U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21. srpna 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21. srpna 2012"

Transkript

1 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21. srpna 2012 Usnesení č. RM Rada města projednala Smlouvu o výpůjčce mezi statutárním městem Děčín a sdružením Cinka a tuto a primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem této smlouvy. Usnesení č. RM Rada města Děčín projednala žádost velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín III Staré Město o poskytnutí finančního příspěvku na uhrazení části nákladů tématického zájezdu pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů statutárního města Děčín v rámci odborné přípravy a s o u h l a s í s financováním tohoto výdaje do maximální výše ,00 Kč včetně DPH z rozpočtu statutárního města Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na spolupráci s Českým rozhlasem Sever a spolupráci s Českým rozhlasem Sever dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, na odkup 3 ks akcií města Litvínov a 12 ks akcií Sdružení odborových organizací Czech Coal Group Most, v této společnosti a

2 zastupitelstvu města: 1. rozhodnout o nepřijetí nabídky Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, na odkup 3 ks akcií města Litvínov a 12 ks akcií Sdružení odborových organizací Czech Coal Group Most v této společnosti a 2. pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta ke sdělení rozhodnutí zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje, a.s. Usnesení č. RM Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e na v ě d o m í usnesení rady města č. RM další kontrola v 11/2012. Usnesení č. RM Rada města projednala bezúplatný převod výpočetní techniky z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví příspěvkové organizace Městská knihovna Děčín a zastupitelstvu města schválit převod výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené v příloze materiálu a návrhu smlouvy o bezúplatném převodu. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na bezúplatný převod nábytku formou daru z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví R.O.S. Děti a Rodina, Děčín a bezúplatný převod nábytku formou daru do 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené v příloze materiálu a primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem darovacích smluv. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na bezúplatný převod nábytku formou daru z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví Potápěčského klubu Děčín a 2

3 bezúplatný převod nábytku do 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené v příloze materiálu a primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem darovacích smluv. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání krátkodobých nájemních smluv v souvislosti s výkonem práva volebního a s v ě ř u j e podle 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odboru provoznímu a organizačnímu rozhodování o uzavírání krátkodobých nájemních smluv s jinými subjekty v souvislosti s výkonem práva volebního a 1. vedoucího odboru provozního a organizačního, aby město zastupoval při podepisování krátkodobých nájemních smluv s jinými subjekty v souvislosti s výkonem práva volebního, 2. primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu plné moci, kterou bude zmocněn vedoucí odboru provozního a organizačního k zastupování města při úkonech uvedených v odstavci 1. tohoto usnesení. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb na kompletaci a distribuci hlasovacích lístků pro voliče k výkonu volebního práva a výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města v platném znění pro akci Kompletace a distribuce hlasovacích lístků pro voliče k výkonu volebního práva pro Českou poštu, a. s. dle důvodové zprávy a primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Smlouvy o poskytování služeb ve smyslu důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor a 1. pronájem nebytových prostor o ploše 378,87 m² v objektu č. p. 1155/2, ul. 28. října, Děčín I, pro potřeby a činnost příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín, 3

4 za nájemné 1,00 Kč měsíčně + úhrada nákladů za služby, na dobu neurčitou s účinností od , 2. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v předloženém znění a primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na zřízení datového okruhu a 1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města v platném znění pro akci Zřízení datového okruhu pro MK dle důvodové zprávy, 2. zřízení datového okruhu pro Městskou knihovnu za částku ,00 Kč bez DPH firmou JAW.cz s.r.o. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pořízení čtyř kamer a 1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města v platném znění pro akci Kamery pro MK dle důvodové zprávy, 2. nákup kamer pro monitorování okolí nové knihovny včetně instalace za částku ,00 Kč bez DPH od firmy Sitel s.r.o. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh dodatku Pojistné smlouvy o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění pro případ odcizení, o škodovém pojištění elektroniky, o škodovém pojištění strojů a strojních zařízení a o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu č s pojišťovnou TRIGLAV pojišťovna, a. s. se sídlem v Brně, Novobradská 544/1 a tuto a primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem tohoto dodatku smlouvy. Usnesení č. RM Rada města v souladu se zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádost Ing. Vladislava Rašky k provedení tří svatebních obřadů a užití primátorské insignie a 4

