Duben Obnova MVE Třebařov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duben Obnova MVE Třebařov"

Transkript

1 Duben 2013 Obnova MVE Třebařov

2 OBSAH: 1 Úvod Identifikační údaje Záměr investora Účel dokumentace Podklady a výchozí údaje Dílčí části projektu - objekty Jez + odběrný objekt - obnova jezové konstrukce na Moravské Sázavě s odběrným objektem Popis současného stavu Návrhový stav Správní jednání Mlýnský potok v úseku: propojovací náhon až rozdělovací objekt nad rybníkem rohlíček vyčištění, odbahnění Stávající stav Návrhový stav Správní jednání Odběrný objekt do rybníku Rohlíček Současný stav Návrhový stav Správní jednání Mlýnský potok v úseku: rozdělovací objekt nad rybníkem Rohlíček až odběrný objekt do Velkého třebařovského rybníku vyčištění, odbahnění Odběrný objekt do Velkého třebařovského rybníku úprava Současný stav Návrhový stav Správní jednání Mlýnský potok v úseku Odběrný objekt do Velkého třebařovského rybníku až křížení s bezejmenným vodním tokem přitékajícím zleva vyčištění, odbahnění, obnova zasypané části Současný stav Návrhový stav Správní jednání Křížení s bezejmenným vodním tokem opravení hráze náhonu a mimoúrovňové křížení s bezejmenným tokem Současný stav Návrhový stav Správní jednání

3 9 Mlýnský potok v úseku křížení s bezejmenným vodním tokem až k MVE obnova náhonu, (odtěžení zeminy) Současný stav Návrhový stav Správní jednání Jalový přelivný objekt těsně nad MVE do Mlýnského rybníku Současný stav Návrhový stav Správní jednání Budova MVE včetně příslušných zařízení Současný stav Správní jednání Odpadní koryto Mlýnského potoka v úseku: MVE až zaústění do Moravské Sázavy vyčištění Současný stav Návrhový stav Zaústění koryta Mlýnského potoka do Moravské Sázavy úprava Přehled navržených akcí Fotodokumentace Grafické přílohy Přehledná mapa 1 : Základní vodohospodářská mapa 1 : Situace s vyznačením objektů záměru obnovy MVE Třebařov 1 : Situace s vyznačením navrhovaných akcí 1 : Historická situace s vyznačením objektů záměru obnovy MVE Třebařov (Ortofoto ) 1 : Historická situace s vyznačením objektů záměru obnovy MVE Třebařov (Stabilní katastr 1835) 1 : Schémata objektů Schéma vzorového příčného řezu náhonem Schéma podélného řezu u MVE, pracovní hladiny původní MVE Schéma podélného řezu Moravskou Sázavou v místě jezu Schéma příčného řezu v místě odběrného objektu na Moravské Sázavě Schéma podélného řezu náhonem z MS k MVE

4 1 Úvod 1.1 Identifikační údaje AKCE STUPEŇ DOKUMENTACE Obnova systému napájení MVE Třebařov koncept KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Třebařov [769355] Rychnov na Moravě [744093] KATASTRÁLNÍ ÚŘAD OBEC OBEC S ROZŠÍŘ. PŮSOBNOSTÍ KRAJ OBECNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD VODOPRÁVNÍ ÚŘAD Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy Třebařov, Rychnov na Moravě Moravská Třebová Pardubický Městský úřad Moravská Třebová - Stavební úřad Městský úřad Moravská Třebová Odbor životního prostředí HYDROLOGICKÉ POŘADÍ , , ÚČEL STAVBY ZADAVATEL PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Obnova systému napájení MVE Třebařov Vladislav Kyselica. Krasíkov 144, Ing. Luděk Hrnčiřík Ing. Tomáš Havlíček, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, vedený v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem

5 1.2 Záměr investora Obnovení systému napájení náhonu na MVE a její znovu zprovoznění. Tohoto dosáhnout: postavením jezové konstrukce na Moravské Sázavě, s vybudováním krátkého propojovacího náhonu do Mlýnského potoka, odtěžením nánosů z dosud fungující části náhonu (zvýšení kapacity), obnovou zasypaného náhonu cca v úseku od černé skládky k budově MVE, obnovou a rekonstrukcí MVE (řeší investor samostatně). 1.3 Účel dokumentace Tato úvodní dokumentace si klade za cíl: zajistit základní podklady a informace, vyhodnotit je a navrhnout věcné řešení obnovy celého systému po jednotlivých objektech, navrhnout strukturu staveb v podobě zadání dalších kroků ať už projekčních či přímo realizačních. Takto zhotovený podklad bude sloužit investorovi k řízení dalších prací. 1.4 Podklady a výchozí údaje Ke zpracování této dokumentace byly objednatelem dodány tyto podklady a výchozí údaje: zadání maximálního průtoku 3 m 3 /s odběrným objektem z Moravské Sázavy, požadavky a podmínky vlastníka a provozovatele rybníků Rybářství Litomyšl, zaměření základních bodů na náhonu - výškové rozdíly, zpracované Geodezií Lanškroun s.r.o. v lednu 2012, zaměření lokality v prostoru zamýšlené jezové konstrukce - geodetický podklad pro projekci zpracované Geodezií Lanškroun s.r.o. podzim Zpracovatel dále využil tyto další podklady: Zaměření polohopisu z probíhající komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebařov. 5

