A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů a služeb určitého dodavatele, jsou tato označení jsou uvedena pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a technického řešení. Zadavatel umožňuje použití i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení nebo výrobků při dodržení požadované spolehlivosti a bezpečnosti." Předmětem výběrového řízení je realizace díla Modernizace kondenzátního potrubí - Projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracovala firma ENERGOPROJEKTA. Tato dokumentace je nedílnou součástí technické části zadávací dokumentace. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, kterou si vypracuje Zhotovitel. TECHNICKÉ ÚDAJE O PAROVODNÍ SOUSTAVĚ: Technické parametry Druh sítě parní tepelná síť s vracením kondenzátu Zdroj tepla Dalkia ČR a.s., Divize Olomouc Délka kondenzátního potrubí : úsek I. cca 308 m úsek II. cca 171 m úsek III. cca 263 m úsek IV. cca 296 m Způsob vedení podzemní vedení Dimenze kondenzát. potrubí : ø 160 v plastové chráničce Tlakové úrovně potrubí : SDR 11 Výpočtový tlak a teplota kondenzátu PN 6 / 60 C Provozní tlak a teplota kondenzátu 0,2-0,6 MPa / C Dilatace plastového potrubí : cca 9,6 mm / m HRANICE DODÁVKY : Modernizace větve I, která je rozdělena na IV.etapy: I. etapa - vede ze stávající šachty Š13, dále po ul. Sládkovského, do šachty Š40a na ulici Jiráskova II. etapa - vede po ulici Hodolanská ze stávající šachty Š42 do šachty Š50 III. etapa - vede po ulici Hodolanská ze stávající šachty Š50 do šachty Š43 IV. etapa - vede po ulici Jiráskova ze stávající šachty Š40a do šachty Š41 V úseku mezi šachtami Š41 a Š42 již byla modernizace kondenzátního potrubí provedena. Modernizace kondenzátní potrubí bude provedena z plastového potrubí např. systému potrubí Simona plastic ø 160. Potrubí bude uloženo v trase původního kondenzátního kanálu v plastové chráničce např. ULTRA-RIB. Zákrytové desky na tomto kanále budou odstraněny, stávající kondenzátní potrubí bude demontováno včetně uložení. Stávající kompenzátory kondenzátního potrubí budou zrušeny a nahrazeny kompenzátory v šachtách. V lomech budou vybudovány rozšířené kanály pro dilataci potrubí s kontrolními vstupy. Všechny armatury na kondenzátním potrubí budou vyměněny za nové. Budou vyměněny všechny žebříky po trase za pozinkované. Budou vyměněny kompletní odvodňovací soupravy v dimenzi DN50. Na odvodňovacích soupravách budou použity odvaděče kondenzátu např. KOMO. POTRUBNÍ A STAVEBNÍ ČÁST 1/9