5 Ing. Vladislava Rašku, člena zastupitelstva města Děčín, provedením tří svatebních obřadů dne ve 14:00 hod. na zámku Děčín, dne v 11:00 hod. v obci Labská Stráň čp vyhlídka Belveder a dne v 10:00 hod. na zámku Děčín a s t a n o v u j e že člen zastupitelstva města Děčín Ing. Vladislav Raška užije primátorskou insignii při těchto svatebních obřadech. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o akci Děčín k. ú. Děčín, p. p. č. 668 sanace skalního masivu a zastupitelstvu města schválit podání projektové žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí vypisované Ministerstvem životního prostředí ČR a zajistit příslušnou procentuální finanční spoluúčast z rozpočtu města pro rok Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o akci Vybudování nových expozic v Zoo Děčín a rozhodnutí o d k l á d á. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2012 a rozpočtová opatření č. RO 56/2012 č. RO 89/2012 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2012 o tis. Kč, zvýšení výdajů o tis. Kč a zvýšení financování o 474 tis. Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o pohledávkách statutárního města Děčín po splatnosti k a tuto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných odborem ekonomickým za 1. pololetí 2012 a tuto b e r e n a v ě d o m í. 5

6 Usnesení č. RM Rada města projednala přehled finančních a věcných sponzorských darů získaných statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi za II. čtvrtletí 2012 a tento b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala opakovanou žádost paní Hany Kratochvílové ze dne o revokaci původního usnesení rady města a zastupitelstva města a schválení splátkového kalendáře úvěru, poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi v roce 2002 a úplnou revokaci usnesení rady města č. RM ze dne a zastupitelstvu města variantu č. 1, tj.: 1. schválit úplnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne a 2. schválit povolení měsíčních splátek ve výši 4.000,00 Kč na celkovou dlužnou částku ,00 Kč (včetně úroků), počínaje měsícem srpnem 2012, a to vždy k 15. dni v měsíci a 3. pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dohody o uznání dluhu a o splátkách s paní Hanou Kratochvílovou. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost pana Romana Chmela o prominutí dluhu, příp. schválení splátkového kalendáře úvěru, poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi v roce 2002 a zastupitelstvu města variantu č. 1, tj.: 1. schválit povolení měsíčních splátek ve výši 2.500,00 Kč na celkovou dlužnou částku ,00 Kč (včetně úroků), počínaje měsícem září 2012, a to vždy k 15. dni v měsíci a 2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Dohody o uznání dluhu a o splátkách s panem Romanem Chmelem. Usnesení č. RM Rada města projednala přípravu projektu Děčín výsadba stromů a zastupitelstvu města schválit: 6

7 1. podání žádosti o grant Nadace Partnerství z programu Malé granty 2012 a 2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 4.000,00 Kč vč. DPH; tj ,00 Kč bez DPH. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej objektu čp. 219 v k. ú. Křešice (Bowling) a souvisejících pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat objekt čp. 219 (Bowling), pozemek p. č. 495 o výměře 914 m 2, pozemek p. č. 496/1 o výměře m 2 vše v k. ú. Křešice u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na odprodej b. j. č. 792/3 v objektu č. p. 792 ul. Krokova, Děčín I a zastupitelstvu města schválit prodej b. j. č. 792/3 v objektu č. p. 792 ul. Krokova, Děčín I, včetně spoluvlastnického podílu 914/5415 na společných částech budovy čp. 792 a zastavěném pozemku p. č zastavěná plocha a nádvoří formou dohadovacího řízení se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši ,00 Kč dle Doplňkových pravidel. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a r o z h o d l a zatížit část pozemku p. p. č. 1532/1 ostatní plocha, v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky přes výše uvedený pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě a pozemku p. p. č. 27/1, p. p. č. 27/3, v k. ú. Krásný Studenec, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Folknáře a r o z h o d l a zatížit část pozemku p. č. 591/1 ostatní plocha, v k. ú. Folknáře věcným břemenem práva zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, tj. zemní kabelové vedení NN přes výše uvedený pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle Zásad. 7

