SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené"

Transkript

1 SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené námahy, neb t obãasn ch v molû. Ty jámy mu ztrpãovaly pohodln sestup. Mûly rûznou hloubku, byly naplnûné zahnívající bfieãkou z nesãetn ch pfiedchozích sráïek a objevovaly se bez varování, nebo spí neklamné indicie ohla ující jejich blízkost uï dávno nevnímal. Ztratil dfiívûj í citlivé senzory. ZtûÏkopádnûl. Ale i kdyï zabfiedával hloub a hloub, cítil se v rozporu se svou situací ãím dál lehãí. Jaro bylo neãekanû dlouhé. PÛvodnû mûlo skonãit sedmnáctého dubna, dva t dny po nejzaz ím termínu odevzdání Jedineãného Ïivota. Podle toho, jak snadno se Maxovi na pfiekladu pracovalo, si vypoãítal, Ïe tou dobou bude text románu (v soukromí ho naz val Jedineãn potrat) dávno odevzdan a doplatek honoráfie pfieveden na jeho konto. Pak zb valo je tû nûkolik pfievodû opaãn m smûrem ne mnoho a Ïádné horentní ãástky a úãet bude vyrovnán. DluhÛm se odjakïiva vyh bal, ani tak z etick ch dûvodû, jako spí z pohodlnosti. Jeho b valá Ïena obãas dávala k lep ímu v pfiítomnosti pfiátel, které mûli spoleãné, takïe se její v roky k Maxovi zákonitû donesly, Ïe jedním z hlavních dûvodû, proã si pfiála rozvod, byla Maxova pohodlnost. NeÏádoucí vlastnost manïela a otce, vysoce cenûná u rozvedeného muïe, uji Èovala. PfiestoÏe její plytké bonmoty Maxovi lezly na nervy, musel uznat, Ïe nejsou úplnû od vûci. Byla to vskutku pohodlnost, co mu velelo platit vãas alimenty, b t dochviln pfii vyzvedávání a vracení Filipa, obcházet konfliktní situace a pfiijímat i rozhodnutí, s nimiï vnitfinû nesouhlasil, ale proti kter m by bylo únavné se zpûãovat, nebo se dokonce bránit právní cestou. Marcela dobfie znala jeho nechuè vést spory jakékoli spory, vãetnû sporû se sebou sam m a zatímco v období jejich spoleãného Ïivota mu kvûli tomuhle povahovému rysu dûlávala scény, po rozvodu ho bezosty nû vyuïívala. 9

2 Zvolené datum vyhovovalo nejen po praktické stránce, Maxovi se navíc líbilo. Jako vût ina lidí, pro nûï matematika není souãástí jejich povolání, vnímal ãísla instinktivnû a podle toho s nimi také zacházel. Nepotfieboval studovat numerologii, aby vûdûl, Ïe sedmnáct duben je vhodn den pro sebevraïdu. Jedniãka mu dodávala nezbytnou dávku egoismu, sedmiãka pfiedstavovala osudové pfiekroãení horizontu, duben uï svou samotnou existencí Maxe pfiedem zpro Èoval viny. Pfied lety pfiekládal pro zdravotnick ãasopis ãlánek jakéhosi milánského lékafie, ve kterém byla uvedena statistika sebevraïednosti podle meteorologick ch vlivû a roãních období: náladov duben Ïebfiíãku vévodil. Den byl tedy urãen, Max ov em pozapomnûl, Ïe kromû bûïného kalendáfie je tu je tû kalendáfi kfiesèansk. Podle nûj pfiipadlo Velikonoãní pondûlí toho roku právû na sedmnáctého dubna. Tím se v e mûnilo. Byl to jednoznaãnû ru iv vliv. Max nechtûl strkat hlavu do oprátky v okamïiku, kdy v echny zvony jásavû ohla ují JeÏí ovo Zmrtv chvstání. Aãkoli bez vyznání, chápal podstatu pfiíbûhu o vzkfií ení a pfiíãilo se mu zamlïit v znam vlastní smrti pa ijovou symbolikou. KfiesÈani ãlovûku vïdycky v echno zkazí, nakonec i tu smrt, mumlal si lítostivû, kdyï se onoho pondûlního veãera opíral o barov pult noãního podniku, kter byl pfiemr tûnû drah, takïe si v nûm nemohl dovolit ani opici odpovídající mífie svého zklamání. Obyãejnû chodil pít do hospody v pfiízemí ãinïáku, kde bydlel, do útulné putyky s lidov mi cenami a rûznorodou klientelou sahající od fotbalov ch fanou kû pfies studenty nedaleké grafické koly aï po ãleny úklidové sluïby v oranïov ch vestách, s metafisk mi vozíky zaparkovan mi v prûjezdu. Hospoda se jmenovala Vûrn druh, byla v ak zavfiená, protoïe na Bílou sobotu si ji pronajal sbor irsk ch zpûvákû a po dobfie znûjící dopolední zkou ce a úspû ném odpoledním vystoupení do lo naveãer mezi ãleny sboru k ménû melodick m rûznicím, které skonãily fiinkotem okenních tabulek a pfiíjezdem mûstské policie. KdyÏ se Max v den své plánované smrti, která se nakonec nekonala, vracel kolem pûlnoci bolestnû stfiízliv z baru domû, myslel na svou matku. Dávno na tom nezáleïelo, pfiesto by rád vûdûl, jestli pfied tím, neï jí selhalo srdce, prozradila své nejvût í tajemství. Byla rozená intrikánka, cel její Ïivot se skládal z drobn ch ãi 10

