Vedenie pedagogickej dokumentácie v praxi. základnej školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedenie pedagogickej dokumentácie v praxi. základnej školy"

Transkript

1 Vedenie pedagogickej dokumentácie v praxi základnej školy

2 Obsah Pedagogická dokumentácia - PD Ďalšia dokumentácia - ĎD Dokumentácia súvisiaca s riadením - DR Vedenie dokumentácie Rozhodnutia Odporúčania a návrhy

3 Legislatíva k PD, ĎD, DR vydaná MŠVVaŠR Zákony 245/2008 Z. z., 596/2003 Z. z., Vyhlášky 320/2008 Z. z., 326/2008 Z. z., 9/2006 Z. z. Metodické pokyny a usmernenia 22/2011, 28/2006-R, 4/2009-R

4 PD podľa 11 školského zákona Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je: súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, súbor písomností, podľa ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie verejné listiny a rozhodnutia, vedie sa v štátnom jazyku, v školách s VJNM sa vedie dvojjazyčne.

5 PD tvoria učebné plány, výchovné plány, učebné osnovy, výchovné osnovy, vzdelávacie štandardy, výchovné štandardy, Pedagogickú dokumentáciu školy/školského zariadenia uvedenú v odseku 3 písm. a) až f) vydáva ministerstvo školstva??? Pedagogickú dokumentáciu cirkevnej školy a školského zariadenia a súkromnej školy a školského zariadenia uvedenú v odseku 3 písm. a) až d) vydáva zriaďovateľ po písomnom súhlase ministerstva školstva.

6 PD podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list dieťaťa, katalógový list žiaka, osobný spis dieťaťa, osobný spis žiaka, protokol o maturitnej skúške, protokol o záverečnej skúške, protokol o absolutóriu, protokoly o komisionálnych skúškach, denný záznam školského zariadenia, rozvrh hodín, protokol o štátnej jazykovej skúške.

7 PD je súčasť registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z. z. školský poriadok školy, školský poriadok školského zariadenia, plán výchovno-vzdelávacej činnosti, plán práce školy, plán práce školského zariadenia, denník výchovnej skupiny, tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých vyučujúcich predmetov.

8 Školský poriadok ( 153 školského zákona) upravuje najmä podrobnosti o: výkone práv a povinností žiakov, ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov so zamestnancami, prevádzke a vnútornom režime školy, podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje, iné dôležité skutočnosti, 20 vyhlášky o ZŠ upravuje pravidlá správania Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. ŠP vydá riaditeľ školy po prerokovaní v PR a RŠ. ŠP zverejní riaditeľ na prístupnom mieste. Oboznámi preukázateľným spôsobom zamestnancov. Informuje žiakov a zákonných zástupcov o obsahu. Je platný dňom vydania. Uviesť derogačnú klauzulu, ktorá obsahuje zrušovacie ustanovenie. Vypracovať výstižne, prehľadne v zmysle 144 školského zákona Práva a povinnosti

9 Školy a ŠZ majú právo získavať a spracúvať osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzického zdravia a duševného zdravia, mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogickopsychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, * identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny kontakt).

10 Ďalšiu dokumentáciu tvoria návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do základnej školy, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia, písomné vyjadrenie k školskému začleneniu, individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka, sa vedú na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. (

11 63 ŠZ Prihlášky na vzdelávanie 2 prihlášky na vzdelávanie stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; 2 prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 1 prihlášku na nenaplnený počet miest. Vyžadujú sa tieto osobné údaje: a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky na základnej škole, b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov. doklad o úspešnej účasti v olympiáde alebo v súťaži.

12 Kde nájdete vzory? Platné vzory tlačív pedagogickej dokumentácie: tlačivá MŠVVaŠ SR 2011/2012 na webovom sídle ministerstva školstva v priečinku Vzory tlačív - v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie (ÚIPŠ), tlačivá spoločnosti ŠEVT.

13 17 vyhlášky o ZŠ Dokumentácia súvisiaca s riadením školy zápisnice z rokovania pedagogickej rady, predmetovej komisie a metodického združenia, dokumentácia o záujmovej činnosti školy, dokumentácia spojená s organizovaním výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov, lyžiarskych výcvikov, školy v prírode a ďalších aktivít okrem informovaného súhlasu podľa 7, ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa a zástupcu riaditeľa, zápisnice o inšpekciách a iných kontrolách.

