6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Příloha zápisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Příloha zápisu"

Transkript

1 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů. USNESENÍ Z 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo města: I. bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení zprávy starosty města zprávy místostarosty města zprávy tajemníka MěÚ majetkové a organizační záležitosti interpelaci zastupitelů náměty a připomínky občanů II. usnesením číslo: 126/6Z/2011 Zpráva o kontrole usnesení zprávu o kontrole usnesení s vyřazením usnesení číslo 64/2Z/2011, 92/4Z/2011, 110/5Z/2011, 111/5Z/2011, 112/5Z/2011, 113/5Z/2011, 115/5Z/2011, 116/5Z/2011, 117/5Z/2011, 118/5Z/2011, 119/5Z/2011, 121/5Z/2011 a 123/5Z/ prodluţuje termíny plnění u usnesení číslo 14/1Z/2009 T: u usnesení číslo 88/3Z/2011 T: u usnesení číslo 103/4Z/2011 T: u usnesení číslo 122/5Z/2011 T: u usnesení číslo 125/5Z/2011 T: ruší usnesení číslo 121/5Z/ revokuje a. usnesení číslo 47/2Z/ doplňuje se bod č. 3 a 4 následně: 3. Zastupitelstvo města projednalo návrh paní xxxxxxxx na směnu pozemků č. 769/11 o výměře 112 m 2 a p.č. 766/8 (PK) o výměře 970 m 2, které jsou v jejím vlastnictví za část pozemku č. 773/13 o výměře cca 750 m 2, který je ve vlastnictví města, vše v k.ú. Dražice 4. Zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemků č. 769/11 o výměře 112 m 2 a p.č. 766/8 (PK) o výměře 970 m 2, které jsou ve vlastnictví paní Ivony Pospíšilové za část pozemku č. 773/13 o výměře cca 750 m 2, který je ve vlastnictví města, vše v k.ú. Dražice a pověřuje starostu města podpisem Darovací smlouvy (souhlasilo 14 přítomných zastupitelů, 4 se zdrželi hlasování a 1 byl proti) b. usnesení číslo 120/5Z/ mění se bod č. 2, písmeno a) následně: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku č. 28/17 o výměře 120 m 2 v k.ú. Kbel paní xxxxxxxxx, bytem xxxxxx, Benátky nad Jizerou, za cenu ve výši 35,- Kč/m 2 - doplňuje k bodu č. 2, písmeno i) následně: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku č. 28/2 o výměře 191 m 2 a pozemku č. 28/18 o výměře 38 m 2, vše v k.ú. Kbel manželům xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, Benátky nad Jizerou, za cenu ve výši 35,- Kč/m2 (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) - 1 -

2 127/6Z/2011 Plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za měsíc roku /6Z/2011 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2011 návrh rozpočtového opatření č. 5/2011 Města Benátky nad Jizerou s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2011 Města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) 129/6Z/2011 Provizorní rozpočet na rok příjmy, výdaje předložený návrh provizorního rozpočtu Města Benátky nad Jizerou na rok příjmy, výdaje 2. schvaluje provizorní rozpočet Města Benátky nad Jizerou na rok příjmy, výdaje (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) 130/6Z/2011 Pohledávky Města Benátky nad Jizerou předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou 2. bere na vědomí a. vyjádření Kontrolního výboru, který doporučuje orgánům Města pokusit se před návrhem na exekuci o smír formou splátkového kalendáře. Pokud však dlužník dlouhodobě (např. déle než 6 měsíců) a bezdůvodně nesplácí, podat návrh na exekuci b. vyjádření Finančního výboru, který doporučuje Zastupitelstvu města dlužné částky poplatků a nájmů exekučně vymáhat: 1. Poplatek za odpady - exekučně vymáhat od částky 800,- Kč 2. Poplatek za psy - standardním způsobem, od částky 500,- Kč upomínat a jednat ve věci 3. Nájem za byt - nezaplacení dvou částek nájmů. Pokud nebude ošetřeno jiným způsobem (např. splátkový kalendář), dá se podnět k vystěhování z bytu s exekučním vymáháním dlužných částek poplatků a nájmů následně: 1. Poplatek za odpady - exekučně vymáhat v případě, že poplatek nebude hrazen po dobu 2 let 2. Poplatek za psy - exekučně vymáhat v případě, že poplatek nebude hrazen po dobu 2 let 3. Nájem za byt - exekučně vymáhat v případě, že nebude uhrazeno nájemné za 2 měsíce (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) T: průběţně Z: Ing. Alena Kratochvílová 131/6Z/2011 Bezúplatný převod pozemků č. 480/5 a 480/4 v k.ú. Nové Benátky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemků č. 480/5 o výměře 134 m2 a č. 480/4 o výměře 78 m2 v k.ú. Nové Benátky do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 502/18R/2011 souhlasí s bezúplatným převodem výše uvedených pozemků a doporučuje tento převod Zastupitelstvu města ke schválení 2. bere na vědomí vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který doporučuje bezúplatný převod uvedených pozemků do vlastnictví města schválit s bezúplatným převodem pozemků č. 480/5 o výměře 134 m2 a č. 480/4 o výměře 78 m2 v k.ú. Nové Benátky do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou 4. pověřuje starostu města podpisem Darovací smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) T: Z: Marek Mařík - 2 -