3 vût ích lïí, pletich a tajností, které spolu souvisely a navzájem se podmiàovaly, takïe matka Ïádnou nemohla obûtovat, jinak by se na ni celá sloïitá stavba lavinovitû zfiítila. Max uï jako dítû chápal, Ïe matce nesmí vûfiit, naproti tomu vûdûl, Ïe se na ni mûïe spolehnout. Po nûkolika bezv sledn ch pokusech získat si v té ãi oné eré záleïitosti jasno pfiestal klást otázky a spokojil se s v kladem, kter mu sama poskytla. Nûkdy ho to stálo hodnû sebeovládání, ale s pfiib vajícím vûkem a tím, jak ztrácela vliv na jeho osud, cítil vût í a vût í lhostejnost. Její vûc, fiíkal si. Její Ïivot. Její lïi. Samozfiejmû tu il, Ïe od mnoh ch matãin ch tajemství vedou spojnice pfiímo k nûmu, ale bylo lep í v tom smûru nepátrat. Pro nûj urãitû. Jak nepohodlné mûïe b t odhalení pravdy, poznal krátce po zhroucení komunistického reïimu, kdyï se matãino jméno ocitlo na vefiejném seznamu informátorû Státní bezpeãnosti. Ludmila Cajthamlová, stálo tam, datum narození souhlasilo, a kdyï Max po prvním zdû ení a následující panice, bûhem níï se rozhodoval, zda má, ãi nemá s matkou o celé vûci mluvit, nakonec s tlukoucím srdcem poloïil seznam v kuchyni na stûl, ãekala ho dal í studená sprcha. A co má b t? fiekla matka s pokrãením ramen, které naznaãovalo, Ïe své konfidentství povaïuje za bezv znamnou záleïitost. Nikoho to nic nestálo a tobû to pomohlo. Neosobní to jako by matku z celé záleïitosti vyjímalo. Nehodlala se hájit, nechtûla ani vdûk. Pravda vy la najevo, co naplat, nemûlo ov em smysl ji pfieceàovat a komplikovat kvûli ní vztahy, které jim obûma vyhovovaly. Nemûlo smysl pfiedstavovat si matku, jak sedí v nûkteré z úfiadoven Státní bezpeãnosti a diktuje tomu ãi onomu fízlovi do stroje z jejího pohledu ne kodné informace o kolezích a kolegyních z fakulty nebo z redakce, zatímco Max za jin mi dvefimi na oplátku dostává v jezdní doloïku do Itálie, aby je tû víc prohloubil své mimofiádné jazykové znalosti a mohl bádat v fiímsk ch archivech, na coï mûl o tom byl pfiesvûdãen jako nadan pfiekladatel a literární vûdec právo. KdyÏ se ten den s matkou louãil a podle zvyku ji ve dvefiích políbil na tváfi, trval polibek déle neï obvykle a bylo v nûm podûkování. Mûl sto chutí vyslovit je nahlas. Ne za to, Ïe kvûli nûmu v období totality doná- ela, ale Ïe se pfied chvílí v kuchyni neohradila: VÏdyÈ jsi to tu il, tak se teì nedûlej! Proti takové v ãitce by se sice naoko bránil, 11