8 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a r o z h o d l a zatížit část pozemku p. p. č. 1557/3 ostatní plocha, v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, tj. zemní kabelové vedení NN přes výše uvedený pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost na umístění sochy na části pozemku v k. ú. Děčín a zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku p. č. 2342/2 o výměře cca 5 m 2 v k. ú. Děčín pro umístění dřevěné sochy, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Podmokly a dohodu o ukončení nájmu pozemku p. č. 569/7 o výměře 147 m 2 v k. ú. Podmokly, s paní M. K. dohodou ke dni Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a pronájem části pozemku p. č. 182/1 v k. ú. Děčín o výměře 10 m 2 pod částí stavby vestavby domu čp. 103, Řetězová ul., užívané jako prodejna květin, pro paní M. S. na dobu určitou do , za cenu 1.950,00 Kč/rok s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude účtováno bezdůvodné obohacení za období od ve výši 162,50 Kč/měsíc. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemku v k. ú. Bynov a pronájem části pozemku p. č. 676/1 v k. ú. Bynov o výměře 55 m 2 na zázemí k domu čp. 39 Na Vyhlídce, Děčín IX, od na dobu neurčitou, pro manžele M. a J. A. za cenu 220 Kč/rok. 8

9 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a pronájem pozemku p. č. 411 o výměře 528 m Kč/rok, na dobu neurčitou na zahradu k domu. v k. ú. Děčín pro pana M. H. za cenu Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Krásný Studenec a pronájem pozemku p. č. 915/1 o výměře m 2 v k. ú. Krásný Studenec pro společnost ZEMĚDĚLSTVÍ MALŠOVICE s.r.o., se sídlem Malšovice 6, za účelem zemědělské prvovýroby - sekání trávy na krmení, za cenu 500 Kč/ha, tj. 700 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a pronájem části pozemku p. č o výměře 238 m 2 v k. ú. Podmokly, pro paní H. V. za cenu 952 Kč/rok, na zahradu, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č o výměře 258 m 2 v k. ú. Podmokly. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 800/2 o výměře 212 m 2, p. č. 338 o výměře 131 m 2, část pozemku p. č. 423/6 a část pozemku p. č. 803 o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše v k. ú. Loubí u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a 9

10 zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 79/1 o výměře 28 m 2 a část pozemku p. č. 51 o výměře 11 m 2 oba v k. ú. Podmokly. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 586 v k. ú. Vilsnice. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 20/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Březiny u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 181 o výměře 134 m 2 v k. ú. Křešice u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Bynov a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit pozemky v k. ú. Bynov: z majetku města pozemek p. č o výměře 56 m 2, do majetku města část pozemku p. č. 677/1 (pod tělesem komunikace) o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (příloha č. 2). Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku p. č v k. ú. Bynov a 10

11 zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č v k. ú. Bynov o výměrách stanovených geometrickým plánem, který bude vyhotoven v hranicích stávajícího oplocení pozemků st. p. č. 166 a p. č. 674/3 a po hranici tělesa komunikace (povrchu) na pozemku p. č. 676/3 a 1191 v k. ú. Bynov (v souladu s přílohou č. 3). Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č v k. ú. Bynov a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č v k. ú. Bynov o výměře stanovené geometrickým plánem, který bude vyhotoven v hranicích stávajícího oplocení pozemků p. č. 676/2 a p. č. 674/3 (v souladu s přílohou č. 5). Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 512/23 o výměře 552 m 2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana R. M. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 8/2 o výměře 23 m 2 v k. ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím pro L. B. za cenu 4.600,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej drobné stavby kůlny na pozemku v k. ú. Velká Veleň a zastupitelstvu města schválit prodej drobné stavby kůlny na pozemku p. č. 166 v k. ú. Velká Veleň bez čp./če jiná stavba, pro pana J. S. za cenu nákladů spojených s převodem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb dle geometrického plánu č /2012 a 11