14 Ďalšia dokumentácia/dr prehľad o rozsahu pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov a odbornej činnosti odborných zamestnancov, evidencia pracovného času zamestnancov školy, rokovací poriadok pedagogickej rady, Príloha 1 pracovný poriadok, evidencia školských úrazov žiakov, registratúrny poriadok, kolektívna zmluva, ak u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia.

15 Vedenie PD, ĎD, DR Je potrebné dodržiavať: zákon o štátnych symboloch, zákon o archívoch a registratúrach, vyhlášku o organizácii školského roka, vyhlášku o druhoch a náležitostiach vysvedčení, Pedagogicko-organizačné pokyny, usmernenia a odporúčania MŠVVaŠ SR, vzory tlačív pokyny na vypĺňanie, poznámky a vysvetlivky.

16 Pedagogická dokumentácia sa vypĺňa trvalým spôsobom údaje sa nemenia vyškrabávaním, gumovaním alebo vymazávaním chemickými prostriedkami, na vysvedčeniach nemožno robiť opravy, v ostatnej dokumentácii sa opravy robia prečiarknutím chybného údaja s dátumom opravy a podpisom osoby, ktorá opravu urobila.

17 Všeobecné pokyny Názov školy zhodný s názvom v sieti Dátum narodenia 3. apríl 2000 Rodné číslo arabské čísla s lomkou Národnosť slovom Trieda rímske alebo arabské číslice Ročník slovom Štátne občianstvo skratky SK Poradové číslo pod kt. je v zozname STN Pravidlá písania a úprav písomností Dátum: dd.mm.rrrr

18 Skratky predmetov školy si môžu vytvárať vlastné skratky predmetov, žiadny právny predpis neurčuje ich používanie, len MP č. 22/2011 uvádza skratky na hodnotenie žiakov.

19 Hodnotenia správania a prospechu žiaka veľmi dobré VD uspokojivé USP menej uspokojivé MUSP neuspokojivé NEUSP veľmi dobré výsledky VDV dobré výsledky - DV uspokojivé výsledky UV neuspokojivé výsledky NV

20 Celkové hodnotenie žiaka prospel s vyznamenaním PV prospel veľmi dobre PVD prospel P neprospel N absolvoval abs. neabsolvoval neabs.

21 Evidencia o hodnotení žiaka Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka, preukázateľným spôsobom informuje zákonného zástupcu. Na informovanie ZZ o priebežných výsledkoch žiaka sa používa ŽK, IŽK alebo iný informačný prostriedok. žiacka knižka Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej 2x za polrok. Pri prestupe žiaka r. š. zašle záznam hodnotenia. klasifikačný záznam odporúčaný

22 Príklady vyplňovania triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka, protokoly o komisionálnych skúškach, rozvrh hodín.

23 PD a ďalšia dokumentácia školy je súčasťou ich registratúry (vyhl. č. 326/2008 Z. z., smernica č. 28/2006-R) Označuje sa znakmi hodnôt a lehotami uloženia : Triedna kniha - bez TDH 10 r. Triedny výkaz - bez TDH 60 r. od narodenia ž. Katalógový list žiaka - bez TDH 60 od narodenia ž. Protokol o komis. skúškach - s TDH 20 r. Rozvrh hodín bez TDH 5 r. Učebné plány, učebné osnovy A-10 Neprevzaté vysvedčenia 5 r. Písomné práce žiakov do konca príslušného šk.r.

24 Doklady o získanom vzdelaní V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka. Vysvedčenie za 1. polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Doklady sa vedú v štátnom jazyku, v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny; v oboch vyučovacích jazykoch alebo v štátnom jazyku a v cudzom jazyku.

25 Doklady - na predpísaných tlačivách schválených MŠ Údaje na dokladoch o získanom vzdelaní sa musia zhodovať s údajmi o žiakovi uvedenými v príslušnej pedagogickej dokumentácii. Za zhodu údajov a správnosť vyplnenia tlačív zodpovedá riaditeľ školy. Podpisy na dokladoch o získanom vzdelaní musia byť vlastnoručné. V dokladoch o získanom vzdelaní je zakázané opravovať údaje. Vysvedčenie z príslušného ročníka vzdel. programu, po absolvovaní ktorého žiak získa stupeň vzdelania, obsahuje aj doložku s uvedením získaného stupňa vzdelania a počet rokov splnenia školskej dochádzky. Doklady o získanom vzdelaní sú verejné listiny.