4 ale vskrytu du e by jí musel pfiitakat. Ov emïe tu il, a nikdy nechtûl znát prav stav vûci. Bylo pro nûj v hodnûj í nechat matãina tajemství na pokoji. AÏ na jedno. K muïûm mûl odjakïiva komplikovan vztah. TûÏko sná el, kdyï se ho byè mimodûk dot kali, musel se pfiemáhat, aby pfied uãiteli nedal najevo naprost nedostatek respektu a pfied spolu- Ïáky aby utajil, Ïe netouïí po jejich pfiátelství. Bezpochyby to mûlo pfiíãinu v tom, Ïe se doma nevyskytovala Ïádná muïská autorita. Nikdy tu nebyl otec, kterému by se musel podfiídit a zároveà by se uãil rozumût mu, napodobovat ho a mít ho rád. Rodina, to byl Max a matka. Matce rozumût nemusel. KdyÏ byl mal, obãas se jí na otce ptal, ale odpovídala otázkami. K ãemu by nám byl? Chybí ti v prask? fiíkala. Nebo jindy: Ví, Ïe kudlanka náboïná sameãka seïere, kdyï ji oplodní? Její poznámky v nûm vyvolávaly zmatek. Snûdla snad matka otce, a proto je tak veliká a silná? Dala si ho k obûdu ãi k veãefii a jedla ho syrového, nebo si ho pfiedtím upekla? Cel by se do trouby neve el, musela by ho rozkrájet a hlavu by asi vyhodila, uvaïoval Max. A proã to vlastnû udûlala? Aby on, Max, nedostal v prask? Znamenal v prask totéï co oplodnûní? Takové a podobné otázky se mu honily hlavou pokaïdé, kdyï pfii la fieã na otce. âím byl star í, tím víc si jich dokázal sám zodpovûdût a tím ménû se ptal. V pubertû o otci pfiestal mluvit úplnû. SouÏití s matkou bylo natolik bezkonfliktní, Ïe pfiítomnost muïe, jakéhokoli muïe, by byla nevyhnutelnû na obtíï. Vidûl to na pfiíkladu sv ch spoluïákû, jejichï dospívání otcové jenom ztrpãovali. Bylo evidentní, Ïe dva samci jeden dospûl, ãinící si nedûlitelné právo na své teritorium, druh dozrávající a pln Èáv, které z nûj dûlaly naãasovanou bombu mohli Ïít pod jednou stfiechou jen omezenû dlouho. Dfiív nebo pozdûji musel pfiijít rozhodující souboj, po nûmï jeden z nich stáhl ocas mezi nohy a vyklidil pole. Chová se k nûmu, jako bys mu musel dokázat, Ïe jsi vûdce smeãky! zlobila se Marcela na Maxe pokaïdé, kdyï Filipa odkázal do patfiiãn ch mezí. Myslela jsem, Ïe se pokládá za intelektuála, a ne za neandrtálce! Její rozhofiãení pfiipadalo Maxovi smû né. Pokud intelektuálové nesmûli sv m drz m pubertálním synûm fiíct, Ïe jsou drzí, pokud je nemûli právo poslat pfievléknout, kdyï zápach linoucí se 12

