Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování"

Transkript

1 Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Ing. Jan Berka; Ing. Rostislav Kasal Ph.D.; Ing. Jan Cihlář VRV a.s. Úvod Matematické modelování je moderním nástrojem pro posouzení a návrh zásahů do systému zásobování vodou. Zpracovaný zkalibrovaný matematický model umožňuje posouzení stávajícího systému zásobování vodou v návaznosti na připojení dalších lokalit. Základním podkladem pro kalibraci modelu je měření kapacity vodovodní sítě. Měření je založeno na měření tlaků a průtoků ve vodovodní síti a provádění hydrantových testů pro zvýšení zátěže vodovodní sítě dodatečným odběrem. V rámci analýzy byla vybrána metodika řešení ve vybrané lokalitě Úvalska. Příkladem stavby a následným technickým opatření, jejímž cílem bylo vyhodnotit kapacitu vodovodního řadu je Měření kapacity Úvalského vodovodního přivaděče. Zprovozněním Úvalského přivaděče v prosinci roku 2009 došlo napojení Úvalského regionu na Káranský vodovodní systém. Během zimního provozu tohoto přivaděče se zjistilo, že stávající vodovodní řady mimo rozsah nově realizovaného systému vykazují nedostatečnou průtokovou kapacitu. Cílem projektu Měření kapacity Úvalského vodovodního přivaděče bylo zjištění a lokalizování míst (úseků) na Úvalském přivaděči, s nedostatečnou kapacitou a s největšími tlakovými ztrátami. Provozovatelé na Úvalském přivaděči provedli průzkumnou kampaň: byly protočeny šoupátka, zkontrolována vytipovaná místa, kde by mohl být problém s kapacitou potrubí. Dále byl proveden výřez na stávajícím potrubí DN 200 a odposlech uzlových bodů (detekce šumu) v místě šoupátek. Průzkumem provozovatele v části Jirny a Nové Jirny nebyl zjištěn zdroj ztrát v přivaděči. Z tohoto důvodu byla navržena základní měrná kampaň, na základě které byly určeny úseky Úvalského přivaděče, které vykazovaly největší tlakové ztráty na 1 km potrubí a zkalibrován matematický model. Detailní měrná kampaň, navazovala bezprostředně na základní měrnou kampaň a jejím cílem bylo přesnější určení nekapacitních míst v rámci úseků, která vyšly z hlediska tlakových ztrát nejhůře z předešlé kampaně. 165

2 Obr. 1 Celková situace Úvalského přivaděče s pražskou vodovodní síti a Škvoreckým vodovodem Metodika vyhodnocení kapacity měrných úseků v Úvalském přivaděči Metodika vyhodnocování kapacity Úvalského přivaděče vychází z měření poklesu kóty tlakové čáry mezi měrnými profily od zdroje (ČS U Kapličky) podél vodovodního přivaděče až do PČS Fibichova na konci vodovodního systému během hydrantového testu pro zvýšení zátěže vodovodní sítě, při které se měřily ve stejný časový okamžik tlaky (v podzemních hydrantech) a průtoky v potrubí. Z rozdílů tlakových výšek mezi úseky, které byly dány počtem funkčních hydrantů a výkopů s navrtávkami, se vypočítaly jednotlivé tlakové ztráty v úsecích, na základě kterých byla vyhodnocena jejich kapacita. Celková ztráta v přivaděči je pak dána součtem všech tlakových ztrát. Aby mohla být vypočítána kóta tlakové čáry v jednotlivých měrných profilech, byly všechny podzemní a nadzemní hydranty a místa navrtávky na potrubí geodeticky zaměřeny. Koncový tlak vodovodního přivaděče PP3 byl měřen pomocí dat dispečerského systému. Základní a detailní měrná kampaň Základní měrná kampaň pro měření a výpočet kapacity Úvalského přivaděče proběhla , na základě které byly určeny dva úseky Úvalského přivaděče B2 a B3, které vykazovaly největší tlakové ztráty na 1 km potrubí. Detailní měrná kampaň, která se konala , navazovala bezprostředně na tuto základní měrnou kampaň a jejím cílem bylo přesnější určení míst v rámci úseků B2 a B3, která vyšly v základní měrné kampani kapacitně nejhorší. Plán základní měrné kampaně vycházel z reálných podmínek na síti, především z rozmístění funkčních hydrantů. Plán měrné kampaně znázorňuje Obr