26 Doložky na vysvedčení Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku... školou... za... ročník. Žiak získal primárne vzdelanie. Žiak získal nižšie stredné vzdelanie. Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 9. roč. usmernenie č. 304/99 k doložkám. Počet rokov splnenia povinnej školskej dochádzky.

27 Odpis vysvedčenia v záhlaví označenie Odpis podpisy ako v pôvodnom vysvedčení alebo vypísať mená a priezviská s doložkou Tento odpis súhlasí s prvopisom, podpis riaditeľa školy, odtlačok pečiatky školy v červenej farbe, nevyberať správny poplatok!!!

28 Výpis hodnotenia V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Mal by obsahovať identifikáciu žiaka, školy a hodnotenie prospechu a správania. Formu, náležitosti a spôsob odovzdania výpisu si určuje škola (alebo triedny učiteľ), príp. použije na informovanie rodičov žiacku knižku alebo iný vhodný spôsob.

29 RŠ rozhoduje o prijatí žiaka do školy, odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka, dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka, oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí, povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, uložení výchovných opatrení (- pochvaly, pokarhanie RŠ), povolení vykonať komisionálnu skúšku,

30 RŠ rozhoduje o povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy, určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení, individuálnom vzdelávaní žiaka, vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí, umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu.

31 Správne rozhodnutie (zákon č. 71/1967 Zb.) Výrok (rozhodnutie s uvedením predpisu). Odôvodnenie (skutočnosti, nemusí byť). Poučenie o odvolaní (lehota, odvol. orgán). Miesto a dátum vydania rozhodnutia. Spisové číslo, pod kt. je evidované. Vyhotovené písomne: adresa školy, dátum vydania, meno a priezvisko účastníka, rozdeľovník, meno a podpis riaditeľa školy, okrúhla pečiatka. Doručiť do vlastných rúk účastníka. Príloha 2

32 Ďalšie písomnosti- z vyhl. o ZŠ Organizačný poriadok: organizačná štruktúra, činnosti a zodpovednosť zamestnancov. zverejňuje sa na viditeľnom mieste/ webovom sídle školy. Prevádzkový poriadok: telocvične, odborných učební a pracovísk. v týchto priestoroch sa umiestnia na viditeľnom mieste. Riaditeľ zabezpečí, aby sa s nimi oboznámili všetci zamestnanci, ktorí v týchto priestoroch pracujú, a žiaci, ktorí sa v týchto priestoroch vzdelávajú. Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka

33 Riaditeľ zodpovedá za vypracovanie ŠkVP, vypracovanie ročného plánu ĎVPZ, predloženie na schválenie zriaďovateľovi: návrhu počtu prijímaných žiakov, návrhu ŠkVP, koncepčného zámeru rozvoja školy na dva roky a jeho vyhodnotenie každý rok, informácie o pedagogicko-organizačnom, materiálno-technickom zabezpečení školy a ŠZ, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti.

34 Správa o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za predchádzajúci školský rok, predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní v PR rade školy do 15. októbra, vyjadrenie RŠ tvorí prílohu k správe, na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra, riaditeľ školy správu zverejní na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy do 31. decembra.

35 PD školského klubu detí výchovný program -VP, VO, VŠ, TK, osobný spis d., školský poriadok, plán práce rozvrh týždennej činnosti, prehľad o rozsahu vých. činnosti PZ, zápisnice z rokovania MZ, ročný plán kontrolnej činnosti, správy z kontrolnej činnosti, evidencia školských úrazov, registratúrny plán, r. poriadok, vyjadrenie zariadenia VPP pre žiakov so ŠVVP rozhodnutia riaditeľa. ŠKD súčasť školy PD a ĎD súčasť školy

