8. HOMOGENNÍ KATALÝZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. HOMOGENNÍ KATALÝZA"

Transkript

1 8. HOMOGENNÍ TLÝZ 8.1 MECHNISMUS HOMOGENNĚ TLYZOVNÝCH RECÍ omplex rrheniova typu omplex van t Hoffova typu RECE TLYZOVNÉ YSELINMI Obená yselá atalýza Speifiá yselá atalýza...4 Přílad 8-1 Speifiá yselá atalýza RECE TLYZOVNÉ ZÁSDMI Obená báziá atalýza Speifiá báziá atalýza...7 Přílad 8- Báziá atalýza CIDOBÁZICÁ TLÝZ...9 Seznam obrázů Obr. 8-1 omplex rrheniova typu... Obr. 8- omplex van t Hoffova typu Homogenní atalýza 1

2 Při homogenní atalýze je atalyzátor ve stejné fázi jao ostatní láty účastníí se reae (zpravidla apalné nebo plynné). Homogenní atalýza byla použita již ve výrobě yseliny sírové omorovým způsobem (1746), de se uryhlila oxidae SO na SO 3 přítomností oxidů dusíu a jejih nestálými sloučeninami s oxidy síry. Podstata mehanismu odpovídajííh reaí byla vysvětlena až o sto let později. Třebaže atalyzátor není ani výhozí látou ani reačním produtem, neznamená to, že by se nezúčastňoval hemié reae v jejím průběhu. Naopa si v duhu teorie absolutníh reačníh ryhlostí představujeme, že atalyzátor vstupuje do hemié interae v něterém dílčím rou a je v jiném dílčím rou opět regenerován, taže jeho množství se během reae nezmění. Působení atalyzátoru je tedy vysvětlováno reačním mehanismem, ve terém reae probíhá po energetiy výhodnější estě než při neatalyzovaném průběhu reae, a tato esta je pa spojena s nižší výslednou ativační Gibbsovou energií reae. 8.1 MECHNISMUS HOMOGENNĚ TLYZOVNÝCH RECÍ Pro průběh atalyzovanýh reaí byl vypraován velý počet reačníh mehanismů, jejihž shémata odpovídala jednotlivým onrétním případům. Hlavními rysy taovýh shémat jsou tvorba ativovaného omplexu, terý vzniá z atalyzátoru a alespoň jedné moleuly výhozíh láte, a následné reae, jihž se pa tento omplex zúčastňuje. Equation Setion 8 Napřílad jednoduhá reae B B (8.1) může probíhar za přítomnosti atalyzátoru ve dvou roíh: # 1 (8.) # B 3 B (8.3) de # je přehodný omplex. Pro ryhlost vzniu produtu B platí ryhlostní rovnie ve tvaru db 3 # (8.4) B OMPLEX RRHENIOV TYPU Jsou-li ryhlosti přímé a zpětné reae v prvém rou mnohem vyšší než ryhlost druhého rou, 1, >> 3, je možno použít prinipu předřazené rovnováhy: a d d 1 B 3 B τ (8.5) B (8.6) Reae je tedy formálně druhého řádu s ryhlostní onstantou 3, (8.7) úměrnou onentrai atalyzátoru. Přehodný omplex je zde relativně stabilní a bývá označován jao omplex rrheniova typu. E (B) # B() # E 1 E 3 E B B B reační oordináta Obr. 8-1 omplex rrheniova typu 8. Homogenní atalýza

3 8.1. OMPLEX VN T HOFFOV TYPU Jsou-li první ro mnohem pomalejší než druhý, 1, << 3, meziprodut # se nehromadí, ale oamžitě reaguje. Jeho onentrae bude po elou dobu malá a pratiy onstantní - je možno použít aproximae ustáleného stavu: d # 1 # 3 # B (8.8) 1 # (8.9) 3 B db 1 3 B (8.1) 3 B Protože se předpoládalo 1, << 3, je možno ve jmenovateli zanedbat: db 3 1 B 1 3 B (8.11) de 1. Reae je formálně prvého řádu; nestálý meziprodut je označován jao omplex van t Hoffova typu. E B() # E E 1 B (B) # E3 B Obr. 8- omplex van t Hoffova typu B reační oordináta Existují tedy dvě rajní možnosti, dané vzájemným poměrem ryhlostí dílčíh roů, teré rozhodují taé o stabilitě přehodného omplexu. V obou případeh vystupuje ve výslednýh rovniíh ryhlostní onstanty řídíího děje. Oba rajní případy se značně liší svou výslednou inetiou (podle experimentálně stanoveného řádu reae možno zjistit o jaý typ omplexu jde). Marantní rozdíly mezi oběma typy se projeví i v ativačníh energiíh. U rrheniova omplexu pro elovou ativační energii plyne E E 3 E 1 E, (8.1) u van t Hoffova typu je E E 1 (8.13) V prvém případě rozhoduje o ryhlosti elého proesu přeonání energetié bariéry E 3, zatímo ve druhém případě je řídíím roem přehod přes bariéru E 1. Ryhlost atalyzovanýh reaí bývá velmi často úměrná onentrai atalyzátoru a často bývá v reační směsi přítomno něoli atalyzátorů, z nihž aždý ovlivňuje v jisté míře reační ryhlost. Výsledná ryhlost úhrnného děje je pa dána soutem ryhlostí všeh atalyzovanýh reaí a reae neatalyzované. Pro případ, že všehny reae jsou stejného řádu, je možno pro ryhlostní onstantu výsledného děje napsat o Σ ii (8-14) de o je ryhlostní onstanta neatalyzovaného děje, i onentrae jednotlivýh atalyzátorů a parametry i, nazývané atalytié onstanty, haraterizují účinnost jednotlivýh atalyzátorů. Homogenně atalyzovanýh reaí existuje velá řada a nejrozšířenějším typem jsou reae atalyzované yselinami a zásadami. 8. Homogenní atalýza 3

