ŽÁDÁM O PODPORU NA (VYPLŇTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ) (ŘÁDEK 1 AŽ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽÁDÁM O PODPORU NA (VYPLŇTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ) (ŘÁDEK 1 AŽ"

Transkript

1 Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, která povedou k výraznému snížení emisí oxidu uhličitého a emisí dalších znečišťujících látek v oblasti bydlení. Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody Horní index v pokynech odkazuje na VYSVĚTLIVKY, které jsou hned za těmito pokyny pro vyplnění žádosti. Podrobnější pokyny pro vyplnění žádosti lze získat na nebo na KP SFŽP ČR 1. Vzorově vyplněnou žádost o podporu pro fyzické osoby nepodnikající C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody je k dispozici na Fyzická osoba podnikající je osoba, která vlastní a zároveň pronajímá nemovitost, která je předmětem žádosti. Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou energetické zdroje, které jsou člověku v přírodě volně k dispozici (sluneční energie, energie vodních toků, větrná energie, geotermální energie, energie z biomasy) a jejichž zásoba je z lidského pohledu buď obecně nevyčerpatelná, nebo se obnovuje v časových měřítcích srovnatelných s jejich využíváním. V tom se OZE odlišují od tradičních fosilních či jaderných energetických zdrojů, které se až do současnosti vytvářely v rozpětí několika geologických období, současnou civilizací však mohou být vyčerpány během několika desetiletí. Požadované údaje vyplňte hůlkovým písmem. Žádost bude přijata pracovníkem podacího místa pouze v případě, že budou vyplněny všechny povinné údaje, které jsou označené hvězdičkou, a budou-li její součástí všechny povinné přílohy. Pokud bude žádost vyplněna neúplně nebo bude-li chybět některá z příloh, bude žadateli vrácena k doplnění. Žádost podáváte ve dvou vyhotoveních. Číslo žádosti: Tento rámeček nacházející se v horní části každé stránky žádosti nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník podacího místa vybrané banky, či pobočky fondu. ŽÁDÁM O PODPORU NA (VYPLŇTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ) (ŘÁDEK 1 AŽ 3) 1 až 3 Vlevo označte křížkem, zda žádáte o podporu na rodinný dům 2, nebo na bytový panelový dům 3, anebo na bytový nepanelový dům 4. Vpravo do příslušné kolonky potom číslem udejte počet bytových jednotek (jedna bytová jednotka = jeden byt). Vždy označte pouze jednu z možností. ŽÁDÁM O PODPORU NA (VYPLŇTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ) (ŘÁDEK 4 AŽ 9) 4 až 9 Vlevo označte křížkem, o jakou oblast podpory C žádáte (tuháfosilní paliva 5, kapalná fosilní paliva 6, nízkoemisní zdroj 7 na biomasu 8, tepelné čerpadlo 9, solárně-termický kolektor 10 ). Označte pouze jednu z možností. KOMBINOVANÉ OPATŘENÍ 11 ZVÝHODNĚNÉ DOTAČNÍM BONUSEM (ŘÁDEK 10 AŽ 12) (Seznam podporovaných kombinovaných opatřeních naleznete ve vysvětlivkách, které jsou za těmito pokyny). Vlevo označte křížkem, pokud současně s pořízením výrobku (kotel, tepelné čerpadlo či solárně-termický kolektor) žádáte o dotaci také na další opatření: 10 žádost o podporu z oblasti A (komplexní zateplení obálky budovy 12 ), nebo 11 žádost o podporu z oblasti B (novostavba v pasivním energetickém standardu 13 ), nebo 12 žádost o podporu z oblasti C (využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody). Můžete žádat pouze o jedno z tzv. kombinovaných opatření (tj. oblast A, nebo B, anebo C). V případě zvolení kombinace opatření musíte vyplnit pro toto opatření (např. komplexní zateplení obálky budovy) samostatnou žádost. Příklad 14 podání kombinovaného opatření viz vysvětlivky. Číslo žádosti nevypisujte, vyplní ho pracovník banky, nebo pobočky fondu. ŽÁDÁM O PODPORU (ŘÁDEK 13 AŽ 15) 13 až 15 Vlevo označte křížkem, zda žádáte o podporu de minimis 15, nebo o podporu o intenzitě 16 nepřesahující 20 % způsobilých nákladů 17 s možností zvýšení o 20 procentních bodů 18 pro malé podniky 19, anebo o podporu o intenzitě 16 nepřesahující 20 % způsobilých nákladů 17 s možností zvýšení o 10 procentních bodů 18 pro střední podniky 20. Vždy označte pouze jednu z možností. IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM ŽÁDOSTI (ŘÁDEK 16 AŽ 19) 16 a 17 List vlastnictví je výpisem z katastru nemovitostí, který je nutnou přílohou žádosti. Z něj zjistíte všechny údaje pro tuto část formuláře. List vlastnictví je možno získat na katastrálním úřadě nebo na Czech POINTu seznam míst na 18 V případě, že adresa nemovitosti, která je předmětem žádosti, neobsahuje název ulice, do kolonky ulice vepište název obce. Dejte pozor na to, že číslo popisné je unikátním číslem v obci, nikoliv pořadím domu v ulici (číslo orientační). 19 Vypište PSČ, obec a kraj. IDENTIFIKACE ŽADATELE (ŘÁDEK 20 AŽ 24) 20 až 24 Vlevo označte křížkem, do jaké kategorie žadatele spadáte. Vždy označte pouze jednu z možností. Vysvětlení pojmů (právnická osoba 21, fyzická osoba podnikající 22, bytové družstvo 23, společenství vlastníků jednotek 24 nebo jiné 25 ) naleznete ve vysvětlivkách tohoto dokumentu). 1/8

