ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01"

Transkript

1 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň, vyplň, (dále jen Banka ) a (každá z těchto osob samostatně či všechny tyto osoby společně jsou dále označovány jako Klient ) uzavírají tuto Úvěrovou smlouvu č.. /1/01 (dále jen Smlouva ). Tato Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění změn a doplňků, platnými Všeobecnými obchodními podmínkami Raiffeisenbank a.s. (dále jen VOP ) a Produktovými podmínkami Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů (dále jen Produktové podmínky ). Na smluvní vztah založený touto Smlouvou se dále budou aplikovat příslušná ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění změn a doplňků, případně též zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o spotřebitelském úvěru ). 1. Předmět Smlouvy, celkový limit Úvěru a účel Úvěru 1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou peněžní prostředky formou hypotečního úvěru (dále jen Úvěr ) do výše celkového limitu Úvěru Kč (slovy: Korun českých ). Úvěr může být čerpán v období do (dále jen Období čerpání ). 1.2 Účel Úvěru:. Úvěr může být čerpán pouze v souladu s účelem dohodnutým v této Smlouvě a při splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou. 1.3 Klient se zavazuje vrátit Bance poskytnuté peněžní prostředky včetně příslušenství, jakož i uhradit ostatní finanční závazky vyplývající z této Smlouvy. 1.4 Financované nemovitosti:. 2. Podmínky a způsob čerpání Úvěru 2.1 Čerpání Úvěru až do výše celkového limitu Úvěru bude Bankou provedeno na základě písemného požadavku Klienta na formuláři Banky (dále jen Žádost o čerpání ) doplněného o příslušné podklady převedením na běžný účet Klienta č/5500 (dále jen Běžný účet ) nebo na jiný účet, na kterém se Banka a Klient dohodnou. Žádost o čerpání včetně podkladů je Klient povinen předložit nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným termínem čerpání Úvěru. Prostředky ve prospěch Běžného účtu budou převedeny pouze v případě, že budou splněny podmínky této Smlouvy včetně podmínek uvedených v Produktových podmínkách, zejména v článku III.4.4 Produktových podmínek. 2.2 Banka posuzuje účelovost každého požadovaného i dílčího čerpání Úvěru a je oprávněna odmítnout Klientovi čerpání peněžních prostředků, které nebude řádně doloženo a Bankou odsouhlaseno nebo 1/8

2 kde vzniknou pochybnosti o účelovosti požadovaného i kteréhokoli dřívějšího čerpání podle podmínek této Smlouvy nebo Produktových podmínek. 2.3 Smluvní podmínky čerpání Úvěru jsou uvedeny v následujícím odstavci, resp. následujících odstavcích článku 2. této Smlouvy, s tím, že v případě postupného čerpání musí být splněny vždy i podmínky stanovené pro čerpání do předchozí výše Úvěru 2.4 První čerpání 2.5 Druhé čerpání 2.6 Třetí čerpání 2.7 Čtvrté čerpání 2.8 Páté čerpání 2.9 Šesté čerpání 2.10 Sedmé čerpání 2.10 Osmé čerpání 3. Závazky a Prohlášení 3.1 Prohlášení Klienta: Klient prohlašuje a ujišťuje Banku, že: (a) (b) (c) uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících probíhá v souladu s jeho oprávněními a není v rozporu s jeho zákonnými, úředními či smluvními omezeními, která jsou pro něj závazná; ke dni podpisu této Smlouvy není v prodlení s plněním svých daňových povinností ani jiných platebních povinností a veřejných odvodů vzniklých na základě právního předpisu (zejména s platbami pojistného na sociální zabezpečení), právních či protiprávních úkonů; podle nejlepšího vědomí Klienta neprobíhá ani nehrozí žádné jednání, žaloba anebo jiné řízení před soudem či správním orgánem, rozhodčí řízení, exekuce ani šetření týkající se záležitostí Klienta, jeho majetku nebo jeho práv, které by při nepříznivém rozhodnutí mohlo bránit Klientovi v plnění jeho povinností podle této Smlouvy, a dle Klientova vědomí nebyl vůči němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. 3.2 Každé z prohlášení a ujištění Klienta uvedené v tomto článku výše se považuje za zopakované ke každému dni v období trvání této Smlouvy. Klient je povinen zajistit, aby prohlášení a ujištění byla pravdivá. Nepravdivost uvedených prohlášení a ujištění je Případem porušení ve smyslu čl. III. 7 Produktových podmínek. 3.3 Závazky Klienta: 3.4 Závazky Banky: a Ostatní závazky: 4. Splácení Úvěru, úroků a poplatků 2/8