2 Popis a vedení trasy: Modernizace kondenzátního potrubí spočívá v otevření stávajícího kondenzátního kanálu a demontáži stávajícího ocelového potrubí. Do kanálu bude poté uložena plastová chránička např. ULTRA-RIB ø 220. Do chráničky bude vsazeno plastové potrubí např. Simona plastic ø 160, SDR 11. Kompenzace tepelných dilatací bude provedena v šachtách a v dilatačních komorách. Nad dilatačními lomy trasy budou osazeny nahlížecí kontrolní otvory o velikosti 800x600mm tak, aby bylo možné k potrubí sestoupit a provést konrolu. Modernizace kondenzátního potrubí je členěno na čtyři etapy. I. Etapa - začíná za stávající sekční armaturou na odbočce potrubí v šachtě Š 13. Kondenzátní potrubí bude volně položené na dně podchodu při pravém kraji. V podchodu budou vyloženy dva U kompenzátory na podlaze přes celou šířku podchodu. Podchod končí v šachtě Š13/1. V této šachtě potrubí stoupá svislou etáží nahoru a vede spolu s párou ve společném kanále. Za tímto bodem bude vybudována v délce cca 4m dilatační komora o světlosti 800x400mm. V lomovém bodu L2 bude proveden nahlížecí otvor o rozměrech 800x600mm. Od bodu L2 vede potrubí přímo až do šachty Š46. V tomto úseku se nachází stávající kompenzátor K1. Tímto kompenzátorem bude kondenzátní potrubí procházet přímo. V šachtě Š46 bude proveden kompenzační útvar viz. výkresová část dokumentace a bude vysazena odbočka z plastového potrubí ø 50 a napojena na stávající kondenzátní potrubí DN40. Ze šachty Š46 povede potrubí přímo do lomu L6. V tomto lomovém bodě je umístěn stávající pevný bod na kondenzátním potrubí. V lomu L6 je třeba provést kompenzační útvary k absorpci tepelné dilatace od šachty Š46 a šachty Š40. Mezi šachtou Š46 a lomem L6 se nachází stávající kompenzátor K2. Tento kompenzátor bude nové kondenzátní potrubí procházet přímo. Za lomem L6 povede potrubí přímo směrem k šachtám Š40 a Š40a. Mezi L6 a Š40 se nachází stávající kompenzátor K3. Tímto kompenzátorem bude nové kondenzátní potrubí procházet přímo. Ve vzdálenosti cca 12m od L6 se nachází odbočka, která bude propojena s novým kondenzátním potrubím. V šachtě Š40 bude umístěn kompenzační útvar a připojena odbočka DN 80. Odbočka platového potrubí bude o ø 90. Z šachty Š 40 povede plastové potrubí do šachty Š40a, kde bude kompenzační útvar, odvodňovací souprava a sekční armatura kondenzátního potrubí. Z plastového potrubí bude vysazena odbočka ø50, která bude napojena na ocelové potrubí DN40. II. Etapa - začíná v šachtě Š42, kde bude upraven stávající kompenzační útvar. V této šachtě bude zrušeno ocelové potrubí a vysazena odbočka z plastového potrubí ø 50. Odbočka bude napojena na stávající kondenzátní potrubí DN40. V šachtě Š42 budou zachovány stávající kulové kohouty na odbočkách. Ze šachty Š 42 povede kondenzátní potrubí směrem k šachtě Š50 přes dva U kompenzátory (K7, K8). Stávajícím kompenzátorem K7 bude nové kondenzátní potrubí procházet přímo. Za kompenzátorem K7 se nachází kompenzátor K8. Vzhledem k velké vzdálenosti mezi šachtami Š42 a Š50 je třeba v kompenzátoru K8 vybudovat dilatační komoru pro uložení U kompenzátoru s nahlížecím otvorem 800x600mm. V Šachtě Š50 bude proveden kompenzační útvar plastového potrubí. Dále bude v šachtě vyměněna odvodňovací souprava a osazen nový sekční uzávěr kondenzátního potrubí. Z plastového potrubí bude vysazena odbočka plastové ø 63 pro ocelové potrubí DN50. III. Etapa - začíná v šachtě Š50 Ze šachty Š50 vede potrubí přímo směrem k šachtě Š182. Mezi šachtami se nachází kompenzátor K9, přes který bude plastové kondenzátní potrubí procházet přímo. V šachtě Š182 bude umístěn kompenzační útvar vyložený šikmo pod strop šachty. Podepření hlavy kompenzátoru bude provedeno pomocí ocelové konstrukce, která bude do šachty osazena. V šachtě Š182 je vysazena odbočka z plastového potrubí ø 63. Odbočka bude napojena na ocelové potrubí DN50. Ze šachty Š182 vede potrubí přímo směrem k šachtě Š42a. Mezi šachtami se nachází kompenzátor K10, přes který bude plastové kondenzátní potrubí procházet přímo. V šachtě Š40a bude umístěn kompenzační útvar s vysazenou odbočkou ø63. Plastové potrubí bude napojeno na ocelové potrubí DN50. Ze šachty Š42a vede potrubí směrem ke kompenzátoru K11. Tento kompenzátor bude třeba plastovým potrubím obejít. Z tohoto důvodu je navržena nová dilatační komora o světlosti 800x400mm. Skutečný tvar kompenzátoru není z dostupných podkladů jasný. Proto tento úsek bude dořešen po vykopání a otevření kanálu během realizace. Kompenzační útvar bude v případě potřeby řešen s projektantem v rámci autorského dozoru. Nad dilatačními lomy trasy budou osazeny nahlížecí otvory o světlosti 800x600mm. Z kompenzátoru K11 vede potrubí do šachty Š43. V šachtě bude osazen kompenzační útvar plastového potrubí, odvodňovací souprava, sekční armatura kondenzátního potrubí a vysazena odbočka ø63. Odbočka bude napojena na ocelové potrubí DN50 vedoucí směrem do podchodu pod ulicí Hodolanská. IV. Etapa - začíná v šachtě Š40a V tomto úseku se nachází stávající kompenzátor K4. Tímto kompenzátorem bude nové kondenzátní potrubí procházet přímo. V šachtě Š47 bude proveden kompenzační útvar 2/9