6 1.5 Dílčí části projektu - objekty 1. Jez + odběrný objekt + propojovací náhon - obnova jezové konstrukce na Moravské Sázavě s odběrným objektem a propojovacím náhonem 2. Mlýnský potok v úseku: propojovací náhon až rozdělovací objekt nad rybníkem rohlíček vyčištění, odbahnění 3. Odběrný objekt do rybníku Rohlíček 4. Mlýnský potok v úseku: rozdělovací objekt nad rybníkem Rohlíček až odběrný objekt do Velkého třebařovského rybníku vyčištění, odbahnění 5. Odběrný objekt do Velkého třebařovského rybníku 6. Mlýnský potok v úseku Odběrný objekt do Velkého třebařovského rybníku až křížení s bezejmenným vodním tokem přitékajícím zleva vyčištění, odbahnění, obnova zasypané části 7. Křížení s bezejmenným vodním tokem obnova náhonu a mimoúrovňové křížení s bezejmenným vodním tokem 8. Mlýnský potok v úseku křížení s bezejmenným vodním tokem až k MVE obnova náhonu, (odtěžení zeminy), vybudování přemostění, nápustný objekt do Mlýnského rybníka 9. Jalový přelivný objekt těsně nad MVE do Mlýnského rybníku 10. Budova MVE včetně příslušných zařízení řeší investor samostatně 11. Odpadní koryto Mlýnského potoka v úseku: MVE až zaústění do Moravské Sázavy - vyčištění 12. Zaústění koryta Mlýnského potoka do Moravské Sázavy - úprava 6

7 2 Jez + odběrný objekt - obnova jezové konstrukce na Moravské Sázavě s odběrným objektem 2.1 Popis současného stavu Lokalita se nachází v západním výběžku obce Třebařov, na hranici s obcí Rychnov na Moravě, na řece Moravská Sázava, přibližný Km 28,820 (dle databáze DIBAVOD). V této lokalitě již v minulosti jezová konstrukce byla (pevný jez). Jedná se o upravený vodní tok. Poslední významné úpravy vodního toku byly provedeny v osmdesátých letech, tyto úpravy odpovídají současnému stavu vodního toku. Původní koryto plně zaniklo a bylo zemědělsky rekultivováno (orná půda, v katastru nemovitostí částečně TTP). Nově upravené koryto má lichoběžníkový profil se sklony břehů cca 1:1, šířku ve dně cca 6 m. V lokalitě uvažované s výstavbou jezové konstrukce se v dnešní době nachází uměle vybudovaný brod zpevněný betonovými panely. Lokalitou protéká také Mlýnským potok (náhon). Moravská Sázava a Mlýnský potok jsou v místě brodu od sebe vzdálené cca 50 metrů. Před Brodem se k sobě postupně přibližují, pod brodem jsou téměř paralelně vedle sebe. Mezi vodními toky prochází blíže k Mlýnskému náhonu také polní cesta. Nad lokalitou proti proudu MS se nacházejí patky nadzemního vedení VVN 22 kv. 2.2 Návrhový stav Vybudovat pohyblivou (vakovou) jezovou konstrukci s odběrným objektem na řece Moravská Sázava. Pro realizaci jezu je předběžně určena lokalita těsně nad brodem. Nad pevnou jezovou konstrukcí bude navržena pohyblivá jezová konstrukce (vak). Hladina stálého nadržení (HSN) je předběžně určena ve výšce 1,55 m nade dnem stávajícího brodu a o kótě 335,20 m. n. m. Odběrný objekt bude umístěn na pravém břehu a zabezpečí maximální odběrné množství 3 m 3 /s za účelem pohonu MVE Třebařov. Předpokládaná kóta dna je 334,40 m. n. m. Pro zabezpečení rybí migrace bude nutné vybudovat rybochod. Jeho umístění bude upřesněno v další fázi zpracování dokumentace. Předpokládaný sklon rybochodu pro pstruhovou vodu je 1:12. Minimální zůstatkový průtok v korytě Moravské Sázavy pod jezem bude zajištěn průtokem přes rybochod. Od odběrného objektu u navrhovaného jezu na MS je navržena obnova propojovacího náhonu do Mlýnského potoku. Náhon bude přecházet z obdélníkového profilu u odběrného objektu do lichoběžníkového se sklonem svahů 1:1-1:1,5 a postupně se bude zužovat ve dně na 4 m, takto pokračuje dál k napojení do Mlýnského potoku. Navržený podélný sklon náhonu je 0,2 %. Hloubka vody v náhonu pro požadovaný odběr je předběžně 0,8 metru. V místě křížení náhonu s polní cestou bude nutné vybudovat mostní konstrukci. 7

8 Limity: Problematický provoz vakové hradící konstrukce (problém s protržením, ne příliš vhodné řešení pro manipulaci s hladinou v nadjezí) Vzdutí hladiny nesmí při povodňovém průtoku ovlivnit průtok u silničního mostu pod poldrem Žichlínek toho bude dosaženo: (1) při běžných průtocích nedosahuje hladina stálého vzdutí pod tuto mostní konstrukci (dno MS pod mostem je na kótě 335,46 m. n. m.) (2) při povodňových průtocích bude vaková hradící konstrukce vyhrazena vypuštěním vody z vaku (dimenzování rychlosti vypuštění bude součástí dalšího stupně dokumentace) Elektrické vedení o Ochranné pásmo VVN 22 kv o Betonové patky sloupů el. vedení na obou březích MS ve vzdálenosti cca 70 m nad brodem o Dráty elektrického vedení nad jezem u varianty nad brodem Nutnost zachování brodu o Nelze vyloučit požadavek o jeho zachování vlastníky sousedních pozemků o Umístění jezové konstrukce a vývařiště musí být navrženo tak aby byl brod zachován Dle odboru ŽP v Moravské Třebové bude třeba vybudovat rybochod Bude problematické navrhnout a realizovat a také provozovat rybochod v součinnosti se změnami hladin pro odběr do náhonu k MVE Bude třeba zabezpečit vodu pro LB revitalizaci? Hydrologické podmínky pro odběr vody do náhonu? 2.3 Správní jednání Územní plán: Dle územního plánu obce Třebařov (červen 2006) jsou v lokalitě uvažované pro výstavbu jezu vymezeny plochy, a to: koryto vodního toku je v ÚP obce Třebařov vedené jako vodní plocha a tok, plochy v okolí koryta vodního toku MS jsou v ÚP vedené jako plochy krajinné zóny smíšené s funkčním typem Spv tj. plochy s přírodním a vodohospodářským využitím, lokalitou prochází nadzemní vedení VVN a jeho ochranné pásmo, pod brodem začíná plocha vymezená pro poldr z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace (VÚC Pardubický kraj) Katastr nemovitostí: V katastru nemovitostí je většina pozemků vedená pod druhem pozemku trvalý travní porost a to i v korytě vodního toku. Toto by mělo být napraveno po ukončení probíhající Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebařov. Komplexní pozemková úprava (KPÚ): na území katastrálního území Třebařov v současné době probíhá komplexní pozemková úprava. Ta je ve stavu před dokončením a projednáním návrhu (předpokládané ukončení je v červnu 2013). 8