3 4.1 Pokud není jinde v této Smlouvě sjednáno jinak, Klient se zavazuje splácet Úvěr v pravidelných měsíčních splátkách ve výši Kč (slovy: Korun českých ), které zahrnují splátku jistiny a úroku v souladu s článkem 5. této Smlouvy. Den splatnosti jednotlivých splátek je stanoven na. den příslušného měsíce. První splátka je splatná k. dni měsíce následujícího po dni ukončení samostatného splácení úrokou dle čl 5.2 této Smlouvy. Výše splátky dle článku 4. odst. 4.1 této Smlouvy je pro dobu platnosti úrokové sazby sjednána jako maximální. Po dni dočerpání Úvěru zašle Banka Klientovi Oznámení o ukončení čerpání, o skutečně vyčerpané částce jistiny Úvěru, o datu ukončení platnosti sjednané úrokové sazby a o přesné výši splátky. V případě, že poté, co byl Úvěr dočerpán, dojde na základě dodatečné kalkulace ke snížení výše splátky sjednané v článku 4. odst. 4.1 této Smlouvy, Banka oznámí Klientovi novou výši splátky a Klient je nadále povinen splácet Bance splátku ve výši stanovené v oznámení a to ode dne, kdy mu oznámení o nové výši splátky bylo doručeno. 4.2 Konečná splatnost Úvěru, úroků z Úvěru a ostatních finančních závazků vyplývajících ze Smlouvy je sjednána na den, kdy uplyne měsíců po dni ukončení samostatného splácení úroku (jak je tento pojem vymezen v odstavci 5.2 Smlouvy), přičemž počet splátek je stanoven na. 4.3 Splátky Úvěru, úroků, poplatků, popř. smluvních pokut a úroků z prodlení budou Bankou inkasovány k tíži Běžného účtu za podmínek, stanovených touto Smlouvou. Po celou dobu platnosti této Smlouvy není Klient oprávněn Běžný účet zrušit. Klient tímto výslovně zmocňuje Banku k inkasu splátek a ostatních dlužných částek, zejména poplatků, smluvních pokut, náhrad a úroků z prodlení. Toto zmocnění má platnost po celou dobu trvání závazků Klienta vůči Bance vzniklých na základě této Smlouvy a Klient není zmocnění až do zániku závazků z této Smlouvy plynoucích oprávněn odvolat. Banka tímto zmocnění přijímá. 4.4 Pokud den splatnosti jakékoliv částky podle této Smlouvy připadne na den pracovního klidu, potom je taková částka splatná nejbližší předcházející pracovní den. Klient je povinen zajistit, aby nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni, v němž má být splátka podle této Smlouvy uhrazena, byl na Běžném účtu dostatek peněžních prostředků. Pro případ, že v den splatnosti jistiny Úvěru, úroků, poplatků, pojistného, nákladů a výloh Banky nebude na Běžném účtu dostatek peněžních prostředků, Klient zmocňuje Banku k tomu, aby podle svého uvážení zatížila dlužnou částkou kterýkoliv jiný účet Klienta vedený Bankou. Ve všech výše uvedených případech je Banka oprávněna zatížit Běžný účet i do debetu. Klient je v takovém případě povinen uhradit Bance úrok z prodlení. 4.5 Klient je povinen uhradit veškeré své finanční závazky vyplývající z této Smlouvy ke dni splatnosti jednotlivých závazků, nejpozději však k datu splatnosti poslední splátky Úvěru a to až do jejich úplného splacení. 4.6 Za splnění finančních závazků Klienta vůči Bance se považuje okamžik odepsání hrazené částky z Běžného účtu. 4.7 Banka se zavazuje umožnit Klientovi při splnění všech podmínek dle tohoto odstavce provést ke dni splatnosti řádné splátky (která následuje vždy bezprostředně po uplynutí dvanáctiměsíčního období vymezeného dále) mimořádnou splátku až do výše 25% aktuálně nesplacené jistiny Úvěru, minimálně však ve výši Kč ,- (slovy: Korun českých padesát tisíc), bez poplatku za mimořádnou splátku, pokud Klient řádně a včas uhradí dvanáct po sobě jdoucích řádných splátek následujících po ukončení Období čerpání nebo po dočerpání Úvěru, podle toho která z uvedených událostí nastane dříve, případně vždy poté, co Klient řádně a včas uhradí dalších dvanáct po sobě jdoucích řádných splátek počínaje vždy splátkou, k jejíž splatnosti bylo možné poprvé provést mimořádnou splátku dle tohoto odstavce. Úmysl provést mimořádnou splátku a její výši oznámí Klient Bance písemně nejpozději do 30 dnů před zamýšleným dnem provedení mimořádné splátky. Klient je oprávněn provést mimořádnou 3/8