12 zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 657 díl b+a o výměře 67 m 2, části pozemku p. č. 1197/1 díl h o výměře 140 m 2, části pozemku p. č. 658 díl f o výměře 20 m 2, části pozemku p. č. 657 nově ozn. jako p. č. 657/1 o výměře 259 m 2, části pozemku p. č. 657 nově ozn. jako p. č. 657/2 o výměře 142 m 2, části pozemku p. č. 1197/1 díl j o výměře 148 m 2 a části p. č. 658 díl e o výměře 152 m 2 vše v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana V. S. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 533/3 o výměře 19 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro RETO, spol. s r.o., Ústecká 454/74, Děčín V, za cenu ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 618/4 o výměře 368 m 2 v k. ú. Děčín - Staré Město z majetku ČR Bytový podnik Děčín v likvidaci do majetku statutárního města Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města: 1. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 07/12/UDC/BP mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 2889/54 v k. ú. Podmokly a 2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi statutárním městem Děčín a ČR ÚZSVM. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se prodeje části pozemku p. č. 3055/34 v k. ú. Podmokly, v plném znění a 12

13 zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne , týkající se prodeje části pozemku p. č. 3055/34 v k. ú. Podmokly, v plném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se odprodeje b. j. č. 790/5 v objektu č. p. 790 ul. Krokova, Děčín I, v plném znění a zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne , týkající se odprodeje b. j. č. 790/5 v objektu č. p. 790 ul. Krokova, Děčín I, v plném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej bytové jednotky v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města schválit prodej b. j. č. 790/5 v objektu čp. 790 ul. Krokova, Děčín I včetně spoluvlastnického podílu 741/4368 na společných částech budovy čp. 790 a zastavěném pozemku p. č zastavěná plocha a nádvoří formou dohadovacího řízení se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši ,00 Kč dle Doplňkových pravidel. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se částečné revokace usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se prodeje b. j. č. 791/2 v objektu č. p. 791 ul. Krokova, Děčín I, v plném znění a zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne , týkající se prodeje b. j. č. 791/2 v objektu č. p. 791 ul. Krokova, Děčín I, v plném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej bytové jednotky v k. ú. Děčín a 13

14 zastupitelstvu města schválit prodej b. j. č. 791/2 v objektu čp. 791 ul. Krokova, Děčín I včetně spoluvlastnického podílu 711/4407 na společných částech budovy čp. 791 a zastavěném pozemku p. č zastavěná plocha a nádvoří formou dohadovacího řízení se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši ,00 Kč dle Doplňkových pravidel. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost manželů D. K. a N. K. o vrácení finančních prostředků uhrazených za pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a tuto b e r e n a v ě d o m í a n e vrácení finančních prostředků uhrazených za pronájem části pozemku dle Nájemní smlouvy č. 867a-108/2006 ze dne Usnesení č. RM Rada města projednala dopis Romské integrace v Evropské unii ze dne a tento b e r e n a v ě d o m í a zastupitelstvu města vzít dopis na vědomí. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2813/1 v k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana J. Ch. za cenu 800 Kč/m 2 + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a prodej části p. č. 2813/1 a části p. č v k. ú. Děčín o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro spol. Technické služby Děčín a.s., Marius Pedersen Group, se sídlem Březová 402, Děčín III, za cenu 800 Kč/m 2 + ostatní náklady. 14

15 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh stanovišť pro osazení podzemních kontejnerů v Děčíně I a Děčíně IV a stanoviště pro osazení podzemních kontejnerů v Děčíně I a Děčíně IV, uvedená v důvodové zprávě. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice č. 4-3 panu P. V. z částky ,00 Kč na 10 %, tj ,00 Kč Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice č. 4-3 panu P. V. a panu V. V. z částky ,00 Kč na 10 %, tj ,00 Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých a změnu Smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. 04/OSM/2004 uzavřené mezi pronajímatelem statutárním městem Děčín a nájemcem panem Petrem Kudrhaltem dne formou Dodatku č. 9 ke smlouvě v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o souhlas s ukončením nájmu nebytových prostor dohodou a ukončení nájmu nebytového prostoru v suterénu objektu Bezručova 656/21, Děčín IV s nájemcem p. P. V. dohodou ke dni