3 viz. výkresová část zadávací dokumentace a bude vysazena odbočka z plastového potrubí ø 50 a napojena na stávající kondenzátní potrubí DN40. Ze šachty Š47 povede potrubí přímo kompenzátorem K5 a povede ke kompenzátoru K6. Vzhledem k velké vzdálenosti mezi Š47 a kompenzátorem K6 (délka přímého úseku) bude uvnitř kompenzátoru provedena nová komora. Nad dilatačními lomy potrubí budou v komoře osazeny nahlížecí otvory o světlosti 800x600mm. Od kompenzátoru K6 povede potrubí do šachty Š49 přímo. V šachtě Š49 bude proveden kompenzační útvar. Plastové potrubí povede po dně průlezného kanálu mezi Š49, Š49/1 a lomovým bodem L8 (Š49/2). Od šachty Š49/2 směrem k Š41 bude zachován stávající kondenzátní kanál v délce cca 4m. Potrubí povede přímo do šachty Š41, kde bude napojeno na již rekonstruovaný úsek kondenzátního potrubí. V rámci rekonstrukce bude třeba upravit stávající útvar. V šachtě bude vyměněna odvodňovací souprava. Do šachty Š41 bude ze šachty Š42 přemístěn sekční uzávěr kondenzátního potrubí. Z plastového potrubí bude vysazena odbočka ø 50 pro potrubí DN40. V šachtě Š41 budou zachovány stávající kulové kohouty na odbočkách. Mezi šachtami Š41 a Š42 je kondenzátní potrubí plastové ø 160 po modernizaci. Stavební část : Výkopové a bourací práce : Při provádění zemních prací pro realizaci stavby, zejména hloubení jam a rýh pro uložení kondenzátního potrubí musí být respektovány nadzemní i podzemní inženýrské sítě. Před zahájením zemních prací je povinností zhotovitele stavby nechat vytýčit veškerá podzemní vedení inženýrských sítí v lokalitě dotčené stavbou. Je nutno si vyžádat od správců sítí podmínky, za kterých je možno pracovat v blízkosti či střetu s nimi a tyto podmínky respektovat. Křížení a souběh s podzemními sítěmi musí odpovídat ČSN V případě, že nebudou dodrženy předepsané vzdálenosti, je nutné toto řešit v součinnosti s příslušným provozovatelem. Terén dotčený výstavbou bude po dokončení stavby uveden do původního stavu. Před zahájením výkopových prací je nutno provést v kritických místech křížení s podzemními sítěmi kontrolní sondy za účelem zjištění jejich přesné polohy a hloubky. Předpokládá se, že zemina výkopu bude zatříděná z 50% do 3. třídy a z 50% do 4. třídy obtížnosti v rozpojování podle ČSN Při výkopech hlubších než 1,2 m provést pažení. Dimenzování pažení provést na základě skutečného zatřídění zeminy dle provedených sond a to v realizačním projektu. Výkopek bude kladen podél výkopu a použit ke zpětnému zásypu. Přebytečná zemina bude odvezena na přidělenou skládku stavby. Popis stavebních prací: Svislé konstrukce: Stěny kanálů v lomech budou provedeny z betonu C25/30 výztuženým rohoží KARI jejichž dimenze budou navrženy v rámci dokumentace pro provádění stavby zpracované zhotovitelem. V monolitické technologii budou provedeny o tl. 120 mm, přičemž i tyto budou upřesněny dle zvolených technologických možností zhotovitele stavby při provádění předmětných konstrukcí. Vodorovné konstrukce: Stropní konstrukce kanálu budou zhotoveny ze zákrytových desek betonu C 25/30 o tl. 120 mm s vyspádovanou betonovou mazaninou tl mm. Rovněž tl. vodorovných konstrukcí budou upřesněny dle zvolených technologických možností zhotovitele stavby při provádění předmětných konstrukcí. Podlahové konstrukce: Pro zhotovení konstrukce podlahy kanálů bude v rámci realizace stavby proveden podkladní beton, na který bude nanesena vodorovná hydroizolace. Podkladní beton bude proveden z prostého betonu C 8/10 o tl. 100 mm. Podlahy kanálů v lomech budou provedeny z betonu C25/30 výztuženného rohoží KARI jejichž dimenze budou navrženy v rámci dokumentace pro provádění stavby zpracované zhotovitelem. Dokončovací práce a konstrukce: Z prací dokončovacích bude v rámci realizace předmětné stavby provedeno řádné vyčištění kanálu a šachet zametením. Potrubní část: 3/9