4 splátku dle tohoto odstavce pouze v případě, že ke dni provedení mimořádné splátky bude Úvěr úročen nejméně po dobu dvanácti měsíců úrokovou sazbou s možností mimořádných splátek. Banka zašle Klientovi do 10 dnů od uskutečnění mimořádné splátky nové rozvržení splátek. 4.8 Každá splátka Úvěru mimo smluvně dohodnutý plán bude Bankou považována za mimořádnou splátku. Klient má právo v průběhu trvání smluvního vztahu takovou mimořádnou splátku provést, tj. předčasně splatit poskytnutý Úvěr nebo jeho část, a to kdykoliv. Minimální výše mimořádné splátky činí Kč ,- (slovy: Korun českých desettisíc). Klient je oprávněn uhradit mimořádnou splátku pouze na základě písemného oznámení Bance, zaslaného nejméně 30 dní před dnem, kdy zamýšlí poskytnutý Úvěr zcela nebo částečně splatit. Za provedení mimořádné splátky Banka účtuje poplatek ve výši 10 % předčasně splacené jistiny Úvěru. Po uplynutí 3 let od podpisu této Smlouvy nebude Banka při provedení mimořádné splátky k datu změny úrokové sazby (ke Dni splátky pokud je sjednána úroková sazba typu float) tento poplatek účtovat. V případě částečné mimořádné splátky Banka zašle Klientovi nové rozvržení splátek do 10 dnů od uskutečnění částečné splátky. 5. Úroková sazba 5.1 V souladu s článkem III. 3. Produktových podmínek sjednávají tímto Banka a Klient Úrokovou sazbu specifikovanou níže v článku 5. této Smlouvy. 5.2 Úroková sazba: Výše: Typ sazby: % p.a. standardní úroková sazba Platnost: do nejbližšího. kalendářního dne včetně po uplynutí let od podpisu této Smlouvy dle pravidel uvedených níže v článku 5 této Smlouvy Splatnost úroků: úroky jsou spláceny nejprve samostatně, poté v rámci anuitních splátek. Samostatné splácení úroku začíná měsícem, ve kterém došlo k prvnímu čerpání Úvěru a končí nejbližším. dnem měsíce po dni dočerpání Úvěru (dále jen Den ukončení samostatného splácení úroku ). První samostatná splátka úroků je splatná k nejbližšímu dni měsíce po dni prvního čerpání Úvěru (den určený v každém kalendářním měsíci pro splácení úroku dále jen Den splátky ). Po Dni ukončení samostatného splácení úroku je úrok splatný v rámci anuitního splácení společně s příslušnou splátkou jistiny Úvěru tak, jak je sjednáno v článku 4.1 této Smlouvy. Za den dočerpání Úvěru se pro účely této Smlouvy považuje den, ve kterém došlo k vyčerpání částky odpovídající celkovému limitu Úvěru, tedy připsání peněžních prostředků ve prospěch Běžného či jiného účtu sjednaného dle článku 2. odst. 2.1 této Smlouvy nebo den, jehož uplynutím dojde k ukončení Období čerpání, nebo den, kdy Bance bylo doručeno písemné oznámení Klienta o tom, že nebude Úvěr do celkového limitu čerpat. 5.3 Roční procentní sazba nákladů (dále jen RPSN ) stanovená v souladu s článkem III. 3. Produktových podmínek činí: %. 5.4 Banka a Klient se dohodli, že Klient bude po dobu platnosti úrokové sazby s offsetem v rámci příslušné anuitní splátky (dále jen Příslušná splátka ) platit úrok, který se rovná rozdílu mezi (i) úrokem připadajícím na takovou Příslušnou splátku vypočteným podle Smlouvy bez ohledu na znění tohoto odstavce 5.4 Smlouvy a (ii) součtem fiktivních úroků ze zůstatku offsetového spořicího Účtu (fiktivní úrok se počítá jen z té části zůstatku offsetového spořicího Účtu, která nepřevyšuje nesplacenou jistinu Úvěru) vypočtených za období počínající třetím dnem předcházejícím dni splatnosti předchozí anuitní splátky (u první Příslušné splátky se však fiktivní úroky ze zůstatku offsetového spořicího Účtu počítají ode dne předchozí anuitní splátky) a končící čtyři dny přede dnem splatnosti Příslušné splátky, které by Klient obdržel, kdyby byl zůstatek offsetového spořicího Účtu úročen stejnou úrokovou sazbou jako Úvěr (při 4/8