5 z jejich oblíben ch, a tudíï nikdy neodkládan ch svr kû pfiesáhl únosnou hranici, pokud intelektuálství vyïadovalo trpûlivû naslouchat synov m laxaãním blábolûm posbíran m po esoterick ch ãajovnách ( VáÏnû je ti, tati, ukraden, Ïe má zablokovanou cestu ke sv mu podvûdomí? VÏdyÈ ty sám se sebou nekomunikuje! To nevadí, Ïe se starej, mûl by sis koneãnû udûlat osobní mandalu! ), mûl-li nad podobn mi radami pokrytecky Ïasnout a tváfiit se, Ïe mu odkr vají nové obzory, pak byl tisíckrát radûji neandrtálcem. Pfiedpokládal, Ïe jeho otec jím byl rovnûï, a pocièoval stupàující se vdûãnost za matãino rozhodnutí nepfiipustit konfrontaci a vytvofiit rodinu ãítající jediného samce. Na druhé stranû oãekával, Ïe matka nevydrïí a otcovu identitu ãasem prozradí. Udûlá to v nûjaké slabé chvilce, fiíkal si. Nebo pfied smrtí. Nebude chtít odejít z tohoto svûta a odnést si své tajemství do hrobu. Matãina srdeãní slabost pfii la náhle a v tom nejménû vhodném okamïiku. Max cestoval po italsk ch univerzitách, kde mûl dávno domluvenou a dobfie zaplacenou fiadu pfiedná ek, na matku nemyslel, dokonce mu ani nezvonilo v u ích. PraÏskou pohotovost volala Marcela. To ona jela s matkou do nemocnice, drïela ji za ruku a mluvila na ni, aby jí dodala odvahu. To jeho Ïena se sklánûla nad lûïkem jeho matky a naslouchala ãemu? Kdykoli to z ní chtûl vypáãit a pokou el se o to mnohokrát dostalo se mu uji tûní, Ïe matka od okamïiku, kdy se u Marcely nad álkem kávy sloïila, aï do své smrti nepromluvila. Samozfiejmû, bylo to moïné, ale zrovna tak mohla Marcela z utajené pomstychtivosti, jejíï podhoubí leïelo hluboko pod povrchem jejich hroutícího se manïelství, lhát. I kdyï pfied ní vïdycky dával najevo jen vlaïnou zvûdavost, znala Maxe natolik dobfie, aby vûdûla, jak moc ho zamûstnává otázka vlastního pûvodu a hledání otcovské poloviny kofienû. Kdysi, v jedné dûvûrnûj í chvilce se jí pfiiznal, Ïe by otce ve skuteãnosti nikdy potkat nechtûl, ale hroznû rád by zjistil, co je to za ãlovûka. Rád by se ponofiil do studia svého rodokmenu a zpovzdálí, bez emocí odhaloval dûdiãné rysy své osobnosti. Matãinu rodinu znal a nepfiipadala mu zvlá È zajímavá. Snad právû proto si tolik sliboval od otce. UÏ vlastní jméno mu bylo do jisté míry hádankou. Maxim stálo v rodném listu. KdyÏ se matky ptal, proã mu dala právû tohle jméno, vysvûtlovala to tendencí doby. Ruská jména, ruské písnû, rusk duch 13