36 Ďakujem za pozornosť Mgr. Magdaléna Bugáňová Tel.č.: 02/

37 Rokovací poriadok pedagogickej rady Zasadnutia pedagogickej rady sa riadia rokovacím poriadkom, ktorý tvorí ďalšiu dokumentáciu školy. Schváleným rokovacím poriadkom sa riadia všetci členovia pedagogickej rady, ale aj prizvaní hostia. Rokovací poriadok pedagogickej rady sa člení spravidla na články. V rokovacom poriadku pedagogickej rady sa môžu ustanoviť ešte aj ďalšie práva a povinnosti členov pedagogickej rady v závislosti od konkrétnych podmienok školy. Rokovací poriadok pedagogickej rady nesmie byť vypracovaný v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi; musí byť vypracovaný na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Rokovací poriadok pedagogickej rady upravuje: - postavenie a poslanie pedagogickej rady, - práva a povinnosti členov pedagogickej rady a prizvaných odborníkov, - podrobnosti o príprave rokovaní pedagogickej rady (ustanoví sa: kto pripravuje a zvoláva riadne a mimoriadne rokovanie pedagogickej rady; na základe čoho sa uskutočňuje zasadnutie pedagogickej rady; v akom čase sa dozvedia členovia pedagogickej rady obsah rokovania atď.), - podrobnosti o rokovaní pedagogickej rady (ustanoví sa: spôsob účasti hostí na rokovaní pedagogickej rady; spôsob ospravedlňovania neúčasti na rokovaní pedagogickej rady; priebeh rokovania pedagogickej rady; spôsob vedenia diskusie atď.), - podrobnosti o prijímaní uznesení a kontrole ich plnenia (ustanoví sa: kedy je pedagogická rada uznášania schopná (spravidla v prípade prítomnosti 2/3 všetkých jej členov); spôsob prijímania uznesení (spravidla hlasovaním 1 verejným alebo tajným); kto má hlas rozhodujúci (člen pedagogickej rady) a kto hlas poradný (prizvaní hostia); platnosť prijatého uznesenia (spravidla v prípade ak zaň hlasujú 2/3 všetkých prítomných členov pedagogickej rady); spôsob zverejnenia uznesení; zodpovednosť za správnosť, úplnosť a objektívnosť zápisnice; zodpovednosť za objektívny a úplný obraz o prerokúvaných odborných problematikách a kompletnosť uznesení (overovateľka); zodpovednosť za súlad uznesení s platným právnym stavom; spôsob oboznámenia neprítomných členov s rokovaním a prijatými uzneseniami; spôsob kontroly prijatých uznesení (spravidla na začiatku rokovania nasledujúcej pedagogickej rady), - podrobnosti o vedení zápisníc z pedagogickej rady, - záverečné ustanovenia určujúce záväznosť rokovacieho poriadku a okruh zamestnancov, ktorí sa ním majú riadiť. Rokovací poriadok pedagogickej rady je jedným z interných predpisov školy, a preto by mal mať istú štruktúru. Môže ju mať takúto 2 : Titulná strana obsahuje názov školy, číslo výtlačku, meno, funkciu a podpis spracovateľa, dátum vypracovania, dátum schválenia, číslo rokovacieho poriadku, rok vydania, názov (Rokovací poriadok pedagogickej rady). 1 Hlasovanie v zastúpení by nemalo byť v rokovacom poriadku umožnené. 2 Upravené podľa:

38 Úvodné ustanovenia Obsahuje účel vydania, pojmy a prípadné použité skratky (uvedú sa vybrané pojmy a skratky, ktoré sú použité v rokovacom poriadku). Uvedie sa dôvod vydania, prípadne odvolanie sa na právne predpisy, na základe ktorých sa vydáva. Charakterizuje sa predmet úpravy, účel, ktorý sa vydaním rokovacieho poriadku sleduje. Jadro rokovacieho poriadku pedagogickej rady, vlastný text Štruktúra tejto časti je závislá od podmienok konkrétnej školy (či sú napr. v základnej škole s materskou školou spoločné rokovania pedagogickej rady). V tejto časti sú podrobne rozpracované nasledovné články: - postavenie a poslanie pedagogickej rady, - práva a povinnosti členov pedagogickej rady a prizvaných odborníkov, - podrobnosti o príprave rokovaní pedagogickej rady, - podrobnosti o rokovaní pedagogickej rady, - podrobnosti o prijímaní uznesení a kontrole ich plnenia, - podrobnosti o vedení zápisníc z pedagogickej rady, - záverečné ustanovenia. Záverečné ustanovenia Záväznosť V rokovacom poriadku pedagogickej rady sa určí jeho záväznosť a okruh zamestnancov, ktorí sa ním majú riadiť. Platnosť a účinnosť Rokovací poriadok pedagogickej rady je platný dňom vydania. Účinnosť nadobúda dňom, ktorý je v ňom uvedený (deň schválenia), najskôr však dňom vydania. Derogačná klauzula Uvedie sa zrušovacie ustanovenie v prípade, že vydaním rokovacieho poriadku pedagogickej rady sa ruší alebo mení predchádzajúci rokovací poriadok pedagogickej rady. Zodpovednosť za kontrolu Uvedie sa, kto je povinný kontrolovať dodržiavanie rokovacieho poriadku pedagogickej rady, resp. plnenie úloh ním určených. Súvisiace predpisy a literatúra V tejto časti sa uvedie zoznam právnych predpisov a literatúry použitých pri tvorbe rokovacieho poriadku pedagogickej rady. Prílohy Táto časť obsahuje zoznam prípadných príloh rokovacieho poriadku pedagogickej rady s presným názvom každej prílohy. Podpisový hárok Podpisový hárok je dôležitá časť rokovacieho poriadku pedagogickej rady. Zamestnanci, ktorí sú povinní preukázateľne sa oboznámiť s rokovacím poriadkom pedagogickej rady, oboznámenie potvrdia podpisom na podpisovom hárku. Ak je podpisový hárok súčasťou rokovacieho poriadku pedagogickej rady, musí tvoriť súčasť aj každej jeho zmeny.

39 (názov správneho orgánu) Číslo:... Miesto, dátum:... R O Z H O D N U T I E Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 31 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) p r i j í m a meno a priezvisko dieťaťa dátum narodenia bydlisko do... ročníka tunajšej základnej školy od Odôvodnenie: / text odôvodnenia / Žiak v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v Základnej škole... prestúpil do tunajšej základnej školy, na základe písomnej žiadosti jeho zákonného zástupcu. Žiak pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky prestupom z neplnoorganizovanej Základnej školy... do tunajšej plnoorganizovanej základnej školy, ktorá je/ nie je spádovou školou v školskom obvode. alebo V zmysle ustanovenia 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej veci sa všetkým účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* (názov školy) Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Rozhodnutie dostanú 1. XY, bytom xxxx, zákonný zástupca žiaka 2. Pre spis Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

Vedenie pedagogickej a ďalšej dokumentácie v praxi. základnej školy

Vedenie pedagogickej a ďalšej dokumentácie v praxi. základnej školy Vedenie pedagogickej a ďalšej dokumentácie v praxi základnej školy Obsah Pedagogická dokumentácia - PD Ďalšia dokumentácia - ĎD Dokumentácia súvisiaca s riadením - DR Vedenie dokumentácie Rozhodnutia Odporúčania

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008

Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008 Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008 Legislatíva po roku 2008: Zákon č. 245/2008 Z.Z. z 22.5. 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

A (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie** ) ) Základné osobné údaje o dieťati/žiakovi

A (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie** ) ) Základné osobné údaje o dieťati/žiakovi NÁVRH na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do základnej školy a do strednej školy* ) A (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné

Více

VNÚTORNÁ SMERNICA Č. 3/2015

VNÚTORNÁ SMERNICA Č. 3/2015 Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec VNÚTORNÁ SMERNICA Č. 3/2015 OSOBITNÝ SPÔSOB PLNENIA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY - VZDELÁVANIE V ŠKOLÁCH MIMO ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Prerokované

Více

Metodické usmernenie - aktualizácia - výkon štátnej správy riaditeľom ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠZ - vzory rozhodnutí

Metodické usmernenie - aktualizácia - výkon štátnej správy riaditeľom ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠZ - vzory rozhodnutí Č.j. 2/2008-2009 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121 Dátum 8.12.2008 Metodické usmernenie - aktualizácia - výkon štátnej správy riaditeľom ZŠ, MŠ,

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene Článok 1 Základné ustanovenie (1) Rada školy sa zriaďuje pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Hronská 3. (2) Sídlo Rady školy je zhodné so sídlom

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č.