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE (ŘÁDEK 25) 25 Jako žadatel vyplňte své identifikační číslo (IČ) a název. V případě, že jako právnický subjekt (žadatel) nemáte název a přidělené IČ (fyzická osoba podnikající v oblasti pronájmu, prodeje nemovitostí), vypište své rodné číslo (RČ), jméno a příjmení. KONTAKTNÍ OSOBA ŽADATELE (ŘÁDEK 26 AŽ 27) Kontaktní osobou žadatele je pověřená osoba daným subjektem (např. bytovým družstvem, společenstvím vlastníků bytových jednotek atd.), která žádá o podporu za celý subjekt. 26 Vypište příjmení a jméno kontaktní osoby žadatele. 27 Telefon a jsou nepovinné údaje. Přesto je dobré je vyplnit pro případ, kdy se ve vaší žádosti objeví nějaké nejasnosti, na něž se bude chtít zpracovatel žádosti zeptat. ADRESA SÍDLA (ŘÁDEK 28 AŽ 30) 28 až 30 Zde vypište svou adresu skutečného sídla Nemá-li adresa sídla název ulice, do kolonky ulice vepište název obce. Opět vyplňte číslo popisné, nikoliv orientační. Telefon a jsou dobrovolné údaje. KORESPONDENČNÍ ADRESA (ŘÁDEK 31 A 32) Tuto část vyplňte jen v případě, že sídlíte nebo přijímáte poštu jinde než v místě adresy skutečného sídla ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Tuto část (druhá a třetí strana formuláře) si dobře přečtěte, stejně jako další informace o programu Zelená úsporám, zveřejněné na internetových stránkách Souhlas s touto částí stvrdíte pod řádkem 40 svým podpisem. SPOLU S ŽÁDOSTÍ PŘEDKLÁDÁM (POVINNÉ PŘÍLOHY) (ŘÁDEK 33 AŽ 40) V polích vlevo označte křížkem dokumenty, které předkládáte jako přílohy vaší žádosti. Vždy musejí být zaškrtnuta pole na řádku 36, 38 a 39. Přílohy jsou akceptovány v českém a slovenském jazyce, pokud budou v jiném jazyce, žadatel předloží také úředně ověřený překlad. 33 Doklad o právní subjektivitě žadatele. 34 Živnostenský list 27, nebo doklad o přidělení IČ 28, nebo doklad o příjmech z podnikání v oblasti poskytování bydlení. 35 Plná moc její vzor najdete na Přikládáte ji jen v případě, že za vás bude žádost vyřizovat někdo jiný. 36 List vlastnictví k nemovitosti (budově) originál výpisu z katastru nemovitostí. Prokazujete jím, že vám patří nemovitost, na kterou chcete čerpat peníze. List vlastnictví nesmí být v den podání žádosti starší než 1 měsíc. Získáte jej buď na katastrálním úřadě, nebo na vybraných úřadech s takzvaným Czech POINTem seznam míst na Nestačí výpis z internetu. 37 Souhlasné prohlášení vlastníků přikládáte jen tehdy, pokud má nemovitost více majitelů. Pak je třeba přiložit formulář souhlasného prohlášení vlastníků s jejich podpisy vzor na 38 Krycí list technických parametrů je nezbytnou přílohou žádosti, proto jej předkládáte vždy. Na krycím listu budou uvedeny technické parametry realizovaných opatření, na která žádáte o podporu. Krycí list vyplníte ve spolupráci se zpracovatelem dokumentace k provedení opatření, který potvrdí správnost technických údajů o opatřeních svým podpisem a razítkem. Zpracovatelem dokumentace k provedení opatření může být autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, technika prostředí a technologické zařízení budov (projektant), nebo energetický auditor, který zpracoval dokumentaci pro provedení opatření. Seznam těchto oprávněných osob eviduje ministerstvo průmyslu a obchodu v seznamu energetických expertů. 39 Dokumentace k žádosti je třeba přiložit dokumentaci k provedení opatření, na něž chcete žádat o dotaci. 40 V dne... Napište (vy, nebo vámi zplnomocněná osoba zmocněnec 29 )místo, kde jste formulář vyplnili, datum, kdy jste jej vyplnili, a podepište se. POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ ŽÁDOSTI A JEJÍCH PŘÍLOH (ŘÁDEK 41 AŽ 43) 41 až 43 Tuto část nevyplňujte, vypíše ji pracovník v bance, nebo v pobočce fondu. 42 Celková předpokládaná výše dotace: Při podání žádosti o podporu před realizací opatření pracovník banky, či fondu stanoví předpokládanou výši dotace na základě předpokládaných uznatelných investičních nákladů (viz krycí list), podlahové plochy a podmínek programu. Podmínky programu jsou uvedené na Část žádosti vyplňovaná po ukončení realizace opatření. Pokud podáváte žádost po realizaci, vyplňte i tuto sekci. Žádost doplněnou o údaje v této sekci a o přílohy k doložení realizace odevzdáte po ukončení realizace na stejné podací místo, na kterém jste podávali žádost před realizací! ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU (ŘÁDEK 44) 44 Zde napište číslo bankovního účtu, na který chcete obdržet dotaci, a kód banky. Seznamy kódů poskytuje Česká národní banka 45 Skutečnými uznatelnými investičními náklady je suma peněz, které žadatel zaplatí za provedení opatření. Tato hodnota je známa až po ukončení realizace projektu. 2/8