4 8. RECE TLYZOVNÉ YSELINMI např. typu B R, je možno popsat tímto shematem (8-15) 1 H H 1 H B R H (8-16) H H (8-17) Ryhlost tvorby produtu je dána vztahem dr H B (8-18) 8..1 OBECNÁ YSELÁ TLÝZ (a) Je-li řídíím dějem protonizae láty, tj. ryhlost rozladu meziprodutu H je mnohem větší než ryhlost prvého rou, je možno onentrai tohoto nestabilního útvaru vyjádřit pomoí aproximae staionárním stavem: dh 1 H 1 H H B (8-19) 1 H H (8-) Protože 1 B 1 B, je možno psát dr 1 H B 1 H 1 B (8-1) a protože H je onstantní, 1 H (8-) de je výsledná ryhlostní onstanta. Je patrné, že reae probíhá inetiou prvého řádu. Tento typ reaí je označován jao obená yselá atalýza. 8.. SPECIFICÁ YSELÁ TLÝZ Řídíím dějem je druhý ro. onentrae meziprodutu H je při dané onentrai určena rovnovážnou onstantou reae H H H (8-3) H H H (8-4) H Pro ryhlost tvorby produtu R platí d R H B H H B B (8-5) de H H H H a H H (8-6) Úhrnná ryhlostní onstanta je funí onentrae vodíovýh iontů a uvažovaná reae probíhá inetiou druhého řádu. V tomto případě se zdá, že reae není atalyzována yselinou, ale vodíovými ionty. Mluvíme o speifié yselé atalýze. 8. Homogenní atalýza 4

5 Přílad 8-1 Speifiá yselá atalýza Rozlad diazootanu ethylnatého ve vodném roztou N CHCOOC H 5 H O C H 5 OCOCH C H 5 N () (B) je případ speifié yselé atalýzy. Ryhlost reae je popsána rovnií d r H Měřením počáteční reační ryhlosti byla v roztou diazootanu o onentrai,5 mol dm 3 za přítomnosti,15 mol dm 3 HCl při teplotě 5 C stanovena hodnota r, mol dm 3 min 1. (a) Vypočítejte ryhlostní onstantu při těhto podmínáh. (b) Vypočítejte počáteční reační ryhlost v roztou, terý v 5 dm 3 obsahuje,5 molu diazootanu a,75 molu benzoové yseliny. Disoiační onstanta benzoové yseliny (standardní stav složa v ideálním roztou o onentrai 1 mol dm 3 ) při 5 C je 6, () Vypočítejte dobu, za terou při podmínáh uvedenýh v bodě (b) zreaguje 4 % původně přítomného diazootanu. Řešení: (a) r, mol dm 3 min 1 de ( ),5 mol dm 3 a vzhledem tomu, že HCl je silná yselina ( ) ( ),15 mol dm 3 H HCl H r ( ) ( ) H r,85 38 dm 3 mol 1 min 1 ( ) ( ),15,5,5 (b) ( ),5 mol dm 3 5,75 ( B),155 mol dm 3 (B benzoová yselina) 5 C 6 H 5 COOH je slabá yselina a disoiuje podle rovnie: C 6 H 5 COOH C 6 H 5 COO H Bilane: B ( B) ( B) α ( ) α B H B B (B) (B ) H B 1 B B B ( st B) ( B) (1 α ) (1 α ) B ( ) α ( ) α 1 α, ( st 1 mol dm 3 ) 6,1 1 4,15 (1 α ) 8. Homogenní atalýza 5 st α

6 α,48 α,48 α,4665 α d () r H 4 H ( B),15,4665 6,998 1 mol dm 3 r 38,5 6, , mol dm 3 min 1 Bilane: ( ) ( ) α, d ( ) d H 6, mol dm 3 α dα H ( ) (1 α) ln (1 α) H τ pro α,4 ln (1 α) ln (1,4) τ 19, min 38 6, H 8.3 RECE TLYZOVNÉ ZÁSDMI atalýzu reae typu H B R bází ve vodném roztou je možno popsat shématem (8-7) 1 H H 1 B H O R OH (8-8) OH H H O (8-9) Ryhlost tvorby produtu je zde dána vztahem d R B (8-3) OBECNÁ BÁZICÁ TLÝZ První ro je pomalý, je řídíím dějem. onentrai meziprodutu je možno vyjádřit z podmíny staionárního stavu 1 H (8-31) a pa 1 H B d H R 1 H B 1 H 1 H B (8-3) de 1 H B (reae (8-7) je řídíí děj) a (8-33) 1 je úhrnná ryhlostní onstanta, úměrná onentrai atalyzátoru. 8. Homogenní atalýza 6

