A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů a služeb určitého dodavatele, jsou tato označení jsou uvedena pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a technického řešení. Zadavatel umožňuje použití i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení nebo výrobků při dodržení požadované spolehlivosti a bezpečnosti." Předmětem výběrového řízení je realizace díla Modernizace kondenzátního potrubí - Projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracovala firma ENERGOPROJEKTA. Tato dokumentace je nedílnou součástí technické části zadávací dokumentace. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, kterou si vypracuje Zhotovitel. TECHNICKÉ ÚDAJE O PAROVODNÍ SOUSTAVĚ: Technické parametry Druh sítě parní tepelná síť s vracením kondenzátu Zdroj tepla Dalkia ČR a.s., Divize Olomouc Délka kondenzátního potrubí : úsek I. cca 308 m úsek II. cca 171 m úsek III. cca 263 m úsek IV. cca 296 m Způsob vedení podzemní vedení Dimenze kondenzát. potrubí : ø 160 v plastové chráničce Tlakové úrovně potrubí : SDR 11 Výpočtový tlak a teplota kondenzátu PN 6 / 60 C Provozní tlak a teplota kondenzátu 0,2-0,6 MPa / C Dilatace plastového potrubí : cca 9,6 mm / m HRANICE DODÁVKY : Modernizace větve I, která je rozdělena na IV.etapy: I. etapa - vede ze stávající šachty Š13, dále po ul. Sládkovského, do šachty Š40a na ulici Jiráskova II. etapa - vede po ulici Hodolanská ze stávající šachty Š42 do šachty Š50 III. etapa - vede po ulici Hodolanská ze stávající šachty Š50 do šachty Š43 IV. etapa - vede po ulici Jiráskova ze stávající šachty Š40a do šachty Š41 V úseku mezi šachtami Š41 a Š42 již byla modernizace kondenzátního potrubí provedena. Modernizace kondenzátní potrubí bude provedena z plastového potrubí např. systému potrubí Simona plastic ø 160. Potrubí bude uloženo v trase původního kondenzátního kanálu v plastové chráničce např. ULTRA-RIB. Zákrytové desky na tomto kanále budou odstraněny, stávající kondenzátní potrubí bude demontováno včetně uložení. Stávající kompenzátory kondenzátního potrubí budou zrušeny a nahrazeny kompenzátory v šachtách. V lomech budou vybudovány rozšířené kanály pro dilataci potrubí s kontrolními vstupy. Všechny armatury na kondenzátním potrubí budou vyměněny za nové. Budou vyměněny všechny žebříky po trase za pozinkované. Budou vyměněny kompletní odvodňovací soupravy v dimenzi DN50. Na odvodňovacích soupravách budou použity odvaděče kondenzátu např. KOMO. POTRUBNÍ A STAVEBNÍ ČÁST 1/9

2 Popis a vedení trasy: Modernizace kondenzátního potrubí spočívá v otevření stávajícího kondenzátního kanálu a demontáži stávajícího ocelového potrubí. Do kanálu bude poté uložena plastová chránička např. ULTRA-RIB ø 220. Do chráničky bude vsazeno plastové potrubí např. Simona plastic ø 160, SDR 11. Kompenzace tepelných dilatací bude provedena v šachtách a v dilatačních komorách. Nad dilatačními lomy trasy budou osazeny nahlížecí kontrolní otvory o velikosti 800x600mm tak, aby bylo možné k potrubí sestoupit a provést konrolu. Modernizace kondenzátního potrubí je členěno na čtyři etapy. I. Etapa - začíná za stávající sekční armaturou na odbočce potrubí v šachtě Š 13. Kondenzátní potrubí bude volně položené na dně podchodu při pravém kraji. V podchodu budou vyloženy dva U kompenzátory na podlaze přes celou šířku podchodu. Podchod končí v šachtě Š13/1. V této šachtě potrubí stoupá svislou etáží nahoru a vede spolu s párou ve společném kanále. Za tímto bodem bude vybudována v délce cca 4m dilatační komora o světlosti 800x400mm. V lomovém bodu L2 bude proveden nahlížecí otvor o rozměrech 800x600mm. Od bodu L2 vede potrubí přímo až do šachty Š46. V tomto úseku se nachází stávající kompenzátor K1. Tímto kompenzátorem bude kondenzátní potrubí procházet přímo. V šachtě Š46 bude proveden kompenzační útvar viz. výkresová část dokumentace a bude vysazena odbočka z plastového potrubí ø 50 a napojena na stávající kondenzátní potrubí DN40. Ze šachty Š46 povede potrubí přímo do lomu L6. V tomto lomovém bodě je umístěn stávající pevný bod na kondenzátním potrubí. V lomu L6 je třeba provést kompenzační útvary k absorpci tepelné dilatace od šachty Š46 a šachty Š40. Mezi šachtou Š46 a lomem L6 se nachází stávající kompenzátor K2. Tento kompenzátor bude nové kondenzátní potrubí procházet přímo. Za lomem L6 povede potrubí přímo směrem k šachtám Š40 a Š40a. Mezi L6 a Š40 se nachází stávající kompenzátor K3. Tímto kompenzátorem bude nové kondenzátní potrubí procházet přímo. Ve vzdálenosti cca 12m od L6 se nachází odbočka, která bude propojena s novým kondenzátním potrubím. V šachtě Š40 bude umístěn kompenzační útvar a připojena odbočka DN 80. Odbočka platového potrubí bude o ø 90. Z šachty Š 40 povede plastové potrubí do šachty Š40a, kde bude kompenzační útvar, odvodňovací souprava a sekční armatura kondenzátního potrubí. Z plastového potrubí bude vysazena odbočka ø50, která bude napojena na ocelové potrubí DN40. II. Etapa - začíná v šachtě Š42, kde bude upraven stávající kompenzační útvar. V této šachtě bude zrušeno ocelové potrubí a vysazena odbočka z plastového potrubí ø 50. Odbočka bude napojena na stávající kondenzátní potrubí DN40. V šachtě Š42 budou zachovány stávající kulové kohouty na odbočkách. Ze šachty Š 42 povede kondenzátní potrubí směrem k šachtě Š50 přes dva U kompenzátory (K7, K8). Stávajícím kompenzátorem K7 bude nové kondenzátní potrubí procházet přímo. Za kompenzátorem K7 se nachází kompenzátor K8. Vzhledem k velké vzdálenosti mezi šachtami Š42 a Š50 je třeba v kompenzátoru K8 vybudovat dilatační komoru pro uložení U kompenzátoru s nahlížecím otvorem 800x600mm. V Šachtě Š50 bude proveden kompenzační útvar plastového potrubí. Dále bude v šachtě vyměněna odvodňovací souprava a osazen nový sekční uzávěr kondenzátního potrubí. Z plastového potrubí bude vysazena odbočka plastové ø 63 pro ocelové potrubí DN50. III. Etapa - začíná v šachtě Š50 Ze šachty Š50 vede potrubí přímo směrem k šachtě Š182. Mezi šachtami se nachází kompenzátor K9, přes který bude plastové kondenzátní potrubí procházet přímo. V šachtě Š182 bude umístěn kompenzační útvar vyložený šikmo pod strop šachty. Podepření hlavy kompenzátoru bude provedeno pomocí ocelové konstrukce, která bude do šachty osazena. V šachtě Š182 je vysazena odbočka z plastového potrubí ø 63. Odbočka bude napojena na ocelové potrubí DN50. Ze šachty Š182 vede potrubí přímo směrem k šachtě Š42a. Mezi šachtami se nachází kompenzátor K10, přes který bude plastové kondenzátní potrubí procházet přímo. V šachtě Š40a bude umístěn kompenzační útvar s vysazenou odbočkou ø63. Plastové potrubí bude napojeno na ocelové potrubí DN50. Ze šachty Š42a vede potrubí směrem ke kompenzátoru K11. Tento kompenzátor bude třeba plastovým potrubím obejít. Z tohoto důvodu je navržena nová dilatační komora o světlosti 800x400mm. Skutečný tvar kompenzátoru není z dostupných podkladů jasný. Proto tento úsek bude dořešen po vykopání a otevření kanálu během realizace. Kompenzační útvar bude v případě potřeby řešen s projektantem v rámci autorského dozoru. Nad dilatačními lomy trasy budou osazeny nahlížecí otvory o světlosti 800x600mm. Z kompenzátoru K11 vede potrubí do šachty Š43. V šachtě bude osazen kompenzační útvar plastového potrubí, odvodňovací souprava, sekční armatura kondenzátního potrubí a vysazena odbočka ø63. Odbočka bude napojena na ocelové potrubí DN50 vedoucí směrem do podchodu pod ulicí Hodolanská. IV. Etapa - začíná v šachtě Š40a V tomto úseku se nachází stávající kompenzátor K4. Tímto kompenzátorem bude nové kondenzátní potrubí procházet přímo. V šachtě Š47 bude proveden kompenzační útvar 2/9