4 Potrubí kondenzátu Trubky - Kondenzátní potrubí (60 C) bude provedeno z plastového potrubí např. výrobce SIMONA-PLASTICS CZ z materiálu PP-H100. Potrubí včetně příslušných komponentů bude provedeno v tlakové úrovni SDR11. V šachtách a na odvodňovacích soupravách bude použita ocelová trubka bezešvá jak.mat , ČSN ČSN Kondenzátní potrubí ocelové bude provedeno se zesílenou stěnou trubky. Potrubí bude uloženo viz. výkresová část zadávací dokumentace Ochrana kondenzátního potrubí V místech, kde hrozí nebezpečí dotyku plastového potrubí s potrubím parním nebo jeho uložením, je nutné ochránit plastové potrubí např. dřevěnou obložkou, přepážkou případně jiným materiálem obdobných vlastností. Uzavírací armatury Na kondenzátní potrubí, odvodnění a vypouštění budou použity přírubové uzavírací ventily např. V , PN40. Na všech odbočkách budou vyměněny uzavírací armatury. Umístění sekčních armatur na odvodňovací potrubí: Š13 stávající, Š40a, Š 41, Š50, Š43, Poznámka: stávající sekční armatura bude v šachtě Š42 zrušena. Nová sekční armatura bude místo ní osazena v šachtě Š41. Odvodňovací soupravy V rámci modernizace kondenzátního potrubí budou vyměněny kompletní odvodňovací soupravy. Stávající odvodňovací soupravy budou kompletně demontovány, kromě prvního ventilu ze strany páry. Odvodňovací souprava bude provedena z trubek ocelových, bezešvých se zesílenou stěnou trubky. Schéma odvodňovací soupravy je patrné z výkresu č. F Dimenze soupravy bude DN50. Na odvodnění bude použit odvaděč kondenzátu např. KOMO 5 MP. Do kondenzátního potrubí bude souprava připojena přes doměrek ocelového potrubí délky 1m. Na koncích doměrku budou osazeny příruby a připojeny na plastové potrubí ø 160. Uložení odvodňovací soupravy bude provedeno po cca 1,5m. Rozmístění armatur a uložení odvodňovacích souprav bude projednáno s provozovatelem. Uložení ocelového doměrku potrubí DN150 bude provedeno pomocí dvou uložení objímkových na betonový sokl opatřený úložným plechem. Zpětná klapka na odvodňovací soupravě bude použita mezipřírubová např. BZK DN50, PN16 L materiál nerezová ocel. Veškeré doplňkové konstrukce jako např. uložení bude v pozinkovaném provedení včetně odvrtaných děr pro uchycení komponentů. Odvaděč kondenzátu je zakázáno tepelně izolovat hrozí jeho přehřátí Poslední armatura soupravy bude umístěna pod poklopem tak aby bylo možno její ovládání z terénu. Umístění odvodňovacích souprav v šachtách: Š 40a, Š50, Š43, Š41 Odvzdušnění Na kondenzátním potrubí nebude po dohodě s provozovatelem odvzdušnění osazeno. Vypouštění Vypouštění kondenzátního potrubí se bude provádět v relativně nejnižších místech na trase pomocí odvodňovacích souprav. V potrubí budou zůstávat nevypustitelná místa potrubí, především v šachtách z důvodu uložení plastového potrubí na podlahu a kvůli uložení ocelových doměrků potrubí pro připojení odvodňovacích souprav na objímkové uložení. Tyto úseky budou vypuštěny až v případě poruchy rozřezáním potrubí. 4/9

5 Přechod plast - kov Přechod z plastového na ocelové potrubí a naopak bude proveden pomocí přírubového spoje. Na plastové potrubí bude osazena točivá příruba a lemový nákružek. Na ocelové potrubí bude osazena příruba přivařovací s krkem typ č.11 dle ČSN EN Mezi přírubou a lemovým nákružkem bude osazeno standardní těsnění. Kompenzace tepelných dilatací tepelné dilatace plastového kondenzátního potrubí budou kompenzovány převážně v šachtách na trase potrubí. Pouze v místech, kde je vzdálenost mezi šachtami větší než 130 m bude provedena kompenzační komora mimo prostor šachty. Kompenzační komory je třeba vybudovat také v blízkosti tupého lomu trasy L6. Dilatace plastového potrubí je cca 9,6 mm/m Kompenzace bude provedena většinou v šachtách. Tvary kompenzačních útvarů budou provedeny podle výkresové části dokumentace a podle prostorových možností na místě. Kompenzační útvary budou předepnuty za studena. Potrubí bude namontováno a poté co nejblíže ke stěnám kanálů a šachet roztaženo proti směru předpokládané dilatace potrubí. Toto roztažení bude považováno za předpětí potrubí za studena. Během nahřívání potrubí na provozní teplotu bude potrubí sledováno a dilatace potrubí měřena například pomocí značek na potrubí. Jestliže v některých místech (šachtách) dojde k takové dilataci, že bude hrozit prasknutí potrubí bude po nahřátí potrubí vypuštěno, v místě dilatace rozříznuto a zkráceno. Tlaková zkouška kondenzátního potrubí - Montáž a zkoušení kondenzátního potrubí bude splňovat obecné požadavky normy ČSN EN Kovová průmyslová potrubí, část 5 Kontrola a zkoušení. Vzhledem ke skutečnosti že se ve většině trasy jedná o plastové potrubí bude plastové potrubí montováno a zkoušeno podle předpisu výrobce potrubí. Montáž a zkoušení plastového potrubí musí dále respektovat normy na které se montážní předpis výrobce odkazuje. Na ocelovém kondenzátním potrubí bude prováděna radiografická zkouška obvodových svarů v rozsahu 30%. Tlaková zkouška a zkouška těsnosti potrubí bude provedena podle článku 9 normy ČSN EN s tímto upřesněním. Voda pro tlakovou zkoušku bude použit kondenzát o provozní teplotě a provozním tlaku tak, aby během tlakové zkoušky mohlo plastové potrubí dilatovat a ověřila se současně kompenzační schopnost realizovaných útvarů. Po provedení tlakové zkoušky se potrubí co nejrychleji vypustí, což bude považováno za proplach. V místech, kde bude dilatace potrubí viditelně velká, bude plastové potrubí rozřezáno a předepnuto. Čištění potrubí - Veškeré potrubí, tvarové kusy a armatury musí být při dopravě a skladování zaslepeny plastovými víčky, která se sejmou až těsně před montáží do potrubní trasy. Trubky a trubní díly musí být před montáží prohlédnuty a veškeré nečistoty z vnitřního povrchu mechanicky odstraněny vymetením pomocí kartáčů. Po ukončení montážních prací musí být každý den konce potrubí spolehlivě zaslepeny, aby nemohlo dojít k znečistění potrubí cizími osobami nebo přívalovou dešťovou vodou. Nátěry potrubí. Kondenzátní potrubí v klasickém provedení bude pod tepelnou izolací opatřeno nátěrem K 2000 v jedné vrstvě. Neizolované potrubí (odvodnění, vypouštění a obnažené části kondenzátního potrubí) bude opatřeno nátěrem ve složení 1 x S x S Tepelné izolace. V místě zpřístupněného parního potrubí cca 80 metrů bude v celé jeho délce doplněná chybějící či poškozená tepelná izolace. V místech, kde není možné doplnění tepelné izolace po celém obvodu, bude tepelná izolace provedena zejména v horní části potrubí doplněná vnějším obalem např. Flexipan. Tloušťka tepelné izolace: Izolace potrubí a ohybů na odvodňovací soupravě DN50 a vypouštění bude tl. 20 mm Izolace parního potrubí bude tl. 160 mm Uložení potrubí: Po odstranění zákrytových desek z kond. kanálu bude tento kanál z části zasypán pískem frakce 0 4 mm a na písek bude uložena plastová chránička, která bude obsypána pískem. Kondenzátní plastové potrubí bude v dlouhých přímých úsecích mezi šachtami a kompenzačními komorami volně v chráničce uloženo. 5/9