16 Usnesení č. RM Rada města projednala informace o novele zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů a tyto b e r e n a v ě d o m í a zastupitelstvu města vzít informace na vědomí. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pověření osoby k jednání ve věci vyřizování žádosti o ustanovení zvláštního příjemce a zaměstnankyni odboru místního hospodářství a majetku města paní Yvetu Šebkovou k jednání ve věci vyřizování Žádosti o ustanovení zvláštního příjemce pro výplatu dávky státní sociální podpory příspěvek na bydlení. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o výjimku pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou a výjimku pro přidělení bytové jednotky č. 43 v Domě s pečovatelskou službou, Jindřichova 337, Děčín 9, pro paní S. A., z důvodu věku žadatelky, dle příloh a důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost CSS Děčín, p.o., o souhlas s udělením výjimky ze Směrnice č. 5 pro organizací CSS Děčín p.o. a s o u h l a s í s udělením výjimky ze Směrnice č. 5 pro organizací CSS Děčín p.o. za účelem zakoupení užitkového předváděcího motorového vozidla dle důvodové zprávy a přílohy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost futsalového teamu FC BLAUGRANAS, zastoupeného Josefem Barešem o užití znaku města Děčína a s o u h l a s í s užitím znaku města Děčína jako součástí loga FC Blaugranas dle důvodové zprávy. 16

17 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost občanského sdružení Ars decini, se sídlem Podmokelská 16, Děčín IV, IČ o dotaci na dopravu a r o z h o d l a poskytnout dotaci na dopravu pro dětský divadelní soubor Divadélko na Stráni na 10. ročník mezinárodního dětského divadelního festivalu Kinder-Märchr-Theater ve Stollbergu v SRN ve výši 5.000,00 Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na doplnění kulturní komise rady města a j m e n u j e Mgr. Janu Štrbovou členkou kulturní komise. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatku č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Děčínské sportovní p.o., IČ , Oblouková 1400/6, Děčín a zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p.o., IČ , Oblouková 1400/6, Děčín s účinností dne Usnesení č. RM Rada města projednala žádost nájemce Společenského domu Střelnice o poskytnutí dotace a zastupitelstvu města rozhodnout: 1. o poskytnutí dotace ,00 Kč nájemci Společenského domu Střelnice, 2. o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním městem Děčín a Petrem Kudrhaltem ze dne v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatků č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na provoz fotbalového stadionu a sportovního areálu Máchovka pro FK Junior Děčín a na provoz zimního stadionu pro HC Děčín v roce 2012 a 17

18 zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací na provoz fotbalového stadionu a sportovního areálu Máchovka pro FK Junior Děčín a na provoz zimního stadionu pro HC Děčín v roce 2012 v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění projektové dokumentace na II. část projektu Reko kabin a regenerace II. etapa v rámci objektu zimního stadionu Děčín pro HC Děčín a zastupitelstvu města rozhodnout: 1. o poskytnutí dotace ve výši ,00 Kč na projektovou dokumentaci Reko kabin a regenerace II. etapa, 2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat dne 20. Září 2012 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a zastupitelstvu města schválit program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Mandátní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Děčín a Konzultační dopravní společností, IČO , se sídlem Na Líše 10, Plzeň na organizaci provozu pravidelné osobní železniční dopravy na Kozí dráze a tuto a primátora statutárního města Děčín, pana Františka Pelanta, k podpisu Mandátní smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh opatření souvisejících s výkonem provozování sportovní víceúčelové haly Ul. Práce 1966/17, Děčín V a tyto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh cen za pronájem víceúčelové haly a po úpravě 18