7 8.3. SPECIFICÁ BÁZICÁ TLÝZ Druhý ro je pomalý, je řídíím dějem. onentrai vyjádřenou z rovnovážné onstanty hydrolytié reae H O H OH dosadíme do vztahu pro ryhlost tvorby produtu H OH H OH (8-34) (8-35) dr (8-36) H OH B OH OH H B H B de OH a OH OH (8-37) Obenou a speifiou yselou a báziou atalýzu lze rozlišit stanovením ryhlostníh onstant v roztoíh pufrů různýh onentraí a různýh hodnot ph. Zatímo ryhlostní onstanty speifiy atalyzovanýh reaí nezávisejí na onentrai pufru, tj. na onentrai yseliny nebo zásady, je u obené atalýzy pozorována přímá úměrnost. V obou případeh jsou ryhlostní onstanty závislé na ph. Přílad 8- Báziá atalýza Reae H B C je atalyzována zásadou Z. Ryhlostní rovnie má tvar d d C H τ Při teplotě 37 C a počátečníh onentraíh, mol dm 3 H a,35 mol dm 3 B byla zjištěna hodnota počáteční reační ryhlosti r 4, mol dm 3 s 1. Rozto v tomto případě obsahoval,15 mol Z v 1 dm 3. Při počátečníh onentraíh,5 mol dm 3 H a,15 mol dm 3 B měla v, molárním roztou Z počáteční ryhlost hodnotu 6, mol dm 3 s 1. (a) Jde o obenou nebo speifiou atalýzu? (b) Vypočítejte poločas reae v,4 molárním roztou Z při stejnýh počátečníh onentraíh H a B, mmol dm 3. () Za ja dlouho bude za podmíne uvedenýh v bodu (b) reae doončena z 9 %? Řešení: (a) Ryhlost reae je úměrná součinu onentraí výhozíh láte speifiá báziá atalýza. Tvar ryhlostní rovnie odpovídá rov. (8.36). (b) inetiu uvažované reae je možno popsat integrální rovnií druhého řádu, terá má pro stejné počáteční onentrae výhozíh slože, ( H ) ( B ), tvar B 1 1 (1 α) τ jejíž ryhlostní onstanta je funí onentrae atalyzujíí zásady: Z Z 8. Homogenní atalýza 7

8 Nejprve je tedy třeba vypočítat ryhlostní onstantu Z. Z hodnot počáteční ryhlosti, naměřenýh při různýh počátečníh onentraíh výhozíh slože a různýh onentraíh zásady dostaneme střední hodnotu onstanty Z : Pro počáteční ryhlost platí r ( H ) ( S ) 1. Při ( H ), mol dm 3, ( B ),35 mol dm 3 a onentrai zásady Z,15 mol dm 3 je r 4, mol dm 3 s 1, H S 5 r 4,641 1,663 dm 3 mol 1 s 1 ( ) ( ),,35, 663 Z 4,4 s 1,15 Z. Při ( H ),5 mol dm 3, ( B ),15 mol dm 3 a onentrai zásady Z, mol dm 3 je r 6, mol dm 3 s 1, H S Střední hodnota je Z 4,415 s 1 Při Z,4 mol dm 3 4 r 6,645 1,886 dm 3 mol 1 s 1 ( ) ( ),5,15 a pro poločas, dy α,95 dostaneme Z, 886 4,43 s 1, pro ryhlostní onstantu platí Z Z Z 4,415,4,1766 dm 3 mol 1 s τ 1/ 151 s,48,138 (b) Při B mmol v 5 dm 3 1,4 mol dm 3, 5 B B 1,4,48 dm 3 mol 1 s 1 3 Při stejnýh počátečníh onentraíh ( H ) ( S ) 13,8 mmol dm 3,138 mol dm 3 pro reai druhého řádu platí 1 1 (1 α) τ (i) Poločas, α,5 1 1 τ 1/ 151 s,48,138 (ii) Stupeň přeměny α,95 1 α 1,95 τ 868,3575 s 47,8 min (1 α), 138, 48 (1,95) 8. Homogenní atalýza 8

9 8.4 CIDOBÁZICÁ TLÝZ Něteré reae jsou atalyzovány ja vodíovými, ta hydroxylovými ionty a v těhto případeh hovoříme o aidobázié atalýze. Jestliže reae může probíhat i v nepřítomnosti atalyzátoru, je možno vyjádřit reační ryhlost součtem ryhlostí všeh tří dílčíh dějů a pro elovou onstantu platí de υ H OH o H H OH OH o H H OH (8-38) je iontový součin vody. υ H Obenější definie yselin a zásad vede závěru, že nejen ionty H a OH, ale taé nedisoiované yseliny a zásady mohou být účinnými atalyzátory. Podstatným rysem atalýzy yselinou je totiž přenos protonu z yseliny na substrát (tj. látu, jejíž reae je atalyzována), dežto u atalýzy zásadou jde o přenos protonu na tuto zásadu. To znamená, že substrát působí při yselé atalýze jao zásada, dežto při zásadité atalýze jao yselina. Jeliož rozpouštědlo jao voda může působit buď jao yselina, nebo jao zásada, může být samo též často atalyzátorem. Proto taé reae, teré se dříve považovaly za neatalyzované, jsou ve sutečnosti reaemi atalyzovanými rozpouštědlem vystupujíím v roli yseliny nebo zásady. Jestliže např. probíhá obeně atalyzovaná reae ve vodném roztou yseliny H, dostaneme pro ryhlostní onstantu vztah (8-39) o H H OH OH H H de H a jsou atalytié onstanty nedisoiované yseliny H (i.e. donor protonu) a aniontu, terý je zásadou, neboť může přijímat proton (aeptor protonu). 8. Homogenní atalýza 9

c A = c A0 a k c ln c A A0

c A = c A0 a k c ln c A A0 řád n 2.řád.řád 0.řád. KINETIK JEDNODUCHÝCH REKCÍ 0 Ryhlost reae, ryhlosti přírůstu a úbytu jednotlivýh slože... 2 02 Ryhlost reae, ryhlosti přírůstu a úbytu jednotlivýh slože... 2 03 Ryhlost reae, ryhlosti