3 Obr. 2 Plán základní měrné kampaně měření tlaků a průtoků s hydrantovými testy Během měrné kampaně se měřily tlaky deseti datalogery osazené na podzemní hydranty a proběhly dva hydrantové testy. Měrné body PP1, QP1, PP2, QP2, PP3 a QP3 byly vyhodnoceny na základě dat stálého SCADA měření získané od provozovatele. Během detailní měrné kampaně se měřily tlaky v rámci úseků B2 a B3, které se rozdělily na dalších sedm nových měrných úseků B2a, B2b, B3a, B3b, B3c, B3d a B3e. Aby se mohly úseky B2 a B3 rozdělit na kratší vzdálenosti, musel se udělat výkop s navrtávkou a také opravit některé podzemní hydranty. Obr. 3 Plán detailní měrné kampaně rozdělení vyhodnocované části přivaděče na měrné úseky 167

4 Matematický model Úvalského vodovodního přivaděče Matematický model Úvalského přivaděče byl kalibrován na základě měrné kampaně z a následně verifikován z výsledků měření detailní měrné kampaně, která se konala Pomocí zkalibrovaného modelu byla vyhodnocena koncepčnímu řešení pro výhledový stav a navrhovaná opatření na Úvalském přivaděči. Obr. 4 Ukázka kalibračního grafu měrný profil P10 Vyhodnocení výsledků měření a výpočtů základní měrné kampaně Z vyhodnocení výsledků základního měření a výpočtů matematického modelu vyplynulo, že nedostatečná průtoková kapacita Úvalského přivaděče je ve starém řadu zejména pak mezi obcemi Jirny a Nové Jirny v úsecích B2 a B3 mezi tlakoměry P7 a P9 (ulice Luční a Brandýská v Jirnech) a tlakoměry P9 a P10 (ulice Hlavní, V Alejích a V Dubinách v Nových Jirnech). V následujících tabulkách a grafech jsou tyto závěry prezentovány. Obr. 5 Vyznačení měrných úseků B2 a B3, které vykazují největší tlakové ztráty na 1 km potrubí v rámci Úvalského přivaděče s tabulkovým vyhodnocením 168

5 Obr. 6 Časový průběh kót tlakových čar měrných profilů P1 až P10 s hydrantovými testy Vyhodnocení tlakových a průtokových poměrů měrných úseků B2 a B3 Úvalského přivaděče Z vyhodnocení výsledků detailního měření vyplynulo, že kapacitní nedostatečnost není způsobena lokálním škrcením na jednom místě, ale velké tlakové ztráty jsou ve všech sledovaných měrných úsecích. Nicméně největší tlakové ztráty na 1 km potrubí v rámci sledovaných úseků B2 a B3 jsou v úsecích B2b, B3a a B3b mezi tlakoměry P7a až P9c. Obr. 7 Podélný profil tlakové čáry Úvalského přivaděče při čerpacím testu PČS Fibichova 169

6 V těchto úsecích, jejichž celková délka je cca 700 m (což je 15,6 % délky staré části Úvalského přivaděče), došlo k poklesu tlakové čáry během čerpacího testu stanice Fibichova o 32% z celkové tlakové ztráty staré části Úvalského přivaděče. Během čerpacího testu PČS Fibichova se zkoušelo, jaké maximální množství se dá čerpat do vodojemu Rohožník při snížení tlaku na nátoku PČS Fibichova na minimální provozní hodnotu (0.8 ATM). Z tohoto testu vyšlo, že se maximální výtlačný průtok do vodojemu Rohožník při stávajících kapacitních podmínkách Úvalského přivaděče, je jen 15 l/s. Závěry a doporučení Cílem projektu Měření kapacity Úvalského vodovodního přivaděče bylo zjištění a lokalizování míst (úseků) na Úvalském přivaděči, s nedostatečnou kapacitou a s největšími tlakovými ztrátami. Postup provedených prací: základní měrná kampaň, geodetické zaměření, stavba modelu, kalibrace vyhodnocení, zvolení dalšího postupu, podrobná měrná kampaň, verifikace modelu vyhodnocení, kamerový průzkum vyhodnocení, zvolení dalšího postupu, technická opatření čištění potrubí vysokotlakem, další koncepční opatření Z vyhodnocení výsledků základního měření a výpočtů matematického modelu vyplynulo, že nedostatečná průtoková kapacita Úvalského přivaděče je ve starém řadu zejména pak v části obce Jirny a Nové Jirny (měrné úseky B2 a B3). Detailní měrná kampaň, navazovala bezprostředně na základní měrnou kampaň a jejím výsledkem bylo přesnější určení nekapacitních míst v rámci úseků B2 a B3, která vyšly z hlediska tlakových ztrát nejhůře z předešlé kampaně. Z vyhodnocení výsledků detailního měření vyplynulo, že kapacitní nedostatečnost není způsobena lokálním škrcením na jednom místě, ale velké tlakové ztráty jsou způsobeny velkými inkrustacemi podél potrubí ve všech sledovaných měrných úsecích. Nejhorší tlakové ztráty na 1 km potrubí pak vyšly v úsecích nacházejících se mezi obcemi Jirny a Nové Jirny. Výsledkem měření a matematického modelování bylo provedení technických a koncepčních opatření na skupinovém vodovodu umožňující bezpečné provedení požadované kapacity průtoku. Technickým opatřením pak bylo provedení čištění potrubí vysokotlakem v nejhorší části Úvalského přivaděče z hlediska tlakových ztrát. Vyčištění relativně krátkého potrubí (dl. 450 m) umožnilo zvýšení průtoku v celém systému cca o 17 % oproti stávajícímu průtočným poměrům. Matematické modelování podložené podrobným detailním měřením (včetně provedení hydrantových testů) je nezpochybnitelným nástrojem pro detekci problémových míst vodovodních sítí. Kontakt: Ing. Jan Berka, VRV a.s., Nábřežní 4, Praha 5, tel , mail: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., VRV a.s., Nábřežní 4, Praha 5, tel , mail: 170