3 viz. výkresová část zadávací dokumentace a bude vysazena odbočka z plastového potrubí ø 50 a napojena na stávající kondenzátní potrubí DN40. Ze šachty Š47 povede potrubí přímo kompenzátorem K5 a povede ke kompenzátoru K6. Vzhledem k velké vzdálenosti mezi Š47 a kompenzátorem K6 (délka přímého úseku) bude uvnitř kompenzátoru provedena nová komora. Nad dilatačními lomy potrubí budou v komoře osazeny nahlížecí otvory o světlosti 800x600mm. Od kompenzátoru K6 povede potrubí do šachty Š49 přímo. V šachtě Š49 bude proveden kompenzační útvar. Plastové potrubí povede po dně průlezného kanálu mezi Š49, Š49/1 a lomovým bodem L8 (Š49/2). Od šachty Š49/2 směrem k Š41 bude zachován stávající kondenzátní kanál v délce cca 4m. Potrubí povede přímo do šachty Š41, kde bude napojeno na již rekonstruovaný úsek kondenzátního potrubí. V rámci rekonstrukce bude třeba upravit stávající útvar. V šachtě bude vyměněna odvodňovací souprava. Do šachty Š41 bude ze šachty Š42 přemístěn sekční uzávěr kondenzátního potrubí. Z plastového potrubí bude vysazena odbočka ø 50 pro potrubí DN40. V šachtě Š41 budou zachovány stávající kulové kohouty na odbočkách. Mezi šachtami Š41 a Š42 je kondenzátní potrubí plastové ø 160 po modernizaci. Stavební část : Výkopové a bourací práce : Při provádění zemních prací pro realizaci stavby, zejména hloubení jam a rýh pro uložení kondenzátního potrubí musí být respektovány nadzemní i podzemní inženýrské sítě. Před zahájením zemních prací je povinností zhotovitele stavby nechat vytýčit veškerá podzemní vedení inženýrských sítí v lokalitě dotčené stavbou. Je nutno si vyžádat od správců sítí podmínky, za kterých je možno pracovat v blízkosti či střetu s nimi a tyto podmínky respektovat. Křížení a souběh s podzemními sítěmi musí odpovídat ČSN V případě, že nebudou dodrženy předepsané vzdálenosti, je nutné toto řešit v součinnosti s příslušným provozovatelem. Terén dotčený výstavbou bude po dokončení stavby uveden do původního stavu. Před zahájením výkopových prací je nutno provést v kritických místech křížení s podzemními sítěmi kontrolní sondy za účelem zjištění jejich přesné polohy a hloubky. Předpokládá se, že zemina výkopu bude zatříděná z 50% do 3. třídy a z 50% do 4. třídy obtížnosti v rozpojování podle ČSN Při výkopech hlubších než 1,2 m provést pažení. Dimenzování pažení provést na základě skutečného zatřídění zeminy dle provedených sond a to v realizačním projektu. Výkopek bude kladen podél výkopu a použit ke zpětnému zásypu. Přebytečná zemina bude odvezena na přidělenou skládku stavby. Popis stavebních prací: Svislé konstrukce: Stěny kanálů v lomech budou provedeny z betonu C25/30 výztuženým rohoží KARI jejichž dimenze budou navrženy v rámci dokumentace pro provádění stavby zpracované zhotovitelem. V monolitické technologii budou provedeny o tl. 120 mm, přičemž i tyto budou upřesněny dle zvolených technologických možností zhotovitele stavby při provádění předmětných konstrukcí. Vodorovné konstrukce: Stropní konstrukce kanálu budou zhotoveny ze zákrytových desek betonu C 25/30 o tl. 120 mm s vyspádovanou betonovou mazaninou tl mm. Rovněž tl. vodorovných konstrukcí budou upřesněny dle zvolených technologických možností zhotovitele stavby při provádění předmětných konstrukcí. Podlahové konstrukce: Pro zhotovení konstrukce podlahy kanálů bude v rámci realizace stavby proveden podkladní beton, na který bude nanesena vodorovná hydroizolace. Podkladní beton bude proveden z prostého betonu C 8/10 o tl. 100 mm. Podlahy kanálů v lomech budou provedeny z betonu C25/30 výztuženného rohoží KARI jejichž dimenze budou navrženy v rámci dokumentace pro provádění stavby zpracované zhotovitelem. Dokončovací práce a konstrukce: Z prací dokončovacích bude v rámci realizace předmětné stavby provedeno řádné vyčištění kanálu a šachet zametením. Potrubní část: 3/9