9 Vlastnické poměry: Po ukončení pozemkové úpravy by mělo pozemky pod vodním tokem MS (mezi břehovými hranami) v katastrálním území Třebařov vlastnit Povodí Moravy, s.p. Pozemky napravo od břehové hrany v katastrálním území Třebařov bude vlastnit Obec Třebařov. Parcely pod náhonem by měly v budoucnu po ukončení KPÚ vlastnit Lesy ČR, s.p. S oběma budoucími vlastníky bude nutné uzavřít smlouvu o pronájmu či obdobný dokument. Stavební zákon: záměr výstavby jezu a odběrného objektu bude nutné územní řízení a stavební povolení a povolení k nakládání s vodami. 9

10 3 Mlýnský potok v úseku: propojovací náhon až rozdělovací objekt nad rybníkem rohlíček vyčištění, odbahnění 3.1 Stávající stav Jedná se o historicky vodní náhon. Původní trasa náhonu je zakreslena již v mapách stabilního katastru z roku Koryto náhonu má lichoběžníkový profil se sklony břehů přibližně 1:1 a šířkou ve dně cca 3-4 m. Koryto Mlýnského potoku (náhonu) je v současnosti používáno jako běžná vodoteč odvádějící vody z povodí svahů na pravé straně MS a to mezi Rychnovským potokem a Třebařovským potokem. Dále je využíván k napájení níže položených rybníků (Rohlíček, Velký třebařovský rybník, Mlýnský rybník). Koryto je částečně zanesené sedimenty a zarostlé dřevinami (keře, nálety). Koryto má parametry: na levém břehu sklon svahu 1:1 a hloubku průběžně přesahující 1,2 m, podélný sklon v uvažovaném úseku 0,05 %. Pravý břeh v tomto úseku v různých částech místy tvoří rostlý terén s menším sklonem břehů a místy ho tvoří uměle vytvořený břeh. Vodní tok Mlýnský potok (náhon) je dle databáze DIBAVOD vedený jako bezejmenný tok s TOK_ID Celková délka vodního toku dle této databáze je 4,134 km 3.2 Návrhový stav Běžnou údržbou vyčistit koryto náhonu. Parametry koryta po vyčistění by měly být: podélný sklon 0,05 %, šířka ve dně cca 4 m, hloubka vody pro návrhový průtok 3 m 3 /s je 1 m. 3.3 Správní jednání Stavební zákon: Jelikož je náhon vedený jak v územním plánu, tak v katastru nemovitostí jako vodní tok, je k provádění vyčištění koryta nutné ohlášení stavebních prací. To musí být zajištěno po souhlasu vlastníka a správce vodního toku. Správcem vodního toku jsou Lesy ČR, s.p. a dle dostupných informací budou po dokončení KPÚ i vlastníkem parcel. Katastr nemovitostí: Koryto náhonu v tomto úseku zasahuje do dvou katastrálních území Rychnov na Moravě a Třebařov. Hranici tvoří cca osa náhonu. V katastru nemovitostí je koryto náhonu vedeno jako vodní tok. Parcely koryta vodního toku v současné době vlastní Povodí Moravy, s.p. Po dokončení KPÚ však dle dostupných informací bude vlastníkem správce vodního toku Lesy ČR, s.p. 10

11 4 Odběrný objekt do rybníku Rohlíček 4.1 Současný stav Odběrný objekt z Mlýnského náhonu je lokalizován mezi stávající mostní konstrukcí přes Mlýnský potok a rybníkem Rohlíček. Odběr do rybníku rohlíček je realizován díky hradící konstrukci na Mlýnském potoce. Ta byla relativně nedávno částečně rekonstruována. Konstrukce má dvě pole, každé pole šířky 1,17 m, hrazení je realizováno pomocí dřevěných dluží. Výška stálého zahrazení nad prahem hradící konstrukce byla v době průzkumu 0,45 m. Díky stálému vzdutí bylo v době průzkumu zajištěno napájení náhonu pro rybník Rohlíček. Na odběrném náhonu do rybníku Rohlíček je další hradící konstrukce, pro možnost zahrazení přítoku. V případě zahrazení má rybník další zdroj vody a to z mezi povodí ležícího na pravé straně náhonu. 4.2 Návrhový stav Pro zajištění převedení průtoku 3 m 3 /s je třeba provést rekonstrukci hradícího objektu na Mlýnském potoce, jeho rozšíření na šířku břehových hran. Objekt musí mít po rekonstrukci možnost zahrazení pro napuštění rybníku Rohlíček. 4.3 Správní jednání Stavební zákon: V případě úpravy objektu se bude jednat o rekonstrukci, tím bude nutné stavební povolení. 11