3 K DOLOŽENÍ REALIZACE PŘEDKLÁDÁM (POVINNÉ PŘÍLOHY) (ŘÁDEK 46 AŽ 49) V polích vlevo označte křížkem dokumenty, které předkládáte jako přílohy vaší žádosti. Vždy musejí být zaškrtnuta první dvě pole (tj. řádek 46 a 47). Přílohy jsou akceptovány v českém a slovenském jazyce, pokud budou v jiném jazyce, žadatel předloží také úředně ověřený překlad. 46 Předložíte protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu a protokol o provedení všech vyžadovaných zkoušek zařízení. Protokoly jsou podepsané žadatelem a pracovníkem montážní firmy (ze Seznamu odborných dodavatelů SOD). Opatření musí být dokončeno nejdříve 1. dubna Faktury s potvrzením dodavatele o zaplacení jsou důležité jako doklad vynaložených peněz. 48 Vyrozumění o poskytnutí podpory je příslibem, že pro vás budou rezervovány finanční prostředky k realizaci opatření. vyrozumění o poskytnutí podpory se přikládá pouze při podání žádosti před realizací opatření. Žadatel doloží vyrozumění o poskytnutí podpory, které obdržel poštou. Na podacím místě bude opatřena kopie vyrozumění pro účely archivace, originál zůstává žadateli. 49 V dne napište (vy, nebo vámi zplnomocněná osoba zmocněnec 29 ) místo, kde jste formulář vyplnili, datum, kdy jste jej vyplnili, a podepište se (pokud žádáte po realizaci opatření, bude se toto místo a datum shodovat s údaji v řádku 40). POTVRZENÍ PŘEVZETÍ DOKLADŮ K REALIZACI (ŘÁDEK 50 AŽ 51) Tuto část nevyplňujte, vypíše ji pracovník banky, nebo fondu (KP SFŽP ČR krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky). Potvrzuje zde, že v pořádku přijal doklady nutné k vyřízení dotace. Další informace relevantní pro vyplnění žádosti najdete v Příručce pro žadatele, která je v listinné podobě k dispozici na krajských pracovištích SFŽP, anebo k stažení na VYSVĚTLIVKY: 1. KP SFŽP ČR zkratka pro krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky. 2. Rodinný dům objekt, v kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a jenž má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 3. Bytový panelový dům bytový dům, který je postaven v typizované konstrukční soustavě panelových bytových domů (vymezení typizovaných konstrukčních soustav panelových technologií viz Příručka pro žadatele o podporu, příloha č. 2). 4. Bytový nepanelový dům bytový dům, který není postaven v žádné z typizovaných konstrukčních soustav panelových bytových domů (seznam těchto typizovaných soustav v Příručce pro žadatele o podporu). 5. Mezi tuhá fosilní paliva náleží černé uhlí, koks, hnědé uhlí. 6. Kapalná fosilní paliva: motorová nafta, těžké topné oleje (TTO) palivo používané pro kotelny budované v minulosti, lehké topné oleje (LTO) palivo používané pro kotelny budované v minulosti, extra lehké topné oleje (ELTO) v současnosti doporučené palivo, mazut palivo používané pro větší kotelny budované v minulosti, zkapalněný zemní plyn (směs propanu a butanu). 7. Nízkoemisní zdroj na biomasu je kotel, který podle programu Zelená úsporám vypouští při spalování biomasy do ovzduší povolené množství znečišťujících látek (emise). Požadavky na účinnost zdroje a jeho emisní parametry najdete v Příručce pro žadatele o podporu. 8. Biomasa představuje veškerou hmotu (rostlinou, živočišnou) přírodního původu. Biomasa použitelná jako palivo do kotlů podporovaných v programu Zelená úsporám je užší kategorie. Prakticky se jedná výhradně o fytomasu, což je veškerý rostlinný materiál, např. kusové dřevo polena nejčastěji o délce 300 až 500 mm, dřevní štěpky, které se získávají z odpadů při těžbě dřeva či z cíleně pěstovaných rychle rostoucích dřevin jako topoly, pelety z dřevního odpadu a z rychle rostoucích dřevin, vyráběné lisováním, brikety z dřevního odpadu a rychle rostoucích dřevin, vyráběné také lisováním, ale za nižších tlaků než pelety. Dalším zdrojem mohou být semena plodin, balíková sláma, balíkované celé rostliny atd. 9. Účinné tepelné čerpadlo je zařízení používané pro vytápění objektů a ohřev vody. Tímto programem jsou podporována tepelná čerpadla jejichž topené faktory při dané teplotní charakteristice dosáhnou v závislosti na typu technologie těchto minimálních hodnot: typ země voda 4,1 (při teplotní charakteristice S0/W35) typ vzduch voda 3,0 (při teplotní charakteristice A2/W35) typ voda voda 4,7 (při teplotní charakteristice W10/W35) Tepelná čerpadla zařazená do Seznamu výrobků a technologií výše uvedené limity splňují. Topný faktor je základním parametrem ukazujícím účinnost" tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější. Příklad: Tepelné čerpadlo má výkon 12 kw a elektrický příkon 3 kw. Topný faktor je 12/3 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3, znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36 % více elektrické energie než první, a tudíž jeho provoz je podstatně dražší. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek, ve kterých pracuje. Ten samý stroj může mít topný faktor 7, a při jiných podmínkách třeba jen 2. Proto srovnávejte topné faktory vždy při stejných podmínkách. Podmínky se uvádějí například takto: 0/35 EN 255, což znamená, že na vstupu do tepelného čerpadla je tekutina o teplotě 0 C a na výstupu do topného systému tekutina o teplotě 35 C. To vše je měřeno podle metodiky normy EN 255. Topný faktor je lepší, když je nižší teplota výstupní vody proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům. U těchto tří typů první slovo označuje, odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo označuje, jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch). Označení země voda tedy znamená odběr tepla ze země a ohřev vody v topném systému. Některá čerpadla země voda mohou být označována i jako voda voda. V rámci programu Zelená úsporám jiné technologické typy tepelných čerpadel nejsou podporovány. 3/8