6 V dilatačních lomech trasy mimo šachty bude potrubí volně položeno na dně rozšířeného kanálu. V šachtách bude potrubí volně položeno na dně šachty tak, aby mohlo volně dilatovat. V místě ocelových doměrků pro odvodňovací soupravy budou na dně šachty osazeny vždy dva betonové sokly o rozměrech 200x200 s úložným plechem. Potrubí bude uloženo na objímkovém uložení, které bude sestávat z objímky se dvěma šrouby dle bývalé ON , která bude přivařena na profil U100 dlouhý 100mm. Pod Odvodňovacími soupravami bude provedeno podepření po cca 1,5m z profilovaného materiálu. V šachtě Š 182 bude provedena úložná konstrukce pro platové potrubí ø 160 s odbočkou ø50. V hlavě kompenzátoru je třeba potrubí podepřít. Potrubí bude podepřeno na betonovém soklu 200x200x200mm s úložným plechem. Na úložný plech budou přivařeny stojky z trubky DN50 (ø 60,3x3,2). Na stojky bude přivařena hlava podpěry z profilu U160. Uložení potrubí v šachtách může být provedeno pomocí typizovaného úložného systému například MÜPRO. Veškeré doplňkové konstrukce a uložení potrubí budou opatřeny povrchovou úpravou pozinkováním. V místě křížení komunikace požadujeme hutnění na 45 MPa a doložení protokolem o měření hutnění. Plán kontrol a zkoušek : V průběhu stavebních prací budou průběžně prováděny tyto zkoušky a kontroly: Hloubka výkopu : Bude kontrolována nivelačním přístrojem, nebo pomocí dřevěných laveček po cca m, dle charakteru trasy. Pokud bude hloubka větší než stanovené hodnoty, které uvádí PD., bude niveleta zemní rýhy dosypána. Pokud bude hloubka menší, bude profil dokopán na hodnoty dle výkresu podélného profilu. Délka : Je daná kótami v situaci a podélném profilu. Zásypový materiál : Zásyp zemní rýhy bude proveden zhutněným výkopkem bez kamení. Hutnění bude prováděno po vrstvách. Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného směrového a výškového stavu potrubí včetně jednotlivých křižujících inženýrských sítí. Zhutnění pláně, rovinatost a kvalita směsí : Pláň bude kontrolována nezávislou zkušebnou únosnost min. 45 MPa, 100% PS. Zkoušky zhutnění budou provedeny metodou zátěžových zkoušek v místech procházení komunikací. Doplňkové zkoušky mohou být dynamické. Jakost a kvalitu materiálů dokladuje výrobce atestem státní zkušebny. Montážní práce : Montážní páce na kondenzátním potrubí budou probíhat následně po stavební připravenosti. Pro montáž kondenzátního potrubí v trase v betonovém kanálu je navrženo v plastové chráničce, uložené na pískovém loži. Potrubí bude montováno (pokud to bude možné) mimo výkop a po m nasouváno do chráničky. V místech s křížením s inženýrskými sítěmi bude prováděna montáž jednotlivých dílů potrubí ve výkopu. V místech svaru ve výkopu bude pro svařovací jímky výkop rozšířen a prohlouben. Po provedení montážních prací bude potrubí napuštěno, propláchnuto, tlakově zkoušeno. Poté může být zprovozněno a uvedeno na provozní parametry pro dané období. Kontrola čistoty trubních dílů : Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot uvnitř trubky. Po každém ukončení prací musí být provedeno zaslepení potrubí nastehovaným plechem. 6/9