12 5 Mlýnský potok v úseku: rozdělovací objekt nad rybníkem Rohlíček až odběrný objekt do Velkého třebařovského rybníku vyčištění, odbahnění Podobně jako v kap Odběrný objekt do Velkého třebařovského rybníku úprava 6.1 Současný stav Otevřené stavidlo na odbočce z Mlýnského náhonu. Jedná se o objekt vyzděný z opracovaného kamene a s osazenou svařenou ocelovou konstrukcí z U profilů. Objekt obrůstá kmen stromu. V dnešní době vodní tok (Mlýnský potok) přes tento objekt opouští koryto náhonu a napájí tím Velký třebařovský rybník (viz. další objekt). 6.2 Návrhový stav Pravděpodobně bude nutná rekonstrukce objektu nebo zahrazení, dle požadavků rybářů. Podmínkou rybářů (RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.) provozujících Velký třebařovský rybník je zachování napájení rybníku. Požadováno je osazení cca 300 mm kruhového potrubí s možností regulace a zahrazení. 6.3 Správní jednání Katastr nemovitostí: V katastru nemovitostí je koryto náhonu vedeno jako vodní tok. Parcely koryta vodního toku v současné době vlastní Povodí Moravy, s.p. Po dokončení KPÚ však dle dostupných informací bude vlastníkem správce vodního toku Lesy ČR, s.p. Stavební zákon: V případě větší úpravy objektu se bude jednat o rekonstrukci, tím bude nutné stavební povolení. 12

13 7 Mlýnský potok v úseku Odběrný objekt do Velkého třebařovského rybníku až křížení s bezejmenným vodním tokem přitékajícím zleva vyčištění, odbahnění, obnova zasypané části 7.1 Současný stav Těleso náhonu dále pokračuje za odběrný objekt východním směrem ještě cca 200 m, díky nepoužívání je dno náhonu mírně zazemněné, dál je náhon v délce cca 100 m zasypaný. Tím všechna protékající voda teče do Velkého třebařovského rybníku objektem popisovaným výše. Stejná trasa náhonu je vedena v databázi DIBAVOD (vodní tok však odbočuje z náhonu do Velkého třebařovského rybníku). Za zasypanou částí je koryto náhonu zachovalé, avšak mírně zazemněné. Takto vede dál cca 500 m směrem k MVE. V tomto úseku dochází ke křížení s bezejmenným vodním tokem viz. níže. Dle katastru nemovitostí parcela náhonu dále pokračuje k MVE. Nezasypaný náhon má parametry: šířka ve dně 3-4 m sklony svahů 1:1 výška břehů nade dnem minimálně 1,2 m 7.2 Návrhový stav Vyčištění nezasypaného úseku. Obnovení náhonu v zasypané části. Obnovovaný náhon by měl mít stejné parametry jako náhon v nezasypané části, přibližně to jsou: šířka ve dně 4 m, pro převedení požadovaného průtoku bude nutná hloubka 1 m při podélném sklonu 0,05 % sklony břehů 1:1 1:1, Správní jednání Územní plán: Dle územního plánu obce Třebařov (červen 2006) jsou v tomto úseku náhonu vymezeny plochy, a to: nezasypaná část koryta náhonu je v ÚP obce Třebařov vedená jako vodní plocha a tok zasypaná část náhonu a okolí jsou vedeny jako, plochy krajinné zóny smíšené s funkčním typem Spv tj. plochy s přírodním a vodohospodářským využitím v celé délce tohoto úseku náhonu je plocha vymezená pro poldr z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace (VÚC Pardubický kraj) Katastr nemovitostí: V katastru nemovitostí je koryto náhonu vedeno jako vodní tok. Parcely koryta vodního toku v současné době vlastní Povodí Moravy, s.p. Po dokončení KPÚ však dle dostupných informací bude vlastníkem správce vodního toku Lesy ČR, s.p. Stavební zákon: pro záměr obnovy náhonu bude nutné stavební povolení. 13

14 8 Křížení s bezejmenným vodním tokem opravení hráze náhonu a mimoúrovňové křížení s bezejmenným tokem 8.1 Současný stav Přítok bezejmenného vodního toku přitékající od soustavy rybníků z jihu do Velkého třebařovského rybníku v kolmém směru na náhon. Koryto Mlýnského potoku je před a za křížením s bezejmenným vodním tokem v původním, pouze mírně zazemněném stavu. Levý Břeh náhonu je v místě křížení protržený a bezejmenný potok jim protéká. Dle databáze DIBAVOD jde o vodní tok s TOK_ID Návrhový stav Obnovení náhonu opravením protrženého břehu. Současně bude vybudováno mimoúrovňové křížení náhonu s vodním tokem (požadavek RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.) pro zajištění stálého napájení rybníku. 8.3 Správní jednání Územní plán: Dle územního plánu obce Třebařov (červen 2006) jsou v lokalitě křížení: plochy v okolí koryta náhonu jsou v ÚP obce Třebařov vedené jako plochy krajinné zóny smíšené s funkčním typem Spv tj. plochy s přírodním a vodohospodářským využitím, lokalita zasahuje do plochy vymezené pro poldr z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace (VÚC Pardubický kraj) Vodní tok přitékající od jihu ani obnovovaný náhon není v tomto úseku v územním plánu uveden. Katastr nemovitostí: V katastru nemovitostí koryto Mlýnského potoku vedeno jako vodní tok. Parcela jižně je vedena jako orná půda a parcela rybníku je vedena jako vodní plocha. Stavební zákon: pro tento objekt bude nutné územní řízení a stavební povolení. 14