4 10. Solárně termické kolektory je zařízení, které má černý (respektive tmavý) a matný povrch: Kolektory slouží k pasivnímu zachytávání slunečního záření a jeho přeměně v tepelnou energii, kterou kolektor předává vodě či jiné teplonosné látce (nemrznoucí směs), která koluje v okruhu mezi kolektory a výměníkem v akumulační nádrži, například v bojleru. 11. Možné kombinované opatření: podoblast C.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo) je zvýhodněna při kombinaci s opatřením A.1 (komplexní zateplení), podoblast C.3 (solárně-termické kolektory) je zvýhodněna při kombinaci s opatřením A.1 (komplexní zateplení), podoblast C.3 (solárně-termické kolektory) je zvýhodněna při kombinaci s opatřením B.1 (pasivní novostavba), podoblast C.2 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo do novostavby) je zvýhodněna při kombinaci s opatřením C.3.2 (solárně-termický kolektory na přípravu teplé vody a přitápění). 12. Komplexní zateplení celého domu, vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu, což znamená nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění na úrovni 70 kwh/m 2 podlahové plochy za rok u rodinných domů a 55 kwh/m 2 podlahové plochy za rok u bytových domů (podrobnější informace o nízkoenergetickém standardu bydlení naleznete v Příručce pro žadatele o podporu). Zároveň je požadováno snížení výpočtové hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci komplexního zateplení alespoň o 40 % oproti stavu před jeho realizací. Požadované hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění vám na základě údajů z dokumentace k provedení opatření zjistí autorizovaný inženýr z oboru pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení budov, nebo autorizovaný architekt, či autorizovaný auditor. Seznam těchto oprávněných osob (vyjma autorizovaných architektů) eviduje ministerstvo průmyslu a obchodu v seznamu energetických expertů. Požadované hodnoty lze případně převzít z výpočtů pro průkaz energetické náročnosti budov. 13. Pasivní energetický standard nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění 2 na úrovni 20 kwh/m 2 u rodinných 3 domů a 15 kwh/m 2 u bytových 4 domů. Při výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění se postupuje zejména dle ČSN a ČSN EN Podrobné podmínky pro dosažení požadovaného pasivního energetického standardu u rodinných a bytových domů jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o podporu 14. Příklad podání kombinovaného opatření: Máte postavenou novostavbu a hodláte do ní instalovat nízkoemisní zdroj na biomasu a solárně-termické kolektory pro celoroční ohřev teplé vody a přitápění. Ve formuláři žádosti na řádku šest tak zaškrtnete, že žádáte o instalaci nízkoemisního zdroje na biomasu (kotel). Na řádku dvanáct označíte, že tuto žádost kombinujete s dalším opatřením z oblasti C, což jsou právě vámi požadované solárnětermické kolektory. Čísla žádostí nevypisujte, vyplní je pracovník banky, nebo pobočky fondu. Pak si vezmete druhý formulář žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající Oblast C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody, kde opět vyplníte veškeré povinné údaje a na řádku 9 zaškrtnete vámi požadované solárně-termické kolektory. Opět číslo žádosti nevypisujte, vyplní je pracovník banky, nebo pobočky fondu. Máte tak dvě žádosti s tím, že každou z nich podáváte ve dvou vyhotoveních (při podání tak musíte mít celkem čtyři formuláře žádostí). Součástí každé žádosti jsou i krycí listy technických parametrů (viz níže pokyny pro vyplnění krycího listu technických parametrů). Při kombinovaném opatření vyplňujete dva krycí listy technických parametrů a každý z nich ve dvou vyhotoveních (stejné jako pro formuláře žádostí). V krycím listu první žádosti, v části technické údaje o opatřeních a dodavatelích, vyplníte pouze řádky 22 až 28 (opatření nízkoemisní zdroj na biomasu). V krycím listu druhé žádosti, v části technické údaje o opatřeních a dodavatelích, vyplníte pouze řádky 40 až 55 (opatření solárně-termické kolektory). 15. De minimis podle článku 2 nařízení Komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 smlouvy na podporu de minimis nesmí podpora de minimis spolu s ostatními podporami de minimis, poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let, přesáhnout výši odpovídající částce eur. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis, poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. Pro přepočet do korun českých se použije kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poslední pracovní den měsíce předcházejícího měsíci, kdy byla/je každá jednotlivá podpora poskytnuta. 16. Intenzitou podpory se rozumí částka podpory, vyjádřená jako procento způsobilých nákladů. 17. Způsobilé náklady jsou náklady na dodatečné investiční náklady potřebné k dosažení úspory energie, která je vyšší, než požadují normy Společenství (odstavec 3 článku 21 nařízení Evropské komise (ES) č. 800/2008. Výpočet způsobilých nákladů podle článku 18, odst. 6 a 7, a bez přihlédnutí k provozním ziskům a provozním nákladům. 18. Procentní bod (zkráceně též p. b.) udává změnu hodnoty v procentech. Příklad: Způsobilé náklady jsou 20 %, zvýší-li se o 20 procentních bodů (nikoli o procenta), výsledná sazba bude činit 40 procent. Uvede-li se, že způsobilé náklady jsou 20 % a že se zvýší o 20 % procent (nikoli o procentní body), výsledná sazba bude činit 24 % procent (dvacet procent z dvaceti jsou 4). 19. Malý podnik v kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur (nařízení Evropské komise (ES) č. 800/2008, příloha 1, čl. 2, odst. 2). 20. Střední podnik patří do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků. Tato kategorie je složena z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur (nařízení Evropské komise (ES) č. 800/2008, příloha 1, čl. 2, odst. 1). 21. Právnickými osobami jsou obecně sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. Právnická osoba musí naplňovat následující skutečnosti: 1) název, 2) sídlo, 3) zákonná forma vzniku zápis do registru (evidence), 4) zakládací či jiná listina, ověřující vznik PO, 5) organizační struktura vymezení statutárních orgánů a jejich pravomocí, 6) majetková samostatnost je vlastníkem majetku, má vlastní 4/8

5 odpovědnost, 7) přidělení identifikačního čísla, 8) atributy právní subjektivity, kterými jsou způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům, samostatná právní subjektivita. Naplněním těchto skutečností vznikla právnická osoba s právní subjektivitou. 22. Fyzická osoba podnikající osoba, která vlastní a zároveň pronajímá nemovitost, která je předmětem žádosti. 23. Bytové družstvo je: společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání, nebo pro zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů, družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů. 24. Společenství vlastníků jednotek právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnost související s provozováním technického zařízení v domě, které slouží i jiným subjektům. Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí, nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. Společenství vlastníků jednotek je osobou zapisovanou do obchodního rejstříku. 25. Nebo jiné uveďte název vašeho právnického statutu (např. nadace, církev, občanské sdružení apod.), pokud nespadáte do předešlých právnických forem. 26. Sídlo právnické osoby musí být určeno adresou, na níž právnická osoba skutečně sídlí, tedy místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat. Sídlo právnické osoby je jejím nutným znakem. Skutečné sídlo může mít právnická osoba jen jedno a jen v jednom určitém místě (může však během své existence sídlo měnit). Adresa skutečného sídla se zapisuje do veřejnoprávní evidence (obchodní nebo jiný veřejný rejstřík). Zásadně platí, že právnická osoba je povinna nechat si zapsat vždy své skutečné sídlo, neučiní-li tak, každý se může dovolat jejího skutečného sídla. 27. Živnostenský list průkaz oprávnění k provozování ohlašovacích živností. Je to listina legitimační povahy, jejím vydáním se živnostenské oprávnění nezakládá, ani nedokazuje jeho existenci. 28. Doklad o přidělení IČ identifikační číslo (IČ) bezplatně přiděluje pracoviště správy registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu ostatním ekonomickým subjektům (více informací o přidělení IČ na 29. Zplnomocněná osoba (zmocněnec) osoba, které je udělena plná moc (ten kdo oprávnil plnou mocí jiného ke svému zastupování v určitých záležitostech, je zmocnitel). Pokyny pro vyplnění krycího listu technických parametrů k žádosti o podporu v oblasti C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody Krycí list vyplníte ve spolupráci se zpracovatelem dokumentace k provedení opatření, který potvrdí správnost technických údajů o opatření svým podpisem a razítkem.žadatel potvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s dokumentací pro provedení opatření a údaji na krycím listu. Horní index v pokynech odkazuje na VYSVĚTLIVKY, které jsou hned za těmito pokyny pro vyplnění krycího listu. Podrobnější pokyny pro vyplnění krycího listu lze získat na nebo na KP SFŽP ČR 1. Vzorově vyplněný krycí list technických parametrů k žádosti o podporu v oblasti C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody je k dispozici na Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou energetické zdroje, které jsou člověku v přírodě volně k dispozici (sluneční energie, energie vodních toků, větrná energie, geotermální energie, energie z biomasy) a jejichž zásoba je z lidského pohledu buď obecně nevyčerpatelná, nebo se obnovuje v časových měřítcích srovnatelných s jejich využíváním. To je rozdíl OZE od tradičních fosilních či jaderných energetických zdrojů, které se až do současnosti vytvářely v rozpětí několika geologických období, současnou civilizací však mohou být vyčerpány během několika desetiletí. Požadované údaje vyplňte hůlkovým písmem. Krycí list podáváte ve dvou vyhotoveních. Číslo žádosti: Tento rámeček nacházející se v horní části každé stránky žádosti nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník podacího místa vybrané banky, či pobočky fondu. Potvrzení o prověření dokumentace k provedení opatření: Tento rámeček nevyplňujte. Potvrzení vypíše pracovník podacího místa vybrané banky, či pobočky fondu. ZPRACOVATEL DOKUMENTACE K PROVEDENÍ OPATŘENÍ (ŘÁDEK 1 AŽ 3) 1 Do tohoto pole vyplní zpracovatel svůj název a adresu. Zpracovatelem dokumentace k provedení opatření může být autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, technika prostředí a technologické zařízení budov (projektant), nebo energetický auditor, který zpracoval dokumentaci pro provedení opatření. Seznam těchto oprávněných osob eviduje ministerstvo průmyslu a obchodu v seznamu energetických expertů. 2 Zpracovatel vyplní své číslo autorizace. Číslo autorizace je udělováno podle novely zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu a povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Konečný text novely je ve Sbírce zákonů, v částce 79 pod číslem 224/2003 Sb. Jedná se o příznak, který lze pro danou osobu zjistit na 3 Do tohoto pole zpracovatel vyplní svůj telefonický a ový kontakt z důvodu snadnější komunikaci mezi ním a žadatelem v případě nejasností při vyplňování tohoto formuláře (v případě, že zpracovatel nemá telefon ani , pak tato políčka nevyplňuje). 5/8