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 1 z 6 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 2 z 6 1. Účel Interná smernica upravuje vzťah základných škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Prievidza k svojmu zriaďovateľovi v oblasti

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN 6/2015 MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Výtlačok číslo: Návrh tohto nariadenia/vzn: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 27.11.2015 Zverejnené na internetovej adrese mesta: 27.11.2015

Více

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, KOMENSKÉHO 44, KOŠICE REGISTRATÚRNY PLÁN

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, KOMENSKÉHO 44, KOŠICE REGISTRATÚRNY PLÁN ŠTRUKTÚRA : I. Všeobecná časť II. Ekonomický úsek III. Úsek ľudských zdrojov IV. Pedagogický úsek F3/2006, Vydanie 1. Strana 1 z 6 Registratúrna Obsah písomností Znak hodnoty značka - lehota uloženia I.

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. júla 2009

306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. júla 2009 306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

TVORBA INTERNÝCH PREDPISOV

TVORBA INTERNÝCH PREDPISOV Základná škola P. J. Šafárika ORGANIZAČNÁ SMERNICA č. 1/2016 Interný predpis TORNAĽA Výtlačok č. 1 Zmena č. Počet strán 7 Zo dňa 30.12.2015 TVORBA INTERNÝCH PREDPISOV Vypracoval Mgr. Henrieta Balogová

Více

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie)

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 04. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 Voľba miestneho kontrolóra

Více

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Více

INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM. Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR

INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM. Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR Registratúrny plán ZIPCeM Strana: 1/5 INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR IS 4/2011 Registratúrny plán ZIPCeM Strana: 2/5 Článok 1 Základné

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JÁNA VOJTAŠŠÁKA 029 52 ZÁKAMENNÉ 967 IČO: 36140783 PROGRAM ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZAČÍNAJÚCICH PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV Na základe Smernice č. 19/2009-R

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Prijímacie skúšky Kritéria Vzorový test písomných prijímacích skúšok Systém hodnotenia Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Vzdelávací program Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Predkladá: Ing. Ružena Pecková

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1)

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Dátum doručenia:

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 1 z 5 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 2 z 5 1. Účel 1.1 Mesto Prievidza, v súlade so Smernicou Ministerstva školstva

Více

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r.

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. 2008/2009 - V súlade so znením paragrafu 41a, ods. 4, zákona NR SR č. 216/2001

Více

Gymnázium Janka Jesenského Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou

Gymnázium Janka Jesenského Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou Kritériá pre prijatie na štúdium pre školský rok 2017/2018 4-ročné gymnázium Prijímacie konanie upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

šk. rok 2016/2017 v súlade s platnou legislatívou (najmä zákon 245/2008 Z.z, 184/2009 a 596/2003 Z.z.)

šk. rok 2016/2017 v súlade s platnou legislatívou (najmä zákon 245/2008 Z.z, 184/2009 a 596/2003 Z.z.) šk. rok 2016/2017 v súlade s platnou legislatívou (najmä zákon 245/2008 Z.z, 184/2009 a 596/2003 Z.z.) - gymnázium všeobecnovzdelávacia SŠ, 4- alebo 5-ročný vzdelávací program, príprava na štúdium na VŠ

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1)

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Dátum doručenia:

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Štatút Rady školy pri ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza

Štatút Rady školy pri ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza Štatút Rady školy pri ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E

Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ----------------------------------------------------------------------------------- S M E R N I C A č. 116 URČENIE ŠKOLNÉHO, POPLATKOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM,

Více

Informácie o prijímacom konaní do študijných odborov denného štúdia SOŠ technickej v Tlmačoch pre školský rok 2015/2016

Informácie o prijímacom konaní do študijných odborov denného štúdia SOŠ technickej v Tlmačoch pre školský rok 2015/2016 Informácie o prijímacom konaní do študijných odborov denného štúdia SOŠ technickej v Tlmačoch pre školský rok 2015/2016 1. Počty žiakov a tried, ktoré možno prijať do prvého ročníka študijných odborov

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. pri ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky. Základné ustanovenie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. pri ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky. Základné ustanovenie ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016 SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA Starozagorská 8, 040 23 Košice Organizačná zložka: Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, Košice Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie pre školský

Více

Podmienky prijatia žiakov do I. ročníkov študijných odborov pre školský rok 2017/2018

Podmienky prijatia žiakov do I. ročníkov študijných odborov pre školský rok 2017/2018 S SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava Podmienky prijatia žiakov do I. ročníkov študijných odborov pre školský rok 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