15 9 Mlýnský potok v úseku křížení s bezejmenným vodním tokem až k MVE obnova náhonu, (odtěžení zeminy) 9.1 Současný stav Koryto náhonu je nejdříve v téměř původním pouze mírně zazemněném stavu a to v úseku kolem doprovodných břehových porostů. Dále v úseku kolem Velkého třebařovského rybníku a Mlýnského rybníku je koryto zcela zasypáno. Část náhonu před MVE měla v minulosti obdélníkový profil s břehem z opěrných zdí. 9.2 Návrhový stav Vyčištění a odtěžení nezasypaného úseku. Obnovení náhonu v zasypané části. Pro zajištění přístupu k rybníkům, bude na náhonu v blízkosti hráze mezi rybníky, vybudována mostní konstrukce (pravděpodobně betonová rámová konstrukce) Pod přemostěním má požadavek Rybářství Litomyšl vybudovat nápustný objekt (z náhonu do Mlýnského rybníku) s nápustným potrubím průměru 200 mm s umístěním cca 30 cm nade dnem náhonu. Náhon by měl mít parametry: šířka ve dně 4 m, lichoběžníkový příčný řez se sklony svahů 1:1 1:1,5, výška břehů nade dnem minimálně 1,2 m, podélný sklon dna 0,05 %. V 80. metrovém úseku před MVE by mělo mít koryto na pravém břehu svislou opěrnou stěnu. Při odtěžování zeminy bude posouzen technický stav této stěny a zvážena její rekonstrukce, případně vybudování zdi těsně ke zdi stávající. 9.3 Správní jednání Územní plán: Dle územního plánu obce Třebařov (červen 2006) jsou v tomto úseku náhonu vymezeny plochy, a to pro: Nezasypaná i část zasypaného úseku a blízké okolí koryta náhonu je v ÚP obce Třebařov vedená jako plochy krajinné zóny smíšené s funkčním typem Spv tj. plochy s přírodním a vodohospodářským využitím, zasypaná část náhonu v úseku kolem Mlýnského náhonu je vedena jako účelová komunikace v první části tohoto úseku a dále na hranici náhonu je plocha vymezená pro poldr z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace (VÚC Pardubický kraj) Katastr nemovitostí: V katastru nemovitostí je koryto náhonu vedeno jako vodní tok. Parcely koryta vodního toku v současné době vlastní Povodí Moravy, s.p. Po dokončení KPÚ však dle dostupných informací bude vlastníkem správce vodního toku Lesy ČR, s.p. Stavební zákon: Je nutné stavební povolení. 15

16 10 Jalový přelivný objekt těsně nad MVE do Mlýnského rybníku 10.1 Současný stav V těsné blízkosti MVE v rohu Mlýnského rybníku a na břehu náhonu se nachází jalový přelivný objekt s možností zahrazení Návrhový stav Požadavkem Rybářství Litomyšl je znefunkčnění tohoto objektu Správní jednání Stavební zákon: Jedná se o rekonstrukci, tím bude nutné stavební povolení. 11 Budova MVE včetně příslušných zařízení Řeší zadavatel Současný stav Budova bývalé MVE Správní jednání Stavební zákon: bude nutné stavební povolení (vodoprávní úřad) a povolení k nakládání s vodami. 12 Odpadní koryto Mlýnského potoka v úseku: MVE až zaústění do Moravské Sázavy vyčištění 12.1 Současný stav Zakrytý betonový obdélníkový profil odpadního kanálu od MVE v délce cca 80 m. Dál až k zaústění do MS otevřený profil. V tomto úseku se nachází historický akvadukt, je zanesen v mapách stabilního katastru z roku Návrhový stav Pouze běžná údržba a vyčištění 16

17 13 Zaústění koryta Mlýnského potoka do Moravské Sázavy úprava Posoudit zda bude nutné opevnění. Zmínka zástupce Povodí Moravy, s.p. 17

18 14 Přehled navržených akcí (zadání pro projektanta agregace řešených objektů) 1. Jez + odběrný objekt + propojovací náhon - obnova jezové konstrukce na Moravské Sázavě s odběrným objektem a propojovacím náhonem (objekt 1) 2. Mlýnský potok v úseku Odběrný objekt do Velkého třebařovského rybníku až křížení s bezejmenným vodním tokem přitékajícím zleva vyčištění, odbahnění, obnova zasypané části (objekty 2 až 6) 3. Křížení s bezejmenným vodním tokem obnova náhonu a mimoúrovňové křížení s bezejmenným vodním tokem (objekt 7) 4. Mlýnský potok v úseku křížení s bezejmenným vodním tokem až k MVE obnova náhonu, (odtěžení zeminy), vybudování přemostění, nápustný objekt do Mlýnského rybníka (objekty 8 a 9) 5. Zaústění koryta Mlýnského potoka do Moravské Sázavy (objekt 12) - úprava 18

19 15 Fotodokumentace 1. Moravská Sázava v místě stávajícího brodu Původní jezová konstrukce (historická fotografie) 19

20 2. Mlýnský potok v úseku propojovací náhon až rozdělovací objekt u rybníku Rohlíček 3. Stavidlo na Mlýnském potoku místě odběru do rybníku Rohlíček 20

21 4. Mlýnský potok v úseku rozdělovací objekt u rybníku Rohlíček až odběrný objekt do Velkého třebařovského rybníku 5. Odběrný objekt do Velkého třebařovského rybníku 21

22 9. Jalový přelivný objekt těsně nad MVE do Mlýnského rybníku a 8. Zasypané koryto náhonu k MVE 22