6 VLASTNOSTI OBJEKTU PŘED REALIZACÍ OPATŘENÍ Typ obytného domu (vyplňte jednu z možností) (řádek 4 až 6) 4 až 6 Vlevo označte křížkem, zda žádáte o podporu na rodinný dům 2, nebo na bytový panelový dům 3, anebo na bytový nepanelový dům 4. Vpravo do příslušné kolonky udejte číslem počet bytových jednotek. Vždy označte pouze jednu z možností. Původní zdroj tepla pro vytápění (řádek 7 až 12) 7 až 12 Do pole vlevo označte křížkem příslušný stávající zdroj tepla na vytápění a do vedlejšího pole k danému zdroji zadejte jeho tepelný výkon. Informaci o tepelném výkonu lze nalézt v průvodní dokumentaci, která byla se zdrojem dodána, resp. na typovém štítku, který je výrobcem umístěn na kotli. Pokud je v domě, na který se žádá o podporu, více zdrojů vytápění než jeden, vyplňte převládající zdroj. Vždy se tedy vyplňuje pouze jedna z možností (7 až 12). 7 Mezi tuhá fosilní paliva se řadí černé uhlí, koks, hnědé uhlí. 8 Kapalná fosilní paliva: motorová nafta, těžké topné oleje (TTO) palivo používané pro kotelny budované v minulosti, lehké topné oleje (LTO) palivo používané pro kotelny budované v minulosti, extra lehké topné oleje (ELTO) v současnosti doporučené palivo, mazut palivo používané pro větší kotelny budované v minulosti, zkapalněný zemní plyn (směs propanu a butanu). 9 Mezi plynná fosilní paliva patří například zemní plyn, zkapalněný ropný plyn (LPG) a propan-butan. 10 Elektřina forma energie, která se využívá prostřednictvím elektromagnetického pole. 11 V případě, že je využíváno centrální zásobování teplem (CZT), tepelný výkon se nevyplňuje. Pod pojmem centrální zásobování teplem (CZT) se obvykle míní situace, kdy je vybudován jeden zdroj tepla (kotelna), od kterého je k uživatelům teplo vedeno teplonosným médiem prostřednictvím distribuční soustavy (trubními rozvody rozvádějícími teplou či horkou vodu, případně páru). 12 Ostatní vyplňte, pokud používáte jiný původní zdroj tepla než zmíněný v této části. Původní zdroj tepla pro přípravu teplé vody (TV) (řádek 13 až 21) 13 až 21 Vyplňte údaje obdobným způsobem jako u původního zdroje tepla pro vytápění (viz řádky 7 až 12). (17) V případě, že je využíváno centrální zásobování teplem (CZT), tepelný výkon a účinnost se nevyplňuje. 19 Zadejte číselný údaj, který odpovídá dané vytápěné podlahové ploše 5. Ten lze zjistit z dokumentace k provedení opatření. 20 Vyplňte údaj získaný z výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění 6, který provedla oprávněná osoba 7. Při výpočtu se vychází ze stavu objektu před realizací opatření, na která se žádá o podporu. 21 Vyplňte údaj získaný z výpočtu k realizovanému opatření. Při výpočtu se vychází ze stavu objektu před realizací opatření, na která se žádá o podporu. Na straně 2 jsou uvedena tři opatření (nízkoemisní zdroj 8 na biomasu 9, tepelné čerpadlo 10 a solárně-termický systém 11 ). V rámci jedné žádosti se vyplňují vždy údaje jen pro jedno z těchto tří opatření, na které se vztahuje žádost o podporu! V případě, že žadatel žádá o podporu na kombinaci opatření C.1 + C.3, podává dvě samostatné žádosti! NÍZKOEMISNÍ ZDROJ NA BIOMASU (ŘÁDEK 22 AŽ 28) 22 Zadejte číselný kód výrobku, který naleznete v Seznamu výrobků a technologií (SVT) (www.zelenausporam.cz). 23 Uveďte, typové označení zdroje, který naleznete u příslušného výrobku v Seznamu výrobků a technologií. 24 Vyplňte údaje pro výkon a účinnost zdroje, které lze zjistit ze Seznamu výrobků a technologií. 25 a 26 V příslušném poli (vpravo) označte křížkem, zda se jedná o zdroj s ručním, anebo automatickým přikládáním paliva. V příslušném poli (vpravo) označte křížkem, zda zdroj je, či není vybaven akumulační nádrží. 27 Pokud je zdroj vybaven akumulační nádrží, vyplňte její objem v litrech na kilowatt instalovaného výkonu. 28 Zadejte identifikační číslo (IČ) dodavatele, které naleznete v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) (www.zelenausporam.cz). Vyplňte název dodavatele, který lze zjistit z faktur vystavených příslušným dodavatelem. TEPELNÉ ČERPADLO (ŘÁDEK 29 AŽ 39) 29 Zadejte číselný kód výrobku, který naleznete v Seznamu výrobků a technologií (SVT) (www.zelenausporam.cz). 30 Uveďte, typové označení tepelného čerpadla, který naleznete u příslušného výrobku v Seznamu výrobků a technologií. 31 až 33 V příslušném poli (vpravo) označte křížkem, zda se jedná o tepelné čerpadlo typu země-voda 10, voda-voda 10 nebo vzduch-voda 10. V příslušném poli (vpravo) označte křížkem, zda je provozní režim tepelného čerpadla monovalentní 12, či bivalentní Topný faktor 10 vyplňte údaj, který je dostupný v technickém listu výrobku. Teplota bivalence 14 tento údaj vyplňte pouze u tepelných čerpadel s bivalentním provozním režimem. 35 až 37 V příslušném poli označte řížkem bivalentní zdroje tepla. Vyplní údaje pouze u tepelných čerpadel s bivalentním provozním režimem. 38 Předpokládané množství tepla z bivalentního zdroje pro vytápění a/nebo přípravu teplé vody (TV). Údaj lze převzít z výpočtu v dokumentaci pro provedení opatření. 36 Zadejte identifikační číslo (IČ) dodavatele, které naleznete v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) (www.zelenausporam.cz). Vyplňte název dodavatele, který lze zjistit z faktur vystavených příslušným dodavatelem. 6/8