3 132/6Z/2011 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Staré Benátky a v k.ú. Nové Benátky (průtah městem - silnice II/272) - Středočeský kraj návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Středočeským krajem a Městem Benátky nad Jizerou na akci "Průtah městem - silnice II/272 (okružní křižovatka, ulice tř. Osvobozených politických vězňů)". Rada města svým usnesením číslo 503/18R/2011 souhlasí s bezúplatným převodem všech níže jmenovaných pozemků v rámci majetkoprávního vyrovnání mezi Městem Benátky nad Jizerou a Středočeským krajem a. s bezúplatným převodem pozemků č. 901/7 o výměře 2 m2, č. 918/4 o výměře 374 m2, č. 113/34 o výměře 324 m2, č. 900/14 o výměře 3 m2, č. 901/5 o výměře m2 a č. 901/14 o výměře 115 m2 v k.ú. Staré Benátky z vlastnictví Města Benátky nad Jizerou do vlastnictví Středočeského kraje b. s bezúplatným převodem pozemků č. 133/56 o výměře 17 m2, č. 894/9 o výměře 231 m2, č. 894/10 o výměře 78 m2, č. 894/13 o výměře 33 m2, č. 900/2 o výměře 72 m2, č. 900/5 o výměře 93 m2, č. 900/6 o výměře 301 m2, č. 900/9 o výměře 55 m2, č. 901/3 o výměře 16 m2, č. 900/1 o výměře 133 m2, č. 901/10 o výměře 126 m2, č. 901/11 o výměře 344 m2, č. 901/12 o výměře 496 m2, č. 901/13 o výměře 183 m2, č. 901/15 o výměře 3 m2 a č. 901/16 o výměře 63 m2 v k.ú. Staré Benátky a pozemků č. 814/4 o výměře m2 a č. 814/19 o výměře 23 m2 v k.ú. Nové Benátky z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou starostu města podpisem Darovací smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) T: Z: Marek Mařík 133/6Z/2011 Vyúčtování 2. částky dotace z FPSŢ na rok HC Benátky nad Jizerou, SK Kopaná Karbo Benátky nad Jizerou a vyúčtování 3. částky dotace z FPSŢ na rok VK Karbo Benátky a. předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad Jizerou ve výši ,- Kč na rok 2011 b. předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života SK Kopaná Karbo Benátky nad Jizerou ve výši ,- Kč na rok 2011 c. předložené vyúčtování 3. částky dotace z Fondu podpory společenského života VK Karbo Benátky ve výši ,- Kč na rok 2011 Finanční i Kontrolní výbor konstatují, že všechny kluby řádně splnily podmínky dle smlouvy 134/6Z/2011 Smlouva o budoucí smlouvě kupní - xxxxxxxx předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Benátky nad Jizerou a panem xxxxxxxxxx, jejímž předmětem je koupě části pozemku č. 640 o výměře cca 422 m 2 a části pozemku č. 643 o výměře cca 273 m 2 v k.ú. Obodř na akci "Výstavba infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě nad stadionem - Obodř" za cenu ve výši 200,- Kč/m 2. Rada města svým usnesením číslo 538/18R/2011 souhlasí s koupí uvedeného pozemku a doporučuje tuto koupi Finančnímu výboru k projednání. Finanční výbor taktéž souhlasí s koupí výše uvedeného pozemku s předloženým návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Benátky nad Jizerou a panem xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, Benátky nad Jizerou, jejímž předmětem je koupě části pozemku č. 640 o výměře cca 422 m 2 a části pozemku č. 643 o výměře cca 273 m 2 v k.ú. Obodř na akci "Výstavba infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě nad stadionem - Obodř" za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) T: Z: Marek Mařík 135/6Z/2011 Zrušení prodeje pozemku č. 5010/26 v k.ú. Staré Benátky - Mapal C&S s.r.o. rozhodnutí společnosti Mapal C&S s.r.o. o odstoupení od koupě pozemku č. 5010/26 v k.ú. Staré Benátky - 3 -