Více

Aplikované chemické procesy

Aplikované chemické procesy pliované hemié proesy Záladní pojmy, bilanování Rozdělení systému - podle výměny hmoty a energie Otevřený systém může se svým oolím vyměňovat hmotu a energii v průběhu časového období bilanování Uzavřený

Více

9. HETEROGENNÍ KATALÝZA

9. HETEROGENNÍ KATALÝZA 9. HETEROGENNÍ KATALÝZA Úloha 9-1 Kinetiá analýza enzymové reae... 2 Úloha 9-2 Kinetiá analýza enzymové reae... 2 Úloha 9-3 Kinetiá analýza enzymové reae... 3 Úloha 9-4 Kinetiá analýza enzymové reae...

Více

4. MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY

4. MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY 4. MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY Úloha 4-1 Řešení reačních schémat... Úloha 4- Řešení reačních schémat... Úloha 4-3 Řešení reačních schémat... Úloha 4-4 Řešení reačních schémat... 3 Úloha 4-5 Řešení

Více

4. MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY

4. MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY 4. MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY 4.1 KINETICKÝ ROZBOR - ŘEŠENÍ KOMPLEXNÍHO MECHANISMU... 4.1.1 Záladní prinipy...3 Přílad 4-1 Řešení reačníh shemat aproximaí staionárního stavu...4 Přílad 4- Řešení

Více

Název: Chemická rovnováha II

Název: Chemická rovnováha II Název: Chemicá rovnováha II Autor: Mgr. Štěpán Miča Název šoly: Gymnázium Jana Nerudy, šola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzia Roční: 6. Tématicý cele: Chemicá rovnováha (fyziální

Více

4. Látkové bilance ve směsích

4. Látkové bilance ve směsích 4. Látové bilance ve směsích V této apitole se naučíme využívat bilanci při práci s roztoy a jinými směsmi láte. Zjednodušený princip bilance složy i v systému (napřílad v ádince, v níž připravujeme vodný

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

Název: Chemická rovnováha

Název: Chemická rovnováha Název: Chemicá rovnováha Autor: Mgr. Štěpán Miča Název šoly: Gymnázium Jana Nerudy, šola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzia Roční: 6. Tématicý cele: Chemicá rovnováha (fyziální

Více

MATEMATIKA. O paradoxech spojených s losováním koulí

MATEMATIKA. O paradoxech spojených s losováním koulí MATEMATIKA O paradoxeh spojenýh s losováním oulí PAVEL TLUSTÝ IRENEUSZ KRECH Eonomiá faulta JU, Česé Budějovie Uniwersytet Pedagogizny, Kraów Matematia popisuje a zoumá různé situae reálného světa. Je

Více

Acidobazické rovnováhy

Acidobazické rovnováhy Aidobaziké rovnováhy při aidobazikýh rovnováháh (proteolytikýh) - přenos vodíkového kationtu mezi ionty (molekulami) zúčastněnými v rovnováze kyselina donor protonů zásada akeptor protonů YSELINA + zásada

Více

složky j v jednotkovém objemu reakční směsi V S s časem τ, tj. reakční rychlost složky j (rychlost vzniku či zániku složky), je definována jako

složky j v jednotkovém objemu reakční směsi V S s časem τ, tj. reakční rychlost složky j (rychlost vzniku či zániku složky), je definována jako 22 Chemié reatory Egon Eert, Miloš Mare, Vladimír Mía V aždém tehnologiém proesu, de proíhá hemiá či iohemiá změna, e hemiý či iohemiý reator ednou z nevýznamněšíh součástí provozního zařízení. Při návrhu

Více

KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ Obecná hlediska: Podle počtu fází:

KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ Obecná hlediska: Podle počtu fází: CHEMICKÁ KINETIK KLSIFIKCE CHEMICKÝCH EKCÍ Obená hledsa: Podle počtu fází: Podle způsobu provedení: Podle reačníh podmíne: Knetá hledsa: Podle způsobu atvae: Podle reačního řádu Podle tvaru a počtu netýh

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN Teorie kyselin a zásad poznámky 5A GVN 13 června 2007 Arrheniova teorie platná pouze pro vodní roztoky kyseliny jsou látky schopné ve vodném roztoku odštěpit vodíkový kation H + HCl H + + Cl - CH 3 COOH

Více

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO. OBECNÁ CHEMIE Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO burda@karlov.mff.cuni.cz HMOTA, JEJÍ VLASTNOSTI A FORMY Definice: Každý hmotný objekt je charakterizován dvěmi vlastnostmi

Více

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!!