5 výpočtu fiktivních úroků se však použijí pravidla úročení sjednaná ve smlouvě o vedení offsetového spořicího Účtu). Výše Příslušné splátky se tedy bude měnit v závislosti na výši úroků vypočtených podle předchozí věty. Offsetovým spořicím Účtem se pro účely tohoto odstavce Smlouvy rozumí Účet č. /5500. Po dobu, kdy je Klient povinen splácet Úvěr anuitními splátkami za použití úrokové sazby s offsetem, není kladný zůstatek offsetového spořicího Účtu úročen. Toto ustanovení se použije až ode dne první splátky dle odstavce 4.1 Smlouvy, a to pouze v tom případě, že ve Smlouvě je sjednána úroková sazba s offsetem. 5.5 Banka je oprávněna po předchozím písemném upozornění Klienta změnit postup při výpočtu výše Příslušné splátky podle odstavce 5.4 článku 5. Smlouvy tak, že Klient bude povinen platit Bance po celou dobu platnosti každé úrokové sazby s offsetem Příslušnou splátku v konstantní výši. V takovém případě se Příslušná splátka bude vždy skládat z úroku vypočteného způsobem podle odstavce 5.4 článku 5. Smlouvy (s přihlédnutím k tam uvedenému omezení) a jistiny, která se bude rovnat rozdílu mezi konstantní výší takové Příslušné splátky a úrokem vypočteným způsobem podle odstavce 5.4 článku 5. Smlouvy. 5.6 V případě, že je v této Smlouvě sjednána konstrukce sazby typu float, bude konkrétní úroková sazba používaná pro úročení jistiny Úvěru stanovena za použití pravidel sjednaných v tomto odstavci Smlouvy. Konkrétní úroková sazba bude (s výjimkou stanovenou v následující větě) vždy fixována na období ode Dne splátky (včetně tohoto dne) do dne předcházejícího v pořadí dalšímu Dni splátky (dále jen Období fixního úročení ). Období fixního úročení počínající dnem uzavření Smlouvy však končí až dnem, který předchází v pořadí druhému Dni splátky ode dne uzavření této Smlouvy. Konkrétní úroková sazba se bude měnit v závislosti na tom, o kolik procent se změní výše sazby PRIBOR 1M oproti výši sazby PRIBOR 1M použité pro výpočet dosud aplikované konkrétní úrokové sazby. V Období fixního úročení bude vždy vyčerpaná jistina Úvěru úročena konkrétní úrokovou sazbou vypočtenou za použití údajů platných v den, který bezprostředně předchází Dni splátky, kterým dané Období fixního úročení počíná. Konkrétní úroková sazba platná pro Období fixního úročení počínající dnem uzavření Smlouvy se vypočte za použití údajů platných v den uzavření Smlouvy. V den, který předchází Dni splátky, Banka provede porovnání výše sazby PRIBOR 1M kotované v tento den s výší sazby, která byla použita pro výpočet konkrétní úrokové sazby dosud užívané pro úročení jistiny Úvěru (dále jen Porovnání ). V případě, že aktuální výše sazby PRIBOR 1M zjištěná Porovnáním je o 5% vyšší, nebo nižší než výše PRIBOR 1M, která byla použita pro výpočet konkrétní úrokové sazby dosud užívané pro úročení jistiny Úvěru, Banka vypočte novou konkrétní výši úrokové sazby a za použití takto vypočtené konkrétní úrokové sazby bude úročena vyčerpaná jistina Úvěru v následujícím Období fixního úročení. Nově vypočtenou konkrétní úrokovou sazbu podle předchozí věty oznámí Banka Klientovi em na jeho kontaktní e mailovou adresu do tří Bankovních pracovních dnů od provedení výpočtu spolu s novou výši anuitní splátky nebo splátky úroků. Pokud rozdíl zjištěný Porovnáním bude menší než 5 %, bude i v následujícím Období fixního úročení úročena jistina Úvěru dosud používanou konkrétní úrokovou sazbou. 5.7 Klient je oprávněn změnit konstrukci sazby typu float na standardní sazbu na základě písemné žádosti, kterou doručí Bance. Změna podle předchozí věty bude provedena výlučně s účinností ke Dni splátky, přičemž žádost podle předchozí věty musí být Bance doručena nejméně čtyřicet dnů přede Dnem splátky, k němuž Klient žádá změnu provést. Jestliže bude žádost doručena Bance později než třicet dnů před určeným Dnem splátky, ke změně dojde až ke Dni splátky, který bezprostředně následuje po uplynutí třiceti dnů ode dne doručení žádosti Bance. Při sjednávání výše standardní sazby podle tohoto odstavce budou strany postupovat obdobně podle odstavců III.3.2 až III.3.4 Produktových podmínek. 6. Další platby související s poskynutím Úvěru - poplatky a odměny 6.1 Poplatek za poskytnutí Úvěru. Výše: Kč 5/8