7 Kontrola kvality svaru : U klasického potrubí bude provedena kontrola RTG 30%. Zjistí-li se RTG kontrolou horší klasifikační stupeň než 2, bude provedena oprava svaru. Stavební zkouška: Po úplném dohotovení a smontování potrubí bude provedena stavební zkouška, kterou se zjišťuje, zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům realizačního projektu a ČSN EN a kontroluje se připravenost k tlakovým zkouškám. Výsledku stavební zkoušky bude zhotovitelem vydáno potvrzení o splnění stavební zkoušky. Zkouška těsnosti potrubí tlaková zkouška: Zkouška těsnosti bude provedena přímo provozním médiem. Dosažený tlak bude měřen ověřeným tlakoměrem a těsnost potrubí bude kontrolována vizuálně. Tlaková zkouška se provede za účasti zástupce provozovatele, investora a zhotovitele a bude provedena v rozsahu dle ČSN EN O zkoušce bude sepsán protokol. Tato zkouška bude provedena na ucelené úseky potrubí, ty se tlakují na zkušební přetlak 0,6 MPa provozním médiem. Dílčí tlakové zkoušky se provádějí po spojení médiové trubky v celém úseku. Spoje na médiové trubce jsou přístupné. Konce zkoušeného úseku se utěsní, úsek se naplní vodou a odvzdušní. V průběhu tlakové zkoušky se kontroluje stabilita tlaku vody v úseku. Kontrola použitých materiálů : Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od jednotlivých výrobců spolu s atesty. Komplexní vyzkoušení: - Komplexním vyzkoušením prokazuje Zhotovitel řádné provedení Díla, tj. kvalitu a schopnost dodávky k provozu tím, že zařízení provozuje nepřetržitě po dobu sedmdesátdva (72) hodin Ke všem zkouškám bude přizván zástupce investora a bude sepsán protokol či zápis do stavebního deníku. Podmínky pro zabezpečení provozu inženýrských sítí, ochrana zeleně : Umístění jednotlivých sítí v situacích vychází z podkladů jejich správců a z ČSN (prostorová úprava vedení a technické vybavení). Protože podklady od jednotlivých správců sítí jsou orientační, před vlastním zahájením výkopových prací, je povinností zhotovitele nechat vytýčit všechny sítě od jejich správců na vlastní náklady. Při křížení a souběhu jednotlivých sítí je třeba tyto zabezpečit proti poškození, dle potřeby přeložit, nebo uložit do korýtek. Po celou dobu realizace je třeba dodržovat podmínky dané jednotlivými správci sítí. V místech, kde dojde k narušení ochranného pásma keřů a stromů ( 2,5 m od kmene ) a pod větvovím, bude zhotovitel provádět výkop ručně se snahou nepoškodit kořenový systém těchto dřevin. Dřeviny zhotovitel zajistí proti pádu, větve sváže, kořenový systém bude udržovat ve vlhku ( hadry kropené vodou ). Kmeny stromů zhotovitel opatří proti poškození bedněním a nebude k nim hrnout výkopek Seznam norem: ČSN Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení. ČSN Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů. ČSN Ústřední vytápění Projektování a montáž. ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody. ČSN Voda a pára pro tepelná zařízení s pracovním tlakem do 0,8 MPa. ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky. ČSN Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování. ČSN Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry. ČSN Zásobování teplem, všeobecné zásady. 7/9