4 Potrubí kondenzátu Trubky - Kondenzátní potrubí (60 C) bude provedeno z plastového potrubí např. výrobce SIMONA-PLASTICS CZ z materiálu PP-H100. Potrubí včetně příslušných komponentů bude provedeno v tlakové úrovni SDR11. V šachtách a na odvodňovacích soupravách bude použita ocelová trubka bezešvá jak.mat , ČSN ČSN Kondenzátní potrubí ocelové bude provedeno se zesílenou stěnou trubky. Potrubí bude uloženo viz. výkresová část zadávací dokumentace Ochrana kondenzátního potrubí V místech, kde hrozí nebezpečí dotyku plastového potrubí s potrubím parním nebo jeho uložením, je nutné ochránit plastové potrubí např. dřevěnou obložkou, přepážkou případně jiným materiálem obdobných vlastností. Uzavírací armatury Na kondenzátní potrubí, odvodnění a vypouštění budou použity přírubové uzavírací ventily např. V , PN40. Na všech odbočkách budou vyměněny uzavírací armatury. Umístění sekčních armatur na odvodňovací potrubí: Š13 stávající, Š40a, Š 41, Š50, Š43, Poznámka: stávající sekční armatura bude v šachtě Š42 zrušena. Nová sekční armatura bude místo ní osazena v šachtě Š41. Odvodňovací soupravy V rámci modernizace kondenzátního potrubí budou vyměněny kompletní odvodňovací soupravy. Stávající odvodňovací soupravy budou kompletně demontovány, kromě prvního ventilu ze strany páry. Odvodňovací souprava bude provedena z trubek ocelových, bezešvých se zesílenou stěnou trubky. Schéma odvodňovací soupravy je patrné z výkresu č. F Dimenze soupravy bude DN50. Na odvodnění bude použit odvaděč kondenzátu např. KOMO 5 MP. Do kondenzátního potrubí bude souprava připojena přes doměrek ocelového potrubí délky 1m. Na koncích doměrku budou osazeny příruby a připojeny na plastové potrubí ø 160. Uložení odvodňovací soupravy bude provedeno po cca 1,5m. Rozmístění armatur a uložení odvodňovacích souprav bude projednáno s provozovatelem. Uložení ocelového doměrku potrubí DN150 bude provedeno pomocí dvou uložení objímkových na betonový sokl opatřený úložným plechem. Zpětná klapka na odvodňovací soupravě bude použita mezipřírubová např. BZK DN50, PN16 L materiál nerezová ocel. Veškeré doplňkové konstrukce jako např. uložení bude v pozinkovaném provedení včetně odvrtaných děr pro uchycení komponentů. Odvaděč kondenzátu je zakázáno tepelně izolovat hrozí jeho přehřátí Poslední armatura soupravy bude umístěna pod poklopem tak aby bylo možno její ovládání z terénu. Umístění odvodňovacích souprav v šachtách: Š 40a, Š50, Š43, Š41 Odvzdušnění Na kondenzátním potrubí nebude po dohodě s provozovatelem odvzdušnění osazeno. Vypouštění Vypouštění kondenzátního potrubí se bude provádět v relativně nejnižších místech na trase pomocí odvodňovacích souprav. V potrubí budou zůstávat nevypustitelná místa potrubí, především v šachtách z důvodu uložení plastového potrubí na podlahu a kvůli uložení ocelových doměrků potrubí pro připojení odvodňovacích souprav na objímkové uložení. Tyto úseky budou vypuštěny až v případě poruchy rozřezáním potrubí. 4/9