23 16 Grafické přílohy 16.1 Přehledná mapa 1 : Základní vodohospodářská mapa 1 : Situace s vyznačením objektů záměru obnovy MVE Třebařov 1 : Situace s vyznačením navrhovaných akcí 1 : Historická situace s vyznačením objektů záměru obnovy MVE Třebařov (Ortofoto ) 1 : Historická situace s vyznačením objektů záměru obnovy MVE Třebařov (Stabilní katastr 1835) 1 : Schémata objektů Schéma vzorového příčného řezu náhonem Schéma podélného řezu u MVE, pracovní hladiny původní MVE Schéma podélného řezu Moravskou Sázavou v místě jezu Schéma příčného řezu v místě odběrného objektu na Moravské Sázavě Schéma podélného řezu náhonem z MS k MVE 23

24

25

26

27

28

29

30

31 Schéma podélného řezu Moravskou Sázavou v místě jezu

32

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA k.ú. Vojkovice u Židlochovic Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 04/2011 Vypracoval: Bc. Dagmar Kabelová zakázky: 97/09

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Technická zpráva. Baťův kanál, Vnorovy, km 13,225 14,895, opevnění koryta Plavební a závlahový kanál (Baťův kanál), Veselí nad Moravou Petrov

Technická zpráva. Baťův kanál, Vnorovy, km 13,225 14,895, opevnění koryta Plavební a závlahový kanál (Baťův kanál), Veselí nad Moravou Petrov Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt Baťův kanál, Vnorovy, km 13,225 14,895, opevnění koryta Kraj: Jihomoravský Obec s rozšířenou působností: Veselí nad Moravou ISPROFIN:

Více

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 02 (staničení 459-732 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích kamennou dlažbou / rovnaninou. Břehy jsou pokryty travním porostem, v horní části úseku se nacházejí

Více

Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí

Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Název akce SN Hlínský Investor Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00, doručovací číslo 701 26 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Olešné Hlínský potok 2-03-01-0604

Více

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Název akce Třebovka, Dlouhá Třebová Hylváty, úprava toku v obcích Investor Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Tichá Orlice

Více

Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC

Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC Vypracoval: Burdová Věra Datum: 24. 2. 2016 Základní údaje: TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Mírovka optimalizace

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a J e v i š o v i c k á p ř e h r a d a Zatopená plocha při hladině stálého nadržení (Ms) 3,00 ha Zatopená plocha při max.hl. zásobního prostoru (Mz) 8,10 ha Zatopená plocha maximální 12,6 ha Hladina zásobního

Více

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA -

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - Povodňová prohlídka byla provedena na toku: Blinka IDV 10185564 v úseku cca 8,5 0,0 ř.km Správa toku: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého

Více

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Identifikační číslo Investor Poldr v Oldřichově na Hranicích, včetně ekologických opatření 129D126007007 Město Hrádek nad Nisou Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Labe Oldřichovský

Více

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka Salvátorský rybník Přerov nad Labem SALVÁTORSKÝ RYBNÍK PŘEROV NAD LABEM PRŮZKUM STAVU RYBNÍKU A POTRUBÍ VÝPUSTI Identifikační údaje: Název stavby: Salvátorský rybník Místo stavby: k. ú. Přerov nad Labem

Více

Vinarský potok, Přerov pasport zatrubněné části. Zadání rozsahu stavby. k.ú. Předmostí, k.ú. Přerov, okres Přerov

Vinarský potok, Přerov pasport zatrubněné části. Zadání rozsahu stavby. k.ú. Předmostí, k.ú. Přerov, okres Přerov Vinarský potok, Přerov pasport zatrubněné části Zadání rozsahu stavby k.ú. Předmostí, k.ú. Přerov, okres Přerov VYPRACOVALI: Lukáš Martinec, Tomáš Valenta DATUM: 29.1.2016 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. VN Hvozdná-Ostrata, odstranění nánosů a oprava nádrže

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. VN Hvozdná-Ostrata, odstranění nánosů a oprava nádrže Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR VN Hvozdná-Ostrata, odstranění nánosů a oprava nádrže Kraj: Zlínský Číslo akce: 323447 Zpracoval: Daněčková/Foukal Datum: 01.02.2016 TECHNICKÁ

Více

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ SO 02 REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU F.3.1 TECHNICKÁ

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Zásady křížení vodních toků a Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Respektování vodohospodářských zájmů Návrh křížení musí respektovat : Bezpečnost ochranných hrází. Splaveninový režim toku a stabilitu koryta toku.

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel: Husova 490 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcelních čísel: LV 10001 Vlastník: město Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcel : 35,34 Okres : Jablonec nad

Více

Průvodní zpráva. 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. VÝSTAVBA RYBNÍČKU WOPLAN V OPLANECH PRAŽSKÁ PELHŘIMOV OBSAH:

Průvodní zpráva. 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. VÝSTAVBA RYBNÍČKU WOPLAN V OPLANECH PRAŽSKÁ PELHŘIMOV OBSAH: 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA VÝSTAVBA RYBNÍČKU WOPLAN V OPLANECH A. Průvodní zpráva OBSAH:

Více

VODNÍ TOKY A VODNÍ DÍLA V SOUČASNÉ LEGISLATIVĚ Porada vodoprávních úřadů 31. října 2013 Lázně Libverda

VODNÍ TOKY A VODNÍ DÍLA V SOUČASNÉ LEGISLATIVĚ Porada vodoprávních úřadů 31. října 2013 Lázně Libverda VODNÍ TOKY A VODNÍ DÍLA V SOUČASNÉ LEGISLATIVĚ Porada vodoprávních úřadů 31. října 2013 Lázně Libverda Ing. Michal Krátký kratky@pvl.cz VELKÁ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA č. 150/2010 Sb. s účinností od 1. srpna