4 136/6Z/2011 Prodej části pozemku č. 866/3 a části pozemku č. 420/7 v k.ú. Kbel - xxxxxxxxxxx žádost pana xxxxxxxx o prodej části pozemku č. 866/3 o výměře cca 189,04 m 2 a části pozemku č. 420/7 o výměře cca 92 m 2, oba pozemky v k.ú. Kbel za cenu ve výši 300,- Kč/m 2. Rada města svým usnesením číslo 534/18R/2011 souhlasí s prodejem za cenu ve výši 300,- Kč/m 2 a doporučuje tento prodej Zastupitelstvu města k projednání s prodejem části pozemku č. 866/3 o výměře cca 189,04 m 2 a části pozemku č. 420/7 o výměře cca 92 m 2, oba pozemky v k.ú. Kbel, panu xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Benátky nad Jizerou za cenu ve výši 300,- Kč/m 2 starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) 137/6Z/2011 Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Muzea Benátky na rok Muzeum Mladoboleslavska žádost pana PhDr. Luďka Beneše, ředitele Muzea Mladoboleslavska, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na činnost Muzea Benátky v roce 2012 s tím, že uvedený příspěvek bude použit na přípravu, popř. na částečnou realizaci další části stálé expozice, věnované historii zámku a panství Benátky nad Jizerou, resp. Nové Benátky. Rada města svým usnesením číslo 532/18R/2011 postupuje tuto žádost Zastupitelstvu města k projednání 2. nesouhlasí prozatím s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč Muzeu Benátky v roce 2012 pro výše uvedené účely (nesouhlasilo 18 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování, 1 byl proti) T: Z: Marek Mařík 138/6Z/2011 Ţádost o prominutí pokuty za nedodrţení termínu kolaudace stavby a koupě části pozemku č. 400/73 v k.ú. Nové Benátky - xxxxxxxxxxx žádost paní xxxxxxxxxxx o prominutí pokuty ve výši ,- Kč za nerealizaci výstavby rodinného domu a tím nedodržení termínu kolaudace stavby na pozemku č. 400/73 o výměře m 2 v k.ú. Nové Benátky s tím, že paní xxxxxxxxxx souhlasí se zpětným prodejem části tohoto pozemku (1/4 pozemku) do zpět do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 531/18R/2011 postupuje tuto záležitost Zastupitelstvu města ke schválení 2. odkládá výše uvedenou záležitost na další zasedání Zastupitelstva města s tím, že požaduje vstoupit do jednání s žadatelkou ohledně možnosti sjednání schůzky s ostatními vlastníky pozemku (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) 139/6Z/2011 Zápis č.7/2011 ze zasedání Finančního výboru zápis č. 7/2011 ze zasedání Finančního výboru konaného dne projednalo návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 24/OBP-VL/2010 o vkladovém účtu, jehož předmětem je změna odstavce 1.1 uvedené smlouvy s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 24/OBP-VL/2010 o vkladovém účtu, jehož předmětem je změna odstavce 1.1 uvedené smlouvy 4. pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) T: Z: Jana Košťálová - 4 -