6 byly po válce mezi mlad mi intelektuály vysoko v kurzu. Matka, aã germanistka, si ru tinu rychle osvojila a úãastnila se pravideln ch setkání se sovûtsk mi literáty a dramatick mi umûlci. Dvakrát byla se studentskou delegací dokonce v Moskvû. Max si kladl otázku, jestli nebyl poãat právû pfii nûkteré z tûchto cest. Jsi sobeckej parchant a je úplnû fuk, kdo tû zplodil! vmetla mu jednou Marcela do tváfie s peãlivû volenou sprostotou, ke které se uchylovala jako k osvûdãené munici bûhem jejich manïelsk ch pfiestfielek. PfiestaÀ uï svoje kreténství svalovat na genetick fietûzce a pfiiznej si koneãnû, Ïe ses k nûmu dopracoval vlastním pfiiãinûním! AÈ uï to zavinilo zlomyslné lhaní jeho b valé Ïeny, urputnost, s níï matka chránila své tajemství aï do smrti, anebo nedostatek kyslíku, kter jí v posledních minutách bránil promluvit, Max se vracel velikonoãní nocí domû zcela sám. Bez otce a bez de tníku se ve studeném aprílovém lijáku chvûl zimou. Proti svému zvyku mûl znaãnû nízkou hladinu alkoholu v krvi a na rozdíl od vûfiících spoluobãanû ho nehfiálo ani vûdomí, Ïe mu po boku kráãí oïivl JeÏí. Jediné, o co se mohl opfiít, byla jistota, Ïe není v em dnûm konec. KdyÏ selhal sedmnáct duben, od kterého si tolik sliboval, najde jiné datum. Tfieba ne tak pûkné, ale v koneãném souãtu v ech komponentû Èastnûj í. Pokud ãlovûk ví, co chce a ãeho uï má po krk, nesmí si vybírat. Max to vûdûl. Záfiivé dopoledne proniklo i do té sebemen í skuliny. Kam se ãlovûk podíval, v ude svûtlo. Mûsto z nûj bylo hustû utkáno a ani místa obvykle oscilující k chladu a tmû nedokázala v eovládajícímu svitu uniknout. Marlen zabouchla dvífika auta, pokochala se pohledem na bûlostnou karosérii odráïející sluneãní paprsky a zamífiila ke kvûtináfiství. Pfii chûzi se dívala na své nohy. Lodiãky, které si den pfiedtím koupila, mûly pfiíli vysoké podpatky a byly úzce vykrojené, takïe se jí zafiezávaly do prstû. Bolelo to a kromû toho to budilo dojem, Ïe má opuchlé nárty. Vãera na alebném koberci obchodu ji boty nadchly kvûli barvû ladící s nov m kost - 14

7 mem, ale teì, v jasn ch souvislostech májové ulice, vidûla, Ïe sáhla vedle. Nevadí, cestou na radnici udûlá je tû krátkou zastávku v nûjakém butiku a vybere si jiné. Nebude si kvûli takové maliãkosti kazit dne ní nádhern den. KdyÏ vstoupila do kvûtináfiství a rozhlíïela se kolem sebe, zatímco prodavaãka obsluhovala jinou zákaznici, pfiem lela Marlen o tom, jaké má v poslední dobû tûstí. UÏ od fiíjna nebo od listopadu se jí v echno dafiilo, a pfiitom se nijak zvlá È nesnaïila. Ve firmû si bûhem krátké doby vyslouïila povûst nepostradatelné. Co v stava, to úspûch. Bylo jich tolik, Ïe si nemohla dûlat zásluhy, i kdyby chtûla. A ona nijak zvlá È nechtûla. Ráda se vidûla jako vojáãek na bitevním poli, kter nepfiem lí o smyslu bitvy a nemá anci ji rozhodnout. MÛÏe se jen pfiizpûsobit jejím zákonitostem. VyuÏít jich. Mal vojáãek nemusí b t stateãn, ale mûl by mít pod ãepicí. Jenom tak pfieïije a vrátí se domû. Marlen si nevzpomínala, kdy si tuhle dûtinskou pfiedstavu vytvofiila, kaïdopádnû se stydûla nûkomu o ní fiíct a trvalo dlouhé mûsíce, neï se s ní svûfiila aspoà Jitce. Do lo k tomu jednoho obzvlá È o klivého rána na klinice, celou noc pfiedtím tûïce, únavnû spala pod vlivem prá kû, které ji donutili spolknout, probudila se otupûlá a bez síly a cítila, Ïe v echno je zbyteãné. Chybûla jí motivace i k tûm nejzákladnûj ím tûlesn m úkonûm, takïe ji ani nenapadlo vstát, kdyï se dostavilo nutkání, pomoãila se do postele a bez zájmu na mokrém prostûradle leïela, neschopná sebemen ího pohybu. V puse se jí hromadily sliny, ale nedokázala se pfiimût, aby je polykala. Nechávala je vytékat koutkem. Kdyby to lo, ned chala by. Pfiestat bylo ov em namáhavûj í neï pokraãovat, a tak dál nabírala vzduch do plic a opût ho vypou tûla, pomalu a apaticky, dokud nepfii la Jitka. Kdysi ji nenávidûla stejnû jako celou nemocnici a v echno, co k ní patfiilo. Cítila se poníïená Jitãin m bíl m plá tûm, bezmeznou trpûlivostí i dokonal m zevnûj kem, kter tak kontrastoval s jejím vlastním zuboïen m stavem. Pak jí Jitka jednou pfiinesla koláã. Byl vespod jako podráïka, uvnitfi nedopeãen, mazlavá drobenka se lepila na zuby a jableãná nádivka byla plná ostr ch jádfiincû, které krábaly v krku. Sama jsem ho pekla, pochlubila se. Chutná? Marlen mûla co dûlat, aby polkla sousto, které pfievalovala v puse. 15