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie Mgr. Václav Jaroš, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zakázka č. : 2015-V02 Zhotovitel Odp. projektant Objednatel Arch. č. : Mgr. Václav Jaroš Ve Dvoře 14,

Více

w w w.hgpartner.cz PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění

w w w.hgpartner.cz PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 Odpovědný projektant: Ing. František Glac Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. František Glac Změna: - Akce: Název části:

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - OBSAH: 1 Identifikační údaje... 3 2 Podklady... 3 3 Základní údaje charakterizující stavbu... 3 3.1 Úvod... 3 3.2 Údaje o provozu... 4 3.3 Základní údaje o stavbě... 4 3.4

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

U soutoku Bukovický potok - Hamerský potok - 30,854 ř.km

U soutoku Bukovický potok - Hamerský potok - 30,854 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,27 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030340 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1178300 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 12,22 ÚTVAR

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

BOHUŇOVICE - NAPOJENÍ NA CYKLOSTEZKU OLOMOUC ŠTERNBERK

BOHUŇOVICE - NAPOJENÍ NA CYKLOSTEZKU OLOMOUC ŠTERNBERK REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY OBEC B O H U Ň O V I C E BOHUŇOVICE - NAPOJENÍ NA CYKLOSTEZKU OLOMOUC ŠTERNBERK SO 201B PROPUSTEK KŘÍŽENÍ SE STEZKOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTECH

Více

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě...

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě... OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Údaje o území... 3 A.4 Údaje o stavbě... 5 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení...

Více

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice 2.6. Rozsah záplavového území Při zpracování Záplavového území toku Březnice bylo použito : Zaměření vodního toku Březnice od zaústění do Moravy po km 23,281 bylo provedeno útvarem hydroinformatiky, Povodí

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 13 (staničení 4257-4408 m) Úsek je postižen nedostatkem proudící vody, stejně jako úsek č. 13. Důvodem je špatný stav rozdělovacího objektu a odtékání běžných průtoků odlehčovacím bypassem. Koryto

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:10 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Martin Dobeš Září 2010 Obsah: 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 1.1 ÚVOD... 3 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 1.3 PODKLADY... 3 1.4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU...

Více

Boubelovka (Jitka) - Hamerský potok - 3,509 ř.km

Boubelovka (Jitka) - Hamerský potok - 3,509 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,8 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 27,83 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

Program Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

Program Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží Struktura programu V rámci programu 129 130 byly otevřeny následující podprogramy: 129 132 Obnova, odbahnění a

Více

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Zak. č. : 2700/DPS-2015 Arch. č. : 2700/01 Statutární město Ostrava Městský obvod Stará Bělá Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní zpráva Hlavní

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Třebovka a Tichá Orlice

Třebovka a Tichá Orlice Konečné vymezení HMWB pilotní studie Třebovka a Tichá Orlice Popis postupu Březen 2005 Pilotní studie Třebovka a Tichá Orlice popis - 1 - Třebovka + Tichá Orlice Třebovka po vzdutí nádrže Hvězda 10360000

Více

INVESTOR: OBEC VŠESTARY, VŠESTARY 35, VŠESTARY ČÍSLO PARÉ: STAVBA: SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI VŠESTARY - SBĚRNÝ DVŮR VŠESTARY

INVESTOR: OBEC VŠESTARY, VŠESTARY 35, VŠESTARY ČÍSLO PARÉ: STAVBA: SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI VŠESTARY - SBĚRNÝ DVŮR VŠESTARY INVESTOR: OBEC VŠESTARY, VŠESTARY 35, 503 12 VŠESTARY ČÍSLO PARÉ: STAVBA: SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI VŠESTARY - SBĚRNÝ DVŮR VŠESTARY OBEC: VŠESTARY KATASTR. ÚZEMÍ: VŠESTARY 787434 PARCELA: st.42,st.43,

Více

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikační údaje... 2 A. 1. 1 Údaje o stavbě:... 2 A.1.2 Údaje o žadateli:... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:... 2 A. 2 Seznam vstupních podkladů...

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města)

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / 10577 V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) KLIENT : MĚSTO RUDOLFOV ZHOTOVITEL : ING. ARCH. ALEŠ VALDER, IČ 12661899 BŘEZEN 2013 VRCOV 68, 373

Více

Závěrečné shrnutí. Projekt VODAMIN, Cíl 3. Projektové řešení definitivní stabilizace vodohospodářské situace

Závěrečné shrnutí. Projekt VODAMIN, Cíl 3. Projektové řešení definitivní stabilizace vodohospodářské situace Závěrečné shrnutí Projekt VODAMIN, Cíl 3 Projektové řešení definitivní stabilizace vodohospodářské situace Výstupem zakázky, která má 2 části, je zpracování projektových dokumentací, jejichž předmětem

Více

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie : Průvodní zpráva

Více

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl POPIS ŘÍČNÍHO ÚSEKU/PŘÍČNÉHO PROFILU č. úkolu:. Tok ř.km záznam č. Místo Dne : hod Délka úseku (m): Provedl Bližší lokalizace :... číslo listu: vh mapy:...... mapy 1:... :... fotografie: 1) celkový charakter

Více

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí

Více

NÁZEV DOKUMENTACE: ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LITVÍNOV 2. ČÁST

NÁZEV DOKUMENTACE: ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LITVÍNOV 2. ČÁST NÁZEV DOKUMENTACE: ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LITVÍNOV 2. ČÁST březen 2004 Obsah textové části A. Základní údaje: A.1 Identifikační údaje 3 A.2 Hlavní cíle řešení 4 A.3 Zhodnocení vztahu dříve zpracované