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!! Výpočty koncentrací objemová % (objemový zlomek) Vsložky % obj. = 100 V celku Objemy nejsou aditivní!!! Příklad: Kolik ethanolu je v 700 ml vodky (40 % obj.)? Kolik promile ethanolu v krvi bude mít muž

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

[ ][ ] Kyseliny a zásady. Acidobazické rovnováhy. Výpočet ph silných jednosytných kyselin (zásad) Autoprotolýza vody

[ ][ ] Kyseliny a zásady. Acidobazické rovnováhy. Výpočet ph silných jednosytných kyselin (zásad) Autoprotolýza vody Aidoziké rovnováhy při idozikýh rovnováháh (proteolytikýh) přeno vodíkového ktiontu mezi ionty (molekulmi) zúčtněnými v rovnováze kyelin donor protonů zád keptor protonů KYELINA 1 zád ZÁADA 1 kyelin vod

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

1.5.7 Prvočísla a složená čísla

1.5.7 Prvočísla a složená čísla 17 Prvočísla a složená čísla Předpolady: 103, 106 Dnes bez alulačy Číslo 1 je dělitelné čísly 1,, 3,, 6 a 1 Množinu, terou tvoří právě tato čísla, nazýváme D 1 množina dělitelů čísla 1, značíme ( ) Platí:

Více

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):

Více

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU Úloha č 5 MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU ÚKOL MĚŘENÍ: Určete moment setrvačnosti ruhové a obdélníové desy vzhledem jednotlivým osám z doby yvu Vypočtěte moment setrvačnosti ruhové a obdélníové

Více

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra:

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra: GONIOMETRIE Veliost úhlu v oblouové a stupňové míře: Stupňová míra: Jednota (stupeň) 60 600 jeden stupeň 60 minut 600 vteřin Př. 5,4 5 4 0,4 0,4 60 4 Oblouová míra: Jednota radián radián je veliost taového

Více

Úloha 1-39 Teplotní závislost rychlostní konstanty, reakce druhého řádu... 11

Úloha 1-39 Teplotní závislost rychlostní konstanty, reakce druhého řádu... 11 1. ZÁKLADNÍ POJMY Úloha 1-1 Různé vyjádření reakční rychlosti rychlosti přírůstku a úbytku jednotlivých složek... 2 Úloha 1-2 Různé vyjádření reakční rychlosti změna celkového látkového množství... 2 Úloha

Více

Energie v chemických reakcích

Energie v chemických reakcích Energie v chemických reakcích Energetická bilance reakce CH 4 + Cl 2 = CH 3 Cl + HCl rozštěpení vazeb vznik nových vazeb V chemických reakcích dochází ke změně vazeb mezi atomy. Vazebná energie uvolnění

Více

Aplikované chemické procesy. Heterogenní nekatalyzované reakce

Aplikované chemické procesy. Heterogenní nekatalyzované reakce plikované hemiké proesy Heterogenní nekatalyzované reake Heterogenní nekatalytiké reake plyn nebo kapalina dostávají do styku s tuhou látkou a reagují s ní, přičemž se tato látka mění v produkt. a ( tekutina

Více

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit.

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit. Statiké a dynamiké harakteristiky Úvod : Základy Laplaeovy transformae dále LT: viz lit. hlavní užití: - převádí difereniální rovnie na algebraiké (nehomogenní s konstantními koefiienty - usnadňuje řešení

Více

9. Struktura a vlastnosti plynů

9. Struktura a vlastnosti plynů 9. Struktura a vlastnosti plynů Osnova: 1. Základní pojmy 2. Střední kvadratická rychlost 3. Střední kinetická energie molekuly plynu 4. Stavová rovnice ideálního plynu 5. Jednoduché děje v plynech a)

Více

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015 Máte před sebou pracovní list. Téma : CHEMICKÝ DĚJ Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky:

Více

studentská kopie Předběžný odhad profilů: 1. Výpočet zatížení 1.1) Zatížení stálá Materiál: RD S10, LLD SB

studentská kopie Předběžný odhad profilů: 1. Výpočet zatížení 1.1) Zatížení stálá Materiál: RD S10, LLD SB Zadání: Navrhněte a posuďte rozhodujíí nosné prvy (latě, rove, leštiny, vaznie, sloupy) a jejih spoje (vaznie leština, leština-roev, roev-vaznie, vaznie-sloupe) střešní onstrue obytné budovy z materiálů

Více

Ch - Chemické reakce a jejich zápis

Ch - Chemické reakce a jejich zápis Ch - Chemické reakce a jejich zápis Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y REAKČNÍ KINETIKA Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Chemická povaha reaktantů - reaktivita Fyzikální stav reaktantů homogenní vs. heterogenní reakce Teplota 10 C zvýšení rychlosti 2x 3x zýšení

Více

, kde J [mol.m -2.s -1 ] je difuzní tok, D [m 2.s -1 ] je celkový

, kde J [mol.m -2.s -1 ] je difuzní tok, D [m 2.s -1 ] je celkový FM / DIFUZE I. I. a II. FICKŮV ZÁKON Jméno: St. sk.: Datum: Autor vičení: Ing. Eva Novotná, Ph.D., 4enov@seznam.z Potřebné moudro : Cílem vičení je vytvořit reálný pohled na důležitost, mnohotvárnost a

Více

Analýza a zpracování signálů. 5. Z-transformace

Analýza a zpracování signálů. 5. Z-transformace nalýa a pracování signálů 5. Z-transformace Z-tranformace je mocný nástroj použitelný pro analýu lineárních discretetime systémů Oboustranná Z-transformace X j F j x, je omplexní číslo r e r e Oboustranná

Více

Ac - +H 2 O HAc + OH -, naopak roztok soli silné kyseliny a slabé zásady (např. chlorid amonný NH 4 Cl) vykazuje kyselou reakci K A