6 (slovy: Korun českých ) Splatnost: do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy Pravidelný poplatek za správu Úvěru. Výše: dle aktuálního Ceníku produktů a služeb Raiffeisenbank a.s. pro soukromé osoby. 1,-- Kč Splatnost: dle aktuálního Ceníku produktů a služeb Raiffeisenbank a.s. pro soukromé osoby. 6.3 V případě, že Klient nevyčerpá do konce Období čerpání alespoň 20 % celkového limitu Úvěru, je Banka oprávněna účtovat mu poplatek za nedočerpání úvěru ve výši 3 % z nevyčerpané částky Úvěru. 6.4 Ke dni uzavření Smlouvy je úroková sazba pro výpočet úroku z prodlení počítána jako součet REPO sazby vyhlašované ČNB + 7 % p.a., tj. 7,05 % p.a. 6.5 Klient se dále zavazuje hradit poplatky a odměny v souladu s touto Smlouvou a platným Ceníkem produktů a služeb Raiffeisenbank a.s. pro soukromé osoby, a to za podmínek uvedených v článku III.5 Produktových podmínek. Klient podpisem této Smlouvy vyslovuje s platným Ceníkem produktů a služeb Raiffeisenbank a.s. pro soukromé osoby souhlas. 7. Zajištění Úvěru 7.1 Řádné splacení pohledávky vyplývající z této Smlouvy a s ní souvisejících smluv je zajištěno: Zástavním právem zřízeným na základě zástavní smlouvy, jíž byly Bance dány do zástavy následující nemovitosti: Ostatní zajištění: - vinkulaci pojistného plnění z pojistné smlouvy - pojištění výše specifikovaných nemovitostí - vinkulací pojistného plnění z pojistné smlouvy - životní pojištění, provedenou v souladu s podmínkami této Smlouvy. 7.2 Klient se zavazuje, že po dobu trvání úvěrového vztahu nebude jednat tak, aby byť jen částečně zmařil uspokojení Banky jako věřitele. Dále se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bez předchozího souhlasu Banky neprovede změnu charakteru ani způsobu užívání nemovitostí, ke kterým je za účelem zajištění pohledávek z této Smlouvy zřízeno zástavní právo ve prospěch Banky. 7.3 Neplnění podmínek zajištění Úvěru se považuje za neplnění podmínek této Smlouvy a Banka je oprávněna uplatnit Opatření ve smyslu Produktových podmínek. Pro případ odstoupení od této Smlouvy se smluvní strany dohodly, že sjednané zajištění bude trvat i nadále, a to až do doby, kdy bude řádně splněn závazek Klienta vrátit Bance vše, co na základě této Smlouvy získal, včetně příslušenství, a Banka je oprávněna z tohoto zajištění uspokojit svou pohledávku za Klientem. 8. Porušení Smlouvy 8.1 Opatření Banky v případě porušení této Smlouvy jsou upravena v Produktových podmínkách, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě jakéhokoli porušení této Smlouvy vč. Produktových podmínek je Banka oprávněna po předchozím písemném upozornění uplatnit vůči Klientovi nejen Opatření dle článku III.7 Produktových podmínek, ale i uložit mu za každý takový případ porušení smluvní pokutu až do výše 2 % z celkového limitu Úvěru specifikovaného v článku 1. odst. 1.1 této Smlouvy. Klient je 6/8