7 SOLÁRNĚ TERMICKÝ SYSTÉM (KOLEKTOR + REGULACE + AKUMULAČNÍ NÁDRŽ + ROZVODY) (ŘÁDEK 40 AŽ 55) 40 a 41 V příslušném poli označte křížkem, zda se jedná o systém pouze na celoroční přípravu teplé vody, nebo na kombinaci celoroční přípravy teplé vody a přitápění. 42, 43 Vyplňte údaj o předpokládaném množství tepla ze solárního systému na přípravu teplé vody (a přitápění). Údaj lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření. 44 Zadejte číselný kód výrobku, který naleznete v Seznamu výrobků a technologií (SVT) (www.zelenausporam.cz). 45 Uveďte, typové označení solárně-termického kolektoru, který naleznete u příslušného výrobku v Seznamu výrobků a technologií. 46 a 47 Vyplňte údaje, které lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření. 48 Zadejte číselný kód výrobku, které nalezntee v Seznamu výrobků a technologií (SVT) (www.zelenausporam.cz). 49 Uveďte, typové označení zásobníku teplé vody, které naleznete u příslušného výrobku v Seznamu výrobků a technologií. 50 Vyplňte údaj, který lze převzít z technického listu výrobku. 51 Zadejte číselný kód výrobku, který naleznete v Seznamu výrobků a technologií (SVT) (www.zelenausporam.cz). 52 Uveďte, typové označení akumulační nádrže, které naleznete u příslušného výrobku v Seznamu výrobků a technologií. 53 a 54 Vyplňte údaje, které lze převzít z technického listu výrobku. 55 Zadejte identifikační číslo (IČ) dodavatele, které naleznete v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) (www.zelenausporam.cz). Vyplňte název dodavatele, který lze zjistit z faktur vystavených příslušným dodavatelem. INVESTIČNÍ NÁKLADY (ŘÁDEK 56) 56 Zadejte finanční částku vyjadřující předpokládanou výši investičních nákladů. Údaj vychází rozpočtu v dokumentaci k provedení opatření, která bude předložena spolu se žádostí k posouzení. Žádáte-li po realizaci opatření napište skutečné uznatelné investiční náklady. VLASTNOSTI OBJEKTU PO REALIZACI OPATŘENÍ (ŘÁDEK 57 AŽ 62) 57 Vyplňte údaj, který lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření (týká se pouze tepelných čerpadel). 58 Vyplňte údaj, který lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření (týká se pouze nízkoemisního zdroje na biomasu). 59 Uveďte hodnotu celkově vyrobené energie solárním systémem za celý rok. Údaj lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření (týká se pouze solárně termických systémů). 60 Vyplňte údaj, který lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření (týká se pouze solárně termických systémů pro přípravu teplé vody). 61 Vyplňte údaj, který lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření (týká se pouze solárně termických systémů na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění). 62 Na tomto řádku vyplňte místo a datum, kde a kdy vyplnil krycí list technických parametrů. Razítko a podpis zpracovatele Zpracovatel svým podpisem a razítkem potvrdí správnost údajů uvedených v krycím listu a jejich soulad s dokumentací pro provedení opatření. ŽADATEL 63 Žadatel vyplní své jméno a příjmení musí být v souladu s žádostí, ke které se vztahuje krycí list. 64 Žadatel vyplní o jakou výši dotace žádá. 65 Na tomto řádku žadatel vyplní místo a datum, kde a kdy se seznámil s krycím listem. Podpis žadatele Žadatel (nebo jím zplnomocněná osoba zmocněnec 15 ) svým podpisem níže potvrdí, že se seznámil s dokumentací pro provedení opatření a údaji na krycím listě a že s nimi souhlasí. Seznam výrobků a technologií (SVT) a seznam odborných dodavatelů naleznete na VYSVĚTLIVKY: 1. KP SFŽP ČR zkratka pro krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky. 2. Rodinný dům objekt, v kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a jenž má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 3. Bytový panelový dům bytový dům, který je postaven v typizované konstrukční soustavě panelových bytových domů (vymezení typizovaných konstrukčních soustav panelových technologií viz Příručka pro žadatele o podporu, příloha č. 2). 4. Bytový nepanelový dům bytový dům, který není postaven v žádné z typizovaných konstrukčních soustav panelových bytových domů. 5. Vytápěná podlahová plocha celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy, vymezená vnitřní stranou vnějších stěn, bez neobývaných sklepů a oddělených nevytápěných prostor. 6. Měrná potřeba tepla na vytápění množství tepla, potřebné na vytápění za rok, vztažené na 1 m 2 podlahové plochy vytápěné části budovy. 7. Oprávněná osoba pro výpočet měrné potřeby tepla je autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, technika prostředí a technologické zařízení budov (projektant), nebo energetický auditor, který zpracoval dokumentaci pro provedení opatření. Seznam těchto oprávněných osob eviduje ministerstvo průmyslu a obchodu v seznamu energetických expertů. 7/8