Ac - +H 2 O HAc + OH -, naopak roztok soli silné kyseliny a slabé zásady (např. chlorid amonný NH 4 Cl) vykazuje kyselou reakci K A YDROLÝZ SOLÍ ydrolýze podléhjí soli, jejihž ktion přísluší slbé bázi /nebo nion slbé kyselině. ydrolýz soli je reke soli s vodou z vzniku neutrálníh molekul příslušného slbého elektrolytu. Důsledkem hydrolýzy

Více

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA PRINCIP MOBILNÍ (DYNAMICKÉ) ROVNOVÁHY

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA PRINCIP MOBILNÍ (DYNAMICKÉ) ROVNOVÁHY CHEMICKÁ ROVNOVÁHA PRINCIP MOBILNÍ (DYNAMICKÉ) ROVNOVÁHY V reakční kinetice jsme si ukázali, že zvratné reakce jsou charakterizovány tím, že probíhají současně oběma směry, tj. od výchozích látek k produktům

Více

2. KINETICKÁ ANALÝZA JEDNODUCHÝCH HO- MOGENNÍCH REAKCÍ

2. KINETICKÁ ANALÝZA JEDNODUCHÝCH HO- MOGENNÍCH REAKCÍ . KINETICKÁ ANALÝZA JEDNODUCHÝCH HO- MOGENNÍCH REAKCÍ.1 Kinetiká měření....1.1 Chemiké metody...3.1. Fyzikální metody...3. Stanovení řádu reake a ryhlostní konstanty...4.1.1 Integrální metoda...4 Příklad

Více

Viz též stavová rovnice ideálního plynu, stavová rovnice reálného plynu a van der Waalsova stavová rovnice.

Viz též stavová rovnice ideálního plynu, stavová rovnice reálného plynu a van der Waalsova stavová rovnice. 5.1 Stavová rovnice 5.1.1 Stavová rovnice ideálního plynu Stavová rovnice pro sěs ideálních plynů 5.1.2 Stavová rovnice reálného plynu Stavové rovnice se dvěa onstantai Viriální rovnice Stavové rovnice

Více

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku 6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyu Úol : Určete Youngův modul pružnosti drátu metodou přímou (z protažení drátu). Prostudujte doporučenou literaturu: BROŽ, J. Zálady fyziálních měření..

Více

MATEMATIKA. O paradoxech spojených s losováním koulí

MATEMATIKA. O paradoxech spojených s losováním koulí MATEMATIKA O paradoxeh spojenýh s losováním koulí PAVEL TLUSTÝ IRENEUSZ KRECH Ekonomiká fakulta JU, České Budějovie Uniwersytet Pedagogizny, Kraków Matematika popisuje a zkoumá různé situae reálného světa.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán

Více

Reciprokou funkci znáte ze základní školy pod označením nepřímá úměra.

Reciprokou funkci znáte ze základní školy pod označením nepřímá úměra. @091 7. Reciproá funce Reciproou funci znáte ze záladní šoly pod označením nepřímá úměra. Definice: Reciproá funce je dána předpisem ( 0 je reálné číslo) f : y R \ {0} A) Definiční obor funce: Je třeba

Více

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Látkové množství n poznámky 6.A GVN Látkové množství n poznámky 6.A GVN 10. září 2007 charakterizuje látky z hlediska počtu částic (molekul, atomů, iontů), které tato látka obsahuje je-li v tělese z homogenní látky N částic, pak látkové

Více

Chemická kinetika. Chemické změny probíhající na úrovni atomárně molekulové nazýváme reakční mechanismus.

Chemická kinetika. Chemické změny probíhající na úrovni atomárně molekulové nazýváme reakční mechanismus. Chemická kinetika Chemická reakce: děj mezi jednotlivými atomy a molekulami, při kterých zanikají některé vazby v molekulách výchozích látek a jsou nahrazovány vazbami v molekulách nově vznikajících látek.

Více

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE 3. IMULTÁNNÍ REKCE 3. Protsměrné (vratné) reae... 3.. Reae, obě ílčí reae prvého řáu... 3.. Reae D E, D, D E...4 3..3 Kneta & termoynama (vratné reae & hemá rovnováha)...4 Příla 3- Protsměrné reae...6

Více

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY TRDOST, ODIOST A ph MINERÁLNÍ ODY A) STANOENÍ TRDOSTI MINERÁLNÍCH OD Prinip: Tvrdost, resp. elková tvrdost vody, je způsobena obsahem solí alkalikýh zemin vápník, hořčík, stronium a barium. Stronium a

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze KYSELINY A ZÁSADY 1 REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze A) ALKALIMETRIE = odměrný roztok je zásada B) ACIDIMETRIE = odměrný

Více

3. Mocninné a Taylorovy řady

3. Mocninné a Taylorovy řady 3. Mocninné a Taylorovy řady A. Záladní pojmy. Obor onvergence Mocninné řady jsou nejjednodušším speciálním případem funčních řad. Jsou to funční řady, jejichž členy jsou mocninné funce. V této apitole

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 5 - žákovská verze Téma: Vliv teploty na rychlost chemické reakce, teplota tání karboxylových kyselin. Mgr.