Více

Křižík (U Marků) - Lužnice - 24,496 ř.km

Křižík (U Marků) - Lužnice - 24,496 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,09 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107040820 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1190200 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 49,76 ÚTVAR

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova ř.km od 3,785 do 4,130 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie Tisová - studie

Více

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji Vysočina Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji Vysočina Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji Vysočina Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Jihlava, 27.5.2014 Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji

Více

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Název akce Jizera, Benátky nad Jizerou, protipovodňová ochrana Identifikační číslo 129 123 6509 Investor Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Povodí Vodní tok Číslo hydrologického

Více

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST C.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor: Město Ralsko Kuřívody 701 471 24 Ralsko Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Cobl Zodpovědný

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

A. Průvodní zpráva. Kraj: Obec: Katastr: Hradec Králové

A. Průvodní zpráva. Kraj: Obec: Katastr: Hradec Králové A. Průvodní zpráva Obsah A. Průvodní zpráva... 1 A.1 Identifikační údaje stavby... 2 A.2 Identifikační údaje stavebníka... 2 A.3 Identifikační údaje projektanta... 2 A.4 Technické parametry vodního díla...

Více

DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, B R N O ŽABČICE INTENZIFIKACE ČOV

DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, B R N O   ŽABČICE INTENZIFIKACE ČOV Rev. č. Datum Schválil Stručný popis změn KOOPERACE V PROFESI PRO DUIS s.r.o. tel.: fax.: e-mail: Vypracoval: Projektant: Hl.ing.proj.: Tech. kont.: Ing. Vach DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVSKÁ SÁZAVA 10100059_3 (PM-22) - Ř. KM 33,232 41,917 OSTROVSKÝ POTOK - 10100756_1

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

Dokumentace pro ohlášení stavby na akci: REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM V AREÁLU GYMNÁZIA VYSOKÉ MÝTO - ČÁST "B" WORKOUTOVÁ PLOCHA

Dokumentace pro ohlášení stavby na akci: REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM V AREÁLU GYMNÁZIA VYSOKÉ MÝTO - ČÁST B WORKOUTOVÁ PLOCHA PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby na akci: REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM V AREÁLU GYMNÁZIA VYSOKÉ MÝTO - ČÁST "B" WORKOUTOVÁ PLOCHA INVESTOR : GYMNÁZIUM Vysoké Mýto nám. Vaňorného

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km 7.349-7.783 HAMR-Sport a.s. K Vodě 3200/3, Praha 10 - Záběhlice D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. Sokolovská 16/45A, Praha 8 Karlín Duben

Více

Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu,

Více

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

Stručný výtah z vodohospodářské studie podklad pro zpracování KoPÚ v k.ú. Srbská Kamenice

Stručný výtah z vodohospodářské studie podklad pro zpracování KoPÚ v k.ú. Srbská Kamenice Stručný výtah z vodohospodářské studie podklad pro zpracování KoPÚ v k.ú. Srbská Kamenice Závazným podkladem je Vodohospodářská studie Srbská Kamenice a dotčené okolí zpracovaná společností VRV a.s. v

Více

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Obnova a péče o mokřadní biotopy - tůně - rybníky - podmáčené louky Revitalizace vodních toků Vytváření nových tůní vhodné místo

Více

A. Průvodní zpráva Archlebov, ul. U Hrachůvky prodloužení stoky A9

A. Průvodní zpráva Archlebov, ul. U Hrachůvky prodloužení stoky A9 A. Průvodní zpráva Název stavby: Archlebov, ul. U Hrachůvky prodloužení stoky A9 Místo stavby : k. ú. Archlebov Investor : Obec Archlebov, Archlebov č.p. 2, 696 33 Archlebov Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157 Hydrogeologický posudek Louka u Litvínova - k.ú. 687219 st.p.č.157 Prosinec 2013 Výstup : Zadavatel : Investor : hydrogeologický posudek příčiny průniku a podmáčení budovy OÚ Ing. Křesák - SDP Litvínov

Více

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání 26.6.2015 Přítomní: Ing. Jaroslav Cejnar, starosta obce Běloky Ing. Jan Papež, firma Koordinace Bc. Tomáš Barth, firma Koordinace Průběh setkání:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD SPISOVÁ ZNAČKA: 2VZ1790/2016-505205 Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu Popis projektu 31.3.2015 Č. dokumentu 12030 Vypracoval: Ing. Karel Kraml MVE Hrubá Voda s.r.o. Na Květnici 13 Praha 4, PSČ 140 00 gsm +420 774 859 089 karelkraml@gmail.com PARÉ... Obsah 1. Popis projektu...

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkládaná dokumentace pro žádost o vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami byla zpracována na základě smlouvy č.2/2008 mezi zhotovitelem projektové

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba

Vodohospodářské stavby BS001. Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady

Více

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou.

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou. Název akce Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné km 9,900-11,500 Investor Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Olše

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUČNÍ POLNÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUČNÍ POLNÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUČNÍ POLNÍ v katastrálním území České Budějovice 6 /U 1.2.3.01/ Datum zpracování zadání: červenec 2017 ZADÁNÍ Základní identifikační údaje Název akce: územní studie Luční - Polní v katastrálním

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Popis úseku vodního toku z mapy. Vyšetřit polohu úseku vodního toku, zakreslit úsek do mapy a označit jej příslušným číslem. do (horní hranice)

Popis úseku vodního toku z mapy. Vyšetřit polohu úseku vodního toku, zakreslit úsek do mapy a označit jej příslušným číslem. do (horní hranice) Popis úseku vního toku z mapy Vyšetřit polohu úseku vního toku, zakreslit úsek mapy a označit jej příslušným číslem Název vního toku Úsek č. Popis polohy úseku (lní hranice) (horní hranice) Délka úseku

Více