8 ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. ČSN Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. ČSN EN Vedení vodních tepelných sítí Bezkanálové sdružené konstrukce ČSN EN Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli ČSN EN 444 Nedestruktivní zkoušení Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama. ČSN EN 448 Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyethylenu. ČSN EN 473 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení - Všeobecné Zásady. ČSN EN 970 Nedestruktivní zkoušení tavných svarů Vizuální kontrola. ČSN EN 1435 Nedestruktivní zkoušení svarů Radiografické zkoušení svarových spojů. ČSN ISO 5579 Nedestruktivní zkoušení Radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama Základní pravidla. ČSN EN Nedestruktivní zkoušení svarů radiografické zkoušení svarových spojů stupně přípustnosti. ČSN EN Kovová průmyslová potrubí (Nahrazuje ČSN 13021). ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 2: Materiály. Nahrazuje ČSN ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 4: Výroba a montáž. Nahrazuje ČSN a 6.2. ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 5: Kontrola a zkoušení. Nahrazuje ČSN a 7. ČSN EN Navrhování a provádění vodních tepelných sítí bezkanálové sdružené konstrukce ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy Klasifikace geometrických vad kovových materiálů část 1: Tavné svařování. ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy Klasifikace geometrických vad kovových materiálů část 1: Tlakové svařování. ČSN EN 489 Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Spojky pro ocelové trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a s vnějším pláštěm z polyethylenu. a s nimi související. DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ: Souběžně s potrubím kondenzátu bude uložen doprovodný sdělovací kabel typu TCEPKPFLE 10XN0,8 pro přenos dat z výměníkových stanic odběratelů tepla. Kabel bude uložen volně v pískovém loži a opatřen výstražnou fólií červené barvy. Ve vozovce a v parkovacích plochách bude kabel uložen v korugované chráničce - viz Vzorový příčný řez. Na obou koncích bude kabel ukončen zatavovací páskou. Způsob uložení kabelů v terénu musí odpovídat ČSN a ČSN DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE: U ocelového klasického potrubí bude provedena 30 %-ní kontrola svarů, radiografické zkoušení svarových spojů bude provedeno dle ČSN EN způsob techniky třídy A, vyhodnocení dle ČSN EN stupeň přípustnosti 2. V místech, kde hrozí nebezpečí dotyku plastového potrubí s potrubím parním nebo jeho uložením, je nutné ochránit plastové potrubí např. dřevěnou obložkou, přepážkou případně jiným materiálem obdobných vlastností. V místě zpřístupněného parního potrubí bude v celé jeho délce doplněná chybějící či poškozená tepelná izolace. V místech, kde není možné doplnění tepelné izolace po celém obvodu, bude tepelná izolace provedena zejména v horní části potrubí doplněná vnějším obalem např.flexipan. Před zásypem potrubního kanálu předloží zhotovitel objednateli pro kontrolu montážní schéma potrubí. Kondenzátní potrubí bude pevnostně i dilatačně navrženo na 60 o C. Před uvedením kondenzátu do provozu provede zhotovitel proplach potrubí, tlakovou zkoušku, stavební zkoušku a komplexní vyzkoušení. Provozní médium pro první naplnění poskytne objednatel bezplatně. Další náplně v případě oprav za úplatu. V rámci dokončovacích prací provede zhotovitel zhutněný zásyp rýhy vhodnou zeminou bez kamení a povrchy budou uvedeny do původního stavu. Travnaté plochy budou řádně urovnány, osety travním semenem, zaválcovány a bude provedeno jejich 1. pokosení. 8/9