5 Přechod plast - kov Přechod z plastového na ocelové potrubí a naopak bude proveden pomocí přírubového spoje. Na plastové potrubí bude osazena točivá příruba a lemový nákružek. Na ocelové potrubí bude osazena příruba přivařovací s krkem typ č.11 dle ČSN EN Mezi přírubou a lemovým nákružkem bude osazeno standardní těsnění. Kompenzace tepelných dilatací tepelné dilatace plastového kondenzátního potrubí budou kompenzovány převážně v šachtách na trase potrubí. Pouze v místech, kde je vzdálenost mezi šachtami větší než 130 m bude provedena kompenzační komora mimo prostor šachty. Kompenzační komory je třeba vybudovat také v blízkosti tupého lomu trasy L6. Dilatace plastového potrubí je cca 9,6 mm/m Kompenzace bude provedena většinou v šachtách. Tvary kompenzačních útvarů budou provedeny podle výkresové části dokumentace a podle prostorových možností na místě. Kompenzační útvary budou předepnuty za studena. Potrubí bude namontováno a poté co nejblíže ke stěnám kanálů a šachet roztaženo proti směru předpokládané dilatace potrubí. Toto roztažení bude považováno za předpětí potrubí za studena. Během nahřívání potrubí na provozní teplotu bude potrubí sledováno a dilatace potrubí měřena například pomocí značek na potrubí. Jestliže v některých místech (šachtách) dojde k takové dilataci, že bude hrozit prasknutí potrubí bude po nahřátí potrubí vypuštěno, v místě dilatace rozříznuto a zkráceno. Tlaková zkouška kondenzátního potrubí - Montáž a zkoušení kondenzátního potrubí bude splňovat obecné požadavky normy ČSN EN Kovová průmyslová potrubí, část 5 Kontrola a zkoušení. Vzhledem ke skutečnosti že se ve většině trasy jedná o plastové potrubí bude plastové potrubí montováno a zkoušeno podle předpisu výrobce potrubí. Montáž a zkoušení plastového potrubí musí dále respektovat normy na které se montážní předpis výrobce odkazuje. Na ocelovém kondenzátním potrubí bude prováděna radiografická zkouška obvodových svarů v rozsahu 30%. Tlaková zkouška a zkouška těsnosti potrubí bude provedena podle článku 9 normy ČSN EN s tímto upřesněním. Voda pro tlakovou zkoušku bude použit kondenzát o provozní teplotě a provozním tlaku tak, aby během tlakové zkoušky mohlo plastové potrubí dilatovat a ověřila se současně kompenzační schopnost realizovaných útvarů. Po provedení tlakové zkoušky se potrubí co nejrychleji vypustí, což bude považováno za proplach. V místech, kde bude dilatace potrubí viditelně velká, bude plastové potrubí rozřezáno a předepnuto. Čištění potrubí - Veškeré potrubí, tvarové kusy a armatury musí být při dopravě a skladování zaslepeny plastovými víčky, která se sejmou až těsně před montáží do potrubní trasy. Trubky a trubní díly musí být před montáží prohlédnuty a veškeré nečistoty z vnitřního povrchu mechanicky odstraněny vymetením pomocí kartáčů. Po ukončení montážních prací musí být každý den konce potrubí spolehlivě zaslepeny, aby nemohlo dojít k znečistění potrubí cizími osobami nebo přívalovou dešťovou vodou. Nátěry potrubí. Kondenzátní potrubí v klasickém provedení bude pod tepelnou izolací opatřeno nátěrem K 2000 v jedné vrstvě. Neizolované potrubí (odvodnění, vypouštění a obnažené části kondenzátního potrubí) bude opatřeno nátěrem ve složení 1 x S x S Tepelné izolace. V místě zpřístupněného parního potrubí cca 80 metrů bude v celé jeho délce doplněná chybějící či poškozená tepelná izolace. V místech, kde není možné doplnění tepelné izolace po celém obvodu, bude tepelná izolace provedena zejména v horní části potrubí doplněná vnějším obalem např. Flexipan. Tloušťka tepelné izolace: Izolace potrubí a ohybů na odvodňovací soupravě DN50 a vypouštění bude tl. 20 mm Izolace parního potrubí bude tl. 160 mm Uložení potrubí: Po odstranění zákrytových desek z kond. kanálu bude tento kanál z části zasypán pískem frakce 0 4 mm a na písek bude uložena plastová chránička, která bude obsypána pískem. Kondenzátní plastové potrubí bude v dlouhých přímých úsecích mezi šachtami a kompenzačními komorami volně v chráničce uloženo. 5/9

6 V dilatačních lomech trasy mimo šachty bude potrubí volně položeno na dně rozšířeného kanálu. V šachtách bude potrubí volně položeno na dně šachty tak, aby mohlo volně dilatovat. V místě ocelových doměrků pro odvodňovací soupravy budou na dně šachty osazeny vždy dva betonové sokly o rozměrech 200x200 s úložným plechem. Potrubí bude uloženo na objímkovém uložení, které bude sestávat z objímky se dvěma šrouby dle bývalé ON , která bude přivařena na profil U100 dlouhý 100mm. Pod Odvodňovacími soupravami bude provedeno podepření po cca 1,5m z profilovaného materiálu. V šachtě Š 182 bude provedena úložná konstrukce pro platové potrubí ø 160 s odbočkou ø50. V hlavě kompenzátoru je třeba potrubí podepřít. Potrubí bude podepřeno na betonovém soklu 200x200x200mm s úložným plechem. Na úložný plech budou přivařeny stojky z trubky DN50 (ø 60,3x3,2). Na stojky bude přivařena hlava podpěry z profilu U160. Uložení potrubí v šachtách může být provedeno pomocí typizovaného úložného systému například MÜPRO. Veškeré doplňkové konstrukce a uložení potrubí budou opatřeny povrchovou úpravou pozinkováním. V místě křížení komunikace požadujeme hutnění na 45 MPa a doložení protokolem o měření hutnění. Plán kontrol a zkoušek : V průběhu stavebních prací budou průběžně prováděny tyto zkoušky a kontroly: Hloubka výkopu : Bude kontrolována nivelačním přístrojem, nebo pomocí dřevěných laveček po cca m, dle charakteru trasy. Pokud bude hloubka větší než stanovené hodnoty, které uvádí PD., bude niveleta zemní rýhy dosypána. Pokud bude hloubka menší, bude profil dokopán na hodnoty dle výkresu podélného profilu. Délka : Je daná kótami v situaci a podélném profilu. Zásypový materiál : Zásyp zemní rýhy bude proveden zhutněným výkopkem bez kamení. Hutnění bude prováděno po vrstvách. Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného směrového a výškového stavu potrubí včetně jednotlivých křižujících inženýrských sítí. Zhutnění pláně, rovinatost a kvalita směsí : Pláň bude kontrolována nezávislou zkušebnou únosnost min. 45 MPa, 100% PS. Zkoušky zhutnění budou provedeny metodou zátěžových zkoušek v místech procházení komunikací. Doplňkové zkoušky mohou být dynamické. Jakost a kvalitu materiálů dokladuje výrobce atestem státní zkušebny. Montážní práce : Montážní páce na kondenzátním potrubí budou probíhat následně po stavební připravenosti. Pro montáž kondenzátního potrubí v trase v betonovém kanálu je navrženo v plastové chráničce, uložené na pískovém loži. Potrubí bude montováno (pokud to bude možné) mimo výkop a po m nasouváno do chráničky. V místech s křížením s inženýrskými sítěmi bude prováděna montáž jednotlivých dílů potrubí ve výkopu. V místech svaru ve výkopu bude pro svařovací jímky výkop rozšířen a prohlouben. Po provedení montážních prací bude potrubí napuštěno, propláchnuto, tlakově zkoušeno. Poté může být zprovozněno a uvedeno na provozní parametry pro dané období. Kontrola čistoty trubních dílů : Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot uvnitř trubky. Po každém ukončení prací musí být provedeno zaslepení potrubí nastehovaným plechem. 6/9