8 8. Nízkoemisní zdroj na biomasu je kotel, který podle programu Zelená úsporám vypouští při spalování biomasy do ovzduší povolené množství znečišťujících látek (emise). Požadavky na účinnost zdroje a jeho emisní parametry najdete v Příručce pro žadatele o podporu. 9. Biomasa představuje veškerou hmotu (rostlinou, živočišnou) přírodního původu. Biomasa použitelná jako palivo do kotlů podporovaných v programu Zelená úsporám je užší kategorie. Prakticky se jedná výhradně o fytomasu, což je veškerý rostlinný materiál (např. kusové dřevo polena nejčastěji o délce 300 až 500 mm, dřevní štěpky, které se získávají z odpadů při těžbě dřeva či z cíleně pěstovaných rychle rostoucích dřevin jako topoly, pelety z dřevního odpadu a z rychle rostoucích dřevin, vyráběné lisováním, brikety z dřevního odpadu a rychle rostoucích dřevin, vyráběné také lisováním, ale za nižších tlaků než pelety. Dalším zdrojem mohou být semena plodin, balíková sláma, balíkované celé rostliny atd. 10. Účinné tepelné čerpadlo je zařízení používané pro vytápění objektů a ohřev vody. Tímto programem jsou podporována tepelná čerpadla, jejichž topené faktory při dané teplotní charakteristice dosáhnou v závislosti na typu technologie těchto minimálních hodnot: typ zěme voda 4,1 (při teplotní charakteristice S0/W35) typ vzduch voda 3,0 (při teplotní charakteristice A2/W35) typ voda voda 4,7 (při teplotní charakteristice W10/W35) Tepelná čerpadla zařazená do Seznamu výrobků a technologií výše uvedené limity splňují. Topný faktor je základním parametrem ukazujícím účinnost" tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější. Příklad: Tepelné čerpadlo má výkon 12 kw a elektrický příkon 3 kw. Topný faktor je 12/3 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3, znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36 % více elektrické energie než první, a tudíž jeho provoz je podstatně dražší. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek, ve kterých pracuje. Ten samý stroj může mít topný faktor 7, a při jiných podmínkách třeba jen 2. Proto srovnávejte topné faktory vždy při stejných podmínkách. Podmínky se uvádějí například takto: 0/35 EN 255, což znamená, že na vstupu do tepelného čerpadla je tekutina o teplotě 0 C a na výstupu do topného systému tekutina o teplotě 35 C. To vše je měřeno podle metodiky normy EN 255. Topný faktor je lepší, když je nižší teplota výstupní vody proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům. U těchto tří typů první slovo označuje, odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo označuje, jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch). Označení země voda tedy znamená odběr tepla ze země a ohřev vody v topném systému. Některá čerpadla země voda mohou být označována i jako voda voda. V rámci programu Zelená úsporám jiné technologické typy tepelných čerpadel nejsou podporovány. 11. Solárně termické kolektory je zařízení, které má černý (respektive tmavý) a matný povrch: Kolektory slouží k pasivnímu zachytávání slunečního záření a jeho přeměně v tepelnou energii, kterou kolektor předává vodě či jiné teplonosné látce (nemrznoucí směs), která koluje v okruhu mezi kolektory a výměníkem v akumulační nádrži, například v bojleru 12. Monovalentní provoz tepelné čerpadlo je jediným zdrojem tepla pro budovu. Pracuje po celou dobu topné sezóny. Vhodné zvláště pro nízkoteplotní vytápěcí soustavy s teplotou otopné vody do 60 C. 13. Bivalentní provoz tepelné čerpadlo pracuje pouze po část topné sezóny, při největších mrazech je odstaveno. Teplo pak dodává další zdroj (kotel). Vhodné pro otopné soustavy vyžadující teplotu otopné vody do 90 C. 14. Teplota bivalence je venkovní teplota, za níž tepelné čerpadlo pokrývá 100 % aktuální energetické potřeby budovy. Seznam krajských pracovišť (KP) K uvedené adrese přidejte název fondu: Státní fond životního prostředí ČR JIHOČESKÝ KRAJ Mánesova 3a ČESKÉ BUDĚJOVICE JIHOMORAVSKÝ KRAJ Šumavská BRNO KARLOVARSKÝ KRAJ Majakovského 707/ KARLOVY VARY KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ Československé armády HRADEC KRÁLOVÉ LIBERECKÝ KRAJ nám. Dr. E. Beneše LIBEREC 3 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Českobratrská OSTRAVA 2 OLOMOUCKÝ KRAJ Wellnerova OLOMOUC PARDUBICKÝ KRAJ Pernerova Pardubice PLZEŇSKÝ KRAJ Kopeckého sady PLZEŇ PRAHA Olbrachtova 2006/ PRAHA 4 STŘEDOČESKÝ KRAJ Olbrachtova 2006/ PRAHA 4 ÚSTECKÝ KRAJ Stroupežnického ÚSTÍ NAD LABEM KRAJ VYSOČINA Havlíčkova Jihlava ZLÍNSKÝ KRAJ J. A. Bati 5520 (budova č. 22) ZLÍN 8/8

Aktualizované pokyny pro vyplnění žádosti a krycího listu technických parametrů dle Směrnice MŽP č. 9/2009 (účinnost od 17. 8.

Aktualizované pokyny pro vyplnění žádosti a krycího listu technických parametrů dle Směrnice MŽP č. 9/2009 (účinnost od 17. 8. Verze 17.8.09 Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu

Více

Číslo žádosti: Tento rámeček, nacházející se v horní části každé stránky žádosti, nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník vybrané banky, či KP SFŽP ČR.

Číslo žádosti: Tento rámeček, nacházející se v horní části každé stránky žádosti, nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník vybrané banky, či KP SFŽP ČR. Verze 17.8.09 Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu

Více

Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu je podpořit

Více

Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající B Nová výstavba v pasivním energetickém standardu

Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající B Nová výstavba v pasivním energetickém standardu Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu je podpořit

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Vytápění biomasou Luhačovice 13.5.2009 Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť Kde hledat informace k programu? www.sfzp.cz www.zelenausporam.cz dotazy@zelenausporam.cz

Více

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A FO Zateplení rodinných domů

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A FO Zateplení rodinných domů Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Jak úspěšně podat žádost

Více

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Povinná příloha? Typ žadatele Opatření Originál/? Ověřený podpis? Kdy se předkládá? Popis přílohy 1 Krycí list technických parametrů žadatel

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Podpora Zelená úsporám

Podpora Zelená úsporám Podpora Zelená úsporám Základní informace o programu Program Zelená úsporám je programem podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie v oblasti bydlení z výnosů z prodeje povolenek

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace. Dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM Podpora je přidělována jako fixní částka na m 2 maximálně však do 50% uznatelných nákladů takto: Snížení měrné roční potřeby tepla alespoň o 40% Rodinný dům do 350 m 2, snížení

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Podávání žádostí od 1.4.2014 Jedná se o kotle na biomasu ( dřevo, pelety, dřevní brikety, štěpku atd.) V Seznamu výrobků a technologií ( SVT) máme přihlášený kotle TKA BIO 45

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách ZELENÁ ÚSPORÁM Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Ing. Bohuslav Doubek Specialista OZE a energetických úspor, krajské pracoviště Hradec

Více

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy.