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

Vývoj potřeby vody v Praze

Vývoj potřeby vody v Praze Vývoj potřeby vody v Praze Ing. Josef Drbohlav, Ing. Jiří Jankovský Hydroprojekt cz a.s., Táborská 31, Praha 4 1. ÚVOD Problematikou vývoje potřeby v Praze jsme měli možnost se zabývat při zpracování studie

Více

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY SOUHRNNÁ ZPRÁVA OBLAST HLUK Červen 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M.

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

Metodika vymezení útvarů povrchových vod

Metodika vymezení útvarů povrchových vod Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Metodika vymezení útvarů povrchových vod Jakub Langhammer a kol. Praha, 2010 Metodika vymezení útvarů povrchových vod Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Více

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě komplexní servis potrubních systémů Technické podmínky TP02 Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě ČÍSLO VYDÁNÍ 8 DATUM VYDÁNÍ 1. 6. 2015 Obsah 1 Všeobecné podmínky

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

MONITORING VODOVODNÍ SÍTĚ POMOCÍ TELEMETRIE GSM SOUČÁST PROCESU ŘÍZENÍ ZTRÁT

MONITORING VODOVODNÍ SÍTĚ POMOCÍ TELEMETRIE GSM SOUČÁST PROCESU ŘÍZENÍ ZTRÁT MONITORING VODOVODNÍ SÍTĚ POMOCÍ TELEMETRIE GSM SOUČÁST PROCESU ŘÍZENÍ ZTRÁT Ing. Josef Fojtů 1), Ing. Roman Bouda 2) 1) QLine a.s. 2) SmVaK Ostrava a.s. Cílem příspěvku je seznámení s praktickými poznatky

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ

STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ Jan Jandora, Jaromír Říha Vytvořením vzdouvací stavby a jejím provozem vzniká riziko poruchy její hradicí konstrukce (hráze). Poruchou hráze může vzniknout zvláštní

Více

Jak využít existující data vodárny - možnosti propojení GIS a účetního systému s majetkovou a provozní evidencí, plány obnovy a simulačním modelem

Jak využít existující data vodárny - možnosti propojení GIS a účetního systému s majetkovou a provozní evidencí, plány obnovy a simulačním modelem Jak využít existující data vodárny - možnosti propojení GIS a účetního systému s majetkovou a provozní evidencí, plány obnovy a simulačním modelem Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion, s.r.o. Praha Abstrakt

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

VD JANOV - REKONSTRUKCE

VD JANOV - REKONSTRUKCE VD JANOV - REKONSTRUKCE JANOV DAM - RECONSTRUCTION David Richtr, Jan Svejkovský Abstrakt: VD Janov vystavěné v letech 1911 1914 prochází od roku 2002 generální opravou a rekonstrukcí některých částí vzdouvacího

Více

STUDIE. Likvidace skládkových vod čerpáním, číslo zakázky: 02-8437-104. studie. Textová část

STUDIE. Likvidace skládkových vod čerpáním, číslo zakázky: 02-8437-104. studie. Textová část Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Investor Koordinace stavby a profesí Koordinace stavby a technologie Statik Hlavní projektant Vedoucí projektant Vypracoval

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011 Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011 PavEx Consulting, s.r.o. 2011 1. Úvod Stav povrchu vozovek sítě silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji k 30. 4. 2010

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více