7 povinen uloženou smluvní pokutu řádně uhradit. Úhrada smluvní pokuty se řídí podmínkami stanovenými v článku III.5 Produktových podmínek. Tímto není dotčeno právo Banky domáhat se náhrady způsobené škody, a to i v případě, že by vzniklá škoda v souhrnu převyšovala výši smluvní pokuty. 9. Závěrečná ujednání 9.1 V případě, že je v záhlaví této Smlouvy označena více než jedna osoba jako Klient, tedy je z této Smlouvy zavázáno více Klientů, dohodli se tímto Banka a Klienti na tom, že všichni Klienti jsou z této Smlouvy zavázáni vůči Bance společně a nerozdílně. 9.2 V případě, že pohledávky Banky z této Smlouvy jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti, která není ve vlastnictví Klienta, dává tímto Klient svůj výslovný souhlas s poskytnutím informací o Úvěru, vč. případného poskytnutí kopie této Smlouvy vlastníkovi zastavované nemovitosti (zástavci). 9.3 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou stran. VOP, Produktové podmínky, Obchodní podmínky, Technické podmínky a Ceník je možno měnit za podmínek stanovených ve VOP. 9.4 Veškeré smluvní pokuty nemají vliv na Bankou případně uplatňovanou výši náhrady škody a Banka je oprávněna vůči Klientovi uplatňovat náhradu škody i za porušení těch povinností, na které se vztahují uvedené smluvní pokuty. 9.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou platné Všeobecné obchodní podmínky Raiffeisenbank a.s. (v této Smlouvě jen VOP ), Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů (v této Smlouvě jen Produktové podmínky ) a Ceník produktů a služeb Raiffeisenbank a.s. pro soukromé osoby (v této Smlouvě jen Ceník ). Podpisem této Smlouvy Klient stvrzuje, že se s VOP, Ceníkem i Produktovými podmínkami platnými ke dni uzavření této Smlouvy seznámil, že s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Pro případ rozporu této Smlouvy a Produktových podmínek nebo Všeobecných obchodních podmínek Raiffeisenbank a.s., se smluvní strany dohodly, že přednost má znění této Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanoveními platných Všeobecných obchodních podmínek Raiffeisenbank a.s. a Produktových podmínek mají přednost ustanovení Produktových podmínek. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že dokumenty, uvedené v tomto odstavci, převzal. 9.6 Tato Smlouva byla vyhotovena ve vyhotoveních s platností originálu, přičemž každý z účastníků na straně Klienta a Banka obdrží jedno vyhotovení. 9.7 Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení a jiné zprávy učiněné dle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi Bankou a Klientem, nestanoví-li tato Smlouva jinak, budou doručovány osobně, poštou a em na adresy níže uvedené, SMS zprávou na číslo mobilního telefonu a faxem na faxová čísla, která jsou uvedená níže. Banka: Raiffeisenbank a.s., Správa hypotečních úvěrů, Karolíny Světlé 2, OLOMOUC, tel fax _ Klient: <> Smluvní strany se dohodly, že Banka je také oprávněna zasílat Klientovi oznámení a jiné zprávy, včetně oznámení vyžadovaných Zákonem o spotřebitelském úvěru, do Elektronické schránky, prostřednictvím internetového bankovnictví či modulů navázaných na takové internetové bankovnictví nebo na Obchodní místo, kde je veden Běžný účet. Banka a Klient souhlasí s tím, že doručovacím místem pro zasílání informací v případě uvedeném v předchozí větě je také Obchodní místo, kde je Běžný účet veden. 9.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. 7/8