CHEMIE. Pracovní list č. 5 - žákovská verze Téma: Vliv teploty na rychlost chemické reakce, teplota tání karboxylových kyselin. Mgr. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 5 - žákovská verze Téma: Vliv teploty na rychlost chemické reakce, teplota tání karboxylových kyselin Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost

Více

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. Rozpustnost 1 Rozpustnost s Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. NASYCENÝ = při určité t a p se již více látky

Více

2.9.13 Logaritmická funkce II

2.9.13 Logaritmická funkce II .9. Logaritmiká funke II Předpoklady: 9 Logaritmus se základem nazýváme dekadiký logaritmus a místo log píšeme pouze log pokud v zápisu logaritmu hybí základ, předpokládáme, že základem je číslo (logaritmus

Více

8. Chemické reakce Energetika - Termochemie

8. Chemické reakce Energetika - Termochemie - Termochemie TERMOCHEMIE oddíl termodynamiky Tepelné zabarvení chemických reakcí Samovolnost chemických reakcí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti - Termochemie TERMOCHEMIE

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

2. Je částice A kyselinou ve smyslu Brönstedovy teorie? Ve smyslu Lewisovy teorie? Odpověď zdůvodněte. Je A částicí elektrofilní nebo nukleofilní?

2. Je částice A kyselinou ve smyslu Brönstedovy teorie? Ve smyslu Lewisovy teorie? Odpověď zdůvodněte. Je A částicí elektrofilní nebo nukleofilní? Anorganická chemie Úloha 1: (3,5bodu) Smísením konc. kyseliny dusičné a konc. kyseliny sírové získáváme tzv. nitrační směs, která se užívá k zavádění -NO 2 skupiny do molekul organických látek. 1. Napište

Více

7.3.3.1 ROVNOVÁŽNÉ NAPĚTÍ ČLÁNKU... 14

7.3.3.1 ROVNOVÁŽNÉ NAPĚTÍ ČLÁNKU... 14 7. LKTROCHMI ZÁKLADNÍ POJMY... 1 7.1 ROVNOVÁHY V ROZTOCÍCH LKTROLYTŮ... 7.1.1 SILNÉ LKTROLYTY, AKTIVITA A AKTIVITNÍ KOFICINTY... 7.1. DISOCIAC SLABÝCH LKTROLYTŮ... 7.1.3 VÝPOČT PH... 3 7.1.4 OMZNĚ ROZPUSTNÉ

Více

11 Analytická geometrie v rovině

11 Analytická geometrie v rovině Analytiá geometrie v rovině V této části se udeme zaývat pouze rovinou. Využijeme něterýh vlastností teré v prostoru neplatí.. Poznáma: Opaování u = (u u ) v = (v v ) u = (u + u ) u.v = u v + u v vetory

Více

KOMPENZACE PŘI KONSTANTNÍM ČINNÉM VÝKONU

KOMPENZACE PŘI KONSTANTNÍM ČINNÉM VÝKONU OMPENZCE PŘ ONSTNTNÍM ČNNÉM VÝON sin Před ompenzaí Po ompenzai sin (Vr; V, ) ompenzaní výon sin sin (Vr; V, ) Veliost apaity ap C X ap ap C (; V, C (F; Vr, s 1, V) ) OMPENZCE PŘ ONSTNTNÍM ZDÁNLVÉM VÝON

Více

Atmosféra Země. Jak ji vidí fyzikální chemie. Pomocný text k fyzikálně-chemické části 39. ročníku Chemické olympiády kategorie A.

Atmosféra Země. Jak ji vidí fyzikální chemie. Pomocný text k fyzikálně-chemické části 39. ročníku Chemické olympiády kategorie A. Atmosféra Země Ja ji vidí fyziální chemie Pomocný text fyziálně-chemicé části 9. ročníu Chemicé olympiády ategorie A Petr Slavíče Eva Mrázová Ústav fyziální chemie J. Heyrovsého, AV ČR Centrum omplexních

Více

Absorpční vlastnosti plazmatu směsí SF 6 a PTFE

Absorpční vlastnosti plazmatu směsí SF 6 a PTFE Absorpční vlastnosti plazmatu směsí SF 6 a PTFE N. Bogatyreva, M. Bartlová, V. Aubrecht Faulta eletrotechniy a omuniačních technologií, Vysoé učení technicé v Brně, Technicá 10, 616 00 Brno Abstrat Článe

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme. Vrátíme se obecné rovnici přímy:

Více

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,

Více

9.1 Různé vyjádření reakční rychlosti a rychlostní konstanty

9.1 Různé vyjádření reakční rychlosti a rychlostní konstanty 9. CHEMICKÁ KINETIK 9.1 Růzé vyjádřeí reačí ryhlosti a ryhlostí ostaty Kietia jedosměré reae -tého řádu, (g B(g + C(g, probíhajíí v reatoru o ostatím objemu, může být popsáa 1 závislostí reačí ryhlosti

Více

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U TNSPOTNÍ JEVY V OZTOCÍCH ELETOLYTŮ Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod Ohmův zákon: VODIVOST ELETOLYTŮ U I

Více

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno 7. TRANSFORMÁTORY Pro zjednodušení budeme měření provádět na jednofázovém transformátoru. Na trojfázovém transformátoru provedeme pouze ontrolu jeho zapojení měřením hodinových úhlů. 7.1 Štítové údaje

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika Otázka: Vodík Předmět: Chemie Přidal(a): Anonym Základní charakteristika Mezinárodní název: hydrogenium První člen periodické soustavy prvků Tvoří základ veškeré živé hmoty Izotopy vodíku Lehký vodík (protium)