7 Kontrola kvality svaru : U klasického potrubí bude provedena kontrola RTG 30%. Zjistí-li se RTG kontrolou horší klasifikační stupeň než 2, bude provedena oprava svaru. Stavební zkouška: Po úplném dohotovení a smontování potrubí bude provedena stavební zkouška, kterou se zjišťuje, zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům realizačního projektu a ČSN EN a kontroluje se připravenost k tlakovým zkouškám. Výsledku stavební zkoušky bude zhotovitelem vydáno potvrzení o splnění stavební zkoušky. Zkouška těsnosti potrubí tlaková zkouška: Zkouška těsnosti bude provedena přímo provozním médiem. Dosažený tlak bude měřen ověřeným tlakoměrem a těsnost potrubí bude kontrolována vizuálně. Tlaková zkouška se provede za účasti zástupce provozovatele, investora a zhotovitele a bude provedena v rozsahu dle ČSN EN O zkoušce bude sepsán protokol. Tato zkouška bude provedena na ucelené úseky potrubí, ty se tlakují na zkušební přetlak 0,6 MPa provozním médiem. Dílčí tlakové zkoušky se provádějí po spojení médiové trubky v celém úseku. Spoje na médiové trubce jsou přístupné. Konce zkoušeného úseku se utěsní, úsek se naplní vodou a odvzdušní. V průběhu tlakové zkoušky se kontroluje stabilita tlaku vody v úseku. Kontrola použitých materiálů : Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od jednotlivých výrobců spolu s atesty. Komplexní vyzkoušení: - Komplexním vyzkoušením prokazuje Zhotovitel řádné provedení Díla, tj. kvalitu a schopnost dodávky k provozu tím, že zařízení provozuje nepřetržitě po dobu sedmdesátdva (72) hodin Ke všem zkouškám bude přizván zástupce investora a bude sepsán protokol či zápis do stavebního deníku. Podmínky pro zabezpečení provozu inženýrských sítí, ochrana zeleně : Umístění jednotlivých sítí v situacích vychází z podkladů jejich správců a z ČSN (prostorová úprava vedení a technické vybavení). Protože podklady od jednotlivých správců sítí jsou orientační, před vlastním zahájením výkopových prací, je povinností zhotovitele nechat vytýčit všechny sítě od jejich správců na vlastní náklady. Při křížení a souběhu jednotlivých sítí je třeba tyto zabezpečit proti poškození, dle potřeby přeložit, nebo uložit do korýtek. Po celou dobu realizace je třeba dodržovat podmínky dané jednotlivými správci sítí. V místech, kde dojde k narušení ochranného pásma keřů a stromů ( 2,5 m od kmene ) a pod větvovím, bude zhotovitel provádět výkop ručně se snahou nepoškodit kořenový systém těchto dřevin. Dřeviny zhotovitel zajistí proti pádu, větve sváže, kořenový systém bude udržovat ve vlhku ( hadry kropené vodou ). Kmeny stromů zhotovitel opatří proti poškození bedněním a nebude k nim hrnout výkopek Seznam norem: ČSN Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení. ČSN Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů. ČSN Ústřední vytápění Projektování a montáž. ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody. ČSN Voda a pára pro tepelná zařízení s pracovním tlakem do 0,8 MPa. ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky. ČSN Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování. ČSN Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry. ČSN Zásobování teplem, všeobecné zásady. 7/9

8 ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. ČSN Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. ČSN EN Vedení vodních tepelných sítí Bezkanálové sdružené konstrukce ČSN EN Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli ČSN EN 444 Nedestruktivní zkoušení Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama. ČSN EN 448 Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyethylenu. ČSN EN 473 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení - Všeobecné Zásady. ČSN EN 970 Nedestruktivní zkoušení tavných svarů Vizuální kontrola. ČSN EN 1435 Nedestruktivní zkoušení svarů Radiografické zkoušení svarových spojů. ČSN ISO 5579 Nedestruktivní zkoušení Radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama Základní pravidla. ČSN EN Nedestruktivní zkoušení svarů radiografické zkoušení svarových spojů stupně přípustnosti. ČSN EN Kovová průmyslová potrubí (Nahrazuje ČSN 13021). ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 2: Materiály. Nahrazuje ČSN ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 4: Výroba a montáž. Nahrazuje ČSN a 6.2. ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 5: Kontrola a zkoušení. Nahrazuje ČSN a 7. ČSN EN Navrhování a provádění vodních tepelných sítí bezkanálové sdružené konstrukce ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy Klasifikace geometrických vad kovových materiálů část 1: Tavné svařování. ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy Klasifikace geometrických vad kovových materiálů část 1: Tlakové svařování. ČSN EN 489 Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Spojky pro ocelové trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a s vnějším pláštěm z polyethylenu. a s nimi související. DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ: Souběžně s potrubím kondenzátu bude uložen doprovodný sdělovací kabel typu TCEPKPFLE 10XN0,8 pro přenos dat z výměníkových stanic odběratelů tepla. Kabel bude uložen volně v pískovém loži a opatřen výstražnou fólií červené barvy. Ve vozovce a v parkovacích plochách bude kabel uložen v korugované chráničce - viz Vzorový příčný řez. Na obou koncích bude kabel ukončen zatavovací páskou. Způsob uložení kabelů v terénu musí odpovídat ČSN a ČSN DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE: U ocelového klasického potrubí bude provedena 30 %-ní kontrola svarů, radiografické zkoušení svarových spojů bude provedeno dle ČSN EN způsob techniky třídy A, vyhodnocení dle ČSN EN stupeň přípustnosti 2. V místech, kde hrozí nebezpečí dotyku plastového potrubí s potrubím parním nebo jeho uložením, je nutné ochránit plastové potrubí např. dřevěnou obložkou, přepážkou případně jiným materiálem obdobných vlastností. V místě zpřístupněného parního potrubí bude v celé jeho délce doplněná chybějící či poškozená tepelná izolace. V místech, kde není možné doplnění tepelné izolace po celém obvodu, bude tepelná izolace provedena zejména v horní části potrubí doplněná vnějším obalem např.flexipan. Před zásypem potrubního kanálu předloží zhotovitel objednateli pro kontrolu montážní schéma potrubí. Kondenzátní potrubí bude pevnostně i dilatačně navrženo na 60 o C. Před uvedením kondenzátu do provozu provede zhotovitel proplach potrubí, tlakovou zkoušku, stavební zkoušku a komplexní vyzkoušení. Provozní médium pro první naplnění poskytne objednatel bezplatně. Další náplně v případě oprav za úplatu. V rámci dokončovacích prací provede zhotovitel zhutněný zásyp rýhy vhodnou zeminou bez kamení a povrchy budou uvedeny do původního stavu. Travnaté plochy budou řádně urovnány, osety travním semenem, zaválcovány a bude provedeno jejich 1. pokosení. 8/9