19 ceny pronájmu v objektu víceúčelové haly Ul. Práce 1966/17, Děčín V, dle důvodové zprávy, kromě restaurace a prostorů souvisejících s jejím provozem, s účinností od Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o předloženém projektu v rámci IPRM Děčín sídliště Staré Město a zastupitelstvu města schválit zařazení projektu Rekonstrukce plynovodu bytový dům Rakovnická 307/21 a 308/23, Děčín 2 do opatření 4.2. Sanace infrastruktury bytových domů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín sídliště Staré Město, reg.č.1/sz/41, schváleného Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu dne rozhodnutím č. 54/2009. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci ředitele Děčínské sportovní p.o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ , Ing. Igora Bayera o havarijním stavu střechy aquaparku a rozhodnutí o d k l á d á. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost fy Media Marketing Servis, a.s. o partnerství na akci Letních slavností Rádia Blaník pro statutární město Děčín a partnerství statutárního města Děčín na akci Letní slavnosti rádia Blaník dne na Smetanově nábřeží v Děčíně I dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala opětovně materiál Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad 2. část" a úpravu zadávací dokumentace na základě požadavku poskytovatele dotace, spočívající v úpravě návrhu smlouvy o dílo ve smyslu umožnění vstupu určených osob na staveniště a k plnění pravidel a podmínek stanovených poskytovatelem dotace s tím, že bude prodloužen termín pro podání nabídek o 1 den. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Rámcové dohody o spolupráci na území města Děčín mezi statutárním městem Děčín a TERMO Děčín a.s. a 19

20 uzavření Rámcové dohody o spolupráci na území města Děčín mezi statutárním městem Děčín a TERMO Děčín a.s. dle přílohy tohoto usnesení a primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Rámcové dohody o spolupráci na území města Děčín mezi statutárním městem Děčín a TERMO Děčín a.s. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o přípravě projektu statutárního města Děčín 3. komunitní plán města Děčín a realizaci záměru. František P e l a n t v. r. Pavel S i n k o v. r. primátor 1. náměstek primátora 20

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení č. ZM 12 09 06 23 dne 28.11.2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Usnesení č. RM 06 11 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Usnesení č. RM 05 28 35 01 Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za červenec a srpen 2005 a rozpočtová

Více

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna

Více

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23. září 2014

U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23. září 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23.

Více

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Usnesení č. RM 0325 001 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č. 1394/01

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března 2011

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března 2011 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 12. února 2013

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 12. února 2013 Byla provedena oprava usnesení č. RM 13 02 36 09 dne 06.03.2013 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2009

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005 Usnesení č. RM 05 21 29 01 Rada města projednala návrh na změnu periodicity vydávání tiskoviny Město Děčín zpravodaj a n

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2008

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16. listopadu 2010

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16. listopadu 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16.

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17. června

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17. června Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 11. března 2014

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 11. března 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 11. března

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2011

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2011 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Město Děčín U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Usnesení č. RM 05 19 30 01 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4. října 2016

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4. října 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í ze 7. schůze rady města konané dne 11. dubna 2017

U S N E S E N Í ze 7. schůze rady města konané dne 11. dubna 2017 Byla provedena oprava usnesení č. RM 17 07 42 02 dne 03.05.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince 2013

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince 2013 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Usnesení č. RM 0402 10 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 14. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze rady města konané dne 24. února 2015

U S N E S E N Í ze 4. schůze rady města konané dne 24. února 2015 Byla provedena opravu usnesení č. RM 15 04 37 13 dne 20.03.2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2017

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 05 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2016

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna

Více

62. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o bod O. Pronájem bytu (4.7).

62. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o bod O. Pronájem bytu (4.7). ZÁPIS USNESENÍ 26. ÚNORA 2013 RADA MĚ STA N EJDKU 62. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 10. června 2014

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 10. června 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 10.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 26. června 2012

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 26. června 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 26.

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.1/2015, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.1/2015, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.1/2015, které se konalo dne 15.1.2015 od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Žádost

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2012

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.09. 2017 1462/95/RM/2017 Schválení programu 95. schůze rady města program 95. schůze: 1. Schválení programu

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20.

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Slavičína konané dne 4.6.2013 Usnesení č. 73/1321/13 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Slavičín za r. 2013 uzavření smlouvy mezi městem

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 28. června 2016

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 28. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení RM 16 12 37 45 dne 20.07.2016 Statutární město

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2008

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu

Více