5 140/6Z/2011 Příspěvek na činnost benáteckým spolkům - DZ Draţice-strojírna s.r.o. smlouvu o spolupráci mezi Městem Benátky a firmou DZ Dražice - strojírna s.r.o., o poskytnutí příspěvku touto firmou ve výši ,- Kč s DPH prostřednictvím města na činnost benáteckým spolkům s předloženým návrhem rozdělení uvedeného finančního příspěvku benáteckým spolkům (souhlasilo 17 přítomných zastupitelů, 1 nesouhlasí, 2 se zdrželi hlasování) T: Z: Jaroslav Král 141/6Z/2011 Veřejnosprávní kontroly v roce 2011 předložený soupis veřejnosprávních kontrol provedených jinými kontrolními subjekty u Města Benátky nad Jizerou v roce 2011 s poskytnutím finančního daru panu starostovi a panu místostarostovi za dosažený výsledek při přezkoumání hospodaření města několika kontrolními orgány v průběhu roku 2011, které neshledaly žádné nedostatky (souhlasilo18 přítomných zastupitelů, 2 se zdrželi hlasování) T: Z: Jana Košťálová 142/6Z/2011 Návrh způsobu odepisování majetku města a schválení Směrnice č. 4/2011 a oprávek na základě nové vyhlášky o inventarizaci č. 270/2010 Sb. návrh na zavedení odepisování dlouhodobého majetku podle Českého účetního standardu č. 708 a Směrnici č. 4/2011 upravující postup při odepisování majetku ve vlastnictví Města Benátky nad Jizerou 2. bere na vědomí vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který v souvislosti s výše uvedenými předpisy navrhuje rovnoměrný způsob odepisování majetku města. Jedná se o majetek, jehož minimální pořizovací cena je ,- Kč kromě pozemků a kulturních památek. Odbor SMRM žádá o schválení tohoto návrhu z důvodu provedení odpisového plánu do konce roku 2011 a o schválení odpisového plánu na rok 2012 na základě nové vyhlášky o inventarizaci č. 270/2010 Sb. se zavedením odepisování dlouhodobého majetku podle Českého účetního standardu č. 708 dle návrhu odboru SMRM a se Směrnicí č. 4/2011 upravující postup při odepisování majetku ve vlastnictví Města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) T: Z: Ing. Alena Kratochvílová 143/6Z/2011 Prodej pozemků č. 76 a 88/1 v k.ú. Staré Benátky - xxxxxxxxxxxx žádost paní xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku č. 76 o výměře 118 m 2 a pozemku č. 88/1 o výměře 272 m 2 i s objektem bez čp/če na tomto pozemku, oba v k.ú. Staré Benátky, které sousedí s pozemkem žadatelky z důvodu odstranění objektu na pozemku č. 88/1 a rozšíření bytové jednotky v domě žadatelky. Rada města svým usnesením číslo 522/18R/2011 nesouhlasí s prodejem výše uvedených pozemků. Finanční výbor taktéž nesouhlasí s prodejem výše uvedených pozemků 2. nesouhlasí s prodejem pozemku č. 76 o výměře 118 m 2 a pozemku č. 88/1 o výměře 272 m 2 i s objektem bez čp/če na tomto pozemku, oba v k.ú. Staré Benátky, paní xxxxxxxxx, bytem U Školy 225, Benátky nad Jizerou, pro výše uvedené účely (nesouhlasilo 20 přítomných zastupitelů) T: Z: Marek Mařík 144/6Z/2011 Dodatky č. 1 úplného znění ke Zřizovacím listinám p.o. Města Benátky n. Jiz. - ZŠ Husovo náměstí 55, ZŠ Praţská 135 a MŠ Benátky nad Jizerou a. návrh Dodatku č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Benátky nad Jizerou Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 ve znění zřizovací listiny v úplném znění čj: MěÚ BnJ/05907/2010/VV (viz. příloha) - 5 -

6 b. návrh Dodatku č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Benátky nad Jizerou Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135, ve znění zřizovací listiny v úplném znění čj: MěÚ BnJ/05904/2010/VV (viz. příloha) c. návrh dodatku č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Benátky nad Jizerou Mateřská škola města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, ve znění zřizovací listiny v úplném znění čj: MěÚ BnJ/05908/2010/VV (viz. příloha) a. s návrhem Dodatku č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Benátky nad Jizerou Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 ve znění zřizovací listiny v úplném znění čj: MěÚ BnJ/05907/2010/VV (viz. příloha) b. s návrhem Dodatku č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Benátky nad Jizerou Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135, ve znění zřizovací listiny v úplném znění čj: MěÚ BnJ/05904/2010/VV (viz. příloha) c. s návrhem dodatku č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Benátky nad Jizerou Mateřská škola města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, ve znění zřizovací listiny v úplném znění čj: MěÚ BnJ/05908/2010/VV (viz. příloha) starostu města a místostarostu města podpisem výše uvedených dodatků (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) T: Z: Marek Mařík 145/6Z/2011 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeloţky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie - ČEZ Distribuce, a.s. návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu "Benátky n.jizeroupřeložka VN lokalita RD nad zimním stadionem" za cenu ve výši ,63 Kč s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu "Benátky n.jizerou-přeložka VN lokalita RD nad zimním stadionem" za cenu ve výši ,63 Kč starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 18 přítomných zastupitelů, 2 se zdrželi hlasování) 146/6Z/2011 Zápis č. 6/2011 ze zasedání Kontrolního výboru zápis č. 6/2011 ze zasedání Kontrolního výboru konaného dne /6Z/2011 Prodej pozemku č. 795/31 v k.ú. Nové Benátky - xxxxxxxxxxx žádost pana xxxxxxxxxx o prodej pozemku č. 795/31 o výměře 15 m 2 v k.ú. Nové Benátky za účelem vybudování oplocení a srovnání hranice pozemku č. 555/5 v k.ú. Nové Benátky (zahrada). Rada města svým usnesením číslo 483/17R/2011 souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku a doporučuje tento prodej Zastupitelstvu města ke schválení s prodejem pozemku č. 795/31 o výměře 15 m 2 v k.ú. Nové Benátky panu xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, Benátky nad Jizerou pro výše uvedené účely za cenu ve výši 35,- Kč/m 2 starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) 148/6Z/2011 Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akci "III/24426 Benátky n. Jiz., rekonstrukce ul. Soumarova" - Středočeský kraj předložený návrh Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Městem Benátky nad Jizerou a Středočeským krajem, jejímž předmětem je společný postup při zajištění zadávacího řízení pro výběr - 6 -