9 Zhotovitel provede vytyčení inženýrských sítí na své náklady a zákres v jednom vyhotovení předá objednateli. Při poškození inženýrských sítí v průběhu prací zajistí zhotovitel jejich opravu na své náklady. Zhotovitel bude provádět průběžně čištění komunikací znečištěné při výstavbě a to na své náklady. Zhotovitel zajistí ostrahu stavby a materiálu na vlastní náklady. Pro realizaci stavby zajistí zhotovitel na své náklady projekt dopravního značení, případné uzavírky, objížďky, dopravní značky a jejich osazení, které projedná s odborem dopravy příslušného MÚ. Zhotovitel ohradí staveniště ( stavby ) oplocením a označí ho v souladu s platnou legislativou BOZP a provede označení stavby, dále provede řádné ohrazení všech výkopů proti pádu osob a provede přemostění vozovek a přechodů pro chodce, jejich nezávislé osvětlení. Toto bude udržovat po celou dobu výstavby díla. Zhotovitel zajistí povolení záborů veřejného prostranství a komunikací. Úhradu dle tohoto povolení provede Zhotovitel. Doba záborů bude po etapách, maximálně 2 měsíce každá etapa. Zábory pro zařízení staveniště si zhotovitel zajistí na své náklady. Veškeré demontované zařízení je majetkem Dalkie, zhotovitel zajistí uložení demontovaného potrubí včetně jeho kovového uložení do přistavených kontejnérů Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli kopie všech rozhodnutí a dokladů zajišťovaných zhotovitelem u veřejnoprávních orgánů. Před záhozem uloženého potrubí zhotovitel požádá o souhlasy správce inženýrských sítí, kteří mu zához písemně odsouhlasí např. ve stavebním deníku. Toto místa budou vyfotografována. Zeminu a materiál z demolic odveze zhotovitel na řízenou skládku. Způsob likvidace odpadů doloží zhotovitel objednateli při přejímce díla příslušnými doklady ( druh odpadu, objem, název stavby, datum, ). Zakázáno je používání azbestových výrobků a PCB a regulovaných látek ve smyslu zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby, kterou odsouhlasí objednatel. Veškeré podklady poskytnuté objednatelem zhotoviteli jsou informativní. Potrubí v objektech musí být ukončeno nad úrovní odkanalizované podlahy. Nechráněné kovové části potrubí a armatur (uchycení ovládacích pák kulových kohoutů apod.) v zemních šachtách, musí být umístěny min. 10 cm nad úrovní dna. Veškeré zásahy do vzrostlé zeleně provede pro zhotovitele odborná zahradnická firma, resp. bude přítomen zástupce OŽP MmOl odd. péče o zeleň. Pracovníci zhotovitele budou mít jednotné pracovní oděvy s logem firmy a názvem firmy. Obnova narušených komunikací bude provedena takto : při křížení se vždy provede přesah odfrézování ( zámek ) min cm na každou stranu oproti zařezání asfaltu s následnou obnovou. při podélném výkopu v komunikaci se provede : vyspravení poloviny komunikace při výkopu se zámkem nepřesahujícím polovinu komunikace vyspravení celé šířky komunikace při výkopu se zámkem přesahujícím polovinu komunikace Zhotovitel zajistí : - Fotodokumentaci s datem o původním, průběžném a konečném stavu dotčených ploch zeleně, chodníků, cest, parkovišť, aj. za účelem pozdějšího průkazného uvedení do původního stavu. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli v jednom vyhotovení takto: původní stav předá před zahájením prací před záhozem inženýrských sítí, apod. konečný stav předá při předávání jednotlivých úseků správcům nebo majitelům - autorský dozor projektantů realizačního projektu při vlastním provádění díla Příloha : Dokumentace pro provádění stavby - Výkresová dokumentaci ve formátu dwg. - Výkresová dokumentaci ve formátu pdf. - Textová část zadávací dokumentace, vč. specifikace materiálu a výkazů výměr 9/9

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 2. Technické řešení... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Uložení potrubí... 4 2.3 Tlaková zkouška a dezinfekce potrubí... 5 3. Použité normy a související

Více

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Městský úřad Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Horkovodní přípojka pro Obytnou skupinu Hloubětínský park, soubor Vinice I, Praha 9 Hloubětín

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Horkovodní přípojka pro Obytnou skupinu Hloubětínský park, soubor Vinice I, Praha 9 Hloubětín Dalkia Česká republika, a.s. Horkovodní přípojka Vinice I, Hloubětín Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Horkovodní přípojka pro Obytnou skupinu Hloubětínský park, soubor

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax:

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax: 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.1 Podklady... 3 2. Technický popis... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Objekty na vodovodním řadu... 4 2.3 Uložení potrubí... 5 2.4 Tlaková zkouška a dezinfekce

Více

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVOD... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ VODOVODU... 4 2.4. ZEMNÍ PRÁCE... 4 3. ZÁVĚR...