8 9.9 Klient prohlašuje, že všechny údaje poskytnuté Bance v souvislosti s touto Smlouvou jsou pravdivé a úplné, a že nezatajil žádnou okolnost důležitou pro rozhodnutí Banky o poskytnutí požadovaného Úvěru Vztahy touto Smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami nebo Produktovými podmínkami specificky neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy., dne., dne. Raiffeisenbank a.s. Klient Potvrzuji, že každý Klient podepsal Smlouvu přede mnou. Totožnost ověřena podle:... Přílohy: 1. Všeobecné obchodní podmínky Raiffeisenbank a.s. 2. Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů 3. Ceník produktů a služeb Raiffeisenbank a.s. pro soukromé osoby 8/8

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. (dále jen Produktové podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. upravují základní práva a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Smlouvu o úvěru č. 1875/13/5628 (dále jen "Smlouva").

Smlouvu o úvěru č. 1875/13/5628 (dále jen Smlouva). Smlouva č. 1875/13/5628 - NÁVRH SMLOUVY strana 1 se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 IČ: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD

Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0474918139 Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČO: 45244782

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 2035/04/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD Usnesení č. 6/413 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Všeobecné obchodní podmínky. II. Vymezení pojmů

Všeobecné obchodní podmínky. II. Vymezení pojmů TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Obsah I. Všeobecná ujednání 1 II. Základní ustanovení 1 II.1 Úvěrová smlouva 1 III. Hypoteční úvěry 1 III.1 Zajištění hypotečního

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Kontokorentní úvěr do výše 20 000 000,- Kč u Komerční banky, a.s. Zpracoval: odbor,

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1 PSČ: 702 00 IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů I VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ...1 II ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...1 II.1 ÚVĚROVÁ SMLOUVA... 1 III HYPOTEČNÍ ÚVĚRY...1 III.1 ZAJIŠTĚNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU... 1 III.2

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800 KUÍ1SP08GAGS1 t -^^ 5Íli k. VY (DODATKU) Z V-al ť : :,to rok L J_. fj; r' otjb > I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. rijna 117, 702 18 Ostrava zastoupen: afeni uiaueuofeii 'UIS^AON t&sabssoat

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY Účinné od 29. dubna 2013 Úplné znění g Produktové podmínky hypotečních úvěrů Preambule 1. Tyto produktové podmínky hypotečních úvěrů jsou vydány GE Money Bank, a.s.

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1 PSČ: 702 00 IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené úvěrové smlouvy pro fyzické osoby nepodnikatele vydané Komerční bankou.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0984856329/14

Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0984856329/14 evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0984856329 Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0984856329/14 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více