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. 2003 Pro obyvatelstvo, fyzické osoby, jsou

Více

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (vč. podoblastí podpory C.1 a C.4) 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A Zateplení bytových domů

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A Zateplení bytových domů Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Jak úspěšně podat žádost

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015

Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015 Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Verze 2.0 za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím

Více

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A PO Zateplení panelových domů. Celkové zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Panelové domy

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A PO Zateplení panelových domů. Celkové zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Panelové domy Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Jak úspěšně podat žádost

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládaného k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory C.3 Rodinné domy

Minimální rozsah dokumentace přikládaného k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory C.3 Rodinné domy Minimální rozsah dokumentace přikládaného k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory C.3 Rodinné domy K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá dokumentace, z níž je patrný rozsah

Více

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí Státní fond životního prostředí 27.3.2008 ENERGETICKÉ AUDITY JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PODPORU, Brno Ing. Monika Špačková, SFŽP ČR Přílohy II pro rok 2008 Podepsány ministrem ŽP 20.3.2008 Platné ode dne

Více

Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013. Vyhlášení podmínek programu: 13.6.2013 (Směrnice Ministerstva životního prostředí č.

Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013. Vyhlášení podmínek programu: 13.6.2013 (Směrnice Ministerstva životního prostředí č. Přinášíme vám souhrn informací o dotačním programu Nová zelená úsporám. Pokud budete mít zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. 1. Obecné informace Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Základní pravidla NZÚ pro 3. výzvu pro rodinné domy

Základní pravidla NZÚ pro 3. výzvu pro rodinné domy Základní pravidla NZÚ pro 3. výzvu pro rodinné domy OBLASTI PODPORY A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09 PŘÍLOHY I Příloha k č.j.: 3299/M/09 Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření

Více

Program Zelená úsporám Příručka pro žadatele o podporu

Program Zelená úsporám Příručka pro žadatele o podporu Program Zelená úsporám Příručka pro žadatele o podporu Verze 1.2 8.4. 2009 Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU...4 2. OBLASTI A PODOBLASTI PODPORY PROGRAMU...6 2.1. FORMA A PODMÍNKY

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká?

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? OTÁZKY A ODPOVĚDI Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? Cílem je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva (spalovacími zdroji do tepelného výkonu 50 kw) na území daného kraje.

Více

Příručka pro žadatele o podporu

Příručka pro žadatele o podporu Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o podporu Verze 1.2 Zelená úsporám ZU_prirucka01-pro-zadatele_148x210+3_v6.indd 1 17.4.2009 20:11:18 ZU_prirucka01-pro-zadatele_148x210+3_v6.indd

Více

Kotlíková dotace s VIADRUSEM

Kotlíková dotace s VIADRUSEM Kotlíková dotace s VIADRUSEM 1. Čeho se podpora týká? Předmětem podpory je výměna kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který je hlavním zdrojem vytápění v rodinném domě za jiný podporovaný zdroj.

Více

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010.

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010. PŘÍLOHY I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám

Více

Historie I Program Zelená úsporám

Historie I Program Zelená úsporám Historie I Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám (2009 2010) financováno z prodeje emisních jednotek AAU (Kjótský protokol) celkové zdroje cca 20,5 mld. Kč administrováno téměř 80 tis. žádostí

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Přílohy k žádosti o investiční dru z programu Zelená úsrám 1 2 3 Příloha Krycí list technických parametrů Dokumentace, tj. a odborný sudek List vlastnictví k (domu) Typ žadatele Typ opatření Forma dokumentu

Více

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Náležitosti faktury Faktura/y (originál nebo ověřená kopie), která je přílohou formuláře žádosti o podporu na realizaci opatření v rámci programu Zelená

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

PŘÍLOHY I. Seznam příloh:

PŘÍLOHY I. Seznam příloh: PŘÍLOHY I Příloha k č.j.: Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji Informační seminář Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace Krajský úřad Pardubického kraje - 25.11. 2015 1) Fyzická osoba Základní podmínky podpory 2) Výměna kotle na

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY DODATEK Č. 2

OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY DODATEK Č. 2 ROČNÍK XXI KVĚTEN 2011 ČÁSTKA 5 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí

Více

Často kladené dotazy. 1. Čeho se dotační program týká? 2. Kdo může o dotaci žádat

Často kladené dotazy. 1. Čeho se dotační program týká? 2. Kdo může o dotaci žádat Často kladené dotazy 1. Čeho se dotační program týká? Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kw (tzv. lokální

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Společný program na podporu výměny kotlů Informativní průvodce nenahrazuje závazné podmínky dotačního programu. Praha / červenec 2014 Příručka pro žadatele - kotle.indd 1 7.7.2014

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Společný program na podporu výměny kotlů Informativní průvodce nenahrazuje závazné podmínky dotačního programu. Praha / červenec 2014 Obsah Základní předpoklad pro podání žádosti...

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 549 Satrapa Jiří Praha Datum tisku: 1.11.213 Zakázka: Mobilhomes 213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Detailní podmínky programu Nová zelená úsporám a obsah odborného posudku

Detailní podmínky programu Nová zelená úsporám a obsah odborného posudku Detailní podmínky programu Nová zelená úsporám a obsah odborného posudku Program přednášky: nastavení programu pro jednotlivé oblasti podpory obsah projektové dokumentace obsah energetického posudku změny

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Plzeňský kraj. 3. Název programu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech. 4. Jméno žadatele 5. Příjmení žadatele 6. Číslo OP 7.

Plzeňský kraj. 3. Název programu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech. 4. Jméno žadatele 5. Příjmení žadatele 6. Číslo OP 7. Žádost o poskytnutí dotace z dotačního titulu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1 v rámci dotačního programu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech Zařazení žádosti do programu 1.

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám Jak ušetřit na vytápění Potenciál energetických úspor ve vytápění - obecně Uvědomělé chování: Vyvarovat se přetápění (zvýšení teploty o 1 C odpovídá nárůstu potřeby tepla až o 6

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 4837/M/13,76601/ENV/13

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 4837/M/13,76601/ENV/13 PŘÍLOHY I Příloha k č.j.: 4837/M/13,76601/ENV/13 Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 Zakázka: BD Chmelnice SO 2 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3. PROTECH spol. s r.o. 1951 Petr Bareš Krakovany Datum tisku: 2.5.214 Zakázka: VELKÝ OSEK 69_33 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Postup při změně v žádosti o podporu

Postup při změně v žádosti o podporu Postup při změně v žádosti o podporu V případě, že chcete změnit některý z údajů ve své žádosti o podporu z Programu Zelená úsporám, je třeba podat na předepsaném formuláři žádost o změnu. Vyplněný, vytištěný

Více

4. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí

4. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí 4. VÝZVA Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Cílem Společného programu

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 3.1.215 Archiv: H19/215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 849 Ing.Govoruchinová Český Brod Datum tisku: 1.12.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Počet domácností v rodinných domech vytápějících pevnými palivy Kraj Vytápění uhlím Vytápění dřevem Vytápění pevnými palivy celkem Hlavní město Praha 2 456 1 474 3 930 Středočeský

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 24. 7. 215 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 215/84 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více