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, 678 01 Blansko ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE v ul. Masarykova (úsek Bartošova Těchovská) BLANSKO

Více

Identifikační údaje. Průvodní zpráva

Identifikační údaje. Průvodní zpráva Identifikační údaje Stavba: Rekonstrukce chodníku na Náměstí Palackého v Sadské na západní straně od čp. 1100 (Norma) po č.p. 77 (Spořitelna) Stavebník: Město Sadská, Náměstí Palackého 1, Sadská, 289 12

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační

Více

Název stavby : Přípojka plynu pro dům sociálních služeb. Místo stavby : S.K.Neumanna, č.parc.691-k.ú.libeň, Praha 8

Název stavby : Přípojka plynu pro dům sociálních služeb. Místo stavby : S.K.Neumanna, č.parc.691-k.ú.libeň, Praha 8 Seznam příloh: 1.Souhrnná a technická zpráva F.6.TZ Výkresová část 1. Půdorys 1:200 F.6.1 2. Podélný profil F.6.2 3. Uložení potrubí v zemi vzorový řez F.6.3 A) SOUHRNNÁ ZPRÁVA Plynovod - STL přípojka

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

OPRAVA KANALIZACE ZŠ TGM BÍLOVEC Ostravská 28, Bílovec, parc.č.813, k.ú. Bílovec-město

OPRAVA KANALIZACE ZŠ TGM BÍLOVEC Ostravská 28, Bílovec, parc.č.813, k.ú. Bílovec-město Ing. Jiří Kolář_TZB PROJEKT e-mail: kolar@tzb-projekt.eu Anenská 121, Bohumín Záblatí, 735 52 tel: +420 777 230 245 OPRAVA KANALIZACE ZŠ TGM BÍLOVEC Ostravská 28, 743 01 Bílovec, parc.č.813, k.ú. Bílovec-město

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

1. Sestavení nákladů stavby: Kč bez DPH. vč. DPH. Celkové stavební náklady SO 401

1. Sestavení nákladů stavby: Kč bez DPH. vč. DPH. Celkové stavební náklady SO 401 1. Sestavení nákladů stavby: Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, Poznámky: Při sestavení soupisu prací stavby "Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, "

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

1975 m délka přípojek počet přípojek 56

1975 m délka přípojek počet přípojek 56 1 Úvod Dokumentace řeší výstavbu nových teplovodů z provozní budovy bioplynové stanice do obce Kloužovice, teplovody budou sloužit k zásobování teplem připojených objektů.. Základní technické údaje: Potrubí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkové stanice pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9- Hloubětín

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkové stanice pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9- Hloubětín Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9- Hloubětín Předmětem výběrového řízení je provedení díla

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 02 Vodovod DSP

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 02 Vodovod DSP D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou SO 02 Vodovod DSP Obsah: 1.Vodovod... 2 2.Obnova povrchů... 3 3.Antikorozní úprava... 3 4.Rozsah stavebního objektu... 4 5.Hydrotechnické

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

: Obecní úřad Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice. Listů 4/ list 1

: Obecní úřad Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice. Listů 4/ list 1 info@kipbrno.cz Listů 4/ list 1 Technická zpráva VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Obsah: 1) Úvod 2) Technické a provozní údaje 3) Popis řešení 4) Uložení kabelu 5) Křížení s komunikací 6) BOZ 7) Nakládání s odpady Identifikační

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: Stavba: choch. Parkování ul. Hochmanova. Objekt: Přeložka VO. Rozpočet: Přeložka VO

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: Stavba: choch. Parkování ul. Hochmanova. Objekt: Přeložka VO. Rozpočet: Přeložka VO ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Statutární město Brno PROAXI s.r.o. Vyškov Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.5.01.Technická

Více

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Zak.číslo: 243-530 Počet listů: 10 Arch.číslo: D.2.1 D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Dokumentace pro ohlášení stavby D.2 - Strojní část Zákazník: Stavba: Projektant: Zodp.projektant: OBCHODNÍ AKADEMIE,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 6 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

H - Plán organizace výstavby

H - Plán organizace výstavby Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY H - Plán organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Horkovodní přípojka pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9 Hloubětín. 1. Technické údaje o horkovodní soustavě

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Horkovodní přípojka pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9 Hloubětín. 1. Technické údaje o horkovodní soustavě Dalkia Česká republika, a.s. Horkovodní přípojka Nademlejnská Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Horkovodní přípojka pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9 Hloubětín

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Akce: 3 RODINNÉ DOMY LIBOCKÁ RODINNÝ DŮM Č.1 LIBOCKÁ 272/27, PRAHA 6, K.Ú. LIBOC, PARC. Č. 63, 64 Investor: ING. TOMÁŠ CHRUST stupeň: DSP VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Technická zpráva obsah 1. Identifikační

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Plán kontroly a zkoušek - vzor

Plán kontroly a zkoušek - vzor Název činnosti Předmět kontroly Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje Přizván ke kontrole (účastník kontroly) Způsob kontroly Rozsah kontroly, zkoušky Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly Poznámka

Více

Obnova povrchů vozovky a VDZ, výměna povrchů chodníků v ul. Dřínovská před č. p , Chomutov

Obnova povrchů vozovky a VDZ, výměna povrchů chodníků v ul. Dřínovská před č. p , Chomutov 01. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby: Obnova povrchů vozovky a VDZ, výměna povrchů chodníků v ul. Dřínovská před č. p. 4741-4743, Chomutov k. ú.: Chomutov I Místo stavby: par. č. 4801/87,

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž objektové předávací stanice tepla objektu C na akci Obytný soubor, Praha 8 Ďáblice Předmětem výběrového řízení je

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč DEŠŤOVÁ KANALIZACE Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 15.7.2015 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 3 2.1. Dešťová kanalizace 3 2.2. Odvodňované plochy

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o. IČO:24168955 Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká Technická zpráva TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ Projekt pro

Více

Vodovodní přípojky. 3, odst. 1) 3, odst. 6) 3, odst. 4)

Vodovodní přípojky. 3, odst. 1) 3, odst. 6) 3, odst. 4) Vodovodní přípojky Vybraná ustanovení zákona č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění: 3, odst. 1) Vodovodní přípojka je samostatnou

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou SO 01 Tlaková kanalizace DSP Obsah: 1. Tlaková kanalizace... 2 2. Obnova povrchů... 3 3. Antikorozní úprava... 3 4. Rozsah stavebního