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru 1 Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru V lednu 2009 se v odborné studii v Psychologickém bulletinu objevilo provokativní tvrzení, Ïe se zboïn m vûfiícím v Ïivotû dafií lépe. Tento ãlánek s názvem

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének Sedící skrãenec (HOMO SEDENS CURVATUS) Z nevysvûtliteln ch dûvodû jsme pov ili sezení na svou hlavní ãinnost. Sedíme pfiíli dlouho, sedíme pfiíli pokfiivenû, sedíme pfiíli neaktivnû. Utrpení na ich plotének

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í 1 Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í Evropû, se v pokroãilém vûku zaãal s naprostou váïností

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1 2 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení Jifií Jan Pensante Politika a my lení Ú V A H Y Z K O N C E 2. T I S Í C I L E T Í Praha 2000 V VOJ PROBÍHÁ NEROVNOMùRNù Jifií Jan Pensante, 2000 Cherm, 2000 ISBN 80-902521-7-6 V voj v rûzn ch ãástech

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Prolog Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Ïivá. Bellamy Priceová si pfiitiskla ruce na ústa, ãímï potlaãila v kfiik, a ustoupila od dárkové krabice v lesklém balicím papíru se

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle (1) VELIK PLÁN V fiíjnu roku 1922, kolem páté hodiny odpolední, na hlavním zvonokoském námûstí, stínûném krásn mi ka tany a uprostfied ozdobeném nádhernou lipou, zasazenou pr roku 1518 na oslavu pfiíjezdu

Více

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B.

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. Mûsíc pûvabnû vykrouïen srpek mûl b t v úplàku aï za nûko - lik t dnû. Nebyla doba schovávání. NepromûÀovala se. Její kaïdomûsíãní boj s rychl m rûstem tûlesného porostu,

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 4 04 ZDARMA Upfiímnû napsáno, vûbec nevím, jak uvést následující ãlánek. Je opravdu tristní, Ïe se mi podafiilo vyvléct z psaní první

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 TOXÍCI VERSUS ZBYTEK SVùTA Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi

Více

BÍL TRPASLÍK. ikovn amatér. âíslo 102 2000 listopad

BÍL TRPASLÍK. ikovn amatér. âíslo 102 2000 listopad BÍL TRPASLÍK âíslo 102 2000 listopad ikovn amatér V dne ní dobû má amatér velké mnoïství moïností jak své pozorování zkvalitnit rûznorodou pozorovací technikou. Tak napfiíklad kvalitní ãasov signál. Na

Více

KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ

KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ VIVÉKAâÚDÁMANI neboli KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ Bhagavan rí ankara Òvod StûÏejní dílo nedvojné filozofie (advaitavédanty). Doslovn pfieklad slova 'vivéka' je 'rozli ování', coï se v duchovní praxi t ká

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za

1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za 1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za okny mého pokoje, vzduch jako by se prohánûl pí - Èalami milionû dud. Vûtrné poryvy otfiásaly okenními tabulkami ve star ch rámech, kvírami se moïná

Více

Vila Alpská rûïe luxusním penzionem

Vila Alpská rûïe luxusním penzionem 29. listopadu 2007 ãíslo 11 roãník XI Cena 5 Kã Pûvec Martino Hammerle-Bortolotti ãeká na velké role str. 3 Blahopfiání k jubileu generálnímu fiediteli a. s. Láznû Luhaãovice str. 6 Milí ãtenáfii, z lehce

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Ivan Kopeck âas fízlû Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 3 Ivan Kopeck âas fízlû H AFAN L IBRI 2008 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 4 Ivan Kopeck, 2008

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více