7 nejvhodnějšího dodavatele na stavební práce, včetně uzavření příslušných smluv pro akci: "III/24426 Benátky nad Jizerou, rekonstrukce" s předloženým návrhem Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Městem Benátky nad Jizerou a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jejímž předmětem je společný postup při zajištění zadávacího řízení pro výběr nejvhodnějšího dodavatele na stavební práce, včetně uzavření příslušných smluv pro akci: "III/24426 Benátky nad Jizerou, rekonstrukce" starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) 149/6Z/2011 Nájemné městských bytů pro rok rozhodlo o odkladu účinnosti cílového nájemného bytů s tím, že pro rok 2012 nedojde k plánovanému navýšení již schváleného nájemného bytů a zůstane ve výši roku 2011 (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování) T: Z: Ing. Alena Kratochvílová RNDr. Pavel Štifter místostarosta Jaroslav Král starosta - 7 -

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.09.2011 Příloha zápisu

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.09.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 08.10.2009 Příloha zápisu

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 08.10.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.4.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.8.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 12.9.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 07.06.2010 Příloha zápisu

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 07.06.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 22.1.2016 37/2R/2016 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.12.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.12.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.12.2015 545/20R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.3.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 1.7.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015 518/19R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 10.2.2017 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 17.6.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 14.10.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015 380/14R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016 1/1R/2016 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.6.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.1.2017 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 24.03.2014

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 24.03.2014 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 24.03.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.4.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 58. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 16. 11. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.5.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.5.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.5.2015 273/9R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Účast: z 21 členů zastupitelstva přítomno 18 (p. Michal Vojtěch přišel v 17:26 hodin) Omluveni: PharmDr. Jarmila Skopová, Jan Straka,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015 380/14R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 17.12.2012

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 17.12.2012 Z á p i s 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 17.12.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 25.06.2012 1) Program Byl schválen 17 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 335-15/2012/ZM ze dne 25.06.2012 Ing. P. Hálu, Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

880/13 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012

880/13 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012 Spis. zn.: 22219/2013 č. j.: 26707/2013 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 25. 4. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 15. 12. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 5 členů Pro: 5 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 5 členů Pro: 5 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 06/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 22.06.2016 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 15.5.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 15.5.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 15.5.2015 242/8R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

ZÁPIS Z 18. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 18. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 18. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 14. 3. 2016 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 18.00 hodin Konec schůze: 19.00 hodin Přítomni: L. Kodešová, M. Kadeřávková, Omluveni:

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

ZÁPIS. z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 20 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách

ZÁPIS. z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 20 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách ZÁPIS z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 30.9.2016 od 20 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové: Ing. Terezie Švarcová, Iveta Kašparová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.)

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 15.3.2010 (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) Přítomni: Omluveni: Starosta Místostarosta Člen rady Předseda kontrolního výboru Zapisovatelka Tajemnice

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 25.03.2013 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

které se koná ve čtvrtek dne 24. září 2015 v 17:00 h v malém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

které se koná ve čtvrtek dne 24. září 2015 v 17:00 h v malém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově. Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 24. září 2015 od 17:00 v malém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10. M Ě S T O

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

usnesení ZM č. 735/9/09 ze dne Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Schváleno

usnesení ZM č. 735/9/09 ze dne Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Schváleno Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 22.10.2009 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více