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 10. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

MOMENT SETRVAČNOSTI. Obecná část Pomocí Newtonova pohybového zákona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb:

MOMENT SETRVAČNOSTI. Obecná část Pomocí Newtonova pohybového zákona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb: MOMENT SETRVAČNOST Obecná část Pomocí Newtonova pohybového záona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb: dω M = = ε, (1) d t de M je moment vnější síly působící na těleso, ω úhlová rychlost,

Více

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme. Přednáška 1 Úvod Při studiu tepelných vlastností látek a jevů probíhajících při tepelné výměně budeme používat dvě různé metody zkoumání: termodynamickou a statistickou. Termodynamická metoda je základem

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

STANOVENÍ DUSIČNANŮ IONTOVĚ SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU V PŘÍTOMNOSTI INTERFERUJÍCÍHO IONTU

STANOVENÍ DUSIČNANŮ IONTOVĚ SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU V PŘÍTOMNOSTI INTERFERUJÍCÍHO IONTU Úloha č. 1 STANOVENÍ DUSČNANŮ ONTOVĚ SELEKTVNÍ ELEKTRODOU V PŘÍTOMNOST NTERFERUJÍCÍHO ONTU Úvod ontově seletivní eletrody (SE jsou membránové soustavy, teré představují enciometricá čidla pro určité ionty

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

Úvod do analytické mechaniky

Úvod do analytické mechaniky Úvod do analytické mechaniky Vektorová mechanika, která je někdy nazývána jako Newtonova, vychází bezprostředně z principů, které jsou vyjádřeny vztahy mezi vektorovými veličinami. V tomto případě např.

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

Modelování a simulace regulátorů a čidel

Modelování a simulace regulátorů a čidel Modeloání a simulace regulátorů a čidel. Modeloání a simulace PI regulátoru Přenos PI regulátoru je yjádřen následujícím ztahem F( p) = ( + p ) p V Simulinu je tento blo obsažen nihoně prů. Bohužel použití

Více

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

T0 Teplo a jeho měření

T0 Teplo a jeho měření Teplo a jeho měření 1 Teplo 2 Kalorimetrie Kalorimetr 3 Tepelná kapacita 3.1 Měrná tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita při stálém objemu a stálém tlaku Poměr měrných tepelných kapacit 3.2 Molární tepelná

Více

Dynamická podstata chemické rovnováhy

Dynamická podstata chemické rovnováhy Dynamická podstata chemické rovnováhy Ve směsi reaktantů a produktů probíhá chemická reakce dokud není dosaženo rovnovážného stavu. Chemická rovnováha má dynamický charakter protože produkty stále vznikají

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výpočty ph roztoků kyselin a zásad ph silných jednosytných kyselin a zásad. Pro výpočty se uvažuje, že silné kyseliny a zásady jsou úplně disociovány.

Více

úř ř Á Ř Í É Á Í é ď ž é Í ř ďé ř ů é ý ř ů ů Íé ý ý ú Í éý ý ů ď ý ý ř é ú ž ř ř ň é ý ň é ý ř ř ř ř ř ř ř é Ž ó é é ř é ů ž ů ž ú Á Ú Ú É ť Ť Ř ÁÉ Ť ň Ý úř Ú Ťř ó ú ú ž ř ý ý Á ú ý ř úť Ě Ě Ť Ť Ý ŘÁ

Více

Příklady: - počet členů dané domácnosti - počet zákazníků ve frontě - počet pokusů do padnutí čísla šest - životnost televizoru - věk člověka

Příklady: - počet členů dané domácnosti - počet zákazníků ve frontě - počet pokusů do padnutí čísla šest - životnost televizoru - věk člověka Náhodná veličina Náhodnou veličinou nazýváme veličinu, terá s určitými p-stmi nabývá reálných hodnot jednoznačně přiřazených výsledům příslušných náhodných pousů Náhodné veličiny obvyle dělíme na dva záladní

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

ý ů č č Í ď ř č ý ř ý č č ď č ř ý ř ó Í ř č ď ď ř ů ý ý Š ř ďý ř Ž č č ý ř ý ř ř ý ý čř ď É Ř Ě ý č ů ř ď č č ř ý ř ý č č ý č ř ď ř ů ý ř ř č ř ď ď ď ý ý č ď ů ů ů ř ď ď ř č č ý č ď ř ď ý ý ý ď ů ř ř ď

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE ZÁKLADNÍ POJMY : Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu): CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O CH 4, O 2 jsou reaktanty; CO 2, H 2 O jsou produkty; čísla 2 jsou stechiometrické

Více

a) formulujte Weierstrassovo kritérium stejnoměrné konvergence b) pomocí tohoto kritéria ukažte, že funkční řada konverguje stejnoměrně na celé R

a) formulujte Weierstrassovo kritérium stejnoměrné konvergence b) pomocí tohoto kritéria ukažte, že funkční řada konverguje stejnoměrně na celé R ) ČÍSELNÉ A FUNKČNÍ ŘADY (5b) a) formulujte Leibnitzovo ritérium včetně absolutní onvergence b) apliujte toto ritérium na řadu a) formulujte podílové ritérium b) posuďte onvergenci řad c) oli členů této

Více

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE 1. Vnitřní energie (U) Vnitřní energie je energie uložená v těleseh. Je těžké určit absolutní hodnotu. Pro většinu dějů to není nezbytné, protože ji nejsme shopni uvolnit

Více