedena minimálně1,5 násobkem nového provozního tlaku, samotný postup navyšování přetlaku v PZ s průběžným ověřováním těsnosti PZ, prověření, zda MS splňuje podmínky nejmenších povolených vzdáleností od budov dle TPG a TPG , o prověření, zda se na dotčené části MS nevyskytuje potrubí z PE materiálu liten PL 10, pokud je takové potrubí identifikováno tak se nahrazuje beze zbytku v celé jeho délce potrubím novým. Ve zvláště odůvodněných případech (např. za požadavku co nejkratšího přerušení provozu s ohledem na charakter odběru napojených zákazníků a délku příprav včetně vlastního provedení nové tlakové zkoušky) s písemným souhlasem PDS a s přihlédnutím k čl. 7.4 TPG může být tlaková zkouška provedena provozním přetlakem zemního plynu. V takovém případě se zvyšování provozního tlaku musí provádět postupně v několika krocích s tím, že navýšení tlaku mezi jednotlivými kroky nesmí překročit hodnotu 0,5 bar. Po každém navýšení tlaku budou provedeny dvě kontroly těsnosti celé dotčené MS detektorem (1. kontrola bezprostředně po navýšení tlaku, 2. kontrola bezprostředně před dalším navýšením tlaku) a na tomto navýšeném tlaku se setrvá minimálně po dobu 24 hod. Součástí projektu musí být technologický postup na provedení tlakové zkoušky provozním přetlakem v němž se zohlednění všechny okolnosti nezbytné pro zajištění jejího bezpečného průběhu pro konkrétní podmínky dotčené MS. Tlakové zkoušce musí být přítomna osoba odpovědná za provoz zkoušeného potrubí Poskytovatele PUS. Zvýšení tlakové úrovně stávající MS je možno provést jen v tom případě, že PZ provozované na vyšší tlak bude splňovat všechny podmínky na bezpečný a spolehlivý provoz. 3. Výchozí revize a podmínky provozování Po provedeném zvýšení tlakové úrovně a celkové kontrole těsnosti MS dle TPG zajistí dodavatel montážních prací u variant B a C novou výchozí revizi pro rozsah MS, na kterém byl provozní tlak navýšen. Pro všechny varianty zvýšení provozního tlaku uvedené pod bodem 1 tohoto postupu stanoví PDS provozní režim, zahrnující zkrácené lhůty kontrol těsnosti (minimálně 2x ročně), který bude realizován min. po dobu jednoho roku.

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě komplexní servis potrubních systémů Technické podmínky TP02 Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě ČÍSLO VYDÁNÍ 8 DATUM VYDÁNÍ 1. 6. 2015 Obsah 1 Všeobecné podmínky

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE Schváleno: MD-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17.

Více