9 Zhotovitel provede vytyčení inženýrských sítí na své náklady a zákres v jednom vyhotovení předá objednateli. Při poškození inženýrských sítí v průběhu prací zajistí zhotovitel jejich opravu na své náklady. Zhotovitel bude provádět průběžně čištění komunikací znečištěné při výstavbě a to na své náklady. Zhotovitel zajistí ostrahu stavby a materiálu na vlastní náklady. Pro realizaci stavby zajistí zhotovitel na své náklady projekt dopravního značení, případné uzavírky, objížďky, dopravní značky a jejich osazení, které projedná s odborem dopravy příslušného MÚ. Zhotovitel ohradí staveniště ( stavby ) oplocením a označí ho v souladu s platnou legislativou BOZP a provede označení stavby, dále provede řádné ohrazení všech výkopů proti pádu osob a provede přemostění vozovek a přechodů pro chodce, jejich nezávislé osvětlení. Toto bude udržovat po celou dobu výstavby díla. Zhotovitel zajistí povolení záborů veřejného prostranství a komunikací. Úhradu dle tohoto povolení provede Zhotovitel. Doba záborů bude po etapách, maximálně 2 měsíce každá etapa. Zábory pro zařízení staveniště si zhotovitel zajistí na své náklady. Veškeré demontované zařízení je majetkem Dalkie, zhotovitel zajistí uložení demontovaného potrubí včetně jeho kovového uložení do přistavených kontejnérů Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli kopie všech rozhodnutí a dokladů zajišťovaných zhotovitelem u veřejnoprávních orgánů. Před záhozem uloženého potrubí zhotovitel požádá o souhlasy správce inženýrských sítí, kteří mu zához písemně odsouhlasí např. ve stavebním deníku. Toto místa budou vyfotografována. Zeminu a materiál z demolic odveze zhotovitel na řízenou skládku. Způsob likvidace odpadů doloží zhotovitel objednateli při přejímce díla příslušnými doklady ( druh odpadu, objem, název stavby, datum, ). Zakázáno je používání azbestových výrobků a PCB a regulovaných látek ve smyslu zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby, kterou odsouhlasí objednatel. Veškeré podklady poskytnuté objednatelem zhotoviteli jsou informativní. Potrubí v objektech musí být ukončeno nad úrovní odkanalizované podlahy. Nechráněné kovové části potrubí a armatur (uchycení ovládacích pák kulových kohoutů apod.) v zemních šachtách, musí být umístěny min. 10 cm nad úrovní dna. Veškeré zásahy do vzrostlé zeleně provede pro zhotovitele odborná zahradnická firma, resp. bude přítomen zástupce OŽP MmOl odd. péče o zeleň. Pracovníci zhotovitele budou mít jednotné pracovní oděvy s logem firmy a názvem firmy. Obnova narušených komunikací bude provedena takto : při křížení se vždy provede přesah odfrézování ( zámek ) min cm na každou stranu oproti zařezání asfaltu s následnou obnovou. při podélném výkopu v komunikaci se provede : vyspravení poloviny komunikace při výkopu se zámkem nepřesahujícím polovinu komunikace vyspravení celé šířky komunikace při výkopu se zámkem přesahujícím polovinu komunikace Zhotovitel zajistí : - Fotodokumentaci s datem o původním, průběžném a konečném stavu dotčených ploch zeleně, chodníků, cest, parkovišť, aj. za účelem pozdějšího průkazného uvedení do původního stavu. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli v jednom vyhotovení takto: původní stav předá před zahájením prací před záhozem inženýrských sítí, apod. konečný stav předá při předávání jednotlivých úseků správcům nebo majitelům - autorský dozor projektantů realizačního projektu při vlastním provádění díla Příloha : Dokumentace pro provádění stavby - Výkresová dokumentaci ve formátu dwg. - Výkresová dokumentaci ve formátu pdf. - Textová část zadávací dokumentace, vč. specifikace materiálu a výkazů výměr 9/9

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Zak.číslo: 243-530 Počet listů: 10 Arch.číslo: D.2.1 D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Dokumentace pro ohlášení stavby D.2 - Strojní část Zákazník: Stavba: Projektant: Zodp.projektant: OBCHODNÍ AKADEMIE,

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2

Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2 Dalkia Česká republika, a.s. Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, sídlištní horkovod

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkových stanic, Hloubětín Vinice 1.etapa, Praha 9- Hloubětín 1. TECHNICKÉ ÚDAJE O SOUSTAVĚ:

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkových stanic, Hloubětín Vinice 1.etapa, Praha 9- Hloubětín 1. TECHNICKÉ ÚDAJE O SOUSTAVĚ: Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkových stanic, Hloubětín Vinice 1.etapa, Praha 9- Hloubětín Předmětem výběrového řízení je provedení díla Dodávka

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

b) Dodávka a montáž výměníkových stanic tepla objektů D a E na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany,

b) Dodávka a montáž výměníkových stanic tepla objektů D a E na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany, Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a) Dodávka a montáž objektových předávacích stanic tepla objektů A a D na akci Obytný soubor BD Pod Hvězdárnou, Praha 8 Ďáblice b)

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže

Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže 1. Předmět díla Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelového

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč

01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč 01110 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA SLOŽENÍ JISTOTY KČ 0 Kč Technická specifikace: zahrnuje veškeré úroky z úvěrů souvisejících s výstavbou 01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč Technická specifikace: zahrnuje

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek

Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Předmět plnění: Rekonstrukce kanalizace, kolektoru potrubního vedení pro chemické látky a objektu ČOV Způsob a rozsah plnění Podrobné technické zadání je součástí zadávací dokumentace, které je na vyžádání

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce SO-06 Přípojka plynu Středotlaká plynovodní přípojka PE 100 SDR 11 32 x 2,9 bude napojena na stávající středotlaký plynovodní řad (provozní tlak 0,3 Mpa) v Husově ulici. Přípojka bude ukončena ve skříni

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ Seznam příloh: 1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ 2. Výkresová část: Rozvod plynu půdorys 1.PP F.1.VII - 1 Schéma rozvodu plynu F.1.VII - 2 Měření plynu F.1.VII - 3 Uložení potrubí v zemi

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY A TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY Ing. Miroslav Pfleger, Lukáš Koula SAINT GOBAIN trubní systémy, s.r.o. Ještě nedávno k trubkám a tvarovkám z tvárné litiny respektive

Více

Ocelové konstrukce - oceňování

Ocelové konstrukce - oceňování Zde vložte foto Zde vložte foto Ocelové konstrukce - oceňování Ing, Jakub Cejnar Divize 3/Provoz Ocelových Konstrukcí 1 Cena ocelové konstrukce 2 Cena ocelové konstrukce Fakturuje Ovlivňuje 3 Cena ocelové

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více