Základná škola s materskou školou Selec, Selec 183, Selec. SMERNICA Zásady vedenia pedagogickej dokumentácie ZŠ s MŠ Selec

Základná škola s materskou školou Selec, Selec 183, Selec. SMERNICA Zásady vedenia pedagogickej dokumentácie ZŠ s MŠ Selec Základná škola s materskou školou Selec, Selec 183, 913 36 Selec SMERNICA Zásady vedenia pedagogickej dokumentácie ZŠ s MŠ Selec Oblasť platnosti: Smernica je záväzná pre všetkých pedagogických zamestnancov

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín Kód školy: 631 502 KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 - zdravotnícky asistent 5356 M - 1 trieda - 28 žiakov - zdravotnícky

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

M E T O D I C K É U S M E R N E N I E

M E T O D I C K É U S M E R N E N I E Garant: Referát pre vedu a výskum UPJŠ Košice, 25. 11. 2013 Č. j.: 993/2013 M E T O D I C K É U S M E R N E N I E k obsahu habilitačného spisu V zmysle ust. 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Vnútorná smernica o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pe iatok.

Vnútorná smernica o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pe iatok. Základná škola Ulica pionierov 1, 048 01 Rož ava Vnútorná smernica o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pe iatok. Rož ava 1.9.2010 PaedDr. Erika Mihalovi ová riadite ka školy l. 1

Více

Smernica č. 2/2013. o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok

Smernica č. 2/2013. o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok Základná škola s materskou školou Slanec, Hlavná320/79,044 17 Slanec Smernica č. 2/2013 o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok Platnosť: od 1.11.2013 Riaditeľka školy: PaedDr. Helena Štibelová

Více

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových 14.06.2016 Ing. Jaroslav Niskáč Obsahom prezentácie sú povinnosti, ktoré

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Obec J a z e r n i c a

Obec J a z e r n i c a Obec J a z e r n i c a Všeobecne záväzné nariadenie č. 28 o financovaní originálnych kompetencií obce Jazernica na úseku školstva a vzdelávania detí od 5-15 rokov Obec Jazernica na základe samostatnej

Více

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok OÚ-PK-OO/2013/1004 NARIADENIE prednostu Okresného úradu Pezinok č. 1/2013 na zabezpečenie jednotného postupu sprístupňovania informácií v zmysle

Více

Štatút Rady školy. pri Základnej škole s materskou školou Podolie 804, Podolie

Štatút Rady školy. pri Základnej škole s materskou školou Podolie 804, Podolie Štatút Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Podolie 804, 916 22 Podolie Podolie 2016 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

Více

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 23. 04. 2015 číslo materiálu: 15 Názov materiálu: Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej

Více

Rokovací protokol Základnej školy s materskou školou Bolešov

Rokovací protokol Základnej školy s materskou školou Bolešov Rokovací protokol Základnej školy s materskou školou Bolešov vydaný riaditeľkou Základnej školy s materskou školou Bolešov na základe vyhlášok a smerníc MŠ SR a organizačného poriadku školy. Tento rokovací

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy)

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy) Univerzita Komenského v Bratislave S m e r n i c a r e k t o r a U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o č. 4 /2004 Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové

Více

Centrum voľného času

Centrum voľného času Centrum voľného času 116 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene doplnení niektorých zákonov 116 Centrum voľného času (1) Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

MATURITA Základné informácie

MATURITA Základné informácie MATURITA 2013 Základné informácie PLATNÁ LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. školský zákon, Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011

Více

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice Názov Základná,, 040 23 Smernica č. o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Účinnosť od : 1. februára 2016 Záväznosť pre: Riaditeľka školy, hospodárka školy, vedúca školskej

Více

POKYNY na vyplnenie formulára N Á V R H

POKYNY na vyplnenie formulára N Á V R H POKYNY na vyplnenie formulára N Á V R H NA PRIJATIE ŽIAKA SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI DO ŠPECIÁLNEJ ŠKOLY, DO ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY, DO MATERSKEJ ŠKOLY, DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DO

Více

Interná smernica o spôsobe vypisovania a vedenia triednej knihy

Interná smernica o spôsobe vypisovania a vedenia triednej knihy Interná smernica o spôsobe vypisovania a vedenia triednej knihy Účel smernice: interná smernica stanovuje základné pravidlá pre vypisovanie triednej knihy v Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více