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

D.3.1. Technická zpráva

D.3.1. Technická zpráva D.3.1 Název akce: Čištění odpadních vod Hřivno kanalizace s výtlakem na ČOV Chotětov Část: SO 03 - D.3 Čerpací stanice - Přípojka n.n. Investor: Městys Chotětov Zakázkové číslo: VIS 2/16-006 Stupeň: Projekt

Více

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 2 2 PRŮBĚH VÝSTAVBY 2 3 ZDROJE ENERGIÍ, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 2 4 VYZNAČENÍ UZAVÍRKY 2 5 PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 7 REALIZACE

Více

SPLAŠKOVÁ PODTLAKOVÁ KANALIZACE LUŽEC NAD VLTAVOU - CHRAMOSTEK

SPLAŠKOVÁ PODTLAKOVÁ KANALIZACE LUŽEC NAD VLTAVOU - CHRAMOSTEK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPLAŠKOVÁ PODTLAKOVÁ KANALIZACE LUŽEC NAD VLTAVOU - CHRAMOSTEK D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ atelier free 69 s.r.o. projekce palackého 138, 276 01

Více

SEZNAM PŘÍLOH. 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru

SEZNAM PŘÍLOH. 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA - DUKELSKÁ SO 434 Úprava veřejného osvětlení SEZNAM PŘÍLOH 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA -

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář 390 03 TÁBOR, Luční 335, tel/fax 381 234 203 Investor: Město Tábor Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť Zádlažba příčných komunikací 2011 Dokumentace k realizaci stavby

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2007 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více

Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000 a projektová dokumentace stavby.

Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000 a projektová dokumentace stavby. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA : 1. Použité podklady: Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000 a projektová dokumentace stavby. 2. Stávající sítě: Zákresy sítí a jejich výškopisné umístění jsou pouze orientační a

Více

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE Investor: MIROSLAV NOVOTNÝ, DLOUHÁ 710/40, HORNÍ SLAVKOV Akce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo realizace: Č. HOLASE 406/11, 228/13, MILEVSKO Datum: LISTOPAD 2015 Stupeň: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Vypracoval:

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.2. PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 4 2.3. BILANCE

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.4 ZAKÁZKA: SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PŘÍPOJKA - PODÉLNÝ PROFIL - 02 REVIZNÍ ŠACHTA - 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ - 04 PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE - 05 SCHEMA SPLAŠKOVÉ

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1

Více

SO 05 Měření (3 x nivelační znak v hrázi + 3 x hřebový nivelační znak)

SO 05 Měření (3 x nivelační znak v hrázi + 3 x hřebový nivelační znak) Č.j. objednatele: 1495-2016-523101 Č.j. zhotovitele: 37/2016 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Specifikace díla a závazný týdenní harmonogram postupu prací 1. Specifikace díla Podrobnou definici předmětu veřejné

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek Dokumenty společnosti VODAK HUMPOLEC s.r.o. DOKUMENTY Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 5 Výtisk Změna číslo: číslo : 0 1 Změna číslo : 0 Dokumenty společnosti Dokument č.10 Dokument, který stanovuje

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

DRAŽOVICE - ZKAPACITNĚNÍ VODOJEMU. Dokumentace technických a technologických zařízení. PS 01 Technologická část TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.1.

DRAŽOVICE - ZKAPACITNĚNÍ VODOJEMU. Dokumentace technických a technologických zařízení. PS 01 Technologická část TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.1. Revize Popis revize Datum revize Vedoucí projektu Zástupce dílčího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Ing. Petr Baránek AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého

Více

1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 3.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ...

1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 3.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 2.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 3. SO 06 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ...

Více

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice SEZNAM PŘÍLOH: 00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 PŮDORYS PLYNOINSTALACE 02 AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE Autorizoval / hlavní projektant: 01 2016 1 : x A4 Email: slavik.josef@gmail.com PLYNOINSTALACE SEZNAM PŘÍLOH:

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 položka popis mj exp cena 2015 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI

Více

RADNICE MĚSTA JABLUNKOV č.p. 144

RADNICE MĚSTA JABLUNKOV č.p. 144 Radnice města Jablunkov č.p. 144, ul. Dukelská, 739 91 Jablunkov strana 1 z 7 Identifikace stavby Název stavby: oprava RADNICE MĚSTA JABLUNKOV č.p. 144 vstupní, vnitřní a zadní schodiště Místo stavby:

Více

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY MĚSTO Š T E R N B E R K SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTECH PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZPRACOVATEL:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou - vodohospodářská část

TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou - vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou - vodohospodářská část 1. Identifikační údaje stavby Název stavby : Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace

Více

Technická zpráva ZTI. D Zdravotně technické instalace

Technická zpráva ZTI. D Zdravotně technické instalace Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII Tel: 412 547 778, 412 548 903 e-mail: reditelka@msboletice.cz, www.msboletice.cz IČO: 49888544 D.1.4.1 Zdravotně

Více

a) identifikační údaje objektu Úprava povrchu ulice Kotkovy

a) identifikační údaje objektu Úprava povrchu ulice Kotkovy - 2 - a) identifikační údaje objektu Akce : Objekt : SO 101 Úprava komunikace Kraj : Moravskoslezský Místo stavby : Klimkovice Druh stavby : Rekonstrukce Investor : Město Klimkovice Projektant objektu

Více

HORKOVOD PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ III. ETAPA ČESKÉ BUDĚJOVICE HORKOVOD + VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

HORKOVOD PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ III. ETAPA ČESKÉ BUDĚJOVICE HORKOVOD + VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA HORKOVOD PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ III. ETAPA ČESKÉ BUDĚJOVICE HORKOVOD + VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PROJEKT ZD A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. 02034 Zodp. projektant: Ing. J. Doubek Vypracoval: Ing. J. Petýrek, Patkaňová

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64.

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64. C1 Technická zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN Město Kolín Karlovo náměstí 78

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Identifikační údaje stavby: Název akce: Místo stavby: Katastrání území: Vybudování zahrady MŠ Jelínkova Klíč k přírodě zahrada MŠ Jelínkova, Rýmařov Rýmařov Parc. č..555,

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více